பு – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புக்க 2
புக்கு 6
புக 8
புகர் 1
புகல்வது 1
புகல்வான் 1
புகலா 1
புகலிடம் 2
புகவிட்ட 1
புகழ் 9
புகழ 2
புகழும் 3
புகன்று 1
புகு 3
புகுது 1
புகுதும் 1
புகுந்த 1
புகுந்தது 1
புகுந்து 2
புகும் 4
புகை 5
புகைந்த 1
புகைந்து 1
புகைய 1
புகையால் 1
புகையொடு 1
புசித்த 1
புட்டில் 1
புடை 8
புடைத்து 2
புடைபட 1
புடைபெயர் 1
புடைபேர்ந்து 1
புடையீரே 1
புண் 1
புண்கள் 1
புண்களை 1
புண்ணியம் 1
புண்ணின் 1
புணர் 1
புணர்ச்சி 1
புணர்ந்தவனை 1
புணரவே 1
புணரா 1
புணரி 2
புணருவீர் 1
புத்த 1
புதல்வன் 1
புதிய 1
புது 1
புதுக்கி 1
புதைக்க 1
புதைக்கு 1
புதைந்த 1
புய 2
புயங்கள் 1
புயத்தில் 1
புயத்து 4
புயத்தே 1
புயம் 4
புயமும் 2
புயல் 3
புயல்வண்ணன் 1
புரசை 1
புரந்த 1
புரந்தரன் 3
புரந்தரனாம் 1
புரந்து 3
புரம் 2
புரவி 7
புரள 1
புரளவும் 1
புரி 4
புருவ 1
புருவத்தின் 1
புலம்பொடு 1
புலர்ந்தது 1
புலருமாலோ 1
புலவி 1
புலவிக்கு 1
புலால் 1
புலி 13
புலிக்கொடி 2
புலிகளோடு 1
புலியும் 2
புலியை 1
புலியொடு 1
புவன 1
புவனி 1
புவனியின் 1
புவி 5
புவியில் 1
புவியை 1
புழுங்கி 1
புள் 1
புள்ளிகளே 1
புளக 1
புளிதமுமா 1
புற்று 1
புறக்கிடில் 1
புறக்கிடும் 1
புறங்கொடாத 1
புறத்தில் 1
புறத்து 1
புறத்தே 1
புறப்படுமே 1
புறம் 4
புறம்பாக 1
புறம்பும் 1
புறவொடு 1
புறா 1
புன்கு 1
புனல் 11
புனலிடை 1
புனலில் 1
புனலின் 1
புனலும் 1
புனலை 1
புனை 2
புனையீரே 3
புனையும் 1
புனைவீர் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


புக்க (2)

சாயை புக்க வழி யாது என பரிதி தன் கரம் கொடு திளைக்குமே – கலிங்:79/2
உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் – கலிங்:190/2

மேல்


புக்கு (6)

ஆந்தை பாந்தி இருப்ப துரிஞ்சில் புக்கு அங்குமிங்கும் உலாவு செவியின – கலிங்:140/2
உண்ட கூழொடு நாவும் சுருண்டு புக்கு உள் விழுந்து அற ஊமைகள் ஆனவும் – கலிங்:148/2
வெம் களத்தில் அடு மடை பேய் குலம் வேலை புக்கு விரல்கள் திறந்தவும் – கலிங்:152/2
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை – கலிங்:176/1
கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு
அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே – கலிங்:370/1,2
இருவர் உரத்தின் உற்ற சுரிகையின் எதிரெதிர் புக்கு இழைக்கும் அளவினில் – கலிங்:439/1

மேல்


புக (8)

கானம் புக வேளம் புகு மடவீர் கடை திற-மின் – கலிங்:40/2
அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக
உந்து போதினில் போதக கொம்பு எனும் உலக்கை பட்டு வல கை சொற்று ஆனவும் – கலிங்:146/1,2
குட திசை புக கடவு குரகத ரதத்து இரவி குறுகலும் எறிக்கும் இருள் போல் – கலிங்:251/1
அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே – கலிங்:374/2
ஒருவர்-தம் உடலினில் ஒருவர்-தம் உடல் புக உறுவது ஒர் படி உகவே – கலிங்:402/1
அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் – கலிங்:493/1
பொதுத்த தொளையால் புக மடுத்து புசித்த வாயை பூசீரே – கலிங்:582/2
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில – கலிங்:588/1

