நே – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நேமி 2
நேமியோடு 1
நேய 1
நேர் 6
நேர்_இழை 1
நேரெதிர்த்து 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


நேமி (2)

தண்டு தனு வாள் பணிலம் நேமி எனும் நாம தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படை தரித்தே – கலிங்:240/2
களித்த வீரர் விட்ட நேமி கண்டு வீசு தண்டிடை – கலிங்:431/1

மேல்


நேமியோடு (1)

பறிந்த தேரின் நேமியோடு பார் கிடப்பது ஒக்குமே – கலிங்:430/2

மேல்


நேய (1)

நேய கலவி மயக்கத்தே நிகழ்ந்த மொழியை கிளி உரைப்ப – கலிங்:67/1

மேல்


நேர் (6)

நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் – கலிங்:181/2
நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே – கலிங்:348/2
நேர் முனையில் தொடுத்த பகழிகள் நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில் – கலிங்:436/1
நேர் முனையில் தொடுத்த பகழிகள் நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில் – கலிங்:436/1
அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் – கலிங்:474/2
யானை படை சூரர் நேர் ஆன போழ்து அற்று எழுந்து ஆடுகின்றார் தலை – கலிங்:491/1

மேல்


நேர்_இழை (1)

அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் – கலிங்:474/2

மேல்


நேரெதிர்த்து (1)

துவர் நிற களிற்று உதியர் ஏவலின் சுரிகை போர்முகத்து உருவி நேரெதிர்த்து
அவர் நிணத்தொடு அ குருதி நீர் குழைத்து அவர் கரும் தலை சுவர் அடுக்கியே – கலிங்:99/1,2

மேல்