அ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 63
அக்கிரி 1
அகண்ட 1
அகப்பட்ட 1
அகப்பட்டேம் 1
அகப்படும் 1
அகப்பைகளாக 1
அகம் 2
அகல் 2
அகல 2
அகலத்து 3
அகலமும் 1
அகலாத 1
அகலாமல் 1
அகலிடத்தை 1
அகளங்கன் 2
அகற்றி 1
அகற்றும் 1
அகன்றவர் 1
அகன்று 2
அகில 1
அங்காந்த 1
அங்காந்து 2
அங்கு 3
அங்கும் 1
அங்குமிங்கும் 1
அங்குலியின் 1
அங்கே 1
அச்சமுறுத்துமாலோ 1
அசைந்து 2
அசைய 3
அசையில் 1
அசைவுற 2
அசைவுறும் 1
அஞ்சல் 1
அஞ்சலித்து 1
அஞ்சி 8
அஞ்சியே 1
அஞ்சினர் 1
அஞ்சு 1
அஞ்ஞான்று 1
அட்ட 2
அட்டகமும் 1
அட்டம் 1
அட்டு 1
அட 2
அடக்கம் 1
அடங்க 4
அடங்கலும் 3
அடங்கவும் 1
அடங்கவே 2
அடங்கின 2
அடர்க்கவே 1
அடர்த்து 2
அடர்ந்தன 1
அடர்ப்ப 1
அடல் 3
அடவிகள் 1
அடவியிலோ 1
அடி 15
அடிக்கடி 1
அடிக்கடியும் 1
அடிசில் 1
அடித்தலங்கள் 1
அடித்து 1
அடிப்ப 1
அடிப்பட 1
அடிப்பர் 1
அடிப்பாணர் 1
அடிமை 1
அடியவர் 1
அடியார் 1
அடியாள் 1
அடியிட்டு 1
அடியிட 1
அடியில் 2
அடியினால் 1
அடியேம் 1
அடியேமை 1
அடியேற்கு 1
அடியேன் 1
அடியேனை 1
அடியொடு 2
அடு 11
அடு-மின் 3
அடுக்களை 1
அடுக்கி 2
அடுக்கியே 3
அடுக்கும் 1
அடுத்த 1
அடுத்து 1
அடுநர் 1
அடுப்பாக 1
அடுப்பின்-நின்றும் 1
அடுப்பினில் 1
அடுப்பை 1
அடைக்க 1
அடைத்த 1
அடைத்தலை 1
அடைத்து 1
அடைத்தும் 1
அடைந்தன 2
அடைந்தனர் 2
அடைய 19
அடையவும் 1
அடையாளம் 1
அடையினும் 1
அடைவ 1
அடைவே 1
அண்டம் 2
அண்ணலை 1
அணங்கரசின் 1
அணங்கின் 2
அணங்கின்-பால் 1
அணங்கினுக்கு 2
அணங்கினை 1
அணங்கு 1
அணங்கும் 2
அணங்கே 2
அணங்கை 1
அணி 12
அணிகள் 1
அணிகொண்ட 1
அணித்தாம் 1
அணித்து 1
அணிந்தருளி 1
அணிய 1
அணியத்தகு 1
அணியின் 2
அணியீரே 1
அணுக்கிமாரும் 1
அணுகா 1
அணுகி 2
அணை-மின் 1
அணைத்த 1
அணைத்தனர் 1
அணைத்து 1
அணைதலும் 1
அணைந்த 1
அணைந்தருளி 1
அணைந்து 2
அணைப்பது 1
அணைபட 1
அணையும் 1
அணையை 1
அணைவார் 1
அணைவுறா 1
அணைவுறாது 1
அத்தமன 1
அதர 1
அதரத்தினளே 1
அதரத்து 1
அதற்கு 4
அதற்கே 1
அதன் 3
அதன்-கணே 1
அதனால் 1
அதனிடை 1
அதனின்-நின்று 1
அதனை 4
அதனையும் 1
அதிகை 2
அதிசயமுற்று 1
அதிசயித்து 1
அதிபதி 1
அதிர்ந்தன 1
அதிர்ந்து 1
அதிர்வன 3
அதிர்வு 1
அதிருமாலோ 1
அதின் 2
அது 11
அது-கொல் 2
அதுக்கி 1
அதுக்கீரே 1
அதுக்கும் 1
அதுவும் 1
அந்த 1
அந்தம் 1
அந்தர 1
அந்தரம் 2
அந்தி 1
அநாதி 1
அநேகம் 7
அநேகர் 5
அப்படி 4
அப்பால் 1
அப்புறம் 1
அப்பொழுதில் 1
அப்பொழுது 4
அப்பொழுதும் 1
அப்ரமேயம் 1
அபய 1
அபயம் 6
அபயர்க்கு 1
அபயற்கு 3
அபயன் 38
அபயன்-தன் 1
அபயன்-தன்னுடைய 1
அபிடேகம் 1
அம் 7
அம்பரத்தினிடை 1
அம்பு 3
அம்புகளாம் 1
அம்மனையாம் 1
அம்மா 4
அம்மானை 1
அம்மை 2
அமணர் 1
அமர் 5
அமர்ந்தே 1
அமரர் 2
அமரர்-தம் 2
அமரி 1
அமரில் 1
அமரின் 1
அமல 2
அமலனே 1
அமளி 2
அமளி-அதன் 1
அமுத 2
அமுதம் 2
அமுது 5
அமுது-தன்னை 1
அமைச்சர் 1
அமைத்த 2
அமைந்தது 1
அயங்களின் 1
அயம் 3
அயர்த்தன 1
அயன் 4
அயில் 1
அரச 2
அரசர் 18
அரசர்-தாமும் 1
அரசர்கள் 2
அரசருக்கு 1
அரசரும் 2
அரசன் 2
அரசனாய் 1
அரசனே 1
அரசு 5
அரசும் 1
அரசே 1
அரண் 5
அரண்களும் 1
அரணம் 2
அரணி 1
அரணிய 1
அரணும் 3
அரத்தமொடு 1
அரம்பையர் 1
அரமகளிர் 1
அரவணை 1
அரவமே 1
அரவு 1
அரவொடு 1
அரற்றும் 1
அரன் 1
அரி 6
அரி-தனை 1
அரிசி 7
அரிதாக 1
அரிதால் 1
அரிது 10
அரிதோ 1
அரிந்த 3
அரிந்திடு 1
அரிந்து 3
அரிய 10
அரியது 1
அரியினொடு 1
அரியும் 1
அரிவர் 1
அரிவராலோ 1
அரிவைமீர் 2
அரிவையர் 2
அரு 2
அருக்கன் 4
அருக்கனை 1
அருகாக 1
அருகிருந்து 1
அருகு 1
அருகே 3
அருத்தியின் 1
அருந்தி 1
அருமறை 1
அருமறையின் 1
அருமையின் 1
அருமையே 1
அருவர் 2
அருவிகள் 1
அருள் 8
அருள்கொண்டு 1
அருள்செய் 3
அருள்செய்த 1
அருள்செய்தனை 1
அருள்செயும் 1
அருள்வான் 1
அருள 4
அருளால் 1
அருளியே 1
அருளினை 1
அருளினோடும் 1
அருளு 1
அருளுதலும் 1
அருளும் 2
அருளுவீர் 2
அரை 1
அரைசரும் 1
அரையில் 2
அல்லது 2
அல்லர் 2
அல்லவே 1
அல்லவோ 2
அல்லால் 1
அலக்கு 2
அலகிட்டு 2
அலகில் 2
அலகினொடு 1
அலகு 1
அலகுகள் 1
அலகை 4
அலகைகளை 1
அலதி 1
அலந்தலை 1
அலம்பு 1
அலர் 1
அலற 1
அலறா 1
அலாத 1
அலால் 1
அலை 11
அலைத்து 1
அலைந்து 1
அலைப்ப 1
அலைய 2
அலையிட்டு 1
அவ்வளவும் 1
அவசமுற்று 1
அவதரித்தான் 1
அவதாரம் 2
அவதி 1
அவயவத்தின் 1
அவயவத்தினில் 1
அவயவம் 1
அவர் 9
அவர்-தம் 1
அவர்க்கு 1
அவர்கள் 2
அவரவர் 1
அவரை 1
அவள் 2
அவற்றின் 1
அவன் 9
அவன்-தன் 1
அவன்-பால் 1
அவனி 2
அவனிக்கு 1
அவனிபர்க்கு 1
அவனும் 11
அவனே 3
அவனை 1
அவனையும் 1
அவித்து 1
அவிந்த 1
அவிழ 1
அவுண 1
அவை 19
அவைக்கும் 1
அவையவை 1
அவையவைகள் 1
அவையும் 1
அழகின் 1
அழகு 1
அழகே 1
அழகோ 1
அழல் 2
அழல்படு 1
அழலை 1
அழன்று 1
அழி 2
அழிக்கவே 1
அழிக்கும் 1
அழிக்குமே 1
அழித்த 4
அழித்ததும் 1
அழித்தன 1
அழிந்த 2
அழிந்ததும் 1
அழிந்து 1
அழிய 2
அழியும் 1
அழுத்தி 1
அழுத்தும் 1
அழுமாலோ 1
அழுவீர் 1
அழைக்க 3
அழைக்குமே 1
அள்ளி 1
அளக 4
அளத்தி 1
அளப்பரிய 1
அளப்பன 1
அளவில் 4
அளவினில் 3
அளவீரே 1
அளவு 4
அளவும் 4
அளி 1
அளிக்கும் 2
அளிகள் 1
அளிகளை 1
அளித்த 4
அளித்திடும் 1
அளிப்பன 1
அளிப்பீர் 1
அளியால் 1
அற்ற 4
அற்றது 1
அற்றன 1
அற்று 5
அற்றேம் 2
அற 15
அறத்தொடு 1
அறம் 2
அறமும் 1
அறவும் 1
அறவே 1
அறாத 1
அறிக 2
அறிகிலம் 1
அறிகுறி 1
அறிஞர் 1
அறிதி 1
அறிந்தருளி 1
அறிந்திலை 1
அறிந்து 3
அறிய 1
அறியாத 2
அறியாது 1
அறியாதே 1
அறியீரோ 1
அறியும் 1
அறியேமோ 1
அறிவு 2
அறிவுடையரும் 1
அறு 1
அறுக்கும் 1
அறுகு 1
அறுத்தவர் 1
அறுத்தார் 1
அறுத்து 1
அறுப்போர் 1
அறை 4
அறைக 1
அறையை 1
அன்பு 1
அன்றாகில் 1
அன்றி 5
அன்றியே 1
அன்று 7
அன்றே 1
அன்றேல் 1
அன்றோ 7
அன்ன 1
அன்னது 1
அன்னை 2
அனக 1
அனந்தபன்மன் 1
அனந்தலினும் 1
அனல் 2
அனல்கள் 1
அனல்பட 1
அனலத்தினை 1
அனுக்கை 1
அனைத்தினும் 2
அனைத்து 3
அனைத்தும் 9
அனைத்துமே 1
அனைத்தையும் 1
அனைய 2
அனையவர் 1
அனையோன் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


அ (63)

