உ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உக்கிரன் 1
உகள் 1
உகளும் 3
உகிர் 6
உகிரால் 1
உகு 1
உகுக்க 1
உகுத்த 1
உகுத்தலின் 1
உகுத்து 1
உகுப்ப 3
உகும் 1
உகைக்கும் 1
உகைத்தும் 1
உகைப்ப 1
உகையும் 1
உங்கள் 1
உச்சம் 1
உட்க 4
உட்குடி 1
உட்பகை 2
உட்பட்ட 1
உட்புக 2
உட்புகுந்து 1
உடம்பு 2
உடல் 93
உடல்-தொறும் 1
உடல 1
உடலம் 3
உடலமும் 2
உடலில் 1
உடலும் 1
உடலுள் 2
உடலொடு 2
உடலொடும் 2
உடற்கு 2
உடற்ற 1
உடற்றிய 2
உடற்றுபு 1
உடற்றும் 4
உடன் 10
உடன்று 4
உடனுடன் 2
உடு 7
உடுக்கும் 1
உடுத்த 9
உடுத்து 5
உடுப்ப 1
உடை 42
உடைக்கும் 1
உடைகுநர் 1
உடைத்த 3
உடைத்து 10
உடைந்து 7
உடைந்தும் 2
உடைப்ப 1
உடைப்பது 1
உடைமை 2
உடைமைத்து 1
உடைமையன் 1
உடைமையின் 1
உடைமையும் 1
உடைய 2
உடையா 1
உடையும் 1
உடையேமே 1
உடையை 1
உடையோய் 1
உடையோர் 2
உடையோன் 2
உடைவது 1
உண் 3
உண்ட 3
உண்டருளி 1
உண்டவர் 2
உண்டு 17
உண்டும் 4
உண்டே 1
உண்டேல் 2
உண்டை 1
உண்டோ 1
உண்ண 6
உண்ணவும் 1
உண்ணா 1
உண்ணாது 1
உண்ணார் 2
உண்ணுநர் 1
உண்ணும் 15
உண்பதும் 1
உண 3
உணங்கல் 2
உணங்கியும் 2
உணர் 2
உணர்த்த 1
உணர்த்தவும் 1
உணர்த்தும் 1
உணர்ந்து 2
உணர்வால் 1
உணர்வு 1
உணல் 1
உணவிடையே 1
உணவினர் 1
உணவினும் 1
உணவு 8
உணா 2
உணும் 2
உததியை 1
உதவ 2
உதவல் 1
உதவலின் 1
உதவா 2
உதவாது 1
உதவி 2
உதவிய 1
உதவினையாயில் 1
உதவுதல் 3
உதவுதலானும் 1
உதவுதி 1
உதவும் 5
உதவுழி 1
உதித்த 1
உதிர் 6
உதிர்ந்து 1
உதிர்ப்ப 1
உதிர 2
உதைத்த 1
உதைத்தும் 1
உந்தலின் 1
உந்தவும் 1
உந்தி 5
உந்தும் 1
உம்பர் 2
உம்பர்நாட்டு 1
உம்பரில் 1
உம்பரும் 2
உம்பரை 1
உம்பல் 2
உம்மையின் 1
உமிழ் 8
உமிழ்ந்து 2
உமிழ்வன 1
உமிழும் 3
உமை 2
உமையுடன் 1
உமையும் 2
உய்த்த 1
உய்த்தலும் 1
உய்த்து 1
உய்ய 1
உய்வு 1
உயங்கு 1
உயர் 11
உயர்த்தி 1
உயர்த்தும் 2
உயர்ந்த 2
உயர்ந்தோர் 1
உயர 1
உயிர் 58
உயிர்-தொறும் 2
உயிர்க்கு 6
உயிர்க்கும் 1
உயிர்கட்கு 1
உயிர்கள் 1
உயிர்களும் 1
உயிர்கொடுத்து 1
உயிர்த்த 1
உயிர்த்து 3
உயிர்த்தும் 1
உயிர்ப்பு 2
உயிர்ப்பெறிந்தும் 1
உயிர்பெற 1
உயிர்விட 1
உயிரின் 1
உயிரினும் 1
உயிரினை 1
உயிரும் 5
உயிருற 1
உயிரே 1
உயிரொடும் 1
உரகர் 1
உரகன் 1
உரத்தின் 1
உரப்ப 1
உரம் 1
உரல் 1
உரவோன் 1
உரி 3
உரிசெய்து 1
உரித்து 1
உரிமையானும் 1
உரிமையின் 1
உரிய 1
உரியம் 1
உரிவை 2
உரு 9
உருக 2
உருகி 1
உருகியும் 1
உருத்தான் 1
உருத்திர 1
உருத்து 2
உருத்தே 1
உருப்பசி 1
உருப்பெறும் 1
உருவ 2
உருவி 1
உருவிய 2
உருவின 1
உருவினர் 1
உருவும் 1
உருவெடுத்து 1
உருள் 6
உருளின் 1
உரைக்கும் 1
உரைசெய்த 1
உரைத்த 2
உரையே 1
உலக 1
உலகத்து 2
உலகம் 2
உலகமும் 1
உலகவர் 1
உலகவர்க்கும் 1
உலகியல் 3
உலகில் 3
உலகினில் 1
உலகு 23
உலகுழிக்கே 1
உலண்டது 1
உலந்த 1
உலமுடன் 1
உலர் 4
உலர்ந்தும் 1
உலரு 1
உலவா 2
உலவும் 1
உலறிய 1
உலை 1
உலைந்தும் 1
உலோத்திரம் 1
உவக்கும் 1
உவகையது 1
உவட்டாது 1
உவட்டி 1
உவட்டின் 1
உவண 1
உவண_கொடியினன் 1
உவணமும் 1
உவந்த 1
உவந்து 1
உவந்தோர் 1
உவமம் 1
உவர் 5
உவா 1
உவாமதி 1
உவை-தம் 1
உழக்க 1
உழக்கி 2
உழக்கும் 3
உழல் 3
உழல 1
உழலும் 4
உழவ 4
உழவர் 1
உழவு 1
உழவும் 1
உழன்றன 1
உழி-தொறும் 2
உழு 1
உழு-வயின் 1
உழுநரும் 1
உழுவல் 1
உழுவை 1
உழை 12
உழையர் 1
உழையின் 1
உழையே 1
உள் 32
உள்கையில் 1
உள்ள 2
உள்ளத்தின் 1
உள்ளத்து 4
உள்ளத்துள் 1
உள்ளது 1
உள்ளம் 12
உள்ளமும் 10
உள்ளமொடு 2
உள்ளாள் 1
உள்ளியிருந்த 1
உள்ளிருந்து 1
உள்ளு-தோறு 3
உள்ளும் 1
உள்ளுற 2
உள 10
உளத்திடை 1
உளத்தில் 1
உளத்தினில் 2
உளத்தினும் 2
உளத்து 12
உளத்தும் 1
உளத்தையும் 1
உளத்தொடும் 1
உளதாம் 1
உளதால் 1
உளது 2
உளதோ 2
உளம் 33
உளமும் 1
உளர் 1
உளரேல் 1
உளவால் 1
உளவோ 1
உளறி 1
உளன் 1
உளனாம் 1
உளை 11
உளைந்து 2
உளைப்பதும் 1
உளையும் 1
உளையோ 1
உற்ற 3
உற்றனள் 1
உற்றனையாயின் 1
உற்று 2
உற 6
உறங்க 2
உறங்கின 1
உறங்கு 2
உறங்கும் 3
உறவு 2
உறவுசெய் 1
உறவுசெய்து 1
உறழ் 2
உறழ 1
உறின் 1
உறு 4
உறு-மின் 1
உறுக்கவும் 1
உறுத்த 2
உறுத்தி 4
உறுத்தின் 1
உறுத்தின 1
உறுத்தும் 1
உறும் 3
உறும்-கொல்லோ 1
உறுவதும் 1
உறை 24
உறைக்கு 1
உறைக்கும் 1
உறைகுநர் 1
உறைத்த 1
உறைத்து 1
உறைதரு 3
உறைதரும் 2
உறைதலானும் 1
உறைந்து 3
உறைந்தும் 1
உறைய 1
உறையது 1
உறையும் 2
உறையுள் 2
உறையுளில் 1
உறையுளும் 1
உன்னா 1
உன்னி 2
உன்னும் 2
உனது 1

உக்கிரன் (1)

நெடும் சடை உக்கிரன் பயந்தருள் நிமலன் – கல்லாடம்:2 75/12

மேல்

உகள் (1)

ஊடு உகள் சிரலை பச்சிறவு அருந்தும் – கல்லாடம்:2 93/14

மேல்

உகளும் (3)

இடையிடை உகளும் மீனாம் மீனும் – கல்லாடம்:2 21/3
கடல் திரை உகளும் குறும் கயல் மானும் – கல்லாடம்:2 31/4
கைதை வெண் குருகு எழ மொய் திரை உகளும்
உளை கடல் சேர்ப்பன் அளி விடம் தணிப்ப – கல்லாடம்:2 92/13,14

மேல்

உகிர் (6)

புள்ளி பரந்த வள் உகிர் தரக்கின் – கல்லாடம்:2 26/13
உழுவை உகிர் உழக்கும் ஏந்து கோட்டு உம்பல் – கல்லாடம்:2 29/14
பேழ் வாய் புலி உகிர் சிறு குரல் விளங்க – கல்லாடம்:2 50/7
வளை கண் கூர் உகிர் கூக்குரல் மொத்தையை – கல்லாடம்:2 71/18
திரை விழி பருந்து இனம் வளை உகிர் படையால் – கல்லாடம்:2 79/3
நெட்டு உகிர் கரும் கால் தோல் முலை பெரும் பேய் – கல்லாடம்:2 88/15

மேல்

உகிரால் (1)

கண்ணால் உகிரால் மலர் கொள் காலால் – கல்லாடம்:2 17/39

மேல்

உகு (1)

மறை உகு நீர்க்கு கருவும் கரியும் – கல்லாடம்:2 29/25

மேல்

உகுக்க (1)

இதழி தாது உதிர்ப்ப பிறை அமுது உகுக்க
வெள்ளியம்பலத்துள் துள்ளிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 34/12,13

மேல்

உகுத்த (1)

காய் பார் உகுத்த விதி ஒத்ததுவே – கல்லாடம்:2 83/33

மேல்

உகுத்தலின் (1)

மறை நீர் உகுத்தலின் மறையோன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/10

மேல்

உகுத்து (1)

நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து நெடும் கண் நீர் உகுத்து
பின்னும் தழுவ உன்னும் அவ் ஒருத்தி – கல்லாடம்:2 55/36,37

மேல்

உகுப்ப (3)

கோடல் வளைந்த வள் அலர் உகுப்ப
கண் துளி துளிக்கும் சாயா பையுளை – கல்லாடம்:2 20/11,12
கருவிளை மலர் நீர் அருகு நின்று உகுப்ப
பேர் அழல் வாடை ஆருயிர் தடவ – கல்லாடம்:2 20/14,15
பெரு நில தேவர்கள் மறை நீர் உகுப்ப
மற்று அவர் மகத்துள் வளர் அவி மாந்த – கல்லாடம்:2 95/1,2

மேல்

உகும் (1)

அந்தணர் உகும் நீர்க்கு அருள் கருவிருந்து – கல்லாடம்:2 6/4

மேல்

உகைக்கும் (1)

மணி திரை உகைக்கும் கடலினின் கவினி – கல்லாடம்:2 71/6

மேல்

உகைத்தும் (1)

மணி நிறை ஊசல் அணிபெற உகைத்தும்
கரும் கால் கவணிடை செம் மணி வைத்து – கல்லாடம்:2 22/32,33

மேல்

உகைப்ப (1)

வெள் உடல் கரும் கண் கயல் நிரை உகைப்ப
மரகத பன்னத்து ஆம்பல் அம் குப்பையை – கல்லாடம்:2 54/27,28

மேல்

உகையும் (1)

கரை விட உகையும் நாவாயானும் – கல்லாடம்:2 19/8

மேல்

உங்கள் (1)

வளம் தரும் உங்கள் தொல் குடி சீறூர்க்கு – கல்லாடம்:2 26/32

மேல்

உச்சம் (1)

விடு தழல் உச்சம் படு கதிர் தாக்க – கல்லாடம்:2 17/47

மேல்

உட்க (4)

எள்ளினர் உட்க வள் இனம் மடக்கி முன் – கல்லாடம்:2 14/23
வான் உட்க முரற்றும் மலை சுனை குடைந்தும் – கல்லாடம்:2 28/20
விண் உடைத்து அரற்றவும் திசை உட்க முரியவும் – கல்லாடம்:2 78/20
ஊர் நகைத்து உட்க ஊக்கும் ஓர் விருந்தினை – கல்லாடம்:2 89/1

மேல்

உட்குடி (1)

நட்டு பகையினர் உட்குடி போல – கல்லாடம்:2 14/42

மேல்

உட்பகை (2)

உட்பகை அமைத்தலும் உணர்ந்து சொல் பொருத்தலும் – கல்லாடம்:2 3/3
உடன் நிறைந்து ஒழியா உட்பகை ஐந்தும் – கல்லாடம்:2 53/14

மேல்

உட்பட்ட (1)

பிரமன் உட்பட்ட நில உயிர் அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 69/30

மேல்

உட்புக (2)

கட்டிய கரை வரம்பு உட்புக அழித்து – கல்லாடம்:2 9/5
தாமரை கண்ணால் உட்புக அறிந்தும் – கல்லாடம்:2 18/37

மேல்

உட்புகுந்து (1)

பற்றி உட்புகுந்து பசும் கடல் கண்டு – கல்லாடம்:2 8/5

மேல்

உடம்பு (2)

பல உடம்பு அழிக்கும் பழி ஊன் உணவினர் – கல்லாடம்:2 1/18
எழு என உடம்பு பெற்று எண்பது அங்குலியின் – கல்லாடம்:2 82/19

மேல்

உடல் (93)

