கே – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


கேட்கவே (1)

காளமும் களிறும் பெறும் பாணர் தம் கல்வியில் பிழை கண்டனன் கேட்கவே – கலிங்:324/2

மேல்


கேட்டருளி (1)

வேதங்கள் நான்கினையும் வேதியர்-பால் கேட்டருளி மீண்டும் கற்றே – கலிங்:243/2

மேல்


கேட்டருளே (1)

செருவை சிறியேன் விண்ணப்பம் செய்ய சிறிது கேட்டருளே – கலிங்:313/2

மேல்


கேட்டிலை (1)

கெட்ட கேட்டினை கேட்டிலை போலும் நீ – கலிங்:381/2

மேல்


கேட்டினை (1)

கெட்ட கேட்டினை கேட்டிலை போலும் நீ – கலிங்:381/2

மேல்


கேட்டே (2)

இ பேய் இங்கு ஒரு தீங்கும் செய்ததில்லை என்-கொலோ திருவுள்ளம் என்ன கேட்டே – கலிங்:158/2
வையகமாம் குல மடந்தை மன் அபயன்-தன்னுடைய மரபு கேட்டே
ஐயனை யான் பெற்றெடுத்த அப்பொழுதும் இப்பொழுது ஒத்து இருந்தது இல்லை – கலிங்:210/1,2

மேல்


கேட்பாரே (1)

தம் கணவருடன் தாமும் போக என்றே சாதகரை கேட்பாரே தடவி பார்ப்பார் – கலிங்:481/1

மேல்


கேட்பாரை (1)

எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:481/2

மேல்


கேட்பாளை (1)

பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:484/2

மேல்


கேட்பீர் (1)

இலங்கை எறிந்த கருணாகரன்-தன் இகல் வெம் சிலையின் வலி கேட்பீர்
கலிங்கம் எறிந்த கருணாகரன்-தன் கள போர் பாட திற-மினோ – கலிங்:64/1,2

மேல்


கேட்போர்க்கு (1)

நா ஆயிரமும் கேட்போர்க்கு நாள் ஆயிரமும் வேண்டுமால் – கலிங்:312/2

மேல்


கேடகத்தின் (1)

போர் மண்டலிகர் கேடகத்தின் புளக சின்னம் பரப்பீரே – கலிங்:558/1

மேல்


கேடகம் (1)

மறிந்த கேடகம் கிடப்ப மைந்தர் துஞ்சி வைகுவோர் – கலிங்:430/1

மேல்


கேண்மோ (1)

எய்திய இடத்து உள நிமித்தம் இவை கேண்மோ – கலிங்:221/2

மேல்


கேழல் (3)

கேழல் மேழி கலை யாளி வீணை சிலை கெண்டை என்று இனைய பல் கொடி – கலிங்:18/1
ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே – கலிங்:102/2
கெண்டை மாசுணம் உவணம் வாரணம் கேழல் ஆளி மா மேழி கோழி வில் – கலிங்:293/1

மேல்


கேள் (3)

போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் – கலிங்:179/2
நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் – கலிங்:181/2
ஒன்று கூறுவன் கேள் என்று உணர்த்துவான் – கலிங்:378/2

மேல்


கேள்-மின் (2)

இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின்
ஒரு பொழுதும் தரித்தன்றி ஊடுபோக்கு அரிது அணங்கின் காடு என்று அன்றோ – கலிங்:85/1,2
வென்று இலங்கு கதிர் ஆழி விசயதரன் என உதித்தான் விளம்ப கேள்-மின் – கலிங்:232/2

மேல்