இ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இ 22
இக்குவாகு 1
இக்குவாகுவின் 1
இகக்கவே 1
இகல் 13
இகலுவோன் 1
இகழ்தரும் 1
இங்கு 9
இங்கே 1
இசிப்ப 1
இசை 2
இசைத்தலும் 1
இசைப்பவும் 1
இசைமாது 1
இசையின் 1
இசையினொடும் 1
இசையுடன் 1
இசைவதான 1
இசைவம் 1
இஞ்சி 1
இட்ட 7
இட்டவே 1
இட்டு 12
இட்டே 1
இட 1
இடக்கவே 1
இடத்திடை 1
இடத்தினை 1
இடத்து 2
இடத்தே 1
இடந்து 2
இடம் 3
இடமும் 1
இடவேண்டா 1
இடறுவ 1
இடா 1
இடாகினிகள் 1
இடாகினியை 1
இடாததே 1
இடி 2
இடிக்கவே 1
இடிகின்றன 1
இடித்தல்-கொல் 1
இடித்து 1
இடிப்பன 1
இடிய 1
இடு 8
இடு-மினோ 1
இடுகின்ற 1
இடும் 3
இடுமாலோ 1
இடுவரெனில் 1
இடை 11
இடையவே 1
இடையறாது 1
இடையிடை 1
இடையின் 2
இடைவிடாத 1
இணக்கம் 1
இணை 2
இணைத்த 1
இணையறாமல் 1
இத்தனை 1
இத்தனையும் 1
இத 1
இதழ் 1
இதன் 1
இதனிலும் 1
இதனை 3
இதில் 2
இது 19
இது-கொல் 1
இதுவும் 3
இந்த்ரசாலம் 1
இந்த 4
இந்தனம் 1
இந்திரவில் 1
இந்திரன் 1
இந்திரனை 1
இப்படி 3
இப்புறத்து 1
இப்பொழுது 2
இப்போது 1
இபம் 1
இம்பர் 1
இம்முறை 1
இம்முறையே 1
இமகிரி 1
இமய 3
இமயத்தினை 1
இமைப்பு 1
இமையவர் 1
இமையவரை 1
இமையோர் 1
இமையோர்களும் 1
இயங்காதது 1
இயம்ப 1
இயம்பிடுவர் 1
இயல் 1
இயல்பிற்றாலோ 1
இயற்றியே 1
இரங்கான் 1
இரங்கி 1
இரட்டவும் 1
இரட்டை 1
இரண்டால் 2
இரண்டாவது 1
இரண்டாவதும் 1
இரண்டு 6
இரண்டும் 3
இரண்டே 1
இரதம் 2
இரதமும் 3
இரதமொடு 1
இரந்த 1
இரப்ப 1
இரவி 4
இரவில் 1
இரவு 3
இராசகேசரி 1
இராசராசன் 1
இரிந்தது 1
இரு 29
இருக்க 4
இருக்கவே 7
இருக்கின் 2
இருக்கின்றேம் 1
இருக்கும் 5
இருத்தி 2
இருத்திய 2
இருத்தியே 2
இருந்த 3
இருந்தது 1
இருந்தவன் 1
இருந்தனன் 1
இருந்து 8
இருந்துவிட்டு 1
இருந்துழி 1
இருந்தேற்கு 1
இருந்தேன் 1
இருநில 3
இருப்ப 4
இருப்பது 3
இருப்பள் 1
இருப்பாளை 1
இருப்பு 1
இரும் 1
இரும்பில் 1
இரும்பின் 1
இரும்பை 1
இருவர் 3
இருவர்-தம்மையும் 1
இருள் 13
இருளும் 2
இரை 2
இரைத்து 3
இல் 3
இல்லா 3
இல்லாதவவர் 1
இல்லேம் 1
இல்லை 2
இல்லையே 4
இல்லையோ 1
இல 1
இலக்கணம் 1
இலக்கை 2
இலகு 1
இலகும் 1
இலங்கிய 2
இலங்கு 2
இலங்கை 3
இலச்சினை 1
இலம் 1
இலா 1
இலாடர் 1
இலை 4
இலைப்புரை 1
இலையோ 1
இவ்வாறு 1
இவர்கள் 2
இவருடன் 1
இவற்று 1
இவன் 5
இவன்-பால் 1
இவனே 1
இவனை 1
இவுளி 3
இவுளியை 1
இவை 30
இவையும் 2
இழந்த 2
இழந்து 1
இழிச்ச 1
இழிச்சிய 1
இழிச்சீரே 1
இழிந்த 1
இழிந்தது 1
இழிவர் 1
இழுக்கும் 1
இழுதை 1
இழுப்ப 1
இழுப்புண்டு 1
இழை 1
இழைக்கும் 1
இள 7
இளக 1
இளநீர் 1
இளம் 3
இளம்பிறையில் 1
இளவரசில் 1
இளைஞர் 3
இளைஞோர் 1
இளைத்தன 1
இளைத்து 2
இளையவர் 2
இற்ற 1
இற்றைக்கு 1
இற்றைவரையும் 1
இற 2
இறகை 1
இறவே 1
இறுக 1
இறுத்து 1
இறும் 3
இறை 1
இறைகள் 1
இறைச்சி 2
இறைஞ்சி 1
இறைஞ்சிடா 1
இறைஞ்சியே 1
இறைஞ்சினர் 1
இறையையும் 1
இறைவற்கு 1
இறைவி 2
இறைவீ 1
இன் 4
இன்புறும் 1
இன்மையினால் 1
இன்றியே 1
இன்று 7
இன்றே 2
இன்ன 1
இன்னம் 1
இன்னும் 2
இன 1
இனம் 6
இனமும் 2
இனி 12
இனிதா 1
இனிது 2
இனிய 2
இனைய 5
இனையாது 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


இ (22)

இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே – கலிங்:4/2
இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் – கலிங்:28/1
இ நிலத்துளோர் ஏகலாவதற்கு எளிய கானமோ அரிய வானுளோர் – கலிங்:84/1
ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ
பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் – கலிங்:97/1,2
எ அணங்கும் அடி வணங்க இ பெருமை படைத்து உடைய – கலிங்:134/1
இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் – கலிங்:153/1
இ பேய் இங்கு ஒரு தீங்கும் செய்ததில்லை என்-கொலோ திருவுள்ளம் என்ன கேட்டே – கலிங்:158/2
ஏற நின் இரு திரு கண் வைத்து அருள்செய் இ கையில் சில துதிக்கை பார் – கலிங்:162/1
மாறி இ கையில் அழைக்க மற்று அவை மத கரி தலைகள் ஆன பார் – கலிங்:162/2
இ கரி தலையின் வாயின்-நின்று உதிர நீர் குடித்து உரும் இடித்து என – கலிங்:163/1
இ கணம் மாளும் இனி தவிர் விச்சை என கை விதிர்த்தலுமே – கலிங்:173/2
பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் – கலிங்:182/2
ஆடி இரைத்து எழு கணங்கள் அணங்கே இ கலிங்க கூழ் – கலிங்:230/1
ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே – கலிங்:246/2
ஏறி அருள அடுக்கும் இ நூறு களிறும் இவற்று எதிர் – கலிங்:336/1
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ
உலகு கைப்படுமெனினும் அது ஒழிபவர் உடல் நமக்கு ஒரு சுமை என முனிபவர் – கலிங்:353/2,3
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு – கலிங்:442/1
அ மலையோ இ மலையும் என்ன தெவ்வர் அழி குருதி நதி பரக்க அறுக்கும் போழ்தில் – கலிங்:465/2
இந்த உரல்-கண் இ அரிசி எல்லாம் பெய்து கொல் யானை – கலிங்:526/1
பற்றி பாரீர் இ கூழின் பதமும் சுவையும் பண்டு உண்ட – கலிங்:551/1
வெருவா நின்றீர் ஆயிரம் வாய் வேண்டுமோ இ கூழ் உணவே – கலிங்:553/2
இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ – கலிங்:554/2

மேல்


இக்குவாகு (1)

எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் – கலிங்:187/2

மேல்


இக்குவாகுவின் (1)

இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் – கலிங்:188/1

மேல்


இகக்கவே (1)

எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே
விடு விடு விடு பரி கரி குழாம் விடும் விடும் எனும் ஒலி மிகைக்கவே – கலிங்:404/1,2

மேல்


இகல் (13)

இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் – கலிங்:29/1
இலங்கை எறிந்த கருணாகரன்-தன் இகல் வெம் சிலையின் வலி கேட்பீர் – கலிங்:64/1
இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் – கலிங்:188/1
இருவர்-தம்மையும் கிழிகள் சுற்றுவித்து எரிவிளக்கு வைத்து இகல் விளைத்ததும் – கலிங்:199/2
ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் – கலிங்:200/2
இருள் முழுதும் அகற்றும் விதுகுலத்தோன் தேவி இகல் விளங்கு தபன குலத்து இராசராசன் – கலிங்:234/1
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே – கலிங்:275/2
இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே – கலிங்:276/2
என்னும் இத நல் மொழி எடுத்து இறைவி சொல்லுவதன் முன்னம் இகல் கண்டது ஒரு பேய் – கலிங்:301/1
ஓடி வரு பேயை இகல் உள்ளபடி சொல்க என உரைத்தனள் உரைத்தருளவே – கலிங்:311/2
இரை வேட்ட பெரும் புலி போல் இகல் மேல் செல்ல – கலிங்:366/4
நண்ணுக படை செருநர் நண்ணுக செரு களம் நமக்கு இகல் கிடைத்தது எனவே – கலிங்:394/2
எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே – கலிங்:404/1

