இ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 22
இகந்தும் 1
இகல் 1
இகழ்ச்சிசெய் 1
இகழா 1
இச்சைசெய் 1
இச்சையர் 1
இசை 13
இசை_பகை 1
இசைக்கும் 4
இசைத்தல் 1
இசைத்தலும் 1
இசைத்தும் 2
இசைப்ப 6
இசைப்பும் 1
இசையும் 1
இட்ட 4
இட்டு 3
இட்டுறை 1
இட 2
இடக்கரம் 1
இடக்கீழ் 1
இடக்கை 1
இடங்கரும் 1
இடங்கருமே 1
இடங்கரை 2
இடத்து 1
இடந்து 1
இடப்பால் 1
இடம் 5
இடாகினி 3
இடி 3
இடித்து 2
இடியும் 1
இடு 1
இடும் 1
இடும்பை 1
இடை 10
இடைக்காடன் 1
இடைந்தன 1
இடைந்தனள் 1
இடைந்து 1
இடைநிலை 2
இடையற 2
இடையிடை 5
இடையில் 1
இடையே 1
இடைவழி 1
இணங்கு 1
இணர் 3
இணர்கொள் 1
இணை 9
இணையா 1
இணையிலி 1
இணைஇ 1
இதண் 3
இதணே 1
இதழ் 21
இதழி 2
இதழியும் 1
இதழும் 1
இது 5
இதுவே 3
இந்தன 1
இந்திரை 2
இப்பி 1
இபம் 1
இம்பர் 1
இம்பரின் 1
இம்முறை 1
இமயம் 1
இமயமும் 1
இமை 1
இமைக்குறும் 1
இமைத்து 2
இமையவர் 3
இமையா 3
இமையாதவரும் 1
இமையாது 2
இமையோர்புரத்தை 1
இயக்கம் 1
இயக்கி 1
இயங்கா 1
இயங்கி 1
இயங்கினை 1
இயங்கு-மின் 1
இயங்கும் 1
இயம்ப 2
இயம்பின 1
இயல் 5
இயல்பது 1
இயற்கையும் 1
இயற்றிய 1
இயைத்தும் 1
இயைந்த 1
இயைந்தன 1
இயைந்து 3
இயையின் 1
இரக்க 1
இரங்க 1
இரங்கலை 1
இரங்கியும் 2
இரங்கும் 1
இரட்ட 4
இரட்டல் 1
இரட்டி 4
இரட்டும் 1
இரண்டாய 1
இரண்டிரண்டு 1
இரண்டில் 1
இரண்டினர் 1
இரண்டினுள் 1
இரண்டினை 1
இரண்டு 17
இரண்டு_ஐஞ்ஞூறு 2
இரண்டுடன் 1
இரண்டும் 2
இரண்டுற 1
இரதத்து 1
இரதம் 1
இரதமும் 1
இரந்தன 1
இரந்து 1
இரந்தும் 1
இரப்ப 3
இரவகத்துள் 1
இரவி 4
இரவிக்கு 1
இரவில் 2
இரவினில் 1
இரவு 2
இராமன் 1
இரு 63
இரு_நான்கு 2
இரு_மூன்றும் 1
இருக்கினும் 2
இருக்கும் 4
இருக்கை 1
இருசெயல் 1
இருண்ட 1
இருண்டு 1
இருத்தலானும் 1
இருத்தலின் 2
இருத்தாத 1
இருத்தி 2
இருத்திய 2
இருத்தியது 1
இருத்தும் 1
இருந்த 9
இருந்தவர் 1
இருந்தன 2
இருந்து 13
இருந்தும் 2
இருந்தோன் 1
இருநிலத்து 1
இருப்ப 1
இருப்பும் 1
இருபத்தாறு 1
இருபத்தும் 1
இருபத்தைந்து 1
இரும் 6
இரும்பு 2
இருமை 1
இருமையானும் 1
இருவரும் 1
இருவரை 1
இருவி 2
இருவினை 3
இருவீரும் 2
இருவேம் 1
இருள் 37
இருள்_பகை 1
இருள்மகள் 1
இருளும் 2
இருளுற 1
இருளொடு 1
இரை 4
இல் 13
இல்லத்து 1
இல்லம் 4
இல்லில் 1
இல 1
இலக்கமொடு 1
இலக்கு 1
இலங்க 1
இலங்கை 1
இலதால் 2
இலது 1
இலம் 1
இலர் 1
இலவத்து 1
இலவு 3
இலள் 1
இலன் 2
இலனே 2
இலாமை 1
இலை 11
இலைச்சுமி 1
இவ் 10
இவ்விடனே 2
இவ்விடை 2
இவ்வுழி 1
இவட்கு 1
இவட்கே 2
இவண் 2
இவணே 2
இவர் 1
இவரிய 1
இவருள் 1
இவள் 9
இவளே 4
இவளோ 1
இவற்று 1
இவனை 1
இவை 12
இவையுடன் 1
இழக்குக 1
இழந்தன 1
இழந்தோர்க்கு 1
இழிச்சிய 1
இழிதரும் 1
இழிந்து 1
இழியும் 1
இழுக்கிய 1
இழுக்கியும் 1
இழை 4
இழைக்கும் 1
இழைத்தல் 1
இழைத்திருக்கும் 1
இழைத்து 1
இள 1
இளங்கோவினர்கள் 1
இளம் 3
இளம்_கொடிக்கே 1
இளம்_கொடியே 1
இளம்பிறை 1
இளமை 1
இளமையும் 2
இளவலும் 1
இளையோன் 1
இற்றையின் 1
இறக்கினும் 1
இறக்கும் 1
இறங்கி 1
இறங்கும் 1
இறடி 1
இறத்தலும் 1
இறந்த 1
இறந்தனளாக 1
இறந்தால் 1
இறந்து 3
இறந்தும் 1
இறந்தோர்க்கு 1
இறப்ப 1
இறப்பு 1
இறவு 3
இறால் 6
இறாலாய் 1
இறாலொடு 2
இறுகல் 1
இறுத்தனர் 1
இறுத்து 1
இறுதியில் 1
இறும்பிடை 1
இறை 3
இறைகொண்டு 1
இறைஞ்ச 1
இறைஞ்சு-மின் 1
இறைத்து 2
இறைப்ப 1
இறையவன் 3
இறையும் 1
இறையோன் 5
இறைவன் 10
இன் 1
இன்ப 5
இன்பத்தில் 1
இன்பதற்கு 1
இன்பம் 14
இன்பமும் 6
இன்பமே 1
இன்பமொடு 1
இன்பு 7
இன்புகள் 1
இன்புடன் 1
இன்பும் 2
இன்புறு 1
இன்மையின் 1
இன்மையினால் 1
இன்றி 6
இன்று 13
இன்றே 1
இன்ன 1
இன்னல் 4
இன்னள் 1
இன்னும் 6
இன 6
இனங்கள் 1
இனங்காள் 1
இனத்தினை 1
இனத்துள் 1
இனத்தொடு 1
இனம் 27
இனமும் 3
இனன் 1
இனி 2
இனிமையும் 1
இனிய 1
இனியன் 1
இனியோள் 1
இனைய 3
இனையவை 1

இ (22)

எம்முடை குன்றவர் தம் மனம் புகுத இ
புன குடி கணியர்-தம் மலர் கை ஏடு அவிழ்த்து – கல்லாடம்:2 4/21,22
மறைந்து கண்டு அ கொலை மகிழ்வுழி இ நிலை – கல்லாடம்:2 6/13
என்றால் இ தொழில் செய்வது புகழே – கல்லாடம்:2 9/29
ஒடுங்கி நின்று அமைதி இ நிலை அறிந்தே – கல்லாடம்:2 13/27
இ மனை நிறை புகுந்து எழில் மணம் புணர – கல்லாடம்:2 15/3
இ மது உண்ண உம்மையின் உடையோர் – கல்லாடம்:2 16/21
இன்னும் பல தொழிற்கு இ நிலை நின்று – கல்லாடம்:2 16/27
எம் எதிர் கூறிய இ மொழி-தனக்கு – கல்லாடம்:2 17/7
கண் புலம் கொண்ட இ பணி அளவும் – கல்லாடம்:2 18/34
அணி வான் பெற்ற இ பிறையை – கல்லாடம்:2 19/34
சிறந்த ஒரு சுனை இ மலை ஆட – கல்லாடம்:2 22/21
இ நிலை பெயர உன்னும் அ கணத்தில் – கல்லாடம்:2 22/27
என் போல் இ நிலை நின்றவர் படைக்கும் – கல்லாடம்:2 36/12
அன்னையர்க்கு உதவல் வேண்டும் இ குறியே – கல்லாடம்:2 40/25
ஒப்புடைத்தாய இ பொன் தொடி மடந்தை – கல்லாடம்:2 45/26
நெட்டு இதண் ஏறும் இ புனத்தினளே – கல்லாடம்:2 51/24
உறுவதும் இ பயன் அன்றேல் – கல்லாடம்:2 56/28
இ பெரு நன்றி இன்று எற்கு உதவுதி – கல்லாடம்:2 65/25
செற்றம் நின் புகைவர் இ கால் தீண்டலையே – கல்லாடம்:2 78/29
மலர் சுமை சேக்கை மது மலர் மறுத்த இ
திரு மனம் கொள்ளா சேக்கையது ஆக – கல்லாடம்:2 80/28,29
கடு திகழ் கண்ணி அ கல்லை இ கணமே – கல்லாடம்:2 91/17
இரண்டு உயிர் தணப்பு என எனது கண் புணர இ
கொடு வழி இவ் வரவு என்றும் – கல்லாடம்:2 97/24,25

மேல்

இகந்தும் (1)

கடல் சூழ் உலகில் மதி நடு இகந்தும்
பெரு மறை கூறி அறை விதி-தோறும் – கல்லாடம்:2 60/10,11

மேல்

இகல் (1)

கொலை மதில் மூன்றும் இகல் அற கடந்து – கல்லாடம்:2 62/20

மேல்

இகழ்ச்சிசெய் (1)

எல்லா கல்வியும் இகழ்ச்சிசெய் கலவியர் – கல்லாடம்:2 57/17

மேல்

இகழா (1)

இன்பமும் இயற்கையும் இகழா காமமும் – கல்லாடம்:2 100/31

மேல்

இச்சைசெய் (1)

மிச்சிலுக்கு இன்னும் இச்சைசெய் பெருமான் – கல்லாடம்:2 14/35

மேல்

இச்சையர் (1)

செரு விழும் இச்சையர் தமது உடல் பெற்ற – கல்லாடம்:2 7/42

மேல்

இசை (13)

அன்பு உரு தரித்த இன்பு இசை பாணன் – கல்லாடம்:2 11/28
கறங்கு இசை அருவி அம் சாரல் – கல்லாடம்:2 39/21
பாலையில் எழுப்பி அமர் இசை பயிற்றி – கல்லாடம்:2 43/29
இசை விதி பாடிய இசை_பகை துரந்த – கல்லாடம்:2 43/33
இசை விதி பாடிய இசை_பகை துரந்த – கல்லாடம்:2 43/33
கறங்கு இசை அருவி அறைந்து நிமிர் திவலையும் – கல்லாடம்:2 50/15
வடமொழி விதித்த இசை நூல் வழக்குடன் – கல்லாடம்:2 82/1
அறுபத்திரண்டு இசை அனைத்து உயிர் வணக்கும் – கல்லாடம்:2 82/27
சுரை தலை கிடைத்த இசை உளர் தண்டு எடுத்து – கல்லாடம்:2 91/10
உணவு உளம் கருதி ஒளி இசை பாட – கல்லாடம்:2 91/13
பெரும் தேன் அருந்தி எ பேர் இசை அனைத்தினும் – கல்லாடம்:2 95/17
முதல் இசை செவ்வழி விதிபெற பாடி அ – கல்லாடம்:2 95/18
தனி முகம் மலர்ந்து தம் இசை பாட – கல்லாடம்:2 100/27

மேல்

இசை_பகை (1)

இசை விதி பாடிய இசை_பகை துரந்த – கல்லாடம்:2 43/33

மேல்

இசைக்கும் (4)

முகம் வேறு இசைக்கும் குடமுழவு இரட்ட – கல்லாடம்:2 21/34
முகில் தலை சுமந்த ஞிமிறு எழுந்து இசைக்கும்
பொங்கருள் படுத்த மலர் கால் பொருந்துக – கல்லாடம்:2 69/2,3
தேவர் நின்று இசைக்கும் தேவனின் பெருகி – கல்லாடம்:2 71/4
குருவி விண் இசைக்கும் அந்தர குலிதம் – கல்லாடம்:2 100/19

மேல்

இசைத்தல் (1)

எழு மலை பொடித்தவர்க்கு இசைத்தல் வேண்டி – கல்லாடம்:2 86/2

மேல்

இசைத்தலும் (1)

கொள்ளார் அறுதியும் கொண்டோர் இசைத்தலும்
ஈது என காட்டிய மயல் மடவரற்கு – கல்லாடம்:2 44/12,13

மேல்

இசைத்தும் (2)

வெண்கூதளத்தில் விளரி நின்று இசைத்தும்
வண்டும் தேனும் ஞிமிறும் சுரும்பும் – கல்லாடம்:2 54/4,5
அரும்பு என சுரும்பு இனம் அலர நின்று இசைத்தும்
கலம் சுமந்து இறக்கும் கரி இனம் பொருப்பு என – கல்லாடம்:2 72/21,22

மேல்

இசைப்ப (6)

இன்னும் என்று இசைப்ப பன்னிய விதியொடு – கல்லாடம்:2 21/54
குடமுழவு இசைப்ப பெரும் அருள் நல்கி – கல்லாடம்:2 25/32
தும்புரு கருவியும் துன்னி நின்று இசைப்ப
எழு என உடம்பு பெற்று எண்பது அங்குலியின் – கல்லாடம்:2 82/18,19
தூங்கலும் துள்ளலும் துவக்க நின்று இசைப்ப
நான்முகன் முதலா மூவரும் போற்ற – கல்லாடம்:2 82/29,30
துடி எறிந்து இசைப்ப துகளம் பரப்பி – கல்லாடம்:2 85/30
சேறி என்று இசைப்ப செல் பணி தூதினர்க்கு – கல்லாடம்:2 93/22

மேல்

இசைப்பும் (1)

யாணர் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் இசைப்பும்
ஒன்றி அழுங்க நின்ற நிலை பெருகி – கல்லாடம்:2 39/13,14

