க – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கக்கிய 2
கங்குல் 1
கங்குலும் 1
கங்கை 4
கங்கையில் 1
கச்சது 1
கஞ்ச 2
கட்கு 1
கட்செவி 2
கட்டல் 1
கட்டி 4
கட்டிய 5
கட்டியும் 1
கட்டு 4
கட்டுதிர் 1
கட்புலன் 1
கட 5
கட_மலை 1
கட_மா 1
கடக்கும் 1
கடத்த 1
கடத்து 2
கடந்த 3
கடந்தது 6
கடந்தனர் 1
கடந்தனள் 1
கடந்து 9
கடம் 2
கடம்பின் 1
கடமான் 1
கடல் 48
கடலில் 2
கடலினின் 1
கடலும் 1
கடலுள் 1
கடலே 1
கடலை 1
கடவாது 1
கடவார் 1
கடவி 1
கடவு 1
கடவுள் 17
கடவுளை 2
கடற்கு 1
கடன் 9
கடனே 2
கடி 7
கடிகை 1
கடிந்து 1
கடிந்தும் 1
கடிந்தே 1
கடிப்பு 6
கடிய 1
கடியும் 1
கடு 15
கடு_மான் 1
கடுக்கும் 6
கடுக்கை 8
கடுங்கண் 1
கடுத்தே 1
கடுப்ப 3
கடும் 16
கடுவும் 3
கடை 4
கடைக்கண் 2
கடைக்கால் 1
கடைக்கொள் 1
கடைசியர் 1
கடைந்த 3
கடைந்து 1
கடையினும் 1
கண் 99
கண்-தொறும் 1
கண்_நுதல் 2
கண்கொள 1
கண்ட 16
கண்டது 1
கண்டல் 1
கண்டலும் 1
கண்டவர் 2
கண்டவன் 1
கண்டன் 1
கண்டன 2
கண்டனன் 1
கண்டி 1
கண்டிலம் 1
கண்டிலன் 1
கண்டீரவத்தொடு 1
கண்டு 20
கண்டுகண்டு 2
கண்டும் 4
கண்டை 1
கண்டோர்க்கும் 1
கண்ணருள் 1
கண்ணவன் 1
கண்ணன் 2
கண்ணனின் 1
கண்ணனும் 1
கண்ணால் 3
கண்ணி 3
கண்ணிடை 1
கண்ணிய 2
கண்ணியன் 1
கண்ணியில் 1
கண்ணில் 2
கண்ணிலர் 1
கண்ணிலி 1
கண்ணிற்கு 1
கண்ணினர் 1
கண்ணினில் 1
கண்ணினும் 4
கண்ணினோடு 1
கண்ணீர் 1
கண்ணும் 8
கண்ணுள் 2
கண்ணுற 1
கண்ணே 1
கண்ணை 1
கண்ணொடு 2
கண்திறப்ப 1
கண்படாமல் 1
கண்படுத்து 2
கண்படுத்தும் 1
கண்படுப்ப 2
கண்புரிந்தே 1
கண 3
கணக்கர் 2
கணக்கர்-தம் 1
கணக்கர்-பால் 1
கணக்கின் 1
கணத்தர் 2
கணத்தவை 1
கணத்தில் 1
கணத்தை 2
கணம் 7
கணமும் 1
கணமே 1
கணவன் 3
கணன் 2
கணி 1
கணிச்சி 1
கணிச்சியும் 1
கணியர்-தம் 1
கணில் 1
கணை 4
கணைகொள் 1
கணையினை 1
கணையும் 1
கத 1
கதமொடு 1
கதமோடு 1
கதவு 2
கதழ் 1
கதி 4
கதியகம் 1
கதியினர் 1
கதிர் 22
கதுப்பின் 1
கதுப்பினர் 1
கதுப்பினள் 1
கதுமென 1
கதுவ 1
கந்தர 1
கந்தி 2
கந்திகள் 1
கந்திருவர் 1
கந்தும் 1
கம்பலை 3
கம்பலைக்கு 1
கம்மியர் 1
கமம் 2
கமலம் 1
கமழ்த்தியும் 1
கமழ 1
கமழும் 2
கயத்துள் 4
கயந்தலை 1
கயல் 15
கயலுடன் 1
கயவர்க்கு 1
கயிரவம் 1
கயிலை 1
கயிற்று 2
கயிறு 3
கயிறும் 1
கர 1
கரக்கும் 1
கரகம் 1
கரடிகை 1
கரணமும் 1
கரத்த 2
கரத்தது 1
கரத்தின் 1
கரத்தினில் 2
கரத்தினை 1
கரத்து 5
கரந்த 1
கரந்தமை 1
கரந்து 3
கரந்தையும் 1
கரப்ப 1
கரம் 17
கரமும் 1
கராதி 1
கரி 9
கரிந்து 2
கரியுடன் 1
கரியும் 1
கரியே 1
கரியோர் 1
கரியோற்கு 1
கரியோன் 2
கரிவைத்து 1
கரு 23
கருக்கி 1
கருகி 1
கருணை 2
கருணையின் 1
கருணையொடு 1
கருத்தினை 1
கருத்து 1
கருத்துறும் 1
கருதா 1
கருதி 6
கருதியது 1
கருதியும் 1
கருதியோ 1
கருது-மின் 1
கருநடர் 1
கருப்பு 2
கருப்புரம் 1
கருப்பை 1
கருப்பைக்கு 1
கரும் 52
கரும்பு 4
கரும்புகொள 1
கரும்புற 1
கருமா 1
கருவி 4
கருவியில் 1
கருவியும் 1
கருவிருந்து 1
கருவிளை 1
கருவும் 1
கருவொடு 1
கரை 12
கரை-வாய் 1
கரைந்து 2
கரைய 1
கரையில் 1
கல் 16
கல்_இபம் 1
கல்லல் 1
கல்லலசு 1
கல்லவடத்திரள் 2
கல்லா 3
கல்லாது 1
கல்லார் 1
கல்லின் 1
கல்லென்று 1
கல்லை 1
கல்லொடு 1
கல்வி 5
கல்வியர் 3
கல்வியில் 2
கல்வியும் 4
கலக்க 1
கலக்கத்துடன் 1
கலக்கமும் 1
கலக்கி 1
கலக்கும் 1
கலக்குவ 1
கலங்க 1
கலங்கி 1
கலங்கியது 1
கலங்கியும் 1
கலத்தியும் 1
கலத்தினை 1
கலத்தும் 1
கலத்தொடும் 1
கலதியர் 1
கலந்த 2
கலந்திலனேல் 1
கலந்து 3
கலம் 2
கலர் 1
கலவா 1
கலவியர் 1
கலவையும் 1
கலன் 2
கலன்கள் 1
கலனிடை 1
கலனும் 1
கலனுள் 1
கலி 3
கலிக்கு 1
கலித்து 1
கலிமான் 2
கலுழ் 1
கலுழ்ந்து 2
கலை 6
கலைகள் 1
கலைமகள் 3
கலைமான் 2
கலையும் 2
கவ்வையின் 1
கவட்டு 2
கவட்டும் 1
கவடு 1
கவண் 2
கவணிடை 1
கவணிற்கு 1
கவந்தன் 1
கவர் 8
கவர்தரும் 1
கவர்ந்த 1
கவர்ந்து 4
கவர்ந்தும் 2
கவர 3
கவராது 1
கவரி 1
கவரியும் 1
கவரும் 6
கவரும்-கொல்லோ 1
கவலையும் 2
கவற்றில் 1
கவன்றும் 1
கவன 1
கவி 4
கவிகைக்கு 1
கவித்த 1
கவித்து 2
கவியுள் 1
கவிர் 3
கவிழ் 2
கவிழ்த்த 1
கவிழ்ந்த 3
கவிழ 1
கவின் 5
கவினி 1
கவினும் 1
கவுள் 3
கவை 12
கவைகள் 1
கவைத்த 1
கவைத்து 2
கவையா 3
கவைஇய 1
கழங்கு 1
கழல் 11
கழலும் 1
கழறிய 1
கழனி 2
கழி 8
கழிக்க 1
கழிக்கரை 1
கழித்த 1
கழித்து 4
கழிதந்து 1
கழிபோக்கு 1
கழியே 1
கழிவுசெய்து 1
கழு 2
கழுகினர்க்கு 1
கழுகும் 1
கழுத்தும் 1
கழுதும் 1
கழுநீர் 5
கழுவிய 1
கழுவுவது 1
கழை 7
கள் 5
கள்வரை 1
கள்ள 1
கள்ளமும் 2
கள்ளி 1
கள்ளியம்-பால் 1
கள்ளியை 1
கள்ளினை 1
களத்தில் 1
களத்தினன் 2
களபு 1
களம் 5
களவின் 1
களவினர் 2
களவு 11
களவும் 1
களன் 1
களி 6
களிக்கும் 1
களித்த 1
களிப்ப 4
களிப்பு 1
களியாது 1
களியுடன் 2
களிவர 1
களிற்றினை 1
களிற்று 1
களிறது 1
களிறு 1
களிறே 1
களை 2
களைந்து 1
களைந்தும் 1
களைநர்-தம் 1
களையாது 1
கற்பகம் 1
கற்பதுக்கை 1
கற்பம் 3
கற்பில் 1
கற்பின் 3
கற்பினர் 1
கற்பினை 1
கற்பினொடு 1
கற்பு 8
கற்புடன் 1
கற்புடையோள் 1
கற்பும் 1
கற்பே 1
கற்ற 1
கற்றதும் 1
கற்று 1
கறங்க 3
கறங்கு 3
கறங்கும் 1
கறாது 1
கறி 1
கறுக்க 1
கறுத்த 1
கறுத்தது 1
கறுத்து 5
கறுத்தும் 2
கறை 4
கறையடி 4
கறையோன் 2
கன்றிய 1
கன்றினை 1
கன்னி 6
கன்னிக்கு 1
கன்னியர் 3
கன்னியர்க்கு 1
கன்னியொடும் 1
கனகமும் 1
கனல் 7
கனலும் 1
கனவிடை 1
கனவில் 1
கனவிலும் 1
கனவினும் 3
கனவினுள் 1
கனவு 1
கனற்றும் 1
கனன்று 3
கனி 3
கனிய 1
கனை 4

கக்கிய (2)

அ பெரும் கங்கை கக்கிய திரை என – கல்லாடம்:2 16/10
வயல் வளை கக்கிய மணி நிரை பரப்பே – கல்லாடம்:2 59/7

மேல்

கங்குல் (1)

உலகு அற விழுங்கிய நள்ளென் கங்குல்
துயிலா கேளுடன் உயிர் இரை தேரும் – கல்லாடம்:2 43/5,6

மேல்

கங்குலும் (1)

மங்கையர் உளம் என கங்குலும் பரந்தது – கல்லாடம்:2 26/4

மேல்

கங்கை (4)

இறைத்து கழுவுவது என்ன கங்கை
துறை கொள் ஆயிரம் முகமும் சுழல – கல்லாடம்:2 16/8,9
அ பெரும் கங்கை கக்கிய திரை என – கல்லாடம்:2 16/10
எங்கும் முகம் வைத்த கங்கை காலும் – கல்லாடம்:2 21/7
படர்ந்து எறி கங்கை விடும் குளிர் அகற்றும் – கல்லாடம்:2 59/4

மேல்

கங்கையில் (1)

கங்கையில் படிந்த பொங்கு தவத்தானும் – கல்லாடம்:2 19/31

மேல்

கச்சது (1)

காண் குறி பெருத்து கச்சது கடிந்தே – கல்லாடம்:2 45/4

மேல்

கஞ்ச (2)

வண்டின் தாரியும் கஞ்ச நாதமும் – கல்லாடம்:2 21/50
கஞ்ச கொள்ளை இடையற மலர்ந்து – கல்லாடம்:2 23/4

மேல்

கட்கு (1)

மணி மிளிர் பெரும் கட்கு இமை காப்பு என்ன – கல்லாடம்:2 7/2

மேல்

கட்செவி (2)

கட்செவி சுழல தாழ் சடை நெறிப்ப – கல்லாடம்:2 34/11
கவை நா கட்செவி அணந்து இரை துய்த்த – கல்லாடம்:2 87/19

மேல்

கட்டல் (1)

கையொடு கட்டல் கடிந்து உள் அழைத்தல் என்று – கல்லாடம்:2 49/14

மேல்

கட்டி (4)

பவ சுவர் இடித்து புதுக்க கட்டி
அன்பு கொடு வேய்ந்த நெஞ்ச மண்டபத்து – கல்லாடம்:2 22/46,47
சருமம் உடுத்து கரும் பாம்பு கட்டி
முன் புகு விதியின் என்பு குரல் பூண்டு – கல்லாடம்:2 26/15,16
முடங்கு வீழ் அன்ன வேணி முடி கட்டி
இரு_நான்கு குற்றம் அடி அற காய்ந்து இவ் – கல்லாடம்:2 40/5,6
அறுவாய்க்கு ஆ இரண்டு அணைத்து வரை கட்டி
தோள் கால் வதிந்து தொழிற்பட தோன்றும் – கல்லாடம்:2 82/16,17

மேல்

கட்டிய (5)

கட்டிய கரை வரம்பு உட்புக அழித்து – கல்லாடம்:2 9/5
கலைமான் கணிச்சியும் கட்டிய அரவமும் – கல்லாடம்:2 48/2
கட்டிய வேணி மட்டு அலர் கடுக்கை – கல்லாடம்:2 58/30
நிதி என கட்டிய குறுமுனிக்கு அருளுடன் – கல்லாடம்:2 65/11
கட்டிய பொய் பரப்பு அனைத்தும் நிற்கு உறுத்தின் – கல்லாடம்:2 89/21

மேல்

கட்டியும் (1)

கட்டியும் கலத்தியும் கமழ்த்தியும் மறைத்து – கல்லாடம்:2 54/21

மேல்

கட்டு (4)

கட்டு உடை சூர் உடல் காமம்கொண்டு – கல்லாடம்:2 8/4
கொலை களவு என்னும் படர் களை கட்டு
திக்கு படர் ஆணை வேலி கோலி – கல்லாடம்:2 37/12,13
அகன்று கட்டு அவிழ்ந்த சேகரத்து இருத்தி – கல்லாடம்:2 43/18
எட்டெட்டு இயற்றிய கட்டு அமர் சடையோன் – கல்லாடம்:2 96/14

மேல்

கட்டுதிர் (1)

கட்டுதிர் கோதை கடி மலர் அன்பொடு – கல்லாடம்:2 10/3

மேல்

கட்புலன் (1)

கட்புலன் காணாது காட்டை கெட உந்தலின் – கல்லாடம்:2 36/11

மேல்

கட (5)

மலை குஞ்சரத்தின் கட குழி ஆகி – கல்லாடம்:2 22/7
நெய்ம்மிதி உண்ணாது அவன் கட களிறே – கல்லாடம்:2 61/25
மன் நிலை கட வா மனத்தவர் போல – கல்லாடம்:2 62/30
கடு_மான் கீழ்ந்த கட_மலை பல் மருப்பு – கல்லாடம்:2 68/16
பனை கை கட_மா எருத்து உறு பூழி – கல்லாடம்:2 68/24

மேல்

கட_மலை (1)

கடு_மான் கீழ்ந்த கட_மலை பல் மருப்பு – கல்லாடம்:2 68/16

மேல்

கட_மா (1)

பனை கை கட_மா எருத்து உறு பூழி – கல்லாடம்:2 68/24

மேல்

கடக்கும் (1)

மலருடன் நிறைந்து வான் வழி கடக்கும்
பொழில் நிறை கூடல் புதுமதி சடையோன் – கல்லாடம்:2 62/28,29

மேல்

கடத்த (1)

மு கண் மேல் பொங்கும் வெள்ளம் எறி கடத்த
பெரு மலை சென்னியில் சிறுமதி கிடந்து என – கல்லாடம்:1 1/6,7

மேல்

கடத்து (2)

அழுதம் கடத்து அள்ளும் மணி நீராட்டி – கல்லாடம்:2 14/30
கரும் கடத்து எறிந்த கொடும் புலிக்கு ஒதுங்கினை – கல்லாடம்:2 69/4

மேல்

கடந்த (3)

தளை கரை கடந்த காம கடல் உள் – கல்லாடம்:2 5/3
புலனொடு தியங்கும் பொய் உளம் கடந்த
மலருடன் நிறைந்து வான் வழி கடக்கும் – கல்லாடம்:2 62/27,28
கூடற்கு இறையோன் குறி உரு கடந்த
இரு பதம் உள் வைத்தவர் போல – கல்லாடம்:2 67/24,25

மேல்

கடந்தது (6)

நின்னையும் கடந்தது அன்னவள் அரும் கற்பு – கல்லாடம்:2 62/5
நிலமகள் கடந்தது நலனவள் பொறையே – கல்லாடம்:2 62/7
ஊழையும் கடந்தது வாய்மையின் மதனே – கல்லாடம்:2 62/9
நின் இலம் கடந்தது அன்னவள் இல்லம் – கல்லாடம்:2 62/11
பேரா வாய்மை நின் ஊரனை கடந்தது
மற்று அவள் ஊரன் கொற்ற வெண்குடையே – கல்லாடம்:2 62/12,13
தோற்றமும் கடந்தது என்றால் ஆற்றல் செய் – கல்லாடம்:2 86/17

மேல்

கடந்தனர் (1)

நின் முக கிளையினர் தம்மையும் கடந்தனர்
மற்று அவள் பார்த்த மதி கிளையினரே – கல்லாடம்:2 62/16,17

மேல்

கடந்தனள் (1)

என்னையும் கடந்தனள் அன்னவட்கு இனியோள் – கல்லாடம்:2 62/19

மேல்

கடந்து (9)

நாடு கரிந்து அன்ன காடு கடந்து இயங்கி – கல்லாடம்:2 3/6
நிறை கிடை பொற்றை வரை கடந்து இறந்தால் – கல்லாடம்:2 27/12
எனது கண் கடந்து நீங்கி – கல்லாடம்:2 47/30
கொலை மதில் மூன்றும் இகல் அற கடந்து
பெரு நிலவு எறித்த புகர் முக துளை கை – கல்லாடம்:2 62/20,21
பொழி மத கறையடி அழிதர கடந்து
களவு தொழில்செய் அரிமகன் உடலம் – கல்லாடம்:2 62/22,23
திரு நுதல் நோக்கத்து எரிபெற கடந்து
மாறுகொண்டு அறையும் மதி நூல் கடல் கிளர் – கல்லாடம்:2 62/24,25
சமய கணக்கர்-தம் திறம் கடந்து
புலனொடு தியங்கும் பொய் உளம் கடந்த – கல்லாடம்:2 62/26,27
வெள்ளமும் மற்றையர் கள்ளமும் கடந்து
தாயவர் மயங்கும் தனி துயர் நிறுத்தி – கல்லாடம்:2 64/11,12
மனம் கடந்து ஏறா மதில் வளைத்து எங்கும் – கல்லாடம்:2 71/21

மேல்

கடம் (2)

நதி கடம் தறுகண் புகர் கொலை மறுத்த – கல்லாடம்:2 29/9
இவளே கடம் பெறு கரி குலம் மடங்கல் புக்கு அகழ – கல்லாடம்:2 51/19

மேல்

கடம்பின் (1)

உருள் இணர் கடம்பின் நெடும் தார் கண்ணியன் – கல்லாடம்:2 41/11

மேல்

கடமான் (1)

கொலை முதிர் கடமான் முதிர் முகம் படர்ந்து – கல்லாடம்:2 81/3

மேல்

கடல் (48)