மேல்


புகர் (1)

பொருநர்கள் சிலர்-தம் உரத்தினில் கவிழ் புகர் முகம் மிசை அடியிட்டு அதின் பகை – கலிங்:440/1

மேல்


புகல்வது (1)

போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் – கலிங்:179/2

மேல்


புகல்வான் (1)

போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் – கலிங்:179/2

மேல்


புகலா (1)

போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் – கலிங்:179/2

மேல்


புகலிடம் (2)

இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே – கலிங்:371/2

மேல்


புகவிட்ட (1)

புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் – கலிங்:193/1

மேல்


புகழ் (9)

எண்மடங்கு புகழ் மடந்தை நல்லன் எம் கோன் யான் அவன்-பால் இருப்பது நன்று என்பாள் போல – கலிங்:14/1
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே – கலிங்:124/2
ஒரு கரு வெம் கலி கழுவி உலவு பெரும் புகழ் நிழலில் – கலிங்:269/2
பாதம் ஆதரர் ஆயவர்கட்கு எலாம் பைம்பொன் மௌலி என புகழ் பாடவே – கலிங்:322/2
முனைகள் ஒட்டினர் முடியினை இடறுவ முடியின் முத்தினை விளை புகழ் என நில – கலிங்:351/1
உயிரை விற்று உறு புகழ் கொள உழல்பவர் ஒருவர் ஒப்பவர் படைஞர்கள் மிடையவே – கலிங்:353/4
உலகு புகழ் கருணாகரன் தனது ஒரு கை இரு பணை வேழம் உந்தவே – கலிங்:443/2
வசையில் வய புகழ் வாழ்த்தினவே மனு குல தீபனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:591/2
பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே – கலிங்:596/2

மேல்


புகழ (2)

பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் – கலிங்:182/2
அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே – கலிங்:248/2

மேல்


புகழும் (3)

பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் – கலிங்:189/2
உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் – கலிங்:190/2
ஒப்புற தனது தொல் மரபும் அ மரபின் மேல் உரைசெய் பல் புகழும் ஒன்றும் ஒழியாத பரிசே – கலிங்:208/2

மேல்


புகன்று (1)

போதம் கொள் மாண் உருவாய் புவி இரந்த அஞ்ஞான்று புகன்று சென்ற – கலிங்:243/1

மேல்


புகு (3)

மீனம் புகு கொடி மீனவர் விழி அம்பு உக ஓடி – கலிங்:40/1
கானம் புக வேளம் புகு மடவீர் கடை திற-மின் – கலிங்:40/2
வாயினில் புகு வேல்கள் பற்று வல கையோடு நிலத்திடை – கலிங்:498/1

மேல்


புகுது (1)

வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே – கலிங்:297/2

மேல்


புகுதும் (1)

அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே – கலிங்:281/1

மேல்


புகுந்த (1)

பொங்கும் மதிக்கே தினம் நடுங்கி புகுந்த அறையை நிலவறை என்று – கலிங்:68/1

மேல்


புகுந்தது (1)

முரசு அறைக என்று அருளுதலும் முழுது உலகும் ஒரு நகருள் புகுந்தது ஒப்ப – கலிங்:279/1

மேல்


புகுந்து (2)

பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் – கலிங்:189/2
வயல் ஆறு புகுந்து மணி புனல் வாய் மண்ணாறு வளம் கெழு குன்றி எனும் – கலிங்:368/1

மேல்


புகும் (4)

தேவருக்கு அரசனாய் விசும்பின் மேற்செல தென் திசைக்கு புகும் தன்மை செப்புவாம் – கலிங்:257/2
அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின – கலிங்:421/1
அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் – கலிங்:423/1
வெந்த இரும்பில் புகும் புனல் போல் வெம் தீ பசியால் வெந்து எரியும் – கலிங்:554/1

மேல்


புகை (5)

அ நெருப்பினில் புகை திரண்டது ஒப்பு அல்லது ஒப்பு உறா அதனிடை புறா – கலிங்:82/2
புதைந்த மணி புகை போர்த்த தழலே போலும் போலாவேல் பொடி மூடு தணலே போலும் – கலிங்:91/2
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா – கலிங்:252/1
இடிகின்றன மதில் எரிகின்றன பதி எழுகின்றன புகை பொழில் எல்லாம் – கலிங்:372/1
அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே – கலிங்:412/2

