தூ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


தூக்கி (2)

எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி – கலிங்:106/2
பணியாத வழுதியர்-தம் பாய் களிற்றின் செவி சுளகு பலவும் தூக்கி
மணி ஊசன் என மதுரை மகர தோரணம் பறித்து மறித்து நாட்டி – கலிங்:107/1,2

மேல்


தூங்கு (2)

தூங்கு தலை சிரிப்பன கண்டு உறங்குதலை மறந்திருக்கும் சுழல் கண் சூர் பேய் – கலிங்:117/2
தூங்கு மூன்று எயில் எறிந்த அவனும் திரள் மணி சுடர் விமானம்-அது வான் மிசை உயர்த்த அவனும் – கலிங்:194/1

மேல்


தூசி (2)

தூசி கொண்டு முடி கொண்ட சோழன் ஒரு சூழி வேழம் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:365/2
தூசி எழுந்தமை பாடி நின்று தூசியும் இட்டு நின்று ஆடினவே – கலிங்:586/2

மேல்


தூசியும் (1)

தூசி எழுந்தமை பாடி நின்று தூசியும் இட்டு நின்று ஆடினவே – கலிங்:586/2

மேல்


தூண்டில் (1)

இருந்த உடல் கொள காலன் இடுகின்ற நெடும் தூண்டில் என்ன தோன்றும் – கலிங்:118/2

மேல்


தூணி (1)

தூணிகளே நாழிகளா தூணி மா அளவீரே – கலிங்:546/2

மேல்


தூணிகளே (1)

தூணிகளே நாழிகளா தூணி மா அளவீரே – கலிங்:546/2

மேல்


தூணொடு (1)

எறிதரும் பெரும் கணைமரங்கள் கொண்டு எழுது தூணொடு உத்திரம் இயற்றியே – கலிங்:100/2

மேல்


தூதாகி (1)

சுர குருவின் தூதாகி யமன்-பால் செல்வோன் துணித்து வைத்த சிரம் அன்று தின்ற பேயை – கலிங்:157/1

மேல்


தூது (1)

சூழி முக களிற்று அபயன் தூது நடந்தருளிய நாள் – கலிங்:544/1

மேல்


தூய (2)

பிண மெத்தை அஞ்சு அடுக்கி பேய் அணையை முறித்திட்டு தூய வெள்ளை – கலிங்:154/1
தூய மனுவும் சுருதியும் பொருள் விளங்கி சொற்கள் தெரிய தனது சொற்கள் தெரிவித்தே – கலிங்:241/2

மேல்


தூளி (4)

பிதிர்ந்தன மூரி மலைகள் பிறந்தது தூளி படலம் – கலிங்:359/2
நிலம் தரு தூளி பருகி நிறைந்தது வானின் வயிறு – கலிங்:360/1
அயங்களின் வாயின் நுரையின் அடங்கின தூளி அடைய – கலிங்:361/2
எழு தூளி அடங்க நடந்து உதயத்து ஏகும் திசை கண்டு அது மீள விழும் – கலிங்:362/1

மேல்


தூளியும் (1)

பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே – கலிங்:290/2

மேல்


தூறு (2)

இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே – கலிங்:451/2
வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி – கலிங்:466/1

மேல்