சே – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


சே (1)

செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி – கலிங்:52/1

மேல்


சேகரன் (2)

துங்கபத்திரை செம் களத்திடை சோள சேகரன் வாள் எறிந்த போர் – கலிங்:103/1
வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா – கலிங்:285/1

மேல்


சேகுணர் (1)

சிங்களர் வங்களர் சேகுணர் சேவணர் செய்யவர் ஐயணரே – கலிங்:331/1

மேல்


சேடியர் (1)

தென்னர் ஆதி நராதிபர் ஆனவர் தேவிமார்கள் தன் சேடியர் ஆகவே – கலிங்:326/1

மேல்


சேதிபர் (1)

தென்னவர் வில்லவர் கூபகர் சாவகர் சேதிபர் யாதவரே – கலிங்:329/1

மேல்


சேது (1)

சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே – கலிங்:291/2

மேல்


சேர் (1)

முத்து வடம் சேர் முகிழ் முலை மேல் முயங்கும் கொழுநர் மணி செ வாய் – கலிங்:30/1

மேல்


சேர (2)

இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி – கலிங்:206/2
வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி – கலிங்:466/1

மேல்


சேரர் (3)

சேரர் வார்த்தை செவிப்பட்டது இல்லையோ – கலிங்:382/2
தென்னர் உடைந்தமை பாடீரே சேரர் உடைந்தமை பாடீரே – கலிங்:529/2
வணங்கிய சேரர் மணிமுடியும் வழுதியர்-தங்கள் மணிமுடியும் – கலிங்:530/1

மேல்


சேரன் (1)

என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய – கலிங்:196/1

மேல்


சேரனொடு (1)

வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே – கலிங்:297/2

மேல்


சேவகம் (1)

கரும் சேவகம் செய்து செஞ்சோறு அற செய்த கைம்மாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:490/2

மேல்


சேவடி (1)

பிணங்கிய சேவடி பாடீரே பெருமான் திருவடி பாடீரே – கலிங்:530/2

மேல்


சேவணர் (1)

சிங்களர் வங்களர் சேகுணர் சேவணர் செய்யவர் ஐயணரே – கலிங்:331/1

மேல்


சேவித்து (1)

திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே – கலிங்:320/2

மேல்


சேற்றில் (2)

மூளை சேற்றில் வழுக்கி விழுந்திட மொழி பெயர்ந்து ஒரு கால் முடம் ஆனவும் – கலிங்:145/2
நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று – கலிங்:476/1

மேல்


சேனை (12)

சேனை வீரர் நின்று ஆர்த்திடும் ஆர்ப்பினில் திமிரி வெம் களத்தில் செவிடு ஆனவும் – கலிங்:149/2
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே – கலிங்:288/2
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே – கலிங்:288/2
சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே – கலிங்:291/2
எழுந்தது சேனை எழலும் இரிந்தது பாரின் முதுகு – கலிங்:358/1
தண் ஆரின் மலர் திரள் தோள் அபயன் தான் ஏவிய சேனை தனக்கு அடைய – கலிங்:363/1
இன்று சீறினும் நாளை அ சேனை முன் – கலிங்:389/1
அப்படி கலிங்கர் ஓட அடர்த்து எறி சேனை வீரர் – கலிங்:455/1
சேனை மடி களம் கண்டேம் திகைத்து நின்றேம் தெலுங்கரேம் என்று சில கலிங்கர் தங்கள் – கலிங்:469/1
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக – கலிங்:490/1
வரும் சேனை தம் சேனை மேல் வந்து உறாமே வில் வாள் வீரர் வாழ்நாள் உக – கலிங்:490/1
வாசி கிடக்க கலிங்கர் ஓட மானதன் ஏவிய சேனை வீரர் – கலிங்:586/1

மேல்