து – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துகள் 1
துகள்படவே 1
துகில் 5
துகிலால் 1
துகிலின் 1
துகிலினை 1
துகிலொடே 1
துகைப்பன் 1
துங்க 2
துங்கபத்திரை 1
துங்கன் 7
துங்கனொடு 1
துஞ்சலுக்கு 1
துஞ்சி 2
துடிப்ப 2
துடியளவு 1
துடுப்பா 1
துடுப்பால் 1
துடைத்து 1
துணங்கை 1
துணி 7
துணிகள் 1
துணித்த 1
துணித்து 3
துணிந்து 2
துணிபடும் 1
துணியிட்டு 1
துணியை 1
துணை 2
துதிக்கை 2
துதிக்கையின் 1
துந்துமி 1
துமிந்தர் 1
துய்ய 1
துயில் 4
துயில்வீர் 1
துயிலும் 1
துயிலும்படி 1
துயிலே 1
துரக 5
துரங்கம் 1
துரிஞ்சில் 1
துருக்கர் 1
துருத்தியாளர் 1
துலாம் 1
துலை 1
துவர் 2
துழாவி 2
துழாவிடுமே 1
துள்ளி 3
துளியொடு 1
துளுநாடியர் 1
துளும்பர்களே 1
துறந்து 1
துறை 4
துறை-தொறும் 1
துறைகள் 1
துறைகளின் 1
துறைத்தலை 1
துறைவனை 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


துகள் (1)

முதுகில் வித்துவ நிலமுறு துகள் அற முகில் மிதிப்பன முகில் விடு துளியொடு – கலிங்:351/2

மேல்


துகள்படவே (1)

அடவிகள் பொடிபட அருவிகள் அனல்பட அரு வரை துகள்படவே – கலிங்:400/2

மேல்


துகில் (5)

விடு-மின் எங்கள் துகில் விடு-மின் என்று முனி வெகுளி மென் குதலை துகிலினை – கலிங்:25/1
நிலவை துகில் என்று எடுத்து உடுப்பீர் நீள் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:34/2
சுற்ற நிண துகில் பெற்றனம் என்று சுலாவு வெறுங்கையவே – கலிங்:170/1
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/2
அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே – கலிங்:374/2

மேல்


துகிலால் (1)

மயிரை பார்த்து நிண துகிலால் வடித்து கூழை வாரீரே – கலிங்:566/2

மேல்


துகிலின் (1)

துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/2

மேல்


துகிலினை (1)

விடு-மின் எங்கள் துகில் விடு-மின் என்று முனி வெகுளி மென் குதலை துகிலினை
பிடி-மின் என்ற பொருள் விளைய நின்று அருள்செய் பெடை நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:25/1,2

மேல்


துகிலொடே (1)

சொருகு கொந்தளகம் ஒரு கை மேல் அலைய ஒரு கை கீழ் அலை செய் துகிலொடே
திரு அனந்தலினும் முகம் மலர்ந்து வரு தெரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:46/1,2

மேல்


துகைப்பன் (1)

அடைய அ திசை பகை துகைப்பன் என்று ஆசை கொண்டு அடல் தொண்டைமான் – கலிங்:342/1

மேல்


துங்க (2)

தோய கலவி அமுது அளிப்பீர் துங்க கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:61/2
தொண்டையர்க்கு அரசு முன்வரும் சுரவி துங்க வெள் விடை உயர்த்த கோன் – கலிங்:364/1

மேல்


துங்கபத்திரை (1)

துங்கபத்திரை செம் களத்திடை சோள சேகரன் வாள் எறிந்த போர் – கலிங்:103/1

மேல்


துங்கன் (7)