செங்கதிர் திரள் எழு கரும் கடல் போல – கல்லாடம்:1 1/5
கடல் திரை சிறுக மலக்கு துயர் காட்டும் – கல்லாடம்:1 1/29
செம் துகிர் படரும் திரை கடல் புக்கு – கல்லாடம்:1 2/6
கடல் அமுது எடுத்து கரையில் வைத்தது போல் – கல்லாடம்:2 3/14
புக்க தேவர்கள் பொரு கடல் படையினை – கல்லாடம்:2 4/7
தளை கரை கடந்த காம கடல் உள் – கல்லாடம்:2 5/3
நெடும் கடல் கிடங்கும் ஒருங்கு உயிர் பருகிய – கல்லாடம்:2 6/39
பற்றி உட்புகுந்து பசும் கடல் கண்டு – கல்லாடம்:2 8/5
உடனுடன் பயந்த கடல் ஒலி ஏற்றும் – கல்லாடம்:2 12/9
நெடும் கடல் கலக்கும் ஒரு மீன் படுத்த – கல்லாடம்:2 15/28
மகவின் இன்பம் கடல் சென்றிலவால் – கல்லாடம்:2 17/11
திரை கடல் குடித்த கரத்த மா முனிக்கும் – கல்லாடம்:2 17/14
எழு கடல் கிளர்ந்த திரள் கலி அடங்க – கல்லாடம்:2 21/33
ஒரு கடல் இரண்டு திரு பயந்தாங்கு – கல்லாடம்:2 22/30
கனை கடல் குடித்த முனிவனும் தமிழும் – கல்லாடம்:2 24/22
கரும் கடல் வண்ணன் செம் கரும் கரத்து – கல்லாடம்:2 27/7
கடல் திரை உகளும் குறும் கயல் மானும் – கல்லாடம்:2 31/4
பெரும் கடல் முகந்து வயிறு நிறை நெடும் கார் – கல்லாடம்:2 37/2
கடல் மா கொன்ற தீ படர் நெடு வேல் – கல்லாடம்:2 41/10
உவாமதி கிடக்கும் குண்டு கடல் கலக்கி – கல்லாடம்:2 41/25
உள்ளம் தீக்கும் உவர் கடல் உடுத்த – கல்லாடம்:2 43/3
நிலை கெட பரந்த கடல் கெழு விடத்தை – கல்லாடம்:2 51/29
நடை திரை பரவை நால் கடல் அணைத்து – கல்லாடம்:2 52/1
கரும் கடல் குடித்தலின் பெரும் தழல் கொழுந்தும் – கல்லாடம்:2 56/3
நாமகள் பெரும் கடல் நால் கோட்டு ஒருத்தல் – கல்லாடம்:2 57/14
உவர் கடல் பிறந்தும் குறை உடல் கோடியும் – கல்லாடம்:2 60/4
கடல் சூழ் உலகில் மதி நடு இகந்தும் – கல்லாடம்:2 60/10
ஏழ் கடல் வளைந்த பெரும் கடல் நாப்பண் – கல்லாடம்:2 61/1
ஏழ் கடல் வளைந்த பெரும் கடல் நாப்பண் – கல்லாடம்:2 61/1
மா என கவிழ்ந்த மறி கடல் ஒன்றும் – கல்லாடம்:2 61/8
அரி கடல் மூழ்கி பெறும் அருள் பெற்ற – கல்லாடம்:2 62/6
மாறுகொண்டு அறையும் மதி நூல் கடல் கிளர் – கல்லாடம்:2 62/25
கடல் கிடந்து அன்ன நிரைநிரை ஆய – கல்லாடம்:2 64/10
திரு உலரு அளிக்கும் கடல் மட மகளே – கல்லாடம்:2 65/31
பெரும் கடல் வயிறு கிடங்கு எழ கடைந்த – கல்லாடம்:2 66/8
அருள் கரை காணா அன்பு எனும் பெரும் கடல்
பல நாள் பெருகி ஒரு நாள் உடைந்து – கல்லாடம்:2 66/15,16
கிடங்கு என பெயரிய கரும் கடல் காண்க – கல்லாடம்:2 69/19
மேல் கடல் கவிழ் முக பொரி உடல் மாவும் – கல்லாடம்:2 70/2
நெடும் கடல் பரப்பும் அடும் தொழில் அரக்கரும் – கல்லாடம்:2 70/3
இரு கடல் ஓருழி மருவியது என்ன – கல்லாடம்:2 74/4
கரும் கடல் பொரிய ஒருங்கு வேல் விடுத்த – கல்லாடம்:2 75/16
கடல் மகள் உள் வைத்து வடவை மெய் காயவும் – கல்லாடம்:2 76/1
திரை கடல் தெய்வம் முன் தெளி சூள் வாங்கியும் – கல்லாடம்:2 79/21
நால் கடல் வளைத்த நால் நிலத்து உயிரினை – கல்லாடம்:2 84/1
பசும் கடல் வளைந்து பருக கொதித்த – கல்லாடம்:2 86/16
உளை கடல் சேர்ப்பன் அளி விடம் தணிப்ப – கல்லாடம்:2 92/14
ஒலி கடல் இப்பி தரளம் சூல்கொள – கல்லாடம்:2 94/29
அ கடல் வயிறடைத்து அரக்கன் உயிர் வௌவி – கல்லாடம்:2 95/36

மேல்

கடலில் (2)

வான கடலில் தோணியதானும் – கல்லாடம்:2 19/6
வாங்கி கடைந்த தேம்படு கடலில்
அழுதுடன் தோன்றிய உரிமையானும் – கல்லாடம்:2 19/13,14

மேல்

கடலினின் (1)

மணி திரை உகைக்கும் கடலினின் கவினி – கல்லாடம்:2 71/6

மேல்

கடலும் (1)

அரும் கரை இறந்த ஆகம கடலும்
இளங்கோவினர்கள் இரண்டு அறி பெயரும் – கல்லாடம்:2 66/25,26

மேல்

கடலுள் (1)

மறி திரை கடலுள் மா என கவிழ்ந்த – கல்லாடம்:2 59/28

மேல்

கடலே (1)

இன்னும் பலமாய் மன்னும் கடலே
நுங்கள் இன்பம் பெரும் துணை என்-பால் – கல்லாடம்:2 23/38,39

மேல்

கடலை (1)

தமிழ் எனும் கடலை காணிகொடுத்த – கல்லாடம்:2 17/17

மேல்

கடவாது (1)

தன் நிலை கடவாது அவன் பரி தேரே – கல்லாடம்:2 62/32

மேல்

கடவார் (1)

வாய்மையும் சிறப்பும் நிழல் என கடவார்
விண்ணவர் தலைவனும் வீயா மருந்தும் – கல்லாடம்:2 58/9,10

மேல்

கடவி (1)

பூசி அணிந்து பூண்டு பரி கடவி
கரத்தது ஆக்கி அ நோ – கல்லாடம்:2 33/28,29

மேல்

கடவு (1)

வானவர் இறைவன் கடவு கார் பிடித்து – கல்லாடம்:2 67/16

மேல்

கடவுள் (17)

கடவுள் கூற உலவா அருத்தியும் – கல்லாடம்:1 2/59
கடவுள் கூறார் உளம் என குழலும் – கல்லாடம்:2 1/20
தெளிதர கொடுத்த தென் தமிழ் கடவுள்
தழல் கண் தரக்கின் சரும ஆடையன் – கல்லாடம்:2 3/16,17
கன்னி கொண்டிருந்த மன் அருள் கடவுள்
மலை உரு கொண்ட உடல் வாள் அரக்கர் – கல்லாடம்:2 6/36,37
கூடல் அம் பதி உறை குண பெரும் கடவுள்
முண்டகம் அலர்த்தும் முதிரா சேவடி – கல்லாடம்:2 10/23,24
கூடல் வீற்றிருந்த நாடக கடவுள்
பொன் சுடர் விரித்த கொத்து அலர் கொன்றையும் – கல்லாடம்:2 19/24,25
நெடுவேள் கடவுள் மயில் கொடி முன்றில் – கல்லாடம்:2 24/3
சுந்தர கடவுள் கந்தர கறையோன் – கல்லாடம்:2 25/37
முக்கண் கடவுள் முதல்வனை வணங்கார் – கல்லாடம்:2 38/27
மைந்தனும் கேளிரும் மதி முடி கடவுள் நின் – கல்லாடம்:2 44/22
அவன் பகை முறித்த அருள் பெரும் கடவுள்
கூடல் அம் கானல் பெடையுடன் புல்லி – கல்லாடம்:2 49/16,17
வையகம் அளித்த மணி ஒளி கடவுள்
நெடு மதில் கூடல் விரி புனல் வையையுள் – கல்லாடம்:2 55/25,26
முத்தழற்கு உடையோன் முக்கண் கடவுள் என்று – கல்லாடம்:2 60/12
நாடக கடவுள் கூடல் நாயகன் – கல்லாடம்:2 68/31
ஐந்தரு_கடவுள் அவன் புலத்தினரை – கல்லாடம்:2 84/2
இரு வான் போகிய எரி சுடர் கடவுள்
மா தவராம் என மேல் மலை மறைந்தனன் – கல்லாடம்:2 96/10,11
இவை என கூறிய நிறை அருள் கடவுள்
கூடல் கூடா குணத்தினர் போல – கல்லாடம்:2 98/45,46

மேல்

கடவுளை (2)

கரு மிடற்று கடவுளை செம் கனி வேண்டி – கல்லாடம்:1 1/21
பெரு நகர் கூடல் உறைதரு கடவுளை
நிறைய பேசா குறையினர் போலவும் – கல்லாடம்:2 20/39,40

மேல்

கடற்கு (1)

அரிக்கு கரும் கடற்கு ஒரோவொரு கணை விடுத்து – கல்லாடம்:2 95/35

மேல்

கடன் (9)

அளந்து கொடு முடித்தல் நின் கடன் ஆதலின் – கல்லாடம்:1 1/25
ஒருங்கு வந்து இமையா அரும் கடன் முற்றிய – கல்லாடம்:2 7/13
வீயாது துவைக்கும் கடன் மலைநாடர் – கல்லாடம்:2 24/16
தொய்யில் ஆடும் கடன் உடை கன்னியர் – கல்லாடம்:2 26/19
சோற்று கடன் கழிக்க போற்று உயிர் அழிக்கும் – கல்லாடம்:2 29/28
கற்பில் தோன்றா கடன் ஆகுகவே – கல்லாடம்:2 36/15
கடன் அறும் யாக்கை கவர் கடன் கழித்து – கல்லாடம்:2 79/5
கடன் அறும் யாக்கை கவர் கடன் கழித்து – கல்லாடம்:2 79/5
இரு சிறை கழுகினர்க்கு உலந்த கடன் கழித்து – கல்லாடம்:2 95/33

மேல்

கடனே (2)

உன்னா உதவுதல் உயர்ந்தோர் கடனே – கல்லாடம்:2 81/54
எண்பட நும் பதி ஏகுதல் கடனே – கல்லாடம்:2 96/28

மேல்

கடி (7)

கட்டுதிர் கோதை கடி மலர் அன்பொடு – கல்லாடம்:2 10/3
கடி மலர் பொழிலில் சிறிது கண்படுத்து – கல்லாடம்:2 17/31
காப்புற துயிற்றும் கடி நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 46/6
கண்டல் முள் முளைத்த கடி எயிற்று அரவ – கல்லாடம்:2 55/2
கான்று அலர் கடி மலர் கரந்து உறைந்து உண்ணும் – கல்லாடம்:2 82/41
கையுறை சுமந்தும் கடி தழை தாங்கியும் – கல்லாடம்:2 85/6
அ கடி குடி மனையவர் மனை புகுத்தி – கல்லாடம்:2 91/8

மேல்

கடிகை (1)

அன்னவன்-தன்னுடன் கடிகை ஏழ் அமர – கல்லாடம்:2 95/4

மேல்

கடிந்து (1)

கையொடு கட்டல் கடிந்து உள் அழைத்தல் என்று – கல்லாடம்:2 49/14

மேல்

கடிந்தும் (1)

தினை குரல் அறையும் கிளி கணம் கடிந்தும்
வெள்ளி இரும்பு பொன் எனப்பெற்ற – கல்லாடம்:2 22/39,40

மேல்

கடிந்தே (1)

காண் குறி பெருத்து கச்சது கடிந்தே
எழுத்து மணி பொன் பூ மலை என யாப்புற்று – கல்லாடம்:2 45/4,5

மேல்

கடிப்பு (6)

வாய் செறித்திட்ட மா கடிப்பு இதுவே – கல்லாடம்:2 6/11
ஒரு வாய் திறந்து உள் கடிப்பு உடல் விசித்த – கல்லாடம்:2 8/17
ஒரு முகம் தாழ்த்தி இரு கடிப்பு ஒலிப்ப – கல்லாடம்:2 8/22
நாப்பண் ஒற்றை நரம்பு கடிப்பு அமைத்து – கல்லாடம்:2 82/23
இணை முக பறை அறை கடிப்பு உடை தோகை – கல்லாடம்:2 83/23
எண் கடிப்பு விசித்த கல்லல் செறிய – கல்லாடம்:2 85/23

மேல்

கடிய (1)

கொள்ளை அம் சுகமும் குருவியும் கடிய
இரு கால் கவணிற்கு எரி மணி சுமந்த – கல்லாடம்:2 81/42,43

மேல்

கடியும் (1)

கடியும் துனைவில் கையகன்று எரி மணி – கல்லாடம்:2 83/21

மேல்

கடு (15)

கடு விசை துரந்த கான்யாற்று ஒலியின் – கல்லாடம்:2 14/22
படிறர் சொல் என கடு நெஞ்சு இறைப்ப – கல்லாடம்:2 16/6
அடு படை பூழியன் கடு முரண் பற்றி – கல்லாடம்:2 20/32
கடு முரண் குடிக்கும் நெடு வில் கூட்டி – கல்லாடம்:2 25/19
நால் கரம் நுதல் விழி தீ புகை கடு களம் – கல்லாடம்:2 58/28
கொய் உளை கடு மான் கொளுவிய தேரொடு – கல்லாடம்:2 68/11
கடு_மான் கீழ்ந்த கட_மலை பல் மருப்பு – கல்லாடம்:2 68/16
தியங்கி உடல் ஈட்டிய கரும் கடு வினையால் – கல்லாடம்:2 70/16
பிறை நுதல் நாட்டி கடு வளர் கண்டி – கல்லாடம்:2 79/11
பெரும் கார் கரும் கடு அரும்பிய மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 81/25
கடு வினை அங்குரம் காட்டி உள் அழுக்காறு – கல்லாடம்:2 83/1
எடுத்து உடன் அந்த கடு கொலை அரவினை – கல்லாடம்:2 87/26
கடு திகழ் கண்ணி அ கல்லை இ கணமே – கல்லாடம்:2 91/17
ஆயிரம் பணாடவி அரவு கடு வாங்க – கல்லாடம்:2 95/6
அமுத வாய் கடு விழி குறும் தொடி நெடும் குழல் – கல்லாடம்:2 98/48

மேல்

கடு_மான் (1)

கடு_மான் கீழ்ந்த கட_மலை பல் மருப்பு – கல்லாடம்:2 68/16

மேல்

கடுக்கும் (6)

குங்கும கோட்டு அலர் உணங்கல் கடுக்கும்
பங்கு உடை செம் கால் பாட்டு அளி அரி பிடர் – கல்லாடம்:2 18/1,2
அமைத்தது கடுக்கும் மணி பாம்பு அல்குல் – கல்லாடம்:2 41/47
ஆங்கவன் தரித்த கலைமான் கடுக்கும்
இரு குழை கிழிக்கும் அரி மதர் மலர் கண் – கல்லாடம்:2 41/48,49
பொன்னுறு ஞாழல் பூவுடன் கடுக்கும்
பேழ் வாய் புலி உகிர் சிறு குரல் விளங்க – கல்லாடம்:2 50/6,7
கொடுத்து உண்டவர் பின் கரந்தமை கடுக்கும்
ஈங்கு இவை கிடக்க என் நிழல் இரும் புனத்து – கல்லாடம்:2 81/48,49
ஓட்டம் கொண்டன கடுக்கும்
நாட்டவர் தடைய மற்று உதிர்ந்து நடந்ததுவே – கல்லாடம்:2 90/21,22

மேல்

கடுக்கை (8)

கடுக்கை மலர் மாற்றி வேப்பு அலர் சூடி – கல்லாடம்:2 2/9
சுருப்பு அணி நிரைத்த கடுக்கை அம் பொலம் தார் – கல்லாடம்:2 14/5
கட்டிய வேணி மட்டு அலர் கடுக்கை
ஆயிரம் திரு முகத்து அருள் நதி சிறுமதி – கல்லாடம்:2 58/30,31
கடுக்கை சிறு காய் அமைத்த வால் கருப்பை – கல்லாடம்:2 63/12
தோடு அணி கடுக்கை கூடல் எம் பெருமான் – கல்லாடம்:2 65/20
கடுக்கை அம் சடையினன் கழல் உளத்து இலர் போல் – கல்லாடம்:2 79/15
சொரி அலர் தள்ளி துணர் பொலம் கடுக்கை
கிடைதரவு ஒருவி களவு அலர் கிடத்தி – கல்லாடம்:2 84/17,18
காந்தள் அம் கடுக்கை கனல் தனம் மலர – கல்லாடம்:2 94/2

மேல்

கடுங்கண் (1)

இவண் நிற்கவைத்த ஏலா கடுங்கண்
கொடுத்து உண்டவர் பின் கரந்தமை கடுக்கும் – கல்லாடம்:2 81/47,48

மேல்

கடுத்தே (1)

பேதை கொள்ளாது ஒழி மனம் கடுத்தே – கல்லாடம்:2 82/52

மேல்

கடுப்ப (3)

பொன் பெயர் உடையோன் தன் பெயர் கடுப்ப
தூணம் பயந்த மாண் அமர் குழவிக்கு – கல்லாடம்:2 5/15,16
களிற்று உரி புனைந்த கண்_நுதல் கடுப்ப
வில் எடுத்து ஒன்னலர் புரம் எரியூட்டி – கல்லாடம்:2 72/6,7
கரியோன் கடுப்ப துகில் கவர்ந்து ஒளிர – கல்லாடம்:2 87/5

மேல்

கடும் (16)

தண் மதி கடும் சுடர் வெவ் அழல் கண் வைத்து – கல்லாடம்:2 20/24
களை கடும் தொழில் விடுத்து உழவு செறு மண்ட – கல்லாடம்:2 27/23
சூடு நிலை உயர்த்தும் கடும் குலை ஏற – கல்லாடம்:2 27/26
நெடும் குழை கிழிப்ப கடும் கயல் பாயும் – கல்லாடம்:2 27/30
கடும் கான் தள்ளி தடைதரு நெஞ்சம் – கல்லாடம்:2 31/5
கடும் சுரம் தந்த கல் அதர் வெப்பம் – கல்லாடம்:2 53/5
போம் வழி எனும் கடும் சுரம் மருதம் – கல்லாடம்:2 59/35
கடும் கனல் பூழிபடும்படி நோக்கிய – கல்லாடம்:2 61/9
நெடும் சால் போகி கடும் கயல் துரக்கும் – கல்லாடம்:2 74/8
போக்கு அரும் கடும் சுரம் போக முன் இறந்தும் – கல்லாடம்:2 79/23
மெய் படு கடும் சூள் மின் என துறந்தவர் – கல்லாடம்:2 82/43
கொடும் கொலை வடுத்து கடும் பழி சடை அலைந்து – கல்லாடம்:2 83/3
கடும் சூள் தந்தும் கை புனை புனைந்தும் – கல்லாடம்:2 85/3
கடும் கால் கொற்றத்து அடும் தூதுவர் என – கல்லாடம்:2 96/7
வெறி கண் கவை அடி கடும் கால் மேதி – கல்லாடம்:2 96/20
கடும் சுடர் இரவி விடும் கதிர் தேரினை – கல்லாடம்:2 97/14

மேல்

கடுவும் (3)

அமுதமும் கடுவும் வாளும் படைத்த – கல்லாடம்:2 45/8
கடுவும் சங்கமும் ஒளிர்தலின் நெய்தலும் – கல்லாடம்:2 64/19
அமுதமும் கடுவும் விழியில் வைத்து அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 87/3

மேல்

கடை (4)

கழு கடை அன்ன கூர் வாய் பெரும் கண் – கல்லாடம்:2 15/17
வட புல விஞ்சையன் வைகு இடத்து அகன் கடை
தென் திசை பாணன் அடிமை யான் என – கல்லாடம்:2 43/25,26
குதலை வாய் துடிப்ப குல கடை உணங்கியும் – கல்லாடம்:2 56/21
கழு கடை அன்ன தம் கூர் வாய் பழி புலவு – கல்லாடம்:2 78/3

மேல்

கடைக்கண் (2)

அருள் பொழி கடைக்கண் தாக்கி – கல்லாடம்:1 1/39
நிமிர்த்து எறி காலில் கடைக்கண் கிடத்தி – கல்லாடம்:2 99/7

மேல்

கடைக்கால் (1)

கடைக்கால் மடியும் பொங்கர் பக்கமும் – கல்லாடம்:2 41/32

மேல்

கடைக்கொள் (1)

அழிக்க புகுந்த கடைக்கொள் நாளில் – கல்லாடம்:2 16/33

மேல்

கடைசியர் (1)

இடை உறழ் நுசுப்பின் குரவை வாய் கடைசியர்
களை கடும் தொழில் விடுத்து உழவு செறு மண்ட – கல்லாடம்:2 27/22,23

மேல்

கடைந்த (3)

