எ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 6
எஃகம் 1
எஃகு 1
எங்கராயன் 1
எங்கள் 1
எங்களை 2
எங்கு 1
எங்கும் 13
எங்கே 7
எட்டினும் 1
எடுக்க 1
எடுக்கவே 2
எடுத்த 4
எடுத்தது 2
எடுத்தபொழுது 1
எடுத்தலும் 1
எடுத்தன 2
எடுத்திட 1
எடுத்து 11
எடுத்துக்கொண்டே 1
எடுப்பது 1
எடும் 5
எண் 1
எண்ணி 4
எண்ணிய 1
எண்ணில் 1
எண்ணுகேன் 1
எண்ணுதற்கு 1
எண்ணெய் 1
எண்மடங்கு 1
எதிர் 23
எதிர்க்கவே 1
எதிர்கொளும் 1
எதிர்த்த 1
எதிர்ந்தவரை 1
எதிர்முனைகளை 1
எதிர்வைத்து 1
எதிரெதிர் 2
எதிரே 1
எது-கொல் 1
எந்த 1
எந்நாளும் 1
எப்படி 1
எப்பொழுதும் 1
எம் 7
எம்மருங்கும் 1
எம்முடைய 1
எம்மை 3
எமக்கு 4
எமது 3
எமர் 1
எய்த 2
எய்தி 1
எய்திய 1
எயில் 1
எயிற்கு 1
எயிற்றினவே 1
எயிற்றை 1
எயிறா 1
எயிறுகள் 2
எயிறே 1
எரி 7
எரி-கொல் 1
எரி-மினோ 1
எரிகின்றன 1
எரிந்த 1
எரிய 3
எரியின் 1
எரியும் 1
எரியுமாலோ 1
எரிவிளக்கு 1
எல்லாம் 7
எல்லீரும் 1
எலாம் 16
எலும்பின் 1
எலும்பினால் 1
எலும்பினில் 1
எலும்பினை 1
எலும்பு 2
எலும்பை 2
எவ்வளவும் 2
எவர் 1
எழ 7
எழலும் 1
எழவே 6
எழா 1
எழு 13
எழுக 4
எழுகின்ற 1
எழுகின்றன 1
எழுதி 5
எழுதிய 2
எழுதிவைத்த 1
எழுதினான் 1
எழுது 1
எழுதுக 1
எழுதுதற்கு 1
எழுதும் 1
எழுந்த 3
எழுந்தது 3
எழுந்தமை 1
எழுந்தருள 1
எழுந்து 7
எழுப்பவே 1
எழும் 1
எழுவது 1
எளிது 2
எளிய 1
எளியன் 1
எளியனோ 1
எற்றை 1
எறி 8
எறிக்கவே 1
எறிக்கும் 1
எறித்தது 1
எறித்தலால் 1
எறித்திட 1
எறித்து 1
எறிதரும் 1
எறிதலால் 1
எறிதற்கு 1
எறிந்த 6
எறிந்து 2
எறிபட 1
எறிய 1
எறியவே 1
எறியும் 1
எறிவர்கள் 1
எறிவன் 1
என் 8
என்-கொல் 2
என்-கொலோ 1
என்பரே 1
என்பாள் 2
என்ற 7
என்றது 1
என்றலும் 2
என்றனன் 1
என்றிடினும் 1
என்று 71
என்றும் 4
என்றே 17
என்ன 17
என்னவே 2
என்னில் 2
என்னினும் 2
என்னுடைய 2
என்னும் 6
என்னுமே 1
என்னே 1
என்னை 1
என 118
எனக்கு 3
எனது 1
எனலாகும் 1
எனலுமே 3
எனவே 30
எனா 10
எனும் 25
எனை 1
எனையர் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


எ (6)

எ அணங்கும் அடி வணங்க இ பெருமை படைத்து உடைய – கலிங்:134/1
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் – கலிங்:187/2
எ நகரங்களும் நாடும் எமக்கு அருள்செய்தனை எம்மை இட – கலிங்:333/1
மறித்து ஓடி எ அரசும் சரிய என்று – கலிங்:366/1
எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் – கலிங்:463/1
எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் – கலிங்:463/1

மேல்


எஃகம் (1)

இருப்பு கவந்தத்தின் மீது ஏறலும் சூரர் எஃகம் புதைக்க இறகை – கலிங்:489/1

மேல்


எஃகு (1)

குறைத்தலை துணி கொல்லன் எஃகு எறி கூடம் ஒத்தமை காண்-மினோ – கலிங்:497/2

மேல்


எங்கராயன் (1)

என்று கூறலும் எங்கராயன் நான் – கலிங்:378/1

மேல்


எங்கள் (1)

விடு-மின் எங்கள் துகில் விடு-மின் என்று முனி வெகுளி மென் குதலை துகிலினை – கலிங்:25/1

மேல்


எங்களை (2)

கொல் தலம் பெறு கூழ் இலம் எங்களை கொள்வதே பணி என்று குரைப்பன – கலிங்:137/2
ஆர் காப்பார் எங்களை நீ அறிந்தருளி காப்பது அல்லால் அடைய பாழாம் – கலிங்:213/1

மேல்


எங்கு (1)

அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே – கலிங்:175/2

மேல்


எங்கும் (13)

எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி – கலிங்:106/2
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே – கலிங்:275/2
இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே – கலிங்:284/2
எங்கும் உள மென் கதலி எங்கும் உள தண் கமுகம் எங்கும் உள பொங்கும் இளநீர் – கலிங்:295/1
எங்கும் உள மென் கதலி எங்கும் உள தண் கமுகம் எங்கும் உள பொங்கும் இளநீர் – கலிங்:295/1
எங்கும் உள மென் கதலி எங்கும் உள தண் கமுகம் எங்கும் உள பொங்கும் இளநீர் – கலிங்:295/1
எங்கும் உள பைம் குமிழ்கள் எங்கும் உள செங்குமுதம் எங்கும் உள செங்கயல்களே – கலிங்:295/2
எங்கும் உள பைம் குமிழ்கள் எங்கும் உள செங்குமுதம் எங்கும் உள செங்கயல்களே – கலிங்:295/2
எங்கும் உள பைம் குமிழ்கள் எங்கும் உள செங்குமுதம் எங்கும் உள செங்கயல்களே – கலிங்:295/2
வேழம் நிரை என்ற மலை எங்கும் மிடைகின்ற அயில் வென்றி அபயன்-தன் அருளால் – கலிங்:297/1
சுவர்கள் மேல் உடல் அன்றி உடல்கள் எங்கும் தொடர்ந்து பிடித்து அறுத்தார் முன் அடைய ஆங்கே – கலிங்:470/2
சுழல சுழல புடை எங்கும் துழாவி துழாவி கொள்ளீரே – கலிங்:550/2
யாவரும் களி சிறக்கவே தருமம் எங்கும் என்றும் உளதாகவே – கலிங்:595/1

மேல்


எங்கே (7)

எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே – கலிங்:371/2
எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே – கலிங்:371/2
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:481/2
பொரு தட கை வாள் எங்கே மணி மார்பு எங்கே போர் முகத்தில் எவர் வரினும் புறங்கொடாத – கலிங்:484/1
பொரு தட கை வாள் எங்கே மணி மார்பு எங்கே போர் முகத்தில் எவர் வரினும் புறங்கொடாத – கலிங்:484/1
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:484/2
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:484/2

மேல்


எட்டினும் (1)

கிம்புரி பணை கிரி உகைத்தவன் கிரிகள் எட்டினும் புலி பொறித்ததும் – கலிங்:203/2

மேல்


எடுக்க (1)

போரின் மேல் தண்டு எடுக்க புறக்கிடும் – கலிங்:382/1

மேல்


எடுக்கவே (2)

அது முதல் கொடி எடுத்தன அமரர்-தம் விழவு எடுக்கவே – கலிங்:266/2
செருவிடை அவரவர் தெழித்தது ஓர் தெழி உலகுகள் செவிடு எடுக்கவே – கலிங்:405/2

மேல்


எடுத்த (4)

இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே – கலிங்:249/1
எடுத்த கொடி திசையிபத்தின் மத மிசை இருக்கும் அளிகளை எழுப்பவே – கலிங்:357/2
எடுத்த வேலி போல் கலிங்கர் வட்டணங்கள் இட்டவே – கலிங்:425/2
விசையமகட்கு எடுத்த கொடி என விருதர் களத்து எடுத்து வருவரே – கலிங்:437/2

மேல்


எடுத்தது (2)

எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே – கலிங்:404/1
ஒருவர் என கிடைத்த பொழுதினில் உபய பலத்து எடுத்தது அரவமே – கலிங்:439/2

மேல்


எடுத்தபொழுது (1)

அசைய உரத்து அழுத்தி இவுளியை அடு சவளத்து எடுத்தபொழுது அவை – கலிங்:437/1

மேல்


எடுத்தலும் (1)

பொது அற உலகு கைக்கொடு புலி வளர் கொடி எடுத்தலும்
அது முதல் கொடி எடுத்தன அமரர்-தம் விழவு எடுக்கவே – கலிங்:266/1,2

மேல்


எடுத்தன (2)

அது முதல் கொடி எடுத்தன அமரர்-தம் விழவு எடுக்கவே – கலிங்:266/2
அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே – கலிங்:412/2

மேல்


எடுத்திட (1)

அறை கழல் அரசர் அப்பொழுது அடி மிசை அறுகு எடுத்திட
மறையவர் முடியெடுத்தனர் மனு நெறி தலையெடுக்கவே – கலிங்:264/1,2

மேல்


எடுத்து (11)

நிலவை துகில் என்று எடுத்து உடுப்பீர் நீள் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:34/2
மணல் ஒன்று காணாமல் வரை எடுத்து மயங்கினவே – கலிங்:96/2
அடல் நாக எலும்பு எடுத்து நரம்பில் கட்டி அடி தடியும் பிடித்து அமரின் மடிந்த வீரர் – கலிங்:156/1
என்னும் இத நல் மொழி எடுத்து இறைவி சொல்லுவதன் முன்னம் இகல் கண்டது ஒரு பேய் – கலிங்:301/1
என எடுத்து உரைத்து அதிசயித்து நின்று இனைய மண்ணுளோர் அனைய விண்ணுளோர் – கலிங்:349/1
விசையமகட்கு எடுத்த கொடி என விருதர் களத்து எடுத்து வருவரே – கலிங்:437/2
இட்ட சுரி சங்கு எடுத்து கோத்து ஏகாவலியும் சாத்தீரே – கலிங்:513/2
இந்தனம் பல எடுத்து இடை மடுத்து எரி-மினோ – கலிங்:523/2
எடுத்து கைகள் வேகாமே இவுளி துணியிட்டு இரு மருங்கும் – கலிங்:552/1
கும்பங்களிலே முகந்து எடுத்து குளிரவைத்து கொள்ளீரே – கலிங்:556/2
கணக்க பேய்க்கும் அகம் களிக்க கையால் எடுத்து வாரீரே – கலிங்:577/2

