கொ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கொக்கரித்து 1
கொங்கணர் 1
கொங்கர் 1
கொங்கை 2
கொங்கைகளில் 1
கொங்கையின் 1
கொட்டும் 1
கொட்டுமே 1
கொடி 18
கொடிகள் 3
கொடிய 3
கொடியில் 1
கொடியும் 1
கொடிற்றின 1
கொடிற்றையும் 1
கொடு 12
கொடுக்கும் 1
கொடுத்த 3
கொடுத்தனர் 1
கொடுப்பராலோ 1
கொடுவருவீர் 1
கொடை 3
கொண்ட 7
கொண்டது 2
கொண்டதும் 2
கொண்டபடி 1
கொண்டல் 2
கொண்டல்கள் 1
கொண்டவனும் 1
கொண்டிட 1
கொண்டு 25
கொண்டே 2
கொணர்-மின் 1
கொணர்ந்த 1
கொணர்ந்தனம் 1
கொதித்த 1
கொந்தளகம் 1
கொப்புளங்கள் 1
கொப்பையில் 1
கொம்பு 1
கொய்த 1
கொல் 3
கொல்லன் 1
கொல்லா 1
கொல்லி 1
கொலைசெய 1
கொலையினுள் 1
கொழுநர் 11
கொழுநன்-தன் 1
கொழுநனை 2
கொழும் 2
கொள் 9
கொள்வதே 1
கொள்வன 1
கொள்ள 1
கொள்ளவே 2
கொள்ளாமே 1
கொள்ளி 2
கொள்ளிவாய்ப்பேய் 2
கொள்ளீரே 13
கொள்ளும் 2
கொள 3
கொளவே 1
கொளுவி 1
கொற்ற 3
கொற்றவர் 1
கொற்றவன் 1
கொற்றவையை 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


கொக்கரித்து (1)

கொக்கரித்து அலகை சுற்ற மற்று இவை குறைத்தலை பிணம் மிதப்ப பார் – கலிங்:163/2

மேல்


கொங்கணர் (1)

கொங்கணர் கொங்கர் குலிங்கர் சவுந்தியர் குச்சரர் கச்சியரே – கலிங்:331/2

மேல்


கொங்கர் (1)

கொங்கணர் கொங்கர் குலிங்கர் சவுந்தியர் குச்சரர் கச்சியரே – கலிங்:331/2

மேல்


கொங்கை (2)

கூடும் இளம்பிறையில் குறு வெயர் முத்து உருள கொங்கை வடம் புரள செங்கழுநீர் அளக – கலிங்:62/1
தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் – கலிங்:294/1

மேல்


கொங்கைகளில் (1)

களப வண்டல் இடு கலச கொங்கைகளில் மதி எழுந்து கனல் சொரியும் என்று – கலிங்:60/1

மேல்


கொங்கையின் (1)

பொரும் கண் வேல் இளைஞர் மார்பின் ஊடுருவு புண்கள் தீர இரு கொங்கையின்
கரும் கண் வேதுபட ஒற்றி மென் கை கொடு கட்டு மாதர் கடை திற-மினோ – கலிங்:56/1,2

மேல்


கொட்டும் (1)

கொட்டும் மேழியும் கோத்தன பல்லின கோம்பி பாம்பிடை கோத்து அணி தாலிய – கலிங்:141/1

மேல்


கொட்டுமே (1)

பிள்ளை வீழ வீழவும் பெரும் துணங்கை கொட்டுமே
வள்ளை பாடி ஆடி ஓடி வா எனா அழைக்குமே – கலிங்:309/1,2

மேல்


கொடி (18)

