சோ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

சோதி (1)

சோதி வளர் பாகம் ஈந்து அருள் நித்தன் – கல்லாடம்:2 18/6

மேல்

சோதிட (1)

சோதிட கலைமகள் தோற்றம் போல – கல்லாடம்:2 15/6

மேல்

சோதியின் (1)

சோதியின் படை கண் செல உய்த்து அரும்பு செய் – கல்லாடம்:2 87/7

மேல்

சோர்ந்த (1)

விண்டு உயிர் சோர்ந்த குறி நிலை மயக்கே – கல்லாடம்:2 49/21

மேல்

சோரி (1)

முயலின் சோரி சிந்துரம் குன்றி – கல்லாடம்:2 98/32

மேல்

சோலை (1)

பன் மலர் சோலை விம்மிய பெரு மலர் – கல்லாடம்:2 22/49

மேல்

சோலையுள் (1)

இருள் அக சோலையுள் இரவு என தங்கிய – கல்லாடம்:2 74/11

மேல்

சோற்று (1)

சோற்று கடன் கழிக்க போற்று உயிர் அழிக்கும் – கல்லாடம்:2 29/28

மேல்

சோறு (1)

சோறு நறை கான்ற கைதைய மலரும் – கல்லாடம்:2 21/18

மேல்