வாங்கி கடைந்த தேம்படு கடலில் – கல்லாடம்:2 19/13
கடைந்த செம்பவள தொத்துடன் காட்டும் – கல்லாடம்:2 34/18
பெரும் கடல் வயிறு கிடங்கு எழ கடைந்த
அமுதம் உள்கையில் உதவுழி ஊற்றியும் – கல்லாடம்:2 66/8,9

மேல்

கடைந்து (1)

மலையினை தாங்கி அமுதினை கடைந்து
முலை என சொல் என வர வர வைத்து – கல்லாடம்:2 33/5,6

மேல்

கடையினும் (1)

பூதம் ஐந்து உடையும் கால கடையினும்
உடல் தழை நிலைத்த மறம் மிகு மயிலோன் – கல்லாடம்:2 71/9,10

மேல்

கண் (99)

மு கண் மேல் பொங்கும் வெள்ளம் எறி கடத்த – கல்லாடம்:1 1/6
கண் அருள் நிறைந்த கவின் பெறும் எயிற்ற – கல்லாடம்:1 1/8
அழியா பேர் அளி உமை கண் நின்று – கல்லாடம்:1 2/13
செம் கண் குறவர் கரும் காட்டு வளர்த்த – கல்லாடம்:1 2/37
கறுத்து சிவந்தன கண் இணை மலரே – கல்லாடம்:2 1/23
உள்ளம் கறுத்து கண் சிவந்து உருத்தே – கல்லாடம்:2 1/27
தன் கண் போலும் என் கண் நோக்கி – கல்லாடம்:2 2/20
தன் கண் போலும் என் கண் நோக்கி – கல்லாடம்:2 2/20
தழல் கண் தரக்கின் சரும ஆடையன் – கல்லாடம்:2 3/17
தோகையர் கண் என சுடு சரம் துரக்கும் – கல்லாடம்:2 4/20
குங்கும கொங்கையும் தலை கண் கறாது – கல்லாடம்:2 5/11
வரி கொடு மதர்த்த கண் குழியாது – கல்லாடம்:2 5/13
வளை கண் கூகையும் மயங்கி வாய் குழற – கல்லாடம்:2 7/23
குழி கண் கரும் பேய் மகவு கண் முகிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 7/26
குழி கண் கரும் பேய் மகவு கண் முகிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 7/26
கலத்தும் என்று எழு-மின் கண் அளி காண்-மின் – கல்லாடம்:2 10/13
மு கணில் அருள் கண் முறைபெற முயங்கியும் – கல்லாடம்:2 13/4
மது இதழ் குவளை என்று அடு கண் மலர்ந்த – கல்லாடம்:2 13/13
கண் என கிடைத்து எம் கண் எதிர் நடுநாள் – கல்லாடம்:2 13/19
கண் என கிடைத்து எம் கண் எதிர் நடுநாள் – கல்லாடம்:2 13/19
கழு கடை அன்ன கூர் வாய் பெரும் கண்
பனை கிடந்து அன்ன உடல் முதல் துணிய – கல்லாடம்:2 15/17,18
ஆருயிர் கவரும் கார் உடல் செம் கண்
கூற்றம் உருத்து எழுந்த கொள்கை போல – கல்லாடம்:2 15/19,20
பழம் குறி கண்ட நெடும் கண் மாதரும் – கல்லாடம்:2 16/2
தயங்கிய மூன்று கண் எங்கணும் ஆக – கல்லாடம்:2 16/18
கண் புலம் கொண்ட இ பணி அளவும் – கல்லாடம்:2 18/34
வேயுள் அம் பட்டு பூவை கண் கறுக்க – கல்லாடம்:2 20/5
துன்பு பசப்பு ஊரும் கண் நிழல்-தன்னை – கல்லாடம்:2 20/8
கண் துளி துளிக்கும் சாயா பையுளை – கல்லாடம்:2 20/12
தண் மதி கடும் சுடர் வெவ் அழல் கண் வைத்து – கல்லாடம்:2 20/24
அவளே நீயாய் என் கண் குறித்த – கல்லாடம்:2 22/23
கரும் கை வெண் கோட்டு சிறு கண் பெரும் களிறு – கல்லாடம்:2 25/3
பைம் குவளை துய்க்கும் செம் கண் கவரி – கல்லாடம்:2 27/27
கண் இவர் கூடல் பெரு வளம் பதியே – கல்லாடம்:2 27/32
கண் நுழையாது காட்சிகொள தோற்றிய – கல்லாடம்:2 28/13
திருக்குளம் முளைத்த கண் தாமரை கொடு – கல்லாடம்:2 31/9
கண்ட கறையோன் கண் தரு நுதலோன் – கல்லாடம்:2 32/5
குழி கண் பரூஉ தாள் கூர்ம் கோட்டு ஒருத்தல் – கல்லாடம்:2 32/14
புருவம் கண் என உயிர்விட பயிற்றி – கல்லாடம்:2 33/4
உள்ளம் கறுத்து கண் சிவந்து இட்ட – கல்லாடம்:2 33/13
கண் எனும் தெய்வ காட்சியுள் பட்டோர் – கல்லாடம்:2 33/26
தேவர் கண் பனிப்ப முனிவர் வாய் குழற – கல்லாடம்:2 34/8
கரு முகிற்கு அணி நிற தழல் கண் பிறை எயிற்று – கல்லாடம்:2 37/9
முள் உடை பேழ் வாய் செம் கண் வரால் இனம் – கல்லாடம்:2 37/16
பைம் கண் புல்வாய் பால் உண கண்ட – கல்லாடம்:2 40/20
இரு குழை கிழிக்கும் அரி மதர் மலர் கண்
புகர் முக புழை_கை துயில்தரு கனவில் – கல்லாடம்:2 41/49,50
வெடி வால் பைம் கண் குறுநரி இனத்தினை – கல்லாடம்:2 42/13
கண் கயல் விழித்து பூ துகில் மூடி – கல்லாடம்:2 42/23
இதழ் கதவு அடைத்து மலர் கண் துயில – கல்லாடம்:2 43/11
பொழுது கண் மறைந்த தீ வாய் செக்கர் – கல்லாடம்:2 43/20
கார் உடல் காட்டி கண்ட கண் புதைய – கல்லாடம்:2 43/22
என் கண் துஞ்சா நீர்மை – கல்லாடம்:2 43/35
கண் எதிர் வைகி முகன் கொளின் கலங்கியும் – கல்லாடம்:2 44/5
கண் புதை யாப்பு திணி இருள் விடிய – கல்லாடம்:2 45/19
அருப்பு முலை கண் திறந்து உமிழ் மது பால் – கல்லாடம்:2 46/3
கண் பருகாத களவினர் உளம் போல் – கல்லாடம்:2 46/12
உள துயர் ஈந்து கண் துயில் வாங்கிய – கல்லாடம்:2 47/2
எனது கண் கடந்து நீங்கி – கல்லாடம்:2 47/30
கண் மலர் கவர்ந்தும் கை மலர் குவித்தும் – கல்லாடம்:2 48/18
வியர் அமுது அரும்பி முயல் கண் கறுத்து – கல்லாடம்:2 49/1
கரு வரி செம் கண் வரால் இனம் கலக்க – கல்லாடம்:2 54/25
வெள் உடல் கரும் கண் கயல் நிரை உகைப்ப – கல்லாடம்:2 54/27
படிந்து சேடு எறியும் செம் கண் கவரியும் – கல்லாடம்:2 54/30
நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து நெடும் கண் நீர் உகுத்து – கல்லாடம்:2 55/36
சுட்டியும் சிகையும் சேர்ந்து கண் பனித்தும் – கல்லாடம்:2 56/24
மறி கண் பிணாவினர் இழைக்கும் சிற்றிலில் – கல்லாடம்:2 56/26
வரி உடல் செம் கண் வரால் உடன் மயங்க – கல்லாடம்:2 57/4
வெள்ளி முகிழ்த்த ஒரு கண் பார்ப்பான் – கல்லாடம்:2 57/10
கண் முகம் காட்டிய காட்சியது என்ன – கல்லாடம்:2 63/2
செம் கண் பகடு தங்கும் வயல் ஊரர்க்கு – கல்லாடம்:2 63/15
எதிர்பெறின் கண் சிவந்து எடுத்து அவை களைந்தும் – கல்லாடம்:2 66/4
கண் உளத்து அளவா எள் உணவு உண்டு – கல்லாடம்:2 67/19
கைலை வீற்றிருந்த கண்_நுதல் விண்ணவன் – கல்லாடம்:2 68/30
வரி உடல் செம் கண் வரால் இனம் எதிர்ப்ப – கல்லாடம்:2 69/5
புரிந்து உடன் உமை கண் புதைப்ப மற்று உமையும் – கல்லாடம்:2 69/24
வளை கரம் கொடு கண் புதைப்ப அவ்வுழியே – கல்லாடம்:2 69/28
தமக்கு என காட்டும் ஒளி கண் கெடலும் – கல்லாடம்:2 69/31
மற்று அவர் மயக்கம் கண்டு அவர் கண் பெற – கல்லாடம்:2 69/32
வளை கண் கூர் உகிர் கூக்குரல் மொத்தையை – கல்லாடம்:2 71/18
கரும் கண் கொடி இனம் கண் அற சூழ்ந்து – கல்லாடம்:2 71/19
கரும் கண் கொடி இனம் கண் அற சூழ்ந்து – கல்லாடம்:2 71/19
களிற்று உரி புனைந்த கண்_நுதல் கடுப்ப – கல்லாடம்:2 72/6
கரும் கழி நெய்தலை காவல்செய் கண் என – கல்லாடம்:2 72/27
அவர் கரும் கண் என குவளை தழை பூத்த – கல்லாடம்:2 74/10
மைந்தர் கண் சென்று மாதர் உள் தடைந்த – கல்லாடம்:2 81/38
கண் என குறித்த கரும் கயல் கணத்தை – கல்லாடம்:2 82/38
பன்னிரு கண் விழித்து என் வினை துரக்கும் – கல்லாடம்:2 83/11
பூம் புனல் ஊரனை பொருந்தா நெடும் கண்
அன்னையின் போக்கிய அரும் பெரும் தவறு – கல்லாடம்:2 83/27,28
என் கண் கண்ட இவ்விடை என் உளம் – கல்லாடம்:2 86/14
சோதியின் படை கண் செல உய்த்து அரும்பு செய் – கல்லாடம்:2 87/7
திரை எதிர் தள்ளி மலர் துகில் கண் புதைத்து – கல்லாடம்:2 87/12
மு கண் பிறை எயிற்று எண் தோள் செல்வி – கல்லாடம்:2 88/31
குவளை வடி பூத்த கண் தவள வாள் நகை – கல்லாடம்:2 89/2
அன்றியும் இமையா கண் எனல் காட்ட – கல்லாடம்:2 95/5
தெளி வேல் கண் குறுந்தொடியினர் காணின் – கல்லாடம்:2 95/41
வெறி கண் கவை அடி கடும் கால் மேதி – கல்லாடம்:2 96/20
கார் உடல் அனுங்கிய பைம் கண் கறையடி – கல்லாடம்:2 96/23
இரண்டு உயிர் தணப்பு என எனது கண் புணர இ – கல்லாடம்:2 97/24
கோகில கண் நீடு இலவு அலர் செம்பு என – கல்லாடம்:2 98/36
அமரர் கண் களிப்ப ஆடிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 99/42

மேல்

கண்-தொறும் (1)

கண்-தொறும் விசைத்த கருப்பு தரளமும் – கல்லாடம்:2 60/16

மேல்

கண்_நுதல் (2)

கைலை வீற்றிருந்த கண்_நுதல் விண்ணவன் – கல்லாடம்:2 68/30
களிற்று உரி புனைந்த கண்_நுதல் கடுப்ப – கல்லாடம்:2 72/6

மேல்

கண்கொள (1)

காயா கண்கொள முல்லை எயிறு உறழ – கல்லாடம்:2 94/14

மேல்

கண்ட (16)

ஓர் உழை கண்ட உவகையது என்ன – கல்லாடம்:2 6/33
பழம் குறி கண்ட நெடும் கண் மாதரும் – கல்லாடம்:2 16/2
கண்ட காட்சி சேணின் குறியோ – கல்லாடம்:2 22/1
ஒருநாள் கண்ட பெருமான் இறைவன் – கல்லாடம்:2 22/42
கண்ட கறையோன் கண் தரு நுதலோன் – கல்லாடம்:2 32/5
பைம் கண் புல்வாய் பால் உண கண்ட
அருள் நிறை பெருமான் இருள் நிறை மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 40/20,21
தில்லை கண்ட புலிக்கால்_முனிவனும் – கல்லாடம்:2 41/5
முடங்கு_உளை கண்ட பெரும் துயர் போல – கல்லாடம்:2 41/51
கார் உடல் காட்டி கண்ட கண் புதைய – கல்லாடம்:2 43/22
கண்ட நீள் கதுப்பினர் கை குவி பிடித்து – கல்லாடம்:2 45/21
பொன்மலை கண்ட பொலிவு போல – கல்லாடம்:2 50/13
திருக்கண் கண்ட பெருக்கினர் போல – கல்லாடம்:2 50/30
நனவிடை நவிற்ற கனவிடை கண்ட
உள் எழு கலக்கத்துடன் மயங்கினமால் – கல்லாடம்:2 70/19,20
ஆற்றாது அகன்று தேக்கு வழி கண்ட
கால் வழி இறந்து பாசடை பூத்த – கல்லாடம்:2 74/15,16
நெருநல் கண்ட எற்கு உதவிய இன்பம் – கல்லாடம்:2 81/45
என் கண் கண்ட இவ்விடை என் உளம் – கல்லாடம்:2 86/14

மேல்

கண்டது (1)

உண்டோ சென்றது கண்டது உரைத்த – கல்லாடம்:2 17/21

மேல்

கண்டல் (1)

கண்டல் முள் முளைத்த கடி எயிற்று அரவ – கல்லாடம்:2 55/2

மேல்

கண்டலும் (1)

கரும் கொடி அடம்பும் கண்டலும் சூழ்ந்த – கல்லாடம்:2 15/14

மேல்

கண்டவர் (2)

கைஞ்ஞின்றவன் செம் கால் கண்டவர் போல – கல்லாடம்:2 18/10
கண்டவர் காணா காட்சி செய் நகரினும் – கல்லாடம்:2 52/16

மேல்

கண்டவன் (1)

முன்னம் கண்டவன் அன்று என்று – கல்லாடம்:2 81/53

மேல்

கண்டன் (1)

ஆலவாய் அமர்ந்த நீலம் நிறை கண்டன்
மறி திரை பரவை புடை வயிறு குழம்ப – கல்லாடம்:2 29/11,12

மேல்

கண்டன (2)

கண்டன கவரும் காட்சி போல – கல்லாடம்:2 42/19
கண்டன மகம்-தொறும் கலி பெற சென்று – கல்லாடம்:2 77/12

மேல்

கண்டனன் (1)

பூ உதிர் கானல் புறம் கண்டனன் என – கல்லாடம்:2 68/12

மேல்

கண்டி (1)

பிறை நுதல் நாட்டி கடு வளர் கண்டி
இறால் நறவு அருவி எழு பரங்குன்றத்து – கல்லாடம்:2 79/11,12

மேல்

கண்டிலம் (1)

அவர் மன அன்னை கவர கண்டிலம்
பெரும் சேற்று கழனி கரும்பு பெறு காலை – கல்லாடம்:2 17/25,26

மேல்

கண்டிலன் (1)

வந்தனை என்னில் வரு குறி கண்டிலன்
மண்ணிடை எனினே அவ்வயினான – கல்லாடம்:2 71/34,35

மேல்

கண்டீரவத்தொடு (1)

கண்டீரவத்தொடு கறையடி வளரும் – கல்லாடம்:2 93/17

மேல்

கண்டு (20)

ஆறு திரு எழுத்தும் கூறு நிலை கண்டு
நின் தாள் புகழுநர் கண்ணுள் பொலிந்தோய் – கல்லாடம்:1 2/50,51
வாசகம் கண்டு மகிழ்ந்ததும் இவணே – கல்லாடம்:2 6/8
மறைந்து கண்டு அ கொலை மகிழ்வுழி இ நிலை – கல்லாடம்:2 6/13
கண்டு நின்று உவந்த காட்சியும் இதுவே – கல்லாடம்:2 6/28
பற்றி உட்புகுந்து பசும் கடல் கண்டு
மாவொடும் கொன்ற மணி நெடும் திரு வேல் – கல்லாடம்:2 8/5,6
கொண்டு வாழுநர் கண்டு அருகிடத்தும் – கல்லாடம்:2 17/24
கண்டு அது கூறுதியாயின் – கல்லாடம்:2 21/65
வளைத்த வில் வட்டம் கிடைத்தது கண்டு
சிறுநகை கொண்ட ஒரு பெரும் தீயின் – கல்லாடம்:2 25/26,27
முன் கண்டு ஓதாது அவர்க்கு நம் குருகே – கல்லாடம்:2 43/36
தேரினும் காவினும் அடிக்கடி கண்டு
நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து நெடும் கண் நீர் உகுத்து – கல்லாடம்:2 55/35,36
நின்றன கண்டு நெடும் பயன் படைத்த – கல்லாடம்:2 58/24
மற்று அவர் மயக்கம் கண்டு அவர் கண் பெற – கல்லாடம்:2 69/32
கண்டு உடல் இடைந்தன காட்டுவல் காண்-மதி – கல்லாடம்:2 71/24
இருள் உடல் அரக்கியர் கலைமகள் கண்டு
தென் தமிழ் வட கலை சில கொடுத்து எனவும் – கல்லாடம்:2 73/21,22
கண்டு உளம் தளிர்க்கும் கருணை அம் செல்வி – கல்லாடம்:2 79/10
கான்றிடு சொன்றியின் கண்டு அருவருத்து – கல்லாடம்:2 80/5
நின் உளம் கண்டு நிகழ் உணவு உன்னி – கல்லாடம்:2 80/30
கவலையும் கால் குறி கண்டு பொழில் துள்ளும் – கல்லாடம்:2 83/18
இமையா சூரும் பல கண்டு ஒருங்கா – கல்லாடம்:2 83/19
கண்டு உளம் களிப்ப கனை கழல் தாமரை – கல்லாடம்:2 88/32

மேல்

கண்டுகண்டு (2)

கண்டுகண்டு ஒருவன் மாழ்கி – கல்லாடம்:2 49/20
கண்டுகண்டு அரவம் மயில் என கலங்க – கல்லாடம்:2 55/5

மேல்

கண்டும் (4)

தங்குவன கண்டும் வலி மனம் கூடி – கல்லாடம்:2 4/14
படி இது என்னா அடி முடி கண்டும்
புண்ணிய நீறு என பொலி கதிர் காற்றியும் – கல்லாடம்:2 13/5,6
தரித்தும் அணைத்தும் தான் என கண்டும்
செய்ததும் அன்றி திரு மனம் பணைத்து – கல்லாடம்:2 52/7,8
கண்டும் தெளிந்தும் கலந்த உள் உணர்வால் – கல்லாடம்:2 58/6

மேல்

கண்டை (1)

இவை முதல் மணக்க எழுந்த கார் கண்டை
வறு நீர் மலர் என மாழ்கலை விடு-மதி – கல்லாடம்:2 94/30,31

மேல்

கண்டோர்க்கும் (1)

எம் உயிர் அன்றி இடை கண்டோர்க்கும்
நெஞ்சு அறை பெரும் துயர் ஓவாது உடற்ற – கல்லாடம்:2 46/14,15

மேல்

கண்ணருள் (1)

கரும் குருவிக்கு கண்ணருள் கொடுத்த – கல்லாடம்:2 39/8

மேல்

கண்ணவன் (1)

ஒரு நுதல் கண்ணவன் உறைதரு கூடல் – கல்லாடம்:2 95/40

மேல்

கண்ணன் (2)

உடல கண்ணன் உலகு கவர்ந்து உண்ட – கல்லாடம்:2 1/2
கண்ணன் கரமும் வெண்ணெயும் போல – கல்லாடம்:2 24/30

மேல்

கண்ணனின் (1)

கரு முகில் நிறத்த கண்ணனின் சிறந்து – கல்லாடம்:2 71/2

மேல்

கண்ணனும் (1)

கண்ணனும் காவலும் முனியும் பசுவும் – கல்லாடம்:2 58/12

மேல்

கண்ணால் (3)

கண்ணால் உகிரால் மலர் கொள் காலால் – கல்லாடம்:2 17/39
தாமரை கண்ணால் உட்புக அறிந்தும் – கல்லாடம்:2 18/37
கண்ணால் வாங்கி நெஞ்சு அறை நிறைப்ப – கல்லாடம்:2 41/8