உடல் உயிர் ஆட ஆடுறும் அனலமும் – கல்லாடம்:1 1/11
வரி உடல் சூழ குடம்பை நூல் தெற்றி – கல்லாடம்:1 1/26
உடல் எனும் வாயில் சிறை நடுவு புக்கு – கல்லாடம்:1 1/30
ஓர் உடல் இரண்டு கூறுபட விடுத்த – கல்லாடம்:1 2/12
உடல் உயிர் என்ன உறைதரும் நாயகன் – கல்லாடம்:2 2/8
கும்பம் மூழ்கி உடல் குளித்து ஓட – கல்லாடம்:2 4/18
இரண்டு உடல் ஒன்றாய் கரைந்து கண்படாமல் – கல்லாடம்:2 5/1
தலை உடல் அசைத்து சாணை வாய் துடைத்து – கல்லாடம்:2 6/2
கதிர் உடல் வழி போய் கல் உழை நின்றோர் – கல்லாடம்:2 6/6
செடி தலை கார் உடல் இடி குரல் கிராதர் – கல்லாடம்:2 6/12
மலை உரு கொண்ட உடல் வாள் அரக்கர் – கல்லாடம்:2 6/37
வேம் உடல் சின்னம் வெள்ளிடை தெறிப்ப – கல்லாடம்:2 7/27
செரு விழும் இச்சையர் தமது உடல் பெற்ற – கல்லாடம்:2 7/42
கட்டு உடை சூர் உடல் காமம்கொண்டு – கல்லாடம்:2 8/4
குழை உடல் தலை விரி கைத்திரி கறங்க – கல்லாடம்:2 8/12
தடா உடல் உம்பர் தலைபெறும் முழவம் – கல்லாடம்:2 8/15
ஒரு வாய் திறந்து உள் கடிப்பு உடல் விசித்த – கல்லாடம்:2 8/17
இரு தலை குவிந்த நெட்டு உடல் தண்ணுமை – கல்லாடம்:2 8/21
முட உடல் கைதை மடல் முறித்திட்டும் – கல்லாடம்:2 9/25
கார் உடல் சிறுநகை குறும் தாள் பாரிடம் – கல்லாடம்:2 10/20
உடல் தொடு குறியின் வரும் வழி குறித்த – கல்லாடம்:2 15/8
பனை கிடந்து அன்ன உடல் முதல் துணிய – கல்லாடம்:2 15/18
ஆருயிர் கவரும் கார் உடல் செம் கண் – கல்லாடம்:2 15/19
நெட்டு உடல் பேழ் வாய் பெரும் சுறவு தடியும் – கல்லாடம்:2 15/21
புரைசையொடு பாசம் அற உடல் நிமிர்ந்து – கல்லாடம்:2 20/35
திரு உடல் நிறை விழி ஆயிர திரளும் – கல்லாடம்:2 23/2
புலவு உடல் பரதவர் தம் குடி ஓம்ப – கல்லாடம்:2 23/22
குருகு பெயர் குன்றத்து உடல் பக எறிந்த – கல்லாடம்:2 24/2
வெள் உடல் பேழ் வாய் தழல் விழி மடங்கல் – கல்லாடம்:2 26/11
உடல் புலவு மாற்றும் பட திரை வையை – கல்லாடம்:2 26/25
அருவி உடல் கயிறும் சுனை மத குழியும் – கல்லாடம்:2 26/29
இருள் உடல் அந்தகன் மருள்கொள உதைத்த – கல்லாடம்:2 27/14
வானவில் நிறத்த நெட்டு உடல் வாளை – கல்லாடம்:2 27/20
ஒற்றை ஆழியன் முயல் உடல் தண்_சுடர் – கல்லாடம்:2 30/14
தன் உடல் அன்றி பிறிது உண் கனை இருள் – கல்லாடம்:2 32/1
அடி என உடல் என அலமரல் நிறீஇ – கல்லாடம்:2 33/10
கார் உடல் பெற்ற தீ விழி குறளினை – கல்லாடம்:2 33/17
விண் புடைத்து அப்புறம் விளங்கு உடல் குணங்கு இனம் – கல்லாடம்:2 34/4
கார் உடல் பிறை எயிற்று அரக்கனை கொன்று – கல்லாடம்:2 35/7
பழ உடல் காட்டும் தீரா பெரும் பழி – கல்லாடம்:2 35/9
நீடி செறிந்து நெய்த்து உடல் குளிர்ந்த – கல்லாடம்:2 35/16
நடு உடல் வரிந்த கொடி காய் பத்தர் – கல்லாடம்:2 40/3
பொன் உடல் தேவர் ஒக்கலொடு மயங்கி – கல்லாடம்:2 40/9
சூர் அர கன்னியர் உடல் பனிசெய்யும் – கல்லாடம்:2 41/31
பெண் உடல் பெற்ற சென்னி அம் பிறையோன் – கல்லாடம்:2 41/38
நெட்டு உடல் பேழ் வாய் கழுதும் உறங்க – கல்லாடம்:2 43/7
கார் உடல் காட்டி கண்ட கண் புதைய – கல்லாடம்:2 43/22
ஊர் உடைத்து உண்ணும் சூர் உடல் துணித்த – கல்லாடம்:2 48/10
வெள் உடல் கரும் கண் கயல் நிரை உகைப்ப – கல்லாடம்:2 54/27
வரி உடல் செம் கண் வரால் உடன் மயங்க – கல்லாடம்:2 57/4
புண்ணியம் இவை முதல் வெள் உடல் கொடுக்கும் – கல்லாடம்:2 57/15
தரு நிழல் தேவர்-தம் உடல் பனிப்ப – கல்லாடம்:2 59/3
களவு உடல் பிளந்த ஒளி கெழு திரு வேல் – கல்லாடம்:2 59/29
உவர் கடல் பிறந்தும் குறை உடல் கோடியும் – கல்லாடம்:2 60/4
உடல் நிழல் மான உனது அருள் நிற்கும் – கல்லாடம்:2 62/18
கண்ணொடு முத்தம் கலுழ்ந்து உடல் கலங்கி – கல்லாடம்:2 65/5
செம்பு உடல் பொதிந்த தெய்வ பொதியமும் – கல்லாடம்:2 65/16
பொரி என தாரகை கணன் உடல் குத்தி – கல்லாடம்:2 67/20
நெடு மயல் போர்த்த உடல் ஒருவேற்கு – கல்லாடம்:2 68/4
வரி உடல் செம் கண் வரால் இனம் எதிர்ப்ப – கல்லாடம்:2 69/5
மேல் கடல் கவிழ் முக பொரி உடல் மாவும் – கல்லாடம்:2 70/2
முன் ஒருநாளில் உடல் உயிர் நீ என – கல்லாடம்:2 70/11
தியங்கி உடல் ஈட்டிய கரும் கடு வினையால் – கல்லாடம்:2 70/16
நிறை உடல் அடங்க திரு விழி நிறைத்து – கல்லாடம்:2 71/3
உடல் தழை நிலைத்த மறம் மிகு மயிலோன் – கல்லாடம்:2 71/10
புகை உடல் புடைத்த விட வினை போல – கல்லாடம்:2 71/20
கண்டு உடல் இடைந்தன காட்டுவல் காண்-மதி – கல்லாடம்:2 71/24
மண் உடல் பசந்து கறுத்தது விண்ணமும் – கல்லாடம்:2 71/25
உடு என கொப்புள் உடல் நிறை பொடித்தது – கல்லாடம்:2 71/27
தம் உடல் மயங்கின ஒடுங்கின உறங்கின – கல்லாடம்:2 71/29
ஆடக சயிலத்து ஓர் உடல் பற்றி – கல்லாடம்:2 73/1
இருள் உடல் அரக்கியர் கலைமகள் கண்டு – கல்லாடம்:2 73/21
வெள் உடல் ஓதிமம் தன்னுடை பெடை என – கல்லாடம்:2 74/13
மதியம் உடல் குறைத்த வெள்ளாங்குருகு இனம் – கல்லாடம்:2 78/1
உடல் முடக்கு எடுத்த தொழில் பெரு வாழ்க்கை – கல்லாடம்:2 78/8
வான் தவழ் உடல் கறை மதி என சுருங்கி – கல்லாடம்:2 80/2
பொறி உடல் உழையே எறி புன மணியே – கல்லாடம்:2 81/35
முந்நான்கு அங்குலி முழு உடல் சுற்றும் – கல்லாடம்:2 82/12
வெள் உடல் கூர் வாய் செம் தாள் குருகு இனம் – கல்லாடம்:2 82/39
மற்று அது நீண்டு மணி உடல் போகி – கல்லாடம்:2 83/6
உடல் உயிர் தழைக்கும் அருள் வரவு உணர்த்த – கல்லாடம்:2 84/15
மூ உடல் அணைத்த மு முகத்து ஒரோ முகத்து – கல்லாடம்:2 85/22
கழை தோள் நெகிழ தழை உடல் குழைய – கல்லாடம்:2 87/11
சுண்ணமும் கலந்து திமிர்ந்து உடல் ஊற்றி – கல்லாடம்:2 87/14
சுடு பொடி காப்பு உடல் துளங்க சுரி குரல் – கல்லாடம்:2 88/20
வரி உடல் ஈயல் வாய்-தொறும் எதிர்ப்ப – கல்லாடம்:2 94/9
முடை உடல் அண்டர் படலிடம் புகுத – கல்லாடம்:2 94/12
தேவர் உண் மருந்து உடல் நீட நின்று உதவ – கல்லாடம்:2 95/7
உடல் முனி செருவினர் உடல் வழி நடப்ப – கல்லாடம்:2 95/8
உடல் முனி செருவினர் உடல் வழி நடப்ப – கல்லாடம்:2 95/8
தாது உடல் துதைந்த மென் தழை சிறை வண்டு இனம் – கல்லாடம்:2 95/19
கார் உடல் அனுங்கிய பைம் கண் கறையடி – கல்லாடம்:2 96/23
வினை உடல் புணர வரும் உயிர் பற்றி – கல்லாடம்:2 99/46

மேல்

உடல்-தொறும் (1)

உடல்-தொறும் பிணித்த பாவமும் புலர – கல்லாடம்:2 45/20

மேல்

உடல (1)

உடல கண்ணன் உலகு கவர்ந்து உண்ட – கல்லாடம்:2 1/2

மேல்

உடலம் (3)

உயிர் வைத்து உடலம் உழன்றன போல – கல்லாடம்:2 53/2
களவு தொழில்செய் அரிமகன் உடலம்
திரு நுதல் நோக்கத்து எரிபெற கடந்து – கல்லாடம்:2 62/23,24
சேகரம் கிழித்த நிறைமதி உடலம்
கலை கலை சிந்திய காட்சியது என்ன – கல்லாடம்:2 68/14,15

மேல்

உடலமும் (2)

ஆற்றாது உடலமும் இமைக்குறும் முத்தமும் – கல்லாடம்:2 75/14
நிலமகள் உடலமும் திங்களும் குளிர – கல்லாடம்:2 94/28

மேல்

உடலில் (1)

நின் திரு நுதலை ஒளி விசும்பு உடலில்
ஆடி நிழல் காட்டிய பீடதுவானும் – கல்லாடம்:2 19/15,16

மேல்

உடலும் (1)

உடலும் உயிரும் ஒன்றியது என்ன – கல்லாடம்:2 58/5

மேல்

உடலுள் (2)

தீ கதிர் உடலுள் செல்லாதிருந்தும் – கல்லாடம்:2 60/27
கன்றிய உடலுள் படும் நனி உயிரே – கல்லாடம்:2 79/27

மேல்

உடலொடு (2)

உடலொடு படரும் நிலை நிழல் போல – கல்லாடம்:2 53/12
விதியவன் தாரா உடலொடு நிலைத்த – கல்லாடம்:2 75/20

மேல்

உடலொடும் (2)

இன் உயிர் வாழ்க்கை உடலொடும் புரக்கலை – கல்லாடம்:2 49/6
உடலொடும் பிணைந்த கை ஆய் துயில் ஒற்றி – கல்லாடம்:2 85/16

மேல்

உடற்கு (2)

பல் மணி கலன்கள் உடற்கு அழகு அளித்து என – கல்லாடம்:2 7/5
வெம்மையும் தண்மையும் வினை உடற்கு ஆற்றும் – கல்லாடம்:2 75/18

மேல்

உடற்ற (1)

நெஞ்சு அறை பெரும் துயர் ஓவாது உடற்ற
கவையா நெஞ்சமொடு பொரு வினை சென்றோர் – கல்லாடம்:2 46/15,16

மேல்

உடற்றிய (2)

மரகதம் உடற்றிய வடிவொடு மயங்க – கல்லாடம்:2 41/17
போர் வலி அவுணர் புக பொருது உடற்றிய
மு கண் பிறை எயிற்று எண் தோள் செல்வி – கல்லாடம்:2 88/30,31

மேல்

உடற்றுபு (1)

ஊழி தீ படர்ந்து உடற்றுபு சிகையும் – கல்லாடம்:1 1/13

மேல்

உடற்றும் (4)

கோடை சென்று உடற்றும் கொல்லி கிரியினும் – கல்லாடம்:2 52/13
காதலர் முனை படை கனன்று உடற்றும் எரியால் – கல்லாடம்:2 74/6
அரக்கர் துய்த்து உடற்றும் அதுவே மான – கல்லாடம்:2 90/9
வளைந்து நின்று உடற்றும் மலி குளிர்க்கு உடைந்து – கல்லாடம்:2 100/1

மேல்

உடன் (10)

உடன் நிறைந்து ஒழியா உட்பகை ஐந்தும் – கல்லாடம்:2 53/14
ஒன்று அற அகற்றி உடன் கலந்திலனேல் – கல்லாடம்:2 55/33
வரி உடல் செம் கண் வரால் உடன் மயங்க – கல்லாடம்:2 57/4
பிணி மொழி பாணன் உடன் உறை நீக்கி – கல்லாடம்:2 57/7
புரிந்து உடன் உமை கண் புதைப்ப மற்று உமையும் – கல்லாடம்:2 69/24
கொலை கொண்டு ஆழி குறி உடன் படைத்து – கல்லாடம்:2 80/15
அன்றியும் நெடுநாள் அமைந்து உடன் வருமோ – கல்லாடம்:2 82/50
இறால் புணர் புது தேன் ஈத்து உடன் புணரும் – கல்லாடம்:2 87/16
எடுத்து உடன் அந்த கடு கொலை அரவினை – கல்லாடம்:2 87/26
மணந்து உடன் போகுநர்க்கு உயங்கு வழி மறுப்ப – கல்லாடம்:2 94/23

மேல்

உடன்று (4)

புலைசெய்து உடன்று நிலைநிலை தேய்க்கும் – கல்லாடம்:2 25/11
முன் ஒரு நாளில் நால் படை உடன்று
செழியன் அடைத்த சென்னி பாட – கல்லாடம்:2 32/6,7
படை நான்கு உடன்று பஞ்சவன் துரந்து – கல்லாடம்:2 55/12
கிழமை அவ் அயலினர் நா உடன்று ஏத்த – கல்லாடம்:2 93/4

மேல்

உடனுடன் (2)

உடனுடன் பயந்த கடல் ஒலி ஏற்றும் – கல்லாடம்:2 12/9
சிறிதிடை தெருள்வதும் உடனுடன் மருள்வதும் – கல்லாடம்:2 97/6

மேல்

உடு (7)

மிடை உடு உதிர செம் களம் பொருது – கல்லாடம்:1 2/3
தேவர் மெய் பனிப்புற வான் மிடை உடு திரள் – கல்லாடம்:1 2/29
மங்குல் நிறை பூத்த மணி உடு கணம் என – கல்லாடம்:2 40/22
உடு நிறை வான பெரு முகடு உயர – கல்லாடம்:2 61/23
உடு என கொப்புள் உடல் நிறை பொடித்தது – கல்லாடம்:2 71/27
முழுமதி உடு கணம் அக-வயின் விழுங்கி – கல்லாடம்:2 74/21
கூடல் ஒப்புடையாய் குல உடு தடவும் – கல்லாடம்:2 77/17

மேல்

உடுக்கும் (1)

களையாது உடுக்கும் பைம் துகில் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/15

மேல்

உடுத்த (9)

குண்டு நீர் உடுத்த நெடும் பார் எண்ணமும் – கல்லாடம்:1 1/23
பாய் திரை உடுத்த ஞால முடிவு என்ன – கல்லாடம்:1 2/1
கறங்கு கால் அருவி பரங்குன்று உடுத்த
பொன் நகர் கூடல் சென்னி அம் பிறையோன் – கல்லாடம்:2 1/8,9
குன்றம் உடுத்த கூடல் அம் பதி இறை – கல்லாடம்:2 8/8
உள்ளம் தீக்கும் உவர் கடல் உடுத்த
நாவலம் தண் பொழில் இன்புடன் துயில – கல்லாடம்:2 43/3,4
குரவு அரும்பு உடுத்த வால் எயிற்று அழல் விழி – கல்லாடம்:2 46/8
கரு நீர் குண்டு அகழ் உடுத்த
பெரு நீர் ஆழி தொல் உலகுழிக்கே – கல்லாடம்:2 55/39,40
பரங்குன்று உடுத்த பயன் கெழு கூடல் – கல்லாடம்:2 72/10
பேர் அணி உடுத்த பெரு நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 81/15

மேல்

உடுத்து (5)

குன்று உடுத்து ஓங்கிய கூடல் அம் பதியோன் – கல்லாடம்:2 6/41
சருமம் உடுத்து கரும் பாம்பு கட்டி – கல்லாடம்:2 26/15
உரிசெய்து உடுத்து செம் கரம் தரித்து – கல்லாடம்:2 33/18
அருள் பரங்குன்றம் உடுத்து அணி கூடல் – கல்லாடம்:2 83/12
புகழ் கலை உடுத்து புண்ணிய கணவன் – கல்லாடம்:2 92/8

மேல்

உடுப்ப (1)

எடுத்து அணி பூண உரித்து உடை உடுப்ப
முனிவரும் தேவரும் கர மலர் முகிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 87/28,29

மேல்

உடை (42)

பாச கரகம் விதி உடை முக்கோல் – கல்லாடம்:1 1/14
களவு உடை நெடும் சூர் கிளை களம் விட்டு ஒளித்த – கல்லாடம்:2 1/3
நிறை உடை கல்வி பெறு மதி மாந்தர் – கல்லாடம்:2 2/4
சே இதழ் இலவத்து உடை காய் பஞ்சி – கல்லாடம்:2 7/18
உடை கவட்டு ஓமை உலர் சினை இருக்கும் – கல்லாடம்:2 7/22
கட்டு உடை சூர் உடல் காமம்கொண்டு – கல்லாடம்:2 8/4
முள் உடை கோட்டு முனை எறி சுறவம் – கல்லாடம்:2 11/9
மேதினி புரக்கும் விதி உடை நல் நாள் – கல்லாடம்:2 12/15
செருப்பு உடை தாளால் விருப்புடன் தள்ளி – கல்லாடம்:2 14/28
வெள் வாய் குதட்டிய விழுது உடை கரும் தடி – கல்லாடம்:2 14/33
நீங்கா திரு உடை நலனும் – கல்லாடம்:2 14/47
பங்கு உடை செம் கால் பாட்டு அளி அரி பிடர் – கல்லாடம்:2 18/2
மூன்று புரத்து ஒன்றில் அரசு உடை வாணன் – கல்லாடம்:2 21/31
களிப்பு உடை அடியர்க்கு வெளிப்பட்டு என்ன – கல்லாடம்:2 25/40
தொய்யில் ஆடும் கடன் உடை கன்னியர் – கல்லாடம்:2 26/19
வலி உடை கற்பின் நெடு வளி சுழற்றி – கல்லாடம்:2 36/10
முள் உடை பேழ் வாய் செம் கண் வரால் இனம் – கல்லாடம்:2 37/16
கொண்டோற்கு ஏகும் குறி உடை நல் நாள் – கல்லாடம்:2 42/17
பொன் உடை ஆவம் தொலையாது சுரக்க – கல்லாடம்:2 48/6
புள் குலம் சூழ்ந்த பொருப்பு உடை குறவர்-தம் – கல்லாடம்:2 51/11
இரு நிலம் காத்தலின் மதி உடை வேந்தும் – கல்லாடம்:2 56/8
பொலன் மணி விரித்த உடை மணி இழுக்கியும் – கல்லாடம்:2 56/23
நீடி நின்று உதவும் கற்பு உடை நிலையினர் – கல்லாடம்:2 58/14
பட்டு உலர் கள்ளி நெற்று உடை வாகை – கல்லாடம்:2 59/20
களவு உடை வாழ்க்கை உள மன கொடியோன் – கல்லாடம்:2 61/6
நிலை உடை பெரும் திரு நேர்படு காலை – கல்லாடம்:2 66/1
வேடம் துறவா விதி உடை சாக்கியன் – கல்லாடம்:2 66/14
மாது உடை கழிக்கரை சேரி ஓர் பாங்கர் – கல்லாடம்:2 67/8
நான்முகன் தாங்கும் தேன் உடை தாமரை – கல்லாடம்:2 67/14
புண்ணியம் குமிழ்த்த குன்று உடை கூடல் – கல்லாடம்:2 70/8
நூறு உடை மகத்தில் பேறு கொண்டு இருந்த – கல்லாடம்:2 81/12
பொழி மது புது மலர் போக்கு உடை சுரும்பே – கல்லாடம்:2 81/39
இணை முக பறை அறை கடிப்பு உடை தோகை – கல்லாடம்:2 83/23
எடுத்து அணி பூண உரித்து உடை உடுப்ப – கல்லாடம்:2 87/28
நாரணன் ஆங்கு அவன் கூர் உடை காவல் – கல்லாடம்:2 87/31
உலகு உயிர் மகவு உடை பசும்_கொடிக்கு ஒரு பால் – கல்லாடம்:2 89/9
உடை திரை அருவி ஒளி மணி காலும் – கல்லாடம்:2 91/3
விழி உடை தொண்டர் குழீஇ முடி தேய்ப்ப – கல்லாடம்:2 92/4
வட்கு உடை மையல் அகற்றி அன்பு ஒருகால் – கல்லாடம்:2 92/18
இருள் உடை பெரு முகில் வழி தெரிந்து ஏகன்-மின் – கல்லாடம்:2 93/9
உடை நறவு உண்டு வருடை வெறுப்ப – கல்லாடம்:2 94/20
வனப்பு உடை அனிச்சம் புகை மூழ்கியது என – கல்லாடம்:2 96/1