மேல்


எடுத்துக்கொண்டே (1)

குலமகள்-தன் குலமகனை கோகனக மலர் கையால் எடுத்துக்கொண்டே – கலிங்:236/2

மேல்


எடுப்பது (1)

மை முகடு முகில் திரை இட்டு அமுத வட்ட ஆலவட்டம் எடுப்பது ஐயோ – கலிங்:87/2

மேல்


எடும் (5)

எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/2
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/2
எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே – கலிங்:404/1
எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே – கலிங்:404/1
எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே – கலிங்:404/1

மேல்


எண் (1)

பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் – கலிங்:114/1

மேல்


எண்ணி (4)

நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த நெடும் குஞ்சி சிரத்தை தன் இனம் என்று எண்ணி
ஆண்டலைப்புள் அருகு அணைந்து பார்க்குமாலோ அணைதலும் அ சிரம் அச்சமுறுத்துமாலோ – கலிங்:112/1,2
உவையுவை உள என்று எண்ணி உரைப்ப என் உரைக்க வந்த – கலிங்:121/1
ஒன்று கால் முறிய மேல் விழுந்து அடிசில் உண்ண எண்ணி வெறும் மண்ணின் மேல் – கலிங்:168/2
இணக்கம் இல்லா நமை எல்லாம் எண்ணி கண்டேம் என்று உரைக்கும் – கலிங்:577/1

மேல்


எண்ணிய (1)

நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய
ஆடல் பாடல் அரம்பையர் ஒக்கும் அ அணுக்கிமாரும் அநேகர் இருக்கவே – கலிங்:321/1,2

மேல்


எண்ணில் (1)

அடி சூடும் முடி எண்ணில் ஆயிரம் நூறாயிரமே – கலிங்:537/2

மேல்


எண்ணுகேன் (1)

இழந்த வேந்தர் எனையர் என்று எண்ணுகேன் – கலிங்:387/2

மேல்


எண்ணுதற்கு (1)

எதிர்கொளும் சுரர் விமானங்களில் சுரர்களாய் ஏறு மானவர்கள் தாம் எண்ணுதற்கு அருமையின் – கலிங்:492/1

மேல்


எண்ணெய் (1)

எண்ணெய் போக வெண் மூளை என்னும் களியால் மயிர் குழப்பி – கலிங்:507/1

மேல்


எண்மடங்கு (1)

எண்மடங்கு புகழ் மடந்தை நல்லன் எம் கோன் யான் அவன்-பால் இருப்பது நன்று என்பாள் போல – கலிங்:14/1

மேல்


எதிர் (23)

வினா உரை-தனக்கு எதிர் விளம்பினள் அணங்கே – கலிங்:225/2
கரம் எரி மடுத்து அரசர் கரம் எதிர் குவிப்பது ஒரு கடவரை-தனை கடவியே – கலிங்:252/2
குளம் உதிரம் மெத்தியது ஒர் குரை கடல் கடுப்ப எதிர் குறுகலர்கள் விட்ட குதிரை – கலிங்:253/1
தாளமும் செலவும் பிழையா வகை தான் வகுத்தன தன் எதிர் பாடியே – கலிங்:324/1
ஏறி அருள அடுக்கும் இ நூறு களிறும் இவற்று எதிர்
ஏனை அரசர் ஒருத்தர் ஓர் ஆனை இடுவரெனில் புவி – கலிங்:336/1,2
எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் – கலிங்:352/2
என்று இவை உரைத்தலும் எனக்கு எதிர் உரைக்க இமையோர்களும் நடுங்குவர் புய – கலிங்:390/1
முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ – கலிங்:391/2
சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே – கலிங்:393/2
வெளி அரிது என எதிர் மிடை படை மனுபரன் விடு படை அதன் எதிரே – கலிங்:403/1
எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே – கலிங்:406/1
மருப்பொடு மருப்பு எதிர் பொருப்பு இவை என பொரு மத கரி மருப்பினிடையே – கலிங்:411/1
நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் சுடர் பொறி தெறித்து எழ நிழல் கொடி தழல் கதுவவே – கலிங்:411/2
கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே – கலிங்:414/2
களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்து எதிர் கறுவிலர் சிலர் கலவி தலை நித்தில – கலிங்:416/1
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே – கலிங்:416/2
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே – கலிங்:416/2
எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு – கலிங்:417/1
அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே – கலிங்:418/2
அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின – கலிங்:421/1
நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவர் நெறியினை எறி ஒடிகிற்பவர் ஒத்து எதிர்
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே – கலிங்:424/1,2
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட – கலிங்:438/1
அரசன் உரைசெய்த ஆண்மையும் கெட அமரில் எதிர் விழி யாது ஒதுங்கியே – கலிங்:448/2

மேல்


எதிர்க்கவே (1)

இன முகில் முகிலொடும் எதிர்த்த போல் இரதமொடு இரதமும் எதிர்க்கவே – கலிங்:407/2

மேல்


எதிர்கொளும் (1)

எதிர்கொளும் சுரர் விமானங்களில் சுரர்களாய் ஏறு மானவர்கள் தாம் எண்ணுதற்கு அருமையின் – கலிங்:492/1

மேல்


எதிர்த்த (1)

இன முகில் முகிலொடும் எதிர்த்த போல் இரதமொடு இரதமும் எதிர்க்கவே – கலிங்:407/2

மேல்


எதிர்ந்தவரை (1)

ஈர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே இந்திரன் எதிர்ந்தவரை வென்று வருமே யான் – கலிங்:245/1

மேல்


எதிர்முனைகளை (1)

இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே – கலிங்:250/2

மேல்


எதிர்வைத்து (1)

அரியும் மிடற்று அலையிட்டு அலை குருதிக்கு எதிர்வைத்து அறவும் மடுத்த சிவப்பு-அதனை முழு திசையின் – கலிங்:129/1

மேல்


எதிரெதிர் (2)

எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய – கலிங்:414/1
இருவர் உரத்தின் உற்ற சுரிகையின் எதிரெதிர் புக்கு இழைக்கும் அளவினில் – கலிங்:439/1

மேல்


எதிரே (1)

வெளி அரிது என எதிர் மிடை படை மனுபரன் விடு படை அதன் எதிரே
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/1,2

மேல்


எது-கொல் (1)

எது-கொல் இது இது மாயை ஒன்று-கொல் எரி-கொல் மறலி-கொல் ஊழியின் கடை – கலிங்:450/1

மேல்


எந்த (1)

எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் – கலிங்:463/1

மேல்


எந்நாளும் (1)

போர் தாங்கும் களிற்று அபயன் புயம் இரண்டும் எந்நாளும்
பார் தாங்க பரம் தீர்ந்த பணி பணம் நூறாயிரமே – கலிங்:541/1,2

மேல்


எப்படி (1)

தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை – கலிங்:420/1

மேல்


எப்பொழுதும் (1)

பொழுது ஏகல் ஒழிந்து கடற்படை எப்பொழுதும் தவிராது வழிக்கொளவே – கலிங்:362/2

மேல்


எம் (7)

எண்மடங்கு புகழ் மடந்தை நல்லன் எம் கோன் யான் அவன்-பால் இருப்பது நன்று என்பாள் போல – கலிங்:14/1
பாரதத்தின் உளவாகிய பவித்ர கதை எம் பரமன் நல் சரிதை மெய் பழைய நான்மறைகளே – கலிங்:181/1
பாவத்தால் எம் வயிற்றில் பசியை வைத்தான் பாவியேம் பசிக்கு ஒன்று இல்லேம் – கலிங்:216/2
கூடி இரைத்து உண்டுழி எம் கூடு ஆர போதுமோ – கலிங்:230/2
உலகுக்கு ஒருமுதல் அபயற்கு இடு திறை உரை தப்பியது எமது அரசே எம்
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே – கலிங்:373/1,2
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:481/2
முடி சூடும் முடி ஒன்றே முதல் அபயன் எம் கோமான் – கலிங்:537/1

மேல்


எம்மருங்கும் (1)

எரி விரித்த ஈமவிளக்கு எம்மருங்கும் ஏற்றியதோர் இயல்பிற்றாலோ – கலிங்:108/2

மேல்


எம்முடைய (1)

அடக்கம் அன்று இது கிடக்க எம்முடைய அம்மை வாழ்க என எம்மை பார் – கலிங்:164/1

மேல்


எம்மை (3)

அடக்கம் அன்று இது கிடக்க எம்முடைய அம்மை வாழ்க என எம்மை பார் – கலிங்:164/1
வணங்குதலும் கணங்கள் எலாம் மாய பாவி மறித்து எம்மை மறு சூடு சுடுவையாகில் – கலிங்:175/1
எ நகரங்களும் நாடும் எமக்கு அருள்செய்தனை எம்மை இட – கலிங்:333/1

மேல்


எமக்கு (4)

பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே – கலிங்:159/2
உய்ந்து போயினம் உவந்து எமக்கு அருள ஒன்றொடு ஒப்பன ஒராயிரம் – கலிங்:161/1
இவன் எமக்கு மகன் ஆகி இரவி குலம் பாரிக்க தகுவன் என்றே – கலிங்:237/2
எ நகரங்களும் நாடும் எமக்கு அருள்செய்தனை எம்மை இட – கலிங்:333/1

மேல்


எமது (3)

இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
உலகுக்கு ஒருமுதல் அபயற்கு இடு திறை உரை தப்பியது எமது அரசே எம் – கலிங்:373/1
எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே – கலிங்:442/2

மேல்


எமர் (1)

எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை – கலிங்:209/1

மேல்


எய்த (2)

செய்ய திரு மேனி ஒரு பாதி கரிது ஆக தெய்வ முதல் நாயகனை எய்த சிலை மாரன் – கலிங்:15/1
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த
தண்டு தனு வாள் பணிலம் நேமி எனும் நாம தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படை தரித்தே – கலிங்:240/1,2

மேல்


எய்தி (1)

திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே – கலிங்:328/2

மேல்


எய்திய (1)