மேல்


இகலுவோன் (1)

இக்குவாகுவின் மகன் புதல்வன் ஆன உரவோன் இகலுவோன் இகல் உரம் செய்து புரந்தரன் எனும் – கலிங்:188/1

மேல்


இகழ்தரும் (1)

இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே – கலிங்:399/2

மேல்


இங்கு (9)

அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது – கலிங்:158/1
இ பேய் இங்கு ஒரு தீங்கும் செய்ததில்லை என்-கொலோ திருவுள்ளம் என்ன கேட்டே – கலிங்:158/2
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் – கலிங்:177/2
எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/2
என் செய பாவிகாள் இங்கு இருப்பது அங்கு இருப்ப முன்னே – கலிங்:304/1
எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே – கலிங்:371/2
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ – கலிங்:489/2
ஆழ்ந்த குருதி மடு நீந்தி அங்கே இனையாது இங்கு ஏறி – கலிங்:509/1
மன்னர் புரந்தரன் வாள் அபயன் வாரணம் இங்கு மதம் படவே – கலிங்:529/1

மேல்


இங்கே (1)

இங்கே தலையின் வேல் பாய்ந்த இவை மூழைகளா கொள்ளீரே – கலிங்:563/2

மேல்


இசிப்ப (1)

நிணமும் தசையும் பருந்து இசிப்ப நெருப்பும் பருத்தியும் பொன்று – கலிங்:120/1

மேல்


இசை (2)

ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் – கலிங்:200/2
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே – கலிங்:399/2

மேல்


இசைத்தலும் (1)

என்ற ஓசை தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தசை பிணம் – கலிங்:307/1

மேல்


இசைப்பவும் (1)

தொளை இசைப்பவும் திசையிப செவி தொளை அடைத்தலை தொடரவே – கலிங்:344/2

மேல்


இசைமாது (1)

வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா – கலிங்:285/1

மேல்


இசையின் (1)

வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா – கலிங்:285/1

மேல்


இசையினொடும் (1)

கலையினொடும் கலைவாணர் கவியினொடும் இசையினொடும் காதல் மாதர் – கலிங்:277/1

மேல்


இசையுடன் (1)

இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே – கலிங்:249/1

மேல்


இசைவதான (1)

நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் – கலிங்:181/2

மேல்


இசைவம் (1)

மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல – கலிங்:336/3

மேல்


இஞ்சி (1)

மென் குடர் வெள்ளை குதட்டிரே மெல் விரல் இஞ்சி அதுக்கீரே – கலிங்:578/1

மேல்


இட்ட (7)

அட்டம் இட்ட நெடும் கழை காணில் என் அன்னை அன்னை என்று ஆலும் குழவிய – கலிங்:142/1
களவழி கவிதை பொய்கை உரைசெய்ய உதியன் கால்-வழி தளையை வெட்டி அரசு இட்ட அவனும் – கலிங்:195/2
இட்ட வட்டணங்கள் மேல் எறிந்த வேல் திறந்த வாய் – கலிங்:426/1
வட்டம் இட்ட நீள் மதிற்கு வைத்த பூழை ஒக்குமே – கலிங்:426/2
வாளில் வெட்டி வாரண கை தோளில் இட்ட மைந்தர் தாம் – கலிங்:435/1
இட்ட சுரி சங்கு எடுத்து கோத்து ஏகாவலியும் சாத்தீரே – கலிங்:513/2
ஒளிறு நெடும் படை வாள் அபயற்கு உத்தர பூமியர் இட்ட திறை – கலிங்:531/1

மேல்


இட்டவே (1)

எடுத்த வேலி போல் கலிங்கர் வட்டணங்கள் இட்டவே – கலிங்:425/2

மேல்


இட்டு (12)

மை முகடு முகில் திரை இட்டு அமுத வட்ட ஆலவட்டம் எடுப்பது ஐயோ – கலிங்:87/2
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே – கலிங்:125/2
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே – கலிங்:125/2
உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே – கலிங்:126/2
உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே – கலிங்:126/2
குடர் சூடி நிண சட்டை இட்டு நின்ற கோயில் நாயகி நெடும் பேய் கும்பிட்டு ஆங்கே – கலிங்:156/2
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய – கலிங்:414/1
தோளில் இட்டு நீர் விடும் துருத்தியாளர் ஒப்பரே – கலிங்:435/2
ஒரு தொடையை சுழற்றி எறிவர்கள் ஒரு தொடை இட்டு வைப்பர் எறியவே – கலிங்:438/2
வேடத்தால் குறையாது முந்நூல் ஆக வெம் சிலை நாண் மடித்து இட்டு விதியால் கங்கை – கலிங்:467/1
உள்ளியும் கிள்ளி இட்டு உகிரின் உப்பு இடு-மினோ – கலிங்:521/2
தூசி எழுந்தமை பாடி நின்று தூசியும் இட்டு நின்று ஆடினவே – கலிங்:586/2

மேல்


இட்டே (1)

செ வண்ண குருதி தோய் சிறு பூத தீபக்கால் கட்டில் இட்டே – கலிங்:153/2

மேல்


இட (1)

எ நகரங்களும் நாடும் எமக்கு அருள்செய்தனை எம்மை இட
சொன்ன தனங்கள் கொணர்ந்தனம் என்று அடி சூடு கரங்களொடே – கலிங்:333/1,2

மேல்


இடக்கவே (1)

உழப்பி வரு முகில் முழக்கி அலை கடல் குளிக்கும் முகில்களும் இடக்கவே – கலிங்:356/2

மேல்


இடத்திடை (1)

இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் – கலிங்:413/1

மேல்


இடத்தினை (1)

கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன – கலிங்:351/3

மேல்


இடத்து (2)

அரவொடு திக்கயம் அப்பொழுது பரித்த இடத்து அடியிட உள் குழிவுற்று அசைவுறும் அப்பொழுதில் – கலிங்:124/1
எய்திய இடத்து உள நிமித்தம் இவை கேண்மோ – கலிங்:221/2

மேல்


இடத்தே (1)

கலை நீவி யாரேனும் இல்லா இடத்தே கண்ணுற்று நெஞ்சம் களிப்பீர்கள் திற-மின் – கலிங்:47/2

மேல்


இடந்து (2)

பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் – கலிங்:114/1
முகடு இடந்து உரும் எறிந்து என முழங்க உடனே மொகுமொகென்று ஒலி மிகும் தமருகங்கள் பலவே – கலிங்:114/2

மேல்


இடம் (3)

படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார் – கலிங்:116/1
கனை கடல் திரை நிரை என விரைவொடு கடல் இடத்தினை வலம் இடம் வருவன – கலிங்:351/3
எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:481/2

மேல்


இடமும் (1)

நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே – கலிங்:348/2

மேல்


இடவேண்டா (1)

போதும் போதாது எனவே புடை படலம் இடவேண்டா
ஓதம் சூழ் இலங்கை போர்க்கு ஒட்டிரட்டி கலிங்க போர் – கலிங்:231/1,2

மேல்


இடறுவ (1)

முனைகள் ஒட்டினர் முடியினை இடறுவ முடியின் முத்தினை விளை புகழ் என நில – கலிங்:351/1

மேல்


இடா (1)

முடியினால் வழிபட்டு மொழிந்த திறை இடா வேந்தர் – கலிங்:538/1

மேல்


இடாகினிகள் (1)

இடாகினிகள் இரு மருங்கும் ஈச்சோப்பி பணிமாற இருந்த போழ்தில் – கலிங்:155/2

மேல்


இடாகினியை (1)

எம் கணவர் கிடந்த இடம் எங்கே என்று என்று இடாகினியை கேட்பாரை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:481/2

மேல்


இடாததே (1)

அ நிலத்தின் மேல் வெம்மையை குறித்து அல்லவோ நிலத்து அடி இடாததே – கலிங்:84/2

மேல்


இடி (2)

கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/4
கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு – கலிங்:356/1

மேல்


இடிக்கவே (1)

வளை சிலை உரும் என இடிக்கவே வடி கணை நெடு மழை படைக்கவே – கலிங்:409/2

மேல்


இடிகின்றன (1)

இடிகின்றன மதில் எரிகின்றன பதி எழுகின்றன புகை பொழில் எல்லாம் – கலிங்:372/1

மேல்


இடித்தல்-கொல் (1)

கடல் கலக்கல்-கொல் மலை இடித்தல்-கொல் கடு விட பொறி பண பணி – கலிங்:343/1

மேல்


இடித்து (1)

இ கரி தலையின் வாயின்-நின்று உதிர நீர் குடித்து உரும் இடித்து என – கலிங்:163/1

மேல்


இடிப்பன (1)

உரும் இடிப்பன வட அனல் உள என ஒலி முகில் கட கரிகளும் இடையவே – கலிங்:350/4

மேல்


இடிய (1)

எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று – கலிங்:340/1

மேல்


இடு (8)

இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ – கலிங்:22/2
வஞ்சி மானதன் விடும் படையினில் கொடிய கண் மட நலீர் இடு மணி கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:32/2
அலை நாடிய புனல் நாடு உடை அபயர்க்கு இடு திறையா – கலிங்:41/1
களப வண்டல் இடு கலச கொங்கைகளில் மதி எழுந்து கனல் சொரியும் என்று – கலிங்:60/1
வெம் களிற்றில் இழிந்த பின் வந்து அடி வீழ்ந்த மன்னவர் வெந்நிடும் முன் இடு
தங்கள் பொன் குடை சாமரம் என்று இவை தாங்கள் தம் கரத்தால் பணி மாறவே – கலிங்:325/1,2
கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/4
உலகுக்கு ஒருமுதல் அபயற்கு இடு திறை உரை தப்பியது எமது அரசே எம் – கலிங்:373/1
இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே – கலிங்:397/1