மேல்

உடைக்கும் (1)

தேவர் நெஞ்சு உடைக்கும் தாமரை ஏவின் – கல்லாடம்:2 31/7

மேல்

உடைகுநர் (1)

வேள் சரத்து உடைகுநர் கோலம் நோக்கி – கல்லாடம்:2 38/5

மேல்

உடைத்த (3)

அருள் வழக்கு ஏறி அவர் வழக்கு உடைத்த
கூடல் நாயகன் தாள்பணியார் என – கல்லாடம்:2 44/26,27
தாமரை உடைத்த காமர் சேவடி – கல்லாடம்:2 68/32
என் உளத்து இருளும் இடை புகுந்து உடைத்த
மந்திர திரு வேல் மறம் கெழு மயிலோன் – கல்லாடம்:2 70/4,5

மேல்

உடைத்து (10)

ஒன்றி விளைந்து சென்றாட்கு உடைத்து
பொன் பதி நீங்கி உண்பதும் அடங்கி – கல்லாடம்:2 17/55,56
கரும் தேன் உடைத்து செம் மணி சிதறி – கல்லாடம்:2 39/18
விண் தலை உடைத்து பிறை வாய் வைப்ப – கல்லாடம்:2 41/2
ஊர் உடைத்து உண்ணும் சூர் உடல் துணித்த – கல்லாடம்:2 48/10
விண் உடைத்து உண்ணும் கண்ணிலி ஒருத்தன் – கல்லாடம்:2 59/27
விண் உடைத்து உண்ணும் வினை சூர் கவர்ந்த – கல்லாடம்:2 63/8
திரள் பளிங்கு உடைத்து சிதறுவது என்ன – கல்லாடம்:2 68/20
வான் உடைத்து உண்ணும் மற கொலை அரக்கர் மு – கல்லாடம்:2 74/27
விண் உடைத்து அரற்றவும் திசை உட்க முரியவும் – கல்லாடம்:2 78/20
ஒரு கால் தேர் நிறைந்து இருள் உடைத்து எழுந்த – கல்லாடம்:2 95/15

மேல்

உடைந்து (7)

தள்ளா மொய்ம்பின் உள் உடைந்து ஒருகால் – கல்லாடம்:2 25/12
உடைந்து உமிழ் நறவு உண்டு உறங்கு தார் கொன்றையன் – கல்லாடம்:2 41/41
மிடைந்து வயல் திரிந்து முதுகு சரிந்து உடைந்து
சிறியோன் செரு என முறிய போகி – கல்லாடம்:2 54/33,34
குழுவினுக்கு உடைந்து குளிர் மதி ஒதுங்க – கல்லாடம்:2 55/3
பல நாள் பெருகி ஒரு நாள் உடைந்து
கரை நிலையின்றி கையகன்றிடலும் – கல்லாடம்:2 66/16,17
தானவர்க்கு உடைந்து வானவர் இரப்ப – கல்லாடம்:2 95/24
வளைந்து நின்று உடற்றும் மலி குளிர்க்கு உடைந்து
முகில் துகில் மூடி மணி நெருப்பு அணைத்து – கல்லாடம்:2 100/1,2

மேல்

உடைந்தும் (2)

ஒரு திசை நோக்கினும் இருக்கினும் உடைந்தும்
போக்கு என உழையர் அயர்ப்பிடை கிளப்பினும் – கல்லாடம்:2 44/7,8
அலர்ந்தும் உலர்ந்தும் உடைந்தும் அனுங்கலின் – கல்லாடம்:2 92/17

மேல்

உடைப்ப (1)

பத்து திசையுள் எட்டு அவை உடைப்ப
ஒரு நடம் குலவிய திருவடி உரவோன் – கல்லாடம்:2 88/35,36

மேல்

உடைப்பது (1)

அடைப்பது போல உடைப்பது நோக்கி – கல்லாடம்:2 47/25

மேல்

உடைமை (2)

உடைமை செய்த மடமையள் யான் என்று – கல்லாடம்:2 17/6
முழுது உணர் ஞானம் எல்லாம் உடைமை
முழுது அனுக்கிரகம் கெழு பரம் அநாதி – கல்லாடம்:2 86/26,27

மேல்

உடைமைத்து (1)

ஒருகால் தவறா உடைமைத்து என்ன – கல்லாடம்:2 61/14

மேல்

உடைமையன் (1)

உடைமையன் பொன் கழல் பேணி – கல்லாடம்:2 66/30

மேல்

உடைமையின் (1)

முடை தலை எரி பொடி உடைமையின் பாலையும் – கல்லாடம்:2 64/17

மேல்

உடைமையும் (1)

விதி நிறை தவறா ஒரு பங்கு உடைமையும்
பறவை செல்லாது நெடு முகடு உருவிய – கல்லாடம்:2 66/21,22

மேல்

உடைய (2)

தாரை எட்டு உடைய கூர் இலை நெடு வேல் – கல்லாடம்:2 61/10
ஒத்த நற்குணம் உடைய பன்னிரண்டும் – கல்லாடம்:2 98/20

மேல்

உடையா (1)

உடையா அமுதம் உறைதலானும் – கல்லாடம்:2 81/9

மேல்

உடையும் (1)

பூதம் ஐந்து உடையும் கால கடையினும் – கல்லாடம்:2 71/9

மேல்

உடையேமே (1)

வரப்பெறு மா தவம் பெரிது உடையேமே – கல்லாடம்:2 80/34

மேல்

உடையை (1)

மனன் எழு வருத்தமது உடையை ஆதலின் – கல்லாடம்:2 65/7

மேல்

உடையோய் (1)

தடையா அறிவும் உடையோய் நீயே – கல்லாடம்:2 20/18

மேல்

உடையோர் (2)

இ மது உண்ண உம்மையின் உடையோர்
முருக நாற பருகுதல்செய்க – கல்லாடம்:2 16/21,22
உடையோர் திமிர்ப்ப வரும் உயிர்ப்பு ஒடுக்கி – கல்லாடம்:2 90/19

மேல்

உடையோன் (2)

பொன் பெயர் உடையோன் தன் பெயர் கடுப்ப – கல்லாடம்:2 5/15
முத்தழற்கு உடையோன் முக்கண் கடவுள் என்று – கல்லாடம்:2 60/12

மேல்

உடைவது (1)

உழவ கணத்தர் உடைவது நோக்குக – கல்லாடம்:2 69/6

மேல்

உண் (3)

தன் உடல் அன்றி பிறிது உண் கனை இருள் – கல்லாடம்:2 32/1
இரு நால் திசையும் உண் பலி தூவி – கல்லாடம்:2 47/6
தேவர் உண் மருந்து உடல் நீட நின்று உதவ – கல்லாடம்:2 95/7

மேல்

உண்ட (3)

உடல கண்ணன் உலகு கவர்ந்து உண்ட
களவு உடை நெடும் சூர் கிளை களம் விட்டு ஒளித்த – கல்லாடம்:2 1/2,3
நிணம் உயிர் உண்ட புலவு பொறாது – கல்லாடம்:2 6/1
புவி அளந்து உண்ட திரு நெடுமாலோன் – கல்லாடம்:2 30/12

மேல்

உண்டருளி (1)

மறித்து அவர் உயிர்பெற குறித்து உண்டருளி
திருக்களம் கறுத்த அருள் பெரு நாயகன் – கல்லாடம்:2 51/30,31

மேல்

உண்டவர் (2)

பொன்னுலகு உண்டவர் மண்ணுலகு இன்பம் – கல்லாடம்:2 55/31
கொடுத்து உண்டவர் பின் கரந்தமை கடுக்கும் – கல்லாடம்:2 81/48

மேல்

உண்டு (17)

அறிவின் தங்கி அறு தாய் முலை உண்டு
உழல் மதில் சுட்ட தழல் நகை பெருமான் – கல்லாடம்:1 2/40,41
நின்றான் உண்டு ஒரு காளை – கல்லாடம்:2 9/28
உயர்ந்த இன்பதற்கு ஒன்றுவமும் உண்டு எனின் – கல்லாடம்:2 12/11
வைத்து அமையா முன் மகிழ்ந்து உணவு உண்டு அவன் – கல்லாடம்:2 14/34
உண்டு களித்த தொண்டர்கள் என்ன – கல்லாடம்:2 16/20
வண்டு மருவி உண்டு களியாது – கல்லாடம்:2 18/18
மருந்து பகுத்து உண்டு வல் உயிர் தாங்கும் – கல்லாடம்:2 40/12
உடைந்து உமிழ் நறவு உண்டு உறங்கு தார் கொன்றையன் – கல்லாடம்:2 41/41
வண்டு இனம் படிந்து மது கவர்ந்து உண்டு
சே இதழ் குவளையின் நிரைநிரை உறங்கும் – கல்லாடம்:2 51/7,8
உணா நிலன் உண்டு பராய அ பெரும் தவம் – கல்லாடம்:2 62/2
கண் உளத்து அளவா எள் உணவு உண்டு
பொரி என தாரகை கணன் உடல் குத்தி – கல்லாடம்:2 67/19,20
அரக்கர்-தம் கூட்டம் தொலைத்து நெய் உண்டு
களிற்று உரி புனைந்த கண்_நுதல் கடுப்ப – கல்லாடம்:2 72/5,6
பகுத்து உண்டு ஈகுநர் நிலை திரு முன்னர் – கல்லாடம்:2 75/23
பைம் கால் தடவி செம் கயல் துரந்து உண்டு
கழு கடை அன்ன தம் கூர் வாய் பழி புலவு – கல்லாடம்:2 78/2,3
அமுதம் உண்டு இமையாதவரும் மங்கையரும் – கல்லாடம்:2 78/10
பறவை உண்டு ஈட்டிய இறால் நறவு அருந்தி – கல்லாடம்:2 78/13
உடை நறவு உண்டு வருடை வெறுப்ப – கல்லாடம்:2 94/20

மேல்

உண்டும் (4)

பூழி போனகம் புதுவுடன் உண்டும்
சாய் தாள் பிள்ளை தந்து கொடுத்தும் – கல்லாடம்:2 9/23,24
நீள் நிலை கூவல் தெளி புனல் உண்டும்
பழம் புல் குரம்பை இடம் புக்கு இருந்தும் – கல்லாடம்:2 12/6,7
நடந்து புக்கு உண்டும் பறந்து புக்கு அயின்றும் – கல்லாடம்:2 84/3
பூழி அம் போனகம் பொதுவுடன் உண்டும்
குழமக குறித்தும் சில மொழி கொடுத்தும் – கல்லாடம்:2 85/4,5

மேல்

உண்டே (1)

பெருமை நோக்கின் சிறுமையது உண்டே
செறி திரை பாற்கடல் வயிறு நொந்து ஈன்ற – கல்லாடம்:2 17/8,9

மேல்

உண்டேல் (2)

ஏகியது உண்டேல் கூறுதிர் புரிந்தே – கல்லாடம்:2 32/18
ஒருங்கும் உண்டேல் பேசுவிர் எமக்கே – கல்லாடம்:2 35/18

மேல்

உண்டை (1)

மாங்கி சகந்தி வளர் காஞ்சு உண்டை என்று – கல்லாடம்:2 98/43

மேல்

உண்டோ (1)

உண்டோ சென்றது கண்டது உரைத்த – கல்லாடம்:2 17/21

மேல்

உண்ண (6)

இருள் மன தக்கன் பெரு மகம் உண்ண
புக்க தேவர்கள் பொரு கடல் படையினை – கல்லாடம்:2 4/6,7
வளை வாய் கரும் பருந்து இடை பறித்து உண்ண
கண்டு நின்று உவந்த காட்சியும் இதுவே – கல்லாடம்:2 6/27,28
இ மது உண்ண உம்மையின் உடையோர் – கல்லாடம்:2 16/21
மறி உயிர் உண்ண குறுகி வந்திருந்த – கல்லாடம்:2 16/39
வெள் இறவு உண்ண விழைந்து புகு குருகு இனம் – கல்லாடம்:2 72/26
பனிக்கதிர் உண்ண சகோரம் பசிப்ப – கல்லாடம்:2 94/19

மேல்

உண்ணவும் (1)

கண்ணினும் கொள்ளாது உண்ணவும் பெறாது – கல்லாடம்:2 63/6

மேல்

உண்ணா (1)

தும்பி உண்ணா தொங்கல் தேவர் – கல்லாடம்:2 41/28

மேல்

உண்ணாது (1)

நெய்ம்மிதி உண்ணாது அவன் கட களிறே – கல்லாடம்:2 61/25

மேல்

உண்ணார் (2)

அன்பு உளத்து அடக்கி இன்பம் உண்ணார் என – கல்லாடம்:2 92/11
கரியுடன் உண்ணார் பழி உளம் ஒத்த – கல்லாடம்:2 93/8

மேல்

உண்ணுநர் (1)

ஈயாது உண்ணுநர் நெடும் பழி போல – கல்லாடம்:2 30/6

மேல்

உண்ணும் (15)

சுரும்பு படிந்து உண்ணும் கழுநீர் போல – கல்லாடம்:2 1/22
பரிபுர கம்பலை இரு செவி உண்ணும்
குட கோ சேரன் கிடைத்து இது காண்க என – கல்லாடம்:2 11/25,26
உறைகுநர் உண்ணும் இன்பமே – கல்லாடம்:2 12/20
விருந்து கொண்டு உண்ணும் பெரும் தவர் போல – கல்லாடம்:2 14/46
கூடி உண்ணும் குணத்தினர் கிளை போல் – கல்லாடம்:2 35/15
வஞ்சனை தூங்கி ஆரல் உண்ணும்
நீங்கா பழன பெரு நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 36/3,4
இன கயல் உண்ணும் களி குருகு இனமும் – கல்லாடம்:2 47/12
ஊர் உடைத்து உண்ணும் சூர் உடல் துணித்த – கல்லாடம்:2 48/10
விண் உடைத்து உண்ணும் கண்ணிலி ஒருத்தன் – கல்லாடம்:2 59/27
விண் உடைத்து உண்ணும் வினை சூர் கவர்ந்த – கல்லாடம்:2 63/8
உள்ளமும் செவியும் உருகி நின்று உண்ணும்
பெரும் தமிழ் அமுதும் பிரியாது கொடுத்த – கல்லாடம்:2 65/18,19
வான் உடைத்து உண்ணும் மற கொலை அரக்கர் மு – கல்லாடம்:2 74/27
பிணம் பிரித்து உண்ணும் குணங்கு இனம் கொடுப்ப – கல்லாடம்:2 79/8
கான்று அலர் கடி மலர் கரந்து உறைந்து உண்ணும்
கரும் கழி கிடந்த கானல் அம் கரை-வாய் – கல்லாடம்:2 82/41,42
அமரர் பெற்று உண்ணும் அமுது உரு கொண்டு – கல்லாடம்:2 88/8

மேல்

உண்பதும் (1)

பொன் பதி நீங்கி உண்பதும் அடங்கி – கல்லாடம்:2 17/56

மேல்

உண (3)

முயல் எனும் வண்டு உண அமுத நறவு ஒழுக்கி – கல்லாடம்:2 21/9
பைம் கண் புல்வாய் பால் உண கண்ட – கல்லாடம்:2 40/20
தழல் உண கொடுக்க அதன் உணவிடையே – கல்லாடம்:2 79/6

மேல்

உணங்கல் (2)

குங்கும கோட்டு அலர் உணங்கல் கடுக்கும் – கல்லாடம்:2 18/1
வெள் இறவு உணங்கல் காவலாக – கல்லாடம்:2 67/10

மேல்

உணங்கியும் (2)

குதலை வாய் துடிப்ப குல கடை உணங்கியும்
மண் உறு மணி என பூழி மெய் வாய்த்தும் – கல்லாடம்:2 56/21,22
உயிரின் தளர இரங்கியும் உணங்கியும்
பனையும் கிழியும் படைக்குவன் என்றும் – கல்லாடம்:2 85/7,8

மேல்

உணர் (2)

என் உளம் இருத்தலின் இயைந்து உணர் உயிரும் – கல்லாடம்:2 56/5
முழுது உணர் ஞானம் எல்லாம் உடைமை – கல்லாடம்:2 86/26

மேல்

உணர்த்த (1)

உடல் உயிர் தழைக்கும் அருள் வரவு உணர்த்த
முல்லை அம் படர் கொடி நீங்கி பிடவ – கல்லாடம்:2 84/15,16

மேல்

உணர்த்தவும் (1)

