ஞா – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞாட்பினுள் 1
ஞால 1
ஞாலத்து 1
ஞாழல் 1
ஞாளி 1
ஞான்று 2
ஞானம் 1

ஞாட்பினுள் (1)

ஞாட்பினுள் மறைந்து நடுவுறு வரத்தால் – கல்லாடம்:1 2/4

மேல்

ஞால (1)

பாய் திரை உடுத்த ஞால முடிவு என்ன – கல்லாடம்:1 2/1

மேல்

ஞாலத்து (1)

இடம் கொள் ஞாலத்து வலம் கொளும் பதத்த – கல்லாடம்:1 1/22

மேல்

ஞாழல் (1)

பொன்னுறு ஞாழல் பூவுடன் கடுக்கும் – கல்லாடம்:2 50/6

மேல்

ஞாளி (1)

முழக்கி மெய் கவரும் முக கொலை ஞாளி
அதிர் குரைப்பு அடக்கி இல் புறத்து அணைந்த நம் – கல்லாடம்:2 83/25,26

மேல்

ஞான்று (2)

வளைத்த ஞான்று நெடு விண் தடைய – கல்லாடம்:2 33/23
வெள்ளியம்பலத்துள் துள்ளிய ஞான்று
நெருப்பொடு சுழலவும் விருப்பெடுத்து அவ் அழல் – கல்லாடம்:2 76/20,21

மேல்

ஞானம் (1)

முழுது உணர் ஞானம் எல்லாம் உடைமை – கல்லாடம்:2 86/26

மேல்