பெ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பெட்டகம் 1
பெடை 1
பெண் 1
பெண்ணை 1
பெய் 2
பெய்து 1
பெயர்தும் 1
பெயர்ந்து 1
பெயல் 1
பெரியது 1
பெரியன 1
பெரு 3
பெருக்க 1
பெருக்கி 1
பெருத்ததோ 1
பெருத்தலின் 1
பெருந்தேவி 1
பெரும் 12
பெருமான் 1
பெருமை 1
பெற்ற 1
பெற்றம் 1
பெற்றவர் 1
பெற்றனம் 2
பெற்றார்க்கு 1
பெற்றிலம் 1
பெற்று 1
பெற்றெடுத்த 1
பெற 7
பெறல் 1
பெறவும் 1
பெறவே 4
பெறாது 2
பெறின் 1
பெறினும் 2
பெறு 3
பெறுகிலர் 1
பெறுதுமோ 1
பெறும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


பெட்டகம் (1)

ஆடல் அயம் இவை மற்று இவை ஆதி முடியொடு பெட்டகம்
ஈரம் உடையன நித்திலம் ஏறு நவமணி கட்டிய – கலிங்:334/2,3

மேல்


பெடை (1)

பிடி-மின் என்ற பொருள் விளைய நின்று அருள்செய் பெடை நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:25/2

மேல்


பெண் (1)

பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே – கலிங்:159/2

மேல்


பெண்ணை (1)

நால் ஆறும் அகன்று ஒரு பெண்ணை எனும் நதி ஆறு கடந்து நடந்து உடனே – கலிங்:367/2

மேல்


பெய் (2)

பெரு நெடும் பசி பெய் கலம் ஆவன பிற்றை நாளின் முன் நாளின் மெலிவன – கலிங்:135/1
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே – கலிங்:287/1

மேல்


பெய்து (1)

இந்த உரல்-கண் இ அரிசி எல்லாம் பெய்து கொல் யானை – கலிங்:526/1

மேல்


பெயர்தும் (1)

இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று – கலிங்:460/1

மேல்


பெயர்ந்து (1)

மூளை சேற்றில் வழுக்கி விழுந்திட மொழி பெயர்ந்து ஒரு கால் முடம் ஆனவும் – கலிங்:145/2

மேல்


பெயல் (1)

பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே – கலிங்:368/2

மேல்


பெரியது (1)

கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:492/2

மேல்


பெரியன (1)

விரல் புட்டில் அவை சிறிய வில் கூடை பெரியன கொண்டு – கலிங்:547/1

மேல்


பெரு (3)

பெரு நெடும் பசி பெய் கலம் ஆவன பிற்றை நாளின் முன் நாளின் மெலிவன – கலிங்:135/1
பெரு மார்பில் வந்து ஒளிர பிறப்பு இரண்டாவது பிறந்து சிறந்த பின்னர் – கலிங்:242/2
அரணிய மந்திர அனல்கள் அவை உதவும் பெரு மழையே – கலிங்:271/2

மேல்


பெருக்க (1)

பெருக்க தின்றீர் தாம்பூலம் பிழைக்க செய்தீர் பிழைப்பீரே – கலிங்:584/1

மேல்


பெருக்கி (1)

கலத்தில் கொள்ள குறையாத கலங்கள் பெருக்கி கொள்ளீரே – கலிங்:560/2

மேல்


பெருத்ததோ (1)

பார் சிறுத்தலின் படை பெருத்ததோ படை பெருத்தலின் பார் சிறுத்ததோ – கலிங்:348/1

மேல்


பெருத்தலின் (1)

பார் சிறுத்தலின் படை பெருத்ததோ படை பெருத்தலின் பார் சிறுத்ததோ – கலிங்:348/1

மேல்


பெருந்தேவி (1)

ஆறு உடைய திரு முடியான் அருள் உடைய பெருந்தேவி அபயன் காக்கும் – கலிங்:212/1

மேல்


பெரும் (12)

எறிதரும் பெரும் கணைமரங்கள் கொண்டு எழுது தூணொடு உத்திரம் இயற்றியே – கலிங்:100/2
உடல் விழுந்திடின் நுகர்ந்திட உவந்த சில பேய் உறு பெரும் பசி உடன்றிட உடன் திரியுமே – கலிங்:113/2
கடக்கம் அன்று அபயன் வென்று வென்றிகொள் கள பெரும் பரணி இன்று பார் – கலிங்:164/2
ஒரு கரு வெம் கலி கழுவி உலவு பெரும் புகழ் நிழலில் – கலிங்:269/2
பிரமனை வேண்டி பின்னும் பெரும் பசி பெறவும் வேண்டும் – கலிங்:306/2
பிள்ளை வீழ வீழவும் பெரும் துணங்கை கொட்டுமே – கலிங்:309/1
திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே – கலிங்:320/2
நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய – கலிங்:321/1
இரை வேட்ட பெரும் புலி போல் இகல் மேல் செல்ல – கலிங்:366/4
கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:494/2
பிறை பெரும் பணை வேழம் முன்னொடு பின் துணிந்து தரை படும் – கலிங்:497/1
பிணம் தரு நாச்சியை பாடீரே பெரும் திருவாட்டியை பாடீரே – கலிங்:527/2