மேதி புள் அலகை தோகை ஏறு உவணம் வேழம் என்ற கொடி ஏழு உடை – கலிங்:17/1
கேழல் மேழி கலை யாளி வீணை சிலை கெண்டை என்று இனைய பல் கொடி
தாழ மேருவில் உயர்த்த செம்பியர் தனி புலிக்கொடி தழைக்கவே – கலிங்:18/1,2
மீனம் புகு கொடி மீனவர் விழி அம்பு உக ஓடி – கலிங்:40/1
இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே – கலிங்:249/1
பொது அற உலகு கைக்கொடு புலி வளர் கொடி எடுத்தலும் – கலிங்:266/1
அது முதல் கொடி எடுத்தன அமரர்-தம் விழவு எடுக்கவே – கலிங்:266/2
கொண்ட ஆயிரம் கொடி நுடங்கவே குமுறு வெம் புலிக்கொடி குலாவவே – கலிங்:293/2
நடைகள் மென் சொல் என்று அடைய ஒப்பிலா நகை மணி கொடி தொகை பரக்கவே – கலிங்:294/2
உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே – கலிங்:335/4
குடை நிரைத்தலின் தழை நெருக்கலின் கொடி விரித்தலின் குளிர் சதுக்கம் ஒத்து – கலிங்:345/1
எடுத்த கொடி திசையிபத்தின் மத மிசை இருக்கும் அளிகளை எழுப்பவே – கலிங்:357/2
மிடை கொடி பிறழ்வன மறி கடல் அடையவும் மிளிர்வன கயல் எனவே – கலிங்:397/2
நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் சுடர் பொறி தெறித்து எழ நிழல் கொடி தழல் கதுவவே – கலிங்:411/2
நிழல் கொடி தழல் கதுவலின் கடிது ஒளித்த அவை நினைப்பவர் நினைப்பதன் முனே – கலிங்:412/1
அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே – கலிங்:412/2
அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே – கலிங்:412/2
விசையமகட்கு எடுத்த கொடி என விருதர் களத்து எடுத்து வருவரே – கலிங்:437/2
குறியாக குருதி கொடி ஆடை ஆக கொண்டு உடுத்து போர்த்து தம் குஞ்சி முண்டித்து – கலிங்:468/1

மேல்


கொடிகள் (3)

சோதி மென் கொடிகள் ஏழின் ஏழிரு துணை பதம் தொழ நினைத்துமே – கலிங்:17/2
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/2
சாய்ந்து விழும் கட களிற்றினுடனே சாய்ந்து தடம் குருதி மிசை படியும் கொடிகள் தங்கள் – கலிங்:480/1

மேல்


கொடிய (3)

வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:32/2
தீய அ கொடிய கானக தரை திறந்த வாய்-தொறும் நுழைந்து தன் – கலிங்:79/1
ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ – கலிங்:97/1

மேல்


கொடியில் (1)

புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் – கலிங்:193/1

மேல்


கொடியும் (1)

எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி – கலிங்:106/2

மேல்


கொடிற்றின (1)

உள் ஒடுங்கி இரண்டும் ஒன்றாகவே ஒட்டி ஒட்டு விடாத கொடிற்றின
கொள்ளி கொண்டு இரண்டே முழை உட்புகின் குன்று தோன்றுவ போல விழிப்பன – கலிங்:138/1,2

மேல்


கொடிற்றையும் (1)

நடித்தன நடிப்ப வலி அற்றன கொடிற்றையும் நனைத்தன உதட்டினுடனே – கலிங்:228/2

மேல்


கொடு (12)

கண் கொடு போம் வழி தேடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:31/2
கரும் கண் வேதுபட ஒற்றி மென் கை கொடு கட்டு மாதர் கடை திற-மினோ – கலிங்:56/2
கண் கொடு கொலைசெய அருளுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:71/2
சாயை புக்க வழி யாது என பரிதி தன் கரம் கொடு திளைக்குமே – கலிங்:79/2
படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார் – கலிங்:116/1
படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார் – கலிங்:116/1
குவி கை கொடு அரசர் சுற்றிய குரை கழல் அபயன் முத்து அணி – கலிங்:267/1
கனா உரைத்த பேயினை கழுத்தினில் கொடு ஆடுமே – கலிங்:310/2
கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன் – கலிங்:338/1
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே – கலிங்:338/2
புரசை மத மலை ஆயிரம் கொடு பொருவம் என வரும் ஏழ் கலிங்கர்-தம் – கலிங்:448/1
இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று – கலிங்:460/1