நின்று அறிந்து உணர்த்தவும் தமிழ் பெயர் நிறுத்தவும் – கல்லாடம்:2 63/24

மேல்

உணர்த்தும் (1)

காட்டி உள் உணர்த்தும் நோக்கம் ஆடாது – கல்லாடம்:2 21/42

மேல்

உணர்ந்து (2)

உட்பகை அமைத்தலும் உணர்ந்து சொல் பொருத்தலும் – கல்லாடம்:2 3/3
தன்னை நின்று உணர்ந்து தாமும் ஒன்று இன்றி – கல்லாடம்:2 13/25

மேல்

உணர்வால் (1)

கண்டும் தெளிந்தும் கலந்த உள் உணர்வால்
பாலும் அமுதமும் தேனும் பிலிற்றிய – கல்லாடம்:2 58/6,7

மேல்

உணர்வு (1)

உவட்டாது அணையாது உணர்வு எனும் பசியெடுத்து – கல்லாடம்:2 65/17

மேல்

உணல் (1)

கொன்று உணல் அஞ்சா குறியினர் போகும் – கல்லாடம்:2 53/4

மேல்

உணவிடையே (1)

தழல் உண கொடுக்க அதன் உணவிடையே
கை விளக்கு எடுத்து கரை இனம் கரைய – கல்லாடம்:2 79/6,7

மேல்

உணவினர் (1)

பல உடம்பு அழிக்கும் பழி ஊன் உணவினர்
தவம் என தேய்ந்தது துடி எனும் நுசுப்பே – கல்லாடம்:2 1/18,19

மேல்

உணவினும் (1)

விளை வயல் ஒடுங்கும் உதிர் நெல் உணவினும்
தம்மில் வீழுநர்க்கு இன்பம் என்று அறிந்தும் – கல்லாடம்:2 20/22,23

மேல்

உணவு (8)

உதிர் பறை எருவை உணவு ஊன் தட்டி – கல்லாடம்:2 6/26
வைத்து அமையா முன் மகிழ்ந்து உணவு உண்டு அவன் – கல்லாடம்:2 14/34
மீன் உணவு உள்ளியிருந்த வெண் குருகு என – கல்லாடம்:2 21/17
நா சுவை மடிக்கும் உணவு உதவாது – கல்லாடம்:2 42/8
அவ்வுழி அவ்வுழி பெய் உணவு உன்னி – கல்லாடம்:2 50/1
கண் உளத்து அளவா எள் உணவு உண்டு – கல்லாடம்:2 67/19
நின் உளம் கண்டு நிகழ் உணவு உன்னி – கல்லாடம்:2 80/30
உணவு உளம் கருதி ஒளி இசை பாட – கல்லாடம்:2 91/13

மேல்

உணா (2)

உணா நிலன் உண்டு பராய அ பெரும் தவம் – கல்லாடம்:2 62/2
உள்ளு-தோறு உள்ளு-தோறு உணா அமுது உறைக்கும் – கல்லாடம்:2 81/27

மேல்

உணும் (2)

விற்று உணும் சேரி விடாது உறை ஊரன் – கல்லாடம்:2 56/16
நின் நலம் புகழ்ந்து உணும் நீதியும் தோற்றமும் – கல்லாடம்:2 88/11

மேல்

உததியை (1)

கொழுநர் கூடும் காம உததியை
கரை விட உகையும் நாவாயானும் – கல்லாடம்:2 19/7,8

மேல்

உதவ (2)

அடுத்தனை உதவ வேண்டும் – கல்லாடம்:2 91/16
தேவர் உண் மருந்து உடல் நீட நின்று உதவ
உடல் முனி செருவினர் உடல் வழி நடப்ப – கல்லாடம்:2 95/7,8

மேல்

உதவல் (1)

அன்னையர்க்கு உதவல் வேண்டும் இ குறியே – கல்லாடம்:2 40/25

மேல்

உதவலின் (1)

தண்ணம் நின்று உதவலின் நிறைமதி ஆகி – கல்லாடம்:2 49/2

மேல்

உதவா (2)

இறை இருந்து உதவா நிறை வளை குலனும் – கல்லாடம்:2 14/40
இருக்கினும் இறக்கினும் உதவா தேவர்-தம் – கல்லாடம்:2 92/2

மேல்

உதவாது (1)

நா சுவை மடிக்கும் உணவு உதவாது
வைத்துவைத்து எடுக்கும் சாரல் நாடன் – கல்லாடம்:2 42/8,9

மேல்

உதவி (2)

பொன் குவை தருமிக்கு அற்புடன் உதவி
என் உளம் குடிகொண்டு இரும் பயன் அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 1/12,13
மென் நடை பிடிக்கு கை பிடித்து உதவி
அடிக்கடி வணங்கும் சாரல் நாட – கல்லாடம்:2 25/7,8

மேல்

உதவிய (1)

நெருநல் கண்ட எற்கு உதவிய இன்பம் – கல்லாடம்:2 81/45

மேல்

உதவினையாயில் (1)

சிறிதொரு வாய்மை உதவினையாயில்
சேகரம் கிழித்த நிறைமதி உடலம் – கல்லாடம்:2 68/13,14

மேல்

உதவுதல் (3)

ஒரு தனி அடியாற்கு உதவுதல் வேண்டி – கல்லாடம்:2 49/7
அ மலர் வள்ளம் ஆக நின்று உதவுதல்
கண்டுகண்டு ஒருவன் மாழ்கி – கல்லாடம்:2 49/19,20
உன்னா உதவுதல் உயர்ந்தோர் கடனே – கல்லாடம்:2 81/54

மேல்

உதவுதலானும் (1)

அமுதமும் திருவும் உதவுதலானும்
பல துறை முகத்தொடு பயிலுதலானும் – கல்லாடம்:2 11/7,8

மேல்

உதவுதி (1)

இ பெரு நன்றி இன்று எற்கு உதவுதி
எனின் பதம் பணிகுவல் அன்றே நன்கு அமர் – கல்லாடம்:2 65/25,26

மேல்

உதவும் (5)

மறுமை தந்து உதவும் இருமையானும் – கல்லாடம்:2 11/18
தூண்டா விளக்கின் ஈண்டு அவள் உதவும்
அவ்வுழி உறவு மெய்பெற கலந்து இன்று – கல்லாடம்:2 22/28,29
அமுத போனகம் கதுமென உதவும்
அடும் தீ மாறா மடைப்பள்ளி ஆகி – கல்லாடம்:2 23/36,37
நீடி நின்று உதவும் கற்பு உடை நிலையினர் – கல்லாடம்:2 58/14
இணை அடி ஏத்தும் அன்பினர்க்கு உதவும்
திருவறம் வந்த ஒருவன் தூதுகள் – கல்லாடம்:2 100/29,30

மேல்

உதவுழி (1)

அமுதம் உள்கையில் உதவுழி ஊற்றியும் – கல்லாடம்:2 66/9

மேல்

உதித்த (1)

சரவணத்து உதித்த அறு முக புதல்வன் – கல்லாடம்:2 72/9

மேல்

உதிர் (6)

நொச்சி பூ உதிர் நள்ளிருள் நடுநாள் – கல்லாடம்:2 2/18
உதிர் பறை எருவை உணவு ஊன் தட்டி – கல்லாடம்:2 6/26
விளை வயல் ஒடுங்கும் உதிர் நெல் உணவினும் – கல்லாடம்:2 20/22
கரும் கோட்டு புன்னை அரும்பு உதிர் கிடையும் – கல்லாடம்:2 67/3
பூ உதிர் கானல் புறம் கண்டனன் என – கல்லாடம்:2 68/12
அதவு உதிர் அரிசி அன்ன செந்தினை – கல்லாடம்:2 96/18

மேல்

உதிர்ந்து (1)

நாட்டவர் தடைய மற்று உதிர்ந்து நடந்ததுவே – கல்லாடம்:2 90/22

மேல்

உதிர்ப்ப (1)

இதழி தாது உதிர்ப்ப பிறை அமுது உகுக்க – கல்லாடம்:2 34/12

மேல்

உதிர (2)

மிடை உடு உதிர செம் களம் பொருது – கல்லாடம்:1 2/3
ஈர்_எண் கலையும் பூழிபட்டு உதிர
நிலனொடு தேய்ப்புண்டு அலமந்து அலறியும் – கல்லாடம்:2 60/22,23

மேல்

உதைத்த (1)

இருள் உடல் அந்தகன் மருள்கொள உதைத்த
மூவா திருப்பதத்து ஒரு தனி பெருமான் – கல்லாடம்:2 27/14,15

மேல்

உதைத்தும் (1)

சுட்டும் கொய்தும் உதைத்தும் தணித்த – கல்லாடம்:2 17/40

மேல்

உந்தலின் (1)

கட்புலன் காணாது காட்டை கெட உந்தலின்
என் போல் இ நிலை நின்றவர் படைக்கும் – கல்லாடம்:2 36/11,12

மேல்

உந்தவும் (1)

பந்து பயிற்றியும் பொன் கழங்கு உந்தவும்
பாவை சூட்டவும் பூவை கேட்கவும் – கல்லாடம்:2 17/4,5

மேல்

உந்தி (5)

அந்த நான்முகனை உந்தி பூத்தோன் – கல்லாடம்:2 21/29
உந்தி ஒழுக்கு ஏந்திய வன முலையாட்டியும் – கல்லாடம்:2 27/9
உந்தி தோற்றம் ஓசை நின்று ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 43/28
எடுத்தெடுத்து உந்தி மணி குலம் சிதறி – கல்லாடம்:2 68/17
உவண_கொடியினன் உந்தி மலர் தோன்றி – கல்லாடம்:2 77/7

மேல்

உந்தும் (1)

கான்யாறு உந்தும் கல் வரை நாட – கல்லாடம்:2 97/4

மேல்

உம்பர் (2)

தடா உடல் உம்பர் தலைபெறும் முழவம் – கல்லாடம்:2 8/15
பாசடை உம்பர் நெடும் சுனை விரிந்த – கல்லாடம்:2 81/6

மேல்

உம்பர்நாட்டு (1)

உருள் வாய் கொக்கரை உம்பர்நாட்டு ஒலிக்க – கல்லாடம்:2 85/25

மேல்

உம்பரில் (1)

ஓருழி கூடாது உம்பரில் புகுந்து – கல்லாடம்:2 74/26

மேல்

உம்பரும் (2)

மண்ணும் உம்பரும் அகழ்ந்தும் பறந்தும் – கல்லாடம்:2 58/21
அயலும் உம்பரும் அடக்கு புனல் ஒருவி – கல்லாடம்:2 83/16

மேல்

உம்பரை (1)

உறைத்து எறி கம்பலை உம்பரை தாவி – கல்லாடம்:2 47/17

மேல்

உம்பல் (2)

ஏந்து கோட்டு உம்பல் பூம் புனம் எம் உயிர் – கல்லாடம்:2 16/32
உழுவை உகிர் உழக்கும் ஏந்து கோட்டு உம்பல்
உரிவை மூடி ஒளியினை மறைத்து – கல்லாடம்:2 29/14,15

மேல்

உம்மையின் (1)

இ மது உண்ண உம்மையின் உடையோர் – கல்லாடம்:2 16/21

மேல்

உமிழ் (8)

நெருப்பு உமிழ் ஆழி ஈந்து அருள் நிமலன் – கல்லாடம்:2 5/18
பொருப்பு மலி தோளினும் நெருப்பு உமிழ் வேலினும் – கல்லாடம்:2 20/1
நிரை தலை சுடிகை நெருப்பு உமிழ் ஆரமும் – கல்லாடம்:2 41/15
உடைந்து உமிழ் நறவு உண்டு உறங்கு தார் கொன்றையன் – கல்லாடம்:2 41/41
அருப்பு முலை கண் திறந்து உமிழ் மது பால் – கல்லாடம்:2 46/3
உமிழ் நறவு அருந்தி உறங்கு செம் சடையோன் – கல்லாடம்:2 54/6
நிலவு உமிழ் புண்ணிய பால் நிற சாந்தமும் – கல்லாடம்:2 55/22
வளை உமிழ் ஆரமும் சுரி முக சங்கும் – கல்லாடம்:2 60/17

மேல்

உமிழ்ந்து (2)

விழுங்கிய பல் கதிர் வாய்-தொறும் உமிழ்ந்து என – கல்லாடம்:1 2/21
மிச்சில் உமிழ்ந்து மெய்யுள் கறுத்தும் – கல்லாடம்:2 60/7

மேல்

உமிழ்வன (1)

உமிழ்வன போல சுரி முக சூல் வளை – கல்லாடம்:2 74/22

மேல்

உமிழும் (3)

விடம் கொதித்து உமிழும் படம் கெழு பகு வாய் – கல்லாடம்:2 55/1
நரம்பு எடுத்து உமிழும் பெரு முலை தீம் பாற்கு – கல்லாடம்:2 56/19
மின்மினி உமிழும் துன் அலர் கள்ளியை – கல்லாடம்:2 97/12

மேல்

உமை (2)

அழியா பேர் அளி உமை கண் நின்று – கல்லாடம்:1 2/13
புரிந்து உடன் உமை கண் புதைப்ப மற்று உமையும் – கல்லாடம்:2 69/24

மேல்

உமையுடன் (1)

அமையா தண் அளி உமையுடன் நிறைந்த – கல்லாடம்:2 28/9

மேல்

உமையும் (2)

உலகம் ஈன்று அளித்த உமையும் மா அறனும் – கல்லாடம்:2 24/24
புரிந்து உடன் உமை கண் புதைப்ப மற்று உமையும்
ஆடக சயில சேகரம் தொடர்ந்த – கல்லாடம்:2 69/24,25

மேல்

உய்த்த (1)

சுற்றமொடு தீர்க்க உய்த்த காதலின் – கல்லாடம்:2 25/2

மேல்

உய்த்தலும் (1)

நிரைத்து கிளை கொள் நெடு வழக்கு உய்த்தலும்
மைந்தனும் கேளிரும் மதி முடி கடவுள் நின் – கல்லாடம்:2 44/21,22

மேல்

உய்த்து (1)

சோதியின் படை கண் செல உய்த்து அரும்பு செய் – கல்லாடம்:2 87/7

மேல்

உய்ய (1)

உய்ய கூறில் ஓர் நெஞ்சிடம் பொறாதே – கல்லாடம்:2 16/41

மேல்

உய்வு (1)

நன்றிசெய்குநர் பிழைத்தோர்க்கு உய்வு இல என்னும் – கல்லாடம்:2 4/12

மேல்

உயங்கு (1)

மணந்து உடன் போகுநர்க்கு உயங்கு வழி மறுப்ப – கல்லாடம்:2 94/23

மேல்

உயர் (11)

கருப்புரம் துதைந்த கல் உயர் மணி தோள் – கல்லாடம்:2 10/7
கல் உயர் வரை தோள் செம் மன குரிசிலும் – கல்லாடம்:2 15/1
கல் உயர் நெடும் தோள் அண்ணல் – கல்லாடம்:2 18/40
ஏழு உயர் கரி திரள் கதமொடு பிளிறும் – கல்லாடம்:2 20/38
ஏழ் உயர் வானம் பூழி பட கருக்கி – கல்லாடம்:2 25/28
உயர் மரம் முளைத்த ஊரி போல – கல்லாடம்:2 37/6
ஊழியும் கணம் என உயர் மகன் பள்ளியும் – கல்லாடம்:2 41/24
கரு வழி நீக்கலின் உயர் நிலை குருவும் – கல்லாடம்:2 56/7
ஏழ் உயர் இரட்டி மதலை நட்டு அமைத்த – கல்லாடம்:2 61/21
ஒரு பால் பொலிந்த உயர் நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 79/14
ஒருபால் அணைந்த இவ் உயர் மதி பாணற்கு – கல்லாடம்:2 91/15

மேல்

உயர்த்தி (1)

இரு விரல் உயர்த்தி செரு நிலை இரட்ட – கல்லாடம்:2 8/20

மேல்

உயர்த்தும் (2)

சூடு நிலை உயர்த்தும் கடும் குலை ஏற – கல்லாடம்:2 27/26
ஒளிர் மணி ஊசல் பரிய இட்டு உயர்த்தும்
இரவினில் தங்க எளிவரல் இரந்தும் – கல்லாடம்:2 85/12,13

மேல்

உயர்ந்த (2)

உயர்ந்த இன்பதற்கு ஒன்றுவமும் உண்டு எனின் – கல்லாடம்:2 12/11
அறிவு அகன்று உயர்ந்த கழல் மணி முடியும் – கல்லாடம்:2 66/29

மேல்

உயர்ந்தோர் (1)

உன்னா உதவுதல் உயர்ந்தோர் கடனே – கல்லாடம்:2 81/54

மேல்

உயர (1)

உடு நிறை வான பெரு முகடு உயர
செய்யும் ஓர் கூடம் புணர்த்தின் – கல்லாடம்:2 61/23,24

மேல்

உயிர் (58)

