சொ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

சொரி (7)

விழி சொரி நீருடன் பழங்கண்கொண்டால் – கல்லாடம்:2 3/9
சொரி வெள் அலகரும் பழுது_இல் வாய்மையர் – கல்லாடம்:2 15/7
வாய் சொரி மழை மத தழை செவி புழை கை – கல்லாடம்:2 32/13
சொரி எயிற்று பேழ் வாய் வாளைகள் துவைப்ப – கல்லாடம்:2 54/29
நடை_மலை பிடித்த சொரி எயிற்று இடங்கரை – கல்லாடம்:2 57/1
சுரும்பொடு கிடந்த சொரி இதழ் தாமரை – கல்லாடம்:2 63/5
சொரி அலர் தள்ளி துணர் பொலம் கடுக்கை – கல்லாடம்:2 84/17

மேல்

சொரிந்த (1)

சுரி முக குழு வளை நிலவு எழ சொரிந்த
குளிர் வெண் தரள குவால் இவை காண்க – கல்லாடம்:2 69/15,16

மேல்

சொரியும் (1)

தரளம் சொரியும் பழன கூடல் – கல்லாடம்:2 74/23

மேல்

சொல் (12)

உட்பகை அமைத்தலும் உணர்ந்து சொல் பொருத்தலும் – கல்லாடம்:2 3/3
படிறர் சொல் என கடு நெஞ்சு இறைப்ப – கல்லாடம்:2 16/6
தொடர்ந்ததும் இலை கீழ் நடந்த சொல் கிடக்க – கல்லாடம்:2 17/44
புனைய காணேன் சொல் ஆயினவே – கல்லாடம்:2 20/46
எதிர் சொல் கேட்ப கால் புக திகைத்த – கல்லாடம்:2 28/26
முலை என சொல் என வர வர வைத்து – கல்லாடம்:2 33/6
துஞ்சல்_இல் இரண்டும் சொல் அரும் ஒன்றும் – கல்லாடம்:2 38/24
போம் என வாய் சொல் கேட்பினும் புகைந்தும் – கல்லாடம்:2 44/11
பழம் கொள் தத்தை வழங்கு சொல் போலும் – கல்லாடம்:2 50/9
இல் எனும் தீ சொல் இறுத்தனர் தோமும் – கல்லாடம்:2 75/24
குறும் சொல் குதட்டிய மழலை மென் கிளவியில் – கல்லாடம்:2 88/9
சொல் தவறு உவக்கும் பித்தினர் சேர் புலன் – கல்லாடம்:2 97/5

மேல்

சொல்லா (2)

சொல்லா இன்பமும் உயிருற தந்து – கல்லாடம்:2 21/24
சொல்லா நிலை பெறும் சூளுறின் மயங்கி – கல்லாடம்:2 44/2

மேல்

சொல்லி (2)

சருக்கம் காட்டும் அரு மறை சொல்லி
உள்ளம் கறுத்து கண் சிவந்து இட்ட – கல்லாடம்:2 33/12,13
இன்பு அமர் சொல்லி நண்பும் மன குறியும் – கல்லாடம்:2 58/8

மேல்

சொல்லிய (2)

கல் என கிடப்ப சொல்லிய மேனி – கல்லாடம்:2 18/4
எல்லையில் ஈங்கு இவை சொல்லிய அன்றி – கல்லாடம்:2 24/29

மேல்

சொல்லில் (1)

நகை தொகை கூட்டி கவைத்து எழு சொல்லில்
அமுதமும் கடுவும் விழியில் வைத்து அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 87/2,3

மேல்

சொல்லினர் (1)

சொல்லினர் தோம் என துணை முலை பெருத்தன – கல்லாடம்:2 1/17

மேல்

சொல்லினும் (2)

மனனால் நாடில் சொல்லினும் கொடிதே – கல்லாடம்:2 23/50
சொல்லினும் தொடக்கும் புல்லம் போல – கல்லாடம்:2 63/28

மேல்

சொல்லுடன் (2)

இல்லில் செறிக்கும் சொல்லுடன் சில் மொழி – கல்லாடம்:2 1/25
சொல்லுடன் அமராது ஈங்கு – கல்லாடம்:2 22/54

மேல்

சொல்லுநர் (1)

அவன் கழல் சொல்லுநர் அருவினை மானும் – கல்லாடம்:2 41/44

மேல்

சொற்றன (1)

எட்டும் ஏழும் சொற்றன ஆறும் – கல்லாடம்:2 38/22

மேல்

சொற்றனள் (1)

பாங்கியை புல்லினள் அயலும் சொற்றனள்
மக்கள் பறவை பரிந்து உளம் மாழ்கினள் – கல்லாடம்:2 40/15,16

மேல்

சொற்று (1)

நால் நூல் மாக்கள் நணி குறி சொற்று
பக்கம் சூழ்ந்த நெடு நகர் முன்றில் – கல்லாடம்:2 47/7,8

மேல்

சொன்றி (1)

சொன்றி பெரு மலை தின்று நனி தொலைத்த – கல்லாடம்:2 10/19

மேல்

சொன்றியின் (1)

கான்றிடு சொன்றியின் கண்டு அருவருத்து – கல்லாடம்:2 80/5

மேல்