அ நெடு மால் உதரம் போல் அருள் அபயன் தனி கவிகை – கலிங்:4/1
நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ
கனவு என கூறுவீர் தோழிமார் நகை முகம் கண்ட பின் தேறுவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:35/1,2
அ கானகத்தே உயிர் பறிப்பீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:73/2
உள் அ போர் இரண்டு நிறைவித்தாள் உறையும் காடு பாடுவாம் – கலிங்:75/2
தீய அ கொடிய கானக தரை திறந்த வாய்-தொறும் நுழைந்து தன் – கலிங்:79/1
ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு – கலிங்:80/1
ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ
பாதவம் புனல் பெறாது உணங்குவன பருகும் நம்மை என வெருவியே – கலிங்:81/1,2
செம் நெருப்பினை தகடு செய்து பார் செய்தது ஒக்கும் அ செம் தரை பரப்பு – கலிங்:82/1
அ நெருப்பினில் புகை திரண்டது ஒப்பு அல்லது ஒப்பு உறா அதனிடை புறா – கலிங்:82/2
அ நிலத்தின் மேல் வெம்மையை குறித்து அல்லவோ நிலத்து அடி இடாததே – கலிங்:84/2
விழி சுழல வரு பேய்த்தேர் மிதந்து வரு நீர் அ நீர் – கலிங்:90/1
சிதைந்த உடல் சுடு சுடலை பொடியை சூறை சீத்தடிப்ப சிதறிய அ பொடியால் செம்மை – கலிங்:91/1
மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் – கலிங்:92/1
வெடித்த கழை விசை தெறிப்ப தரை மேல் முத்தம் வீழ்ந்தன அ தரை புழுங்கி அழன்று மேன்மேல் – கலிங்:93/1
பல்கால் திண் திரை கரங்கள் கரையின் மேன்மேல் பாய் கடல்கள் நூக்குமது அ படர் வெம் கானில் – கலிங்:94/1
அணிகொண்ட குரங்கினங்கள் அலை கடலுக்கு அ பாலை – கலிங்:96/1
ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ – கலிங்:97/1
அவர் நிணத்தொடு அ குருதி நீர் குழைத்து அவர் கரும் தலை சுவர் அடுக்கியே – கலிங்:99/2
படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே – கலிங்:101/2
ஆண்டலைப்புள் அருகு அணைந்து பார்க்குமாலோ அணைதலும் அ சிரம் அச்சமுறுத்துமாலோ – கலிங்:112/2
ஒரு மலை மத்து வலித்து உலவு கயிற்றினும் மற்று உலகு பரித்த பணத்து உரக வடத்தினும் அ
பரு மணி முத்து நிரைத்து உடு மணி தைத்த இணை பரிபுரம் வைத்த தளிர் பத உகளத்தினளே – கலிங்:122/1,2
உரி மிசை அ கரியின் குடரொடு கட்செவி இட்டு ஒரு புரி இட்டு இறுக புனையும் உடுக்கையளே – கலிங்:126/2
சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே – கலிங்:127/2
கவள மத கரட கரி உரிவை கயிலை களிறு விருப்புறும் அ கனக முலை தரள – கலிங்:128/1
சிமைய வரை கனக திரள் உருக பரவை திரை சுவறி புகைய திசை சுடும் அ பொழுதத்து – கலிங்:130/1
அ மலைகள் அவள் வேண்டின் ஆகாதது ஒன்று உண்டோ – கலிங்:133/2
அ அணங்கை அகலாத அலகைகளை இனி பகர்வாம் – கலிங்:134/2
அஞ்சலித்து ஒருகால் அகலாமல் அ அணங்கினுக்கு அருகாக இருக்கவே – கலிங்:144/2
ஆளை சீறு களிற்று அபயன் பொரூஉம் அ களத்தில் அரசர் சிரம் சொரி – கலிங்:145/1
அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக – கலிங்:146/1
கொண்டு வந்த பேய் கூடிய போதில் அ குமரி மாதர் பெற குறள் ஆனவும் – கலிங்:150/2
அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது – கலிங்:158/1
பொருத்தி அ பிழை பொறுத்தனம் பிழை பொறாதது இல்லை இனி என்னவே – கலிங்:160/2
அ கணம் ஆளும் அணங்கினை வந்தனை செய்து கணங்கள் எலாம் – கலிங்:173/1
அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் – கலிங்:183/1
அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் – கலிங்:183/1
அ அருக்கன் மகன் ஆகி மனு மேதினி புரந்து அரிய காதலனை ஆவினது கன்று நிகர் என்று – கலிங்:187/1
ஒப்புற தனது தொல் மரபும் அ மரபின் மேல் உரைசெய் பல் புகழும் ஒன்றும் ஒழியாத பரிசே – கலிங்:208/2
அன்று இமய வெற்பினிடை நின்ற வரும் அ பேய் – கலிங்:220/2
அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனே அ பாரத போர் முடித்து பின்னை – கலிங்:232/1
அக்கிரி குலங்கள் விடும் அங்குலியின் நுண் திவலை அ செழியர் அஞ்சி விடும் அ – கலிங்:298/1
அக்கிரி குலங்கள் விடும் அங்குலியின் நுண் திவலை அ செழியர் அஞ்சி விடும் அ
திக்கில் உள நித்திலம் முகந்துகொடு வீசி ஒரு தென்றல் வருகின்றது எனவே – கலிங்:298/1,2
ஆடல் பாடல் அரம்பையர் ஒக்கும் அ அணுக்கிமாரும் அநேகர் இருக்கவே – கலிங்:321/2
அடைய அ திசை பகை துகைப்பன் என்று ஆசை கொண்டு அடல் தொண்டைமான் – கலிங்:342/1
விடை எனக்கு என புலி உயர்த்தவன் விடைகொடுக்க அ பொழுதிலே – கலிங்:342/2
முகில் அனைத்தும் அ தேர்கள் ஆனவோ மூரி வேலை போர்வீரர் ஆனவோ – கலிங்:347/2
தான் அரணம் உடைத்து என்று கருதாது வருவதும் அ தண்டு போலும் – கலிங்:377/2
கண்டு காண் உன் புய வலி நீயும் அ
தண்டு கொண்டு அவன் சக்கரம் வந்ததே – கலிங்:388/1,2
இன்று சீறினும் நாளை அ சேனை முன் – கலிங்:389/1
கயிறுகள் இவை என அ கரட கரி கரமொடு கரம் எதிர் தெற்றி வலிக்கவே – கலிங்:414/2
ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழித்தன உருவிய பிறை முக அ பகழி தலை – கலிங்:422/1
தைத்த போழ்தின் அ கரங்கள் சக்கரங்கள் ஒக்குமே – கலிங்:428/2
விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே – கலிங்:440/2
விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே – கலிங்:440/2
அ குவடும் அ கடலும் வளைந்து வெய்யோன் அத்தமன குவடு அணையும் அளவில் சென்றே – கலிங்:463/2
அ குவடும் அ கடலும் வளைந்து வெய்யோன் அத்தமன குவடு அணையும் அளவில் சென்றே – கலிங்:463/2
அ மலையோ இ மலையும் என்ன தெவ்வர் அழி குருதி நதி பரக்க அறுக்கும் போழ்தில் – கலிங்:465/2
ஓவா உரை ஓயும்படி உளது அ பொரு களமே – கலிங்:472/2
ஆல களம் உடையான் மகிழ் அமுது அ களம் அணுகி – கலிங்:473/2
அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் – கலிங்:474/2
அரமகளிர் அ உயிரை புணரா முன்னம் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:483/2
ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர் – கலிங்:485/1
சாதுரங்கம் தலைசுமந்து கமம் சூல் கொண்டு தனிப்படும் கார் என வரும் அ தன்மை காண்-மின் – கலிங்:501/2

மேல்


அக்கிரி (1)

அக்கிரி குலங்கள் விடும் அங்குலியின் நுண் திவலை அ செழியர் அஞ்சி விடும் அ – கலிங்:298/1

மேல்


அகண்ட (1)

அரணி வேள்வியில் அகப்படும் அகண்ட உருவாய் அரவணை துயிலும் ஆதி முதலாக அபயன் – கலிங்:185/1

மேல்


அகப்பட்ட (1)

அரைசரும் தாமும் கட்டுண்டு அகப்பட்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:458/2

மேல்


அகப்பட்டேம் (1)

ஆட போந்து அகப்பட்டேம் கரந்தோம் என்றே அரி-தனை விட்டு உயிர் பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:467/2

மேல்


அகப்படும் (1)

அரணி வேள்வியில் அகப்படும் அகண்ட உருவாய் அரவணை துயிலும் ஆதி முதலாக அபயன் – கலிங்:185/1

மேல்


அகப்பைகளாக (1)

அளப்பரிய குளப்பு கால் அகப்பைகளாக கொள்ளீரே – கலிங்:548/2

மேல்


அகம் (2)

கயல் ஒளித்த கடும் சுரம் போல் அகம் காந்து வெம் பசியில் புறம் தீந்தவும் – கலிங்:143/2
கணக்க பேய்க்கும் அகம் களிக்க கையால் எடுத்து வாரீரே – கலிங்:577/2

மேல்


அகல் (2)

வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் – கலிங்:500/1
வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் – கலிங்:500/2

மேல்


அகல (2)

கலவி களியின் மயக்கத்தால் கலை போய் அகல கலை மதியின் – கலிங்:34/1
பரிவு அகல தழுவி புணர் கலவிக்கு உருகி படர் சடை முக்கண் உடை பரமர் கொடுத்த களிற்று – கலிங்:126/1

மேல்


அகலத்து (3)

இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி – கலிங்:208/1
சதுரர்கள் மணி அகலத்து மருப்பு அவை சயமகள் களப முலை குறி ஒத்ததே – கலிங்:417/2
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு – கலிங்:442/1

மேல்


அகலமும் (1)

உற்ற வாய் அம்பு தம் பரிசையும் கருவியும் உருவி மார்பு அகலமும் உருவி வீழ் செருநர் வில் – கலிங்:495/1

மேல்


அகலாத (1)

அ அணங்கை அகலாத அலகைகளை இனி பகர்வாம் – கலிங்:134/2

மேல்


அகலாமல் (1)

அஞ்சலித்து ஒருகால் அகலாமல் அ அணங்கினுக்கு அருகாக இருக்கவே – கலிங்:144/2

மேல்


அகலிடத்தை (1)

ஆழிகள் ஏழும் ஒர் ஆழியின் கீழ் அடிப்பட வந்த அகலிடத்தை
ஊழி-தொறு ஊழியும் காத்தளிக்கும் உலகு உய்ய வந்தானை வாழ்த்தினவே – கலிங்:593/1,2

மேல்


அகளங்கன் (2)

அகளங்கன் நமக்கு இரங்கான் அரசர் இடும் திறைக்கு அருள்வான் அவன்-தன் யானை – கலிங்:218/1
நிருபர் அணி வென்ற அகளங்கன் மத யானை நிகளங்களொடு நிற்பன அதற்கு – கலிங்:227/1

மேல்


அகற்றி (1)

இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் – கலிங்:246/1

மேல்


அகற்றும் (1)

இருள் முழுதும் அகற்றும் விதுகுலத்தோன் தேவி இகல் விளங்கு தபன குலத்து இராசராசன் – கலிங்:234/1

மேல்


அகன்றவர் (1)

மெய்யில் அணைத்து உருகி பைய அகன்றவர் தாம் மீள்வர் என கருதி கூடல் விளைத்து அறவே – கலிங்:51/1

மேல்


அகன்று (2)

நால் ஆறும் அகன்று ஒரு பெண்ணை எனும் நதி ஆறு கடந்து நடந்து உடனே – கலிங்:367/2
விட்டு அகன்று போகிலாது மீள்வ போலும் மீளுமே – கலிங்:433/2

மேல்


அகில (1)

அகில வெற்பும் இன்று ஆனை ஆனவோ அடைய மாருதம் புரவி ஆனவோ – கலிங்:347/1

மேல்


அங்காந்த (1)

மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் – கலிங்:92/1

மேல்


அங்காந்து (2)

அவதி இல்லா சுவை கூழ் கண்டு அங்காந்து அங்காந்து அடிக்கடியும் – கலிங்:565/1
அவதி இல்லா சுவை கூழ் கண்டு அங்காந்து அங்காந்து அடிக்கடியும் – கலிங்:565/1

மேல்


அங்கு (3)

ஆதவம் பருகும் என்று நின்ற நிழல் அங்கு நின்று குடிபோனது அ – கலிங்:81/1
எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/2
என் செய பாவிகாள் இங்கு இருப்பது அங்கு இருப்ப முன்னே – கலிங்:304/1

மேல்


அங்கும் (1)

அங்கும் இருக்க பயப்படுவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:68/2

மேல்


அங்குமிங்கும் (1)

ஆந்தை பாந்தி இருப்ப துரிஞ்சில் புக்கு அங்குமிங்கும் உலாவு செவியின – கலிங்:140/2

மேல்


அங்குலியின் (1)

அக்கிரி குலங்கள் விடும் அங்குலியின் நுண் திவலை அ செழியர் அஞ்சி விடும் அ – கலிங்:298/1

மேல்


அங்கே (1)

ஆழ்ந்த குருதி மடு நீந்தி அங்கே இனையாது இங்கு ஏறி – கலிங்:509/1

மேல்


அச்சமுறுத்துமாலோ (1)

ஆண்டலைப்புள் அருகு அணைந்து பார்க்குமாலோ அணைதலும் அ சிரம் அச்சமுறுத்துமாலோ – கலிங்:112/2

மேல்


அசைந்து (2)

ஆடி அசைந்து அசைந்து உண்ணீரே அற்றது அற அறிந்து உண்ணீரே – கலிங்:581/2
ஆடி அசைந்து அசைந்து உண்ணீரே அற்றது அற அறிந்து உண்ணீரே – கலிங்:581/2

மேல்


அசைய (3)

அளக பாரம் மிசை அசைய மேகலைகள் அவிழ ஆபரணம் இவை எலாம் – கலிங்:53/1
வேழம் ஒன்று உகைத்து ஆலி விண்ணின்-வாய் விசை அடங்கவும் அசைய வென்றதும் – கலிங்:200/1
அசைய உரத்து அழுத்தி இவுளியை அடு சவளத்து எடுத்தபொழுது அவை – கலிங்:437/1

மேல்


அசையில் (1)

உபய தனம் அசையில் ஒடியும் இடை நடையை ஒழியும் ஒழியும் என ஒண் சிலம்பு – கலிங்:58/1

மேல்


அசைவுற (2)

சுரி குழல் அசைவுற அசைவுற துயில் எழு மயில் என மயில் என – கலிங்:23/1
சுரி குழல் அசைவுற அசைவுற துயில் எழு மயில் என மயில் என – கலிங்:23/1

மேல்


அசைவுறும் (1)

அரவொடு திக்கயம் அப்பொழுது பரித்த இடத்து அடியிட உள் குழிவுற்று அசைவுறும் அப்பொழுதில் – கலிங்:124/1

மேல்


அஞ்சல் (1)

அரசர் அஞ்சல் என அடி இரண்டும் அவர் முடியின் வைத்தருளி அரசர் மற்று – கலிங்:337/1

மேல்


அஞ்சலித்து (1)

அஞ்சலித்து ஒருகால் அகலாமல் அ அணங்கினுக்கு அருகாக இருக்கவே – கலிங்:144/2

மேல்


அஞ்சி (8)

