வ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகிர் 1
வகிர்ப்பட்டு 1
வகுக்க 1
வகுத்த 2
வகுத்தன 1
வகை 4
வகையுமே 1
வங்கர் 1
வங்களர் 1
வசுதேவற்கு 1
வசுதேவன் 1
வசையில் 1
வஞ்சி 1
வட்ட 3
வட்டணங்கள் 2
வட்டம் 1
வட்டு 1
வட 10
வடக்கர் 1
வடத்திடையில் 1
வடத்தினும் 1
வடம் 5
வடமலைக்கும் 1
வடமாம் 1
வடி 1
வடித்து 1
வடிவு 3
வடு 1
வடுகும் 1
வடுப்பட்டாரை 1
வடுப்படும் 1
வடுவுண்டாயோ 1
வடுவை 1
வண்டல் 2
வண்டினுக்கும் 1
வண்டு 2
வண்டை 4
வண்டையர் 2
வண்டையர்க்கு 1
வண்டொடும் 1
வண்ண 1
வண்ணத்த 1
வண்ணம் 2
வணங்க 1
வணங்கவே 1
வணங்கி 1
வணங்கிய 1
வணங்கினர்கள் 1
வணங்குதலும் 1
வணங்கும் 1
வத்தவர் 2
வதனத்தினளே 1
வதனத்தினிடை 1
வதனமே 1
வந்த 10
வந்தது 2
வந்ததே 1
வந்தருளி 1
வந்தனம் 1
வந்தனென் 1
வந்தனை 1
வந்தார் 1
வந்தால் 1
வந்தானை 1
வந்திலா 1
வந்து 19
வந்துவிடு 1
வம்சம் 1
வய 4
வயமான் 1
வயல் 1
வயிர 2
வயிரா 1
வயிற்றில் 4
வயிற்றிற்று 1
வயிற்றின 1
வயிற்று 1
வயிறு 2
வயிறுகள் 3
வர 1
வரத்தினுக்கு 1
வரம் 1
வரவு 2
வரவே 11
வரவேண்டுமோ 1
வரன்றிக்கொண்டு 1
வரால் 1
வரி 2
வரிசை 1
வரிசையுடனே 1
வரினும் 1
வரு 22
வருக்கம் 1
வருக்கமும் 2
வருகிலன் 1
வருகின்ற 1
வருகின்றது 4
வருதலும் 1
வரும் 18
வரும்படி 1
வருமாலோ 3
வருமே 2
வருமோ 1
வருவது 1
வருவதும் 1
வருவரே 1
வருவன 1
வருவார் 2
வரை 12
வரைகள் 1
வரைகளில் 1
வரையில் 1
வரையின் 1
வரையொடு 1
வல் 2
வல்ல 1
வல்லவர் 1
வல 2
வலத்திடை 1
வலம் 2
வலம்தரு 1
வலம்புரி 1
வலம்வரு 1
வலி 5
வலிக்கவே 1
வலித்து 3
வலிந்து 1
வலிப்பரே 1
வலிய 1
வலியினில் 1
வலியினொடு 1
வலியும் 2
வழக்கு 1
வழாத 1
வழி 6
வழிக்கொளவே 1
வழிபட்டு 1
வழிபடு 1
வழியாமல் 1
வழியீரே 1
வழியே 3
வழிவர் 1
வழு 1
வழுக்கல் 1
வழுக்கி 1
வழுதி 1
வழுதியர் 1
வழுதியர்-தங்கள் 1
வழுதியர்-தம் 1
வழுவ 1
வள் 1
வள்ளி 1
வள்ளை 1
வள 1
வளம் 4
வளர் 3
வளர்-தொறும் 1
வளர்க்க 1
வளர்க்கும் 1
வளர்கவே 4
வளர்ந்த 1
வளர்ப்பது 1
வளர்ப்பராலோ 1
வளர்வது 1
வளரும் 1
வளவர் 3
வளவர்_துங்கன் 1
வளவன் 1
வளாகத்து 1
வளை 5
வளைகின்றன 1
வளைத்து 1
வளைத்தே 1
வளைந்த 1
வளைந்து 1
வளைப்புண்ட 1
வளைவில் 1
வளைவு 2
வளைவுற்று 1
வற்றல் 1
வற்றலாக 1
வற்றிய 1
வறந்த 1
வறந்தன 1
வறந்து 1
வறள் 1
வறிதே 2
வறியவரு 1
வன் 6
வன்ன 1
வனத்தின் 1
வனத்தினிடை 1
வனத்தை 1
வனப்பினளே 1
வனம் 5
வனிதையர் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


வகிர் (1)

அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே – கலிங்:424/2

மேல்


வகிர்ப்பட்டு (1)

வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் – கலிங்:500/2

மேல்


வகுக்க (1)

பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் – கலிங்:182/2

மேல்


வகுத்த (2)

ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ – கலிங்:97/1
வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா – கலிங்:285/1

மேல்


வகுத்தன (1)

தாளமும் செலவும் பிழையா வகை தான் வகுத்தன தன் எதிர் பாடியே – கலிங்:324/1

மேல்


வகை (4)

தன்னுடைய கால் தனது பிற்பட மனத்து வகை தள்ளிவர ஓடி வரவே – கலிங்:301/2
நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய – கலிங்:321/1
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே – கலிங்:323/2
தாளமும் செலவும் பிழையா வகை தான் வகுத்தன தன் எதிர் பாடியே – கலிங்:324/1

மேல்


வகையுமே (1)

வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே – கலிங்:183/2

மேல்


வங்கர் (1)

வங்கர் இலாடர் மராடர் விராடர் மயிந்தர் சயிந்தர்களே – கலிங்:330/2

மேல்


வங்களர் (1)

சிங்களர் வங்களர் சேகுணர் சேவணர் செய்யவர் ஐயணரே – கலிங்:331/1

மேல்


வசுதேவற்கு (1)

தேவர் எலாம் குறை இரப்ப தேவகி-தன் திரு வயிற்றில் வசுதேவற்கு
மூவுலகும் தொழ நெடு மால் முன் ஒரு நாள் அவதாரம் செய்த பின்னை – கலிங்:233/1,2

மேல்


வசுதேவன் (1)

பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த – கலிங்:240/1

மேல்


வசையில் (1)

வசையில் வய புகழ் வாழ்த்தினவே மனு குல தீபனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:591/2