மேல்

இசையும் (1)

தோளும் இசையும் கூறிடும் கலையும் – கல்லாடம்:2 38/18

மேல்

இட்ட (4)

இட்ட வெம் கொடும் சிறை பட்ட கார் குலம் – கல்லாடம்:2 20/33
உள்ளம் கறுத்து கண் சிவந்து இட்ட
மந்திர தழல் குழி தொட்டு வயிறு வருந்தி – கல்லாடம்:2 33/13,14
இட்ட செம் பந்தர் இடையிடை கால் என – கல்லாடம்:2 88/24
நின்று முன் இட்ட நிறை அணி பொறுத்து – கல்லாடம்:2 99/54

மேல்

இட்டு (3)

பிடவு அலர் பரப்பி பூவை பூ இட்டு
உறவு இணை நட்பு கிளை வியப்பு எய்த – கல்லாடம்:2 14/12,13
என் உயிர் யாவையும் இட்டு அடைத்து ஏந்தி – கல்லாடம்:2 53/7
ஒளிர் மணி ஊசல் பரிய இட்டு உயர்த்தும் – கல்லாடம்:2 85/12

மேல்

இட்டுறை (1)

இட்டுறை காம்பு என விட்டு எழு காம்பே – கல்லாடம்:2 81/32

மேல்

இட (2)

இன்ப பசும்_கொடி இட பால் படர – கல்லாடம்:2 82/33
நெடு மரை அதள் வேய் சில் இட குரம்பையில் – கல்லாடம்:2 96/25

மேல்

இடக்கரம் (1)

இடக்கரம் துவக்கி இடக்கீழ் அமைத்து – கல்லாடம்:2 82/25

மேல்

இடக்கீழ் (1)

இடக்கரம் துவக்கி இடக்கீழ் அமைத்து – கல்லாடம்:2 82/25

மேல்

இடக்கை (1)

விசித்து மிறை பாசத்து இடக்கை விசிப்ப – கல்லாடம்:2 21/30

மேல்

இடங்கரும் (1)

இடங்கரும் ஆமையும் எழு வெயில் கொளுவும் – கல்லாடம்:2 74/19

மேல்

இடங்கருமே (1)

தழை மடி மேதியும் பிணர் இடங்கருமே
பட்டு உலர் கள்ளி நெற்று உடை வாகை – கல்லாடம்:2 59/19,20

மேல்

இடங்கரை (2)

சிஞ்சை இடங்கரை பைம் சிலை சேலை – கல்லாடம்:2 26/24
நடை_மலை பிடித்த சொரி எயிற்று இடங்கரை
ஆழி வலவன் அடர்த்தன போல – கல்லாடம்:2 57/1,2

மேல்

இடத்து (1)

வட புல விஞ்சையன் வைகு இடத்து அகன் கடை – கல்லாடம்:2 43/25

மேல்

இடந்து (1)

மனை புகையுண்ட கரு மண் இடந்து
பவள வாயில் சுவை காணாது – கல்லாடம்:2 5/8,9

மேல்

இடப்பால் (1)

இடப்பால் நிறுத்தி பக்கம் சூழ – கல்லாடம்:2 18/31

மேல்

இடம் (5)

இடம் கொள் ஞாலத்து வலம் கொளும் பதத்த – கல்லாடம்:1 1/22
பெண் இடம் கலந்த புண்ணியன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/19
பழம் புல் குரம்பை இடம் புக்கு இருந்தும் – கல்லாடம்:2 12/7
ஆக்கி இடம் பதித்த வள்ளமும் ஆகி – கல்லாடம்:2 22/18
உள் கலந்து எடுத்தல் ஒசிந்து இடம் அழைத்தல் – கல்லாடம்:2 49/13

மேல்

இடாகினி (3)

சூல் பேய் ஏற்ப இடாகினி கரப்ப – கல்லாடம்:2 79/9
பேழ் வாய் இடாகினி கால் தொழுது ஏத்தி – கல்லாடம்:2 88/17
வலவை இடாகினி மண் இருந்து எடுத்த – கல்லாடம்:2 99/23

மேல்

இடி (3)

செடி தலை கார் உடல் இடி குரல் கிராதர் – கல்லாடம்:2 6/12
இறால் நறவு அளாய செந்தினை வெள் இடி
தேக்கு இலை விரித்து நால் திசை வைத்து – கல்லாடம்:2 24/5,6
இடி குரல் ஆனேற்று இனம் எதிர் செறுப்ப – கல்லாடம்:2 94/10

மேல்

இடித்து (2)

பவ சுவர் இடித்து புதுக்க கட்டி – கல்லாடம்:2 22/46
நரை தலை முதியோள் இடித்து அடு கூலிகொண்டு – கல்லாடம்:2 47/24

மேல்

இடியும் (1)

இடியும் துய்த்து சுரை குடம் எடுத்து – கல்லாடம்:2 12/5

மேல்

இடு (1)

மறுபுலத்து இடு பகை வேந்து அடக்கியது என – கல்லாடம்:2 5/29

மேல்

இடும் (1)

ஒன்னலர் இடும் திறை செலினும் – கல்லாடம்:2 62/31

மேல்

இடும்பை (1)

இடும்பை நிரப்பினர்க்கு ஈதலின் இறந்தோர்க்கு – கல்லாடம்:2 3/7

மேல்

இடை (10)

பாரிடை இன்பம் நீள் இடை பயக்கும் – கல்லாடம்:2 2/6
வளை வாய் கரும் பருந்து இடை பறித்து உண்ண – கல்லாடம்:2 6/27
இடை வளி போகாது நெருங்கு முலை கொடிச்சியர் – கல்லாடம்:2 22/19
நுண் இடை சுமந்து ஆற்றாது – கல்லாடம்:2 25/45
இடை உறழ் நுசுப்பின் குரவை வாய் கடைசியர் – கல்லாடம்:2 27/22
வெறி வீ சந்தின் நிரை இடை எறிந்து – கல்லாடம்:2 28/14
அல்குல் இடை என நெஞ்சு உழல கொடுத்து – கல்லாடம்:2 33/8
எம் உயிர் அன்றி இடை கண்டோர்க்கும் – கல்லாடம்:2 46/14
என் உளத்து இருளும் இடை புகுந்து உடைத்த – கல்லாடம்:2 70/4
தொல் நிலை கூடல் துடி_இடை அகத்தனை – கல்லாடம்:2 92/10

மேல்

இடைக்காடன் (1)

முன் இடைக்காடன் பின் எழ நடந்து – கல்லாடம்:2 76/9

மேல்

இடைந்தன (1)

கண்டு உடல் இடைந்தன காட்டுவல் காண்-மதி – கல்லாடம்:2 71/24

மேல்

இடைந்தனள் (1)

இவ் அணங்கு அவ் அதர் பேய்த்தேர்க்கு இடைந்தனள்
தென் திசை கோமகன் பகடு பொலிந்து அன்ன – கல்லாடம்:2 96/2,3

மேல்

இடைந்து (1)

கோளகை குடிலில் குனிந்து இடைந்து அப்புறத்து – கல்லாடம்:2 78/6

மேல்

இடைநிலை (2)

குறித்த இவ் இடைநிலை ஒன்றே – கல்லாடம்:2 70/21
இடைநிலை அற்ற படர் பெரு வெளியகத்து – கல்லாடம்:2 78/7

மேல்

இடையற (2)

கஞ்ச கொள்ளை இடையற மலர்ந்து – கல்லாடம்:2 23/4
மணி நிற படாம் முதுகு இடையற பூத்து – கல்லாடம்:2 63/4

மேல்

இடையிடை (5)

சுடலையில் சூறை இடையிடை அடிக்கும் – கல்லாடம்:2 7/30
இடையிடை உகளும் மீனாம் மீனும் – கல்லாடம்:2 21/3
இணை எயிறு என்ன இடையிடை முள் பயில் – கல்லாடம்:2 63/13
மரகத பாசடை இடையிடை நாப்பண் – கல்லாடம்:2 64/25
இட்ட செம் பந்தர் இடையிடை கால் என – கல்லாடம்:2 88/24

மேல்

இடையில் (1)

கண்ணிற்கு இடையில் களத்தில் கழிதந்து – கல்லாடம்:2 92/16

மேல்

இடையே (1)

மை புற கூந்தல் கொடி வணங்கு இடையே – கல்லாடம்:2 52/27

மேல்

இடைவழி (1)

இடைவழி நீங்கி என் எதிர் உறும்-கொல்லோ – கல்லாடம்:2 82/49

மேல்

இணங்கு (1)

நிணம் புணர் புகர் வேல் இணங்கு துணையாக – கல்லாடம்:2 97/8

மேல்

இணர் (3)

கீழ் இணர் நின்ற மேற்பகை மாவின் – கல்லாடம்:1 2/11
உருள் இணர் கடம்பின் நெடும் தார் கண்ணியன் – கல்லாடம்:2 41/11
பெரும் களவு இணர் தந்து அவை கீழ் குலவிய – கல்லாடம்:2 83/8

மேல்

இணர்கொள் (1)

சினை முகம் ஏந்திய இணர்கொள் வாய் குடம்பையின் – கல்லாடம்:2 34/20

மேல்

இணை (9)

கறுத்து சிவந்தன கண் இணை மலரே – கல்லாடம்:2 1/23
இணை அடி வழுத்தார் அணை தொழில் என்ன – கல்லாடம்:2 9/20
உறவு இணை நட்பு கிளை வியப்பு எய்த – கல்லாடம்:2 14/13
காமரு கூடற்கு இறைவன் கழல் இணை
களிப்பு உடை அடியர்க்கு வெளிப்பட்டு என்ன – கல்லாடம்:2 25/39,40
இணை எயிறு என்ன இடையிடை முள் பயில் – கல்லாடம்:2 63/13
ஆதி நாயகன் அகன் மலர் கழல் இணை
நண்ணலர் கிளை போல் தம் மனம் திரிந்து நம் – கல்லாடம்:2 72/14,15
இணை முலை நன்னர் இழந்தன அது போல் – கல்லாடம்:2 78/27
இணை முக பறை அறை கடிப்பு உடை தோகை – கல்லாடம்:2 83/23
இணை அடி ஏத்தும் அன்பினர்க்கு உதவும் – கல்லாடம்:2 100/29

மேல்

இணையா (1)

பேர் ஒளி இணையா கூடல் மா மணி – கல்லாடம்:2 66/19

மேல்

இணையிலி (1)

திணை ஐந்து அமைத்த இணையிலி நாயகன் – கல்லாடம்:2 64/21

மேல்

இணைஇ (1)

பின்னல் விட்டு அமைத்த தன் தலை மலர் இணைஇ
தரு மலர் விண் புக மணி முடி நிறைத்து – கல்லாடம்:2 14/31,32

மேல்

இதண் (3)

கொடுமரம் பற்றி நெட்டு இதண் பொலிந்தும் – கல்லாடம்:2 22/38
நெடும் கால் குற்றுழி இதண் உழை காத்தும் – கல்லாடம்:2 28/16
நெட்டு இதண் ஏறும் இ புனத்தினளே – கல்லாடம்:2 51/24

மேல்

இதணே (1)

நெடும் கால் குற்றுழி நிழல் வைப்பு இதணே
நெருநல் கண்ட எற்கு உதவிய இன்பம் – கல்லாடம்:2 81/44,45

மேல்

இதழ் (21)

இதழ் நிறை மது அம் தாமரை துளித்து என – கல்லாடம்:2 3/8
இதழ் குவித்து பணித்த குதலையும் தெரியாது – கல்லாடம்:2 5/23
சே இதழ் முளரியும் கார் இதழ் குவளையும் – கல்லாடம்:2 6/32
சே இதழ் முளரியும் கார் இதழ் குவளையும் – கல்லாடம்:2 6/32
சே இதழ் இலவத்து உடை காய் பஞ்சி – கல்லாடம்:2 7/18
மது இதழ் குவளை என்று அடு கண் மலர்ந்த – கல்லாடம்:2 13/13
இதழ் கதவு அடைத்து மலர் கண் துயில – கல்லாடம்:2 43/11
புல் இதழ் தாமரை புது முகை அவிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 51/6
சே இதழ் குவளையின் நிரைநிரை உறங்கும் – கல்லாடம்:2 51/8
நிரை இதழ் திறந்து மது வண்டு அருந்தும் – கல்லாடம்:2 58/1
சுரும்பொடு கிடந்த சொரி இதழ் தாமரை – கல்லாடம்:2 63/5
எரி விரிந்து அன்ன இதழ் பல் தாமரை – கல்லாடம்:2 64/23
வண்டொடு குமுதம் மலர்ந்து இதழ் விரிப்ப – கல்லாடம்:2 64/27
எரி விரிந்து அன்ன பல இதழ் தாமரை – கல்லாடம்:2 68/3
புல் இதழ் தாமரை இல் அளித்து எனவும் – கல்லாடம்:2 73/17
எழில் மதி விரித்த வெண் தளை இதழ் தாமரை – கல்லாடம்:2 78/4
தாமரை அக-வயின் சே இதழ் வாட்டிய – கல்லாடம்:2 78/21
மௌவல் இதழ் விரிந்து மணம் சூழ் பந்தர் செய் – கல்லாடம்:2 80/26
பேர் இதழ் தாமரை பெருகலானும் – கல்லாடம்:2 81/7
இதழ் அவிழ் தாமரை எனும் தகுணித்தம் – கல்லாடம்:2 85/27
பசும் தாள் புல் இதழ் கரும் தாள் ஆம்பல் – கல்லாடம்:2 95/20

மேல்

இதழி (2)

இதழி தாது உதிர்ப்ப பிறை அமுது உகுக்க – கல்லாடம்:2 34/12
வரிந்த இந்தன சுமை மதி அரவு இதழி
அகன்று கட்டு அவிழ்ந்த சேகரத்து இருத்தி – கல்லாடம்:2 43/17,18

மேல்

இதழியும் (1)

இதழியும் தும்பையும் மதியமும் கரந்து – கல்லாடம்:2 45/14

மேல்

இதழும் (1)

இதழும் கொட்டையும் சிதற குதர்ந்து – கல்லாடம்:2 67/15

மேல்

இது (5)

