அ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 26
அக 3
அக-வயின் 2
அகத்தனை 1
அகத்தினும் 1
அகத்தும் 2
அகப்பொருள் 1
அகம் 2
அகல் 2
அகல்வோர் 1
அகல 1
அகலா 2
அகழ் 3
அகழ்ந்த 1
அகழ்ந்து 4
அகழ்ந்தும் 2
அகழ 1
அகற்ற 1
அகற்றலின் 1
அகற்றி 7
அகற்றும் 2
அகன் 3
அகன்ற 1
அகன்று 5
அகில் 5
அகிலும் 1
அகிலொடு 1
அங்கி 1
அங்கு 2
அங்குரம் 1
அங்குலி 5
அங்குலியின் 1
அங்குலியினும் 1
அங்கை 1
அங்கையின் 1
அசனியின் 1
அசனியும் 1
அசை 1
அசைத்த 1
அசைத்தலும் 1
அசைத்து 1
அசைந்து 1
அசைவொடும் 1
அசோக 1
அஞ்சலியுடன் 1
அஞ்சா 1
அஞ்சில் 1
அஞ்செழுத்து 2
அஞர் 1
அட 1
அடக்க 1
அடக்கமும் 1
அடக்கி 6
அடக்கிய 1
அடக்கியது 1
அடக்கு 1
அடங்க 5
அடங்கா 2
அடங்கி 1
அடங்கிய 3
அடங்கியும் 2
அடங்கின 1
அடங்கினர் 1
அடங்கும் 1
அடங்குழி 1
அடம்பும் 2
அடர் 1
அடர்த்தல் 1
அடர்த்தன 1
அடவி 2
அடாதே 1
அடாஅ 1
அடி 16
அடிக்க 1
அடிக்கடி 6
அடிக்கும் 2
அடிகள் 1
அடித்து 2
அடிமை 1
அடியர்க்கு 1
அடியவர் 3
அடியவர்க்கு 2
அடியாற்கு 1
அடியினும் 1
அடு 8
அடுக்கி 1
அடுக்கிய 1
அடுக்கு 1
அடுத்த 5
அடுத்தது 1
அடுத்தன 1
அடுத்தனை 2
அடுத்து 1
அடும் 7
அடை 5
அடைக்கும் 1
அடைகிடக்கும் 2
அடைத்த 3
அடைத்து 3
அடைத்தும் 1
அடைதர 1
அடைதலின் 1
அடைந்த 4
அடைந்தன 1
அடைந்து 1
அடைப்ப 2
அடைப்பது 1
அடையலர் 1
அடையா 1
அடைவின் 1
அடைவு 3
அண்ட 3
அண்டநாடவர்க்கு 1
அண்டம் 3
அண்டமும் 1
அண்டர் 1
அண்ணல் 1
அண்ணாந்த 1
அண்ணாந்து 1
அண்ணிய 2
அணக்க 1
அணக்கும் 1
அணங்க 1
அணங்காட்டு 1
அணங்கி 1
அணங்கியும் 2
அணங்கின் 2
அணங்கினள் 1
அணங்கினை 1
அணங்கு 4
அணங்குறும் 1
அணந்து 2
அணல் 1
அணவி 1
அணவும் 1
அணி 49
அணிக 1
அணிந்த 1
அணிந்தற்கே 1
அணிந்து 3
அணிபெற 2
அணிபெறு 1
அணியும் 2
அணில் 1
அணிவித்து 1
அணிவுறு 1
அணுகாது 1
அணை 1
அணைக்கவும் 1
அணைக்கும் 2
அணைகுதியாயின் 1
அணைத்த 3
அணைத்து 6
அணைத்தும் 2
அணைதரும் 1
அணைந்த 6
அணைந்தன 1
அணைந்தனள் 1
அணைந்து 3
அணைய 1
அணையவும் 1
அணையாது 1
அதகம் 1
அதர் 4
அதர்-தொறும் 1
அதவு 1
அதள் 3
அதற்கு 5
அதற்கே 1
அதன் 6
அதனால் 1
அதனிடை 1
அதனுக்கு 1
அதனை 3
அதிர் 3
அதிர 1
அதில் 1
அது 7
அதுக்கிய 1
அதுவே 1
அந்த 2
அந்தகன் 1
அந்தணர் 5
அந்தணன் 2
அந்தர்கள்-தம்மினும் 1
அந்தர 1
அநாதி 1
அப்புறத்து 1
அப்புறம் 2
அம் 81
அம்பல் 1
அம்பல 1
அம்ம 1
அம்மை 1
அமர் 18
அமர்ந்த 2
அமர்ந்தன 1
அமர்ந்து 1
அமர 1
அமரர் 4
அமரர்க்கு 1
அமரர்கள் 1
அமரரும் 1
அமராது 1
அமுக்கு 1
அமுத 6
அமுதம் 12
அமுதமும் 5
அமுதினை 2
அமுது 11
அமுதும் 2
அமுதை 1
அமுதொடு 2
அமை 4
அமைச்சுடன் 1
அமைத்த 13
அமைத்தது 1
அமைத்தலும் 1
அமைத்திடு 1
அமைத்து 10
அமைத்தோய் 1
அமைதி 1
அமைந்த 6
அமைந்தன 1
அமைந்து 2
அமைப்ப 1
அமைய 1
அமையா 4
அயர் 2
அயர்ந்தன 1
அயர்ந்து 1
அயர்ப்பிடை 1
அயர்வாட்கு 1
அயர 1
அயரா 1
அயல் 2
அயலவர் 1
அயலினர் 2
அயலும் 2
அயன் 3
அயனை 1
அயில் 3
அயின்று 1
அயின்றும் 1
அர 1
அரக்கர் 10
அரக்கர்-தம் 1
அரக்கர்க்கு 1
அரக்கரும் 1
அரக்கற்கு 1
அரக்கன் 3
அரக்கனை 1
அரக்கி 1
அரக்கியர் 1
அரக்கு 1
அரங்காய் 1
அரங்கில் 1
அரசன் 4
அரசனும் 2
அரசு 1
அரண் 1
அரத்த 1
அரத்தம் 1
அரந்தை 1
அரந்தையுற்று 1
அரம்பை 1
அரம்பையுமே 1
அரமகளிர் 3
அரமகளிர்க்கு 1
அரமாதர் 1
அரவ 2
அரவம் 2
அரவமும் 1
அரவின் 1
அரவினை 2
அரவு 7
அரற்ற 3
அரற்றவும் 1
அரன் 1
அரி 14
அரிக்கு 1
அரிகிணை 1
அரிசி 1
அரிதின் 1
அரிதினின் 1
அரிது 1
அரிந்த 1
அரிமகள் 1
அரிமகன் 1
அரிமான் 1
அரிய 1
அரியது 1
அரியின் 1
அரிவாளின் 1
அரு 9
அருக்கர் 1
அருக்கன் 1
அருகர் 1
அருகா 1
அருகிடத்தும் 1
அருகிய 1
அருகு 2
அருச்சனை 5
அருச்சனைக்கு 1
அருச்சுனன் 1
அருத்தி 3
அருத்தியின் 1
அருத்தியும் 1
அருந்த 3
அருந்தாது 1
அருந்தி 6
அருந்தும் 2
அருநூல் 1
அருப்பு 1
அரும் 36
அரும்பாத 1
அரும்பி 3
அரும்பிய 2
அரும்பு 7
அருவருத்து 1
அருவி 18
அருவியில் 1
அருவியும் 1
அருவினை 1
அருள் 68
அருள்செய்த 1
அருள்செய்தோன் 1
அருளிய 3
அருளியது 1
அருளினர் 1
அருளுடன் 5
அருளும் 4
அரை 4
அரைஇருள் 1
அல் 1
அல்குல் 2
அல்ல 1
அல்லது 1
அல்லள் 3
அலகரும் 1
அலகிட்டு 1
அலகு 1
அலகும் 1
அலகை 2
அலந்து 1
அலம்ப 1
அலம்பி 1
அலமந்து 1
அலமர 2
அலமரல் 2
அலமரல்கொள்ளும் 1
அலமரு 1
அலர் 25
அலர்த்திய 1
அலர்த்தியும் 1
அலர்த்தும் 1
அலர்ந்த 1
அலர்ந்தும் 2
அலர 1
அலரி 1
அலவன் 1
அலறி 1
அலறியும் 1
அலை 1
அலைத்து 1
அலைதரு 1
அலைந்த 1
அலைந்து 1
அலைப்ப 3
அலையா 1
அலையாது 1
அவ் 18
அவ்வயினான 1
அவ்வுழி 6
அவ்வுழியே 1
அவண் 1
அவதரித்தும் 1
அவயவத்து 1
அவர் 16
அவர்க்கு 2
அவள் 5
அவளே 2
அவற்றினும் 1
அவன் 17
அவன்-தன்னால் 2
அவனுழி 1
அவி 1
அவிகார 1
அவிந்த 1
அவிந்தன 1
அவிர் 2
அவிழ் 9
அவிழ்த்து 1
அவிழ்ந்த 2
அவிழ்ப்ப 1
அவிழ 1
அவுணர் 1
அவுணனொடு 1
அவை 6
அழகு 3
அழகு-கொல் 1
அழல் 13
அழலொடு 1
அழன்று 1
அழி 2
அழிக்க 1
அழிக்கும் 2
அழித்து 4
அழிதர 1
அழிந்தவட்கு 1
அழிபட 1
அழியா 2
அழியாது 2
அழியும் 1
அழு 1
அழுக்காறு 1
அழுக்கை 1
அழுங்க 1
அழுங்கினர் 1
அழுங்கினை 1
அழுங்குதற்கே 1
அழுங்குறு 1
அழுதம் 1
அழுதுடன் 1
அழுந்தல் 1
அழைக்க 1
அழைத்த 1
அழைத்தல் 2
அள்ளல் 2
அள்ளும் 1
அளக்க 1
அளக்கர் 1
அளக்கும் 1
அளகைக்கு 1
அளந்த 2
அளந்து 2
அளந்துகொண்டன 1
அளப்பு 2
அளப்பு_இல் 1
அளவா 10
அளவியல் 1
அளவினர் 1
அளவு 2
அளவும் 1
அளவையின் 1
அளறா 1
அளறும் 1
அளாய 1
அளி 12
அளிக்கும் 10
அளிகள் 1
அளித்த 10
அளித்தலானும் 1
அளித்தலின் 1
அளித்து 2
அளித்தும் 3
அளிய 1
அளியுடன் 1
அளியும் 1
அளியுற 1
அளை 2
அளைந்த 1
அளையுடன் 1
அற்புடன் 1
அற்புத 1
அற்புதம் 2
அற்ற 1
அற்றத்து 2
அற 18
அறத்தினர் 1
அறம் 8
அறல் 2
அறனால் 1
அறனும் 1
அறி 5
அறிகிலம் 2
அறிகுவனேல் 1
அறிஞர் 1
அறிந்திலம் 1
அறிந்தீரும் 1
அறிந்து 4
அறிந்தும் 2
அறிந்தே 1
அறிய 2
அறியா 1
அறியாது 1
அறிவித்தும் 1
அறிவில் 1
அறிவின் 2
அறிவினை 1
அறிவு 7
அறிவும் 2
அறிவுற 1
அறிவுறின் 1
அறிவுறுத்த 1
அறிவே 1
அறிவை 1
அறிவொடு 1
அறிவோர் 1
அறு 9
அறுகால் 3
அறுகும் 2
அறுத்திடும் 1
அறுத்து 2
அறுதி 1
அறுதியும் 1
அறுப்ப 1
அறுபத்திரண்டு 1
அறுபது 1
அறும் 2
அறுவாய் 1
அறுவாய்க்கு 1
அறை 6
அறைதல் 1
அறைந்து 1
அறையல் 1
அறையும் 2
அன்பால் 1
அன்பின் 1
அன்பினர் 3
அன்பினர்க்கு 2
அன்பினரே 1
அன்பினொடு 1
அன்பு 10
அன்புகொள் 1
அன்புடன் 2
அன்பும் 3
அன்பொடு 2
அன்றால் 1
அன்றி 14
அன்றியும் 5
அன்றில் 1
அன்றிலும் 1
அன்று 4
அன்றே 5
அன்றேல் 1
அன்றோ 1
அன்ன 30
அன்னம் 3
அன்னமும் 2
அன்னவட்கு 1
அன்னவள் 2
அன்னவள்-தன்னுடன் 1
அன்னவன்-தன்னுடன் 1
அன்னை 6
அன்னையர் 1
அன்னையர்க்கு 1
அன்னையரும் 1
அன்னையின் 1
அனல் 3
அனலமும் 1
அனற்கு 1
அனிச்சம் 2
அனுக்கிரகம் 1
அனுங்கலின் 1
அனுங்கிய 1
அனைத்தினும் 1
அனைத்து 3
அனைத்தும் 10
அனையவர் 1
அனைவரும் 2

அ (26)

கீழ்மேல் நின்ற அ கொடும் தொழில் கொக்கின் – கல்லாடம்:1 2/16
மறைந்து கண்டு அ கொலை மகிழ்வுழி இ நிலை – கல்லாடம்:2 6/13
திரு பெரு வதுவை பொருந்திய அ நாள் – கல்லாடம்:2 10/18
அ பெரும் கங்கை கக்கிய திரை என – கல்லாடம்:2 16/10
என் முகம் அளக்கும் கால் அ குறியை – கல்லாடம்:2 18/36
அ நெடு வேணியில் கண்ணி என இருந்து – கல்லாடம்:2 19/32
அ மலை திரு நுதற்கு அழியாது அமைத்த – கல்லாடம்:2 22/9
இ நிலை பெயர உன்னும் அ கணத்தில் – கல்லாடம்:2 22/27
கரத்தது ஆக்கி அ நோ – கல்லாடம்:2 33/29
அ புலத்து உயிர்கொடுத்து அருள் பொருள் கொண்ட பின் – கல்லாடம்:2 44/18
அவ் வழி கூறின் அ தழை வந்து – கல்லாடம்:2 48/17
அ மலர் வள்ளம் ஆக நின்று உதவுதல் – கல்லாடம்:2 49/19
ஒருவழி படர்ந்தது என் அ திரு முகம் – கல்லாடம்:2 57/20
உணா நிலன் உண்டு பராய அ பெரும் தவம் – கல்லாடம்:2 62/2
அ நிலத்தவர் என அடிக்கடி வணங்கும் – கல்லாடம்:2 78/14
அறைதல் வேண்டும் அ புனம் நீரேல் – கல்லாடம்:2 81/52
அ நரம்பு இருபத்தாறு அங்குலி பெற – கல்லாடம்:2 82/24
இரண்டு_ஐஞ்ஞூறு திரண்ட அ காவதம் – கல்லாடம்:2 83/4
மரகத துழாயும் அ நிற கிளியும் – கல்லாடம்:2 88/27
அ கடி குடி மனையவர் மனை புகுத்தி – கல்லாடம்:2 91/8
கடு திகழ் கண்ணி அ கல்லை இ கணமே – கல்லாடம்:2 91/17
குன்றும் அ சூளினர்-தம்மினும் கொடிதே – கல்லாடம்:2 92/23
இரு விழி பொலி அ திரு நகர்ப்புறத்து – கல்லாடம்:2 93/7
முதல் இசை செவ்வழி விதிபெற பாடி அ
தாது உடல் துதைந்த மென் தழை சிறை வண்டு இனம் – கல்லாடம்:2 95/18,19
சிறிது உவா மதுவமும் குறைபெற அருந்தி அ
பாசடைக்கு உலகவர் பயிலா தாரியை – கல்லாடம்:2 95/21,22
அ கடல் வயிறடைத்து அரக்கன் உயிர் வௌவி – கல்லாடம்:2 95/36

மேல்

அக (3)

அக மலர் வாழ்தலின் பிரமன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/14
இருள் அக சோலையுள் இரவு என தங்கிய – கல்லாடம்:2 74/11
சேயோன் குன்று அக திரு பெறு கூடல் – கல்லாடம்:2 91/4

மேல்

அக-வயின் (2)

முழுமதி உடு கணம் அக-வயின் விழுங்கி – கல்லாடம்:2 74/21
தாமரை அக-வயின் சே இதழ் வாட்டிய – கல்லாடம்:2 78/21

மேல்

அகத்தனை (1)

தொல் நிலை கூடல் துடி_இடை அகத்தனை
அன்பு உளத்து அடக்கி இன்பம் உண்ணார் என – கல்லாடம்:2 92/10,11

மேல்

அகத்தினும் (1)

அடுத்தன எண்_நான்கு அங்குலி அகத்தினும்
நாற்பதிற்று_இரட்டி நால் அங்குலியினும் – கல்லாடம்:2 82/2,3

மேல்

அகத்தும் (2)

பிறந்தவர் பிறவா பெரும் பதி அகத்தும்
முடிந்தவர் முடியா மூதூரிடத்தும் – கல்லாடம்:2 52/14,15
புற விரல் மூன்றின் நுனி விரல் அகத்தும்
அறுபத்திரண்டு இசை அனைத்து உயிர் வணக்கும் – கல்லாடம்:2 82/26,27

மேல்

அகப்பொருள் (1)

ஐந்திணை வழுவாது அகப்பொருள் அமுதினை – கல்லாடம்:2 63/19

மேல்

அகம் (2)

கூடல் அம் பதி அகம் வீடுபெற இருந்தோன் – கல்லாடம்:2 22/51
அருச்சனை வணக்கம் பர உயிர்க்கு அன்பு அகம்
பேர் அருள் திருநூல் பெரும் துறவு எங்கும் – கல்லாடம்:2 86/31,32

மேல்

அகல் (2)

அகல் திரை பரப்பின் சடை அசைந்து அலையாது – கல்லாடம்:1 2/10
தவள மாடத்து அகல் முதுகு பற்றி – கல்லாடம்:2 19/22

மேல்

அகல்வோர் (1)

அந்தணர் இருக்கை அகல்வோர் சூழ்ந்து என – கல்லாடம்:2 25/9

மேல்

அகல (1)

மருங்கு பின் நோக்காது ஒருங்கு விட்டு அகல
பொருந்தியது எப்படி உள்ளம் – கல்லாடம்:2 7/44,45

மேல்

அகலா (2)

வாயினும் கண்ணினும் மனத்தினும் அகலா
பேர் ஒளி நாயகன் கார் ஒளி மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 80/9,10
இரு சரண் அகலா ஒருமையர் உளம் என – கல்லாடம்:2 84/9

மேல்

அகழ் (3)

கரு நீர் குண்டு அகழ் உடுத்த – கல்லாடம்:2 55/39
வேலை குண்டு அகழ் வயிறு அலைத்து எழுந்த – கல்லாடம்:2 81/24
நேமி அம் குன்று அகழ் நெடு வேல் காளையன் – கல்லாடம்:2 87/38

மேல்

அகழ்ந்த (1)

முடங்கு_உளை அகழ்ந்த கொடும் கரி கோடும் – கல்லாடம்:2 65/13

மேல்

அகழ்ந்து (4)

மண் புலன் அகழ்ந்து திக்கு நிலை மயக்கி – கல்லாடம்:2 19/29
கோடு அகழ்ந்து எடுத்த மறி நீர் காலும் – கல்லாடம்:2 47/9
மண் அகழ்ந்து எடுத்து வரு புனல் வையை – கல்லாடம்:2 47/22
சாதகம் வெறுப்ப சரிந்து அகழ்ந்து ஆர்த்து – கல்லாடம்:2 68/19

மேல்

அகழ்ந்தும் (2)

மண்ணும் உம்பரும் அகழ்ந்தும் பறந்தும் – கல்லாடம்:2 58/21
பறந்தும் அகழ்ந்தும் படி இது என்னாது – கல்லாடம்:2 66/28

மேல்

அகழ (1)

இவளே கடம் பெறு கரி குலம் மடங்கல் புக்கு அகழ
தெறித்திடு முத்தம் திரட்டு வைப்பினளே – கல்லாடம்:2 51/19,20

மேல்

அகற்ற (1)

இவளே மணி வாய் கிள்ளை துணியாது அகற்ற
நெட்டு இதண் ஏறும் இ புனத்தினளே – கல்லாடம்:2 51/23,24

மேல்

அகற்றலின் (1)

அடியவர் உளத்து இருள் அகற்றலின் விளக்கும் – கல்லாடம்:2 56/1

மேல்

அகற்றி (7)

கொன்றை புறவு அகற்றி நின்ற இருள் காட்டின – கல்லாடம்:2 1/21
அணுகாது அகற்றி பணி முனி நால்வர்க்கு – கல்லாடம்:2 53/16
அடு மால் அகற்றி நெடுநாள் புரக்க – கல்லாடம்:2 55/24
ஒன்று அற அகற்றி உடன் கலந்திலனேல் – கல்லாடம்:2 55/33
புகழ் கவி பாடகர் புணர்ச்சி இன்பு அகற்றி
எல்லா கல்வியும் இகழ்ச்சிசெய் கலவியர் – கல்லாடம்:2 57/16,17
பெரும் துயர் அகற்றி அறம் குடி நாட்டி – கல்லாடம்:2 75/1
வட்கு உடை மையல் அகற்றி அன்பு ஒருகால் – கல்லாடம்:2 92/18

மேல்

அகற்றும் (2)

நெய் குளித்து அகற்றும் நெடு வேல் விடலை – கல்லாடம்:2 6/3
படர்ந்து எறி கங்கை விடும் குளிர் அகற்றும்
பொன்னம் பொருப்ப நின் உளத்து இயையின் – கல்லாடம்:2 59/4,5

மேல்

அகன் (3)

வட புல விஞ்சையன் வைகு இடத்து அகன் கடை – கல்லாடம்:2 43/25
முகன் தரும் இருசெயல் அகன் பெற கொளுவும் – கல்லாடம்:2 50/2
ஆதி நாயகன் அகன் மலர் கழல் இணை – கல்லாடம்:2 72/14

மேல்

அகன்ற (1)

குளிர் நிழல் அடவி இறைகொண்டு அகன்ற பின் – கல்லாடம்:2 93/18

மேல்

அகன்று (5)

அகன்று கட்டு அவிழ்ந்த சேகரத்து இருத்தி – கல்லாடம்:2 43/18
அறிவு அகன்று உயர்ந்த கழல் மணி முடியும் – கல்லாடம்:2 66/29
ஆழ்ந்து அகன்று இருண்ட சிறை நீர் கயத்துள் – கல்லாடம்:2 68/2
ஆற்றாது அகன்று தேக்கு வழி கண்ட – கல்லாடம்:2 74/15
ஐம்பது_நூறுடன் அகன்று சுற்று ஒழுக்கி – கல்லாடம்:2 83/7

மேல்

அகில் (5)

புனம் பட எறிந்த கார் அகில் தூமமும் – கல்லாடம்:2 50/19
நெடு வரை பொங்கர் புனம் எரி காழ் அகில்
கரும் புகை வானம் கையுற பொதிந்து – கல்லாடம்:2 59/1,2
அழுங்குறு புனல் எடுத்து அகில் புகை ஊட்டியும் – கல்லாடம்:2 85/11
அகில் சுடு பெரும் புனம் உழு பதன் காட்ட – கல்லாடம்:2 94/21
புனம் எரி கார் அகில் புகை பல கொள்ளும் – கல்லாடம்:2 100/3

மேல்

அகிலும் (1)

அகிலும் கனகமும் அருவி கொண்டு இறங்கி – கல்லாடம்:2 65/14

மேல்

அகிலொடு (1)

நெடு முடி அருவி அகிலொடு கொழிக்கும் – கல்லாடம்:2 68/29

மேல்

அங்கி (1)

மாதவன் அங்கி வளி குதை எழு நுனி – கல்லாடம்:2 25/21

மேல்

அங்கு (2)

அருச்சனை விடாது அங்கு ஒருப்படும் மூவரில் – கல்லாடம்:2 25/29
வீரம் அங்கு ஈந்த பின் விளிவது மானவும் – கல்லாடம்:2 73/20

மேல்

அங்குரம் (1)

கடு வினை அங்குரம் காட்டி உள் அழுக்காறு – கல்லாடம்:2 83/1

மேல்

அங்குலி (5)

அங்குலி இரண்டிரண்டு அணைத்து விளர் நிறீஇ – கல்லாடம்:2 8/24
அடுத்தன எண்_நான்கு அங்குலி அகத்தினும் – கல்லாடம்:2 82/2
முந்நான்கு அங்குலி முழு உடல் சுற்றும் – கல்லாடம்:2 82/12
அங்குலி நெடுமையும் அமைத்து உள் தூர்ந்தே – கல்லாடம்:2 82/14
அ நரம்பு இருபத்தாறு அங்குலி பெற – கல்லாடம்:2 82/24

மேல்

அங்குலியின் (1)

எழு என உடம்பு பெற்று எண்பது அங்குலியின்
தந்திரி நூறு தழங்கிய முகத்த – கல்லாடம்:2 82/19,20

மேல்

அங்குலியினும் (1)

நாற்பதிற்று_இரட்டி நால் அங்குலியினும்
குறுமையும் நெடுமையும் கோடல்பெற்று ஐதாய் – கல்லாடம்:2 82/3,4

மேல்

அங்கை (1)

சல்லரி அங்கை தலைவிரல் தாக்க – கல்லாடம்:2 8/18

மேல்

அங்கையின் (1)

தேக்கின் நெருப்பின் சேர்க்கின் அங்கையின்
தூக்கின் தகட்டின் சுடர் வாய் வெயிலின் – கல்லாடம்:2 98/16,17

மேல்

அசனியின் (1)

பொள்ளென வானத்து அசனியின் பொலிந்து – கல்லாடம்:2 71/8

மேல்

அசனியும் (1)

எழு மலை பொடித்தலின் அனல் தெறும் அசனியும்
கரும் கடல் குடித்தலின் பெரும் தழல் கொழுந்தும் – கல்லாடம்:2 56/2,3

மேல்

அசை (1)

சிறுகாற்று உழலும் அசை குழை செவிய – கல்லாடம்:1 1/18

மேல்

அசைத்த (1)

மற்று அவன் அசைத்த மாசுணம் பரப்பி – கல்லாடம்:2 41/46

மேல்

அசைத்தலும் (1)

தூங்கலும் அசைத்தலும் துள்ளலும் ஒலித்தலும் – கல்லாடம்:2 100/22

மேல்

அசைத்து (1)

தலை உடல் அசைத்து சாணை வாய் துடைத்து – கல்லாடம்:2 6/2

மேல்

அசைந்து (1)