மேல்


வஞ்சி (1)

வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:32/2

மேல்


வட்ட (3)

மை முகடு முகில் திரை இட்டு அமுத வட்ட ஆலவட்டம் எடுப்பது ஐயோ – கலிங்:87/2
வட்ட வெண்குடை சென்னி மானதன் வாளின் வாயினான் மறலி வாயிடை – கலிங்:98/1
வட்ட மதி ஒத்த குடை மன்னர் தொழ நண்ணினன் வளம் கெழுவு கச்சி நகரே – கலிங்:300/2

மேல்


வட்டணங்கள் (2)

எடுத்த வேலி போல் கலிங்கர் வட்டணங்கள் இட்டவே – கலிங்:425/2
இட்ட வட்டணங்கள் மேல் எறிந்த வேல் திறந்த வாய் – கலிங்:426/1

மேல்


வட்டம் (1)

வட்டம் இட்ட நீள் மதிற்கு வைத்த பூழை ஒக்குமே – கலிங்:426/2

மேல்


வட்டு (1)

மான சயப்பாவை விட்டு ஆடும் அம்மானை வட்டு ஒத்தல் காண்-மின்களோ – கலிங்:491/2

மேல்


வட (10)

கைதொழுது இறைஞ்சி அடியேன் வட கலிங்கத்து – கலிங்:221/1
உங்கள் குறியும் வட கலிங்கத்து உள்ள குறியும் உமக்கு அழகே – கலிங்:226/1
வட திசை முகத்து அரசர் வரு கதம் உக தனது குரகதம் உகைத்தருளியே – கலிங்:251/2
மா உகைத்து ஒரு தனி அபயன் இப்படி வட திசை மேற்செல மன்னர் மன்னவன் – கலிங்:257/1
தென் திசையில்-நின்று வட திக்கின் முகம் வைத்தருளி முக்கண் உடை வெள்ளி மலையோன் – கலிங்:299/1
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே – கலிங்:338/2
உரும் இடிப்பன வட அனல் உள என ஒலி முகில் கட கரிகளும் இடையவே – கலிங்:350/4
அந்தரம் ஒன்று அறியாத வட கலிங்கர் குல வேந்தன் அனந்தபன்மன் – கலிங்:375/1
அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே – கலிங்:401/1
கடுகிய வட அனலத்தினை வைத்தது களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்திலே – கலிங்:415/2

மேல்


வடக்கர் (1)

குத்தர் குணத்தர் வடக்கர் துருக்கர் குருக்கர் வியத்தர்களே – கலிங்:332/2

மேல்


வடத்திடையில் (1)

தவள வடத்திடையில் பவளமொடு ஒத்து எரிய தழல் உமிழ் உத்தரிய தனி உரகத்தினளே – கலிங்:128/2

மேல்


வடத்தினும் (1)

ஒரு மலை மத்து வலித்து உலவு கயிற்றினும் மற்று உலகு பரித்த பணத்து உரக வடத்தினும் அ – கலிங்:122/1

மேல்


வடம் (5)

முத்து வடம் சேர் முகிழ் முலை மேல் முயங்கும் கொழுநர் மணி செ வாய் – கலிங்:30/1
வைத்த பவள வடம் புனைவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:30/2
விலையிலாத வடம் முலையில் ஆட விழி குழையில் ஆட விழை கணவர் தோள் – கலிங்:42/1
கூடும் இளம்பிறையில் குறு வெயர் முத்து உருள கொங்கை வடம் புரள செங்கழுநீர் அளக – கலிங்:62/1
சயமகள் களப முலைக்கு அணியத்தகு தனி வடம் இவை என மத்தக முத்தினை – கலிங்:418/1

மேல்


வடமலைக்கும் (1)

ந காஞ்சிக்கும் வடமலைக்கும் நடுவில் வெளிக்கே வேடனை விட்டு – கலிங்:73/1

மேல்


வடமாம் (1)

கொண்டு அணியின் குதம்பையுமாம் கோத்து அணியின் மணி வடமாம் – கலிங்:132/2

மேல்


வடி (1)

வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே – கலிங்:409/2

மேல்


வடித்து (1)

மயிரை பார்த்து நிண துகிலால் வடித்து கூழை வாரீரே – கலிங்:566/2

மேல்


வடிவு (3)

வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில – கலிங்:588/1
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில – கலிங்:589/1
வெருவிய அடுநர் தம்முடை வடிவு இது என விரி தலை-அதனொடு மறிவன சிலசில – கலிங்:589/2

மேல்


வடு (1)

அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ – கலிங்:353/2

மேல்


வடுகும் (1)

மழலை திரு மொழியில் சில வடுகும் சில தமிழும் – கலிங்:43/1

மேல்


வடுப்பட்டாரை (1)

முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் – கலிங்:502/2

மேல்


வடுப்படும் (1)

முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் – கலிங்:502/2

மேல்


வடுவுண்டாயோ (1)

வாய் மடித்து கிடந்த தலைமகனை நோக்கி மணி அதரத்து ஏதேனும் வடுவுண்டாயோ
நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:482/1,2

மேல்


வடுவை (1)

முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் – கலிங்:502/2

மேல்


வண்டல் (2)

களப வண்டல் இடு கலச கொங்கைகளில் மதி எழுந்து கனல் சொரியும் என்று – கலிங்:60/1
வண்டல் பாய் பொன்னி நாடனை வாழ்த்தி மா மதுரை வெம் களத்தே மதுரிக்க அட்டு – கலிங்:148/1

மேல்


வண்டினுக்கும் (1)

வண்டினுக்கும் திசையானை மதம் கொடுக்கும் மலர் கவிகை அபயற்கு அன்றி – கலிங்:376/1

மேல்


வண்டு (2)

வாசம் ஆர் முலைகள் மார்பில் ஆட மது மாலை தாழ் குழலின் வண்டு எழுந்து – கலிங்:66/1
பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:479/2

மேல்


வண்டை (4)

மண்டலீகரும் மாநில வேந்தரும் வந்து உணங்கு கடைத்தலை வண்டை மன் – கலிங்:327/1
மறை மொழிந்தபடி மரபின் வந்த குல திலகன் வண்டை நகர் அரசனே – கலிங்:341/2
வரும் அனுக்கை பல்லவர் கோன் வண்டை வேந்தன் – கலிங்:366/2
வண்டை வளம் பதி பாடீரே மல்லையும் கச்சியும் பாடீரே – கலிங்:534/1

