கோ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


கோகனக (1)

குலமகள்-தன் குலமகனை கோகனக மலர் கையால் எடுத்துக்கொண்டே – கலிங்:236/2

மேல்


கோசலரே (1)

கன்னடர் பல்லவர் கைதவர் காடவர் காரிபர் கோசலரே – கலிங்:329/2

மேல்


கோட்ட (1)

தனு கோட்ட நமன் கோட்டம் பட்டது சகர கோட்டம் – கலிங்:254/2

மேல்


கோட்டத்திடை (1)

விருதராச பயங்கரன் முன் ஒர் நாள் வென்ற சக்கர கோட்டத்திடை கொழும் – கலிங்:147/1

மேல்


கோட்டம் (3)

மனு கோட்டம் அழித்த பிரான் வளவர் பிரான் திரு புருவ – கலிங்:254/1
தனு கோட்ட நமன் கோட்டம் பட்டது சகர கோட்டம் – கலிங்:254/2
தனு கோட்ட நமன் கோட்டம் பட்டது சகர கோட்டம் – கலிங்:254/2

மேல்


கோட்டாறும் (1)

வெள்ளாறும் கோட்டாறும் புகையால் மூட வெந்த வனம் இந்த வனம் ஒக்கில் ஒக்கும் – கலிங்:95/2

மேல்


கோணல் (1)

வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல்
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் – கலிங்:500/1,2

மேல்


கோத்தன (1)

கொட்டும் மேழியும் கோத்தன பல்லின கோம்பி பாம்பிடை கோத்து அணி தாலிய – கலிங்:141/1

மேல்


கோத்து (4)

கொண்டு அணியின் குதம்பையுமாம் கோத்து அணியின் மணி வடமாம் – கலிங்:132/2
கொட்டும் மேழியும் கோத்தன பல்லின கோம்பி பாம்பிடை கோத்து அணி தாலிய – கலிங்:141/1
இட்ட சுரி சங்கு எடுத்து கோத்து ஏகாவலியும் சாத்தீரே – கலிங்:513/2
வரிசை அறிந்து நரம்பில் கோத்து வன்ன சரங்கள் அணியீரே – கலிங்:514/2

மேல்


கோதமையுடன் (1)

ஓதாவரு நதி ஒரு கோதமையுடன் ஒலி நீர் மலி துறை பிறகு ஆக – கலிங்:369/2

மேல்


கோதாவரி (1)

கோதாவரி நதி மேல் ஆறொடு குளிர் பம்பா நதியொடு சந்த பேர் – கலிங்:369/1

மேல்


கோதை (1)

தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் – கலிங்:294/1

மேல்


கோப்பு (1)

கோப்பு எலாம் குலைந்தோர்-தம்மை குறியிலே நிறுத்தி வைத்தே – கலிங்:262/2

மேல்


கோபுரமும் (1)

கொள்ளிவாய்ப்பேய் காக்கும் கோபுரமும் நெடு மதிலும் – கலிங்:104/1

மேல்


கோம்பி (1)

கொட்டும் மேழியும் கோத்தன பல்லின கோம்பி பாம்பிடை கோத்து அணி தாலிய – கலிங்:141/1

மேல்


கோமகன் (1)

கறுத்த செழியன் கழல் சிவப்ப வரை ஏற கார்முகம் வளைத்து உதியர் கோமகன் முடி-கண் – கலிங்:16/1

மேல்


கோமான் (1)

முடி சூடும் முடி ஒன்றே முதல் அபயன் எம் கோமான்
அடி சூடும் முடி எண்ணில் ஆயிரம் நூறாயிரமே – கலிங்:537/1,2

மேல்


கோயில் (4)

பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் – கலிங்:97/2
பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் – கலிங்:97/2
குடர் சூடி நிண சட்டை இட்டு நின்ற கோயில் நாயகி நெடும் பேய் கும்பிட்டு ஆங்கே – கலிங்:156/2
ஒருவரை ஒருவர் கைம்மிக்கு உம்பர்-தம் கோயில் சோம்பி – கலிங்:260/1

மேல்


கோல்களும் (1)

குந்தமும் பகழியும் கோல்களும் வேலுமாம் – கலிங்:523/1

மேல்


கோலம் (1)

கொள்ளும் எனை பல கோலம் மென்மேல் கொண்டிட வேளையும் மீதூர – கலிங்:515/1

மேல்


கோலால் (1)

பறிந்த மருப்பின் வெண் கோலால் பல்லை விளக்கிக்கொள்ளீரே – கலிங்:505/1

மேல்


கோலி (1)

வேலாலும் வில்லாலும் வேலி கோலி வெற்பு-அதனை விடியளவும் காத்து நின்றே – கலிங்:464/2

மேல்


கோலில் (2)

திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே – கலிங்:273/2
திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே – கலிங்:273/2

மேல்


கோலும் (1)

குருதி குட்டம் இத்தனையும் கோலும் வேலும் குந்தமுமே – கலிங்:508/1

மேல்


கோவரையன் (1)

வாசி கொண்டு அரசர் வாரணம் கவர வாண கோவரையன் வாள் முக – கலிங்:365/1

மேல்


கோழி (1)

கெண்டை மாசுணம் உவணம் வாரணம் கேழல் ஆளி மா மேழி கோழி வில் – கலிங்:293/1

மேல்


கோளகையை (1)

மதம் கொள் கரியின் கோளகையை மணி சூடகமா செறியீரே – கலிங்:510/1

மேல்


கோன் (7)

எண்மடங்கு புகழ் மடந்தை நல்லன் எம் கோன் யான் அவன்-பால் இருப்பது நன்று என்பாள் போல – கலிங்:14/1
கொற்றவர் கோன் வாள் அபயன் அறிய வாழும் குவலயத்தோர் கலை அனைத்தும் கூற ஆங்கே – கலிங்:174/1
உதயபானு ஒத்து உதகை வென்ற கோன் ஒரு கை வாரணம் பல கவர்ந்ததும் – கலிங்:201/2
குந்தளரை கூடல் சங்கமத்து வென்ற கோன் அபயன் குவலயம் காத்து அளித்த பின்னை – கலிங்:206/1
தொண்டையர்க்கு அரசு முன்வரும் சுரவி துங்க வெள் விடை உயர்த்த கோன்
வண்டையர்க்கு அரசு பல்லவர்க்கு அரசு மால் களிற்றின் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:364/1,2
வரும் அனுக்கை பல்லவர் கோன் வண்டை வேந்தன் – கலிங்:366/2
சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே – கலிங்:471/2

மேல்