மேல்

கண்ணி (3)

கவை துகிர் பாவை கண்ணி சூட்ட – கல்லாடம்:2 9/26
அ நெடு வேணியில் கண்ணி என இருந்து – கல்லாடம்:2 19/32
கடு திகழ் கண்ணி அ கல்லை இ கணமே – கல்லாடம்:2 91/17

மேல்

கண்ணிடை (1)

கண்ணிடை உளத்திடை காண்-மின் கருது-மின் – கல்லாடம்:2 10/10

மேல்

கண்ணிய (2)

கண்ணிய சுணங்கின் பெரு முலையவட்கே – கல்லாடம்:2 25/46
மன் உயிர் விழிக்க கண்ணிய கண்ணும் – கல்லாடம்:2 29/24

மேல்

கண்ணியன் (1)

உருள் இணர் கடம்பின் நெடும் தார் கண்ணியன்
அரிமகள் விரும்பி பாகம் செய்து – கல்லாடம்:2 41/11,12

மேல்

கண்ணியில் (1)

கூவிளம் கண்ணியில் குல கிளை முரற்றியும் – கல்லாடம்:2 54/3

மேல்

கண்ணில் (2)

கண்ணொடு கண்ணில் கழறிய போல – கல்லாடம்:2 64/6
துடியின் கண்ணில் துஞ்சா கண்ணினர் – கல்லாடம்:2 83/20

மேல்

கண்ணிலர் (1)

கனவினும் காணா கண்ணிலர் துயரும் – கல்லாடம்:2 75/22

மேல்

கண்ணிலி (1)

விண் உடைத்து உண்ணும் கண்ணிலி ஒருத்தன் – கல்லாடம்:2 59/27

மேல்

கண்ணிற்கு (1)

கண்ணிற்கு இடையில் களத்தில் கழிதந்து – கல்லாடம்:2 92/16

மேல்

கண்ணினர் (1)

துடியின் கண்ணில் துஞ்சா கண்ணினர்
கடியும் துனைவில் கையகன்று எரி மணி – கல்லாடம்:2 83/20,21

மேல்

கண்ணினில் (1)

கண்ணினில் காணாது உளத்தினில் புணராது – கல்லாடம்:2 58/23

மேல்

கண்ணினும் (4)

கண்ணினும் கவரும்-கொல்லோ – கல்லாடம்:2 46/17
கண்ணினும் கொள்ளாது உண்ணவும் பெறாது – கல்லாடம்:2 63/6
முகத்தினும் கண்ணினும் முண்டக முலையினும் – கல்லாடம்:2 63/27
வாயினும் கண்ணினும் மனத்தினும் அகலா – கல்லாடம்:2 80/9

மேல்

கண்ணினோடு (1)

அரும் தவ கண்ணினோடு அடைந்த மா முனி-பால் – கல்லாடம்:2 81/17

மேல்

கண்ணீர் (1)

அருவி தூங்க கண்ணீர் கொண்டும் – கல்லாடம்:2 23/42

மேல்

கண்ணும் (8)

மனமும் கண்ணும் கனிய குனிக்கும் – கல்லாடம்:2 18/8
என்னுடை கண்ணும் உயிரும் ஆகி – கல்லாடம்:2 22/5
மனத்தொடு கண்ணும் அடிக்கடி கொடுபோம் – கல்லாடம்:2 28/30
கண்ணும் மனமும் களிவர மலர்த்துதி – கல்லாடம்:2 29/22
மன் உயிர் விழிக்க கண்ணிய கண்ணும்
மறை உகு நீர்க்கு கருவும் கரியும் – கல்லாடம்:2 29/24,25
உள்ளமும் கண்ணும் நிலையுற தழீஇனள் – கல்லாடம்:2 77/6
மாலையும் கண்ணும் மேனியும் உள்ளமும் – கல்லாடம்:2 83/29
திரு நுதல் கண்ணும் மலைமகள் பக்கமும் – கல்லாடம்:2 87/24

மேல்

கண்ணுள் (2)

நின் தாள் புகழுநர் கண்ணுள் பொலிந்தோய் – கல்லாடம்:1 2/51
பெரும் திரள் கண்ணுள் பேச்சு நின்று ஓர்ந்து – கல்லாடம்:2 15/10

மேல்

கண்ணுற (1)

கண்ணுற உருப்பெறும் காட்சியது என்ன – கல்லாடம்:2 62/3

மேல்

கண்ணே (1)

நெடு மலை விழித்த கண்ணே ஆகி – கல்லாடம்:2 22/8

மேல்

கண்ணை (1)

சே கொள் கண்ணை செம் மொழி பெயர்தந்து – கல்லாடம்:2 86/9

மேல்

கண்ணொடு (2)

கண்ணொடு கண்ணில் கழறிய போல – கல்லாடம்:2 64/6
கண்ணொடு முத்தம் கலுழ்ந்து உடல் கலங்கி – கல்லாடம்:2 65/5

மேல்

கண்திறப்ப (1)

பொருப்பு வளன் வேண்டி மழை கண்திறப்ப
குருகு பெயர் குன்றத்து உடல் பக எறிந்த – கல்லாடம்:2 24/1,2

மேல்

கண்படாமல் (1)

இரண்டு உடல் ஒன்றாய் கரைந்து கண்படாமல்
அளவியல் மண நிலை பரப்பும் காலம் – கல்லாடம்:2 5/1,2

மேல்

கண்படுத்து (2)

கடி மலர் பொழிலில் சிறிது கண்படுத்து
மயக்கம் நிறை காமத்து இயக்கம் கொண்டு – கல்லாடம்:2 17/31,32
கண்படுத்து இரவி கீறும் முன் – கல்லாடம்:2 96/27

மேல்

கண்படுத்தும் (1)

பருகிய முகில் குலம் படிந்து கண்படுத்தும்
பவள மின் கவை கொடி வடவையின் கொழுந்து என – கல்லாடம்:2 72/23,24

மேல்

கண்படுப்ப (2)

சுற்றமும் சூழ்ந்து குருகு கண்படுப்ப
கீழ் அரும்பு அணைந்த முள் அரை முளரி – கல்லாடம்:2 43/9,10
பாசடை குடம்பையூடு கண்படுப்ப
துணையுடன் சகோரம் களியுடன் பெயர்ந்து – கல்லாடம்:2 64/29,30

மேல்

கண்புரிந்தே (1)

எம்மையும் நோக்கி சிறிது கண்புரிந்தே – கல்லாடம்:2 57/28

மேல்

கண (3)

பசும் தழை பரப்பி கண மயில் ஆல – கல்லாடம்:2 14/17
காருடன் மிடைந்த குளிறு குரல் கண முகில் – கல்லாடம்:2 46/13
கண மயில் நடன் எழ காளி கூத்து ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 94/16

மேல்

கணக்கர் (2)

சமய கணக்கர் மதி வழி கூறாது – கல்லாடம்:2 13/20
பள்ளி கணக்கர் உள்ளத்து பெற்ற – கல்லாடம்:2 17/22

மேல்

கணக்கர்-தம் (1)

சமய கணக்கர்-தம் திறம் கடந்து – கல்லாடம்:2 62/26

மேல்

கணக்கர்-பால் (1)

பள்ளி கணக்கர்-பால் பட்டாங்கு – கல்லாடம்:2 25/5

மேல்

கணக்கின் (1)

காலம் முடிய கணக்கின் படியே – கல்லாடம்:2 26/7

மேல்

கணத்தர் (2)

உழவ கணத்தர் படை வாள் நிறுத்தும் – கல்லாடம்:2 60/20
உழவ கணத்தர் உடைவது நோக்குக – கல்லாடம்:2 69/6

மேல்

கணத்தவை (1)

அமரர்கள் முனி கணத்தவை முன் தவறு – கல்லாடம்:2 69/23

மேல்

கணத்தில் (1)

இ நிலை பெயர உன்னும் அ கணத்தில்
தூண்டா விளக்கின் ஈண்டு அவள் உதவும் – கல்லாடம்:2 22/27,28

மேல்

கணத்தை (2)

உழவ கணத்தை குல குடி புகுத்தும் – கல்லாடம்:2 54/35
கண் என குறித்த கரும் கயல் கணத்தை
வெள் உடல் கூர் வாய் செம் தாள் குருகு இனம் – கல்லாடம்:2 82/38,39

மேல்

கணம் (7)

தினை குரல் அறையும் கிளி கணம் கடிந்தும் – கல்லாடம்:2 22/39
முதிர் கனி மூலம் முனி கணம் மறுப்ப – கல்லாடம்:2 38/12
மங்குல் நிறை பூத்த மணி உடு கணம் என – கல்லாடம்:2 40/22
ஊழியும் கணம் என உயர் மகன் பள்ளியும் – கல்லாடம்:2 41/24
முழுமதி உடு கணம் அக-வயின் விழுங்கி – கல்லாடம்:2 74/21
ஒரு கணம் கூடி ஒருங்கே – கல்லாடம்:2 75/29
தலை மதில் வயிற்றுள் படும் அவர் உயிர் கணம்
தனித்தனி ஒளித்து தணக்கினும் அரிது என – கல்லாடம்:2 77/18,19

மேல்

கணமும் (1)

அறுகால் கணமும் பறவையும் கணையும் – கல்லாடம்:2 32/16

மேல்

கணமே (1)

கடு திகழ் கண்ணி அ கல்லை இ கணமே – கல்லாடம்:2 91/17

மேல்

கணவன் (3)

தண் நடை கணவன் பண்புடன் புணரும் – கல்லாடம்:2 42/27
பொன் முடி சயில கணவன் புணர்ந்து – கல்லாடம்:2 65/2
புகழ் கலை உடுத்து புண்ணிய கணவன்
பல் நெறி வளம் நிற பூட்சியின் புல்லும் – கல்லாடம்:2 92/8,9

மேல்

கணன் (2)

ஒரு கணன் நிலைக்க மருவுதியாயின் – கல்லாடம்:2 22/26
பொரி என தாரகை கணன் உடல் குத்தி – கல்லாடம்:2 67/20

மேல்

கணி (1)

கணி பணை கவட்டும் மணல் சுனை புறத்தும் – கல்லாடம்:2 42/4

மேல்

கணிச்சி (1)

கணிச்சி அம் கைத்தலத்து அருள் பெரும் காரணன் – கல்லாடம்:2 89/8

மேல்

கணிச்சியும் (1)

கலைமான் கணிச்சியும் கட்டிய அரவமும் – கல்லாடம்:2 48/2

மேல்

கணியர்-தம் (1)

புன குடி கணியர்-தம் மலர் கை ஏடு அவிழ்த்து – கல்லாடம்:2 4/22

மேல்

கணில் (1)

மு கணில் அருள் கண் முறைபெற முயங்கியும் – கல்லாடம்:2 13/4

மேல்

கணை (4)

பாசுபத கணை பரிந்து அருள்செய்தோன் – கல்லாடம்:2 48/7
சிலை நுதல் கணை விழி தெரிவையர் உளம் என – கல்லாடம்:2 68/1
அரவ பசும் தலை அரும்பு அவிழ் கணை கால் – கல்லாடம்:2 82/36
அரிக்கு கரும் கடற்கு ஒரோவொரு கணை விடுத்து – கல்லாடம்:2 95/35

மேல்

கணைகொள் (1)

முளியம் தறிந்த கணைகொள் வாய் திரிகல் – கல்லாடம்:2 24/13

மேல்

கணையினை (1)

வில்லினை குனித்து கணையினை வாங்கி – கல்லாடம்:2 33/3

மேல்

கணையும் (1)

அறுகால் கணமும் பறவையும் கணையும்
மேகமும் பிடியும் தொடர – கல்லாடம்:2 32/16,17

மேல்

கத (1)

பெரும் கத திருநதி ஒருங்குழி மடங்க – கல்லாடம்:2 57/23

மேல்

கதமொடு (1)

ஏழு உயர் கரி திரள் கதமொடு பிளிறும் – கல்லாடம்:2 20/38

மேல்

கதமோடு (1)

புரியா கதமோடு ஒருபால் அடங்கும் – கல்லாடம்:2 19/30

மேல்

கதவு (2)

இதழ் கதவு அடைத்து மலர் கண் துயில – கல்லாடம்:2 43/11
இல்லம் புகுதரில் இரும் கதவு அடைத்தும் – கல்லாடம்:2 66/6

மேல்

கதழ் (1)

நுனி தலை அந்தணர் கதழ் எரி வளர்த்து – கல்லாடம்:2 18/22

மேல்

கதி (4)

பெரும் தவர் குழுவும் அரும் கதி இருப்பும் – கல்லாடம்:2 24/20
கதி இரண்டாய ஓர் அன்பினரே – கல்லாடம்:2 58/36
தலை இருந்து அரும் கதி முழுதும் நின்று அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 87/35
முன் ஒரு நாளில் முழு கதி அடைந்த – கல்லாடம்:2 99/39

மேல்

கதியகம் (1)

பொய் வழி கதியகம் மெய் என புகாத – கல்லாடம்:2 92/3

மேல்

கதியினர் (1)

உலகியல் மறந்த கதியினர் போல – கல்லாடம்:2 98/50

மேல்

கதிர் (22)

ஆறு_இரண்டு அருக்கர் அவிர் கதிர் கனலும் – கல்லாடம்:1 1/9
விழுங்கிய பல் கதிர் வாய்-தொறும் உமிழ்ந்து என – கல்லாடம்:1 2/21
கார் விரித்து ஓங்கிய மலை தலை கதிர் என – கல்லாடம்:1 2/23
எழு மலை பொடித்த கதிர் இலை நெடு வேல் – கல்லாடம்:2 1/6
கதிர் உடல் வழி போய் கல் உழை நின்றோர் – கல்லாடம்:2 6/6
பனி கதிர் குலவன் பயந்து அருள் பாவையை – கல்லாடம்:2 10/17
புண்ணிய நீறு என பொலி கதிர் காற்றியும் – கல்லாடம்:2 13/6
விடு தழல் உச்சம் படு கதிர் தாக்க – கல்லாடம்:2 17/47
எழுந்து காட்டி பாடுசெய் கதிர் போல் – கல்லாடம்:2 20/19
கதிர் முடி கவித்த இறைவன் மா மணி – கல்லாடம்:2 21/62
கனை கதிர் திருகி கல் சேர்ந்து முறை புக – கல்லாடம்:2 38/2
ஒரு வழி அளிக்கும் இரும் கதிர் சிறுவனை – கல்லாடம்:2 50/11
தீ கதிர் உடலுள் செல்லாதிருந்தும் – கல்லாடம்:2 60/27
ஏழ் உளை புரவியோடு எழு கதிர் நோக்கிய – கல்லாடம்:2 62/14
எழு கதிர் விரிக்கும் மணி கெழு திருந்து_இழை – கல்லாடம்:2 66/11
பொம்மல் அம் கதிர் முலை புணர்வுறும்-கொல் என – கல்லாடம்:2 88/13
குழவி அம் கதிர் பெற திருமலர் அணங்க – கல்லாடம்:2 94/25
கடும் சுடர் இரவி விடும் கதிர் தேரினை – கல்லாடம்:2 97/14
கதிர் நிரை பரப்பும் மணி முடி தேவர்கள் – கல்லாடம்:2 98/1
எழு கதிர் விரிக்கும் திரு மணி எடுத்து – கல்லாடம்:2 98/4
கோபம் மின்மினி கொடும் கதிர் விளக்கு – கல்லாடம்:2 98/28
கலிமான் துகளும் கதிர் மறை நீழலின் – கல்லாடம்:2 99/53

மேல்

கதுப்பின் (1)

வெறி குறும் கதுப்பின் வெள் எயிற்று எயிற்றியர் – கல்லாடம்:2 97/1

மேல்

கதுப்பினர் (1)

கண்ட நீள் கதுப்பினர் கை குவி பிடித்து – கல்லாடம்:2 45/21

மேல்

கதுப்பினள் (1)

ஐந்து அமர் கதுப்பினள் அமை தோள் நசைஇ – கல்லாடம்:2 97/20

மேல்

கதுமென (1)

அமுத போனகம் கதுமென உதவும் – கல்லாடம்:2 23/36

மேல்

கதுவ (1)

இரு நிலம் கிடத்தி மனம் கரம் கதுவ
ஆயிரத்தெட்டில் அமைந்தன பிறப்பு – கல்லாடம்:2 82/7,8

மேல்

கந்தர (1)

சுந்தர கடவுள் கந்தர கறையோன் – கல்லாடம்:2 25/37

மேல்

கந்தி (2)

கந்தி தண்டலை வந்து வீற்றிருந்து – கல்லாடம்:2 17/30
கந்தி விரி படிந்த மென் சிறை வண்டும் – கல்லாடம்:2 50/22

மேல்

கந்திகள் (1)

கால் கொடுத்து அன்ன கந்திகள் நிமிர்ந்து – கல்லாடம்:2 33/24

மேல்

கந்திருவர் (1)

புள் கால் தும்புரு மணம் கந்திருவர்
நான்மறை பயனாம் ஏழிசை அமைத்து – கல்லாடம்:2 21/35,36

மேல்

கந்தும் (1)

கூடமும் கந்தும் சேறு நின்று அலைப்ப – கல்லாடம்:2 20/36

மேல்

கம்பலை (3)

பரிபுர கம்பலை இரு செவி உண்ணும் – கல்லாடம்:2 11/25
உறைத்து எறி கம்பலை உம்பரை தாவி – கல்லாடம்:2 47/17
கழுநீர் களைநர்-தம் கம்பலை காண்க – கல்லாடம்:2 69/13

மேல்

கம்பலைக்கு (1)

பறைவர தழீஇ பெற்று உவை-தம் கம்பலைக்கு
ஆற்றாது அகன்று தேக்கு வழி கண்ட – கல்லாடம்:2 74/14,15

மேல்

கம்மியர் (1)

பகழி செய் கம்மியர் உள்ளம் போல – கல்லாடம்:2 98/52

மேல்

கமம் (2)

தவம் சூழ் இமயமும் கமம் சூல் மழையும் – கல்லாடம்:2 24/28
கமம் சூல் கொண்மூ முதுகு குடியிருந்து – கல்லாடம்:2 28/19

மேல்

கமலம் (1)

குமுதம் அலர்த்தியும் கமலம் குவித்தும் – கல்லாடம்:2 60/9

மேல்

கமழ்த்தியும் (1)

கட்டியும் கலத்தியும் கமழ்த்தியும் மறைத்து – கல்லாடம்:2 54/21

மேல்

கமழ (1)

கலவையும் பூவும் தோள் முடி கமழ
விரி வலை நுளையர் நெய்தல் ஏந்தி – கல்லாடம்:2 38/13,14

மேல்

கமழும் (2)

படிறு உளம் கமழும் செறிதரு தீ உறழ் – கல்லாடம்:2 97/10
தகரம் கமழும் நெடு வரை காட்சி – கல்லாடம்:2 98/56

மேல்

கயத்துள் (4)

நிறை நீர் கயத்துள் ஒரு தாள் நின்று – கல்லாடம்:2 3/19
ஆழ்ந்து அகன்று இருண்ட சிறை நீர் கயத்துள்
எரி விரிந்து அன்ன பல இதழ் தாமரை – கல்லாடம்:2 68/2,3
பாசடை மறைத்து எழு முளரி அம் கயத்துள்
காரான் இனங்கள் சேடு எறிந்து உழக்கும் – கல்லாடம்:2 90/10,11
பரும் குலை கயத்துள் கரும் தாள் கழுநீர் – கல்லாடம்:2 99/55

மேல்

கயந்தலை (1)

கயந்தலை அடி என கயிறு அமை கைத்திரி – கல்லாடம்:2 8/19

மேல்

கயல் (15)

