க – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கங்கர் 1
கங்கா 1
கங்காபுரியின் 1
கங்கை 4
கங்கைகொண்டசோழன் 1
கச்சி 1
கச்சியரே 1
கச்சியும் 1
கச்சின் 1
கஞ்சி 1
கட்செவி 1
கட்ட 1
கட்டி 1
கட்டிய 1
கட்டில் 1
கட்டீரே 1
கட்டு 5
கட்டுண்ட 1
கட்டுண்டவே 1
கட்டுண்டு 2
கட 8
கடக்க 1
கடக்கம் 1
கடகர் 1
கடத்து 1
கடத்தும் 1
கடந்தது 1
கடந்து 1
கடம் 2
கடம்பர் 1
கடமும் 1
கடல் 32
கடல்கள் 4
கடல்களை 1
கடலிடத்து 1
கடலிடை 2
கடலில் 2
கடலின் 1
கடலுக்கு 1
கடலும் 3
கடலொடு 1
கடவது 1
கடவரை-தனை 1
கடவி 1
கடவியே 1
கடவு 1
கடவுள் 3
கடவுளோர் 1
கடற்கு 2
கடற்படை 3
கடன் 2
கடனா 1
கடாரம் 1
கடாரமும் 1
கடி 1
கடிது 6
கடு 3
கடுக 1
கடுகவே 1
கடுகிய 1
கடுத்த 1
கடுப்ப 1
கடுப்பா 1
கடும் 2
கடை 26
கடைகள் 13
கடைத்தலை 1
கடைத்தலையில் 1
கடைந்தருளும் 1
கடைபோக 1
கடையில் 1
கடைவாயை 1
கண் 18
கண்கள் 2
கண்ட 2
கண்டது 1
கண்டருள் 2
கண்டனம் 1
கண்டனன் 1
கண்டான் 1
கண்டிட 1
கண்டு 9
கண்டும் 1
கண்டே 1
கண்டேம் 2
கண்ணின் 1
கண்ணீர் 2
கண்ணும் 1
கண்ணுற்று 1
கண்ணோடி 1
கண்பனி 1
கண்மணி 1
கண்மணியும் 1
கணக்க 1
கணங்கள் 6
கணத்தில் 1
கணத்தின் 2
கணம் 3
கணவர் 2
கணவருடன் 1
கணவரை 1
கணவன் 1
கணித்து 1
கணித 2
கணிப்பதும் 1
கணிப்பில் 2
கணை 2
கணைமரங்கள் 1
கத 1
கதங்களில் 1
கதத்தில் 1
கதம் 2
கதலி 1
கதவு 1
கதழ் 1
கதிர் 6
கதிரோன் 1
கதுவலின் 1
கதுவவே 1
கதுவும் 1
கதை 3
கதையும் 2
கந்தரம் 1
கந்துகமாம் 1
கபாடம் 16
கம்பிலி 1
கமம் 1
கமல 1
கமலத்தினளே 1
கமலத்து 1
கமலம் 1
கமழ் 1
கமழுமாலோ 2
கமுகம் 1
கயல் 3
கயல்கள் 1
கயிலை 1
கயிற்றால் 1
கயிற்றினும் 1
கயிற்று 1
கயிறுகள் 1
கர 1
கரக்க 1
கரக்கவே 2
கரங்கள் 2
கரங்களொடே 1
கரட 5
கரத்தது 1
கரத்தால் 2
கரத்து 1
கரந்தது 1
கரந்தோம் 1
கரப்ப 1
கரம் 8
கரமொடு 1
கராளர் 1
கரி 21
கரிகள் 1
கரிகளின் 1
கரிகளும் 1
கரிகால 1
கரிகாலன் 1
கரிது 1
கரிந்த 1
கரிந்து 1
கரிமுகன் 1
கரியின் 6
கரியும் 1
கரியொடு 2
கரு 6
கருணாகரன் 2
கருணாகரன்-தன் 2
கருணையொடும் 1
கருத்து 1
கருதாது 1
கருதார் 1
கருதி 3
கருதும் 2
கருதுவார் 1
கருநாடியர் 1
கரும் 7
கருமை 1
கருவி 1
கருவிகளோடு 1
கருவியும் 1
கருவிள 1
கரை 3
கரைக்கே 1
கரைசெய் 1
கரைய 1
கரையனை 1
கரையின் 1
கல் 1
கல்யாணர் 1
கல்லை 1
கல்வி 1
கல்விகளின் 1
கல்வியில் 1
கலக்க 1
கலக்கம் 1
கலக்கல்-கொல் 1
கலக்கு 1
கலகல 1
கலங்கள் 1
கலங்கும் 1
கலச 1
கலணை 1
கலத்தில் 1
கலத்து 1
கலதீ 1
கலந்த 1
கலந்தவே 1
கலந்து 2
கலப்பை 1
கலம் 8
கலமா 2
கலவி 6
கலவிக்கு 1
கலவு 1
கலன் 1
கலாப 1
கலாம் 2
கலி 7
கலிங்க 3
கலிங்கத்து 4
கலிங்கம் 12
கலிங்கமும் 1
கலிங்கர் 16
கலிங்கர்-தம் 3
கலிங்கர்-தமை 2
கலிங்கர்க்கு 1
கலிங்கரே 1
கலித்த 1
கலிப்பவும் 1
கலுழியிடை 1
கலை 8
கலைமாதும் 1
கலையினொடும் 1
கலைவாணர் 1
கவசம் 1
கவந்தத்தின் 1
கவந்தம் 1
கவர்ந்த 1
கவர்ந்ததும் 1
கவர்ந்து 1
கவர 1
கவரி 2
கவரிகள் 1
கவள 1
கவன 1
கவனம் 1
கவி 2
கவிக்கவே 1
கவிக்கின்ற 1
கவிகள் 1
கவிகை 5
கவிகையின் 1
கவிகையும் 2
கவித்த 3
கவித்தது 1
கவித்ததும் 1
கவித்தவன் 1
கவித்திட 1
கவித்து 2
கவிதை 1
கவிந்தர் 1
கவிப்ப 1
கவிப்பது 1
கவியினொடும் 1
கவிவாணர் 1
கவிழ் 2
கவிழ்த்து 1
கவிழ்ந்த 1
கவிழ்ந்து 1
கவிழும் 1
கவினின் 1
கவுள் 1
கழங்குமாம் 1
கழப்பு 1
கழல் 11
கழல்கள் 1
கழலில் 2
கழாய் 1
கழி 1
கழுகின் 1
கழுகு 2
கழுகும் 1
கழுத்தின் 2
கழுத்தினில் 1
கழுத்து 1
கழுத்தும் 1
கழுத்தே 1
கழுநீரும் 2
கழுவி 2
கழை 5
கழையின் 1
கள்ள 1
கள்ளி 1
கள 7
களத்திடை 1
களத்தில் 4
களத்திலே 1
களத்து 5
களத்தே 2
களப 3
களம் 13
களம்-தொறும் 1
களமே 1
களவழி 1
களனில் 1
களி 3
களிக்க 1
களித்த 1
களித்து 2
களிப்ப 1
களிப்பீர்கள் 1
களிப்பொடு 1
களியால் 1
களியின் 1
களிவர 1
களிவரும் 1
களிற்றில் 1
களிற்றின் 13
களிற்றினுடனே 1
களிற்று 7
களிற்றுக்கு 1
களிற்றை 2
களிற்றையே 1
களிற்றோர் 1
களிறு 11
களிறும் 5
களையும் 1
கற்பனைகளை 1
கற்பின் 1
கற்பு 1
கற்ற 1
கற்றவா 2
கற்றனம் 1
கற்றாய் 1
கற்று 2
கற்றே 2
கறங்கு 2
கறித்து 1
கறித்துக்கொண்டு 1
கறுத்த 1
கறுத்தன 1
கறுத்து 1
கறுவிலர் 1
கன்று 1
கன்னடர் 1
கன்னி 1
கன்னி-தன் 1
கன 2
கனக 9
கனல் 7
கனலிடை 1
கனலும் 1
கனலை 1
கனவிடை 1
கனவினில் 1
கனவு 2
கனவு-அதனிலே 1
கனவும் 1
கனா 1
கனி 3
கனிந்தன 1
கனை 2

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


கங்கர் (1)

கங்கர் கராளர் கவிந்தர் துமிந்தர் கடம்பர் துளும்பர்களே – கலிங்:330/1

மேல்


கங்கா (1)

கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால் – கலிங்:371/1

மேல்


கங்காபுரியின் (1)

கங்காபுரியின் மதில் புறத்து கருதார் சிரம் போய் மிக வீழ – கலிங்:563/1

மேல்


கங்கை (4)

களிறு கங்கை நீர் உண்ண மண்ணையில் காய் சினத்தொடே கலவு செம்பியன் – கலிங்:202/1
காலினால் வரும் யமுனை வெள்ளமும் கங்கை வெள்ளமும் காண்-மின் என்னவே – கலிங்:292/2
வேடத்தால் குறையாது முந்நூல் ஆக வெம் சிலை நாண் மடித்து இட்டு விதியால் கங்கை
ஆட போந்து அகப்பட்டேம் கரந்தோம் என்றே அரி-தனை விட்டு உயிர் பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:467/1,2
கன்னி கொழுநனை வாழ்த்தினவே கங்கை மணாளனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:592/2

மேல்


கங்கைகொண்டசோழன் (1)

அலர் மழை போல் மழை பொழிய அது கண்டு கங்கைகொண்டசோழன் தேவி – கலிங்:236/1

மேல்


கச்சி (1)

வட்ட மதி ஒத்த குடை மன்னர் தொழ நண்ணினன் வளம் கெழுவு கச்சி நகரே – கலிங்:300/2

மேல்


கச்சியரே (1)

கொங்கணர் கொங்கர் குலிங்கர் சவுந்தியர் குச்சரர் கச்சியரே – கலிங்:331/2

மேல்


கச்சியும் (1)

வண்டை வளம் பதி பாடீரே மல்லையும் கச்சியும் பாடீரே – கலிங்:534/1

மேல்


கச்சின் (1)

இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின்
செ வண்ண குருதி தோய் சிறு பூத தீபக்கால் கட்டில் இட்டே – கலிங்:153/1,2

மேல்


கஞ்சி (1)

கழுத்தே கிட்ட மணம் திரியா கஞ்சி ஆக வாரீரே – கலிங்:567/2

மேல்


கட்செவி (1)

உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே – கலிங்:126/2

மேல்


கட்ட (1)

காரண காரியங்களின் கட்டு அறுப்போர் யோக கருத்து என்னும் தனி தறியில் கட்ட கட்டுண்டு – கலிங்:9/1

மேல்


கட்டி (1)

அடல் நாக எலும்பு எடுத்து நரம்பில் கட்டி அடி தடியும் பிடித்து அமரின் மடிந்த வீரர் – கலிங்:156/1

மேல்


கட்டிய (1)

ஈரம் உடையன நித்திலம் ஏறு நவமணி கட்டிய
ஏகவடம் இவை மற்று இவை யாதும் விலை இல் பதக்கமே – கலிங்:334/3,4

மேல்


கட்டில் (1)

செ வண்ண குருதி தோய் சிறு பூத தீபக்கால் கட்டில் இட்டே – கலிங்:153/2

மேல்


கட்டீரே (1)

பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே
இணைத்த முரசம் வாள் காம்பிட்டு இரட்டை வாளி ஏற்றீரே – கலிங்:512/1,2

மேல்


கட்டு (5)

காரண காரியங்களின் கட்டு அறுப்போர் யோக கருத்து என்னும் தனி தறியில் கட்ட கட்டுண்டு – கலிங்:9/1
கரும் கண் வேதுபட ஒற்றி மென் கை கொடு கட்டு மாதர் கடை திற-மினோ – கலிங்:56/2
கம்பிலி சயத்தம்பம் நட்டதும் கடி அரண் கொள் கல்யாணர் கட்டு அற – கலிங்:203/1
கட்டு அறுத்தவர் போல் நின்று கட்டுண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:457/2
கருவி கட்டு மாட்டாதீர் கரைக்கே இருந்து குளியீரே – கலிங்:508/2

மேல்


கட்டுண்ட (1)

கட்டு அறுத்தவர் போல் நின்று கட்டுண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:457/2

மேல்


கட்டுண்டவே (1)

வரை சில புலிகளோடு வந்து கட்டுண்டவே போல் – கலிங்:458/1

மேல்


கட்டுண்டு (2)

காரண காரியங்களின் கட்டு அறுப்போர் யோக கருத்து என்னும் தனி தறியில் கட்ட கட்டுண்டு
ஆரணமாம் நாற்கூடத்து அணைந்து நிற்கும் ஐம் கரத்தது ஒரு களிற்றுக்கு அன்பு செய்வாம் – கலிங்:9/1,2
அரைசரும் தாமும் கட்டுண்டு அகப்பட்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:458/2

மேல்


கட (8)

மற்ற வெம் கட களிற்றின் உதய கிரியின் மேல் மதி கவித்திட உதித்திடும் அருக்கன் எனவே – கலிங்:282/1
கடல்களை சொரி மலை உள என இரு கட தடத்திடை பொழி மதம் உடையன – கலிங்:350/1
உரும் இடிப்பன வட அனல் உள என ஒலி முகில் கட கரிகளும் இடையவே – கலிங்:350/4
கன வரையொடு வரை முனைத்த போல் கட கரியொடு கரி முனைக்கவே – கலிங்:407/1
கடல் கலிங்கம் எறிந்து சயத்தம்பம் நாட்டி கட கரியும் குவி தனமும் கவர்ந்து தெய்வ – கலிங்:471/1
மா மழை போல் பொழிகின்ற தான வாரி மறித்து விழும் கட களிற்றை வெறுத்து வானோர் – கலிங்:479/1
சாய்ந்து விழும் கட களிற்றினுடனே சாய்ந்து தடம் குருதி மிசை படியும் கொடிகள் தங்கள் – கலிங்:480/1
களிறு வரும்படி பாடீரே கட மதம் நாறுவ பாடீரே – கலிங்:531/2