மேல்


இடு-மினோ (1)

உள்ளியும் கிள்ளி இட்டு உகிரின் உப்பு இடு-மினோ – கலிங்:521/2

மேல்


இடுகின்ற (1)

இருந்த உடல் கொள காலன் இடுகின்ற நெடும் தூண்டில் என்ன தோன்றும் – கலிங்:118/2

மேல்


இடும் (3)

அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:60/2
கெடாதபடி கெடும் செழியர் கெடும் பொழுதின் இடும் பிண்டி பாலம் ஏந்தி – கலிங்:155/1
அகளங்கன் நமக்கு இரங்கான் அரசர் இடும் திறைக்கு அருள்வான் அவன்-தன் யானை – கலிங்:218/1

மேல்


இடுமாலோ (1)

வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ
ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ – கலிங்:223/1,2

மேல்


இடுவரெனில் (1)

ஏனை அரசர் ஒருத்தர் ஓர் ஆனை இடுவரெனில் புவி – கலிங்:336/2

மேல்


இடை (11)

சூதளவு அளவு எனும் இள முலை துடியளவு அளவு எனும் நுண் இடை
காதளவு அளவு எனும் மதர் விழி கடல் அமுது அனையவர் திற-மினோ – கலிங்:21/1,2
இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ – கலிங்:22/2
உபய தனம் அசையில் ஒடியும் இடை நடையை ஒழியும் ஒழியும் என ஒண் சிலம்பு – கலிங்:58/1
இடை மொழிந்து இடை நுடங்க வரு யோகினிகளே – கலிங்:116/2
இடை மொழிந்து இடை நுடங்க வரு யோகினிகளே – கலிங்:116/2
மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல – கலிங்:336/3
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே – கலிங்:345/2
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய – கலிங்:414/1
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு – கலிங்:442/1
இந்தனம் பல எடுத்து இடை மடுத்து எரி-மினோ – கலிங்:523/2
இடை பார்த்து திறை காட்டி இறைவி திரு புருவத்தின் – கலிங்:536/1

மேல்


இடையவே (1)

உரும் இடிப்பன வட அனல் உள என ஒலி முகில் கட கரிகளும் இடையவே – கலிங்:350/4

மேல்


இடையறாது (1)

யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை – கலிங்:291/1

மேல்


இடையிடை (1)

இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே – கலிங்:397/1

மேல்


இடையின் (2)

இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
பாரின் மீதும் ஒரு பார் உளது போலும் எனவே படல தூளியும் எழுந்து இடையின் மூடி வரவே – கலிங்:290/2

மேல்


இடைவிடாத (1)

மன்னர் சீர் சயம் மிகுத்து இடைவிடாத ஒலியும் மறைவலாளர் மறை நாள்-வயின் வழாத ஒலியும் – கலிங்:284/1

மேல்


இணக்கம் (1)

இணக்கம் இல்லா நமை எல்லாம் எண்ணி கண்டேம் என்று உரைக்கும் – கலிங்:577/1

மேல்


இணை (2)

பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே – கலிங்:122/2
யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை
சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே – கலிங்:291/1,2

மேல்


இணைத்த (1)

இணைத்த முரசம் வாள் காம்பிட்டு இரட்டை வாளி ஏற்றீரே – கலிங்:512/2

மேல்


இணையறாமல் (1)

இளக மா முலைகள் இணையறாமல் வரும் இயல் நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:53/2

மேல்


இத்தனை (1)

சாகைக்கு இத்தனை ஆசை போதும் பாழின் சாக்காடும் அரிதாக தந்து வைத்தாய் – கலிங்:215/2

மேல்


இத்தனையும் (1)

குருதி குட்டம் இத்தனையும் கோலும் வேலும் குந்தமுமே – கலிங்:508/1

மேல்


இத (1)

என்னும் இத நல் மொழி எடுத்து இறைவி சொல்லுவதன் முன்னம் இகல் கண்டது ஒரு பேய் – கலிங்:301/1

மேல்


இதழ் (1)

மதுரமான மொழி பதற வாள் விழி சிவப்ப வாய் இதழ் வெளுப்பவே – கலிங்:54/1

மேல்


இதன் (1)

என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய – கலிங்:196/1

மேல்


இதனிலும் (1)

கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:492/2

மேல்


இதனை (3)

காடு இதனை கடத்தும் என கரு முகிலும் வெண் மதியும் கடக்க அப்பால் – கலிங்:86/1
நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் – கலிங்:181/2
எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/1,2

மேல்


இதில் (2)

அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே – கலிங்:184/2
கவி குலம் கடலிடை சொரி பெரும் கிரி என கரிகளின் பிணம் இதில் காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:494/2

மேல்


இது (19)

இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் – கலிங்:28/1
அடக்கம் அன்று இது கிடக்க எம்முடைய அம்மை வாழ்க என எம்மை பார் – கலிங்:164/1
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே – கலிங்:178/2
அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே – கலிங்:184/2
காலனுக்கு இது வழக்கு என உரைத்த அவனும் – கலிங்:192/1
எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/2
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/2
ஒரு பரணி உண்டு என உரைத்தன உரைப்படி உமக்கு இது கிடைக்கும் எனவே – கலிங்:227/2
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா – கலிங்:252/1
எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் – கலிங்:352/2
நின்னுடைய பேதைமையினால் உரைசெய்தாய் இது நினைப்பளவில் வெல்ல அரிதோ – கலிங்:392/2
உலகுகள் பருகுவது ஒரு கடல் இது என உடலிய படை எழவே – கலிங்:398/2
எது-கொல் இது இது மாயை ஒன்று-கொல் எரி-கொல் மறலி-கொல் ஊழியின் கடை – கலிங்:450/1
எது-கொல் இது இது மாயை ஒன்று-கொல் எரி-கொல் மறலி-கொல் ஊழியின் கடை – கலிங்:450/1
ஒரு வாய் கொண்டே இது தொலைய உண்ண ஒண்ணாது என்று என்று – கலிங்:553/1
வழுதியர் வரை முழை நுழை வடிவு இது என மத கரி வயிறுகள் புக நுழைவன சில – கலிங்:588/1
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில – கலிங்:588/2
உருவிய சுரிகையொடு உயர் கணை விடு படை உருள் வடிவு இது என உருள்வன சிலசில – கலிங்:589/1
வெருவிய அடுநர் தம்முடை வடிவு இது என விரி தலை-அதனொடு மறிவன சிலசில – கலிங்:589/2

மேல்


இது-கொல் (1)

அம் பொன் மேரு அது-கொல் இது-கொல் என்று ஆயிரம் கதிர் வெய்யவன் ஐயுறும் – கலிங்:315/1

மேல்


இதுவும் (3)

இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் – கலிங்:191/2
அரிது அரிது இதுவும் என பரி உய்ப்பவர் அடியொடு முடிகள் துணித்து விழுத்துமே – கலிங்:422/2
உண்டு மிகுமோ நீர் சொன்ன உபாயம் இதுவும் செய்குவமே – கலிங்:555/2

மேல்


இந்த்ரசாலம் (1)

இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே – கலிங்:161/2

மேல்


இந்த (4)

வெள்ளாறும் கோட்டாறும் புகையால் மூட வெந்த வனம் இந்த வனம் ஒக்கில் ஒக்கும் – கலிங்:95/2
இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி – கலிங்:206/2
இந்த உரல்-கண் இ அரிசி எல்லாம் பெய்து கொல் யானை – கலிங்:526/1
இந்த விடம்பை நா தோய்க்கில் இ கூழ் எல்லாம் சுவறாதோ – கலிங்:554/2

மேல்


இந்தனம் (1)

இந்தனம் பல எடுத்து இடை மடுத்து எரி-மினோ – கலிங்:523/2

மேல்


இந்திரவில் (1)

வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ – கலிங்:223/1

மேல்


இந்திரன் (1)

ஈர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே இந்திரன் எதிர்ந்தவரை வென்று வருமே யான் – கலிங்:245/1

மேல்


இந்திரனை (1)

புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் – கலிங்:193/1

மேல்


இப்படி (3)

எழுதி மற்று உரைசெய்தவரவர்கள் செய் பிழை எலாம் எமர் பொறுக்க என இப்படி முடித்த இதனை – கலிங்:209/1
மா உகைத்து ஒரு தனி அபயன் இப்படி வட திசை மேற்செல மன்னர் மன்னவன் – கலிங்:257/1
முது குவடு இப்படி இருக்கும் என்ன நிற்கும் முனை களிற்றோர் செரு களத்து முந்து தங்கள் – கலிங்:502/1

மேல்


இப்புறத்து (1)

இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி – கலிங்:208/1

மேல்


இப்பொழுது (2)

ஐயனை யான் பெற்றெடுத்த அப்பொழுதும் இப்பொழுது ஒத்து இருந்தது இல்லை – கலிங்:210/2
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே – கலிங்:416/2

மேல்


இப்போது (1)

அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே – கலிங்:175/2

மேல்


இபம் (1)

அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் – கலிங்:493/1

மேல்


இம்பர் (1)

இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே – கலிங்:284/2

மேல்


இம்முறை (1)

சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே – கலிங்:291/2

மேல்


இம்முறையே (1)