விடை கொடி நிறுத்தி கயல் கொடி எடுத்து – கல்லாடம்:2 2/12
மலர அவிழ்ந்த தாமரை கயல் என – கல்லாடம்:2 5/12
எழு மதி குறைத்த முழுமதி கரும் கயல்
வண்டு மருவி உண்டு களியாது – கல்லாடம்:2 18/17,18
நெடும் குழை கிழிப்ப கடும் கயல் பாயும் – கல்லாடம்:2 27/30
கடல் திரை உகளும் குறும் கயல் மானும் – கல்லாடம்:2 31/4
கண் கயல் விழித்து பூ துகில் மூடி – கல்லாடம்:2 42/23
இன கயல் உண்ணும் களி குருகு இனமும் – கல்லாடம்:2 47/12
வெள் உடல் கரும் கண் கயல் நிரை உகைப்ப – கல்லாடம்:2 54/27
நெடும் கயல் எறி விழி குறும் தொடி திருவினள் – கல்லாடம்:2 61/16
நெடும் கயல் விழியும் நிறை மலை முலையும் – கல்லாடம்:2 65/28
வன்மீன் நெடும் கயல் பொது வினையகத்து – கல்லாடம்:2 69/18
நெடும் கழி குறும் கயல் நெய்தலுள் மறைந்தும் – கல்லாடம்:2 72/18
நெடும் சால் போகி கடும் கயல் துரக்கும் – கல்லாடம்:2 74/8
பைம் கால் தடவி செம் கயல் துரந்து உண்டு – கல்லாடம்:2 78/2
கண் என குறித்த கரும் கயல் கணத்தை – கல்லாடம்:2 82/38

மேல்

கயலுடன் (1)

மு முக கயலுடன் மயிர் கயிறு விசித்த – கல்லாடம்:2 8/25

மேல்

கயவர்க்கு (1)

கல்லா கயவர்க்கு அரு நூல் கிளை மறை – கல்லாடம்:2 1/16

மேல்

கயிரவம் (1)

இனத்தொடு கயிரவம் எதிரெதிர் மலர – கல்லாடம்:2 94/26

மேல்

கயிலை (1)

கயிலை தென்-பால் கானகம் தனித்த – கல்லாடம்:2 31/6

மேல்

கயிற்று (2)

நீட்டி வலி தள்ளிய நெடும் கயிற்று ஊசலும் – கல்லாடம்:1 1/35
நெடும் கயிற்று ஊசல் பரிந்து கலுழ் காலை – கல்லாடம்:2 13/16

மேல்

கயிறு (3)

கயந்தலை அடி என கயிறு அமை கைத்திரி – கல்லாடம்:2 8/19
மு முக கயலுடன் மயிர் கயிறு விசித்த – கல்லாடம்:2 8/25
வளை வாய் தூண்டில் கரும் கயிறு பரிந்து – கல்லாடம்:2 37/17

மேல்

கயிறும் (1)

அருவி உடல் கயிறும் சுனை மத குழியும் – கல்லாடம்:2 26/29

மேல்

கர (1)

முனிவரும் தேவரும் கர மலர் முகிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 87/29

மேல்

கரக்கும் (1)

விண்ணகம் புடைத்து நெடு வரை கரக்கும்
கொடும் சூர் கொன்ற கூரிய நெடு வேல் – கல்லாடம்:2 86/18,19

மேல்

கரகம் (1)

பாச கரகம் விதி உடை முக்கோல் – கல்லாடம்:1 1/14

மேல்

கரடிகை (1)

வள்ளம் பிணைத்த செம் கரடிகை மல்க – கல்லாடம்:2 85/31

மேல்

கரணமும் (1)

உள்ளமும் கரணமும் அவனுழி ஒருக்கி – கல்லாடம்:2 44/16

மேல்

கரத்த (2)

பெரும் காற்று விடுத்த நெடும் புழை கரத்த
கரு மிடற்று கடவுளை செம் கனி வேண்டி – கல்லாடம்:1 1/20,21
திரை கடல் குடித்த கரத்த மா முனிக்கும் – கல்லாடம்:2 17/14

மேல்

கரத்தது (1)

கரத்தது ஆக்கி அ நோ – கல்லாடம்:2 33/29

மேல்

கரத்தின் (1)

கோலின் கரத்தின் தோலின் புடைப்ப – கல்லாடம்:2 90/16

மேல்

கரத்தினில் (2)

மருங்கில் கரத்தினில் வாடாது இருத்தி – கல்லாடம்:2 88/29
மான் தலை கரத்தினில் கூடை வயக்கி – கல்லாடம்:2 99/4

மேல்

கரத்தினை (1)

புதவு தொட்டு என தன் புயல் முதிர் கரத்தினை
வரன்முறை செய்த கூன் மதி கோவும் – கல்லாடம்:2 100/5,6

மேல்

கரத்து (5)

ஆயிர மணி கரத்து அமைத்த வான் படையுடன் – கல்லாடம்:2 4/3
ஆயிரம் தழல் கரத்து இருள்_பகை மண்டிலத்து – கல்லாடம்:2 13/9
கரும் கடல் வண்ணன் செம் கரும் கரத்து
ஒன்றால் இரு மலை அன்று ஏந்தியது என – கல்லாடம்:2 27/7,8
சினை மலர் துணை கரத்து அன்புடன் அணைத்து – கல்லாடம்:2 46/4
துவைப்ப நின்று அமை கரத்து கவைகள் தோற்றி – கல்லாடம்:2 85/28

மேல்

கரந்த (1)

இற்றையின் கரந்த இருள் மனம் என்னே – கல்லாடம்:2 81/46

மேல்

கரந்தமை (1)

கொடுத்து உண்டவர் பின் கரந்தமை கடுக்கும் – கல்லாடம்:2 81/48

மேல்

கரந்து (3)

இதழியும் தும்பையும் மதியமும் கரந்து
வளை விலை மாக்கள் வடிவு எடுத்தருளி – கல்லாடம்:2 45/14,15
பிறிதும் கரந்து ஒரு கானவன் ஆகி – கல்லாடம்:2 48/3
கான்று அலர் கடி மலர் கரந்து உறைந்து உண்ணும் – கல்லாடம்:2 82/41

மேல்

கரந்தையும் (1)

கரந்தையும் வன்னியும் மிடைந்த செம் சடையில் – கல்லாடம்:2 19/27

மேல்

கரப்ப (1)

சூல் பேய் ஏற்ப இடாகினி கரப்ப
கண்டு உளம் தளிர்க்கும் கருணை அம் செல்வி – கல்லாடம்:2 79/9,10

மேல்

கரம் (17)

முறிக்கலை சுருக்கு கரம் பெறு முனிவர் – கல்லாடம்:1 1/15
பொன் தலை புணர் வலை கொடும் கரம் ஆக்கி – கல்லாடம்:2 15/27
இரு கரம் அடுக்கி பெரு நீர் வார்ப்ப – கல்லாடம்:2 30/13
முனிவர் செம் கரம் சென்னி ஆக – கல்லாடம்:2 30/18
உரிசெய்து உடுத்து செம் கரம் தரித்து – கல்லாடம்:2 33/18
கரம் மான் தரித்த பெருமான் இறைவன் – கல்லாடம்:2 36/5
நால் கரம் நுதல் விழி தீ புகை கடு களம் – கல்லாடம்:2 58/28
வளை கரம் கொடு கண் புதைப்ப அவ்வுழியே – கல்லாடம்:2 69/28
தாங்கியும் மலர் கரம் தங்கியும் நிலைத்த – கல்லாடம்:2 73/5
இரு கரம் தரித்த ஒரு விழி நுதலோன் – கல்லாடம்:2 77/16
மலை நிரைத்து ஒழுக்கிய கரம் இருபத்தும் – கல்லாடம்:2 78/19
இரு நிலம் கிடத்தி மனம் கரம் கதுவ – கல்லாடம்:2 82/7
கரம் கால் காட்டி தலையம் இயக்கி – கல்லாடம்:2 85/26
எண்ணி விரல் தேய்ந்த செம் கரம் கூப்புக – கல்லாடம்:2 94/39
துணை கரம் பிடித்து என தோற்றிடும் பொழில் சூழ் – கல்லாடம்:2 97/16
அதற்கு சாரணி அருள் கரம் ஒன்றில் – கல்லாடம்:2 99/28
மறு தாள் மலரில் மலர் கரம் துடக்கி – கல்லாடம்:2 99/31

மேல்

கரமும் (1)

கண்ணன் கரமும் வெண்ணெயும் போல – கல்லாடம்:2 24/30

மேல்

கராதி (1)

கராதி மாரீசன் கவந்தன் உயிர் மடித்து – கல்லாடம்:2 95/32

மேல்

கரி (9)

ஏழு உயர் கரி திரள் கதமொடு பிளிறும் – கல்லாடம்:2 20/38
அன்ன திரளும் பெரும் கரி ஆக – கல்லாடம்:2 21/23
உரிவை மூடி கரி தோல் விரித்து – கல்லாடம்:2 26/12
இவளே கடம் பெறு கரி குலம் மடங்கல் புக்கு அகழ – கல்லாடம்:2 51/19
முடங்கு_உளை அகழ்ந்த கொடும் கரி கோடும் – கல்லாடம்:2 65/13
கலம் சுமந்து இறக்கும் கரி இனம் பொருப்பு என – கல்லாடம்:2 72/22
கையினில் கொள்ளவும் கரி உரி மூடவும் – கல்லாடம்:2 76/22
புனமும் எம் உயிரும் படர் கரி தடிந்தும் – கல்லாடம்:2 85/10
கரி கால் அன்ன மொந்தை கலித்து இரங்க – கல்லாடம்:2 85/29

மேல்

கரிந்து (2)

நாடு கரிந்து அன்ன காடு கடந்து இயங்கி – கல்லாடம்:2 3/6
செம் மணி கரிந்து தீத்தர உயிர்த்தும் – கல்லாடம்:2 44/10

மேல்

கரியுடன் (1)

கரியுடன் உண்ணார் பழி உளம் ஒத்த – கல்லாடம்:2 93/8

மேல்

கரியும் (1)

மறை உகு நீர்க்கு கருவும் கரியும்
வடிவம் எட்டினுள் மகிழ்ந்த ஒன்றும் – கல்லாடம்:2 29/25,26

மேல்

கரியே (1)

நீளவும் பொய்த்தற்கு அவர் மனம் கரியே – கல்லாடம்:2 85/43

மேல்

கரியோர் (1)

முகனுற காணும் கரியோர் போல – கல்லாடம்:2 18/30

மேல்

கரியோற்கு (1)

செம் மகள் கரியோற்கு அறுதி போக – கல்லாடம்:2 17/10

மேல்

கரியோன் (2)

கன்னி செங்கோட்டம் கரியோன் திரு உறை – கல்லாடம்:2 59/26
கரியோன் கடுப்ப துகில் கவர்ந்து ஒளிர – கல்லாடம்:2 87/5

மேல்

கரிவைத்து (1)

உள்ளம் கரிவைத்து உரைசெய்த ஊரர் – கல்லாடம்:2 70/12

மேல்

கரு (23)

கரு மணி கொழித்த தோற்றம் போல – கல்லாடம்:1 1/2
கரு மிடற்று கடவுளை செம் கனி வேண்டி – கல்லாடம்:1 1/21
மனை புகையுண்ட கரு மண் இடந்து – கல்லாடம்:2 5/8
பொன் குட முகட்டு கரு மணி அமைத்து என – கல்லாடம்:2 5/10
துணை மீன் காட்சியில் விளை கரு என்ன – கல்லாடம்:2 5/27
திருவடி வினவா கரு உறை மாக்கள் – கல்லாடம்:2 8/30
செவ்வி கொள் கரு முகில் செல்வன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/4
கரு முகில் வெளுத்த திரு மிடற்று இருளும் – கல்லாடம்:2 15/24
எண் திசை கரு இருந்து இன மழை கான்றது – கல்லாடம்:2 26/2
விண்ணுற விரித்த கரு முகில் படாம் கொடு – கல்லாடம்:2 29/17
கரு முகிற்கு அணி நிற தழல் கண் பிறை எயிற்று – கல்லாடம்:2 37/9
பொன் தகடு பரப்பிய கரு மணி நிரை என – கல்லாடம்:2 41/39
கரு முகில் விளர்ப்ப அறல் நீர் குளிப்ப – கல்லாடம்:2 45/18
அருளுடன் நிறைந்த கரு உயிர் நாயகன் – கல்லாடம்:2 46/7
கரு முகில் வளைந்து பெருகிய போல – கல்லாடம்:2 51/28
கரு வரி செம் கண் வரால் இனம் கலக்க – கல்லாடம்:2 54/25
கரு நீர் குண்டு அகழ் உடுத்த – கல்லாடம்:2 55/39
கரு வழி நீக்கலின் உயர் நிலை குருவும் – கல்லாடம்:2 56/7
கரு உயிர்த்து எடுத்த குடி முதல் அன்னை – கல்லாடம்:2 62/4
பிணர் கரு மருப்பின் பிதிர்பட உழக்கி – கல்லாடம்:2 63/10
குடுமி அம் சென்னியர் கரு முகில் விளர்ப்ப – கல்லாடம்:2 69/21
கரு முகில் நிறத்த கண்ணனின் சிறந்து – கல்லாடம்:2 71/2
கரு நெருப்பு எடுத்த மறம் அருள் மாலை – கல்லாடம்:2 71/22

மேல்

கருக்கி (1)

ஏழ் உயர் வானம் பூழி பட கருக்கி
அருச்சனை விடாது அங்கு ஒருப்படும் மூவரில் – கல்லாடம்:2 25/28,29

மேல்

கருகி (1)

கருகி நொய்தாதல் காற்று வெகுளி – கல்லாடம்:2 98/21

மேல்

கருணை (2)

கள் அவிழ் குழல் சேர் கருணை எம்பெருமான் – கல்லாடம்:2 1/14
கண்டு உளம் தளிர்க்கும் கருணை அம் செல்வி – கல்லாடம்:2 79/10

மேல்

கருணையின் (1)

எள்ளரும் கருணையின் நள்ளிருள் நடுநாள் – கல்லாடம்:2 32/8

மேல்

கருணையொடு (1)

கால் படை கொடியினன் கருணையொடு அமர்ந்த – கல்லாடம்:2 61/11

மேல்

கருத்தினை (1)

பொதிய பொருப்பன் மதிய கருத்தினை
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை செந்தமிழ் கூறி – கல்லாடம்:2 1/10,11

மேல்

கருத்து (1)

கருத்து உறை பொருளும் விதிப்பட நினைந்து – கல்லாடம்:2 63/17

மேல்

கருத்துறும் (1)

காக்கவும் குரிசில் கருத்துறும் போலும் – கல்லாடம்:2 52/9

மேல்

கருதா (1)

தெய்வம் கருதா பொய்யினர்க்கு உரைத்த – கல்லாடம்:2 26/5

மேல்

கருதி (6)

நிறை உளம் கருதி நிகழ்பவை நிகழ்பவை – கல்லாடம்:2 11/11
காலம் கருதி தோன்றி கை குலைப்ப – கல்லாடம்:2 20/7
வையகத்து உயிர்கள் வழக்கு அறல் கருதி
தொய்யில் ஆடும் கடன் உடை கன்னியர் – கல்லாடம்:2 26/18,19
அருகிய கற்பும் கருதி உள் நடுங்கி – கல்லாடம்:2 74/2
உணவு உளம் கருதி ஒளி இசை பாட – கல்லாடம்:2 91/13
ஊடி முறையே எமக்கு உள மண் கருதி
சேறி என்று இசைப்ப செல் பணி தூதினர்க்கு – கல்லாடம்:2 93/21,22

மேல்

கருதியது (1)

யாதினை கருதியது ஒன்றை – கல்லாடம்:2 31/17

மேல்

கருதியும் (1)

காவலில் கவன்றும் கல்வியில் கருதியும்
வேந்து விடைக்கு அணங்கியும் விளை பொருட்கு உருகியும் – கல்லாடம்:2 79/24,25

மேல்

கருதியோ (1)

அளவு அமர் இன்பம் கருதியோ அன்றி – கல்லாடம்:2 31/13

மேல்

கருது-மின் (1)

கண்ணிடை உளத்திடை காண்-மின் கருது-மின்
பூவும் சுண்ணமும் புகழ்ந்து எதிர் எறி-மின் – கல்லாடம்:2 10/10,11

மேல்

கருநடர் (1)

மதுரை வவ்விய கருநடர் வேந்தன் – கல்லாடம்:2 55/13

மேல்

கருப்பு (2)

இழைத்து வளைத்த கருப்பு வில்லானும் – கல்லாடம்:2 19/11
கண்-தொறும் விசைத்த கருப்பு தரளமும் – கல்லாடம்:2 60/16

மேல்

கருப்புரம் (1)

கருப்புரம் துதைந்த கல் உயர் மணி தோள் – கல்லாடம்:2 10/7

மேல்

கருப்பை (1)

கடுக்கை சிறு காய் அமைத்த வால் கருப்பை
இணை எயிறு என்ன இடையிடை முள் பயில் – கல்லாடம்:2 63/12,13

மேல்

கருப்பைக்கு (1)

மணி சுடர் நறு நெய் கவர் மதி கருப்பைக்கு
இரு வகை ஏழ் எனும் திரு உலகு அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 94/33,34

மேல்

கரும் (52)

செங்கதிர் திரள் எழு கரும் கடல் போல – கல்லாடம்:1 1/5
செம் கண் குறவர் கரும் காட்டு வளர்த்த – கல்லாடம்:1 2/37
வரி புற அணில் வால் கரும் தினை வளை குரல் – கல்லாடம்:2 4/23
வளை வாய் கரும் பருந்து இடை பறித்து உண்ண – கல்லாடம்:2 6/27
கரும் தலை சாரிகை செவ் வாய் பசுங்கிளி – கல்லாடம்:2 7/15
குழி கண் கரும் பேய் மகவு கண் முகிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 7/26
வெள் வாய் குதட்டிய விழுது உடை கரும் தடி – கல்லாடம்:2 14/33
கரும் கொடி அடம்பும் கண்டலும் சூழ்ந்த – கல்லாடம்:2 15/14
எழு மதி குறைத்த முழுமதி கரும் கயல் – கல்லாடம்:2 18/17
மருங்கு கூண்டு எழுந்து கரும் காய் நெருங்கி – கல்லாடம்:2 21/20
கரும் கால் கவணிடை செம் மணி வைத்து – கல்லாடம்:2 22/33
மணம் சூழ் கிடந்த நீள் கரும் கழியே – கல்லாடம்:2 23/5
கரும் கழி கொடுக்கும் வெள் இறவு அருந்த – கல்லாடம்:2 23/6
கரும் கை வெண் கோட்டு சிறு கண் பெரும் களிறு – கல்லாடம்:2 25/3
வெண் நகை கரும் குழல் செம் தளிர் சீறடி – கல்லாடம்:2 26/3
சருமம் உடுத்து கரும் பாம்பு கட்டி – கல்லாடம்:2 26/15
பெரும் தேன் செவியும் கரும் தேன் தொடர்ச்சியும் – கல்லாடம்:2 26/30
கரும் கடல் வண்ணன் செம் கரும் கரத்து – கல்லாடம்:2 27/7
கரும் கடல் வண்ணன் செம் கரும் கரத்து – கல்லாடம்:2 27/7
வெண் நகை செவ் வாய் கரும் குழல் மகளிர் – கல்லாடம்:2 32/11
குழி விழி பிறழ் பல் தெற்றல் கரும் கால் – கல்லாடம்:2 34/2
இரும்பு கவைத்து அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை – கல்லாடம்:2 34/19
கரும் குழல் பெரு மணம் போல – கல்லாடம்:2 35/17
வளை வாய் தூண்டில் கரும் கயிறு பரிந்து – கல்லாடம்:2 37/17
கரும் குருவிக்கு கண்ணருள் கொடுத்த – கல்லாடம்:2 39/8
கரும் தேன் உடைத்து செம் மணி சிதறி – கல்லாடம்:2 39/18
மென் நடை குழை செவி பெறா வெறும் கரும் பிடி – கல்லாடம்:2 42/3
கரும் கால் மள்ளர் உழவ சேடியர் – கல்லாடம்:2 42/25
கரும் குழல் செவ் வாய் சிற்றிடை மடந்தைக்கு – கல்லாடம்:2 47/1
வெள் உடல் கரும் கண் கயல் நிரை உகைப்ப – கல்லாடம்:2 54/27
கரும் கடல் குடித்தலின் பெரும் தழல் கொழுந்தும் – கல்லாடம்:2 56/3
கரும் புகை வானம் கையுற பொதிந்து – கல்லாடம்:2 59/2
கரும் கவை தீ நா பெரும் பொறி பகு வாய் – கல்லாடம்:2 60/5
கரும் கோட்டு புன்னை அரும்பு உதிர் கிடையும் – கல்லாடம்:2 67/3
கரும் கடத்து எறிந்த கொடும் புலிக்கு ஒதுங்கினை – கல்லாடம்:2 69/4
கிடங்கு என பெயரிய கரும் கடல் காண்க – கல்லாடம்:2 69/19
தியங்கி உடல் ஈட்டிய கரும் கடு வினையால் – கல்லாடம்:2 70/16
கரும் கண் கொடி இனம் கண் அற சூழ்ந்து – கல்லாடம்:2 71/19
கரும் திரை சுமந்து எறி வெண் தரளத்தினை – கல்லாடம்:2 72/20
கரும் கழி நெய்தலை காவல்செய் கண் என – கல்லாடம்:2 72/27
அவர் கரும் கண் என குவளை தழை பூத்த – கல்லாடம்:2 74/10
கரும் கடல் பொரிய ஒருங்கு வேல் விடுத்த – கல்லாடம்:2 75/16
பெரும் கார் கரும் கடு அரும்பிய மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 81/25
கண் என குறித்த கரும் கயல் கணத்தை – கல்லாடம்:2 82/38
கரும் கழி கிடந்த கானல் அம் கரை-வாய் – கல்லாடம்:2 82/42
கரும் பெயல் குளிரின் களி மயில் என்ன – கல்லாடம்:2 84/13
பாசடை கரும் கழி படர் மணல் உலகமும் – கல்லாடம்:2 86/1
நெட்டு உகிர் கரும் கால் தோல் முலை பெரும் பேய் – கல்லாடம்:2 88/15
நீலமும் கரும் கொடி அடம்பும் சங்கமும் – கல்லாடம்:2 92/15
பசும் தாள் புல் இதழ் கரும் தாள் ஆம்பல் – கல்லாடம்:2 95/20
அரிக்கு கரும் கடற்கு ஒரோவொரு கணை விடுத்து – கல்லாடம்:2 95/35
பரும் குலை கயத்துள் கரும் தாள் கழுநீர் – கல்லாடம்:2 99/55