எய்திய இடத்து உள நிமித்தம் இவை கேண்மோ – கலிங்:221/2

மேல்


எயில் (1)

தூங்கு மூன்று எயில் எறிந்த அவனும் திரள் மணி சுடர் விமானம்-அது வான் மிசை உயர்த்த அவனும் – கலிங்:194/1

மேல்


எயிற்கு (1)

எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி – கலிங்:106/2

மேல்


எயிற்றினவே (1)

அற்ற குறைத்தலை என்று விசும்பை அதுக்கும் எயிற்றினவே – கலிங்:170/2

மேல்


எயிற்றை (1)

எயிற்றை அதுக்கி நிலத்திடை பேய்கள் நிறைத்தன மேல் விழவே – கலிங்:171/2

மேல்


எயிறா (1)

சுவைக்கும் முடிவில் கூழினுக்கு சொரியும் அரிசி வரி எயிறா
அவைக்கும் உரல்கள் என குரல்கள் அவிந்த முரசம் கொள்ளீரே – கலிங்:525/1,2

மேல்


எயிறுகள் (2)

எயிறுகள் என்னில் போதா என்னினும் ஈண்ட போதும் – கலிங்:305/2
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய – கலிங்:414/1

மேல்


எயிறே (1)

கடத்து எழு மதத்திடை மடுத்தன சிறப்பொடு கறுத்தன அவற்றின் எயிறே – கலிங்:413/2

மேல்


எரி (7)

எரி விரித்த ஈமவிளக்கு எம்மருங்கும் ஏற்றியதோர் இயல்பிற்றாலோ – கலிங்:108/2
ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ – கலிங்:223/2
ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ – கலிங்:223/2
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா – கலிங்:252/1
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா – கலிங்:252/1
கரம் எரி மடுத்து அரசர் கரம் எதிர் குவிப்பது ஒரு கடவரை-தனை கடவியே – கலிங்:252/2
அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே – கலிங்:370/2

மேல்


எரி-கொல் (1)

எது-கொல் இது இது மாயை ஒன்று-கொல் எரி-கொல் மறலி-கொல் ஊழியின் கடை – கலிங்:450/1

மேல்


எரி-மினோ (1)

இந்தனம் பல எடுத்து இடை மடுத்து எரி-மினோ – கலிங்:523/2

மேல்


எரிகின்றன (1)

இடிகின்றன மதில் எரிகின்றன பதி எழுகின்றன புகை பொழில் எல்லாம் – கலிங்:372/1

மேல்


எரிந்த (1)

பொரிந்த காரை கரிந்த சூரை புகைந்த வீரை எரிந்த வேய் – கலிங்:76/1

மேல்


எரிய (3)

வல் எரியின் மிசை எரிய விடுவராலோ வழி குருதி நெய்யாக வார்ப்பராலோ – கலிங்:110/2
தவள வடத்திடையில் பவளமொடு ஒத்து எரிய தழல் உமிழ் உத்தரிய தனி உரகத்தினளே – கலிங்:128/2
தலை பொர எரிய நெருப்பினின் மற்றது தழல் படு கழை வனம் ஒக்கினும் ஒக்குமே – கலிங்:419/2

மேல்


எரியின் (1)

வல் எரியின் மிசை எரிய விடுவராலோ வழி குருதி நெய்யாக வார்ப்பராலோ – கலிங்:110/2

மேல்


எரியும் (1)

வெந்த இரும்பில் புகும் புனல் போல் வெம் தீ பசியால் வெந்து எரியும்
இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ – கலிங்:554/1,2

மேல்


எரியுமாலோ (1)

கதிர் சுடர் விளக்கு ஒளி கறுத்து எரியுமாலோ கால முகில் செம் குருதி கால வருமாலோ – கலிங்:222/2

மேல்


எரிவிளக்கு (1)

இருவர்-தம்மையும் கிழிகள் சுற்றுவித்து எரிவிளக்கு வைத்து இகல் விளைத்ததும் – கலிங்:199/2

மேல்


எல்லாம் (7)

இடிகின்றன மதில் எரிகின்றன பதி எழுகின்றன புகை பொழில் எல்லாம்
மடிகின்றன குடி கெடுகின்றனம் இனி வளைகின்றன படை பகை என்றே – கலிங்:372/1,2
அரை கலிங்கம் உரிப்புண்ட கலிங்கர் எல்லாம் அமணர் என பிழைத்தாரும் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:466/2
இந்த உரல்-கண் இ அரிசி எல்லாம் பெய்து கொல் யானை – கலிங்:526/1
இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ – கலிங்:554/2
எல்லாம் கவிழ்த்து திகைத்திருக்கும் இழுதை பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:572/2
தடியால் மடுத்து கூழ் எல்லாம் தானே பருகி தன் கணவன் – கலிங்:574/1
இணக்கம் இல்லா நமை எல்லாம் எண்ணி கண்டேம் என்று உரைக்கும் – கலிங்:577/1

மேல்


எல்லீரும் (1)

வைப்பு காணும் நமக்கு இன்று வாரீர் கூழை எல்லீரும்
உப்பு பார்க்க ஒரு துள்ளி உள்ளங்கையில் கொள்ளீரே – கலிங்:549/1,2

மேல்


எலாம் (16)

அளக பாரம் மிசை அசைய மேகலைகள் அவிழ ஆபரணம் இவை எலாம்
இளக மா முலைகள் இணையறாமல் வரும் இயல் நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:53/1,2
பேணும் கொழுநர் பிழைகள் எலாம் பிரிந்த பொழுது நினைந்து அவரை – கலிங்:65/1
துஞ்சலுக்கு அணித்தாம் என முன்னமே சொன்ன சொன்ன துறை-தொறும் பேய் எலாம்
அஞ்சலித்து ஒருகால் அகலாமல் அ அணங்கினுக்கு அருகாக இருக்கவே – கலிங்:144/1,2
அ கணம் ஆளும் அணங்கினை வந்தனை செய்து கணங்கள் எலாம்
இ கணம் மாளும் இனி தவிர் விச்சை என கை விதிர்த்தலுமே – கலிங்:173/1,2
வணங்குதலும் கணங்கள் எலாம் மாய பாவி மறித்து எம்மை மறு சூடு சுடுவையாகில் – கலிங்:175/1
எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை – கலிங்:209/1
உலகை எலாம் கவிக்கின்ற ஒரு கவிகை சய_துங்கன் மரபு கீர்த்தி – கலிங்:211/1
அலகை எலாம் காக்கின்ற அம்மை பூதலம் காப்பான் அவனே என்ன – கலிங்:211/2
ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ – கலிங்:224/2
தேவர் எலாம் குறை இரப்ப தேவகி-தன் திரு வயிற்றில் வசுதேவற்கு – கலிங்:233/1
காப்பு எலாம் உடைய தானே படைப்பதும் கடனா கொண்டு – கலிங்:262/1
கோப்பு எலாம் குலைந்தோர்-தம்மை குறியிலே நிறுத்தி வைத்தே – கலிங்:262/2
பார் எலாம் உடையான் அபயன் கொடை பங்கய கரம் ஒப்பு என பண்டு ஒர் நாள் – கலிங்:314/1
கார் எலாம் எழுந்து ஏழரை நாழிகை காஞ்சனம் பொழி காஞ்சி அதன்-கணே – கலிங்:314/2
பாதம் ஆதரர் ஆயவர்கட்கு எலாம் பைம்பொன் மௌலி என புகழ் பாடவே – கலிங்:322/2
திரைகள் திசைமலையோடு அடர்ந்தன திமில குமிலம் எலாம் விளைந்தவே – கலிங்:447/2

மேல்


எலும்பின் (1)

இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் – கலிங்:153/1

மேல்


எலும்பினால் (1)

வெள்ளியால் சமைத்தது என வெள் எலும்பினால் சமைத்தே – கலிங்:104/2

மேல்


எலும்பினில் (1)

படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே – கலிங்:101/2

மேல்


எலும்பினை (1)

முன்கை எலும்பினை மெல்லீரே மூளையை வாரி விழுங்கீரே – கலிங்:578/2

மேல்


எலும்பு (2)

சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி – கலிங்:110/1
அடல் நாக எலும்பு எடுத்து நரம்பில் கட்டி அடி தடியும் பிடித்து அமரின் மடிந்த வீரர் – கலிங்:156/1

மேல்


எலும்பை (2)

வெற்று எலும்பை நரம்பின் வலித்து மேல் வெந்திலா விறகு ஏய்ந்த உடம்பின – கலிங்:137/1
மறிந்த களிற்றின் பழு எலும்பை வாங்கி நாக்கை வழியீரே – கலிங்:505/2

மேல்


எவ்வளவும் (2)

எவ்வளவும் திரிபுவனம் உளவாய் தோன்றும் எவ்வளவும் குல மறைகள் உளவாய் நிற்கும் – கலிங்:207/1
எவ்வளவும் திரிபுவனம் உளவாய் தோன்றும் எவ்வளவும் குல மறைகள் உளவாய் நிற்கும் – கலிங்:207/1

மேல்


எவர் (1)

பொரு தட கை வாள் எங்கே மணி மார்பு எங்கே போர் முகத்தில் எவர் வரினும் புறங்கொடாத – கலிங்:484/1

மேல்


எழ (7)

மத கரி மருப்பு இற மதம் புலருமாலோ மட பிடி மருப்பு எழ மதம் பொழியுமாலோ – கலிங்:222/1
ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ – கலிங்:223/2
மாறுபட்டு எழு தண்டு எழ வத்தவர் – கலிங்:384/1
தளத்தொடும் பொரு தண்டு எழ பண்டு ஒர் நாள் – கலிங்:385/1
நெருப்பொடு நெருப்பு எதிர் சுடர் பொறி தெறித்து எழ நிழல் கொடி தழல் கதுவவே – கலிங்:411/2
தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை – கலிங்:420/1
நாற்கடலை கவித்த குடை நர_துங்கன் அமுதம் எழ
பாற்கடலை கடைந்தருளும் பணை புயம் நூறாயிரமே – கலிங்:542/1,2

மேல்


எழலும் (1)

எழுந்தது சேனை எழலும் இரிந்தது பாரின் முதுகு – கலிங்:358/1

மேல்


எழவே (6)