மேல்


புகைந்த (1)

பொரிந்த காரை கரிந்த சூரை புகைந்த வீரை எரிந்த வேய் – கலிங்:76/1

மேல்


புகைந்து (1)

புலம்பொடு நின்று உயிர்ப்பன போல் புகைந்து மரம் கரிந்து உளவால் – கலிங்:88/2

மேல்


புகைய (1)

சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து – கலிங்:130/1

மேல்


புகையால் (1)

வெள்ளாறும் கோட்டாறும் புகையால் மூட வெந்த வனம் இந்த வனம் ஒக்கில் ஒக்கும் – கலிங்:95/2

மேல்


புகையொடு (1)

அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே – கலிங்:420/2

மேல்


புசித்த (1)

பொதுத்த தொளையால் புக மடுத்து புசித்த வாயை பூசீரே – கலிங்:582/2

மேல்


புட்டில் (1)

விரல் புட்டில் அவை சிறிய வில் கூடை பெரியன கொண்டு – கலிங்:547/1

மேல்


புடை (8)

போதும் போதாது எனவே புடை படலம் இடவேண்டா – கலிங்:231/1
கொற்ற வெண்குடை கவிப்ப மிசை கொண்டு கவரி குல மதி புடை கவித்த நிலவு ஒத்துவரவே – கலிங்:282/2
தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் – கலிங்:294/1
மேல் கவித்த மதி குடையின் புடை வீசுகின்ற வெண் சாமரை தன் திரு – கலிங்:317/1
இருநில திடர் உடைபடும் உருளன இரு புடை சிறகு உடையன முனை பெறின் – கலிங்:352/1
கரி துணிபடும் உடல் அடுக்கியே கரை என இரு புடை கிடக்கவே – கலிங்:410/2
வரைகளில் புடை தடவி அப்படி வனம் இலைப்புரை தடவியே – கலிங்:461/2
சுழல சுழல புடை எங்கும் துழாவி துழாவி கொள்ளீரே – கலிங்:550/2

மேல்


புடைத்து (2)

வெம் தறுகண் வெகுளியினால் வெய்து உயிர்த்து கை புடைத்து வியர்த்து நோக்கி – கலிங்:375/2
ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர் – கலிங்:485/1

மேல்


புடைபட (1)

புடைபட இள முலை வளர்-தொறும் பொறை அறிவுடையரும் நிலை தளர்ந்து – கலிங்:22/1

மேல்


புடைபெயர் (1)

கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு – கலிங்:370/1

மேல்


புடைபேர்ந்து (1)

நிலம் புடைபேர்ந்து ஓடாமே நெடு மோடி நிறுத்திய பேய் – கலிங்:88/1

மேல்


புடையீரே (1)

சல்லவட்டம் எனும் சுளகால் தவிடு பட புடையீரே – கலிங்:545/2

மேல்


புண் (1)

புண் தரு குருதி பாய பொழிதரு கடமும் பாய – கலிங்:456/1

மேல்


புண்கள் (1)

பொரும் கண் வேல் இளைஞர் மார்பின் ஊடுருவு புண்கள் தீர இரு கொங்கையின் – கலிங்:56/1

மேல்


புண்களை (1)

தங்கு கண் வேல் செய்த புண்களை தட முலை வேது கொண்டு ஒற்றியும் – கலிங்:55/1

மேல்


புண்ணியம் (1)

திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே – கலிங்:320/2

மேல்


புண்ணின் (1)

ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர் – கலிங்:485/1

மேல்


புணர் (1)

பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று – கலிங்:126/1

மேல்


புணர்ச்சி (1)

போம் அளவும் அவர் அருகே இருந்துவிட்டு போகாத நரி குலத்தின் புணர்ச்சி காண்-மின் – கலிங்:478/2

மேல்


புணர்ந்தவனை (1)

செயல் வண்ணம் நிலைநிறுத்த மலைமகளை புணர்ந்தவனை சிந்தை செய்வாம் – கலிங்:1/2

மேல்


புணரவே (1)

நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ – கலிங்:35/1

மேல்


புணரா (1)

அரமகளிர் அ உயிரை புணரா முன்னம் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:483/2

