சா – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

சாக்கியன் (1)

வேடம் துறவா விதி உடை சாக்கியன்
அருள் கரை காணா அன்பு எனும் பெரும் கடல் – கல்லாடம்:2 66/14,15

மேல்

சாகை (1)

எண் திசை சாகை கொண்டு இருள் மனம் பொதுளி – கல்லாடம்:2 83/2

மேல்

சாகைகள் (1)

ஆங்காங்கு ஆயிர கோடி சாகைகள்
மிடலொடு விரித்து சருக்கம் பாழி – கல்லாடம்:2 98/6,7

மேல்

சாணை (1)

தலை உடல் அசைத்து சாணை வாய் துடைத்து – கல்லாடம்:2 6/2

மேல்

சாத்திய (1)

எடுத்து அடை கல் மலர் தொடுத்தவை சாத்திய
பேர் ஒளி இணையா கூடல் மா மணி – கல்லாடம்:2 66/18,19

மேல்

சாத்து (1)

சுரி வளை சாத்து நிறைமதி தவழும் – கல்லாடம்:2 64/32

மேல்

சாதக (1)

சாதக புள்-கண் தாமரை கழுநீர் – கல்லாடம்:2 98/27

மேல்

சாதகம் (2)

சாதகம் வெறுப்ப சரிந்து அகழ்ந்து ஆர்த்து – கல்லாடம்:2 68/19
சாதகம் முரல் குரல் வாய் மடை திறப்ப – கல்லாடம்:2 94/17

மேல்

சாதரங்க (1)

பன்னு சாதரங்க ஒளி குணம் பத்தும் – கல்லாடம்:2 98/30

மேல்

சாதரங்கம் (1)

சாதரங்கம் எனும் சாதிகள் நான்கும் – கல்லாடம்:2 98/15

மேல்

சாதாரி (1)

தாரியில் காட்டி தரும் சாதாரி
உலகு உயிர் உள்ளமும் ஒன்றுபட்டு ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 43/31,32

மேல்

சாதி (1)

சீறிதழ் சாதி பெருமணம் போல – கல்லாடம்:2 99/44

மேல்

சாதிகள் (1)

சாதரங்கம் எனும் சாதிகள் நான்கும் – கல்லாடம்:2 98/15

மேல்

சாந்தமும் (1)

நிலவு உமிழ் புண்ணிய பால் நிற சாந்தமும்
அணிவித்து அருள் கொடுத்து அரசன் ஆக்கி – கல்லாடம்:2 55/22,23

மேல்

சாந்து (1)

முண்டக முலையின் சாந்து அழித்து அமை தோள் – கல்லாடம்:2 87/8

மேல்

சாப (1)

விழி விடும் எரியும் சாப வாய் நெருப்பும் – கல்லாடம்:1 1/16

மேல்

சாய் (1)

சாய் தாள் பிள்ளை தந்து கொடுத்தும் – கல்லாடம்:2 9/24

மேல்

சாயல் (1)

மயில் எனும் சாயல் ஒரு மதி நுதலியை – கல்லாடம்:2 55/28

மேல்

சாயா (2)

கொள்வோர்க்கு அன்றி அவ் வயல் சாயா
பூம் பணை திரிந்து பொதி அவிழ் முளரியில் – கல்லாடம்:2 17/27,28
கண் துளி துளிக்கும் சாயா பையுளை – கல்லாடம்:2 20/12

மேல்

சார்ந்து (1)

அருகர் சார்ந்து நின்று அரன் பணி அடைப்ப – கல்லாடம்:2 55/14

மேல்

சார்பு (1)

சலியா சார்பு நிலை அற நீங்கி – கல்லாடம்:2 42/31

மேல்

சாரணி (1)

அதற்கு சாரணி அருள் கரம் ஒன்றில் – கல்லாடம்:2 99/28

மேல்

சாரணை (1)

ஆதி சாரணை அடர் நிலை பார்வை – கல்லாடம்:2 49/9

மேல்

சாரல் (6)

அருவி அம் சாரல் இருவி அம் புனத்தினும் – கல்லாடம்:2 4/10
அடிக்கடி வணங்கும் சாரல் நாட – கல்லாடம்:2 25/8
கறங்கு இசை அருவி அம் சாரல்
புறம்பு தோன்றி நின்-கண் ஆகுவனே – கல்லாடம்:2 39/21,22
வைத்துவைத்து எடுக்கும் சாரல் நாடன் – கல்லாடம்:2 42/9
அருவி அம் சாரல் ஒரு பரங்குன்றம் – கல்லாடம்:2 59/32
ஆர பொதும்பர் அடை குளிர் சாரல்
சுரும்புடன் விரிந்த துணை மலர் கொடியே – கல்லாடம்:2 81/29,30

மேல்

சாரிகை (1)

கரும் தலை சாரிகை செவ் வாய் பசுங்கிளி – கல்லாடம்:2 7/15

மேல்

சால் (3)

பாடல் சால் பச்சை கோடக காற்றை – கல்லாடம்:2 17/48
நெடும் சால் போகி கடும் கயல் துரக்கும் – கல்லாடம்:2 74/8
தழல் வேல் குமரன் சால் பரங்குன்றம் – கல்லாடம்:2 84/6

மேல்

சால்புசெய்து (1)

தவல் அரும் சிறப்பொடு சால்புசெய்து அமைந்த – கல்லாடம்:2 100/9

மேல்

சாலி (1)

பணைத்து எழு சாலி நெருக்குபு புகுந்து – கல்லாடம்:2 69/12

மேல்

சாலியும் (1)

சுருள் விரி சாலியும் குலை அரம்பையுமே – கல்லாடம்:2 59/21

மேல்

சாற்ற (1)

உளது என குரிசில் ஒரு மொழி சாற்ற
பேழ் வாய் கொய் உளை அரி சுமந்து எடுத்த – கல்லாடம்:2 75/3,4

மேல்

சாற்றும் (1)

சூல் நிறைந்து உளையும் சுரி வளை சாற்றும்
இன கயல் உண்ணும் களி குருகு இனமும் – கல்லாடம்:2 47/11,12

மேல்

சான்ற (1)

பாடல் சான்ற தெய்வ – கல்லாடம்:2 93/24

மேல்