ஒரு வலம்புரி தழங்கு ஒலி முழங்கி எழவே உடன் முழங்கு பணிலம் பல முழங்கி எழவே – கலிங்:283/1
ஒரு வலம்புரி தழங்கு ஒலி முழங்கி எழவே உடன் முழங்கு பணிலம் பல முழங்கி எழவே
பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே – கலிங்:283/1,2
பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே – கலிங்:283/2
பருவம் வந்து பல கொண்டல்கள் முழங்கி எழவே பலவிதங்களொடு பல்லியம் முழங்கி எழவே – கலிங்:283/2
வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே – கலிங்:396/2
உலகுகள் பருகுவது ஒரு கடல் இது என உடலிய படை எழவே – கலிங்:398/2

மேல்


எழா (1)

இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1

மேல்


எழு (13)

சுரி குழல் அசைவுற அசைவுற துயில் எழு மயில் என மயில் என – கலிங்:23/1
ஆடி இரைத்து எழு கணங்கள் அணங்கே இ கலிங்க கூழ் – கலிங்:230/1
இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன் – கலிங்:341/1
எழு தூளி அடங்க நடந்து உதயத்து ஏகும் திசை கண்டு அது மீள விழும் – கலிங்:362/1
பாலாறு குசைத்தலை பொன்முகரி பழவாறு படர்ந்து எழு கொல்லி எனும் – கலிங்:367/1
மாறுபட்டு எழு தண்டு எழ வத்தவர் – கலிங்:384/1
மலங்கி எழு பேர் ஒலி என திசை திகைப்புற வரும் தொனி எழுந்த பொழுதே – கலிங்:395/2
கடத்து எழு மதத்திடை மடுத்தன சிறப்பொடு கறுத்தன அவற்றின் எயிறே – கலிங்:413/2
முடுகிய பவன பதத்தில் உகக்கடை முடிவினில் உலகம் உண சுடர்விட்டு எழு
கடுகிய வட அனலத்தினை வைத்தது களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்திலே – கலிங்:415/1,2
எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு
சதுரர்கள் மணி அகலத்து மருப்பு அவை சயமகள் களப முலை குறி ஒத்ததே – கலிங்:417/1,2
இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று – கலிங்:460/1
இவர்கள் மேல் இனி ஒருவர் பிழைத்தாரில்லை எழு கலிங்கத்து ஓவியர்கள் எழுதிவைத்த – கலிங்:470/1
விண்ணின் மொய்த்து எழு விமானங்களில் சுரர்களாய் மீது போம் உயிர்களே அன்றியே இன்று தம் – கலிங்:496/1

மேல்


எழுக (4)

கணங்கள் எழுக எழுக கணங்கள் எழுக எழுக – கலிங்:303/2
கணங்கள் எழுக எழுக கணங்கள் எழுக எழுக – கலிங்:303/2
கணங்கள் எழுக எழுக கணங்கள் எழுக எழுக – கலிங்:303/2
கணங்கள் எழுக எழுக கணங்கள் எழுக எழுக – கலிங்:303/2

மேல்


எழுகின்ற (1)

இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே – கலிங்:284/2

மேல்


எழுகின்றன (1)

இடிகின்றன மதில் எரிகின்றன பதி எழுகின்றன புகை பொழில் எல்லாம் – கலிங்:372/1

மேல்


எழுதி (5)

கொண்டு மேரு சிகரத்து ஒரு புறத்தில் எழுதி குவலயம் பெறு தவ பயன் உரைப்ப அரிதால் – கலிங்:180/2
நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் – கலிங்:181/2
என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய – கலிங்:196/1
இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி
ஒப்புற தனது தொல் மரபும் அ மரபின் மேல் உரைசெய் பல் புகழும் ஒன்றும் ஒழியாத பரிசே – கலிங்:208/1,2
எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை – கலிங்:209/1

மேல்


எழுதிய (2)

அலகில் வெற்றியும் உரிமையும் இவை என அவயவத்தினில் எழுதிய அறிகுறி – கலிங்:353/1
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில – கலிங்:588/2

மேல்


எழுதிவைத்த (1)

இவர்கள் மேல் இனி ஒருவர் பிழைத்தாரில்லை எழு கலிங்கத்து ஓவியர்கள் எழுதிவைத்த
சுவர்கள் மேல் உடல் அன்றி உடல்கள் எங்கும் தொடர்ந்து பிடித்து அறுத்தார் முன் அடைய ஆங்கே – கலிங்:470/1,2

மேல்


எழுதினான் (1)

இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி – கலிங்:208/1

மேல்


எழுது (1)

எறிதரும் பெரும் கணைமரங்கள் கொண்டு எழுது தூணொடு உத்திரம் இயற்றியே – கலிங்:100/2

மேல்


எழுதுக (1)

எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/2

மேல்


எழுதுதற்கு (1)

இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி – கலிங்:208/1

மேல்


எழுதும் (1)

மழை ததும்ப விரல் தரையிலே எழுதும் மட நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:72/2

மேல்


எழுந்த (3)

உந்தி சுழியின் முளைத்து எழுந்த உரோம பசும் தாள் ஒன்றில் இரண்டு – கலிங்:39/1
மொய்த்து இலங்கிய தாரகை வானின் நீள் முகட்டு எழுந்த முழுமதிக்கு ஒப்பு என – கலிங்:316/1
மலங்கி எழு பேர் ஒலி என திசை திகைப்புற வரும் தொனி எழுந்த பொழுதே – கலிங்:395/2

மேல்


எழுந்தது (3)

அந்தரம் நீங்கின என்ன அந்தர துந்துமி முழங்கி எழுந்தது ஆங்கே – கலிங்:235/2
எழுந்தது சேனை எழலும் இரிந்தது பாரின் முதுகு – கலிங்:358/1
கலிங்கம் அவை ஏழினும் எழுந்தது ஒரு பேர் ஒலி கறங்கு கடல் ஏழும் உடனே – கலிங்:395/1

மேல்


எழுந்தமை (1)

தூசி எழுந்தமை பாடி நின்று தூசியும் இட்டு நின்று ஆடினவே – கலிங்:586/2

மேல்


எழுந்தருள (1)

தரணி காவலளவும் செல மொழிந்து முனிவன் தான் எழுந்தருள மா முனி மொழிந்த படியே – கலிங்:185/2

மேல்


எழுந்து (7)

களப வண்டல் இடு கலச கொங்கைகளில் மதி எழுந்து கனல் சொரியும் என்று – கலிங்:60/1
வாசம் ஆர் முலைகள் மார்பில் ஆட மது மாலை தாழ் குழலின் வண்டு எழுந்து
ஊசலாட விழி பூசலாட உறவாடுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:66/1,2
எழுந்து விழும் தசை என்று நிலத்தை இருந்து துழாவிடுமே – கலிங்:169/2
பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே – கலிங்:290/2
கார் எலாம் எழுந்து ஏழரை நாழிகை காஞ்சனம் பொழி காஞ்சி அதன்-கணே – கலிங்:314/2
பூ மழை மேல் பாய்ந்து எழுந்து நிரந்த வண்டு பொருள்பெண்டிர் போன்றமையும் காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:479/2
யானை படை சூரர் நேர் ஆன போழ்து அற்று எழுந்து ஆடுகின்றார் தலை – கலிங்:491/1

மேல்


எழுப்பவே (1)

எடுத்த கொடி திசையிபத்தின் மத மிசை இருக்கும் அளிகளை எழுப்பவே – கலிங்:357/2

மேல்


எழும் (1)

கடல் கலக்க எழும் இன் அமுது-தன்னை ஒருவன் கடவுள் வானவர்கள் உண்ண அருள்செய்த கதையும் – கலிங்:190/1

மேல்


எழுவது (1)

அடைய மதுகரம் எழுவது விழுவதாம் அளக வனிதையர் அணி கடை திற-மினோ – கலிங்:57/2

மேல்


எளிது (2)

முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ – கலிங்:391/2
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/2

மேல்


எளிய (1)

இ நிலத்துளோர் ஏகலாவதற்கு எளிய கானமோ அரிய வானுளோர் – கலிங்:84/1

மேல்


எளியன் (1)

எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று – கலிங்:340/1

மேல்


எளியனோ (1)

தண்டினுக்கும் எளியனோ என வெகுண்டு தடம் புயங்கள் குலுங்க நக்கே – கலிங்:376/2

மேல்


எற்றை (1)

எற்றை பகலினும் வெள்ளணி நாள் இருநில பாவை நிழலுற்ற – கலிங்:533/1

மேல்


எறி (8)

இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே – கலிங்:250/2
யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை – கலிங்:291/1
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே – கலிங்:399/2
எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே – கலிங்:406/1
எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு – கலிங்:417/1
நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவர் நெறியினை எறி ஒடிகிற்பவர் ஒத்து எதிர் – கலிங்:424/1
அப்படி கலிங்கர் ஓட அடர்த்து எறி சேனை வீரர் – கலிங்:455/1
குறைத்தலை துணி கொல்லன் எஃகு எறி கூடம் ஒத்தமை காண்-மினோ – கலிங்:497/2

மேல்


எறிக்கவே (1)

விளை கனல் விழிகளின் முளைக்கவே மினல் ஒளி கனலிடை எறிக்கவே
வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே – கலிங்:409/1,2

மேல்


எறிக்கும் (1)

குட திசை புக கடவு குரகத ரதத்து இரவி குறுகலும் எறிக்கும் இருள் போல் – கலிங்:251/1

மேல்


எறித்தது (1)

கவிகையின் நிலவு எறித்தது கலி எனும் இருள் ஒளித்ததே – கலிங்:267/2

மேல்


எறித்தலால் (1)

அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால்
இலகு கைப்படை கனல் விரித்தலால் இருள் கரக்கவே ஒளி பரக்கவே – கலிங்:346/1,2

மேல்


எறித்திட (1)

இருளும் வெயிலும் எறித்திட இலகும் மணி மகர குழை – கலிங்:335/2

மேல்


எறித்து (1)

எறித்து ஓடை இலங்கு நடை களிற்றின் மேல் கொண்டு – கலிங்:366/3

மேல்


எறிதரும் (1)

எறிதரும் பெரும் கணைமரங்கள் கொண்டு எழுது தூணொடு உத்திரம் இயற்றியே – கலிங்:100/2

மேல்


எறிதலால் (1)

அஞ்சியே கழல் கெட கூடலில் பொருது சென்று அணி கடை குழையிலே விழ அடர்த்து எறிதலால்
வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:32/1,2

மேல்


எறிதற்கு (1)

விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட – கலிங்:441/1

மேல்


எறிந்த (6)