மேல்


கடக்க (1)

காடு இதனை கடத்தும் என கரு முகிலும் வெண் மதியும் கடக்க அப்பால் – கலிங்:86/1

மேல்


கடக்கம் (1)

கடக்கம் அன்று அபயன் வென்று வென்றிகொள் கள பெரும் பரணி இன்று பார் – கலிங்:164/2

மேல்


கடகர் (1)

கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன் – கலிங்:338/1

மேல்


கடத்து (1)

கடத்து எழு மதத்திடை மடுத்தன சிறப்பொடு கறுத்தன அவற்றின் எயிறே – கலிங்:413/2

மேல்


கடத்தும் (1)

காடு இதனை கடத்தும் என கரு முகிலும் வெண் மதியும் கடக்க அப்பால் – கலிங்:86/1

மேல்


கடந்தது (1)

ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் – கலிங்:200/2

மேல்


கடந்து (1)

நால் ஆறும் அகன்று ஒரு பெண்ணை எனும் நதி ஆறு கடந்து நடந்து உடனே – கலிங்:367/2

மேல்


கடம் (2)

கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு – கலிங்:356/1
தயங்கு ஒளி ஓடை வரைகள் தரும் கடம் தாரை மழையின் – கலிங்:361/1

மேல்


கடம்பர் (1)

கங்கர் கராளர் கவிந்தர் துமிந்தர் கடம்பர் துளும்பர்களே – கலிங்:330/1

மேல்


கடமும் (1)

புண் தரு குருதி பாய பொழிதரு கடமும் பாய – கலிங்:456/1

மேல்


கடல் (32)

காதளவு அளவு எனும் மதர் விழி கடல் அமுது அனையவர் திற-மினோ – கலிங்:21/2
பலியாக உறுப்பு அரிந்து தருதும் என்று பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்குமாலோ – கலிங்:109/2
காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின் – கலிங்:179/1
கடல் கலக்க எழும் இன் அமுது-தன்னை ஒருவன் கடவுள் வானவர்கள் உண்ண அருள்செய்த கதையும் – கலிங்:190/1
குளம் உதிரம் மெத்தியது ஒர் குரை கடல் கடுப்ப எதிர் குறுகலர்கள் விட்ட குதிரை – கலிங்:253/1
ஒலி கடல் அருக்கன் என்ன உலகு உய்ய வந்து தோன்றி – கலிங்:261/2
திரை செய் கடல் ஒலி அடங்க திசை நான்கின் படை நான்கும் திரண்ட ஆங்கே – கலிங்:279/2
இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே – கலிங்:284/2
சிர மலை விழுங்க செந்நீர் திரை கடல் பருகல் ஆக – கலிங்:306/1
கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி – கலிங்:343/1
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன – கலிங்:351/3
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன – கலிங்:351/3
உகத்தின் முடிவினில் உகைத்த கனை கடல் உவட்டி என முகில் முகட்டின் மேல் – கலிங்:355/1
உழப்பி வரு முகில் முழக்கி அலை கடல் குளிக்கும் முகில்களும் இடக்கவே – கலிங்:356/2
கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு – கலிங்:370/1
கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால் – கலிங்:371/1
கங்கா நதி ஒரு புறம் ஆக படை கடல் போல் வந்தது கடல் வந்தால் – கலிங்:371/1
கான் அரணும் மலை அரணும் கடல் அரணும் சூழ் கிடந்த கலிங்கர் பூமி – கலிங்:377/1
கலிங்கம் அவை ஏழினும் எழுந்தது ஒரு பேர் ஒலி கறங்கு கடல் ஏழும் உடனே – கலிங்:395/1
தொளை முக மத மலை அதிர்வன தொடு கடல் பருகிய முகில் எனவே – கலிங்:396/1
இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே – கலிங்:397/1
மிடை கொடி பிறழ்வன மறி கடல் அடையவும் மிளிர்வன கயல் எனவே – கலிங்:397/2
உலகுகள் பருகுவது ஒரு கடல் இது என உடலிய படை எழவே – கலிங்:398/2
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே – கலிங்:399/1
முறைமுறை முரசுகள் மொகுமொகு அதிர்வன முதிர் கடல் அதிர்வு எனவே – கலிங்:401/2
எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே – கலிங்:404/1
எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே – கலிங்:406/1
குருதி குரை கடல் போல் பரந்தன குடர்கள் குருதியின் மேல் மிதந்தவே – கலிங்:446/2
வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம் – கலிங்:451/1
கடல் கலிங்கம் எறிந்து சயத்தம்பம் நாட்டி கட கரியும் குவி தனமும் கவர்ந்து தெய்வ – கலிங்:471/1
கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:493/2
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில – கலிங்:588/2

மேல்


கடல்கள் (4)

நிலம் நான்கும் திசை நான்கும் நெடும் கடல்கள் ஒரு நான்கும் – கலிங்:6/1
பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில் – கலிங்:94/1
அரி துயிலும்படி கடல்கள் அடைய விளங்கின கவினின் – கலிங்:269/1
அதிர்ந்தன நாலு திசைகள் அடங்கின ஏழு கடல்கள்
பிதிர்ந்தன மூரி மலைகள் பிறந்தது தூளி படலம் – கலிங்:359/1,2

மேல்


கடல்களை (1)

கடல்களை சொரி மலை உள என இரு கட தடத்திடை பொழி மதம் உடையன – கலிங்:350/1

மேல்


கடலிடத்து (1)

கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/4

மேல்


கடலிடை (2)

வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே – கலிங்:396/2
கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:494/2

மேல்


கடலில் (2)

கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார் – கலிங்:48/1
கழலில் அடைந்தனர் உதியர் கடலில் அடைந்தனர் செழியர் – கலிங்:270/2

மேல்


கடலின் (1)

கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:475/2

மேல்


கடலுக்கு (1)

அணிகொண்ட குரங்கினங்கள் அலை கடலுக்கு அ பாலை – கலிங்:96/1

மேல்


கடலும் (3)

ஓரிரண்டு திரு குலமும் நிலைபெற வந்து ஒரு குடை கீழ் கடலும் திக்கும் – கலிங்:12/1
எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் – கலிங்:463/1
அ குவடும் அ கடலும் வளைந்து வெய்யோன் அத்தமன குவடு அணையும் அளவில் சென்றே – கலிங்:463/2

மேல்


கடலொடு (1)

எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே – கலிங்:406/1

மேல்


கடவது (1)

கடன் அமைந்தது கரும் தலை அரிந்த பொழுதே கடவது ஒன்றும் இலை என்று விளையாடும் உடலே – கலிங்:113/1

மேல்


கடவரை-தனை (1)

கரம் எரி மடுத்து அரசர் கரம் எதிர் குவிப்பது ஒரு கடவரை-தனை கடவியே – கலிங்:252/2

மேல்


கடவி (1)

அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே – கலிங்:418/2

மேல்


கடவியே (1)

கரம் எரி மடுத்து அரசர் கரம் எதிர் குவிப்பது ஒரு கடவரை-தனை கடவியே – கலிங்:252/2

மேல்


கடவு (1)

குட திசை புக கடவு குரகத ரதத்து இரவி குறுகலும் எறிக்கும் இருள் போல் – கலிங்:251/1

மேல்


கடவுள் (3)

கலை வளர் உத்தமனை கரு முகில் ஒப்பவனை கரட தட கடவுள் கனக நிறத்தவனை – கலிங்:127/1
காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின் – கலிங்:179/1
கடல் கலக்க எழும் இன் அமுது-தன்னை ஒருவன் கடவுள் வானவர்கள் உண்ண அருள்செய்த கதையும் – கலிங்:190/1

மேல்


கடவுளோர் (1)

கண் இமைப்பு ஒழியவே முகம் மலர்ந்து உடல்களும் கடவுளோர் போலுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:496/2

மேல்


கடற்கு (2)

யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை – கலிங்:291/1
சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே – கலிங்:291/2

மேல்


கடற்படை (3)

தாங்கள் பாரதம் முடிப்பளவும் நின்று தருமன் தன் கடற்படை தனக்கு உதவி செய்த அவனும் – கலிங்:194/2
பொழுது ஏகல் ஒழிந்து கடற்படை எப்பொழுதும் தவிராது வழிக்கொளவே – கலிங்:362/2
உரைகள் பிற்படும் அளவில் ஒற்றர்கள் ஒலி கடற்படை கடிது போய் – கலிங்:461/1

மேல்


கடன் (2)

கடன் அமைந்தது கரும் தலை அரிந்த பொழுதே கடவது ஒன்றும் இலை என்று விளையாடும் உடலே – கலிங்:113/1
காப்பதும் என் கடன் என்று காத்த கரிகால சோழனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:594/2

மேல்


கடனா (1)

காப்பு எலாம் உடைய தானே படைப்பதும் கடனா கொண்டு – கலிங்:262/1

மேல்


கடாரம் (1)

பரக்கும் ஓத கடாரம் அழித்த நாள் பாய்ந்த செம்புனல் ஆடியும் நீந்தியும் – கலிங்:151/1

மேல்


கடாரமும் (1)

குளிறு தெண் திரை குரை கடாரமும் கொண்டு மண்டலம் குடையுள் வைத்ததும் – கலிங்:202/2

மேல்


கடி (1)

கம்பிலி சயத்தம்பம் நட்டதும் கடி அரண் கொள் கல்யாணர் கட்டு அற – கலிங்:203/1

மேல்


கடிது (6)

கடிது அழிந்து போர் மிதிலையில் படும் கரி மருப்பினை திரள் துலாம் எனும் – கலிங்:101/1
எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று – கலிங்:340/1
எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் – கலிங்:352/2
நிழல் கொடி தழல் கதுவலின் கடிது ஒளித்த அவை நினைப்பவர் நினைப்பதன் முனே – கலிங்:412/1
உரைகள் பிற்படும் அளவில் ஒற்றர்கள் ஒலி கடற்படை கடிது போய் – கலிங்:461/1
கால களம் அது கண்டருள் இறைவீ கடிது எனவே – கலிங்:473/1

மேல்


கடு (3)

ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு – கலிங்:80/1
விம்மு கடு விசை வனத்தின் வெம்மையினை குறித்து அன்றோ விண்ணோர் விண்ணின் – கலிங்:87/1
கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி – கலிங்:343/1

மேல்


கடுக (1)

வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக
சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே – கலிங்:393/1,2

மேல்


கடுகவே (1)

கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/4

மேல்


கடுகிய (1)

கடுகிய வட அனலத்தினை வைத்தது களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்திலே – கலிங்:415/2

மேல்


கடுத்த (1)

கடுத்த விசை இருள் கொடுத்த உலகு ஒரு கணத்தில் வலம்வரு கணிப்பில் தேர் – கலிங்:357/1

மேல்


கடுப்ப (1)

குளம் உதிரம் மெத்தியது ஒர் குரை கடல் கடுப்ப எதிர் குறுகலர்கள் விட்ட குதிரை – கலிங்:253/1

மேல்


கடுப்பா (1)

அழி மதத்த மத்தகத்தை அடுப்பாக கடுப்பா கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:517/2

மேல்


கடும் (2)

கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் – கலிங்:143/2
படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் – கலிங்:476/2

மேல்


கடை (26)

இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ – கலிங்:22/2
பரிபுரம் ஒலியெழ ஒலியெழ பனிமொழியவர் கடை திற-மினோ – கலிங்:23/2
ஊடிய நெஞ்சினொடு ஊடுவீர் உமது நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:24/2
கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:27/2
கைத்தலம் வைத்தலுமே பொய் துயில் கூர் நயன கடை திறவா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:28/2
கைத்தலம் வைத்தலுமே பொய் துயில் கூர் நயன கடை திறவா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:28/2
கண் கொடு போம் வழி தேடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:31/2
அஞ்சியே கழல் கெட கூடலில் பொருது சென்று அணி கடை குழையிலே விழ அடர்த்து எறிதலால் – கலிங்:32/1
வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:32/2
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை – கலிங்:33/1
கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:33/2
கனவு என கூறுவீர் தோழிமார் நகை முகம் கண்ட பின் தேறுவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:35/2
கானம் புக வேளம் புகு மடவீர் கடை திற-மின் – கலிங்:40/2
மலைநாடியர் துளுநாடியர் மனையில் கடை திற-மின் – கலிங்:41/2
குழறி தரு கருநாடியர் குறுகி கடை திற-மின் – கலிங்:43/2
கையில் அணைத்த மணல் கண்பனி சோர் புனலில் கரைய விழுந்து அழுவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:51/2
கருவிள நீர் பட ஊடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:52/2
அதர பானம் மதுபானம் ஆக அறிவு அழியும் மாதர் கடை திற-மினோ – கலிங்:54/2
செம் கனி வாய் மருந்து ஊட்டுவீர் செம்பொன் நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:55/2
கரும் கண் வேதுபட ஒற்றி மென் கை கொடு கட்டு மாதர் கடை திற-மினோ – கலிங்:56/2
அடைய மதுகரம் எழுவது விழுவதாம் அளக வனிதையர் அணி கடை திற-மினோ – கலிங்:57/2
காவிரி என வரும் மட நலீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:59/2
காடு குலைந்து அலைய கைவளை பூசலிட கலவி விடா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:62/2
கண் கொடு கொலைசெய அருளுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:71/2
எது-கொல் இது இது மாயை ஒன்று-கொல் எரி-கொல் மறலி-கொல் ஊழியின் கடை
அது-கொல் என அலறா விழுந்தனர் அலதி குலதியொடு ஏழ் கலிங்கரே – கலிங்:450/1,2
கடை பார்த்து தலை வணங்கும் கதிர் முடி நூறாயிரமே – கலிங்:536/2