ஏறுபட்டதும் இம்முறையே அன்றோ – கலிங்:384/2

மேல்


இமகிரி (1)

நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை – கலிங்:176/1

மேல்


இமய (3)

செண்டு கொண்டு கரிகாலன் ஒருகாலின் இமய சிமய மால் வரை திரித்தருளி மீள அதனை – கலிங்:178/1
இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி – கலிங்:208/1
அன்று இமய வெற்பினிடை நின்ற வரும் அ பேய் – கலிங்:220/2

மேல்


இமயத்தினை (1)

விரித்த வாள் உகிர் விழி தழல் புலியை மீது வைக்க இமயத்தினை
திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே – கலிங்:273/1,2

மேல்


இமைப்பு (1)

கண் இமைப்பு ஒழியவே முகம் மலர்ந்து உடல்களும் கடவுளோர் போலுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:496/2

மேல்


இமையவர் (1)

தெழித்த பொழுது உடல் திமிர்க்க இமையவர் திசை-கண் மத கரி திகைக்கவே – கலிங்:354/2

மேல்


இமையவரை (1)

இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே – கலிங்:130/2

மேல்


இமையோர் (1)

பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் – கலிங்:189/2

மேல்


இமையோர்களும் (1)

என்று இவை உரைத்தலும் எனக்கு எதிர் உரைக்க இமையோர்களும் நடுங்குவர் புய – கலிங்:390/1

மேல்


இயங்காதது (1)

இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் – கலிங்:85/1

மேல்


இயம்ப (1)

இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் – கலிங்:85/1

மேல்


இயம்பிடுவர் (1)

அறியீரோ சாக்கியரை உடை கண்டான் என் அப்புறம் என்று இயம்பிடுவர் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:468/2

மேல்


இயல் (1)

இளக மா முலைகள் இணையறாமல் வரும் இயல் நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:53/2

மேல்


இயல்பிற்றாலோ (1)

எரி விரித்த ஈமவிளக்கு எம்மருங்கும் ஏற்றியதோர் இயல்பிற்றாலோ – கலிங்:108/2

மேல்


இயற்றியே (1)

எறிதரும் பெரும் கணைமரங்கள் கொண்டு எழுது தூணொடு உத்திரம் இயற்றியே – கலிங்:100/2

மேல்


இரங்கான் (1)

அகளங்கன் நமக்கு இரங்கான் அரசர் இடும் திறைக்கு அருள்வான் அவன்-தன் யானை – கலிங்:218/1

மேல்


இரங்கி (1)

கண்ணோடி சொரிகின்ற கண்ணீர் அன்றேல் கண்டு இரங்கி சொரிகின்ற கண்ணீர் போலும் – கலிங்:92/2

மேல்


இரட்டவும் (1)

வளை கலிப்பவும் முரசு ஒலிப்பவும் மரம் இரட்டவும் வயிர மா – கலிங்:344/1

மேல்


இரட்டை (1)

இணைத்த முரசம் வாள் காம்பிட்டு இரட்டை வாளி ஏற்றீரே – கலிங்:512/2

மேல்


இரண்டால் (2)

தாள் இரண்டால் நில வேந்தர் தலை தாங்கும் சய_துங்கன் – கலிங்:543/1
தோள் இரண்டால் வாணனை முன் துணித்த தோள் ஆயிரமே – கலிங்:543/2

மேல்


இரண்டாவது (1)

பெரு மார்பில் வந்து ஒளிர பிறப்பு இரண்டாவது பிறந்து சிறந்த பின்னர் – கலிங்:242/2

மேல்


இரண்டாவதும் (1)

பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து – கலிங்:594/1

மேல்


இரண்டு (6)

பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் – கலிங்:11/1
கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:27/2
உந்தி சுழியின் முளைத்து எழுந்த உரோம பசும் தாள் ஒன்றில் இரண்டு
அந்தி கமலம் கொடுவருவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:39/1,2
உள் அ போர் இரண்டு நிறைவித்தாள் உறையும் காடு பாடுவாம் – கலிங்:75/2
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே – கலிங்:317/2
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே – கலிங்:338/2

மேல்


இரண்டும் (3)

உள் ஒடுங்கி இரண்டும் ஒன்றாகவே ஒட்டி ஒட்டு விடாத கொடிற்றின – கலிங்:138/1
அரசர் அஞ்சல் என அடி இரண்டும் அவர் முடியின் வைத்தருளி அரசர் மற்று – கலிங்:337/1
போர் தாங்கும் களிற்று அபயன் புயம் இரண்டும் எந்நாளும் – கலிங்:541/1

மேல்


இரண்டே (1)

கொள்ளி கொண்டு இரண்டே முழை உட்புகின் குன்று தோன்றுவ போல விழிப்பன – கலிங்:138/2

மேல்


இரதம் (2)

வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக – கலிங்:393/1
நடை வய பரி இரதம் ஒட்டகம் நவநிதி குலமகளிர் என்று – கலிங்:459/1

மேல்


இரதமும் (3)

ஒழிதர செரு உறு புனல் உமிழ்வன உலகு அளப்பன இரதமும் மருவியே – கலிங்:352/4
விசை பெற விடு பரி இரதமும் மறி கடல் மிசை விடு கலம் எனவே – கலிங்:399/1
இன முகில் முகிலொடும் எதிர்த்த போல் இரதமொடு இரதமும் எதிர்க்கவே – கலிங்:407/2

மேல்


இரதமொடு (1)

இன முகில் முகிலொடும் எதிர்த்த போல் இரதமொடு இரதமும் எதிர்க்கவே – கலிங்:407/2

மேல்


இரந்த (1)

போதம் கொள் மாண் உருவாய் புவி இரந்த அஞ்ஞான்று புகன்று சென்ற – கலிங்:243/1

மேல்


இரப்ப (1)

தேவர் எலாம் குறை இரப்ப தேவகி-தன் திரு வயிற்றில் வசுதேவற்கு – கலிங்:233/1

மேல்


இரவி (4)

ஈரிரண்டு படைத்து உடைய இரவி குலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே – கலிங்:12/2
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் – கலிங்:85/1
இவன் எமக்கு மகன் ஆகி இரவி குலம் பாரிக்க தகுவன் என்றே – கலிங்:237/2
குட திசை புக கடவு குரகத ரதத்து இரவி குறுகலும் எறிக்கும் இருள் போல் – கலிங்:251/1

மேல்


இரவில் (1)

வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ – கலிங்:223/1

மேல்


இரவு (3)

எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை – கலிங்:26/1
இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் – கலிங்:29/1
இரவு கனவு கண்ட பேய்க்கு இற்றைக்கு அன்றி நாளைக்கும் – கலிங்:576/1

மேல்


இராசகேசரி (1)

இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் – கலிங்:191/2

மேல்


இராசராசன் (1)

இருள் முழுதும் அகற்றும் விதுகுலத்தோன் தேவி இகல் விளங்கு தபன குலத்து இராசராசன்
அருள் திருவின் திரு வயிற்றில் வந்து தோன்றி ஆலிலையில் அவதரித்தான் அவனே மீள – கலிங்:234/1,2

மேல்


இரிந்தது (1)

எழுந்தது சேனை எழலும் இரிந்தது பாரின் முதுகு – கலிங்:358/1

மேல்


இரு (29)

பொரும் கண் வேல் இளைஞர் மார்பின் ஊடுருவு புண்கள் தீர இரு கொங்கையின் – கலிங்:56/1
பூ விரி மதுகரம் நுகரவும் பொரு கயல் இரு கரை புரளவும் – கலிங்:59/1
இரு பொழுதும் இரவி பசும் புரவி விசும்வு இயங்காதது இயம்ப கேள்-மின் – கலிங்:85/1
அண்டம் உறு குல கிரிகள் அவள் ஒருகால் இரு காதில் – கலிங்:132/1
இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் – கலிங்:153/1
இடாகினிகள் இரு மருங்கும் ஈச்சோப்பி பணிமாற இருந்த போழ்தில் – கலிங்:155/2
ஏற நின் இரு திரு கண் வைத்து அருள்செய் இ கையில் சில துதிக்கை பார் – கலிங்:162/1
தங்களின் மகிழ்ந்து இரு குலத்து அரசர்-தாமும் தனித்தனி உவப்பது ஒர் தவப்பயனும் ஒத்தே – கலிங்:238/2
ஈர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே இந்திரன் எதிர்ந்தவரை வென்று வருமே யான் – கலிங்:245/1
ஓர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே ஒன்னலரை வெல்வன் என அன்னது பயின்றே – கலிங்:245/2
இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே – கலிங்:276/2
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே – கலிங்:317/2
கடல்களை சொரி மலை உள என இரு கட தடத்திடை பொழி மதம் உடையன – கலிங்:350/1
இருநில திடர் உடைபடும் உருளன இரு புடை சிறகு உடையன முனை பெறின் – கலிங்:352/1
கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு – கலிங்:356/1
எறி கடலொடு கடல் கிடைத்த போல் இரு படைகளும் எதிர் கிடைக்கவே – கலிங்:406/1
கரி துணிபடும் உடல் அடுக்கியே கரை என இரு புடை கிடக்கவே – கலிங்:410/2
எயிறுகள் உடைய பொருப்பை வலித்து இடை எதிரெதிர் இரு பணை இட்டு முறுக்கிய – கலிங்:414/1
உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே – கலிங்:421/2
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே – கலிங்:424/2
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட – கலிங்:438/1
எமது என இரு கண் விழிக்க உட்கினர் என விடுகிலர் படைஞர்க்கு வெட்கியே – கலிங்:442/2
உலகு புகழ் கருணாகரன் தனது ஒரு கை இரு பணை வேழம் உந்தவே – கலிங்:443/2
விருதர் இரு துணி பார் நிறைந்தன விடர்கள் தலை மலையாய் நெளிந்தன – கலிங்:446/1
கவன நெடும் பரி வீர தரன் காவிரி நாடுடையான் இரு தோள் – கலிங்:528/1
எடுத்து கைகள் வேகாமே இவுளி துணியிட்டு இரு மருங்கும் – கலிங்:552/1
நிலத்தை சமைத்து கொள்ளீரே நெடும் கை களிற்றின் இரு செவியாம் – கலிங்:560/1
இரு கையும் வென்றது ஒர் வென்றி பாடி இரு கையும் வீசி நின்று ஆடினவே – கலிங்:587/2
இரு கையும் வென்றது ஒர் வென்றி பாடி இரு கையும் வீசி நின்று ஆடினவே – கலிங்:587/2