தனி ஆழி-தனை நடத்தும் சய_துங்கன் வாழ்க என்றே – கலிங்:8/2
எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை – கலிங்:26/1
உலகை எலாம் கவிக்கின்ற ஒரு கவிகை சய_துங்கன் மரபு கீர்த்தி – கலிங்:211/1
வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே – கலிங்:296/2
சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே – கலிங்:393/2
நாற்கடலை கவித்த குடை நர_துங்கன் அமுதம் எழ – கலிங்:542/1
தாள் இரண்டால் நில வேந்தர் தலை தாங்கும் சய_துங்கன் – கலிங்:543/1

மேல்


துங்கனொடு (1)

கூடிய இன் கனவு-அதனிலே கொடை நர_துங்கனொடு அணைவுறாது – கலிங்:24/1

மேல்


துஞ்சலுக்கு (1)

துஞ்சலுக்கு அணித்தாம் என முன்னமே சொன்ன சொன்ன துறை-தொறும் பேய் எலாம் – கலிங்:144/1

மேல்


துஞ்சி (2)

துஞ்சி வீழ் துரக ராசி பார் உடல் துணிந்து வீழ் குறை துடிப்ப பார் – கலிங்:165/1
மறிந்த கேடகம் கிடப்ப மைந்தர் துஞ்சி வைகுவோர் – கலிங்:430/1

மேல்


துடிப்ப (2)

துஞ்சி வீழ் துரக ராசி பார் உடல் துணிந்து வீழ் குறை துடிப்ப பார் – கலிங்:165/1
மூக்கு அருகே வழு நாறி முடை நாறி உதடுகளும் துடிப்ப வாயை – கலிங்:219/1

மேல்


துடியளவு (1)

சூதளவு அளவு எனும் இள முலை துடியளவு அளவு எனும் நுண் இடை – கலிங்:21/1

மேல்


துடுப்பா (1)

கள பரணி கூழ் பொங்கி வழியாமல் கை துடுப்பா
அளப்பரிய குளப்பு கால் அகப்பைகளாக கொள்ளீரே – கலிங்:548/1,2

மேல்


துடுப்பால் (1)

அழலை கையில் கொள்ளாமே அடுப்பை அவித்து கை துடுப்பால்
சுழல சுழல புடை எங்கும் துழாவி துழாவி கொள்ளீரே – கலிங்:550/1,2

மேல்


துடைத்து (1)

துடைத்து நக்கி சுவை காணும் சூல் பேய்க்கு இன்னும் சொரியீரே – கலிங்:571/2

மேல்


துணங்கை (1)

பிள்ளை வீழ வீழவும் பெரும் துணங்கை கொட்டுமே – கலிங்:309/1

மேல்


துணி (7)

உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே – கலிங்:421/2
உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே – கலிங்:421/2
ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழித்தன உருவிய பிறை முக அ பகழி தலை – கலிங்:422/1
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே – கலிங்:423/2
நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவர் நெறியினை எறி ஒடிகிற்பவர் ஒத்து எதிர் – கலிங்:424/1
விருதர் இரு துணி பார் நிறைந்தன விடர்கள் தலை மலையாய் நெளிந்தன – கலிங்:446/1
குறைத்தலை துணி கொல்லன் எஃகு எறி கூடம் ஒத்தமை காண்-மினோ – கலிங்:497/2

மேல்


துணிகள் (1)

துணிகள் பட மத மா முறிந்தன துரக நிரையொடு தேர் முறிந்தவே – கலிங்:445/2

மேல்


துணித்த (1)

தோள் இரண்டால் வாணனை முன் துணித்த தோள் ஆயிரமே – கலிங்:543/2

மேல்


துணித்து (3)

சுர குருவின் தூதாகி யமன்-பால் செல்வோன் துணித்து வைத்த சிரம் அன்று தின்ற பேயை – கலிங்:157/1
அரிது அரிது இதுவும் என பரி உய்ப்பவர் அடியொடு முடிகள் துணித்து விழுத்துமே – கலிங்:422/2
அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் – கலிங்:423/1

மேல்


துணிந்து (2)