குட கோ சேரன் கிடைத்து இது காண்க என – கல்லாடம்:2 11/26
படி இது என்னா அடி முடி கண்டும் – கல்லாடம்:2 13/5
உலகியல் கூறி பொருள் இது என்ற – கல்லாடம்:2 13/21
பறந்தும் அகழ்ந்தும் படி இது என்னாது – கல்லாடம்:2 66/28
ஈங்கு இது காண்க முத்து எழில் நகை கொடியே – கல்லாடம்:2 69/35

மேல்

இதுவே (3)

வாய் செறித்திட்ட மா கடிப்பு இதுவே
செடி தலை கார் உடல் இடி குரல் கிராதர் – கல்லாடம்:2 6/11,12
கவைஇய கற்பினை காட்டுழி இதுவே
குரவம் சுமந்த குழல் விரித்திருந்து – கல்லாடம்:2 6/22,23
கண்டு நின்று உவந்த காட்சியும் இதுவே
செம் மணி சிலம்பும் மரகத பொருப்பும் – கல்லாடம்:2 6/28,29

மேல்

இந்தன (1)

வரிந்த இந்தன சுமை மதி அரவு இதழி – கல்லாடம்:2 43/17

மேல்

இந்திரை (2)

வெள்ளியம்பலம் நள்ளாறு இந்திரை
பஞ்சவனீச்சரம் அஞ்செழுத்து அமைத்த – கல்லாடம்:2 59/23,24
வட்டம் கொடுக்கும் இந்திரை பணிக்கு – கல்லாடம்:2 99/21

மேல்

இப்பி (1)

ஒலி கடல் இப்பி தரளம் சூல்கொள – கல்லாடம்:2 94/29

மேல்

இபம் (1)

கல்_இபம் அதனை கரும்புகொள வைத்த – கல்லாடம்:2 29/10

மேல்

இம்பர் (1)

காட்டை உள் இம்பர் காண – கல்லாடம்:2 89/24

மேல்

இம்பரின் (1)

நீளாது இம்பரின் முடித்து – கல்லாடம்:1 2/64

மேல்

இம்முறை (1)

செம் மகள் மாலை இம்முறை என்றால் – கல்லாடம்:2 5/31

மேல்

இமயம் (1)

இமயம் பூத்த சுனை மாண் தொட்டில் – கல்லாடம்:1 2/39

மேல்

இமயமும் (1)

தவம் சூழ் இமயமும் கமம் சூல் மழையும் – கல்லாடம்:2 24/28

மேல்

இமை (1)

மணி மிளிர் பெரும் கட்கு இமை காப்பு என்ன – கல்லாடம்:2 7/2

மேல்

இமைக்குறும் (1)

ஆற்றாது உடலமும் இமைக்குறும் முத்தமும் – கல்லாடம்:2 75/14

மேல்

இமைத்து (2)

மதர் விழி தாமரை மலர்ந்து இமைத்து அமர்ந்தன – கல்லாடம்:2 45/9
நிலம் பெற்று இமைத்து நெடு வரை இறும்பிடை – கல்லாடம்:2 78/12

மேல்

இமையவர் (3)

தென்கடல் நடு திடர்செய்து உறைந்து இமையவர்
ஊர் உடைத்து உண்ணும் சூர் உடல் துணித்த – கல்லாடம்:2 48/9,10
எடுத்து பரப்பிய இமையவர் நாயகன் – கல்லாடம்:2 63/25
இமையவர் வேண்ட ஒரு நகை முகிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 74/25

மேல்

இமையா (3)

ஒருங்கு வந்து இமையா அரும் கடன் முற்றிய – கல்லாடம்:2 7/13
இமையா சூரும் பல கண்டு ஒருங்கா – கல்லாடம்:2 83/19
அன்றியும் இமையா கண் எனல் காட்ட – கல்லாடம்:2 95/5

மேல்

இமையாதவரும் (1)

அமுதம் உண்டு இமையாதவரும் மங்கையரும் – கல்லாடம்:2 78/10

மேல்

இமையாது (2)

இமையாது விழித்த தோற்றம் போல – கல்லாடம்:2 23/3
பொதுளிய தருவினுள் புகுந்து இமையாது
மருந்து பகுத்து உண்டு வல் உயிர் தாங்கும் – கல்லாடம்:2 40/11,12

மேல்

இமையோர்புரத்தை (1)

இமையோர்புரத்தை நிறை மணம் காட்டும் – கல்லாடம்:2 22/50

மேல்

இயக்கம் (1)

மயக்கம் நிறை காமத்து இயக்கம் கொண்டு – கல்லாடம்:2 17/32

மேல்

இயக்கி (1)

கரம் கால் காட்டி தலையம் இயக்கி
இதழ் அவிழ் தாமரை எனும் தகுணித்தம் – கல்லாடம்:2 85/26,27

மேல்

இயங்கா (1)

புகர் மலை இயங்கா வகை அரி சூழ்ந்தன – கல்லாடம்:2 26/10

மேல்

இயங்கி (1)

நாடு கரிந்து அன்ன காடு கடந்து இயங்கி
இடும்பை நிரப்பினர்க்கு ஈதலின் இறந்தோர்க்கு – கல்லாடம்:2 3/6,7

மேல்

இயங்கினை (1)

எரி தெறற்கு அரிய பொடி பொறுத்து இயங்கினை
முகில் தலை சுமந்த ஞிமிறு எழுந்து இசைக்கும் – கல்லாடம்:2 69/1,2

மேல்

இயங்கு-மின் (1)

எதிர்-மின் இறைஞ்சு-மின் ஏத்து-மின் இயங்கு-மின்
கருப்புரம் துதைந்த கல் உயர் மணி தோள் – கல்லாடம்:2 10/6,7

மேல்

இயங்கும் (1)

வீதி-வாய் தென்றல் மெல்லென்று இயங்கும்
மூதூர் கூடல் வந்து அருள் முக்கணன் – கல்லாடம்:2 17/36,37

மேல்

இயம்ப (2)

சிறிது நின்று இயம்ப உழை இனம் கேண்-மின் இன்று – கல்லாடம்:2 4/16
முனிவர் அஞ்சலியுடன் முகமன் இயம்ப
தேவர்கள் அனைவரும் திசைதிசை இறைஞ்ச – கல்லாடம்:2 82/31,32

மேல்

இயம்பின (1)

எங்கையர் புலவியில் இயம்பின நம்-பால் – கல்லாடம்:2 89/18

மேல்

இயல் (5)

உலகு இயல் நிறுத்தும் பொருள் மரபு ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 3/10
போன நம் தனி நமர் புள் இயல் மான் தேர் – கல்லாடம்:2 14/21
நல் இயல் ஊர நின் புல்லம் உள் மங்கையர் – கல்லாடம்:2 80/22
சுவல் உளை கவன புள் இயல் கலிமான் – கல்லாடம்:2 82/44
முதுக்குறை பெண்டிர் வரத்து இயல் குறிப்ப – கல்லாடம்:2 93/1

மேல்

இயல்பது (1)

இன்புகள் நோக்கா இயல்பது போல – கல்லாடம்:2 7/43

மேல்

இயற்கையும் (1)

இன்பமும் இயற்கையும் இகழா காமமும் – கல்லாடம்:2 100/31

மேல்

இயற்றிய (1)

எட்டெட்டு இயற்றிய கட்டு அமர் சடையோன் – கல்லாடம்:2 96/14

மேல்

இயைத்தும் (1)

எழுதியும் தப்பியும் இயைத்தும் பிணித்தும் – கல்லாடம்:2 54/20

மேல்

இயைந்த (1)

முரன்று எழு காநம் முயன்று வாது இயைந்த
வட புல விஞ்சையன் வைகு இடத்து அகன் கடை – கல்லாடம்:2 43/24,25

மேல்

இயைந்தன (1)

ஒன்றினும் தவறா ஒழுங்கு இயைந்தன போல் – கல்லாடம்:2 58/13

மேல்

இயைந்து (3)

ஏழிடம் தோன்றி இனன் நூற்கு இயைந்து
வீதி போகிய வால் உளை பரவி – கல்லாடம்:2 42/14,15
கொலையினர்-கண்ணும் குன்றாது இயைந்து
வெளியுற தோன்றி இருளுற மறைந்த – கல்லாடம்:2 52/20,21
என் உளம் இருத்தலின் இயைந்து உணர் உயிரும் – கல்லாடம்:2 56/5

மேல்

இயையின் (1)

பொன்னம் பொருப்ப நின் உளத்து இயையின்
கனல் தலை பழுத்த திரள் பரல் முரம்பு – கல்லாடம்:2 59/5,6

மேல்

இரக்க (1)

பேர் இருள் மாயை பெண் மகவு இரக்க
உவர் முதல் கிடந்த சுவை ஏழ் அமைத்து – கல்லாடம்:2 81/18,19

மேல்

இரங்க (1)

கரி கால் அன்ன மொந்தை கலித்து இரங்க
துடி எறிந்து இசைப்ப துகளம் பரப்பி – கல்லாடம்:2 85/29,30

மேல்

இரங்கலை (1)

சென்றுசென்று இரங்கலை அன்றியும் தவிர்மோ – கல்லாடம்:2 88/14

மேல்

இரங்கியும் (2)

உயிரின் தளர இரங்கியும் உணங்கியும் – கல்லாடம்:2 85/7
இவள் நடை பெற்றும் இவள் பயின்றும் இரங்கியும்
ஓருழி வளர்ந்த நீர இவ் அன்னம் – கல்லாடம்:2 92/20,21

மேல்

இரங்கும் (1)

அரந்தையுற்று நீட நின்று இரங்கும்
முருந்து எயிற்று இளம்பிறை கோலம் – கல்லாடம்:2 42/32,33

மேல்

இரட்ட (4)

இரு விரல் உயர்த்தி செரு நிலை இரட்ட
இரு தலை குவிந்த நெட்டு உடல் தண்ணுமை – கல்லாடம்:2 8/20,21
முகம் வேறு இசைக்கும் குடமுழவு இரட்ட
புள் கால் தும்புரு மணம் கந்திருவர் – கல்லாடம்:2 21/34,35
திரு அஞ்செழுத்து குறையாது இரட்ட
இரு நிலம் உருவிய ஒரு தழல் தூணத்து – கல்லாடம்:2 58/25,26
ஒற்றை தாரி ஒரு நரம்பு இரட்ட
விழுந்தும் எழுந்தும் செவ்வழி சேர்த்தி – கல்லாடம்:2 100/17,18

மேல்

இரட்டல் (1)

நெட்டுயிர்ப்பெறிதல் எறிந்து நின்று இரட்டல்
ஓசை இழைத்தல் கழிபோக்கு என்ன – கல்லாடம்:2 21/47,48

மேல்

இரட்டி (4)

ஆயிரத்து இரட்டி கீழ் மேல் நிலையும் – கல்லாடம்:2 61/3
ஏழ் உயர் இரட்டி மதலை நட்டு அமைத்த – கல்லாடம்:2 61/21
நாற்பதிற்று_இரட்டி நால் அங்குலியினும் – கல்லாடம்:2 82/3
ஐம்பதிற்று_இரட்டி ஆறுடன் கழித்த – கல்லாடம்:2 82/13

மேல்

இரட்டும் (1)

நெடு நகர் இரட்டும் களி அரி கிணையே – கல்லாடம்:2 59/13

மேல்

இரண்டாய (1)

கதி இரண்டாய ஓர் அன்பினரே – கல்லாடம்:2 58/36

மேல்

இரண்டிரண்டு (1)

அங்குலி இரண்டிரண்டு அணைத்து விளர் நிறீஇ – கல்லாடம்:2 8/24

மேல்

இரண்டில் (1)

மாங்கனி இரண்டில் ஆம் கனி ஒன்றால் – கல்லாடம்:2 99/38

மேல்

இரண்டினர் (1)

முன் ஒரு நாளில் முதல் தொழில் இரண்டினர்
பன்றியும் பறவையும் என்று உருவெடுத்து – கல்லாடம்:2 58/16,17

மேல்

இரண்டினுள் (1)

மெய் உலகு இரண்டினுள் செய்குநர் உளரேல் – கல்லாடம்:2 66/10

மேல்

இரண்டினை (1)

இருளொடு தாரகை இரண்டினை மயக்கி – கல்லாடம்:2 33/1

மேல்

இரண்டு (17)

ஆறு_இரண்டு அருக்கர் அவிர் கதிர் கனலும் – கல்லாடம்:1 1/9
ஓர் உடல் இரண்டு கூறுபட விடுத்த – கல்லாடம்:1 2/12
கூறு இரண்டு ஆய ஒரு பங்கு எழுந்து – கல்லாடம்:1 2/17
முலை என இரண்டு முரண் குவடு மரீஇ – கல்லாடம்:1 2/35
இரண்டு உடல் ஒன்றாய் கரைந்து கண்படாமல் – கல்லாடம்:2 5/1
இரண்டு என கவைத்த நல் ஆண்டருள் தோழியை – கல்லாடம்:2 7/41
இரண்டு முகிழ்செய்து நெஞ்சுற பெருகும் – கல்லாடம்:2 18/20
இரண்டு பெயர் காத்த தோலா கற்பு – கல்லாடம்:2 18/29
இரண்டு_ஐஞ்ஞூறு திரண்ட முகம் எடுத்து – கல்லாடம்:2 19/28
உள் நிறைந்து உழலும் பாடு இரண்டு உயிர்ப்பு – கல்லாடம்:2 20/30
ஒரு கடல் இரண்டு திரு பயந்தாங்கு – கல்லாடம்:2 22/30
பதம் இரண்டு அமைத்த உள்ள – கல்லாடம்:2 58/35
இளங்கோவினர்கள் இரண்டு அறி பெயரும் – கல்லாடம்:2 66/26
நிலம் இரண்டு அளந்த நெடு முகில் மான – கல்லாடம்:2 72/4
அறுவாய்க்கு ஆ இரண்டு அணைத்து வரை கட்டி – கல்லாடம்:2 82/16
இரண்டு_ஐஞ்ஞூறு திரண்ட அ காவதம் – கல்லாடம்:2 83/4
இரண்டு உயிர் தணப்பு என எனது கண் புணர இ – கல்லாடம்:2 97/24

மேல்

இரண்டு_ஐஞ்ஞூறு (2)

இரண்டு_ஐஞ்ஞூறு திரண்ட முகம் எடுத்து – கல்லாடம்:2 19/28
இரண்டு_ஐஞ்ஞூறு திரண்ட அ காவதம் – கல்லாடம்:2 83/4

மேல்

இரண்டுடன் (1)