மேல்


வண்டையர் (2)

அலகில் செரு முதிர் பொழுது வண்டையர் அரசன் அரசர்கள் நாதன் மந்திரி – கலிங்:443/1
சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே – கலிங்:471/2

மேல்


வண்டையர்க்கு (1)

வண்டையர்க்கு அரசு பல்லவர்க்கு அரசு மால் களிற்றின் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:364/2

மேல்


வண்டொடும் (1)

வண்டொடும் பருந்தினோடும் வளைப்புண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:456/2

மேல்


வண்ண (1)

செ வண்ண குருதி தோய் சிறு பூத தீபக்கால் கட்டில் இட்டே – கலிங்:153/2

மேல்


வண்ணத்த (1)

இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் – கலிங்:153/1

மேல்


வண்ணம் (2)

செயல் வண்ணம் நிலைநிறுத்த மலைமகளை புணர்ந்தவனை சிந்தை செய்வாம் – கலிங்:1/2
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் – கலிங்:500/2

மேல்


வணங்க (1)

எ அணங்கும் அடி வணங்க இ பெருமை படைத்து உடைய – கலிங்:134/1

மேல்


வணங்கவே (1)

பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே – கலிங்:159/2

மேல்


வணங்கி (1)

முறையிட திருமந்திர ஓலையாள் முன் வணங்கி முழுவதும் வேந்தர்-தம் – கலிங்:328/1

மேல்


வணங்கிய (1)

வணங்கிய சேரர் மணிமுடியும் வழுதியர்-தங்கள் மணிமுடியும் – கலிங்:530/1

மேல்


வணங்கினர்கள் (1)

கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன் – கலிங்:338/1

மேல்


வணங்குதலும் (1)

வணங்குதலும் கணங்கள் எலாம் மாய பாவி மறித்து எம்மை மறு சூடு சுடுவையாகில் – கலிங்:175/1

மேல்


வணங்கும் (1)

கடை பார்த்து தலை வணங்கும் கதிர் முடி நூறாயிரமே – கலிங்:536/2

மேல்


வத்தவர் (2)

வத்தவர் மத்திரர் மாளுவர் மாகதர் மச்சர் மிலேச்சர்களே – கலிங்:332/1
மாறுபட்டு எழு தண்டு எழ வத்தவர்
ஏறுபட்டதும் இம்முறையே அன்றோ – கலிங்:384/1,2

மேல்


வதனத்தினளே (1)

திருகுதலை கிளவி சிறு குதலை பவள சிறு முறுவல் தரள திரு வதனத்தினளே – கலிங்:131/2

மேல்


வதனத்தினிடை (1)

திரு மதி ஒக்கும் என தினகரன் ஒக்கும் என திகழ் வதனத்தினிடை திலக வனப்பினளே – கலிங்:123/2

மேல்


வதனமே (1)

முறுவல் கொண்ட பொருள் அறிகிலம் சிறிதும் முனிவு கொண்டது இலை வதனமே – கலிங்:339/2

மேல்


வந்த (10)

ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ – கலிங்:97/1
உவையுவை உள என்று எண்ணி உரைப்ப என் உரைக்க வந்த
அவையவை மகிழ்ந்த மோடி அவயவம் விளம்பல் செய்வாம் – கலிங்:121/1,2
கொண்டு வந்த பேய் கூடிய போதில் அ குமரி மாதர் பெற குறள் ஆனவும் – கலிங்:150/2
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் – கலிங்:182/2
வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே – கலிங்:183/2
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் – கலிங்:187/2
மறை மொழிந்தபடி மரபின் வந்த குல திலகன் வண்டை நகர் அரசனே – கலிங்:341/2
சாதுரங்க தலைவனை போர் களத்தில் வந்த தழை வயிற்று பூதம்தான் அருந்தி மிக்க – கலிங்:501/1
வரு கூழ் பரணி களம் கண்டு வந்த பேயை முன் ஊட்டி – கலிங்:575/1
ஆழிகள் ஏழும் ஒர் ஆழியின் கீழ் அடிப்பட வந்த அகலிடத்தை – கலிங்:593/1

மேல்


வந்தது (2)

வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே – கலிங்:297/2
கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால் – கலிங்:371/1

மேல்


வந்ததே (1)

தண்டு கொண்டு அவன் சக்கரம் வந்ததே – கலிங்:388/2

மேல்


வந்தருளி (1)

வந்தருளி அவதாரம் செய்தலுமே மண்ணுலகும் மறைகள் நான்கும் – கலிங்:235/1

மேல்


வந்தனம் (1)

பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே – கலிங்:159/2

மேல்


வந்தனென் (1)

இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே – கலிங்:161/2

மேல்


வந்தனை (1)

அ கணம் ஆளும் அணங்கினை வந்தனை செய்து கணங்கள் எலாம் – கலிங்:173/1

மேல்


வந்தார் (1)

கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே – கலிங்:174/2

மேல்


வந்தால் (1)

கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால்
எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே – கலிங்:371/1,2

மேல்


வந்தானை (1)

ஊழி-தொறு ஊழியும் காத்தளிக்கும் உலகு உய்ய வந்தானை வாழ்த்தினவே – கலிங்:593/2

மேல்


வந்திலா (1)

தொழுது மன்னரே கரைசெய் பொன்னியில் தொடர வந்திலா முகரியை படத்து – கலிங்:197/1

மேல்


வந்து (19)

