ப – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பகடு 3
பகர்வாம் 1
பகர 1
பகல் 3
பகலினும் 1
பகழி 5
பகழிகள் 1
பகழியும் 1
பகழியை 1
பகை 4
பகைஞர் 1
பகைஞன் 1
பங்கய 2
பசி 5
பசிக்கு 2
பசித்த 1
பசியால் 2
பசியில் 1
பசியே 1
பசியை 1
பசும் 7
பஞ்சசயனத்தின் 1
பட்ட 8
பட்டது 3
பட்டமே 1
பட்டன 2
பட்டினப்பாலை 1
பட்டு 2
பட்டைக்கே 1
பட 10
படத்தினால் 1
படத்து 1
படர் 5
படர்ந்து 1
படரொடு 1
படல 1
படலம் 2
படவு 1
படவே 2
படி 4
படியும் 1
படியே 1
படு 8
படுகின்ற 1
படும் 4
படுவது 1
படை 29
படைக்கலன் 1
படைக்கவே 1
படைகள் 1
படைகளும் 1
படைஞர் 3
படைஞர்க்கு 1
படைஞர்கள் 1
படைத்த 2
படைத்தது 1
படைத்து 7
படைத்துக்கொண்டு 1
படைத்துடையான் 1
படைப்பதும் 1
படையின் 1
படையினில் 1
படையெடுத்த 1
படையொடு 1
பண் 1
பண்டித 1
பண்டு 10
பண்டை 2
பண்ணிக்கொள்ளீரே 1
பண்ணினும் 1
பண்ணுக 3
பண்ணும் 1
பண்ணையாக 1
பண 1
பணத்து 2
பணம் 1
பணி 10
பணிகொண்ட 1
பணிதல் 1
பணிந்தமை 1
பணிமாற 1
பணியாத 1
பணிலம் 2
பணை 5
பணைத்த 1
பத்தொடு 1
பத 1
பதக்கமே 1
பதங்களில் 1
பதங்களின் 1
பதடிகளாய் 1
பதத்தில் 1
பதத்தினிடை 1
பதம் 3
பதம்கொள் 1
பதமும் 2
பதலை 1
பதற 1
பதறி 1
பதறியும் 1
பதறுவீர் 1
பதி 3
பதிகளை 1
பதியில்-நின்று 1
பதுங்கியது 1
பதும 1
பதுமத்தன் 1
பதைப்ப 1
பந்தர் 1
பந்தரின் 1
பந்தனம் 1
பந்தி 3
பந்தி-தோறும் 1
பம்பா 1
பயங்கரன் 1
பயணம் 3
பயந்த 1
பயப்படுவீர் 1
பயன் 2
பயிர் 1
பயிரவியை 1
பயிற்றி 1
பயின்ற 1
பயின்றே 2
பரக்க 1
பரக்கவே 6
பரக்கும் 1
பரக்குமாலோ 1
பரகேசரிகள் 1
பரட்டின் 1
பரணி 9
பரந்த 2
பரந்ததும் 1
பரந்தவே 1
பரந்தன 1
பரந்து 2
பரப்பி 3
பரப்பீரே 1
பரப்பு 2
பரம் 1
பரமர் 1
பரமன் 1
பரவி 1
பரவிய 1
பரவுதுமே 3
பரவும் 1
பரவுமாலோ 1
பரவை 1
பராசரன் 1
பரி 13
பரிகளின் 1
பரிகளும் 1
பரிசில் 2
பரிசு 5
பரிசும் 4
பரிசே 1
பரிசை 1
பரிசையும் 1
பரித்த 3
பரித்திரை 1
பரிதி 2
பரிபவம் 2
பரிபுரம் 2
பரிய 1
பரியொடு 1
பரிவு 2
பரிவேட்டை 1
பரு 4
பருக 2
பருகல் 1
பருகி 2
பருகிய 1
பருகும் 2
பருகுவது 1
பருத்தியும் 1
பருத்து 2
பருந்தின் 1
பருந்தினோடும் 1
பருந்து 4
பரும 1
பருவத்து 1
பருவம் 1
பல் 7
பல்கால் 1
பல்லவர் 3
பல்லவர்க்கு 1
பல்லியம் 1
பல்லின் 1
பல்லின 1
பல்லை 2
பல 20
பலத்து 1
பலமும் 1
பலர் 1
பலவிதங்களொடு 1
பலவும் 3
பலவே 1
பலி 1
பலிகொள் 1
பலியாக 1
பவதி 1
பவள 4
பவளத்து 1
பவளமொடு 1
பவன 1
பவனி 1
பவித்ர 1
பழ 3
பழகினார் 1
பழம் 2
பழவாறு 1
பழு 3
பழுது 2
பழைய 2
பழையர் 1
பற்கள் 1
பற்றி 1
பற்றியது 1
பற்று 1
பறக்கின்றேம் 1
பறந்தலை 1
பறந்து 1
பறப்பன 1
பறிக்குமால் 1
பறித்த 1
பறித்து 3
பறிந்த 2
பறிப்பரே 1
பறிப்பீர் 1
பன்றி 1
பன்னிரண்டும் 1
பனங்காடு 1
பனவ 1
பனி 1
பனிமொழியவர் 1
பனியும் 1
பனுவலுக்கு 1
பனை 2

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


பகடு (3)

பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் – கலிங்:114/1
பரிசில் சுமந்தன கவிகள் பகடு சுமந்தன திறைகள் – கலிங்:272/1
உவையும் உவையும் இலக்கணம் உடைய பிடி இவை உள் பகடு
உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே – கலிங்:335/3,4

மேல்


பகர்வாம் (1)

அ அணங்கை அகலாத அலகைகளை இனி பகர்வாம் – கலிங்:134/2

மேல்


பகர (1)

பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை – கலிங்:180/1

மேல்


பகல் (3)

பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:29/2
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே – கலிங்:345/2
பதம் பெற்றார்க்கு பகல் விளக்கும் பா ஆடையுமா கொள்ளீரே – கலிங்:561/2

மேல்


பகலினும் (1)

எற்றை பகலினும் வெள்ளணி நாள் இருநில பாவை நிழலுற்ற – கலிங்:533/1

மேல்


பகழி (5)

தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை – கலிங்:420/1
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே – கலிங்:420/2
அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின – கலிங்:421/1
ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழித்தன உருவிய பிறை முக அ பகழி தலை – கலிங்:422/1
பாணிகளால் நிலம் திருத்தி படை கலிங்கர் அணி பகழி
தூணிகளே நாழிகளா தூணி மா அளவீரே – கலிங்:546/1,2

மேல்


பகழிகள் (1)

நேர் முனையில் தொடுத்த பகழிகள் நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில் – கலிங்:436/1

மேல்


பகழியும் (1)

குந்தமும் பகழியும் கோல்களும் வேலுமாம் – கலிங்:523/1

மேல்


பகழியை (1)

மார்பிடையில் குளித்த பகழியை வார் சிலையில் தொடுத்து விடுவரே – கலிங்:436/2

மேல்


பகை (4)

உருகுதலுற்று உலகத்து உவமை அற சுழல்வுற்று உலவு விழிக்கடை பட்டு உடல் பகை அற்று ஒழிய – கலிங்:131/1
அடைய அ திசை பகை துகைப்பன் என்று ஆசை கொண்டு அடல் தொண்டைமான் – கலிங்:342/1
மடிகின்றன குடி கெடுகின்றனம் இனி வளைகின்றன படை பகை என்றே – கலிங்:372/2
பொருநர்கள் சிலர்-தம் உரத்தினில் கவிழ் புகர் முகம் மிசை அடியிட்டு அதின் பகை
விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே – கலிங்:440/1,2