பணி_பகை ஊர்தி அருள் கொடி இரண்டுடன்
முன்னும் பின்னும் முதுக்கொள நிறைந்த – கல்லாடம்:2 59/30,31

மேல்

இரண்டும் (2)

துஞ்சல்_இல் இரண்டும் சொல் அரும் ஒன்றும் – கல்லாடம்:2 38/24
பாணி இரண்டும் தாளம் ஆக்கி – கல்லாடம்:2 99/29

மேல்

இரண்டுற (1)

ஒன்றை விட்டு ஒரு சீர் இரண்டுற உறுத்தி – கல்லாடம்:2 99/12

மேல்

இரதத்து (1)

ஒரு கால் இரதத்து எழு பரி பூட்டி – கல்லாடம்:2 96/9

மேல்

இரதம் (1)

அலகை நெட்டு இரதம் புனல் என காட்டினை – கல்லாடம்:2 69/17

மேல்

இரதமும் (1)

பாலும் சுவையும் பழமும் இரதமும்
உடலும் உயிரும் ஒன்றியது என்ன – கல்லாடம்:2 58/4,5

மேல்

இரந்தன (1)

இரந்தன வரத்தால் ஒரு சடை இருத்திய – கல்லாடம்:2 57/25

மேல்

இரந்து (1)

நறவு இரந்து அருளிய பெரியவர் பெருமான் – கல்லாடம்:2 77/13

மேல்

இரந்தும் (1)

இரவினில் தங்க எளிவரல் இரந்தும்
இருவி அம் புனத்திடை எரி உயிர்ப்பெறிந்தும் – கல்லாடம்:2 85/13,14

மேல்

இரப்ப (3)

தாதையும் இரப்ப தளையது விடுத்தோய் – கல்லாடம்:1 2/46
போது தூய் இரப்ப புணரா மயக்கம் – கல்லாடம்:2 25/14
தானவர்க்கு உடைந்து வானவர் இரப்ப
உழல் தேர் பத்தினன் மகவு என நாறி – கல்லாடம்:2 95/24,25

மேல்

இரவகத்துள் (1)

நின் பதி மறைந்த நெட்டு இரவகத்துள்
குருகும் புள்ளும் அருகு அணி சூழ – கல்லாடம்:2 68/6,7

மேல்

இரவி (4)

பிரசமும் வண்டும் இரவி தெறு மணியும் – கல்லாடம்:2 28/21
விண் விரித்து ஒடுக்கும் இரவி வண் கவிகைக்கு – கல்லாடம்:2 81/31
கண்படுத்து இரவி கீறும் முன் – கல்லாடம்:2 96/27
கடும் சுடர் இரவி விடும் கதிர் தேரினை – கல்லாடம்:2 97/14

மேல்

இரவிக்கு (1)

இரவிக்கு அண்ணிய வைகறை-காறும் – கல்லாடம்:2 34/15

மேல்

இரவில் (2)

நெஞ்சினும் கிடந்து நீண்ட வல் இரவில்
செல்லவும் உரியம் தோழி நில்லாது – கல்லாடம்:2 8/31,32
கிடந்த வல் இரவில் கிளர் மழை கான்ற – கல்லாடம்:2 83/15

மேல்

இரவினில் (1)

இரவினில் தங்க எளிவரல் இரந்தும் – கல்லாடம்:2 85/13

மேல்

இரவு (2)

பகல் இரவு ஒடுங்கா விடு வளி ஆக – கல்லாடம்:2 20/31
இருள் அக சோலையுள் இரவு என தங்கிய – கல்லாடம்:2 74/11

மேல்

இராமன் (1)

இறுத்து அவன் மகள் புணர்ந்து எரி மழு_இராமன் – கல்லாடம்:2 95/28

மேல்

இரு (63)

இரு கவுள் கவிழ்த்த மத நதி உவட்டின் – கல்லாடம்:1 1/3
ஒருமையுள் ஒருங்கி இரு கை நெய் வார்த்து – கல்லாடம்:1 2/32
வெட்சி மலர் சூழ்ந்த நின் இரு கழல் கால் – கல்லாடம்:1 2/56
ஒரு தொழிற்கு இரு பகை தீராது வளர்த்தலும் – கல்லாடம்:2 3/4
ஊற்று எழும் இரு கவுள் பெரு மத கொலை மலை – கல்லாடம்:2 4/17
மூ_இரு திருமுகத்து ஒரு வேலவற்கு – கல்லாடம்:2 7/8
இரு விரல் நிமிர்த்து புரிவொடு சேர்த்து – கல்லாடம்:2 8/11
இரு விரல் உயர்த்தி செரு நிலை இரட்ட – கல்லாடம்:2 8/20
இரு தலை குவிந்த நெட்டு உடல் தண்ணுமை – கல்லாடம்:2 8/21
ஒரு முகம் தாழ்த்தி இரு கடிப்பு ஒலிப்ப – கல்லாடம்:2 8/22
நாடு இரு முனிவர்க்கு ஆடிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 8/29
இரு திரை எடுக்க பொரு திரை எடுத்தும் – கல்லாடம்:2 9/22
ஏதம் தீர இரு மருங்கு எழுந்தே – கல்லாடம்:2 10/28
அருள் வழி காட்டலின் இரு விழி ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/20
பரிபுர கம்பலை இரு செவி உண்ணும் – கல்லாடம்:2 11/25
இரு சரண் பெருகுநர் போல – கல்லாடம்:2 11/31
முண்டகம் மலர்த்தி முருகு அவிழ் இரு தாள் – கல்லாடம்:2 12/19
கொலை நுதி எயிறு என்று இரு பிறை முளைத்த – கல்லாடம்:2 13/11
செறி பிறப்பு இறப்பு என இரு வகை திரியும் – கல்லாடம்:2 13/15
ஒரு மதி முறித்து ஆண்டு இரு கவுள் செருகிய – கல்லாடம்:2 16/31
இரு கால் முகனிற்கு அருகா துரந்து – கல்லாடம்:2 17/51
இரு தாள் பெற்றவர் பெறும் திரு போல – கல்லாடம்:2 22/52
ஒரு கால் முன் வைத்து இரு கால் வளைப்ப – கல்லாடம்:2 25/25
ஒன்றால் இரு மலை அன்று ஏந்தியது என – கல்லாடம்:2 27/8
மத மலை இரு_நான்கு பிடர் சுமந்து ஓங்கி – கல்லாடம்:2 28/7
இரு கரம் அடுக்கி பெரு நீர் வார்ப்ப – கல்லாடம்:2 30/13
கூடற்கு இறைவன் இரு தாள் இருத்தும் – கல்லாடம்:2 30/21
சுழல் விழி சிறுநகை குட வயிற்று இரு குழை – கல்லாடம்:2 34/6
கூடற்கு இறைவன் இரு தாள் விடுத்த – கல்லாடம்:2 37/21
இரு_நான்கு குற்றம் அடி அற காய்ந்து இவ் – கல்லாடம்:2 40/6
இரு குழை கிழிக்கும் அரி மதர் மலர் கண் – கல்லாடம்:2 41/49
இரு நால் திசையும் உண் பலி தூவி – கல்லாடம்:2 47/6
மதிஞரின் பழித்த வடு இரு_மூன்றும் – கல்லாடம்:2 53/15
இரு பதம் உள் வைத்து இருந்தவர் வினை போல் – கல்லாடம்:2 53/19
இரு நிலம் காத்தலின் மதி உடை வேந்தும் – கல்லாடம்:2 56/8
இரு புறம் தழைத்த திரு நிழல் இருக்கும் – கல்லாடம்:2 56/11
இரு நிலம் உருவிய ஒரு தழல் தூணத்து – கல்லாடம்:2 58/26
முழுதுற நிறைந்த இரு பதம் புகழார் – கல்லாடம்:2 59/34
இரு புல வேந்தர் மறுபுல பெரும் பகை – கல்லாடம்:2 61/19
இரு நிலம் தாங்கிய வலி கெழு நோன்மை – கல்லாடம்:2 65/1
இரு பதம் உள் வைத்தவர் போல – கல்லாடம்:2 67/25
இரு பால் இலங்க உலகு பெற நிறைந்த – கல்லாடம்:2 71/12
ஈங்கு இவற்று அடங்கிய இரு திணை உயிர்களும் – கல்லாடம்:2 71/28
இருந்தன இரு புறத்து எந்தை என் அமுதம் – கல்லாடம்:2 73/10
இரு பதம் தேறா இருள் உளம் ஆம் என – கல்லாடம்:2 73/13
இரு கடல் ஓருழி மருவியது என்ன – கல்லாடம்:2 74/4
இரு சுடர் ஒரு சுடர் புணர் விழி ஆக்கி முன் – கல்லாடம்:2 75/19
இரு செவி புக்கது ஒத்தன இவட்கே – கல்லாடம்:2 75/30
இரு கரம் தரித்த ஒரு விழி நுதலோன் – கல்லாடம்:2 77/16
இரு கால் கவணிற்கு எரி மணி சுமந்த – கல்லாடம்:2 81/43
இரு நிலம் கிடத்தி மனம் கரம் கதுவ – கல்லாடம்:2 82/7
இரு சரண் அகலா ஒருமையர் உளம் என – கல்லாடம்:2 84/9
இரு மன பொய் உளத்து ஒரு மகள்-தன்னை – கல்லாடம்:2 87/4
இரு வடிவு ஆகி பழ மறை வேதியன் – கல்லாடம்:2 90/7
இரு விழி பொலி அ திரு நகர்ப்புறத்து – கல்லாடம்:2 93/7
இரு வகை ஏழ் எனும் திரு உலகு அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 94/34
இரு புறம் போற்ற ஒரு தேர் வரத்தினர்க்கு – கல்லாடம்:2 94/36
இரு சிறை கழுகினர்க்கு உலந்த கடன் கழித்து – கல்லாடம்:2 95/33
நான்முகத்தவர்க்கும் இரு பால் பகுத்த – கல்லாடம்:2 95/39
இரு வான் போகிய எரி சுடர் கடவுள் – கல்லாடம்:2 96/10
இரு சரண் அடைந்த மறுவிலர் போல – கல்லாடம்:2 96/15
தாமரை பழித்த இரு சரண் அடையா – கல்லாடம்:2 97/18
ஞெள்ளலில் குனித்த இரு மாத்திரைக்கு – கல்லாடம்:2 99/16

மேல்

இரு_நான்கு (2)

மத மலை இரு_நான்கு பிடர் சுமந்து ஓங்கி – கல்லாடம்:2 28/7
இரு_நான்கு குற்றம் அடி அற காய்ந்து இவ் – கல்லாடம்:2 40/6

மேல்

இரு_மூன்றும் (1)

மதிஞரின் பழித்த வடு இரு_மூன்றும்
அணுகாது அகற்றி பணி முனி நால்வர்க்கு – கல்லாடம்:2 53/15,16

மேல்

இருக்கினும் (2)

ஒரு திசை நோக்கினும் இருக்கினும் உடைந்தும் – கல்லாடம்:2 44/7
இருக்கினும் இறக்கினும் உதவா தேவர்-தம் – கல்லாடம்:2 92/2

மேல்

இருக்கும் (4)

உடை கவட்டு ஓமை உலர் சினை இருக்கும்
வளை கண் கூகையும் மயங்கி வாய் குழற – கல்லாடம்:2 7/22,23
கை பார்த்து இருக்கும் மட பெடை குருகே – கல்லாடம்:2 23/7
வினவாது இருக்கும் கேண்மை – கல்லாடம்:2 23/49
இரு புறம் தழைத்த திரு நிழல் இருக்கும்
ஒரு பரங்குன்றம் மருவிய கூடல் – கல்லாடம்:2 56/11,12

மேல்

இருக்கை (1)

அந்தணர் இருக்கை அகல்வோர் சூழ்ந்து என – கல்லாடம்:2 25/9

மேல்

இருசெயல் (1)

முகன் தரும் இருசெயல் அகன் பெற கொளுவும் – கல்லாடம்:2 50/2

மேல்

இருண்ட (1)

ஆழ்ந்து அகன்று இருண்ட சிறை நீர் கயத்துள் – கல்லாடம்:2 68/2

மேல்

இருண்டு (1)

கொலையினர் உள்ளமும் குறைகொள இருண்டு
நானம் நீவி நாள்_மலர் மிலைந்து – கல்லாடம்:2 35/13,14

மேல்

இருத்தலானும் (1)

இறுதியில் சலியாது இருத்தலானும்
மறுமை தந்து உதவும் இருமையானும் – கல்லாடம்:2 11/17,18

மேல்

இருத்தலின் (2)

மறை வெளிப்படுத்தலின் கலைமகள் இருத்தலின்
அக மலர் வாழ்தலின் பிரமன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/13,14
என் உளம் இருத்தலின் இயைந்து உணர் உயிரும் – கல்லாடம்:2 56/5

மேல்

இருத்தாத (1)

நெஞ்சு இருத்தாத வஞ்சகர் போல – கல்லாடம்:2 42/30

மேல்

இருத்தி (2)

அகன்று கட்டு அவிழ்ந்த சேகரத்து இருத்தி
வீதியும் கவலையும் மிக வளம் புகன்று – கல்லாடம்:2 43/18,19
மருங்கில் கரத்தினில் வாடாது இருத்தி
போர் வலி அவுணர் புக பொருது உடற்றிய – கல்லாடம்:2 88/29,30

மேல்

இருத்திய (2)

இரந்தன வரத்தால் ஒரு சடை இருத்திய
கூடல் பெருமான் குரை கழல் கூறும் – கல்லாடம்:2 57/25,26
தன் உரு ஒன்றில் அருள் உரு இருத்திய
ஆதி நாயகன் அகன் மலர் கழல் இணை – கல்லாடம்:2 72/13,14

மேல்

இருத்தியது (1)

மார்பமும் இருத்தியது என்ன கூன் புறத்து – கல்லாடம்:2 85/36

மேல்

இருத்தும் (1)

கூடற்கு இறைவன் இரு தாள் இருத்தும்
கவையா வென்றி நெஞ்சினர் நோக்க – கல்லாடம்:2 30/21,22

மேல்

இருந்த (9)