மேல்


கடைகள் (13)

பிடி-மின் என்ற பொருள் விளைய நின்று அருள்செய் பெடை நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:25/2
தன தடங்கள் மிசை நகம் நடந்த குறி தடவுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:26/2
பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:29/2
மலையில் ஆடி வரும் மயில்கள் போல வரும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:42/2
திரு அனந்தலினும் முகம் மலர்ந்து வரு தெரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:46/2
சிறு நிலாவும் அதின் மிகு நிலாவும் என வரு நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:49/2
இளக மா முலைகள் இணையறாமல் வரும் இயல் நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:53/2
அபயம் அபயம் என அலற நடைபயிலும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:58/2
அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:60/2
ஊசலாட விழி பூசலாட உறவாடுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:66/2
தேடுவீர் கடைகள் திற-மினோ இனிய தெரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:70/2
தேடுவீர் கடைகள் திற-மினோ இனிய தெரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:70/2
மழை ததும்ப விரல் தரையிலே எழுதும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:72/2

மேல்


கடைத்தலை (1)

மண்டலீகரும் மாநில வேந்தரும் வந்து உணங்கு கடைத்தலை வண்டை மன் – கலிங்:327/1

மேல்


கடைத்தலையில் (1)

தார் வேய்ந்த புயத்து அபயன் தன் அமைச்சர் கடைத்தலையில்
பார் வேந்தர் படுகின்ற பரிபவம் நூறாயிரமே – கலிங்:539/1,2

மேல்


கடைந்தருளும் (1)

பாற்கடலை கடைந்தருளும் பணை புயம் நூறாயிரமே – கலிங்:542/2

மேல்


கடைபோக (1)

கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே – கலிங்:174/2

மேல்


கடையில் (1)

கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு – கலிங்:370/1

மேல்


கடைவாயை (1)

அடைத்த செவிகள் திறந்தனவால் அடியேற்கு என்று கடைவாயை
துடைத்து நக்கி சுவை காணும் சூல் பேய்க்கு இன்னும் சொரியீரே – கலிங்:571/1,2

மேல்


கண் (18)

கண் கொடு போம் வழி தேடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:31/2
வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:32/2
தங்கு கண் வேல் செய்த புண்களை தட முலை வேது கொண்டு ஒற்றியும் – கலிங்:55/1
பொரும் கண் வேல் இளைஞர் மார்பின் ஊடுருவு புண்கள் தீர இரு கொங்கையின் – கலிங்:56/1
கரும் கண் வேதுபட ஒற்றி மென் கை கொடு கட்டு மாதர் கடை திற-மினோ – கலிங்:56/2
வாயின் சிவப்பை விழி வாங்க மலர் கண் வெளுப்பை வாய் வாங்க – கலிங்:61/1
கண் கொடு கொலைசெய அருளுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:71/2
தூங்கு தலை சிரிப்பன கண்டு உறங்குதலை மறந்திருக்கும் சுழல் கண் சூர் பேய் – கலிங்:117/2
குருதியும் குடரும் கலந்து அட்ட வெம் கூழ் தெறித்து ஒரு கண் குருடு ஆனவும் – கலிங்:147/2
ஏற நின் இரு திரு கண் வைத்து அருள்செய் இ கையில் சில துதிக்கை பார் – கலிங்:162/1
எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/2
தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் – கலிங்:294/1
அம் கண் ஞாலம் அனைத்தும் புயத்தில் வைத்து ஆடக கிரியில் புலி வைத்தவன் – கலிங்:318/1
அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் – கலிங்:346/1
கண் ஆகிய சோழன் சக்கரம் ஆம் கருணாகரன் வாரண மேல் கொளவே – கலிங்:363/2
எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே – கலிங்:442/2
கண் இமைப்பு ஒழியவே முகம் மலர்ந்து உடல்களும் கடவுளோர் போலுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:496/2
தனி விசும்பு அடையினும் படைஞர் கண் தவிர்கிலா – கலிங்:522/1

மேல்


கண்கள் (2)

பிழை நினைந்து உருகி அணைவுறா மகிழ்நர் பிரிதல் அஞ்சி விடு கண்கள் நீர் – கலிங்:72/1
பொரு நராதிபர் கண்கள் சிவந்தில போரில் ஓடிய கால்கள் சிவந்தன – கலிங்:256/1

மேல்


கண்ட (2)

கனவு என கூறுவீர் தோழிமார் நகை முகம் கண்ட பின் தேறுவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:35/2
இரவு கனவு கண்ட பேய்க்கு இற்றைக்கு அன்றி நாளைக்கும் – கலிங்:576/1

மேல்


கண்டது (1)

என்னும் இத நல் மொழி எடுத்து இறைவி சொல்லுவதன் முன்னம் இகல் கண்டது ஒரு பேய் – கலிங்:301/1

மேல்


கண்டருள் (2)

கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே – கலிங்:174/2
கால களம் அது கண்டருள் இறைவீ கடிது எனவே – கலிங்:473/1

மேல்


கண்டனம் (1)

காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே – கலிங்:323/2

மேல்


கண்டனன் (1)

காளமும் களிறும் பெறும் பாணர் தம் கல்வியில் பிழை கண்டனன் கேட்கவே – கலிங்:324/2

மேல்


கண்டான் (1)

அறியீரோ சாக்கியரை உடை கண்டான் என் அப்புறம் என்று இயம்பிடுவர் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:468/2

மேல்


கண்டிட (1)

அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் – கலிங்:474/2

மேல்


கண்டு (9)

கண்ணோடி சொரிகின்ற கண்ணீர் அன்றேல் கண்டு இரங்கி சொரிகின்ற கண்ணீர் போலும் – கலிங்:92/2
தூங்கு தலை சிரிப்பன கண்டு உறங்குதலை மறந்திருக்கும் சுழல் கண் சூர் பேய் – கலிங்:117/2
எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/2
அலர் மழை போல் மழை பொழிய அது கண்டு கங்கைகொண்டசோழன் தேவி – கலிங்:236/1
எழு தூளி அடங்க நடந்து உதயத்து ஏகும் திசை கண்டு அது மீள விழும் – கலிங்:362/1
கண்டு காண் உன் புய வலி நீயும் அ – கலிங்:388/1
களித்த வீரர் விட்ட நேமி கண்டு வீசு தண்டிடை – கலிங்:431/1
அவதி இல்லா சுவை கூழ் கண்டு அங்காந்து அங்காந்து அடிக்கடியும் – கலிங்:565/1
வரு கூழ் பரணி களம் கண்டு வந்த பேயை முன் ஊட்டி – கலிங்:575/1

மேல்


கண்டும் (1)

குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ – கலிங்:390/2

மேல்


கண்டே (1)

இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே – கலிங்:276/2

மேல்


கண்டேம் (2)

சேனை மடி களம் கண்டேம் திகைத்து நின்றேம் தெலுங்கரேம் என்று சில கலிங்கர் தங்கள் – கலிங்:469/1
இணக்கம் இல்லா நமை எல்லாம் எண்ணி கண்டேம் என்று உரைக்கும் – கலிங்:577/1

மேல்


கண்ணின் (1)

கண்ணின் மணியின் சுண்ணாம்பும் கலந்து மடித்து தின்னீரே – கலிங்:583/2

மேல்


கண்ணீர் (2)

கண்ணோடி சொரிகின்ற கண்ணீர் அன்றேல் கண்டு இரங்கி சொரிகின்ற கண்ணீர் போலும் – கலிங்:92/2
கண்ணோடி சொரிகின்ற கண்ணீர் அன்றேல் கண்டு இரங்கி சொரிகின்ற கண்ணீர் போலும் – கலிங்:92/2

மேல்


கண்ணும் (1)

பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும்
பன்னிரண்டும் ஆறிரண்டும் படைத்துடையான் அடித்தலங்கள் பணிதல் செய்வாம் – கலிங்:11/1,2

மேல்


கண்ணுற்று (1)

கலை நீவி யாரேனும் இல்லா இடத்தே கண்ணுற்று நெஞ்சம் களிப்பீர்கள் திற-மின் – கலிங்:47/2

மேல்


கண்ணோடி (1)

கண்ணோடி சொரிகின்ற கண்ணீர் அன்றேல் கண்டு இரங்கி சொரிகின்ற கண்ணீர் போலும் – கலிங்:92/2

மேல்


கண்பனி (1)

கையில் அணைத்த மணல் கண்பனி சோர் புனலில் கரைய விழுந்து அழுவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:51/2

மேல்


கண்மணி (1)

தளவு அழிக்கும் நகை வேல் விழி பிலத்தின் வழியே தனி நடந்து உரகர்-தம் கண்மணி கொண்ட அவனும் – கலிங்:195/1

மேல்


கண்மணியும் (1)

பொரு சின வீரர்-தம் கண்மணியும் போதக மத்தக முத்தும் வாங்கி – கலிங்:514/1

மேல்


கணக்க (1)

கணக்க பேய்க்கும் அகம் களிக்க கையால் எடுத்து வாரீரே – கலிங்:577/2

மேல்


கணங்கள் (6)

பண்டு தென்னவர் சாய அதற்கு முன் பணி செய் பூத கணங்கள் அனைத்தையும் – கலிங்:150/1
அ கணம் ஆளும் அணங்கினை வந்தனை செய்து கணங்கள் எலாம் – கலிங்:173/1
வணங்குதலும் கணங்கள் எலாம் மாய பாவி மறித்து எம்மை மறு சூடு சுடுவையாகில் – கலிங்:175/1
ஆடி இரைத்து எழு கணங்கள் அணங்கே இ கலிங்க கூழ் – கலிங்:230/1
கணங்கள் எழுக எழுக கணங்கள் எழுக எழுக – கலிங்:303/2
கணங்கள் எழுக எழுக கணங்கள் எழுக எழுக – கலிங்:303/2

மேல்


கணத்தில் (1)

கடுத்த விசை இருள் கொடுத்த உலகு ஒரு கணத்தில் வலம்வரு கணிப்பில் தேர் – கலிங்:357/1

மேல்


கணத்தின் (2)

கடுகிய வட அனலத்தினை வைத்தது களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்திலே – கலிங்:415/2
களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்து எதிர் கறுவிலர் சிலர் கலவி தலை நித்தில – கலிங்:416/1

மேல்


கணம் (3)

அ கணம் ஆளும் அணங்கினை வந்தனை செய்து கணங்கள் எலாம் – கலிங்:173/1
இ கணம் மாளும் இனி தவிர் விச்சை என கை விதிர்த்தலுமே – கலிங்:173/2
அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் – கலிங்:474/2

மேல்


கணவர் (2)

விலையிலாத வடம் முலையில் ஆட விழி குழையில் ஆட விழை கணவர் தோள் – கலிங்:42/1
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:481/2

மேல்


கணவருடன் (1)

தம் கணவருடன் தாமும் போக என்றே சாதகரை கேட்பாரே தடவி பார்ப்பார் – கலிங்:481/1

மேல்


கணவரை (1)

கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:33/2

மேல்


கணவன் (1)

தடியால் மடுத்து கூழ் எல்லாம் தானே பருகி தன் கணவன்
குடியான் என்று தான் குடிக்கும் கூத்தி பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:574/1,2

மேல்


கணித்து (1)

கைப்படு களிறும் மாவும் கணித்து உரைப்பவர்கள் யாரே – கலிங்:455/2

மேல்


கணித (2)

நங்கள் கணித பேய் கூறும் நனவும் கனவும் சொல்லுவாம் – கலிங்:226/2
அழகின் மேல் அழகு பெற அணி அனைத்தும் அணிந்தருளி கணித நூலில் – கலிங்:280/1

மேல்


கணிப்பதும் (1)

அடைவ அப்பொழுது அவர்கள் கைக்கொளும் அவை கணிப்பதும் அருமையே – கலிங்:459/2

மேல்


கணிப்பில் (2)

கடுத்த விசை இருள் கொடுத்த உலகு ஒரு கணத்தில் வலம்வரு கணிப்பில் தேர் – கலிங்:357/1
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் – கலிங்:394/1

மேல்


கணை (2)

வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே – கலிங்:409/2
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில – கலிங்:589/1

மேல்


கணைமரங்கள் (1)

எறிதரும் பெரும் கணைமரங்கள் கொண்டு எழுது தூணொடு உத்திரம் இயற்றியே – கலிங்:100/2

மேல்


கத (1)

வெம் கத களிற்றின் படத்தினால் வெளி அடங்கவே மிசை கவிக்கவே – கலிங்:103/2

மேல்


கதங்களில் (1)

கதங்களில் பொருது இறைஞ்சிடா அரசர் கால்களில் தளையும் நூல்களின் – கலிங்:274/1

மேல்


கதத்தில் (1)

கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு – கலிங்:356/1

மேல்


கதம் (2)