பிழை நினைந்து உருகி அணைவுறா மகிழ்நர் பிரிதல் அஞ்சி விடு கண்கள் நீர் – கலிங்:72/1
ஆடுகின்ற சிறை வெம் பருந்தின் நிழல் அஞ்சி அ கடு வனத்தை விட்டு – கலிங்:80/1
அழைக்க என்றலும் அழைக்க வந்து அணுகி அஞ்சி அஞ்சி உனது ஆணையின் – கலிங்:159/1
அழைக்க என்றலும் அழைக்க வந்து அணுகி அஞ்சி அஞ்சி உனது ஆணையின் – கலிங்:159/1
அஞ்சி ஓடும் மத யானை பார் உதிர ஆறும் ஓடுவன நூறு பார் – கலிங்:165/2
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை – கலிங்:176/1
அக்கிரி குலங்கள் விடும் அங்குலியின் நுண் திவலை அ செழியர் அஞ்சி விடும் அ – கலிங்:298/1
முதுகு வடுப்படும் என்ற வடுவை அஞ்சி முன்னம் வடுப்பட்டாரை இன்னம் காண்-மின் – கலிங்:502/2

மேல்


அஞ்சியே (1)

அஞ்சியே கழல் கெட கூடலில் பொருது சென்று அணி கடை குழையிலே விழ அடர்த்து எறிதலால் – கலிங்:32/1

மேல்


அஞ்சினர் (1)

ஒருவர் ஒருவரின் ஓட முந்தினர் உடலின் நிழலினை ஓட அஞ்சினர்
அருவர் அருவர் எனா இறைஞ்சினர் அபயம் அபயம் எனா நடுங்கியே – கலிங்:452/1,2

மேல்


அஞ்சு (1)

பிண மெத்தை அஞ்சு அடுக்கி பேய் அணையை முறித்திட்டு தூய வெள்ளை – கலிங்:154/1

மேல்


அஞ்ஞான்று (1)

போதம் கொள் மாண் உருவாய் புவி இரந்த அஞ்ஞான்று புகன்று சென்ற – கலிங்:243/1

மேல்


அட்ட (2)

குருதியும் குடரும் கலந்து அட்ட வெம் கூழ் தெறித்து ஒரு கண் குருடு ஆனவும் – கலிங்:147/2
கிடைக்க பொருது மணலூரில் கீழ்நாள் அட்ட பரணி கூழ் – கலிங்:564/1

மேல்


அட்டகமும் (1)

வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே – கலிங்:183/2

மேல்


அட்டம் (1)

அட்டம் இட்ட நெடும் கழை காணில் என் அன்னை அன்னை என்று ஆலும் குழவிய – கலிங்:142/1

மேல்


அட்டு (1)

வண்டல் பாய் பொன்னி நாடனை வாழ்த்தி மா மதுரை வெம் களத்தே மதுரிக்க அட்டு
உண்ட கூழொடு நாவும் சுருண்டு புக்கு உள் விழுந்து அற ஊமைகள் ஆனவும் – கலிங்:148/1,2

மேல்


அட (2)

மறிமாடீ குதிர்வயிறீ கூழ் அட வாரீர் கூழ் அட வாரீரே – கலிங்:504/2
மறிமாடீ குதிர்வயிறீ கூழ் அட வாரீர் கூழ் அட வாரீரே – கலிங்:504/2

மேல்


அடக்கம் (1)

அடக்கம் அன்று இது கிடக்க எம்முடைய அம்மை வாழ்க என எம்மை பார் – கலிங்:164/1

மேல்


அடங்க (4)

எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை – கலிங்:26/1
திரை செய் கடல் ஒலி அடங்க திசை நான்கின் படை நான்கும் திரண்ட ஆங்கே – கலிங்:279/2
எழு தூளி அடங்க நடந்து உதயத்து ஏகும் திசை கண்டு அது மீள விழும் – கலிங்:362/1
பௌவம் அடங்க வளைந்த குடை பண்டித சோழன் மலர் கழலில் – கலிங்:532/1

மேல்


அடங்கலும் (3)

குரக்கு வாதம் பிடித்த விதத்தினில் குடி அடங்கலும் கூன் முதுகு ஆனவும் – கலிங்:151/2
நிணங்கள் பார் நிண மணம் கனிந்தன நிலங்கள் பார் நிலம் அடங்கலும்
பிணங்கள் பார் இவை கிடக்க நம்முடை பேய் அலாத சில பேய்கள் பார் – கலிங்:167/1,2
பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் – கலிங்:189/2

மேல்


அடங்கவும் (1)

வேழம் ஒன்று உகைத்து ஆலி விண்ணின்-வாய் விசை அடங்கவும் அசைய வென்றதும் – கலிங்:200/1

மேல்


அடங்கவே (2)

வெம் கத களிற்றின் படத்தினால் வெளி அடங்கவே மிசை கவிக்கவே – கலிங்:103/2
செறியும் அடவியிலோ கரந்தது தெரிய அரியது எனா அடங்கவே – கலிங்:449/2

மேல்


அடங்கின (2)

அதிர்ந்தன நாலு திசைகள் அடங்கின ஏழு கடல்கள் – கலிங்:359/1
அயங்களின் வாயின் நுரையின் அடங்கின தூளி அடைய – கலிங்:361/2

மேல்


அடர்க்கவே (1)

அரியினொடு அரி இனம் அடர்ப்ப போல் அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே – கலிங்:408/2

மேல்


அடர்த்து (2)

அஞ்சியே கழல் கெட கூடலில் பொருது சென்று அணி கடை குழையிலே விழ அடர்த்து எறிதலால் – கலிங்:32/1
அப்படி கலிங்கர் ஓட அடர்த்து எறி சேனை வீரர் – கலிங்:455/1

மேல்


அடர்ந்தன (1)

திரைகள் திசைமலையோடு அடர்ந்தன திமில குமிலம் எலாம் விளைந்தவே – கலிங்:447/2

மேல்


அடர்ப்ப (1)

அரியினொடு அரி இனம் அடர்ப்ப போல் அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே – கலிங்:408/2

மேல்


அடல் (3)

அடல் நாக எலும்பு எடுத்து நரம்பில் கட்டி அடி தடியும் பிடித்து அமரின் மடிந்த வீரர் – கலிங்:156/1
அடைய அ திசை பகை துகைப்பன் என்று ஆசை கொண்டு அடல் தொண்டைமான் – கலிங்:342/1
குவடு பற்றியது அவன் அடல் படை அது குணிப்பு அரிது எனலுமே – கலிங்:462/2

மேல்


அடவிகள் (1)

அடவிகள் பொடிபட அருவிகள் அனல்பட அரு வரை துகள்படவே – கலிங்:400/2

மேல்


அடவியிலோ (1)

செறியும் அடவியிலோ கரந்தது தெரிய அரியது எனா அடங்கவே – கலிங்:449/2

மேல்


அடி (15)

அ நிலத்தின் மேல் வெம்மையை குறித்து அல்லவோ நிலத்து அடி இடாததே – கலிங்:84/2
அடி கழுத்தின் நெடும் சிரத்தை அரிவராலோ அரிந்த சிரம் அணங்கின் கை கொடுப்பராலோ – கலிங்:111/1
எ அணங்கும் அடி வணங்க இ பெருமை படைத்து உடைய – கலிங்:134/1
அடல் நாக எலும்பு எடுத்து நரம்பில் கட்டி அடி தடியும் பிடித்து அமரின் மடிந்த வீரர் – கலிங்:156/1
இற்ற தாள் நரி இழுப்ப பார் அடி இழுக்கும் மூளையில் வழுக்கல் பார் – கலிங்:166/2
அனைத்து அறமும் ஒக்க அடி வைக்க அடி வைத்தே அறத்தொடு மற துறை நடக்க நடை கற்றே – கலிங்:239/2
அனைத்து அறமும் ஒக்க அடி வைக்க அடி வைத்தே அறத்தொடு மற துறை நடக்க நடை கற்றே – கலிங்:239/2
அறை கழல் அரசர் அப்பொழுது அடி மிசை அறுகு எடுத்திட – கலிங்:264/1
வெம் களிற்றில் இழிந்த பின் வந்து அடி வீழ்ந்த மன்னவர் வெந்நிடும் முன் இடு – கலிங்:325/1
சொன்ன தனங்கள் கொணர்ந்தனம் என்று அடி சூடு கரங்களொடே – கலிங்:333/2
அரசர் அஞ்சல் என அடி இரண்டும் அவர் முடியின் வைத்தருளி அரசர் மற்று – கலிங்:337/1
கடலிடத்து இறும் இடி என அடி இடு கவனம் மிக்கன கதழ் பரி கடுகவே – கலிங்:351/4
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ – கலிங்:353/2
சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே – கலிங்:471/2
அடி சூடும் முடி எண்ணில் ஆயிரம் நூறாயிரமே – கலிங்:537/2

மேல்


அடிக்கடி (1)

அலக்கு உக அலக்கு உக அடிக்கடி சிரித்தன அயர்த்தன பசித்த பசியே – கலிங்:229/2

மேல்


அடிக்கடியும் (1)

அவதி இல்லா சுவை கூழ் கண்டு அங்காந்து அங்காந்து அடிக்கடியும்
பவதி பிட்சாந்தேகி எனும் பனவ பேய்க்கு வாரீரே – கலிங்:565/1,2

மேல்


அடிசில் (1)

ஒன்று கால் முறிய மேல் விழுந்து அடிசில் உண்ண எண்ணி வெறும் மண்ணின் மேல் – கலிங்:168/2

மேல்


அடித்தலங்கள் (1)

பன்னிரண்டும் ஆறிரண்டும் படைத்துடையான் அடித்தலங்கள் பணிதல் செய்வாம் – கலிங்:11/2

மேல்


அடித்து (1)

ஆடல் துரங்கம் பிடித்து ஆளை ஆளோடு அடித்து புடைத்து அ இரும் புண்ணின் நீர் – கலிங்:485/1

மேல்


அடிப்ப (1)

பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் – கலிங்:217/1

மேல்


அடிப்பட (1)

ஆழிகள் ஏழும் ஒர் ஆழியின் கீழ் அடிப்பட வந்த அகலிடத்தை – கலிங்:593/1

மேல்


அடிப்பர் (1)

அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு – கலிங்:442/1

மேல்


அடிப்பாணர் (1)

ஆனை மணியினை தாளம் பிடித்து கும்பிட்டு அடிப்பாணர் என பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:469/2

மேல்


அடிமை (1)

உதடுகளில் பாதியும் தின்று ஒறுவாய் ஆனேம் உனக்கு அடிமை அடியேமை ஓட பாராய் – கலிங்:217/2

மேல்


அடியவர் (1)

அரசர் சீறுவரேனும் அடியவர்
உரைசெயாது ஒழியார்கள் உறுதியே – கலிங்:379/1,2

மேல்


அடியார் (1)

உன்னுடைய பழ அடியார் அடியாள் தெய்வ உருத்திரயோகினி என்பாள் உனக்கு நன்மை – கலிங்:177/1

மேல்


அடியாள் (1)

உன்னுடைய பழ அடியார் அடியாள் தெய்வ உருத்திரயோகினி என்பாள் உனக்கு நன்மை – கலிங்:177/1

மேல்


அடியிட்டு (1)

பொருநர்கள் சிலர்-தம் உரத்தினில் கவிழ் புகர் முகம் மிசை அடியிட்டு அதின் பகை – கலிங்:440/1

மேல்


அடியிட (1)

அரவொடு திக்கயம் அப்பொழுது பரித்த இடத்து அடியிட உள் குழிவுற்று அசைவுறும் அப்பொழுதில் – கலிங்:124/1

மேல்


அடியில் (2)

இ துயில் மெய் துயிலே என்று குறித்து இளைஞோர் இது புலவிக்கு மருந்து என மனம் வைத்து அடியில்
கைத்தலம் வைத்தலுமே பொய் துயில் கூர் நயன கடை திறவா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:28/1,2
அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே – கலிங்:374/2

மேல்


அடியினால் (1)

அடியினால் மிதிபட்ட அரு வரை நூறாயிரமே – கலிங்:538/2

மேல்


அடியேம் (1)

நிகளம் பூண்டன அடியேம் நெடும் பசியால் அற உலர்ந்து நெற்றாய் அற்றேம் – கலிங்:218/2

மேல்


அடியேமை (1)

உதடுகளில் பாதியும் தின்று ஒறுவாய் ஆனேம் உனக்கு அடிமை அடியேமை ஓட பாராய் – கலிங்:217/2

மேல்


அடியேற்கு (1)

அடைத்த செவிகள் திறந்தனவால் அடியேற்கு என்று கடைவாயை – கலிங்:571/1

மேல்


அடியேன் (1)

கைதொழுது இறைஞ்சி அடியேன் வட கலிங்கத்து – கலிங்:221/1

மேல்


அடியேனை (1)

அ பேயின் ஒரு முது பேய் வந்து நின்று இங்கு அடியேனை விண்ணப்பம் செய்க என்றது – கலிங்:158/1

மேல்


அடியொடு (2)

அரிது அரிது இதுவும் என பரி உய்ப்பவர் அடியொடு முடிகள் துணித்து விழுத்துமே – கலிங்:422/2
அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் – கலிங்:423/1

மேல்


அடு (11)

அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக – கலிங்:146/1
ஆனை சாய அடு பரி ஒன்று உகைத்து ஐம்படை பருவத்து அபயன் பொரும் – கலிங்:149/1
வெம் களத்தில் அடு மடை பேய் குலம் வேலை புக்கு விரல்கள் திறந்தவும் – கலிங்:152/2
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே – கலிங்:288/1
ஆடி வரு பேய்களின் அலந்தலை தவிர்த்து அடு பறந்தலை அறிந்து அதனின்-நின்று – கலிங்:311/1
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே – கலிங்:420/2
அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின – கலிங்:421/1
அசைய உரத்து அழுத்தி இவுளியை அடு சவளத்து எடுத்தபொழுது அவை – கலிங்:437/1
அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே – கலிங்:441/2
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு – கலிங்:442/1
ஒக்க அடு செம் களம் பங்கய பொய்கை ஆமாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:487/2

