ச – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சக்கர 1
சக்கரங்கள் 1
சக்கரம் 3
சக்கு 1
சகர 1
சங்கமத்து 1
சங்கிதைகளும் 1
சங்கு 1
சட்டை 1
சடசட 1
சடை 2
சதய 1
சதி 1
சதியின்-கண் 1
சதுக்கம் 1
சதுமுகன்-தான் 1
சதுரர்கள் 1
சந்த 1
சமண் 1
சமம் 1
சமரத்தொடு 1
சமைத்தது 1
சமைத்து 2
சமைத்தே 1
சய 4
சய_துங்கன் 4
சயத்தம்பம் 3
சயதரன் 4
சயதரனை 1
சயப்பாவை 1
சயப்பாவையும் 1
சயம் 1
சயமகள் 2
சயமகள்-தன்னை 1
சயமாதும் 1
சயமும் 1
சயிந்தர்களே 1
சரங்கள் 1
சரம் 4
சரி 1
சரிதங்கள் 1
சரிதை 1
சரிய 2
சல்லவட்டம் 1
சலியாத 1
சலுக்குமுலுக்கு 1
சவளத்து 1
சவுந்தியர் 1
சனபதி 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


சக்கர (1)

விருதராச பயங்கரன் முன் ஒர் நாள் வென்ற சக்கர கோட்டத்திடை கொழும் – கலிங்:147/1

மேல்


சக்கரங்கள் (1)

தைத்த போழ்தின் அ கரங்கள் சக்கரங்கள் ஒக்குமே – கலிங்:428/2

மேல்


சக்கரம் (3)

சக்கரம் முதல் படை ஒர் ஐந்தும் முதல் நாளே தன்னுடைய ஆன அதனால் அவை நமக்கு – கலிங்:247/1
கண் ஆகிய சோழன் சக்கரம் ஆம் கருணாகரன் வாரண மேல் கொளவே – கலிங்:363/2
தண்டு கொண்டு அவன் சக்கரம் வந்ததே – கலிங்:388/2

மேல்


சக்கு (1)

சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் – கலிங்:188/2

மேல்


சகர (1)

தனு கோட்ட நமன் கோட்டம் பட்டது சகர கோட்டம் – கலிங்:254/2

மேல்


சங்கமத்து (1)

குந்தளரை கூடல் சங்கமத்து வென்ற கோன் அபயன் குவலயம் காத்து அளித்த பின்னை – கலிங்:206/1

மேல்


சங்கிதைகளும் (1)

வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே – கலிங்:183/2

மேல்


சங்கு (1)

இட்ட சுரி சங்கு எடுத்து கோத்து ஏகாவலியும் சாத்தீரே – கலிங்:513/2

மேல்


சட்டை (1)

குடர் சூடி நிண சட்டை இட்டு நின்ற கோயில் நாயகி நெடும் பேய் கும்பிட்டு ஆங்கே – கலிங்:156/2

மேல்


சடசட (1)

தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை – கலிங்:420/1

மேல்


சடை (2)

தணி தவள பிறையை சடை மிசை வைத்த விடை தலைவர் வனத்தினிடை தனி நுகர்தற்கு நினைத்து – கலிங்:125/1
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று – கலிங்:126/1

மேல்


சதய (1)

சதய நாள் விழா உதியர் மண்டலம் தன்னில் வைத்தவன் தனி ஒர் மாவின் மேல் – கலிங்:201/1

மேல்


சதி (1)

தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே – கலிங்:124/2

மேல்


சதியின்-கண் (1)

தமருகங்கள் தருகின்ற சதியின்-கண் வருவார் – கலிங்:115/1

மேல்


சதுக்கம் (1)

குடை நிரைத்தலின் தழை நெருக்கலின் கொடி விரித்தலின் குளிர் சதுக்கம் ஒத்து – கலிங்:345/1

மேல்


சதுமுகன்-தான் (1)

சாவத்தான் பெறுதுமோ சதுமுகன்-தான் கீழ் நாங்கள் மேனாள் செய்த – கலிங்:216/1

மேல்


சதுரர்கள் (1)

சதுரர்கள் மணி அகலத்து மருப்பு அவை சயமகள் களப முலை குறி ஒத்ததே – கலிங்:417/2

மேல்


சந்த (1)

கோதாவரி நதி மேல் ஆறொடு குளிர் பம்பா நதியொடு சந்த பேர் – கலிங்:369/1

மேல்


சமண் (1)

உயிரை கொல்லா சமண் பேய்கள் ஒரு போழ்து உண்ணும் அவை உண்ண – கலிங்:566/1

மேல்


சமம் (1)

உபய பலமும் விடாது வெம் சமம் உடலு பொழுதினில் வாகை முன் கொள – கலிங்:444/1

மேல்


சமரத்தொடு (1)

அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் – கலிங்:423/1

மேல்


சமைத்தது (1)

வெள்ளியால் சமைத்தது என வெள் எலும்பினால் சமைத்தே – கலிங்:104/2

மேல்


சமைத்து (2)

நீரும் தெளித்து கலம் வைக்க நிலமே சமைத்து கொள்ளீரே – கலிங்:557/2
நிலத்தை சமைத்து கொள்ளீரே நெடும் கை களிற்றின் இரு செவியாம் – கலிங்:560/1

மேல்


சமைத்தே (1)

வெள்ளியால் சமைத்தது என வெள் எலும்பினால் சமைத்தே – கலிங்:104/2

மேல்


சய (4)