மேல்


பகைஞர் (1)

இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே – கலிங்:250/2

மேல்


பகைஞன் (1)

அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே – கலிங்:10/2

மேல்


பங்கய (2)

பார் எலாம் உடையான் அபயன் கொடை பங்கய கரம் ஒப்பு என பண்டு ஒர் நாள் – கலிங்:314/1
ஒக்க அடு செம் களம் பங்கய பொய்கை ஆமாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:487/2

மேல்


பசி (5)

உடல் விழுந்திடின் நுகர்ந்திட உவந்த சில பேய் உறு பெரும் பசி உடன்றிட உடன் திரியுமே – கலிங்:113/2
பெரு நெடும் பசி பெய் கலம் ஆவன பிற்றை நாளின் முன் நாளின் மெலிவன – கலிங்:135/1
பிரமனை வேண்டி பின்னும் பெரும் பசி பெறவும் வேண்டும் – கலிங்:306/2
தணந்த மெலிவு தான் தீர தடித்த உடல் வெம் பசி தீர – கலிங்:527/1
பையாப்போடு பசி காட்டி பதலை நிறைந்த கூழ் காட்டி – கலிங்:570/1

மேல்


பசிக்கு (2)

பாவத்தால் எம் வயிற்றில் பசியை வைத்தான் பாவியேம் பசிக்கு ஒன்று இல்லேம் – கலிங்:216/2
பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் – கலிங்:217/1

மேல்


பசித்த (1)

அலக்கு உக அலக்கு உக அடிக்கடி சிரித்தன அயர்த்தன பசித்த பசியே – கலிங்:229/2

மேல்


பசியால் (2)

நிகளம் பூண்டன அடியேம் நெடும் பசியால் அற உலர்ந்து நெற்றாய் அற்றேம் – கலிங்:218/2
வெந்த இரும்பில் புகும் புனல் போல் வெம் தீ பசியால் வெந்து எரியும் – கலிங்:554/1

மேல்


பசியில் (1)

கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் – கலிங்:143/2

மேல்


பசியே (1)

அலக்கு உக அலக்கு உக அடிக்கடி சிரித்தன அயர்த்தன பசித்த பசியே – கலிங்:229/2

மேல்


பசியை (1)

பாவத்தால் எம் வயிற்றில் பசியை வைத்தான் பாவியேம் பசிக்கு ஒன்று இல்லேம் – கலிங்:216/2

மேல்


பசும் (7)

உந்தி சுழியின் முளைத்து எழுந்த உரோம பசும் தாள் ஒன்றில் இரண்டு – கலிங்:39/1
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் – கலிங்:85/1
எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி – கலிங்:106/2
பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி – கலிங்:108/1
பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் – கலிங்:114/1
படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார் – கலிங்:116/1
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் – கலிங்:499/2

மேல்


பஞ்சசயனத்தின் (1)

நிண மெத்தை விரித்து உயர்ந்த நிலா திகழும் பஞ்சசயனத்தின் மேலே – கலிங்:154/2

மேல்


பட்ட (8)

பட்ட மன்னர்-தம் பட்ட மங்கையர் பரு மணி கரு திரு இருத்தியே – கலிங்:98/2
பட்ட மன்னர்-தம் பட்ட மங்கையர் பரு மணி கரு திரு இருத்தியே – கலிங்:98/2
பாந்தள் நால்வன போலும் உடல் மயிர் பாசி பட்ட பழம் தொளை மூக்கின – கலிங்:140/1
உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே – கலிங்:421/2
ஒட்டு அற பட்ட போரில் ஊர்பவர்-தம்மை வீசி – கலிங்:457/1
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் – கலிங்:500/2
பட்ட புரவி கவி குரத்தால் பாகுவலயம் சாத்தீரே – கலிங்:513/1
உரல் பட்ட அரிசி முகந்து உலைகள்-தொறும் சொரியீரே – கலிங்:547/2

மேல்


பட்டது (3)

தனு கோட்ட நமன் கோட்டம் பட்டது சகர கோட்டம் – கலிங்:254/2
அளத்தி பட்டது அறிந்திலை ஐய நீ – கலிங்:385/2
குளம் மடை பட்டது போலும் குருதி ஆடி கூழ் அடு-மின் என்று அருள கும்பிட்டு ஆங்கே – கலிங்:503/2

மேல்


பட்டமே (1)

உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே – கலிங்:335/4

மேல்


பட்டன (2)

உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே – கலிங்:421/2
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே – கலிங்:424/2

மேல்


பட்டினப்பாலை (1)

பத்தொடு ஆறுநூறாயிரம் பெற பண்டு பட்டினப்பாலை கொண்டதும் – கலிங்:198/2

மேல்


பட்டு (2)

உருகுதலுற்று உலகத்து உவமை அற சுழல்வுற்று உலவு விழிக்கடை பட்டு உடல் பகை அற்று ஒழிய – கலிங்:131/1
உந்து போதினில் போதக கொம்பு எனும் உலக்கை பட்டு வல கை சொற்று ஆனவும் – கலிங்:146/2

மேல்


பட்டைக்கே (1)

புரவி உரி தோல் பட்டைக்கே கூழை பொதிந்து வையீரே – கலிங்:576/2

மேல்


பட (10)

இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ – கலிங்:22/2
செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி – கலிங்:52/1
கருவிள நீர் பட ஊடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:52/2
மா ஆயிரமும் பட கலிங்கர் மடிந்த கள போர் உரைப்போர்க்கு – கலிங்:312/1
வீணை யாழ் குழல் தண்ணுமை வல்லவர் வேறு வேறு இவை நூறு விதம் பட
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே – கலிங்:323/1,2
அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே – கலிங்:441/2
துணிகள் பட மத மா முறிந்தன துரக நிரையொடு தேர் முறிந்தவே – கலிங்:445/2
பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார் – கலிங்:499/1
சல்லவட்டம் எனும் சுளகால் தவிடு பட புடையீரே – கலிங்:545/2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் – கலிங்:562/1

மேல்


படத்தினால் (1)

வெம் கத களிற்றின் படத்தினால் வெளி அடங்கவே மிசை கவிக்கவே – கலிங்:103/2

மேல்


படத்து (1)

தொழுது மன்னரே கரைசெய் பொன்னியில் தொடர வந்திலா முகரியை படத்து
எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/1,2

மேல்


படர் (5)

பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில் – கலிங்:94/1
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று – கலிங்:126/1
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த – கலிங்:240/1
அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே – கலிங்:370/2
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே – கலிங்:408/1

மேல்


படர்ந்து (1)

பாலாறு குசைத்தலை பொன்முகரி பழவாறு படர்ந்து எழு கொல்லி எனும் – கலிங்:367/1

மேல்


படரொடு (1)

பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே – கலிங்:408/1

மேல்


படல (1)

பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே – கலிங்:290/2

மேல்


படலம் (2)

போதும் போதாது எனவே புடை படலம் இடவேண்டா – கலிங்:231/1
பிதிர்ந்தன மூரி மலைகள் பிறந்தது தூளி படலம் – கலிங்:359/2

மேல்


படவு (1)

படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் – கலிங்:499/2

மேல்


படவே (2)

மன்னர் புரந்தரன் வாள் அபயன் வாரணம் இங்கு மதம் படவே
தென்னர் உடைந்தமை பாடீரே சேரர் உடைந்தமை பாடீரே – கலிங்:529/1,2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் – கலிங்:562/1