மேல்


இருக்க (4)

காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கலவி மடவீர் கழல் சென்னி – கலிங்:63/1
காஞ்சி இருக்க கலிங்கம் குலைந்த கள போர் பாட திற-மினோ – கலிங்:63/2
அங்கும் இருக்க பயப்படுவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:68/2
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் – கலிங்:177/2

மேல்


இருக்கவே (7)

அஞ்சலித்து ஒருகால் அகலாமல் அ அணங்கினுக்கு அருகாக இருக்கவே – கலிங்:144/2
மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே – கலிங்:319/2
திருமடந்தையும் போல் பெரும் புண்ணியம் செய்த தேவியர் சேவித்து இருக்கவே – கலிங்:320/2
ஆடல் பாடல் அரம்பையர் ஒக்கும் அ அணுக்கிமாரும் அநேகர் இருக்கவே – கலிங்:321/2
மன்னர் ஆதிபன் வானவர் ஆதிபன் வந்து இருந்தனன் என்ன இருக்கவே – கலிங்:326/2
தொண்டைமான் முதல் மந்திர பாரகர் சூழ்ந்து தன் கழல் சூடி இருக்கவே – கலிங்:327/2
திறையிட புறம் நின்றனர் என்றலும் செய்கை நோக்கி வந்து எய்தி இருக்கவே – கலிங்:328/2

மேல்


இருக்கின் (2)

முன்பு இருக்கின் முகத்தினும் மேற்செல மு முழம் படும் அம் முழந்தாளின – கலிங்:136/2
அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் – கலிங்:183/1

மேல்


இருக்கின்றேம் (1)

ஈ கதுவும் குறியால் உய்ந்து இருக்கின்றேம் அன்றாகில் இன்றே சாதும் – கலிங்:219/2

மேல்


இருக்கும் (5)

அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் – கலிங்:183/1
எடுத்த கொடி திசையிபத்தின் மத மிசை இருக்கும் அளிகளை எழுப்பவே – கலிங்:357/2
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட – கலிங்:438/1
முது குவடு இப்படி இருக்கும் என்ன நிற்கும் முனை களிற்றோர் செரு களத்து முந்து தங்கள் – கலிங்:502/1
ஒரு கூழ் பரணி நாம் இருக்கும் ஊர்-கண் பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:575/2

மேல்


இருத்தி (2)

பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி – கலிங்:108/1
உறைவாளை புயத்து இருத்தி உடைவாளை திரு அரையில் ஒளிர வைத்தே – கலிங்:244/2

மேல்


இருத்திய (2)

அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே – கலிங்:125/2
இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் – கலிங்:413/1

மேல்


இருத்தியே (2)

பட்ட மன்னர்-தம் பட்ட மங்கையர் பரு மணி கரு திரு இருத்தியே – கலிங்:98/2
ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே – கலிங்:102/2

மேல்


இருந்த (3)

இருந்த உடல் கொள காலன் இடுகின்ற நெடும் தூண்டில் என்ன தோன்றும் – கலிங்:118/2
இடாகினிகள் இரு மருங்கும் ஈச்சோப்பி பணிமாற இருந்த போழ்தில் – கலிங்:155/2
இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் – கலிங்:177/2

மேல்


இருந்தது (1)

ஐயனை யான் பெற்றெடுத்த அப்பொழுதும் இப்பொழுது ஒத்து இருந்தது இல்லை – கலிங்:210/2

மேல்


இருந்தவன் (1)

பணி பணத்து உறை பார்க்கு ஒரு நாயகன் பல் கலை துறை நாவில் இருந்தவன்
மணி பணி புயத்தே சிங்கவாகனி வந்து செம் திருமாதொடு இருக்கவே – கலிங்:319/1,2

மேல்


இருந்தனன் (1)

மன்னர் ஆதிபன் வானவர் ஆதிபன் வந்து இருந்தனன் என்ன இருக்கவே – கலிங்:326/2

மேல்


இருந்து (8)

சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி – கலிங்:110/1
இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே – கலிங்:161/2
எழுந்து விழும் தசை என்று நிலத்தை இருந்து துழாவிடுமே – கலிங்:169/2
சக்கு ஆயிரம் உடை களிறு வாகனம் என தான் இருந்து பொரு தானவரை வென்ற சயமும் – கலிங்:188/2
வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ – கலிங்:223/1
ஏழு பார் உலகொடு ஏழிசை வளர்க்க உரியாள் யானை மீது பிரியாது உடன் இருந்து வரவே – கலிங்:285/2
கருவி கட்டு மாட்டாதீர் கரைக்கே இருந்து குளியீரே – கலிங்:508/2
வரிசையுடனே இருந்து உண்ண வாரீர் கூழை வாரீரே – கலிங்:562/2

மேல்


இருந்துவிட்டு (1)

போம் அளவும் அவர் அருகே இருந்துவிட்டு போகாத நரி குலத்தின் புணர்ச்சி காண்-மின் – கலிங்:478/2

மேல்


இருந்துழி (1)

அவன் இருந்துழி அறிக என்றனன் அபயன் மந்திரி முதல்வனே – கலிங்:460/2

மேல்


இருந்தேற்கு (1)

நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை – கலிங்:176/1

மேல்


இருந்தேன் (1)

இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் – கலிங்:177/2

மேல்


இருநில (3)

இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே – கலிங்:345/2
இருநில திடர் உடைபடும் உருளன இரு புடை சிறகு உடையன முனை பெறின் – கலிங்:352/1
எற்றை பகலினும் வெள்ளணி நாள் இருநில பாவை நிழலுற்ற – கலிங்:533/1

மேல்


இருப்ப (4)

பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று – கலிங்:13/1
ஆந்தை பாந்தி இருப்ப துரிஞ்சில் புக்கு அங்குமிங்கும் உலாவு செவியின – கலிங்:140/2
இ வண்ணத்த இரு திறமும் தொழுது இருப்ப எலும்பின் மிசை குடர் மென் கச்சின் – கலிங்:153/1
என் செய பாவிகாள் இங்கு இருப்பது அங்கு இருப்ப முன்னே – கலிங்:304/1

மேல்


இருப்பது (3)

எண்மடங்கு புகழ் மடந்தை நல்லன் எம் கோன் யான் அவன்-பால் இருப்பது நன்று என்பாள் போல – கலிங்:14/1
என் செய பாவிகாள் இங்கு இருப்பது அங்கு இருப்ப முன்னே – கலிங்:304/1
சிங்காசனத்து ஏறி இருப்பது ஓர் சிங்க ஏறு என செவ்வி சிறக்கவே – கலிங்:318/2

மேல்


இருப்பள் (1)

பூமாதும் சயமாதும் பொலிந்து வாழும் புயத்து இருப்ப மிக உயரத்து இருப்பள் என்று – கலிங்:13/1

மேல்


இருப்பாளை (1)

நாமாதும் கலைமாதும் என்ன சென்னி நாவகத்துள் இருப்பாளை நவிலுவாமே – கலிங்:13/2

மேல்


இருப்பு (1)

இருப்பு கவந்தத்தின் மீது ஏறலும் சூரர் எஃகம் புதைக்க இறகை – கலிங்:489/1

மேல்


இரும் (1)

ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர் – கலிங்:485/1

மேல்


இரும்பில் (1)

வெந்த இரும்பில் புகும் புனல் போல் வெம் தீ பசியால் வெந்து எரியும் – கலிங்:554/1

மேல்


இரும்பின் (1)

கார் இரும்பின் மகர தோரணம் ஆக கரும் பேய்கள் – கலிங்:105/1

மேல்


இரும்பை (1)

ஓரிரண்டு கால் நாட்டி ஓர் இரும்பை மிசை வளைத்தே – கலிங்:105/2

மேல்


இருவர் (3)

இராசகேசரி புரந்து பரகேசரிகள் ஆம் இருவர் ஆணை புலி ஆணை என நின்ற இதுவும் – கலிங்:191/2
இருவர் உரத்தின் உற்ற சுரிகையின் எதிரெதிர் புக்கு இழைக்கும் அளவினில் – கலிங்:439/1
இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே – கலிங்:451/2

மேல்


இருவர்-தம்மையும் (1)

இருவர்-தம்மையும் கிழிகள் சுற்றுவித்து எரிவிளக்கு வைத்து இகல் விளைத்ததும் – கலிங்:199/2

மேல்


இருள் (13)