மேல்

கரும்பு (4)

பெரும் சேற்று கழனி கரும்பு பெறு காலை – கல்லாடம்:2 17/26
நாகொடு வெருண்டு கழை கரும்பு உழக்க – கல்லாடம்:2 27/28
குறும் புதல் முண்டகம் கரும்பு என துய்த்து – கல்லாடம்:2 63/14
எழுதிய கழை கரும்பு எறிந்தும் நூல் வளர்த்த – கல்லாடம்:2 87/9

மேல்

கரும்புகொள (1)

கல்_இபம் அதனை கரும்புகொள வைத்த – கல்லாடம்:2 29/10

மேல்

கரும்புற (1)

அலைதரு தட்டை கரும்புற மலை மடல் – கல்லாடம்:2 31/3

மேல்

கருமா (1)

கருமா எயிறு திருமார்பு தூக்கி – கல்லாடம்:2 26/17

மேல்

கருவி (4)

கருவி நுனி கொள் நெறி இலை ஈந்தின் – கல்லாடம்:2 24/10
கருவி வானம் அடிக்கடி பொழியும் – கல்லாடம்:2 28/11
மயிர்_குறை_கருவி துணை குழை அலைப்ப – கல்லாடம்:2 43/16
மருத்துவ பெயர்பெறும் வான கருவி
தூங்கலும் துள்ளலும் துவக்க நின்று இசைப்ப – கல்லாடம்:2 82/28,29

மேல்

கருவியில் (1)

வள்ளையில் கருவியில் பெரும் புகழ் விளைப்ப – கல்லாடம்:2 30/17

மேல்

கருவியும் (1)

தும்புரு கருவியும் துன்னி நின்று இசைப்ப – கல்லாடம்:2 82/18

மேல்

கருவிருந்து (1)

அந்தணர் உகும் நீர்க்கு அருள் கருவிருந்து
கோடா மறைமொழி நீடுற காணும் – கல்லாடம்:2 6/4,5

மேல்

கருவிளை (1)

கருவிளை மலர் நீர் அருகு நின்று உகுப்ப – கல்லாடம்:2 20/14

மேல்

கருவும் (1)

மறை உகு நீர்க்கு கருவும் கரியும் – கல்லாடம்:2 29/25

மேல்

கருவொடு (1)

கருவொடு வாடும் பைங்கூழ் போல – கல்லாடம்:2 37/4

மேல்

கரை (12)

தளை கரை கடந்த காம கடல் உள் – கல்லாடம்:2 5/3
கட்டிய கரை வரம்பு உட்புக அழித்து – கல்லாடம்:2 9/5
கைதை அம் கரை சேர் பொய்தல் பாவையோடு – கல்லாடம்:2 9/21
கரை விட உகையும் நாவாயானும் – கல்லாடம்:2 19/8
கரை அற அணியும் மான கலனுள் – கல்லாடம்:2 19/17
வான் வரநதி கரை மருள் மகம் எடுத்த – கல்லாடம்:2 60/14
அருள் கரை காணா அன்பு எனும் பெரும் கடல் – கல்லாடம்:2 66/15
கரை நிலையின்றி கையகன்றிடலும் – கல்லாடம்:2 66/17
அரும் கரை இறந்த ஆகம கடலும் – கல்லாடம்:2 66/25
கை விளக்கு எடுத்து கரை இனம் கரைய – கல்லாடம்:2 79/7
திரை நிரை திரைத்து கரை கரை கொல்லும் – கல்லாடம்:2 86/4
திரை நிரை திரைத்து கரை கரை கொல்லும் – கல்லாடம்:2 86/4

மேல்

கரை-வாய் (1)

கரும் கழி கிடந்த கானல் அம் கரை-வாய்
மெய் படு கடும் சூள் மின் என துறந்தவர் – கல்லாடம்:2 82/42,43

மேல்

கரைந்து (2)

இரண்டு உடல் ஒன்றாய் கரைந்து கண்படாமல் – கல்லாடம்:2 5/1
அன்பினர் உள்ளமொடு என்பு கரைந்து உருக – கல்லாடம்:2 21/39

மேல்

கரைய (1)

கை விளக்கு எடுத்து கரை இனம் கரைய
பிணம் பிரித்து உண்ணும் குணங்கு இனம் கொடுப்ப – கல்லாடம்:2 79/7,8

மேல்

கரையில் (1)

கடல் அமுது எடுத்து கரையில் வைத்தது போல் – கல்லாடம்:2 3/14

மேல்

கல் (16)

கல் செறி பாசியின் சினை குழை பொதுளி – கல்லாடம்:1 2/9
கதிர் உடல் வழி போய் கல் உழை நின்றோர் – கல்லாடம்:2 6/6
கருப்புரம் துதைந்த கல் உயர் மணி தோள் – கல்லாடம்:2 10/7
கல் உயர் வரை தோள் செம் மன குரிசிலும் – கல்லாடம்:2 15/1
பெற்று வளர்த்த கல் புடை ஆரம் – கல்லாடம்:2 17/19
கல் என கிடப்ப சொல்லிய மேனி – கல்லாடம்:2 18/4
கல் உயர் நெடும் தோள் அண்ணல் – கல்லாடம்:2 18/40
கல்_இபம் அதனை கரும்புகொள வைத்த – கல்லாடம்:2 29/10
கனை கதிர் திருகி கல் சேர்ந்து முறை புக – கல்லாடம்:2 38/2
உரல் குழி நிரைத்த கல் அறை பரப்பும் – கல்லாடம்:2 42/6
அரை பெற பிணித்த கல் குளி மாக்கள் – கல்லாடம்:2 43/2
கடும் சுரம் தந்த கல் அதர் வெப்பம் – கல்லாடம்:2 53/5
எடுத்து அடை கல் மலர் தொடுத்தவை சாத்திய – கல்லாடம்:2 66/18
முனி தழல் செல்வம் முற்றி பழம் கல்
பெண் வர சனகன் மிதிலையில் கொடுமரம் – கல்லாடம்:2 95/26,27
அன்பு மக பிழைத்து கல் அறை பொழிந்த – கல்லாடம்:2 96/21
கான்யாறு உந்தும் கல் வரை நாட – கல்லாடம்:2 97/4

மேல்

கல்_இபம் (1)

கல்_இபம் அதனை கரும்புகொள வைத்த – கல்லாடம்:2 29/10

மேல்

கல்லல் (1)

எண் கடிப்பு விசித்த கல்லல் செறிய – கல்லாடம்:2 85/23

மேல்

கல்லலசு (1)

மொந்தை கல்லலசு துத்தரி ஏங்க – கல்லாடம்:2 34/10

மேல்

கல்லவடத்திரள் (2)

கல்லவடத்திரள் விரல் தலை கறங்க – கல்லாடம்:2 8/26
கல்லவடத்திரள் மணி வாய் தண்ணுமை – கல்லாடம்:2 34/9

மேல்

கல்லா (3)

கல்லா கயவர்க்கு அரு நூல் கிளை மறை – கல்லாடம்:2 1/16
கல்லா தவறு உளம் புல்லிய குழலும் – கல்லாடம்:2 15/2
கல்லா மனனினும் செல்லுதி பெரும – கல்லாடம்:2 20/41

மேல்

கல்லாது (1)

கற்றதும் கல்லாது உற்ற ஊரனை – கல்லாடம்:2 73/26

மேல்

கல்லார் (1)

தே அருள் கல்லார் சிந்தையின் புரண்ட – கல்லாடம்:2 83/17

மேல்

கல்லின் (1)

இல் உறை கல்லின் வெண் மலர் பரப்பி – கல்லாடம்:2 18/26

மேல்

கல்லென்று (1)

கல்லென்று இழிந்து கொல்லையில் பரக்கும் – கல்லாடம்:2 39/20

மேல்

கல்லை (1)

கடு திகழ் கண்ணி அ கல்லை இ கணமே – கல்லாடம்:2 91/17

மேல்

கல்லொடு (1)

குருதி தாரை கல்லொடு பிறங்க – கல்லாடம்:2 55/17

மேல்

கல்வி (5)

நிறை உடை கல்வி பெறு மதி மாந்தர் – கல்லாடம்:2 2/4
புண்ணிய கல்வி உள் நிகழ் மாக்கள் – கல்லாடம்:2 11/24
புறம் ஆர் கல்வி அற மா மகளை – கல்லாடம்:2 17/23
நின்று அறி கல்வி ஒன்றிய மாந்தர் – கல்லாடம்:2 45/1
உள சுருள் விரிக்கும் நல தகு கல்வி ஒன்று – கல்லாடம்:2 75/2

மேல்

கல்வியர் (3)

அருள் நிறைந்து அமைந்த கல்வியர் உளம் என – கல்லாடம்:2 1/4
கல்வியர் உளத்தும் கவர் நெஞ்சகத்தும் – கல்லாடம்:2 52/18
நன்று அறி கல்வியர் நாட்டுறு மொழி புக்கு – கல்லாடம்:2 75/27

மேல்

கல்வியில் (2)

கல்வியில் அறிவில் காணும் முடியும் – கல்லாடம்:2 58/19
காவலில் கவன்றும் கல்வியில் கருதியும் – கல்லாடம்:2 79/24

மேல்

கல்வியும் (4)

அறிவும் பொறையும் பொருள் அறி கல்வியும்
ஒழுக்கமும் குலனும் அமுக்கு அறு தவமும் – கல்லாடம்:2 42/10,11
எல்லா கல்வியும் இகழ்ச்சிசெய் கலவியர் – கல்லாடம்:2 57/17
கல்வியும் திருவும் காலமும் கொடியும் – கல்லாடம்:2 80/18
இருள் அறு புலனும் மெய் பொருள் உறும் கல்வியும்
அமரர் பெற்று உண்ணும் அமுது உரு கொண்டு – கல்லாடம்:2 88/7,8

மேல்

கலக்க (1)

கரு வரி செம் கண் வரால் இனம் கலக்க
எரி அலர் முண்டகத்து அடவி திக்கு எறிய – கல்லாடம்:2 54/25,26

மேல்

கலக்கத்துடன் (1)

உள் எழு கலக்கத்துடன் மயங்கினமால் – கல்லாடம்:2 70/20

மேல்

கலக்கமும் (1)

குறை தரு பிறவியின் நிறை தரு கலக்கமும்
என் மனத்து எழுந்த புன்மொழி தொடையும் – கல்லாடம்:1 1/37,38

மேல்

கலக்கி (1)

உவாமதி கிடக்கும் குண்டு கடல் கலக்கி
மருந்து கை கொண்டு வானவர்க்கு ஊட்டிய – கல்லாடம்:2 41/25,26

மேல்

கலக்கும் (1)

நெடும் கடல் கலக்கும் ஒரு மீன் படுத்த – கல்லாடம்:2 15/28

மேல்

கலக்குவ (1)

துலக்கு மலை ஒருநாள் கலக்குவ போல – கல்லாடம்:2 29/13

மேல்

கலங்க (1)

கண்டுகண்டு அரவம் மயில் என கலங்க
நெடும் சடை காட்டினை அடும் தீ கொழுந்து என – கல்லாடம்:2 55/5,6

மேல்

கலங்கி (1)

கண்ணொடு முத்தம் கலுழ்ந்து உடல் கலங்கி
வாய்விட்டு அலறி வயிறு நொந்து ஈன்ற – கல்லாடம்:2 65/5,6

மேல்

கலங்கியது (1)

துலங்கிய அமுதம் கலங்கியது என்ன – கல்லாடம்:2 5/22

மேல்

கலங்கியும் (1)

கண் எதிர் வைகி முகன் கொளின் கலங்கியும்
வழங்குறு கிளவியின் திசை என மாழ்கியும் – கல்லாடம்:2 44/5,6

மேல்

கலத்தியும் (1)

கட்டியும் கலத்தியும் கமழ்த்தியும் மறைத்து – கல்லாடம்:2 54/21

மேல்

கலத்தினை (1)

நெடும் திசை நடக்கும் பொருள் நிறை கலத்தினை
பெரு வளி மலக்க செயல் மறு மறந்தாங்கு – கல்லாடம்:2 29/5,6

மேல்

கலத்தும் (1)

கலத்தும் என்று எழு-மின் கண் அளி காண்-மின் – கல்லாடம்:2 10/13

மேல்

கலத்தொடும் (1)

பனைக்குடி பரதவர் கலத்தொடும் மறிய – கல்லாடம்:2 15/15

மேல்

கலதியர் (1)

கேளா சிறுசொல் கிளக்கும் கலதியர்
இவ்வுழி ஆயத்தினர்களுமாக – கல்லாடம்:2 80/24,25

மேல்

கலந்த (2)

பெண் இடம் கலந்த புண்ணியன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/19
கண்டும் தெளிந்தும் கலந்த உள் உணர்வால் – கல்லாடம்:2 58/6

மேல்

கலந்திலனேல் (1)

ஒன்று அற அகற்றி உடன் கலந்திலனேல்
அன்ன ஊரனை எம் இல் கொடுத்து – கல்லாடம்:2 55/33,34

மேல்

கலந்து (3)

அவ்வுழி உறவு மெய்பெற கலந்து இன்று – கல்லாடம்:2 22/29
உள் கலந்து எடுத்தல் ஒசிந்து இடம் அழைத்தல் – கல்லாடம்:2 49/13
சுண்ணமும் கலந்து திமிர்ந்து உடல் ஊற்றி – கல்லாடம்:2 87/14

மேல்

கலம் (2)

கலம் எனும் நெடும் தேர் தொலையாது ஓட – கல்லாடம்:2 23/24
கலம் சுமந்து இறக்கும் கரி இனம் பொருப்பு என – கல்லாடம்:2 72/22

மேல்

கலர் (1)

இருள் கலர் புலன் என சுழல் தரும் சூறை – கல்லாடம்:2 59/14

மேல்

கலவா (1)

கலவா குங்குமம் நிலவியது என்ன – கல்லாடம்:2 17/34

மேல்

கலவியர் (1)

எல்லா கல்வியும் இகழ்ச்சிசெய் கலவியர்
பெரு நகை கூட்டமும் கழிவுசெய்து இவ்விடை – கல்லாடம்:2 57/17,18

மேல்

கலவையும் (1)

கலவையும் பூவும் தோள் முடி கமழ – கல்லாடம்:2 38/13

மேல்

கலன் (2)

புனித கலன் என உலகு தொழ கொண்டு – கல்லாடம்:2 77/9
கோதை வகை பரிந்தும் மணி கலன் கொண்டு – கல்லாடம்:2 87/10

மேல்

கலன்கள் (1)

பல் மணி கலன்கள் உடற்கு அழகு அளித்து என – கல்லாடம்:2 7/5

மேல்

கலனிடை (1)

சுரி வளை குளிக்குநர் கலனிடை செறிந்தும் – கல்லாடம்:2 72/25

மேல்

கலனும் (1)

மணி முடி வேணியும் உருத்திர கலனும்
நிலவு உமிழ் புண்ணிய பால் நிற சாந்தமும் – கல்லாடம்:2 55/21,22

மேல்

கலனுள் (1)

கரை அற அணியும் மான கலனுள்
தலை பெற இருந்த நிலை புகழானும் – கல்லாடம்:2 19/17,18

மேல்

கலி (3)

எழு கடல் கிளர்ந்த திரள் கலி அடங்க – கல்லாடம்:2 21/33
கலி திரை பரவையும் கனன்று எழு வடவையும் – கல்லாடம்:2 73/2
கண்டன மகம்-தொறும் கலி பெற சென்று – கல்லாடம்:2 77/12

மேல்

கலிக்கு (1)

ஆறலை எயினர் அமர் கலிக்கு அழுங்கினை – கல்லாடம்:2 69/11

மேல்

கலித்து (1)

கரி கால் அன்ன மொந்தை கலித்து இரங்க – கல்லாடம்:2 85/29

மேல்

கலிமான் (2)

சுவல் உளை கவன புள் இயல் கலிமான்
நோக்கம் மறைத்த பரிதி கொள் நெடும் தேர் – கல்லாடம்:2 82/44,45
கலிமான் துகளும் கதிர் மறை நீழலின் – கல்லாடம்:2 99/53

மேல்

கலுழ் (1)

நெடும் கயிற்று ஊசல் பரிந்து கலுழ் காலை – கல்லாடம்:2 13/16

மேல்

கலுழ்ந்து (2)

ஆற்றாது பெரு முழை வாய் விட்டு கலுழ்ந்து என – கல்லாடம்:2 28/18
கண்ணொடு முத்தம் கலுழ்ந்து உடல் கலங்கி – கல்லாடம்:2 65/5

மேல்

கலை (6)

ஒரொரு பனி கலை ஒடுங்கி நின்று அடைதலின் – கல்லாடம்:2 13/10
கலை கலை சிந்திய காட்சியது என்ன – கல்லாடம்:2 68/15
கலை கலை சிந்திய காட்சியது என்ன – கல்லாடம்:2 68/15
தென் தமிழ் வட கலை சில கொடுத்து எனவும் – கல்லாடம்:2 73/22
தமிழ் கலை மாலை சூடி தாவா – கல்லாடம்:2 92/7
புகழ் கலை உடுத்து புண்ணிய கணவன் – கல்லாடம்:2 92/8

மேல்

கலைகள் (1)

தண் மதி கலைகள் தான் அற ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 95/10

மேல்

கலைமகள் (3)

மறை வெளிப்படுத்தலின் கலைமகள் இருத்தலின் – கல்லாடம்:2 11/13
சோதிட கலைமகள் தோற்றம் போல – கல்லாடம்:2 15/6
இருள் உடல் அரக்கியர் கலைமகள் கண்டு – கல்லாடம்:2 73/21

மேல்

கலைமான் (2)

ஆங்கவன் தரித்த கலைமான் கடுக்கும் – கல்லாடம்:2 41/48
கலைமான் கணிச்சியும் கட்டிய அரவமும் – கல்லாடம்:2 48/2

மேல்

கலையும் (2)

தோளும் இசையும் கூறிடும் கலையும்
அருள் திரு எழுத்தும் பொருள் திரு மறையும் – கல்லாடம்:2 38/18,19
ஈர்_எண் கலையும் பூழிபட்டு உதிர – கல்லாடம்:2 60/22

மேல்

கவ்வையின் (1)

கவ்வையின் கூறுவிர் மறைகள் விட்டு எமக்கே – கல்லாடம்:2 100/37

மேல்

கவட்டு (2)

உடை கவட்டு ஓமை உலர் சினை இருக்கும் – கல்லாடம்:2 7/22
உலர் கவட்டு ஓமை பொரி சினை கூகையும் – கல்லாடம்:2 79/1

மேல்

கவட்டும் (1)

கணி பணை கவட்டும் மணல் சுனை புறத்தும் – கல்லாடம்:2 42/4

மேல்

கவடு (1)

திரை எறி மலைகளின் கவடு பல போக்கி – கல்லாடம்:1 2/8

மேல்

கவண் (2)

மறு அறு செம் மணி கால் கவண் நிறுத்தி – கல்லாடம்:2 28/24
இறடி அம் சேவற்கு எறி கவண் கூட்டியும் – கல்லாடம்:2 85/9

மேல்

கவணிடை (1)