ஓரிரண்டு திரு குலமும் நிலைபெற வந்து ஒரு குடை கீழ் கடலும் திக்கும் – கலிங்:12/1
தீயின்-வாயின் நீர் பெறினும் உண்பதோர் சிந்தை கூர வாய் வெந்து வந்து செந்நாயின் – கலிங்:83/1
அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது – கலிங்:158/1
அழைக்க என்றலும் அழைக்க வந்து அணுகி அஞ்சி அஞ்சி உனது ஆணையின் – கலிங்:159/1
காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின் – கலிங்:179/1
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ – கலிங்:223/1
அருள் திருவின் திரு வயிற்றில் வந்து தோன்றி ஆலிலையில் அவதரித்தான் அவனே மீள – கலிங்:234/2
பெரு மார்பில் வந்து ஒளிர பிறப்பு இரண்டாவது பிறந்து சிறந்த பின்னர் – கலிங்:242/2
ஒலி கடல் அருக்கன் என்ன உலகு உய்ய வந்து தோன்றி – கலிங்:261/2
பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே – கலிங்:283/2
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே – கலிங்:317/2
மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே – கலிங்:319/2
வெம் களிற்றில் இழிந்த பின் வந்து அடி வீழ்ந்த மன்னவர் வெந்நிடும் முன் இடு – கலிங்:325/1
மன்னர் ஆதிபன் வானவர் ஆதிபன் வந்து இருந்தனன் என்ன இருக்கவே – கலிங்:326/2
மண்டலீகரும் மாநில வேந்தரும் வந்து உணங்கு கடைத்தலை வண்டை மன் – கலிங்:327/1
திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே – கலிங்:328/2
கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன் – கலிங்:338/1
வரை சில புலிகளோடு வந்து கட்டுண்டவே போல் – கலிங்:458/1
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக – கலிங்:490/1

மேல்


வந்துவிடு (1)

சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே – கலிங்:393/2

மேல்


வம்சம் (1)

தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/2

மேல்


வய (4)

பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் – கலிங்:394/1
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் – கலிங்:394/1
நடை வய பரி இரதம் ஒட்டகம் நவநிதி குலமகளிர் என்று – கலிங்:459/1
வசையில் வய புகழ் வாழ்த்தினவே மனு குல தீபனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:591/2

மேல்


வயமான் (1)

ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே – கலிங்:246/2

மேல்


வயல் (1)

வயல் ஆறு புகுந்து மணி புனல் வாய் மண்ணாறு வளம் கெழு குன்றி எனும் – கலிங்:368/1

மேல்


வயிர (2)

வளை கலிப்பவும் முரசு ஒலிப்பவும் மரம் இரட்டவும் வயிர மா – கலிங்:344/1
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:484/2

மேல்


வயிரா (1)

புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா
கரம் எரி மடுத்து அரசர் கரம் எதிர் குவிப்பது ஒரு கடவரை-தனை கடவியே – கலிங்:252/1,2

மேல்


வயிற்றில் (4)

ஒரு வயிற்றில் பிறவாது பிறந்தருளி உலகு ஒடுக்கும் – கலிங்:3/1
பாவத்தால் எம் வயிற்றில் பசியை வைத்தான் பாவியேம் பசிக்கு ஒன்று இல்லேம் – கலிங்:216/2
தேவர் எலாம் குறை இரப்ப தேவகி-தன் திரு வயிற்றில் வசுதேவற்கு – கலிங்:233/1
அருள் திருவின் திரு வயிற்றில் வந்து தோன்றி ஆலிலையில் அவதரித்தான் அவனே மீள – கலிங்:234/2

மேல்


வயிற்றிற்று (1)

திரு வயிற்றிற்று ஒரு குழவி திரு நாமம் பரவுதுமே – கலிங்:3/2

மேல்


வயிற்றின (1)

வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின
முன்பு இருக்கின் முகத்தினும் மேற்செல மு முழம் படும் அம் முழந்தாளின – கலிங்:136/1,2

மேல்


வயிற்று (1)

சாதுரங்க தலைவனை போர் களத்தில் வந்த தழை வயிற்று பூதம்தான் அருந்தி மிக்க – கலிங்:501/1

மேல்


வயிறு (2)

உணங்கள் வயிறு குளிர உவந்து பருக பருக – கலிங்:303/1
நிலம் தரு தூளி பருகி நிறைந்தது வானின் வயிறு
வலம்தரு மேக நிரைகள் வறந்தன நீர்கள் சுவறி – கலிங்:360/1,2

மேல்


வயிறுகள் (3)

வன் சிறை கழுகும் பாறும் வயிறுகள் பீறி போன – கலிங்:304/2
வயிறுகள் என்னில் போதா வாய்களோ போதா பண்டை – கலிங்:305/1
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில – கலிங்:588/1

மேல்


வர (1)

பொன்னின் மாலை மலர் மாலை பணி மாறி உடனே புவனி காவலர்கள் தேவியர்கள் சூழ் பிடி வர
சென்னி ஆணையுடன் ஆணையை நடத்தும் உரிமை தியாகவல்லி நிறை செல்வி உடன் மல்கி வரவே – கலிங்:286/1,2

மேல்


வரத்தினுக்கு (1)

சலியாத தனி ஆண்மை தறுகண் வீரர் தருக வரம் வரத்தினுக்கு தக்கதாக – கலிங்:109/1

மேல்


வரம் (1)

சலியாத தனி ஆண்மை தறுகண் வீரர் தருக வரம் வரத்தினுக்கு தக்கதாக – கலிங்:109/1

மேல்


வரவு (2)

ஆளும் கொழுநர் வரவு பார்த்து அவர்-தம் வரவு காணாமல் – கலிங்:38/1
ஆளும் கொழுநர் வரவு பார்த்து அவர்-தம் வரவு காணாமல் – கலிங்:38/1

மேல்


வரவே (11)

ஏழு பார் உலகொடு ஏழிசை வளர்க்க உரியாள் யானை மீது பிரியாது உடன் இருந்து வரவே – கலிங்:285/2
சென்னி ஆணையுடன் ஆணையை நடத்தும் உரிமை தியாகவல்லி நிறை செல்வி உடன் மல்கி வரவே – கலிங்:286/2
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே
முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே – கலிங்:287/1,2
முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே – கலிங்:287/2
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே – கலிங்:288/1,2
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே – கலிங்:288/2
முகிலின் மேல் முகில் முழங்கி வருகின்றது எனவே மூரி யானைகளின் மேல் முரசு அதிர்ந்து வரவே
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/1,2
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/2
தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே
பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே – கலிங்:290/1,2
பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே – கலிங்:290/2
தன்னுடைய கால் தனது பிற்பட மனத்து வகை தள்ளிவர ஓடி வரவே – கலிங்:301/2

மேல்


வரவேண்டுமோ (1)

தானை அல்லது தான் வரவேண்டுமோ – கலிங்:380/2

மேல்


வரன்றிக்கொண்டு (1)

உள்ளி கறித்துக்கொண்டு உண்ணீரே ஊதி வரன்றிக்கொண்டு உண்ணீரே – கலிங்:579/2

மேல்


வரால் (1)