துஞ்சி வீழ் துரக ராசி பார் உடல் துணிந்து வீழ் குறை துடிப்ப பார் – கலிங்:165/1
பிறை பெரும் பணை வேழம் முன்னொடு பின் துணிந்து தரை படும் – கலிங்:497/1

மேல்


துணிபடும் (1)

கரி துணிபடும் உடல் அடுக்கியே கரை என இரு புடை கிடக்கவே – கலிங்:410/2

மேல்


துணியிட்டு (1)

எடுத்து கைகள் வேகாமே இவுளி துணியிட்டு இரு மருங்கும் – கலிங்:552/1

மேல்


துணியை (1)

துதிக்கை துணியை பல்லின் மேல் செவ்வே நிறுத்தி துதிக்கையின் – கலிங்:573/1

மேல்


துணை (2)

சோதி மென் கொடிகள் ஏழின் ஏழிரு துணை பதம் தொழ நினைத்துமே – கலிங்:17/2
இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் – கலிங்:413/1

மேல்


துதிக்கை (2)

ஏற நின் இரு திரு கண் வைத்து அருள்செய் இ கையில் சில துதிக்கை பார் – கலிங்:162/1
துதிக்கை துணியை பல்லின் மேல் செவ்வே நிறுத்தி துதிக்கையின் – கலிங்:573/1

மேல்


துதிக்கையின் (1)

துதிக்கை துணியை பல்லின் மேல் செவ்வே நிறுத்தி துதிக்கையின்
நுதிக்கே கூழை வார் என்னும் நோக்க பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:573/1,2

மேல்


துந்துமி (1)

அந்தரம் நீங்கின என்ன அந்தர துந்துமி முழங்கி எழுந்தது ஆங்கே – கலிங்:235/2

மேல்


துமிந்தர் (1)

கங்கர் கராளர் கவிந்தர் துமிந்தர் கடம்பர் துளும்பர்களே – கலிங்:330/1

மேல்


துய்ய (1)

சூதர் மாகதர் ஆகிய மாந்தரும் துய்ய மங்கல பாடகர்-தாமும் நின் – கலிங்:322/1

மேல்


துயில் (4)

சுரி குழல் அசைவுற அசைவுற துயில் எழு மயில் என மயில் என – கலிங்:23/1
இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் – கலிங்:28/1
கைத்தலம் வைத்தலுமே பொய் துயில் கூர் நயன கடை திறவா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:28/2
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை – கலிங்:33/1

மேல்


துயில்வீர் (1)

ஆக அமளி மிசை துயில்வீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:37/2

மேல்


துயிலும் (1)

அரணி வேள்வியில் அகப்படும் அகண்ட உருவாய் அரவணை துயிலும் ஆதி முதலாக அபயன் – கலிங்:185/1

மேல்


துயிலும்படி (1)

அரி துயிலும்படி கடல்கள் அடைய விளங்கின கவினின் – கலிங்:269/1

மேல்


துயிலே (1)

இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் – கலிங்:28/1

மேல்


துரக (5)

துஞ்சி வீழ் துரக ராசி பார் உடல் துணிந்து வீழ் குறை துடிப்ப பார் – கலிங்:165/1
கடுகிய வட அனலத்தினை வைத்தது களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்திலே – கலிங்:415/2
களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்து எதிர் கறுவிலர் சிலர் கலவி தலை நித்தில – கலிங்:416/1
துணிகள் பட மத மா முறிந்தன துரக நிரையொடு தேர் முறிந்தவே – கலிங்:445/2
துள்ளி வெம் களனில் வீழ் துரக வெண் பல் எனும் – கலிங்:521/1

மேல்


துரங்கம் (1)

ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர் – கலிங்:485/1

மேல்


துரிஞ்சில் (1)

ஆந்தை பாந்தி இருப்ப துரிஞ்சில் புக்கு அங்குமிங்கும் உலாவு செவியின – கலிங்:140/2

மேல்


துருக்கர் (1)

