தை – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தைக்க 1
தைத்த 3

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


தைக்க (1)

வெயில் தாரை வேல் சூழவும் தைக்க மண் மேல் விழா வீரர் வேழம்பர் தம் – கலிங்:488/1

மேல்


தைத்த (3)

பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே – கலிங்:122/2
உலக்கை உச்சி தைத்த போது உழும் கலப்பை ஒக்குமே – கலிங்:427/2
தைத்த போழ்தின் அ கரங்கள் சக்கரங்கள் ஒக்குமே – கலிங்:428/2

மேல்