மேல்


கொடுக்கும் (1)

வண்டினுக்கும் திசையானை மதம் கொடுக்கும் மலர் கவிகை அபயற்கு அன்றி – கலிங்:376/1

மேல்


கொடுத்த (3)

கொடுத்த சிரம் கொற்றவையை பரவுமாலோ குறையுடலம் கும்பிட்டு நிற்குமாலோ – கலிங்:111/2
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று – கலிங்:126/1
கடுத்த விசை இருள் கொடுத்த உலகு ஒரு கணத்தில் வலம்வரு கணிப்பில் தேர் – கலிங்:357/1

மேல்


கொடுத்தனர் (1)

பரிகளும் களிறும் தனராகியும் பாரிபோகம் கொடுத்தனர் பார்த்திபர் – கலிங்:255/2

மேல்


கொடுப்பராலோ (1)

அடி கழுத்தின் நெடும் சிரத்தை அரிவராலோ அரிந்த சிரம் அணங்கின் கை கொடுப்பராலோ
கொடுத்த சிரம் கொற்றவையை பரவுமாலோ குறையுடலம் கும்பிட்டு நிற்குமாலோ – கலிங்:111/1,2

மேல்


கொடுவருவீர் (1)

அந்தி கமலம் கொடுவருவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:39/2

மேல்


கொடை (3)

கூடிய இன் கனவு-அதனிலே கொடை நர_துங்கனொடு அணைவுறாது – கலிங்:24/1
தண் கொடை மானதன் மார்பு தோய் தாதகி மாலையின் மேல் விழும் – கலிங்:31/1
பார் எலாம் உடையான் அபயன் கொடை பங்கய கரம் ஒப்பு என பண்டு ஒர் நாள் – கலிங்:314/1

மேல்


கொண்ட (7)

மீளி மா உகைத்து அபயன் முன் ஒர் நாள் விருதராசரை பொருது கொண்ட போர் – கலிங்:102/1
வென்றி கொண்டவனும் என்று இவர்கள் கொண்ட விறலும் – கலிங்:192/4
தளவு அழிக்கும் நகை வேல் விழி பிலத்தின் வழியே தனி நடந்து உரகர்-தம் கண்மணி கொண்ட அவனும் – கலிங்:195/1
கொண்ட ஆயிரம் கொடி நுடங்கவே குமுறு வெம் புலிக்கொடி குலாவவே – கலிங்:293/2
முறுவல் கொண்ட பொருள் அறிகிலம் சிறிதும் முனிவு கொண்டது இலை வதனமே – கலிங்:339/2
தூசி கொண்டு முடி கொண்ட சோழன் ஒரு சூழி வேழம் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:365/2
ஊண் ஆதரிக்கும் கள்ள பேய் ஒளித்து கொண்ட கலம் தடவி – கலிங்:569/1

மேல்


கொண்டது (2)

முறுவல் கொண்ட பொருள் அறிகிலம் சிறிதும் முனிவு கொண்டது இலை வதனமே – கலிங்:339/2
கொண்டது ஆயிரம் குஞ்சரம் அல்லவோ – கலிங்:386/2

மேல்


கொண்டதும் (2)

பத்தொடு ஆறுநூறாயிரம் பெற பண்டு பட்டினப்பாலை கொண்டதும் – கலிங்:198/2
சாலை கொண்டதும் தண்டு கொண்டே அன்றோ – கலிங்:383/2

மேல்


கொண்டபடி (1)

குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ – கலிங்:390/2

மேல்


கொண்டல் (2)

ஓடி தெறிக்க கரும் கொண்டல் செம் கொண்டல் ஒக்கின்ற இவ்வாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:485/2
ஓடி தெறிக்க கரும் கொண்டல் செம் கொண்டல் ஒக்கின்ற இவ்வாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:485/2

மேல்


கொண்டல்கள் (1)

பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே – கலிங்:283/2

மேல்


கொண்டவனும் (1)

வென்றி கொண்டவனும் என்று இவர்கள் கொண்ட விறலும் – கலிங்:192/4

மேல்


கொண்டிட (1)