கரும் கால் கவணிடை செம் மணி வைத்து – கல்லாடம்:2 22/33

மேல்

கவணிற்கு (1)

இரு கால் கவணிற்கு எரி மணி சுமந்த – கல்லாடம்:2 81/43

மேல்

கவந்தன் (1)

கராதி மாரீசன் கவந்தன் உயிர் மடித்து – கல்லாடம்:2 95/32

மேல்

கவர் (8)

ஈன்ற செம் சூழல் கவர் வழி பிழைத்த – கல்லாடம்:2 42/1
கல்வியர் உளத்தும் கவர் நெஞ்சகத்தும் – கல்லாடம்:2 52/18
காணும் நின் கனவினுள் கவர் மனத்தவரை – கல்லாடம்:2 68/10
கடன் அறும் யாக்கை கவர் கடன் கழித்து – கல்லாடம்:2 79/5
துவர தீர்ந்த நம் கவர் மனத்து ஊரன் – கல்லாடம்:2 88/12
செம் செவி சேவல் கவர் வாய் கழுகும் – கல்லாடம்:2 88/23
மணி சுடர் நறு நெய் கவர் மதி கருப்பைக்கு – கல்லாடம்:2 94/33
கவிர் அலர் என்ன கவர் நிறம் எட்டும் – கல்லாடம்:2 98/33

மேல்

கவர்தரும் (1)

காமம் ஆறுள் கவர்தரும் வெகுளுநர் – கல்லாடம்:2 97/9

மேல்

கவர்ந்த (1)

விண் உடைத்து உண்ணும் வினை சூர் கவர்ந்த
வானவர் மங்கையர் மயக்கம் போல – கல்லாடம்:2 63/8,9

மேல்

கவர்ந்து (4)

உடல கண்ணன் உலகு கவர்ந்து உண்ட – கல்லாடம்:2 1/2
வண்டு இனம் படிந்து மது கவர்ந்து உண்டு – கல்லாடம்:2 51/7
கரியோன் கடுப்ப துகில் கவர்ந்து ஒளிர – கல்லாடம்:2 87/5
வில் கவர்ந்து அன்னை வினையுள் வைத்து ஏவ – கல்லாடம்:2 95/29

மேல்

கவர்ந்தும் (2)

உழை நின்று அறிந்து பழங்கண் கவர்ந்தும்
கண் எதிர் வைகி முகன் கொளின் கலங்கியும் – கல்லாடம்:2 44/4,5
கண் மலர் கவர்ந்தும் கை மலர் குவித்தும் – கல்லாடம்:2 48/18

மேல்

கவர (3)

கொடுமர கொலைஞர் ஆற்றிடை கவர
எண்ணாது கிடைத்த புண் எழு செரு நிலை – கல்லாடம்:2 6/18,19
அவர் மன அன்னை கவர கண்டிலம் – கல்லாடம்:2 17/25
பார்ப்பு இரை கவர பயன் உறும் உலகில் – கல்லாடம்:2 79/4

மேல்

கவராது (1)

புள்ளொடு பிணங்கும் புள் கவராது
வெள் இறவு உணங்கல் காவலாக – கல்லாடம்:2 67/9,10

மேல்

கவரி (1)

பைம் குவளை துய்க்கும் செம் கண் கவரி
நாகொடு வெருண்டு கழை கரும்பு உழக்க – கல்லாடம்:2 27/27,28

மேல்

கவரியும் (1)

படிந்து சேடு எறியும் செம் கண் கவரியும்
மலை சூழ் கிடந்த பெரும் குல பரப்பை – கல்லாடம்:2 54/30,31

மேல்

கவரும் (6)

ஆருயிர் கவரும் கார் உடல் செம் கண் – கல்லாடம்:2 15/19
கண்டன கவரும் காட்சி போல – கல்லாடம்:2 42/19
பெரும் தேன் கவரும் சிறுகுடி மகளே – கல்லாடம்:2 51/12
நான்மறை பாலனை நலிந்து உயிர் கவரும்
காலனை காய்ந்த காலினன் கூடல் – கல்லாடம்:2 54/8,9
உலகு உயிர் கவரும் கொடு நிலை கூற்றம் – கல்லாடம்:2 67/11
முழக்கி மெய் கவரும் முக கொலை ஞாளி – கல்லாடம்:2 83/25

மேல்

கவரும்-கொல்லோ (1)

கண்ணினும் கவரும்-கொல்லோ
உள் நிறைந்திருந்த வாழிய மனனே – கல்லாடம்:2 46/17,18

மேல்

கவலையும் (2)

வீதியும் கவலையும் மிக வளம் புகன்று – கல்லாடம்:2 43/19
கவலையும் கால் குறி கண்டு பொழில் துள்ளும் – கல்லாடம்:2 83/18

மேல்

கவற்றில் (1)

புடை மன சகுனி புள்ளி அம் கவற்றில்
ஐம் தொழிற்கு அமைந்த ஐவரும் புறகிட்டு – கல்லாடம்:2 93/11,12

மேல்

கவன்றும் (1)

காவலில் கவன்றும் கல்வியில் கருதியும் – கல்லாடம்:2 79/24

மேல்

கவன (1)

சுவல் உளை கவன புள் இயல் கலிமான் – கல்லாடம்:2 82/44

மேல்

கவி (4)

ஈன்ற செம் கவி என தோன்றி நனி பரந்து – கல்லாடம்:2 2/5
வள்ளுவன்-தனக்கு வளர் கவி புலவர் முன் – கல்லாடம்:2 13/22
முதல் கவி பாடிய முக்கண் பெருமான் – கல்லாடம்:2 13/23
புகழ் கவி பாடகர் புணர்ச்சி இன்பு அகற்றி – கல்லாடம்:2 57/16

மேல்

கவிகைக்கு (1)

விண் விரித்து ஒடுக்கும் இரவி வண் கவிகைக்கு
இட்டுறை காம்பு என விட்டு எழு காம்பே – கல்லாடம்:2 81/31,32

மேல்

கவித்த (1)

கதிர் முடி கவித்த இறைவன் மா மணி – கல்லாடம்:2 21/62

மேல்

கவித்து (2)

விரி சடை மறைத்து மணி முடி கவித்து
விடை கொடி நிறுத்தி கயல் கொடி எடுத்து – கல்லாடம்:2 2/11,12
பல் மணி மிளிர் முடி பலர் தொழ கவித்து
பல் தலை பாந்தள் சுமை திரு தோளில் – கல்லாடம்:2 75/8,9

மேல்

கவியுள் (1)

புனை பெரும் கவியுள் தரு பொருள் என்ன – கல்லாடம்:2 45/2

மேல்

கவிர் (3)

மின்னல் மாண்ட கவிர் அலர் பூத்த – கல்லாடம்:1 2/27
கவிர் அலர் பூத்த செம் செம்மை வில் குடுமி – கல்லாடம்:2 89/4
கவிர் அலர் என்ன கவர் நிறம் எட்டும் – கல்லாடம்:2 98/33

மேல்

கவிழ் (2)

மேல் கடல் கவிழ் முக பொரி உடல் மாவும் – கல்லாடம்:2 70/2
முகம் கவிழ் வேலையில் அறம் குடிபோகிய – கல்லாடம்:2 83/31

மேல்

கவிழ்த்த (1)

இரு கவுள் கவிழ்த்த மத நதி உவட்டின் – கல்லாடம்:1 1/3

மேல்

கவிழ்ந்த (3)

மறி திரை கடலுள் மா என கவிழ்ந்த
களவு உடல் பிளந்த ஒளி கெழு திரு வேல் – கல்லாடம்:2 59/28,29
மா என கவிழ்ந்த மறி கடல் ஒன்றும் – கல்லாடம்:2 61/8
கவிழ்ந்த முகத்தை எக்-கண் மனம் தோன்ற – கல்லாடம்:2 86/12

மேல்

கவிழ (1)

பொரி குறி மட மான் சுழி தலை கவிழ
முடை உடல் அண்டர் படலிடம் புகுத – கல்லாடம்:2 94/11,12

மேல்

கவின் (5)

கண் அருள் நிறைந்த கவின் பெறும் எயிற்ற – கல்லாடம்:1 1/8
பெரும் கவின் முன் நாள் பேணிய அரும் தவம் – கல்லாடம்:2 10/9
மணம்கொள் பேரணி பெரும் கவின் மறைத்தது என்று – கல்லாடம்:2 18/16
நுனி கவின் நிறைந்த திரு பெரு வடிவினள் – கல்லாடம்:2 53/1
மொய் இழை பூத்த கவின் மலர்_கொடியே – கல்லாடம்:2 94/41

மேல்

கவினி (1)

மணி திரை உகைக்கும் கடலினின் கவினி
முள் எயிற்று அரவம் முறித்து உயிர் பருகி – கல்லாடம்:2 71/6,7

மேல்

கவினும் (1)

மலரவன் பனிக்கும் கவினும் குலமீன் – கல்லாடம்:2 74/1

மேல்

கவுள் (3)

இரு கவுள் கவிழ்த்த மத நதி உவட்டின் – கல்லாடம்:1 1/3
ஊற்று எழும் இரு கவுள் பெரு மத கொலை மலை – கல்லாடம்:2 4/17
ஒரு மதி முறித்து ஆண்டு இரு கவுள் செருகிய – கல்லாடம்:2 16/31

மேல்

கவை (12)

கவை துகிர் பாவை கண்ணி சூட்ட – கல்லாடம்:2 9/26
கவை தலை மணி வேல் பிறை தலை கன்னி – கல்லாடம்:2 41/19
கவை துகிர் வடவையின் திரள் சிகை பரப்பி – கல்லாடம்:2 43/1
உள் கவை தூண்டில் உரம் புகுந்து உழக்கும் – கல்லாடம்:2 57/5
கரும் கவை தீ நா பெரும் பொறி பகு வாய் – கல்லாடம்:2 60/5
அலவன் கவை கால் அன்ன வெள் அலகும் – கல்லாடம்:2 67/5
பவள மின் கவை கொடி வடவையின் கொழுந்து என – கல்லாடம்:2 72/24
கவை தலை பிறை எயிற்று இருள் எழில் அரக்கன் – கல்லாடம்:2 78/9
மற்று அவர் கவை மனம் மாழ்கி – கல்லாடம்:2 78/28
கவை நா கட்செவி அணந்து இரை துய்த்த – கல்லாடம்:2 87/19
ஒரு தாள் தாரை கொள் மு கவை சுடர் வேல் – கல்லாடம்:2 87/34
வெறி கண் கவை அடி கடும் கால் மேதி – கல்லாடம்:2 96/20

மேல்

கவைகள் (1)

துவைப்ப நின்று அமை கரத்து கவைகள் தோற்றி – கல்லாடம்:2 85/28

மேல்

கவைத்த (1)

இரண்டு என கவைத்த நல் ஆண்டருள் தோழியை – கல்லாடம்:2 7/41

மேல்

கவைத்து (2)

இரும்பு கவைத்து அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை – கல்லாடம்:2 34/19
நகை தொகை கூட்டி கவைத்து எழு சொல்லில் – கல்லாடம்:2 87/2

மேல்

கவையா (3)

கவையா வென்றி நெஞ்சினர் நோக்க – கல்லாடம்:2 30/22
கவையா நெஞ்சமொடு பொரு வினை சென்றோர் – கல்லாடம்:2 46/16
கவையா உளத்து காணும் கழலும் – கல்லாடம்:2 58/18

மேல்

கவைஇய (1)

கவைஇய கற்பினை காட்டுழி இதுவே – கல்லாடம்:2 6/22

மேல்

கழங்கு (1)

பந்து பயிற்றியும் பொன் கழங்கு உந்தவும் – கல்லாடம்:2 17/4

மேல்

கழல் (11)

வெட்சி மலர் சூழ்ந்த நின் இரு கழல் கால் – கல்லாடம்:1 2/56
காமரு கூடற்கு இறைவன் கழல் இணை – கல்லாடம்:2 25/39
அவன் கழல் சொல்லுநர் அருவினை மானும் – கல்லாடம்:2 41/44
கூடல் பெருமான் குரை கழல் கூறும் – கல்லாடம்:2 57/26
கூடற்கு இறையோன் குரை கழல் படையால் – கல்லாடம்:2 60/21
அறிவு அகன்று உயர்ந்த கழல் மணி முடியும் – கல்லாடம்:2 66/29
உடைமையன் பொன் கழல் பேணி – கல்லாடம்:2 66/30
மலர் கழல் வழுத்தும் நம் காதலர் பாசறை – கல்லாடம்:2 71/15
ஆதி நாயகன் அகன் மலர் கழல் இணை – கல்லாடம்:2 72/14
கடுக்கை அம் சடையினன் கழல் உளத்து இலர் போல் – கல்லாடம்:2 79/15
கண்டு உளம் களிப்ப கனை கழல் தாமரை – கல்லாடம்:2 88/32

மேல்

கழலும் (1)

கவையா உளத்து காணும் கழலும்
கல்வியில் அறிவில் காணும் முடியும் – கல்லாடம்:2 58/18,19

மேல்

கழறிய (1)

கண்ணொடு கண்ணில் கழறிய போல – கல்லாடம்:2 64/6

மேல்

கழனி (2)

பெரும் சேற்று கழனி கரும்பு பெறு காலை – கல்லாடம்:2 17/26
வெண் கார் கழனி குருகு எழ புகுந்து – கல்லாடம்:2 63/11

மேல்

கழி (8)

கரும் கழி கொடுக்கும் வெள் இறவு அருந்த – கல்லாடம்:2 23/6
சுருங்கை வழி அடைக்கும் பெரும் கழி பழன – கல்லாடம்:2 37/20
நாறு கழி துற்ற சகடு ஈர்க்குநரும் – கல்லாடம்:2 47/15
நெடும் கழி குறும் கயல் நெய்தலுள் மறைந்தும் – கல்லாடம்:2 72/18
கரும் கழி நெய்தலை காவல்செய் கண் என – கல்லாடம்:2 72/27
பாசிழை பட்டு நூல் கழி பரப்பிய – கல்லாடம்:2 81/36
கரும் கழி கிடந்த கானல் அம் கரை-வாய் – கல்லாடம்:2 82/42
பாசடை கரும் கழி படர் மணல் உலகமும் – கல்லாடம்:2 86/1

மேல்

கழிக்க (1)

சோற்று கடன் கழிக்க போற்று உயிர் அழிக்கும் – கல்லாடம்:2 29/28

மேல்

கழிக்கரை (1)

மாது உடை கழிக்கரை சேரி ஓர் பாங்கர் – கல்லாடம்:2 67/8

மேல்

கழித்த (1)

ஐம்பதிற்று_இரட்டி ஆறுடன் கழித்த
அங்குலி நெடுமையும் அமைத்து உள் தூர்ந்தே – கல்லாடம்:2 82/13,14

மேல்

கழித்து (4)

வள் உறை கழித்து துளக்கு வேல் மகனும் – கல்லாடம்:2 30/1
மால் கழித்து அடுத்த நரை முதிர் தாடி செய் – கல்லாடம்:2 57/9
கடன் அறும் யாக்கை கவர் கடன் கழித்து
தழல் உண கொடுக்க அதன் உணவிடையே – கல்லாடம்:2 79/5,6
இரு சிறை கழுகினர்க்கு உலந்த கடன் கழித்து
எறி வளிமகனை நட்டு ஏழு மரத்தினுக்கு – கல்லாடம்:2 95/33,34

மேல்

கழிதந்து (1)

கண்ணிற்கு இடையில் களத்தில் கழிதந்து
அலர்ந்தும் உலர்ந்தும் உடைந்தும் அனுங்கலின் – கல்லாடம்:2 92/16,17

மேல்

கழிபோக்கு (1)

ஓசை இழைத்தல் கழிபோக்கு என்ன – கல்லாடம்:2 21/48

மேல்

கழியே (1)

மணம் சூழ் கிடந்த நீள் கரும் கழியே
கரும் கழி கொடுக்கும் வெள் இறவு அருந்த – கல்லாடம்:2 23/5,6

மேல்

கழிவுசெய்து (1)

பெரு நகை கூட்டமும் கழிவுசெய்து இவ்விடை – கல்லாடம்:2 57/18

மேல்

கழு (2)

கழு கடை அன்ன கூர் வாய் பெரும் கண் – கல்லாடம்:2 15/17
கழு கடை அன்ன தம் கூர் வாய் பழி புலவு – கல்லாடம்:2 78/3

மேல்

கழுகினர்க்கு (1)

இரு சிறை கழுகினர்க்கு உலந்த கடன் கழித்து – கல்லாடம்:2 95/33

மேல்

கழுகும் (1)

செம் செவி சேவல் கவர் வாய் கழுகும்
இட்ட செம் பந்தர் இடையிடை கால் என – கல்லாடம்:2 88/23,24

மேல்

கழுத்தும் (1)

அன்பும் மயில் கழுத்தும் மலையடியும் – கல்லாடம்:2 30/2

மேல்

கழுதும் (1)

நெட்டு உடல் பேழ் வாய் கழுதும் உறங்க – கல்லாடம்:2 43/7

மேல்

கழுநீர் (5)

சுரும்பு படிந்து உண்ணும் கழுநீர் போல – கல்லாடம்:2 1/22
கழுநீர் மலையும் வயல் மாதினரே – கல்லாடம்:2 59/11
கழுநீர் களைநர்-தம் கம்பலை காண்க – கல்லாடம்:2 69/13
சாதக புள்-கண் தாமரை கழுநீர்
கோபம் மின்மினி கொடும் கதிர் விளக்கு – கல்லாடம்:2 98/27,28
பரும் குலை கயத்துள் கரும் தாள் கழுநீர்
நிறைவினுள் பூத்த தாமரை ஒன்று என – கல்லாடம்:2 99/55,56

மேல்

கழுவிய (1)

கழுவிய திரு மணி கால் பெற்று என்ன – கல்லாடம்:2 84/20

மேல்

கழுவுவது (1)

இறைத்து கழுவுவது என்ன கங்கை – கல்லாடம்:2 16/8

மேல்

கழை (7)

சிரல் வானிலையும் கழை இலை வீழ்வதும் – கல்லாடம்:2 21/51
நாகொடு வெருண்டு கழை கரும்பு உழக்க – கல்லாடம்:2 27/28
குற மகார் கொழிக்கும் கழை நித்திலமும் – கல்லாடம்:2 50/17
நாடல் நீ இவள் கழை தோள் நசையே – கல்லாடம்:2 51/33
ஒற்றை அம் பசும் கழை ஒல்கிய போல – கல்லாடம்:2 69/26
எழுதிய கழை கரும்பு எறிந்தும் நூல் வளர்த்த – கல்லாடம்:2 87/9
கழை தோள் நெகிழ தழை உடல் குழைய – கல்லாடம்:2 87/11

மேல்

கள் (5)

கள் அவிழ் குழல் சேர் கருணை எம்பெருமான் – கல்லாடம்:2 1/14
வள்ளை செங்கமலம் கள் அவிழ் ஆம்பல் – கல்லாடம்:2 7/37
கள் அமர் கோதையர் வெள்_அணி_விழவில் – கல்லாடம்:2 19/9
விளை கள் சுமந்த தலை விரி பெண்ணையும் – கல்லாடம்:2 21/21
வெள்ளியம் பொதுவில் கள் அவிழ் குழலொடும் – கல்லாடம்:2 26/27

மேல்

கள்வரை (1)

கள்வரை காணும் உள்ளம் போல – கல்லாடம்:2 2/21

மேல்

கள்ள (1)

வெள்ள முரண் அரக்கர் கள்ள மதில் மூன்றும் – கல்லாடம்:2 25/17

மேல்

கள்ளமும் (2)

கள்ளமும் வெளியும் உள்ளம் உறை அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 25/42
வெள்ளமும் மற்றையர் கள்ளமும் கடந்து – கல்லாடம்:2 64/11

மேல்

கள்ளி (1)

பட்டு உலர் கள்ளி நெற்று உடை வாகை – கல்லாடம்:2 59/20

மேல்

கள்ளியம்-பால் (1)

பட்டு உலர் கள்ளியம்-பால் துயில்கொள்ளும் – கல்லாடம்:2 88/25

மேல்

கள்ளியை (1)

மின்மினி உமிழும் துன் அலர் கள்ளியை
அன்னை என்று அணைதரும் அரைஇருள் யாமத்து – கல்லாடம்:2 97/12,13

மேல்

கள்ளினை (1)

சேவல் அன்னம் திரு மலர் கள்ளினை
அ மலர் வள்ளம் ஆக நின்று உதவுதல் – கல்லாடம்:2 49/18,19