வட திசை முகத்து அரசர் வரு கதம் உக தனது குரகதம் உகைத்தருளியே – கலிங்:251/2
கதம் பெற்று ஆர்க்கும் செறுநர் விழி கனலும் நிணமும் அணங்கின்-பால் – கலிங்:561/1

மேல்


கதலி (1)

எங்கும் உள மென் கதலி எங்கும் உள தண் கமுகம் எங்கும் உள பொங்கும் இளநீர் – கலிங்:295/1

மேல்


கதவு (1)

இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ – கலிங்:22/2

மேல்


கதழ் (1)

கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/4

மேல்


கதிர் (6)

காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/2
கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ – கலிங்:222/2
வென்று இலங்கு கதிர் ஆழி விசயதரன் என உதித்தான் விளம்ப கேள்-மின் – கலிங்:232/2
அம் பொன் மேரு அது-கொல் இது-கொல் என்று ஆயிரம் கதிர் வெய்யவன் ஐயுறும் – கலிங்:315/1
கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:492/2
கடை பார்த்து தலை வணங்கும் கதிர் முடி நூறாயிரமே – கலிங்:536/2

மேல்


கதிரோன் (1)

செம் மலையாய் ஒளி படைத்தது யாதோ என்றும் செம் கதிரோன் உதயம் செய்து உதயம் என்னும் – கலிங்:465/1

மேல்


கதுவலின் (1)

நிழல் கொடி தழல் கதுவலின் கடிது ஒளித்த அவை நினைப்பவர் நினைப்பதன் முனே – கலிங்:412/1

மேல்


கதுவவே (1)

நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் சுடர் பொறி தெறித்து எழ நிழல் கொடி தழல் கதுவவே – கலிங்:411/2

மேல்


கதுவும் (1)

ஈ கதுவும் குறியால் உய்ந்து இருக்கின்றேம் அன்றாகில் இன்றே சாதும் – கலிங்:219/2

மேல்


கதை (3)

பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை – கலிங்:180/1
பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே – கலிங்:181/1
நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் – கலிங்:181/2

மேல்


கதையும் (2)

எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் – கலிங்:187/2
கடல் கலக்க எழும் இன் அமுது-தன்னை ஒருவன் கடவுள் வானவர்கள் உண்ண அருள்செய்த கதையும்
உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் – கலிங்:190/1,2

மேல்


கந்தரம் (1)

தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் – கலிங்:294/1

மேல்


கந்துகமாம் (1)

கை மலர் மேல் அம்மனையாம் கந்துகமாம் கழங்குமாம் – கலிங்:133/1

மேல்


கபாடம் (16)

வைத்த பவள வடம் புனைவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:30/2
நிலவை துகில் என்று எடுத்து உடுப்பீர் நீள் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:34/2
பொய்யே உறங்கும் மட நல்லீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:36/2
ஆக அமளி மிசை துயில்வீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:37/2
தாளும் மனமும் புறம்பாக சாத்தும் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:38/2
அந்தி கமலம் கொடுவருவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:39/2
வழுவ உடனே மயங்கிடுவீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:44/2
போகம் விளைய நகைசெய்வீர் புனை பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:45/2
திருகி செருகும் குழல் மடவீர் செம்பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:50/2
தோய கலவி அமுது அளிப்பீர் துங்க கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:61/2
காணும் பொழுது மறந்திருப்பீர் கன பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:65/2
வாயை புதைக்கு மட நல்லீர் மணி பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:67/2
அங்கும் இருக்க பயப்படுவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:68/2
திருகும் குடுமி விடியளவும் தேயும் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:69/2
அ கானகத்தே உயிர் பறிப்பீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:73/2
ஒக்க செருகும் குழல் மடவீர் உம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:74/2

மேல்


கம்பிலி (1)

கம்பிலி சயத்தம்பம் நட்டதும் கடி அரண் கொள் கல்யாணர் கட்டு அற – கலிங்:203/1

மேல்


கமம் (1)

சாதுரங்கம் தலைசுமந்து கமம் சூல் கொண்டு தனிப்படும் கார் என வரும் அ தன்மை காண்-மின் – கலிங்:501/2

மேல்


கமல (1)

கமல யோனி முதலாக வரும் உங்கள் மரபில் காவன் மன்னவர்கள் ஆகி வருகின்ற முறையால் – கலிங்:184/1

மேல்


கமலத்தினளே (1)

கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே – கலிங்:129/2

மேல்


கமலத்து (1)

ஆதி மால் அமல நாபி கமலத்து அயன் உதித்து அயன் மரீசி எனும் அண்ணலை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/1

மேல்


கமலம் (1)

அந்தி கமலம் கொடுவருவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:39/2

மேல்


கமழ் (1)

ஆறு அலை தரங்கம் உள அன்ன நடை தாமும் உள ஆலை கமழ் பாகும் உளவாய் – கலிங்:296/1

மேல்


கமழுமாலோ (2)

ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ – கலிங்:223/2
பூ விரியும் மாலைகள் புலால் கமழுமாலோ பொன் செய் மணி மாலை ஒளி போய் ஒழியுமாலோ – கலிங்:224/1

மேல்


கமுகம் (1)

எங்கும் உள மென் கதலி எங்கும் உள தண் கமுகம் எங்கும் உள பொங்கும் இளநீர் – கலிங்:295/1

மேல்


கயல் (3)

பூ விரி மதுகரம் நுகரவும் பொரு கயல் இரு கரை புரளவும் – கலிங்:59/1
கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் – கலிங்:143/2
மிடை கொடி பிறழ்வன மறி கடல் அடையவும் மிளிர்வன கயல் எனவே – கலிங்:397/2

மேல்


கயல்கள் (1)

கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:27/2

மேல்


கயிலை (1)

கவள மத கரட கரி உரிவை கயிலை களிறு விருப்புறும் அ கனக முலை தரள – கலிங்:128/1

மேல்


கயிற்றால் (1)

கயிற்றால் இழுப்புண்டு சாயாது நிற்கும் கழாய் ஒத்தல் காண்-மின்களோ – கலிங்:488/2

மேல்


கயிற்றினும் (1)

ஒரு மலை மத்து வலித்து உலவு கயிற்றினும் மற்று உலகு பரித்த பணத்து உரக வடத்தினும் அ – கலிங்:122/1

மேல்


கயிற்று (1)

கயிற்று உறி ஒப்பதொர் பேய் வறிதே உடல் கௌவினது ஒக்க விரைந்து – கலிங்:171/1

மேல்


கயிறுகள் (1)

கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே – கலிங்:414/2

மேல்


கர (1)

கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே – கலிங்:129/2

மேல்


கரக்க (1)

கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும் – கலிங்:261/1

மேல்


கரக்கவே (2)

இலகு கைப்படை கனல் விரித்தலால் இருள் கரக்கவே ஒளி பரக்கவே – கலிங்:346/2
வேத நல் நெறி பரக்கவே அபயன் வென்ற வெம் கலி கரக்கவே – கலிங்:596/1

மேல்


கரங்கள் (2)

பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில் – கலிங்:94/1
தைத்த போழ்தின் அ கரங்கள் சக்கரங்கள் ஒக்குமே – கலிங்:428/2

மேல்


கரங்களொடே (1)

சொன்ன தனங்கள் கொணர்ந்தனம் என்று அடி சூடு கரங்களொடே – கலிங்:333/2

மேல்


கரட (5)

கலை வளர் உத்தமனை கரு முகில் ஒப்பவனை கரட தட கடவுள் கனக நிறத்தவனை – கலிங்:127/1
கவள மத கரட கரி உரிவை கயிலை களிறு விருப்புறும் அ கனக முலை தரள – கலிங்:128/1
கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே – கலிங்:129/2
கனக தானம் முறை நின்று கவிவாணர் பெறவே கரட தானம் மத வாரணமும் அன்று பெறவே – கலிங்:281/2
கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே – கலிங்:414/2

மேல்


கரத்தது (1)

ஆரணமாம் நாற்கூடத்து அணைந்து நிற்கும் ஐம் கரத்தது ஒரு களிற்றுக்கு அன்பு செய்வாம் – கலிங்:9/2

மேல்


கரத்தால் (2)

தங்கள் பொன் குடை சாமரம் என்று இவை தாங்கள் தம் கரத்தால் பணி மாறவே – கலிங்:325/2
பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே – கலிங்:512/1

மேல்


கரத்து (1)

புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல – கலிங்:143/1

மேல்


கரந்தது (1)

செறியும் அடவியிலோ கரந்தது தெரிய அரியது எனா அடங்கவே – கலிங்:449/2

மேல்


கரந்தோம் (1)

ஆட போந்து அகப்பட்டேம் கரந்தோம் என்றே அரி-தனை விட்டு உயிர் பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:467/2

மேல்


கரப்ப (1)

இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே – கலிங்:345/2

மேல்


கரம் (8)

சாயை புக்க வழி யாது என பரிதி தன் கரம் கொடு திளைக்குமே – கலிங்:79/2
கரம் எரி மடுத்து அரசர் கரம் எதிர் குவிப்பது ஒரு கடவரை-தனை கடவியே – கலிங்:252/2
கரம் எரி மடுத்து அரசர் கரம் எதிர் குவிப்பது ஒரு கடவரை-தனை கடவியே – கலிங்:252/2
கருணையொடும் தனது உபய கரம் உதவும் பொருள் மழையின் – கலிங்:271/1
பார் எலாம் உடையான் அபயன் கொடை பங்கய கரம் ஒப்பு என பண்டு ஒர் நாள் – கலிங்:314/1
இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் – கலிங்:413/1
கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே – கலிங்:414/2
மத்த யானையின் கரம் சுருண்டு வீழ வன் சரம் – கலிங்:428/1

மேல்


கரமொடு (1)

கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே – கலிங்:414/2

மேல்


கராளர் (1)

கங்கர் கராளர் கவிந்தர் துமிந்தர் கடம்பர் துளும்பர்களே – கலிங்:330/1

மேல்


கரி (21)

கடிது அழிந்து போர் மிதிலையில் படும் கரி மருப்பினை திரள் துலாம் எனும் – கலிங்:101/1
கவள மத கரட கரி உரிவை கயிலை களிறு விருப்புறும் அ கனக முலை தரள – கலிங்:128/1
கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே – கலிங்:129/2
மாறி இ கையில் அழைக்க மற்று அவை மத கரி தலைகள் ஆன பார் – கலிங்:162/2
இ கரி தலையின் வாயின்-நின்று உதிர நீர் குடித்து உரும் இடித்து என – கலிங்:163/1
மத கரி மருப்பு இற மதம் புலருமாலோ மட பிடி மருப்பு எழ மதம் பொழியுமாலோ – கலிங்:222/1
வளர்வது ஒர் பதத்தினிடை மத கரி முகத்தினிடை வளை உகிர் மடுத்து விளையாடு – கலிங்:250/1
தெழித்த பொழுது உடல் திமிர்க்க இமையவர் திசை-கண் மத கரி திகைக்கவே – கலிங்:354/2
விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே – கலிங்:404/2
கன வரையொடு வரை முனைத்த போல் கட கரியொடு கரி முனைக்கவே – கலிங்:407/1
கரி துணிபடும் உடல் அடுக்கியே கரை என இரு புடை கிடக்கவே – கலிங்:410/2
மருப்பொடு மருப்பு எதிர் பொருப்பு இவை என பொரு மத கரி மருப்பினிடையே – கலிங்:411/1
கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே – கலிங்:414/2
அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே – கலிங்:418/2
அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே – கலிங்:441/2
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு – கலிங்:442/1
வழிவர் சிலர் கடல் பாய்வர் வெம் கரி மறைவர் சிலர் வழி தேடி வன் பிலம் – கலிங்:451/1
களம் அடைய காட்டுதற்கு முடிவது அன்று கவிழும் மத கரி சொரிய குமிழி விட்டு – கலிங்:503/1
பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே – கலிங்:512/1
கொலையினுள் படு கரி குழிசியுள் கூழினுக்கு – கலிங்:520/1
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில – கலிங்:588/1

மேல்


கரிகள் (1)

கரிகள் கருவிகளோடு சிந்தின கழுகு நரியொடு காகம் உண்டன – கலிங்:447/1

மேல்


கரிகளின் (1)

கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:494/2

மேல்


கரிகளும் (1)

உரும் இடிப்பன வட அனல் உள என ஒலி முகில் கட கரிகளும் இடையவே – கலிங்:350/4

மேல்


கரிகால (1)

காப்பதும் என் கடன் என்று காத்த கரிகால சோழனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:594/2

மேல்


கரிகாலன் (1)

செண்டு கொண்டு கரிகாலன் ஒருகாலின் இமய சிமய மால் வரை திரித்தருளி மீள அதனை – கலிங்:178/1

மேல்


கரிது (1)

செய்ய திரு மேனி ஒரு பாதி கரிது ஆக தெய்வ முதல் நாயகனை எய்த சிலை மாரன் – கலிங்:15/1

மேல்


கரிந்த (1)

பொரிந்த காரை கரிந்த சூரை புகைந்த வீரை எரிந்த வேய் – கலிங்:76/1

மேல்


கரிந்து (1)

புலம்பொடு நின்று உயிர்ப்பன போல் புகைந்து மரம் கரிந்து உளவால் – கலிங்:88/2

மேல்


கரிமுகன் (1)

பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை – கலிங்:180/1

மேல்


கரியின் (6)

உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே – கலிங்:126/2
இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின்
கடத்து எழு மதத்திடை மடுத்தன சிறப்பொடு கறுத்தன அவற்றின் எயிறே – கலிங்:413/1,2
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே – கலிங்:416/2
எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு – கலிங்:417/1
மதம் கொள் கரியின் கோளகையை மணி சூடகமா செறியீரே – கலிங்:510/1
கொதித்த கரியின் கும்பத்து குளிர்ந்த தண்ணீர்-தனை மொண்டு – கலிங்:582/1

மேல்


கரியும் (1)

கடல் கலிங்கம் எறிந்து சயத்தம்பம் நாட்டி கட கரியும் குவி தனமும் கவர்ந்து தெய்வ – கலிங்:471/1

மேல்


கரியொடு (2)

கனல் விளைப்பன முகில் உள என விழி கனல் சினத்தன கரியொடு பரிகளின் – கலிங்:350/2
கன வரையொடு வரை முனைத்த போல் கட கரியொடு கரி முனைக்கவே – கலிங்:407/1

மேல்


கரு (6)

காடு இதனை கடத்தும் என கரு முகிலும் வெண் மதியும் கடக்க அப்பால் – கலிங்:86/1
பட்ட மன்னர்-தம் பட்ட மங்கையர் பரு மணி கரு திரு இருத்தியே – கலிங்:98/2
கலை வளர் உத்தமனை கரு முகில் ஒப்பவனை கரட தட கடவுள் கனக நிறத்தவனை – கலிங்:127/1
கரு நெடும் பனங்காடு முழுமையும் காலும் கையும் உடையன போல்வன – கலிங்:135/2
ஒரு கரு வெம் கலி கழுவி உலவு பெரும் புகழ் நிழலில் – கலிங்:269/2
பணைத்த பனை வெம் கரி கரத்தால் பரிய கரு நாண் கட்டீரே – கலிங்:512/1

மேல்


கருணாகரன் (2)

கண் ஆகிய சோழன் சக்கரம் ஆம் கருணாகரன் வாரண மேல் கொளவே – கலிங்:363/2
உலகு புகழ் கருணாகரன் தனது ஒரு கை இரு பணை வேழம் உந்தவே – கலிங்:443/2

மேல்


கருணாகரன்-தன் (2)

இலங்கை எறிந்த கருணாகரன்-தன் இகல் வெம் சிலையின் வலி கேட்பீர் – கலிங்:64/1
கலிங்கம் எறிந்த கருணாகரன்-தன் கள போர் பாட திற-மினோ – கலிங்:64/2

மேல்


கருணையொடும் (1)

கருணையொடும் தனது உபய கரம் உதவும் பொருள் மழையின் – கலிங்:271/1

மேல்


கருத்து (1)

காரண காரியங்களின் கட்டு அறுப்போர் யோக கருத்து என்னும் தனி தறியில் கட்ட கட்டுண்டு – கலிங்:9/1

மேல்


கருதாது (1)

தான் அரணம் உடைத்து என்று கருதாது வருவதும் அ தண்டு போலும் – கலிங்:377/2

மேல்


கருதார் (1)

கங்காபுரியின் மதில் புறத்து கருதார் சிரம் போய் மிக வீழ – கலிங்:563/1

மேல்


கருதி (3)

கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார் – கலிங்:48/1
மெய்யில் அணைத்து உருகி பைய அகன்றவர் தாம் மீள்வர் என கருதி கூடல் விளைத்து அறவே – கலிங்:51/1
மான அரசர் தனித்தனி வாழ்வு கருதி உரைப்பரே – கலிங்:336/4

மேல்


கருதும் (2)

உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே – கலிங்:421/2
ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழித்தன உருவிய பிறை முக அ பகழி தலை – கலிங்:422/1

மேல்


கருதுவார் (1)

கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார்
உடலின் உயிரையும் உணர்வையும் நடுவுபோய் உருவும் மதர் விழி உடையவர் திற-மினோ – கலிங்:48/1,2

மேல்


கருநாடியர் (1)

குழறி தரு கருநாடியர் குறுகி கடை திற-மின் – கலிங்:43/2

மேல்


கரும் (7)

கரும் கண் வேதுபட ஒற்றி மென் கை கொடு கட்டு மாதர் கடை திற-மினோ – கலிங்:56/2
அவர் நிணத்தொடு அ குருதி நீர் குழைத்து அவர் கரும் தலை சுவர் அடுக்கியே – கலிங்:99/2
கார் இரும்பின் மகர தோரணம் ஆக கரும் பேய்கள் – கலிங்:105/1
கடன் அமைந்தது கரும் தலை அரிந்த பொழுதே கடவது ஒன்றும் இலை என்று விளையாடும் உடலே – கலிங்:113/1
ஓடி தெறிக்க கரும் கொண்டல் செம் கொண்டல் ஒக்கின்ற இவ்வாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:485/2
கரும் காகம் வெண் காகமாய் நின்றவா முன்பு காணாத காண்-மின்களோ – கலிங்:486/2
கரும் சேவகம் செய்து செஞ்சோறு அற செய்த கைம்மாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:490/2

மேல்


கருமை (1)

கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே – கலிங்:129/2

மேல்


கருவி (1)

கருவி கட்டு மாட்டாதீர் கரைக்கே இருந்து குளியீரே – கலிங்:508/2

மேல்


கருவிகளோடு (1)

கரிகள் கருவிகளோடு சிந்தின கழுகு நரியொடு காகம் உண்டன – கலிங்:447/1

மேல்


கருவியும் (1)

உற்ற வாய் அம்பு தம் பரிசையும் கருவியும் உருவி மார்பு அகலமும் உருவி வீழ் செருநர் வில் – கலிங்:495/1

மேல்


கருவிள (1)

கருவிள நீர் பட ஊடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:52/2

மேல்


கரை (3)

பூ விரி மதுகரம் நுகரவும் பொரு கயல் இரு கரை புரளவும் – கலிங்:59/1
காலால் தண்டலை உழக்கும் காவிரியின் கரை மருங்கு வேட்டையாடி – கலிங்:278/1
கரி துணிபடும் உடல் அடுக்கியே கரை என இரு புடை கிடக்கவே – கலிங்:410/2

மேல்


கரைக்கே (1)

கருவி கட்டு மாட்டாதீர் கரைக்கே இருந்து குளியீரே – கலிங்:508/2

மேல்


கரைசெய் (1)

தொழுது மன்னரே கரைசெய் பொன்னியில் தொடர வந்திலா முகரியை படத்து – கலிங்:197/1

மேல்


கரைய (1)

கையில் அணைத்த மணல் கண்பனி சோர் புனலில் கரைய விழுந்து அழுவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:51/2

மேல்


கரையனை (1)

பொன்னி துறைவனை வாழ்த்தினவே பொருநை கரையனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:592/1

மேல்


கரையின் (1)

பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில் – கலிங்:94/1

மேல்


கல் (1)

முள் ஆறும் கல் ஆறும் தென்னர் ஓட முன் ஒருநாள் வாள் அபயன் முனிந்த போரில் – கலிங்:95/1

மேல்


கல்யாணர் (1)

கம்பிலி சயத்தம்பம் நட்டதும் கடி அரண் கொள் கல்யாணர் கட்டு அற – கலிங்:203/1

மேல்


கல்லை (1)

கல்லை கறித்து பல் முறிந்து கவிழ்ந்து வீழ்ந்த கலிங்கர்-தம் – கலிங்:524/1

மேல்


கல்வி (1)

கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே – கலிங்:174/2

மேல்


கல்விகளின் (1)

உரைசெய் பல கல்விகளின் உரிமை பல சொல்லுவது என் உவமை உரைசெய்யின் உலகத்து – கலிங்:248/1

மேல்


கல்வியில் (1)

காளமும் களிறும் பெறும் பாணர் தம் கல்வியில் பிழை கண்டனன் கேட்கவே – கலிங்:324/2

மேல்


கலக்க (1)

கடல் கலக்க எழும் இன் அமுது-தன்னை ஒருவன் கடவுள் வானவர்கள் உண்ண அருள்செய்த கதையும் – கலிங்:190/1

மேல்


கலக்கம் (1)

கலக்கம் அற்ற வீரர் வாள் கலந்த சூரர் கைத்தலத்து – கலிங்:427/1

மேல்


கலக்கல்-கொல் (1)

கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி – கலிங்:343/1

மேல்


கலக்கு (1)

உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் – கலிங்:190/2

மேல்


கலகல (1)

அலகினொடு அலகுகள் கலகல எனும் ஒலி அலை திரை ஒலி எனவே – கலிங்:398/1

மேல்


கலங்கள் (1)

கலத்தில் கொள்ள குறையாத கலங்கள் பெருக்கி கொள்ளீரே – கலிங்:560/2

மேல்


கலங்கும் (1)

கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு – கலிங்:370/1

மேல்


கலச (1)

களப வண்டல் இடு கலச கொங்கைகளில் மதி எழுந்து கனல் சொரியும் என்று – கலிங்:60/1

மேல்


கலணை (1)

நெடும் குதிரை மிசை கலணை சரிய பாய்ந்து நிண சேற்றில் கால் குளிப்ப நிரையே நின்று – கலிங்:476/1

மேல்


கலத்தில் (1)

கலத்தில் கொள்ள குறையாத கலங்கள் பெருக்கி கொள்ளீரே – கலிங்:560/2

மேல்


கலத்து (1)

பொல்லா ஓட்டை கலத்து கூழ் புறத்தே ஒழுக மறித்து பார்த்து – கலிங்:572/1

மேல்


கலதீ (1)

குறு மோடீ நெடு நிணமாலாய் குடை கலதீ கூரெயிறீ நீலி – கலிங்:504/1

மேல்


கலந்த (1)

கலக்கம் அற்ற வீரர் வாள் கலந்த சூரர் கைத்தலத்து – கலிங்:427/1

மேல்


கலந்தவே (1)

உரிந்த பாரை எறிந்த பாலை உலர்ந்த ஓமை கலந்தவே – கலிங்:76/2

மேல்


கலந்து (2)

குருதியும் குடரும் கலந்து அட்ட வெம் கூழ் தெறித்து ஒரு கண் குருடு ஆனவும் – கலிங்:147/2
கண்ணின் மணியின் சுண்ணாம்பும் கலந்து மடித்து தின்னீரே – கலிங்:583/2

மேல்


கலப்பை (1)

உலக்கை உச்சி தைத்த போது உழும் கலப்பை ஒக்குமே – கலிங்:427/2

மேல்


கலம் (8)

பெரு நெடும் பசி பெய் கலம் ஆவன பிற்றை நாளின் முன் நாளின் மெலிவன – கலிங்:135/1
ஆரம் இவை இவை பொன் கலம் ஆனை இவை இவை ஒட்டகம் – கலிங்:334/1
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே – கலிங்:399/1
கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:475/2
கடலின் மேல் கலம் தொடர பின்னே செல்லும் கலம் போன்று தோன்றுவன காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:475/2
நீரும் தெளித்து கலம் வைக்க நிலமே சமைத்து கொள்ளீரே – கலிங்:557/2
பரிசு படவே கலம் பரப்பி பந்தி பந்தி பட உங்கள் – கலிங்:562/1
ஊண் ஆதரிக்கும் கள்ள பேய் ஒளித்து கொண்ட கலம் தடவி – கலிங்:569/1

மேல்


கலமா (2)

அழிந்த கலிங்கர் பொன் பரிசை அவை பொன் கலமா கொள்ளீரே – கலிங்:559/1
விழுந்த தவள குடை மின்னும் வெள்ளி கலமா கொள்ளீரே – கலிங்:559/2

மேல்


கலவி (6)

கலவி களியின் மயக்கத்தால் கலை போய் அகல கலை மதியின் – கலிங்:34/1
தோய கலவி அமுது அளிப்பீர் துங்க கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:61/2
காடு குலைந்து அலைய கைவளை பூசலிட கலவி விடா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:62/2
காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கலவி மடவீர் கழல் சென்னி – கலிங்:63/1
நேய கலவி மயக்கத்தே நிகழ்ந்த மொழியை கிளி உரைப்ப – கலிங்:67/1
களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்து எதிர் கறுவிலர் சிலர் கலவி தலை நித்தில – கலிங்:416/1

மேல்


கலவிக்கு (1)

பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று – கலிங்:126/1

மேல்


கலவு (1)

களிறு கங்கை நீர் உண்ண மண்ணையில் காய் சினத்தொடே கலவு செம்பியன் – கலிங்:202/1

மேல்


கலன் (1)

அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் – கலிங்:346/1

மேல்


கலாப (1)

மென் கலாப மடவார்கள் சீறடி மிசை சிலம்பு ஒலி விளைப்பது ஓர் – கலிங்:275/1

மேல்


கலாம் (2)

இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே – கலிங்:275/2
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே – கலிங்:275/2

மேல்


கலி (7)

பனி ஆழி உலகு அனைத்தும் பரந்த கலி இருள் நீங்க – கலிங்:8/1
அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே – கலிங்:10/2
கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும் – கலிங்:261/1
கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும் – கலிங்:261/1
கவிகையின் நிலவு எறித்தது கலி எனும் இருள் ஒளித்ததே – கலிங்:267/2
ஒரு கரு வெம் கலி கழுவி உலவு பெரும் புகழ் நிழலில் – கலிங்:269/2
வேத நல் நெறி பரக்கவே அபயன் வென்ற வெம் கலி கரக்கவே – கலிங்:596/1

மேல்


கலிங்க (3)