தத்து நீர் வரால் குருமி வென்றதும் தழுவு செந்தமிழ் பரிசில் வாணர் பொன் – கலிங்:198/1

மேல்


வரி (2)

வெருவர வரி சிலை தெறித்த நாண் விசைபடு திசைமுகம் வெடிக்கவே – கலிங்:405/1
சுவைக்கும் முடிவில் கூழினுக்கு சொரியும் அரிசி வரி எயிறா – கலிங்:525/1

மேல்


வரிசை (1)

வரிசை அறிந்து நரம்பில் கோத்து வன்ன சரங்கள் அணியீரே – கலிங்:514/2

மேல்


வரிசையுடனே (1)

வரிசையுடனே இருந்து உண்ண வாரீர் கூழை வாரீரே – கலிங்:562/2

மேல்


வரினும் (1)

பொரு தட கை வாள் எங்கே மணி மார்பு எங்கே போர் முகத்தில் எவர் வரினும் புறங்கொடாத – கலிங்:484/1

மேல்


வரு (22)

திரு அனந்தலினும் முகம் மலர்ந்து வரு தெரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:46/2
சிறு நிலாவும் அதின் மிகு நிலாவும் என வரு நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:49/2
விழி சுழல வரு பேய்த்தேர் மிதந்து வரு நீர் அ நீர் – கலிங்:90/1
விழி சுழல வரு பேய்த்தேர் மிதந்து வரு நீர் அ நீர் – கலிங்:90/1
அமரி இன்புறும் அநாதி வரு சாதகர்களே – கலிங்:115/2
இடை மொழிந்து இடை நுடங்க வரு யோகினிகளே – கலிங்:116/2
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் – கலிங்:182/2
சுராதிராசன் முதலாக வரு சோழன் முனம் நாள் சோழ மண்டலம் அமைத்த பிறகு ஏழுலகையும் – கலிங்:191/1
ஒரு களிற்றின் மேல் வரு களிற்றை ஒத்து உலகு உயக்கொள பொருது கொப்பையில் – கலிங்:204/1
தாயர் தரு பால் முலை சுரக்க வரு நாளே தானும் உலகத்தவர்-தமக்கு அருள் சுரந்தே – கலிங்:241/1
வட திசை முகத்து அரசர் வரு கதம் உக தனது குரகதம் உகைத்தருளியே – கலிங்:251/2
வரு செரு ஒன்று இன்மையினால் மற்போரும் சொற்புலவோர் வாதப்போரும் – கலிங்:276/1
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே – கலிங்:287/1
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/2
தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே – கலிங்:290/1
ஆடி வரு பேய்களின் அலந்தலை தவிர்த்து அடு பறந்தலை அறிந்து அதனின்-நின்று – கலிங்:311/1
ஓடி வரு பேயை இகல் உள்ளபடி சொல்க என உரைத்தனள் உரைத்தருளவே – கலிங்:311/2
உழப்பி வரு முகில் முழக்கி அலை கடல் குளிக்கும் முகில்களும் இடக்கவே – கலிங்:356/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே – கலிங்:373/2
வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே – கலிங்:396/2
மறி திரையொடு திரை மலைத்த போல் வரு பரியொடு பரி மலைக்கவே – கலிங்:406/2
வரு கூழ் பரணி களம் கண்டு வந்த பேயை முன் ஊட்டி – கலிங்:575/1

மேல்


வருக்கம் (1)

அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் – கலிங்:183/1

மேல்


வருக்கமும் (2)

அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் – கலிங்:183/1
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் – கலிங்:187/2

மேல்


வருகிலன் (1)

வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே – கலிங்:338/2

மேல்


வருகின்ற (1)

கமல யோனி முதலாக வரும் உங்கள் மரபில் காவன் மன்னவர்கள் ஆகி வருகின்ற முறையால் – கலிங்:184/1

மேல்


வருகின்றது (4)

முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே – கலிங்:287/2
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே – கலிங்:288/2
முகிலின் மேல் முகில் முழங்கி வருகின்றது எனவே மூரி யானைகளின் மேல் முரசு அதிர்ந்து வரவே – கலிங்:289/1
திக்கில் உள நித்திலம் முகந்துகொடு வீசி ஒரு தென்றல் வருகின்றது எனவே – கலிங்:298/2

மேல்


வருதலும் (1)

கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:27/2

மேல்


வரும் (18)

இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் – கலிங்:29/1
மலையில் ஆடி வரும் மயில்கள் போல வரும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:42/2
மலையில் ஆடி வரும் மயில்கள் போல வரும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:42/2
வேகம் விளைய வரும் கொழுநர் மேனி சிவந்த படி நோக்கி – கலிங்:45/1
இளக மா முலைகள் இணையறாமல் வரும் இயல் நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:53/2
காவிரி என வரும் மட நலீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:59/2
அதன் முதற்கண் வரும் ஆதி முதல் மாயன் இவனே அப்ரமேயம் எனும் மெய்ப்ரியமதாக உடனே – கலிங்:182/1
கமல யோனி முதலாக வரும் உங்கள் மரபில் காவன் மன்னவர்கள் ஆகி வருகின்ற முறையால் – கலிங்:184/1
அன்று இமய வெற்பினிடை நின்ற வரும் அ பேய் – கலிங்:220/2
திக்குவிசயத்தின் வரும் என்று அவை பயிற்றி செம் கை மலர் நொந்தில சுமந்தில தனக்கே – கலிங்:247/2
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே – கலிங்:288/1
காலினால் வரும் யமுனை வெள்ளமும் கங்கை வெள்ளமும் காண்-மின் என்னவே – கலிங்:292/2
வரும் அனுக்கை பல்லவர் கோன் வண்டை வேந்தன் – கலிங்:366/2
பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே – கலிங்:368/2
மலங்கி எழு பேர் ஒலி என திசை திகைப்புற வரும் தொனி எழுந்த பொழுதே – கலிங்:395/2
புரசை மத மலை ஆயிரம் கொடு பொருவம் என வரும் ஏழ் கலிங்கர்-தம் – கலிங்:448/1
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக – கலிங்:490/1
சாதுரங்கம் தலைசுமந்து கமம் சூல் கொண்டு தனிப்படும் கார் என வரும் அ தன்மை காண்-மின் – கலிங்:501/2