மேல்


புணரி (2)

புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் – கலிங்:193/1
புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் – கலிங்:494/1

மேல்


புணருவீர் (1)

கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:33/2

மேல்


புத்த (1)

முழுத்தோல் போர்க்கும் புத்த பேய் மூளை கூழை நா குழற – கலிங்:567/1

மேல்


புதல்வன் (1)

இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் – கலிங்:188/1

மேல்


புதிய (1)

பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் – கலிங்:97/2

மேல்


புது (1)

அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே – கலிங்:412/2

மேல்


புதுக்கி (1)

பனுவலுக்கு முதலாய வேதம் நான்கில் பண்டு உரைத்த நெறி புதுக்கி பழையர் தங்கள் – கலிங்:205/1

மேல்


புதைக்க (1)

இருப்பு கவந்தத்தின் மீது ஏறலும் சூரர் எஃகம் புதைக்க இறகை – கலிங்:489/1

மேல்


புதைக்கு (1)

வாயை புதைக்கு மட நல்லீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:67/2

மேல்


புதைந்த (1)

புதைந்த மணி புகை போர்த்த தழலே போலும் போலாவேல் பொடி மூடு தணலே போலும் – கலிங்:91/2

மேல்


புய (2)

கண்டு காண் உன் புய வலி நீயும் அ – கலிங்:388/1
என்று இவை உரைத்தலும் எனக்கு எதிர் உரைக்க இமையோர்களும் நடுங்குவர் புய
குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ – கலிங்:390/1,2

மேல்


புயங்கள் (1)

தண்டினுக்கும் எளியனோ என வெகுண்டு தடம் புயங்கள் குலுங்க நக்கே – கலிங்:376/2

மேல்


புயத்தில் (1)

அம் கண் ஞாலம் அனைத்தும் புயத்தில் வைத்து ஆடக கிரியில் புலி வைத்தவன் – கலிங்:318/1

மேல்


புயத்து (4)

பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று – கலிங்:13/1
உறைவாளை புயத்து இருத்தி உடைவாளை திரு அரையில் ஒளிர வைத்தே – கலிங்:244/2
தார் வேய்ந்த புயத்து அபயன் தன் அமைச்சர் கடைத்தலையில் – கலிங்:539/1
தாங்கு ஆர புயத்து அபயன் தண் அளியால் புயல் வளர்க்கும் – கலிங்:540/1

மேல்


புயத்தே (1)

மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே – கலிங்:319/2

மேல்


புயம் (4)

தன் தனி களிறு அணைந்தருளி வீரமகள் தன் தன தடங்களொடு தன் புயம் அணைந்த பரிசும் – கலிங்:196/2
தரு மடங்க முகந்து தனம் பொழி தன் புயம் பிரியா சயப்பாவையும் – கலிங்:320/1
போர் தாங்கும் களிற்று அபயன் புயம் இரண்டும் எந்நாளும் – கலிங்:541/1
பாற்கடலை கடைந்தருளும் பணை புயம் நூறாயிரமே – கலிங்:542/2

மேல்


புயமும் (2)

பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் – கலிங்:11/1
அரசு சுமந்தன இறைகள் அவனி சுமந்தன புயமும் – கலிங்:272/2

மேல்


புயல் (3)

புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல – கலிங்:143/1
தாங்கு ஆர புயத்து அபயன் தண் அளியால் புயல் வளர்க்கும் – கலிங்:540/1
பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே – கலிங்:596/2

மேல்


புயல்வண்ணன் (1)

புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை – கலிங்:1/1

மேல்


புரசை (1)

புரசை மத மலை ஆயிரம் கொடு பொருவம் என வரும் ஏழ் கலிங்கர்-தம் – கலிங்:448/1

மேல்


புரந்த (1)

பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் – கலிங்:189/2

மேல்


புரந்தரன் (3)

இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் – கலிங்:188/1
மன்னர் புரந்தரன் வாள் அபயன் வாரணம் இங்கு மதம் படவே – கலிங்:529/1
பொருகை தவிர்ந்து கலிங்கர் ஓட போக புரந்தரன் விட்ட தண்டின் – கலிங்:587/1

மேல்


புரந்தரனாம் (1)