உடல் உயிர் ஆட ஆடுறும் அனலமும் – கல்லாடம்:1 1/11
போக்கு வழி படையாது உள் உயிர் விடுத்தலின் – கல்லாடம்:1 1/27
உடல் உயிர் என்ன உறைதரும் நாயகன் – கல்லாடம்:2 2/8
நிணம் உயிர் உண்ட புலவு பொறாது – கல்லாடம்:2 6/1
நெடும் கடல் கிடங்கும் ஒருங்கு உயிர் பருகிய – கல்லாடம்:2 6/39
மூவா தனி நிலைக்கு இருவரும் ஓர் உயிர்
இரண்டு என கவைத்த நல் ஆண்டருள் தோழியை – கல்லாடம்:2 7/40,41
உயிர் புகும் சட்டகம் உழி-தொறும் உழி-தொறும் – கல்லாடம்:2 8/1
தொடர்ந்து உயிர் வவ்விய விடம் கெழு மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 8/9
தன்னுழை பல உயிர் தனித்தனி படைத்து – கல்லாடம்:2 9/1
அவ் உயிர் எவ் உயிர் அனைத்தும் காத்தலின் – கல்லாடம்:2 9/3
அவ் உயிர் எவ் உயிர் அனைத்தும் காத்தலின் – கல்லாடம்:2 9/3
உயிர் பரிந்து அளித்தலின் புலம் மிசை போக்கலின் – கல்லாடம்:2 11/15
ஏந்து கோட்டு உம்பல் பூம் புனம் எம் உயிர்
அழிக்க புகுந்த கடைக்கொள் நாளில் – கல்லாடம்:2 16/32,33
பெறும் உயிர் தந்து மருவி அளித்த – கல்லாடம்:2 16/35
மறி உயிர் உண்ண குறுகி வந்திருந்த – கல்லாடம்:2 16/39
உயிர்-தொறும் வளைந்து என உயிர் சுமந்து உழலும் – கல்லாடம்:2 26/9
மன் உயிர் விழிக்க கண்ணிய கண்ணும் – கல்லாடம்:2 29/24
சோற்று கடன் கழிக்க போற்று உயிர் அழிக்கும் – கல்லாடம்:2 29/28
என் உயிர் அடைத்த பொன் முலை செப்பின் – கல்லாடம்:2 31/12
என் உயிர் வளைந்த தோற்றம் போல – கல்லாடம்:2 38/32
பல குறி பெற்று இவ் உலகு உயிர் அளித்த – கல்லாடம்:2 39/6
மருந்து பகுத்து உண்டு வல் உயிர் தாங்கும் – கல்லாடம்:2 40/12
திருநடம் நவின்ற உலகு உயிர் பெருமான் – கல்லாடம்:2 41/9
என் உயிர் வாட்டிய தொடி இளம்_கொடிக்கே – கல்லாடம்:2 41/54
துயிலா கேளுடன் உயிர் இரை தேரும் – கல்லாடம்:2 43/6
உலகு உயிர் உள்ளமும் ஒன்றுபட்டு ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 43/32
அருளுடன் நிறைந்த கரு உயிர் நாயகன் – கல்லாடம்:2 46/7
எம் உயிர் அன்றி இடை கண்டோர்க்கும் – கல்லாடம்:2 46/14
இன் உயிர் வாழ்க்கை உடலொடும் புரக்கலை – கல்லாடம்:2 49/6
விண்டு உயிர் சோர்ந்த குறி நிலை மயக்கே – கல்லாடம்:2 49/21
உயிர் வைத்து உடலம் உழன்றன போல – கல்லாடம்:2 53/2
என் உயிர் யாவையும் இட்டு அடைத்து ஏந்தி – கல்லாடம்:2 53/7
நான்மறை பாலனை நலிந்து உயிர் கவரும் – கல்லாடம்:2 54/8
மா உயிர் வௌவலின் தீ விழி கூற்றும் – கல்லாடம்:2 56/4
பல உயிர் தழைக்க ஒரு குடை நிழற்றும் – கல்லாடம்:2 61/18
எவ்வுயிர் இருந்தும் அவ் உயிர் அதற்கு – கல்லாடம்:2 65/21
உலகு உயிர் கவரும் கொடு நிலை கூற்றம் – கல்லாடம்:2 67/11
உலகு உயிர்க்கு உயிர் எனும் திருவுரு அணைந்து – கல்லாடம்:2 69/27
பிரமன் உட்பட்ட நில உயிர் அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 69/30
முன் ஒருநாளில் உடல் உயிர் நீ என – கல்லாடம்:2 70/11
முள் எயிற்று அரவம் முறித்து உயிர் பருகி – கல்லாடம்:2 71/7
என பெறின் மாலை என் உயிர் உளைப்பதும் – கல்லாடம்:2 71/31
பேர் ஒளி மேனியன் பார் உயிர்க்கு ஓர் உயிர்
மாவுடை கூற்றம் மலர் அயன் தண்டம் – கல்லாடம்:2 73/6,7
அனைத்து உயிர் ஓம்பும் அறத்தினர் பாங்கர் – கல்லாடம்:2 75/25
தலை மதில் வயிற்றுள் படும் அவர் உயிர் கணம் – கல்லாடம்:2 77/18
அறுபத்திரண்டு இசை அனைத்து உயிர் வணக்கும் – கல்லாடம்:2 82/27
நோன் தலை கொடும் சூர் களவு உயிர் நுகர்ந்த – கல்லாடம்:2 84/5
உடல் உயிர் தழைக்கும் அருள் வரவு உணர்த்த – கல்லாடம்:2 84/15
உழுவல் நலத்தால் ஓர் உயிர் என்றும் – கல்லாடம்:2 85/2
தனி கொடி காண எவ்விடத்து உயிர் தழைப்ப – கல்லாடம்:2 85/39
உலகு உயிர் மகவு உடை பசும்_கொடிக்கு ஒரு பால் – கல்லாடம்:2 89/9
உயிர் பிரிவுற்றமை காட்டி அவர் நீங்க – கல்லாடம்:2 90/20
கராதி மாரீசன் கவந்தன் உயிர் மடித்து – கல்லாடம்:2 95/32
அ கடல் வயிறடைத்து அரக்கன் உயிர் வௌவி – கல்லாடம்:2 95/36
இரண்டு உயிர் தணப்பு என எனது கண் புணர இ – கல்லாடம்:2 97/24
அதிர் உவர் கொக்கின் களவு உயிர் குடித்த – கல்லாடம்:2 98/54
வினை உடல் புணர வரும் உயிர் பற்றி – கல்லாடம்:2 99/46
நின் உயிர் ஆயம் நாப்பண் – கல்லாடம்:2 99/57

மேல்

உயிர்-தொறும் (2)

உயிர்-தொறும் வளைந்து என உயிர் சுமந்து உழலும் – கல்லாடம்:2 26/9
இருவினை நாடி உயிர்-தொறும் அமைத்த – கல்லாடம்:2 62/8

மேல்

உயிர்க்கு (6)

உலகு உயிர்க்கு உயிர் எனும் திருவுரு அணைந்து – கல்லாடம்:2 69/27
பேர் ஒளி மேனியன் பார் உயிர்க்கு ஓர் உயிர் – கல்லாடம்:2 73/6
அருச்சனை வணக்கம் பர உயிர்க்கு அன்பு அகம் – கல்லாடம்:2 86/31
பகுத்து உயிர்க்கு இன்பம் தொகுத்த மெய் துறவினன் – கல்லாடம்:2 89/10
நின் உயிர்க்கு இன்னல் நேர்தர திருவின் – கல்லாடம்:2 97/22
தன் உயிர்க்கு இன்னல் தவறில ஆஆ – கல்லாடம்:2 97/23

மேல்

உயிர்க்கும் (1)

பொறை மாண்டு உயிர்க்கும் தாயாம் மண்மகள் – கல்லாடம்:2 23/14

மேல்

உயிர்கட்கு (1)

மண்ணகம் அனைத்தும் நிறைந்த பல் உயிர்கட்கு
ஆயா அமுதம் ஈகுதலானும் – கல்லாடம்:2 19/19,20

மேல்

உயிர்கள் (1)

வையகத்து உயிர்கள் வழக்கு அறல் கருதி – கல்லாடம்:2 26/18

மேல்

உயிர்களும் (1)

ஈங்கு இவற்று அடங்கிய இரு திணை உயிர்களும்
தம் உடல் மயங்கின ஒடுங்கின உறங்கின – கல்லாடம்:2 71/28,29

மேல்

உயிர்கொடுத்து (1)

அ புலத்து உயிர்கொடுத்து அருள் பொருள் கொண்ட பின் – கல்லாடம்:2 44/18

மேல்

உயிர்த்த (1)

பெற்று உயிர்த்த அரும் பொன் தொடி மடந்தை-தன் – கல்லாடம்:2 93/6

மேல்

உயிர்த்து (3)

நெடு வளி உயிர்த்து மழை மதம் ஒழுக்கி – கல்லாடம்:2 19/1
முல்லையும் மௌவலும் முருகு உயிர்த்து அவிழ – கல்லாடம்:2 38/7
கரு உயிர்த்து எடுத்த குடி முதல் அன்னை – கல்லாடம்:2 62/4

மேல்

உயிர்த்தும் (1)

செம் மணி கரிந்து தீத்தர உயிர்த்தும்
போம் என வாய் சொல் கேட்பினும் புகைந்தும் – கல்லாடம்:2 44/10,11

மேல்

உயிர்ப்பு (2)

உள் நிறைந்து உழலும் பாடு இரண்டு உயிர்ப்பு
பகல் இரவு ஒடுங்கா விடு வளி ஆக – கல்லாடம்:2 20/30,31
உடையோர் திமிர்ப்ப வரும் உயிர்ப்பு ஒடுக்கி – கல்லாடம்:2 90/19

மேல்

உயிர்ப்பெறிந்தும் (1)

இருவி அம் புனத்திடை எரி உயிர்ப்பெறிந்தும்
தெரிந்து அலர் கொய்தும் பொழில் குறி வினவியும் – கல்லாடம்:2 85/14,15

மேல்

உயிர்பெற (1)

மறித்து அவர் உயிர்பெற குறித்து உண்டருளி – கல்லாடம்:2 51/30

மேல்

உயிர்விட (1)

புருவம் கண் என உயிர்விட பயிற்றி – கல்லாடம்:2 33/4

மேல்

உயிரின் (1)

உயிரின் தளர இரங்கியும் உணங்கியும் – கல்லாடம்:2 85/7

மேல்

உயிரினும் (1)

உயிரினும் நுனித்த அவ் உரு கொடு – கல்லாடம்:2 41/52

மேல்

உயிரினை (1)

நால் கடல் வளைத்த நால் நிலத்து உயிரினை
ஐந்தரு_கடவுள் அவன் புலத்தினரை – கல்லாடம்:2 84/1,2

மேல்

உயிரும் (5)

எங்கு உள உயிரும் இன்பம் நிறைந்து ஆட – கல்லாடம்:2 21/59
என்னுடை கண்ணும் உயிரும் ஆகி – கல்லாடம்:2 22/5
என் உளம் இருத்தலின் இயைந்து உணர் உயிரும்
நச்சின கொடுத்தலின் நளிர் தரு ஐந்தும் – கல்லாடம்:2 56/5,6
உடலும் உயிரும் ஒன்றியது என்ன – கல்லாடம்:2 58/5
புனமும் எம் உயிரும் படர் கரி தடிந்தும் – கல்லாடம்:2 85/10

மேல்

உயிருற (1)

சொல்லா இன்பமும் உயிருற தந்து – கல்லாடம்:2 21/24

மேல்

உயிரே (1)

கன்றிய உடலுள் படும் நனி உயிரே – கல்லாடம்:2 79/27

மேல்

உயிரொடும் (1)

உயிரொடும் வளர்ந்த பெரு நாண் தறியினை – கல்லாடம்:2 36/8

மேல்

உரகர் (1)

எரி வாய் உரகர் இருள் நாட்டு உருவ – கல்லாடம்:2 80/14

மேல்

உரகன் (1)

உரகன் வாய் கீண்ட மாதவன் போல – கல்லாடம்:2 47/21

மேல்

உரத்தின் (1)

நூலொடு துவளும் தோல் திரை உரத்தின்
மால் கழித்து அடுத்த நரை முதிர் தாடி செய் – கல்லாடம்:2 57/8,9

மேல்

உரப்ப (1)

நான் முகம் தட்டி நடு முகம் உரப்ப
ஒரு வாய் திறந்து உள் கடிப்பு உடல் விசித்த – கல்லாடம்:2 8/16,17

மேல்

உரம் (1)

உள் கவை தூண்டில் உரம் புகுந்து உழக்கும் – கல்லாடம்:2 57/5

மேல்

உரல் (1)

உரல் குழி நிரைத்த கல் அறை பரப்பும் – கல்லாடம்:2 42/6

மேல்

உரவோன் (1)

ஒரு நடம் குலவிய திருவடி உரவோன்
கூடல் அம் பதியகம் பரவி – கல்லாடம்:2 88/36,37

மேல்

உரி (3)

களிற்று உரி புனைந்த கண்_நுதல் கடுப்ப – கல்லாடம்:2 72/6
கையினில் கொள்ளவும் கரி உரி மூடவும் – கல்லாடம்:2 76/22
நிறைமதி வட்டத்து முயல் உரி விசித்து – கல்லாடம்:2 82/22

மேல்

உரிசெய்து (1)

உரிசெய்து உடுத்து செம் கரம் தரித்து – கல்லாடம்:2 33/18

மேல்

உரித்து (1)

எடுத்து அணி பூண உரித்து உடை உடுப்ப – கல்லாடம்:2 87/28

மேல்

உரிமையானும் (1)

அழுதுடன் தோன்றிய உரிமையானும்
நின் திரு நுதலை ஒளி விசும்பு உடலில் – கல்லாடம்:2 19/14,15

மேல்

உரிமையின் (1)

விடையோன் அருச்சனைக்கு உரிமையின் முன்னவன் – கல்லாடம்:2 95/3

மேல்

உரிய (1)

மலை வரும் காட்சிக்கு உரிய ஆகலின் – கல்லாடம்:2 2/3

மேல்

உரியம் (1)

செல்லவும் உரியம் தோழி நில்லாது – கல்லாடம்:2 8/32

மேல்

உரிவை (2)

உரிவை மூடி கரி தோல் விரித்து – கல்லாடம்:2 26/12
உரிவை மூடி ஒளியினை மறைத்து – கல்லாடம்:2 29/15

மேல்

உரு (9)

மலை உரு கொண்ட உடல் வாள் அரக்கர் – கல்லாடம்:2 6/37
அன்பு உரு தரித்த இன்பு இசை பாணன் – கல்லாடம்:2 11/28
முகில் உரு பெறும் ஓர் கொடுமர கிராதன் – கல்லாடம்:2 14/26
உயிரினும் நுனித்த அவ் உரு கொடு – கல்லாடம்:2 41/52
அறிவு ஒளி நிறைவே ஓர் உரு தரிந்து வந்து – கல்லாடம்:2 44/25
கூடற்கு இறையோன் குறி உரு கடந்த – கல்லாடம்:2 67/24
தன் உரு ஒன்றில் அருள் உரு இருத்திய – கல்லாடம்:2 72/13
தன் உரு ஒன்றில் அருள் உரு இருத்திய – கல்லாடம்:2 72/13
அமரர் பெற்று உண்ணும் அமுது உரு கொண்டு – கல்லாடம்:2 88/8

மேல்

உருக (2)

அன்பினர் உள்ளமொடு என்பு கரைந்து உருக
விரல் நான்கு அமைத்த அணி குரல் வீங்காது – கல்லாடம்:2 21/39,40
மண்ணகம் உருக கனற்றும் அழல் மேனியை – கல்லாடம்:2 29/18

மேல்

உருகி (1)

உள்ளமும் செவியும் உருகி நின்று உண்ணும் – கல்லாடம்:2 65/18

மேல்

உருகியும் (1)

வேந்து விடைக்கு அணங்கியும் விளை பொருட்கு உருகியும்
நின்ற இவட்கு இனி என் ஆம் – கல்லாடம்:2 79/25,26

மேல்

உருத்தான் (1)

பெறாததோர் திரு உருத்தான் பெரிது நிறுத்தி – கல்லாடம்:2 28/5

மேல்

உருத்திர (1)

மணி முடி வேணியும் உருத்திர கலனும் – கல்லாடம்:2 55/21

மேல்

உருத்து (2)

நெருப்பு உருத்து அன்ன செரு திறல் வரைந்த – கல்லாடம்:2 6/7
கூற்றம் உருத்து எழுந்த கொள்கை போல – கல்லாடம்:2 15/20

மேல்

உருத்தே (1)

உள்ளம் கறுத்து கண் சிவந்து உருத்தே – கல்லாடம்:2 1/27

மேல்

உருப்பசி (1)

உருப்பசி முதலோர் முன்வாழ்த்து எடுப்ப – கல்லாடம்:2 30/19

மேல்

உருப்பெறும் (1)

கண்ணுற உருப்பெறும் காட்சியது என்ன – கல்லாடம்:2 62/3

மேல்

உருவ (2)

பேர் அன்பு உருவ பசு காவலனை – கல்லாடம்:2 55/19
எரி வாய் உரகர் இருள் நாட்டு உருவ
கொலை கொண்டு ஆழி குறி உடன் படைத்து – கல்லாடம்:2 80/14,15

மேல்

உருவி (1)

மண் ஏழ் உருவி மறிய பாயும் – கல்லாடம்:2 57/22

மேல்

உருவிய (2)

இரு நிலம் உருவிய ஒரு தழல் தூணத்து – கல்லாடம்:2 58/26
பறவை செல்லாது நெடு முகடு உருவிய
சேகரத்து இறங்கும் திருநதி துறையும் – கல்லாடம்:2 66/22,23

மேல்

உருவின (1)

மருந்து அயில் வாழ்க்கையர் மணி நகர் உருவின
உருள் எழு பூமியும் அவ் உருள் பூண்ட – கல்லாடம்:2 99/51,52

மேல்

உருவினர் (1)

வையகத்து உருவினர் மலரா அறிவினை – கல்லாடம்:2 7/34

மேல்

உருவும் (1)

விரும்பிய குணமும் அரும் திரு உருவும்
முதல் எண் கிளவியும் விதமுடன் நிரையே – கல்லாடம்:2 38/20,21

