நி – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிகர் 1
நிகர்த்தன 1
நிகழ்ந்த 1
நிகளங்களொடு 1
நிகளம் 1
நிண 11
நிணங்கள் 1
நிணத்தொடு 1
நிணம் 1
நிணமாலாய் 1
நிணமும் 2
நித்தகாரர் 1
நித்தில 3
நித்திலம் 2
நிதம்ப 1
நிதி 2
நிமித்தம் 1
நிமிர 2
நிரந்த 1
நிருத்தம் 1
நிருபர் 1
நிரை 5
நிரைக்கவே 1
நிரைகள் 3
நிரைத்தது 1
நிரைத்தலின் 2
நிரைத்து 6
நிரைந்தவே 1
நிரையே 1
நிரையொடு 1
நில்லாது 1
நில 5
நிலங்கள் 1
நிலத்திடை 2
நிலத்தின் 1
நிலத்து 3
நிலத்துளோர் 1
நிலத்தை 2
நிலம் 8
நிலமகளை 1
நிலமுறு 1
நிலமே 1
நிலவறை 1
நிலவு 3
நிலவை 1
நிலா 2
நிலாமல் 1
நிலாவும் 2
நிலை 4
நிலைக்கவே 1
நிலைகுலைந்து 1
நிலைநிறுத்த 1
நிலைபெற 1
நிலைபெறுகவே 1
நிவந்த 1
நிழல் 6
நிழலில் 3
நிழலினை 1
நிழலுற்ற 1
நிழற்றவே 1
நிற்க 1
நிற்கும் 6
நிற்குமாலோ 1
நிற்பரே 1
நிற்பன 1
நிற்பார் 1
நிற்பிடம் 1
நிற 1
நிறத்தவனை 1
நிறம் 1
நிறுத்தி 2
நிறுத்திய 1
நிறுவிய 1
நிறை 7
நிறைகவே 1
நிறைத்த 1
நிறைத்தன 1
நிறைதலின் 1
நிறைந்த 1
நிறைந்தது 1
நிறைந்தன 1
நிறைந்து 1
நிறையாத 1
நிறைவித்தாள் 1
நின் 4
நின்ற 6
நின்றபடி 1
நின்றவரும் 1
நின்றவா 1
நின்றனர் 1
நின்றீர் 1
நின்று 17
நின்றே 1
நின்றேம் 2
நின்னுடைய 1
நினைத்த 1
நினைத்தியால் 1
நினைத்து 1
நினைத்துமே 1
நினைந்து 2
நினைப்பதன் 1
நினைப்பவர் 1
நினைப்பளவில் 1
நினைப்பினை 1
நினைப்பு 1
நினைவுற்றிலை 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


நிகர் (1)

அ அருக்கன் மகன் ஆகி மனு மேதினி புரந்து அரிய காதலனை ஆவினது கன்று நிகர் என்று – கலிங்:187/1

மேல்


நிகர்த்தன (1)

இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் – கலிங்:413/1

மேல்


நிகழ்ந்த (1)

நேய கலவி மயக்கத்தே நிகழ்ந்த மொழியை கிளி உரைப்ப – கலிங்:67/1

மேல்


நிகளங்களொடு (1)

நிருபர் அணி வென்ற அகளங்கன் மத யானை நிகளங்களொடு நிற்பன அதற்கு – கலிங்:227/1

மேல்


நிகளம் (1)

நிகளம் பூண்டன அடியேம் நெடும் பசியால் அற உலர்ந்து நெற்றாய் அற்றேம் – கலிங்:218/2

மேல்


நிண (11)

கள போர் விளைந்த கலிங்கத்து கலிங்கர் நிண கூழ் கள பேயின் – கலிங்:75/1
எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி – கலிங்:106/2
பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி – கலிங்:108/1
நிண மெத்தை விரித்து உயர்ந்த நிலா திகழும் பஞ்சசயனத்தின் மேலே – கலிங்:154/2
குடர் சூடி நிண சட்டை இட்டு நின்ற கோயில் நாயகி நெடும் பேய் கும்பிட்டு ஆங்கே – கலிங்:156/2
நிணங்கள் பார் நிண மணம் கனிந்தன நிலங்கள் பார் நிலம் அடங்கலும் – கலிங்:167/1
சுற்ற நிண துகில் பெற்றனம் என்று சுலாவு வெறுங்கையவே – கலிங்:170/1
நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று – கலிங்:476/1
நெருங்கு ஆகவ செம் களத்தே தயங்கும் நிண போர்வை மூடிக்கொள – கலிங்:486/1
வீழ்ந்த கலிங்கர் நிண கலிங்கம் விரித்து விரித்து புனையீரே – கலிங்:509/2
மயிரை பார்த்து நிண துகிலால் வடித்து கூழை வாரீரே – கலிங்:566/2