மேல்


படி (4)

வேகம் விளைய வரும் கொழுநர் மேனி சிவந்த படி நோக்கி – கலிங்:45/1
படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே – கலிங்:101/2
ஒருவர்-தம் உடலினில் ஒருவர்-தம் உடல் புக உறுவது ஒர் படி உகவே – கலிங்:402/1
பதம்கொள் புரவி படி தரளம் பொன் பாடகமா புனையீரே – கலிங்:510/2

மேல்


படியும் (1)

சாய்ந்து விழும் கட களிற்றினுடனே சாய்ந்து தடம் குருதி மிசை படியும் கொடிகள் தங்கள் – கலிங்:480/1

மேல்


படியே (1)

தரணி காவலளவும் செல மொழிந்து முனிவன் தான் எழுந்தருள மா முனி மொழிந்த படியே – கலிங்:185/2

மேல்


படு (8)

செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி – கலிங்:52/1
பண் படு கிளவியை அமுது என பரவிய கொழுநனை நெறிசெய – கலிங்:71/1
தலை பொர எரிய நெருப்பினின் மற்றது தழல் படு கழை வனம் ஒக்கினும் ஒக்குமே – கலிங்:419/2
தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை – கலிங்:420/1
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே – கலிங்:420/2
ஈண்டும் செருவில் படு வீரர் எறியும் பாராவளை அடுக்கி – கலிங்:511/1
கொலையினுள் படு கரி குழிசியுள் கூழினுக்கு – கலிங்:520/1
பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் – கலிங்:583/1

மேல்


படுகின்ற (1)

பார் வேந்தர் படுகின்ற பரிபவம் நூறாயிரமே – கலிங்:539/2

மேல்


படும் (4)

கடிது அழிந்து போர் மிதிலையில் படும் கரி மருப்பினை திரள் துலாம் எனும் – கலிங்:101/1
முன்பு இருக்கின் முகத்தினும் மேற்செல மு முழம் படும் அம் முழந்தாளின – கலிங்:136/2
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் – கலிங்:476/2
பிறை பெரும் பணை வேழம் முன்னொடு பின் துணிந்து தரை படும்
குறைத்தலை துணி கொல்லன் எஃகு எறி கூடம் ஒத்தமை காண்-மினோ – கலிங்:497/1,2

மேல்


படுவது (1)

இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ – கலிங்:22/2

மேல்


படை (29)

படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார் – கலிங்:116/1
சக்கரம் முதல் படை ஒர் ஐந்தும் முதல் நாளே தன்னுடைய ஆன அதனால் அவை நமக்கு – கலிங்:247/1
இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே – கலிங்:250/2
திரை செய் கடல் ஒலி அடங்க திசை நான்கின் படை நான்கும் திரண்ட ஆங்கே – கலிங்:279/2
பிடர் ஒடித்தல்-கொல் படை நினைப்பு என பிரளயத்தினில் திரளவே – கலிங்:343/2
பார் சிறுத்தலின் படை பெருத்ததோ படை பெருத்தலின் பார் சிறுத்ததோ – கலிங்:348/1
பார் சிறுத்தலின் படை பெருத்ததோ படை பெருத்தலின் பார் சிறுத்ததோ – கலிங்:348/1
கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால் – கலிங்:371/1
மடிகின்றன குடி கெடுகின்றனம் இனி வளைகின்றன படை பகை என்றே – கலிங்:372/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே – கலிங்:373/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே – கலிங்:373/2
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக – கலிங்:393/1
நண்ணுக படை செருநர் நண்ணுக செரு களம் நமக்கு இகல் கிடைத்தது எனவே – கலிங்:394/2
உலகுகள் பருகுவது ஒரு கடல் இது என உடலிய படை எழவே – கலிங்:398/2
வெருவர மிடை படை நடு ஒரு வெளி அற விழியிட அரிது எனவே – கலிங்:402/2
வெளி அரிது என எதிர் மிடை படை மனுபரன் விடு படை அதன் எதிரே – கலிங்:403/1
வெளி அரிது என எதிர் மிடை படை மனுபரன் விடு படை அதன் எதிரே – கலிங்:403/1
அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே – கலிங்:418/2
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை – கலிங்:419/1
தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே – கலிங்:420/1,2
விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட – கலிங்:441/1
அபயன் விடு படை ஏழ் கலிங்கமும் அடைய ஒரு முகம் ஆகி முந்தவே – கலிங்:444/2
மழைகள் அதிர்வன போல் உடன்றன வளவன் விடு படை வேழம் என்று இருள் – கலிங்:453/1
குவடு பற்றியது அவன் அடல் படை அது குணிப்பு அரிது எனலுமே – கலிங்:462/2
சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே – கலிங்:471/2
யானை படை சூரர் நேர் ஆன போழ்து அற்று எழுந்து ஆடுகின்றார் தலை – கலிங்:491/1
ஒளிறு நெடும் படை வாள் அபயற்கு உத்தர பூமியர் இட்ட திறை – கலிங்:531/1
பாணிகளால் நிலம் திருத்தி படை கலிங்கர் அணி பகழி – கலிங்:546/1
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில – கலிங்:589/1

மேல்


படைக்கலன் (1)

சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே – கலிங்:288/2

மேல்


படைக்கவே (1)

வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே – கலிங்:409/2

மேல்


படைகள் (1)

தண்டு தனு வாள் பணிலம் நேமி எனும் நாம தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படை தரித்தே – கலிங்:240/2

மேல்


படைகளும் (1)

எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே – கலிங்:406/1

மேல்


படைஞர் (3)

எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று – கலிங்:340/1
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக – கலிங்:393/1
தனி விசும்பு அடையினும் படைஞர் கண் தவிர்கிலா – கலிங்:522/1

மேல்


படைஞர்க்கு (1)

எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே – கலிங்:442/2

மேல்


படைஞர்கள் (1)

உயிரை விற்று உறு புகழ் கொள உழல்பவர் ஒருவர் ஒப்பவர் படைஞர்கள் மிடையவே – கலிங்:353/4

மேல்


படைத்த (2)

பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் – கலிங்:11/1
கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே – கலிங்:129/2

மேல்


படைத்தது (1)

செம் மலையாய் ஒளி படைத்தது யாதோ என்றும் செம் கதிரோன் உதயம் செய்து உதயம் என்னும் – கலிங்:465/1

மேல்


படைத்து (7)

முகம் நான்கும் படைத்து உடைய முதல்வனை யாம் பரவுதுமே – கலிங்:5/2
ஈரிரண்டு படைத்து உடைய இரவி குலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே – கலிங்:12/2
எ அணங்கும் அடி வணங்க இ பெருமை படைத்து உடைய – கலிங்:134/1
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே – கலிங்:288/2
படைத்து பயின்ற மடை பேய்கள் பந்தி-தோறும் வாரீரே – கலிங்:564/2
பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து – கலிங்:594/1
பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து
காப்பதும் என் கடன் என்று காத்த கரிகால சோழனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:594/1,2

மேல்


படைத்துக்கொண்டு (1)

தமக்கு ஒரு வாயொடு வாய் மூன்றும் தாம் இனிதா படைத்துக்கொண்டு
நமக்கு ஒரு வாய் தந்த நான்முகனார் நாணும்படி களித்து உண்ணீரே – கலிங்:580/1,2

மேல்


படைத்துடையான் (1)

பன்னிரண்டும் ஆறிரண்டும் படைத்துடையான் அடித்தலங்கள் பணிதல் செய்வாம் – கலிங்:11/2

மேல்


படைப்பதும் (1)