மேல்


அடு-மின் (3)

குளம் மடை பட்டது போலும் குருதி ஆடி கூழ் அடு-மின் என்று அருள கும்பிட்டு ஆங்கே – கலிங்:503/2
ஆகாய மேல்கட்டி அதன் கீழே அடுக்களை கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:516/2
அழி மதத்த மத்தகத்தை அடுப்பாக கடுப்பா கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:517/2

மேல்


அடுக்களை (1)

ஆகாய மேல்கட்டி அதன் கீழே அடுக்களை கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:516/2

மேல்


அடுக்கி (2)

பிண மெத்தை அஞ்சு அடுக்கி பேய் அணையை முறித்திட்டு தூய வெள்ளை – கலிங்:154/1
ஈண்டும் செருவில் படு வீரர் எறியும் பாராவளை அடுக்கி
வேண்டும் அளவும் வாய் நெகிழ்த்து விடுகம்பிகளா புனையீரே – கலிங்:511/1,2

மேல்


அடுக்கியே (3)

அவர் நிணத்தொடு அ குருதி நீர் குழைத்து அவர் கரும் தலை சுவர் அடுக்கியே – கலிங்:99/2
படி பரப்பி அ பரும யானையின் பழு எலும்பினில் பா அடுக்கியே – கலிங்:101/2
கரி துணிபடும் உடல் அடுக்கியே கரை என இரு புடை கிடக்கவே – கலிங்:410/2

மேல்


அடுக்கும் (1)

ஏறி அருள அடுக்கும் இ நூறு களிறும் இவற்று எதிர் – கலிங்:336/1

மேல்


அடுத்த (1)

இடத்திடை வலத்திடை இருத்திய துணை கரம் நிகர்த்தன அடுத்த கரியின் – கலிங்:413/1

மேல்


அடுத்து (1)

அடுத்து பிடித்து மெத்தெனவே அடுப்பின்-நின்றும் இழிச்சீரே – கலிங்:552/2

மேல்


அடுநர் (1)

வெருவிய அடுநர் தம்முடை வடிவு இது என விரி தலை-அதனொடு மறிவன சிலசில – கலிங்:589/2

மேல்


அடுப்பாக (1)

அழி மதத்த மத்தகத்தை அடுப்பாக கடுப்பா கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:517/2

மேல்


அடுப்பின்-நின்றும் (1)

அடுத்து பிடித்து மெத்தெனவே அடுப்பின்-நின்றும் இழிச்சீரே – கலிங்:552/2

மேல்


அடுப்பினில் (1)

அற்று வீழ் ஆனை பானை அடுப்பினில் ஏற்றும் அம்மா – கலிங்:518/2

மேல்


அடுப்பை (1)

அழலை கையில் கொள்ளாமே அடுப்பை அவித்து கை துடுப்பால் – கலிங்:550/1

மேல்


அடைக்க (1)

படும் குருதி கடும் புனலை அடைக்க பாய்ந்த பல குதிரை தறி போன்ற பரிசு காண்-மின் – கலிங்:476/2

மேல்


அடைத்த (1)

அடைத்த செவிகள் திறந்தனவால் அடியேற்கு என்று கடைவாயை – கலிங்:571/1

மேல்


அடைத்தலை (1)

தொளை இசைப்பவும் திசையிப செவி தொளை அடைத்தலை தொடரவே – கலிங்:344/2

மேல்


அடைத்து (1)

தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல – கலிங்:464/1

மேல்


அடைத்தும் (1)

வருவார் கொழுநர் என திறந்தும் வாரார் கொழுநர் என அடைத்தும்
திருகும் குடுமி விடியளவும் தேயும் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:69/1,2

மேல்


அடைந்தன (2)

நிழலில் அடைந்தன திசைகள் நெறியில் அடைந்தன மறைகள் – கலிங்:270/1
நிழலில் அடைந்தன திசைகள் நெறியில் அடைந்தன மறைகள் – கலிங்:270/1

மேல்


அடைந்தனர் (2)

கழலில் அடைந்தனர் உதியர் கடலில் அடைந்தனர் செழியர் – கலிங்:270/2
கழலில் அடைந்தனர் உதியர் கடலில் அடைந்தனர் செழியர் – கலிங்:270/2

மேல்


அடைய (19)

அடைய மதுகரம் எழுவது விழுவதாம் அளக வனிதையர் அணி கடை திற-மினோ – கலிங்:57/2
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே – கலிங்:125/2
ஆர் காப்பார் எங்களை நீ அறிந்தருளி காப்பது அல்லால் அடைய பாழாம் – கலிங்:213/1
அரன் உறையும்படி மலைகள் அடைய விளங்கின அனையோன் – கலிங்:268/1
அரி துயிலும்படி கடல்கள் அடைய விளங்கின கவினின் – கலிங்:269/1
நடைகள் மென் சொல் என்று அடைய ஒப்பிலா நகை மணி கொடி தொகை பரக்கவே – கலிங்:294/2
வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே – கலிங்:297/2
கலிங்கர் குருதி குருதி கலிங்கம் அடைய அடைய – கலிங்:302/1
கலிங்கர் குருதி குருதி கலிங்கம் அடைய அடைய
மெலிந்த உடல்கள் தடி-மின் மெலிந்த உடல்கள் தடி-மின் – கலிங்:302/1,2
கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன் – கலிங்:338/1
அடைய அ திசை பகை துகைப்பன் என்று ஆசை கொண்டு அடல் தொண்டைமான் – கலிங்:342/1
அகில வெற்பும் இன்று ஆனை ஆனவோ அடைய மாருதம் புரவி ஆனவோ – கலிங்:347/1
அயங்களின் வாயின் நுரையின் அடங்கின தூளி அடைய – கலிங்:361/2
தண் ஆரின் மலர் திரள் தோள் அபயன் தான் ஏவிய சேனை தனக்கு அடைய
கண் ஆகிய சோழன் சக்கரம் ஆம் கருணாகரன் வாரண மேல் கொளவே – கலிங்:363/1,2
அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே – கலிங்:370/2
அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே – கலிங்:374/2
அபயன் விடு படை ஏழ் கலிங்கமும் அடைய ஒரு முகம் ஆகி முந்தவே – கலிங்:444/2
சுவர்கள் மேல் உடல் அன்றி உடல்கள் எங்கும் தொடர்ந்து பிடித்து அறுத்தார் முன் அடைய ஆங்கே – கலிங்:470/2
களம் அடைய காட்டுதற்கு முடிவது அன்று கவிழும் மத கரி சொரிய குமிழி விட்டு – கலிங்:503/1

மேல்


அடையவும் (1)

மிடை கொடி பிறழ்வன மறி கடல் அடையவும் மிளிர்வன கயல் எனவே – கலிங்:397/2

மேல்


அடையாளம் (1)

அவனிபர்க்கு புரந்தரனாம் அடையாளம் அவயவத்தின் அடைவே நோக்கி – கலிங்:237/1

மேல்


அடையினும் (1)

தனி விசும்பு அடையினும் படைஞர் கண் தவிர்கிலா – கலிங்:522/1

மேல்


அடைவ (1)

அடைவ அப்பொழுது அவர்கள் கைக்கொளும் அவை கணிப்பதும் அருமையே – கலிங்:459/2

மேல்


அடைவே (1)

அவனிபர்க்கு புரந்தரனாம் அடையாளம் அவயவத்தின் அடைவே நோக்கி – கலிங்:237/1

மேல்


அண்டம் (2)

அருமறையின் நெறி காட்ட அயன் பயந்த நிலமகளை அண்டம் காக்கும் – கலிங்:2/1
அண்டம் உறு குல கிரிகள் அவள் ஒருகால் இரு காதில் – கலிங்:132/1

மேல்


அண்ணலை (1)

ஆதி மால் அமல நாபி கமலத்து அயன் உதித்து அயன் மரீசி எனும் அண்ணலை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/1

மேல்


அணங்கரசின் (1)

அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே – கலிங்:175/2

மேல்


அணங்கின் (2)

ஒரு பொழுதும் தரித்தன்றி ஊடுபோக்கு அரிது அணங்கின் காடு என்று அன்றோ – கலிங்:85/2
அடி கழுத்தின் நெடும் சிரத்தை அரிவராலோ அரிந்த சிரம் அணங்கின் கை கொடுப்பராலோ – கலிங்:111/1

மேல்


அணங்கின்-பால் (1)

கதம் பெற்று ஆர்க்கும் செறுநர் விழி கனலும் நிணமும் அணங்கின்-பால்
பதம் பெற்றார்க்கு பகல் விளக்கும் பா ஆடையுமா கொள்ளீரே – கலிங்:561/1,2

மேல்


அணங்கினுக்கு (2)

ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ – கலிங்:97/1
அஞ்சலித்து ஒருகால் அகலாமல் அ அணங்கினுக்கு அருகாக இருக்கவே – கலிங்:144/2

மேல்


அணங்கினை (1)

அ கணம் ஆளும் அணங்கினை வந்தனை செய்து கணங்கள் எலாம் – கலிங்:173/1

மேல்


அணங்கு (1)

பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே – கலிங்:159/2

மேல்


அணங்கும் (2)

எ அணங்கும் அடி வணங்க இ பெருமை படைத்து உடைய – கலிங்:134/1
அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே – கலிங்:175/2

மேல்


அணங்கே (2)

வினா உரை-தனக்கு எதிர் விளம்பினள் அணங்கே – கலிங்:225/2
ஆடி இரைத்து எழு கணங்கள் அணங்கே இ கலிங்க கூழ் – கலிங்:230/1

மேல்


அணங்கை (1)

அ அணங்கை அகலாத அலகைகளை இனி பகர்வாம் – கலிங்:134/2

மேல்


அணி (12)

அஞ்சியே கழல் கெட கூடலில் பொருது சென்று அணி கடை குழையிலே விழ அடர்த்து எறிதலால் – கலிங்:32/1
அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை – கலிங்:33/1
அடைய மதுகரம் எழுவது விழுவதாம் அளக வனிதையர் அணி கடை திற-மினோ – கலிங்:57/2
அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே – கலிங்:125/2
கொட்டும் மேழியும் கோத்தன பல்லின கோம்பி பாம்பிடை கோத்து அணி தாலிய – கலிங்:141/1
நிருபர் அணி வென்ற அகளங்கன் மத யானை நிகளங்களொடு நிற்பன அதற்கு – கலிங்:227/1
குவி கை கொடு அரசர் சுற்றிய குரை கழல் அபயன் முத்து அணி
கவிகையின் நிலவு எறித்தது கலி எனும் இருள் ஒளித்ததே – கலிங்:267/1,2
அழகின் மேல் அழகு பெற அணி அனைத்தும் அணிந்தருளி கணித நூலில் – கலிங்:280/1
காட்டிய வேழ அணி வாரி கலிங்க பரணி நம் காவலன் மேல் – கலிங்:535/1
ஆழி முதல் படையெடுத்த அணி நெடும் தோள் ஆயிரமே – கலிங்:544/2
பாணிகளால் நிலம் திருத்தி படை கலிங்கர் அணி பகழி – கலிங்:546/1
அபயன் அருளினை பாடினவே அணி செறி தோளினை வாழ்த்தினவே – கலிங்:590/2

மேல்


அணிகள் (1)

அணிகள் ஒரு முகமாக உந்தின அமரர் அமர் அது காண முந்தினர் – கலிங்:445/1

மேல்


அணிகொண்ட (1)

அணிகொண்ட குரங்கினங்கள் அலை கடலுக்கு அ பாலை – கலிங்:96/1

மேல்


அணித்தாம் (1)

துஞ்சலுக்கு அணித்தாம் என முன்னமே சொன்ன சொன்ன துறை-தொறும் பேய் எலாம் – கலிங்:144/1

மேல்


அணித்து (1)

நிறை வாழ்வை பெறல் நமக்கும் அணித்து என்று நில பாவை களிப்ப விந்தத்து – கலிங்:244/1

மேல்


அணிந்தருளி (1)

அழகின் மேல் அழகு பெற அணி அனைத்தும் அணிந்தருளி கணித நூலில் – கலிங்:280/1

மேல்


அணிய (1)

பொறுத்த மலர் பாத மலர் மீது அணிய நல்கும் பூழியர் பிரான் அபயன் வாழ்க இனிது என்றே – கலிங்:16/2

மேல்


அணியத்தகு (1)

சயமகள் களப முலைக்கு அணியத்தகு தனி வடம் இவை என மத்தக முத்தினை – கலிங்:418/1

மேல்


அணியின் (2)

கொண்டு அணியின் குதம்பையுமாம் கோத்து அணியின் மணி வடமாம் – கலிங்:132/2
கொண்டு அணியின் குதம்பையுமாம் கோத்து அணியின் மணி வடமாம் – கலிங்:132/2

மேல்


அணியீரே (1)

வரிசை அறிந்து நரம்பில் கோத்து வன்ன சரங்கள் அணியீரே – கலிங்:514/2

மேல்


அணுக்கிமாரும் (1)

ஆடல் பாடல் அரம்பையர் ஒக்கும் அ அணுக்கிமாரும் அநேகர் இருக்கவே – கலிங்:321/2

மேல்


அணுகா (1)

கையின் மலர் பாத மலர் மீதும் அணுகா நம் கன்னி-தன் மலர் கழல்கள் சென்னி மிசை வைப்பாம் – கலிங்:15/2

மேல்


அணுகி (2)