இலங்கை எறிந்த கருணாகரன்-தன் இகல் வெம் சிலையின் வலி கேட்பீர் – கலிங்:64/1
கலிங்கம் எறிந்த கருணாகரன்-தன் கள போர் பாட திற-மினோ – கலிங்:64/2
உரிந்த பாரை எறிந்த பாலை உலர்ந்த ஓமை கலந்தவே – கலிங்:76/2
துங்கபத்திரை செம் களத்திடை சோள சேகரன் வாள் எறிந்த போர் – கலிங்:103/1
தூங்கு மூன்று எயில் எறிந்த அவனும் திரள் மணி சுடர் விமானம்-அது வான் மிசை உயர்த்த அவனும் – கலிங்:194/1
இட்ட வட்டணங்கள் மேல் எறிந்த வேல் திறந்த வாய் – கலிங்:426/1

மேல்


எறிந்து (2)

முகடு இடந்து உரும் எறிந்து என முழங்க உடனே மொகுமொகென்று ஒலி மிகும் தமருகங்கள் பலவே – கலிங்:114/2
கடல் கலிங்கம் எறிந்து சயத்தம்பம் நாட்டி கட கரியும் குவி தனமும் கவர்ந்து தெய்வ – கலிங்:471/1

மேல்


எறிபட (1)

விடவிகள் மொடுமொடு விசைபட முறிபட எறிபட நெறிபடவே – கலிங்:400/1

மேல்


எறிய (1)

ஏனை வேந்தை எறிய சயதரன் – கலிங்:380/1

மேல்


எறியவே (1)

ஒரு தொடையை சுழற்றி எறிவர்கள் ஒரு தொடை இட்டு வைப்பர் எறியவே – கலிங்:438/2

மேல்


எறியும் (1)

ஈண்டும் செருவில் படு வீரர் எறியும் பாராவளை அடுக்கி – கலிங்:511/1

மேல்


எறிவர்கள் (1)

ஒரு தொடையை சுழற்றி எறிவர்கள் ஒரு தொடை இட்டு வைப்பர் எறியவே – கலிங்:438/2

மேல்


எறிவன் (1)

இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன் – கலிங்:341/1

மேல்


என் (8)

உவையுவை உள என்று எண்ணி உரைப்ப என் உரைக்க வந்த – கலிங்:121/1
அட்டம் இட்ட நெடும் கழை காணில் என் அன்னை அன்னை என்று ஆலும் குழவிய – கலிங்:142/1
ஒட்டல் ஒட்டகம் காணில் என் பிள்ளையை ஒக்கும் ஒக்கும் என்று ஒக்கலை கொள்வன – கலிங்:142/2
கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே – கலிங்:174/2
உரைசெய் பல கல்விகளின் உரிமை பல சொல்லுவது என் உவமை உரைசெய்யின் உலகத்து – கலிங்:248/1
என் செய பாவிகாள் இங்கு இருப்பது அங்கு இருப்ப முன்னே – கலிங்:304/1
அறியீரோ சாக்கியரை உடை கண்டான் என் அப்புறம் என்று இயம்பிடுவர் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:468/2
காப்பதும் என் கடன் என்று காத்த கரிகால சோழனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:594/2

மேல்


என்-கொல் (2)

எனா உரை முடித்ததனை என்-கொல் விளைவு என்றே – கலிங்:225/1
உறுவது என்-கொல் என நிலைகுலைந்து அரசர் உயிர் நடுங்க ஒளிர் பவள வாய் – கலிங்:339/1

மேல்


என்-கொலோ (1)

இ பேய் இங்கு ஒரு தீங்கும் செய்ததில்லை என்-கொலோ திருவுள்ளம் என்ன கேட்டே – கலிங்:158/2

மேல்


என்பரே (1)

முழைகள் நுழைவர்கள் போரில் இன்று நம் முதுகு செயும் உபகாரம் என்பரே – கலிங்:453/2

மேல்


என்பாள் (2)

எண்மடங்கு புகழ் மடந்தை நல்லன் எம் கோன் யான் அவன்-பால் இருப்பது நன்று என்பாள் போல – கலிங்:14/1
உன்னுடைய பழ அடியார் அடியாள் தெய்வ உருத்திரயோகினி என்பாள் உனக்கு நன்மை – கலிங்:177/1

மேல்


என்ற (7)

மேதி புள் அலகை தோகை ஏறு உவணம் வேழம் என்ற கொடி ஏழு உடை – கலிங்:17/1
பிடி-மின் என்ற பொருள் விளைய நின்று அருள்செய் பெடை நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:25/2
பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் – கலிங்:114/1
என்ற போதில் இவை மெய் எனா உடனிருந்த பேய் பதறி ஒன்றன் மேல் – கலிங்:168/1
வேழம் நிரை என்ற மலை எங்கும் மிடைகின்ற அயில் வென்றி அபயன்-தன் அருளால் – கலிங்:297/1
என்ற ஓசை தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தசை பிணம் – கலிங்:307/1
முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் – கலிங்:502/2

மேல்


என்றது (1)

அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது
இ பேய் இங்கு ஒரு தீங்கும் செய்ததில்லை என்-கொலோ திருவுள்ளம் என்ன கேட்டே – கலிங்:158/1,2

மேல்


என்றலும் (2)

அழைக்க என்றலும் அழைக்க வந்து அணுகி அஞ்சி அஞ்சி உனது ஆணையின் – கலிங்:159/1
திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே – கலிங்:328/2

மேல்


என்றனன் (1)

அவன் இருந்துழி அறிக என்றனன் அபயன் மந்திரி முதல்வனே – கலிங்:460/2

மேல்


என்றிடினும் (1)

எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று – கலிங்:340/1

மேல்


என்று (71)

பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று
நாமாதும் கலைமாதும் என்ன சென்னி நாவகத்துள் இருப்பாளை நவிலுவாமே – கலிங்:13/1,2
கேழல் மேழி கலை யாளி வீணை சிலை கெண்டை என்று இனைய பல் கொடி – கலிங்:18/1
விடு-மின் எங்கள் துகில் விடு-மின் என்று முனி வெகுளி மென் குதலை துகிலினை – கலிங்:25/1
இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் – கலிங்:28/1
நிலவை துகில் என்று எடுத்து உடுப்பீர் நீள் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:34/2
களப வண்டல் இடு கலச கொங்கைகளில் மதி எழுந்து கனல் சொரியும் என்று
அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:60/1,2
பொங்கும் மதிக்கே தினம் நடுங்கி புகுந்த அறையை நிலவறை என்று
அங்கும் இருக்க பயப்படுவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:68/1,2
ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ – கலிங்:81/1
ஒரு பொழுதும் தரித்தன்றி ஊடுபோக்கு அரிது அணங்கின் காடு என்று அன்றோ – கலிங்:85/2
ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே – கலிங்:102/2
பலியாக உறுப்பு அரிந்து தருதும் என்று பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்குமாலோ – கலிங்:109/2
நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த நெடும் குஞ்சி சிரத்தை தன் இனம் என்று எண்ணி – கலிங்:112/1
கடன் அமைந்தது கரும் தலை அரிந்த பொழுதே கடவது ஒன்றும் இலை என்று விளையாடும் உடலே – கலிங்:113/1
உவையுவை உள என்று எண்ணி உரைப்ப என் உரைக்க வந்த – கலிங்:121/1
கொல் தலம் பெறு கூழ் இலம் எங்களை கொள்வதே பணி என்று குரைப்பன – கலிங்:137/2
அட்டம் இட்ட நெடும் கழை காணில் என் அன்னை அன்னை என்று ஆலும் குழவிய – கலிங்:142/1
ஒட்டல் ஒட்டகம் காணில் என் பிள்ளையை ஒக்கும் ஒக்கும் என்று ஒக்கலை கொள்வன – கலிங்:142/2
விழுந்து கொழும் குருதி புனல் என்று வெறுங்கை முகந்து முகந்து – கலிங்:169/1
எழுந்து விழும் தசை என்று நிலத்தை இருந்து துழாவிடுமே – கலிங்:169/2
சுற்ற நிண துகில் பெற்றனம் என்று சுலாவு வெறுங்கையவே – கலிங்:170/1
அற்ற குறைத்தலை என்று விசும்பை அதுக்கும் எயிற்றினவே – கலிங்:170/2
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை – கலிங்:176/1
தன் முனிவும் அவன் முனிவும் தவிர்க என்று சாதன மந்திர விச்சை பலவும் தந்தே – கலிங்:176/2
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே – கலிங்:178/2
போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் – கலிங்:179/2
அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே – கலிங்:184/2
அ அருக்கன் மகன் ஆகி மனு மேதினி புரந்து அரிய காதலனை ஆவினது கன்று நிகர் என்று
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் – கலிங்:187/1,2
வென்றி கொண்டவனும் என்று இவர்கள் கொண்ட விறலும் – கலிங்:192/4
என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய – கலிங்:196/1
எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/2
எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/2
ஒருவர் முன் ஒர் நாள் தந்து பின் செலா உதியர் மன்னரே மதுரை மன்னர் என்று
இருவர்-தம்மையும் கிழிகள் சுற்றுவித்து எரிவிளக்கு வைத்து இகல் விளைத்ததும் – கலிங்:199/1,2
என்று பல கூளிகள் இரைத்து உரைசெய் போதத்து – கலிங்:220/1
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த – கலிங்:240/1
நிறை வாழ்வை பெறல் நமக்கும் அணித்து என்று நில பாவை களிப்ப விந்தத்து – கலிங்:244/1
திக்குவிசயத்தின் வரும் என்று அவை பயிற்றி செம் கை மலர் நொந்தில சுமந்தில தனக்கே – கலிங்:247/2
முரசு அறைக என்று அருளுதலும் முழுது உலகும் ஒரு நகருள் புகுந்தது ஒப்ப – கலிங்:279/1
இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே – கலிங்:284/2
நடைகள் மென் சொல் என்று அடைய ஒப்பிலா நகை மணி கொடி தொகை பரக்கவே – கலிங்:294/2
எனா உரைத்த தேவி வாழி வாழி என்று வாழ்த்தியே – கலிங்:310/1
அம் பொன் மேரு அது-கொல் இது-கொல் என்று ஆயிரம் கதிர் வெய்யவன் ஐயுறும் – கலிங்:315/1
தங்கள் பொன் குடை சாமரம் என்று இவை தாங்கள் தம் கரத்தால் பணி மாறவே – கலிங்:325/2
சொன்ன தனங்கள் கொணர்ந்தனம் என்று அடி சூடு கரங்களொடே – கலிங்:333/2
உரைசெயும் திறைகள் ஒழிய நின்றவரும் உளர்-கொல் என்று அருளு பொழுதிலே – கலிங்:337/2
இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன் – கலிங்:341/1
அடைய அ திசை பகை துகைப்பன் என்று ஆசை கொண்டு அடல் தொண்டைமான் – கலிங்:342/1
மறித்து ஓடி எ அரசும் சரிய என்று
வரும் அனுக்கை பல்லவர் கோன் வண்டை வேந்தன் – கலிங்:366/1,2
தான் அரணம் உடைத்து என்று கருதாது வருவதும் அ தண்டு போலும் – கலிங்:377/2
என்று கூறலும் எங்கராயன் நான் – கலிங்:378/1
ஒன்று கூறுவன் கேள் என்று உணர்த்துவான் – கலிங்:378/2
இழந்த வேந்தர் எனையர் என்று எண்ணுகேன் – கலிங்:387/2
என்று இவை உரைத்தலும் எனக்கு எதிர் உரைக்க இமையோர்களும் நடுங்குவர் புய – கலிங்:390/1
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக – கலிங்:393/1
மழைகள் அதிர்வன போல் உடன்றன வளவன் விடு படை வேழம் என்று இருள் – கலிங்:453/1
நடை வய பரி இரதம் ஒட்டகம் நவநிதி குலமகளிர் என்று
அடைவ அப்பொழுது அவர்கள் கைக்கொளும் அவை கணிப்பதும் அருமையே – கலிங்:459/1,2
இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று
அவன் இருந்துழி அறிக என்றனன் அபயன் மந்திரி முதல்வனே – கலிங்:460/1,2
அறியீரோ சாக்கியரை உடை கண்டான் என் அப்புறம் என்று இயம்பிடுவர் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:468/2
சேனை மடி களம் கண்டேம் திகைத்து நின்றேம் தெலுங்கரேம் என்று சில கலிங்கர் தங்கள் – கலிங்:469/1
தேவாசுர ராமாயண மாபாரதம் உள என்று
ஓவா உரை ஓயும்படி உளது அ பொரு களமே – கலிங்:472/1,2
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:481/2
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:481/2
பரு வயிர தோள் எங்கே எங்கே என்று பயிரவியை கேட்பாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:484/2
கற்றவா ஒருவன் வில் கற்றவா என்று தம் கை மறித்தவரையும் காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:495/2
குளம் மடை பட்டது போலும் குருதி ஆடி கூழ் அடு-மின் என்று அருள கும்பிட்டு ஆங்கே – கலிங்:503/2
ஒரு வாய் கொண்டே இது தொலைய உண்ண ஒண்ணாது என்று என்று – கலிங்:553/1
ஒரு வாய் கொண்டே இது தொலைய உண்ண ஒண்ணாது என்று என்று
வெருவா நின்றீர் ஆயிரம் வாய் வேண்டுமோ இ கூழ் உணவே – கலிங்:553/1,2
அடைத்த செவிகள் திறந்தனவால் அடியேற்கு என்று கடைவாயை – கலிங்:571/1
குடியான் என்று தான் குடிக்கும் கூத்தி பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:574/2
இணக்கம் இல்லா நமை எல்லாம் எண்ணி கண்டேம் என்று உரைக்கும் – கலிங்:577/1
என்று களித்து குமண்டையிட்டே ஏப்பமிட்டு பருத்து நின்ற – கலிங்:585/1
காப்பதும் என் கடன் என்று காத்த கரிகால சோழனை வாழ்த்தினவே – கலிங்:594/2