கொள்ளும் எனை பல கோலம் மென்மேல் கொண்டிட வேளையும் மீதூர – கலிங்:515/1

மேல்


கொண்டு (25)

தங்கு கண் வேல் செய்த புண்களை தட முலை வேது கொண்டு ஒற்றியும் – கலிங்:55/1
எறிதரும் பெரும் கணைமரங்கள் கொண்டு எழுது தூணொடு உத்திரம் இயற்றியே – கலிங்:100/2
கொண்டு அணியின் குதம்பையுமாம் கோத்து அணியின் மணி வடமாம் – கலிங்:132/2
கொள்ளி கொண்டு இரண்டே முழை உட்புகின் குன்று தோன்றுவ போல விழிப்பன – கலிங்:138/2
கொண்டு வந்த பேய் கூடிய போதில் அ குமரி மாதர் பெற குறள் ஆனவும் – கலிங்:150/2
செண்டு கொண்டு கரிகாலன் ஒருகாலின் இமய சிமய மால் வரை திரித்தருளி மீள அதனை – கலிங்:178/1
கொண்டு மேரு சிகரத்து ஒரு புறத்தில் எழுதி குவலயம் பெறு தவ பயன் உரைப்ப அரிதால் – கலிங்:180/2
குளிறு தெண் திரை குரை கடாரமும் கொண்டு மண்டலம் குடையுள் வைத்ததும் – கலிங்:202/2
காப்பு எலாம் உடைய தானே படைப்பதும் கடனா கொண்டு
கோப்பு எலாம் குலைந்தோர்-தம்மை குறியிலே நிறுத்தி வைத்தே – கலிங்:262/1,2
கொற்ற வெண்குடை கவிப்ப மிசை கொண்டு கவரி குல மதி புடை கவித்த நிலவு ஒத்துவரவே – கலிங்:282/2
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே – கலிங்:288/1
ஒருவர்க்கு ஒரு வாய் கொண்டு உரைக்க ஒண்ணாதேனும் உண்டாகும் – கலிங்:313/1
அளி அலம்பு மத மலைகள் கொண்டு அணை-மின் அவனையும் கொணர்-மின் எனலுமே – கலிங்:340/2
அடைய அ திசை பகை துகைப்பன் என்று ஆசை கொண்டு அடல் தொண்டைமான் – கலிங்:342/1
வாசி கொண்டு அரசர் வாரணம் கவர வாண கோவரையன் வாள் முக – கலிங்:365/1
தூசி கொண்டு முடி கொண்ட சோழன் ஒரு சூழி வேழம் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:365/2
எறித்து ஓடை இலங்கு நடை களிற்றின் மேல் கொண்டு
இரை வேட்ட பெரும் புலி போல் இகல் மேல் செல்ல – கலிங்:366/3,4
வேலை கொண்டு விழிஞம் அழித்ததும் – கலிங்:383/1
தண்டு கொண்டு அவன் சக்கரம் வந்ததே – கலிங்:388/2
குறியாக குருதி கொடி ஆடை ஆக கொண்டு உடுத்து போர்த்து தம் குஞ்சி முண்டித்து – கலிங்:468/1
வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் – கலிங்:500/1
சாதுரங்கம் தலைசுமந்து கமம் சூல் கொண்டு தனிப்படும் கார் என வரும் அ தன்மை காண்-மின் – கலிங்:501/2
ஆகாய மேல்கட்டி அதன் கீழே அடுக்களை கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:516/2
அழி மதத்த மத்தகத்தை அடுப்பாக கடுப்பா கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:517/2
விரல் புட்டில் அவை சிறிய வில் கூடை பெரியன கொண்டு
உரல் பட்ட அரிசி முகந்து உலைகள்-தொறும் சொரியீரே – கலிங்:547/1,2

மேல்


கொண்டே (2)

சாலை கொண்டதும் தண்டு கொண்டே அன்றோ – கலிங்:383/2
ஒரு வாய் கொண்டே இது தொலைய உண்ண ஒண்ணாது என்று என்று – கலிங்:553/1

மேல்


கொணர்-மின் (1)