ஆடி இரைத்து எழு கணங்கள் அணங்கே இ கலிங்க கூழ் – கலிங்:230/1
ஓதம் சூழ் இலங்கை போர்க்கு ஒட்டிரட்டி கலிங்க போர் – கலிங்:231/2
காட்டிய வேழ அணி வாரி கலிங்க பரணி நம் காவலன் மேல் – கலிங்:535/1

மேல்


கலிங்கத்து (4)

கள போர் விளைந்த கலிங்கத்து கலிங்கர் நிண கூழ் கள பேயின் – கலிங்:75/1
கைதொழுது இறைஞ்சி அடியேன் வட கலிங்கத்து
எய்திய இடத்து உள நிமித்தம் இவை கேண்மோ – கலிங்:221/1,2
உங்கள் குறியும் வட கலிங்கத்து உள்ள குறியும் உமக்கு அழகே – கலிங்:226/1
இவர்கள் மேல் இனி ஒருவர் பிழைத்தாரில்லை எழு கலிங்கத்து ஓவியர்கள் எழுதிவைத்த – கலிங்:470/1

மேல்


கலிங்கம் (12)

காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கலவி மடவீர் கழல் சென்னி – கலிங்:63/1
காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கள போர் பாட திற-மினோ – கலிங்:63/2
கலிங்கம் எறிந்த கருணாகரன்-தன் கள போர் பாட திற-மினோ – கலிங்:64/2
கலிங்கர் குருதி குருதி கலிங்கம் அடைய அடைய – கலிங்:302/1
இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன் – கலிங்:341/1
கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு – கலிங்:370/1
கலிங்கம் அவை ஏழினும் எழுந்தது ஒரு பேர் ஒலி கறங்கு கடல் ஏழும் உடனே – கலிங்:395/1
ஒரு கலிங்கம் ஒருவன் அழித்த நாள் – கலிங்:454/1
ஒரு கலிங்கம் ஒருவர் உடுத்ததே – கலிங்:454/2
அரை கலிங்கம் உரிப்புண்ட கலிங்கர் எல்லாம் அமணர் என பிழைத்தாரும் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:466/2
கடல் கலிங்கம் எறிந்து சயத்தம்பம் நாட்டி கட கரியும் குவி தனமும் கவர்ந்து தெய்வ – கலிங்:471/1
வீழ்ந்த கலிங்கர் நிண கலிங்கம் விரித்து விரித்து புனையீரே – கலிங்:509/2

மேல்


கலிங்கமும் (1)

அபயன் விடு படை ஏழ் கலிங்கமும் அடைய ஒரு முகம் ஆகி முந்தவே – கலிங்:444/2

மேல்


கலிங்கர் (16)

கள போர் விளைந்த கலிங்கத்து கலிங்கர் நிண கூழ் கள பேயின் – கலிங்:75/1
கலிங்கர் குருதி குருதி கலிங்கம் அடைய அடைய – கலிங்:302/1
மா ஆயிரமும் பட கலிங்கர் மடிந்த கள போர் உரைப்போர்க்கு – கலிங்:312/1
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே – கலிங்:338/2
அந்தரம் ஒன்று அறியாத வட கலிங்கர் குல வேந்தன் அனந்தபன்மன் – கலிங்:375/1
கான் அரணும் மலை அரணும் கடல் அரணும் சூழ் கிடந்த கலிங்கர் பூமி – கலிங்:377/1
எடுத்த வேலி போல் கலிங்கர் வட்டணங்கள் இட்டவே – கலிங்:425/2
அப்படி கலிங்கர் ஓட அடர்த்து எறி சேனை வீரர் – கலிங்:455/1
அரை கலிங்கம் உரிப்புண்ட கலிங்கர் எல்லாம் அமணர் என பிழைத்தாரும் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:466/2
சேனை மடி களம் கண்டேம் திகைத்து நின்றேம் தெலுங்கரேம் என்று சில கலிங்கர் தங்கள் – கலிங்:469/1
வீழ்ந்த கலிங்கர் நிண கலிங்கம் விரித்து விரித்து புனையீரே – கலிங்:509/2
பாணிகளால் நிலம் திருத்தி படை கலிங்கர் அணி பகழி – கலிங்:546/1
அழிந்த கலிங்கர் பொன் பரிசை அவை பொன் கலமா கொள்ளீரே – கலிங்:559/1
பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர்
கண்ணின் மணியின் சுண்ணாம்பும் கலந்து மடித்து தின்னீரே – கலிங்:583/1,2
வாசி கிடக்க கலிங்கர் ஓட மானதன் ஏவிய சேனை வீரர் – கலிங்:586/1
பொருகை தவிர்ந்து கலிங்கர் ஓட போக புரந்தரன் விட்ட தண்டின் – கலிங்:587/1

மேல்


கலிங்கர்-தம் (3)

புரசை மத மலை ஆயிரம் கொடு பொருவம் என வரும் ஏழ் கலிங்கர்-தம்
அரசன் உரைசெய்த ஆண்மையும் கெட அமரில் எதிர் விழி யாது ஒதுங்கியே – கலிங்:448/1,2
இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று – கலிங்:460/1
கல்லை கறித்து பல் முறிந்து கவிழ்ந்து வீழ்ந்த கலிங்கர்-தம்
பல்லை தகர்த்து பழ அரிசி ஆக பண்ணிக்கொள்ளீரே – கலிங்:524/1,2

மேல்


கலிங்கர்-தமை (2)

வரை கலிங்கர்-தமை சேர மாசை ஏற்றி வன் தூறு பறித்த மயிர் குறையும் வாங்கி – கலிங்:466/1
உபயம் எனும் பிறப்பாளர் ஏத்த உரைத்த கலிங்கர்-தமை வென்ற – கலிங்:590/1

மேல்


கலிங்கர்க்கு (1)

எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் – கலிங்:463/1

மேல்


கலிங்கரே (1)

அது-கொல் என அலறா விழுந்தனர் அலதி குலதியொடு ஏழ் கலிங்கரே – கலிங்:450/2

மேல்


கலித்த (1)

கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு – கலிங்:356/1

மேல்


கலிப்பவும் (1)

வளை கலிப்பவும் முரசு ஒலிப்பவும் மரம் இரட்டவும் வயிர மா – கலிங்:344/1

மேல்


கலுழியிடை (1)

கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே – கலிங்:129/2

மேல்


கலை (8)

கேழல் மேழி கலை யாளி வீணை சிலை கெண்டை என்று இனைய பல் கொடி – கலிங்:18/1
கலவி களியின் மயக்கத்தால் கலை போய் அகல கலை மதியின் – கலிங்:34/1
கலவி களியின் மயக்கத்தால் கலை போய் அகல கலை மதியின் – கலிங்:34/1
கலை நீவி யாரேனும் இல்லா இடத்தே கண்ணுற்று நெஞ்சம் களிப்பீர்கள் திற-மின் – கலிங்:47/2
கலை வளர் உத்தமனை கரு முகில் ஒப்பவனை கரட தட கடவுள் கனக நிறத்தவனை – கலிங்:127/1
கொற்றவர் கோன் வாள் அபயன் அறிய வாழும் குவலயத்தோர் கலை அனைத்தும் கூற ஆங்கே – கலிங்:174/1
அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே – கலிங்:248/2
பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன் – கலிங்:319/1

மேல்


கலைமாதும் (1)

நாமாதும் கலைமாதும் என்ன சென்னி நாவகத்துள் இருப்பாளை நவிலுவாமே – கலிங்:13/2

மேல்


கலையினொடும் (1)

கலையினொடும் கலைவாணர் கவியினொடும் இசையினொடும் காதல் மாதர் – கலிங்:277/1

மேல்


கலைவாணர் (1)

கலையினொடும் கலைவாணர் கவியினொடும் இசையினொடும் காதல் மாதர் – கலிங்:277/1

மேல்


கவசம் (1)

கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:33/2

மேல்


கவந்தத்தின் (1)

இருப்பு கவந்தத்தின் மீது ஏறலும் சூரர் எஃகம் புதைக்க இறகை – கலிங்:489/1

மேல்


கவந்தம் (1)

கவந்தம் ஆட முன்பு தம் களிப்பொடு ஆடு பேய் இனம் – கலிங்:432/1

மேல்


கவர்ந்த (1)

இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று – கலிங்:460/1

மேல்


கவர்ந்ததும் (1)

உதயபானு ஒத்து உதகை வென்ற கோன் ஒரு கை வாரணம் பல கவர்ந்ததும் – கலிங்:201/2

மேல்


கவர்ந்து (1)

கடல் கலிங்கம் எறிந்து சயத்தம்பம் நாட்டி கட கரியும் குவி தனமும் கவர்ந்து தெய்வ – கலிங்:471/1

மேல்


கவர (1)

வாசி கொண்டு அரசர் வாரணம் கவர வாண கோவரையன் வாள் முக – கலிங்:365/1

மேல்


கவரி (2)

கொற்ற வெண்குடை கவிப்ப மிசை கொண்டு கவரி குல மதி புடை கவித்த நிலவு ஒத்துவரவே – கலிங்:282/2
கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:493/2

மேல்


கவரிகள் (1)

இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே – கலிங்:397/1

மேல்


கவள (1)

கவள மத கரட கரி உரிவை கயிலை களிறு விருப்புறும் அ கனக முலை தரள – கலிங்:128/1

மேல்


கவன (1)

கவன நெடும் பரி வீர தரன் காவிரி நாடுடையான் இரு தோள் – கலிங்:528/1

மேல்


கவனம் (1)

கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/4

மேல்


கவி (2)

கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:494/2
பட்ட புரவி கவி குரத்தால் பாகுவலயம் சாத்தீரே – கலிங்:513/1

மேல்


கவிக்கவே (1)

வெம் கத களிற்றின் படத்தினால் வெளி அடங்கவே மிசை கவிக்கவே – கலிங்:103/2

மேல்


கவிக்கின்ற (1)

உலகை எலாம் கவிக்கின்ற ஒரு கவிகை சய_துங்கன் மரபு கீர்த்தி – கலிங்:211/1

மேல்


கவிகள் (1)

பரிசில் சுமந்தன கவிகள் பகடு சுமந்தன திறைகள் – கலிங்:272/1

மேல்


கவிகை (5)

அ நெடு மால் உதரம் போல் அருள் அபயன் தனி கவிகை
இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே – கலிங்:4/1,2
அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே – கலிங்:10/2
உலகை எலாம் கவிக்கின்ற ஒரு கவிகை சய_துங்கன் மரபு கீர்த்தி – கலிங்:211/1
நீல மா மணி சிவிகை வெள்ளமும் நித்தில குல கவிகை வெள்ளமும் – கலிங்:292/1
வண்டினுக்கும் திசையானை மதம் கொடுக்கும் மலர் கவிகை அபயற்கு அன்றி – கலிங்:376/1

மேல்


கவிகையின் (1)

கவிகையின் நிலவு எறித்தது கலி எனும் இருள் ஒளித்ததே – கலிங்:267/2

மேல்


கவிகையும் (2)

நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே – கலிங்:20/2
நிலவு உமிழ் கவிகையும் வளர்கவே நிதி பொழி கவிகையும் வளர்கவே – கலிங்:20/2

மேல்


கவித்த (3)

கொற்ற வெண்குடை கவிப்ப மிசை கொண்டு கவரி குல மதி புடை கவித்த நிலவு ஒத்துவரவே – கலிங்:282/2
மேல் கவித்த மதி குடையின் புடை வீசுகின்ற வெண் சாமரை தன் திரு – கலிங்:317/1
நாற்கடலை கவித்த குடை நர_துங்கன் அமுதம் எழ – கலிங்:542/1

மேல்


கவித்தது (1)

அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே – கலிங்:10/2

மேல்


கவித்ததும் (1)

பொரு களத்திலே முடி கவித்தவன் புவி கவிப்பது ஓர் குடை கவித்ததும் – கலிங்:204/2

மேல்


கவித்தவன் (1)

பொரு களத்திலே முடி கவித்தவன் புவி கவிப்பது ஓர் குடை கவித்ததும் – கலிங்:204/2

மேல்


கவித்திட (1)

மற்ற வெம் கட களிற்றின் உதய கிரியின் மேல் மதி கவித்திட உதித்திடும் அருக்கன் எனவே – கலிங்:282/1

மேல்


கவித்து (2)

அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே – கலிங்:10/2
முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே – கலிங்:287/2

மேல்


கவிதை (1)

களவழி கவிதை பொய்கை உரைசெய்ய உதியன் கால்-வழி தளையை வெட்டி அரசு இட்ட அவனும் – கலிங்:195/2

மேல்


கவிந்தர் (1)

கங்கர் கராளர் கவிந்தர் துமிந்தர் கடம்பர் துளும்பர்களே – கலிங்:330/1

மேல்


கவிப்ப (1)

கொற்ற வெண்குடை கவிப்ப மிசை கொண்டு கவரி குல மதி புடை கவித்த நிலவு ஒத்துவரவே – கலிங்:282/2

மேல்


கவிப்பது (1)

பொரு களத்திலே முடி கவித்தவன் புவி கவிப்பது ஓர் குடை கவித்ததும் – கலிங்:204/2

மேல்


கவியினொடும் (1)

கலையினொடும் கலைவாணர் கவியினொடும் இசையினொடும் காதல் மாதர் – கலிங்:277/1

மேல்


கவிவாணர் (1)

கனக தானம் முறை நின்று கவிவாணர் பெறவே கரட தானம் மத வாரணமும் அன்று பெறவே – கலிங்:281/2

மேல்


கவிழ் (2)

பொருநர்கள் சிலர்-தம் உரத்தினில் கவிழ் புகர் முகம் மிசை அடியிட்டு அதின் பகை – கலிங்:440/1
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு – கலிங்:442/1

