தீ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

தீ (26)

ஊழி தீ படர்ந்து உடற்றுபு சிகையும் – கல்லாடம்:1 1/13
நாரதன் ஓம்பிய செம் தீ கொடுத்த – கல்லாடம்:1 2/33
தென்புல கோமகன் தீ தெறு தண்டமும் – கல்லாடம்:1 2/62
நா வாய் குறியா தீ வாய் பாலையில் – கல்லாடம்:2 17/53
தீ வளர் வட்ட குண்டம் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/31
அடும் தீ மாறா மடைப்பள்ளி ஆகி – கல்லாடம்:2 23/37
ஆயிரம் தீ வாய் அரவு நாண் கொளுவி – கல்லாடம்:2 25/20
கார் உடல் பெற்ற தீ விழி குறளினை – கல்லாடம்:2 33/17
ஒரு நாள் மூன்று புரம் தீ கொளுவ – கல்லாடம்:2 33/21
தணந்தோர் உளத்தில் காம தீ புக – கல்லாடம்:2 38/8
தொக்க தீ பெருவினை சூழ்ந்தன போலவும் – கல்லாடம்:2 38/28
கடல் மா கொன்ற தீ படர் நெடு வேல் – கல்லாடம்:2 41/10
பொழுது கண் மறைந்த தீ வாய் செக்கர் – கல்லாடம்:2 43/20
அந்தணர் பெருக்கிய செம் தீ புகையும் – கல்லாடம்:2 50/20
நெடும் சடை காட்டினை அடும் தீ கொழுந்து என – கல்லாடம்:2 55/6
மா உயிர் வௌவலின் தீ விழி கூற்றும் – கல்லாடம்:2 56/4
நால் கரம் நுதல் விழி தீ புகை கடு களம் – கல்லாடம்:2 58/28
தீ வாய் புலிப்பல் செறி குரல் எயிற்றியர் – கல்லாடம்:2 59/10
கரும் கவை தீ நா பெரும் பொறி பகு வாய் – கல்லாடம்:2 60/5
தீ குண தக்கன் செருக்களம்-தன்னுள் – கல்லாடம்:2 60/15
சிதைந்து உறைந்து எழு பழி தீ மதி புரையாது – கல்லாடம்:2 60/24
தீ கதிர் உடலுள் செல்லாதிருந்தும் – கல்லாடம்:2 60/27
பெரும் தீ குணனும் ஒழிந்து உளம் குளிரும் – கல்லாடம்:2 65/24
இல் எனும் தீ சொல் இறுத்தனர் தோமும் – கல்லாடம்:2 75/24
தீ வாய் புலியினை திரு தவர் நகைப்ப – கல்லாடம்:2 87/27
படிறு உளம் கமழும் செறிதரு தீ உறழ் – கல்லாடம்:2 97/10

மேல்

தீக்கும் (1)

உள்ளம் தீக்கும் உவர் கடல் உடுத்த – கல்லாடம்:2 43/3

மேல்

தீண்டலையே (1)

செற்றம் நின் புகைவர் இ கால் தீண்டலையே – கல்லாடம்:2 78/29

மேல்

தீத்தர (1)

செம் மணி கரிந்து தீத்தர உயிர்த்தும் – கல்லாடம்:2 44/10

மேல்

தீதிலர் (1)

மூதறி பெண்டிரும் தீதிலர் என்ப – கல்லாடம்:2 15/9

மேல்

தீந்த (1)

குழை பொடி கூவையின் சிறை சிறை தீந்த
பருந்தும் ஆந்தையும் பார்ப்புடன் தவழ – கல்லாடம்:2 7/20,21

மேல்

தீம் (1)

நரம்பு எடுத்து உமிழும் பெரு முலை தீம் பாற்கு – கல்லாடம்:2 56/19

மேல்

தீயின் (1)

சிறுநகை கொண்ட ஒரு பெரும் தீயின்
ஏழ் உயர் வானம் பூழி பட கருக்கி – கல்லாடம்:2 25/27,28

மேல்

தீயும் (2)

தென்கீழ் திசையோன் தெறுதரு தீயும்
ஊழி தீ படர்ந்து உடற்றுபு சிகையும் – கல்லாடம்:1 1/12,13
எழு சிறை தீயும் எருவையும் பருந்தும் – கல்லாடம்:2 59/16

மேல்

தீயொடு (1)

செக்கர் தீயொடு புக்க நல் மாலை – கல்லாடம்:2 38/31

மேல்

தீர்க்க (1)

சுற்றமொடு தீர்க்க உய்த்த காதலின் – கல்லாடம்:2 25/2

மேல்

தீர்க்கும் (1)

தோழியின் தீர்க்கும் வையை துழனியும் – கல்லாடம்:2 41/34

மேல்

தீர்த்து (1)

பனிமலை பயந்த மாதுடன் தீர்த்து அருள் – கல்லாடம்:2 35/10

மேல்

தீர்ந்த (1)

துவர தீர்ந்த நம் கவர் மனத்து ஊரன் – கல்லாடம்:2 88/12

மேல்

தீர (1)

ஏதம் தீர இரு மருங்கு எழுந்தே – கல்லாடம்:2 10/28

மேல்

தீரா (2)

வேற்று பிடி புணர்ந்து தீரா புலவி – கல்லாடம்:2 25/1
பழ உடல் காட்டும் தீரா பெரும் பழி – கல்லாடம்:2 35/9

மேல்

தீராது (1)

ஒரு தொழிற்கு இரு பகை தீராது வளர்த்தலும் – கல்லாடம்:2 3/4

மேல்