அளி அலம்பு மத மலைகள் கொண்டு அணை-மின் அவனையும் கொணர்-மின் எனலுமே – கலிங்:340/2

மேல்


கொணர்ந்த (1)

காவிரி புனல் கொணர்ந்த அவனும் புவனியின் – கலிங்:192/2

மேல்


கொணர்ந்தனம் (1)

சொன்ன தனங்கள் கொணர்ந்தனம் என்று அடி சூடு கரங்களொடே – கலிங்:333/2

மேல்


கொதித்த (1)

கொதித்த கரியின் கும்பத்து குளிர்ந்த தண்ணீர்-தனை மொண்டு – கலிங்:582/1

மேல்


கொந்தளகம் (1)

சொருகு கொந்தளகம் ஒரு கை மேல் அலைய ஒரு கை கீழ் அலை செய் துகிலொடே – கலிங்:46/1

மேல்


கொப்புளங்கள் (1)

பொடித்த வியர் புள்ளிகளே போலும் போலும் போலாவேல் கொப்புளங்கள் போலும் போலும் – கலிங்:93/2

மேல்


கொப்பையில் (1)

ஒரு களிற்றின் மேல் வரு களிற்றை ஒத்து உலகு உயக்கொள பொருது கொப்பையில்
பொரு களத்திலே முடி கவித்தவன் புவி கவிப்பது ஓர் குடை கவித்ததும் – கலிங்:204/1,2

மேல்


கொம்பு (1)

உந்து போதினில் போதக கொம்பு எனும் உலக்கை பட்டு வல கை சொற்று ஆனவும் – கலிங்:146/2

மேல்


கொய்த (1)

கொய்த இறைச்சி உறுப்பு அனைத்தும் கொள்ளும் கூழை வெள்ளாட்டின் – கலிங்:568/1

மேல்


கொல் (3)

கொல் வாய் ஓரி முழவாக கொள்ளிவாய்ப்பேய் குழவிக்கு – கலிங்:119/1
கொல் தலம் பெறு கூழ் இலம் எங்களை கொள்வதே பணி என்று குரைப்பன – கலிங்:137/2
இந்த உரல்-கண் இ அரிசி எல்லாம் பெய்து கொல் யானை – கலிங்:526/1

மேல்


கொல்லன் (1)

குறைத்தலை துணி கொல்லன் எஃகு எறி கூடம் ஒத்தமை காண்-மினோ – கலிங்:497/2

மேல்


கொல்லா (1)

உயிரை கொல்லா சமண் பேய்கள் ஒரு போழ்து உண்ணும் அவை உண்ண – கலிங்:566/1

மேல்


கொல்லி (1)

பாலாறு குசைத்தலை பொன்முகரி பழவாறு படர்ந்து எழு கொல்லி எனும் – கலிங்:367/1

மேல்


கொலைசெய (1)

கண் கொடு கொலைசெய அருளுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:71/2

மேல்


கொலையினுள் (1)

கொலையினுள் படு கரி குழிசியுள் கூழினுக்கு – கலிங்:520/1

மேல்


கொழுநர் (11)

முத்து வடம் சேர் முகிழ் முலை மேல் முயங்கும் கொழுநர் மணி செ வாய் – கலிங்:30/1
மெய்யே கொழுநர் பிழை நலிய வேட்கை நலிய விடியளவும் – கலிங்:36/1
போக அமளி களி மயக்கில் புலர்ந்தது அறியாதே கொழுநர்
ஆக அமளி மிசை துயில்வீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:37/1,2
ஆளும் கொழுநர் வரவு பார்த்து அவர்-தம் வரவு காணாமல் – கலிங்:38/1
தழுவும் கொழுநர் பிழை நலிய தழுவேல் என்ன தழுவிய கை – கலிங்:44/1
வேகம் விளைய வரும் கொழுநர் மேனி சிவந்த படி நோக்கி – கலிங்:45/1
முலை மீது கொழுநர் கை நகம் மேவு குறியை முன் செல்வம் இல்லாதவவர் பெற்ற பொருள் போல் – கலிங்:47/1
பேணும் கொழுநர் பிழைகள் எலாம் பிரிந்த பொழுது நினைந்து அவரை – கலிங்:65/1
வருவார் கொழுநர் என திறந்தும் வாரார் கொழுநர் என அடைத்தும் – கலிங்:69/1
வருவார் கொழுநர் என திறந்தும் வாரார் கொழுநர் என அடைத்தும் – கலிங்:69/1
ஊடுவீர் கொழுநர் தங்கள்-பால் முனிவு ஒழிந்து கூடுதலின் உங்களை – கலிங்:70/1