சேவல் அம் கொடியோன் காவல்கொண்டு இருந்த
குன்றம் உடுத்த கூடல் அம் பதி இறை – கல்லாடம்:2 8/7,8
தலை பெற இருந்த நிலை புகழானும் – கல்லாடம்:2 19/18
இன்னும் காணா காட்சிகொண்டு இருந்த
அன்ன திரளும் பெரும் கரி ஆக – கல்லாடம்:2 21/22,23
தெய்வ பிறை இருந்த திரு நுதல் பேதையை – கல்லாடம்:2 55/4
சூழ்கொள இருந்த கூடல் அம் பெருமான் – கல்லாடம்:2 59/33
திருமலர் இருந்த முதியவன் போல – கல்லாடம்:2 72/1
நெடுநாள் திருவயிற்று அருளுடன் இருந்த
நெடும் சடை உக்கிரன் பயந்தருள் நிமலன் – கல்லாடம்:2 75/11,12
நூறு உடை மகத்தில் பேறு கொண்டு இருந்த
புரந்தரன் போலும் பொன் எயில் எறிந்த – கல்லாடம்:2 81/12,13
எல்லாம் தோற்ற இருந்த தோற்றமும் – கல்லாடம்:2 90/4

மேல்

இருந்தவர் (1)

இரு பதம் உள் வைத்து இருந்தவர் வினை போல் – கல்லாடம்:2 53/19

மேல்

இருந்தன (2)

அறிவோர் காணும் குறியாய் இருந்தன
இரும் திண் போர்வை பிணி விசி முரசம் – கல்லாடம்:2 18/13,14
இருந்தன இரு புறத்து எந்தை என் அமுதம் – கல்லாடம்:2 73/10

மேல்

இருந்து (13)

எம் எதிர்ப்பு இன்றி இருந்து எதிர்ப்பட்டு – கல்லாடம்:2 8/33
இறை இருந்து உதவா நிறை வளை குலனும் – கல்லாடம்:2 14/40
வயிற்றில் இருந்து வாய் முளைத்து என்ன – கல்லாடம்:2 17/50
அ நெடு வேணியில் கண்ணி என இருந்து
தூற்றும் மறு ஒழிந்த ஏற்றத்தானும் – கல்லாடம்:2 19/32,33
எண் திசை கரு இருந்து இன மழை கான்றது – கல்லாடம்:2 26/2
குளிர் நிழல் இருந்து குண செயல் மூன்றும் – கல்லாடம்:2 53/11
நான் முகம் கொண்டு அறி நன்னர் நெஞ்சு இருந்து
வேற்று அருள் பிறவி தோற்றுவித்து எடுத்து – கல்லாடம்:2 72/2,3
பல் மணி ஆசனத்து இருந்து செவ்வானின் – கல்லாடம்:2 75/5
நோன்புறு விரதியர் நுகர உள் இருந்து என – கல்லாடம்:2 76/10
இருந்து ஒளிர் அரும் தேன் இலதால் நீரும் – கல்லாடம்:2 81/50
தலை இருந்து அரும் கதி முழுதும் நின்று அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 87/35
ஒலிவர ஓதிமம் எரி மலர் தவிசு இருந்து
ஊடு உகள் சிரலை பச்சிறவு அருந்தும் – கல்லாடம்:2 93/13,14
வலவை இடாகினி மண் இருந்து எடுத்த – கல்லாடம்:2 99/23

மேல்

இருந்தும் (2)

பழம் புல் குரம்பை இடம் புக்கு இருந்தும்
முடங்கு அதள் உறுத்த முகிழ் நகை எய்தியும் – கல்லாடம்:2 12/7,8
எவ்வுயிர் இருந்தும் அவ் உயிர் அதற்கு – கல்லாடம்:2 65/21

மேல்

இருந்தோன் (1)

கூடல் அம் பதி அகம் வீடுபெற இருந்தோன்
இரு தாள் பெற்றவர் பெறும் திரு போல – கல்லாடம்:2 22/51,52

மேல்

இருநிலத்து (1)

மழலை கிளவியும் இருநிலத்து இன்பமும் – கல்லாடம்:2 50/10

மேல்

இருப்ப (1)

செவ்வே தந்தமை துயர் இருப்ப
கூறு பெயரொடு வேறு பெயரிட்டு – கல்லாடம்:2 16/37,38

மேல்

இருப்பும் (1)

பெரும் தவர் குழுவும் அரும் கதி இருப்பும்
பொதியமும் களிப்ப விரிதரு தென்றலும் – கல்லாடம்:2 24/20,21

மேல்

இருபத்தாறு (1)

அ நரம்பு இருபத்தாறு அங்குலி பெற – கல்லாடம்:2 82/24

மேல்

இருபத்தும் (1)

மலை நிரைத்து ஒழுக்கிய கரம் இருபத்தும்
விண் உடைத்து அரற்றவும் திசை உட்க முரியவும் – கல்லாடம்:2 78/19,20

மேல்

இருபத்தைந்து (1)

திருமலர் எழுதிய வரை இருபத்தைந்து
அங்குலி இரண்டிரண்டு அணைத்து விளர் நிறீஇ – கல்லாடம்:2 8/23,24

மேல்

இரும் (6)

என் உளம் குடிகொண்டு இரும் பயன் அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 1/13
இரும் திண் போர்வை பிணி விசி முரசம் – கல்லாடம்:2 18/14
இரும் திசை போக்கு பெரும் தோள் ஆக – கல்லாடம்:2 20/27
ஒரு வழி அளிக்கும் இரும் கதிர் சிறுவனை – கல்லாடம்:2 50/11
இல்லம் புகுதரில் இரும் கதவு அடைத்தும் – கல்லாடம்:2 66/6
ஈங்கு இவை கிடக்க என் நிழல் இரும் புனத்து – கல்லாடம்:2 81/49

மேல்

இரும்பு (2)

வெள்ளி இரும்பு பொன் எனப்பெற்ற – கல்லாடம்:2 22/40
இரும்பு கவைத்து அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை – கல்லாடம்:2 34/19

மேல்

இருமை (1)

ஒரு தாள் விண்ணத்து இருமை பெற நீட்டிய – கல்லாடம்:2 27/6

மேல்

இருமையானும் (1)

மறுமை தந்து உதவும் இருமையானும்
பெண் இடம் கலந்த புண்ணியன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/18,19

மேல்

இருவரும் (1)

மூவா தனி நிலைக்கு இருவரும் ஓர் உயிர் – கல்லாடம்:2 7/40

மேல்

இருவரை (1)

இருவரை காவல் மருவுதல் ஈந்து – கல்லாடம்:2 25/30

மேல்

இருவி (2)

அருவி அம் சாரல் இருவி அம் புனத்தினும் – கல்லாடம்:2 4/10
இருவி அம் புனத்திடை எரி உயிர்ப்பெறிந்தும் – கல்லாடம்:2 85/14

மேல்

இருவினை (3)

அவை முதல் ஆகி இருவினை கெடுக்கும் – கல்லாடம்:2 11/23
இருவினை துரந்த திருவுடல் மூழ்கி – கல்லாடம்:2 40/2
இருவினை நாடி உயிர்-தொறும் அமைத்த – கல்லாடம்:2 62/8

மேல்

இருவீரும் (2)

வளைத்த நெடும் கார் புனத்து இருவீரும்
மணி நிறை ஊசல் அணிபெற உகைத்தும் – கல்லாடம்:2 22/31,32
மற்று அதன் தோலில் உற்று இருவீரும்
கண்படுத்து இரவி கீறும் முன் – கல்லாடம்:2 96/26,27

மேல்

இருவேம் (1)

இருவேம் ஒருகால் எரி அதர் இறந்து – கல்லாடம்:2 12/2

மேல்

இருள் (37)

கொன்றை புறவு அகற்றி நின்ற இருள் காட்டின – கல்லாடம்:2 1/21
இருள் மன தக்கன் பெரு மகம் உண்ண – கல்லாடம்:2 4/6
குடுமி அம் தழலும் அவண் இருள் குவையும் – கல்லாடம்:2 6/30
சேர மறைந்த கூர் இருள் நடுநாள் – கல்லாடம்:2 8/36
குரவம் மலர்ந்த குவை இருள் குழலி – கல்லாடம்:2 12/1
ஆயிரம் தழல் கரத்து இருள்_பகை மண்டிலத்து – கல்லாடம்:2 13/9
புதை இருள் துரக்கும் வெயில் மணி திருவும் – கல்லாடம்:2 14/38
கொலையினர் நெஞ்சம் கூண்ட வல் இருள் எனும் – கல்லாடம்:2 14/44
உலக இருள் துரக்கும் செஞ்சுடர் வெண்சுடர் – கல்லாடம்:2 23/11
முத்து மணி கிடக்கும் செறி இருள் அரங்காய் – கல்லாடம்:2 23/21
இருள் உடல் அந்தகன் மருள்கொள உதைத்த – கல்லாடம்:2 27/14
மலர் தலை உலகத்து இருள் எறி விளக்கும் – கல்லாடம்:2 29/23
தன் உடல் அன்றி பிறிது உண் கனை இருள்
பகல் வலிக்கு ஒதுங்கிய தோற்றம் போல – கல்லாடம்:2 32/1,2
அருள் நிறை பெருமான் இருள் நிறை மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 40/21
கண் புதை யாப்பு திணி இருள் விடிய – கல்லாடம்:2 45/19
திரு மிடற்று இருள் என செறிதரும் மா முகில் – கல்லாடம்:2 47/29
அடியவர் உளத்து இருள் அகற்றலின் விளக்கும் – கல்லாடம்:2 56/1
இருள் கலர் புலன் என சுழல் தரும் சூறை – கல்லாடம்:2 59/14
உலகு இருள் துரக்கும் செஞ்சுடர் வெண்சுடர் – கல்லாடம்:2 69/29
இரு பதம் தேறா இருள் உளம் ஆம் என – கல்லாடம்:2 73/13
இருள் உடல் அரக்கியர் கலைமகள் கண்டு – கல்லாடம்:2 73/21
இருள் அக சோலையுள் இரவு என தங்கிய – கல்லாடம்:2 74/11
போக்கு அற வளைந்து புணர் இருள் நாளும் – கல்லாடம்:2 77/20
கவை தலை பிறை எயிற்று இருள் எழில் அரக்கன் – கல்லாடம்:2 78/9
எரி வாய் உரகர் இருள் நாட்டு உருவ – கல்லாடம்:2 80/14
பேர் இருள் மாயை பெண் மகவு இரக்க – கல்லாடம்:2 81/18
இற்றையின் கரந்த இருள் மனம் என்னே – கல்லாடம்:2 81/46
எண் திசை சாகை கொண்டு இருள் மனம் பொதுளி – கல்லாடம்:2 83/2
தொகை இருள் கொல்லும் முன்றில் பக்கத்து – கல்லாடம்:2 83/22
செறி இருள் குழம்பகம் சென்று பளிங்கு எடுத்த – கல்லாடம்:2 85/17
இருள் குறள் ஊன்றி எம் அருள் களி ஆற்றி – கல்லாடம்:2 85/24
இருள் பவம் நடுங்கல் எனும் குணம் எட்டும் – கல்லாடம்:2 86/34
வெளியுற தோன்றிய இருள் மணி மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 87/37
இருள் அறு புலனும் மெய் பொருள் உறும் கல்வியும் – கல்லாடம்:2 88/7
இருள் உடை பெரு முகில் வழி தெரிந்து ஏகன்-மின் – கல்லாடம்:2 93/9
ஒரு கால் தேர் நிறைந்து இருள் உடைத்து எழுந்த – கல்லாடம்:2 95/15
ஆம் என காட்டும் அணி இருள் மின்னலின் – கல்லாடம்:2 97/7

மேல்

இருள்_பகை (1)

ஆயிரம் தழல் கரத்து இருள்_பகை மண்டிலத்து – கல்லாடம்:2 13/9

மேல்

இருள்மகள் (1)

இருள்மகள் கொண்ட குறுநகை போல – கல்லாடம்:2 38/6

மேல்

இருளும் (2)

கரு முகில் வெளுத்த திரு மிடற்று இருளும்
நுதல் மதி கிழித்த அழல் அவிர் நோக்கமும் – கல்லாடம்:2 15/24,25
என் உளத்து இருளும் இடை புகுந்து உடைத்த – கல்லாடம்:2 70/4

மேல்

இருளுற (1)

வெளியுற தோன்றி இருளுற மறைந்த – கல்லாடம்:2 52/21

மேல்

இருளொடு (1)

இருளொடு தாரகை இரண்டினை மயக்கி – கல்லாடம்:2 33/1

மேல்

இரை (4)

துயிலா கேளுடன் உயிர் இரை தேரும் – கல்லாடம்:2 43/6
தழல் விழி பாந்தள் தான் இரை மாந்தியும் – கல்லாடம்:2 60/6
பார்ப்பு இரை கவர பயன் உறும் உலகில் – கல்லாடம்:2 79/4
கவை நா கட்செவி அணந்து இரை துய்த்த – கல்லாடம்:2 87/19

மேல்

இல் (13)

சொரி வெள் அலகரும் பழுது_இல் வாய்மையர் – கல்லாடம்:2 15/7
மை_இல் காட்சி கொய் உளை நிற்ப – கல்லாடம்:2 17/49
விளக்கமும் புதுமையும் அளப்பு_இல் காட்சியும் – கல்லாடம்:2 18/11
இல் உறை கல்லின் வெண் மலர் பரப்பி – கல்லாடம்:2 18/26
துஞ்சல்_இல் இரண்டும் சொல் அரும் ஒன்றும் – கல்லாடம்:2 38/24
துறவால் அறனால் பெறல்_இல் மாந்தர் – கல்லாடம்:2 38/29
அன்ன ஊரனை எம் இல் கொடுத்து – கல்லாடம்:2 55/34
புல் இதழ் தாமரை இல் அளித்து எனவும் – கல்லாடம்:2 73/17
இல் எனும் தீ சொல் இறுத்தனர் தோமும் – கல்லாடம்:2 75/24
பொய் வரும் ஊரன் புகல் அரும் இல் புக – கல்லாடம்:2 79/16
அதிர் குரைப்பு அடக்கி இல் புறத்து அணைந்த நம் – கல்லாடம்:2 83/26
இல் பொழில் கிடைக்குமளவும் நின்று உலைந்தும் – கல்லாடம்:2 85/18
வேதம் முளைத்த ஏதம்_இல் வாக்கால் – கல்லாடம்:2 98/11

மேல்

இல்லத்து (1)

அன்னையர் இல்லத்து அணி மட மங்கையர் – கல்லாடம்:2 42/18

மேல்

இல்லம் (4)

