பூ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


பூ (5)

பூ விரி மதுகரம் நுகரவும் பொரு கயல் இரு கரை புரளவும் – கலிங்:59/1
பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி – கலிங்:108/1
பூ விரியும் மாலைகள் புலால் கமழுமாலோ பொன் செய் மணி மாலை ஒளி போய் ஒழியுமாலோ – கலிங்:224/1
பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:479/2
பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து – கலிங்:594/1

மேல்


பூசலாட (1)

ஊசலாட விழி பூசலாட உறவாடுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:66/2

மேல்


பூசலிட (1)

காடு குலைந்து அலைய கைவளை பூசலிட கலவி விடா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:62/2

மேல்


பூசீரே (1)

பொதுத்த தொளையால் புக மடுத்து புசித்த வாயை பூசீரே – கலிங்:582/2

மேல்


பூண்டன (1)

நிகளம் பூண்டன அடியேம் நெடும் பசியால் அற உலர்ந்து நெற்றாய் அற்றேம் – கலிங்:218/2

மேல்


பூத (2)

பண்டு தென்னவர் சாய அதற்கு முன் பணி செய் பூத கணங்கள் அனைத்தையும் – கலிங்:150/1
செ வண்ண குருதி தோய் சிறு பூத தீபக்கால் கட்டில் இட்டே – கலிங்:153/2

மேல்


பூதத்தின் (1)

செருக்கும் பேய்காள் பூதத்தின் சிரத்தின் மயிரை மோவீரே – கலிங்:584/2

மேல்


பூதம்தான் (1)

சாதுரங்க தலைவனை போர் களத்தில் வந்த தழை வயிற்று பூதம்தான் அருந்தி மிக்க – கலிங்:501/1

மேல்


பூதமா (1)

பேறு உடைய பூதமா பிறவாமல் பேய்களா பிறந்து கெட்டேம் – கலிங்:212/2

மேல்


பூதலம் (3)

பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் – கலிங்:97/2
அலகை எலாம் காக்கின்ற அம்மை பூதலம் காப்பான் அவனே என்ன – கலிங்:211/2
பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே – கலிங்:596/2

மேல்


பூமாதும் (1)

பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று – கலிங்:13/1

மேல்


பூமி (1)

கான் அரணும் மலை அரணும் கடல் அரணும் சூழ் கிடந்த கலிங்கர் பூமி
தான் அரணம் உடைத்து என்று கருதாது வருவதும் அ தண்டு போலும் – கலிங்:377/1,2

மேல்


பூமிசையோன் (1)

புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை – கலிங்:1/1

மேல்


பூமியர் (1)

ஒளிறு நெடும் படை வாள் அபயற்கு உத்தர பூமியர் இட்ட திறை – கலிங்:531/1

மேல்


பூழியர் (1)

பொறுத்த மலர் பாத மலர் மீது அணிய நல்கும் பூழியர் பிரான் அபயன் வாழ்க இனிது என்றே – கலிங்:16/2

மேல்


பூழை (1)

வட்டம் இட்ட நீள் மதிற்கு வைத்த பூழை ஒக்குமே – கலிங்:426/2

மேல்