மேல்


பெருமான் (1)

பிணங்கிய சேவடி பாடீரே பெருமான் திருவடி பாடீரே – கலிங்:530/2

மேல்


பெருமை (1)

எ அணங்கும் அடி வணங்க இ பெருமை படைத்து உடைய – கலிங்:134/1

மேல்


பெற்ற (1)

முலை மீது கொழுநர் கை நகம் மேவு குறியை முன் செல்வம் இல்லாதவவர் பெற்ற பொருள் போல் – கலிங்:47/1

மேல்


பெற்றம் (1)

முனிபவர் ஒத்திலராய் முறுவல் கிளைத்தலுமே முகிழ் நகை பெற்றம் எனா மகிழ்நர் மணி துவர் வாய் – கலிங்:27/1

மேல்


பெற்றவர் (1)

நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே – கலிங்:423/2

மேல்


பெற்றனம் (2)

சுற்ற நிண துகில் பெற்றனம் என்று சுலாவு வெறுங்கையவே – கலிங்:170/1
சுவடு பெற்றிலம் அவனை மற்றொரு சுவடு பெற்றனம் ஒரு மலை – கலிங்:462/1

மேல்


பெற்றார்க்கு (1)

பதம் பெற்றார்க்கு பகல் விளக்கும் பா ஆடையுமா கொள்ளீரே – கலிங்:561/2

மேல்


பெற்றிலம் (1)

சுவடு பெற்றிலம் அவனை மற்றொரு சுவடு பெற்றனம் ஒரு மலை – கலிங்:462/1

மேல்


பெற்று (1)

கதம் பெற்று ஆர்க்கும் செறுநர் விழி கனலும் நிணமும் அணங்கின்-பால் – கலிங்:561/1

மேல்


பெற்றெடுத்த (1)

ஐயனை யான் பெற்றெடுத்த அப்பொழுதும் இப்பொழுது ஒத்து இருந்தது இல்லை – கலிங்:210/2

மேல்


பெற (7)

பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:29/2
கொண்டு வந்த பேய் கூடிய போதில் அ குமரி மாதர் பெற குறள் ஆனவும் – கலிங்:150/2
அருத்தியின் பிழை நினைத்த கூளியை அறுத்து அவன் தலை அவன் பெற
பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே – கலிங்:160/1,2
பத்தொடு ஆறுநூறாயிரம் பெற பண்டு பட்டினப்பாலை கொண்டதும் – கலிங்:198/2
அழகின் மேல் அழகு பெற அணி அனைத்தும் அணிந்தருளி கணித நூலில் – கலிங்:280/1
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே – கலிங்:399/1
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே – கலிங்:399/2

மேல்


பெறல் (1)

நிறை வாழ்வை பெறல் நமக்கும் அணித்து என்று நில பாவை களிப்ப விந்தத்து – கலிங்:244/1

மேல்


பெறவும் (1)

பிரமனை வேண்டி பின்னும் பெரும் பசி பெறவும் வேண்டும் – கலிங்:306/2

மேல்


பெறவே (4)

அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே – கலிங்:281/1
அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே
கனக தானம் முறை நின்று கவிவாணர் பெறவே கரட தானம் மத வாரணமும் அன்று பெறவே – கலிங்:281/1,2
கனக தானம் முறை நின்று கவிவாணர் பெறவே கரட தானம் மத வாரணமும் அன்று பெறவே – கலிங்:281/2
கனக தானம் முறை நின்று கவிவாணர் பெறவே கரட தானம் மத வாரணமும் அன்று பெறவே – கலிங்:281/2

மேல்


பெறாது (2)

பாதவம் புனல் பெறாது உணங்குவன பருகும் நம்மை என வெருவியே – கலிங்:81/2
குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ – கலிங்:390/2

மேல்


பெறின் (1)

இருநில திடர் உடைபடும் உருளன இரு புடை சிறகு உடையன முனை பெறின்
எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் – கலிங்:352/1,2

மேல்


பெறினும் (2)

நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ – கலிங்:35/1
தீயின்-வாயின் நீர் பெறினும் உண்பதோர் சிந்தை கூர வாய் வெந்து வந்து செந்நாயின் – கலிங்:83/1

மேல்


பெறு (3)

கொல் தலம் பெறு கூழ் இலம் எங்களை கொள்வதே பணி என்று குரைப்பன – கலிங்:137/2
கொண்டு மேரு சிகரத்து ஒரு புறத்தில் எழுதி குவலயம் பெறு தவ பயன் உரைப்ப அரிதால் – கலிங்:180/2
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/2

மேல்


பெறுகிலர் (1)

விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட – கலிங்:441/1

மேல்


பெறுதுமோ (1)

சாவத்தான் பெறுதுமோ சதுமுகன்-தான் கீழ் நாங்கள் மேனாள் செய்த – கலிங்:216/1

மேல்


பெறும் (1)

காளமும் களிறும் பெறும் பாணர் தம் கல்வியில் பிழை கண்டனன் கேட்கவே – கலிங்:324/2

மேல்