மேல்

களத்தில் (1)

கண்ணிற்கு இடையில் களத்தில் கழிதந்து – கல்லாடம்:2 92/16

மேல்

களத்தினன் (2)

மதுரை அம் பதி நிறை மைம்மலர் களத்தினன்
இணை அடி வழுத்தார் அணை தொழில் என்ன – கல்லாடம்:2 9/19,20
வாவியில் கேட்ட காவி அம் களத்தினன்
திருக்கண் கண்ட பெருக்கினர் போல – கல்லாடம்:2 50/29,30

மேல்

களபு (1)

களபு அலர் சூடி புறவு பாட்டு எடுப்ப – கல்லாடம்:2 14/16

மேல்

களம் (5)

மிடை உடு உதிர செம் களம் பொருது – கல்லாடம்:1 2/3
களவு உடை நெடும் சூர் கிளை களம் விட்டு ஒளித்த – கல்லாடம்:2 1/3
முழக்கமொடு வளைத்த அமர் களம் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/27
நால் கரம் நுதல் விழி தீ புகை கடு களம்
உலகு பெற்றெடுத்த ஒரு தனி செல்வி – கல்லாடம்:2 58/28,29
நான்மறை தாபதர் முத்தழல் களம் புக்கு – கல்லாடம்:2 90/8

மேல்

களவின் (1)

பால் முக களவின் குறும் காய் பச்சிணர் – கல்லாடம்:2 43/14

மேல்

களவினர் (2)

உளம் விழுங்காத களவினர் போல என் – கல்லாடம்:2 36/7
கண் பருகாத களவினர் உளம் போல் – கல்லாடம்:2 46/12

மேல்

களவு (11)

களவு உடை நெடும் சூர் கிளை களம் விட்டு ஒளித்த – கல்லாடம்:2 1/3
களவு அலர் தூற்ற தளவு கொடி நடுங்க – கல்லாடம்:2 20/4
கொலை களவு என்னும் பழுமரம் பிடுங்கி – கல்லாடம்:2 22/45
கொலை களவு என்னும் படர் களை கட்டு – கல்லாடம்:2 37/12
களவு உடல் பிளந்த ஒளி கெழு திரு வேல் – கல்லாடம்:2 59/29
களவு உடை வாழ்க்கை உள மன கொடியோன் – கல்லாடம்:2 61/6
களவு தொழில்செய் அரிமகன் உடலம் – கல்லாடம்:2 62/23
பெரும் களவு இணர் தந்து அவை கீழ் குலவிய – கல்லாடம்:2 83/8
நோன் தலை கொடும் சூர் களவு உயிர் நுகர்ந்த – கல்லாடம்:2 84/5
கிடைதரவு ஒருவி களவு அலர் கிடத்தி – கல்லாடம்:2 84/18
அதிர் உவர் கொக்கின் களவு உயிர் குடித்த – கல்லாடம்:2 98/54

மேல்

களவும் (1)

பிடவமும் களவும் ஒடு நிறை பூப்ப – கல்லாடம்:2 94/4

மேல்

களன் (1)

வேலனும் வெறி களன் ஏறுதல் ஆக – கல்லாடம்:2 16/23

மேல்

களி (6)

களி தூங்கு உளத்தொடும் மெல்லென சேர்த்தி – கல்லாடம்:2 18/28
இன கயல் உண்ணும் களி குருகு இனமும் – கல்லாடம்:2 47/12
மணி வேல் குமரன் களி மகிழ்செய்த – கல்லாடம்:2 48/11
நெடு நகர் இரட்டும் களி அரி கிணையே – கல்லாடம்:2 59/13
கரும் பெயல் குளிரின் களி மயில் என்ன – கல்லாடம்:2 84/13
இருள் குறள் ஊன்றி எம் அருள் களி ஆற்றி – கல்லாடம்:2 85/24

மேல்

களிக்கும் (1)

அமுத ஊற்று எழுந்து நெஞ்சம் களிக்கும்
தமிழ் எனும் கடலை காணிகொடுத்த – கல்லாடம்:2 17/16,17

மேல்

களித்த (1)

உண்டு களித்த தொண்டர்கள் என்ன – கல்லாடம்:2 16/20

மேல்

களிப்ப (4)

பொதியமும் களிப்ப விரிதரு தென்றலும் – கல்லாடம்:2 24/21
இவள் உளம் கொட்ப அயல் உளம் களிப்ப
அரும் பொருள் செல்வி எனும் திருமகட்கு – கல்லாடம்:2 73/14,15
கண்டு உளம் களிப்ப கனை கழல் தாமரை – கல்லாடம்:2 88/32
அமரர் கண் களிப்ப ஆடிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 99/42

மேல்

களிப்பு (1)

களிப்பு உடை அடியர்க்கு வெளிப்பட்டு என்ன – கல்லாடம்:2 25/40

மேல்

களியாது (1)

வண்டு மருவி உண்டு களியாது
மற்று அது பூத்த பொன் திகழ் தாமரை – கல்லாடம்:2 18/18,19

மேல்

களியுடன் (2)

களியுடன் நிறைந்த ஒரு பரங்குன்றமும் – கல்லாடம்:2 41/13
துணையுடன் சகோரம் களியுடன் பெயர்ந்து – கல்லாடம்:2 64/30

மேல்

களிவர (1)

கண்ணும் மனமும் களிவர மலர்த்துதி – கல்லாடம்:2 29/22

மேல்

களிற்றினை (1)

மாதிர களிற்றினை செவிடுற கொடுக்கும் – கல்லாடம்:2 39/15

மேல்

களிற்று (1)

களிற்று உரி புனைந்த கண்_நுதல் கடுப்ப – கல்லாடம்:2 72/6

மேல்

களிறது (1)

பிடி குளிசெய்யும் களிறது போல – கல்லாடம்:2 55/27

மேல்

களிறு (1)

கரும் கை வெண் கோட்டு சிறு கண் பெரும் களிறு
உளத்து நின்று அளிக்கும் திரு தகும் அருநூல் – கல்லாடம்:2 25/3,4

மேல்

களிறே (1)

நெய்ம்மிதி உண்ணாது அவன் கட களிறே – கல்லாடம்:2 61/25

மேல்

களை (2)

களை கடும் தொழில் விடுத்து உழவு செறு மண்ட – கல்லாடம்:2 27/23
கொலை களவு என்னும் படர் களை கட்டு – கல்லாடம்:2 37/12

மேல்

களைந்து (1)

நின் உளத்து இன்னல் மன் அற களைந்து
பொருத்தம் காண்டி வண்டு ஆரும் – கல்லாடம்:2 50/33,34

மேல்

களைந்தும் (1)

எதிர்பெறின் கண் சிவந்து எடுத்து அவை களைந்தும்
தாமரை நிதியும் வால் வளை தனமும் – கல்லாடம்:2 66/4,5

மேல்

களைநர்-தம் (1)

கழுநீர் களைநர்-தம் கம்பலை காண்க – கல்லாடம்:2 69/13

மேல்

களையாது (1)

களையாது உடுக்கும் பைம் துகில் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/15

மேல்

கற்பகம் (1)

கற்பகம் போலும் அற்புதம் பழுத்த – கல்லாடம்:2 62/10

மேல்

கற்பதுக்கை (1)

பாடலம் புனைந்த கற்பதுக்கை இவ்விடனே – கல்லாடம்:2 6/24

மேல்

கற்பம் (3)

அளவா கற்பம் அளி வைத்து நிலைஇய – கல்லாடம்:2 27/18
கூறா கற்பம் குறித்து நிலைசெய்த – கல்லாடம்:2 70/7
மணி கோகனகம் கற்பம் பாடி – கல்லாடம்:2 98/42

மேல்

கற்பில் (1)

கற்பில் தோன்றா கடன் ஆகுகவே – கல்லாடம்:2 36/15

மேல்

கற்பின் (3)

மாறா கற்பின் அன்னை – கல்லாடம்:2 2/24
வலி உடை கற்பின் நெடு வளி சுழற்றி – கல்லாடம்:2 36/10
வடமீன் கற்பின் எம் பீடு கெழு மடந்தை – கல்லாடம்:2 37/1

மேல்

கற்பினர் (1)

பேறு ஆங்கு ஒழிக பெரு நாண் கற்பினர்
என் பேறுடையர் ஆயில் – கல்லாடம்:2 36/13,14

மேல்

கற்பினை (1)

கவைஇய கற்பினை காட்டுழி இதுவே – கல்லாடம்:2 6/22

மேல்

கற்பினொடு (1)

தன் பெயர் புணர்த்தி கற்பினொடு கொடுத்த – கல்லாடம்:1 2/14

மேல்

கற்பு (8)

இரண்டு பெயர் காத்த தோலா கற்பு
முகனுற காணும் கரியோர் போல – கல்லாடம்:2 18/29,30
கற்பு நாண் மூடி பழங்கண்கொள்ள – கல்லாடம்:2 37/5
நீடி நின்று உதவும் கற்பு உடை நிலையினர் – கல்லாடம்:2 58/14
தவம் கற்று ஈன்ற நெடும் கற்பு அன்னை – கல்லாடம்:2 58/15
பிரியா கற்பு எனும் நிறையுடன் வளர்ந்த – கல்லாடம்:2 61/15
நின்னையும் கடந்தது அன்னவள் அரும் கற்பு
அரி கடல் மூழ்கி பெறும் அருள் பெற்ற – கல்லாடம்:2 62/5,6
நிலை அருள் கற்பு என நெடும் கற்புடையோள் – கல்லாடம்:2 86/36
நின் உளம் நிறைந்த நெடும் கற்பு அதனால் – கல்லாடம்:2 99/45

மேல்

கற்புடன் (1)

வரையா கற்புடன் நான்கு என பெயர்பெற்று – கல்லாடம்:2 98/5

மேல்

கற்புடையோள் (1)

நிலை அருள் கற்பு என நெடும் கற்புடையோள்
முன் உறின் அவள் மனம் ஆங்கே – கல்லாடம்:2 86/36,37

மேல்

கற்பும் (1)

அருகிய கற்பும் கருதி உள் நடுங்கி – கல்லாடம்:2 74/2

மேல்

கற்பே (1)

மற்றவள் தர நெடும் கற்பே
உற்று இவள் பெற்றாள் என்பதும் தகுமே – கல்லாடம்:2 73/29,30

மேல்

கற்ற (1)

தெய்வம் கற்ற அறிவை – கல்லாடம்:2 16/40

மேல்

கற்றதும் (1)

கற்றதும் கல்லாது உற்ற ஊரனை – கல்லாடம்:2 73/26

மேல்

கற்று (1)

தவம் கற்று ஈன்ற நெடும் கற்பு அன்னை – கல்லாடம்:2 58/15

மேல்

கறங்க (3)

தொண்டகம் துவைப்ப முருகியம் கறங்க
ஒருங்கு வந்து இமையா அரும் கடன் முற்றிய – கல்லாடம்:2 7/12,13
குழை உடல் தலை விரி கைத்திரி கறங்க
ஒரு விரல் தெறித்தும் ஐ விரல் குவித்தும் – கல்லாடம்:2 8/12,13
கல்லவடத்திரள் விரல் தலை கறங்க
மரக்கால் அன்ன ஒரு வாய் கோதை – கல்லாடம்:2 8/26,27

மேல்

கறங்கு (3)

கறங்கு கால் அருவி பரங்குன்று உடுத்த – கல்லாடம்:2 1/8
கறங்கு இசை அருவி அம் சாரல் – கல்லாடம்:2 39/21
கறங்கு இசை அருவி அறைந்து நிமிர் திவலையும் – கல்லாடம்:2 50/15

மேல்

கறங்கும் (1)

கால் முகம் ஏற்ற துளை கொள் வாய் கறங்கும்
விசைத்த நடை போகும் சகட காலும் – கல்லாடம்:1 1/33,34

மேல்

கறாது (1)

குங்கும கொங்கையும் தலை கண் கறாது
மலர அவிழ்ந்த தாமரை கயல் என – கல்லாடம்:2 5/11,12

மேல்

கறி (1)

பாகல் கோட்டில் படர் கறி வணக்கி – கல்லாடம்:2 39/19

மேல்

கறுக்க (1)

வேயுள் அம் பட்டு பூவை கண் கறுக்க
தண்டா மயல் கொடு வண்டு பரந்து அரற்ற – கல்லாடம்:2 20/5,6

மேல்

கறுத்த (1)

திருக்களம் கறுத்த அருள் பெரு நாயகன் – கல்லாடம்:2 51/31

மேல்

கறுத்தது (1)

மண் உடல் பசந்து கறுத்தது விண்ணமும் – கல்லாடம்:2 71/25

மேல்

கறுத்து (5)

கறுத்து சிவந்தன கண் இணை மலரே – கல்லாடம்:2 1/23
உள்ளம் கறுத்து கண் சிவந்து உருத்தே – கல்லாடம்:2 1/27
நீர்நிலை நின்று கால் கறுத்து எழுந்து – கல்லாடம்:2 21/1
உள்ளம் கறுத்து கண் சிவந்து இட்ட – கல்லாடம்:2 33/13
வியர் அமுது அரும்பி முயல் கண் கறுத்து
தண்ணம் நின்று உதவலின் நிறைமதி ஆகி – கல்லாடம்:2 49/1,2

மேல்

கறுத்தும் (2)

மிச்சில் உமிழ்ந்து மெய்யுள் கறுத்தும்
தணந்தோர் சினத்தும் மணந்தோர்க்கு அளித்தும் – கல்லாடம்:2 60/7,8
காலால் தடுத்து கனன்று எதிர் கறுத்தும்
நனி நிறை செல்வ நாடும் நல் பொருளும் – கல்லாடம்:2 66/2,3

மேல்

கறை (4)

கறை அணல் புயங்கன் எரி தழல் விடத்தை – கல்லாடம்:2 6/16
நிறைந்து உறை கறை மிடற்று அறம் கெழு பெருமான் – கல்லாடம்:2 70/9
இறையவன் பிறையவன் கறை கெழு மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 71/14
வான் தவழ் உடல் கறை மதி என சுருங்கி – கல்லாடம்:2 80/2

மேல்

கறையடி (4)

பொழி மத கறையடி அழிதர கடந்து – கல்லாடம்:2 62/22
கண்டீரவத்தொடு கறையடி வளரும் – கல்லாடம்:2 93/17
கறையடி சென்னியின் நக நுதி போக்கி – கல்லாடம்:2 96/4
கார் உடல் அனுங்கிய பைம் கண் கறையடி
சென்னி தூங்கி நின்றது காட்டும் – கல்லாடம்:2 96/23,24

மேல்

கறையோன் (2)

சுந்தர கடவுள் கந்தர கறையோன்
மாமி ஆட புணரி அழைத்த – கல்லாடம்:2 25/37,38
கண்ட கறையோன் கண் தரு நுதலோன் – கல்லாடம்:2 32/5

மேல்

கன்றிய (1)

கன்றிய உடலுள் படும் நனி உயிரே – கல்லாடம்:2 79/27

மேல்

கன்றினை (1)

வெறி விழி பிணர் மருப்பு ஆமான் கன்றினை
மென் நடை குழை செவி பெறா வெறும் கரும் பிடி – கல்லாடம்:2 42/2,3

மேல்

கன்னி (6)

அண்டம் ஈன்று அளித்த கன்னி முனிவாக – கல்லாடம்:2 4/1
கன்னி கொண்டிருந்த மன் அருள் கடவுள் – கல்லாடம்:2 6/36
சென்னி மலை ஈன்ற கன்னி வில் பிடிப்ப – கல்லாடம்:2 25/24
கவை தலை மணி வேல் பிறை தலை கன்னி
வட-பால் பரிந்த பலி மண கோட்டமும் – கல்லாடம்:2 41/19,20
கன்னி செங்கோட்டம் கரியோன் திரு உறை – கல்லாடம்:2 59/26
குல மலை கன்னி என்று அருள் குடியிருக்கும் – கல்லாடம்:2 66/20

மேல்

கன்னிக்கு (1)

பொருநை அம் கன்னிக்கு அணி அணி பூட்டும் – கல்லாடம்:2 65/15

மேல்

கன்னியர் (3)

தொய்யில் ஆடும் கடன் உடை கன்னியர்
அண்ணாந்த வன முலை சுண்ணமும் அளறும் – கல்லாடம்:2 26/19,20
அளவா கன்னியர் இவருள் – கல்லாடம்:2 28/33
சூர் அர கன்னியர் உடல் பனிசெய்யும் – கல்லாடம்:2 41/31

மேல்

கன்னியர்க்கு (1)

நீர்_அரமகளிர் பாந்தள் அம் கன்னியர்க்கு
ஆர் எரி மணி திரள் அருளியது எனவும் – கல்லாடம்:2 73/23,24

மேல்

கன்னியொடும் (1)

அடைவு ஈன்று அளித்த பிறை நுதல் கன்னியொடும்
அளவா கற்பம் அளி வைத்து நிலைஇய – கல்லாடம்:2 27/17,18

மேல்

கனகமும் (1)

அகிலும் கனகமும் அருவி கொண்டு இறங்கி – கல்லாடம்:2 65/14

மேல்

கனல் (7)

திரு நுதல் முளைத்த கனல் தெறு நோக்கினில் – கல்லாடம்:2 4/2
பிதிர் கனல் மணி சூழ் முடி நடுங்காது – கல்லாடம்:2 21/43
எரியிடை மாய்ந்த கனல் விழி அரக்கர்க்கு – கல்லாடம்:2 25/35
கனல் தலை பழுத்த திரள் பரல் முரம்பு – கல்லாடம்:2 59/6
கடும் கனல் பூழிபடும்படி நோக்கிய – கல்லாடம்:2 61/9
விதிர் ஒளி காற்ற கனல் குளிர் மழுவும் – கல்லாடம்:2 77/15
காந்தள் அம் கடுக்கை கனல் தனம் மலர – கல்லாடம்:2 94/2

மேல்

கனலும் (1)

ஆறு_இரண்டு அருக்கர் அவிர் கதிர் கனலும்
வெள்ளை மதி முடித்த செம் சடை ஒருத்தன் – கல்லாடம்:1 1/9,10

மேல்

கனவிடை (1)

நனவிடை நவிற்ற கனவிடை கண்ட – கல்லாடம்:2 70/19

மேல்

கனவில் (1)

புகர் முக புழை_கை துயில்தரு கனவில்
முடங்கு_உளை கண்ட பெரும் துயர் போல – கல்லாடம்:2 41/50,51

மேல்

கனவிலும் (1)

கனவிலும் காணா புனைவரும் திருவடி – கல்லாடம்:2 98/2

மேல்

கனவினும் (3)

கனவினும் காணா கண்ணிலர் துயரும் – கல்லாடம்:2 75/22
தைவரல் ஏற்றும் கனவினும் தடைந்தும் – கல்லாடம்:2 79/20
கனவினும் வினவாதவரினும் நீங்கி – கல்லாடம்:2 85/41

மேல்

கனவினுள் (1)

காணும் நின் கனவினுள் கவர் மனத்தவரை – கல்லாடம்:2 68/10

மேல்

கனவு (1)

ஆரிய ஊமன் கனவு என ஆக்கிய – கல்லாடம்:2 4/8

மேல்

கனற்றும் (1)

மண்ணகம் உருக கனற்றும் அழல் மேனியை – கல்லாடம்:2 29/18

மேல்

கனன்று (3)

காலால் தடுத்து கனன்று எதிர் கறுத்தும் – கல்லாடம்:2 66/2
கலி திரை பரவையும் கனன்று எழு வடவையும் – கல்லாடம்:2 73/2
காதலர் முனை படை கனன்று உடற்றும் எரியால் – கல்லாடம்:2 74/6

மேல்

கனி (3)

கரு மிடற்று கடவுளை செம் கனி வேண்டி – கல்லாடம்:1 1/21
முதிர் கனி மூலம் முனி கணம் மறுப்ப – கல்லாடம்:2 38/12
மாங்கனி இரண்டில் ஆம் கனி ஒன்றால் – கல்லாடம்:2 99/38

மேல்

கனிய (1)

மனமும் கண்ணும் கனிய குனிக்கும் – கல்லாடம்:2 18/8

மேல்

கனை (4)

கனை கடல் குடித்த முனிவனும் தமிழும் – கல்லாடம்:2 24/22
தன் உடல் அன்றி பிறிது உண் கனை இருள் – கல்லாடம்:2 32/1
கனை கதிர் திருகி கல் சேர்ந்து முறை புக – கல்லாடம்:2 38/2
கண்டு உளம் களிப்ப கனை கழல் தாமரை – கல்லாடம்:2 88/32

மேல்