மேல்


என்றும் (4)

திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் – கலிங்:238/1
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும்
தங்களின் மகிழ்ந்து இரு குலத்து அரசர்-தாமும் தனித்தனி உவப்பது ஒர் தவப்பயனும் ஒத்தே – கலிங்:238/1,2
செம் மலையாய் ஒளி படைத்தது யாதோ என்றும் செம் கதிரோன் உதயம் செய்து உதயம் என்னும் – கலிங்:465/1
யாவரும் களி சிறக்கவே தருமம் எங்கும் என்றும் உளதாகவே – கலிங்:595/1

மேல்


என்றே (17)

உரிமையினில் கைப்பிடித்த உபயகுலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே – கலிங்:2/2
இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே – கலிங்:4/2
குல நான்கும் காத்து அளிக்கும் குலதீபன் வாழ்க என்றே – கலிங்:6/2
தனி ஆழி-தனை நடத்தும் சய_துங்கன் வாழ்க என்றே – கலிங்:8/2
அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே – கலிங்:10/2
ஈரிரண்டு படைத்து உடைய இரவி குலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே – கலிங்:12/2
மண்மடந்தை தன் சீர்த்தி வெள்ளை சாத்தி மகிழ்ந்த பிரான் வளவர் பிரான் வாழ்க என்றே – கலிங்:14/2
பொறுத்த மலர் பாத மலர் மீது அணிய நல்கும் பூழியர் பிரான் அபயன் வாழ்க இனிது என்றே – கலிங்:16/2
கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே – கலிங்:174/2
எனா உரை முடித்ததனை என்-கொல் விளைவு என்றே
வினா உரை-தனக்கு எதிர் விளம்பினள் அணங்கே – கலிங்:225/1,2
இவன் எமக்கு மகன் ஆகி இரவி குலம் பாரிக்க தகுவன் என்றே – கலிங்:237/2
பாலாற்றங்கரை மருங்கு பரிவேட்டை ஆடுதற்கு பயணம் என்றே – கலிங்:278/2
எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே – கலிங்:371/2
மடிகின்றன குடி கெடுகின்றனம் இனி வளைகின்றன படை பகை என்றே – கலிங்:372/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே – கலிங்:373/2
ஆட போந்து அகப்பட்டேம் கரந்தோம் என்றே அரி-தனை விட்டு உயிர் பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:467/2
தம் கணவருடன் தாமும் போக என்றே சாதகரை கேட்பாரே தடவி பார்ப்பார் – கலிங்:481/1

மேல்


என்ன (17)

நாமாதும் கலைமாதும் என்ன சென்னி நாவகத்துள் இருப்பாளை நவிலுவாமே – கலிங்:13/2
தழுவும் கொழுநர் பிழை நலிய தழுவேல் என்ன தழுவிய கை – கலிங்:44/1
இருந்த உடல் கொள காலன் இடுகின்ற நெடும் தூண்டில் என்ன தோன்றும் – கலிங்:118/2
இ பேய் இங்கு ஒரு தீங்கும் செய்ததில்லை என்-கொலோ திருவுள்ளம் என்ன கேட்டே – கலிங்:158/2
அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே – கலிங்:175/2
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் – கலிங்:177/2
இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி – கலிங்:206/2
இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி – கலிங்:206/2
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/2
அலகை எலாம் காக்கின்ற அம்மை பூதலம் காப்பான் அவனே என்ன – கலிங்:211/2
அந்தரம் நீங்கின என்ன அந்தர துந்துமி முழங்கி எழுந்தது ஆங்கே – கலிங்:235/2
திரு மார்பின் மலர்மடந்தை திரு கழுத்தின் மங்கலநாண் என்ன முந்நூல் – கலிங்:242/1
ஒலி கடல் அருக்கன் என்ன உலகு உய்ய வந்து தோன்றி – கலிங்:261/2
மன்னர் ஆதிபன் வானவர் ஆதிபன் வந்து இருந்தனன் என்ன இருக்கவே – கலிங்:326/2
அ மலையோ இ மலையும் என்ன தெவ்வர் அழி குருதி நதி பரக்க அறுக்கும் போழ்தில் – கலிங்:465/2
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் – கலிங்:499/2
முது குவடு இப்படி இருக்கும் என்ன நிற்கும் முனை களிற்றோர் செரு களத்து முந்து தங்கள் – கலிங்:502/1

மேல்


என்னவே (2)

பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே – கலிங்:160/2
காலினால் வரும் யமுனை வெள்ளமும் கங்கை வெள்ளமும் காண்-மின் என்னவே – கலிங்:292/2

மேல்


என்னில் (2)

வயிறுகள் என்னில் போதா வாய்களோ போதா பண்டை – கலிங்:305/1
எயிறுகள் என்னில் போதா என்னினும் ஈண்ட போதும் – கலிங்:305/2

மேல்


என்னினும் (2)

பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் – கலிங்:97/2
எயிறுகள் என்னில் போதா என்னினும் ஈண்ட போதும் – கலிங்:305/2

மேல்


என்னுடைய (2)

என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல் – கலிங்:392/1
என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல் – கலிங்:392/1

மேல்


என்னும் (6)

காரண காரியங்களின் கட்டு அறுப்போர் யோக கருத்து என்னும் தனி தறியில் கட்ட கட்டுண்டு – கலிங்:9/1
என்னும் இத நல் மொழி எடுத்து இறைவி சொல்லுவதன் முன்னம் இகல் கண்டது ஒரு பேய் – கலிங்:301/1
செம் மலையாய் ஒளி படைத்தது யாதோ என்றும் செம் கதிரோன் உதயம் செய்து உதயம் என்னும்
அ மலையோ இ மலையும் என்ன தெவ்வர் அழி குருதி நதி பரக்க அறுக்கும் போழ்தில் – கலிங்:465/1,2
எண்ணெய் போக வெண் மூளை என்னும் களியால் மயிர் குழப்பி – கலிங்:507/1
நுதிக்கே கூழை வார் என்னும் நோக்க பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:573/2
அள்ளி அருகிருந்து உண்ணீரே அரிந்திடு தாமரை மொட்டு என்னும்
உள்ளி கறித்துக்கொண்டு உண்ணீரே ஊதி வரன்றிக்கொண்டு உண்ணீரே – கலிங்:579/1,2

மேல்


என்னுமே (1)

சாகை சொன்ன பேய்களை தகர்க்க பற்கள் என்னுமே – கலிங்:308/2

மேல்


என்னே (1)

என்னே ஒரு செரு வெம் களம் எனவே அதிசயமுற்று – கலிங்:474/1

மேல்


என்னை (1)

நின்ற போழ்தினில் என்னை நினைத்தியால் – கலிங்:389/2

மேல்


என (118)

அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே – கலிங்:10/2
சுரி குழல் அசைவுற அசைவுற துயில் எழு மயில் என மயில் என – கலிங்:23/1
சுரி குழல் அசைவுற அசைவுற துயில் எழு மயில் என மயில் என
பரிபுரம் ஒலியெழ ஒலியெழ பனிமொழியவர் கடை திற-மினோ – கலிங்:23/1,2
எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை – கலிங்:26/1
இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் – கலிங்:28/1
நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ – கலிங்:35/1
கனவு என கூறுவீர் தோழிமார் நகை முகம் கண்ட பின் தேறுவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:35/2
கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார் – கலிங்:48/1
கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார் – கலிங்:48/1
சிறு நிலாவும் அதின் மிகு நிலாவும் என வரு நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:49/2
மெய்யில் அணைத்து உருகி பைய அகன்றவர் தாம் மீள்வர் என கருதி கூடல் விளைத்து அறவே – கலிங்:51/1
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
உபய தனம் அசையில் ஒடியும் இடை நடையை ஒழியும் ஒழியும் என ஒண் சிலம்பு – கலிங்:58/1
அபயம் அபயம் என அலற நடைபயிலும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:58/2
காவிரி என வரும் மட நலீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:59/2
வருவார் கொழுநர் என திறந்தும் வாரார் கொழுநர் என அடைத்தும் – கலிங்:69/1
வருவார் கொழுநர் என திறந்தும் வாரார் கொழுநர் என அடைத்தும் – கலிங்:69/1
பண் படு கிளவியை அமுது என பரவிய கொழுநனை நெறிசெய – கலிங்:71/1
சாயை புக்க வழி யாது என பரிதி தன் கரம் கொடு திளைக்குமே – கலிங்:79/2
பாதவம் புனல் பெறாது உணங்குவன பருகும் நம்மை என வெருவியே – கலிங்:81/2
காடு இதனை கடத்தும் என கரு முகிலும் வெண் மதியும் கடக்க அப்பால் – கலிங்:86/1
சுழி சுழல வருவது என சூறைவளி சுழன்றிடுமால் – கலிங்:90/2
வெள்ளியால் சமைத்தது என வெள் எலும்பினால் சமைத்தே – கலிங்:104/2
மணி ஊசன் என மதுரை மகர தோரணம் பறித்து மறித்து நாட்டி – கலிங்:107/2
முகடு இடந்து உரும் எறிந்து என முழங்க உடனே மொகுமொகென்று ஒலி மிகும் தமருகங்கள் பலவே – கலிங்:114/2
திரு மதி ஒக்கும் என தினகரன் ஒக்கும் என திகழ் வதனத்தினிடை திலக வனப்பினளே – கலிங்:123/2
திரு மதி ஒக்கும் என தினகரன் ஒக்கும் என திகழ் வதனத்தினிடை திலக வனப்பினளே – கலிங்:123/2
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே – கலிங்:124/2
ஒற்றை வான் தொளை புற்று என பாம்புடன் உடும்பும் உட்புக்கு உறங்கிடும் உந்திய – கலிங்:139/2
துஞ்சலுக்கு அணித்தாம் என முன்னமே சொன்ன சொன்ன துறை-தொறும் பேய் எலாம் – கலிங்:144/1
பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே – கலிங்:159/2
இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே – கலிங்:161/2
இ கரி தலையின் வாயின்-நின்று உதிர நீர் குடித்து உரும் இடித்து என
கொக்கரித்து அலகை சுற்ற மற்று இவை குறைத்தலை பிணம் மிதப்ப பார் – கலிங்:163/1,2
அடக்கம் அன்று இது கிடக்க எம்முடைய அம்மை வாழ்க என எம்மை பார் – கலிங்:164/1
இ கணம் மாளும் இனி தவிர் விச்சை என கை விதிர்த்தலுமே – கலிங்:173/2
அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே – கலிங்:175/2
போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் – கலிங்:179/2
எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் – கலிங்:187/2
சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் – கலிங்:188/2
இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் – கலிங்:191/2
காலனுக்கு இது வழக்கு என உரைத்த அவனும் – கலிங்:192/1
புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் – கலிங்:193/1
வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் – கலிங்:193/2
எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை – கலிங்:209/1
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/2
ஒரு பரணி உண்டு என உரைத்தன உரைப்படி உமக்கு இது கிடைக்கும் எனவே – கலிங்:227/2
தடித்தனம் என தலை தடித்தனம் என பல தனி பனை குனிப்ப எனவே – கலிங்:228/1
தடித்தனம் என தலை தடித்தனம் என பல தனி பனை குனிப்ப எனவே – கலிங்:228/1
விலக்குக விலக்குக விளைத்தன என களி விளைத்தன இளைத்தன விலா – கலிங்:229/1
வென்று இலங்கு கதிர் ஆழி விசயதரன் என உதித்தான் விளம்ப கேள்-மின் – கலிங்:232/2
ஓர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே ஒன்னலரை வெல்வன் என அன்னது பயின்றே – கலிங்:245/2
ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே – கலிங்:246/2
அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே – கலிங்:248/2
இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே – கலிங்:250/2
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா – கலிங்:252/1
ஓடி வரு பேயை இகல் உள்ளபடி சொல்க என உரைத்தனள் உரைத்தருளவே – கலிங்:311/2
பார் எலாம் உடையான் அபயன் கொடை பங்கய கரம் ஒப்பு என பண்டு ஒர் நாள் – கலிங்:314/1
மொய்த்து இலங்கிய தாரகை வானின் நீள் முகட்டு எழுந்த முழுமதிக்கு ஒப்பு என
நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே – கலிங்:316/1,2
சிங்காசனத்து ஏறி இருப்பது ஓர் சிங்க ஏறு என செவ்வி சிறக்கவே – கலிங்:318/2
பாதம் ஆதரர் ஆயவர்கட்கு எலாம் பைம்பொன் மௌலி என புகழ் பாடவே – கலிங்:322/2
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே – கலிங்:323/2
மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல – கலிங்:336/3
அரசர் அஞ்சல் என அடி இரண்டும் அவர் முடியின் வைத்தருளி அரசர் மற்று – கலிங்:337/1
உறுவது என்-கொல் என நிலைகுலைந்து அரசர் உயிர் நடுங்க ஒளிர் பவள வாய் – கலிங்:339/1
விடை எனக்கு என புலி உயர்த்தவன் விடைகொடுக்க அ பொழுதிலே – கலிங்:342/2
பிடர் ஒடித்தல்-கொல் படை நினைப்பு என பிரளயத்தினில் திரளவே – கலிங்:343/2
என எடுத்து உரைத்து அதிசயித்து நின்று இனைய மண்ணுளோர் அனைய விண்ணுளோர் – கலிங்:349/1
கடல்களை சொரி மலை உள என இரு கட தடத்திடை பொழி மதம் உடையன – கலிங்:350/1
கனல் விளைப்பன முகில் உள என விழி கனல் சினத்தன கரியொடு பரிகளின் – கலிங்:350/2
உடல் பிளப்பன பிறை சில உள என உயர் மருப்பின உலகுகள் குலைதர – கலிங்:350/3
உரும் இடிப்பன வட அனல் உள என ஒலி முகில் கட கரிகளும் இடையவே – கலிங்:350/4
முனைகள் ஒட்டினர் முடியினை இடறுவ முடியின் முத்தினை விளை புகழ் என நில – கலிங்:351/1
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன – கலிங்:351/3
கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/4
ஒரு நினைப்பினை உடையன வினையன உயர் செய் மொட்டொடு மலர் என நிறுவிய – கலிங்:352/3
அலகில் வெற்றியும் உரிமையும் இவை என அவயவத்தினில் எழுதிய அறிகுறி – கலிங்:353/1
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ – கலிங்:353/2
உலகு கைப்படுமெனினும் அது ஒழிபவர் உடல் நமக்கு ஒரு சுமை என முனிபவர் – கலிங்:353/3
உகத்தின் முடிவினில் உகைத்த கனை கடல் உவட்டி என முகில் முகட்டின் மேல் – கலிங்:355/1
நகைத்த விடு பரி முக-கண் நுரை சுரநதி-கண் நுரை என மிதக்கவே – கலிங்:355/2
தண்டினுக்கும் எளியனோ என வெகுண்டு தடம் புயங்கள் குலுங்க நக்கே – கலிங்:376/2
முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ – கலிங்:391/2
மலங்கி எழு பேர் ஒலி என திசை திகைப்புற வரும் தொனி எழுந்த பொழுதே – கலிங்:395/2
வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே – கலிங்:396/2
உலகுகள் பருகுவது ஒரு கடல் இது என உடலிய படை எழவே – கலிங்:398/2
வெளி அரிது என எதிர் மிடை படை மனுபரன் விடு படை அதன் எதிரே – கலிங்:403/1
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/2
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/2
எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே – கலிங்:404/1
வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே – கலிங்:409/2
குருதியின் நதி வெளி பரக்கவே குடை இனம் நுரை என மிதக்கவே – கலிங்:410/1
கரி துணிபடும் உடல் அடுக்கியே கரை என இரு புடை கிடக்கவே – கலிங்:410/2
மருப்பொடு மருப்பு எதிர் பொருப்பு இவை என பொரு மத கரி மருப்பினிடையே – கலிங்:411/1
கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே – கலிங்:414/2
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே – கலிங்:416/2
சயமகள் களப முலைக்கு அணியத்தகு தனி வடம் இவை என மத்தக முத்தினை – கலிங்:418/1
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை – கலிங்:419/1
அரிது அரிது இதுவும் என பரி உய்ப்பவர் அடியொடு முடிகள் துணித்து விழுத்துமே – கலிங்:422/2
விசையமகட்கு எடுத்த கொடி என விருதர் களத்து எடுத்து வருவரே – கலிங்:437/2
ஒருவர் என கிடைத்த பொழுதினில் உபய பலத்து எடுத்தது அரவமே – கலிங்:439/2
எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே – கலிங்:442/2
எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே – கலிங்:442/2
புரசை மத மலை ஆயிரம் கொடு பொருவம் என வரும் ஏழ் கலிங்கர்-தம் – கலிங்:448/1
அது-கொல் என அலறா விழுந்தனர் அலதி குலதியொடு ஏழ் கலிங்கரே – கலிங்:450/2
அரை கலிங்கம் உரிப்புண்ட கலிங்கர் எல்லாம் அமணர் என பிழைத்தாரும் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:466/2
ஆனை மணியினை தாளம் பிடித்து கும்பிட்டு அடிப்பாணர் என பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:469/2
நீ மடித்து கிடந்தது என புலவி கூர்ந்து நின்று ஆவி சோர்வாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:482/2
அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் – கலிங்:493/1
கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:494/2
சாதுரங்கம் தலைசுமந்து கமம் சூல் கொண்டு தனிப்படும் கார் என வரும் அ தன்மை காண்-மின் – கலிங்:501/2
உலை என குதிரையின் உதிரமே சொரி-மினோ – கலிங்:520/2
அவைக்கும் உரல்கள் என குரல்கள் அவிந்த முரசம் கொள்ளீரே – கலிங்:525/2
தந்த உலக்கை-தனை ஓச்சி சலுக்குமுலுக்கு என குற்றீரே – கலிங்:526/2
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில – கலிங்:588/1
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில – கலிங்:588/2
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில – கலிங்:589/1
வெருவிய அடுநர் தம்முடை வடிவு இது என விரி தலை-அதனொடு மறிவன சிலசில – கலிங்:589/2