பேர் ஆழி உலகு அனைத்தும் பிறங்க வளர் இருள் நீங்க – கலிங்:7/1
பனி ஆழி உலகு அனைத்தும் பரந்த கலி இருள் நீங்க – கலிங்:8/1
இருள் முழுதும் அகற்றும் விதுகுலத்தோன் தேவி இகல் விளங்கு தபன குலத்து இராசராசன் – கலிங்:234/1
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் – கலிங்:246/1
ஒற்றை வயமான் நடவி இ தரை வளாகத்து உற்ற இருள் தீர்ப்பன் என மற்றது பயின்றே – கலிங்:246/2
குட திசை புக கடவு குரகத ரதத்து இரவி குறுகலும் எறிக்கும் இருள் போல் – கலிங்:251/1
கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும் – கலிங்:261/1
கலி இருள் பரந்த காலை கலி இருள் கரக்க தோன்றும் – கலிங்:261/1
கவிகையின் நிலவு எறித்தது கலி எனும் இருள் ஒளித்ததே – கலிங்:267/2
இடை நிரைத்தலின் பகல் கரப்ப உய்த்து இருநில பரப்பு இருள் பரக்கவே – கலிங்:345/2
இலகு கைப்படை கனல் விரித்தலால் இருள் கரக்கவே ஒளி பரக்கவே – கலிங்:346/2
கடுத்த விசை இருள் கொடுத்த உலகு ஒரு கணத்தில் வலம்வரு கணிப்பில் தேர் – கலிங்:357/1
மழைகள் அதிர்வன போல் உடன்றன வளவன் விடு படை வேழம் என்று இருள்
முழைகள் நுழைவர்கள் போரில் இன்று நம் முதுகு செயும் உபகாரம் என்பரே – கலிங்:453/1,2

மேல்


இருளும் (2)

இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே – கலிங்:130/2
இருளும் வெயிலும் எறித்திட இலகும் மணி மகர குழை – கலிங்:335/2

மேல்


இரை (2)

இரை வேட்ட பெரும் புலி போல் இகல் மேல் செல்ல – கலிங்:366/4
எளிது என இரை பெறு புலி என வலியினொடு எடும் எடும் எனவே – கலிங்:403/2

மேல்


இரைத்து (3)

என்று பல கூளிகள் இரைத்து உரைசெய் போதத்து – கலிங்:220/1
ஆடி இரைத்து எழு கணங்கள் அணங்கே இ கலிங்க கூழ் – கலிங்:230/1
கூடி இரைத்து உண்டுழி எம் கூடு ஆர போதுமோ – கலிங்:230/2

மேல்


இல் (3)

ஏகவடம் இவை மற்று இவை யாதும் விலை இல் பதக்கமே – கலிங்:334/4
அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் – கலிங்:346/1
கழப்பு இல் வெளியில் சுளி கதத்தில் இரு கவுள் கலித்த கடம் இடி பொறுத்த போர்க்கு – கலிங்:356/1

மேல்


இல்லா (3)

கலை நீவி யாரேனும் இல்லா இடத்தே கண்ணுற்று நெஞ்சம் களிப்பீர்கள் திற-மின் – கலிங்:47/2
அவதி இல்லா சுவை கூழ் கண்டு அங்காந்து அங்காந்து அடிக்கடியும் – கலிங்:565/1
இணக்கம் இல்லா நமை எல்லாம் எண்ணி கண்டேம் என்று உரைக்கும் – கலிங்:577/1

மேல்


இல்லாதவவர் (1)

முலை மீது கொழுநர் கை நகம் மேவு குறியை முன் செல்வம் இல்லாதவவர் பெற்ற பொருள் போல் – கலிங்:47/1

மேல்


இல்லேம் (1)

பாவத்தால் எம் வயிற்றில் பசியை வைத்தான் பாவியேம் பசிக்கு ஒன்று இல்லேம் – கலிங்:216/2

மேல்


இல்லை (2)

பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே – கலிங்:160/2
ஐயனை யான் பெற்றெடுத்த அப்பொழுதும் இப்பொழுது ஒத்து இருந்தது இல்லை – கலிங்:210/2

மேல்


இல்லையே (4)

திரித்த கோலில் வளைவு உண்டு நீதி புரி செய்ய கோலில் வளைவு இல்லையே – கலிங்:273/2
பதங்களின் தளையும் அன்றி வேறு ஒரு பதங்களில் தளைகள் இல்லையே – கலிங்:274/2
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே – கலிங்:275/2
நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே – கலிங்:348/2

மேல்


இல்லையோ (1)

சேரர் வார்த்தை செவிப்பட்டது இல்லையோ – கலிங்:382/2

மேல்


இல (1)

ஓங்கார மந்திரமும் ஒப்பு இல நூறாயிரமே – கலிங்:540/2

மேல்


இலக்கணம் (1)

உவையும் உவையும் இலக்கணம் உடைய பிடி இவை உள் பகடு – கலிங்:335/3

மேல்


இலக்கை (2)

உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே – கலிங்:421/2
ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழித்தன உருவிய பிறை முக அ பகழி தலை – கலிங்:422/1

மேல்


இலகு (1)

இலகு கைப்படை கனல் விரித்தலால் இருள் கரக்கவே ஒளி பரக்கவே – கலிங்:346/2

மேல்


இலகும் (1)

இருளும் வெயிலும் எறித்திட இலகும் மணி மகர குழை – கலிங்:335/2

மேல்


இலங்கிய (2)

மொய்த்து இலங்கிய தாரகை வானின் நீள் முகட்டு எழுந்த முழுமதிக்கு ஒப்பு என – கலிங்:316/1
நெய்த்து இலங்கிய நித்தில பந்தரின் நின்று வெண்குடை ஒன்று நிழற்றவே – கலிங்:316/2

மேல்


இலங்கு (2)

வென்று இலங்கு கதிர் ஆழி விசயதரன் என உதித்தான் விளம்ப கேள்-மின் – கலிங்:232/2
எறித்து ஓடை இலங்கு நடை களிற்றின் மேல் கொண்டு – கலிங்:366/3

மேல்


இலங்கை (3)

இலங்கை எறிந்த கருணாகரன்-தன் இகல் வெம் சிலையின் வலி கேட்பீர் – கலிங்:64/1
ஓதம் சூழ் இலங்கை போர்க்கு ஒட்டிரட்டி கலிங்க போர் – கலிங்:231/2
அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனே அ பாரத போர் முடித்து பின்னை – கலிங்:232/1

மேல்


இலச்சினை (1)

அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே – கலிங்:125/2

மேல்


இலம் (1)

கொல் தலம் பெறு கூழ் இலம் எங்களை கொள்வதே பணி என்று குரைப்பன – கலிங்:137/2

மேல்


இலா (1)

திறம்பல் இலா விறல் யோகினி மாதர் சிரித்து விலா இறவே – கலிங்:172/2

மேல்


இலாடர் (1)

வங்கர் இலாடர் மராடர் விராடர் மயிந்தர் சயிந்தர்களே – கலிங்:330/2

மேல்


இலை (4)

இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
கடன் அமைந்தது கரும் தலை அரிந்த பொழுதே கடவது ஒன்றும் இலை என்று விளையாடும் உடலே – கலிங்:113/1
மேல் அனைத்து உயிரும் வீவது இலை ஆக நமன் மேல் – கலிங்:192/3
முறுவல் கொண்ட பொருள் அறிகிலம் சிறிதும் முனிவு கொண்டது இலை வதனமே – கலிங்:339/2

மேல்


இலைப்புரை (1)

வரைகளில் புடை தடவி அப்படி வனம் இலைப்புரை தடவியே – கலிங்:461/2

மேல்


இலையோ (1)

குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ – கலிங்:390/2

மேல்


இவ்வாறு (1)

ஓடி தெறிக்க கரும் கொண்டல் செம் கொண்டல் ஒக்கின்ற இவ்வாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:485/2

மேல்


இவர்கள் (2)

வென்றி கொண்டவனும் என்று இவர்கள் கொண்ட விறலும் – கலிங்:192/4
இவர்கள் மேல் இனி ஒருவர் பிழைத்தாரில்லை எழு கலிங்கத்து ஓவியர்கள் எழுதிவைத்த – கலிங்:470/1

மேல்


இவருடன் (1)

கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன்
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே – கலிங்:338/1,2

மேல்


இவற்று (1)

ஏறி அருள அடுக்கும் இ நூறு களிறும் இவற்று எதிர் – கலிங்:336/1

மேல்


இவன் (5)

எ வருக்கமும் வியப்ப முறைசெய்த கதையும் இக்குவாகு இவன் மைந்தன் என வந்த பரிசும் – கலிங்:187/2
இவன் எமக்கு மகன் ஆகி இரவி குலம் பாரிக்க தகுவன் என்றே – கலிங்:237/2
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் – கலிங்:238/1
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் – கலிங்:238/1
பண்டு வசுதேவன் மகன் ஆகி நில மாதின் படர் களையும் மாயன் இவன் என்று தெளிவு எய்த – கலிங்:240/1

மேல்


இவன்-பால் (1)

இந்த நில குல பாவை இவன்-பால் சேர என்ன தவம் செய்திருந்தாள் என்ன தோன்றி – கலிங்:206/2

மேல்


இவனே (1)

அதன் முதற்கண் வரும் ஆதி முதல் மாயன் இவனே அப்ரமேயம் எனும் மெய்ப்ரியமதாக உடனே – கலிங்:182/1

மேல்


இவனை (1)

இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே – கலிங்:249/1

மேல்


இவுளி (3)