அழைக்க என்றலும் அழைக்க வந்து அணுகி அஞ்சி அஞ்சி உனது ஆணையின் – கலிங்:159/1
ஆல களம் உடையான் மகிழ் அமுது அ களம் அணுகி – கலிங்:473/2

மேல்


அணை-மின் (1)

அளி அலம்பு மத மலைகள் கொண்டு அணை-மின் அவனையும் கொணர்-மின் எனலுமே – கலிங்:340/2

மேல்


அணைத்த (1)

கையில் அணைத்த மணல் கண்பனி சோர் புனலில் கரைய விழுந்து அழுவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:51/2

மேல்


அணைத்தனர் (1)

அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர்
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே – கலிங்:423/1,2

மேல்


அணைத்து (1)

மெய்யில் அணைத்து உருகி பைய அகன்றவர் தாம் மீள்வர் என கருதி கூடல் விளைத்து அறவே – கலிங்:51/1

மேல்


அணைதலும் (1)

ஆண்டலைப்புள் அருகு அணைந்து பார்க்குமாலோ அணைதலும் அ சிரம் அச்சமுறுத்துமாலோ – கலிங்:112/2

மேல்


அணைந்த (1)

தன் தனி களிறு அணைந்தருளி வீரமகள் தன் தன தடங்களொடு தன் புயம் அணைந்த பரிசும் – கலிங்:196/2

மேல்


அணைந்தருளி (1)

தன் தனி களிறு அணைந்தருளி வீரமகள் தன் தன தடங்களொடு தன் புயம் அணைந்த பரிசும் – கலிங்:196/2

மேல்


அணைந்து (2)

ஆரணமாம் நாற்கூடத்து அணைந்து நிற்கும் ஐம் கரத்தது ஒரு களிற்றுக்கு அன்பு செய்வாம் – கலிங்:9/2
ஆண்டலைப்புள் அருகு அணைந்து பார்க்குமாலோ அணைதலும் அ சிரம் அச்சமுறுத்துமாலோ – கலிங்:112/2

மேல்


அணைப்பது (1)

சின புலி வளர்ப்பது ஒர் சிறு புலியும் ஒத்தே திசைக்களிறு அணைப்பது ஒர் தனி களிறும் ஒத்தே – கலிங்:239/1

மேல்


அணைபட (1)

புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் – கலிங்:494/1

மேல்


அணையும் (1)

அ குவடும் அ கடலும் வளைந்து வெய்யோன் அத்தமன குவடு அணையும் அளவில் சென்றே – கலிங்:463/2

மேல்


அணையை (1)

பிண மெத்தை அஞ்சு அடுக்கி பேய் அணையை முறித்திட்டு தூய வெள்ளை – கலிங்:154/1

மேல்


அணைவார் (1)

படை வலம் கொடு பசும் தலை இடம் கொடு அணைவார்
இடை மொழிந்து இடை நுடங்க வரு யோகினிகளே – கலிங்:116/1,2

மேல்


அணைவுறா (1)

பிழை நினைந்து உருகி அணைவுறா மகிழ்நர் பிரிதல் அஞ்சி விடு கண்கள் நீர் – கலிங்:72/1

மேல்


அணைவுறாது (1)

கூடிய இன் கனவு-அதனிலே கொடை நர_துங்கனொடு அணைவுறாது
ஊடிய நெஞ்சினொடு ஊடுவீர் உமது நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:24/1,2

மேல்


அத்தமன (1)

அ குவடும் அ கடலும் வளைந்து வெய்யோன் அத்தமன குவடு அணையும் அளவில் சென்றே – கலிங்:463/2

மேல்


அதர (1)

அதர பானம் மதுபானம் ஆக அறிவு அழியும் மாதர் கடை திற-மினோ – கலிங்:54/2

மேல்


அதரத்தினளே (1)

இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே – கலிங்:130/2

மேல்


அதரத்து (1)

வாய் மடித்து கிடந்த தலைமகனை நோக்கி மணி அதரத்து ஏதேனும் வடுவுண்டாயோ – கலிங்:482/1

மேல்


அதற்கு (4)

பண்டு தென்னவர் சாய அதற்கு முன் பணி செய் பூத கணங்கள் அனைத்தையும் – கலிங்:150/1
சிரம் அரிய அதற்கு உறவாய் ஒளித்து போந்த சில பேயை திருவுள்ளத்து அறிதி அன்றே – கலிங்:157/2
நேர் அதற்கு இதனை நான் மொழிய நீ எழுதி முன் நெடிய குன்றின் மிசையே இசைவதான கதை கேள் – கலிங்:181/2
நிருபர் அணி வென்ற அகளங்கன் மத யானை நிகளங்களொடு நிற்பன அதற்கு
ஒரு பரணி உண்டு என உரைத்தன உரைப்படி உமக்கு இது கிடைக்கும் எனவே – கலிங்:227/1,2

மேல்


அதற்கே (1)

செல் காற்று வாராமல் காக்க அன்றோ திசைக்கரியின் செவி காற்றும் அதற்கே அன்றோ – கலிங்:94/2

மேல்


அதன் (3)

அதன் முதற்கண் வரும் ஆதி முதல் மாயன் இவனே அப்ரமேயம் எனும் மெய்ப்ரியமதாக உடனே – கலிங்:182/1
வெளி அரிது என எதிர் மிடை படை மனுபரன் விடு படை அதன் எதிரே – கலிங்:403/1
ஆகாய மேல்கட்டி அதன் கீழே அடுக்களை கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:516/2

மேல்


அதன்-கணே (1)

கார் எலாம் எழுந்து ஏழரை நாழிகை காஞ்சனம் பொழி காஞ்சி அதன்-கணே – கலிங்:314/2

மேல்


அதனால் (1)

சக்கரம் முதல் படை ஒர் ஐந்தும் முதல் நாளே தன்னுடைய ஆன அதனால் அவை நமக்கு – கலிங்:247/1

மேல்


அதனிடை (1)

அ நெருப்பினில் புகை திரண்டது ஒப்பு அல்லது ஒப்பு உறா அதனிடை புறா – கலிங்:82/2

மேல்


அதனின்-நின்று (1)

ஆடி வரு பேய்களின் அலந்தலை தவிர்த்து அடு பறந்தலை அறிந்து அதனின்-நின்று
ஓடி வரு பேயை இகல் உள்ளபடி சொல்க என உரைத்தனள் உரைத்தருளவே – கலிங்:311/1,2

மேல்


அதனை (4)

செண்டு கொண்டு கரிகாலன் ஒருகாலின் இமய சிமய மால் வரை திரித்தருளி மீள அதனை
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே – கலிங்:178/1,2
அடு கரி நுதல் பட விட்ட கைப்படை அதனை ஒர் நொடி வரையில் பறிப்பரே – கலிங்:441/2
பட ஊன்று நெடும் குந்தம் மார்பின்-நின்றும் பறித்து அதனை நிலத்து ஊன்றி தேர் மேல் நிற்பார் – கலிங்:499/1
வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் – கலிங்:500/1

மேல்


அதனையும் (1)

நனவினில் சயதரன் புணரவே பெறினும் நீர் நனவு என தெளிவுறாது அதனையும் பழைய அ – கலிங்:35/1

மேல்


அதிகை (2)

மன்றில் நடமாடி அருள்கொண்டு விடைகொண்டு அதிகை மா நகருள் விட்டருளியே – கலிங்:299/2
விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன் – கலிங்:300/1

மேல்


அதிசயமுற்று (1)

என்னே ஒரு செரு வெம் களம் எனவே அதிசயமுற்று
அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் – கலிங்:474/1,2

மேல்


அதிசயித்து (1)

என எடுத்து உரைத்து அதிசயித்து நின்று இனைய மண்ணுளோர் அனைய விண்ணுளோர் – கலிங்:349/1

மேல்


அதிபதி (1)

எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே – கலிங்:371/2

மேல்


அதிர்ந்தன (1)

அதிர்ந்தன நாலு திசைகள் அடங்கின ஏழு கடல்கள் – கலிங்:359/1

மேல்


அதிர்ந்து (1)

முகிலின் மேல் முகில் முழங்கி வருகின்றது எனவே மூரி யானைகளின் மேல் முரசு அதிர்ந்து வரவே – கலிங்:289/1

மேல்


அதிர்வன (3)

தொளை முக மத மலை அதிர்வன தொடு கடல் பருகிய முகில் எனவே – கலிங்:396/1
முறைமுறை முரசுகள் மொகுமொகு அதிர்வன முதிர் கடல் அதிர்வு எனவே – கலிங்:401/2
மழைகள் அதிர்வன போல் உடன்றன வளவன் விடு படை வேழம் என்று இருள் – கலிங்:453/1

மேல்


அதிர்வு (1)

முறைமுறை முரசுகள் மொகுமொகு அதிர்வன முதிர் கடல் அதிர்வு எனவே – கலிங்:401/2

மேல்


அதிருமாலோ (1)

வார் முரசு இருந்து வறிதே அதிருமாலோ வந்து இரவில் இந்திரவில் வானில் இடுமாலோ – கலிங்:223/1

மேல்


அதின் (2)

சிறு நிலாவும் அதின் மிகு நிலாவும் என வரு நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:49/2
பொருநர்கள் சிலர்-தம் உரத்தினில் கவிழ் புகர் முகம் மிசை அடியிட்டு அதின் பகை – கலிங்:440/1

மேல்


அது (11)

பூதலம் பழம் கோயில் என்னினும் புதிய கோயில் உண்டு அது விளம்புவாம் – கலிங்:97/2
பண்டு நின்றபடி நிற்க இது என்று முதுகில் பாய் புலி குறி பொறித்து அது மறித்த பொழுதே – கலிங்:178/2
அலர் மழை போல் மழை பொழிய அது கண்டு கங்கைகொண்டசோழன் தேவி – கலிங்:236/1
புரம் எரி மடுத்த பொழுது அது இது என திகிரி புகை எரி குவிப்ப வயிரா – கலிங்:252/1
அது முதல் கொடி எடுத்தன அமரர்-தம் விழவு எடுக்கவே – கலிங்:266/2
உலகு கைப்படுமெனினும் அது ஒழிபவர் உடல் நமக்கு ஒரு சுமை என முனிபவர் – கலிங்:353/3
எழு தூளி அடங்க நடந்து உதயத்து ஏகும் திசை கண்டு அது மீள விழும் – கலிங்:362/1
அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே – கலிங்:401/1
அணிகள் ஒரு முகமாக உந்தின அமரர் அமர் அது காண முந்தினர் – கலிங்:445/1
குவடு பற்றியது அவன் அடல் படை அது குணிப்பு அரிது எனலுமே – கலிங்:462/2
கால களம் அது கண்டருள் இறைவீ கடிது எனவே – கலிங்:473/1

மேல்


அது-கொல் (2)

அம் பொன் மேரு அது-கொல் இது-கொல் என்று ஆயிரம் கதிர் வெய்யவன் ஐயுறும் – கலிங்:315/1
அது-கொல் என அலறா விழுந்தனர் அலதி குலதியொடு ஏழ் கலிங்கரே – கலிங்:450/2

மேல்


அதுக்கி (1)

எயிற்றை அதுக்கி நிலத்திடை பேய்கள் நிறைத்தன மேல் விழவே – கலிங்:171/2

மேல்


அதுக்கீரே (1)

மென் குடர் வெள்ளை குதட்டிரே மெல் விரல் இஞ்சி அதுக்கீரே
முன்கை எலும்பினை மெல்லீரே மூளையை வாரி விழுங்கீரே – கலிங்:578/1,2

மேல்


அதுக்கும் (1)

அற்ற குறைத்தலை என்று விசும்பை அதுக்கும் எயிற்றினவே – கலிங்:170/2

மேல்


அதுவும் (1)

பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் – கலிங்:182/2

மேல்


அந்த (1)

அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக – கலிங்:146/1

மேல்


அந்தம் (1)

அந்தம் உட்பட இருக்கும் அ இருக்கின் வழியே ஆகிவந்த அ வருக்கமும் வருக்கம் முழுதும் – கலிங்:183/1

மேல்


அந்தர (1)

அந்தரம் நீங்கின என்ன அந்தர துந்துமி முழங்கி எழுந்தது ஆங்கே – கலிங்:235/2

மேல்


அந்தரம் (2)

அந்தரம் நீங்கின என்ன அந்தர துந்துமி முழங்கி எழுந்தது ஆங்கே – கலிங்:235/2
அந்தரம் ஒன்று அறியாத வட கலிங்கர் குல வேந்தன் அனந்தபன்மன் – கலிங்:375/1

மேல்


அந்தி (1)

அந்தி கமலம் கொடுவருவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:39/2

மேல்


அநாதி (1)

அமரி இன்புறும் அநாதி வரு சாதகர்களே – கலிங்:115/2

மேல்


அநேகம் (7)

பிடியின் மேல் வரு பிடி குலம் அநேகம் எனவே பெய் வளை கை மட மாதர் பிடி மீதின் வரவே – கலிங்:287/1
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே – கலிங்:288/1
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே – கலிங்:288/1
தேரின் மீது வரு தேர்களும் அநேகம் எனவே செம்பொன் மேகலை நிதம்ப நிரை தேரின் வரவே – கலிங்:290/1
வண்டொடும் பருந்தினோடும் வளைப்புண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:456/2
கட்டு அறுத்தவர் போல் நின்று கட்டுண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:457/2
அரைசரும் தாமும் கட்டுண்டு அகப்பட்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:458/2

மேல்


அநேகர் (5)

