நீ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


நீ (6)

நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் – கலிங்:181/2
ஆர் காப்பார் எங்களை நீ அறிந்தருளி காப்பது அல்லால் அடைய பாழாம் – கலிங்:213/1
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே – கலிங்:323/2
கெட்ட கேட்டினை கேட்டிலை போலும் நீ – கலிங்:381/2
அளத்தி பட்டது அறிந்திலை ஐய நீ – கலிங்:385/2
நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:482/2

மேல்


நீங்க (2)

பேர் ஆழி உலகு அனைத்தும் பிறங்க வளர் இருள் நீங்க
ஓராழி-தனை நடத்தும் ஒண் சுடரை பரவுதுமே – கலிங்:7/1,2
பனி ஆழி உலகு அனைத்தும் பரந்த கலி இருள் நீங்க
தனி ஆழி-தனை நடத்தும் சய_துங்கன் வாழ்க என்றே – கலிங்:8/1,2

மேல்


நீங்கின (1)

அந்தரம் நீங்கின என்ன அந்தர துந்துமி முழங்கி எழுந்தது ஆங்கே – கலிங்:235/2

மேல்


நீட்டுவ (1)

வற்றிய பேய் வாய் உலர்ந்து வறள் நாக்கை நீட்டுவ போல் – கலிங்:89/1

மேல்


நீண்ட (1)

நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த நெடும் குஞ்சி சிரத்தை தன் இனம் என்று எண்ணி – கலிங்:112/1

மேல்


நீதி (1)

திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே – கலிங்:273/2

மேல்


நீந்தி (2)

பண்ணையாக குருதி மடு பாய்ந்து நீந்தி ஆடிரே – கலிங்:507/2
ஆழ்ந்த குருதி மடு நீந்தி அங்கே இனையாது இங்கு ஏறி – கலிங்:509/1

மேல்


நீந்தியும் (1)

பரக்கும் ஓத கடாரம் அழித்த நாள் பாய்ந்த செம்புனல் ஆடியும் நீந்தியும்
குரக்கு வாதம் பிடித்த விதத்தினில் குடி அடங்கலும் கூன் முதுகு ஆனவும் – கலிங்:151/1,2

மேல்


நீயும் (1)

கண்டு காண் உன் புய வலி நீயும் அ – கலிங்:388/1

மேல்


நீர் (21)

நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ – கலிங்:35/1
செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி – கலிங்:52/1
கருவிள நீர் பட ஊடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:52/2
பிழை நினைந்து உருகி அணைவுறா மகிழ்நர் பிரிதல் அஞ்சி விடு கண்கள் நீர்
மழை ததும்ப விரல் தரையிலே எழுதும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:72/1,2
தீயின்-வாயின் நீர் பெறினும் உண்பதோர் சிந்தை கூர வாய் வெந்து வந்து செந்நாயின் – கலிங்:83/1
வாயின் நீர்-தன்னை நீர் எனா நவ்வி நாவினால் நக்கி விக்குமே – கலிங்:83/2
விழி சுழல வரு பேய்த்தேர் மிதந்து வரு நீர் அ நீர் – கலிங்:90/1
விழி சுழல வரு பேய்த்தேர் மிதந்து வரு நீர் அ நீர்
சுழி சுழல வருவது என சூறைவளி சுழன்றிடுமால் – கலிங்:90/1,2
அவர் நிணத்தொடு அ குருதி நீர் குழைத்து அவர் கரும் தலை சுவர் அடுக்கியே – கலிங்:99/2
பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி – கலிங்:108/1
இ கரி தலையின் வாயின்-நின்று உதிர நீர் குடித்து உரும் இடித்து என – கலிங்:163/1
தத்து நீர் வரால் குருமி வென்றதும் தழுவு செந்தமிழ் பரிசில் வாணர் பொன் – கலிங்:198/1
களிறு கங்கை நீர் உண்ண மண்ணையில் காய் சினத்தொடே கலவு செம்பியன் – கலிங்:202/1
ஓதாவரு நதி ஒரு கோதமையுடன் ஒலி நீர் மலி துறை பிறகு ஆக – கலிங்:369/2
கறங்கு வேலை நீர் உண கவிழ்ந்த மேகம் ஒக்குமே – கலிங்:434/2
தோளில் இட்டு நீர் விடும் துருத்தியாளர் ஒப்பரே – கலிங்:435/2
ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர்
ஓடி தெறிக்க கரும் கொண்டல் செம் கொண்டல் ஒக்கின்ற இவ்வாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:485/1,2
மிடையுற்ற தேர் மொட்டு மொட்டு ஒக்க வெம் சோரி நீர் ஒக்க வீழ் தொங்கல் பாசடை – கலிங்:487/1
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் – கலிங்:499/2
முனிவு எனும் கனலை நீர் மூள வைத்திடு-மினோ – கலிங்:522/2
உண்டு மிகுமோ நீர் சொன்ன உபாயம் இதுவும் செய்குவமே – கலிங்:555/2

மேல்


நீர்-தன்னை (1)

வாயின் நீர்-தன்னை நீர் எனா நவ்வி நாவினால் நக்கி விக்குமே – கலிங்:83/2

மேல்


நீர்கள் (1)

வலம்தரு மேக நிரைகள் வறந்தன நீர்கள் சுவறி – கலிங்:360/2

மேல்


நீரும் (1)

நீரும் தெளித்து கலம் வைக்க நிலமே சமைத்து கொள்ளீரே – கலிங்:557/2

மேல்


நீல (1)

நீல மா மணி சிவிகை வெள்ளமும் நித்தில குல கவிகை வெள்ளமும் – கலிங்:292/1

மேல்


நீலி (1)

குறு மோடீ நெடு நிணமாலாய் குடை கலதீ கூரெயிறீ நீலி
மறிமாடீ குதிர்வயிறீ கூழ் அட வாரீர் கூழ் அட வாரீரே – கலிங்:504/1,2

மேல்


நீவி (1)

கலை நீவி யாரேனும் இல்லா இடத்தே கண்ணுற்று நெஞ்சம் களிப்பீர்கள் திற-மின் – கலிங்:47/2

மேல்


நீள் (6)

நிலவை துகில் என்று எடுத்து உடுப்பீர் நீள் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:34/2
முற்றிய நீள் மர பொதும்பின் முது பாம்பு புறப்படுமே – கலிங்:89/2
அற்ற தோள் இவை அலைப்ப பார் உவை அறாத நீள் குடர் மிதப்ப பார் – கலிங்:166/1
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/2
மொய்த்து இலங்கிய தாரகை வானின் நீள் முகட்டு எழுந்த முழுமதிக்கு ஒப்பு என – கலிங்:316/1
வட்டம் இட்ட நீள் மதிற்கு வைத்த பூழை ஒக்குமே – கலிங்:426/2

மேல்