மேல்


கவிழ்த்து (1)

எல்லாம் கவிழ்த்து திகைத்திருக்கும் இழுதை பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:572/2

மேல்


கவிழ்ந்த (1)

கறங்கு வேலை நீர் உண கவிழ்ந்த மேகம் ஒக்குமே – கலிங்:434/2

மேல்


கவிழ்ந்து (1)

கல்லை கறித்து பல் முறிந்து கவிழ்ந்து வீழ்ந்த கலிங்கர்-தம் – கலிங்:524/1

மேல்


கவிழும் (1)

களம் அடைய காட்டுதற்கு முடிவது அன்று கவிழும் மத கரி சொரிய குமிழி விட்டு – கலிங்:503/1

மேல்


கவினின் (1)

அரி துயிலும்படி கடல்கள் அடைய விளங்கின கவினின்
ஒரு கரு வெம் கலி கழுவி உலவு பெரும் புகழ் நிழலில் – கலிங்:269/1,2

மேல்


கவுள் (1)

கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு – கலிங்:356/1

மேல்


கழங்குமாம் (1)

கை மலர் மேல் அம்மனையாம் கந்துகமாம் கழங்குமாம்
அ மலைகள் அவள் வேண்டின் ஆகாதது ஒன்று உண்டோ – கலிங்:133/1,2

மேல்


கழப்பு (1)

கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு – கலிங்:356/1

மேல்


கழல் (11)

கறுத்த செழியன் கழல் சிவப்ப வரை ஏற கார்முகம் வளைத்து உதியர் கோமகன் முடி-கண் – கலிங்:16/1
அஞ்சியே கழல் கெட கூடலில் பொருது சென்று அணி கடை குழையிலே விழ அடர்த்து எறிதலால் – கலிங்:32/1
காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கலவி மடவீர் கழல் சென்னி – கலிங்:63/1
அறை கழல் அரசர் அப்பொழுது அடி மிசை அறுகு எடுத்திட – கலிங்:264/1
குவி கை கொடு அரசர் சுற்றிய குரை கழல் அபயன் முத்து அணி – கலிங்:267/1
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே – கலிங்:323/2
தொண்டைமான் முதல் மந்திர பாரகர் சூழ்ந்து தன் கழல் சூடி இருக்கவே – கலிங்:327/2
கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன் – கலிங்:338/1
இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன் – கலிங்:341/1
அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே – கலிங்:401/1
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே – கலிங்:424/2

மேல்


கழல்கள் (1)

கையின் மலர் பாத மலர் மீதும் அணுகா நம் கன்னி-தன் மலர் கழல்கள் சென்னி மிசை வைப்பாம் – கலிங்:15/2

மேல்


கழலில் (2)

கழலில் அடைந்தனர் உதியர் கடலில் அடைந்தனர் செழியர் – கலிங்:270/2
பௌவம் அடங்க வளைந்த குடை பண்டித சோழன் மலர் கழலில்
தெவ்வர் பணிந்தமை பாடீரே சிலை ஆடிய வலி பாடீரே – கலிங்:532/1,2

மேல்


கழாய் (1)

கயிற்றால் இழுப்புண்டு சாயாது நிற்கும் கழாய் ஒத்தல் காண்-மின்களோ – கலிங்:488/2

மேல்


கழி (1)

அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் – கலிங்:493/1

மேல்


கழுகின் (1)

மா காய மத மலையின் பிண மலை மேல் வன் கழுகின் சிறகால் செய்த – கலிங்:516/1

மேல்


கழுகு (2)

கரிகள் கருவிகளோடு சிந்தின கழுகு நரியொடு காகம் உண்டன – கலிங்:447/1
பருந்து இனமும் கழுகு இனமும் தாமே உண்ண பதும முகம் மலர்ந்தாரை பார்-மின் பார்-மின் – கலிங்:477/2

மேல்


கழுகும் (1)

வன் சிறை கழுகும் பாறும் வயிறுகள் பீறி போன – கலிங்:304/2

மேல்


கழுத்தின் (2)

அடி கழுத்தின் நெடும் சிரத்தை அரிவராலோ அரிந்த சிரம் அணங்கின் கை கொடுப்பராலோ – கலிங்:111/1
திரு மார்பின் மலர்மடந்தை திரு கழுத்தின் மங்கலநாண் என்ன முந்நூல் – கலிங்:242/1

மேல்


கழுத்தினில் (1)

கனா உரைத்த பேயினை கழுத்தினில் கொடு ஆடுமே – கலிங்:310/2

மேல்


கழுத்து (1)

மயில் கழுத்தும் கழுத்து அரிய மலர்ந்த முக தாமரையும் மருங்கு சூழ்ந்த – கலிங்:106/1

மேல்


கழுத்தும் (1)

மயில் கழுத்தும் கழுத்து அரிய மலர்ந்த முக தாமரையும் மருங்கு சூழ்ந்த – கலிங்:106/1

மேல்


கழுத்தே (1)

கழுத்தே கிட்ட மணம் திரியா கஞ்சி ஆக வாரீரே – கலிங்:567/2

மேல்


கழுநீரும் (2)

முருகின் சிவந்த கழுநீரும் முதிரா இளைஞர் ஆருயிரும் – கலிங்:50/1
செக்க சிவந்த கழுநீரும் செகத்தில் இளைஞர் ஆருயிரும் – கலிங்:74/1

மேல்


கழுவி (2)

கரி கரட தொளையின் கலுழியிடை கழுவி கருமை படைத்த சுடர் கர கமலத்தினளே – கலிங்:129/2
ஒரு கரு வெம் கலி கழுவி உலவு பெரும் புகழ் நிழலில் – கலிங்:269/2

மேல்


கழை (5)

வெடித்த கழை விசை தெறிப்ப தரை மேல் முத்தம் வீழ்ந்தன அ தரை புழுங்கி அழன்று மேன்மேல் – கலிங்:93/1
அரிந்த தலை உடன் அமர்ந்தே ஆடு கழை அலை குருதி புனலின் மூழ்கி – கலிங்:118/1
அட்டம் இட்ட நெடும் கழை காணில் என் அன்னை அன்னை என்று ஆலும் குழவிய – கலிங்:142/1
தலை பொர எரிய நெருப்பினின் மற்றது தழல் படு கழை வனம் ஒக்கினும் ஒக்குமே – கலிங்:419/2
தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை – கலிங்:420/1

மேல்


கழையின் (1)

வீங்கு தலை நெடும் கழையின் மிசை-தோறும் திசை-தோறும் விழித்து நின்று – கலிங்:117/1

மேல்


கள்ள (1)

ஊண் ஆதரிக்கும் கள்ள பேய் ஒளித்து கொண்ட கலம் தடவி – கலிங்:569/1

மேல்


கள்ளி (1)

பிதிர்ந்த முள்ளி சிதைந்த வள்ளி பிளந்த கள்ளி பரந்தவே – கலிங்:77/2

மேல்


கள (7)

காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கள போர் பாட திற-மினோ – கலிங்:63/2
கலிங்கம் எறிந்த கருணாகரன்-தன் கள போர் பாட திற-மினோ – கலிங்:64/2
கள போர் விளைந்த கலிங்கத்து கலிங்கர் நிண கூழ் கள பேயின் – கலிங்:75/1
கள போர் விளைந்த கலிங்கத்து கலிங்கர் நிண கூழ் கள பேயின் – கலிங்:75/1
கடக்கம் அன்று அபயன் வென்று வென்றிகொள் கள பெரும் பரணி இன்று பார் – கலிங்:164/2
மா ஆயிரமும் பட கலிங்கர் மடிந்த கள போர் உரைப்போர்க்கு – கலிங்:312/1
கள பரணி கூழ் பொங்கி வழியாமல் கை துடுப்பா – கலிங்:548/1

மேல்


களத்திடை (1)

துங்கபத்திரை செம் களத்திடை சோள சேகரன் வாள் எறிந்த போர் – கலிங்:103/1

மேல்


களத்தில் (4)

ஆளை சீறு களிற்று அபயன் பொரூஉம் அ களத்தில் அரசர் சிரம் சொரி – கலிங்:145/1
சேனை வீரர் நின்று ஆர்த்திடும் ஆர்ப்பினில் திமிரி வெம் களத்தில் செவிடு ஆனவும் – கலிங்:149/2
வெம் களத்தில் அடு மடை பேய் குலம் வேலை புக்கு விரல்கள் திறந்தவும் – கலிங்:152/2
சாதுரங்க தலைவனை போர் களத்தில் வந்த தழை வயிற்று பூதம்தான் அருந்தி மிக்க – கலிங்:501/1

மேல்


களத்திலே (1)

பொரு களத்திலே முடி கவித்தவன் புவி கவிப்பது ஓர் குடை கவித்ததும் – கலிங்:204/2

மேல்


களத்து (5)

அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக – கலிங்:146/1
அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே – கலிங்:418/2
விசையமகட்கு எடுத்த கொடி என விருதர் களத்து எடுத்து வருவரே – கலிங்:437/2
முது குவடு இப்படி இருக்கும் என்ன நிற்கும் முனை களிற்றோர் செரு களத்து முந்து தங்கள் – கலிங்:502/1
குன்று குனிப்பன போல் களத்து கும்பிட்டே நடமிட்டனவே – கலிங்:585/2

மேல்


களத்தே (2)

வண்டல் பாய் பொன்னி நாடனை வாழ்த்தி மா மதுரை வெம் களத்தே மதுரிக்க அட்டு – கலிங்:148/1
நெருங்கு ஆகவ செம் களத்தே தயங்கும் நிண போர்வை மூடிக்கொள – கலிங்:486/1

மேல்


களப (3)

களப வண்டல் இடு கலச கொங்கைகளில் மதி எழுந்து கனல் சொரியும் என்று – கலிங்:60/1
சதுரர்கள் மணி அகலத்து மருப்பு அவை சயமகள் களப முலை குறி ஒத்ததே – கலிங்:417/2
சயமகள் களப முலைக்கு அணியத்தகு தனி வடம் இவை என மத்தக முத்தினை – கலிங்:418/1

மேல்


களம் (13)

நண்ணுக படை செருநர் நண்ணுக செரு களம் நமக்கு இகல் கிடைத்தது எனவே – கலிங்:394/2
கடுகிய வட அனலத்தினை வைத்தது களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்திலே – கலிங்:415/2
களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்து எதிர் கறுவிலர் சிலர் கலவி தலை நித்தில – கலிங்:416/1
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை – கலிங்:419/1
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை – கலிங்:419/1
சேனை மடி களம் கண்டேம் திகைத்து நின்றேம் தெலுங்கரேம் என்று சில கலிங்கர் தங்கள் – கலிங்:469/1
கால களம் அது கண்டருள் இறைவீ கடிது எனவே – கலிங்:473/1
ஆல களம் உடையான் மகிழ் அமுது அ களம் அணுகி – கலிங்:473/2
ஆல களம் உடையான் மகிழ் அமுது அ களம் அணுகி – கலிங்:473/2
என்னே ஒரு செரு வெம் களம் எனவே அதிசயமுற்று – கலிங்:474/1
ஒக்க அடு செம் களம் பங்கய பொய்கை ஆமாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:487/2
களம் அடைய காட்டுதற்கு முடிவது அன்று கவிழும் மத கரி சொரிய குமிழி விட்டு – கலிங்:503/1
வரு கூழ் பரணி களம் கண்டு வந்த பேயை முன் ஊட்டி – கலிங்:575/1

மேல்


களம்-தொறும் (1)

சரி களம்-தொறும் தங்கள் சயமகள்-தன்னை மன் அபயன் கைப்பிடித்தலும் – கலிங்:255/1

மேல்


களமே (1)

ஓவா உரை ஓயும்படி உளது அ பொரு களமே – கலிங்:472/2

மேல்


களவழி (1)

களவழி கவிதை பொய்கை உரைசெய்ய உதியன் கால்-வழி தளையை வெட்டி அரசு இட்ட அவனும் – கலிங்:195/2

மேல்


களனில் (1)

துள்ளி வெம் களனில் வீழ் துரக வெண் பல் எனும் – கலிங்:521/1

மேல்


களி (3)

போக அமளி களி மயக்கில் புலர்ந்தது அறியாதே கொழுநர் – கலிங்:37/1
விலக்குக விலக்குக விளைத்தன என களி விளைத்தன இளைத்தன விலா – கலிங்:229/1
யாவரும் களி சிறக்கவே தருமம் எங்கும் என்றும் உளதாகவே – கலிங்:595/1

மேல்


களிக்க (1)

கணக்க பேய்க்கும் அகம் களிக்க கையால் எடுத்து வாரீரே – கலிங்:577/2

மேல்


களித்த (1)

களித்த வீரர் விட்ட நேமி கண்டு வீசு தண்டிடை – கலிங்:431/1

மேல்


களித்து (2)

நமக்கு ஒரு வாய் தந்த நான்முகனார் நாணும்படி களித்து உண்ணீரே – கலிங்:580/2
என்று களித்து குமண்டையிட்டே ஏப்பமிட்டு பருத்து நின்ற – கலிங்:585/1

மேல்


களிப்ப (1)

நிறை வாழ்வை பெறல் நமக்கும் அணித்து என்று நில பாவை களிப்ப விந்தத்து – கலிங்:244/1

மேல்


களிப்பீர்கள் (1)

கலை நீவி யாரேனும் இல்லா இடத்தே கண்ணுற்று நெஞ்சம் களிப்பீர்கள் திற-மின் – கலிங்:47/2