காப்பு எலாம் உடைய தானே படைப்பதும் கடனா கொண்டு – கலிங்:262/1

மேல்


படையின் (1)

எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு – கலிங்:417/1

மேல்


படையினில் (1)

வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:32/2

மேல்


படையெடுத்த (1)

ஆழி முதல் படையெடுத்த அணி நெடும் தோள் ஆயிரமே – கலிங்:544/2

மேல்


படையொடு (1)

கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார் – கலிங்:48/1

மேல்


பண் (1)

பண் படு கிளவியை அமுது என பரவிய கொழுநனை நெறிசெய – கலிங்:71/1

மேல்


பண்டித (1)

பௌவம் அடங்க வளைந்த குடை பண்டித சோழன் மலர் கழலில் – கலிங்:532/1

மேல்


பண்டு (10)

பண்டு தென்னவர் சாய அதற்கு முன் பணி செய் பூத கணங்கள் அனைத்தையும் – கலிங்:150/1
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே – கலிங்:178/2
பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை – கலிங்:180/1
பத்தொடு ஆறுநூறாயிரம் பெற பண்டு பட்டினப்பாலை கொண்டதும் – கலிங்:198/2
பனுவலுக்கு முதலாய வேதம் நான்கில் பண்டு உரைத்த நெறி புதுக்கி பழையர் தங்கள் – கலிங்:205/1
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த – கலிங்:240/1
பார் எலாம் உடையான் அபயன் கொடை பங்கய கரம் ஒப்பு என பண்டு ஒர் நாள் – கலிங்:314/1
தளத்தொடும் பொரு தண்டு எழ பண்டு ஒர் நாள் – கலிங்:385/1
பற்றி பாரீர் இ கூழின் பதமும் சுவையும் பண்டு உண்ட – கலிங்:551/1
பண்டு மிகுமோ பரணி கூழ் பாரகத்தில் அறியேமோ – கலிங்:555/1

மேல்


பண்டை (2)

வயிறுகள் என்னில் போதா வாய்களோ போதா பண்டை
எயிறுகள் என்னில் போதா என்னினும் ஈண்ட போதும் – கலிங்:305/1,2
பண்டை மயிலையும் பாடீரே பல்லவர் தோன்றலை பாடீரே – கலிங்:534/2

மேல்


பண்ணிக்கொள்ளீரே (1)

பல்லை தகர்த்து பழ அரிசி ஆக பண்ணிக்கொள்ளீரே – கலிங்:524/2

மேல்


பண்ணினும் (1)

நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய – கலிங்:321/1

மேல்


பண்ணுக (3)

பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் – கலிங்:394/1
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் – கலிங்:394/1
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் – கலிங்:394/1

மேல்


பண்ணும் (1)

பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் – கலிங்:583/1

மேல்


பண்ணையாக (1)

பண்ணையாக குருதி மடு பாய்ந்து நீந்தி ஆடிரே – கலிங்:507/2

மேல்


பண (1)

கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி – கலிங்:343/1

மேல்


பணத்து (2)

ஒரு மலை மத்து வலித்து உலவு கயிற்றினும் மற்று உலகு பரித்த பணத்து உரக வடத்தினும் அ – கலிங்:122/1
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன் – கலிங்:319/1

மேல்


பணம் (1)

பார் தாங்க பரம் தீர்ந்த பணி பணம் நூறாயிரமே – கலிங்:541/2

மேல்


பணி (10)

கொல் தலம் பெறு கூழ் இலம் எங்களை கொள்வதே பணி என்று குரைப்பன – கலிங்:137/2
பண்டு தென்னவர் சாய அதற்கு முன் பணி செய் பூத கணங்கள் அனைத்தையும் – கலிங்:150/1
பொன்னின் மாலை மலர் மாலை பணி மாறி உடனே புவனி காவலர்கள் தேவியர்கள் சூழ் பிடி வர – கலிங்:286/1
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே – கலிங்:317/2
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன் – கலிங்:319/1
மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே – கலிங்:319/2
தங்கள் பொன் குடை சாமரம் என்று இவை தாங்கள் தம் கரத்தால் பணி மாறவே – கலிங்:325/2
கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி
பிடர் ஒடித்தல்-கொல் படை நினைப்பு என பிரளயத்தினில் திரளவே – கலிங்:343/1,2
அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் – கலிங்:346/1
பார் தாங்க பரம் தீர்ந்த பணி பணம் நூறாயிரமே – கலிங்:541/2

மேல்


பணிகொண்ட (1)

வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் – கலிங்:193/2

மேல்


பணிதல் (1)

பன்னிரண்டும் ஆறிரண்டும் படைத்துடையான் அடித்தலங்கள் பணிதல் செய்வாம் – கலிங்:11/2

மேல்


பணிந்தமை (1)

தெவ்வர் பணிந்தமை பாடீரே சிலை ஆடிய வலி பாடீரே – கலிங்:532/2

மேல்


பணிமாற (1)

இடாகினிகள் இரு மருங்கும் ஈச்சோப்பி பணிமாற இருந்த போழ்தில் – கலிங்:155/2

மேல்


பணியாத (1)

பணியாத வழுதியர்-தம் பாய் களிற்றின் செவி சுளகு பலவும் தூக்கி – கலிங்:107/1

மேல்


பணிலம் (2)

தண்டு தனு வாள் பணிலம் நேமி எனும் நாம தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படை தரித்தே – கலிங்:240/2
ஒரு வலம்புரி தழங்கு ஒலி முழங்கி எழவே உடன் முழங்கு பணிலம் பல முழங்கி எழவே – கலிங்:283/1

மேல்


பணை (5)

கிம்புரி பணை கிரி உகைத்தவன் கிரிகள் எட்டினும் புலி பொறித்ததும் – கலிங்:203/2
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய – கலிங்:414/1
உலகு புகழ் கருணாகரன் தனது ஒரு கை இரு பணை வேழம் உந்தவே – கலிங்:443/2
பிறை பெரும் பணை வேழம் முன்னொடு பின் துணிந்து தரை படும் – கலிங்:497/1
பாற்கடலை கடைந்தருளும் பணை புயம் நூறாயிரமே – கலிங்:542/2

மேல்


பணைத்த (1)

பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே – கலிங்:512/1

மேல்


பத்தொடு (1)

பத்தொடு ஆறுநூறாயிரம் பெற பண்டு பட்டினப்பாலை கொண்டதும் – கலிங்:198/2

மேல்


பத (1)

பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே – கலிங்:122/2

மேல்


பதக்கமே (1)

ஏகவடம் இவை மற்று இவை யாதும் விலை இல் பதக்கமே – கலிங்:334/4

மேல்


பதங்களில் (1)

பதங்களின் தளையும் அன்றி வேறு ஒரு பதங்களில் தளைகள் இல்லையே – கலிங்:274/2

மேல்


பதங்களின் (1)

பதங்களின் தளையும் அன்றி வேறு ஒரு பதங்களில் தளைகள் இல்லையே – கலிங்:274/2

மேல்


பதடிகளாய் (1)

பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் – கலிங்:217/1

மேல்


பதத்தில் (1)

முடுகிய பவன பதத்தில் உகக்கடை முடிவினில் உலகம் உண சுடர்விட்டு எழு – கலிங்:415/1

மேல்


பதத்தினிடை (1)

வளர்வது ஒர் பதத்தினிடை மத கரி முகத்தினிடை வளை உகிர் மடுத்து விளையாடு – கலிங்:250/1

மேல்


பதம் (3)