ஆடல் பாடல் அரம்பையர் ஒக்கும் அ அணுக்கிமாரும் அநேகர் இருக்கவே – கலிங்:321/2
அரை கலிங்கம் உரிப்புண்ட கலிங்கர் எல்லாம் அமணர் என பிழைத்தாரும் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:466/2
ஆட போந்து அகப்பட்டேம் கரந்தோம் என்றே அரி-தனை விட்டு உயிர் பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:467/2
அறியீரோ சாக்கியரை உடை கண்டான் என் அப்புறம் என்று இயம்பிடுவர் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:468/2
ஆனை மணியினை தாளம் பிடித்து கும்பிட்டு அடிப்பாணர் என பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:469/2

மேல்


அப்படி (4)

தழல் படு கழை வனம் எப்படி அப்படி சடசட தமரம் எழ பகழி படை – கலிங்:420/1
நெடியன சில சரம் அப்படி பெற்றவர் நிறை சரம் நிமிர விட துணி உற்றவே – கலிங்:423/2
அப்படி கலிங்கர் ஓட அடர்த்து எறி சேனை வீரர் – கலிங்:455/1
வரைகளில் புடை தடவி அப்படி வனம் இலைப்புரை தடவியே – கலிங்:461/2

மேல்


அப்பால் (1)

காடு இதனை கடத்தும் என கரு முகிலும் வெண் மதியும் கடக்க அப்பால்
ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ – கலிங்:86/1,2

மேல்


அப்புறம் (1)

அறியீரோ சாக்கியரை உடை கண்டான் என் அப்புறம் என்று இயம்பிடுவர் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:468/2

மேல்


அப்பொழுதில் (1)

அரவொடு திக்கயம் அப்பொழுது பரித்த இடத்து அடியிட உள் குழிவுற்று அசைவுறும் அப்பொழுதில்
தரணி தரித்தது என பரணி பரித்த புகழ் சயதரனை பரவி சதி கொள் நடத்தினளே – கலிங்:124/1,2

மேல்


அப்பொழுது (4)

அரவொடு திக்கயம் அப்பொழுது பரித்த இடத்து அடியிட உள் குழிவுற்று அசைவுறும் அப்பொழுதில் – கலிங்:124/1
அறை கழல் அரசர் அப்பொழுது அடி மிசை அறுகு எடுத்திட – கலிங்:264/1
இள முலை எதிர் பொரும் அப்பொழுது இப்பொழுது என எதிர் கரியின் மருப்பின் முன் நிற்பரே – கலிங்:416/2
அடைவ அப்பொழுது அவர்கள் கைக்கொளும் அவை கணிப்பதும் அருமையே – கலிங்:459/2

மேல்


அப்பொழுதும் (1)

ஐயனை யான் பெற்றெடுத்த அப்பொழுதும் இப்பொழுது ஒத்து இருந்தது இல்லை – கலிங்:210/2

மேல்


அப்ரமேயம் (1)

அதன் முதற்கண் வரும் ஆதி முதல் மாயன் இவனே அப்ரமேயம் எனும் மெய்ப்ரியமதாக உடனே – கலிங்:182/1

மேல்


அபய (1)

அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே – கலிங்:281/1

மேல்


அபயம் (6)

அபயம் அபயம் என அலற நடைபயிலும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:58/2
அபயம் அபயம் என அலற நடைபயிலும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:58/2
அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே – கலிங்:281/1
வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே – கலிங்:297/2
அருவர் அருவர் எனா இறைஞ்சினர் அபயம் அபயம் எனா நடுங்கியே – கலிங்:452/2
அருவர் அருவர் எனா இறைஞ்சினர் அபயம் அபயம் எனா நடுங்கியே – கலிங்:452/2

மேல்


அபயர்க்கு (1)

அலை நாடிய புனல் நாடு உடை அபயர்க்கு இடு திறையா – கலிங்:41/1

மேல்


அபயற்கு (3)

உலகுக்கு ஒருமுதல் அபயற்கு இடு திறை உரை தப்பியது எமது அரசே எம் – கலிங்:373/1
வண்டினுக்கும் திசையானை மதம் கொடுக்கும் மலர் கவிகை அபயற்கு அன்றி – கலிங்:376/1
ஒளிறு நெடும் படை வாள் அபயற்கு உத்தர பூமியர் இட்ட திறை – கலிங்:531/1

மேல்


அபயன் (38)

உரிமையினில் கைப்பிடித்த உபயகுலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே – கலிங்:2/2
அ நெடு மால் உதரம் போல் அருள் அபயன் தனி கவிகை – கலிங்:4/1
ஈரிரண்டு படைத்து உடைய இரவி குலோத்தமன் அபயன் வாழ்க என்றே – கலிங்:12/2
பொறுத்த மலர் பாத மலர் மீது அணிய நல்கும் பூழியர் பிரான் அபயன் வாழ்க இனிது என்றே – கலிங்:16/2
முள் ஆறும் கல் ஆறும் தென்னர் ஓட முன் ஒருநாள் வாள் அபயன் முனிந்த போரில் – கலிங்:95/1
அறிஞர் தம்பிரான் அபயன் வாரணம் அரசர் மண்டலத்து அரண் அற பறித்து – கலிங்:100/1
மீளி மா உகைத்து அபயன் முன் ஒர் நாள் விருதராசரை பொருது கொண்ட போர் – கலிங்:102/1
அருமறை ஒத்த குலத்து அருள் நெறி ஒத்த குணத்து அபயன் உதித்த குலத்து உபய குலத்து முதல் – கலிங்:123/1
புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல – கலிங்:143/1
ஆளை சீறு களிற்று அபயன் பொரூஉம் அ களத்தில் அரசர் சிரம் சொரி – கலிங்:145/1
ஆனை சாய அடு பரி ஒன்று உகைத்து ஐம்படை பருவத்து அபயன் பொரும் – கலிங்:149/1
கடக்கம் அன்று அபயன் வென்று வென்றிகொள் கள பெரும் பரணி இன்று பார் – கலிங்:164/2
கொற்றவர் கோன் வாள் அபயன் அறிய வாழும் குவலயத்தோர் கலை அனைத்தும் கூற ஆங்கே – கலிங்:174/1
அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே – கலிங்:184/2
அரணி வேள்வியில் அகப்படும் அகண்ட உருவாய் அரவணை துயிலும் ஆதி முதலாக அபயன்
தரணி காவலளவும் செல மொழிந்து முனிவன் தான் எழுந்தருள மா முனி மொழிந்த படியே – கலிங்:185/1,2
குந்தளரை கூடல் சங்கமத்து வென்ற கோன் அபயன் குவலயம் காத்து அளித்த பின்னை – கலிங்:206/1
அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் – கலிங்:207/2
ஆறு உடைய திரு முடியான் அருள் உடைய பெருந்தேவி அபயன் காக்கும் – கலிங்:212/1
இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே – கலிங்:249/1
சரி களம்-தொறும் தங்கள் சயமகள்-தன்னை மன் அபயன் கைப்பிடித்தலும் – கலிங்:255/1
மா உகைத்து ஒரு தனி அபயன் இப்படி வட திசை மேற்செல மன்னர் மன்னவன் – கலிங்:257/1
குவி கை கொடு அரசர் சுற்றிய குரை கழல் அபயன் முத்து அணி – கலிங்:267/1
சேனை மா கடற்கு அபயன் இம்முறை சேது பந்தனம் செய்தது ஒக்கவே – கலிங்:291/2
விட்ட அதிகை பதியில்-நின்று பயணம் பயணம் விட்டு விளையாடி அபயன்
வட்ட மதி ஒத்த குடை மன்னர் தொழ நண்ணினன் வளம் கெழுவு கச்சி நகரே – கலிங்:300/1,2
பார் எலாம் உடையான் அபயன் கொடை பங்கய கரம் ஒப்பு என பண்டு ஒர் நாள் – கலிங்:314/1
தண் ஆரின் மலர் திரள் தோள் அபயன் தான் ஏவிய சேனை தனக்கு அடைய – கலிங்:363/1
அபயன் விடு படை ஏழ் கலிங்கமும் அடைய ஒரு முகம் ஆகி முந்தவே – கலிங்:444/2
அவன் இருந்துழி அறிக என்றனன் அபயன் மந்திரி முதல்வனே – கலிங்:460/2
தோலாத களிற்று அபயன் வேட்டை பன்றி தொழு அடைத்து தொழு-அதனை காப்பார் போல – கலிங்:464/1
சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே – கலிங்:471/2
மன்னர் புரந்தரன் வாள் அபயன் வாரணம் இங்கு மதம் படவே – கலிங்:529/1
முடி சூடும் முடி ஒன்றே முதல் அபயன் எம் கோமான் – கலிங்:537/1
தார் வேய்ந்த புயத்து அபயன் தன் அமைச்சர் கடைத்தலையில் – கலிங்:539/1
தாங்கு ஆர புயத்து அபயன் தண் அளியால் புயல் வளர்க்கும் – கலிங்:540/1
போர் தாங்கும் களிற்று அபயன் புயம் இரண்டும் எந்நாளும் – கலிங்:541/1
சூழி முக களிற்று அபயன் தூது நடந்தருளிய நாள் – கலிங்:544/1
அபயன் அருளினை பாடினவே அணி செறி தோளினை வாழ்த்தினவே – கலிங்:590/2
வேத நல் நெறி பரக்கவே அபயன் வென்ற வெம் கலி கரக்கவே – கலிங்:596/1

மேல்


அபயன்-தன் (1)

வேழம் நிரை என்ற மலை எங்கும் மிடைகின்ற அயில் வென்றி அபயன்-தன் அருளால் – கலிங்:297/1

மேல்


அபயன்-தன்னுடைய (1)

வையகமாம் குல மடந்தை மன் அபயன்-தன்னுடைய மரபு கேட்டே – கலிங்:210/1

மேல்


அபிடேகம் (1)

திரிபுவனங்கள் வாழ்த்த திரு அபிடேகம் செய்தே – கலிங்:263/2

மேல்


அம் (7)

ஆக அமளி மிசை துயில்வீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:37/2
அந்தி கமலம் கொடுவருவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:39/2
அங்கும் இருக்க பயப்படுவீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:68/2
அ கானகத்தே உயிர் பறிப்பீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:73/2
முன்பு இருக்கின் முகத்தினும் மேற்செல மு முழம் படும் அம் முழந்தாளின – கலிங்:136/2
அம் பொன் மேரு அது-கொல் இது-கொல் என்று ஆயிரம் கதிர் வெய்யவன் ஐயுறும் – கலிங்:315/1
அம் கண் ஞாலம் அனைத்தும் புயத்தில் வைத்து ஆடக கிரியில் புலி வைத்தவன் – கலிங்:318/1

மேல்


அம்பரத்தினிடை (1)

வாய் அகல் அம்பரத்தினிடை கௌவி வல் வாய் வகிர்ப்பட்டு நிலம் பட்ட வண்ணம் காண்-மின் – கலிங்:500/2

மேல்


அம்பு (3)

மீனம் புகு கொடி மீனவர் விழி அம்பு உக ஓடி – கலிங்:40/1
உற்ற வாய் அம்பு தம் பரிசையும் கருவியும் உருவி மார்பு அகலமும் உருவி வீழ் செருநர் வில் – கலிங்:495/1
வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் – கலிங்:500/1

மேல்


அம்புகளாம் (1)

வாய் அம்புகளாம் உகிர் கொள்ளி வாங்கி உகிரை வாங்கீரே – கலிங்:506/1

மேல்


அம்மனையாம் (1)

கை மலர் மேல் அம்மனையாம் கந்துகமாம் கழங்குமாம் – கலிங்:133/1

மேல்


அம்மா (4)

ஆகாய மேல்கட்டி அதன் கீழே அடுக்களை கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:516/2
அழி மதத்த மத்தகத்தை அடுப்பாக கடுப்பா கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:517/2
அற்று வீழ் ஆனை பானை அடுப்பினில் ஏற்றும் அம்மா – கலிங்:518/2
தண் தயிரும் மிடைவித்த புளிதமுமா தாழி-தொறும் தம்-மின் அம்மா – கலிங்:519/2

மேல்


அம்மானை (1)

மான சயப்பாவை விட்டு ஆடும் அம்மானை வட்டு ஒத்தல் காண்-மின்களோ – கலிங்:491/2

மேல்


அம்மை (2)

அடக்கம் அன்று இது கிடக்க எம்முடைய அம்மை வாழ்க என எம்மை பார் – கலிங்:164/1
அலகை எலாம் காக்கின்ற அம்மை பூதலம் காப்பான் அவனே என்ன – கலிங்:211/2

மேல்


அமணர் (1)

அரை கலிங்கம் உரிப்புண்ட கலிங்கர் எல்லாம் அமணர் என பிழைத்தாரும் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:466/2

மேல்


அமர் (5)

சோழ குல_துங்கன் விட வந்துவிடு தண்டின் எதிர் சென்று அமர் தொடங்குக எனவே – கலிங்:393/2
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை – கலிங்:419/1
அமர் புரி தமது அகலத்து இடை கவிழ் அடு கரி நுதலில் அடிப்பர் இ களிறு – கலிங்:442/1
அணிகள் ஒரு முகமாக உந்தின அமரர் அமர் அது காண முந்தினர் – கலிங்:445/1
அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் – கலிங்:493/1

மேல்


அமர்ந்தே (1)

அரிந்த தலை உடன் அமர்ந்தே ஆடு கழை அலை குருதி புனலின் மூழ்கி – கலிங்:118/1

மேல்


அமரர் (2)