நின் இலம் கடந்தது அன்னவள் இல்லம்
பேரா வாய்மை நின் ஊரனை கடந்தது – கல்லாடம்:2 62/11,12
இல்லம் புகுதரில் இரும் கதவு அடைத்தும் – கல்லாடம்:2 66/6
ஓவிய இல்லம் எம் உறையுள் ஆக – கல்லாடம்:2 80/23
பெரும் புனல் ஊர எம் இல்லம்
அரும் புனல் வையை புது நீர் அன்றே – கல்லாடம்:2 87/41,42

மேல்

இல்லில் (1)

இல்லில் செறிக்கும் சொல்லுடன் சில் மொழி – கல்லாடம்:2 1/25

மேல்

இல (1)

நன்றிசெய்குநர் பிழைத்தோர்க்கு உய்வு இல என்னும் – கல்லாடம்:2 4/12

மேல்

இலக்கமொடு (1)

எண்ணா இலக்கமொடு நண்ணிடு துயரமும் – கல்லாடம்:1 1/24

மேல்

இலக்கு (1)

செம் மணி சுழற்றி தேன் இலக்கு எறிதர – கல்லாடம்:2 97/2

மேல்

இலங்க (1)

இரு பால் இலங்க உலகு பெற நிறைந்த – கல்லாடம்:2 71/12

மேல்

இலங்கை (1)

இலங்கை அவ் அரக்கற்கு இளையோன் பெறுக என – கல்லாடம்:2 95/37

மேல்

இலதால் (2)

எம்மிடத்து இலதால் என்னை – கல்லாடம்:2 63/29
இருந்து ஒளிர் அரும் தேன் இலதால் நீரும் – கல்லாடம்:2 81/50

மேல்

இலது (1)

இலது எனின் உளது என்று உள்ளமொடு விதித்தும் – கல்லாடம்:2 44/1

மேல்

இலம் (1)

நின் இலம் கடந்தது அன்னவள் இல்லம் – கல்லாடம்:2 62/11

மேல்

இலர் (1)

கடுக்கை அம் சடையினன் கழல் உளத்து இலர் போல் – கல்லாடம்:2 79/15

மேல்

இலவத்து (1)

சே இதழ் இலவத்து உடை காய் பஞ்சி – கல்லாடம்:2 7/18

மேல்

இலவு (3)

இலவு அலர் வாட்டிய செம் கால் பிடித்து – கல்லாடம்:2 18/27
இலவு அலர் தூற்றி அனிச்சம் குழைத்து – கல்லாடம்:2 90/1
கோகில கண் நீடு இலவு அலர் செம்பு என – கல்லாடம்:2 98/36

மேல்

இலள் (1)

தெய்வம் என்று ஒருகால் தெளியவும் உளத்து இலள்
பல உயிர் தழைக்க ஒரு குடை நிழற்றும் – கல்லாடம்:2 61/17,18

மேல்

இலன் (2)

மறை வாய் பார்ப்பான் மகனும் பழுது இலன்
சோதிட கலைமகள் தோற்றம் போல – கல்லாடம்:2 15/5,6
புந்தி ஒன்று இன்றி புகல் இலன் என்று அயர் – கல்லாடம்:2 44/23

மேல்

இலனே (2)

மாறுபாடு கூறுதல் இலனே
ஈங்கு இவை நிற்க யாங்கள் அவ் அருவியில் – கல்லாடம்:2 16/28,29
தாரொடு மயங்கி பெருமையும் இலனே – கல்லாடம்:2 37/24

மேல்

இலாமை (1)

பாசம் இலாமை மாசறு நிட்களம் – கல்லாடம்:2 86/28

மேல்

இலை (11)

எழு மலை பொடித்த கதிர் இலை நெடு வேல் – கல்லாடம்:2 1/6
தொடர்ந்ததும் இலை கீழ் நடந்த சொல் கிடக்க – கல்லாடம்:2 17/44
சிரல் வானிலையும் கழை இலை வீழ்வதும் – கல்லாடம்:2 21/51
தேக்கு இலை விரித்து நால் திசை வைத்து – கல்லாடம்:2 24/6
கருவி நுனி கொள் நெறி இலை ஈந்தின் – கல்லாடம்:2 24/10
நெட்டு இலை அரம்பை குறுங்காய் மானும் – கல்லாடம்:2 24/12
நெட்டு இலை குறும் புகர் குருதி வேலவ – கல்லாடம்:2 28/3
நெட்டு இலை பொலிந்த பொன் நிறை திரு உறையுளில் – கல்லாடம்:2 54/23
தாரை எட்டு உடைய கூர் இலை நெடு வேல் – கல்லாடம்:2 61/10
அரவு எயிறு அணைத்த முள் இலை முட கைதைகள் – கல்லாடம்:2 82/40
புகர் இலை நெடு வேல் அறு முக குளவன் – கல்லாடம்:2 98/55

மேல்

இலைச்சுமி (1)

மத்தக குழிவு காசம் இலைச்சுமி
எச்சம் பொரிவு புகைதல் புடாயம் – கல்லாடம்:2 98/23,24

மேல்

இவ் (10)

நன்னர் கொள் ஆசி நாட்டியது இவ் உழை – கல்லாடம்:2 6/15
பல குறி பெற்று இவ் உலகு உயிர் அளித்த – கல்லாடம்:2 39/6
இரு_நான்கு குற்றம் அடி அற காய்ந்து இவ்
ஆறு எதிர்ப்பட்ட அரும் தவ திருவினர் – கல்லாடம்:2 40/6,7
இவ் வகை பிறவும் எதிர் அமர் ஏறி – கல்லாடம்:2 49/15
அம்பல் தூற்றும் இவ் ஊர் அடக்கி – கல்லாடம்:2 64/9
குறித்த இவ் இடைநிலை ஒன்றே – கல்லாடம்:2 70/21
ஒருபால் அணைந்த இவ் உயர் மதி பாணற்கு – கல்லாடம்:2 91/15
ஓருழி வளர்ந்த நீர இவ் அன்னம் – கல்லாடம்:2 92/21
இவ் அணங்கு அவ் அதர் பேய்த்தேர்க்கு இடைந்தனள் – கல்லாடம்:2 96/2
கொடு வழி இவ் வரவு என்றும் – கல்லாடம்:2 97/25

மேல்

இவ்விடனே (2)

பாடலம் புனைந்த கற்பதுக்கை இவ்விடனே
ஒட்டுவிட்டு உலறிய பராரை நெட்டா கோட்டு – கல்லாடம்:2 6/24,25
தம் உளம் தவறி போந்தது இவ்விடனே – கல்லாடம்:2 63/30

மேல்

இவ்விடை (2)

பெரு நகை கூட்டமும் கழிவுசெய்து இவ்விடை
மயக்குறு மாலை மா மகள் எதிர – கல்லாடம்:2 57/18,19
என் கண் கண்ட இவ்விடை என் உளம் – கல்லாடம்:2 86/14

மேல்

இவ்வுழி (1)

இவ்வுழி ஆயத்தினர்களுமாக – கல்லாடம்:2 80/25

மேல்

இவட்கு (1)

நின்ற இவட்கு இனி என் ஆம் – கல்லாடம்:2 79/26

மேல்

இவட்கே (2)

மாமை ஊர்தரும் மணி நிறத்து இவட்கே – கல்லாடம்:2 59/36
இரு செவி புக்கது ஒத்தன இவட்கே – கல்லாடம்:2 75/30

மேல்

இவண் (2)

ஒன்றிய உவமம் இன்று இவண் உளவால் – கல்லாடம்:2 73/28
இவண் நிற்கவைத்த ஏலா கடுங்கண் – கல்லாடம்:2 81/47

மேல்

இவணே (2)

வாசகம் கண்டு மகிழ்ந்ததும் இவணே
துணை விளக்கு எரியும் நிலை விழி பேழ் வாய் – கல்லாடம்:2 6/8,9
அடும் தழல் மாற்றிய கால் குறி இவணே – கல்லாடம்:2 6/44

மேல்

இவர் (1)

கண் இவர் கூடல் பெரு வளம் பதியே – கல்லாடம்:2 27/32

மேல்

இவரிய (1)

கொள்ளிவாய் குணங்கு உள்ளு-தோறு இவரிய
மின்மினி உமிழும் துன் அலர் கள்ளியை – கல்லாடம்:2 97/11,12

மேல்

இவருள் (1)

அளவா கன்னியர் இவருள்
உளம் ஆம் வேட்கையள் இன்னள் என்று உரையே – கல்லாடம்:2 28/33,34

மேல்

இவள் (9)

தண்ணம்துறைவற்கு இன்று இவள் ஒருத்தி – கல்லாடம்:2 23/40
நாடல் நீ இவள் கழை தோள் நசையே – கல்லாடம்:2 51/33
முளையா வென்றி இவள் முகம் மதிக்கே – கல்லாடம்:2 60/29
இவள் உளம் கொட்ப அயல் உளம் களிப்ப – கல்லாடம்:2 73/14
செம் மலர் குழல் இவள் போய் அறிவுறுத்த – கல்லாடம்:2 73/25
அவள் தர இவள் பெறும் அரந்தை அம் பேறினுக்கு – கல்லாடம்:2 73/27
உற்று இவள் பெற்றாள் என்பதும் தகுமே – கல்லாடம்:2 73/30
இவள் நடை பெற்றும் இவள் பயின்றும் இரங்கியும் – கல்லாடம்:2 92/20
இவள் நடை பெற்றும் இவள் பயின்றும் இரங்கியும் – கல்லாடம்:2 92/20

மேல்

இவளே (4)

நிலை நீர் நாடன் நீயே இவளே
மலை உறை பகைத்து வான் உறைக்கு அணக்கும் – கல்லாடம்:2 51/9,10
இவளே தொண்டகம் துவைப்ப தொழில் புனம் வளைந்து – கல்லாடம்:2 51/15
இவளே கடம் பெறு கரி குலம் மடங்கல் புக்கு அகழ – கல்லாடம்:2 51/19
இவளே மணி வாய் கிள்ளை துணியாது அகற்ற – கல்லாடம்:2 51/23

மேல்

இவளோ (1)

இவளோ துயரம் பெறுவது என் என்று – கல்லாடம்:2 23/48

மேல்

இவற்று (1)

ஈங்கு இவற்று அடங்கிய இரு திணை உயிர்களும் – கல்லாடம்:2 71/28

மேல்

இவனை (1)

புணர்த்தினன் பாண் தொழில் புல்லன் என்று இவனை
கோலின் கரத்தின் தோலின் புடைப்ப – கல்லாடம்:2 90/15,16

மேல்

இவை (12)

ஈங்கு இவை நிற்க சீறூர் பெரும் தமர் – கல்லாடம்:2 1/24
யாழில் பரவு-மின் ஈங்கு இவை அன்றி – கல்லாடம்:2 10/12
ஒன்று கிளக்க நின்று இவை கேண்-மின் – கல்லாடம்:2 16/3
ஈங்கு இவை நிற்க யாங்கள் அவ் அருவியில் – கல்லாடம்:2 16/29
மந்தரம் மத்திமம் தாரம் இவை மூன்றில் – கல்லாடம்:2 21/55
எல்லையில் ஈங்கு இவை சொல்லிய அன்றி – கல்லாடம்:2 24/29
புண்ணியம் இவை முதல் வெள் உடல் கொடுக்கும் – கல்லாடம்:2 57/15
குளிர் வெண் தரள குவால் இவை காண்க – கல்லாடம்:2 69/16
ஆக்கிய பனி பகை கூற்று இவை நிற்க – கல்லாடம்:2 76/23
ஈங்கு இவை கிடக்க என் நிழல் இரும் புனத்து – கல்லாடம்:2 81/49
இவை முதல் மணக்க எழுந்த கார் கண்டை – கல்லாடம்:2 94/30
இவை என கூறிய நிறை அருள் கடவுள் – கல்லாடம்:2 98/45

மேல்

இவையுடன் (1)

இவையுடன் இன்பமும் ஒருவழி இழக்குக – கல்லாடம்:2 7/17

மேல்

இழக்குக (1)

இவையுடன் இன்பமும் ஒருவழி இழக்குக
சே இதழ் இலவத்து உடை காய் பஞ்சி – கல்லாடம்:2 7/17,18

மேல்

இழந்தன (1)

இணை முலை நன்னர் இழந்தன அது போல் – கல்லாடம்:2 78/27

மேல்

இழந்தோர்க்கு (1)

அவ் அரண் இழந்தோர்க்கு அரு விடம் ஆயதும் – கல்லாடம்:2 75/28

மேல்

இழிச்சிய (1)

அமுது அயில் வாழ்க்கை தேவர்_கோன் இழிச்சிய
மத மலை இரு_நான்கு பிடர் சுமந்து ஓங்கி – கல்லாடம்:2 28/6,7

மேல்

இழிதரும் (1)

பெருக்கெடுத்து இழிதரும் வெள்ள பிரச – கல்லாடம்:2 97/3

மேல்

இழிந்து (1)

கல்லென்று இழிந்து கொல்லையில் பரக்கும் – கல்லாடம்:2 39/20

மேல்

இழியும் (1)

வெண் துகில் நுடங்கி பொன் கொழித்து இழியும்
அருவி ஏற்றும் முழை மலை கூஉயும் – கல்லாடம்:2 22/35,36

மேல்

இழுக்கிய (1)

குடத்தியர் இழுக்கிய அளை சிதறிய போல் – கல்லாடம்:2 14/10

மேல்

இழுக்கியும் (1)

பொலன் மணி விரித்த உடை மணி இழுக்கியும்
சுட்டியும் சிகையும் சேர்ந்து கண் பனித்தும் – கல்லாடம்:2 56/23,24

மேல்

இழை (4)

மாண் இழை மகளிர் வயின் வைகுதலால் – கல்லாடம்:2 37/8
எழு கதிர் விரிக்கும் மணி கெழு திருந்து_இழை – கல்லாடம்:2 66/11
சேயோன் பரங்குன்று இழை என செறித்து – கல்லாடம்:2 92/6
மொய் இழை பூத்த கவின் மலர்_கொடியே – கல்லாடம்:2 94/41

மேல்

இழைக்கும் (1)

மறி கண் பிணாவினர் இழைக்கும் சிற்றிலில் – கல்லாடம்:2 56/26

மேல்

இழைத்தல் (1)