அகல் திரை பரப்பின் சடை அசைந்து அலையாது – கல்லாடம்:1 2/10

மேல்

அசைவொடும் (1)

பேசுறு குற்றம் அசைவொடும் மாற்றி – கல்லாடம்:2 21/49

மேல்

அசோக (1)

அசோக பல்லவம் அலரி செம்பஞ்சு – கல்லாடம்:2 98/35

மேல்

அஞ்சலியுடன் (1)

முனிவர் அஞ்சலியுடன் முகமன் இயம்ப – கல்லாடம்:2 82/31

மேல்

அஞ்சா (1)

கொன்று உணல் அஞ்சா குறியினர் போகும் – கல்லாடம்:2 53/4

மேல்

அஞ்சில் (1)

குங்குமம் அஞ்சில் கோவாங்கு நிறமும் – கல்லாடம்:2 98/39

மேல்

அஞ்செழுத்து (2)

திரு அஞ்செழுத்து குறையாது இரட்ட – கல்லாடம்:2 58/25
பஞ்சவனீச்சரம் அஞ்செழுத்து அமைத்த – கல்லாடம்:2 59/24

மேல்

அஞர் (1)

நடுங்கு அஞர் உற்ற பழங்கண் அன்னையரும் – கல்லாடம்:2 30/4

மேல்

அட (1)

மலை முலை பகை அட மாழ்குறும் நுசுப்பு – கல்லாடம்:2 41/45

மேல்

அடக்க (1)

ஆற்றாது அலைந்த நீர் நசை அடக்க
மறி திரை பெரு நதி வரவழைத்து அருளிய – கல்லாடம்:2 10/21,22

மேல்

அடக்கமும் (1)

சந்தமும் பதமும் சருக்கமும் அடக்கமும்
சின்னக்குறளும் செழும் கார் போல – கல்லாடம்:2 52/23,24

மேல்

அடக்கி (6)

உளத்து வேறு அடக்கி முகமன் கூறாது – கல்லாடம்:2 35/5
ஒருவரின்ஒருவர் உள்ளத்து அடக்கி
தோன்றா நகையுடன் துண்டமும் சுட்டி – கல்லாடம்:2 64/7,8
அம்பல் தூற்றும் இவ் ஊர் அடக்கி
கடல் கிடந்து அன்ன நிரைநிரை ஆய – கல்லாடம்:2 64/9,10
வயிற்றுள் அடக்கி வளை கிடைகிடக்கும் – கல்லாடம்:2 83/24
அதிர் குரைப்பு அடக்கி இல் புறத்து அணைந்த நம் – கல்லாடம்:2 83/26
அன்பு உளத்து அடக்கி இன்பம் உண்ணார் என – கல்லாடம்:2 92/11

மேல்

அடக்கிய (1)

ஐம்பகை அடக்கிய அரும் தவ முனிவன் – கல்லாடம்:2 57/24

மேல்

அடக்கியது (1)

மறுபுலத்து இடு பகை வேந்து அடக்கியது என – கல்லாடம்:2 5/29

மேல்

அடக்கு (1)

அயலும் உம்பரும் அடக்கு புனல் ஒருவி – கல்லாடம்:2 83/16

மேல்

அடங்க (5)

அடங்க படர்ந்த பசும்_கொடி அதனை – கல்லாடம்:2 17/42
எழு கடல் கிளர்ந்த திரள் கலி அடங்க
முகம் வேறு இசைக்கும் குடமுழவு இரட்ட – கல்லாடம்:2 21/33,34
அந்தணர் அரு மறை அரும் கிடை அடங்க
முதிர் கனி மூலம் முனி கணம் மறுப்ப – கல்லாடம்:2 38/11,12
நிறை உடல் அடங்க திரு விழி நிறைத்து – கல்லாடம்:2 71/3
முசுக்கலை பிணவுடன் முழை உறை அடங்க
கண மயில் நடன் எழ காளி கூத்து ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 94/15,16

மேல்

அடங்கா (2)

விதிக்கும் அடங்கா என்பன விதியோ – கல்லாடம்:2 22/4
மன்னி நின்று அடங்கா குடுமி அம் பெரும் தழல் – கல்லாடம்:2 86/15

மேல்

அடங்கி (1)

பொன் பதி நீங்கி உண்பதும் அடங்கி
முழங்க பெரும் குரல் கூஉய் – கல்லாடம்:2 17/56,57

மேல்

அடங்கிய (3)

தோன்றாது அடங்கிய தொன்மைத்து என்ன – கல்லாடம்:2 65/22
ஈங்கு இவற்று அடங்கிய இரு திணை உயிர்களும் – கல்லாடம்:2 71/28
அரி வினைக்கு அடங்கிய மலை இனம் வரவு என – கல்லாடம்:2 72/30

மேல்

அடங்கியும் (2)

விழித்துழி விழித்தும் அடங்குழி அடங்கியும்
தன்னை நின்று அளித்த என்னையும் ஒருவுக – கல்லாடம்:2 7/3,4
அரவு எயிற்று அணி முள் கைதையுள் அடங்கியும்
விண் தொட எழுந்து விழும் திரை குழுவினை – கல்லாடம்:2 72/28,29

மேல்

அடங்கின (1)

அடங்கின அவிந்தன அயர்ந்தன கிடந்தன – கல்லாடம்:2 71/30

மேல்

அடங்கினர் (1)

அடங்கினர் போல நீயும் – கல்லாடம்:2 13/26

மேல்

அடங்கும் (1)

புரியா கதமோடு ஒருபால் அடங்கும்
கங்கையில் படிந்த பொங்கு தவத்தானும் – கல்லாடம்:2 19/30,31

மேல்

அடங்குழி (1)

விழித்துழி விழித்தும் அடங்குழி அடங்கியும் – கல்லாடம்:2 7/3

மேல்

அடம்பும் (2)

கரும் கொடி அடம்பும் கண்டலும் சூழ்ந்த – கல்லாடம்:2 15/14
நீலமும் கரும் கொடி அடம்பும் சங்கமும் – கல்லாடம்:2 92/15

மேல்

அடர் (1)

ஆதி சாரணை அடர் நிலை பார்வை – கல்லாடம்:2 49/9

மேல்

அடர்த்தல் (1)

பற்றி நின்று அடர்த்தல் உள் கையின் முறித்தல் – கல்லாடம்:2 49/11

மேல்

அடர்த்தன (1)

ஆழி வலவன் அடர்த்தன போல – கல்லாடம்:2 57/2

மேல்

அடவி (2)

எரி அலர் முண்டகத்து அடவி திக்கு எறிய – கல்லாடம்:2 54/26
குளிர் நிழல் அடவி இறைகொண்டு அகன்ற பின் – கல்லாடம்:2 93/18

மேல்

அடாதே (1)

அறையல் அன்றி மற்று ஒன்றினும் அடாதே – கல்லாடம்:2 12/21

மேல்

அடாஅ (1)

அடாஅ கிளவியும் படாஅ பழியும் – கல்லாடம்:2 89/17

மேல்

அடி (16)

கயந்தலை அடி என கயிறு அமை கைத்திரி – கல்லாடம்:2 8/19
இணை அடி வழுத்தார் அணை தொழில் என்ன – கல்லாடம்:2 9/20
படி இது என்னா அடி முடி கண்டும் – கல்லாடம்:2 13/5
மூ அடி வழக்கிற்கு ஓர் அடி மண் கொண்டு – கல்லாடம்:2 27/5
மூ அடி வழக்கிற்கு ஓர் அடி மண் கொண்டு – கல்லாடம்:2 27/5
அடி என உடல் என அலமரல் நிறீஇ – கல்லாடம்:2 33/10
பஞ்சின் மெல் அடி பாவை கூறு ஆகி – கல்லாடம்:2 39/7
இரு_நான்கு குற்றம் அடி அற காய்ந்து இவ் – கல்லாடம்:2 40/6
பொன் அடி வருந்தியும் கூடி – கல்லாடம்:2 40/24
கோமகன் அடிக்க அவன் அடி வாங்கி – கல்லாடம்:2 47/26
அவ் அடி கொடுத்த அருள் நிறை நாயகன் – கல்லாடம்:2 47/28
வெறி விழி சவரர் மா அடி ஒற்ற – கல்லாடம்:2 94/22
மறை அடி வழுத்திய மறைவனத்து ஒருநாள் – கல்லாடம்:2 94/32
வெறி கண் கவை அடி கடும் கால் மேதி – கல்லாடம்:2 96/20
கானம் காட்டும் புள் அடி துணையினர் – கல்லாடம்:2 100/12
இணை அடி ஏத்தும் அன்பினர்க்கு உதவும் – கல்லாடம்:2 100/29

மேல்

அடிக்க (1)

கோமகன் அடிக்க அவன் அடி வாங்கி – கல்லாடம்:2 47/26

மேல்

அடிக்கடி (6)

அடிக்கடி வணங்கும் சாரல் நாட – கல்லாடம்:2 25/8
கருவி வானம் அடிக்கடி பொழியும் – கல்லாடம்:2 28/11
மனத்தொடு கண்ணும் அடிக்கடி கொடுபோம் – கல்லாடம்:2 28/30
முடி தலை திமிர்ப்ப அடிக்கடி கொடுக்கும் – கல்லாடம்:2 47/18
தேரினும் காவினும் அடிக்கடி கண்டு – கல்லாடம்:2 55/35
அ நிலத்தவர் என அடிக்கடி வணங்கும் – கல்லாடம்:2 78/14

மேல்

அடிக்கும் (2)

சுடலையில் சூறை இடையிடை அடிக்கும்
பேர் அழல் கானினும் நாடும் என் உளத்தினும் – கல்லாடம்:2 7/30,31
முதிர் திரை அடிக்கும் பரிதி அம் தோழம் – கல்லாடம்:2 89/23

மேல்

அடிகள் (1)

நிறைந்து உறை முக்கண் பெரும் திறல் அடிகள்
அடியவர்க்கு எவ்வளவு அது ஆம் – கல்லாடம்:2 24/34,35

மேல்

அடித்து (2)

மாயா வரத்த பெரும் குருகு அடித்து
வெண் சிறை முடித்த செம் சடை பெருமான் – கல்லாடம்:2 67/22,23
பேழ் வாய் தழல் விழி தரக்கு அடித்து அவிந்த – கல்லாடம்:2 87/21

மேல்

அடிமை (1)

தென் திசை பாணன் அடிமை யான் என – கல்லாடம்:2 43/26

மேல்

அடியர்க்கு (1)

களிப்பு உடை அடியர்க்கு வெளிப்பட்டு என்ன – கல்லாடம்:2 25/40

மேல்

அடியவர் (3)

அடியவர் உளத்து இருள் அகற்றலின் விளக்கும் – கல்லாடம்:2 56/1
அரு மறை முடியினும் அடியவர் உளத்தினும் – கல்லாடம்:2 76/17
தமக்கும் படைக்க விதி பேற்று அடியவர்
நிலை அருள் கற்பு என நெடும் கற்புடையோள் – கல்லாடம்:2 86/35,36

மேல்

அடியவர்க்கு (2)

அடியவர்க்கு எவ்வளவு அது ஆம் – கல்லாடம்:2 24/35
பிறை சடை முடியினன் பேர் அருள் அடியவர்க்கு
ஒருகால் தவறா உடைமைத்து என்ன – கல்லாடம்:2 61/13,14

மேல்

அடியாற்கு (1)

ஒரு தனி அடியாற்கு உதவுதல் வேண்டி – கல்லாடம்:2 49/7

மேல்

அடியினும் (1)

அடியினும் முடியினும் அணைந்தன போல – கல்லாடம்:2 73/3

மேல்

அடு (8)

நடு ஊர் நகர் செய்து அடு பவம் துடைக்கும் – கல்லாடம்:2 12/16
அடு மடை பள்ளியின் நடு அவதரித்தும் – கல்லாடம்:2 13/2
மது இதழ் குவளை என்று அடு கண் மலர்ந்த – கல்லாடம்:2 13/13
முன் ஒரு காலத்து அடு கொலைக்கு அணைந்த – கல்லாடம்:2 14/25
அடு படை பூழியன் கடு முரண் பற்றி – கல்லாடம்:2 20/32
நரை தலை முதியோள் இடித்து அடு கூலிகொண்டு – கல்லாடம்:2 47/24
அடு மால் அகற்றி நெடுநாள் புரக்க – கல்லாடம்:2 55/24
விடுவது நெடும் புகழ் அடு வேலோயே – கல்லாடம்:2 97/26

மேல்

அடுக்கி (1)

இரு கரம் அடுக்கி பெரு நீர் வார்ப்ப – கல்லாடம்:2 30/13

மேல்

அடுக்கிய (1)

நெடும் சடை குறும் சுடர் நீக்கி ஐந்து அடுக்கிய
ஆறு_ஐஞ்ஞூறொடு வேறு நிரை அடுத்த – கல்லாடம்:2 75/6,7

மேல்

அடுக்கு (1)

அடுக்கு நிலை சுமந்த வலி தட பொன்மலை – கல்லாடம்:2 25/18

மேல்

அடுத்த (5)

மூன்று வகை அடுத்த தேன் தரு கொழு மலர் – கல்லாடம்:2 35/3
மால் கழித்து அடுத்த நரை முதிர் தாடி செய் – கல்லாடம்:2 57/9
யோசனை அடுத்த மாசறு காட்சி – கல்லாடம்:2 61/4
ஆறு_ஐஞ்ஞூறொடு வேறு நிரை அடுத்த
பல் மணி மிளிர் முடி பலர் தொழ கவித்து – கல்லாடம்:2 75/7,8
பூவை அம் புது மலர் போக்கி அரக்கு அடுத்த
கழுவிய திரு மணி கால் பெற்று என்ன – கல்லாடம்:2 84/19,20

மேல்

அடுத்தது (1)

திருமகட்கு அடுத்தது என் என்று – கல்லாடம்:2 3/21

மேல்

அடுத்தன (1)

அடுத்தன எண்_நான்கு அங்குலி அகத்தினும் – கல்லாடம்:2 82/2

மேல்

அடுத்தனை (2)

தழல் தலை பழுத்த பரல் முரம்பு அடுத்தனை
சுரி முக குழு வளை நிலவு எழ சொரிந்த – கல்லாடம்:2 69/14,15
அடுத்தனை உதவ வேண்டும் – கல்லாடம்:2 91/16

மேல்

அடுத்து (1)

கொடுகொட்டிக்கு குறி அடுத்து எடுக்கும் – கல்லாடம்:2 99/9

மேல்

அடும் (7)

அடும் தழல் மாற்றிய கால் குறி இவணே – கல்லாடம்:2 6/44
நெடும் கை வேலால் அடும் தொழில் செய்தும் – கல்லாடம்:2 16/34
அடும் தீ மாறா மடைப்பள்ளி ஆகி – கல்லாடம்:2 23/37
நெடும் சடை காட்டினை அடும் தீ கொழுந்து என – கல்லாடம்:2 55/6
அடும் திறல் இனைய கொடும் தொழில் பெருக்கிய – கல்லாடம்:2 67/21
நெடும் கடல் பரப்பும் அடும் தொழில் அரக்கரும் – கல்லாடம்:2 70/3
கடும் கால் கொற்றத்து அடும் தூதுவர் என – கல்லாடம்:2 96/7

மேல்

அடை (5)

மஞ்சு அடை குழல் பெறு செம் சடை பெருமான் – கல்லாடம்:2 50/27
ஒப்புற்று அடை மலர் சுமந்த – கல்லாடம்:2 52/26
எடுத்து அடை கல் மலர் தொடுத்தவை சாத்திய – கல்லாடம்:2 66/18
ஆர பொதும்பர் அடை குளிர் சாரல் – கல்லாடம்:2 81/29
மஞ்சு அடை கிளைத்த வரி குறு முள் தாள் – கல்லாடம்:2 89/5

மேல்

அடைக்கும் (1)

சுருங்கை வழி அடைக்கும் பெரும் கழி பழன – கல்லாடம்:2 37/20

மேல்

அடைகிடக்கும் (2)

காவல் அடைகிடக்கும் கைதை அம் பொழிலே – கல்லாடம்:2 23/9
சேவல் மண்டலித்து சினை அடைகிடக்கும்
கைதை வெண் குருகு எழ மொய் திரை உகளும் – கல்லாடம்:2 92/12,13

மேல்

அடைத்த (3)

நுனித்த மேனி திருவினட்கு அடைத்த
வினை தரும் அடைவின் அல்லது – கல்லாடம்:2 20/44,45
என் உயிர் அடைத்த பொன் முலை செப்பின் – கல்லாடம்:2 31/12
செழியன் அடைத்த சென்னி பாட – கல்லாடம்:2 32/7

மேல்

அடைத்து (3)

இதழ் கதவு அடைத்து மலர் கண் துயில – கல்லாடம்:2 43/11
என் உயிர் யாவையும் இட்டு அடைத்து ஏந்தி – கல்லாடம்:2 53/7
புறவிதழ் புதவு அடைத்து அதன் வெதுப்பு உறுக்கவும் – கல்லாடம்:2 76/4

மேல்

அடைத்தும் (1)

இல்லம் புகுதரில் இரும் கதவு அடைத்தும்
அரி அயன் அமரர் மலை வடம் பூட்டி – கல்லாடம்:2 66/6,7

மேல்

அடைதர (1)

உலவா பொன்னுலகு அடைதர வைத்த – கல்லாடம்:2 25/36

மேல்

அடைதலின் (1)

ஒரொரு பனி கலை ஒடுங்கி நின்று அடைதலின்
கொலை நுதி எயிறு என்று இரு பிறை முளைத்த – கல்லாடம்:2 13/10,11

மேல்

அடைந்த (4)

மருவலர் அடைந்த முன் மறம் கெழு மதிலே – கல்லாடம்:2 74/29
அரும் தவ கண்ணினோடு அடைந்த மா முனி-பால் – கல்லாடம்:2 81/17
இரு சரண் அடைந்த மறுவிலர் போல – கல்லாடம்:2 96/15
முன் ஒரு நாளில் முழு கதி அடைந்த
அம்மை பெயர் பெறும் அருள் பேய் குனிப்ப – கல்லாடம்:2 99/39,40

மேல்

அடைந்தன (1)

ஆங்கு ஒரு பதின்மூன்று அடைந்தன குற்றமும் – கல்லாடம்:2 98/44

மேல்

அடைந்து (1)

ஆசை செருநர்க்கு அடைந்து செல் வழியும் – கல்லாடம்:2 29/29

மேல்

அடைப்ப (2)

அருகர் சார்ந்து நின்று அரன் பணி அடைப்ப
மற்றவன்-தன்னை நெடும் துயில் வருத்தி – கல்லாடம்:2 55/14,15
மா குயில் மாழ்கி கூக்குரல் அடைப்ப
பனிக்கதிர் உண்ண சகோரம் பசிப்ப – கல்லாடம்:2 94/18,19

மேல்

அடைப்பது (1)

அடைப்பது போல உடைப்பது நோக்கி – கல்லாடம்:2 47/25

மேல்

அடையலர் (1)

அடையலர் போல மருள் மனம் திரிந்தே – கல்லாடம்:2 66/31

மேல்

அடையா (1)

தாமரை பழித்த இரு சரண் அடையா
கோளினர் போல குறி பல குறித்தே – கல்லாடம்:2 97/18,19

மேல்

அடைவின் (1)

வினை தரும் அடைவின் அல்லது – கல்லாடம்:2 20/45

மேல்

அடைவு (3)

தன் படு துயரமும் அடைவு கெட்டு இறத்தலும் – கல்லாடம்:1 2/61
அண்ட பெரும் திரன் அடைவு ஈன்று அளித்த – கல்லாடம்:2 6/35
அடைவு ஈன்று அளித்த பிறை நுதல் கன்னியொடும் – கல்லாடம்:2 27/17

மேல்

அண்ட (3)

அண்ட பெரும் திரன் அடைவு ஈன்று அளித்த – கல்லாடம்:2 6/35
அண்ட பொன் சுவர் கொண்ட அழுக்கை – கல்லாடம்:2 16/7
எண்ணில் பெறாத அண்ட பெரும் திரள் – கல்லாடம்:2 27/16

மேல்

அண்டநாடவர்க்கு (1)

அண்டநாடவர்க்கு ஆருயிர் கொடுத்த – கல்லாடம்:2 32/4

மேல்

அண்டம் (3)

அண்டம் ஈன்று அளித்த கன்னி முனிவாக – கல்லாடம்:2 4/1
தன்னால் படைத்த பொன் அணி அண்டம்
எண் திக்கு அளந்துகொண்டன என்ன – கல்லாடம்:2 16/14,15
அண்டம் விளர்ப்ப பெரு விளக்கு எடுப்ப – கல்லாடம்:2 30/15

மேல்

அண்டமும் (1)

அண்டமும் பார்ப்பும் ஆம் என அணைக்கும் – கல்லாடம்:2 45/24

மேல்

அண்டர் (1)

முடை உடல் அண்டர் படலிடம் புகுத – கல்லாடம்:2 94/12

மேல்

அண்ணல் (1)

கல் உயர் நெடும் தோள் அண்ணல்
மல்லுற தந்த ஈர்ம் தழை தானே – கல்லாடம்:2 18/40,41

மேல்

அண்ணாந்த (1)

அண்ணாந்த வன முலை சுண்ணமும் அளறும் – கல்லாடம்:2 26/20

மேல்

அண்ணாந்து (1)

அண்ணாந்து எடுத்த அணிவுறு வன முலை – கல்லாடம்:2 41/43

மேல்

அண்ணிய (2)

அண்ணிய விருந்தினன் ஆகி – கல்லாடம்:2 26/33
இரவிக்கு அண்ணிய வைகறை-காறும் – கல்லாடம்:2 34/15

மேல்

அணக்க (1)

விடும் அமுது அருந்த விண்ணத்து அணக்க
சுரி வளை சாத்து நிறைமதி தவழும் – கல்லாடம்:2 64/31,32

மேல்

அணக்கும் (1)

மலை உறை பகைத்து வான் உறைக்கு அணக்கும்
புள் குலம் சூழ்ந்த பொருப்பு உடை குறவர்-தம் – கல்லாடம்:2 51/10,11

மேல்

அணங்க (1)

குழவி அம் கதிர் பெற திருமலர் அணங்க
இனத்தொடு கயிரவம் எதிரெதிர் மலர – கல்லாடம்:2 94/25,26

மேல்

அணங்காட்டு (1)

அணங்காட்டு முதியோள் முறம் கொள் நெல் எடுக்க – கல்லாடம்:2 16/24

மேல்

அணங்கி (1)

விளர்த்துநின்று அணங்கி வளை குலம் முழங்கும் – கல்லாடம்:2 75/15

மேல்

அணங்கியும் (2)

பறையும் தேரும் பறிபட்டு அணங்கியும்
மறி கண் பிணாவினர் இழைக்கும் சிற்றிலில் – கல்லாடம்:2 56/25,26
வேந்து விடைக்கு அணங்கியும் விளை பொருட்கு உருகியும் – கல்லாடம்:2 79/25

மேல்

அணங்கின் (2)

பெடை குருகு அணங்கின் விடுத்த வெண் சினையொடு – கல்லாடம்:2 23/8
நால் திசை நடக்கும் அணங்கின் அவயவத்து – கல்லாடம்:2 31/2

மேல்

அணங்கினள் (1)

அணங்கினள் ஆம் என நினையல் – கல்லாடம்:2 45/27

மேல்

அணங்கினை (1)

கொலைஞர் பொலிந்த கொடி தேர்க்கு அணங்கினை
வேதியர் நிதி மிக விதி மகம் முற்றி – கல்லாடம்:2 69/7,8

மேல்

அணங்கு (4)

சிறிது நின் குறுவெயர் பெறும் அணங்கு ஆறி – கல்லாடம்:2 22/25
மனவு அணி முதியோள் வரை அணங்கு அயர்ந்து – கல்லாடம்:2 24/7
நிறை அளி புரக்கும் புது முகத்து அணங்கு நின் – கல்லாடம்:2 49/4
இவ் அணங்கு அவ் அதர் பேய்த்தேர்க்கு இடைந்தனள் – கல்லாடம்:2 96/2

மேல்

அணங்குறும் (1)

போகர் அணங்குறும் வெள்ளறிவேமும் – கல்லாடம்:1 1/31

மேல்

அணந்து (2)

அணந்து எடுத்து ஏந்திய அரும்பு முகிழ் முலையோள் – கல்லாடம்:2 54/12
கவை நா கட்செவி அணந்து இரை துய்த்த – கல்லாடம்:2 87/19

மேல்

அணல் (1)

கறை அணல் புயங்கன் எரி தழல் விடத்தை – கல்லாடம்:2 6/16

மேல்

அணவி (1)

வளி சுழல் விசும்பின் கிளர் முகடு அணவி
கரு முகில் வளைந்து பெருகிய போல – கல்லாடம்:2 51/27,28

மேல்

அணவும் (1)

நெடு விசும்பு அணவும் பெரு மதி தாங்கி – கல்லாடம்:2 81/8

மேல்

அணி (49)

