சௌ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செளகந்தி 2

செளகந்தி (2)

குருவிந்தம் செளகந்தி கோவாங்கு – கல்லாடம்:2 98/14
தரு செளகந்தி தன் நிறம் ஆறும் – கல்லாடம்:2 98/37

மேல்