கீ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கீசக 1
கீண்ட 1
கீரன் 1
கீழ் 6
கீழ்ந்த 1
கீழ்மேல் 1
கீழிசை 1
கீறும் 1

கீசக (1)

கீசக பேரியாழ் கிளையுடன் முரல – கல்லாடம்:2 82/21

மேல்

கீண்ட (1)

உரகன் வாய் கீண்ட மாதவன் போல – கல்லாடம்:2 47/21

மேல்

கீரன் (1)

அரும் தமிழ் கீரன் பெரும் தமிழ் பனுவல் – கல்லாடம்:2 50/28

மேல்

கீழ் (6)

கீழ் இணர் நின்ற மேற்பகை மாவின் – கல்லாடம்:1 2/11
தொடர்ந்ததும் இலை கீழ் நடந்த சொல் கிடக்க – கல்லாடம்:2 17/44
செம்மலர் பழித்த தாள் கீழ் கிடத்தி – கல்லாடம்:2 33/19
கீழ் அரும்பு அணைந்த முள் அரை முளரி – கல்லாடம்:2 43/10
ஆயிரத்து இரட்டி கீழ் மேல் நிலையும் – கல்லாடம்:2 61/3
பெரும் களவு இணர் தந்து அவை கீழ் குலவிய – கல்லாடம்:2 83/8

மேல்

கீழ்ந்த (1)

கடு_மான் கீழ்ந்த கட_மலை பல் மருப்பு – கல்லாடம்:2 68/16

மேல்

கீழ்மேல் (1)

கீழ்மேல் நின்ற அ கொடும் தொழில் கொக்கின் – கல்லாடம்:1 2/16

மேல்

கீழிசை (1)

பேசா கீழிசை ஒருபுறமொட்டல் – கல்லாடம்:2 21/46

மேல்

கீறும் (1)

கண்படுத்து இரவி கீறும் முன் – கல்லாடம்:2 96/27

மேல்