ஐ_வாய் காப்பு விட்டு அணி பூண் அணிந்து – கல்லாடம்:2 2/10
மனவு அணி மடந்தை வெறியாட்டாளன் – கல்லாடம்:2 7/10
சுருப்பு அணி நிரைத்த கடுக்கை அம் பொலம் தார் – கல்லாடம்:2 14/5
ஐம்பால் குழலையும் அணி நிலை கூட்டுக – கல்லாடம்:2 14/45
தன்னால் படைத்த பொன் அணி அண்டம் – கல்லாடம்:2 16/14
வடமீன் காட்டி விளக்கு அணி எடுத்து – கல்லாடம்:2 18/32
குல வாழ்த்து விம்ம மண அணி பக்கம் – கல்லாடம்:2 18/33
கள் அமர் கோதையர் வெள்_அணி_விழவில் – கல்லாடம்:2 19/9
அணி வான் பெற்ற இ பிறையை – கல்லாடம்:2 19/34
விரல் நான்கு அமைத்த அணி குரல் வீங்காது – கல்லாடம்:2 21/40
வெள்ளை கொள் சிந்துர நல் அணி ஆகி – கல்லாடம்:2 22/10
மாறி குனித்த நீறு அணி பெருமாற்கு – கல்லாடம்:2 23/35
மனவு அணி முதியோள் வரை அணங்கு அயர்ந்து – கல்லாடம்:2 24/7
கரு முகிற்கு அணி நிற தழல் கண் பிறை எயிற்று – கல்லாடம்:2 37/9
ஐந்தும் நான்கும் அணி தரு மூன்றும் – கல்லாடம்:2 38/23
அன்னையர் இல்லத்து அணி மட மங்கையர் – கல்லாடம்:2 42/18
குருகு அணி செறித்த தனி முதல் நாயகன் – கல்லாடம்:2 45/22
அள்ளல் பழனத்து அணி நீர் கூடல் – கல்லாடம்:2 47/19
ஆநநத்து ஒட்டல் அணி மயில் புரோகம் – கல்லாடம்:2 49/12
நீயே அணி கெழு நவமணி அலர் என தொடுத்த – கல்லாடம்:2 51/21
விஞ்சை வந்தருளிய நஞ்சு அணி மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 52/22
அணி தலை மாலையை நிறைமதி திரள் என – கல்லாடம்:2 55/8
மெய் அணி அளறா கை முழம் தேய்த்த – கல்லாடம்:2 55/18
பொதுளிய காஞ்சி மருது அணி நிழலே – கல்லாடம்:2 59/9
பொருநை அம் கன்னிக்கு அணி அணி பூட்டும் – கல்லாடம்:2 65/15
பொருநை அம் கன்னிக்கு அணி அணி பூட்டும் – கல்லாடம்:2 65/15
தோடு அணி கடுக்கை கூடல் எம் பெருமான் – கல்லாடம்:2 65/20
அன்ன குழுவும் குருகு அணி இனமும் – கல்லாடம்:2 67/2
குருகும் புள்ளும் அருகு அணி சூழ – கல்லாடம்:2 68/7
வரை_அரமகளிர்க்கு அணி அணி கொடுத்து – கல்லாடம்:2 68/23
வரை_அரமகளிர்க்கு அணி அணி கொடுத்து – கல்லாடம்:2 68/23
அருவி அம் குன்றத்து அணி அணி கூடற்கு – கல்லாடம்:2 71/13
அருவி அம் குன்றத்து அணி அணி கூடற்கு – கல்லாடம்:2 71/13
அரவு எயிற்று அணி முள் கைதையுள் அடங்கியும் – கல்லாடம்:2 72/28
மலர் மலர் துவட்டும் வயல் அணி ஊர – கல்லாடம்:2 78/5
பொன் அணி மாடம் பொலி நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 78/24
பேர் அணி உடுத்த பெரு நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 81/15
எழு நிற சகரர்கள் ஏழ் அணி நின்று – கல்லாடம்:2 81/21
அருள் பரங்குன்றம் உடுத்து அணி கூடல் – கல்லாடம்:2 83/12
மணியொடும் பொன்னொடும் மார்பு அணி அணைத்த – கல்லாடம்:2 84/7
வாழ் பரங்குன்று எனும் மணி அணி பூண்ட – கல்லாடம்:2 86/23
எடுத்து அணி பூண உரித்து உடை உடுப்ப – கல்லாடம்:2 87/28
ஆந்தையும் கூகையும் அணி தாலுறுத்த – கல்லாடம்:2 88/21
மணி முடி சுமந்த நம் வயல் அணி ஊரர் பின் – கல்லாடம்:2 89/12
பாசுடல் உளை மா ஏழ் அணி பெற்ற – கல்லாடம்:2 95/14
மருளொடு குறிக்கும் புனல் அணி ஊர – கல்லாடம்:2 95/23
ஆம் என காட்டும் அணி இருள் மின்னலின் – கல்லாடம்:2 97/7
நின்று முன் இட்ட நிறை அணி பொறுத்து – கல்லாடம்:2 99/54
ஆங்கு அவை நான்கும் அணி உழை ஆக்கி – கல்லாடம்:2 100/23

மேல்

அணிக (1)

பெருஞ்சூடகமும் ஒருங்கு பெற்று அணிக
நட்டு பகையினர் உட்குடி போல – கல்லாடம்:2 14/41,42

மேல்

அணிந்த (1)

அறுகும் தும்பையும் அணிந்த செம் சடையும் – கல்லாடம்:2 48/1

மேல்

அணிந்தற்கே (1)

மழலை மகார்க்கும் பொன் அணிந்தற்கே – கல்லாடம்:2 4/26

மேல்

அணிந்து (3)

ஐ_வாய் காப்பு விட்டு அணி பூண் அணிந்து
விரி சடை மறைத்து மணி முடி கவித்து – கல்லாடம்:2 2/10,11
பூசி அணிந்து பூண்டு பரி கடவி – கல்லாடம்:2 33/28
கொடுமர தழும்பு திருமுடிக்கு அணிந்து
பொன் உடை ஆவம் தொலையாது சுரக்க – கல்லாடம்:2 48/5,6

மேல்

அணிபெற (2)

மணி நிறை ஊசல் அணிபெற உகைத்தும் – கல்லாடம்:2 22/32
மணி கெழு மார்பத்து அணிபெற புகுத்தலின் – கல்லாடம்:2 50/14

மேல்

அணிபெறு (1)

அணிபெறு முலை மேல் கோதையும் ஒடுங்கின – கல்லாடம்:2 45/6

மேல்

அணியும் (2)

அணியும் மா மகிழ்நர் பதி உறை புகுந்தால் – கல்லாடம்:2 17/20
கரை அற அணியும் மான கலனுள் – கல்லாடம்:2 19/17

மேல்

அணில் (1)

வரி புற அணில் வால் கரும் தினை வளை குரல் – கல்லாடம்:2 4/23

மேல்

அணிவித்து (1)

அணிவித்து அருள் கொடுத்து அரசன் ஆக்கி – கல்லாடம்:2 55/23

மேல்

அணிவுறு (1)

அண்ணாந்து எடுத்த அணிவுறு வன முலை – கல்லாடம்:2 41/43

மேல்

அணுகாது (1)

அணுகாது அகற்றி பணி முனி நால்வர்க்கு – கல்லாடம்:2 53/16

மேல்

அணை (1)

இணை அடி வழுத்தார் அணை தொழில் என்ன – கல்லாடம்:2 9/20

மேல்

அணைக்கவும் (1)

மலைமகள் தழல் தரு மேனி ஒன்று அணைக்கவும்
மாசறு திருமகள் மலர் புகுந்து ஆயிரம் – கல்லாடம்:2 76/2,3

மேல்

அணைக்கும் (2)

குறும் பார்ப்பு அணைக்கும் பெடையொடு வெரீஇ – கல்லாடம்:2 34/23
அண்டமும் பார்ப்பும் ஆம் என அணைக்கும்
அலை நீர் பழன முது நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 45/24,25

மேல்

அணைகுதியாயின் (1)

ஆதலின் பெரும் புகழ் அணைகுதியாயின்
நாரணன் படர தேவர் கெட்டு ஓட – கல்லாடம்:2 51/25,26

மேல்

அணைத்த (3)

அரவு எயிறு அணைத்த முள் இலை முட கைதைகள் – கல்லாடம்:2 82/40
மணியொடும் பொன்னொடும் மார்பு அணி அணைத்த
பெரும் திரு கூடல் அரும் தவர் பெருமான் – கல்லாடம்:2 84/7,8
மூ உடல் அணைத்த மு முகத்து ஒரோ முகத்து – கல்லாடம்:2 85/22

மேல்

அணைத்து (6)

அங்குலி இரண்டிரண்டு அணைத்து விளர் நிறீஇ – கல்லாடம்:2 8/24
சினை மலர் துணை கரத்து அன்புடன் அணைத்து
தேக்கிட அருத்தி அலர் மலர் தொட்டில் – கல்லாடம்:2 46/4,5
நடை திரை பரவை நால் கடல் அணைத்து
வரையறுத்து அமைந்த வகை நான்கு ஆக – கல்லாடம்:2 52/1,2
ஆயிரம் பணாடவி அரவு வாய் அணைத்து
கரு முகில் நிறத்த கண்ணனின் சிறந்து – கல்லாடம்:2 71/1,2
அறுவாய்க்கு ஆ இரண்டு அணைத்து வரை கட்டி – கல்லாடம்:2 82/16
முகில் துகில் மூடி மணி நெருப்பு அணைத்து
புனம் எரி கார் அகில் புகை பல கொள்ளும் – கல்லாடம்:2 100/2,3

மேல்

அணைத்தும் (2)

தரித்தும் அணைத்தும் தான் என கண்டும் – கல்லாடம்:2 52/7
ஆட்டியும் அணைத்தும் கூட்டியும் குலவியும் – கல்லாடம்:2 54/14

மேல்

அணைதரும் (1)

அன்னை என்று அணைதரும் அரைஇருள் யாமத்து – கல்லாடம்:2 97/13

மேல்

அணைந்த (6)

முலை மூன்று அணைந்த சிலை நுதல் திருவினை – கல்லாடம்:2 12/12
முன் ஒரு காலத்து அடு கொலைக்கு அணைந்த
முகில் உரு பெறும் ஓர் கொடுமர கிராதன் – கல்லாடம்:2 14/25,26
கீழ் அரும்பு அணைந்த முள் அரை முளரி – கல்லாடம்:2 43/10
அதிர் குரைப்பு அடக்கி இல் புறத்து அணைந்த நம் – கல்லாடம்:2 83/26
படர் காய்க்கு அணைந்த புன் கூழை அம் குறுநரி – கல்லாடம்:2 90/18
ஒருபால் அணைந்த இவ் உயர் மதி பாணற்கு – கல்லாடம்:2 91/15

மேல்

அணைந்தன (1)

அடியினும் முடியினும் அணைந்தன போல – கல்லாடம்:2 73/3

மேல்

அணைந்தனள் (1)

அளவா காதல் கைம்மிக்கு அணைந்தனள்
அவளே நீயாய் என் கண் குறித்த – கல்லாடம்:2 22/22,23

மேல்

அணைந்து (3)

திரு மருங்கு அணைந்து வரு புனல் வையை – கல்லாடம்:2 54/10
உலகு உயிர்க்கு உயிர் எனும் திருவுரு அணைந்து
வளை கரம் கொடு கண் புதைப்ப அவ்வுழியே – கல்லாடம்:2 69/27,28
மலை புள் போல நிலை குரல் அணைந்து ஆங்கு – கல்லாடம்:2 91/12

மேல்

அணைய (1)

அன்றில் புல் சேக்கை புக்கு அலகு பெடை அணைய
அந்தணர் அரு மறை அரும் கிடை அடங்க – கல்லாடம்:2 38/10,11

மேல்

அணையவும் (1)

அவ் அனற்கு அமரர் அனைவரும் அணையவும்
முன் இடைக்காடன் பின் எழ நடந்து – கல்லாடம்:2 76/8,9

மேல்

அணையாது (1)

உவட்டாது அணையாது உணர்வு எனும் பசியெடுத்து – கல்லாடம்:2 65/17

மேல்

அதகம் (1)

மலை மறை அதகம் மாற்றிய அது போல் – கல்லாடம்:2 6/17

மேல்

அதர் (4)

இருவேம் ஒருகால் எரி அதர் இறந்து – கல்லாடம்:2 12/2
கடும் சுரம் தந்த கல் அதர் வெப்பம் – கல்லாடம்:2 53/5
அதர் விரிந்து எழுந்து படர் புகை நீழல் – கல்லாடம்:2 59/8
இவ் அணங்கு அவ் அதர் பேய்த்தேர்க்கு இடைந்தனள் – கல்லாடம்:2 96/2

மேல்

அதர்-தொறும் (1)

அதர்-தொறும் குழுவும் அவற்றினும் மற்றவன் – கல்லாடம்:2 96/6

மேல்

அதவு (1)

அதவு உதிர் அரிசி அன்ன செந்தினை – கல்லாடம்:2 96/18

மேல்

அதள் (3)

முடங்கு அதள் உறுத்த முகிழ் நகை எய்தியும் – கல்லாடம்:2 12/8
அதள் பிறக்கிட்டு குதி பாய் நவ்வியின் – கல்லாடம்:2 26/14
நெடு மரை அதள் வேய் சில் இட குரம்பையில் – கல்லாடம்:2 96/25

மேல்

அதற்கு (5)

எவ்வுயிர் இருந்தும் அவ் உயிர் அதற்கு
தோன்றாது அடங்கிய தொன்மைத்து என்ன – கல்லாடம்:2 65/21,22
அதற்கு அருள் கொடுத்த முதல் பெரு நாயகன் – கல்லாடம்:2 75/17
புகல் விழும் அன்பு அதற்கு இன்றி – கல்லாடம்:2 76/25
வழி முதல் தெய்வதம் வரைந்து மற்று அதற்கு
பரு காடு உறுத்தி பலி முதல் பராவ – கல்லாடம்:2 93/2,3
அதற்கு சாரணி அருள் கரம் ஒன்றில் – கல்லாடம்:2 99/28

மேல்

அதற்கே (1)

அற்புத கோப திரு வரவு அதற்கே – கல்லாடம்:2 84/22

மேல்

அதன் (6)

புறவிதழ் புதவு அடைத்து அதன் வெதுப்பு உறுக்கவும் – கல்லாடம்:2 76/4
தேவனும் அதன் முடி மேவும் உளனாம் – கல்லாடம்:2 78/16
தழல் உண கொடுக்க அதன் உணவிடையே – கல்லாடம்:2 79/6
ஈம பெரு விளக்கு எடுப்ப மற்று அதன்
சுடு பொடி காப்பு உடல் துளங்க சுரி குரல் – கல்லாடம்:2 88/19,20
மற்று அதன் தோலில் உற்று இருவீரும் – கல்லாடம்:2 96/26
மற்று அதன் தாள் அம் புத்திரி ஆக – கல்லாடம்:2 99/6

மேல்

அதனால் (1)

நின் உளம் நிறைந்த நெடும் கற்பு அதனால்
வினை உடல் புணர வரும் உயிர் பற்றி – கல்லாடம்:2 99/45,46

மேல்

அதனிடை (1)

முளைவரும் பகனும் அதனிடை மேகமும் – கல்லாடம்:2 6/31

மேல்

அதனுக்கு (1)

துத்தம் தாரம் கைக்கிளை அதனுக்கு
ஒன்றினுக்கு ஏழு நின்று நனி விரித்து – கல்லாடம்:2 100/25,26

மேல்

அதனை (3)

அடங்க படர்ந்த பசும்_கொடி அதனை
வளர்த்த சேண் மலை உள துயர் கொண்டு – கல்லாடம்:2 17/42,43
கல்_இபம் அதனை கரும்புகொள வைத்த – கல்லாடம்:2 29/10
முதல் ஏழ் அதனை ஒன்றினுக்கு ஏழ் என – கல்லாடம்:2 99/34

மேல்

அதிர் (3)

அதிர் வளை தடியும் அளக்கர் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/10
அதிர் குரைப்பு அடக்கி இல் புறத்து அணைந்த நம் – கல்லாடம்:2 83/26
அதிர் உவர் கொக்கின் களவு உயிர் குடித்த – கல்லாடம்:2 98/54

மேல்

அதிர (1)

முகில் முழவு அதிர ஏழிசை முகக்கும் – கல்லாடம்:2 14/14

மேல்

அதில் (1)

தன்னுள் தோன்றி தான் அதில் தோன்றா – கல்லாடம்:2 90/5

மேல்

அது (7)

மலை மறை அதகம் மாற்றிய அது போல் – கல்லாடம்:2 6/17
மற்று அது பூத்த பொன் திகழ் தாமரை – கல்லாடம்:2 18/19
கண்டு அது கூறுதியாயின் – கல்லாடம்:2 21/65
அடியவர்க்கு எவ்வளவு அது ஆம் – கல்லாடம்:2 24/35
இணை முலை நன்னர் இழந்தன அது போல் – கல்லாடம்:2 78/27
மற்று அது நீண்டு மணி உடல் போகி – கல்லாடம்:2 83/6
தோட்டி நின்று அளிக்கும் தொன்மை அது பெறுமே – கல்லாடம்:2 89/25

மேல்

அதுக்கிய (1)

துருத்தி வாய் அதுக்கிய குங்கும காண்டமும் – கல்லாடம்:2 50/16

மேல்

அதுவே (1)

அரக்கர் துய்த்து உடற்றும் அதுவே மான – கல்லாடம்:2 90/9

மேல்

அந்த (2)

அந்த நான்முகனை உந்தி பூத்தோன் – கல்லாடம்:2 21/29
எடுத்து உடன் அந்த கடு கொலை அரவினை – கல்லாடம்:2 87/26

மேல்

அந்தகன் (1)

இருள் உடல் அந்தகன் மருள்கொள உதைத்த – கல்லாடம்:2 27/14

மேல்

அந்தணர் (5)

அந்தணர் உகும் நீர்க்கு அருள் கருவிருந்து – கல்லாடம்:2 6/4
நுனி தலை அந்தணர் கதழ் எரி வளர்த்து – கல்லாடம்:2 18/22
அந்தணர் இருக்கை அகல்வோர் சூழ்ந்து என – கல்லாடம்:2 25/9
அந்தணர் அரு மறை அரும் கிடை அடங்க – கல்லாடம்:2 38/11
அந்தணர் பெருக்கிய செம் தீ புகையும் – கல்லாடம்:2 50/20

மேல்

அந்தணன் (2)

ஆக்கிய விஞ்சை பிறை முடி அந்தணன்
கொண்டோற்கு ஏகும் குறி உடை நல் நாள் – கல்லாடம்:2 42/16,17
சிறிது மலை உறைத்த மதி முடி அந்தணன்
பொன் அணி மாடம் பொலி நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 78/23,24

மேல்

அந்தர்கள்-தம்மினும் (1)

செம் தாள் விடுத்து உறை அந்தர்கள்-தம்மினும்
மூவா தனி நிலைக்கு இருவரும் ஓர் உயிர் – கல்லாடம்:2 7/39,40

மேல்

அந்தர (1)

குருவி விண் இசைக்கும் அந்தர குலிதம் – கல்லாடம்:2 100/19

மேல்

அநாதி (1)

முழுது அனுக்கிரகம் கெழு பரம் அநாதி
பாசம் இலாமை மாசறு நிட்களம் – கல்லாடம்:2 86/27,28

மேல்

அப்புறத்து (1)

கோளகை குடிலில் குனிந்து இடைந்து அப்புறத்து
இடைநிலை அற்ற படர் பெரு வெளியகத்து – கல்லாடம்:2 78/6,7

மேல்

அப்புறம் (2)

கொக்கின் தூவல் அப்புறம் ஆக – கல்லாடம்:2 16/11
விண் புடைத்து அப்புறம் விளங்கு உடல் குணங்கு இனம் – கல்லாடம்:2 34/4

மேல்

அம் (81)

பொன் நகர் கூடல் சென்னி அம் பிறையோன் – கல்லாடம்:2 1/9
மணத்துடன் விரிந்த கைதை அம் கானத்து – கல்லாடம்:2 2/15
இதழ் நிறை மது அம் தாமரை துளித்து என – கல்லாடம்:2 3/8
கூடல் அம் பெரும் பதி கூறார் கிளை என – கல்லாடம்:2 3/18
அருவி அம் சாரல் இருவி அம் புனத்தினும் – கல்லாடம்:2 4/10
அருவி அம் சாரல் இருவி அம் புனத்தினும் – கல்லாடம்:2 4/10
குடுமி அம் தழலும் அவண் இருள் குவையும் – கல்லாடம்:2 6/30
குன்று உடுத்து ஓங்கிய கூடல் அம் பதியோன் – கல்லாடம்:2 6/41
தூவி அம் தோகை வெள் ஓதிமம் தொடர் உழை – கல்லாடம்:2 7/16
சேவல் அம் கொடியோன் காவல்கொண்டு இருந்த – கல்லாடம்:2 8/7
குன்றம் உடுத்த கூடல் அம் பதி இறை – கல்லாடம்:2 8/8
மதுரை அம் பதி நிறை மைம்மலர் களத்தினன் – கல்லாடம்:2 9/19
கைதை அம் கரை சேர் பொய்தல் பாவையோடு – கல்லாடம்:2 9/21
கூடல் அம் பதி உறை குண பெரும் கடவுள் – கல்லாடம்:2 10/23
சுருப்பு அணி நிரைத்த கடுக்கை அம் பொலம் தார் – கல்லாடம்:2 14/5
முல்லை அம் திருமகள் கோபம் வாய் மலர்ந்து – கல்லாடம்:2 14/18
முனிவர் ஏமுற வெள்ளி அம் பொதுவில் – கல்லாடம்:2 18/7
வேயுள் அம் பட்டு பூவை கண் கறுக்க – கல்லாடம்:2 20/5
புன்னை அம் பொதும்பரில் தம்முடை நெஞ்சமும் – கல்லாடம்:2 21/16
கூடல் அம் பதி அகம் வீடுபெற இருந்தோன் – கல்லாடம்:2 22/51
காவல் அடைகிடக்கும் கைதை அம் பொழிலே – கல்லாடம்:2 23/9
மை குழைத்து அன்ன தொள்ளி அம் செறுவில் – கல்லாடம்:2 36/1
கறங்கு இசை அருவி அம் சாரல் – கல்லாடம்:2 39/21
புன்னை அம் பெதும்பர் பூ நிறை கூடல் நும் – கல்லாடம்:2 40/23
பொன் அம் தோகையும் மணி அரி சிலம்பும் – கல்லாடம்:2 41/14
பெண் உடல் பெற்ற சென்னி அம் பிறையோன் – கல்லாடம்:2 41/38
கூடல் அம் கானல் பெடையுடன் புல்லி – கல்லாடம்:2 49/17
முன்றில் அம் பெண்ணை குடம்பை கொள் அன்றிலும் – கல்லாடம்:2 50/24
குழகன் குன்ற கூடல் அம் பதி நிறை – கல்லாடம்:2 50/26
வாவியில் கேட்ட காவி அம் களத்தினன் – கல்லாடம்:2 50/29
முளரி அம் கோயில் தளைவிட வந்து – கல்லாடம்:2 50/31
நல் அறம் பூத்த முல்லை அம் திருவினள் – கல்லாடம்:2 50/32
அருத்தி அம் கோதை மன்னவன்-பாலே – கல்லாடம்:2 50/35
விடையா வடந்தை செய் வெள்ளி அம் சிலம்பினும் – கல்லாடம்:2 52/10
கொன்றை அம் துணரில் செவ்வழி குறித்தும் – கல்லாடம்:2 54/1
மரகத பன்னத்து ஆம்பல் அம் குப்பையை – கல்லாடம்:2 54/28
ஆகிய மணி வேல் சேவல் அம் கொடியோன் – கல்லாடம்:2 56/9
பேர் அருள் கொடுத்த கூடல் அம் பதியோன் – கல்லாடம்:2 58/34
குவளை அம் காட்டு குருகொடு புதாவே – கல்லாடம்:2 59/17
அருவி அம் சாரல் ஒரு பரங்குன்றம் – கல்லாடம்:2 59/32
சூழ்கொள இருந்த கூடல் அம் பெருமான் – கல்லாடம்:2 59/33
பொருநை அம் கன்னிக்கு அணி அணி பூட்டும் – கல்லாடம்:2 65/15
குடுமி அம் சென்னியர் கரு முகில் விளர்ப்ப – கல்லாடம்:2 69/21
ஒற்றை அம் பசும் கழை ஒல்கிய போல – கல்லாடம்:2 69/26
குஞ்சர கொடியொடும் வள்ளி அம் கொழுந்தொடும் – கல்லாடம்:2 70/6
அருவி அம் குன்றத்து அணி அணி கூடற்கு – கல்லாடம்:2 71/13
புன்னை அம் பொதும்பர் குழை முகம் குழை-முகம் – கல்லாடம்:2 72/19
நீர்_அரமகளிர் பாந்தள் அம் கன்னியர்க்கு – கல்லாடம்:2 73/23
அவள் தர இவள் பெறும் அரந்தை அம் பேறினுக்கு – கல்லாடம்:2 73/27
வெள்ளி அம் குன்றகம் உள்ளுற புகுந்து ஒரு – கல்லாடம்:2 78/15
கண்டு உளம் தளிர்க்கும் கருணை அம் செல்வி – கல்லாடம்:2 79/10
கடுக்கை அம் சடையினன் கழல் உளத்து இலர் போல் – கல்லாடம்:2 79/15
கொள்ளை அம் சுகமும் குருவியும் கடிய – கல்லாடம்:2 81/42
வெள்ளி அம் குன்றம் விளங்க வீற்றிருந்த – கல்லாடம்:2 82/34
கரும் கழி கிடந்த கானல் அம் கரை-வாய் – கல்லாடம்:2 82/42
குன்று அமர் வள்ளி அம் கொடியொடு துவக்கி – கல்லாடம்:2 83/10
முல்லை அம் படர் கொடி நீங்கி பிடவ – கல்லாடம்:2 84/16
பூவை அம் புது மலர் போக்கி அரக்கு அடுத்த – கல்லாடம்:2 84/19
பூழி அம் போனகம் பொதுவுடன் உண்டும் – கல்லாடம்:2 85/4
இறடி அம் சேவற்கு எறி கவண் கூட்டியும் – கல்லாடம்:2 85/9
இருவி அம் புனத்திடை எரி உயிர்ப்பெறிந்தும் – கல்லாடம்:2 85/14
மன்னி நின்று அடங்கா குடுமி அம் பெரும் தழல் – கல்லாடம்:2 86/15
வயிறு வாய்த்து அழகு குழவி அம் கிழவோன் – கல்லாடம்:2 86/22
பாசுடல் பகு வாய் பீழை அம் தவளையும் – கல்லாடம்:2 87/20
நேமி அம் குன்று அகழ் நெடு வேல் காளையன் – கல்லாடம்:2 87/38
வேலி அம் குறும் சூல் விளை காய் பஞ்சு இனம் – கல்லாடம்:2 88/1
பொம்மல் அம் கதிர் முலை புணர்வுறும்-கொல் என – கல்லாடம்:2 88/13
சுள்ளி அம் கானிடை சுரர் தொழுது ஏத்த – கல்லாடம்:2 88/26
கூடல் அம் பதியகம் பரவி – கல்லாடம்:2 88/37
கூர் அரிவாளின் தோகை அம் சேவல்_கொடியோன் – கல்லாடம்:2 89/6
கணிச்சி அம் கைத்தலத்து அருள் பெரும் காரணன் – கல்லாடம்:2 89/8
முதிர் திரை அடிக்கும் பரிதி அம் தோழம் – கல்லாடம்:2 89/23
பாசடை மறைத்து எழு முளரி அம் கயத்துள் – கல்லாடம்:2 90/10
கிளை முள் செறிந்த வேலி அம் படப்பை – கல்லாடம்:2 90/17
படர் காய்க்கு அணைந்த புன் கூழை அம் குறுநரி – கல்லாடம்:2 90/18
தளிர்த்து சிவந்த தண்டை அம் துணை தாள் – கல்லாடம்:2 92/5
புடை மன சகுனி புள்ளி அம் கவற்றில் – கல்லாடம்:2 93/11
காந்தள் அம் கடுக்கை கனல் தனம் மலர – கல்லாடம்:2 94/2
குழவி அம் கதிர் பெற திருமலர் அணங்க – கல்லாடம்:2 94/25
மற்று அதன் தாள் அம் புத்திரி ஆக – கல்லாடம்:2 99/6
மதுரை அம் பதி எனும் ஒரு கொடி மடந்தை – கல்லாடம்:2 99/43

