ஞெ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞெள்ளலில் 1

ஞெள்ளலில் (1)

ஞெள்ளலில் குனித்த இரு மாத்திரைக்கு – கல்லாடம்:2 99/16

மேல்