ஓசை இழைத்தல் கழிபோக்கு என்ன – கல்லாடம்:2 21/48

மேல்

இழைத்திருக்கும் (1)

நாள் இழைத்திருக்கும் செயிர் கொள் அற்றத்து – கல்லாடம்:2 21/25

மேல்

இழைத்து (1)

இழைத்து வளைத்த கருப்பு வில்லானும் – கல்லாடம்:2 19/11

மேல்

இள (1)

நீயே எழு நிலை மாடத்து இள முலை மகளிர் – கல்லாடம்:2 51/17

மேல்

இளங்கோவினர்கள் (1)

இளங்கோவினர்கள் இரண்டு அறி பெயரும் – கல்லாடம்:2 66/26

மேல்

இளம் (3)

என் உயிர் வாட்டிய தொடி இளம்_கொடிக்கே – கல்லாடம்:2 41/54
திருந்திய திருநுதல் துகிர் இளம்_கொடியே – கல்லாடம்:2 42/34
நெடு மரத்து இளம் கா நிலைத்தலானும் – கல்லாடம்:2 81/5

மேல்

இளம்_கொடிக்கே (1)

என் உயிர் வாட்டிய தொடி இளம்_கொடிக்கே – கல்லாடம்:2 41/54

மேல்

இளம்_கொடியே (1)

திருந்திய திருநுதல் துகிர் இளம்_கொடியே – கல்லாடம்:2 42/34

மேல்

இளம்பிறை (1)

முருந்து எயிற்று இளம்பிறை கோலம் – கல்லாடம்:2 42/33

மேல்

இளமை (1)

இளமை நீங்காது காவல்கொள் அமுதம் – கல்லாடம்:2 22/16

மேல்

இளமையும் (2)

இளமையும் இன்பமும் வளனும் காட்சியும் – கல்லாடம்:2 20/42
இளமையும் தொங்கலும் இன்பமும் ஒருகால் – கல்லாடம்:2 81/10

மேல்

இளவலும் (1)

துணையும் இளவலும் தொடர கான் படர்ந்து – கல்லாடம்:2 95/30

மேல்

இளையோன் (1)

இலங்கை அவ் அரக்கற்கு இளையோன் பெறுக என – கல்லாடம்:2 95/37

மேல்

இற்றையின் (1)

இற்றையின் கரந்த இருள் மனம் என்னே – கல்லாடம்:2 81/46

மேல்

இறக்கினும் (1)

இருக்கினும் இறக்கினும் உதவா தேவர்-தம் – கல்லாடம்:2 92/2

மேல்

இறக்கும் (1)

கலம் சுமந்து இறக்கும் கரி இனம் பொருப்பு என – கல்லாடம்:2 72/22

மேல்

இறங்கி (1)

அகிலும் கனகமும் அருவி கொண்டு இறங்கி
பொருநை அம் கன்னிக்கு அணி அணி பூட்டும் – கல்லாடம்:2 65/14,15

மேல்

இறங்கும் (1)

சேகரத்து இறங்கும் திருநதி துறையும் – கல்லாடம்:2 66/23

மேல்

இறடி (1)

இறடி அம் சேவற்கு எறி கவண் கூட்டியும் – கல்லாடம்:2 85/9

மேல்

இறத்தலும் (1)

தன் படு துயரமும் அடைவு கெட்டு இறத்தலும்
தென்புல கோமகன் தீ தெறு தண்டமும் – கல்லாடம்:1 2/61,62

மேல்

இறந்த (1)

அரும் கரை இறந்த ஆகம கடலும் – கல்லாடம்:2 66/25

மேல்

இறந்தனளாக (1)

எரி தெறும் கொடும் சுரத்து இறந்தனளாக
நதி கடம் தறுகண் புகர் கொலை மறுத்த – கல்லாடம்:2 29/8,9

மேல்

இறந்தால் (1)

நிறை கிடை பொற்றை வரை கடந்து இறந்தால்
எரி தழல் குஞ்சி பொறி விழி பிறழ் எயிற்று – கல்லாடம்:2 27/12,13

மேல்

இறந்து (3)

இருவேம் ஒருகால் எரி அதர் இறந்து
விரி தலை தோல் முலை வெள் வாய் எயிற்றியர்க்கு – கல்லாடம்:2 12/2,3
நெடும் பொருள் ஈட்ட நின் பிரிந்து இறந்து
கொன்று உணல் அஞ்சா குறியினர் போகும் – கல்லாடம்:2 53/3,4
கால் வழி இறந்து பாசடை பூத்த – கல்லாடம்:2 74/16

மேல்

இறந்தும் (1)

போக்கு அரும் கடும் சுரம் போக முன் இறந்தும்
காவலில் கவன்றும் கல்வியில் கருதியும் – கல்லாடம்:2 79/23,24

மேல்

இறந்தோர்க்கு (1)

இடும்பை நிரப்பினர்க்கு ஈதலின் இறந்தோர்க்கு
இதழ் நிறை மது அம் தாமரை துளித்து என – கல்லாடம்:2 3/7,8

மேல்

இறப்ப (1)

வரி வளை முன்கை வரவர இறப்ப
போன நம் தனி நமர் புள் இயல் மான் தேர் – கல்லாடம்:2 14/20,21

மேல்

இறப்பு (1)

செறி பிறப்பு இறப்பு என இரு வகை திரியும் – கல்லாடம்:2 13/15

மேல்

இறவு (3)

கரும் கழி கொடுக்கும் வெள் இறவு அருந்த – கல்லாடம்:2 23/6
வெள் இறவு உணங்கல் காவலாக – கல்லாடம்:2 67/10
வெள் இறவு உண்ண விழைந்து புகு குருகு இனம் – கல்லாடம்:2 72/26

மேல்

இறால் (6)

தேக்கிய தேனுடன் இறால் மதி கிடக்கும் – கல்லாடம்:2 1/5
இறால் நறவு அளாய செந்தினை வெள் இடி – கல்லாடம்:2 24/5
நிறைமதி கிடக்கும் இறால் விழ எறிந்தும் – கல்லாடம்:2 28/25
பறவை உண்டு ஈட்டிய இறால் நறவு அருந்தி – கல்லாடம்:2 78/13
இறால் நறவு அருவி எழு பரங்குன்றத்து – கல்லாடம்:2 79/12
இறால் புணர் புது தேன் ஈத்து உடன் புணரும் – கல்லாடம்:2 87/16

மேல்

இறாலாய் (1)

விண்டு நறவு ஒழுக்கும் பாண்டில் இறாலாய்
இளமை நீங்காது காவல்கொள் அமுதம் – கல்லாடம்:2 22/15,16

மேல்

இறாலொடு (2)

பெரும் தேன் இறாலொடு குறி விழ எறிந்தும் – கல்லாடம்:2 22/34
குறிஞ்சி பெரும் தேன் இறாலொடு சிதைத்து – கல்லாடம்:2 25/6

மேல்

இறுகல் (1)

திருகல் முரணே செம்மண் இறுகல்
மத்தக குழிவு காசம் இலைச்சுமி – கல்லாடம்:2 98/22,23

மேல்

இறுத்தனர் (1)

இல் எனும் தீ சொல் இறுத்தனர் தோமும் – கல்லாடம்:2 75/24

மேல்

இறுத்து (1)

இறுத்து அவன் மகள் புணர்ந்து எரி மழு_இராமன் – கல்லாடம்:2 95/28

மேல்

இறுதியில் (1)

இறுதியில் சலியாது இருத்தலானும் – கல்லாடம்:2 11/17

மேல்

இறும்பிடை (1)

நிலம் பெற்று இமைத்து நெடு வரை இறும்பிடை
பறவை உண்டு ஈட்டிய இறால் நறவு அருந்தி – கல்லாடம்:2 78/12,13

மேல்

இறை (3)

குன்றம் உடுத்த கூடல் அம் பதி இறை
தொடர்ந்து உயிர் வவ்விய விடம் கெழு மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 8/8,9
இறை இருந்து உதவா நிறை வளை குலனும் – கல்லாடம்:2 14/40
இறை வளை நில்லாது என்பன நிலைக்க – கல்லாடம்:2 20/10

மேல்

இறைகொண்டு (1)

குளிர் நிழல் அடவி இறைகொண்டு அகன்ற பின் – கல்லாடம்:2 93/18

மேல்

இறைஞ்ச (1)

தேவர்கள் அனைவரும் திசைதிசை இறைஞ்ச
இன்ப பசும்_கொடி இட பால் படர – கல்லாடம்:2 82/32,33

மேல்

இறைஞ்சு-மின் (1)

எதிர்-மின் இறைஞ்சு-மின் ஏத்து-மின் இயங்கு-மின் – கல்லாடம்:2 10/6

மேல்

இறைத்து (2)

இறைத்து கழுவுவது என்ன கங்கை – கல்லாடம்:2 16/8
எண்ணி நெய் இறைத்து மண அழல் ஓம்ப – கல்லாடம்:2 30/11

மேல்

இறைப்ப (1)

படிறர் சொல் என கடு நெஞ்சு இறைப்ப
அண்ட பொன் சுவர் கொண்ட அழுக்கை – கல்லாடம்:2 16/6,7

மேல்

இறையவன் (3)

இறையவன் குலத்து முறையர் இன்மையினால் – கல்லாடம்:2 55/16
இறையவன் பிறையவன் கறை கெழு மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 71/14
கூடற்கு இறையவன் காலன் காய்ந்தோன் – கல்லாடம்:2 90/12

மேல்

இறையும் (1)

அளகைக்கு இறையும் அரும் பொருள் ஈட்டமும் – கல்லாடம்:2 58/11

மேல்

இறையோன் (5)

இறையோன் பொருட்கு பரணர் முதல் கேட்ப – கல்லாடம்:1 2/53
கூடற்கு இறையோன் தாள் விடுத்தோர் என – கல்லாடம்:2 43/34
கூடற்கு இறையோன் குரை கழல் படையால் – கல்லாடம்:2 60/21
கூடற்கு இறையோன் குறி உரு கடந்த – கல்லாடம்:2 67/24
இறையோன் திருவடி நிறையுடன் வணங்கும் – கல்லாடம்:2 87/40

மேல்

இறைவன் (10)

மா தவர் வழுத்தும் கூடற்கு இறைவன்
இரு சரண் பெருகுநர் போல – கல்லாடம்:2 11/30,31
தேவ நாயகன் கூடல் வாழ் இறைவன்
முண்டகம் மலர்த்தி முருகு அவிழ் இரு தாள் – கல்லாடம்:2 12/18,19
கதிர் முடி கவித்த இறைவன் மா மணி – கல்லாடம்:2 21/62
ஒருநாள் கண்ட பெருமான் இறைவன்
மாதுடன் ஒன்றி என் மனம் புகுந்து – கல்லாடம்:2 22/42,43
வானவர்க்கு இறைவன் நிலம் கிடைகொண்டு – கல்லாடம்:2 23/1
காமரு கூடற்கு இறைவன் கழல் இணை – கல்லாடம்:2 25/39
கூடற்கு இறைவன் இரு தாள் இருத்தும் – கல்லாடம்:2 30/21
கரம் மான் தரித்த பெருமான் இறைவன்
பொன் பழித்து எடுத்த இன்புறு திருவடி – கல்லாடம்:2 36/5,6
கூடற்கு இறைவன் இரு தாள் விடுத்த – கல்லாடம்:2 37/21
வானவர் இறைவன் கடவு கார் பிடித்து – கல்லாடம்:2 67/16

மேல்

இன் (1)

இன் உயிர் வாழ்க்கை உடலொடும் புரக்கலை – கல்லாடம்:2 49/6

மேல்

இன்ப (5)

இன்ப நடம் புரியும் தேவ நாயகன் – கல்லாடம்:2 26/28
இன்ப கிளவி அன்பினர் போக்கி – கல்லாடம்:2 50/4
சீறுணவு இன்ப திருந்தா வாழ்க்கையை – கல்லாடம்:2 80/4
ஆரா இன்ப பேர் அமுது அருந்தி – கல்லாடம்:2 80/7
இன்ப பசும்_கொடி இட பால் படர – கல்லாடம்:2 82/33

மேல்

இன்பத்தில் (1)

பாங்கில் கூட்டுக இன்பத்தில் பொலிந்தே – கல்லாடம்:2 14/48

மேல்

இன்பதற்கு (1)

உயர்ந்த இன்பதற்கு ஒன்றுவமும் உண்டு எனின் – கல்லாடம்:2 12/11

மேல்

இன்பம் (14)

பாரிடை இன்பம் நீள் இடை பயக்கும் – கல்லாடம்:2 2/6
மகவின் இன்பம் கடல் சென்றிலவால் – கல்லாடம்:2 17/11
தம்மில் இன்பம் சூளுடன் கூடி – கல்லாடம்:2 17/54
தம்மில் வீழுநர்க்கு இன்பம் என்று அறிந்தும் – கல்லாடம்:2 20/23
எங்கு உள உயிரும் இன்பம் நிறைந்து ஆட – கல்லாடம்:2 21/59
உள் நிகழ் இன்பம் உள்ளாள் ஒருத்தி – கல்லாடம்:2 22/6
நுங்கள் இன்பம் பெரும் துணை என்-பால் – கல்லாடம்:2 23/39
அளவு அமர் இன்பம் கருதியோ அன்றி – கல்லாடம்:2 31/13
பொன்னுலகு உண்டவர் மண்ணுலகு இன்பம்
தலை நடுக்குற்ற தன்மை போல – கல்லாடம்:2 55/31,32
பொய் பல புகன்றும் மெய் ஒழித்து இன்பம்
விற்று உணும் சேரி விடாது உறை ஊரன் – கல்லாடம்:2 56/15,16
பெரும் துயில் இன்பம் பொருந்துபு நடுநாள் – கல்லாடம்:2 68/9
நெருநல் கண்ட எற்கு உதவிய இன்பம்
இற்றையின் கரந்த இருள் மனம் என்னே – கல்லாடம்:2 81/45,46
பகுத்து உயிர்க்கு இன்பம் தொகுத்த மெய் துறவினன் – கல்லாடம்:2 89/10
அன்பு உளத்து அடக்கி இன்பம் உண்ணார் என – கல்லாடம்:2 92/11

மேல்

இன்பமும் (6)