மேல்


வரும்படி (1)

களிறு வரும்படி பாடீரே கட மதம் நாறுவ பாடீரே – கலிங்:531/2

மேல்


வருமாலோ (3)

கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ – கலிங்:222/2
ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ – கலிங்:224/2
ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ – கலிங்:224/2

மேல்


வருமே (2)

ஈர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே இந்திரன் எதிர்ந்தவரை வென்று வருமே யான் – கலிங்:245/1
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் – கலிங்:246/1

மேல்


வருமோ (1)

முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ – கலிங்:391/2

மேல்


வருவது (1)

சுழி சுழல வருவது என சூறைவளி சுழன்றிடுமால் – கலிங்:90/2

மேல்


வருவதும் (1)

தான் அரணம் உடைத்து என்று கருதாது வருவதும் அ தண்டு போலும் – கலிங்:377/2

மேல்


வருவரே (1)

விசையமகட்கு எடுத்த கொடி என விருதர் களத்து எடுத்து வருவரே – கலிங்:437/2

மேல்


வருவன (1)

கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன
கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/3,4

மேல்


வருவார் (2)

வருவார் கொழுநர் என திறந்தும் வாரார் கொழுநர் என அடைத்தும் – கலிங்:69/1
தமருகங்கள் தருகின்ற சதியின்-கண் வருவார்
அமரி இன்புறும் அநாதி வரு சாதகர்களே – கலிங்:115/1,2

மேல்


வரை (12)

பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் – கலிங்:11/1
கறுத்த செழியன் கழல் சிவப்ப வரை ஏற கார்முகம் வளைத்து உதியர் கோமகன் முடி-கண் – கலிங்:16/1
மணல் ஒன்று காணாமல் வரை எடுத்து மயங்கினவே – கலிங்:96/2
சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து – கலிங்:130/1
செண்டு கொண்டு கரிகாலன் ஒருகாலின் இமய சிமய மால் வரை திரித்தருளி மீள அதனை – கலிங்:178/1
அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் – கலிங்:207/2
அடவிகள் பொடிபட அருவிகள் அனல்பட அரு வரை துகள்படவே – கலிங்:400/2
கன வரையொடு வரை முனைத்த போல் கட கரியொடு கரி முனைக்கவே – கலிங்:407/1
வரை சில புலிகளோடு வந்து கட்டுண்டவே போல் – கலிங்:458/1
வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி – கலிங்:466/1
அடியினால் மிதிபட்ட அரு வரை நூறாயிரமே – கலிங்:538/2
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில – கலிங்:588/1

மேல்


வரைகள் (1)

தயங்கு ஒளி ஓடை வரைகள் தரும் கடம் தாரை மழையின் – கலிங்:361/1

மேல்


வரைகளில் (1)

வரைகளில் புடை தடவி அப்படி வனம் இலைப்புரை தடவியே – கலிங்:461/2

மேல்


வரையில் (1)

அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே – கலிங்:441/2

மேல்


வரையின் (1)

இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி – கலிங்:208/1

மேல்


வரையொடு (1)

கன வரையொடு வரை முனைத்த போல் கட கரியொடு கரி முனைக்கவே – கலிங்:407/1

மேல்


வல் (2)

வல் எரியின் மிசை எரிய விடுவராலோ வழி குருதி நெய்யாக வார்ப்பராலோ – கலிங்:110/2
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் – கலிங்:500/2

மேல்


வல்ல (1)

அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே – கலிங்:248/2

மேல்


வல்லவர் (1)

வீணை யாழ் குழல் தண்ணுமை வல்லவர் வேறு வேறு இவை நூறு விதம் பட – கலிங்:323/1

மேல்


வல (2)

உந்து போதினில் போதக கொம்பு எனும் உலக்கை பட்டு வல கை சொற்று ஆனவும் – கலிங்:146/2
வாயினில் புகு வேல்கள் பற்று வல கையோடு நிலத்திடை – கலிங்:498/1

மேல்


வலத்திடை (1)

இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் – கலிங்:413/1

மேல்


வலம் (2)

படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார் – கலிங்:116/1
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன – கலிங்:351/3

மேல்


வலம்தரு (1)

வலம்தரு மேக நிரைகள் வறந்தன நீர்கள் சுவறி – கலிங்:360/2

மேல்


வலம்புரி (1)

ஒரு வலம்புரி தழங்கு ஒலி முழங்கி எழவே உடன் முழங்கு பணிலம் பல முழங்கி எழவே – கலிங்:283/1

மேல்


வலம்வரு (1)

கடுத்த விசை இருள் கொடுத்த உலகு ஒரு கணத்தில் வலம்வரு கணிப்பில் தேர் – கலிங்:357/1

மேல்


வலி (5)

இலங்கை எறிந்த கருணாகரன்-தன் இகல் வெம் சிலையின் வலி கேட்பீர் – கலிங்:64/1
நடித்தன நடிப்ப வலி அற்றன கொடிற்றையும் நனைத்தன உதட்டினுடனே – கலிங்:228/2
கண்டு காண் உன் புய வலி நீயும் அ – கலிங்:388/1
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட – கலிங்:438/1
தெவ்வர் பணிந்தமை பாடீரே சிலை ஆடிய வலி பாடீரே – கலிங்:532/2

மேல்


வலிக்கவே (1)

கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே – கலிங்:414/2

மேல்


வலித்து (3)

ஒரு மலை மத்து வலித்து உலவு கயிற்றினும் மற்று உலகு பரித்த பணத்து உரக வடத்தினும் அ – கலிங்:122/1
வெற்று எலும்பை நரம்பின் வலித்து மேல் வெந்திலா விறகு ஏய்ந்த உடம்பின – கலிங்:137/1
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய – கலிங்:414/1

மேல்


வலிந்து (1)

வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் – கலிங்:193/2

மேல்


வலிப்பரே (1)

அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே – கலிங்:420/2

மேல்


வலிய (1)

எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று – கலிங்:340/1

மேல்


வலியினில் (1)

வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் – கலிங்:193/2

மேல்


வலியினொடு (1)

எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/2

மேல்


வலியும் (2)

என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல் – கலிங்:392/1
என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல் – கலிங்:392/1

மேல்


வழக்கு (1)