மேல்


களிப்பொடு (1)

கவந்தம் ஆட முன்பு தம் களிப்பொடு ஆடு பேய் இனம் – கலிங்:432/1

மேல்


களியால் (1)

எண்ணெய் போக வெண் மூளை என்னும் களியால் மயிர் குழப்பி – கலிங்:507/1

மேல்


களியின் (1)

கலவி களியின் மயக்கத்தால் கலை போய் அகல கலை மதியின் – கலிங்:34/1

மேல்


களிவர (1)

கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:33/2

மேல்


களிவரும் (1)

கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:33/2

மேல்


களிற்றில் (1)

வெம் களிற்றில் இழிந்த பின் வந்து அடி வீழ்ந்த மன்னவர் வெந்நிடும் முன் இடு – கலிங்:325/1

மேல்


களிற்றின் (13)

வெம் கத களிற்றின் படத்தினால் வெளி அடங்கவே மிசை கவிக்கவே – கலிங்:103/2
பணியாத வழுதியர்-தம் பாய் களிற்றின் செவி சுளகு பலவும் தூக்கி – கலிங்:107/1
ஒரு களிற்றின் மேல் வரு களிற்றை ஒத்து உலகு உயக்கொள பொருது கொப்பையில் – கலிங்:204/1
மற்ற வெம் கட களிற்றின் உதய கிரியின் மேல் மதி கவித்திட உதித்திடும் அருக்கன் எனவே – கலிங்:282/1
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே – கலிங்:288/1
வண்டையர்க்கு அரசு பல்லவர்க்கு அரசு மால் களிற்றின் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:364/2
எறித்து ஓடை இலங்கு நடை களிற்றின் மேல் கொண்டு – கலிங்:366/3
வெம் களிற்றின் மத்தகத்தின் வீழும் முத்து வீர மா – கலிங்:429/1
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட – கலிங்:438/1
மறிந்த களிற்றின் பழு எலும்பை வாங்கி நாக்கை வழியீரே – கலிங்:505/2
பாயும் களிற்றின் மத தயிலம் பாய பாய வாரீரே – கலிங்:506/2
சோரும் களிற்றின் வாலதியால் சுழல அலகிட்டு அலை குருதி – கலிங்:557/1
நிலத்தை சமைத்து கொள்ளீரே நெடும் கை களிற்றின் இரு செவியாம் – கலிங்:560/1

மேல்


களிற்றினுடனே (1)

சாய்ந்து விழும் கட களிற்றினுடனே சாய்ந்து தடம் குருதி மிசை படியும் கொடிகள் தங்கள் – கலிங்:480/1

மேல்


களிற்று (7)

துவர் நிற களிற்று உதியர் ஏவலின் சுரிகை போர்முகத்து உருவி நேரெதிர்த்து – கலிங்:99/1
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று
உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே – கலிங்:126/1,2
ஆளை சீறு களிற்று அபயன் பொரூஉம் அ களத்தில் அரசர் சிரம் சொரி – கலிங்:145/1
பிறங்கு சோரி வாரியில் பிளிற்றி வீழ் களிற்று இனம் – கலிங்:434/1
தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல – கலிங்:464/1
போர் தாங்கும் களிற்று அபயன் புயம் இரண்டும் எந்நாளும் – கலிங்:541/1
சூழி முக களிற்று அபயன் தூது நடந்தருளிய நாள் – கலிங்:544/1

மேல்


களிற்றுக்கு (1)

ஆரணமாம் நாற்கூடத்து அணைந்து நிற்கும் ஐம் கரத்தது ஒரு களிற்றுக்கு அன்பு செய்வாம் – கலிங்:9/2

மேல்


களிற்றை (2)

ஒரு களிற்றின் மேல் வரு களிற்றை ஒத்து உலகு உயக்கொள பொருது கொப்பையில் – கலிங்:204/1
மா மழை போல் பொழிகின்ற தான வாரி மறித்து விழும் கட களிற்றை வெறுத்து வானோர் – கலிங்:479/1

மேல்


களிற்றையே (1)

விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே – கலிங்:440/2

மேல்


களிற்றோர் (1)

முது குவடு இப்படி இருக்கும் என்ன நிற்கும் முனை களிற்றோர் செரு களத்து முந்து தங்கள் – கலிங்:502/1

மேல்


களிறு (11)

கவள மத கரட கரி உரிவை கயிலை களிறு விருப்புறும் அ கனக முலை தரள – கலிங்:128/1
சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் – கலிங்:188/2
தன் தனி களிறு அணைந்தருளி வீரமகள் தன் தன தடங்களொடு தன் புயம் அணைந்த பரிசும் – கலிங்:196/2
களிறு கங்கை நீர் உண்ண மண்ணையில் காய் சினத்தொடே கலவு செம்பியன் – கலிங்:202/1
முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ – கலிங்:391/2
பண்ணுக வய களிறு பண்ணுக வய புரவி பண்ணுக கணிப்பில் பல தேர் – கலிங்:394/1
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு
எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே – கலிங்:442/1,2
வண்டொடும் பருந்தினோடும் வளைப்புண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:456/2
கட்டு அறுத்தவர் போல் நின்று கட்டுண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:457/2
அரைசரும் தாமும் கட்டுண்டு அகப்பட்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:458/2
களிறு வரும்படி பாடீரே கட மதம் நாறுவ பாடீரே – கலிங்:531/2

மேல்


களிறும் (5)

சின புலி வளர்ப்பது ஒர் சிறு புலியும் ஒத்தே திசைக்களிறு அணைப்பது ஒர் தனி களிறும் ஒத்தே – கலிங்:239/1
பரிகளும் களிறும் தனராகியும் பாரிபோகம் கொடுத்தனர் பார்த்திபர் – கலிங்:255/2
காளமும் களிறும் பெறும் பாணர் தம் கல்வியில் பிழை கண்டனன் கேட்கவே – கலிங்:324/2
ஏறி அருள அடுக்கும் இ நூறு களிறும் இவற்று எதிர் – கலிங்:336/1
கைப்படு களிறும் மாவும் கணித்து உரைப்பவர்கள் யாரே – கலிங்:455/2

மேல்


களையும் (1)

பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த – கலிங்:240/1

மேல்


கற்பனைகளை (1)

பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே – கலிங்:373/2

மேல்


கற்பின் (1)

அரிவையர் கற்பின் மாறி அரண்களும் அழிய ஆங்கே – கலிங்:260/2

மேல்


கற்பு (1)

காந்தருடன் கனல் அமளி-அதன் மேல் வைகும் கற்பு உடை மாதரை ஒத்தல் காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:480/2

மேல்


கற்ற (1)

கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே – கலிங்:174/2

மேல்


கற்றவா (2)

கற்றவா ஒருவன் வில் கற்றவா என்று தம் கை மறித்தவரையும் காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:495/2
கற்றவா ஒருவன் வில் கற்றவா என்று தம் கை மறித்தவரையும் காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:495/2

மேல்


கற்றனம் (1)

தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/2

மேல்


கற்றாய் (1)

அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே – கலிங்:175/2

மேல்


கற்று (2)

இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே – கலிங்:161/2
கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே – கலிங்:174/2

மேல்


கற்றே (2)

அனைத்து அறமும் ஒக்க அடி வைக்க அடி வைத்தே அறத்தொடு மற துறை நடக்க நடை கற்றே – கலிங்:239/2
வேதங்கள் நான்கினையும் வேதியர்-பால் கேட்டருளி மீண்டும் கற்றே – கலிங்:243/2

மேல்


கறங்கு (2)

கலிங்கம் அவை ஏழினும் எழுந்தது ஒரு பேர் ஒலி கறங்கு கடல் ஏழும் உடனே – கலிங்:395/1
கறங்கு வேலை நீர் உண கவிழ்ந்த மேகம் ஒக்குமே – கலிங்:434/2

மேல்


கறித்து (1)

கல்லை கறித்து பல் முறிந்து கவிழ்ந்து வீழ்ந்த கலிங்கர்-தம் – கலிங்:524/1

மேல்


கறித்துக்கொண்டு (1)

உள்ளி கறித்துக்கொண்டு உண்ணீரே ஊதி வரன்றிக்கொண்டு உண்ணீரே – கலிங்:579/2

மேல்


கறுத்த (1)

கறுத்த செழியன் கழல் சிவப்ப வரை ஏற கார்முகம் வளைத்து உதியர் கோமகன் முடி-கண் – கலிங்:16/1

மேல்


கறுத்தன (1)

கடத்து எழு மதத்திடை மடுத்தன சிறப்பொடு கறுத்தன அவற்றின் எயிறே – கலிங்:413/2

மேல்


கறுத்து (1)

கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ – கலிங்:222/2

மேல்


கறுவிலர் (1)

களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்து எதிர் கறுவிலர் சிலர் கலவி தலை நித்தில – கலிங்:416/1

மேல்


கன்று (1)

அ அருக்கன் மகன் ஆகி மனு மேதினி புரந்து அரிய காதலனை ஆவினது கன்று நிகர் என்று – கலிங்:187/1

மேல்


கன்னடர் (1)

கன்னடர் பல்லவர் கைதவர் காடவர் காரிபர் கோசலரே – கலிங்:329/2

மேல்


கன்னி (1)

கன்னி கொழுநனை வாழ்த்தினவே கங்கை மணாளனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:592/2

மேல்


கன்னி-தன் (1)

கையின் மலர் பாத மலர் மீதும் அணுகா நம் கன்னி-தன் மலர் கழல்கள் சென்னி மிசை வைப்பாம் – கலிங்:15/2

மேல்


கன (2)

காணும் பொழுது மறந்திருப்பீர் கன பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:65/2
கன வரையொடு வரை முனைத்த போல் கட கரியொடு கரி முனைக்கவே – கலிங்:407/1

மேல்


கனக (9)

கண் கொடு போம் வழி தேடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:31/2
கருவிள நீர் பட ஊடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:52/2
காவிரி என வரும் மட நலீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:59/2
கண் கொடு கொலைசெய அருளுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:71/2
கலை வளர் உத்தமனை கரு முகில் ஒப்பவனை கரட தட கடவுள் கனக நிறத்தவனை – கலிங்:127/1
கவள மத கரட கரி உரிவை கயிலை களிறு விருப்புறும் அ கனக முலை தரள – கலிங்:128/1
சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து – கலிங்:130/1
கனக தானம் முறை நின்று கவிவாணர் பெறவே கரட தானம் மத வாரணமும் அன்று பெறவே – கலிங்:281/2
இவையும் இவையும் மணி திரள் இனைய இவை கனக குவை – கலிங்:335/1

மேல்


கனல் (7)

களப வண்டல் இடு கலச கொங்கைகளில் மதி எழுந்து கனல் சொரியும் என்று – கலிங்:60/1
அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் – கலிங்:346/1
இலகு கைப்படை கனல் விரித்தலால் இருள் கரக்கவே ஒளி பரக்கவே – கலிங்:346/2
கனல் விளைப்பன முகில் உள என விழி கனல் சினத்தன கரியொடு பரிகளின் – கலிங்:350/2
கனல் விளைப்பன முகில் உள என விழி கனல் சினத்தன கரியொடு பரிகளின் – கலிங்:350/2
விளை கனல் விழிகளின் முளைக்கவே மினல் ஒளி கனலிடை எறிக்கவே – கலிங்:409/1
காந்தருடன் கனல் அமளி-அதன் மேல் வைகும் கற்பு உடை மாதரை ஒத்தல் காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:480/2

மேல்


கனலிடை (1)

விளை கனல் விழிகளின் முளைக்கவே மினல் ஒளி கனலிடை எறிக்கவே – கலிங்:409/1

மேல்


கனலும் (1)

கதம் பெற்று ஆர்க்கும் செறுநர் விழி கனலும் நிணமும் அணங்கின்-பால் – கலிங்:561/1

மேல்


கனலை (1)

முனிவு எனும் கனலை நீர் மூள வைத்திடு-மினோ – கலிங்:522/2

மேல்


கனவிடை (1)

எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை
தன தடங்கள் மிசை நகம் நடந்த குறி தடவுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:26/1,2

மேல்


கனவினில் (1)

இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில்
பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:29/1,2

மேல்


கனவு (2)

கனவு என கூறுவீர் தோழிமார் நகை முகம் கண்ட பின் தேறுவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:35/2
இரவு கனவு கண்ட பேய்க்கு இற்றைக்கு அன்றி நாளைக்கும் – கலிங்:576/1

மேல்


கனவு-அதனிலே (1)

கூடிய இன் கனவு-அதனிலே கொடை நர_துங்கனொடு அணைவுறாது – கலிங்:24/1

மேல்


கனவும் (1)

நங்கள் கணித பேய் கூறும் நனவும் கனவும் சொல்லுவாம் – கலிங்:226/2

மேல்


கனா (1)

கனா உரைத்த பேயினை கழுத்தினில் கொடு ஆடுமே – கலிங்:310/2

மேல்


கனி (3)

கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:27/2
செம் கனி வாய் மருந்து ஊட்டுவீர் செம்பொன் நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:55/2
இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே – கலிங்:130/2

மேல்


கனிந்தன (1)

நிணங்கள் பார் நிண மணம் கனிந்தன நிலங்கள் பார் நிலம் அடங்கலும் – கலிங்:167/1

மேல்


கனை (2)

கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன – கலிங்:351/3
உகத்தின் முடிவினில் உகைத்த கனை கடல் உவட்டி என முகில் முகட்டின் மேல் – கலிங்:355/1

மேல்