மேல்

உருவெடுத்து (1)

பன்றியும் பறவையும் என்று உருவெடுத்து
கவையா உளத்து காணும் கழலும் – கல்லாடம்:2 58/17,18

மேல்

உருள் (6)

செம் சரம் பேர் உருள் அருக்கன் மதி ஆக – கல்லாடம்:2 25/22
உருள் இணர் கடம்பின் நெடும் தார் கண்ணியன் – கல்லாடம்:2 41/11
பொன் உருள் வையம் போவது காண்க – கல்லாடம்:2 69/10
உருள் வாய் கொக்கரை உம்பர்நாட்டு ஒலிக்க – கல்லாடம்:2 85/25
உருள் எழு பூமியும் அவ் உருள் பூண்ட – கல்லாடம்:2 99/52
உருள் எழு பூமியும் அவ் உருள் பூண்ட – கல்லாடம்:2 99/52

மேல்

உருளின் (1)

உருளின் பூழி உள்ளுற ஆடு-மின் – கல்லாடம்:2 10/5

மேல்

உரைக்கும் (1)

நெல் பிடித்து உரைக்கும் குறியினோளும் – கல்லாடம்:2 30/3

மேல்

உரைசெய்த (1)

உள்ளம் கரிவைத்து உரைசெய்த ஊரர் – கல்லாடம்:2 70/12

மேல்

உரைத்த (2)

உண்டோ சென்றது கண்டது உரைத்த
பள்ளி கணக்கர் உள்ளத்து பெற்ற – கல்லாடம்:2 17/21,22
தெய்வம் கருதா பொய்யினர்க்கு உரைத்த
நல்வழி மான புல் வழி புரண்டது – கல்லாடம்:2 26/5,6

மேல்

உரையே (1)

உளம் ஆம் வேட்கையள் இன்னள் என்று உரையே – கல்லாடம்:2 28/34

மேல்

உலக (1)

உலக இருள் துரக்கும் செஞ்சுடர் வெண்சுடர் – கல்லாடம்:2 23/11

மேல்

உலகத்து (2)

மலர் தலை உலகத்து இருள் எறி விளக்கும் – கல்லாடம்:2 29/23
அவன் தரும் உலகத்து அரும் தொழில் ஓங்க – கல்லாடம்:2 95/13

மேல்

உலகம் (2)

உலகம் மூன்றும் பெறுதற்கு அரியது என்று – கல்லாடம்:2 18/38
உலகம் ஈன்று அளித்த உமையும் மா அறனும் – கல்லாடம்:2 24/24

மேல்

உலகமும் (1)

பாசடை கரும் கழி படர் மணல் உலகமும்
எழு மலை பொடித்தவர்க்கு இசைத்தல் வேண்டி – கல்லாடம்:2 86/1,2

மேல்

உலகவர் (1)

பாசடைக்கு உலகவர் பயிலா தாரியை – கல்லாடம்:2 95/22

மேல்

உலகவர்க்கும் (1)

புலன் நெறி வழக்கில் புணர் உலகவர்க்கும்
முன் தவம் பெருக்கும் முதல் தாபதர்க்கும் – கல்லாடம்:2 63/22,23

மேல்

உலகியல் (3)

உலகியல் கூறி பொருள் இது என்ற – கல்லாடம்:2 13/21
அரு மறை விதியும் உலகியல் வழக்கும் – கல்லாடம்:2 63/16
உலகியல் மறந்த கதியினர் போல – கல்லாடம்:2 98/50

மேல்

உலகில் (3)

சூர் பகை உலகில் தோன்றினர்க்கு அழகு – கல்லாடம்:2 22/3
கடல் சூழ் உலகில் மதி நடு இகந்தும் – கல்லாடம்:2 60/10
பார்ப்பு இரை கவர பயன் உறும் உலகில்
கடன் அறும் யாக்கை கவர் கடன் கழித்து – கல்லாடம்:2 79/4,5

மேல்

உலகினில் (1)

உலகினில் தமது முக்குறியாக – கல்லாடம்:2 55/20

மேல்

உலகு (23)

உடல கண்ணன் உலகு கவர்ந்து உண்ட – கல்லாடம்:2 1/2
வழுதி ஆகி முழுது உலகு அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 2/13
உலகு இயல் நிறுத்தும் பொருள் மரபு ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 3/10
பல உலகு எடுத்த ஒரு திறத்தானும் – கல்லாடம்:2 11/2
மு முலை ஒருத்தியை மணந்து உலகு ஆண்ட – கல்லாடம்:2 30/20
தரும பெரும் பயிர் உலகு பெற விளைக்கும் – கல்லாடம்:2 37/14
பல குறி பெற்று இவ் உலகு உயிர் அளித்த – கல்லாடம்:2 39/6
திருநடம் நவின்ற உலகு உயிர் பெருமான் – கல்லாடம்:2 41/9
உலகு அற விழுங்கிய நள்ளென் கங்குல் – கல்லாடம்:2 43/5
உலகு உயிர் உள்ளமும் ஒன்றுபட்டு ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 43/32
உலகு பெற்றெடுத்த ஒரு தனி செல்வி – கல்லாடம்:2 58/29
மதி எனும் மகவும் மலர் உலகு அறிய – கல்லாடம்:2 65/4
மெய் உலகு இரண்டினுள் செய்குநர் உளரேல் – கல்லாடம்:2 66/10
உலகு உயிர் கவரும் கொடு நிலை கூற்றம் – கல்லாடம்:2 67/11
உலகு உயிர்க்கு உயிர் எனும் திருவுரு அணைந்து – கல்லாடம்:2 69/27
உலகு இருள் துரக்கும் செஞ்சுடர் வெண்சுடர் – கல்லாடம்:2 69/29
இரு பால் இலங்க உலகு பெற நிறைந்த – கல்லாடம்:2 71/12
உலகு விண் பனிக்கும் ஒரு சயமகட்கு – கல்லாடம்:2 73/18
தரித்து உலகு அளிக்கும் திரு தகு நாளில் – கல்லாடம்:2 75/10
புனித கலன் என உலகு தொழ கொண்டு – கல்லாடம்:2 77/9
வரை உலகு அனைத்தும் வருவது போல – கல்லாடம்:2 86/3
உலகு உயிர் மகவு உடை பசும்_கொடிக்கு ஒரு பால் – கல்லாடம்:2 89/9
இரு வகை ஏழ் எனும் திரு உலகு அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 94/34

மேல்

உலகுழிக்கே (1)

பெரு நீர் ஆழி தொல் உலகுழிக்கே – கல்லாடம்:2 55/40

மேல்

உலண்டது (1)

அறிவு புறம்போய உலண்டது போல – கல்லாடம்:1 1/28

மேல்

உலந்த (1)

இரு சிறை கழுகினர்க்கு உலந்த கடன் கழித்து – கல்லாடம்:2 95/33

மேல்

உலமுடன் (1)

வழி எதிர் கிடந்த உலமுடன் தாக்கி – கல்லாடம்:2 68/21

மேல்

உலர் (4)

உடை கவட்டு ஓமை உலர் சினை இருக்கும் – கல்லாடம்:2 7/22
பட்டு உலர் கள்ளி நெற்று உடை வாகை – கல்லாடம்:2 59/20
உலர் கவட்டு ஓமை பொரி சினை கூகையும் – கல்லாடம்:2 79/1
பட்டு உலர் கள்ளியம்-பால் துயில்கொள்ளும் – கல்லாடம்:2 88/25

மேல்

உலர்ந்தும் (1)

அலர்ந்தும் உலர்ந்தும் உடைந்தும் அனுங்கலின் – கல்லாடம்:2 92/17

மேல்

உலரு (1)

திரு உலரு அளிக்கும் கடல் மட மகளே – கல்லாடம்:2 65/31

மேல்

உலவா (2)

கடவுள் கூற உலவா அருத்தியும் – கல்லாடம்:1 2/59
உலவா பொன்னுலகு அடைதர வைத்த – கல்லாடம்:2 25/36

மேல்

உலவும் (1)

கொண்டல் வந்து உலவும் நீல குவட்டினும் – கல்லாடம்:2 52/12

மேல்

உலறிய (1)

ஒட்டுவிட்டு உலறிய பராரை நெட்டா கோட்டு – கல்லாடம்:2 6/25

மேல்

உலை (1)

வெற்பன் காதல் கால் உலை வேலையில் – கல்லாடம்:2 36/9

மேல்

உலைந்தும் (1)

இல் பொழில் கிடைக்குமளவும் நின்று உலைந்தும்
பல் நாள் பல் நெறி அழுங்கினர் இன்று – கல்லாடம்:2 85/18,19

மேல்

உலோத்திரம் (1)

செம்பஞ்சு அரத்தம் திலகம் உலோத்திரம்
முயலின் சோரி சிந்துரம் குன்றி – கல்லாடம்:2 98/31,32

மேல்

உவக்கும் (1)

சொல் தவறு உவக்கும் பித்தினர் சேர் புலன் – கல்லாடம்:2 97/5

மேல்

உவகையது (1)

ஓர் உழை கண்ட உவகையது என்ன – கல்லாடம்:2 6/33

மேல்

உவட்டாது (1)

உவட்டாது அணையாது உணர்வு எனும் பசியெடுத்து – கல்லாடம்:2 65/17

மேல்

உவட்டி (1)

மூன்று மத நெடும் புனல் கான்று மயல் உவட்டி
ஏழு உயர் கரி திரள் கதமொடு பிளிறும் – கல்லாடம்:2 20/37,38

மேல்

உவட்டின் (1)

இரு கவுள் கவிழ்த்த மத நதி உவட்டின்
வண்டு இனம் புரளும் வயங்கு புகர் முகத்த – கல்லாடம்:1 1/3,4

மேல்

உவண (1)

உவண_கொடியினன் உந்தி மலர் தோன்றி – கல்லாடம்:2 77/7

மேல்

உவண_கொடியினன் (1)

உவண_கொடியினன் உந்தி மலர் தோன்றி – கல்லாடம்:2 77/7

மேல்

உவணமும் (1)

ஓரி பாட்டு எடுப்ப உவணமும் கொடியும் – கல்லாடம்:2 88/22

மேல்

உவந்த (1)

கண்டு நின்று உவந்த காட்சியும் இதுவே – கல்லாடம்:2 6/28

மேல்

உவந்து (1)

ஊடியும் வணங்கியும் உவந்து அளி கூறியும் – கல்லாடம்:2 48/20

மேல்

உவந்தோர் (1)

பற்றலர் தெறுதலும் உவந்தோர் பரித்தலும் – கல்லாடம்:2 28/1

மேல்

உவமம் (1)

ஒன்றிய உவமம் இன்று இவண் உளவால் – கல்லாடம்:2 73/28

மேல்

உவர் (5)

வரை நிரை கிடந்த திரை உவர் புகுந்து – கல்லாடம்:2 15/22
உள்ளம் தீக்கும் உவர் கடல் உடுத்த – கல்லாடம்:2 43/3
உவர் கடல் பிறந்தும் குறை உடல் கோடியும் – கல்லாடம்:2 60/4
உவர் முதல் கிடந்த சுவை ஏழ் அமைத்து – கல்லாடம்:2 81/19
அதிர் உவர் கொக்கின் களவு உயிர் குடித்த – கல்லாடம்:2 98/54

மேல்

உவா (1)

சிறிது உவா மதுவமும் குறைபெற அருந்தி அ – கல்லாடம்:2 95/21

மேல்

உவாமதி (1)

உவாமதி கிடக்கும் குண்டு கடல் கலக்கி – கல்லாடம்:2 41/25

மேல்

உவை-தம் (1)

பறைவர தழீஇ பெற்று உவை-தம் கம்பலைக்கு – கல்லாடம்:2 74/14

மேல்

உழக்க (1)

நாகொடு வெருண்டு கழை கரும்பு உழக்க
அமுத வாய் மொழிச்சியர் நச்சு விழி போல – கல்லாடம்:2 27/28,29

மேல்

உழக்கி (2)

குவளை பாசடை முண்டகம் உழக்கி
நெடும் கால் பாய்ந்து படுத்த ஒண் தொழில் – கல்லாடம்:2 37/18,19
பிணர் கரு மருப்பின் பிதிர்பட உழக்கி
வெண் கார் கழனி குருகு எழ புகுந்து – கல்லாடம்:2 63/10,11

மேல்

உழக்கும் (3)

உழுவை உகிர் உழக்கும் ஏந்து கோட்டு உம்பல் – கல்லாடம்:2 29/14
உள் கவை தூண்டில் உரம் புகுந்து உழக்கும்
நிறை நீர் ஊர நெஞ்சகம் பிரிக்கும் – கல்லாடம்:2 57/5,6
காரான் இனங்கள் சேடு எறிந்து உழக்கும்
கூடற்கு இறையவன் காலன் காய்ந்தோன் – கல்லாடம்:2 90/11,12

மேல்

உழல் (3)

உழல் மதில் சுட்ட தழல் நகை பெருமான் – கல்லாடம்:1 2/41
நரகொடு துறக்கத்து உழல் வரு பீழையும் – கல்லாடம்:1 2/63
உழல் தேர் பத்தினன் மகவு என நாறி – கல்லாடம்:2 95/25

மேல்

உழல (1)

அல்குல் இடை என நெஞ்சு உழல கொடுத்து – கல்லாடம்:2 33/8

மேல்

உழலும் (4)

சிறுகாற்று உழலும் அசை குழை செவிய – கல்லாடம்:1 1/18
உள் நிறைந்து உழலும் பாடு இரண்டு உயிர்ப்பு – கல்லாடம்:2 20/30
உயிர்-தொறும் வளைந்து என உயிர் சுமந்து உழலும்
புகர் மலை இயங்கா வகை அரி சூழ்ந்தன – கல்லாடம்:2 26/9,10
தனி பார்த்து உழலும் கிராதரும் பலரே – கல்லாடம்:2 96/8

மேல்

உழவ (4)

கரும் கால் மள்ளர் உழவ சேடியர் – கல்லாடம்:2 42/25
உழவ கணத்தை குல குடி புகுத்தும் – கல்லாடம்:2 54/35
உழவ கணத்தர் படை வாள் நிறுத்தும் – கல்லாடம்:2 60/20
உழவ கணத்தர் உடைவது நோக்குக – கல்லாடம்:2 69/6

மேல்

உழவர் (1)

பண் கால் உழவர் பகடு பிடர் பூண்ட – கல்லாடம்:2 27/24

மேல்

உழவு (1)

களை கடும் தொழில் விடுத்து உழவு செறு மண்ட – கல்லாடம்:2 27/23

மேல்

உழவும் (1)

விழைதரும் உழவும் வித்தும் நாறும் – கல்லாடம்:2 9/16

மேல்

உழன்றன (1)

உயிர் வைத்து உடலம் உழன்றன போல – கல்லாடம்:2 53/2

மேல்

உழி-தொறும் (2)

உயிர் புகும் சட்டகம் உழி-தொறும் உழி-தொறும் – கல்லாடம்:2 8/1
உயிர் புகும் சட்டகம் உழி-தொறும் உழி-தொறும்
பழவினை புகுந்த பாடகம் போல – கல்லாடம்:2 8/1,2

மேல்

உழு (1)

அகில் சுடு பெரும் புனம் உழு பதன் காட்ட – கல்லாடம்:2 94/21

மேல்

உழு-வயின் (1)

முன்னுறும் உழு-வயின் பன்னிரு வருடம் – கல்லாடம்:2 93/16

மேல்

உழுநரும் (1)

வெண் கார் பெய்யும் நாள் குறித்து உழுநரும்
சூல் நிறைந்து உளையும் சுரி வளை சாற்றும் – கல்லாடம்:2 47/10,11

மேல்

உழுவல் (1)

உழுவல் நலத்தால் ஓர் உயிர் என்றும் – கல்லாடம்:2 85/2

மேல்

உழுவை (1)

உழுவை உகிர் உழக்கும் ஏந்து கோட்டு உம்பல் – கல்லாடம்:2 29/14

மேல்

உழை (12)

சிறிது நின்று இயம்ப உழை இனம் கேண்-மின் இன்று – கல்லாடம்:2 4/16
கதிர் உடல் வழி போய் கல் உழை நின்றோர் – கல்லாடம்:2 6/6
நன்னர் கொள் ஆசி நாட்டியது இவ் உழை
கறை அணல் புயங்கன் எரி தழல் விடத்தை – கல்லாடம்:2 6/15,16
ஓர் உழை கண்ட உவகையது என்ன – கல்லாடம்:2 6/33
தூவி அம் தோகை வெள் ஓதிமம் தொடர் உழை
இவையுடன் இன்பமும் ஒருவழி இழக்குக – கல்லாடம்:2 7/16,17
உழை நின்றீரும் பிழை அறிந்தீரும் – கல்லாடம்:2 16/1
தாளியும் அறுகும் வால் உழை எருக்கமும் – கல்லாடம்:2 19/26
நெடும் கால் குற்றுழி இதண் உழை காத்தும் – கல்லாடம்:2 28/16
உழை நின்று அறிந்து பழங்கண் கவர்ந்தும் – கல்லாடம்:2 44/4
வால் உழை எருக்கில் வளர் உழை பாடியும் – கல்லாடம்:2 54/2
வால் உழை எருக்கில் வளர் உழை பாடியும் – கல்லாடம்:2 54/2
ஆங்கு அவை நான்கும் அணி உழை ஆக்கி – கல்லாடம்:2 100/23

மேல்

உழையர் (1)

போக்கு என உழையர் அயர்ப்பிடை கிளப்பினும் – கல்லாடம்:2 44/8

மேல்

உழையின் (1)

