தோ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


தோகை (2)

மேதி புள் அலகை தோகை ஏறு உவணம் வேழம் என்ற கொடி ஏழு உடை – கலிங்:17/1
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/2

மேல்


தோய் (2)

தண் கொடை மானதன் மார்பு தோய் தாதகி மாலையின் மேல் விழும் – கலிங்:31/1
செ வண்ண குருதி தோய் சிறு பூத தீபக்கால் கட்டில் இட்டே – கலிங்:153/2

மேல்


தோய்க்கில் (1)

இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ – கலிங்:554/2

மேல்


தோய (1)

தோய கலவி அமுது அளிப்பீர் துங்க கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:61/2

மேல்


தோரணம் (2)

கார் இரும்பின் மகர தோரணம் ஆக கரும் பேய்கள் – கலிங்:105/1
மணி ஊசன் என மதுரை மகர தோரணம் பறித்து மறித்து நாட்டி – கலிங்:107/2

மேல்


தோல் (1)

புரவி உரி தோல் பட்டைக்கே கூழை பொதிந்து வையீரே – கலிங்:576/2

மேல்


தோலாத (1)

தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல – கலிங்:464/1

மேல்


தோழிமார் (1)

கனவு என கூறுவீர் தோழிமார் நகை முகம் கண்ட பின் தேறுவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:35/2

மேல்


தோள் (9)

விலையிலாத வடம் முலையில் ஆட விழி குழையில் ஆட விழை கணவர் தோள்
மலையில் ஆடி வரும் மயில்கள் போல வரும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:42/1,2
அற்ற தோள் இவை அலைப்ப பார் உவை அறாத நீள் குடர் மிதப்ப பார் – கலிங்:166/1
தண் ஆரின் மலர் திரள் தோள் அபயன் தான் ஏவிய சேனை தனக்கு அடைய – கலிங்:363/1
என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல் – கலிங்:392/1
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:484/2
கவன நெடும் பரி வீர தரன் காவிரி நாடுடையான் இரு தோள்
அவனி சுமந்தமை பாடீரே அரவு தவிர்ந்தமை பாடீரே – கலிங்:528/1,2
தோள் இரண்டால் வாணனை முன் துணித்த தோள் ஆயிரமே – கலிங்:543/2
தோள் இரண்டால் வாணனை முன் துணித்த தோள் ஆயிரமே – கலிங்:543/2
ஆழி முதல் படையெடுத்த அணி நெடும் தோள் ஆயிரமே – கலிங்:544/2

மேல்


தோளில் (2)

வாளில் வெட்டி வாரண கை தோளில் இட்ட மைந்தர் தாம் – கலிங்:435/1
தோளில் இட்டு நீர் விடும் துருத்தியாளர் ஒப்பரே – கலிங்:435/2

மேல்


தோளினை (1)

அபயன் அருளினை பாடினவே அணி செறி தோளினை வாழ்த்தினவே – கலிங்:590/2

மேல்


தோற்கும் (1)

பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் – கலிங்:11/1

மேல்


தோன்றலை (2)

பண்டை மயிலையும் பாடீரே பல்லவர் தோன்றலை பாடீரே – கலிங்:534/2
சூட்டிய தோன்றலை பாடீரே தொண்டையர் வேந்தனை பாடீரே – கலிங்:535/2

மேல்


தோன்றி (3)

இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி – கலிங்:206/2
அருள் திருவின் திரு வயிற்றில் வந்து தோன்றி ஆலிலையில் அவதரித்தான் அவனே மீள – கலிங்:234/2
ஒலி கடல் அருக்கன் என்ன உலகு உய்ய வந்து தோன்றி – கலிங்:261/2

மேல்


தோன்றும் (4)

இருந்த உடல் கொள காலன் இடுகின்ற நெடும் தூண்டில் என்ன தோன்றும் – கலிங்:118/2
எவ்வளவும் திரிபுவனம் உளவாய் தோன்றும் எவ்வளவும் குல மறைகள் உளவாய் நிற்கும் – கலிங்:207/1
கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும்
ஒலி கடல் அருக்கன் என்ன உலகு உய்ய வந்து தோன்றி – கலிங்:261/1,2
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் – கலிங்:499/2

மேல்


தோன்றுவ (1)

கொள்ளி கொண்டு இரண்டே முழை உட்புகின் குன்று தோன்றுவ போல விழிப்பன – கலிங்:138/2

மேல்


தோன்றுவன (1)

கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:475/2

மேல்