மேல்


கொழுநன்-தன் (1)

தரைமகள் தன் கொழுநன்-தன் உடலம்-தன்னை தாங்காமல் தன் உடலால் தாங்கி விண்நாட்டு – கலிங்:483/1

மேல்


கொழுநனை (2)

பண் படு கிளவியை அமுது என பரவிய கொழுநனை நெறிசெய – கலிங்:71/1
கன்னி கொழுநனை வாழ்த்தினவே கங்கை மணாளனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:592/2

மேல்


கொழும் (2)

விருதராச பயங்கரன் முன் ஒர் நாள் வென்ற சக்கர கோட்டத்திடை கொழும்
குருதியும் குடரும் கலந்து அட்ட வெம் கூழ் தெறித்து ஒரு கண் குருடு ஆனவும் – கலிங்:147/1,2
விழுந்து கொழும் குருதி புனல் என்று வெறுங்கை முகந்து முகந்து – கலிங்:169/1

மேல்


கொள் (9)

பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் – கலிங்:114/1
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே – கலிங்:124/2
சிங்களத்தொடு தென் மதுராபுரி செற்ற கொற்றவன் வெற்றி கொள் காலையே – கலிங்:152/1
கம்பிலி சயத்தம்பம் நட்டதும் கடி அரண் கொள் கல்யாணர் கட்டு அற – கலிங்:203/1
போதம் கொள் மாண் உருவாய் புவி இரந்த அஞ்ஞான்று புகன்று சென்ற – கலிங்:243/1
ஒரு தனி வெண்குடை உலகில் ஒளி கொள் நலம் தரு நிழலில் – கலிங்:268/2
தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் – கலிங்:294/1
அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே – கலிங்:370/2
மதம் கொள் கரியின் கோளகையை மணி சூடகமா செறியீரே – கலிங்:510/1

மேல்


கொள்வதே (1)

கொல் தலம் பெறு கூழ் இலம் எங்களை கொள்வதே பணி என்று குரைப்பன – கலிங்:137/2

மேல்


கொள்வன (1)

ஒட்டல் ஒட்டகம் காணில் என் பிள்ளையை ஒக்கும் ஒக்கும் என்று ஒக்கலை கொள்வன – கலிங்:142/2

மேல்


கொள்ள (1)

கலத்தில் கொள்ள குறையாத கலங்கள் பெருக்கி கொள்ளீரே – கலிங்:560/2

மேல்


கொள்ளவே (2)

வண்டையர்க்கு அரசு பல்லவர்க்கு அரசு மால் களிற்றின் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:364/2
தூசி கொண்டு முடி கொண்ட சோழன் ஒரு சூழி வேழம் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:365/2

மேல்


கொள்ளாமே (1)

அழலை கையில் கொள்ளாமே அடுப்பை அவித்து கை துடுப்பால் – கலிங்:550/1

மேல்


கொள்ளி (2)

கொள்ளி கொண்டு இரண்டே முழை உட்புகின் குன்று தோன்றுவ போல விழிப்பன – கலிங்:138/2
வாய் அம்புகளாம் உகிர் கொள்ளி வாங்கி உகிரை வாங்கீரே – கலிங்:506/1

மேல்


கொள்ளிவாய்ப்பேய் (2)

கொள்ளிவாய்ப்பேய் காக்கும் கோபுரமும் நெடு மதிலும் – கலிங்:104/1
கொல் வாய் ஓரி முழவாக கொள்ளிவாய்ப்பேய் குழவிக்கு – கலிங்:119/1

மேல்


கொள்ளீரே (13)