மேல்


நிணங்கள் (1)

நிணங்கள் பார் நிண மணம் கனிந்தன நிலங்கள் பார் நிலம் அடங்கலும் – கலிங்:167/1

மேல்


நிணத்தொடு (1)

அவர் நிணத்தொடு அ குருதி நீர் குழைத்து அவர் கரும் தலை சுவர் அடுக்கியே – கலிங்:99/2

மேல்


நிணம் (1)

வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் – கலிங்:500/1

மேல்


நிணமாலாய் (1)

குறு மோடீ நெடு நிணமாலாய் குடை கலதீ கூரெயிறீ நீலி – கலிங்:504/1

மேல்


நிணமும் (2)

நிணமும் தசையும் பருந்து இசிப்ப நெருப்பும் பருத்தியும் பொன்று – கலிங்:120/1
கதம் பெற்று ஆர்க்கும் செறுநர் விழி கனலும் நிணமும் அணங்கின்-பால் – கலிங்:561/1

மேல்


நித்தகாரர் (1)

நிவந்த ஆடல் ஆட்டுவிக்கும் நித்தகாரர் ஒக்குமே – கலிங்:432/2

மேல்


நித்தில (3)

நீல மா மணி சிவிகை வெள்ளமும் நித்தில குல கவிகை வெள்ளமும் – கலிங்:292/1
நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே – கலிங்:316/2
களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்து எதிர் கறுவிலர் சிலர் கலவி தலை நித்தில
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே – கலிங்:416/1,2

மேல்


நித்திலம் (2)

திக்கில் உள நித்திலம் முகந்துகொடு வீசி ஒரு தென்றல் வருகின்றது எனவே – கலிங்:298/2
ஈரம் உடையன நித்திலம் ஏறு நவமணி கட்டிய – கலிங்:334/3

மேல்


நிதம்ப (1)

தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே – கலிங்:290/1

மேல்


நிதி (2)

நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே – கலிங்:19/2
நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே – கலிங்:20/2

மேல்


நிமித்தம் (1)

எய்திய இடத்து உள நிமித்தம் இவை கேண்மோ – கலிங்:221/2

மேல்


நிமிர (2)

நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே – கலிங்:423/2
நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவர் நெறியினை எறி ஒடிகிற்பவர் ஒத்து எதிர் – கலிங்:424/1

மேல்


நிரந்த (1)

பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:479/2

மேல்


நிருத்தம் (1)

நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய – கலிங்:321/1

மேல்


நிருபர் (1)

நிருபர் அணி வென்ற அகளங்கன் மத யானை நிகளங்களொடு நிற்பன அதற்கு – கலிங்:227/1

மேல்


நிரை (5)

நிரை மணி பல குயிற்றிய நெடு முடி மிசை விதிப்படி – கலிங்:265/1
தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே – கலிங்:290/1
வேழம் நிரை என்ற மலை எங்கும் மிடைகின்ற அயில் வென்றி அபயன்-தன் அருளால் – கலிங்:297/1
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன – கலிங்:351/3
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ – கலிங்:353/2

மேல்


நிரைக்கவே (1)

அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே – கலிங்:418/2

மேல்


நிரைகள் (3)

வலம்தரு மேக நிரைகள் வறந்தன நீர்கள் சுவறி – கலிங்:360/2
அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே – கலிங்:418/2
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை – கலிங்:419/1

மேல்


நிரைத்தது (1)

அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே – கலிங்:412/2

மேல்


நிரைத்தலின் (2)

