மொ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


மொகுமொகு (1)

முறைமுறை முரசுகள் மொகுமொகு அதிர்வன முதிர் கடல் அதிர்வு எனவே – கலிங்:401/2

மேல்


மொகுமொகென்று (1)

முகடு இடந்து உரும் எறிந்து என முழங்க உடனே மொகுமொகென்று ஒலி மிகும் தமருகங்கள் பலவே – கலிங்:114/2

மேல்


மொட்டு (3)

மிடையுற்ற தேர் மொட்டு மொட்டு ஒக்க வெம் சோரி நீர் ஒக்க வீழ் தொங்கல் பாசடை – கலிங்:487/1
மிடையுற்ற தேர் மொட்டு மொட்டு ஒக்க வெம் சோரி நீர் ஒக்க வீழ் தொங்கல் பாசடை – கலிங்:487/1
அள்ளி அருகிருந்து உண்ணீரே அரிந்திடு தாமரை மொட்டு என்னும் – கலிங்:579/1

மேல்


மொட்டொடு (1)

ஒரு நினைப்பினை உடையன வினையன உயர் செய் மொட்டொடு மலர் என நிறுவிய – கலிங்:352/3

மேல்


மொடுமொடு (1)

விடவிகள் மொடுமொடு விசைபட முறிபட எறிபட நெறிபடவே – கலிங்:400/1

மேல்


மொண்டு (1)

கொதித்த கரியின் கும்பத்து குளிர்ந்த தண்ணீர்-தனை மொண்டு
பொதுத்த தொளையால் புக மடுத்து புசித்த வாயை பூசீரே – கலிங்:582/1,2

மேல்


மொய்த்து (2)

மொய்த்து இலங்கிய தாரகை வானின் நீள் முகட்டு எழுந்த முழுமதிக்கு ஒப்பு என – கலிங்:316/1
விண்ணின் மொய்த்து எழு விமானங்களில் சுரர்களாய் மீது போம் உயிர்களே அன்றியே இன்று தம் – கலிங்:496/1

மேல்


மொழி (4)

பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:29/2
மதுரமான மொழி பதற வாள் விழி சிவப்ப வாய் இதழ் வெளுப்பவே – கலிங்:54/1
மூளை சேற்றில் வழுக்கி விழுந்திட மொழி பெயர்ந்து ஒரு கால் முடம் ஆனவும் – கலிங்:145/2
என்னும் இத நல் மொழி எடுத்து இறைவி சொல்லுவதன் முன்னம் இகல் கண்டது ஒரு பேய் – கலிங்:301/1

மேல்


மொழிந்த (3)

தரணி காவலளவும் செல மொழிந்து முனிவன் தான் எழுந்தருள மா முனி மொழிந்த படியே – கலிங்:185/2
இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன் – கலிங்:341/1
முடியினால் வழிபட்டு மொழிந்த திறை இடா வேந்தர் – கலிங்:538/1

மேல்


மொழிந்தபடி (1)

மறை மொழிந்தபடி மரபின் வந்த குல திலகன் வண்டை நகர் அரசனே – கலிங்:341/2

மேல்


மொழிந்து (2)

இடை மொழிந்து இடை நுடங்க வரு யோகினிகளே – கலிங்:116/2
தரணி காவலளவும் செல மொழிந்து முனிவன் தான் எழுந்தருள மா முனி மொழிந்த படியே – கலிங்:185/2

மேல்


மொழிய (1)

நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் – கலிங்:181/2

மேல்


மொழியில் (1)

மழலை திரு மொழியில் சில வடுகும் சில தமிழும் – கலிங்:43/1

மேல்


மொழியும் (1)

அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் – கலிங்:474/2

மேல்


மொழியை (1)

நேய கலவி மயக்கத்தே நிகழ்ந்த மொழியை கிளி உரைப்ப – கலிங்:67/1

மேல்