எதிர் பறப்பன விடு நுகமொடு கடிது இவுளி முற்படின் இது பரிபவம் எனும் – கலிங்:352/2
எடுத்து கைகள் வேகாமே இவுளி துணியிட்டு இரு மருங்கும் – கலிங்:552/1
பண்ணும் இவுளி செவி சுருளும் பரட்டின் பிளவும் படு கலிங்கர் – கலிங்:583/1

மேல்


இவுளியை (1)

அசைய உரத்து அழுத்தி இவுளியை அடு சவளத்து எடுத்தபொழுது அவை – கலிங்:437/1

மேல்


இவை (30)

அளக பாரம் மிசை அசைய மேகலைகள் அவிழ ஆபரணம் இவை எலாம் – கலிங்:53/1
கொக்கரித்து அலகை சுற்ற மற்று இவை குறைத்தலை பிணம் மிதப்ப பார் – கலிங்:163/2
அற்ற தோள் இவை அலைப்ப பார் உவை அறாத நீள் குடர் மிதப்ப பார் – கலிங்:166/1
பிணங்கள் பார் இவை கிடக்க நம்முடை பேய் அலாத சில பேய்கள் பார் – கலிங்:167/2
என்ற போதில் இவை மெய் எனா உடனிருந்த பேய் பதறி ஒன்றன் மேல் – கலிங்:168/1
அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே – கலிங்:175/2
எய்திய இடத்து உள நிமித்தம் இவை கேண்மோ – கலிங்:221/2
வீணை யாழ் குழல் தண்ணுமை வல்லவர் வேறு வேறு இவை நூறு விதம் பட – கலிங்:323/1
தங்கள் பொன் குடை சாமரம் என்று இவை தாங்கள் தம் கரத்தால் பணி மாறவே – கலிங்:325/2
ஆரம் இவை இவை பொன் கலம் ஆனை இவை இவை ஒட்டகம் – கலிங்:334/1
ஆரம் இவை இவை பொன் கலம் ஆனை இவை இவை ஒட்டகம் – கலிங்:334/1
ஆரம் இவை இவை பொன் கலம் ஆனை இவை இவை ஒட்டகம் – கலிங்:334/1
ஆரம் இவை இவை பொன் கலம் ஆனை இவை இவை ஒட்டகம் – கலிங்:334/1
ஆடல் அயம் இவை மற்று இவை ஆதி முடியொடு பெட்டகம் – கலிங்:334/2
ஆடல் அயம் இவை மற்று இவை ஆதி முடியொடு பெட்டகம் – கலிங்:334/2
ஏகவடம் இவை மற்று இவை யாதும் விலை இல் பதக்கமே – கலிங்:334/4
ஏகவடம் இவை மற்று இவை யாதும் விலை இல் பதக்கமே – கலிங்:334/4
இவையும் இவையும் மணி திரள் இனைய இவை கனக குவை – கலிங்:335/1
உவையும் உவையும் இலக்கணம் உடைய பிடி இவை உள் பகடு – கலிங்:335/3
உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே – கலிங்:335/4
உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே – கலிங்:335/4
அலகில் வெற்றியும் உரிமையும் இவை என அவயவத்தினில் எழுதிய அறிகுறி – கலிங்:353/1
என்று இவை உரைத்தலும் எனக்கு எதிர் உரைக்க இமையோர்களும் நடுங்குவர் புய – கலிங்:390/1
குன்று இவை செரு தொழில் பெறாது நெடு நாள் மெலிவு கொண்டபடி கண்டும் இலையோ – கலிங்:390/2
இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே – கலிங்:397/1
மருப்பொடு மருப்பு எதிர் பொருப்பு இவை என பொரு மத கரி மருப்பினிடையே – கலிங்:411/1
கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே – கலிங்:414/2
சயமகள் களப முலைக்கு அணியத்தகு தனி வடம் இவை என மத்தக முத்தினை – கலிங்:418/1
இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று – கலிங்:460/1
இங்கே தலையின் வேல் பாய்ந்த இவை மூழைகளா கொள்ளீரே – கலிங்:563/2

மேல்


இவையும் (2)

இவையும் இவையும் மணி திரள் இனைய இவை கனக குவை – கலிங்:335/1
இவையும் இவையும் மணி திரள் இனைய இவை கனக குவை – கலிங்:335/1

மேல்


இழந்த (2)

பகல் இழந்த நிறை பெற முயன்று மொழி பதறுவீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:29/2
இழந்த வேந்தர் எனையர் என்று எண்ணுகேன் – கலிங்:387/2

மேல்


இழந்து (1)

இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் – கலிங்:29/1

மேல்


இழிச்ச (1)

மற்றை கூழின் மிக நன்று வாரீர் இழிச்ச வாரீரே – கலிங்:551/2

மேல்


இழிச்சிய (1)

அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே – கலிங்:420/2

மேல்


இழிச்சீரே (1)

அடுத்து பிடித்து மெத்தெனவே அடுப்பின்-நின்றும் இழிச்சீரே – கலிங்:552/2

மேல்


இழிந்த (1)

வெம் களிற்றில் இழிந்த பின் வந்து அடி வீழ்ந்த மன்னவர் வெந்நிடும் முன் இடு – கலிங்:325/1

மேல்


இழிந்தது (1)

பெயல் ஆறு பரந்து நிறைந்து வரும் பேராறும் இழிந்தது பிற்படவே – கலிங்:368/2

மேல்


இழிவர் (1)

இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே – கலிங்:451/2

மேல்


இழுக்கும் (1)

இற்ற தாள் நரி இழுப்ப பார் அடி இழுக்கும் மூளையில் வழுக்கல் பார் – கலிங்:166/2

மேல்


இழுதை (1)

எல்லாம் கவிழ்த்து திகைத்திருக்கும் இழுதை பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:572/2

மேல்


இழுப்ப (1)

இற்ற தாள் நரி இழுப்ப பார் அடி இழுக்கும் மூளையில் வழுக்கல் பார் – கலிங்:166/2

மேல்


இழுப்புண்டு (1)

கயிற்றால் இழுப்புண்டு சாயாது நிற்கும் கழாய் ஒத்தல் காண்-மின்களோ – கலிங்:488/2

மேல்


இழை (1)

அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் – கலிங்:474/2

மேல்


இழைக்கும் (1)

இருவர் உரத்தின் உற்ற சுரிகையின் எதிரெதிர் புக்கு இழைக்கும் அளவினில் – கலிங்:439/1

மேல்


இள (7)

சூதளவு அளவு எனும் இள முலை துடியளவு அளவு எனும் நுண் இடை – கலிங்:21/1
புடைபட இள முலை வளர்-தொறும் பொறை அறிவுடையரும் நிலை தளர்ந்து – கலிங்:22/1
கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:33/2
செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி – கலிங்:52/1
இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே – கலிங்:250/2
முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ – கலிங்:391/2
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே – கலிங்:416/2

மேல்


இளக (1)

இளக மா முலைகள் இணையறாமல் வரும் இயல் நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:53/2

மேல்


இளநீர் (1)

எங்கும் உள மென் கதலி எங்கும் உள தண் கமுகம் எங்கும் உள பொங்கும் இளநீர்
எங்கும் உள பைம் குமிழ்கள் எங்கும் உள செங்குமுதம் எங்கும் உள செங்கயல்களே – கலிங்:295/1,2

மேல்


இளம் (3)

எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி – கலிங்:106/2
திங்களின் இளம் குழவி செம்மல் இவன் என்றும் செய்ய பரிதி குழவி ஐயன் இவன் என்றும் – கலிங்:238/1
யானை மேல் இளம் பிடியின் மேல் நிரைத்து இடையறாது போம் எறி கடற்கு இணை – கலிங்:291/1

மேல்


இளம்பிறையில் (1)

கூடும் இளம்பிறையில் குறு வெயர் முத்து உருள கொங்கை வடம் புரள செங்கழுநீர் அளக – கலிங்:62/1

மேல்


இளவரசில் (1)

இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே – கலிங்:249/1

மேல்


இளைஞர் (3)

முருகின் சிவந்த கழுநீரும் முதிரா இளைஞர் ஆருயிரும் – கலிங்:50/1
பொரும் கண் வேல் இளைஞர் மார்பின் ஊடுருவு புண்கள் தீர இரு கொங்கையின் – கலிங்:56/1
செக்க சிவந்த கழுநீரும் செகத்தில் இளைஞர் ஆருயிரும் – கலிங்:74/1

மேல்


இளைஞோர் (1)

இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில் – கலிங்:28/1

மேல்


இளைத்தன (1)

விலக்குக விலக்குக விளைத்தன என களி விளைத்தன இளைத்தன விலா – கலிங்:229/1

மேல்


இளைத்து (2)

ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ – கலிங்:86/2
ஓடி உடல் வியர்த்து உண்ணீரே உந்தி பறந்து இளைத்து உண்ணீரே – கலிங்:581/1

மேல்


இளையவர் (2)

இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே – கலிங்:399/2
அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே – கலிங்:401/1

மேல்


இற்ற (1)

இற்ற தாள் நரி இழுப்ப பார் அடி இழுக்கும் மூளையில் வழுக்கல் பார் – கலிங்:166/2

மேல்


இற்றைக்கு (1)

இரவு கனவு கண்ட பேய்க்கு இற்றைக்கு அன்றி நாளைக்கும் – கலிங்:576/1

மேல்


இற்றைவரையும் (1)

இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் – கலிங்:246/1

மேல்


இற (2)

மத கரி மருப்பு இற மதம் புலருமாலோ மட பிடி மருப்பு எழ மதம் பொழியுமாலோ – கலிங்:222/1
எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு – கலிங்:417/1