குடை நிரைத்தலின் தழை நெருக்கலின் கொடி விரித்தலின் குளிர் சதுக்கம் ஒத்து – கலிங்:345/1
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே – கலிங்:345/2

மேல்


நிரைத்து (6)

ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே – கலிங்:102/2
பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே – கலிங்:122/2
முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே – கலிங்:287/2
யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை – கலிங்:291/1
விடுத்த வீரர் ஆயுதங்கள் மேல் விழாமலே நிரைத்து
எடுத்த வேலி போல் கலிங்கர் வட்டணங்கள் இட்டவே – கலிங்:425/1,2
கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:493/2

மேல்


நிரைந்தவே (1)

முற்றல் ஈகை முளிந்த விண்டு முரிந்த புன்கு நிரைந்தவே – கலிங்:78/2

மேல்


நிரையே (1)

நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று – கலிங்:476/1

மேல்


நிரையொடு (1)

துணிகள் பட மத மா முறிந்தன துரக நிரையொடு தேர் முறிந்தவே – கலிங்:445/2

மேல்


நில்லாது (1)

ஓதிய நெறியின் நில்லாது ஒழுக்கமும் மறந்த போயே – கலிங்:259/2

மேல்


நில (5)

இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி – கலிங்:206/2
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த – கலிங்:240/1
நிறை வாழ்வை பெறல் நமக்கும் அணித்து என்று நில பாவை களிப்ப விந்தத்து – கலிங்:244/1
முனைகள் ஒட்டினர் முடியினை இடறுவ முடியின் முத்தினை விளை புகழ் என நில
முதுகில் வித்துவ நிலமுறு துகள் அற முகில் மிதிப்பன முகில் விடு துளியொடு – கலிங்:351/1,2
தாள் இரண்டால் நில வேந்தர் தலை தாங்கும் சய_துங்கன் – கலிங்:543/1

மேல்


நிலங்கள் (1)

நிணங்கள் பார் நிண மணம் கனிந்தன நிலங்கள் பார் நிலம் அடங்கலும் – கலிங்:167/1

மேல்


நிலத்திடை (2)

எயிற்றை அதுக்கி நிலத்திடை பேய்கள் நிறைத்தன மேல் விழவே – கலிங்:171/2
வாயினில் புகு வேல்கள் பற்று வல கையோடு நிலத்திடை
சாயும் மற்று அவர் காளம் ஊதிகள் தம்மை ஒத்தமை காண்-மினோ – கலிங்:498/1,2

மேல்


நிலத்தின் (1)

அ நிலத்தின் மேல் வெம்மையை குறித்து அல்லவோ நிலத்து அடி இடாததே – கலிங்:84/2

மேல்


நிலத்து (3)

அ நிலத்தின் மேல் வெம்மையை குறித்து அல்லவோ நிலத்து அடி இடாததே – கலிங்:84/2
அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே – கலிங்:184/2
பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார் – கலிங்:499/1

மேல்


நிலத்துளோர் (1)

இ நிலத்துளோர் ஏகலாவதற்கு எளிய கானமோ அரிய வானுளோர் – கலிங்:84/1

மேல்


நிலத்தை (2)

எழுந்து விழும் தசை என்று நிலத்தை இருந்து துழாவிடுமே – கலிங்:169/2
நிலத்தை சமைத்து கொள்ளீரே நெடும் கை களிற்றின் இரு செவியாம் – கலிங்:560/1

மேல்


நிலம் (8)

இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே – கலிங்:4/2
நிலம் நான்கும் திசை நான்கும் நெடும் கடல்கள் ஒரு நான்கும் – கலிங்:6/1
நிலம் புடைபேர்ந்து ஓடாமே நெடு மோடி நிறுத்திய பேய் – கலிங்:88/1
நிணங்கள் பார் நிண மணம் கனிந்தன நிலங்கள் பார் நிலம் அடங்கலும் – கலிங்:167/1
நிலம் தரு தூளி பருகி நிறைந்தது வானின் வயிறு – கலிங்:360/1
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் – கலிங்:500/2
பொழி மதத்தால் நிலம் மெழுகி பொடிந்து உதிர்ந்த பொடி தரள பிண்டி தீட்டி – கலிங்:517/1
பாணிகளால் நிலம் திருத்தி படை கலிங்கர் அணி பகழி – கலிங்:546/1