அவைக்கும் உரல்கள் என குரல்கள் அவிந்த முரசம் கொள்ளீரே – கலிங்:525/2
அளப்பரிய குளப்பு கால் அகப்பைகளாக கொள்ளீரே – கலிங்:548/2
உப்பு பார்க்க ஒரு துள்ளி உள்ளங்கையில் கொள்ளீரே – கலிங்:549/2
சுழல சுழல புடை எங்கும் துழாவி துழாவி கொள்ளீரே – கலிங்:550/2
கும்பங்களிலே முகந்து எடுத்து குளிரவைத்து கொள்ளீரே – கலிங்:556/2
நீரும் தெளித்து கலம் வைக்க நிலமே சமைத்து கொள்ளீரே – கலிங்:557/2
பார் மண்டலிகர் தலை மண்டை பல மண்டைகளா கொள்ளீரே – கலிங்:558/2
அழிந்த கலிங்கர் பொன் பரிசை அவை பொன் கலமா கொள்ளீரே
விழுந்த தவள குடை மின்னும் வெள்ளி கலமா கொள்ளீரே – கலிங்:559/1,2
விழுந்த தவள குடை மின்னும் வெள்ளி கலமா கொள்ளீரே – கலிங்:559/2
நிலத்தை சமைத்து கொள்ளீரே நெடும் கை களிற்றின் இரு செவியாம் – கலிங்:560/1
கலத்தில் கொள்ள குறையாத கலங்கள் பெருக்கி கொள்ளீரே – கலிங்:560/2
பதம் பெற்றார்க்கு பகல் விளக்கும் பா ஆடையுமா கொள்ளீரே – கலிங்:561/2
இங்கே தலையின் வேல் பாய்ந்த இவை மூழைகளா கொள்ளீரே – கலிங்:563/2

மேல்


கொள்ளும் (2)

கொள்ளும் எனை பல கோலம் மென்மேல் கொண்டிட வேளையும் மீதூர – கலிங்:515/1
கொய்த இறைச்சி உறுப்பு அனைத்தும் கொள்ளும் கூழை வெள்ளாட்டின் – கலிங்:568/1

மேல்


கொள (3)

இருந்த உடல் கொள காலன் இடுகின்ற நெடும் தூண்டில் என்ன தோன்றும் – கலிங்:118/2
உயிரை விற்று உறு புகழ் கொள உழல்பவர் ஒருவர் ஒப்பவர் படைஞர்கள் மிடையவே – கலிங்:353/4
உபய பலமும் விடாது வெம் சமம் உடலு பொழுதினில் வாகை முன் கொள
அபயன் விடு படை ஏழ் கலிங்கமும் அடைய ஒரு முகம் ஆகி முந்தவே – கலிங்:444/1,2

மேல்


கொளவே (1)

கண் ஆகிய சோழன் சக்கரம் ஆம் கருணாகரன் வாரண மேல் கொளவே – கலிங்:363/2

மேல்


கொளுவி (1)

அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே – கலிங்:370/2

மேல்


கொற்ற (3)

கொற்ற வெண்குடை கவிப்ப மிசை கொண்டு கவரி குல மதி புடை கவித்த நிலவு ஒத்துவரவே – கலிங்:282/2
கொற்ற வாள் மறவர் ஓச்ச குடரொடு தலையும் காலும் – கலிங்:518/1
கொற்ற குடையினை பாடீரே குலோத்துங்க சோழனை பாடீரே – கலிங்:533/2

மேல்


கொற்றவர் (1)

கொற்றவர் கோன் வாள் அபயன் அறிய வாழும் குவலயத்தோர் கலை அனைத்தும் கூற ஆங்கே – கலிங்:174/1

மேல்


கொற்றவன் (1)

சிங்களத்தொடு தென் மதுராபுரி செற்ற கொற்றவன் வெற்றி கொள் காலையே – கலிங்:152/1

மேல்


கொற்றவையை (1)

கொடுத்த சிரம் கொற்றவையை பரவுமாலோ குறையுடலம் கும்பிட்டு நிற்குமாலோ – கலிங்:111/2

மேல்