கி – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


கிட்ட (1)

கழுத்தே கிட்ட மணம் திரியா கஞ்சி ஆக வாரீரே – கலிங்:567/2

மேல்


கிட்டி (1)

முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ – கலிங்:391/2

மேல்


கிடக்க (3)

அடக்கம் அன்று இது கிடக்க எம்முடைய அம்மை வாழ்க என எம்மை பார் – கலிங்:164/1
பிணங்கள் பார் இவை கிடக்க நம்முடை பேய் அலாத சில பேய்கள் பார் – கலிங்:167/2
வாசி கிடக்க கலிங்கர் ஓட மானதன் ஏவிய சேனை வீரர் – கலிங்:586/1

மேல்


கிடக்கவே (1)

கரி துணிபடும் உடல் அடுக்கியே கரை என இரு புடை கிடக்கவே – கலிங்:410/2

மேல்


கிடந்த (4)

கான் அரணும் மலை அரணும் கடல் அரணும் சூழ் கிடந்த கலிங்கர் பூமி – கலிங்:377/1
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:481/2
வாய் மடித்து கிடந்த தலைமகனை நோக்கி மணி அதரத்து ஏதேனும் வடுவுண்டாயோ – கலிங்:482/1
வெண் தயிரும் செம் தயிரும் விராய் கிடந்த கிழான் போல வீரர் மூளை – கலிங்:519/1

மேல்


கிடந்தது (1)

நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:482/2

மேல்


கிடப்ப (1)

மறிந்த கேடகம் கிடப்ப மைந்தர் துஞ்சி வைகுவோர் – கலிங்:430/1

மேல்


கிடப்பது (1)

பறிந்த தேரின் நேமியோடு பார் கிடப்பது ஒக்குமே – கலிங்:430/2

மேல்


கிடைக்க (1)

கிடைக்க பொருது மணலூரில் கீழ்நாள் அட்ட பரணி கூழ் – கலிங்:564/1

மேல்


கிடைக்கவே (1)

எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே
மறி திரையொடு திரை மலைத்த போல் வரு பரியொடு பரி மலைக்கவே – கலிங்:406/1,2

மேல்


கிடைக்கும் (1)

ஒரு பரணி உண்டு என உரைத்தன உரைப்படி உமக்கு இது கிடைக்கும் எனவே – கலிங்:227/2

மேல்


கிடைத்த (2)

எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே – கலிங்:406/1
ஒருவர் என கிடைத்த பொழுதினில் உபய பலத்து எடுத்தது அரவமே – கலிங்:439/2

மேல்


கிடைத்தது (1)

நண்ணுக படை செருநர் நண்ணுக செரு களம் நமக்கு இகல் கிடைத்தது எனவே – கலிங்:394/2

மேல்


கிடைப்பன (1)

இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் – கலிங்:177/2

மேல்


கிம்புரி (1)

கிம்புரி பணை கிரி உகைத்தவன் கிரிகள் எட்டினும் புலி பொறித்ததும் – கலிங்:203/2

மேல்


கிரி (2)

கிம்புரி பணை கிரி உகைத்தவன் கிரிகள் எட்டினும் புலி பொறித்ததும் – கலிங்:203/2
கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:494/2

மேல்


கிரிகள் (2)

அண்டம் உறு குல கிரிகள் அவள் ஒருகால் இரு காதில் – கலிங்:132/1
கிம்புரி பணை கிரி உகைத்தவன் கிரிகள் எட்டினும் புலி பொறித்ததும் – கலிங்:203/2

மேல்


கிரியில் (1)

அம் கண் ஞாலம் அனைத்தும் புயத்தில் வைத்து ஆடக கிரியில் புலி வைத்தவன் – கலிங்:318/1

மேல்


கிரியின் (1)

மற்ற வெம் கட களிற்றின் உதய கிரியின் மேல் மதி கவித்திட உதித்திடும் அருக்கன் எனவே – கலிங்:282/1

மேல்


கிழான் (1)

வெண் தயிரும் செம் தயிரும் விராய் கிடந்த கிழான் போல வீரர் மூளை – கலிங்:519/1

மேல்


கிழிகள் (1)

இருவர்-தம்மையும் கிழிகள் சுற்றுவித்து எரிவிளக்கு வைத்து இகல் விளைத்ததும் – கலிங்:199/2

மேல்


கிழிய (1)

இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே – கலிங்:250/2

மேல்


கிள்ளி (1)

உள்ளியும் கிள்ளி இட்டு உகிரின் உப்பு இடு-மினோ – கலிங்:521/2

மேல்


கிளவி (1)

திருகுதலை கிளவி சிறு குதலை பவள சிறு முறுவல் தரள திரு வதனத்தினளே – கலிங்:131/2

மேல்


கிளவியை (1)

பண் படு கிளவியை அமுது என பரவிய கொழுநனை நெறிசெய – கலிங்:71/1

மேல்


கிளி (1)

நேய கலவி மயக்கத்தே நிகழ்ந்த மொழியை கிளி உரைப்ப – கலிங்:67/1

மேல்


கிளைத்தலுமே (1)

முனிபவர் ஒத்திலராய் முறுவல் கிளைத்தலுமே முகிழ் நகை பெற்றம் எனா மகிழ்நர் மணி துவர் வாய் – கலிங்:27/1

மேல்