குத்தர் குணத்தர் வடக்கர் துருக்கர் குருக்கர் வியத்தர்களே – கலிங்:332/2

மேல்


துருத்தியாளர் (1)

தோளில் இட்டு நீர் விடும் துருத்தியாளர் ஒப்பரே – கலிங்:435/2

மேல்


துலாம் (1)

கடிது அழிந்து போர் மிதிலையில் படும் கரி மருப்பினை திரள் துலாம் எனும் – கலிங்:101/1

மேல்


துலை (1)

உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் – கலிங்:190/2

மேல்


துவர் (2)

முனிபவர் ஒத்திலராய் முறுவல் கிளைத்தலுமே முகிழ் நகை பெற்றம் எனா மகிழ்நர் மணி துவர் வாய் – கலிங்:27/1
துவர் நிற களிற்று உதியர் ஏவலின் சுரிகை போர்முகத்து உருவி நேரெதிர்த்து – கலிங்:99/1

மேல்


துழாவி (2)

சுழல சுழல புடை எங்கும் துழாவி துழாவி கொள்ளீரே – கலிங்:550/2
சுழல சுழல புடை எங்கும் துழாவி துழாவி கொள்ளீரே – கலிங்:550/2

மேல்


துழாவிடுமே (1)

எழுந்து விழும் தசை என்று நிலத்தை இருந்து துழாவிடுமே – கலிங்:169/2

மேல்


துள்ளி (3)

உதிர்ந்த வெள்ளில் உணங்கு நெல்லி ஒடுங்கு துள்ளி உலர்ந்த வேல் – கலிங்:77/1
துள்ளி வெம் களனில் வீழ் துரக வெண் பல் எனும் – கலிங்:521/1
உப்பு பார்க்க ஒரு துள்ளி உள்ளங்கையில் கொள்ளீரே – கலிங்:549/2

மேல்


துளியொடு (1)

முதுகில் வித்துவ நிலமுறு துகள் அற முகில் மிதிப்பன முகில் விடு துளியொடு
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன – கலிங்:351/2,3

மேல்


துளுநாடியர் (1)

மலைநாடியர் துளுநாடியர் மனையில் கடை திற-மின் – கலிங்:41/2

மேல்


துளும்பர்களே (1)

கங்கர் கராளர் கவிந்தர் துமிந்தர் கடம்பர் துளும்பர்களே
வங்கர் இலாடர் மராடர் விராடர் மயிந்தர் சயிந்தர்களே – கலிங்:330/1,2

மேல்


துறந்து (1)

மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் – கலிங்:92/1

மேல்


துறை (4)

ஒரு துறை புனல் சின புலியும் மானும் உடனே உண்ண வைத்த உரவோன் உலகில் வைத்த அருளும் – கலிங்:189/1
அனைத்து அறமும் ஒக்க அடி வைக்க அடி வைத்தே அறத்தொடு மற துறை நடக்க நடை கற்றே – கலிங்:239/2
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன் – கலிங்:319/1
ஓதாவரு நதி ஒரு கோதமையுடன் ஒலி நீர் மலி துறை பிறகு ஆக – கலிங்:369/2

மேல்


துறை-தொறும் (1)

துஞ்சலுக்கு அணித்தாம் என முன்னமே சொன்ன சொன்ன துறை-தொறும் பேய் எலாம் – கலிங்:144/1

மேல்


துறைகள் (1)

துறைகள் ஓர் ஆறும் மாறி சுருதியும் முழக்கம் ஓய்ந்தே – கலிங்:258/2

மேல்


துறைகளின் (1)

சொரி புனலிடை முளைத்தன துறைகளின் அறம் அனைத்துமே – கலிங்:265/2

மேல்


துறைத்தலை (1)

பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் – கலிங்:189/2

மேல்


துறைவனை (1)

பொன்னி துறைவனை வாழ்த்தினவே பொருநை கரையனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:592/1

மேல்