மேல்


நிலமகளை (1)

அருமறையின் நெறி காட்ட அயன் பயந்த நிலமகளை அண்டம் காக்கும் – கலிங்:2/1

மேல்


நிலமுறு (1)

முதுகில் வித்துவ நிலமுறு துகள் அற முகில் மிதிப்பன முகில் விடு துளியொடு – கலிங்:351/2

மேல்


நிலமே (1)

நீரும் தெளித்து கலம் வைக்க நிலமே சமைத்து கொள்ளீரே – கலிங்:557/2

மேல்


நிலவறை (1)

பொங்கும் மதிக்கே தினம் நடுங்கி புகுந்த அறையை நிலவறை என்று – கலிங்:68/1

மேல்


நிலவு (3)

நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே – கலிங்:20/2
கவிகையின் நிலவு எறித்தது கலி எனும் இருள் ஒளித்ததே – கலிங்:267/2
கொற்ற வெண்குடை கவிப்ப மிசை கொண்டு கவரி குல மதி புடை கவித்த நிலவு ஒத்துவரவே – கலிங்:282/2

மேல்


நிலவை (1)

நிலவை துகில் என்று எடுத்து உடுப்பீர் நீள் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:34/2

மேல்


நிலா (2)

நிண மெத்தை விரித்து உயர்ந்த நிலா திகழும் பஞ்சசயனத்தின் மேலே – கலிங்:154/2
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே – கலிங்:288/2

மேல்


நிலாமல் (1)

பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் – கலிங்:217/1

மேல்


நிலாவும் (2)

சிறு நிலாவும் அதின் மிகு நிலாவும் என வரு நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:49/2
சிறு நிலாவும் அதின் மிகு நிலாவும் என வரு நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:49/2

மேல்


நிலை (4)

புடைபட இள முலை வளர்-தொறும் பொறை அறிவுடையரும் நிலை தளர்ந்து – கலிங்:22/1
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை – கலிங்:176/1
பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் – கலிங்:217/1

மேல்


நிலைக்கவே (1)

பூதலம் புகழ் பரக்கவே புவி நிலைக்கவே புயல் சுரக்கவே – கலிங்:596/2

மேல்


நிலைகுலைந்து (1)

உறுவது என்-கொல் என நிலைகுலைந்து அரசர் உயிர் நடுங்க ஒளிர் பவள வாய் – கலிங்:339/1

மேல்


நிலைநிறுத்த (1)

செயல் வண்ணம் நிலைநிறுத்த மலைமகளை புணர்ந்தவனை சிந்தை செய்வாம் – கலிங்:1/2

மேல்


நிலைபெற (1)

ஓரிரண்டு திரு குலமும் நிலைபெற வந்து ஒரு குடை கீழ் கடலும் திக்கும் – கலிங்:12/1

மேல்


நிலைபெறுகவே (1)

நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே – கலிங்:19/2

மேல்


நிவந்த (1)

நிவந்த ஆடல் ஆட்டுவிக்கும் நித்தகாரர் ஒக்குமே – கலிங்:432/2

மேல்


நிழல் (6)

ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு – கலிங்:80/1
ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும் நிற்கும் நிழல் ஓரிடத்தும் உள அல்லவே – கலிங்:80/2
ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும் நிற்கும் நிழல் ஓரிடத்தும் உள அல்லவே – கலிங்:80/2
ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ – கலிங்:81/1
நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் சுடர் பொறி தெறித்து எழ நிழல் கொடி தழல் கதுவவே – கலிங்:411/2
நிழல் கொடி தழல் கதுவலின் கடிது ஒளித்த அவை நினைப்பவர் நினைப்பதன் முனே – கலிங்:412/1

மேல்


நிழலில் (3)

ஒரு தனி வெண்குடை உலகில் ஒளி கொள் நலம் தரு நிழலில் – கலிங்:268/2
ஒரு கரு வெம் கலி கழுவி உலவு பெரும் புகழ் நிழலில் – கலிங்:269/2
நிழலில் அடைந்தன திசைகள் நெறியில் அடைந்தன மறைகள் – கலிங்:270/1