மேல்

அம்பல் (1)

அம்பல் தூற்றும் இவ் ஊர் அடக்கி – கல்லாடம்:2 64/9

மேல்

அம்பல (1)

பதுக்கைசெய் அம்பல திரு பெரும் பதியினும் – கல்லாடம்:2 76/14

மேல்

அம்ம (1)

செறிக இன்று அம்ம திருவொடும் பொலிந்தே – கல்லாடம்:2 64/34

மேல்

அம்மை (1)

அம்மை பெயர் பெறும் அருள் பேய் குனிப்ப – கல்லாடம்:2 99/40

மேல்

அமர் (18)

தூணம் பயந்த மாண் அமர் குழவிக்கு – கல்லாடம்:2 5/16
அரக்கர் கூட்டத்து அமர் விளையாட – கல்லாடம்:2 5/17
கள் அமர் கோதையர் வெள்_அணி_விழவில் – கல்லாடம்:2 19/9
முழக்கமொடு வளைத்த அமர் களம் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/27
அளவு அமர் இன்பம் கருதியோ அன்றி – கல்லாடம்:2 31/13
சுத்தி அமர் நீறுடன் தோள் வலன் பூண்டு – கல்லாடம்:2 40/4
பாலையில் எழுப்பி அமர் இசை பயிற்றி – கல்லாடம்:2 43/29
அருச்சுனன் அரும் தவம் அழித்து அமர் செய்து அவன் – கல்லாடம்:2 48/4
இவ் வகை பிறவும் எதிர் அமர் ஏறி – கல்லாடம்:2 49/15
இன்பு அமர் சொல்லி நண்பும் மன குறியும் – கல்லாடம்:2 58/8
பத்துடை_நூறு பொற்பு அமர் பரப்பும் – கல்லாடம்:2 61/2
படர் மலை ஏழும் குருகு அமர் பொருப்பும் – கல்லாடம்:2 61/7
எனின் பதம் பணிகுவல் அன்றே நன்கு அமர்
பவள வாயும் கிளர் பச்சுடம்பும் – கல்லாடம்:2 65/26,27
ஆறலை எயினர் அமர் கலிக்கு அழுங்கினை – கல்லாடம்:2 69/11
குன்று அமர் வள்ளி அம் கொடியொடு துவக்கி – கல்லாடம்:2 83/10
அமர் பெற்று ஒன்னலர் அறிவுற படர – கல்லாடம்:2 88/16
எட்டெட்டு இயற்றிய கட்டு அமர் சடையோன் – கல்லாடம்:2 96/14
ஐந்து அமர் கதுப்பினள் அமை தோள் நசைஇ – கல்லாடம்:2 97/20

மேல்

அமர்ந்த (2)

ஆலவாய் அமர்ந்த நீலம் நிறை கண்டன் – கல்லாடம்:2 29/11
கால் படை கொடியினன் கருணையொடு அமர்ந்த
புண்ணிய குன்றம் புடை பொலி கூடல் – கல்லாடம்:2 61/11,12

மேல்

அமர்ந்தன (1)

மதர் விழி தாமரை மலர்ந்து இமைத்து அமர்ந்தன
செய் குறை முடிப்பவர் செனனம் போல – கல்லாடம்:2 45/9,10

மேல்

அமர்ந்து (1)

ஆடிய பெருமான் அமர்ந்து நிறை கூடல் – கல்லாடம்:2 85/40

மேல்

அமர (1)

அன்னவன்-தன்னுடன் கடிகை ஏழ் அமர
அன்றியும் இமையா கண் எனல் காட்ட – கல்லாடம்:2 95/4,5

மேல்

அமரர் (4)

அரி அயன் அமரர் மலை வடம் பூட்டி – கல்லாடம்:2 66/7
அவ் அனற்கு அமரர் அனைவரும் அணையவும் – கல்லாடம்:2 76/8
அமரர் பெற்று உண்ணும் அமுது உரு கொண்டு – கல்லாடம்:2 88/8
அமரர் கண் களிப்ப ஆடிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 99/42

மேல்

அமரர்க்கு (1)

அரி முதிர் அமரர்க்கு அரசன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/8

மேல்

அமரர்கள் (1)

அமரர்கள் முனி கணத்தவை முன் தவறு – கல்லாடம்:2 69/23

மேல்

அமரரும் (1)

வேதியன் முதலா அமரரும் அரசனும் – கல்லாடம்:2 25/13

மேல்

அமராது (1)

சொல்லுடன் அமராது ஈங்கு – கல்லாடம்:2 22/54

மேல்

அமுக்கு (1)

ஒழுக்கமும் குலனும் அமுக்கு அறு தவமும் – கல்லாடம்:2 42/11

மேல்

அமுத (6)

அமுத ஊற்று எழுந்து நெஞ்சம் களிக்கும் – கல்லாடம்:2 17/16
முயல் எனும் வண்டு உண அமுத நறவு ஒழுக்கி – கல்லாடம்:2 21/9
அமுத போனகம் கதுமென உதவும் – கல்லாடம்:2 23/36
அமுத வாய் மொழிச்சியர் நச்சு விழி போல – கல்லாடம்:2 27/29
மணந்தோர் நெஞ்சத்து அமுத நீர் விட – கல்லாடம்:2 38/9
அமுத வாய் கடு விழி குறும் தொடி நெடும் குழல் – கல்லாடம்:2 98/48

மேல்

அமுதம் (12)

துலங்கிய அமுதம் கலங்கியது என்ன – கல்லாடம்:2 5/22
நண்ணிய பாதி பெண்ணினர்க்கு அமுதம்
அடு மடை பள்ளியின் நடு அவதரித்தும் – கல்லாடம்:2 13/1,2
ஆயா அமுதம் ஈகுதலானும் – கல்லாடம்:2 19/20
இளமை நீங்காது காவல்கொள் அமுதம்
வரை_அரமாதர் குழுவுடன் அருந்த – கல்லாடம்:2 22/16,17
ஓங்கி புடை பரந்து அமுதம் உள் ஊறி – கல்லாடம்:2 45/3
அமுதம் பொடித்த முழுமதி என்ன – கல்லாடம்:2 45/12
அமுதம் துளிக்கும் குமுத வாய் குதட்டி – கல்லாடம்:2 50/8
அமுதம் நின்று உறைந்தும் அறிவு அறிவித்தும் – கல்லாடம்:2 60/26
அமுதம் உள்கையில் உதவுழி ஊற்றியும் – கல்லாடம்:2 66/9
இருந்தன இரு புறத்து எந்தை என் அமுதம்
பிறந்து அருள் குன்றம் ஒருங்குற பெற்ற – கல்லாடம்:2 73/10,11
அமுதம் உண்டு இமையாதவரும் மங்கையரும் – கல்லாடம்:2 78/10
உடையா அமுதம் உறைதலானும் – கல்லாடம்:2 81/9

மேல்

அமுதமும் (5)

அமுதமும் தருவும் பணிவர படைத்த – கல்லாடம்:2 1/1
அமுதமும் திருவும் உதவுதலானும் – கல்லாடம்:2 11/7
அமுதமும் கடுவும் வாளும் படைத்த – கல்லாடம்:2 45/8
பாலும் அமுதமும் தேனும் பிலிற்றிய – கல்லாடம்:2 58/7
அமுதமும் கடுவும் விழியில் வைத்து அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 87/3

மேல்

அமுதினை (2)

மலையினை தாங்கி அமுதினை கடைந்து – கல்லாடம்:2 33/5
ஐந்திணை வழுவாது அகப்பொருள் அமுதினை
குறுமுனி தேறவும் பெறு முதல் புலவர்கள் – கல்லாடம்:2 63/19,20

மேல்

அமுது (11)

கடல் அமுது எடுத்து கரையில் வைத்தது போல் – கல்லாடம்:2 3/14
குறுவெயிர்ப்பு ஒழுக்கு என பிறை அமுது எடுக்க – கல்லாடம்:2 16/5
அமுது அயில் வாழ்க்கை தேவர்_கோன் இழிச்சிய – கல்லாடம்:2 28/6
இதழி தாது உதிர்ப்ப பிறை அமுது உகுக்க – கல்லாடம்:2 34/12
வியர் அமுது அரும்பி முயல் கண் கறுத்து – கல்லாடம்:2 49/1
உள்ளமும் தொடாது விள் அமுது ஒழுகும் – கல்லாடம்:2 56/20
விடும் அமுது அருந்த விண்ணத்து அணக்க – கல்லாடம்:2 64/31
திரு எனும் குழவியும் அமுது எனும் பிள்ளையும் – கல்லாடம்:2 65/3
ஆரா இன்ப பேர் அமுது அருந்தி – கல்லாடம்:2 80/7
உள்ளு-தோறு உள்ளு-தோறு உணா அமுது உறைக்கும் – கல்லாடம்:2 81/27
அமரர் பெற்று உண்ணும் அமுது உரு கொண்டு – கல்லாடம்:2 88/8

மேல்

அமுதும் (2)

மணந்தோர்க்கு அமுதும் தணந்தோர்க்கு எரியும் – கல்லாடம்:2 51/3
பெரும் தமிழ் அமுதும் பிரியாது கொடுத்த – கல்லாடம்:2 65/19

மேல்

அமுதை (1)

கூடல் மா நகர் ஆடிய அமுதை
உண்டு களித்த தொண்டர்கள் என்ன – கல்லாடம்:2 16/19,20

மேல்

அமுதொடு (2)

அமுதொடு கிடக்கும் நிறைமதி பக்கம் – கல்லாடம்:2 22/12
பசும் பிறை அமுதொடு நிரம்பியது என்ன – கல்லாடம்:2 85/34

மேல்

அமை (4)

கயந்தலை அடி என கயிறு அமை கைத்திரி – கல்லாடம்:2 8/19
துவைப்ப நின்று அமை கரத்து கவைகள் தோற்றி – கல்லாடம்:2 85/28
முண்டக முலையின் சாந்து அழித்து அமை தோள் – கல்லாடம்:2 87/8
ஐந்து அமர் கதுப்பினள் அமை தோள் நசைஇ – கல்லாடம்:2 97/20

மேல்

அமைச்சுடன் (1)

செய்யா அமைச்சுடன் சேரா அரசன் – கல்லாடம்:2 3/5

மேல்

அமைத்த (13)

ஆயிர மணி கரத்து அமைத்த வான் படையுடன் – கல்லாடம்:2 4/3
பின்னல் விட்டு அமைத்த தன் தலை மலர் இணைஇ – கல்லாடம்:2 14/31
விரல் நான்கு அமைத்த அணி குரல் வீங்காது – கல்லாடம்:2 21/40
அ மலை திரு நுதற்கு அழியாது அமைத்த
வெள்ளை கொள் சிந்துர நல் அணி ஆகி – கல்லாடம்:2 22/9,10
நீர் நெய் வார்த்து சகரர் அமைத்த
தீ வளர் வட்ட குண்டம் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/30,31
எரி மழு நவ்வி தமருகம் அமைத்த
நால் கரம் நுதல் விழி தீ புகை கடு களம் – கல்லாடம்:2 58/27,28
பதம் இரண்டு அமைத்த உள்ள – கல்லாடம்:2 58/35
பஞ்சவனீச்சரம் அஞ்செழுத்து அமைத்த
சென்னி மா புரம் சேரன் திருத்தளி – கல்லாடம்:2 59/24,25
ஏழ் உயர் இரட்டி மதலை நட்டு அமைத்த
தன் பழம் கூடம் தனி நிலை அன்றி – கல்லாடம்:2 61/21,22
இருவினை நாடி உயிர்-தொறும் அமைத்த
ஊழையும் கடந்தது வாய்மையின் மதனே – கல்லாடம்:2 62/8,9
கடுக்கை சிறு காய் அமைத்த வால் கருப்பை – கல்லாடம்:2 63/12
திணை ஐந்து அமைத்த இணையிலி நாயகன் – கல்லாடம்:2 64/21
பொரு புனல் ஊரனை பொது என அமைத்த
அ கடி குடி மனையவர் மனை புகுத்தி – கல்லாடம்:2 91/7,8

மேல்

அமைத்தது (1)

அமைத்தது கடுக்கும் மணி பாம்பு அல்குல் – கல்லாடம்:2 41/47

மேல்

அமைத்தலும் (1)

உட்பகை அமைத்தலும் உணர்ந்து சொல் பொருத்தலும் – கல்லாடம்:2 3/3

மேல்

அமைத்திடு (1)

அரு மறை தாபதன் அமைத்திடு செம் மலர் – கல்லாடம்:2 14/27

மேல்

அமைத்து (10)

பொன் குட முகட்டு கரு மணி அமைத்து என – கல்லாடம்:2 5/10
நிரைநிரை நாற்றி நெடும் காய் மயிர் அமைத்து
ஊதையின் அலகிட்டு உறை புயல் தெளித்து – கல்லாடம்:2 14/6,7
நல் மணம் எடுத்து நாள் அமைத்து அழைக்க – கல்லாடம்:2 14/19
நான்மறை பயனாம் ஏழிசை அமைத்து
சருக்கரை குன்றில் தேன்மழை நான்று என – கல்லாடம்:2 21/36,37
உவர் முதல் கிடந்த சுவை ஏழ் அமைத்து
கொடுத்த மெய் பிண்டம் குறியுடன் தோன்றிய – கல்லாடம்:2 81/19,20
அங்குலி நெடுமையும் அமைத்து உள் தூர்ந்தே – கல்லாடம்:2 82/14
நாப்பண் ஒற்றை நரம்பு கடிப்பு அமைத்து
அ நரம்பு இருபத்தாறு அங்குலி பெற – கல்லாடம்:2 82/23,24
இடக்கரம் துவக்கி இடக்கீழ் அமைத்து
புற விரல் மூன்றின் நுனி விரல் அகத்தும் – கல்லாடம்:2 82/25,26
முள் தாள் மறுத்த முண்டகம் தலை அமைத்து
ஒருபால் அணைந்த இவ் உயர் மதி பாணற்கு – கல்லாடம்:2 91/14,15
பதினான்கு அமைத்து விடு மாத்திரைக்கு – கல்லாடம்:2 99/19

மேல்

அமைத்தோய் (1)

தாமரை பழித்த கை மருங்கு அமைத்தோய்
ஒருமையுள் ஒருங்கி இரு கை நெய் வார்த்து – கல்லாடம்:1 2/31,32

மேல்

அமைதி (1)

ஒடுங்கி நின்று அமைதி இ நிலை அறிந்தே – கல்லாடம்:2 13/27

மேல்

அமைந்த (6)

அருள் நிறைந்து அமைந்த கல்வியர் உளம் என – கல்லாடம்:2 1/4
பாயற்கு அமைந்த பள்ளியறை ஆகி – கல்லாடம்:2 23/19
வரையறுத்து அமைந்த வகை நான்கு ஆக – கல்லாடம்:2 52/2
ஐம் தொழிற்கு அமைந்த ஐவரும் புறகிட்டு – கல்லாடம்:2 93/12
பாண்டரங்கத்து ஒரு பாடு பெற்று அமைந்த
மோக புயங்க முறை துறை தூக்கி – கல்லாடம்:2 99/26,27
தவல் அரும் சிறப்பொடு சால்புசெய்து அமைந்த
முது நகர் கூடலுள் மூவா தனி முதல் – கல்லாடம்:2 100/9,10

மேல்

அமைந்தன (1)

ஆயிரத்தெட்டில் அமைந்தன பிறப்பு – கல்லாடம்:2 82/8

மேல்

அமைந்து (2)

ஆர்த்து எழு பெரும் குரல் அமைந்து நின்று ஒடுங்கி நின் – கல்லாடம்:2 65/23
அன்றியும் நெடுநாள் அமைந்து உடன் வருமோ – கல்லாடம்:2 82/50

மேல்

அமைப்ப (1)

சுருதியை தண்டி வலிகொண்டு அமைப்ப
முதல் ஏழ் அதனை ஒன்றினுக்கு ஏழ் என – கல்லாடம்:2 99/33,34

மேல்

அமைய (1)

அருள் தரும் கேள்வி அமைய தேக்க – கல்லாடம்:2 35/1

மேல்

அமையா (4)

அமையா வென்றி அரத்த நெடு வேலோய் – கல்லாடம்:1 2/15
அளக்க என்று அமையா பரப்பினதானும் – கல்லாடம்:2 11/6
வைத்து அமையா முன் மகிழ்ந்து உணவு உண்டு அவன் – கல்லாடம்:2 14/34
அமையா தண் அளி உமையுடன் நிறைந்த – கல்லாடம்:2 28/9

மேல்

அயர் (2)

புந்தி ஒன்று இன்றி புகல் இலன் என்று அயர்
அவ்வுழி ஒருசார் அவன் மாதுலன் என – கல்லாடம்:2 44/23,24
சென்று அழியாது நின்று அயர் காண்பன் – கல்லாடம்:2 56/27

மேல்

அயர்ந்தன (1)

அடங்கின அவிந்தன அயர்ந்தன கிடந்தன – கல்லாடம்:2 71/30

மேல்

அயர்ந்து (1)

மனவு அணி முதியோள் வரை அணங்கு அயர்ந்து
மூன்று காலமும் தோன்ற கூற – கல்லாடம்:2 24/7,8

மேல்

அயர்ப்பிடை (1)

போக்கு என உழையர் அயர்ப்பிடை கிளப்பினும் – கல்லாடம்:2 44/8

மேல்

அயர்வாட்கு (1)

கிளர்ந்து அயர்வாட்கு முன் கிளர் வினை சென்றோர் – கல்லாடம்:2 84/14

மேல்

அயர (1)

ஒருபால் பசும்_கொடி நிறை பாட்டு அயர
பாரிடம் குனிப்ப ஆடிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 7/32,33

மேல்

அயரா (1)

அயரா வெறியில் தண்டா வரு நோய் – கல்லாடம்:2 30/5

மேல்

அயல் (2)

அயல் புலம் எறியும் எயினர் மர துடி – கல்லாடம்:2 59/12
இவள் உளம் கொட்ப அயல் உளம் களிப்ப – கல்லாடம்:2 73/14

மேல்

அயலவர் (1)

திரு பெறும் அயலவர் காண – கல்லாடம்:2 80/33

மேல்

அயலினர் (2)

கோறல் என்று அயலினர் குறித்தன குற்றமும் – கல்லாடம்:2 75/26
கிழமை அவ் அயலினர் நா உடன்று ஏத்த – கல்லாடம்:2 93/4

மேல்

அயலும் (2)

பாங்கியை புல்லினள் அயலும் சொற்றனள் – கல்லாடம்:2 40/15
அயலும் உம்பரும் அடக்கு புனல் ஒருவி – கல்லாடம்:2 83/16

மேல்

அயன் (3)

அரி அயன் அமரர் மலை வடம் பூட்டி – கல்லாடம்:2 66/7
மால் அயன் தேடி மறை அறிந்து அறியா – கல்லாடம்:2 72/12
மாவுடை கூற்றம் மலர் அயன் தண்டம் – கல்லாடம்:2 73/7

மேல்

அயனை (1)

காமனை அயனை நாம காலனை – கல்லாடம்:2 17/38

மேல்

அயில் (3)

அமுது அயில் வாழ்க்கை தேவர்_கோன் இழிச்சிய – கல்லாடம்:2 28/6
குருத்து அயில் பேழ் வாய் பல் படை சீயம் – கல்லாடம்:2 96/5
மருந்து அயில் வாழ்க்கையர் மணி நகர் உருவின – கல்லாடம்:2 99/51

மேல்

அயின்று (1)

வறள் பால் இன்ன எம்முழை உள அயின்று
கார் உடல் அனுங்கிய பைம் கண் கறையடி – கல்லாடம்:2 96/22,23

மேல்

அயின்றும் (1)

நடந்து புக்கு உண்டும் பறந்து புக்கு அயின்றும்
முத்தொழில் தேவரும் முருங்க உள் உறுத்தும் – கல்லாடம்:2 84/3,4

மேல்

அர (1)

சூர் அர கன்னியர் உடல் பனிசெய்யும் – கல்லாடம்:2 41/31

மேல்

அரக்கர் (10)

அரக்கர் கூட்டத்து அமர் விளையாட – கல்லாடம்:2 5/17
மலை உரு கொண்ட உடல் வாள் அரக்கர்
வெள்ளமும் சூரும் புள்ளியல் பொருப்பும் – கல்லாடம்:2 6/37,38
பல தலை அரக்கர் பேரணி போல – கல்லாடம்:2 21/19
வெள்ள முரண் அரக்கர் கள்ள மதில் மூன்றும் – கல்லாடம்:2 25/17
முழை வாய் அரக்கர் பாடு கிடந்து ஒத்த – கல்லாடம்:2 27/11
மரக்கால் ஆடி அரக்கர் கொன்ற – கல்லாடம்:2 41/18
வான் உடைத்து உண்ணும் மற கொலை அரக்கர் மு – கல்லாடம்:2 74/27
மாய வல் அரக்கர் தட்டி – கல்லாடம்:2 83/32
அரக்கர் துய்த்து உடற்றும் அதுவே மான – கல்லாடம்:2 90/9
எரிந்து எழும் அரக்கர் ஏனையர் மடிய – கல்லாடம்:2 95/11

மேல்

அரக்கர்-தம் (1)

அரக்கர்-தம் கூட்டம் தொலைத்து நெய் உண்டு – கல்லாடம்:2 72/5

மேல்

அரக்கர்க்கு (1)

எரியிடை மாய்ந்த கனல் விழி அரக்கர்க்கு
உலவா பொன்னுலகு அடைதர வைத்த – கல்லாடம்:2 25/35,36

மேல்

அரக்கரும் (1)

நெடும் கடல் பரப்பும் அடும் தொழில் அரக்கரும்
என் உளத்து இருளும் இடை புகுந்து உடைத்த – கல்லாடம்:2 70/3,4

மேல்

அரக்கற்கு (1)

இலங்கை அவ் அரக்கற்கு இளையோன் பெறுக என – கல்லாடம்:2 95/37

மேல்

அரக்கன் (3)

ஆம்பல் முக அரக்கன் கிளையொடு மறிய – கல்லாடம்:1 1/19
கவை தலை பிறை எயிற்று இருள் எழில் அரக்கன்
அமுதம் உண்டு இமையாதவரும் மங்கையரும் – கல்லாடம்:2 78/9,10
அ கடல் வயிறடைத்து அரக்கன் உயிர் வௌவி – கல்லாடம்:2 95/36

மேல்

அரக்கனை (1)

கார் உடல் பிறை எயிற்று அரக்கனை கொன்று – கல்லாடம்:2 35/7

மேல்

அரக்கி (1)

மானிட மாக்கள் அரக்கி கை பட்டு என – கல்லாடம்:2 42/7

மேல்

அரக்கியர் (1)

இருள் உடல் அரக்கியர் கலைமகள் கண்டு – கல்லாடம்:2 73/21

மேல்

அரக்கு (1)

பூவை அம் புது மலர் போக்கி அரக்கு அடுத்த – கல்லாடம்:2 84/19

மேல்

அரங்காய் (1)

முத்து மணி கிடக்கும் செறி இருள் அரங்காய்
புலவு உடல் பரதவர் தம் குடி ஓம்ப – கல்லாடம்:2 23/21,22

மேல்

அரங்கில் (1)

நெடு நிலை அரங்கில் பரிபெறு தரளமும் – கல்லாடம்:2 50/18

மேல்

அரசன் (4)

செய்யா அமைச்சுடன் சேரா அரசன்
நாடு கரிந்து அன்ன காடு கடந்து இயங்கி – கல்லாடம்:2 3/5,6
அரி முதிர் அமரர்க்கு அரசன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/8
செங்கோல் அரசன் முறை தொழில் போல – கல்லாடம்:2 45/7
அணிவித்து அருள் கொடுத்து அரசன் ஆக்கி – கல்லாடம்:2 55/23

மேல்

அரசனும் (2)

தேவர்க்கு அரசனும் காவல் தருவும் – கல்லாடம்:2 24/25
வேதியன் முதலா அமரரும் அரசனும்
போது தூய் இரப்ப புணரா மயக்கம் – கல்லாடம்:2 25/13,14

மேல்

அரசு (1)

மூன்று புரத்து ஒன்றில் அரசு உடை வாணன் – கல்லாடம்:2 21/31

மேல்

அரண் (1)

அவ் அரண் இழந்தோர்க்கு அரு விடம் ஆயதும் – கல்லாடம்:2 75/28

மேல்

அரத்த (1)

அமையா வென்றி அரத்த நெடு வேலோய் – கல்லாடம்:1 2/15

மேல்

அரத்தம் (1)

செம்பஞ்சு அரத்தம் திலகம் உலோத்திரம் – கல்லாடம்:2 98/31

மேல்

அரந்தை (1)

அவள் தர இவள் பெறும் அரந்தை அம் பேறினுக்கு – கல்லாடம்:2 73/27

மேல்

அரந்தையுற்று (1)

அரந்தையுற்று நீட நின்று இரங்கும் – கல்லாடம்:2 42/32

மேல்

அரம்பை (1)

நெட்டு இலை அரம்பை குறுங்காய் மானும் – கல்லாடம்:2 24/12

மேல்

அரம்பையுமே (1)

சுருள் விரி சாலியும் குலை அரம்பையுமே
வட திருஆலவாய் திருநடுவூர் – கல்லாடம்:2 59/21,22

மேல்

அரமகளிர் (3)

நீர்_அரமகளிர் செவ் வாய் காட்டி – கல்லாடம்:2 38/16
நீர்_அரமகளிர் நெருக்குற புகுந்து – கல்லாடம்:2 63/1
நீர்_அரமகளிர் பாந்தள் அம் கன்னியர்க்கு – கல்லாடம்:2 73/23

மேல்

அரமகளிர்க்கு (1)

வரை_அரமகளிர்க்கு அணி அணி கொடுத்து – கல்லாடம்:2 68/23

மேல்

அரமாதர் (1)