சோதி மென் கொடிகள் ஏழின் ஏழிரு துணை பதம் தொழ நினைத்துமே – கலிங்:17/2
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் – கலிங்:182/2
பதம் பெற்றார்க்கு பகல் விளக்கும் பா ஆடையுமா கொள்ளீரே – கலிங்:561/2

மேல்


பதம்கொள் (1)

பதம்கொள் புரவி படி தரளம் பொன் பாடகமா புனையீரே – கலிங்:510/2

மேல்


பதமும் (2)

பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் – கலிங்:182/2
பற்றி பாரீர் இ கூழின் பதமும் சுவையும் பண்டு உண்ட – கலிங்:551/1

மேல்


பதலை (1)

பையாப்போடு பசி காட்டி பதலை நிறைந்த கூழ் காட்டி – கலிங்:570/1

மேல்


பதற (1)

மதுரமான மொழி பதற வாள் விழி சிவப்ப வாய் இதழ் வெளுப்பவே – கலிங்:54/1

மேல்


பதறி (1)

என்ற போதில் இவை மெய் எனா உடனிருந்த பேய் பதறி ஒன்றன் மேல் – கலிங்:168/1

மேல்


பதறியும் (1)

உரையில் குழறியும் உடலில் பதறியும் ஒருவர்க்கொருவர் முன் முறையிட்டே – கலிங்:374/1

மேல்


பதறுவீர் (1)

பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:29/2

மேல்


பதி (3)

வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே – கலிங்:338/2
இடிகின்றன மதில் எரிகின்றன பதி எழுகின்றன புகை பொழில் எல்லாம் – கலிங்:372/1
வண்டை வளம் பதி பாடீரே மல்லையும் கச்சியும் பாடீரே – கலிங்:534/1

மேல்


பதிகளை (1)

அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே – கலிங்:370/2

மேல்


பதியில்-நின்று (1)

விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன் – கலிங்:300/1

மேல்


பதுங்கியது (1)

அறியும் முழைகளிலோ பதுங்கியது அரிய பிலனிடையோ மறைந்தது – கலிங்:449/1

மேல்


பதும (1)

பருந்து இனமும் கழுகு இனமும் தாமே உண்ண பதும முகம் மலர்ந்தாரை பார்-மின் பார்-மின் – கலிங்:477/2

மேல்


பதுமத்தன் (1)

பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து – கலிங்:594/1

மேல்


பதைப்ப (1)

உடலின் மேல் பல காயம் சொரிந்து பின் கால் உடன் பதைப்ப உதிரத்தே ஒழுகும் யானை – கலிங்:475/1

மேல்


பந்தர் (1)

அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:60/2

மேல்


பந்தரின் (1)

நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே – கலிங்:316/2

மேல்


பந்தனம் (1)

சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே – கலிங்:291/2

மேல்


பந்தி (3)

அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:60/2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் – கலிங்:562/1
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் – கலிங்:562/1

மேல்


பந்தி-தோறும் (1)

படைத்து பயின்ற மடை பேய்கள் பந்தி-தோறும் வாரீரே – கலிங்:564/2

மேல்


பம்பா (1)

கோதாவரி நதி மேல் ஆறொடு குளிர் பம்பா நதியொடு சந்த பேர் – கலிங்:369/1

மேல்


பயங்கரன் (1)

விருதராச பயங்கரன் முன் ஒர் நாள் வென்ற சக்கர கோட்டத்திடை கொழும் – கலிங்:147/1

மேல்


பயணம் (3)

பாலாற்றங்கரை மருங்கு பரிவேட்டை ஆடுதற்கு பயணம் என்றே – கலிங்:278/2
விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன் – கலிங்:300/1
விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன் – கலிங்:300/1

மேல்


பயந்த (1)

அருமறையின் நெறி காட்ட அயன் பயந்த நிலமகளை அண்டம் காக்கும் – கலிங்:2/1

மேல்


பயப்படுவீர் (1)

அங்கும் இருக்க பயப்படுவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:68/2

மேல்


பயன் (2)

கொண்டு மேரு சிகரத்து ஒரு புறத்தில் எழுதி குவலயம் பெறு தவ பயன் உரைப்ப அரிதால் – கலிங்:180/2
தேவர் இன் அருள் தழைக்கவே முனிவர் செய் தவம் பயன் விளைக்கவே – கலிங்:595/2

மேல்


பயிர் (1)

நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே – கலிங்:19/2

மேல்


பயிரவியை (1)

பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:484/2

மேல்


பயிற்றி (1)

திக்குவிசயத்தின் வரும் என்று அவை பயிற்றி செம் கை மலர் நொந்தில சுமந்தில தனக்கே – கலிங்:247/2

மேல்


பயின்ற (1)

படைத்து பயின்ற மடை பேய்கள் பந்தி-தோறும் வாரீரே – கலிங்:564/2

மேல்


பயின்றே (2)

ஓர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே ஒன்னலரை வெல்வன் என அன்னது பயின்றே – கலிங்:245/2
ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே – கலிங்:246/2

மேல்


பரக்க (1)

அ மலையோ இ மலையும் என்ன தெவ்வர் அழி குருதி நதி பரக்க அறுக்கும் போழ்தில் – கலிங்:465/2

மேல்


பரக்கவே (6)

நடைகள் மென் சொல் என்று அடைய ஒப்பிலா நகை மணி கொடி தொகை பரக்கவே – கலிங்:294/2
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே – கலிங்:345/2
இலகு கைப்படை கனல் விரித்தலால் இருள் கரக்கவே ஒளி பரக்கவே – கலிங்:346/2
குருதியின் நதி வெளி பரக்கவே குடை இனம் நுரை என மிதக்கவே – கலிங்:410/1
வேத நல் நெறி பரக்கவே அபயன் வென்ற வெம் கலி கரக்கவே – கலிங்:596/1
பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே – கலிங்:596/2

மேல்


பரக்கும் (1)

பரக்கும் ஓத கடாரம் அழித்த நாள் பாய்ந்த செம்புனல் ஆடியும் நீந்தியும் – கலிங்:151/1

மேல்


பரக்குமாலோ (1)

பலியாக உறுப்பு அரிந்து தருதும் என்று பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்குமாலோ – கலிங்:109/2

மேல்


பரகேசரிகள் (1)

இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் – கலிங்:191/2

மேல்


பரட்டின் (1)

பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் – கலிங்:583/1

மேல்


பரணி (9)

தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே – கலிங்:124/2
கடக்கம் அன்று அபயன் வென்று வென்றிகொள் கள பெரும் பரணி இன்று பார் – கலிங்:164/2
ஒரு பரணி உண்டு என உரைத்தன உரைப்படி உமக்கு இது கிடைக்கும் எனவே – கலிங்:227/2
காட்டிய வேழ அணி வாரி கலிங்க பரணி நம் காவலன் மேல் – கலிங்:535/1
கள பரணி கூழ் பொங்கி வழியாமல் கை துடுப்பா – கலிங்:548/1
பண்டு மிகுமோ பரணி கூழ் பாரகத்தில் அறியேமோ – கலிங்:555/1
கிடைக்க பொருது மணலூரில் கீழ்நாள் அட்ட பரணி கூழ் – கலிங்:564/1
வரு கூழ் பரணி களம் கண்டு வந்த பேயை முன் ஊட்டி – கலிங்:575/1
ஒரு கூழ் பரணி நாம் இருக்கும் ஊர்-கண் பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:575/2

மேல்


பரந்த (2)

பனி ஆழி உலகு அனைத்தும் பரந்த கலி இருள் நீங்க – கலிங்:8/1
கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும் – கலிங்:261/1

