நு – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


நுகமொடு (1)

எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் – கலிங்:352/2

மேல்


நுகர்தற்கு (1)

தணி தவள பிறையை சடை மிசை வைத்த விடை தலைவர் வனத்தினிடை தனி நுகர்தற்கு நினைத்து – கலிங்:125/1

மேல்


நுகர்ந்திட (1)

உடல் விழுந்திடின் நுகர்ந்திட உவந்த சில பேய் உறு பெரும் பசி உடன்றிட உடன் திரியுமே – கலிங்:113/2

மேல்


நுகரவும் (1)

பூ விரி மதுகரம் நுகரவும் பொரு கயல் இரு கரை புரளவும் – கலிங்:59/1

மேல்


நுடங்க (1)

இடை மொழிந்து இடை நுடங்க வரு யோகினிகளே – கலிங்:116/2

மேல்


நுடங்கவே (1)

கொண்ட ஆயிரம் கொடி நுடங்கவே குமுறு வெம் புலிக்கொடி குலாவவே – கலிங்:293/2

மேல்


நுண் (2)

சூதளவு அளவு எனும் இள முலை துடியளவு அளவு எனும் நுண் இடை – கலிங்:21/1
அக்கிரி குலங்கள் விடும் அங்குலியின் நுண் திவலை அ செழியர் அஞ்சி விடும் அ – கலிங்:298/1

மேல்


நுதல் (1)

அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே – கலிங்:441/2

மேல்


நுதலில் (1)

அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு – கலிங்:442/1

மேல்


நுதிக்கே (1)

நுதிக்கே கூழை வார் என்னும் நோக்க பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:573/2

மேல்


நுரை (6)

நகைத்த விடு பரி முக-கண் நுரை சுரநதி-கண் நுரை என மிதக்கவே – கலிங்:355/2
நகைத்த விடு பரி முக-கண் நுரை சுரநதி-கண் நுரை என மிதக்கவே – கலிங்:355/2
வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே – கலிங்:396/2
இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே – கலிங்:397/1
குருதியின் நதி வெளி பரக்கவே குடை இனம் நுரை என மிதக்கவே – கலிங்:410/1
கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:493/2

மேல்


நுரையின் (1)

அயங்களின் வாயின் நுரையின் அடங்கின தூளி அடைய – கலிங்:361/2

மேல்


நுழை (1)

வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில – கலிங்:588/1

மேல்


நுழைந்து (1)

தீய அ கொடிய கானக தரை திறந்த வாய்-தொறும் நுழைந்து தன் – கலிங்:79/1

மேல்


நுழைவர்கள் (1)

முழைகள் நுழைவர்கள் போரில் இன்று நம் முதுகு செயும் உபகாரம் என்பரே – கலிங்:453/2

மேல்


நுழைவன (1)

வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில – கலிங்:588/1

மேல்