வரை_அரமாதர் குழுவுடன் அருந்த – கல்லாடம்:2 22/17

மேல்

அரவ (2)

கண்டல் முள் முளைத்த கடி எயிற்று அரவ
குழுவினுக்கு உடைந்து குளிர் மதி ஒதுங்க – கல்லாடம்:2 55/2,3
அரவ பசும் தலை அரும்பு அவிழ் கணை கால் – கல்லாடம்:2 82/36

மேல்

அரவம் (2)

கண்டுகண்டு அரவம் மயில் என கலங்க – கல்லாடம்:2 55/5
முள் எயிற்று அரவம் முறித்து உயிர் பருகி – கல்லாடம்:2 71/7

மேல்

அரவமும் (1)

கலைமான் கணிச்சியும் கட்டிய அரவமும்
பிறிதும் கரந்து ஒரு கானவன் ஆகி – கல்லாடம்:2 48/2,3

மேல்

அரவின் (1)

அரவின் வாய் அரியின் பலவும் நினைந்தும் – கல்லாடம்:2 23/43

மேல்

அரவினை (2)

கைதை முள் செறிந்த கூர் எயிற்று அரவினை
கார் உடல் பெற்ற தீ விழி குறளினை – கல்லாடம்:2 33/16,17
எடுத்து உடன் அந்த கடு கொலை அரவினை
தீ வாய் புலியினை திரு தவர் நகைப்ப – கல்லாடம்:2 87/26,27

மேல்

அரவு (7)

ஆயிரம் தீ வாய் அரவு நாண் கொளுவி – கல்லாடம்:2 25/20
வரிந்த இந்தன சுமை மதி அரவு இதழி – கல்லாடம்:2 43/17
புடைபுடை ஒதுங்கி அரவு வாய் பிளப்ப – கல்லாடம்:2 55/9
ஆயிரம் பணாடவி அரவு வாய் அணைத்து – கல்லாடம்:2 71/1
அரவு எயிற்று அணி முள் கைதையுள் அடங்கியும் – கல்லாடம்:2 72/28
அரவு எயிறு அணைத்த முள் இலை முட கைதைகள் – கல்லாடம்:2 82/40
ஆயிரம் பணாடவி அரவு கடு வாங்க – கல்லாடம்:2 95/6

மேல்

அரற்ற (3)

தண்டா மயல் கொடு வண்டு பரந்து அரற்ற
காலம் கருதி தோன்றி கை குலைப்ப – கல்லாடம்:2 20/6,7
நுசுப்பின் பகைக்கு நூபுரம் அரற்ற
பைம் காடு நகைத்த எண் மலர் கொய்தும் – கல்லாடம்:2 28/28,29
பசி மயல் பிணித்த பிள்ளை வண்டு அரற்ற
ஆசையின் செறிந்த பொங்கர் குல தாய் – கல்லாடம்:2 46/1,2

மேல்

அரற்றவும் (1)

விண் உடைத்து அரற்றவும் திசை உட்க முரியவும் – கல்லாடம்:2 78/20

மேல்

அரன் (1)

அருகர் சார்ந்து நின்று அரன் பணி அடைப்ப – கல்லாடம்:2 55/14

மேல்

அரி (14)

அரி முதிர் அமரர்க்கு அரசன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/8
பங்கு உடை செம் கால் பாட்டு அளி அரி பிடர் – கல்லாடம்:2 18/2
குருவில் தோய்ந்த அரி கெழு மரகத – கல்லாடம்:2 18/3
புகர் மலை இயங்கா வகை அரி சூழ்ந்தன – கல்லாடம்:2 26/10
தேவர்_கோமான் சிறை அரி புண்ணினுக்கு – கல்லாடம்:2 28/17
அரி தரு குட்டி ஆய பன்னிரண்டினை – கல்லாடம்:2 37/10
பொன் அம் தோகையும் மணி அரி சிலம்பும் – கல்லாடம்:2 41/14
இரு குழை கிழிக்கும் அரி மதர் மலர் கண் – கல்லாடம்:2 41/49
தழல் விழி மடங்கல் கொலை அரி குருளையை – கல்லாடம்:2 50/12
நெடு நகர் இரட்டும் களி அரி கிணையே – கல்லாடம்:2 59/13
அரி கடல் மூழ்கி பெறும் அருள் பெற்ற – கல்லாடம்:2 62/6
அரி அயன் அமரர் மலை வடம் பூட்டி – கல்லாடம்:2 66/7
அரி வினைக்கு அடங்கிய மலை இனம் வரவு என – கல்லாடம்:2 72/30
பேழ் வாய் கொய் உளை அரி சுமந்து எடுத்த – கல்லாடம்:2 75/4

மேல்

அரிக்கு (1)

அரிக்கு கரும் கடற்கு ஒரோவொரு கணை விடுத்து – கல்லாடம்:2 95/35

மேல்

அரிகிணை (1)

நீயே ஆயமொடு ஆர்ப்ப அரிகிணை முழக்கி – கல்லாடம்:2 51/13

மேல்

அரிசி (1)

அதவு உதிர் அரிசி அன்ன செந்தினை – கல்லாடம்:2 96/18

மேல்

அரிதின் (1)

அரிதின் போந்தனிர் என்று ஓர் – கல்லாடம்:2 8/37

மேல்

அரிதினின் (1)

திருவினள் ஒரு நகை அரிதினின் கேண்மோ – கல்லாடம்:2 90/3

மேல்

அரிது (1)

தனித்தனி ஒளித்து தணக்கினும் அரிது என – கல்லாடம்:2 77/19

மேல்

அரிந்த (1)

வரை பறை அரிந்த வாசவன் தொழுது – கல்லாடம்:2 47/13

மேல்

அரிமகள் (1)

அரிமகள் விரும்பி பாகம் செய்து – கல்லாடம்:2 41/12

மேல்

அரிமகன் (1)

களவு தொழில்செய் அரிமகன் உடலம் – கல்லாடம்:2 62/23

மேல்

அரிமான் (1)

அரிமான் உறுத்த நூற்றுவர் மதித்த – கல்லாடம்:2 93/10

மேல்

அரிய (1)

எரி தெறற்கு அரிய பொடி பொறுத்து இயங்கினை – கல்லாடம்:2 69/1

மேல்

அரியது (1)

உலகம் மூன்றும் பெறுதற்கு அரியது என்று – கல்லாடம்:2 18/38

மேல்

அரியின் (1)

அரவின் வாய் அரியின் பலவும் நினைந்தும் – கல்லாடம்:2 23/43

மேல்

அரிவாளின் (1)

கூர் அரிவாளின் தோகை அம் சேவல்_கொடியோன் – கல்லாடம்:2 89/6

மேல்

அரு (9)

கல்லா கயவர்க்கு அரு நூல் கிளை மறை – கல்லாடம்:2 1/16
தவ நதி போகும் அரு மறை தாபதர் – கல்லாடம்:2 6/14
அரு மறை விதிக்க திருமணம் புணர்ந்து – கல்லாடம்:2 12/13
அரு மறை தாபதன் அமைத்திடு செம் மலர் – கல்லாடம்:2 14/27
சருக்கம் காட்டும் அரு மறை சொல்லி – கல்லாடம்:2 33/12
அந்தணர் அரு மறை அரும் கிடை அடங்க – கல்லாடம்:2 38/11
அரு மறை விதியும் உலகியல் வழக்கும் – கல்லாடம்:2 63/16
அவ் அரண் இழந்தோர்க்கு அரு விடம் ஆயதும் – கல்லாடம்:2 75/28
அரு மறை முடியினும் அடியவர் உளத்தினும் – கல்லாடம்:2 76/17

மேல்

அருக்கர் (1)

ஆறு_இரண்டு அருக்கர் அவிர் கதிர் கனலும் – கல்லாடம்:1 1/9

மேல்

அருக்கன் (1)

செம் சரம் பேர் உருள் அருக்கன் மதி ஆக – கல்லாடம்:2 25/22

மேல்

அருகர் (1)

அருகர் சார்ந்து நின்று அரன் பணி அடைப்ப – கல்லாடம்:2 55/14

மேல்

அருகா (1)

இரு கால் முகனிற்கு அருகா துரந்து – கல்லாடம்:2 17/51

மேல்

அருகிடத்தும் (1)

கொண்டு வாழுநர் கண்டு அருகிடத்தும்
அவர் மன அன்னை கவர கண்டிலம் – கல்லாடம்:2 17/24,25

மேல்

அருகிய (1)

அருகிய கற்பும் கருதி உள் நடுங்கி – கல்லாடம்:2 74/2

மேல்

அருகு (2)

கருவிளை மலர் நீர் அருகு நின்று உகுப்ப – கல்லாடம்:2 20/14
குருகும் புள்ளும் அருகு அணி சூழ – கல்லாடம்:2 68/7

மேல்

அருச்சனை (5)

அருள் குறி நிறுவி அருச்சனை செய்த – கல்லாடம்:2 12/17
அறிவு நிலை போகி அருச்சனை விடுத்த – கல்லாடம்:2 25/16
அருச்சனை விடாது அங்கு ஒருப்படும் மூவரில் – கல்லாடம்:2 25/29
ஒருநாள் அருச்சனை புரி நாடலர்க்கும் – கல்லாடம்:2 25/33
அருச்சனை வணக்கம் பர உயிர்க்கு அன்பு அகம் – கல்லாடம்:2 86/31

மேல்

அருச்சனைக்கு (1)

விடையோன் அருச்சனைக்கு உரிமையின் முன்னவன் – கல்லாடம்:2 95/3

மேல்

அருச்சுனன் (1)

அருச்சுனன் அரும் தவம் அழித்து அமர் செய்து அவன் – கல்லாடம்:2 48/4

மேல்

அருத்தி (3)

அருத்தி மீட்பர் நிலை வல்லோரே – கல்லாடம்:2 33/30
தேக்கிட அருத்தி அலர் மலர் தொட்டில் – கல்லாடம்:2 46/5
அருத்தி அம் கோதை மன்னவன்-பாலே – கல்லாடம்:2 50/35

மேல்

அருத்தியின் (1)

பொருள் செயல் அருத்தியின் எண் வழி தடைந்து – கல்லாடம்:2 31/1

மேல்

அருத்தியும் (1)

கடவுள் கூற உலவா அருத்தியும்
சநந பீழையும் தள்ளா காமமும் – கல்லாடம்:1 2/59,60

மேல்

அருந்த (3)

வரை_அரமாதர் குழுவுடன் அருந்த
ஆக்கி இடம் பதித்த வள்ளமும் ஆகி – கல்லாடம்:2 22/17,18
கரும் கழி கொடுக்கும் வெள் இறவு அருந்த
கை பார்த்து இருக்கும் மட பெடை குருகே – கல்லாடம்:2 23/6,7
விடும் அமுது அருந்த விண்ணத்து அணக்க – கல்லாடம்:2 64/31

மேல்

அருந்தாது (1)

வளை காய் விட்ட புளி அருந்தாது
செவ் வாய் திரிந்து வெள் வாய் பயவாது – கல்லாடம்:2 5/6,7

மேல்

அருந்தி (6)

காம்பு பொதி நறவம் விளரியோடு அருந்தி
கந்தி தண்டலை வந்து வீற்றிருந்து – கல்லாடம்:2 17/29,30
உமிழ் நறவு அருந்தி உறங்கு செம் சடையோன் – கல்லாடம்:2 54/6
பறவை உண்டு ஈட்டிய இறால் நறவு அருந்தி
அ நிலத்தவர் என அடிக்கடி வணங்கும் – கல்லாடம்:2 78/13,14
ஆரா இன்ப பேர் அமுது அருந்தி
துறவு எனும் திருவுடன் உறவுசெய் வாழ்க்கையர் – கல்லாடம்:2 80/7,8
பெரும் தேன் அருந்தி எ பேர் இசை அனைத்தினும் – கல்லாடம்:2 95/17
சிறிது உவா மதுவமும் குறைபெற அருந்தி அ – கல்லாடம்:2 95/21

மேல்

அருந்தும் (2)

நிரை இதழ் திறந்து மது வண்டு அருந்தும்
விருந்து கொள் மலரும் புரிந்து உறை மணமும் – கல்லாடம்:2 58/1,2
ஊடு உகள் சிரலை பச்சிறவு அருந்தும்
பழன குருநாடு அளி பதி தோற்று – கல்லாடம்:2 93/14,15

மேல்

அருநூல் (1)

உளத்து நின்று அளிக்கும் திரு தகும் அருநூல்
பள்ளி கணக்கர்-பால் பட்டாங்கு – கல்லாடம்:2 25/4,5

மேல்

அருப்பு (1)

அருப்பு முலை கண் திறந்து உமிழ் மது பால் – கல்லாடம்:2 46/3

மேல்

அரும் (36)

பெரும் தமிழ் விரித்த அரும் தமிழ் புலவனும் – கல்லாடம்:1 2/54
ஒருங்கு வந்து இமையா அரும் கடன் முற்றிய – கல்லாடம்:2 7/13
அரும் தழல் சுரத்தில் ஒருவன் அன்பு எடுத்தே – கல்லாடம்:2 7/46
பெரும் கவின் முன் நாள் பேணிய அரும் தவம் – கல்லாடம்:2 10/9
அரும் புது விருந்து என பொருந்தி மற்று அவர் தரும் – கல்லாடம்:2 12/4
பெரும் தவர் குழுவும் அரும் கதி இருப்பும் – கல்லாடம்:2 24/20
அரும் பெறல் உளதாம் பெரும்பதம் காட்டி – கல்லாடம்:2 25/34
அவன் என தோன்றி அரும் சிறை விடுத்த – கல்லாடம்:2 32/9
அந்தணர் அரு மறை அரும் கிடை அடங்க – கல்லாடம்:2 38/11
விரும்பிய குணமும் அரும் திரு உருவும் – கல்லாடம்:2 38/20
துஞ்சல்_இல் இரண்டும் சொல் அரும் ஒன்றும் – கல்லாடம்:2 38/24
ஆறு எதிர்ப்பட்ட அரும் தவ திருவினர் – கல்லாடம்:2 40/7
ஆயிரம் பணாடவி அரும் தவத்து ஒருவனும் – கல்லாடம்:2 41/7
அருச்சுனன் அரும் தவம் அழித்து அமர் செய்து அவன் – கல்லாடம்:2 48/4
அரும் தமிழ் கீரன் பெரும் தமிழ் பனுவல் – கல்லாடம்:2 50/28
பெருந்தகை வேந்தன் அரும் குணம் போல – கல்லாடம்:2 51/2
அவளே ஆகுவள் யானே தவல் அரும்
கரு நீர் குண்டு அகழ் உடுத்த – கல்லாடம்:2 55/38,39
ஐம்பகை அடக்கிய அரும் தவ முனிவன் – கல்லாடம்:2 57/24
அளகைக்கு இறையும் அரும் பொருள் ஈட்டமும் – கல்லாடம்:2 58/11
நின்னையும் கடந்தது அன்னவள் அரும் கற்பு – கல்லாடம்:2 62/5
அரும் கரை இறந்த ஆகம கடலும் – கல்லாடம்:2 66/25
அரும் பொருள் செல்வி எனும் திருமகட்கு – கல்லாடம்:2 73/15
அரும் தமிழ் கூடல் பெரும் தவர் காண – கல்லாடம்:2 76/19
பொய் வரும் ஊரன் புகல் அரும் இல் புக – கல்லாடம்:2 79/16
போக்கு அரும் கடும் சுரம் போக முன் இறந்தும் – கல்லாடம்:2 79/23
அரும் தவ கண்ணினோடு அடைந்த மா முனி-பால் – கல்லாடம்:2 81/17
இருந்து ஒளிர் அரும் தேன் இலதால் நீரும் – கல்லாடம்:2 81/50
அவ் வினை பயனுழி அரும் தவம் பெறுமோ – கல்லாடம்:2 82/48
அன்னையின் போக்கிய அரும் பெரும் தவறு – கல்லாடம்:2 83/28
பெரும் திரு கூடல் அரும் தவர் பெருமான் – கல்லாடம்:2 84/8
தலை இருந்து அரும் கதி முழுதும் நின்று அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 87/35
அரும் புனல் வையை புது நீர் அன்றே – கல்லாடம்:2 87/42
அரும் துணை நெஞ்சம் நிற்கு உறும் பயன் கேள்-மதி – கல்லாடம்:2 88/5
பெற்று உயிர்த்த அரும் பொன் தொடி மடந்தை-தன் – கல்லாடம்:2 93/6
அவன் தரும் உலகத்து அரும் தொழில் ஓங்க – கல்லாடம்:2 95/13
தவல் அரும் சிறப்பொடு சால்புசெய்து அமைந்த – கல்லாடம்:2 100/9

மேல்

அரும்பாத (1)

பொடித்து அரும்பாத சின் முலை கொடி மடந்தையள் – கல்லாடம்:2 7/1

மேல்

அரும்பி (3)

வெண் முத்து அரும்பி பசும்பொன் மலர்ந்து – கல்லாடம்:2 34/17
வியர் அமுது அரும்பி முயல் கண் கறுத்து – கல்லாடம்:2 49/1
மரு வளர் குவளை மலர்ந்து முத்து அரும்பி
பசும் தாள் தோன்றி மலர் நனி மறித்து – கல்லாடம்:2 77/1,2

மேல்

அரும்பிய (2)

பெரும் கார் கரும் கடு அரும்பிய மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 81/25
அரும்பிய நகையை அன்றே நின் கேழ் – கல்லாடம்:2 86/13

மேல்

அரும்பு (7)

கீழ் அரும்பு அணைந்த முள் அரை முளரி – கல்லாடம்:2 43/10
குரவு அரும்பு உடுத்த வால் எயிற்று அழல் விழி – கல்லாடம்:2 46/8
அணந்து எடுத்து ஏந்திய அரும்பு முகிழ் முலையோள் – கல்லாடம்:2 54/12
கரும் கோட்டு புன்னை அரும்பு உதிர் கிடையும் – கல்லாடம்:2 67/3
அரும்பு என சுரும்பு இனம் அலர நின்று இசைத்தும் – கல்லாடம்:2 72/21
அரவ பசும் தலை அரும்பு அவிழ் கணை கால் – கல்லாடம்:2 82/36
சோதியின் படை கண் செல உய்த்து அரும்பு செய் – கல்லாடம்:2 87/7

மேல்

அருவருத்து (1)

கான்றிடு சொன்றியின் கண்டு அருவருத்து
புலன் அற துடைத்த நலன் உறு கேள்வியர் – கல்லாடம்:2 80/5,6

மேல்

அருவி (18)

திங்கள் முடி பொறுத்த பொன்மலை அருவி
கரு மணி கொழித்த தோற்றம் போல – கல்லாடம்:1 1/1,2
கறங்கு கால் அருவி பரங்குன்று உடுத்த – கல்லாடம்:2 1/8
அருவி அம் சாரல் இருவி அம் புனத்தினும் – கல்லாடம்:2 4/10
அருவி ஓசையும் முழவின் முழக்கமும் – கல்லாடம்:2 21/52
அருவி வீச பறவை குடிபோகி – கல்லாடம்:2 22/14
அருவி ஏற்றும் முழை மலை கூஉயும் – கல்லாடம்:2 22/36
அருவி தூங்க கண்ணீர் கொண்டும் – கல்லாடம்:2 23/42
அருவி உடல் கயிறும் சுனை மத குழியும் – கல்லாடம்:2 26/29
துகில் நான்று நுடங்கும் அருவி ஏற்றும் – கல்லாடம்:2 28/23
கறங்கு இசை அருவி அம் சாரல் – கல்லாடம்:2 39/21
முலை குவட்டு ஒழுக்கிய அருவி தண் தரளம் – கல்லாடம்:2 44/9
கறங்கு இசை அருவி அறைந்து நிமிர் திவலையும் – கல்லாடம்:2 50/15
அருவி அம் சாரல் ஒரு பரங்குன்றம் – கல்லாடம்:2 59/32
அகிலும் கனகமும் அருவி கொண்டு இறங்கி – கல்லாடம்:2 65/14
நெடு முடி அருவி அகிலொடு கொழிக்கும் – கல்லாடம்:2 68/29
அருவி அம் குன்றத்து அணி அணி கூடற்கு – கல்லாடம்:2 71/13
இறால் நறவு அருவி எழு பரங்குன்றத்து – கல்லாடம்:2 79/12
உடை திரை அருவி ஒளி மணி காலும் – கல்லாடம்:2 91/3

மேல்

அருவியில் (1)

ஈங்கு இவை நிற்க யாங்கள் அவ் அருவியில்
ஒழுக புக்கு தழுவி எடுத்தும் – கல்லாடம்:2 16/29,30

மேல்

அருவியும் (1)

எறிந்து வீழ் அருவியும் எரி மணி ஈட்டமும் – கல்லாடம்:2 81/26

மேல்

அருவினை (1)

அவன் கழல் சொல்லுநர் அருவினை மானும் – கல்லாடம்:2 41/44

மேல்

அருள் (68)

கண் அருள் நிறைந்த கவின் பெறும் எயிற்ற – கல்லாடம்:1 1/8
அருள் பொழி கடைக்கண் தாக்கி – கல்லாடம்:1 1/39
அருள் நிறைந்து அமைந்த கல்வியர் உளம் என – கல்லாடம்:2 1/4
பேர் அருள் நாயகன் சீர் அருள் போல – கல்லாடம்:2 2/14
பேர் அருள் நாயகன் சீர் அருள் போல – கல்லாடம்:2 2/14
முந்துறும் பெரு மறை முளைத்து அருள் வாக்கால் – கல்லாடம்:2 3/12
நெருப்பு உமிழ் ஆழி ஈந்து அருள் நிமலன் – கல்லாடம்:2 5/18
பேர் அருள் விளையா சீரிலர் போல – கல்லாடம்:2 5/21
அந்தணர் உகும் நீர்க்கு அருள் கருவிருந்து – கல்லாடம்:2 6/4
கன்னி கொண்டிருந்த மன் அருள் கடவுள் – கல்லாடம்:2 6/36
பனி கதிர் குலவன் பயந்து அருள் பாவையை – கல்லாடம்:2 10/17
அருள் வழி காட்டலின் இரு விழி ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/20
நிறை உளம் நீங்காது உறை அருள் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/22
அருள் குறி நிறுவி அருச்சனை செய்த – கல்லாடம்:2 12/17
மு கணில் அருள் கண் முறைபெற முயங்கியும் – கல்லாடம்:2 13/4
நிறை அருள் நாயகன் உறைதரு கூடல் – கல்லாடம்:2 15/29
மூதூர் கூடல் வந்து அருள் முக்கணன் – கல்லாடம்:2 17/37
சோதி வளர் பாகம் ஈந்து அருள் நித்தன் – கல்லாடம்:2 18/6
குடமுழவு இசைப்ப பெரும் அருள் நல்கி – கல்லாடம்:2 25/32
அருள் நடம் புரிந்த தேவர் நாயகன் – கல்லாடம்:2 33/20
அருள் தரும் கேள்வி அமைய தேக்க – கல்லாடம்:2 35/1
பனிமலை பயந்த மாதுடன் தீர்த்து அருள்
பெம்மான் வாழும் பெரு நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 35/10,11
செங்கோல் முளையிட்டு அருள் நீர் தேக்கி – கல்லாடம்:2 37/11
அருள் திரு எழுத்தும் பொருள் திரு மறையும் – கல்லாடம்:2 38/19
ஆருயிர் வாழ அருள் வர நிறுத்திய – கல்லாடம்:2 38/25
பேர் அருள் கூடல் பெரும் பதி நிறைந்த – கல்லாடம்:2 38/26
நிலவு பகல் கான்ற புண்ணிய அருள் பொடி – கல்லாடம்:2 40/1
அருள் நிறை பெருமான் இருள் நிறை மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 40/21
ஆனா பெரும் புகழ் அருள் நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 41/37
அ புலத்து உயிர்கொடுத்து அருள் பொருள் கொண்ட பின் – கல்லாடம்:2 44/18
அருள் வழக்கு ஏறி அவர் வழக்கு உடைத்த – கல்லாடம்:2 44/26
அவ் அடி கொடுத்த அருள் நிறை நாயகன் – கல்லாடம்:2 47/28
பேர் அருள் குன்றம் ஒரு-பால் பொலிந்த – கல்லாடம்:2 48/12
அவன் பகை முறித்த அருள் பெரும் கடவுள் – கல்லாடம்:2 49/16
திருக்களம் கறுத்த அருள் பெரு நாயகன் – கல்லாடம்:2 51/31
கூடல் பெருமான் நீடு அருள் மூழ்கி – கல்லாடம்:2 53/18
அணிவித்து அருள் கொடுத்து அரசன் ஆக்கி – கல்லாடம்:2 55/23
ஆயிரம் திரு முகத்து அருள் நதி சிறுமதி – கல்லாடம்:2 58/31
பேர் அருள் கொடுத்த கூடல் அம் பதியோன் – கல்லாடம்:2 58/34
பணி_பகை ஊர்தி அருள் கொடி இரண்டுடன் – கல்லாடம்:2 59/30
பிறை சடை முடியினன் பேர் அருள் அடியவர்க்கு – கல்லாடம்:2 61/13
அரி கடல் மூழ்கி பெறும் அருள் பெற்ற – கல்லாடம்:2 62/6
உடல் நிழல் மான உனது அருள் நிற்கும் – கல்லாடம்:2 62/18
ஆக தனது பேர் அருள் மேனியில் – கல்லாடம்:2 64/20
அருள் முக திருவொடு மலர் முகம் குவிய – கல்லாடம்:2 64/24
அருள் கரை காணா அன்பு எனும் பெரும் கடல் – கல்லாடம்:2 66/15
குல மலை கன்னி என்று அருள் குடியிருக்கும் – கல்லாடம்:2 66/20
பேர் அருள் அளித்த மா தவர் போல – கல்லாடம்:2 70/10
கரு நெருப்பு எடுத்த மறம் அருள் மாலை – கல்லாடம்:2 71/22
வேற்று அருள் பிறவி தோற்றுவித்து எடுத்து – கல்லாடம்:2 72/3
தன் உரு ஒன்றில் அருள் உரு இருத்திய – கல்லாடம்:2 72/13
பிறந்து அருள் குன்றம் ஒருங்குற பெற்ற – கல்லாடம்:2 73/11
அதற்கு அருள் கொடுத்த முதல் பெரு நாயகன் – கல்லாடம்:2 75/17
குனித்து அருள் நாயகன் குல மறை பயந்தோன் – கல்லாடம்:2 76/18
அருள் பரங்குன்றம் உடுத்து அணி கூடல் – கல்லாடம்:2 83/12
தே அருள் கல்லார் சிந்தையின் புரண்ட – கல்லாடம்:2 83/17
உடல் உயிர் தழைக்கும் அருள் வரவு உணர்த்த – கல்லாடம்:2 84/15
இருள் குறள் ஊன்றி எம் அருள் களி ஆற்றி – கல்லாடம்:2 85/24
பொலம் பூண் பெயர்ந்து உறை பூணை அருள் தரும் – கல்லாடம்:2 86/7
பேர் அருள் திருநூல் பெரும் துறவு எங்கும் – கல்லாடம்:2 86/32
நிறை பொருள் அழுந்தல் அருள் இன கூட்டம் – கல்லாடம்:2 86/33
நிலை அருள் கற்பு என நெடும் கற்புடையோள் – கல்லாடம்:2 86/36
எரி மழு நவ்வியும் பெறும் அருள் திருவுருவு – கல்லாடம்:2 87/25
சேர துடைக்கும் பேர் அருள் நாளின் – கல்லாடம்:2 87/32
கணிச்சி அம் கைத்தலத்து அருள் பெரும் காரணன் – கல்லாடம்:2 89/8
இவை என கூறிய நிறை அருள் கடவுள் – கல்லாடம்:2 98/45
அதற்கு சாரணி அருள் கரம் ஒன்றில் – கல்லாடம்:2 99/28
அம்மை பெயர் பெறும் அருள் பேய் குனிப்ப – கல்லாடம்:2 99/40