மேல்


பரந்ததும் (1)

ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் – கலிங்:200/2

மேல்


பரந்தவே (1)

பிதிர்ந்த முள்ளி சிதைந்த வள்ளி பிளந்த கள்ளி பரந்தவே – கலிங்:77/2

மேல்


பரந்தன (1)

குருதி குரை கடல் போல் பரந்தன குடர்கள் குருதியின் மேல் மிதந்தவே – கலிங்:446/2

மேல்


பரந்து (2)

பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே – கலிங்:368/2
கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:493/2

மேல்


பரப்பி (3)

படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே – கலிங்:101/2
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ – கலிங்:489/2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் – கலிங்:562/1

மேல்


பரப்பீரே (1)

போர் மண்டலிகர் கேடகத்தின் புளக சின்னம் பரப்பீரே
பார் மண்டலிகர் தலை மண்டை பல மண்டைகளா கொள்ளீரே – கலிங்:558/1,2

மேல்


பரப்பு (2)

செம் நெருப்பினை தகடு செய்து பார் செய்தது ஒக்கும் அ செம் தரை பரப்பு
அ நெருப்பினில் புகை திரண்டது ஒப்பு அல்லது ஒப்பு உறா அதனிடை புறா – கலிங்:82/1,2
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே – கலிங்:345/2

மேல்


பரம் (1)

பார் தாங்க பரம் தீர்ந்த பணி பணம் நூறாயிரமே – கலிங்:541/2

மேல்


பரமர் (1)

பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று – கலிங்:126/1

மேல்


பரமன் (1)

பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே – கலிங்:181/1

மேல்


பரவி (1)

தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே – கலிங்:124/2

மேல்


பரவிய (1)

பண் படு கிளவியை அமுது என பரவிய கொழுநனை நெறிசெய – கலிங்:71/1

மேல்


பரவுதுமே (3)

திரு வயிற்றிற்று ஒரு குழவி திரு நாமம் பரவுதுமே – கலிங்:3/2
முகம் நான்கும் படைத்து உடைய முதல்வனை யாம் பரவுதுமே – கலிங்:5/2
ஓராழி-தனை நடத்தும் ஒண் சுடரை பரவுதுமே – கலிங்:7/2

மேல்


பரவும் (1)

பலியாக உறுப்பு அரிந்து தருதும் என்று பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்குமாலோ – கலிங்:109/2

மேல்


பரவுமாலோ (1)

கொடுத்த சிரம் கொற்றவையை பரவுமாலோ குறையுடலம் கும்பிட்டு நிற்குமாலோ – கலிங்:111/2

மேல்


பரவை (1)

சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து – கலிங்:130/1

மேல்


பராசரன் (1)

பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை – கலிங்:180/1

மேல்


பரி (13)

சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே – கலிங்:127/2
ஆனை சாய அடு பரி ஒன்று உகைத்து ஐம்படை பருவத்து அபயன் பொரும் – கலிங்:149/1
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் – கலிங்:246/1
கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/4
நகைத்த விடு பரி முக-கண் நுரை சுரநதி-கண் நுரை என மிதக்கவே – கலிங்:355/2
வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே – கலிங்:396/2
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே – கலிங்:399/1
விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே – கலிங்:404/2
மறி திரையொடு திரை மலைத்த போல் வரு பரியொடு பரி மலைக்கவே – கலிங்:406/2
அரிது அரிது இதுவும் என பரி உய்ப்பவர் அடியொடு முடிகள் துணித்து விழுத்துமே – கலிங்:422/2
விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட – கலிங்:441/1
நடை வய பரி இரதம் ஒட்டகம் நவநிதி குலமகளிர் என்று – கலிங்:459/1
கவன நெடும் பரி வீர தரன் காவிரி நாடுடையான் இரு தோள் – கலிங்:528/1

மேல்


பரிகளின் (1)

கனல் விளைப்பன முகில் உள என விழி கனல் சினத்தன கரியொடு பரிகளின்
உடல் பிளப்பன பிறை சில உள என உயர் மருப்பின உலகுகள் குலைதர – கலிங்:350/2,3

மேல்


பரிகளும் (1)

பரிகளும் களிறும் தனராகியும் பாரிபோகம் கொடுத்தனர் பார்த்திபர் – கலிங்:255/2

மேல்


பரிசில் (2)

தத்து நீர் வரால் குருமி வென்றதும் தழுவு செந்தமிழ் பரிசில் வாணர் பொன் – கலிங்:198/1
பரிசில் சுமந்தன கவிகள் பகடு சுமந்தன திறைகள் – கலிங்:272/1

மேல்


பரிசு (5)

இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே – கலிங்:284/2
கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு – கலிங்:370/1
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் – கலிங்:476/2
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் – கலிங்:499/2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் – கலிங்:562/1

மேல்


பரிசும் (4)

ஆதி மால் அமல நாபி கமலத்து அயன் உதித்து அயன் மரீசி எனும் அண்ணலை அளித்த பரிசும்
காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/1,2
காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/2
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் – கலிங்:187/2
தன் தனி களிறு அணைந்தருளி வீரமகள் தன் தன தடங்களொடு தன் புயம் அணைந்த பரிசும் – கலிங்:196/2

மேல்


பரிசே (1)

ஒப்புற தனது தொல் மரபும் அ மரபின் மேல் உரைசெய் பல் புகழும் ஒன்றும் ஒழியாத பரிசே – கலிங்:208/2

மேல்


பரிசை (1)

அழிந்த கலிங்கர் பொன் பரிசை அவை பொன் கலமா கொள்ளீரே – கலிங்:559/1

மேல்


பரிசையும் (1)

உற்ற வாய் அம்பு தம் பரிசையும் கருவியும் உருவி மார்பு அகலமும் உருவி வீழ் செருநர் வில் – கலிங்:495/1

மேல்


பரித்த (3)

ஒரு மலை மத்து வலித்து உலவு கயிற்றினும் மற்று உலகு பரித்த பணத்து உரக வடத்தினும் அ – கலிங்:122/1
அரவொடு திக்கயம் அப்பொழுது பரித்த இடத்து அடியிட உள் குழிவுற்று அசைவுறும் அப்பொழுதில் – கலிங்:124/1
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே – கலிங்:124/2

மேல்


பரித்திரை (1)

அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் – கலிங்:493/1

மேல்


பரிதி (2)

சாயை புக்க வழி யாது என பரிதி தன் கரம் கொடு திளைக்குமே – கலிங்:79/2
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் – கலிங்:238/1

மேல்


பரிபவம் (2)

எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் – கலிங்:352/2
பார் வேந்தர் படுகின்ற பரிபவம் நூறாயிரமே – கலிங்:539/2

மேல்


பரிபுரம் (2)

பரிபுரம் ஒலியெழ ஒலியெழ பனிமொழியவர் கடை திற-மினோ – கலிங்:23/2
பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே – கலிங்:122/2

மேல்


பரிய (1)

பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே – கலிங்:512/1

மேல்


பரியொடு (1)

மறி திரையொடு திரை மலைத்த போல் வரு பரியொடு பரி மலைக்கவே – கலிங்:406/2

மேல்


பரிவு (2)

பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி – கலிங்:108/1
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று – கலிங்:126/1

மேல்


பரிவேட்டை (1)

பாலாற்றங்கரை மருங்கு பரிவேட்டை ஆடுதற்கு பயணம் என்றே – கலிங்:278/2

மேல்


பரு (4)