கடையில் புடைபெயர் கடல் ஒத்து அமரர் கலங்கும் பரிசு கலிங்கம் புக்கு – கலிங்:370/1
அணிகள் ஒரு முகமாக உந்தின அமரர் அமர் அது காண முந்தினர் – கலிங்:445/1

மேல்


அமரர்-தம் (2)

அது முதல் கொடி எடுத்தன அமரர்-தம் விழவு எடுக்கவே – கலிங்:266/2
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ – கலிங்:353/2

மேல்


அமரி (1)

அமரி இன்புறும் அநாதி வரு சாதகர்களே – கலிங்:115/2

மேல்


அமரில் (1)

அரசன் உரைசெய்த ஆண்மையும் கெட அமரில் எதிர் விழி யாது ஒதுங்கியே – கலிங்:448/2

மேல்


அமரின் (1)

அடல் நாக எலும்பு எடுத்து நரம்பில் கட்டி அடி தடியும் பிடித்து அமரின் மடிந்த வீரர் – கலிங்:156/1

மேல்


அமல (2)

அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே – கலிங்:184/2
ஆதி மால் அமல நாபி கமலத்து அயன் உதித்து அயன் மரீசி எனும் அண்ணலை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/1

மேல்


அமலனே (1)

அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே – கலிங்:184/2

மேல்


அமளி (2)

போக அமளி களி மயக்கில் புலர்ந்தது அறியாதே கொழுநர் – கலிங்:37/1
ஆக அமளி மிசை துயில்வீர் அம் பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:37/2

மேல்


அமளி-அதன் (1)

காந்தருடன் கனல் அமளி-அதன் மேல் வைகும் கற்பு உடை மாதரை ஒத்தல் காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:480/2

மேல்


அமுத (2)

மை முகடு முகில் திரை இட்டு அமுத வட்ட ஆலவட்டம் எடுப்பது ஐயோ – கலிங்:87/2
இமையவரை தகைதற்கு இருளும் மிடற்று இறைவற்கு இனிய தரத்து அமுத கனி அதரத்தினளே – கலிங்:130/2

மேல்


அமுதம் (2)

அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே – கலிங்:125/2
நாற்கடலை கவித்த குடை நர_துங்கன் அமுதம் எழ – கலிங்:542/1

மேல்


அமுது (5)

காதளவு அளவு எனும் மதர் விழி கடல் அமுது அனையவர் திற-மினோ – கலிங்:21/2
கடலில் விடம் என அமுது என மதனவேள் கருதி வழிபடு படையொடு கருதுவார் – கலிங்:48/1
தோய கலவி அமுது அளிப்பீர் துங்க கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:61/2
பண் படு கிளவியை அமுது என பரவிய கொழுநனை நெறிசெய – கலிங்:71/1
ஆல களம் உடையான் மகிழ் அமுது அ களம் அணுகி – கலிங்:473/2

மேல்


அமுது-தன்னை (1)

கடல் கலக்க எழும் இன் அமுது-தன்னை ஒருவன் கடவுள் வானவர்கள் உண்ண அருள்செய்த கதையும் – கலிங்:190/1

மேல்


அமைச்சர் (1)

தார் வேய்ந்த புயத்து அபயன் தன் அமைச்சர் கடைத்தலையில் – கலிங்:539/1

மேல்


அமைத்த (2)

சுராதிராசன் முதலாக வரு சோழன் முனம் நாள் சோழ மண்டலம் அமைத்த பிறகு ஏழுலகையும் – கலிங்:191/1
பூ பதுமத்தன் படைத்து அமைத்த புவியை இரண்டாவதும் படைத்து – கலிங்:594/1

மேல்


அமைந்தது (1)

கடன் அமைந்தது கரும் தலை அரிந்த பொழுதே கடவது ஒன்றும் இலை என்று விளையாடும் உடலே – கலிங்:113/1

மேல்


அயங்களின் (1)

அயங்களின் வாயின் நுரையின் அடங்கின தூளி அடைய – கலிங்:361/2

மேல்


அயம் (3)

ஆடல் அயம் இவை மற்று இவை ஆதி முடியொடு பெட்டகம் – கலிங்:334/2
அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே – கலிங்:418/2
அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின – கலிங்:421/1

மேல்


அயர்த்தன (1)

அலக்கு உக அலக்கு உக அடிக்கடி சிரித்தன அயர்த்தன பசித்த பசியே – கலிங்:229/2

மேல்


அயன் (4)

அருமறையின் நெறி காட்ட அயன் பயந்த நிலமகளை அண்டம் காக்கும் – கலிங்:2/1
ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ – கலிங்:97/1
ஆதி மால் அமல நாபி கமலத்து அயன் உதித்து அயன் மரீசி எனும் அண்ணலை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/1
ஆதி மால் அமல நாபி கமலத்து அயன் உதித்து அயன் மரீசி எனும் அண்ணலை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/1

மேல்


அயில் (1)

வேழம் நிரை என்ற மலை எங்கும் மிடைகின்ற அயில் வென்றி அபயன்-தன் அருளால் – கலிங்:297/1

மேல்


அரச (2)

போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் – கலிங்:179/2
யானை மீது வரும் யானையும் அநேகம் எனவே அடு களிற்றின் மிசை கொண்டு அரச அநேகம் வரவே – கலிங்:288/1

மேல்


அரசர் (18)

இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் – கலிங்:29/1
அறிஞர் தம்பிரான் அபயன் வாரணம் அரசர் மண்டலத்து அரண் அற பறித்து – கலிங்:100/1
ஆளை சீறு களிற்று அபயன் பொரூஉம் அ களத்தில் அரசர் சிரம் சொரி – கலிங்:145/1
அகளங்கன் நமக்கு இரங்கான் அரசர் இடும் திறைக்கு அருள்வான் அவன்-தன் யானை – கலிங்:218/1
அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே – கலிங்:248/2
வட திசை முகத்து அரசர் வரு கதம் உக தனது குரகதம் உகைத்தருளியே – கலிங்:251/2
கரம் எரி மடுத்து அரசர் கரம் எதிர் குவிப்பது ஒரு கடவரை-தனை கடவியே – கலிங்:252/2
அறை கழல் அரசர் அப்பொழுது அடி மிசை அறுகு எடுத்திட – கலிங்:264/1
குவி கை கொடு அரசர் சுற்றிய குரை கழல் அபயன் முத்து அணி – கலிங்:267/1
கதங்களில் பொருது இறைஞ்சிடா அரசர் கால்களில் தளையும் நூல்களின் – கலிங்:274/1
ஏனை அரசர் ஒருத்தர் ஓர் ஆனை இடுவரெனில் புவி – கலிங்:336/2
மான அரசர் தனித்தனி வாழ்வு கருதி உரைப்பரே – கலிங்:336/4
அரசர் அஞ்சல் என அடி இரண்டும் அவர் முடியின் வைத்தருளி அரசர் மற்று – கலிங்:337/1
அரசர் அஞ்சல் என அடி இரண்டும் அவர் முடியின் வைத்தருளி அரசர் மற்று – கலிங்:337/1
கடகர் தம் திறை கொடு அடைய வந்து அரசர் கழல் வணங்கினர்கள் இவருடன் – கலிங்:338/1
உறுவது என்-கொல் என நிலைகுலைந்து அரசர் உயிர் நடுங்க ஒளிர் பவள வாய் – கலிங்:339/1
வாசி கொண்டு அரசர் வாரணம் கவர வாண கோவரையன் வாள் முக – கலிங்:365/1
அரசர் சீறுவரேனும் அடியவர் – கலிங்:379/1

மேல்


அரசர்-தாமும் (1)

தங்களின் மகிழ்ந்து இரு குலத்து அரசர்-தாமும் தனித்தனி உவப்பது ஒர் தவப்பயனும் ஒத்தே – கலிங்:238/2

மேல்


அரசர்கள் (2)

இடையிடை அரசர்கள் இடு குடை கவரிகள் இவை கடல் நுரை எனவே – கலிங்:397/1
அலகில் செரு முதிர் பொழுது வண்டையர் அரசன் அரசர்கள் நாதன் மந்திரி – கலிங்:443/1

மேல்


அரசருக்கு (1)

திசை அரசருக்கு உரிய திருவினை முகப்பது ஒரு திருவுளம் மடுத்தருளியே – கலிங்:249/2

மேல்


அரசரும் (2)

அரியினொடு அரி இனம் அடர்ப்ப போல் அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே – கலிங்:408/2
அரியினொடு அரி இனம் அடர்ப்ப போல் அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே – கலிங்:408/2

மேல்


அரசன் (2)

அலகில் செரு முதிர் பொழுது வண்டையர் அரசன் அரசர்கள் நாதன் மந்திரி – கலிங்:443/1
அரசன் உரைசெய்த ஆண்மையும் கெட அமரில் எதிர் விழி யாது ஒதுங்கியே – கலிங்:448/2

மேல்


அரசனாய் (1)

தேவருக்கு அரசனாய் விசும்பின் மேற்செல தென் திசைக்கு புகும் தன்மை செப்புவாம் – கலிங்:257/2

மேல்


அரசனே (1)

மறை மொழிந்தபடி மரபின் வந்த குல திலகன் வண்டை நகர் அரசனே – கலிங்:341/2

மேல்


அரசு (5)

களவழி கவிதை பொய்கை உரைசெய்ய உதியன் கால்-வழி தளையை வெட்டி அரசு இட்ட அவனும் – கலிங்:195/2
அரசு சுமந்தன இறைகள் அவனி சுமந்தன புயமும் – கலிங்:272/2
தொண்டையர்க்கு அரசு முன்வரும் சுரவி துங்க வெள் விடை உயர்த்த கோன் – கலிங்:364/1
வண்டையர்க்கு அரசு பல்லவர்க்கு அரசு மால் களிற்றின் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:364/2
வண்டையர்க்கு அரசு பல்லவர்க்கு அரசு மால் களிற்றின் மிசை கொள்ளவே – கலிங்:364/2

மேல்


அரசும் (1)

மறித்து ஓடி எ அரசும் சரிய என்று – கலிங்:366/1

மேல்


அரசே (1)

உலகுக்கு ஒருமுதல் அபயற்கு இடு திறை உரை தப்பியது எமது அரசே எம் – கலிங்:373/1

மேல்


அரண் (5)

அறிஞர் தம்பிரான் அபயன் வாரணம் அரசர் மண்டலத்து அரண் அற பறித்து – கலிங்:100/1
பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் – கலிங்:189/2
கம்பிலி சயத்தம்பம் நட்டதும் கடி அரண் கொள் கல்யாணர் கட்டு அற – கலிங்:203/1
எங்கே புகலிடம் எங்கே இனி அரண் யாரே அதிபதி இங்கு என்றே – கலிங்:371/2
எ குவடும் எ கடலும் எந்த காடும் இனி கலிங்கர்க்கு அரண் ஆவது இன்றே நாளும் – கலிங்:463/1

மேல்


அரண்களும் (1)

அரிவையர் கற்பின் மாறி அரண்களும் அழிய ஆங்கே – கலிங்:260/2

மேல்


அரணம் (2)

எளியன் என்றிடினும் வலிய குன்று அரணம் இடிய நம் படைஞர் கடிது சென்று – கலிங்:340/1
தான் அரணம் உடைத்து என்று கருதாது வருவதும் அ தண்டு போலும் – கலிங்:377/2

மேல்


அரணி (1)

அரணி வேள்வியில் அகப்படும் அகண்ட உருவாய் அரவணை துயிலும் ஆதி முதலாக அபயன் – கலிங்:185/1

மேல்


அரணிய (1)

அரணிய மந்திர அனல்கள் அவை உதவும் பெரு மழையே – கலிங்:271/2

மேல்


அரணும் (3)

கான் அரணும் மலை அரணும் கடல் அரணும் சூழ் கிடந்த கலிங்கர் பூமி – கலிங்:377/1
கான் அரணும் மலை அரணும் கடல் அரணும் சூழ் கிடந்த கலிங்கர் பூமி – கலிங்:377/1
கான் அரணும் மலை அரணும் கடல் அரணும் சூழ் கிடந்த கலிங்கர் பூமி – கலிங்:377/1

மேல்


அரத்தமொடு (1)

வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் – கலிங்:500/1

மேல்


அரம்பையர் (1)

ஆடல் பாடல் அரம்பையர் ஒக்கும் அ அணுக்கிமாரும் அநேகர் இருக்கவே – கலிங்:321/2

மேல்


அரமகளிர் (1)

அரமகளிர் அ உயிரை புணரா முன்னம் ஆவி ஒக்க விடுவாளை காண்-மின் காண்-மின் – கலிங்:483/2

மேல்


அரவணை (1)

அரணி வேள்வியில் அகப்படும் அகண்ட உருவாய் அரவணை துயிலும் ஆதி முதலாக அபயன் – கலிங்:185/1

மேல்


அரவமே (1)

ஒருவர் என கிடைத்த பொழுதினில் உபய பலத்து எடுத்தது அரவமே – கலிங்:439/2

மேல்


அரவு (1)

அவனி சுமந்தமை பாடீரே அரவு தவிர்ந்தமை பாடீரே – கலிங்:528/2

மேல்


அரவொடு (1)

அரவொடு திக்கயம் அப்பொழுது பரித்த இடத்து அடியிட உள் குழிவுற்று அசைவுறும் அப்பொழுதில் – கலிங்:124/1

மேல்


அரற்றும் (1)

காணாது அரற்றும் குருட்டு பேய் கைக்கே கூழை வாரீரே – கலிங்:569/2

மேல்


அரன் (1)