மேல்


நிழலினை (1)

ஒருவர் ஒருவரின் ஓட முந்தினர் உடலின் நிழலினை ஓட அஞ்சினர் – கலிங்:452/1

மேல்


நிழலுற்ற (1)

எற்றை பகலினும் வெள்ளணி நாள் இருநில பாவை நிழலுற்ற
கொற்ற குடையினை பாடீரே குலோத்துங்க சோழனை பாடீரே – கலிங்:533/1,2

மேல்


நிழற்றவே (1)

நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே – கலிங்:316/2

மேல்


நிற்க (1)

பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே – கலிங்:178/2

மேல்


நிற்கும் (6)

ஆரணமாம் நாற்கூடத்து அணைந்து நிற்கும் ஐம் கரத்தது ஒரு களிற்றுக்கு அன்பு செய்வாம் – கலிங்:9/2
அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே – கலிங்:10/2
ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும் நிற்கும் நிழல் ஓரிடத்தும் உள அல்லவே – கலிங்:80/2
எவ்வளவும் திரிபுவனம் உளவாய் தோன்றும் எவ்வளவும் குல மறைகள் உளவாய் நிற்கும்
அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் – கலிங்:207/1,2
கயிற்றால் இழுப்புண்டு சாயாது நிற்கும் கழாய் ஒத்தல் காண்-மின்களோ – கலிங்:488/2
முது குவடு இப்படி இருக்கும் என்ன நிற்கும் முனை களிற்றோர் செரு களத்து முந்து தங்கள் – கலிங்:502/1

மேல்


நிற்குமாலோ (1)

கொடுத்த சிரம் கொற்றவையை பரவுமாலோ குறையுடலம் கும்பிட்டு நிற்குமாலோ – கலிங்:111/2

மேல்


நிற்பரே (1)

இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே – கலிங்:416/2

மேல்


நிற்பன (1)

நிருபர் அணி வென்ற அகளங்கன் மத யானை நிகளங்களொடு நிற்பன அதற்கு – கலிங்:227/1

மேல்


நிற்பார் (1)

பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார்
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் – கலிங்:499/1,2

மேல்


நிற்பிடம் (1)

நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே – கலிங்:348/2

மேல்


நிற (1)

துவர் நிற களிற்று உதியர் ஏவலின் சுரிகை போர்முகத்து உருவி நேரெதிர்த்து – கலிங்:99/1

மேல்


நிறத்தவனை (1)

கலை வளர் உத்தமனை கரு முகில் ஒப்பவனை கரட தட கடவுள் கனக நிறத்தவனை
சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே – கலிங்:127/1,2

மேல்


நிறம் (1)

பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் – கலிங்:11/1

மேல்


நிறுத்தி (2)

கோப்பு எலாம் குலைந்தோர்-தம்மை குறியிலே நிறுத்தி வைத்தே – கலிங்:262/2
துதிக்கை துணியை பல்லின் மேல் செவ்வே நிறுத்தி துதிக்கையின் – கலிங்:573/1

மேல்


நிறுத்திய (1)

நிலம் புடைபேர்ந்து ஓடாமே நெடு மோடி நிறுத்திய பேய் – கலிங்:88/1

மேல்


நிறுவிய (1)

ஒரு நினைப்பினை உடையன வினையன உயர் செய் மொட்டொடு மலர் என நிறுவிய
ஒழிதர செரு உறு புனல் உமிழ்வன உலகு அளப்பன இரதமும் மருவியே – கலிங்:352/3,4

மேல்


நிறை (7)

பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:29/2
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை
கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:33/1,2
உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் – கலிங்:190/2
நிறை வாழ்வை பெறல் நமக்கும் அணித்து என்று நில பாவை களிப்ப விந்தத்து – கலிங்:244/1
சென்னி ஆணையுடன் ஆணையை நடத்தும் உரிமை தியாகவல்லி நிறை செல்வி உடன் மல்கி வரவே – கலிங்:286/2
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே – கலிங்:423/2
நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவர் நெறியினை எறி ஒடிகிற்பவர் ஒத்து எதிர் – கலிங்:424/1