மேல்

அருள்செய்த (1)

அறம் முதல் நான்கும் பெற அருள்செய்த
கூடல் பெருமான் நீடு அருள் மூழ்கி – கல்லாடம்:2 53/17,18

மேல்

அருள்செய்தோன் (1)

பாசுபத கணை பரிந்து அருள்செய்தோன்
வாசவன்_மகள் புணர்ந்து மூன்று எரி வாழ – கல்லாடம்:2 48/7,8

மேல்

அருளிய (3)

மறி திரை பெரு நதி வரவழைத்து அருளிய
கூடல் அம் பதி உறை குண பெரும் கடவுள் – கல்லாடம்:2 10/22,23
பெற நிதி கொடுக்க என உற விடுத்து அருளிய
மா தவர் வழுத்தும் கூடற்கு இறைவன் – கல்லாடம்:2 11/29,30
நறவு இரந்து அருளிய பெரியவர் பெருமான் – கல்லாடம்:2 77/13

மேல்

அருளியது (1)

ஆர் எரி மணி திரள் அருளியது எனவும் – கல்லாடம்:2 73/24

மேல்

அருளினர் (1)

திருவடி சுமந்த அருளினர் போல – கல்லாடம்:2 39/17

மேல்

அருளுடன் (5)

அருளுடன் நிறைந்த கரு உயிர் நாயகன் – கல்லாடம்:2 46/7
நிதி என கட்டிய குறுமுனிக்கு அருளுடன்
தரளமும் சந்தும் எரி கெழு மணியும் – கல்லாடம்:2 65/11,12
நெடுநாள் திருவயிற்று அருளுடன் இருந்த – கல்லாடம்:2 75/11
ஆலவாயினுள் அருளுடன் நிறைந்த – கல்லாடம்:2 80/20
அருளுடன் தமியை வாடினை ஐய – கல்லாடம்:2 96/16

மேல்

அருளும் (4)

உள்ளத்து அருளும் தெய்வமும் விடுத்த – கல்லாடம்:2 4/5
அருளும் பொருளும் ஆகி – கல்லாடம்:2 29/30
வளனில் காத்து வருவன அருளும்
ஊழியும் கணம் என உயர் மகன் பள்ளியும் – கல்லாடம்:2 41/23,24
மின் பொலி வேலோய் அன்பினர்க்கு அருளும்
கூடல் பதி வரும் ஆடல் பரியோன் – கல்லாடம்:2 96/12,13

மேல்

அரை (4)

பனி சிறுமைகொள்ளா முள் அரை முளரி – கல்லாடம்:2 29/20
அரை பெற பிணித்த கல் குளி மாக்கள் – கல்லாடம்:2 43/2
கீழ் அரும்பு அணைந்த முள் அரை முளரி – கல்லாடம்:2 43/10
அவ்வுழி மாத்திரை அரை எழு காலை – கல்லாடம்:2 87/23

மேல்

அரைஇருள் (1)

அன்னை என்று அணைதரும் அரைஇருள் யாமத்து – கல்லாடம்:2 97/13

மேல்

அல் (1)

அல் எனும் மங்கை மெல்லென பார்க்க – கல்லாடம்:2 43/23

மேல்

அல்குல் (2)

அல்குல் இடை என நெஞ்சு உழல கொடுத்து – கல்லாடம்:2 33/8
அமைத்தது கடுக்கும் மணி பாம்பு அல்குல்
ஆங்கவன் தரித்த கலைமான் கடுக்கும் – கல்லாடம்:2 41/47,48

மேல்

அல்ல (1)

நின் புனம் அல்ல என்று என் புலம் வெளிப்பட – கல்லாடம்:2 81/51

மேல்

அல்லது (1)

வினை தரும் அடைவின் அல்லது
புனைய காணேன் சொல் ஆயினவே – கல்லாடம்:2 20/45,46

மேல்

அல்லள் (3)

முன்னையள் அல்லள் முன்னையள் அல்லள் – கல்லாடம்:2 98/47
முன்னையள் அல்லள் முன்னையள் அல்லள்
அமுத வாய் கடு விழி குறும் தொடி நெடும் குழல் – கல்லாடம்:2 98/47,48
பெரும் தோள் சிறுநகை முன்னையள் அல்லள்
உலகியல் மறந்த கதியினர் போல – கல்லாடம்:2 98/49,50

மேல்

அலகரும் (1)

சொரி வெள் அலகரும் பழுது_இல் வாய்மையர் – கல்லாடம்:2 15/7

மேல்

அலகிட்டு (1)

ஊதையின் அலகிட்டு உறை புயல் தெளித்து – கல்லாடம்:2 14/7

மேல்

அலகு (1)

அன்றில் புல் சேக்கை புக்கு அலகு பெடை அணைய – கல்லாடம்:2 38/10

மேல்

அலகும் (1)

அலவன் கவை கால் அன்ன வெள் அலகும்
வாலுகம் பரப்பி வலை வலிது ஒற்றினர்க்கு – கல்லாடம்:2 67/5,6

மேல்

அலகை (2)

அலமரு காலும் அலகை தேரும் – கல்லாடம்:1 1/36
அலகை நெட்டு இரதம் புனல் என காட்டினை – கல்லாடம்:2 69/17

மேல்

அலந்து (1)

ஆற்றாது அலந்து காற்று என கொட்புற்று – கல்லாடம்:2 91/2

மேல்

அலம்ப (1)

முல்லை யாழொடு சுருதி வண்டு அலம்ப
களபு அலர் சூடி புறவு பாட்டு எடுப்ப – கல்லாடம்:2 14/15,16

மேல்

அலம்பி (1)

வண்டு எழுந்து ஆர்ப்ப மணி எடுத்து அலம்பி
மயில் சிறை ஆல வலி_முகம் பனிப்ப – கல்லாடம்:2 68/25,26

மேல்

அலமந்து (1)

நிலனொடு தேய்ப்புண்டு அலமந்து அலறியும் – கல்லாடம்:2 60/23

மேல்

அலமர (2)

புகை முரிந்து எழுந்து என விண்ணத்து அலமர
குழை பொடி கூவையின் சிறை சிறை தீந்த – கல்லாடம்:2 7/19,20
வீசு கோட்டு ஆந்தையும் சேவலோடு அலமர
திரை விழி பருந்து இனம் வளை உகிர் படையால் – கல்லாடம்:2 79/2,3

மேல்

அலமரல் (2)

அடி என உடல் என அலமரல் நிறீஇ – கல்லாடம்:2 33/10
அலமரல் என்னை-கொல் அறிந்திலம் யாமே – கல்லாடம்:2 34/16

மேல்

அலமரல்கொள்ளும் (1)

ஓருழி நில்லாது அலமரல்கொள்ளும் என் – கல்லாடம்:2 88/4

மேல்

அலமரு (1)

அலமரு காலும் அலகை தேரும் – கல்லாடம்:1 1/36

மேல்

அலர் (25)

மின்னல் மாண்ட கவிர் அலர் பூத்த – கல்லாடம்:1 2/27
கடுக்கை மலர் மாற்றி வேப்பு அலர் சூடி – கல்லாடம்:2 2/9
பிடவு அலர் பரப்பி பூவை பூ இட்டு – கல்லாடம்:2 14/12
களபு அலர் சூடி புறவு பாட்டு எடுப்ப – கல்லாடம்:2 14/16
குங்கும கோட்டு அலர் உணங்கல் கடுக்கும் – கல்லாடம்:2 18/1
இலவு அலர் வாட்டிய செம் கால் பிடித்து – கல்லாடம்:2 18/27
பொன் சுடர் விரித்த கொத்து அலர் கொன்றையும் – கல்லாடம்:2 19/25
களவு அலர் தூற்ற தளவு கொடி நடுங்க – கல்லாடம்:2 20/4
கோடல் வளைந்த வள் அலர் உகுப்ப – கல்லாடம்:2 20/11
பூத்து அலர் விரித்த சேப்படு தாமரை – கல்லாடம்:2 24/32
பூவையும் கோங்கின் பொன் அலர் சூட்டிய – கல்லாடம்:2 29/3
தேக்கிட அருத்தி அலர் மலர் தொட்டில் – கல்லாடம்:2 46/5
நீயே அணி கெழு நவமணி அலர் என தொடுத்த – கல்லாடம்:2 51/21
எரி அலர் முண்டகத்து அடவி திக்கு எறிய – கல்லாடம்:2 54/26
கட்டிய வேணி மட்டு அலர் கடுக்கை – கல்லாடம்:2 58/30
கான்று அலர் கடி மலர் கரந்து உறைந்து உண்ணும் – கல்லாடம்:2 82/41
சொரி அலர் தள்ளி துணர் பொலம் கடுக்கை – கல்லாடம்:2 84/17
கிடைதரவு ஒருவி களவு அலர் கிடத்தி – கல்லாடம்:2 84/18
தெரிந்து அலர் கொய்தும் பொழில் குறி வினவியும் – கல்லாடம்:2 85/15
வண்டொடு மகிழ்ந்து அவிழ் தோட்டு அலர் சூட்டி – கல்லாடம்:2 87/15
கவிர் அலர் பூத்த செம் செம்மை வில் குடுமி – கல்லாடம்:2 89/4
இலவு அலர் தூற்றி அனிச்சம் குழைத்து – கல்லாடம்:2 90/1
மின்மினி உமிழும் துன் அலர் கள்ளியை – கல்லாடம்:2 97/12
கவிர் அலர் என்ன கவர் நிறம் எட்டும் – கல்லாடம்:2 98/33
கோகில கண் நீடு இலவு அலர் செம்பு என – கல்லாடம்:2 98/36

மேல்

அலர்த்திய (1)

சே கொள் முளரி அலர்த்திய திருவடி – கல்லாடம்:2 46/11

மேல்

அலர்த்தியும் (1)

குமுதம் அலர்த்தியும் கமலம் குவித்தும் – கல்லாடம்:2 60/9

மேல்

அலர்த்தும் (1)

முண்டகம் அலர்த்தும் முதிரா சேவடி – கல்லாடம்:2 10/24

மேல்

அலர்ந்த (1)

குவளை நின்று அலர்ந்த மறை எழு குரலோன் – கல்லாடம்:2 74/24

மேல்

அலர்ந்தும் (2)

முண்டகம் விளர்த்தி முதிராது அலர்ந்தும்
அமுதம் நின்று உறைந்தும் அறிவு அறிவித்தும் – கல்லாடம்:2 60/25,26
அலர்ந்தும் உலர்ந்தும் உடைந்தும் அனுங்கலின் – கல்லாடம்:2 92/17

மேல்

அலர (1)

அரும்பு என சுரும்பு இனம் அலர நின்று இசைத்தும் – கல்லாடம்:2 72/21

மேல்

அலரி (1)

அசோக பல்லவம் அலரி செம்பஞ்சு – கல்லாடம்:2 98/35

மேல்

அலவன் (1)

அலவன் கவை கால் அன்ன வெள் அலகும் – கல்லாடம்:2 67/5

மேல்

அலறி (1)

வாய்விட்டு அலறி வயிறு நொந்து ஈன்ற – கல்லாடம்:2 65/6

மேல்

அலறியும் (1)

நிலனொடு தேய்ப்புண்டு அலமந்து அலறியும்
சிதைந்து உறைந்து எழு பழி தீ மதி புரையாது – கல்லாடம்:2 60/23,24

மேல்

அலை (1)

அலை நீர் பழன முது நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 45/25

மேல்

அலைத்து (1)

வேலை குண்டு அகழ் வயிறு அலைத்து எழுந்த – கல்லாடம்:2 81/24

மேல்

அலைதரு (1)

அலைதரு தட்டை கரும்புற மலை மடல் – கல்லாடம்:2 31/3

மேல்

அலைந்த (1)

ஆற்றாது அலைந்த நீர் நசை அடக்க – கல்லாடம்:2 10/21

மேல்

அலைந்து (1)

கொடும் கொலை வடுத்து கடும் பழி சடை அலைந்து
இரண்டு_ஐஞ்ஞூறு திரண்ட அ காவதம் – கல்லாடம்:2 83/3,4

மேல்

அலைப்ப (3)

மணி நிரை சிந்தி மண் புக அலைப்ப
கார் விரித்து ஓங்கிய மலை தலை கதிர் என – கல்லாடம்:1 2/22,23
கூடமும் கந்தும் சேறு நின்று அலைப்ப
மூன்று மத நெடும் புனல் கான்று மயல் உவட்டி – கல்லாடம்:2 20/36,37
மயிர்_குறை_கருவி துணை குழை அலைப்ப
வரிந்த இந்தன சுமை மதி அரவு இதழி – கல்லாடம்:2 43/16,17

மேல்

அலையா (1)

தலை ஏது அலையா நகுதலை தயங்க – கல்லாடம்:2 55/7

மேல்

அலையாது (1)

அகல் திரை பரப்பின் சடை அசைந்து அலையாது
கீழ் இணர் நின்ற மேற்பகை மாவின் – கல்லாடம்:1 2/10,11

மேல்

அவ் (18)

அவ் உயிர் எவ் உயிர் அனைத்தும் காத்தலின் – கல்லாடம்:2 9/3
ஈங்கு இவை நிற்க யாங்கள் அவ் அருவியில் – கல்லாடம்:2 16/29
வவ்வினரிடத்தும் அவ் வழி ஆன – கல்லாடம்:2 17/13
கொள்வோர்க்கு அன்றி அவ் வயல் சாயா – கல்லாடம்:2 17/27
உயிரினும் நுனித்த அவ் உரு கொடு – கல்லாடம்:2 41/52
அவ் அடி கொடுத்த அருள் நிறை நாயகன் – கல்லாடம்:2 47/28
அவ் வழி கூறின் அ தழை வந்து – கல்லாடம்:2 48/17
பின்னும் தழுவ உன்னும் அவ் ஒருத்தி – கல்லாடம்:2 55/37
எவ்வுயிர் இருந்தும் அவ் உயிர் அதற்கு – கல்லாடம்:2 65/21
அவ் விரத துறையாடுதல் கெழுமி – கல்லாடம்:2 69/9
அவ் அரண் இழந்தோர்க்கு அரு விடம் ஆயதும் – கல்லாடம்:2 75/28
அவ் அனற்கு அமரர் அனைவரும் அணையவும் – கல்லாடம்:2 76/8
நெருப்பொடு சுழலவும் விருப்பெடுத்து அவ் அழல் – கல்லாடம்:2 76/21
அவ் வினை பயனுழி அரும் தவம் பெறுமோ – கல்லாடம்:2 82/48
கிழமை அவ் அயலினர் நா உடன்று ஏத்த – கல்லாடம்:2 93/4
இலங்கை அவ் அரக்கற்கு இளையோன் பெறுக என – கல்லாடம்:2 95/37
இவ் அணங்கு அவ் அதர் பேய்த்தேர்க்கு இடைந்தனள் – கல்லாடம்:2 96/2
உருள் எழு பூமியும் அவ் உருள் பூண்ட – கல்லாடம்:2 99/52

மேல்

அவ்வயினான (1)

மண்ணிடை எனினே அவ்வயினான
கூடி நின்றனை எனின் குறி தவறாவால் – கல்லாடம்:2 71/35,36

மேல்

அவ்வுழி (6)

அவ்வுழி உறவு மெய்பெற கலந்து இன்று – கல்லாடம்:2 22/29
அவ்வுழி ஒருசார் அவன் மாதுலன் என – கல்லாடம்:2 44/24
அவ்வுழி அவ்வுழி பெய் உணவு உன்னி – கல்லாடம்:2 50/1
அவ்வுழி அவ்வுழி பெய் உணவு உன்னி – கல்லாடம்:2 50/1
அவ்வுழி மாத்திரை அரை எழு காலை – கல்லாடம்:2 87/23
முதல் தொழில் பதுமன் முன்னா அவ்வுழி
மான் தலை கரத்தினில் கூடை வயக்கி – கல்லாடம்:2 99/3,4

மேல்

அவ்வுழியே (1)

வளை கரம் கொடு கண் புதைப்ப அவ்வுழியே
உலகு இருள் துரக்கும் செஞ்சுடர் வெண்சுடர் – கல்லாடம்:2 69/28,29

மேல்

அவண் (1)

குடுமி அம் தழலும் அவண் இருள் குவையும் – கல்லாடம்:2 6/30

மேல்

அவதரித்தும் (1)

அடு மடை பள்ளியின் நடு அவதரித்தும்
திருவடிவு எட்டனுள் ஒரு வடிவு ஆகியும் – கல்லாடம்:2 13/2,3

மேல்

அவயவத்து (1)

நால் திசை நடக்கும் அணங்கின் அவயவத்து
அலைதரு தட்டை கரும்புற மலை மடல் – கல்லாடம்:2 31/2,3

மேல்

அவர் (16)

நிழலும் கொடுத்து அவர் ஈன்ற – கல்லாடம்:2 4/25
அரும் புது விருந்து என பொருந்தி மற்று அவர் தரும் – கல்லாடம்:2 12/4
அவர் மன அன்னை கவர கண்டிலம் – கல்லாடம்:2 17/25
அருள் வழக்கு ஏறி அவர் வழக்கு உடைத்த – கல்லாடம்:2 44/26
மறித்து அவர் உயிர்பெற குறித்து உண்டருளி – கல்லாடம்:2 51/30
மற்று அவர் மயக்கம் கண்டு அவர் கண் பெற – கல்லாடம்:2 69/32
மற்று அவர் மயக்கம் கண்டு அவர் கண் பெற – கல்லாடம்:2 69/32
அவர் குறை அன்றால் ஒருவன் படைத்த – கல்லாடம்:2 70/14
அவர் திறம் நிற்பதும் ஒருபுடை கிடக்க – கல்லாடம்:2 71/32
அவர் கரும் கண் என குவளை தழை பூத்த – கல்லாடம்:2 74/10
ஆங்கு அவர் துயர்பெற ஈன்ற என் ஒருத்தி – கல்லாடம்:2 76/24
தலை மதில் வயிற்றுள் படும் அவர் உயிர் கணம் – கல்லாடம்:2 77/18
மற்று அவர் கவை மனம் மாழ்கி – கல்லாடம்:2 78/28
நீளவும் பொய்த்தற்கு அவர் மனம் கரியே – கல்லாடம்:2 85/43
உயிர் பிரிவுற்றமை காட்டி அவர் நீங்க – கல்லாடம்:2 90/20
மற்று அவர் மகத்துள் வளர் அவி மாந்த – கல்லாடம்:2 95/2

மேல்

அவர்க்கு (2)

பரப்பின் தமிழ் சுவை திரட்டி மற்று அவர்க்கு
தெளிதர கொடுத்த தென் தமிழ் கடவுள் – கல்லாடம்:2 3/15,16
முன் கண்டு ஓதாது அவர்க்கு நம் குருகே – கல்லாடம்:2 43/36

மேல்

அவள் (5)

தூண்டா விளக்கின் ஈண்டு அவள் உதவும் – கல்லாடம்:2 22/28
மற்று அவள் ஊரன் கொற்ற வெண்குடையே – கல்லாடம்:2 62/13
மற்று அவள் பார்த்த மதி கிளையினரே – கல்லாடம்:2 62/17
அவள் தர இவள் பெறும் அரந்தை அம் பேறினுக்கு – கல்லாடம்:2 73/27
முன் உறின் அவள் மனம் ஆங்கே – கல்லாடம்:2 86/37

மேல்

அவளே (2)

அவளே நீயாய் என் கண் குறித்த – கல்லாடம்:2 22/23
அவளே ஆகுவள் யானே தவல் அரும் – கல்லாடம்:2 55/38

மேல்

அவற்றினும் (1)

அதர்-தொறும் குழுவும் அவற்றினும் மற்றவன் – கல்லாடம்:2 96/6

மேல்

அவன் (17)

வைத்து அமையா முன் மகிழ்ந்து உணவு உண்டு அவன்
மிச்சிலுக்கு இன்னும் இச்சைசெய் பெருமான் – கல்லாடம்:2 14/34,35
அவன் என தோன்றி அரும் சிறை விடுத்த – கல்லாடம்:2 32/9
அவன் கழல் சொல்லுநர் அருவினை மானும் – கல்லாடம்:2 41/44
மற்று அவன் அசைத்த மாசுணம் பரப்பி – கல்லாடம்:2 41/46
மற்று அவன் தாயம் வவ்வுறு மாக்கள் – கல்லாடம்:2 44/19
அவ்வுழி ஒருசார் அவன் மாதுலன் என – கல்லாடம்:2 44/24
கோமகன் அடிக்க அவன் அடி வாங்கி – கல்லாடம்:2 47/26
அருச்சுனன் அரும் தவம் அழித்து அமர் செய்து அவன்
கொடுமர தழும்பு திருமுடிக்கு அணிந்து – கல்லாடம்:2 48/4,5
அவன் பகை முறித்த அருள் பெரும் கடவுள் – கல்லாடம்:2 49/16
நெய்ம்மிதி உண்ணாது அவன் கட களிறே – கல்லாடம்:2 61/25
தன் நிலை கடவாது அவன் பரி தேரே – கல்லாடம்:2 62/32
அவன் பழிநாட்டு நடுங்கும் நல் குடிகள் – கல்லாடம்:2 64/5
ஐந்தரு_கடவுள் அவன் புலத்தினரை – கல்லாடம்:2 84/2
தருவன அன்றி மலரவன் அவன் தொழில் – கல்லாடம்:2 87/30
நாரணன் ஆங்கு அவன் கூர் உடை காவல் – கல்லாடம்:2 87/31
அவன் தரும் உலகத்து அரும் தொழில் ஓங்க – கல்லாடம்:2 95/13
இறுத்து அவன் மகள் புணர்ந்து எரி மழு_இராமன் – கல்லாடம்:2 95/28

மேல்

அவன்-தன்னால் (2)

சயம் பெறு வீரனை தந்து அவன்-தன்னால்
உள்ளத்து அருளும் தெய்வமும் விடுத்த – கல்லாடம்:2 4/4,5
மற்று அவன்-தன்னால் வடவையின் கொழுந்து சுட்டு – கல்லாடம்:2 75/13

மேல்

அவனுழி (1)

உள்ளமும் கரணமும் அவனுழி ஒருக்கி – கல்லாடம்:2 44/16

மேல்

அவி (1)

மற்று அவர் மகத்துள் வளர் அவி மாந்த – கல்லாடம்:2 95/2

மேல்

அவிகார (1)

அவிகார குறி ஆகிய தன் குணம் – கல்லாடம்:2 86/29

மேல்

அவிந்த (1)

பேழ் வாய் தழல் விழி தரக்கு அடித்து அவிந்த
நிலம் படர் தோகை குலம் கொள் சேதாவும் – கல்லாடம்:2 87/21,22

மேல்

அவிந்தன (1)

அடங்கின அவிந்தன அயர்ந்தன கிடந்தன – கல்லாடம்:2 71/30

மேல்

அவிர் (2)

ஆறு_இரண்டு அருக்கர் அவிர் கதிர் கனலும் – கல்லாடம்:1 1/9
நுதல் மதி கிழித்த அழல் அவிர் நோக்கமும் – கல்லாடம்:2 15/25

மேல்

அவிழ் (9)

கள் அவிழ் குழல் சேர் கருணை எம்பெருமான் – கல்லாடம்:2 1/14
வள்ளை செங்கமலம் கள் அவிழ் ஆம்பல் – கல்லாடம்:2 7/37
முண்டகம் மலர்த்தி முருகு அவிழ் இரு தாள் – கல்லாடம்:2 12/19
பூம் பணை திரிந்து பொதி அவிழ் முளரியில் – கல்லாடம்:2 17/28
வெள்ளியம் பொதுவில் கள் அவிழ் குழலொடும் – கல்லாடம்:2 26/27
முனைப்பது நோக்கி என் முனை அவிழ் அற்றத்து – கல்லாடம்:2 71/16
அரவ பசும் தலை அரும்பு அவிழ் கணை கால் – கல்லாடம்:2 82/36
இதழ் அவிழ் தாமரை எனும் தகுணித்தம் – கல்லாடம்:2 85/27
வண்டொடு மகிழ்ந்து அவிழ் தோட்டு அலர் சூட்டி – கல்லாடம்:2 87/15

மேல்

அவிழ்த்து (1)

புன குடி கணியர்-தம் மலர் கை ஏடு அவிழ்த்து
வரி புற அணில் வால் கரும் தினை வளை குரல் – கல்லாடம்:2 4/22,23

மேல்

அவிழ்ந்த (2)

மலர அவிழ்ந்த தாமரை கயல் என – கல்லாடம்:2 5/12
அகன்று கட்டு அவிழ்ந்த சேகரத்து இருத்தி – கல்லாடம்:2 43/18

மேல்

அவிழ்ப்ப (1)

புல் இதழ் தாமரை புது முகை அவிழ்ப்ப
வண்டு இனம் படிந்து மது கவர்ந்து உண்டு – கல்லாடம்:2 51/6,7

மேல்

அவிழ (1)