தனி ஆழி-தனை நடத்தும் சய_துங்கன் வாழ்க என்றே – கலிங்:8/2
உலகை எலாம் கவிக்கின்ற ஒரு கவிகை சய_துங்கன் மரபு கீர்த்தி – கலிங்:211/1
வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே – கலிங்:296/2
தாள் இரண்டால் நில வேந்தர் தலை தாங்கும் சய_துங்கன் – கலிங்:543/1

மேல்


சய_துங்கன் (4)

தனி ஆழி-தனை நடத்தும் சய_துங்கன் வாழ்க என்றே – கலிங்:8/2
உலகை எலாம் கவிக்கின்ற ஒரு கவிகை சய_துங்கன் மரபு கீர்த்தி – கலிங்:211/1
வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே – கலிங்:296/2
தாள் இரண்டால் நில வேந்தர் தலை தாங்கும் சய_துங்கன்
தோள் இரண்டால் வாணனை முன் துணித்த தோள் ஆயிரமே – கலிங்:543/1,2

மேல்


சயத்தம்பம் (3)

தனித்தனியே திசையானை தறிகள் ஆக சயத்தம்பம் பல நாட்டி ஒரு கூடத்தே – கலிங்:10/1
கம்பிலி சயத்தம்பம் நட்டதும் கடி அரண் கொள் கல்யாணர் கட்டு அற – கலிங்:203/1
கடல் கலிங்கம் எறிந்து சயத்தம்பம் நாட்டி கட கரியும் குவி தனமும் கவர்ந்து தெய்வ – கலிங்:471/1

மேல்


சயதரன் (4)

தலம் முதல் உள மனு வளர்கவே சயதரன் உயர் புலி வளர்கவே – கலிங்:20/1
நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ – கலிங்:35/1
ஏனை வேந்தை எறிய சயதரன்
தானை அல்லது தான் வரவேண்டுமோ – கலிங்:380/1,2
புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் – கலிங்:494/1

மேல்


சயதரனை (1)

தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே – கலிங்:124/2

மேல்


சயப்பாவை (1)

மான சயப்பாவை விட்டு ஆடும் அம்மானை வட்டு ஒத்தல் காண்-மின்களோ – கலிங்:491/2

மேல்


சயப்பாவையும் (1)

தரு மடங்க முகந்து தனம் பொழி தன் புயம் பிரியா சயப்பாவையும்
திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே – கலிங்:320/1,2

மேல்


சயம் (1)

மன்னர் சீர் சயம் மிகுத்து இடைவிடாத ஒலியும் மறைவலாளர் மறை நாள்-வயின் வழாத ஒலியும் – கலிங்:284/1

மேல்


சயமகள் (2)

சதுரர்கள் மணி அகலத்து மருப்பு அவை சயமகள் களப முலை குறி ஒத்ததே – கலிங்:417/2
சயமகள் களப முலைக்கு அணியத்தகு தனி வடம் இவை என மத்தக முத்தினை – கலிங்:418/1

மேல்


சயமகள்-தன்னை (1)

சரி களம்-தொறும் தங்கள் சயமகள்-தன்னை மன் அபயன் கைப்பிடித்தலும் – கலிங்:255/1

மேல்


சயமாதும் (1)

பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று – கலிங்:13/1

மேல்


சயமும் (1)

சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் – கலிங்:188/2

மேல்


சயிந்தர்களே (1)

வங்கர் இலாடர் மராடர் விராடர் மயிந்தர் சயிந்தர்களே – கலிங்:330/2

மேல்


சரங்கள் (1)

வரிசை அறிந்து நரம்பில் கோத்து வன்ன சரங்கள் அணியீரே – கலிங்:514/2

மேல்


சரம் (4)

நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே – கலிங்:423/2
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே – கலிங்:423/2
நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவர் நெறியினை எறி ஒடிகிற்பவர் ஒத்து எதிர் – கலிங்:424/1
மத்த யானையின் கரம் சுருண்டு வீழ வன் சரம்
தைத்த போழ்தின் அ கரங்கள் சக்கரங்கள் ஒக்குமே – கலிங்:428/1,2

மேல்


சரி (1)

சரி களம்-தொறும் தங்கள் சயமகள்-தன்னை மன் அபயன் கைப்பிடித்தலும் – கலிங்:255/1

மேல்


சரிதங்கள் (1)

என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய – கலிங்:196/1

மேல்


சரிதை (1)

பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே – கலிங்:181/1

மேல்


சரிய (2)

மறித்து ஓடி எ அரசும் சரிய என்று – கலிங்:366/1
நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று – கலிங்:476/1

மேல்


சல்லவட்டம் (1)

சல்லவட்டம் எனும் சுளகால் தவிடு பட புடையீரே – கலிங்:545/2

மேல்


சலியாத (1)

சலியாத தனி ஆண்மை தறுகண் வீரர் தருக வரம் வரத்தினுக்கு தக்கதாக – கலிங்:109/1

மேல்


சலுக்குமுலுக்கு (1)

தந்த உலக்கை-தனை ஓச்சி சலுக்குமுலுக்கு என குற்றீரே – கலிங்:526/2

மேல்


சவளத்து (1)

அசைய உரத்து அழுத்தி இவுளியை அடு சவளத்து எடுத்தபொழுது அவை – கலிங்:437/1

மேல்


சவுந்தியர் (1)

கொங்கணர் கொங்கர் குலிங்கர் சவுந்தியர் குச்சரர் கச்சியரே – கலிங்:331/2

மேல்


சனபதி (1)

அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே – கலிங்:374/2

மேல்