ஐ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

ஐ (3)

ஐ_வாய் காப்பு விட்டு அணி பூண் அணிந்து – கல்லாடம்:2 2/10
ஒரு விரல் தெறித்தும் ஐ விரல் குவித்தும் – கல்லாடம்:2 8/13
கிளையில் காட்டி ஐ முறை கிளத்தி – கல்லாடம்:2 100/14

மேல்

ஐ_வாய் (1)

ஐ_வாய் காப்பு விட்டு அணி பூண் அணிந்து – கல்லாடம்:2 2/10

மேல்

ஐங்கணை (1)

ஐங்கணை_கிழவன் காட்சியுள் மகிழ – கல்லாடம்:2 19/10

மேல்

ஐங்கணை_கிழவன் (1)

ஐங்கணை_கிழவன் காட்சியுள் மகிழ – கல்லாடம்:2 19/10

மேல்

ஐஞ்ஞூறு (2)

இரண்டு_ஐஞ்ஞூறு திரண்ட முகம் எடுத்து – கல்லாடம்:2 19/28
இரண்டு_ஐஞ்ஞூறு திரண்ட அ காவதம் – கல்லாடம்:2 83/4

மேல்

ஐஞ்ஞூறொடு (1)

ஆறு_ஐஞ்ஞூறொடு வேறு நிரை அடுத்த – கல்லாடம்:2 75/7

மேல்

ஐதாய் (1)

குறுமையும் நெடுமையும் கோடல்பெற்று ஐதாய்
ஆயிரம் தந்திரி நிறை பொது விசித்து – கல்லாடம்:2 82/4,5

மேல்

ஐந்தரு (1)

ஐந்தரு_கடவுள் அவன் புலத்தினரை – கல்லாடம்:2 84/2

மேல்

ஐந்தரு_கடவுள் (1)

ஐந்தரு_கடவுள் அவன் புலத்தினரை – கல்லாடம்:2 84/2

மேல்

ஐந்திணை (2)

அன்பின் ஐந்திணை என்று அறுபது சூத்திரம் – கல்லாடம்:2 3/13
ஐந்திணை வழுவாது அகப்பொருள் அமுதினை – கல்லாடம்:2 63/19

மேல்

ஐந்தினில் (1)

ஐந்தினில் பங்குசெய்து இன்பு வளர் குடியும் – கல்லாடம்:2 100/8

மேல்

ஐந்து (7)

தருதலின் வான தரு ஐந்து ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/12
திணை ஐந்து அமைத்த இணையிலி நாயகன் – கல்லாடம்:2 64/21
ஐந்து என பெயரிய நெடு மரம் ஒடித்து – கல்லாடம்:2 67/18
பூதம் ஐந்து உடையும் கால கடையினும் – கல்லாடம்:2 71/9
நெடும் சடை குறும் சுடர் நீக்கி ஐந்து அடுக்கிய – கல்லாடம்:2 75/6
முகன் ஐந்து மணத்த முழவம் துவைக்க – கல்லாடம்:2 85/20
ஐந்து அமர் கதுப்பினள் அமை தோள் நசைஇ – கல்லாடம்:2 97/20

மேல்

ஐந்தும் (4)

மீனும் கொடியும் விரி திணை ஐந்தும்
தேன் உறை தமிழும் திரு உறை கூடலும் – கல்லாடம்:2 9/11,12
ஐந்தும் நான்கும் அணி தரு மூன்றும் – கல்லாடம்:2 38/23
உடன் நிறைந்து ஒழியா உட்பகை ஐந்தும்
மதிஞரின் பழித்த வடு இரு_மூன்றும் – கல்லாடம்:2 53/14,15
நச்சின கொடுத்தலின் நளிர் தரு ஐந்தும்
கரு வழி நீக்கலின் உயர் நிலை குருவும் – கல்லாடம்:2 56/6,7

மேல்

ஐம் (1)

ஐம் தொழிற்கு அமைந்த ஐவரும் புறகிட்டு – கல்லாடம்:2 93/12

மேல்

ஐம்பகை (1)

ஐம்பகை அடக்கிய அரும் தவ முனிவன் – கல்லாடம்:2 57/24

மேல்

ஐம்பதிற்று (1)

ஐம்பதிற்று_இரட்டி ஆறுடன் கழித்த – கல்லாடம்:2 82/13

மேல்

ஐம்பதிற்று_இரட்டி (1)

ஐம்பதிற்று_இரட்டி ஆறுடன் கழித்த – கல்லாடம்:2 82/13

மேல்

ஐம்பது (1)

ஐம்பது_நூறுடன் அகன்று சுற்று ஒழுக்கி – கல்லாடம்:2 83/7

மேல்

ஐம்பது_நூறுடன் (1)

ஐம்பது_நூறுடன் அகன்று சுற்று ஒழுக்கி – கல்லாடம்:2 83/7

மேல்

ஐம்பால் (1)

ஐம்பால் குழலையும் அணி நிலை கூட்டுக – கல்லாடம்:2 14/45

மேல்

ஐம்புல (1)

ஐம்புல கேளிரும் ஒருவாய் புக்கன – கல்லாடம்:2 98/53

மேல்

ஐய (2)

தெருளுற ஐய முடிப்பை இன்று எனவே – கல்லாடம்:1 1/40
அருளுடன் தமியை வாடினை ஐய
தண்ணீர் வாய் தரும் செம் நிற சிதலை – கல்லாடம்:2 96/16,17

மேல்

ஐயர் (1)

ஐயர் பயிற்றிய விதி அழல் ஓம்பவும் – கல்லாடம்:2 76/7

மேல்

ஐயவி (1)

ஐயவி அழலொடு செய்யிடம் புகைக்க – கல்லாடம்:2 16/26

மேல்

ஐவரும் (1)

ஐம் தொழிற்கு அமைந்த ஐவரும் புறகிட்டு – கல்லாடம்:2 93/12

மேல்

ஐவனம் (1)

தழை குற மங்கையர் ஐவனம் துவைக்கும் – கல்லாடம்:2 42/5

மேல்