முல்லையும் மௌவலும் முருகு உயிர்த்து அவிழ
தணந்தோர் உளத்தில் காம தீ புக – கல்லாடம்:2 38/7,8

மேல்

அவுணர் (1)

போர் வலி அவுணர் புக பொருது உடற்றிய – கல்லாடம்:2 88/30

மேல்

அவுணனொடு (1)

முடங்கு உளை முகத்து பல் தோள் அவுணனொடு
மிடை உடு உதிர செம் களம் பொருது – கல்லாடம்:1 2/2,3

மேல்

அவை (6)

அவை முதல் ஆகி இருவினை கெடுக்கும் – கல்லாடம்:2 11/23
ஒரு நீ விடுத்தனை யான் அவை கொடுத்தனன் – கல்லாடம்:2 48/16
எதிர்பெறின் கண் சிவந்து எடுத்து அவை களைந்தும் – கல்லாடம்:2 66/4
பெரும் களவு இணர் தந்து அவை கீழ் குலவிய – கல்லாடம்:2 83/8
பத்து திசையுள் எட்டு அவை உடைப்ப – கல்லாடம்:2 88/35
ஆங்கு அவை நான்கும் அணி உழை ஆக்கி – கல்லாடம்:2 100/23

மேல்

அழகு (3)

பல் மணி கலன்கள் உடற்கு அழகு அளித்து என – கல்லாடம்:2 7/5
சூர் பகை உலகில் தோன்றினர்க்கு அழகு
விதிக்கும் அடங்கா என்பன விதியோ – கல்லாடம்:2 22/3,4
வயிறு வாய்த்து அழகு குழவி அம் கிழவோன் – கல்லாடம்:2 86/22

மேல்

அழகு-கொல் (1)

பின்முன் குறித்த நம் பெரு மதி அழகு-கொல்
நனவிடை நவிற்ற கனவிடை கண்ட – கல்லாடம்:2 70/18,19

மேல்

அழல் (13)

ஆசையின் தணியா அழல் பசி தணிக்க – கல்லாடம்:2 7/24
பேர் அழல் கானினும் நாடும் என் உளத்தினும் – கல்லாடம்:2 7/31
மூன்று அழல் நான் மறை முனிவர் தோய்ந்து – கல்லாடம்:2 9/9
நுதல் மதி கிழித்த அழல் அவிர் நோக்கமும் – கல்லாடம்:2 15/25
படும் அழல் நீக்க குடகடல் குளிக்கும் – கல்லாடம்:2 17/52
பேர் அழல் வாடை ஆருயிர் தடவ – கல்லாடம்:2 20/15
தண் மதி கடும் சுடர் வெவ் அழல் கண் வைத்து – கல்லாடம்:2 20/24
மண்ணகம் உருக கனற்றும் அழல் மேனியை – கல்லாடம்:2 29/18
எண்ணி நெய் இறைத்து மண அழல் ஓம்ப – கல்லாடம்:2 30/11
குரவு அரும்பு உடுத்த வால் எயிற்று அழல் விழி – கல்லாடம்:2 46/8
திணி புகும் வென்றி செரு அழல் கூடவும் – கல்லாடம்:2 76/6
ஐயர் பயிற்றிய விதி அழல் ஓம்பவும் – கல்லாடம்:2 76/7
நெருப்பொடு சுழலவும் விருப்பெடுத்து அவ் அழல்
கையினில் கொள்ளவும் கரி உரி மூடவும் – கல்லாடம்:2 76/21,22

மேல்

அழலொடு (1)

ஐயவி அழலொடு செய்யிடம் புகைக்க – கல்லாடம்:2 16/26

மேல்

அழன்று (1)

ஆற்றாது அழன்று காற்றின் முகம் மயங்கி – கல்லாடம்:2 71/26

மேல்

அழி (2)

பொறை அழி காட்சியள் ஆகி – கல்லாடம்:2 48/21
வலி அழி பகடு வாய் நீர் செந்நாய் – கல்லாடம்:2 59/18

மேல்

அழிக்க (1)

அழிக்க புகுந்த கடைக்கொள் நாளில் – கல்லாடம்:2 16/33

மேல்

அழிக்கும் (2)

பல உடம்பு அழிக்கும் பழி ஊன் உணவினர் – கல்லாடம்:2 1/18
சோற்று கடன் கழிக்க போற்று உயிர் அழிக்கும்
ஆசை செருநர்க்கு அடைந்து செல் வழியும் – கல்லாடம்:2 29/28,29

மேல்

அழித்து (4)

கட்டிய கரை வரம்பு உட்புக அழித்து
நீர் தலை தரித்தலின் நிமலன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/5,6
அருச்சுனன் அரும் தவம் அழித்து அமர் செய்து அவன் – கல்லாடம்:2 48/4
முண்டக முலையின் சாந்து அழித்து அமை தோள் – கல்லாடம்:2 87/8
அனைத்து உள வஞ்சமும் அழித்து நிரை மீட்சி – கல்லாடம்:2 93/19

மேல்

அழிதர (1)

பொழி மத கறையடி அழிதர கடந்து – கல்லாடம்:2 62/22

மேல்

அழிந்தவட்கு (1)

நிறை அழிந்தவட்கு நீ ஆயினவே – கல்லாடம்:2 48/22

மேல்

அழிபட (1)

ஆனா இன்னல் அழிபட காண்பான் – கல்லாடம்:2 47/3

மேல்

அழியா (2)

அழியா பேர் அளி உமை கண் நின்று – கல்லாடம்:1 2/13
தோன்றி நின்று அழியா துகள் அறு பெரும் தவம் – கல்லாடம்:2 65/10

மேல்

அழியாது (2)

அ மலை திரு நுதற்கு அழியாது அமைத்த – கல்லாடம்:2 22/9
சென்று அழியாது நின்று அயர் காண்பன் – கல்லாடம்:2 56/27

மேல்

அழியும் (1)

புல்லர் வாய் சூள் என பொருளுடன் அழியும்
சீறுணவு இன்ப திருந்தா வாழ்க்கையை – கல்லாடம்:2 80/3,4

மேல்

அழு (1)

வயிறு குழிவாங்கி அழு முகம் காட்டாது – கல்லாடம்:2 21/44

மேல்

அழுக்காறு (1)

கடு வினை அங்குரம் காட்டி உள் அழுக்காறு
எண் திசை சாகை கொண்டு இருள் மனம் பொதுளி – கல்லாடம்:2 83/1,2

மேல்

அழுக்கை (1)

அண்ட பொன் சுவர் கொண்ட அழுக்கை
இறைத்து கழுவுவது என்ன கங்கை – கல்லாடம்:2 16/7,8

மேல்

அழுங்க (1)

ஒன்றி அழுங்க நின்ற நிலை பெருகி – கல்லாடம்:2 39/14

மேல்

அழுங்கினர் (1)

பல் நாள் பல் நெறி அழுங்கினர் இன்று – கல்லாடம்:2 85/19

மேல்

அழுங்கினை (1)

ஆறலை எயினர் அமர் கலிக்கு அழுங்கினை
பணைத்து எழு சாலி நெருக்குபு புகுந்து – கல்லாடம்:2 69/11,12

மேல்

அழுங்குதற்கே (1)

காவில் மாறி துயில் அழுங்குதற்கே – கல்லாடம்:2 34/25

மேல்

அழுங்குறு (1)

அழுங்குறு புனல் எடுத்து அகில் புகை ஊட்டியும் – கல்லாடம்:2 85/11

மேல்

அழுதம் (1)

அழுதம் கடத்து அள்ளும் மணி நீராட்டி – கல்லாடம்:2 14/30

மேல்

அழுதுடன் (1)

அழுதுடன் தோன்றிய உரிமையானும் – கல்லாடம்:2 19/14

மேல்

அழுந்தல் (1)

நிறை பொருள் அழுந்தல் அருள் இன கூட்டம் – கல்லாடம்:2 86/33

மேல்

அழைக்க (1)

நல் மணம் எடுத்து நாள் அமைத்து அழைக்க
வரி வளை முன்கை வரவர இறப்ப – கல்லாடம்:2 14/19,20

மேல்

அழைத்த (1)

மாமி ஆட புணரி அழைத்த
காமரு கூடற்கு இறைவன் கழல் இணை – கல்லாடம்:2 25/38,39

மேல்

அழைத்தல் (2)

உள் கலந்து எடுத்தல் ஒசிந்து இடம் அழைத்தல்
கையொடு கட்டல் கடிந்து உள் அழைத்தல் என்று – கல்லாடம்:2 49/13,14
கையொடு கட்டல் கடிந்து உள் அழைத்தல் என்று – கல்லாடம்:2 49/14

மேல்

அள்ளல் (2)

முட புது நாஞ்சில் அள்ளல் புக நிறுத்தி – கல்லாடம்:2 27/25
அள்ளல் பழனத்து அணி நீர் கூடல் – கல்லாடம்:2 47/19

மேல்

அள்ளும் (1)

அழுதம் கடத்து அள்ளும் மணி நீராட்டி – கல்லாடம்:2 14/30

மேல்

அளக்க (1)

அளக்க என்று அமையா பரப்பினதானும் – கல்லாடம்:2 11/6

மேல்

அளக்கர் (1)

அதிர் வளை தடியும் அளக்கர் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/10

மேல்

அளக்கும் (1)

என் முகம் அளக்கும் கால் அ குறியை – கல்லாடம்:2 18/36

மேல்

அளகைக்கு (1)

அளகைக்கு இறையும் அரும் பொருள் ஈட்டமும் – கல்லாடம்:2 58/11

மேல்

அளந்த (2)

படி முழுது அளந்த நெடியோன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/16
நிலம் இரண்டு அளந்த நெடு முகில் மான – கல்லாடம்:2 72/4

மேல்

அளந்து (2)

அளந்து கொடு முடித்தல் நின் கடன் ஆதலின் – கல்லாடம்:1 1/25
புவி அளந்து உண்ட திரு நெடுமாலோன் – கல்லாடம்:2 30/12

மேல்

அளந்துகொண்டன (1)

எண் திக்கு அளந்துகொண்டன என்ன – கல்லாடம்:2 16/15

மேல்

அளப்பு (2)

விளக்கமும் புதுமையும் அளப்பு_இல் காட்சியும் – கல்லாடம்:2 18/11
அளப்பு அற பரந்த வீதியது ஆகி – கல்லாடம்:2 23/25

மேல்

அளப்பு_இல் (1)

விளக்கமும் புதுமையும் அளப்பு_இல் காட்சியும் – கல்லாடம்:2 18/11

மேல்

அளவா (10)

அளவா பாதம் மண் பரப்பு ஆக – கல்லாடம்:2 20/25
அளவா காதல் கைம்மிக்கு அணைந்தனள் – கல்லாடம்:2 22/22
அளவா கற்பம் அளி வைத்து நிலைஇய – கல்லாடம்:2 27/18
அளவா கன்னியர் இவருள் – கல்லாடம்:2 28/33
அளவா புலன் கொள விஞ்சையர் எண்மரும் – கல்லாடம்:2 30/16
அளவா ஊழி மெய்யொடு சூழ்ந்து – கல்லாடம்:2 41/35
அளவா நோன்மையில் நெடுநாள் வருந்தி – கல்லாடம்:2 58/22
கண் உளத்து அளவா எள் உணவு உண்டு – கல்லாடம்:2 67/19
அளவா திரு மணி அளித்தலானும் – கல்லாடம்:2 81/2
விதியினும் பன்மை செய் முகம் படைத்து அளவா
சோதியின் படை கண் செல உய்த்து அரும்பு செய் – கல்லாடம்:2 87/6,7

மேல்

அளவியல் (1)

அளவியல் மண நிலை பரப்பும் காலம் – கல்லாடம்:2 5/2

மேல்

அளவினர் (1)

அளவு சென்று எட்டா அளவினர் ஆகி – கல்லாடம்:2 58/20

மேல்

அளவு (2)

அளவு அமர் இன்பம் கருதியோ அன்றி – கல்லாடம்:2 31/13
அளவு சென்று எட்டா அளவினர் ஆகி – கல்லாடம்:2 58/20

மேல்

அளவும் (1)

கண் புலம் கொண்ட இ பணி அளவும்
வாடி நிலைநின்றும் ஊடியே மாந்தும் – கல்லாடம்:2 18/34,35

மேல்

அளவையின் (1)

துத்தம் கைக்கிளை அளவையின் விளைப்ப – கல்லாடம்:2 38/15

மேல்

அளறா (1)

மெய் அணி அளறா கை முழம் தேய்த்த – கல்லாடம்:2 55/18

மேல்

அளறும் (1)

அண்ணாந்த வன முலை சுண்ணமும் அளறும்
எழிலி வான் சுழல பிளிறு குரல் பகட்டு இனம் – கல்லாடம்:2 26/20,21

மேல்

அளாய (1)

இறால் நறவு அளாய செந்தினை வெள் இடி – கல்லாடம்:2 24/5

மேல்

அளி (12)

அழியா பேர் அளி உமை கண் நின்று – கல்லாடம்:1 2/13
கலத்தும் என்று எழு-மின் கண் அளி காண்-மின் – கல்லாடம்:2 10/13
பங்கு உடை செம் கால் பாட்டு அளி அரி பிடர் – கல்லாடம்:2 18/2
நின்-பால் கேட்கும் அளி மொழி ஒன்று உள – கல்லாடம்:2 21/13
அளவா கற்பம் அளி வைத்து நிலைஇய – கல்லாடம்:2 27/18
பேழ் வாய் ஒளிப்ப வேட்டுவ பெயர் அளி
இடை உறழ் நுசுப்பின் குரவை வாய் கடைசியர் – கல்லாடம்:2 27/21,22
அமையா தண் அளி உமையுடன் நிறைந்த – கல்லாடம்:2 28/9
ஊடியும் வணங்கியும் உவந்து அளி கூறியும் – கல்லாடம்:2 48/20
நிறை அளி புரக்கும் புது முகத்து அணங்கு நின் – கல்லாடம்:2 49/4
அளி தார் பாடும் குரல் நீர் வறந்த – கல்லாடம்:2 91/11
உளை கடல் சேர்ப்பன் அளி விடம் தணிப்ப – கல்லாடம்:2 92/14
பழன குருநாடு அளி பதி தோற்று – கல்லாடம்:2 93/15

மேல்

அளிக்கும் (10)

என் உளம் குடிகொண்டு இரும் பயன் அளிக்கும்
கள் அவிழ் குழல் சேர் கருணை எம்பெருமான் – கல்லாடம்:2 1/13,14
வழுதி ஆகி முழுது உலகு அளிக்கும்
பேர் அருள் நாயகன் சீர் அருள் போல – கல்லாடம்:2 2/13,14
உளத்து நின்று அளிக்கும் திரு தகும் அருநூல் – கல்லாடம்:2 25/4
திருவுலகு அளிக்கும் பருதி வானவனே – கல்லாடம்:2 29/31
ஒரு வழி அளிக்கும் இரும் கதிர் சிறுவனை – கல்லாடம்:2 50/11
திரு உலரு அளிக்கும் கடல் மட மகளே – கல்லாடம்:2 65/31
தரித்து உலகு அளிக்கும் திரு தகு நாளில் – கல்லாடம்:2 75/10
அமுதமும் கடுவும் விழியில் வைத்து அளிக்கும்
இரு மன பொய் உளத்து ஒரு மகள்-தன்னை – கல்லாடம்:2 87/3,4
தலை இருந்து அரும் கதி முழுதும் நின்று அளிக்கும்
திரு நகர் காசி பதியகத்து என்றும் – கல்லாடம்:2 87/35,36
தோட்டி நின்று அளிக்கும் தொன்மை அது பெறுமே – கல்லாடம்:2 89/25

மேல்

அளிகள் (1)

அளிகள் பாட்டு எடுப்ப புறவு பாட்டு ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 94/1

மேல்

அளித்த (10)

அண்டம் ஈன்று அளித்த கன்னி முனிவாக – கல்லாடம்:2 4/1
அண்ட பெரும் திரன் அடைவு ஈன்று அளித்த
கன்னி கொண்டிருந்த மன் அருள் கடவுள் – கல்லாடம்:2 6/35,36
தன்னை நின்று அளித்த என்னையும் ஒருவுக – கல்லாடம்:2 7/4
பெறும் உயிர் தந்து மருவி அளித்த
பொன் நெடும் குன்றம் மன்னிய தோளன் – கல்லாடம்:2 16/35,36
உலகம் ஈன்று அளித்த உமையும் மா அறனும் – கல்லாடம்:2 24/24
அடைவு ஈன்று அளித்த பிறை நுதல் கன்னியொடும் – கல்லாடம்:2 27/17
பல குறி பெற்று இவ் உலகு உயிர் அளித்த
பஞ்சின் மெல் அடி பாவை கூறு ஆகி – கல்லாடம்:2 39/6,7
வையகம் அளித்த மணி ஒளி கடவுள் – கல்லாடம்:2 55/25
பேர் அருள் அளித்த மா தவர் போல – கல்லாடம்:2 70/10
ஒரு கால் அளித்த திரு மா மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 93/23

மேல்

அளித்தலானும் (1)

அளவா திரு மணி அளித்தலானும்
கொலை முதிர் கடமான் முதிர் முகம் படர்ந்து – கல்லாடம்:2 81/2,3

மேல்

அளித்தலின் (1)

உயிர் பரிந்து அளித்தலின் புலம் மிசை போக்கலின் – கல்லாடம்:2 11/15

மேல்

அளித்து (2)

பல் மணி கலன்கள் உடற்கு அழகு அளித்து என – கல்லாடம்:2 7/5
புல் இதழ் தாமரை இல் அளித்து எனவும் – கல்லாடம்:2 73/17

மேல்

அளித்தும் (3)

நெடும் சுனை புதைய புகுந்து எடுத்து அளித்தும்
செறி பிறப்பு இறப்பு என இரு வகை திரியும் – கல்லாடம்:2 13/14,15
முன்னையின் புனைந்தும் முகமன் அளித்தும்
தந்த எம் குரிசில் தனி வந்து எமது – கல்லாடம்:2 13/17,18
தணந்தோர் சினத்தும் மணந்தோர்க்கு அளித்தும்
குமுதம் அலர்த்தியும் கமலம் குவித்தும் – கல்லாடம்:2 60/8,9

மேல்

அளிய (1)

செம்மாந்து மணத்த அளிய கூர் எரி – கல்லாடம்:2 18/24

மேல்

அளியுடன் (1)

தாமரை தவம்செய்து அளியுடன் பெற்ற – கல்லாடம்:2 3/20

மேல்

அளியும் (1)

நின்-பால் அளியும் நீங்கி – கல்லாடம்:2 95/42

மேல்

அளியுற (1)

அன்பும் சூளும் அளியுற தந்து என் – கல்லாடம்:2 100/32

மேல்

அளை (2)

குடத்தியர் இழுக்கிய அளை சிதறிய போல் – கல்லாடம்:2 14/10
பொறி விழி பாந்தள் புற்று அளை வதிய – கல்லாடம்:2 94/8

மேல்

அளைந்த (1)

மது மலர் அளைந்த மலய காலே – கல்லாடம்:2 59/15

மேல்

அளையுடன் (1)

கோவியர் அளையுடன் குலனொடு குளிர்ப்ப – கல்லாடம்:2 94/13

மேல்

அற்புடன் (1)

பொன் குவை தருமிக்கு அற்புடன் உதவி – கல்லாடம்:2 1/12

மேல்

அற்புத (1)

அற்புத கோப திரு வரவு அதற்கே – கல்லாடம்:2 84/22

மேல்

அற்புதம் (2)

ஏகின எனக்கே அற்புதம் தருமே – கல்லாடம்:2 53/21
கற்பகம் போலும் அற்புதம் பழுத்த – கல்லாடம்:2 62/10

மேல்

அற்ற (1)

இடைநிலை அற்ற படர் பெரு வெளியகத்து – கல்லாடம்:2 78/7

மேல்

அற்றத்து (2)

நாள் இழைத்திருக்கும் செயிர் கொள் அற்றத்து
மெய்யுற தணந்த பொய்யினர் இன்று – கல்லாடம்:2 21/25,26
முனைப்பது நோக்கி என் முனை அவிழ் அற்றத்து
பெரும் பகலிடையே பொதும்பரில் பிரிந்த – கல்லாடம்:2 71/16,17

மேல்

அற (18)

ஓ அற போகிய சிறை விரி முதுகில் – கல்லாடம்:1 2/24
வாய் எனும் குடத்தில் வரம்பு அற எடுத்த – கல்லாடம்:2 14/29
புறம் ஆர் கல்வி அற மா மகளை – கல்லாடம்:2 17/23
கரை அற அணியும் மான கலனுள் – கல்லாடம்:2 19/17
புரைசையொடு பாசம் அற உடல் நிமிர்ந்து – கல்லாடம்:2 20/35
அளப்பு அற பரந்த வீதியது ஆகி – கல்லாடம்:2 23/25
இரு_நான்கு குற்றம் அடி அற காய்ந்து இவ் – கல்லாடம்:2 40/6
சலியா சார்பு நிலை அற நீங்கி – கல்லாடம்:2 42/31
உலகு அற விழுங்கிய நள்ளென் கங்குல் – கல்லாடம்:2 43/5
அற பெரும் கூடல் பிறை சடை பெருமான் – கல்லாடம்:2 48/13
நின் உளத்து இன்னல் மன் அற களைந்து – கல்லாடம்:2 50/33
ஒன்று அற அகற்றி உடன் கலந்திலனேல் – கல்லாடம்:2 55/33
கொலை மதில் மூன்றும் இகல் அற கடந்து – கல்லாடம்:2 62/20
ஏழ்_எழு பெயரும் கோது அற பருகவும் – கல்லாடம்:2 63/21
கரும் கண் கொடி இனம் கண் அற சூழ்ந்து – கல்லாடம்:2 71/19
போக்கு அற வளைந்து புணர் இருள் நாளும் – கல்லாடம்:2 77/20
புலன் அற துடைத்த நலன் உறு கேள்வியர் – கல்லாடம்:2 80/6
தண் மதி கலைகள் தான் அற ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 95/10

மேல்

அறத்தினர் (1)

அனைத்து உயிர் ஓம்பும் அறத்தினர் பாங்கர் – கல்லாடம்:2 75/25

மேல்

அறம் (8)

நின்றுநின்று ஓங்கி நிலை அறம் பெருக்கும் – கல்லாடம்:2 41/36
நல் அறம் பூத்த முல்லை அம் திருவினள் – கல்லாடம்:2 50/32
மாயா நல் அறம் வளர் நாட்டினையே – கல்லாடம்:2 51/14
அறம் முதல் நான்கும் பெற அருள்செய்த – கல்லாடம்:2 53/17
செங்கோல் திருவுடன் தெளிந்து அறம் பெருக்கிய – கல்லாடம்:2 64/1
நிறைந்து உறை கறை மிடற்று அறம் கெழு பெருமான் – கல்லாடம்:2 70/9
பெரும் துயர் அகற்றி அறம் குடி நாட்டி – கல்லாடம்:2 75/1
முகம் கவிழ் வேலையில் அறம் குடிபோகிய – கல்லாடம்:2 83/31

மேல்

அறல் (2)

வையகத்து உயிர்கள் வழக்கு அறல் கருதி – கல்லாடம்:2 26/18
கரு முகில் விளர்ப்ப அறல் நீர் குளிப்ப – கல்லாடம்:2 45/18

மேல்

அறனால் (1)

துறவால் அறனால் பெறல்_இல் மாந்தர் – கல்லாடம்:2 38/29

மேல்

அறனும் (1)

உலகம் ஈன்று அளித்த உமையும் மா அறனும்
தேவர்க்கு அரசனும் காவல் தருவும் – கல்லாடம்:2 24/24,25

மேல்

அறி (5)

அறிவும் பொறையும் பொருள் அறி கல்வியும் – கல்லாடம்:2 42/10
நின்று அறி கல்வி ஒன்றிய மாந்தர் – கல்லாடம்:2 45/1
இளங்கோவினர்கள் இரண்டு அறி பெயரும் – கல்லாடம்:2 66/26
நான் முகம் கொண்டு அறி நன்னர் நெஞ்சு இருந்து – கல்லாடம்:2 72/2
நன்று அறி கல்வியர் நாட்டுறு மொழி புக்கு – கல்லாடம்:2 75/27

மேல்

அறிகிலம் (2)

துறைவன் தணக்க அறிகிலம் யாமே – கல்லாடம்:2 72/16
என குறித்து அறிகிலம் யாமே எமது – கல்லாடம்:2 89/14

மேல்

அறிகுவனேல் (1)

மகள் என தரித்த நிலை அறிகுவனேல்
விண் குறித்து எழுந்து மேலவர் புடைத்து – கல்லாடம்:2 67/12,13

மேல்

அறிஞர் (1)

மணிக்கால் அறிஞர் பெரும் குடி தோன்றி – கல்லாடம்:1 2/52

மேல்

அறிந்திலம் (1)

அலமரல் என்னை-கொல் அறிந்திலம் யாமே – கல்லாடம்:2 34/16

மேல்

அறிந்தீரும் (1)

உழை நின்றீரும் பிழை அறிந்தீரும்
பழம் குறி கண்ட நெடும் கண் மாதரும் – கல்லாடம்:2 16/1,2

மேல்

அறிந்து (4)

மற்றொருவற்கு வைத்த நடம் அறிந்து
குடமுழவு இசைப்ப பெரும் அருள் நல்கி – கல்லாடம்:2 25/31,32
உழை நின்று அறிந்து பழங்கண் கவர்ந்தும் – கல்லாடம்:2 44/4
நின்று அறிந்து உணர்த்தவும் தமிழ் பெயர் நிறுத்தவும் – கல்லாடம்:2 63/24
மால் அயன் தேடி மறை அறிந்து அறியா – கல்லாடம்:2 72/12

மேல்

அறிந்தும் (2)

தாமரை கண்ணால் உட்புக அறிந்தும்
உலகம் மூன்றும் பெறுதற்கு அரியது என்று – கல்லாடம்:2 18/37,38
தம்மில் வீழுநர்க்கு இன்பம் என்று அறிந்தும்
தண் மதி கடும் சுடர் வெவ் அழல் கண் வைத்து – கல்லாடம்:2 20/23,24

மேல்

அறிந்தே (1)

ஒடுங்கி நின்று அமைதி இ நிலை அறிந்தே – கல்லாடம்:2 13/27

மேல்

அறிய (2)

