ஊ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


ஊசலாட (1)

ஊசலாட விழி பூசலாட உறவாடுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:66/2

மேல்


ஊசன் (1)

மணி ஊசன் என மதுரை மகர தோரணம் பறித்து மறித்து நாட்டி – கலிங்:107/2

மேல்


ஊட்டி (1)

வரு கூழ் பரணி களம் கண்டு வந்த பேயை முன் ஊட்டி
ஒரு கூழ் பரணி நாம் இருக்கும் ஊர்-கண் பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:575/1,2

மேல்


ஊட்டுவீர் (1)

செம் கனி வாய் மருந்து ஊட்டுவீர் செம்பொன் நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:55/2

மேல்


ஊடிய (1)

ஊடிய நெஞ்சினொடு ஊடுவீர் உமது நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:24/2

மேல்


ஊடுபோக்கு (1)

ஒரு பொழுதும் தரித்தன்றி ஊடுபோக்கு அரிது அணங்கின் காடு என்று அன்றோ – கலிங்:85/2

மேல்


ஊடுருவு (1)

பொரும் கண் வேல் இளைஞர் மார்பின் ஊடுருவு புண்கள் தீர இரு கொங்கையின் – கலிங்:56/1

மேல்


ஊடுவீர் (3)

ஊடிய நெஞ்சினொடு ஊடுவீர் உமது நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:24/2
கருவிள நீர் பட ஊடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:52/2
ஊடுவீர் கொழுநர் தங்கள்-பால் முனிவு ஒழிந்து கூடுதலின் உங்களை – கலிங்:70/1

மேல்


ஊண் (1)

ஊண் ஆதரிக்கும் கள்ள பேய் ஒளித்து கொண்ட கலம் தடவி – கலிங்:569/1

மேல்


ஊதி (1)

உள்ளி கறித்துக்கொண்டு உண்ணீரே ஊதி வரன்றிக்கொண்டு உண்ணீரே – கலிங்:579/2

மேல்


ஊதிகள் (1)

சாயும் மற்று அவர் காளம் ஊதிகள் தம்மை ஒத்தமை காண்-மினோ – கலிங்:498/2

மேல்


ஊமன் (1)

ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ – கலிங்:223/2

மேல்


ஊமை (1)

கையால் உரைக்கும் ஊமை பேய் கைக்கே கூழை வாரீரே – கலிங்:570/2

மேல்


ஊமைகள் (1)

உண்ட கூழொடு நாவும் சுருண்டு புக்கு உள் விழுந்து அற ஊமைகள் ஆனவும் – கலிங்:148/2

மேல்


ஊர் (2)

ஊர் காக்க மதில் வேண்டா உயிர் காத்த உடம்பினை விட்டு ஓடிப்போதும் – கலிங்:213/2
ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ – கலிங்:223/2

மேல்


ஊர்-கண் (1)

ஒரு கூழ் பரணி நாம் இருக்கும் ஊர்-கண் பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:575/2

மேல்


ஊர்பவர்-தம்மை (1)

ஒட்டு அற பட்ட போரில் ஊர்பவர்-தம்மை வீசி – கலிங்:457/1

மேல்


ஊழி-தொறு (1)

ஊழி-தொறு ஊழியும் காத்தளிக்கும் உலகு உய்ய வந்தானை வாழ்த்தினவே – கலிங்:593/2

மேல்


ஊழியின் (1)

எது-கொல் இது இது மாயை ஒன்று-கொல் எரி-கொல் மறலி-கொல் ஊழியின் கடை – கலிங்:450/1

மேல்


ஊழியும் (1)

ஊழி-தொறு ஊழியும் காத்தளிக்கும் உலகு உய்ய வந்தானை வாழ்த்தினவே – கலிங்:593/2

மேல்


ஊறு (1)

ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ – கலிங்:224/2

மேல்


ஊன்றி (2)

பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார் – கலிங்:499/1
படவு ஊன்றி விடும் தொழிலோர் என்ன முன்னம் பசும் குருதி நீர் தோன்றும் பரிசு காண்-மின் – கலிங்:499/2

மேல்


ஊன்று (1)

பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார் – கலிங்:499/1

மேல்