மறி குலத்து உழையின் விழி நோக்கினளே – கல்லாடம்:2 70/22

மேல்

உழையே (1)

பொறி உடல் உழையே எறி புன மணியே – கல்லாடம்:2 81/35

மேல்

உள் (32)

போக்கு வழி படையாது உள் உயிர் விடுத்தலின் – கல்லாடம்:1 1/27
தளை கரை கடந்த காம கடல் உள்
புல் நுனி பனி என மன்னுதல் இன்றி – கல்லாடம்:2 5/3,4
ஒரு வாய் திறந்து உள் கடிப்பு உடல் விசித்த – கல்லாடம்:2 8/17
புண்ணிய கல்வி உள் நிகழ் மாக்கள் – கல்லாடம்:2 11/24
மு முறை சுழன்று தாயர் உள் மகிழ – கல்லாடம்:2 18/25
உள் நிறைந்து உழலும் பாடு இரண்டு உயிர்ப்பு – கல்லாடம்:2 20/30
காட்டி உள் உணர்த்தும் நோக்கம் ஆடாது – கல்லாடம்:2 21/42
உள் நிகழ் இன்பம் உள்ளாள் ஒருத்தி – கல்லாடம்:2 22/6
பாங்குடன் காண தோன்றி உள் நின்று – கல்லாடம்:2 22/48
உள் வளை உறங்கும் வள் வாய் கூடல் – கல்லாடம்:2 24/33
தள்ளா மொய்ம்பின் உள் உடைந்து ஒருகால் – கல்லாடம்:2 25/12
ஓங்கி புடை பரந்து அமுதம் உள் ஊறி – கல்லாடம்:2 45/3
உள் நிறைந்திருந்த வாழிய மனனே – கல்லாடம்:2 46/18
பற்றி நின்று அடர்த்தல் உள் கையின் முறித்தல் – கல்லாடம்:2 49/11
உள் கலந்து எடுத்தல் ஒசிந்து இடம் அழைத்தல் – கல்லாடம்:2 49/13
கையொடு கட்டல் கடிந்து உள் அழைத்தல் என்று – கல்லாடம்:2 49/14
இரு பதம் உள் வைத்து இருந்தவர் வினை போல் – கல்லாடம்:2 53/19
உள் கவை தூண்டில் உரம் புகுந்து உழக்கும் – கல்லாடம்:2 57/5
கண்டும் தெளிந்தும் கலந்த உள் உணர்வால் – கல்லாடம்:2 58/6
இரு பதம் உள் வைத்தவர் போல – கல்லாடம்:2 67/25
உள் எழு கலக்கத்துடன் மயங்கினமால் – கல்லாடம்:2 70/20
அருகிய கற்பும் கருதி உள் நடுங்கி – கல்லாடம்:2 74/2
கடல் மகள் உள் வைத்து வடவை மெய் காயவும் – கல்லாடம்:2 76/1
நோன்புறு விரதியர் நுகர உள் இருந்து என – கல்லாடம்:2 76/10
நல் இயல் ஊர நின் புல்லம் உள் மங்கையர் – கல்லாடம்:2 80/22
நாணா நவ பொய் பேணி உள் புணர்த்தி – கல்லாடம்:2 80/31
மைந்தர் கண் சென்று மாதர் உள் தடைந்த – கல்லாடம்:2 81/38
அங்குலி நெடுமையும் அமைத்து உள் தூர்ந்தே – கல்லாடம்:2 82/14
கடு வினை அங்குரம் காட்டி உள் அழுக்காறு – கல்லாடம்:2 83/1
முத்தொழில் தேவரும் முருங்க உள் உறுத்தும் – கல்லாடம்:2 84/4
விளரி உள் விளைக்கும் தளர் நடை சிறுவனும் – கல்லாடம்:2 88/10
காட்டை உள் இம்பர் காண – கல்லாடம்:2 89/24

மேல்

உள்கையில் (1)

அமுதம் உள்கையில் உதவுழி ஊற்றியும் – கல்லாடம்:2 66/9

மேல்

உள்ள (2)

தரித்த உள்ள தாமரை ஊரன் – கல்லாடம்:2 10/25
பதம் இரண்டு அமைத்த உள்ள
கதி இரண்டாய ஓர் அன்பினரே – கல்லாடம்:2 58/35,36

மேல்

உள்ளத்தின் (1)

என்னுழி நிலையா உள்ளத்தின் மதியோ – கல்லாடம்:2 22/2

மேல்

உள்ளத்து (4)

உள்ளத்து அருளும் தெய்வமும் விடுத்த – கல்லாடம்:2 4/5
பள்ளி கணக்கர் உள்ளத்து பெற்ற – கல்லாடம்:2 17/22
ஒருவுக உள்ளத்து பெருகிய நடுக்கம் – கல்லாடம்:2 24/18
ஒருவரின்ஒருவர் உள்ளத்து அடக்கி – கல்லாடம்:2 64/7

மேல்

உள்ளத்துள் (1)

தணந்தோர் உள்ளத்துள் உற புகுந்த பின் – கல்லாடம்:2 43/21

மேல்

உள்ளது (1)

உள்ளது மொழிமோ நீயே விண்ணுழை – கல்லாடம்:2 71/33

மேல்

உள்ளம் (12)

உள்ளம் கறுத்து கண் சிவந்து உருத்தே – கல்லாடம்:2 1/27
கள்வரை காணும் உள்ளம் போல – கல்லாடம்:2 2/21
செம் மனம் திருகி உள்ளம் துடித்து – கல்லாடம்:2 2/22
பொருந்தியது எப்படி உள்ளம்
அரும் தழல் சுரத்தில் ஒருவன் அன்பு எடுத்தே – கல்லாடம்:2 7/45,46
பேணா உள்ளம் காணாது நடந்து – கல்லாடம்:2 22/44
நெருப்புறு மெழுகின் உள்ளம் வாடியும் – கல்லாடம்:2 23/41
கள்ளமும் வெளியும் உள்ளம் உறை அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 25/42
உள்ளம் கறுத்து கண் சிவந்து இட்ட – கல்லாடம்:2 33/13
உள்ளம் தீக்கும் உவர் கடல் உடுத்த – கல்லாடம்:2 43/3
உள்ளம் கரிவைத்து உரைசெய்த ஊரர் – கல்லாடம்:2 70/12
முயங்கிய உள்ளம் போகி – கல்லாடம்:2 72/32
பகழி செய் கம்மியர் உள்ளம் போல – கல்லாடம்:2 98/52

மேல்

உள்ளமும் (10)

கொலையினர் உள்ளமும் குறைகொள இருண்டு – கல்லாடம்:2 35/13
விள்ளா அறிவின் உள்ளமும் என்னவும் – கல்லாடம்:2 38/30
உலகு உயிர் உள்ளமும் ஒன்றுபட்டு ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 43/32
உள்ளமும் கரணமும் அவனுழி ஒருக்கி – கல்லாடம்:2 44/16
முகம் வியர்ப்பு உறுத்தின உள்ளமும் சுழன்றன – கல்லாடம்:2 45/13
உள்ளமும் தொடாது விள் அமுது ஒழுகும் – கல்லாடம்:2 56/20
உள்ளமும் செவியும் உருகி நின்று உண்ணும் – கல்லாடம்:2 65/18
உள்ளமும் கண்ணும் நிலையுற தழீஇனள் – கல்லாடம்:2 77/6
மாலையும் கண்ணும் மேனியும் உள்ளமும்
மயங்கா தேவர் மருந்து வாய் மடுக்க – கல்லாடம்:2 83/29,30
நெஞ்சமும் துயிலும் நினைவும் உள்ளமும்
நாணமும் கொண்ட நடுவினர் இன்னும் – கல்லாடம்:2 100/33,34

மேல்

உள்ளமொடு (2)

அன்பினர் உள்ளமொடு என்பு கரைந்து உருக – கல்லாடம்:2 21/39
இலது எனின் உளது என்று உள்ளமொடு விதித்தும் – கல்லாடம்:2 44/1

மேல்

உள்ளாள் (1)

உள் நிகழ் இன்பம் உள்ளாள் ஒருத்தி – கல்லாடம்:2 22/6

மேல்

உள்ளியிருந்த (1)

மீன் உணவு உள்ளியிருந்த வெண் குருகு என – கல்லாடம்:2 21/17

மேல்

உள்ளிருந்து (1)

உள்ளிருந்து எழுந்து புறம்பு நின்று எரியும் – கல்லாடம்:2 81/1

மேல்

உள்ளு-தோறு (3)

உள்ளு-தோறு உள்ளு-தோறு உணா அமுது உறைக்கும் – கல்லாடம்:2 81/27
உள்ளு-தோறு உள்ளு-தோறு உணா அமுது உறைக்கும் – கல்லாடம்:2 81/27
கொள்ளிவாய் குணங்கு உள்ளு-தோறு இவரிய – கல்லாடம்:2 97/11

மேல்

உள்ளும் (1)

நின் பிரிவு உள்ளும் மனன் உளன் ஆகுவன் – கல்லாடம்:2 66/12

மேல்

உள்ளுற (2)

உருளின் பூழி உள்ளுற ஆடு-மின் – கல்லாடம்:2 10/5
வெள்ளி அம் குன்றகம் உள்ளுற புகுந்து ஒரு – கல்லாடம்:2 78/15

மேல்

உள (10)

மலர் பதம் நீங்கா உள பெரும் சிலம்ப – கல்லாடம்:2 1/15
வளர்த்த சேண் மலை உள துயர் கொண்டு – கல்லாடம்:2 17/43
நின்-பால் கேட்கும் அளி மொழி ஒன்று உள
மீன் பாய்ந்து மறிக்க திரையிடை மயங்கி – கல்லாடம்:2 21/13,14
எங்கு உள உயிரும் இன்பம் நிறைந்து ஆட – கல்லாடம்:2 21/59
உள துயர் ஈந்து கண் துயில் வாங்கிய – கல்லாடம்:2 47/2
களவு உடை வாழ்க்கை உள மன கொடியோன் – கல்லாடம்:2 61/6
உள சுருள் விரிக்கும் நல தகு கல்வி ஒன்று – கல்லாடம்:2 75/2
அனைத்து உள வஞ்சமும் அழித்து நிரை மீட்சி – கல்லாடம்:2 93/19
ஊடி முறையே எமக்கு உள மண் கருதி – கல்லாடம்:2 93/21
வறள் பால் இன்ன எம்முழை உள அயின்று – கல்லாடம்:2 96/22

மேல்

உளத்திடை (1)

கண்ணிடை உளத்திடை காண்-மின் கருது-மின் – கல்லாடம்:2 10/10

மேல்

உளத்தில் (1)

தணந்தோர் உளத்தில் காம தீ புக – கல்லாடம்:2 38/8

மேல்

உளத்தினில் (2)

பெரு முலை மூழ்க என் உளத்தினில் தொடா முன் – கல்லாடம்:2 53/9
கண்ணினில் காணாது உளத்தினில் புணராது – கல்லாடம்:2 58/23

மேல்

உளத்தினும் (2)

பேர் அழல் கானினும் நாடும் என் உளத்தினும்
ஒருபால் பசும்_கொடி நிறை பாட்டு அயர – கல்லாடம்:2 7/31,32
அரு மறை முடியினும் அடியவர் உளத்தினும்
குனித்து அருள் நாயகன் குல மறை பயந்தோன் – கல்லாடம்:2 76/17,18

மேல்

உளத்து (12)

உளத்து நின்று அளிக்கும் திரு தகும் அருநூல் – கல்லாடம்:2 25/4
உளத்து வேறு அடக்கி முகமன் கூறாது – கல்லாடம்:2 35/5
நின் உளத்து இன்னல் மன் அற களைந்து – கல்லாடம்:2 50/33
அடியவர் உளத்து இருள் அகற்றலின் விளக்கும் – கல்லாடம்:2 56/1
கவையா உளத்து காணும் கழலும் – கல்லாடம்:2 58/18
பொன்னம் பொருப்ப நின் உளத்து இயையின் – கல்லாடம்:2 59/5
தெய்வம் என்று ஒருகால் தெளியவும் உளத்து இலள் – கல்லாடம்:2 61/17
கண் உளத்து அளவா எள் உணவு உண்டு – கல்லாடம்:2 67/19
என் உளத்து இருளும் இடை புகுந்து உடைத்த – கல்லாடம்:2 70/4
கடுக்கை அம் சடையினன் கழல் உளத்து இலர் போல் – கல்லாடம்:2 79/15
இரு மன பொய் உளத்து ஒரு மகள்-தன்னை – கல்லாடம்:2 87/4
அன்பு உளத்து அடக்கி இன்பம் உண்ணார் என – கல்லாடம்:2 92/11

மேல்

உளத்தும் (1)

கல்வியர் உளத்தும் கவர் நெஞ்சகத்தும் – கல்லாடம்:2 52/18

மேல்

உளத்தையும் (1)

உறவுசெய்து ஒன்றா நகைதரும் உளத்தையும்
கொலையினர் நெஞ்சம் கூண்ட வல் இருள் எனும் – கல்லாடம்:2 14/43,44

மேல்

உளத்தொடும் (1)

களி தூங்கு உளத்தொடும் மெல்லென சேர்த்தி – கல்லாடம்:2 18/28

மேல்

உளதாம் (1)

அரும் பெறல் உளதாம் பெரும்பதம் காட்டி – கல்லாடம்:2 25/34

மேல்

உளதால் (1)

நன்னரின் செய்குறும் நன்றி ஒன்று உளதால்
ஆயிரம் தழல் கரத்து இருள்_பகை மண்டிலத்து – கல்லாடம்:2 13/8,9

மேல்

உளது (2)

இலது எனின் உளது என்று உள்ளமொடு விதித்தும் – கல்லாடம்:2 44/1
உளது என குரிசில் ஒரு மொழி சாற்ற – கல்லாடம்:2 75/3

மேல்

உளதோ (2)

கொள்வதும் உளதோ கொடுப்பதும் உளதோ – கல்லாடம்:2 100/35
கொள்வதும் உளதோ கொடுப்பதும் உளதோ
சேய் குறி இனிய ஆயின் – கல்லாடம்:2 100/35,36

மேல்

உளம் (33)

அருள் நிறைந்து அமைந்த கல்வியர் உளம் என – கல்லாடம்:2 1/4
என் உளம் குடிகொண்டு இரும் பயன் அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 1/13
கடவுள் கூறார் உளம் என குழலும் – கல்லாடம்:2 1/20
நிறை உளம் கருதி நிகழ்பவை நிகழ்பவை – கல்லாடம்:2 11/11
நிறை உளம் நீங்காது உறை அருள் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/22
கல்லா தவறு உளம் புல்லிய குழலும் – கல்லாடம்:2 15/2
குணம் குடி போய்வித்த ஆய் உளம் தவறே – கல்லாடம்:2 15/31
மங்கையர் உளம் என கங்குலும் பரந்தது – கல்லாடம்:2 26/4
உளம் ஆம் வேட்கையள் இன்னள் என்று உரையே – கல்லாடம்:2 28/34
உளம் விழுங்காத களவினர் போல என் – கல்லாடம்:2 36/7
மக்கள் பறவை பரிந்து உளம் மாழ்கினள் – கல்லாடம்:2 40/16
கண் பருகாத களவினர் உளம் போல் – கல்லாடம்:2 46/12
என் உளம் இருத்தலின் இயைந்து உணர் உயிரும் – கல்லாடம்:2 56/5
புலனொடு தியங்கும் பொய் உளம் கடந்த – கல்லாடம்:2 62/27
தம் உளம் தவறி போந்தது இவ்விடனே – கல்லாடம்:2 63/30
பெரும் தீ குணனும் ஒழிந்து உளம் குளிரும் – கல்லாடம்:2 65/24
சிலை நுதல் கணை விழி தெரிவையர் உளம் என – கல்லாடம்:2 68/1
நிறை உளம் தரித்தவர் போல – கல்லாடம்:2 68/33
குறை உளம் நீங்கி இன்பு ஆகுவனே – கல்லாடம்:2 68/34
இரு பதம் தேறா இருள் உளம் ஆம் என – கல்லாடம்:2 73/13
இவள் உளம் கொட்ப அயல் உளம் களிப்ப – கல்லாடம்:2 73/14
இவள் உளம் கொட்ப அயல் உளம் களிப்ப – கல்லாடம்:2 73/14
கண்டு உளம் தளிர்க்கும் கருணை அம் செல்வி – கல்லாடம்:2 79/10
என் உளம் சிகைவிட்டு எழும் அனல் புக்க – கல்லாடம்:2 79/17
நின் உளம் கண்டு நிகழ் உணவு உன்னி – கல்லாடம்:2 80/30
இரு சரண் அகலா ஒருமையர் உளம் என – கல்லாடம்:2 84/9
என் கண் கண்ட இவ்விடை என் உளம்
மன்னி நின்று அடங்கா குடுமி அம் பெரும் தழல் – கல்லாடம்:2 86/14,15
கண்டு உளம் களிப்ப கனை கழல் தாமரை – கல்லாடம்:2 88/32
நீட நின்று எண்ணார் உளம் என நீயே – கல்லாடம்:2 88/38
உணவு உளம் கருதி ஒளி இசை பாட – கல்லாடம்:2 91/13
கரியுடன் உண்ணார் பழி உளம் ஒத்த – கல்லாடம்:2 93/8
படிறு உளம் கமழும் செறிதரு தீ உறழ் – கல்லாடம்:2 97/10
நின் உளம் நிறைந்த நெடும் கற்பு அதனால் – கல்லாடம்:2 99/45

மேல்

உளமும் (1)