அவனிபர்க்கு புரந்தரனாம் அடையாளம் அவயவத்தின் அடைவே நோக்கி – கலிங்:237/1

மேல்


புரந்து (3)

அ அருக்கன் மகன் ஆகி மனு மேதினி புரந்து அரிய காதலனை ஆவினது கன்று நிகர் என்று – கலிங்:187/1
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் – கலிங்:191/2
புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் – கலிங்:494/1

மேல்


புரம் (2)

பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் – கலிங்:189/2
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா – கலிங்:252/1

மேல்


புரவி (7)

இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் – கலிங்:85/1
அகில வெற்பும் இன்று ஆனை ஆனவோ அடைய மாருதம் புரவி ஆனவோ – கலிங்:347/1
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக – கலிங்:393/1
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் – கலிங்:394/1
பதம்கொள் புரவி படி தரளம் பொன் பாடகமா புனையீரே – கலிங்:510/2
பட்ட புரவி கவி குரத்தால் பாகுவலயம் சாத்தீரே – கலிங்:513/1
புரவி உரி தோல் பட்டைக்கே கூழை பொதிந்து வையீரே – கலிங்:576/2

மேல்


புரள (1)

கூடும் இளம்பிறையில் குறு வெயர் முத்து உருள கொங்கை வடம் புரள செங்கழுநீர் அளக – கலிங்:62/1

மேல்


புரளவும் (1)

பூ விரி மதுகரம் நுகரவும் பொரு கயல் இரு கரை புரளவும்
காவிரி என வரும் மட நலீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:59/1,2

மேல்


புரி (4)

உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே – கலிங்:126/2
திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே – கலிங்:273/2
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை – கலிங்:419/1
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு – கலிங்:442/1

மேல்


புருவ (1)

மனு கோட்டம் அழித்த பிரான் வளவர் பிரான் திரு புருவ
தனு கோட்ட நமன் கோட்டம் பட்டது சகர கோட்டம் – கலிங்:254/1,2

மேல்


புருவத்தின் (1)

இடை பார்த்து திறை காட்டி இறைவி திரு புருவத்தின்
கடை பார்த்து தலை வணங்கும் கதிர் முடி நூறாயிரமே – கலிங்:536/1,2

மேல்


புலம்பொடு (1)

புலம்பொடு நின்று உயிர்ப்பன போல் புகைந்து மரம் கரிந்து உளவால் – கலிங்:88/2

மேல்


புலர்ந்தது (1)

போக அமளி களி மயக்கில் புலர்ந்தது அறியாதே கொழுநர் – கலிங்:37/1

மேல்


புலருமாலோ (1)

மத கரி மருப்பு இற மதம் புலருமாலோ மட பிடி மருப்பு எழ மதம் பொழியுமாலோ – கலிங்:222/1

மேல்


புலவி (1)

நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:482/2

மேல்


புலவிக்கு (1)

இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் – கலிங்:28/1

மேல்


புலால் (1)

பூ விரியும் மாலைகள் புலால் கமழுமாலோ பொன் செய் மணி மாலை ஒளி போய் ஒழியுமாலோ – கலிங்:224/1

மேல்


புலி (13)

தலம் முதல் உள மனு வளர்கவே சயதரன் உயர் புலி வளர்கவே – கலிங்:20/1
புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல – கலிங்:143/1
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே – கலிங்:178/2
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் – கலிங்:191/2
புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் – கலிங்:193/1
கிம்புரி பணை கிரி உகைத்தவன் கிரிகள் எட்டினும் புலி பொறித்ததும் – கலிங்:203/2
சின புலி வளர்ப்பது ஒர் சிறு புலியும் ஒத்தே திசைக்களிறு அணைப்பது ஒர் தனி களிறும் ஒத்தே – கலிங்:239/1
பொது அற உலகு கைக்கொடு புலி வளர் கொடி எடுத்தலும் – கலிங்:266/1
அம் கண் ஞாலம் அனைத்தும் புயத்தில் வைத்து ஆடக கிரியில் புலி வைத்தவன் – கலிங்:318/1
விடை எனக்கு என புலி உயர்த்தவன் விடைகொடுக்க அ பொழுதிலே – கலிங்:342/2
இரை வேட்ட பெரும் புலி போல் இகல் மேல் செல்ல – கலிங்:366/4
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/2
பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே – கலிங்:408/1