பட்ட மன்னர்-தம் பட்ட மங்கையர் பரு மணி கரு திரு இருத்தியே – கலிங்:98/2
பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே – கலிங்:122/2
பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை – கலிங்:180/1
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:484/2

மேல்


பருக (2)

உணங்கள் வயிறு குளிர உவந்து பருக பருக – கலிங்:303/1
உணங்கள் வயிறு குளிர உவந்து பருக பருக
கணங்கள் எழுக எழுக கணங்கள் எழுக எழுக – கலிங்:303/1,2

மேல்


பருகல் (1)

சிர மலை விழுங்க செந்நீர் திரை கடல் பருகல் ஆக – கலிங்:306/1

மேல்


பருகி (2)

நிலம் தரு தூளி பருகி நிறைந்தது வானின் வயிறு – கலிங்:360/1
தடியால் மடுத்து கூழ் எல்லாம் தானே பருகி தன் கணவன் – கலிங்:574/1

மேல்


பருகிய (1)

தொளை முக மத மலை அதிர்வன தொடு கடல் பருகிய முகில் எனவே – கலிங்:396/1

மேல்


பருகும் (2)

ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ – கலிங்:81/1
பாதவம் புனல் பெறாது உணங்குவன பருகும் நம்மை என வெருவியே – கலிங்:81/2

மேல்


பருகுவது (1)

உலகுகள் பருகுவது ஒரு கடல் இது என உடலிய படை எழவே – கலிங்:398/2

மேல்


பருத்தியும் (1)

நிணமும் தசையும் பருந்து இசிப்ப நெருப்பும் பருத்தியும் பொன்று – கலிங்:120/1

மேல்


பருத்து (2)

தின்ற போல் பருத்து மெய் சிரித்து மேல் விழுந்துமே – கலிங்:307/2
என்று களித்து குமண்டையிட்டே ஏப்பமிட்டு பருத்து நின்ற – கலிங்:585/1

மேல்


பருந்தின் (1)

ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு – கலிங்:80/1

மேல்


பருந்தினோடும் (1)

வண்டொடும் பருந்தினோடும் வளைப்புண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:456/2

மேல்


பருந்து (4)

நிணமும் தசையும் பருந்து இசிப்ப நெருப்பும் பருத்தியும் பொன்று – கலிங்:120/1
பருந்து இனமும் கழுகு இனமும் தாமே உண்ண பதும முகம் மலர்ந்தாரை பார்-மின் பார்-மின் – கலிங்:477/2
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ – கலிங்:489/2
வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் – கலிங்:500/1

மேல்


பரும (1)

படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே – கலிங்:101/2

மேல்


பருவத்து (1)

ஆனை சாய அடு பரி ஒன்று உகைத்து ஐம்படை பருவத்து அபயன் பொரும் – கலிங்:149/1

மேல்


பருவம் (1)

பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே – கலிங்:283/2

மேல்


பல் (7)

கேழல் மேழி கலை யாளி வீணை சிலை கெண்டை என்று இனைய பல் கொடி – கலிங்:18/1
அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக – கலிங்:146/1
ஒப்புற தனது தொல் மரபும் அ மரபின் மேல் உரைசெய் பல் புகழும் ஒன்றும் ஒழியாத பரிசே – கலிங்:208/2
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன் – கலிங்:319/1
துள்ளி வெம் களனில் வீழ் துரக வெண் பல் எனும் – கலிங்:521/1
கல்லை கறித்து பல் முறிந்து கவிழ்ந்து வீழ்ந்த கலிங்கர்-தம் – கலிங்:524/1
பல் அரிசி யாவும் மிக பழ அரிசி தாம் ஆக – கலிங்:545/1

மேல்


பல்கால் (1)

பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில் – கலிங்:94/1

மேல்


பல்லவர் (3)

கன்னடர் பல்லவர் கைதவர் காடவர் காரிபர் கோசலரே – கலிங்:329/2
வரும் அனுக்கை பல்லவர் கோன் வண்டை வேந்தன் – கலிங்:366/2
பண்டை மயிலையும் பாடீரே பல்லவர் தோன்றலை பாடீரே – கலிங்:534/2

மேல்


பல்லவர்க்கு (1)

வண்டையர்க்கு அரசு பல்லவர்க்கு அரசு மால் களிற்றின் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:364/2

மேல்


பல்லியம் (1)

பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே – கலிங்:283/2

மேல்


பல்லின் (1)

துதிக்கை துணியை பல்லின் மேல் செவ்வே நிறுத்தி துதிக்கையின் – கலிங்:573/1

மேல்


பல்லின (1)

கொட்டும் மேழியும் கோத்தன பல்லின கோம்பி பாம்பிடை கோத்து அணி தாலிய – கலிங்:141/1

மேல்


பல்லை (2)

பறிந்த மருப்பின் வெண் கோலால் பல்லை விளக்கிக்கொள்ளீரே – கலிங்:505/1
பல்லை தகர்த்து பழ அரிசி ஆக பண்ணிக்கொள்ளீரே – கலிங்:524/2

மேல்


பல (20)

தனித்தனியே திசையானை தறிகள் ஆக சயத்தம்பம் பல நாட்டி ஒரு கூடத்தே – கலிங்:10/1
முறம் பல போல நகங்கள் முறிந்து முகம் சிதறா முதுகும் – கலிங்:172/1
உதயபானு ஒத்து உதகை வென்ற கோன் ஒரு கை வாரணம் பல கவர்ந்ததும் – கலிங்:201/2
என்று பல கூளிகள் இரைத்து உரைசெய் போதத்து – கலிங்:220/1
தடித்தனம் என தலை தடித்தனம் என பல தனி பனை குனிப்ப எனவே – கலிங்:228/1
உரைசெய் பல கல்விகளின் உரிமை பல சொல்லுவது என் உவமை உரைசெய்யின் உலகத்து – கலிங்:248/1
உரைசெய் பல கல்விகளின் உரிமை பல சொல்லுவது என் உவமை உரைசெய்யின் உலகத்து – கலிங்:248/1
நிரை மணி பல குயிற்றிய நெடு முடி மிசை விதிப்படி – கலிங்:265/1
ஒரு வலம்புரி தழங்கு ஒலி முழங்கி எழவே உடன் முழங்கு பணிலம் பல முழங்கி எழவே – கலிங்:283/1
பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே – கலிங்:283/2
மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல
மான அரசர் தனித்தனி வாழ்வு கருதி உரைப்பரே – கலிங்:336/3,4
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ – கலிங்:353/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே – கலிங்:373/2
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் – கலிங்:394/1
உடலின் மேல் பல காயம் சொரிந்து பின் கால் உடன் பதைப்ப உதிரத்தே ஒழுகும் யானை – கலிங்:475/1
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் – கலிங்:476/2
கொள்ளும் எனை பல கோலம் மென்மேல் கொண்டிட வேளையும் மீதூர – கலிங்:515/1
இந்தனம் பல எடுத்து இடை மடுத்து எரி-மினோ – கலிங்:523/2
பார் மண்டலிகர் தலை மண்டை பல மண்டைகளா கொள்ளீரே – கலிங்:558/2
திசையில் பல நரபாலர் முன்னே தெரிந்து உரைக்கும் சிசுபாலன் வைத – கலிங்:591/1

மேல்


பலத்து (1)

ஒருவர் என கிடைத்த பொழுதினில் உபய பலத்து எடுத்தது அரவமே – கலிங்:439/2

மேல்


பலமும் (1)

உபய பலமும் விடாது வெம் சமம் உடலு பொழுதினில் வாகை முன் கொள – கலிங்:444/1

மேல்


பலர் (1)

அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே – கலிங்:281/1

மேல்


பலவிதங்களொடு (1)

பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே – கலிங்:283/2

மேல்


பலவும் (3)

பணியாத வழுதியர்-தம் பாய் களிற்றின் செவி சுளகு பலவும் தூக்கி – கலிங்:107/1
தன் முனிவும் அவன் முனிவும் தவிர்க என்று சாதன மந்திர விச்சை பலவும் தந்தே – கலிங்:176/2
என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய – கலிங்:196/1

மேல்


பலவே (1)

முகடு இடந்து உரும் எறிந்து என முழங்க உடனே மொகுமொகென்று ஒலி மிகும் தமருகங்கள் பலவே – கலிங்:114/2

மேல்


பலி (1)

நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த நெடும் குஞ்சி சிரத்தை தன் இனம் என்று எண்ணி – கலிங்:112/1

மேல்


பலிகொள் (1)

பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் – கலிங்:114/1

மேல்


பலியாக (1)

பலியாக உறுப்பு அரிந்து தருதும் என்று பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்குமாலோ – கலிங்:109/2

மேல்


பவதி (1)

பவதி பிட்சாந்தேகி எனும் பனவ பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:565/2

மேல்


பவள (4)

வைத்த பவள வடம் புனைவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:30/2
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை – கலிங்:33/1
திருகுதலை கிளவி சிறு குதலை பவள சிறு முறுவல் தரள திரு வதனத்தினளே – கலிங்:131/2
உறுவது என்-கொல் என நிலைகுலைந்து அரசர் உயிர் நடுங்க ஒளிர் பவள வாய் – கலிங்:339/1

மேல்


பவளத்து (1)

கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:27/2

மேல்


பவளமொடு (1)

தவள வடத்திடையில் பவளமொடு ஒத்து எரிய தழல் உமிழ் உத்தரிய தனி உரகத்தினளே – கலிங்:128/2

மேல்


பவன (1)

முடுகிய பவன பதத்தில் உகக்கடை முடிவினில் உலகம் உண சுடர்விட்டு எழு – கலிங்:415/1

மேல்


பவனி (1)

இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் – கலிங்:29/1

மேல்


பவித்ர (1)

பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே – கலிங்:181/1

மேல்


பழ (3)

உன்னுடைய பழ அடியார் அடியாள் தெய்வ உருத்திரயோகினி என்பாள் உனக்கு நன்மை – கலிங்:177/1
பல்லை தகர்த்து பழ அரிசி ஆக பண்ணிக்கொள்ளீரே – கலிங்:524/2
பல் அரிசி யாவும் மிக பழ அரிசி தாம் ஆக – கலிங்:545/1

மேல்


பழகினார் (1)

பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே – கலிங்:280/2

மேல்


பழம் (2)

பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் – கலிங்:97/2
பாந்தள் நால்வன போலும் உடல் மயிர் பாசி பட்ட பழம் தொளை மூக்கின – கலிங்:140/1

மேல்


பழவாறு (1)

பாலாறு குசைத்தலை பொன்முகரி பழவாறு படர்ந்து எழு கொல்லி எனும் – கலிங்:367/1

மேல்


பழு (3)

படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே – கலிங்:101/2
சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி – கலிங்:110/1
மறிந்த களிற்றின் பழு எலும்பை வாங்கி நாக்கை வழியீரே – கலிங்:505/2

மேல்


பழுது (2)

பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே – கலிங்:280/2
பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே – கலிங்:280/2

மேல்


பழைய (2)

நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ – கலிங்:35/1
பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே – கலிங்:181/1

மேல்


பழையர் (1)

பனுவலுக்கு முதலாய வேதம் நான்கில் பண்டு உரைத்த நெறி புதுக்கி பழையர் தங்கள் – கலிங்:205/1

மேல்


பற்கள் (1)

சாகை சொன்ன பேய்களை தகர்க்க பற்கள் என்னுமே – கலிங்:308/2

மேல்


பற்றி (1)

பற்றி பாரீர் இ கூழின் பதமும் சுவையும் பண்டு உண்ட – கலிங்:551/1

மேல்


பற்றியது (1)

குவடு பற்றியது அவன் அடல் படை அது குணிப்பு அரிது எனலுமே – கலிங்:462/2

மேல்


பற்று (1)

வாயினில் புகு வேல்கள் பற்று வல கையோடு நிலத்திடை – கலிங்:498/1

மேல்


பறக்கின்றேம் (1)

பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் – கலிங்:217/1

மேல்


பறந்தலை (1)

ஆடி வரு பேய்களின் அலந்தலை தவிர்த்து அடு பறந்தலை அறிந்து அதனின்-நின்று – கலிங்:311/1

மேல்


பறந்து (1)

ஓடி உடல் வியர்த்து உண்ணீரே உந்தி பறந்து இளைத்து உண்ணீரே – கலிங்:581/1

மேல்


பறப்பன (1)

எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் – கலிங்:352/2

மேல்


பறிக்குமால் (1)

நல் வாய் செய்ய தசை தேடி நரி வாய் தசையை பறிக்குமால் – கலிங்:119/2

மேல்


பறித்த (1)

வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி – கலிங்:466/1

மேல்


பறித்து (3)

அறிஞர் தம்பிரான் அபயன் வாரணம் அரசர் மண்டலத்து அரண் அற பறித்து
எறிதரும் பெரும் கணைமரங்கள் கொண்டு எழுது தூணொடு உத்திரம் இயற்றியே – கலிங்:100/1,2
மணி ஊசன் என மதுரை மகர தோரணம் பறித்து மறித்து நாட்டி – கலிங்:107/2
பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார் – கலிங்:499/1

மேல்


பறிந்த (2)

பறிந்த தேரின் நேமியோடு பார் கிடப்பது ஒக்குமே – கலிங்:430/2
பறிந்த மருப்பின் வெண் கோலால் பல்லை விளக்கிக்கொள்ளீரே – கலிங்:505/1

மேல்


பறிப்பரே (1)

அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே – கலிங்:441/2

மேல்


பறிப்பீர் (1)

அ கானகத்தே உயிர் பறிப்பீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:73/2

மேல்


பன்றி (1)

தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல – கலிங்:464/1

மேல்


பன்னிரண்டும் (1)

பன்னிரண்டும் ஆறிரண்டும் படைத்துடையான் அடித்தலங்கள் பணிதல் செய்வாம் – கலிங்:11/2

மேல்


பனங்காடு (1)

கரு நெடும் பனங்காடு முழுமையும் காலும் கையும் உடையன போல்வன – கலிங்:135/2

மேல்


பனவ (1)

பவதி பிட்சாந்தேகி எனும் பனவ பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:565/2

மேல்


பனி (1)

பனி ஆழி உலகு அனைத்தும் பரந்த கலி இருள் நீங்க – கலிங்:8/1

மேல்


பனிமொழியவர் (1)

பரிபுரம் ஒலியெழ ஒலியெழ பனிமொழியவர் கடை திற-மினோ – கலிங்:23/2

மேல்


பனியும் (1)

ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ – கலிங்:86/2

மேல்


பனுவலுக்கு (1)

பனுவலுக்கு முதலாய வேதம் நான்கில் பண்டு உரைத்த நெறி புதுக்கி பழையர் தங்கள் – கலிங்:205/1

மேல்


பனை (2)

தடித்தனம் என தலை தடித்தனம் என பல தனி பனை குனிப்ப எனவே – கலிங்:228/1
பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே – கலிங்:512/1

மேல்