மேல்


நிறைகவே (1)

நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே – கலிங்:19/2

மேல்


நிறைத்த (1)

அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை – கலிங்:419/1

மேல்


நிறைத்தன (1)

எயிற்றை அதுக்கி நிலத்திடை பேய்கள் நிறைத்தன மேல் விழவே – கலிங்:171/2

மேல்


நிறைதலின் (1)

நிதி தரு பயிர் வளம் நிறைகவே நிறைதலின் உயிர் நிலைபெறுகவே – கலிங்:19/2

மேல்


நிறைந்த (1)

பையாப்போடு பசி காட்டி பதலை நிறைந்த கூழ் காட்டி – கலிங்:570/1

மேல்


நிறைந்தது (1)

நிலம் தரு தூளி பருகி நிறைந்தது வானின் வயிறு – கலிங்:360/1

மேல்


நிறைந்தன (1)

விருதர் இரு துணி பார் நிறைந்தன விடர்கள் தலை மலையாய் நெளிந்தன – கலிங்:446/1

மேல்


நிறைந்து (1)

பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே – கலிங்:368/2

மேல்


நிறையாத (1)

வன் பிலத்தொடு வாது செய் வாயின வாயினால் நிறையாத வயிற்றின – கலிங்:136/1

மேல்


நிறைவித்தாள் (1)

உள் அ போர் இரண்டு நிறைவித்தாள் உறையும் காடு பாடுவாம் – கலிங்:75/2

மேல்


நின் (4)

ஏற நின் இரு திரு கண் வைத்து அருள்செய் இ கையில் சில துதிக்கை பார் – கலிங்:162/1
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை – கலிங்:176/1
காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின்
போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் – கலிங்:179/1,2
சூதர் மாகதர் ஆகிய மாந்தரும் துய்ய மங்கல பாடகர்-தாமும் நின்
பாதம் ஆதரர் ஆயவர்கட்கு எலாம் பைம்பொன் மௌலி என புகழ் பாடவே – கலிங்:322/1,2

மேல்


நின்ற (6)

ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ – கலிங்:81/1
குடர் சூடி நிண சட்டை இட்டு நின்ற கோயில் நாயகி நெடும் பேய் கும்பிட்டு ஆங்கே – கலிங்:156/2
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் – கலிங்:191/2
அன்று இமய வெற்பினிடை நின்ற வரும் அ பேய் – கலிங்:220/2
நின்ற போழ்தினில் என்னை நினைத்தியால் – கலிங்:389/2
என்று களித்து குமண்டையிட்டே ஏப்பமிட்டு பருத்து நின்ற
குன்று குனிப்பன போல் களத்து கும்பிட்டே நடமிட்டனவே – கலிங்:585/1,2

மேல்


நின்றபடி (1)

பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே – கலிங்:178/2

மேல்


நின்றவரும் (1)

உரைசெயும் திறைகள் ஒழிய நின்றவரும் உளர்-கொல் என்று அருளு பொழுதிலே – கலிங்:337/2

மேல்


நின்றவா (1)

கரும் காகம் வெண் காகமாய் நின்றவா முன்பு காணாத காண்-மின்களோ – கலிங்:486/2

மேல்


நின்றனர் (1)

திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே – கலிங்:328/2

மேல்


நின்றீர் (1)

வெருவா நின்றீர் ஆயிரம் வாய் வேண்டுமோ இ கூழ் உணவே – கலிங்:553/2

மேல்


நின்று (17)