மேல்


புலிக்கொடி (2)

தாழ மேருவில் உயர்த்த செம்பியர் தனி புலிக்கொடி தழைக்கவே – கலிங்:18/2
கொண்ட ஆயிரம் கொடி நுடங்கவே குமுறு வெம் புலிக்கொடி குலாவவே – கலிங்:293/2

மேல்


புலிகளோடு (1)

வரை சில புலிகளோடு வந்து கட்டுண்டவே போல் – கலிங்:458/1

மேல்


புலியும் (2)

ஒரு துறை புனல் சின புலியும் மானும் உடனே உண்ண வைத்த உரவோன் உலகில் வைத்த அருளும் – கலிங்:189/1
சின புலி வளர்ப்பது ஒர் சிறு புலியும் ஒத்தே திசைக்களிறு அணைப்பது ஒர் தனி களிறும் ஒத்தே – கலிங்:239/1

மேல்


புலியை (1)

விரித்த வாள் உகிர் விழி தழல் புலியை மீது வைக்க இமயத்தினை – கலிங்:273/1

மேல்


புலியொடு (1)

பொரு புலி புலியொடு சிலைத்த போல் பொரு படரொடு படர் சிலைக்கவே – கலிங்:408/1

மேல்


புவன (1)

புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை – கலிங்:1/1

மேல்


புவனி (1)

பொன்னின் மாலை மலர் மாலை பணி மாறி உடனே புவனி காவலர்கள் தேவியர்கள் சூழ் பிடி வர – கலிங்:286/1

மேல்


புவனியின் (1)

காவிரி புனல் கொணர்ந்த அவனும் புவனியின்
மேல் அனைத்து உயிரும் வீவது இலை ஆக நமன் மேல் – கலிங்:192/2,3

மேல்


புவி (5)

பொரு களத்திலே முடி கவித்தவன் புவி கவிப்பது ஓர் குடை கவித்ததும் – கலிங்:204/2
போதம் கொள் மாண் உருவாய் புவி இரந்த அஞ்ஞான்று புகன்று சென்ற – கலிங்:243/1
ஏனை அரசர் ஒருத்தர் ஓர் ஆனை இடுவரெனில் புவி
மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல – கலிங்:336/2,3
புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் – கலிங்:494/1
பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே – கலிங்:596/2

மேல்


புவியில் (1)

காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின் – கலிங்:179/1

மேல்


புவியை (1)

பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து – கலிங்:594/1

மேல்


புழுங்கி (1)

வெடித்த கழை விசை தெறிப்ப தரை மேல் முத்தம் வீழ்ந்தன அ தரை புழுங்கி அழன்று மேன்மேல் – கலிங்:93/1

மேல்


புள் (1)

மேதி புள் அலகை தோகை ஏறு உவணம் வேழம் என்ற கொடி ஏழு உடை – கலிங்:17/1

மேல்


புள்ளிகளே (1)

பொடித்த வியர் புள்ளிகளே போலும் போலும் போலாவேல் கொப்புளங்கள் போலும் போலும் – கலிங்:93/2

மேல்


புளக (1)

போர் மண்டலிகர் கேடகத்தின் புளக சின்னம் பரப்பீரே – கலிங்:558/1

மேல்


புளிதமுமா (1)

தண் தயிரும் மிடைவித்த புளிதமுமா தாழி-தொறும் தம்-மின் அம்மா – கலிங்:519/2

மேல்


புற்று (1)

ஒற்றை வான் தொளை புற்று என பாம்புடன் உடும்பும் உட்புக்கு உறங்கிடும் உந்திய – கலிங்:139/2

மேல்


புறக்கிடில் (1)

அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ – கலிங்:353/2

மேல்


புறக்கிடும் (1)

போரின் மேல் தண்டு எடுக்க புறக்கிடும்
சேரர் வார்த்தை செவிப்பட்டது இல்லையோ – கலிங்:382/1,2

மேல்


புறங்கொடாத (1)

பொரு தட கை வாள் எங்கே மணி மார்பு எங்கே போர் முகத்தில் எவர் வரினும் புறங்கொடாத
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:484/1,2

மேல்


புறத்தில் (1)

கொண்டு மேரு சிகரத்து ஒரு புறத்தில் எழுதி குவலயம் பெறு தவ பயன் உரைப்ப அரிதால் – கலிங்:180/2