பாய் பார் அறிய நீயே ஆதலின் – கல்லாடம்:1 2/55
மதி எனும் மகவும் மலர் உலகு அறிய
கண்ணொடு முத்தம் கலுழ்ந்து உடல் கலங்கி – கல்லாடம்:2 65/4,5

மேல்

அறியா (1)

மால் அயன் தேடி மறை அறிந்து அறியா
தன் உரு ஒன்றில் அருள் உரு இருத்திய – கல்லாடம்:2 72/12,13

மேல்

அறியாது (1)

ஈது என அறியாது ஒன்றி வெள்ளிடையாம் – கல்லாடம்:2 67/7

மேல்

அறிவித்தும் (1)

அமுதம் நின்று உறைந்தும் அறிவு அறிவித்தும்
தீ கதிர் உடலுள் செல்லாதிருந்தும் – கல்லாடம்:2 60/26,27

மேல்

அறிவில் (1)

கல்வியில் அறிவில் காணும் முடியும் – கல்லாடம்:2 58/19

மேல்

அறிவின் (2)

அறிவின் தங்கி அறு தாய் முலை உண்டு – கல்லாடம்:1 2/40
விள்ளா அறிவின் உள்ளமும் என்னவும் – கல்லாடம்:2 38/30

மேல்

அறிவினை (1)

வையகத்து உருவினர் மலரா அறிவினை
புலன் நிரை மறைத்த புணர்ப்பது போல – கல்லாடம்:2 7/34,35

மேல்

அறிவு (7)

அறிவு புறம்போய உலண்டது போல – கல்லாடம்:1 1/28
அறிவு நிலை கூடா சில் மொழி கொண்டு – கல்லாடம்:1 2/58
தெருமரல் தந்த அறிவு நிலை கிடக்க – கல்லாடம்:2 22/24
அறிவு நிலை போகி அருச்சனை விடுத்த – கல்லாடம்:2 25/16
அறிவு ஒளி நிறைவே ஓர் உரு தரிந்து வந்து – கல்லாடம்:2 44/25
அமுதம் நின்று உறைந்தும் அறிவு அறிவித்தும் – கல்லாடம்:2 60/26
அறிவு அகன்று உயர்ந்த கழல் மணி முடியும் – கல்லாடம்:2 66/29

மேல்

அறிவும் (2)

தடையா அறிவும் உடையோய் நீயே – கல்லாடம்:2 20/18
அறிவும் பொறையும் பொருள் அறி கல்வியும் – கல்லாடம்:2 42/10

மேல்

அறிவுற (1)

அமர் பெற்று ஒன்னலர் அறிவுற படர – கல்லாடம்:2 88/16

மேல்

அறிவுறின் (1)

ஆவண வீதி அனையவர் அறிவுறின்
ஊருணி அன்ன நின் மார்பகம் தோய்ந்த என் – கல்லாடம்:2 78/25,26

மேல்

அறிவுறுத்த (1)

செம் மலர் குழல் இவள் போய் அறிவுறுத்த
கற்றதும் கல்லாது உற்ற ஊரனை – கல்லாடம்:2 73/25,26

மேல்

அறிவே (1)

பழங்கண் எய்தியது பேதைமை அறிவே – கல்லாடம்:2 17/58

மேல்

அறிவை (1)

தெய்வம் கற்ற அறிவை
உய்ய கூறில் ஓர் நெஞ்சிடம் பொறாதே – கல்லாடம்:2 16/40,41

மேல்

அறிவொடு (1)

நெடியோன் துயிலாது அறிவொடு துயில – கல்லாடம்:2 23/18

மேல்

அறிவோர் (1)

அறிவோர் காணும் குறியாய் இருந்தன – கல்லாடம்:2 18/13

மேல்

அறு (9)

அறிவின் தங்கி அறு தாய் முலை உண்டு – கல்லாடம்:1 2/40
வழு அறு திரு மறை ஓசைகள் அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 20/28
மறு அறு செம் மணி கால் கவண் நிறுத்தி – கல்லாடம்:2 28/24
ஒழுக்கமும் குலனும் அமுக்கு அறு தவமும் – கல்லாடம்:2 42/11
தோன்றி நின்று அழியா துகள் அறு பெரும் தவம் – கல்லாடம்:2 65/10
சரவணத்து உதித்த அறு முக புதல்வன் – கல்லாடம்:2 72/9
எட்டும் தரித்து விட்டு அறு குற்றம் – கல்லாடம்:2 86/30
இருள் அறு புலனும் மெய் பொருள் உறும் கல்வியும் – கல்லாடம்:2 88/7
புகர் இலை நெடு வேல் அறு முக குளவன் – கல்லாடம்:2 98/55

மேல்

அறுகால் (3)

அறுகால் குளிக்கும் மது தொடை ஏந்த – கல்லாடம்:2 30/9
அறுகால் கணமும் பறவையும் கணையும் – கல்லாடம்:2 32/16
தாமரை பாடும் அறுகால் கிளியும் – கல்லாடம்:2 47/16

மேல்

அறுகும் (2)

தாளியும் அறுகும் வால் உழை எருக்கமும் – கல்லாடம்:2 19/26
அறுகும் தும்பையும் அணிந்த செம் சடையும் – கல்லாடம்:2 48/1

மேல்

அறுத்திடும் (1)

அறுத்திடும் வழக்கு கிடக்க ஒருகால் – கல்லாடம்:2 60/13

மேல்

அறுத்து (2)

பார் முதல் படைத்தவன் நடு தலை அறுத்து
புனித கலன் என உலகு தொழ கொண்டு – கல்லாடம்:2 77/8,9
நாதம் கூட்டி மாத்திரை அறுத்து
மாங்கனி இரண்டில் ஆம் கனி ஒன்றால் – கல்லாடம்:2 99/37,38

மேல்

அறுதி (1)

செம் மகள் கரியோற்கு அறுதி போக – கல்லாடம்:2 17/10

மேல்

அறுதியும் (1)

கொள்ளார் அறுதியும் கொண்டோர் இசைத்தலும் – கல்லாடம்:2 44/12

மேல்

அறுப்ப (1)

வேலன் சுழன்று குறுமறி அறுப்ப
கருவி நுனி கொள் நெறி இலை ஈந்தின் – கல்லாடம்:2 24/9,10

மேல்

அறுபத்திரண்டு (1)

அறுபத்திரண்டு இசை அனைத்து உயிர் வணக்கும் – கல்லாடம்:2 82/27

மேல்

அறுபது (1)

அன்பின் ஐந்திணை என்று அறுபது சூத்திரம் – கல்லாடம்:2 3/13

மேல்

அறும் (2)

புரை அறும் அன்பினர் விழி பெற தோற்றி – கல்லாடம்:2 76/12
கடன் அறும் யாக்கை கவர் கடன் கழித்து – கல்லாடம்:2 79/5

மேல்

அறுவாய் (1)

அறுவாய் நிறைந்த மதிப்புறத்தோ என – கல்லாடம்:2 91/9

மேல்

அறுவாய்க்கு (1)

அறுவாய்க்கு ஆ இரண்டு அணைத்து வரை கட்டி – கல்லாடம்:2 82/16

மேல்

அறை (6)

கண்ணால் வாங்கி நெஞ்சு அறை நிறைப்ப – கல்லாடம்:2 41/8
உரல் குழி நிரைத்த கல் அறை பரப்பும் – கல்லாடம்:2 42/6
நெஞ்சு அறை பெரும் துயர் ஓவாது உடற்ற – கல்லாடம்:2 46/15
பெரு மறை கூறி அறை விதி-தோறும் – கல்லாடம்:2 60/11
இணை முக பறை அறை கடிப்பு உடை தோகை – கல்லாடம்:2 83/23
அன்பு மக பிழைத்து கல் அறை பொழிந்த – கல்லாடம்:2 96/21

மேல்

அறைதல் (1)

அறைதல் வேண்டும் அ புனம் நீரேல் – கல்லாடம்:2 81/52

மேல்

அறைந்து (1)

கறங்கு இசை அருவி அறைந்து நிமிர் திவலையும் – கல்லாடம்:2 50/15

மேல்

அறையல் (1)

அறையல் அன்றி மற்று ஒன்றினும் அடாதே – கல்லாடம்:2 12/21

மேல்

அறையும் (2)

தினை குரல் அறையும் கிளி கணம் கடிந்தும் – கல்லாடம்:2 22/39
மாறுகொண்டு அறையும் மதி நூல் கடல் கிளர் – கல்லாடம்:2 62/25

மேல்

அன்பால் (1)

நன்னர் கொள் அன்பால் நனி முகம் புலம்ப – கல்லாடம்:2 82/11

மேல்

அன்பின் (1)

அன்பின் ஐந்திணை என்று அறுபது சூத்திரம் – கல்லாடம்:2 3/13

மேல்

அன்பினர் (3)

அன்பினர் உள்ளமொடு என்பு கரைந்து உருக – கல்லாடம்:2 21/39
இன்ப கிளவி அன்பினர் போக்கி – கல்லாடம்:2 50/4
புரை அறும் அன்பினர் விழி பெற தோற்றி – கல்லாடம்:2 76/12

மேல்

அன்பினர்க்கு (2)

மின் பொலி வேலோய் அன்பினர்க்கு அருளும் – கல்லாடம்:2 96/12
இணை அடி ஏத்தும் அன்பினர்க்கு உதவும் – கல்லாடம்:2 100/29

மேல்

அன்பினரே (1)

கதி இரண்டாய ஓர் அன்பினரே – கல்லாடம்:2 58/36

மேல்

அன்பினொடு (1)

குழந்தை அன்பினொடு சென்னி-தலை கொள்ளுதும் – கல்லாடம்:1 2/57

மேல்

அன்பு (10)

அரும் தழல் சுரத்தில் ஒருவன் அன்பு எடுத்தே – கல்லாடம்:2 7/46
அன்பு உரு தரித்த இன்பு இசை பாணன் – கல்லாடம்:2 11/28
அன்பு கொடு வேய்ந்த நெஞ்ச மண்டபத்து – கல்லாடம்:2 22/47
பேர் அன்பு உருவ பசு காவலனை – கல்லாடம்:2 55/19
அருள் கரை காணா அன்பு எனும் பெரும் கடல் – கல்லாடம்:2 66/15
புகல் விழும் அன்பு அதற்கு இன்றி – கல்லாடம்:2 76/25
அருச்சனை வணக்கம் பர உயிர்க்கு அன்பு அகம் – கல்லாடம்:2 86/31
அன்பு உளத்து அடக்கி இன்பம் உண்ணார் என – கல்லாடம்:2 92/11
வட்கு உடை மையல் அகற்றி அன்பு ஒருகால் – கல்லாடம்:2 92/18
அன்பு மக பிழைத்து கல் அறை பொழிந்த – கல்லாடம்:2 96/21

மேல்

அன்புகொள் (1)

ஆட்டுறும் ஊரன் அன்புகொள் நலத்தினை – கல்லாடம்:2 55/30

மேல்

அன்புடன் (2)

பஞ்சவன் நிறைந்த அன்புடன் வேண்ட – கல்லாடம்:2 23/34
சினை மலர் துணை கரத்து அன்புடன் அணைத்து – கல்லாடம்:2 46/4

மேல்

அன்பும் (3)

அன்பும் சூளும் நண்பும் நடுநிலையும் – கல்லாடம்:2 20/17
அன்பும் மயில் கழுத்தும் மலையடியும் – கல்லாடம்:2 30/2
அன்பும் சூளும் அளியுற தந்து என் – கல்லாடம்:2 100/32

மேல்

அன்பொடு (2)

கட்டுதிர் கோதை கடி மலர் அன்பொடு
முண்டக முகையின் முலை-முகம் தரு-மின் – கல்லாடம்:2 10/3,4
கூடிய கானம் அன்பொடு பரவ – கல்லாடம்:2 21/57

மேல்

அன்றால் (1)

அவர் குறை அன்றால் ஒருவன் படைத்த – கல்லாடம்:2 70/14

மேல்

அன்றி (14)

யாழில் பரவு-மின் ஈங்கு இவை அன்றி
கலத்தும் என்று எழு-மின் கண் அளி காண்-மின் – கல்லாடம்:2 10/12,13
அறையல் அன்றி மற்று ஒன்றினும் அடாதே – கல்லாடம்:2 12/21
கொள்வோர்க்கு அன்றி அவ் வயல் சாயா – கல்லாடம்:2 17/27
வற்றா காதலில் கொண்ட மதி அன்றி
களவு அலர் தூற்ற தளவு கொடி நடுங்க – கல்லாடம்:2 20/3,4
பின்புற நேடின முன்பவை அன்றி
நுனித்த மேனி திருவினட்கு அடைத்த – கல்லாடம்:2 20/43,44
எல்லையில் ஈங்கு இவை சொல்லிய அன்றி
கண்ணன் கரமும் வெண்ணெயும் போல – கல்லாடம்:2 24/29,30
அளவு அமர் இன்பம் கருதியோ அன்றி
புறன் பயன் கொடுக்கும் பொருட்கோ ஆழி – கல்லாடம்:2 31/13,14
தன் உடல் அன்றி பிறிது உண் கனை இருள் – கல்லாடம்:2 32/1
எம் உயிர் அன்றி இடை கண்டோர்க்கும் – கல்லாடம்:2 46/14
செய்ததும் அன்றி திரு மனம் பணைத்து – கல்லாடம்:2 52/8
தன் பழம் கூடம் தனி நிலை அன்றி
உடு நிறை வான பெரு முகடு உயர – கல்லாடம்:2 61/22,23
பொய்யினள் அன்றி மெய்யினை நீயும் – கல்லாடம்:2 86/6
தருவன அன்றி மலரவன் அவன் தொழில் – கல்லாடம்:2 87/30
வழி நடம் தனது மரக்கால் அன்றி
முதல் தொழில் பதுமன் முன்னா அவ்வுழி – கல்லாடம்:2 99/2,3

மேல்

அன்றியும் (5)

அன்றியும் விடிமீன் முளைத்த தரளம் – கல்லாடம்:2 17/12
கால குறி-கொல் அன்றியும் முன்னை – கல்லாடம்:2 70/15
அன்றியும் நெடுநாள் அமைந்து உடன் வருமோ – கல்லாடம்:2 82/50
சென்றுசென்று இரங்கலை அன்றியும் தவிர்மோ – கல்லாடம்:2 88/14
அன்றியும் இமையா கண் எனல் காட்ட – கல்லாடம்:2 95/5

மேல்

அன்றில் (1)

அன்றில் புல் சேக்கை புக்கு அலகு பெடை அணைய – கல்லாடம்:2 38/10

மேல்

அன்றிலும் (1)

முன்றில் அம் பெண்ணை குடம்பை கொள் அன்றிலும்
ஒன்றினொடு ஒன்று சென்று தலைமயங்கும் – கல்லாடம்:2 50/24,25

மேல்

அன்று (4)

அன்று எனின் நும்மில் ஒன்றுபட்டு ஒருகால் – கல்லாடம்:2 23/47
ஒன்றால் இரு மலை அன்று ஏந்தியது என – கல்லாடம்:2 27/8
முன்னம் கண்டவன் அன்று என்று – கல்லாடம்:2 81/53
அன்று என தடையா கேண்மை – கல்லாடம்:2 92/22

மேல்

அன்றே (5)

வடுத்து எழு கொலை முலை பொடித்தன அன்றே
செம் மகள் மாலை இம்முறை என்றால் – கல்லாடம்:2 5/30,31
பொன் கொடி தேர் மிசை பொலிகுவை அன்றே
இவளே மணி வாய் கிள்ளை துணியாது அகற்ற – கல்லாடம்:2 51/22,23
எனின் பதம் பணிகுவல் அன்றே நன்கு அமர் – கல்லாடம்:2 65/26
அரும்பிய நகையை அன்றே நின் கேழ் – கல்லாடம்:2 86/13
அரும் புனல் வையை புது நீர் அன்றே – கல்லாடம்:2 87/42

மேல்

அன்றேல் (1)

உறுவதும் இ பயன் அன்றேல்
பெறுகுவது என் பால் இன்று நின் பேறே – கல்லாடம்:2 56/28,29

மேல்

அன்றோ (1)

பெரு மதில் பெற்றன அன்றோ
மருவலர் அடைந்த முன் மறம் கெழு மதிலே – கல்லாடம்:2 74/28,29

மேல்

அன்ன (30)

நாடு கரிந்து அன்ன காடு கடந்து இயங்கி – கல்லாடம்:2 3/6
பிறை மதி அன்ன கொடுமரம் வாங்கி – கல்லாடம்:2 4/19
நெருப்பு உருத்து அன்ன செரு திறல் வரைந்த – கல்லாடம்:2 6/7
மரக்கால் அன்ன ஒரு வாய் கோதை – கல்லாடம்:2 8/27
கழு கடை அன்ன கூர் வாய் பெரும் கண் – கல்லாடம்:2 15/17
பனை கிடந்து அன்ன உடல் முதல் துணிய – கல்லாடம்:2 15/18
அன்ன திரளும் பெரும் கரி ஆக – கல்லாடம்:2 21/23
முன்னவன் கூடல் மூதூர் அன்ன
வெண் நகை செவ் வாய் கரும் குழல் மகளிர் – கல்லாடம்:2 32/10,11
கால் கொடுத்து அன்ன கந்திகள் நிமிர்ந்து – கல்லாடம்:2 33/24
நெருக்கு பொழில் கூடல் அன்ன செம் மகளிர் – கல்லாடம்:2 33/25
கூடல் மா நகர் அன்ன பொன்_கொடி – கல்லாடம்:2 34/14
இரும்பு கவைத்து அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை – கல்லாடம்:2 34/19
மை குழைத்து அன்ன தொள்ளி அம் செறுவில் – கல்லாடம்:2 36/1
முடங்கு வீழ் அன்ன வேணி முடி கட்டி – கல்லாடம்:2 40/5
அன்ன ஊரனை எம் இல் கொடுத்து – கல்லாடம்:2 55/34
கடல் கிடந்து அன்ன நிரைநிரை ஆய – கல்லாடம்:2 64/10
எரி விரிந்து அன்ன இதழ் பல் தாமரை – கல்லாடம்:2 64/23
அன்ன குழுவும் குருகு அணி இனமும் – கல்லாடம்:2 67/2
அலவன் கவை கால் அன்ன வெள் அலகும் – கல்லாடம்:2 67/5
எரி விரிந்து அன்ன பல இதழ் தாமரை – கல்லாடம்:2 68/3
மலை முதுகு அன்ன குலை முகடு ஏறி – கல்லாடம்:2 74/20
கழு கடை அன்ன தம் கூர் வாய் பழி புலவு – கல்லாடம்:2 78/3
பிலம் திறந்து அன்ன பெரு வாய் ஒரு பதும் – கல்லாடம்:2 78/18
ஊருணி அன்ன நின் மார்பகம் தோய்ந்த என் – கல்லாடம்:2 78/26
கரி கால் அன்ன மொந்தை கலித்து இரங்க – கல்லாடம்:2 85/29
எரி தளிர்த்து அன்ன வேணியில் குழவி – கல்லாடம்:2 85/33
அன்ன ஊரர் புல்லமும் விழு குடிக்கு – கல்லாடம்:2 89/16
கொய் தளிர் அன்ன மேனி – கல்லாடம்:2 94/40
தென் திசை கோமகன் பகடு பொலிந்து அன்ன
கறையடி சென்னியின் நக நுதி போக்கி – கல்லாடம்:2 96/3,4
அதவு உதிர் அரிசி அன்ன செந்தினை – கல்லாடம்:2 96/18

மேல்

அன்னம் (3)

சிறை விரி தூவி செம் கால் அன்னம்
குறும் பார்ப்பு அணைக்கும் பெடையொடு வெரீஇ – கல்லாடம்:2 34/22,23
சேவல் அன்னம் திரு மலர் கள்ளினை – கல்லாடம்:2 49/18
ஓருழி வளர்ந்த நீர இவ் அன்னம்
அன்று என தடையா கேண்மை – கல்லாடம்:2 92/21,22

மேல்

அன்னமும் (2)

குருகும் அன்னமும் வால் வளை குப்பையை – கல்லாடம்:2 45/23
அன்னமும் பன்றியும் ஒல்லையின் எடுத்து – கல்லாடம்:2 66/27

மேல்

அன்னவட்கு (1)

என்னையும் கடந்தனள் அன்னவட்கு இனியோள் – கல்லாடம்:2 62/19

மேல்

அன்னவள் (2)

நின்னையும் கடந்தது அன்னவள் அரும் கற்பு – கல்லாடம்:2 62/5
நின் இலம் கடந்தது அன்னவள் இல்லம் – கல்லாடம்:2 62/11

மேல்

அன்னவள்-தன்னுடன் (1)

வையையில் மறித்தும் அன்னவள்-தன்னுடன்
கெழுமிய விழவுள் புகு-மதி நீயே – கல்லாடம்:2 87/17,18

மேல்

அன்னவன்-தன்னுடன் (1)

அன்னவன்-தன்னுடன் கடிகை ஏழ் அமர – கல்லாடம்:2 95/4

மேல்

அன்னை (6)

மாறா கற்பின் அன்னை
கூறாம் மதிய திரு நுதல் கொடியே – கல்லாடம்:2 2/24,25
அவர் மன அன்னை கவர கண்டிலம் – கல்லாடம்:2 17/25
தவம் கற்று ஈன்ற நெடும் கற்பு அன்னை
முன் ஒரு நாளில் முதல் தொழில் இரண்டினர் – கல்லாடம்:2 58/15,16
கரு உயிர்த்து எடுத்த குடி முதல் அன்னை
நின்னையும் கடந்தது அன்னவள் அரும் கற்பு – கல்லாடம்:2 62/4,5
வில் கவர்ந்து அன்னை வினையுள் வைத்து ஏவ – கல்லாடம்:2 95/29
அன்னை என்று அணைதரும் அரைஇருள் யாமத்து – கல்லாடம்:2 97/13

மேல்

அன்னையர் (1)

அன்னையர் இல்லத்து அணி மட மங்கையர் – கல்லாடம்:2 42/18

மேல்

அன்னையர்க்கு (1)

அன்னையர்க்கு உதவல் வேண்டும் இ குறியே – கல்லாடம்:2 40/25

மேல்

அன்னையரும் (1)

நடுங்கு அஞர் உற்ற பழங்கண் அன்னையரும்
அயரா வெறியில் தண்டா வரு நோய் – கல்லாடம்:2 30/4,5

மேல்

அன்னையின் (1)

அன்னையின் போக்கிய அரும் பெரும் தவறு – கல்லாடம்:2 83/28

மேல்

அனல் (3)

புவி புனல் அனல் கால் மதி புலவோன் என – கல்லாடம்:2 10/15
எழு மலை பொடித்தலின் அனல் தெறும் அசனியும் – கல்லாடம்:2 56/2
என் உளம் சிகைவிட்டு எழும் அனல் புக்க – கல்லாடம்:2 79/17

மேல்

அனலமும் (1)

உடல் உயிர் ஆட ஆடுறும் அனலமும்
தென்கீழ் திசையோன் தெறுதரு தீயும் – கல்லாடம்:1 1/11,12

மேல்

அனற்கு (1)

அவ் அனற்கு அமரர் அனைவரும் அணையவும் – கல்லாடம்:2 76/8

மேல்

அனிச்சம் (2)

இலவு அலர் தூற்றி அனிச்சம் குழைத்து – கல்லாடம்:2 90/1
வனப்பு உடை அனிச்சம் புகை மூழ்கியது என – கல்லாடம்:2 96/1

மேல்

அனுக்கிரகம் (1)

முழுது அனுக்கிரகம் கெழு பரம் அநாதி – கல்லாடம்:2 86/27

மேல்

அனுங்கலின் (1)

அலர்ந்தும் உலர்ந்தும் உடைந்தும் அனுங்கலின்
வட்கு உடை மையல் அகற்றி அன்பு ஒருகால் – கல்லாடம்:2 92/17,18

மேல்

அனுங்கிய (1)

கார் உடல் அனுங்கிய பைம் கண் கறையடி – கல்லாடம்:2 96/23

மேல்

அனைத்தினும் (1)

பெரும் தேன் அருந்தி எ பேர் இசை அனைத்தினும்
முதல் இசை செவ்வழி விதிபெற பாடி அ – கல்லாடம்:2 95/17,18

மேல்

அனைத்து (3)

அனைத்து உயிர் ஓம்பும் அறத்தினர் பாங்கர் – கல்லாடம்:2 75/25
அறுபத்திரண்டு இசை அனைத்து உயிர் வணக்கும் – கல்லாடம்:2 82/27
அனைத்து உள வஞ்சமும் அழித்து நிரை மீட்சி – கல்லாடம்:2 93/19

மேல்

அனைத்தும் (10)

அவ் உயிர் எவ் உயிர் அனைத்தும் காத்தலின் – கல்லாடம்:2 9/3
மண்ணகம் அனைத்தும் நிறைந்த பல் உயிர்கட்கு – கல்லாடம்:2 19/19
வழு அறு திரு மறை ஓசைகள் அனைத்தும்
மொழிதர நிகழும் வார்த்தை ஆக – கல்லாடம்:2 20/28,29
கள்ளமும் வெளியும் உள்ளம் உறை அனைத்தும்
விரித்து கூறி பொருத்தமும் காண்டி – கல்லாடம்:2 25/42,43
கொடுங்கோல் கொற்றவன் நெடும் படை அனைத்தும்
சேர வறந்த திரு தகு நாளில் – கல்லாடம்:2 64/3,4
வரும் தொழில் அனைத்தும் வளர் பெரும் பகலே – கல்லாடம்:2 64/22
பிரமன் உட்பட்ட நில உயிர் அனைத்தும்
தமக்கு என காட்டும் ஒளி கண் கெடலும் – கல்லாடம்:2 69/30,31
வரை உலகு அனைத்தும் வருவது போல – கல்லாடம்:2 86/3
கட்டிய பொய் பரப்பு அனைத்தும் நிற்கு உறுத்தின் – கல்லாடம்:2 89/21
இரு வகை ஏழ் எனும் திரு உலகு அனைத்தும்
கொடுத்தவன் கூடல் வழுத்தினர் போல – கல்லாடம்:2 94/34,35

மேல்

அனையவர் (1)

ஆவண வீதி அனையவர் அறிவுறின் – கல்லாடம்:2 78/25

மேல்

அனைவரும் (2)

அவ் அனற்கு அமரர் அனைவரும் அணையவும் – கல்லாடம்:2 76/8
தேவர்கள் அனைவரும் திசைதிசை இறைஞ்ச – கல்லாடம்:2 82/32

மேல்