பிடி-மின் என்ற பொருள் விளைய நின்று அருள்செய் பெடை நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:25/2
ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ – கலிங்:81/1
புலம்பொடு நின்று உயிர்ப்பன போல் புகைந்து மரம் கரிந்து உளவால் – கலிங்:88/2
வீங்கு தலை நெடும் கழையின் மிசை-தோறும் திசை-தோறும் விழித்து நின்று
தூங்கு தலை சிரிப்பன கண்டு உறங்குதலை மறந்திருக்கும் சுழல் கண் சூர் பேய் – கலிங்:117/1,2
சேனை வீரர் நின்று ஆர்த்திடும் ஆர்ப்பினில் திமிரி வெம் களத்தில் செவிடு ஆனவும் – கலிங்:149/2
அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது – கலிங்:158/1
தாங்கள் பாரதம் முடிப்பளவும் நின்று தருமன் தன் கடற்படை தனக்கு உதவி செய்த அவனும் – கலிங்:194/2
அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே – கலிங்:281/1
கனக தானம் முறை நின்று கவிவாணர் பெறவே கரட தானம் மத வாரணமும் அன்று பெறவே – கலிங்:281/2
நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே – கலிங்:316/2
என எடுத்து உரைத்து அதிசயித்து நின்று இனைய மண்ணுளோர் அனைய விண்ணுளோர் – கலிங்:349/1
கட்டு அறுத்தவர் போல் நின்று கட்டுண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:457/2
நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் – கலிங்:476/1,2
நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:482/2
தூசி எழுந்தமை பாடி நின்று தூசியும் இட்டு நின்று ஆடினவே – கலிங்:586/2
தூசி எழுந்தமை பாடி நின்று தூசியும் இட்டு நின்று ஆடினவே – கலிங்:586/2
இரு கையும் வென்றது ஒர் வென்றி பாடி இரு கையும் வீசி நின்று ஆடினவே – கலிங்:587/2

மேல்


நின்றே (1)

வேலாலும் வில்லாலும் வேலி கோலி வெற்பு-அதனை விடியளவும் காத்து நின்றே – கலிங்:464/2

மேல்


நின்றேம் (2)

வேகைக்கு விறகு ஆனேம் மெலியா நின்றேம் மெலிந்த உடல் தடிப்பதற்கு விரகும் காணேம் – கலிங்:215/1
சேனை மடி களம் கண்டேம் திகைத்து நின்றேம் தெலுங்கரேம் என்று சில கலிங்கர் தங்கள் – கலிங்:469/1

மேல்


நின்னுடைய (1)

நின்னுடைய பேதைமையினால் உரைசெய்தாய் இது நினைப்பளவில் வெல்ல அரிதோ – கலிங்:392/2

மேல்


நினைத்த (1)

அருத்தியின் பிழை நினைத்த கூளியை அறுத்து அவன் தலை அவன் பெற – கலிங்:160/1

மேல்


நினைத்தியால் (1)

நின்ற போழ்தினில் என்னை நினைத்தியால் – கலிங்:389/2

மேல்


நினைத்து (1)

தணி தவள பிறையை சடை மிசை வைத்த விடை தலைவர் வனத்தினிடை தனி நுகர்தற்கு நினைத்து
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே – கலிங்:125/1,2

மேல்


நினைத்துமே (1)

சோதி மென் கொடிகள் ஏழின் ஏழிரு துணை பதம் தொழ நினைத்துமே – கலிங்:17/2

மேல்


நினைந்து (2)

பேணும் கொழுநர் பிழைகள் எலாம் பிரிந்த பொழுது நினைந்து அவரை – கலிங்:65/1
பிழை நினைந்து உருகி அணைவுறா மகிழ்நர் பிரிதல் அஞ்சி விடு கண்கள் நீர் – கலிங்:72/1

மேல்


நினைப்பதன் (1)

நிழல் கொடி தழல் கதுவலின் கடிது ஒளித்த அவை நினைப்பவர் நினைப்பதன் முனே – கலிங்:412/1

மேல்


நினைப்பவர் (1)

நிழல் கொடி தழல் கதுவலின் கடிது ஒளித்த அவை நினைப்பவர் நினைப்பதன் முனே – கலிங்:412/1

மேல்


நினைப்பளவில் (1)

நின்னுடைய பேதைமையினால் உரைசெய்தாய் இது நினைப்பளவில் வெல்ல அரிதோ – கலிங்:392/2

மேல்


நினைப்பினை (1)

ஒரு நினைப்பினை உடையன வினையன உயர் செய் மொட்டொடு மலர் என நிறுவிய – கலிங்:352/3

மேல்


நினைப்பு (1)

பிடர் ஒடித்தல்-கொல் படை நினைப்பு என பிரளயத்தினில் திரளவே – கலிங்:343/2

மேல்


நினைவுற்றிலை (1)

பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே – கலிங்:373/2

மேல்