மேல்


எனக்கு (3)

விடை எனக்கு என புலி உயர்த்தவன் விடைகொடுக்க அ பொழுதிலே – கலிங்:342/2
என்று இவை உரைத்தலும் எனக்கு எதிர் உரைக்க இமையோர்களும் நடுங்குவர் புய – கலிங்:390/1
பிழைக்க உரைசெய்தனை பிழைத்தனை எனக்கு உறுதி பேசுவது வாசி கெடவோ – கலிங்:391/1

மேல்


எனது (1)

எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை – கலிங்:26/1

மேல்


எனலாகும் (1)

வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா – கலிங்:285/1

மேல்


எனலுமே (3)

வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே – கலிங்:338/2
அளி அலம்பு மத மலைகள் கொண்டு அணை-மின் அவனையும் கொணர்-மின் எனலுமே – கலிங்:340/2
குவடு பற்றியது அவன் அடல் படை அது குணிப்பு அரிது எனலுமே – கலிங்:462/2

மேல்


எனவே (30)

ஒரு பரணி உண்டு என உரைத்தன உரைப்படி உமக்கு இது கிடைக்கும் எனவே – கலிங்:227/2
தடித்தனம் என தலை தடித்தனம் என பல தனி பனை குனிப்ப எனவே
நடித்தன நடிப்ப வலி அற்றன கொடிற்றையும் நனைத்தன உதட்டினுடனே – கலிங்:228/1,2
போதும் போதாது எனவே புடை படலம் இடவேண்டா – கலிங்:231/1
மற்ற வெம் கட களிற்றின் உதய கிரியின் மேல் மதி கவித்திட உதித்திடும் அருக்கன் எனவே
கொற்ற வெண்குடை கவிப்ப மிசை கொண்டு கவரி குல மதி புடை கவித்த நிலவு ஒத்துவரவே – கலிங்:282/1,2
பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே – கலிங்:287/1
முடியின் மேல் முடி நிரைத்து வருகின்றது எனவே முறை செய் மன்னவர்கள் பொன் குடை கவித்து வரவே – கலிங்:287/2
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே – கலிங்:288/1
சேனை மீதும் ஒரு சேனை வருகின்றது எனவே தெளி படைக்கலன் நிலா ஒளி படைத்து வரவே – கலிங்:288/2
முகிலின் மேல் முகில் முழங்கி வருகின்றது எனவே மூரி யானைகளின் மேல் முரசு அதிர்ந்து வரவே – கலிங்:289/1
துகிலின் மேல் வரு துகில் குலம் ஒக்கும் எனவே தோகை நீள் கொடிகள் மேல் முகில் தொடங்கி வரவே – கலிங்:289/2
தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே – கலிங்:290/1
பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே – கலிங்:290/2
வேறும் ஒரு பொன்னி வள நாடு சய_துங்கன் முன் விதித்ததுவும் ஒக்கும் எனவே – கலிங்:296/2
வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே – கலிங்:297/2
திக்கில் உள நித்திலம் முகந்துகொடு வீசி ஒரு தென்றல் வருகின்றது எனவே – கலிங்:298/2
சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே – கலிங்:393/2
நண்ணுக படை செருநர் நண்ணுக செரு களம் நமக்கு இகல் கிடைத்தது எனவே – கலிங்:394/2
தொளை முக மத மலை அதிர்வன தொடு கடல் பருகிய முகில் எனவே
வளை முக நுரை உக வரு பரி கடலிடை மறி திரை என எழவே – கலிங்:396/1,2
இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே
மிடை கொடி பிறழ்வன மறி கடல் அடையவும் மிளிர்வன கயல் எனவே – கலிங்:397/1,2
மிடை கொடி பிறழ்வன மறி கடல் அடையவும் மிளிர்வன கயல் எனவே – கலிங்:397/2
அலகினொடு அலகுகள் கலகல எனும் ஒலி அலை திரை ஒலி எனவே
உலகுகள் பருகுவது ஒரு கடல் இது என உடலிய படை எழவே – கலிங்:398/1,2
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே – கலிங்:399/1,2
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே – கலிங்:399/2
அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே
முறைமுறை முரசுகள் மொகுமொகு அதிர்வன முதிர் கடல் அதிர்வு எனவே – கலிங்:401/1,2
முறைமுறை முரசுகள் மொகுமொகு அதிர்வன முதிர் கடல் அதிர்வு எனவே – கலிங்:401/2
வெருவர மிடை படை நடு ஒரு வெளி அற விழியிட அரிது எனவே – கலிங்:402/2
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/2
அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே – கலிங்:412/2
கால களம் அது கண்டருள் இறைவீ கடிது எனவே
ஆல களம் உடையான் மகிழ் அமுது அ களம் அணுகி – கலிங்:473/1,2
என்னே ஒரு செரு வெம் களம் எனவே அதிசயமுற்று – கலிங்:474/1

மேல்


எனா (10)

முனிபவர் ஒத்திலராய் முறுவல் கிளைத்தலுமே முகிழ் நகை பெற்றம் எனா மகிழ்நர் மணி துவர் வாய் – கலிங்:27/1
வாயின் நீர்-தன்னை நீர் எனா நவ்வி நாவினால் நக்கி விக்குமே – கலிங்:83/2
என்ற போதில் இவை மெய் எனா உடனிருந்த பேய் பதறி ஒன்றன் மேல் – கலிங்:168/1
எனா உரை முடித்ததனை என்-கொல் விளைவு என்றே – கலிங்:225/1
வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா
ஏழு பார் உலகொடு ஏழிசை வளர்க்க உரியாள் யானை மீது பிரியாது உடன் இருந்து வரவே – கலிங்:285/1,2
வள்ளை பாடி ஆடி ஓடி வா எனா அழைக்குமே – கலிங்:309/2
எனா உரைத்த தேவி வாழி வாழி என்று வாழ்த்தியே – கலிங்:310/1
செறியும் அடவியிலோ கரந்தது தெரிய அரியது எனா அடங்கவே – கலிங்:449/2
அருவர் அருவர் எனா இறைஞ்சினர் அபயம் அபயம் எனா நடுங்கியே – கலிங்:452/2
அருவர் அருவர் எனா இறைஞ்சினர் அபயம் அபயம் எனா நடுங்கியே – கலிங்:452/2

மேல்


எனும் (25)

சூதளவு அளவு எனும் இள முலை துடியளவு அளவு எனும் நுண் இடை – கலிங்:21/1
சூதளவு அளவு எனும் இள முலை துடியளவு அளவு எனும் நுண் இடை – கலிங்:21/1
காதளவு அளவு எனும் மதர் விழி கடல் அமுது அனையவர் திற-மினோ – கலிங்:21/2
கடிது அழிந்து போர் மிதிலையில் படும் கரி மருப்பினை திரள் துலாம் எனும்
படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே – கலிங்:101/1,2
உந்து போதினில் போதக கொம்பு எனும் உலக்கை பட்டு வல கை சொற்று ஆனவும் – கலிங்:146/2
காலம் மும்மையும் உணர்ந்தருளும் நாரதன் எனும் கடவுள் வேதமுனி வந்து கடல் சூழ் புவியில் நின் – கலிங்:179/1
பண்டு பாரதம் எனும் கதை பராசரன் மகன் பகர வெம் கரிமுகன் பரு மருப்பை ஒரு கை – கலிங்:180/1
அதன் முதற்கண் வரும் ஆதி முதல் மாயன் இவனே அப்ரமேயம் எனும் மெய்ப்ரியமதாக உடனே – கலிங்:182/1
வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே – கலிங்:183/2
ஆதி மால் அமல நாபி கமலத்து அயன் உதித்து அயன் மரீசி எனும் அண்ணலை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/1
இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும்
சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் – கலிங்:188/1,2
தண்டு தனு வாள் பணிலம் நேமி எனும் நாம தன் படைகள் ஆன திரு ஐம்படை தரித்தே – கலிங்:240/2
கவிகையின் நிலவு எறித்தது கலி எனும் இருள் ஒளித்ததே – கலிங்:267/2
எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும்
ஒரு நினைப்பினை உடையன வினையன உயர் செய் மொட்டொடு மலர் என நிறுவிய – கலிங்:352/2,3
பாலாறு குசைத்தலை பொன்முகரி பழவாறு படர்ந்து எழு கொல்லி எனும்
நால் ஆறும் அகன்று ஒரு பெண்ணை எனும் நதி ஆறு கடந்து நடந்து உடனே – கலிங்:367/1,2
நால் ஆறும் அகன்று ஒரு பெண்ணை எனும் நதி ஆறு கடந்து நடந்து உடனே – கலிங்:367/2
வயல் ஆறு புகுந்து மணி புனல் வாய் மண்ணாறு வளம் கெழு குன்றி எனும்
பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே – கலிங்:368/1,2
அலகினொடு அலகுகள் கலகல எனும் ஒலி அலை திரை ஒலி எனவே – கலிங்:398/1
விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே – கலிங்:404/2
விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே – கலிங்:440/2
துள்ளி வெம் களனில் வீழ் துரக வெண் பல் எனும்
உள்ளியும் கிள்ளி இட்டு உகிரின் உப்பு இடு-மினோ – கலிங்:521/1,2
முனிவு எனும் கனலை நீர் மூள வைத்திடு-மினோ – கலிங்:522/2
சல்லவட்டம் எனும் சுளகால் தவிடு பட புடையீரே – கலிங்:545/2
பவதி பிட்சாந்தேகி எனும் பனவ பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:565/2
உபயம் எனும் பிறப்பாளர் ஏத்த உரைத்த கலிங்கர்-தமை வென்ற – கலிங்:590/1

மேல்


எனை (1)

கொள்ளும் எனை பல கோலம் மென்மேல் கொண்டிட வேளையும் மீதூர – கலிங்:515/1

மேல்


எனையர் (1)

இழந்த வேந்தர் எனையர் என்று எண்ணுகேன் – கலிங்:387/2

மேல்