மேல்


புறத்து (1)

கங்காபுரியின் மதில் புறத்து கருதார் சிரம் போய் மிக வீழ – கலிங்:563/1

மேல்


புறத்தே (1)

பொல்லா ஓட்டை கலத்து கூழ் புறத்தே ஒழுக மறித்து பார்த்து – கலிங்:572/1

மேல்


புறப்படுமே (1)

முற்றிய நீள் மர பொதும்பின் முது பாம்பு புறப்படுமே – கலிங்:89/2

மேல்


புறம் (4)

வற்றலாக உலர்ந்த முதுகுகள் மரக்கலத்தின் மறி புறம் ஒப்பன – கலிங்:139/1
கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் – கலிங்:143/2
திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே – கலிங்:328/2
கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால் – கலிங்:371/1

மேல்


புறம்பாக (1)

தாளும் மனமும் புறம்பாக சாத்தும் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:38/2

மேல்


புறம்பும் (1)

உள்ளும் புறம்பும் வெதும்பும் காண் உண்பதனுக்கு ஒருப்படுவீரே – கலிங்:515/2

மேல்


புறவொடு (1)

உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் – கலிங்:190/2

மேல்


புறா (1)

அ நெருப்பினில் புகை திரண்டது ஒப்பு அல்லது ஒப்பு உறா அதனிடை புறா – கலிங்:82/2

மேல்


புன்கு (1)

முற்றல் ஈகை முளிந்த விண்டு முரிந்த புன்கு நிரைந்தவே – கலிங்:78/2

மேல்


புனல் (11)

புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை – கலிங்:1/1
அலை நாடிய புனல் நாடு உடை அபயர்க்கு இடு திறையா – கலிங்:41/1
பாதவம் புனல் பெறாது உணங்குவன பருகும் நம்மை என வெருவியே – கலிங்:81/2
விழுந்து கொழும் குருதி புனல் என்று வெறுங்கை முகந்து முகந்து – கலிங்:169/1
ஒரு துறை புனல் சின புலியும் மானும் உடனே உண்ண வைத்த உரவோன் உலகில் வைத்த அருளும் – கலிங்:189/1
காவிரி புனல் கொணர்ந்த அவனும் புவனியின் – கலிங்:192/2
ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ – கலிங்:224/2
விரி புனல் வேலை நான்கும் வேதங்கள் நான்கும் ஆர்ப்ப – கலிங்:263/1
ஒழிதர செரு உறு புனல் உமிழ்வன உலகு அளப்பன இரதமும் மருவியே – கலிங்:352/4
வயல் ஆறு புகுந்து மணி புனல் வாய் மண்ணாறு வளம் கெழு குன்றி எனும் – கலிங்:368/1
வெந்த இரும்பில் புகும் புனல் போல் வெம் தீ பசியால் வெந்து எரியும் – கலிங்:554/1

மேல்


புனலிடை (1)

சொரி புனலிடை முளைத்தன துறைகளின் அறம் அனைத்துமே – கலிங்:265/2

மேல்


புனலில் (1)

கையில் அணைத்த மணல் கண்பனி சோர் புனலில் கரைய விழுந்து அழுவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:51/2

மேல்


புனலின் (1)

அரிந்த தலை உடன் அமர்ந்தே ஆடு கழை அலை குருதி புனலின் மூழ்கி – கலிங்:118/1

மேல்


புனலும் (1)

ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ – கலிங்:86/2

மேல்


புனலை (1)

படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் – கலிங்:476/2

மேல்


புனை (2)

பொய்யே உறங்கும் மட நல்லீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:36/2
போகம் விளைய நகைசெய்வீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:45/2

மேல்


புனையீரே (3)

வீழ்ந்த கலிங்கர் நிண கலிங்கம் விரித்து விரித்து புனையீரே – கலிங்:509/2
பதம்கொள் புரவி படி தரளம் பொன் பாடகமா புனையீரே – கலிங்:510/2
வேண்டும் அளவும் வாய் நெகிழ்த்து விடுகம்பிகளா புனையீரே – கலிங்:511/2

மேல்


புனையும் (1)

உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே – கலிங்:126/2

மேல்


புனைவீர் (1)

வைத்த பவள வடம் புனைவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:30/2

மேல்