இவையுடன் இன்பமும் ஒருவழி இழக்குக – கல்லாடம்:2 7/17
இளமையும் இன்பமும் வளனும் காட்சியும் – கல்லாடம்:2 20/42
சொல்லா இன்பமும் உயிருற தந்து – கல்லாடம்:2 21/24
மழலை கிளவியும் இருநிலத்து இன்பமும்
ஒரு வழி அளிக்கும் இரும் கதிர் சிறுவனை – கல்லாடம்:2 50/10,11
இளமையும் தொங்கலும் இன்பமும் ஒருகால் – கல்லாடம்:2 81/10
இன்பமும் இயற்கையும் இகழா காமமும் – கல்லாடம்:2 100/31

மேல்

இன்பமே (1)

உறைகுநர் உண்ணும் இன்பமே
அறையல் அன்றி மற்று ஒன்றினும் அடாதே – கல்லாடம்:2 12/20,21

மேல்

இன்பமொடு (1)

மருவிய பண்ணை இன்பமொடு விளை நலம் – கல்லாடம்:2 22/53

மேல்

இன்பு (7)

அன்பு உரு தரித்த இன்பு இசை பாணன் – கல்லாடம்:2 11/28
வளர் முலை இன்பு எனின் மறித்து நோக்கு-மதி – கல்லாடம்:2 31/15
பெரும் பொருள் இன்பு எனின் பிறிது தடை இன்றே – கல்லாடம்:2 31/16
புகழ் கவி பாடகர் புணர்ச்சி இன்பு அகற்றி – கல்லாடம்:2 57/16
இன்பு அமர் சொல்லி நண்பும் மன குறியும் – கல்லாடம்:2 58/8
குறை உளம் நீங்கி இன்பு ஆகுவனே – கல்லாடம்:2 68/34
ஐந்தினில் பங்குசெய்து இன்பு வளர் குடியும் – கல்லாடம்:2 100/8

மேல்

இன்புகள் (1)

இன்புகள் நோக்கா இயல்பது போல – கல்லாடம்:2 7/43

மேல்

இன்புடன் (1)

நாவலம் தண் பொழில் இன்புடன் துயில – கல்லாடம்:2 43/4

மேல்

இன்பும் (2)

மாயமும் இன்பும் மருட்சியும் தெருட்சியும் – கல்லாடம்:2 87/1
இன்பும் இன்று ஒழிக்கும் எம் கால் தொடல் சென்மே – கல்லாடம்:2 95/43

மேல்

இன்புறு (1)

பொன் பழித்து எடுத்த இன்புறு திருவடி – கல்லாடம்:2 36/6

மேல்

இன்மையின் (1)

முன் ஒரு வணிகன் மகப்பேறு இன்மையின்
மருமான்-தன்னை மகவு என சடங்குசெய்து – கல்லாடம்:2 44/14,15

மேல்

இன்மையினால் (1)

இறையவன் குலத்து முறையர் இன்மையினால்
குருதி தாரை கல்லொடு பிறங்க – கல்லாடம்:2 55/16,17

மேல்

இன்றி (6)

புல் நுனி பனி என மன்னுதல் இன்றி
பீரம் மலர்ந்த வயாவு நோய் நிலையாது – கல்லாடம்:2 5/4,5
எம் எதிர்ப்பு இன்றி இருந்து எதிர்ப்பட்டு – கல்லாடம்:2 8/33
தன்னை நின்று உணர்ந்து தாமும் ஒன்று இன்றி
அடங்கினர் போல நீயும் – கல்லாடம்:2 13/25,26
புந்தி ஒன்று இன்றி புகல் இலன் என்று அயர் – கல்லாடம்:2 44/23
புல்ல பாண்மகன் சில்லையும் இன்றி
இன்ப கிளவி அன்பினர் போக்கி – கல்லாடம்:2 50/3,4
புகல் விழும் அன்பு அதற்கு இன்றி
மகவினை பெறலாம் வரம் வேண்டினளே – கல்லாடம்:2 76/25,26

மேல்

இன்று (13)

தெருளுற ஐய முடிப்பை இன்று எனவே – கல்லாடம்:1 1/40
மீளா காட்சி தருதி இன்று எனவே – கல்லாடம்:1 2/65
சிறிது நின்று இயம்ப உழை இனம் கேண்-மின் இன்று
ஊற்று எழும் இரு கவுள் பெரு மத கொலை மலை – கல்லாடம்:2 4/16,17
மெய்யுற தணந்த பொய்யினர் இன்று
நெடுமலை பெற்ற ஒரு மகள் காண – கல்லாடம்:2 21/26,27
அவ்வுழி உறவு மெய்பெற கலந்து இன்று
ஒரு கடல் இரண்டு திரு பயந்தாங்கு – கல்லாடம்:2 22/29,30
தண்ணம்துறைவற்கு இன்று இவள் ஒருத்தி – கல்லாடம்:2 23/40
பெறுகுவது என் பால் இன்று நின் பேறே – கல்லாடம்:2 56/29
செறிக இன்று அம்ம திருவொடும் பொலிந்தே – கல்லாடம்:2 64/34
இ பெரு நன்றி இன்று எற்கு உதவுதி – கல்லாடம்:2 65/25
ஒன்றிய உவமம் இன்று இவண் உளவால் – கல்லாடம்:2 73/28
திருமகள் மலர் புகும் ஒரு தனி மடந்தை இன்று
இரு கடல் ஓருழி மருவியது என்ன – கல்லாடம்:2 74/3,4
பல் நாள் பல் நெறி அழுங்கினர் இன்று
முகன் ஐந்து மணத்த முழவம் துவைக்க – கல்லாடம்:2 85/19,20
இன்பும் இன்று ஒழிக்கும் எம் கால் தொடல் சென்மே – கல்லாடம்:2 95/43

மேல்

இன்றே (1)

பெரும் பொருள் இன்பு எனின் பிறிது தடை இன்றே
யாதினை கருதியது ஒன்றை – கல்லாடம்:2 31/16,17

மேல்

இன்ன (1)

வறள் பால் இன்ன எம்முழை உள அயின்று – கல்லாடம்:2 96/22

மேல்

இன்னல் (4)

ஆனா இன்னல் அழிபட காண்பான் – கல்லாடம்:2 47/3
நின் உளத்து இன்னல் மன் அற களைந்து – கல்லாடம்:2 50/33
நின் உயிர்க்கு இன்னல் நேர்தர திருவின் – கல்லாடம்:2 97/22
தன் உயிர்க்கு இன்னல் தவறில ஆஆ – கல்லாடம்:2 97/23

மேல்

இன்னள் (1)

உளம் ஆம் வேட்கையள் இன்னள் என்று உரையே – கல்லாடம்:2 28/34

மேல்

இன்னும் (6)

மிச்சிலுக்கு இன்னும் இச்சைசெய் பெருமான் – கல்லாடம்:2 14/35
இன்னும் பல தொழிற்கு இ நிலை நின்று – கல்லாடம்:2 16/27
இன்னும் காணா காட்சிகொண்டு இருந்த – கல்லாடம்:2 21/22
இன்னும் என்று இசைப்ப பன்னிய விதியொடு – கல்லாடம்:2 21/54
இன்னும் பலமாய் மன்னும் கடலே – கல்லாடம்:2 23/38
நாணமும் கொண்ட நடுவினர் இன்னும்
கொள்வதும் உளதோ கொடுப்பதும் உளதோ – கல்லாடம்:2 100/34,35

மேல்

இன (6)

எண் திகழ் பகுவாம் இன மணி பாந்தள் – கல்லாடம்:2 23/32
எண் திசை கரு இருந்து இன மழை கான்றது – கல்லாடம்:2 26/2
இன கயல் உண்ணும் களி குருகு இனமும் – கல்லாடம்:2 47/12
நந்து இன குழுவும் வளம்-வயின் நந்தி – கல்லாடம்:2 60/19
நிறை பொருள் அழுந்தல் அருள் இன கூட்டம் – கல்லாடம்:2 86/33
எடுத்து துள்ளிய இன முத்திரைக்கு – கல்லாடம்:2 99/13

மேல்

இனங்கள் (1)

காரான் இனங்கள் சேடு எறிந்து உழக்கும் – கல்லாடம்:2 90/11

மேல்

இனங்காள் (1)

கொழுதி பாடும் குண சுரும்பு இனங்காள்
உளத்து வேறு அடக்கி முகமன் கூறாது – கல்லாடம்:2 35/4,5

மேல்

இனத்தினை (1)

வெடி வால் பைம் கண் குறுநரி இனத்தினை
ஏழிடம் தோன்றி இனன் நூற்கு இயைந்து – கல்லாடம்:2 42/13,14

மேல்

இனத்துள் (1)

வேட்கையின் நீயிர் வீழ் நாள்_பூ இனத்துள்
கார் உடல் பிறை எயிற்று அரக்கனை கொன்று – கல்லாடம்:2 35/6,7

மேல்

இனத்தொடு (1)

இனத்தொடு கயிரவம் எதிரெதிர் மலர – கல்லாடம்:2 94/26

மேல்

இனம் (27)

வண்டு இனம் புரளும் வயங்கு புகர் முகத்த – கல்லாடம்:1 1/4
சிறிது நின்று இயம்ப உழை இனம் கேண்-மின் இன்று – கல்லாடம்:2 4/16
எள்ளினர் உட்க வள் இனம் மடக்கி முன் – கல்லாடம்:2 14/23
வணங்கார் இனம் என மாழ்கி – கல்லாடம்:2 15/30
எழிலி வான் சுழல பிளிறு குரல் பகட்டு இனம்
துறை நீர் ஆட பரந்த கார் மதமும் – கல்லாடம்:2 26/21,22
விண் புடைத்து அப்புறம் விளங்கு உடல் குணங்கு இனம்
கானம் பாடி சுற்றி நின்று ஆட – கல்லாடம்:2 34/4,5
முள் உடை பேழ் வாய் செம் கண் வரால் இனம்
வளை வாய் தூண்டில் கரும் கயிறு பரிந்து – கல்லாடம்:2 37/16,17
குணங்கு இனம் துள்ள கூளியும் கொட்ப – கல்லாடம்:2 41/3
வருவன வாரி வண்டு இனம் தொடர – கல்லாடம்:2 42/22
வண்டு இனம் படிந்து மது கவர்ந்து உண்டு – கல்லாடம்:2 51/7
பகட்டு இனம் கொல்லும் பழிநாட்டவளே – கல்லாடம்:2 51/16
கரு வரி செம் கண் வரால் இனம் கலக்க – கல்லாடம்:2 54/25
வரி உடல் செம் கண் வரால் இனம் எதிர்ப்ப – கல்லாடம்:2 69/5
கரும் கண் கொடி இனம் கண் அற சூழ்ந்து – கல்லாடம்:2 71/19
அரும்பு என சுரும்பு இனம் அலர நின்று இசைத்தும் – கல்லாடம்:2 72/21
கலம் சுமந்து இறக்கும் கரி இனம் பொருப்பு என – கல்லாடம்:2 72/22
வெள் இறவு உண்ண விழைந்து புகு குருகு இனம்
கரும் கழி நெய்தலை காவல்செய் கண் என – கல்லாடம்:2 72/26,27
அரி வினைக்கு அடங்கிய மலை இனம் வரவு என – கல்லாடம்:2 72/30
மயங்கிய துறை இனம் ஒருங்குழி வளர்ந்தே – கல்லாடம்:2 72/33
மதியம் உடல் குறைத்த வெள்ளாங்குருகு இனம்
பைம் கால் தடவி செம் கயல் துரந்து உண்டு – கல்லாடம்:2 78/1,2
திரை விழி பருந்து இனம் வளை உகிர் படையால் – கல்லாடம்:2 79/3
கை விளக்கு எடுத்து கரை இனம் கரைய – கல்லாடம்:2 79/7
பிணம் பிரித்து உண்ணும் குணங்கு இனம் கொடுப்ப – கல்லாடம்:2 79/8
வெள் உடல் கூர் வாய் செம் தாள் குருகு இனம்
அரவு எயிறு அணைத்த முள் இலை முட கைதைகள் – கல்லாடம்:2 82/39,40
வேலி அம் குறும் சூல் விளை காய் பஞ்சு இனம்
பெரு வெள்ளிடையில் சிறுகால் பட்டு என – கல்லாடம்:2 88/1,2
இடி குரல் ஆனேற்று இனம் எதிர் செறுப்ப – கல்லாடம்:2 94/10
தாது உடல் துதைந்த மென் தழை சிறை வண்டு இனம்
பசும் தாள் புல் இதழ் கரும் தாள் ஆம்பல் – கல்லாடம்:2 95/19,20

மேல்

இனமும் (3)

சேவலும் இனமும் சூழும் – கல்லாடம்:2 34/24
இன கயல் உண்ணும் களி குருகு இனமும்
வரை பறை அரிந்த வாசவன் தொழுது – கல்லாடம்:2 47/12,13
அன்ன குழுவும் குருகு அணி இனமும்
கரும் கோட்டு புன்னை அரும்பு உதிர் கிடையும் – கல்லாடம்:2 67/2,3

மேல்

இனன் (1)

ஏழிடம் தோன்றி இனன் நூற்கு இயைந்து – கல்லாடம்:2 42/14

மேல்

இனி (2)

செவ்விதின் செல்லும் திறன் இனி யானே – கல்லாடம்:2 44/29
நின்ற இவட்கு இனி என் ஆம் – கல்லாடம்:2 79/26

மேல்

இனிமையும் (1)

இனிமையும் பண்பும் ஈண்டவும் நன்றே – கல்லாடம்:2 42/12

மேல்

இனிய (1)

சேய் குறி இனிய ஆயின் – கல்லாடம்:2 100/36

மேல்

இனியன் (1)

குன்ற குறவர் கொம்பினுக்கு இனியன்
குருகு ஒலி ஓவா பனிமலை வாவி – கல்லாடம்:2 86/20,21

மேல்

இனியோள் (1)

என்னையும் கடந்தனள் அன்னவட்கு இனியோள்
கொலை மதில் மூன்றும் இகல் அற கடந்து – கல்லாடம்:2 62/19,20

மேல்

இனைய (3)

இனைய பல் நெறி பண்ணை எங்கும் – கல்லாடம்:2 28/32
அடும் திறல் இனைய கொடும் தொழில் பெருக்கிய – கல்லாடம்:2 67/21
இனைய எவ்வுலகும் தொழுது எழு திரு வேல் – கல்லாடம்:2 72/8

மேல்

இனையவை (1)

இனையவை விரித்து பல பொருள் கூறும் – கல்லாடம்:2 98/10

மேல்