ஈன்ற என் உளமும் தோன்ற மொழி பயின்ற – கல்லாடம்:2 29/1

மேல்

உளர் (1)

சுரை தலை கிடைத்த இசை உளர் தண்டு எடுத்து – கல்லாடம்:2 91/10

மேல்

உளரேல் (1)

மெய் உலகு இரண்டினுள் செய்குநர் உளரேல்
எழு கதிர் விரிக்கும் மணி கெழு திருந்து_இழை – கல்லாடம்:2 66/10,11

மேல்

உளவால் (1)

ஒன்றிய உவமம் இன்று இவண் உளவால்
மற்றவள் தர நெடும் கற்பே – கல்லாடம்:2 73/28,29

மேல்

உளவோ (1)

சென்றுழி சென்றுழி சேறலும் உளவோ
அவ் வினை பயனுழி அரும் தவம் பெறுமோ – கல்லாடம்:2 82/47,48

மேல்

உளறி (1)

செம் மணி கிடந்த நும் பசும் புனத்து உளறி
வாய் சொரி மழை மத தழை செவி புழை கை – கல்லாடம்:2 32/12,13

மேல்

உளன் (1)

நின் பிரிவு உள்ளும் மனன் உளன் ஆகுவன் – கல்லாடம்:2 66/12

மேல்

உளனாம் (1)

தேவனும் அதன் முடி மேவும் உளனாம்
என புயம் கொட்டி நகைத்து எடுத்து ஆர்க்க – கல்லாடம்:2 78/16,17

மேல்

உளை (11)

முடங்கு உளை முகத்து பல் தோள் அவுணனொடு – கல்லாடம்:1 2/2
மை_இல் காட்சி கொய் உளை நிற்ப – கல்லாடம்:2 17/49
முடங்கு_உளை கண்ட பெரும் துயர் போல – கல்லாடம்:2 41/51
வீதி போகிய வால் உளை பரவி – கல்லாடம்:2 42/15
ஏழ் உளை புரவியோடு எழு கதிர் நோக்கிய – கல்லாடம்:2 62/14
முடங்கு_உளை அகழ்ந்த கொடும் கரி கோடும் – கல்லாடம்:2 65/13
கொய் உளை கடு மான் கொளுவிய தேரொடு – கல்லாடம்:2 68/11
பேழ் வாய் கொய் உளை அரி சுமந்து எடுத்த – கல்லாடம்:2 75/4
சுவல் உளை கவன புள் இயல் கலிமான் – கல்லாடம்:2 82/44
உளை கடல் சேர்ப்பன் அளி விடம் தணிப்ப – கல்லாடம்:2 92/14
பாசுடல் உளை மா ஏழ் அணி பெற்ற – கல்லாடம்:2 95/14

மேல்

உளைந்து (2)

சூல் வயிறு உளைந்து வளை கிடந்து முரலும் – கல்லாடம்:2 21/15
எழில் மதி காட்டி நிறை வளை சூல் உளைந்து
இடங்கரும் ஆமையும் எழு வெயில் கொளுவும் – கல்லாடம்:2 74/18,19

மேல்

உளைப்பதும் (1)

என பெறின் மாலை என் உயிர் உளைப்பதும்
அவர் திறம் நிற்பதும் ஒருபுடை கிடக்க – கல்லாடம்:2 71/31,32

மேல்

உளையும் (1)

சூல் நிறைந்து உளையும் சுரி வளை சாற்றும் – கல்லாடம்:2 47/11

மேல்

உளையோ (1)

உளையோ மன திறன் ஓதுகவே – கல்லாடம்:2 38/34

மேல்

உற்ற (3)

உற்ற வாய்மை சற்றும் தருகிலீர் – கல்லாடம்:2 23/46
நடுங்கு அஞர் உற்ற பழங்கண் அன்னையரும் – கல்லாடம்:2 30/4
கற்றதும் கல்லாது உற்ற ஊரனை – கல்லாடம்:2 73/26

மேல்

உற்றனள் (1)

உற்றனள் ஆதல் வேண்டும் – கல்லாடம்:2 98/57

மேல்

உற்றனையாயின் (1)

ஒளி வளர் நோக்கம் உற்றனையாயின்
இன் உயிர் வாழ்க்கை உடலொடும் புரக்கலை – கல்லாடம்:2 49/5,6

மேல்

உற்று (2)

உற்று இவள் பெற்றாள் என்பதும் தகுமே – கல்லாடம்:2 73/30
மற்று அதன் தோலில் உற்று இருவீரும் – கல்லாடம்:2 96/26

மேல்

உற (6)

ஆரணம் போற்றும் நின் கால் உற வணங்குதும் – கல்லாடம்:1 1/32
பெற நிதி கொடுக்க என உற விடுத்து அருளிய – கல்லாடம்:2 11/29
தணந்தோர் உள்ளத்துள் உற புகுந்த பின் – கல்லாடம்:2 43/21
முழுது உற நிறைந்த பொருள் மனம் நிறுத்தி முன் – கல்லாடம்:2 66/13
வானக வாவியூடு உற மலர – கல்லாடம்:2 88/33
ஒரு தாள் மிதித்து விண் உற விட்ட – கல்லாடம்:2 99/30

மேல்

உறங்க (2)

நெட்டு உடல் பேழ் வாய் கழுதும் உறங்க
பிள்ளையும் பெடையும் பறை வர தழீஇ – கல்லாடம்:2 43/7,8
பூவொடும் வண்டொடும் பொங்கரும் உறங்க
பால் முக களவின் குறும் காய் பச்சிணர் – கல்லாடம்:2 43/13,14

மேல்

உறங்கின (1)

தம் உடல் மயங்கின ஒடுங்கின உறங்கின
அடங்கின அவிந்தன அயர்ந்தன கிடந்தன – கல்லாடம்:2 71/29,30

மேல்

உறங்கு (2)

உடைந்து உமிழ் நறவு உண்டு உறங்கு தார் கொன்றையன் – கல்லாடம்:2 41/41
உமிழ் நறவு அருந்தி உறங்கு செம் சடையோன் – கல்லாடம்:2 54/6

மேல்

உறங்கும் (3)

பாற்கடல் உறங்கும் மாயவன் போல – கல்லாடம்:2 19/21
உள் வளை உறங்கும் வள் வாய் கூடல் – கல்லாடம்:2 24/33
சே இதழ் குவளையின் நிரைநிரை உறங்கும்
நிலை நீர் நாடன் நீயே இவளே – கல்லாடம்:2 51/8,9

மேல்

உறவு (2)

உறவு இணை நட்பு கிளை வியப்பு எய்த – கல்லாடம்:2 14/13
அவ்வுழி உறவு மெய்பெற கலந்து இன்று – கல்லாடம்:2 22/29

மேல்

உறவுசெய் (1)

துறவு எனும் திருவுடன் உறவுசெய் வாழ்க்கையர் – கல்லாடம்:2 80/8

மேல்

உறவுசெய்து (1)

உறவுசெய்து ஒன்றா நகைதரும் உளத்தையும் – கல்லாடம்:2 14/43

மேல்

உறழ் (2)

இடை உறழ் நுசுப்பின் குரவை வாய் கடைசியர் – கல்லாடம்:2 27/22
படிறு உளம் கமழும் செறிதரு தீ உறழ்
கொள்ளிவாய் குணங்கு உள்ளு-தோறு இவரிய – கல்லாடம்:2 97/10,11

மேல்

உறழ (1)

காயா கண்கொள முல்லை எயிறு உறழ
முசுக்கலை பிணவுடன் முழை உறை அடங்க – கல்லாடம்:2 94/14,15

மேல்

உறின் (1)

முன் உறின் அவள் மனம் ஆங்கே – கல்லாடம்:2 86/37

மேல்

உறு (4)

மண் உறு மணி என பூழி மெய் வாய்த்தும் – கல்லாடம்:2 56/22
மறுபுல வேந்தன் உறு படை எதிர்ந்த – கல்லாடம்:2 64/2
பனை கை கட_மா எருத்து உறு பூழி – கல்லாடம்:2 68/24
புலன் அற துடைத்த நலன் உறு கேள்வியர் – கல்லாடம்:2 80/6

மேல்

உறு-மின் (1)

வாசம் படரும் மருத்தினும் உறு-மின்
பெரும் கவின் முன் நாள் பேணிய அரும் தவம் – கல்லாடம்:2 10/8,9

மேல்

உறுக்கவும் (1)

புறவிதழ் புதவு அடைத்து அதன் வெதுப்பு உறுக்கவும்
சயமகள் சீற்ற தழல் மனம் வைத்து – கல்லாடம்:2 76/4,5

மேல்

உறுத்த (2)

முடங்கு அதள் உறுத்த முகிழ் நகை எய்தியும் – கல்லாடம்:2 12/8
அரிமான் உறுத்த நூற்றுவர் மதித்த – கல்லாடம்:2 93/10

மேல்

உறுத்தி (4)

சேர மறுக முதுக்குறை உறுத்தி
எரி தெறும் கொடும் சுரத்து இறந்தனளாக – கல்லாடம்:2 29/7,8
ஒன்பது தந்திரி உறுத்தி நிலை நீக்கி – கல்லாடம்:2 82/15
பரு காடு உறுத்தி பலி முதல் பராவ – கல்லாடம்:2 93/3
ஒன்றை விட்டு ஒரு சீர் இரண்டுற உறுத்தி
எடுத்து துள்ளிய இன முத்திரைக்கு – கல்லாடம்:2 99/12,13

மேல்

உறுத்தின் (1)

கட்டிய பொய் பரப்பு அனைத்தும் நிற்கு உறுத்தின்
பேர் எறுழ் சகரர் ஏழ் என பறித்த – கல்லாடம்:2 89/21,22

மேல்

உறுத்தின (1)

முகம் வியர்ப்பு உறுத்தின உள்ளமும் சுழன்றன – கல்லாடம்:2 45/13

மேல்

உறுத்தும் (1)

முத்தொழில் தேவரும் முருங்க உள் உறுத்தும்
நோன் தலை கொடும் சூர் களவு உயிர் நுகர்ந்த – கல்லாடம்:2 84/4,5

மேல்

உறும் (3)

பார்ப்பு இரை கவர பயன் உறும் உலகில் – கல்லாடம்:2 79/4
அரும் துணை நெஞ்சம் நிற்கு உறும் பயன் கேள்-மதி – கல்லாடம்:2 88/5
இருள் அறு புலனும் மெய் பொருள் உறும் கல்வியும் – கல்லாடம்:2 88/7

மேல்

உறும்-கொல்லோ (1)

இடைவழி நீங்கி என் எதிர் உறும்-கொல்லோ
அன்றியும் நெடுநாள் அமைந்து உடன் வருமோ – கல்லாடம்:2 82/49,50

மேல்

உறுவதும் (1)

உறுவதும் இ பயன் அன்றேல் – கல்லாடம்:2 56/28

மேல்

உறை (24)

செம் தாள் விடுத்து உறை அந்தர்கள்-தம்மினும் – கல்லாடம்:2 7/39
திருவடி வினவா கரு உறை மாக்கள் – கல்லாடம்:2 8/30
தேன் உறை தமிழும் திரு உறை கூடலும் – கல்லாடம்:2 9/12
தேன் உறை தமிழும் திரு உறை கூடலும் – கல்லாடம்:2 9/12
கூடல் அம் பதி உறை குண பெரும் கடவுள் – கல்லாடம்:2 10/23
நிறை உளம் நீங்காது உறை அருள் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/22
ஊதையின் அலகிட்டு உறை புயல் தெளித்து – கல்லாடம்:2 14/7
அணியும் மா மகிழ்நர் பதி உறை புகுந்தால் – கல்லாடம்:2 17/20
இல் உறை கல்லின் வெண் மலர் பரப்பி – கல்லாடம்:2 18/26
நிறைந்து உறை முக்கண் பெரும் திறல் அடிகள் – கல்லாடம்:2 24/34
கள்ளமும் வெளியும் உள்ளம் உறை அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 25/42
வள் உறை கழித்து துளக்கு வேல் மகனும் – கல்லாடம்:2 30/1
மலை உறை பகைத்து வான் உறைக்கு அணக்கும் – கல்லாடம்:2 51/10
வரை என நிறுத்திய திரு உறை பெரும் தோள் – கல்லாடம்:2 52/6
விற்று உணும் சேரி விடாது உறை ஊரன் – கல்லாடம்:2 56/16
பிணி மொழி பாணன் உடன் உறை நீக்கி – கல்லாடம்:2 57/7
விருந்து கொள் மலரும் புரிந்து உறை மணமும் – கல்லாடம்:2 58/2
கன்னி செங்கோட்டம் கரியோன் திரு உறை
விண் உடைத்து உண்ணும் கண்ணிலி ஒருத்தன் – கல்லாடம்:2 59/26,27
கருத்து உறை பொருளும் விதிப்பட நினைந்து – கல்லாடம்:2 63/17
நிறைந்து உறை கறை மிடற்று அறம் கெழு பெருமான் – கல்லாடம்:2 70/9
கொள்ளம் புகுந்து வள் உறை வானத்து – கல்லாடம்:2 74/17
உறை சூர் பகையினன் பெறு திரு வயிற்றினள் – கல்லாடம்:2 79/13
பொலம் பூண் பெயர்ந்து உறை பூணை அருள் தரும் – கல்லாடம்:2 86/7
முசுக்கலை பிணவுடன் முழை உறை அடங்க – கல்லாடம்:2 94/15

மேல்

உறைக்கு (1)

மலை உறை பகைத்து வான் உறைக்கு அணக்கும் – கல்லாடம்:2 51/10

மேல்

உறைக்கும் (1)

உள்ளு-தோறு உள்ளு-தோறு உணா அமுது உறைக்கும்
திரு முத்தமிழும் பெருகு தென்மலையத்து – கல்லாடம்:2 81/27,28

மேல்

உறைகுநர் (1)

உறைகுநர் உண்ணும் இன்பமே – கல்லாடம்:2 12/20

மேல்

உறைத்த (1)

சிறிது மலை உறைத்த மதி முடி அந்தணன் – கல்லாடம்:2 78/23

மேல்

உறைத்து (1)

உறைத்து எறி கம்பலை உம்பரை தாவி – கல்லாடம்:2 47/17

மேல்

உறைதரு (3)

நிறை அருள் நாயகன் உறைதரு கூடல் – கல்லாடம்:2 15/29
பெரு நகர் கூடல் உறைதரு கடவுளை – கல்லாடம்:2 20/39
ஒரு நுதல் கண்ணவன் உறைதரு கூடல் – கல்லாடம்:2 95/40

மேல்

உறைதரும் (2)

உடல் உயிர் என்ன உறைதரும் நாயகன் – கல்லாடம்:2 2/8
ஆலவாய் உறைதரும் மூல கொழும் சுடர் – கல்லாடம்:2 28/10

மேல்

உறைதலானும் (1)

உடையா அமுதம் உறைதலானும்
இளமையும் தொங்கலும் இன்பமும் ஒருகால் – கல்லாடம்:2 81/9,10

மேல்

உறைந்து (3)

தென்கடல் நடு திடர்செய்து உறைந்து இமையவர் – கல்லாடம்:2 48/9
சிதைந்து உறைந்து எழு பழி தீ மதி புரையாது – கல்லாடம்:2 60/24
கான்று அலர் கடி மலர் கரந்து உறைந்து உண்ணும் – கல்லாடம்:2 82/41

மேல்

உறைந்தும் (1)

அமுதம் நின்று உறைந்தும் அறிவு அறிவித்தும் – கல்லாடம்:2 60/26

மேல்

உறைய (1)

மகர தெய்வம் நாள் நிறைந்து உறைய
மணி விளக்கு நிறைந்த ஆலயம் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/28,29

மேல்

உறையது (1)

பிறவி பேதத்து உறையது போல – கல்லாடம்:2 82/9

மேல்

உறையும் (2)

குளிர்கொண்டு உறையும் தெளி நீர் வாவியை – கல்லாடம்:2 7/36
நீங்காது உறையும் நிமிர் சடை பெருமான் – கல்லாடம்:2 47/20

மேல்

உறையுள் (2)

புள் கால் பாட்டினர்க்கு உறையுள் கொடுத்த – கல்லாடம்:2 43/15
ஓவிய இல்லம் எம் உறையுள் ஆக – கல்லாடம்:2 80/23

மேல்

உறையுளில் (1)

நெட்டு இலை பொலிந்த பொன் நிறை திரு உறையுளில்
பாசடை குவளை சுழல் மண காட்டினை – கல்லாடம்:2 54/23,24

மேல்

உறையுளும் (1)

பாக பக்க நெடியோன் உறையுளும்
தும்பி உண்ணா தொங்கல் தேவர் – கல்லாடம்:2 41/27,28

மேல்

உன்னா (1)

உன்னா உதவுதல் உயர்ந்தோர் கடனே – கல்லாடம்:2 81/54

மேல்

உன்னி (2)

அவ்வுழி அவ்வுழி பெய் உணவு உன்னி
முகன் தரும் இருசெயல் அகன் பெற கொளுவும் – கல்லாடம்:2 50/1,2
நின் உளம் கண்டு நிகழ் உணவு உன்னி
நாணா நவ பொய் பேணி உள் புணர்த்தி – கல்லாடம்:2 80/30,31

மேல்

உன்னும் (2)

இ நிலை பெயர உன்னும் அ கணத்தில் – கல்லாடம்:2 22/27
பின்னும் தழுவ உன்னும் அவ் ஒருத்தி – கல்லாடம்:2 55/37

மேல்

உனது (1)

உடல் நிழல் மான உனது அருள் நிற்கும் – கல்லாடம்:2 62/18

மேல்