தொ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொகை 2
தொங்கல் 1
தொடங்கி 1
தொடங்குக 1
தொடர்ந்து 1
தொடர 3
தொடரவே 1
தொடு 1
தொடுத்த 1
தொடுத்து 2
தொடுத்துவிட 1
தொடை 3
தொடைகள் 1
தொடையை 1
தொண்டைமான் 2
தொண்டைமானே 1
தொண்டையர் 1
தொண்டையர்க்கு 1
தொல் 1
தொலைய 1
தொழ 4
தொழில் 3
தொழிலோர் 1
தொழு 1
தொழு-அதனை 1
தொழுதனன் 1
தொழுது 5
தொளை 5
தொளையால் 1
தொளையின் 1
தொனி 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


தொகை (2)

சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே – கலிங்:127/2
நடைகள் மென் சொல் என்று அடைய ஒப்பிலா நகை மணி கொடி தொகை பரக்கவே – கலிங்:294/2

மேல்


தொங்கல் (1)

மிடையுற்ற தேர் மொட்டு மொட்டு ஒக்க வெம் சோரி நீர் ஒக்க வீழ் தொங்கல் பாசடை – கலிங்:487/1

மேல்


தொடங்கி (1)

துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/2

மேல்


தொடங்குக (1)

சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே – கலிங்:393/2

மேல்


தொடர்ந்து (1)

சுவர்கள் மேல் உடல் அன்றி உடல்கள் எங்கும் தொடர்ந்து பிடித்து அறுத்தார் முன் அடைய ஆங்கே – கலிங்:470/2

மேல்


தொடர (3)

சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி – கலிங்:110/1
தொழுது மன்னரே கரைசெய் பொன்னியில் தொடர வந்திலா முகரியை படத்து – கலிங்:197/1
கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:475/2

மேல்


தொடரவே (1)

தொளை இசைப்பவும் திசையிப செவி தொளை அடைத்தலை தொடரவே – கலிங்:344/2

மேல்


தொடு (1)

தொளை முக மத மலை அதிர்வன தொடு கடல் பருகிய முகில் எனவே – கலிங்:396/1

மேல்


தொடுத்த (1)

நேர் முனையில் தொடுத்த பகழிகள் நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில் – கலிங்:436/1

மேல்


தொடுத்து (2)

அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே – கலிங்:420/2
மார்பிடையில் குளித்த பகழியை வார் சிலையில் தொடுத்து விடுவரே – கலிங்:436/2

மேல்


தொடுத்துவிட (1)

அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின – கலிங்:421/1

மேல்


தொடை (3)

அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் – கலிங்:423/1
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட – கலிங்:438/1
ஒரு தொடையை சுழற்றி எறிவர்கள் ஒரு தொடை இட்டு வைப்பர் எறியவே – கலிங்:438/2

மேல்


தொடைகள் (1)

தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் – கலிங்:294/1

மேல்


தொடையை (1)

ஒரு தொடையை சுழற்றி எறிவர்கள் ஒரு தொடை இட்டு வைப்பர் எறியவே – கலிங்:438/2

மேல்


தொண்டைமான் (2)

தொண்டைமான் முதல் மந்திர பாரகர் சூழ்ந்து தன் கழல் சூடி இருக்கவே – கலிங்:327/2
அடைய அ திசை பகை துகைப்பன் என்று ஆசை கொண்டு அடல் தொண்டைமான்
விடை எனக்கு என புலி உயர்த்தவன் விடைகொடுக்க அ பொழுதிலே – கலிங்:342/1,2

மேல்


தொண்டைமானே (1)

சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே – கலிங்:471/2

மேல்


தொண்டையர் (1)

சூட்டிய தோன்றலை பாடீரே தொண்டையர் வேந்தனை பாடீரே – கலிங்:535/2

மேல்


தொண்டையர்க்கு (1)

தொண்டையர்க்கு அரசு முன்வரும் சுரவி துங்க வெள் விடை உயர்த்த கோன் – கலிங்:364/1

மேல்


தொல் (1)

ஒப்புற தனது தொல் மரபும் அ மரபின் மேல் உரைசெய் பல் புகழும் ஒன்றும் ஒழியாத பரிசே – கலிங்:208/2

மேல்


தொலைய (1)

ஒரு வாய் கொண்டே இது தொலைய உண்ண ஒண்ணாது என்று என்று – கலிங்:553/1

மேல்


தொழ (4)

சோதி மென் கொடிகள் ஏழின் ஏழிரு துணை பதம் தொழ நினைத்துமே – கலிங்:17/2
இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் – கலிங்:29/1
மூவுலகும் தொழ நெடு மால் முன் ஒரு நாள் அவதாரம் செய்த பின்னை – கலிங்:233/2
வட்ட மதி ஒத்த குடை மன்னர் தொழ நண்ணினன் வளம் கெழுவு கச்சி நகரே – கலிங்:300/2

மேல்


தொழில் (3)

புயல்வண்ணன் புனல் வார்க்க பூமிசையோன் தொழில் காட்ட புவன வாழ்க்கை – கலிங்:1/1
விதி மறையவர் தொழில் விளைகவே விளைதலின் முகில் மழை பொழிகவே – கலிங்:19/1
குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ – கலிங்:390/2

மேல்


தொழிலோர் (1)

படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் – கலிங்:499/2

மேல்


தொழு (1)

தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல – கலிங்:464/1

மேல்


தொழு-அதனை (1)

தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல – கலிங்:464/1

மேல்


தொழுதனன் (1)

இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன்
மறை மொழிந்தபடி மரபின் வந்த குல திலகன் வண்டை நகர் அரசனே – கலிங்:341/1,2

மேல்


தொழுது (5)

சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி – கலிங்:110/1
இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் – கலிங்:153/1
தொழுது மன்னரே கரைசெய் பொன்னியில் தொடர வந்திலா முகரியை படத்து – கலிங்:197/1
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/2
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/2

மேல்


தொளை (5)

ஒற்றை வான் தொளை புற்று என பாம்புடன் உடும்பும் உட்புக்கு உறங்கிடும் உந்திய – கலிங்:139/2
பாந்தள் நால்வன போலும் உடல் மயிர் பாசி பட்ட பழம் தொளை மூக்கின – கலிங்:140/1
தொளை இசைப்பவும் திசையிப செவி தொளை அடைத்தலை தொடரவே – கலிங்:344/2
தொளை இசைப்பவும் திசையிப செவி தொளை அடைத்தலை தொடரவே – கலிங்:344/2
தொளை முக மத மலை அதிர்வன தொடு கடல் பருகிய முகில் எனவே – கலிங்:396/1

மேல்


தொளையால் (1)

பொதுத்த தொளையால் புக மடுத்து புசித்த வாயை பூசீரே – கலிங்:582/2

மேல்


தொளையின் (1)

கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே – கலிங்:129/2

மேல்


தொனி (1)

மலங்கி எழு பேர் ஒலி என திசை திகைப்புற வரும் தொனி எழுந்த பொழுதே – கலிங்:395/2

மேல்