காலனுக்கு இது வழக்கு என உரைத்த அவனும் – கலிங்:192/1

மேல்


வழாத (1)

மன்னர் சீர் சயம் மிகுத்து இடைவிடாத ஒலியும் மறைவலாளர் மறை நாள்-வயின் வழாத ஒலியும் – கலிங்:284/1

மேல்


வழி (6)

கண் கொடு போம் வழி தேடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:31/2
சாயை புக்க வழி யாது என பரிதி தன் கரம் கொடு திளைக்குமே – கலிங்:79/2
வல் எரியின் மிசை எரிய விடுவராலோ வழி குருதி நெய்யாக வார்ப்பராலோ – கலிங்:110/2
வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம் – கலிங்:451/1
இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே – கலிங்:451/2
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில – கலிங்:588/2

மேல்


வழிக்கொளவே (1)

பொழுது ஏகல் ஒழிந்து கடற்படை எப்பொழுதும் தவிராது வழிக்கொளவே – கலிங்:362/2

மேல்


வழிபட்டு (1)

முடியினால் வழிபட்டு மொழிந்த திறை இடா வேந்தர் – கலிங்:538/1

மேல்


வழிபடு (1)

கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார் – கலிங்:48/1

மேல்


வழியாமல் (1)

கள பரணி கூழ் பொங்கி வழியாமல் கை துடுப்பா – கலிங்:548/1

மேல்


வழியீரே (1)

மறிந்த களிற்றின் பழு எலும்பை வாங்கி நாக்கை வழியீரே – கலிங்:505/2

மேல்


வழியே (3)

மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் – கலிங்:92/1
அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் – கலிங்:183/1
தளவு அழிக்கும் நகை வேல் விழி பிலத்தின் வழியே தனி நடந்து உரகர்-தம் கண்மணி கொண்ட அவனும் – கலிங்:195/1

மேல்


வழிவர் (1)

வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம் – கலிங்:451/1

மேல்


வழு (1)

மூக்கு அருகே வழு நாறி முடை நாறி உதடுகளும் துடிப்ப வாயை – கலிங்:219/1

மேல்


வழுக்கல் (1)

இற்ற தாள் நரி இழுப்ப பார் அடி இழுக்கும் மூளையில் வழுக்கல் பார் – கலிங்:166/2

மேல்


வழுக்கி (1)

மூளை சேற்றில் வழுக்கி விழுந்திட மொழி பெயர்ந்து ஒரு கால் முடம் ஆனவும் – கலிங்:145/2

மேல்


வழுதி (1)

என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய – கலிங்:196/1

மேல்


வழுதியர் (1)

வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில – கலிங்:588/1

மேல்


வழுதியர்-தங்கள் (1)

வணங்கிய சேரர் மணிமுடியும் வழுதியர்-தங்கள் மணிமுடியும் – கலிங்:530/1

மேல்


வழுதியர்-தம் (1)

பணியாத வழுதியர்-தம் பாய் களிற்றின் செவி சுளகு பலவும் தூக்கி – கலிங்:107/1

மேல்


வழுவ (1)

வழுவ உடனே மயங்கிடுவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:44/2

மேல்


வள் (1)

வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் – கலிங்:500/1

மேல்


வள்ளி (1)

பிதிர்ந்த முள்ளி சிதைந்த வள்ளி பிளந்த கள்ளி பரந்தவே – கலிங்:77/2

மேல்


வள்ளை (1)

வள்ளை பாடி ஆடி ஓடி வா எனா அழைக்குமே – கலிங்:309/2

மேல்


வள (1)

வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே – கலிங்:296/2

மேல்


வளம் (4)

நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே – கலிங்:19/2
வட்ட மதி ஒத்த குடை மன்னர் தொழ நண்ணினன் வளம் கெழுவு கச்சி நகரே – கலிங்:300/2
வயல் ஆறு புகுந்து மணி புனல் வாய் மண்ணாறு வளம் கெழு குன்றி எனும் – கலிங்:368/1
வண்டை வளம் பதி பாடீரே மல்லையும் கச்சியும் பாடீரே – கலிங்:534/1

மேல்


வளர் (3)

பேர் ஆழி உலகு அனைத்தும் பிறங்க வளர் இருள் நீங்க – கலிங்:7/1
கலை வளர் உத்தமனை கரு முகில் ஒப்பவனை கரட தட கடவுள் கனக நிறத்தவனை – கலிங்:127/1
பொது அற உலகு கைக்கொடு புலி வளர் கொடி எடுத்தலும் – கலிங்:266/1

மேல்


வளர்-தொறும் (1)

புடைபட இள முலை வளர்-தொறும் பொறை அறிவுடையரும் நிலை தளர்ந்து – கலிங்:22/1

மேல்


வளர்க்க (1)

ஏழு பார் உலகொடு ஏழிசை வளர்க்க உரியாள் யானை மீது பிரியாது உடன் இருந்து வரவே – கலிங்:285/2

மேல்


வளர்க்கும் (1)

தாங்கு ஆர புயத்து அபயன் தண் அளியால் புயல் வளர்க்கும்
ஓங்கார மந்திரமும் ஒப்பு இல நூறாயிரமே – கலிங்:540/1,2

மேல்


வளர்கவே (4)

தலம் முதல் உள மனு வளர்கவே சயதரன் உயர் புலி வளர்கவே – கலிங்:20/1
தலம் முதல் உள மனு வளர்கவே சயதரன் உயர் புலி வளர்கவே
நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே – கலிங்:20/1,2
நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே – கலிங்:20/2
நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே – கலிங்:20/2

மேல்


வளர்ந்த (1)

மனுவினுக்கு மும்மடி நான்மடி ஆம் சோழன் மதி குடை கீழ் அறம் தளிர்ப்ப வளர்ந்த ஆறும் – கலிங்:205/2

மேல்


வளர்ப்பது (1)

சின புலி வளர்ப்பது ஒர் சிறு புலியும் ஒத்தே திசைக்களிறு அணைப்பது ஒர் தனி களிறும் ஒத்தே – கலிங்:239/1

மேல்


வளர்ப்பராலோ (1)

சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி – கலிங்:110/1

மேல்


வளர்வது (1)

வளர்வது ஒர் பதத்தினிடை மத கரி முகத்தினிடை வளை உகிர் மடுத்து விளையாடு – கலிங்:250/1