மேல்


இறகை (1)

இருப்பு கவந்தத்தின் மீது ஏறலும் சூரர் எஃகம் புதைக்க இறகை
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ – கலிங்:489/1,2

மேல்


இறவே (1)

திறம்பல் இலா விறல் யோகினி மாதர் சிரித்து விலா இறவே – கலிங்:172/2

மேல்


இறுக (1)

உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே – கலிங்:126/2

மேல்


இறுத்து (1)

எதிர் பொரு கரியின் மருப்பை உரத்தினில் இற எறி படையின் இறுத்து மிறைத்து எழு – கலிங்:417/1

மேல்


இறும் (3)

இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/4

மேல்


இறை (1)

இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன் – கலிங்:341/1

மேல்


இறைகள் (1)

அரசு சுமந்தன இறைகள் அவனி சுமந்தன புயமும் – கலிங்:272/2

மேல்


இறைச்சி (2)

கொய்த இறைச்சி உறுப்பு அனைத்தும் கொள்ளும் கூழை வெள்ளாட்டின் – கலிங்:568/1
பைதல் இறைச்சி தின்று உலர்ந்த பார்வை பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:568/2

மேல்


இறைஞ்சி (1)

கைதொழுது இறைஞ்சி அடியேன் வட கலிங்கத்து – கலிங்:221/1

மேல்


இறைஞ்சிடா (1)

கதங்களில் பொருது இறைஞ்சிடா அரசர் கால்களில் தளையும் நூல்களின் – கலிங்:274/1

மேல்


இறைஞ்சியே (1)

இந்த்ரசாலம் உள கற்று வந்தனென் இருந்து காண் என இறைஞ்சியே – கலிங்:161/2

மேல்


இறைஞ்சினர் (1)

அருவர் அருவர் எனா இறைஞ்சினர் அபயம் அபயம் எனா நடுங்கியே – கலிங்:452/2

மேல்


இறையையும் (1)

இவை கவர்ந்த பின் எழு கலிங்கர்-தம் இறையையும் கொடு பெயர்தும் என்று – கலிங்:460/1

மேல்


இறைவற்கு (1)

இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே – கலிங்:130/2

மேல்


இறைவி (2)

என்னும் இத நல் மொழி எடுத்து இறைவி சொல்லுவதன் முன்னம் இகல் கண்டது ஒரு பேய் – கலிங்:301/1
இடை பார்த்து திறை காட்டி இறைவி திரு புருவத்தின் – கலிங்:536/1

மேல்


இறைவீ (1)

கால களம் அது கண்டருள் இறைவீ கடிது எனவே – கலிங்:473/1

மேல்


இன் (4)

கூடிய இன் கனவு-அதனிலே கொடை நர_துங்கனொடு அணைவுறாது – கலிங்:24/1
கடல் கலக்க எழும் இன் அமுது-தன்னை ஒருவன் கடவுள் வானவர்கள் உண்ண அருள்செய்த கதையும் – கலிங்:190/1
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே – கலிங்:275/2
தேவர் இன் அருள் தழைக்கவே முனிவர் செய் தவம் பயன் விளைக்கவே – கலிங்:595/2

மேல்


இன்புறும் (1)

அமரி இன்புறும் அநாதி வரு சாதகர்களே – கலிங்:115/2

மேல்


இன்மையினால் (1)

வரு செரு ஒன்று இன்மையினால் மற்போரும் சொற்புலவோர் வாதப்போரும் – கலிங்:276/1

மேல்


இன்றியே (1)

இழிவர் சிலர் சிலர் தூறு மண்டுவர் இருவர் ஒரு வழி போகல் இன்றியே – கலிங்:451/2

மேல்


இன்று (7)

பகடு இடந்து கொள் பசும் குருதி இன்று தலைவீ பலிகொள் என்ற குரல் எண் திசை பிளந்து மிசைவான் – கலிங்:114/1
கடக்கம் அன்று அபயன் வென்று வென்றிகொள் கள பெரும் பரணி இன்று பார் – கலிங்:164/2
அகில வெற்பும் இன்று ஆனை ஆனவோ அடைய மாருதம் புரவி ஆனவோ – கலிங்:347/1
இன்று சீறினும் நாளை அ சேனை முன் – கலிங்:389/1
முழைகள் நுழைவர்கள் போரில் இன்று நம் முதுகு செயும் உபகாரம் என்பரே – கலிங்:453/2
விண்ணின் மொய்த்து எழு விமானங்களில் சுரர்களாய் மீது போம் உயிர்களே அன்றியே இன்று தம் – கலிங்:496/1
வைப்பு காணும் நமக்கு இன்று வாரீர் கூழை எல்லீரும் – கலிங்:549/1

மேல்


இன்றே (2)

ஈ கதுவும் குறியால் உய்ந்து இருக்கின்றேம் அன்றாகில் இன்றே சாதும் – கலிங்:219/2
எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் – கலிங்:463/1

மேல்


இன்ன (1)

இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே – கலிங்:284/2

மேல்


இன்னம் (1)

முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் – கலிங்:502/2

மேல்


இன்னும் (2)

இன்னும் உள கிடைப்பன இங்கு இருக்க என்ன யான் இருந்தேன் சில காலம் இருந்த நாளில் – கலிங்:177/2
துடைத்து நக்கி சுவை காணும் சூல் பேய்க்கு இன்னும் சொரியீரே – கலிங்:571/2

மேல்


இன (1)

இன முகில் முகிலொடும் எதிர்த்த போல் இரதமொடு இரதமும் எதிர்க்கவே – கலிங்:407/2

மேல்


இனம் (6)

நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த நெடும் குஞ்சி சிரத்தை தன் இனம் என்று எண்ணி – கலிங்:112/1
இசை பெற உயிரையும் இகழ்தரும் இளையவர் எறி சுறவு இனம் எனவே – கலிங்:399/2
அரியினொடு அரி இனம் அடர்ப்ப போல் அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே – கலிங்:408/2
குருதியின் நதி வெளி பரக்கவே குடை இனம் நுரை என மிதக்கவே – கலிங்:410/1
கவந்தம் ஆட முன்பு தம் களிப்பொடு ஆடு பேய் இனம்
நிவந்த ஆடல் ஆட்டுவிக்கும் நித்தகாரர் ஒக்குமே – கலிங்:432/1,2
பிறங்கு சோரி வாரியில் பிளிற்றி வீழ் களிற்று இனம்
கறங்கு வேலை நீர் உண கவிழ்ந்த மேகம் ஒக்குமே – கலிங்:434/1,2

மேல்


இனமும் (2)

பருந்து இனமும் கழுகு இனமும் தாமே உண்ண பதும முகம் மலர்ந்தாரை பார்-மின் பார்-மின் – கலிங்:477/2
பருந்து இனமும் கழுகு இனமும் தாமே உண்ண பதும முகம் மலர்ந்தாரை பார்-மின் பார்-மின் – கலிங்:477/2

மேல்


இனி (12)

எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை – கலிங்:26/1
இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
அ அணங்கை அகலாத அலகைகளை இனி பகர்வாம் – கலிங்:134/2
பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே – கலிங்:160/2
இ கணம் மாளும் இனி தவிர் விச்சை என கை விதிர்த்தலுமே – கலிங்:173/2
ஓய்கின்றேம் ஓய்வுக்கும் இனி ஆற்றேம் ஒருநாளைக்கொருநாள் நாங்கள் – கலிங்:214/1
காணலாம் வகை கண்டனம் நீ இனி காண்டல் வேண்டும் என கழல் போற்றவே – கலிங்:323/2
எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே – கலிங்:371/2
மடிகின்றன குடி கெடுகின்றனம் இனி வளைகின்றன படை பகை என்றே – கலிங்:372/2
விடு படை பெறுகிலர் மற்று இனி சிலர் விரை பரி விழ எறிதற்கு முற்பட – கலிங்:441/1
எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் – கலிங்:463/1
இவர்கள் மேல் இனி ஒருவர் பிழைத்தாரில்லை எழு கலிங்கத்து ஓவியர்கள் எழுதிவைத்த – கலிங்:470/1

மேல்


இனிதா (1)

தமக்கு ஒரு வாயொடு வாய் மூன்றும் தாம் இனிதா படைத்துக்கொண்டு – கலிங்:580/1

மேல்


இனிது (2)

இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே – கலிங்:4/2
பொறுத்த மலர் பாத மலர் மீது அணிய நல்கும் பூழியர் பிரான் அபயன் வாழ்க இனிது என்றே – கலிங்:16/2

மேல்


இனிய (2)

தேடுவீர் கடைகள் திற-மினோ இனிய தெரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:70/2
இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே – கலிங்:130/2

மேல்


இனைய (5)

கேழல் மேழி கலை யாளி வீணை சிலை கெண்டை என்று இனைய பல் கொடி – கலிங்:18/1
இரு சிறை வாரணப்போரும் இகல் மத வாரணப்போரும் இனைய கண்டே – கலிங்:276/2
இவையும் இவையும் மணி திரள் இனைய இவை கனக குவை – கலிங்:335/1
என எடுத்து உரைத்து அதிசயித்து நின்று இனைய மண்ணுளோர் அனைய விண்ணுளோர் – கலிங்:349/1
வேழம் இரதம் புரவி வெம் படைஞர் என்று இனைய நம் படை விரைந்து கடுக – கலிங்:393/1

மேல்


இனையாது (1)

ஆழ்ந்த குருதி மடு நீந்தி அங்கே இனையாது இங்கு ஏறி – கலிங்:509/1

மேல்