மேல்


வளரும் (1)

காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/2

மேல்


வளவர் (3)

மண்மடந்தை தன் சீர்த்தி வெள்ளை சாத்தி மகிழ்ந்த பிரான் வளவர் பிரான் வாழ்க என்றே – கலிங்:14/2
எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை – கலிங்:26/1
மனு கோட்டம் அழித்த பிரான் வளவர் பிரான் திரு புருவ – கலிங்:254/1

மேல்


வளவர்_துங்கன் (1)

எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை – கலிங்:26/1

மேல்


வளவன் (1)

மழைகள் அதிர்வன போல் உடன்றன வளவன் விடு படை வேழம் என்று இருள் – கலிங்:453/1

மேல்


வளாகத்து (1)

ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே – கலிங்:246/2

மேல்


வளை (5)

வளர்வது ஒர் பதத்தினிடை மத கரி முகத்தினிடை வளை உகிர் மடுத்து விளையாடு – கலிங்:250/1
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே – கலிங்:287/1
வளை கலிப்பவும் முரசு ஒலிப்பவும் மரம் இரட்டவும் வயிர மா – கலிங்:344/1
வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே – கலிங்:396/2
வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே – கலிங்:409/2

மேல்


வளைகின்றன (1)

மடிகின்றன குடி கெடுகின்றனம் இனி வளைகின்றன படை பகை என்றே – கலிங்:372/2

மேல்


வளைத்து (1)

கறுத்த செழியன் கழல் சிவப்ப வரை ஏற கார்முகம் வளைத்து உதியர் கோமகன் முடி-கண் – கலிங்:16/1

மேல்


வளைத்தே (1)

ஓரிரண்டு கால் நாட்டி ஓர் இரும்பை மிசை வளைத்தே – கலிங்:105/2

மேல்


வளைந்த (1)

பௌவம் அடங்க வளைந்த குடை பண்டித சோழன் மலர் கழலில் – கலிங்:532/1

மேல்


வளைந்து (1)

அ குவடும் அ கடலும் வளைந்து வெய்யோன் அத்தமன குவடு அணையும் அளவில் சென்றே – கலிங்:463/2

மேல்


வளைப்புண்ட (1)

வண்டொடும் பருந்தினோடும் வளைப்புண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:456/2

மேல்


வளைவில் (1)

நேர் முனையில் தொடுத்த பகழிகள் நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில் – கலிங்:436/1

மேல்


வளைவு (2)

திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே – கலிங்:273/2
திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே – கலிங்:273/2

மேல்


வளைவுற்று (1)

சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே – கலிங்:127/2

மேல்


வற்றல் (1)

வற்றல் வாகை வறந்த கூகை மடிந்த தேறு பொடிந்த வேல் – கலிங்:78/1

மேல்


வற்றலாக (1)

வற்றலாக உலர்ந்த முதுகுகள் மரக்கலத்தின் மறி புறம் ஒப்பன – கலிங்:139/1

மேல்


வற்றிய (1)

வற்றிய பேய் வாய் உலர்ந்து வறள் நாக்கை நீட்டுவ போல் – கலிங்:89/1

மேல்


வறந்த (1)

வற்றல் வாகை வறந்த கூகை மடிந்த தேறு பொடிந்த வேல் – கலிங்:78/1

மேல்


வறந்தன (1)

வலம்தரு மேக நிரைகள் வறந்தன நீர்கள் சுவறி – கலிங்:360/2

மேல்


வறந்து (1)

மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் – கலிங்:92/1

மேல்


வறள் (1)

வற்றிய பேய் வாய் உலர்ந்து வறள் நாக்கை நீட்டுவ போல் – கலிங்:89/1

மேல்


வறிதே (2)

கயிற்று உறி ஒப்பதொர் பேய் வறிதே உடல் கௌவினது ஒக்க விரைந்து – கலிங்:171/1
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ – கலிங்:223/1

மேல்


வறியவரு (1)

விருந்தினரும் வறியவரு நெருங்கி உண்ண மேன்மேலும் முகம் மலரும் மேலோர் போல – கலிங்:477/1

மேல்


வன் (6)

வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின – கலிங்:136/1
வன் சிறை கழுகும் பாறும் வயிறுகள் பீறி போன – கலிங்:304/2
மத்த யானையின் கரம் சுருண்டு வீழ வன் சரம் – கலிங்:428/1
வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம் – கலிங்:451/1
வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி – கலிங்:466/1
மா காய மத மலையின் பிண மலை மேல் வன் கழுகின் சிறகால் செய்த – கலிங்:516/1

மேல்


வன்ன (1)

வரிசை அறிந்து நரம்பில் கோத்து வன்ன சரங்கள் அணியீரே – கலிங்:514/2

மேல்


வனத்தின் (1)

விம்மு கடு விசை வனத்தின் வெம்மையினை குறித்து அன்றோ விண்ணோர் விண்ணின் – கலிங்:87/1

மேல்


வனத்தினிடை (1)

தணி தவள பிறையை சடை மிசை வைத்த விடை தலைவர் வனத்தினிடை தனி நுகர்தற்கு நினைத்து – கலிங்:125/1

மேல்


வனத்தை (1)

ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு – கலிங்:80/1

மேல்


வனப்பினளே (1)

திரு மதி ஒக்கும் என தினகரன் ஒக்கும் என திகழ் வதனத்தினிடை திலக வனப்பினளே – கலிங்:123/2

மேல்


வனம் (5)

வெள்ளாறும் கோட்டாறும் புகையால் மூட வெந்த வனம் இந்த வனம் ஒக்கில் ஒக்கும் – கலிங்:95/2
வெள்ளாறும் கோட்டாறும் புகையால் மூட வெந்த வனம் இந்த வனம் ஒக்கில் ஒக்கும் – கலிங்:95/2
தலை பொர எரிய நெருப்பினின் மற்றது தழல் படு கழை வனம் ஒக்கினும் ஒக்குமே – கலிங்:419/2
தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை – கலிங்:420/1
வரைகளில் புடை தடவி அப்படி வனம் இலைப்புரை தடவியே – கலிங்:461/2

மேல்


வனிதையர் (1)

அடைய மதுகரம் எழுவது விழுவதாம் அளக வனிதையர் அணி கடை திற-மினோ – கலிங்:57/2

மேல்