அரன் உறையும்படி மலைகள் அடைய விளங்கின அனையோன் – கலிங்:268/1

மேல்


அரி (6)

செரு இள நீர் பட வெம் முலை செவ்விளநீர் படு சே அரி
கருவிள நீர் பட ஊடுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:52/1,2
இள அரி என பகைஞர் எதிர்முனைகளை கிழிய எறி படை பிடித்தருளியே – கலிங்:250/2
அரி துயிலும்படி கடல்கள் அடைய விளங்கின கவினின் – கலிங்:269/1
முழை-கண் இள வாள் அரி முகத்து எளிது என களிறு முட்டி எதிர் கிட்டி வருமோ – கலிங்:391/2
அரியினொடு அரி இனம் அடர்ப்ப போல் அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே – கலிங்:408/2
அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் – கலிங்:423/1

மேல்


அரி-தனை (1)

ஆட போந்து அகப்பட்டேம் கரந்தோம் என்றே அரி-தனை விட்டு உயிர் பிழைத்தார் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:467/2

மேல்


அரிசி (7)

அந்த நாள் அ களத்து அடு கூழினுக்கு ஆய்ந்த வெண் பல் அரிசி உரல் புக – கலிங்:146/1
பல்லை தகர்த்து பழ அரிசி ஆக பண்ணிக்கொள்ளீரே – கலிங்:524/2
சுவைக்கும் முடிவில் கூழினுக்கு சொரியும் அரிசி வரி எயிறா – கலிங்:525/1
இந்த உரல்-கண் இ அரிசி எல்லாம் பெய்து கொல் யானை – கலிங்:526/1
பல் அரிசி யாவும் மிக பழ அரிசி தாம் ஆக – கலிங்:545/1
பல் அரிசி யாவும் மிக பழ அரிசி தாம் ஆக – கலிங்:545/1
உரல் பட்ட அரிசி முகந்து உலைகள்-தொறும் சொரியீரே – கலிங்:547/2

மேல்


அரிதாக (1)

சாகைக்கு இத்தனை ஆசை போதும் பாழின் சாக்காடும் அரிதாக தந்து வைத்தாய் – கலிங்:215/2

மேல்


அரிதால் (1)

கொண்டு மேரு சிகரத்து ஒரு புறத்தில் எழுதி குவலயம் பெறு தவ பயன் உரைப்ப அரிதால் – கலிங்:180/2

மேல்


அரிது (10)

இடையின் நிலை அரிது இறும் இறும் என எழா எமது புகலிடம் இனி இலை என விழா – கலிங்:57/1
ஒரு பொழுதும் தரித்தன்றி ஊடுபோக்கு அரிது அணங்கின் காடு என்று அன்றோ – கலிங்:85/2
நின் முனிவும் சுரகுருவின் முனிவும் அஞ்சி நிலை அரிது என்று இமகிரி புக்கு இருந்தேற்கு ஔவை – கலிங்:176/1
வாழி சோழ குல சேகரன் வகுத்த இசையின் மதுர வாரி எனலாகும் இசைமாது அரிது எனா – கலிங்:285/1
நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே – கலிங்:348/2
வெருவர மிடை படை நடு ஒரு வெளி அற விழியிட அரிது எனவே – கலிங்:402/2
வெளி அரிது என எதிர் மிடை படை மனுபரன் விடு படை அதன் எதிரே – கலிங்:403/1
அரிது அரிது இதுவும் என பரி உய்ப்பவர் அடியொடு முடிகள் துணித்து விழுத்துமே – கலிங்:422/2
அரிது அரிது இதுவும் என பரி உய்ப்பவர் அடியொடு முடிகள் துணித்து விழுத்துமே – கலிங்:422/2
குவடு பற்றியது அவன் அடல் படை அது குணிப்பு அரிது எனலுமே – கலிங்:462/2

மேல்


அரிதோ (1)

நின்னுடைய பேதைமையினால் உரைசெய்தாய் இது நினைப்பளவில் வெல்ல அரிதோ – கலிங்:392/2

மேல்


அரிந்த (3)

அடி கழுத்தின் நெடும் சிரத்தை அரிவராலோ அரிந்த சிரம் அணங்கின் கை கொடுப்பராலோ – கலிங்:111/1
கடன் அமைந்தது கரும் தலை அரிந்த பொழுதே கடவது ஒன்றும் இலை என்று விளையாடும் உடலே – கலிங்:113/1
அரிந்த தலை உடன் அமர்ந்தே ஆடு கழை அலை குருதி புனலின் மூழ்கி – கலிங்:118/1

மேல்


அரிந்திடு (1)

அள்ளி அருகிருந்து உண்ணீரே அரிந்திடு தாமரை மொட்டு என்னும் – கலிங்:579/1

மேல்


அரிந்து (3)

பலியாக உறுப்பு அரிந்து தருதும் என்று பரவும் ஒலி கடல் ஒலி போல் பரக்குமாலோ – கலிங்:109/2
நீண்ட பலி பீடத்தில் அரிந்து வைத்த நெடும் குஞ்சி சிரத்தை தன் இனம் என்று எண்ணி – கலிங்:112/1
உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் – கலிங்:190/2

மேல்


அரிய (10)

பொன் இரண்டு வரை தோற்கும் பொரு அரிய நிறம் படைத்த புயமும் கண்ணும் – கலிங்:11/1
இ நிலத்துளோர் ஏகலாவதற்கு எளிய கானமோ அரிய வானுளோர் – கலிங்:84/1
மயில் கழுத்தும் கழுத்து அரிய மலர்ந்த முக தாமரையும் மருங்கு சூழ்ந்த – கலிங்:106/1
சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி – கலிங்:110/1
சிரம் அரிய அதற்கு உறவாய் ஒளித்து போந்த சில பேயை திருவுள்ளத்து அறிதி அன்றே – கலிங்:157/2
வந்த அட்டகமும் ஒட்டு அரிய சங்கிதைகளும் வாய்மை வேதியர்கள் தாம் விதி எனும் வகையுமே – கலிங்:183/2
அ அருக்கன் மகன் ஆகி மனு மேதினி புரந்து அரிய காதலனை ஆவினது கன்று நிகர் என்று – கலிங்:187/1
இப்புறத்து இமய மால் வரையின் மார்பின் அகலத்து எழுதினான் எழுதுதற்கு அரிய வேதம் எழுதி – கலிங்:208/1
அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் – கலிங்:346/1
அறியும் முழைகளிலோ பதுங்கியது அரிய பிலனிடையோ மறைந்தது – கலிங்:449/1

மேல்


அரியது (1)

செறியும் அடவியிலோ கரந்தது தெரிய அரியது எனா அடங்கவே – கலிங்:449/2

மேல்


அரியினொடு (1)

அரியினொடு அரி இனம் அடர்ப்ப போல் அரசரும் அரசரும் அடர்க்கவே – கலிங்:408/2

மேல்


அரியும் (1)

அரியும் மிடற்று அலையிட்டு அலை குருதிக்கு எதிர்வைத்து அறவும் மடுத்த சிவப்பு-அதனை முழு திசையின் – கலிங்:129/1

மேல்


அரிவர் (1)

விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே – கலிங்:440/2

மேல்


அரிவராலோ (1)

அடி கழுத்தின் நெடும் சிரத்தை அரிவராலோ அரிந்த சிரம் அணங்கின் கை கொடுப்பராலோ – கலிங்:111/1

மேல்


அரிவைமீர் (2)

அபயம் அபயம் என அலற நடைபயிலும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:58/2
அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:60/2

மேல்


அரிவையர் (2)

அரிவையர் கற்பின் மாறி அரண்களும் அழிய ஆங்கே – கலிங்:260/2
உயர் செய் கொடி இவை மற்று இவை உரிமை அரிவையர் பட்டமே – கலிங்:335/4

மேல்


அரு (2)

அடவிகள் பொடிபட அருவிகள் அனல்பட அரு வரை துகள்படவே – கலிங்:400/2
அடியினால் மிதிபட்ட அரு வரை நூறாயிரமே – கலிங்:538/2

மேல்


அருக்கன் (4)

அ அருக்கன் மகன் ஆகி மனு மேதினி புரந்து அரிய காதலனை ஆவினது கன்று நிகர் என்று – கலிங்:187/1
இற்றைவரையும் செல அருக்கன் ஒரு நாள் போல் ஏழ் பரி உகைத்து இருள் அகற்றி வருமே யான் – கலிங்:246/1
ஒலி கடல் அருக்கன் என்ன உலகு உய்ய வந்து தோன்றி – கலிங்:261/2
மற்ற வெம் கட களிற்றின் உதய கிரியின் மேல் மதி கவித்திட உதித்திடும் அருக்கன் எனவே – கலிங்:282/1

மேல்


அருக்கனை (1)

காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/2

மேல்


அருகாக (1)

அஞ்சலித்து ஒருகால் அகலாமல் அ அணங்கினுக்கு அருகாக இருக்கவே – கலிங்:144/2

மேல்


அருகிருந்து (1)

அள்ளி அருகிருந்து உண்ணீரே அரிந்திடு தாமரை மொட்டு என்னும் – கலிங்:579/1

மேல்


அருகு (1)

ஆண்டலைப்புள் அருகு அணைந்து பார்க்குமாலோ அணைதலும் அ சிரம் அச்சமுறுத்துமாலோ – கலிங்:112/2

மேல்


அருகே (3)

கனி பவளத்து அருகே வருதலும் முத்து உதிரும் கயல்கள் இரண்டு உடையீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:27/2
மூக்கு அருகே வழு நாறி முடை நாறி உதடுகளும் துடிப்ப வாயை – கலிங்:219/1
போம் அளவும் அவர் அருகே இருந்துவிட்டு போகாத நரி குலத்தின் புணர்ச்சி காண்-மின் – கலிங்:478/2

மேல்


அருத்தியின் (1)

அருத்தியின் பிழை நினைத்த கூளியை அறுத்து அவன் தலை அவன் பெற – கலிங்:160/1

மேல்


அருந்தி (1)

சாதுரங்க தலைவனை போர் களத்தில் வந்த தழை வயிற்று பூதம்தான் அருந்தி மிக்க – கலிங்:501/1

மேல்


அருமறை (1)

அருமறை ஒத்த குலத்து அருள் நெறி ஒத்த குணத்து அபயன் உதித்த குலத்து உபய குலத்து முதல் – கலிங்:123/1

மேல்


அருமறையின் (1)

அருமறையின் நெறி காட்ட அயன் பயந்த நிலமகளை அண்டம் காக்கும் – கலிங்:2/1

மேல்


அருமையின் (1)

எதிர்கொளும் சுரர் விமானங்களில் சுரர்களாய் ஏறு மானவர்கள் தாம் எண்ணுதற்கு அருமையின்
கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:492/1,2

மேல்


அருமையே (1)

அடைவ அப்பொழுது அவர்கள் கைக்கொளும் அவை கணிப்பதும் அருமையே – கலிங்:459/2

மேல்


அருவர் (2)

அருவர் அருவர் எனா இறைஞ்சினர் அபயம் அபயம் எனா நடுங்கியே – கலிங்:452/2
அருவர் அருவர் எனா இறைஞ்சினர் அபயம் அபயம் எனா நடுங்கியே – கலிங்:452/2

மேல்


அருவிகள் (1)

அடவிகள் பொடிபட அருவிகள் அனல்பட அரு வரை துகள்படவே – கலிங்:400/2

மேல்


அருள் (8)

அ நெடு மால் உதரம் போல் அருள் அபயன் தனி கவிகை – கலிங்:4/1
அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே – கலிங்:10/2
எனது அடங்க இனி வளவர்_துங்கன் அருள் என மகிழ்ந்து இரவு கனவிடை – கலிங்:26/1
அருமறை ஒத்த குலத்து அருள் நெறி ஒத்த குணத்து அபயன் உதித்த குலத்து உபய குலத்து முதல் – கலிங்:123/1
ஆறு உடைய திரு முடியான் அருள் உடைய பெருந்தேவி அபயன் காக்கும் – கலிங்:212/1
அருள் திருவின் திரு வயிற்றில் வந்து தோன்றி ஆலிலையில் அவதரித்தான் அவனே மீள – கலிங்:234/2
தாயர் தரு பால் முலை சுரக்க வரு நாளே தானும் உலகத்தவர்-தமக்கு அருள் சுரந்தே – கலிங்:241/1
தேவர் இன் அருள் தழைக்கவே முனிவர் செய் தவம் பயன் விளைக்கவே – கலிங்:595/2

மேல்


அருள்கொண்டு (1)

மன்றில் நடமாடி அருள்கொண்டு விடைகொண்டு அதிகை மா நகருள் விட்டருளியே – கலிங்:299/2

மேல்


அருள்செய் (3)

பிடி-மின் என்ற பொருள் விளைய நின்று அருள்செய் பெடை நலீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:25/2
பிழைக்க வந்தனம் பொறுத்து எமக்கு அருள்செய் பெண் அணங்கு என வணங்கவே – கலிங்:159/2
ஏற நின் இரு திரு கண் வைத்து அருள்செய் இ கையில் சில துதிக்கை பார் – கலிங்:162/1

மேல்


அருள்செய்த (1)

கடல் கலக்க எழும் இன் அமுது-தன்னை ஒருவன் கடவுள் வானவர்கள் உண்ண அருள்செய்த கதையும் – கலிங்:190/1

மேல்


அருள்செய்தனை (1)

எ நகரங்களும் நாடும் எமக்கு அருள்செய்தனை எம்மை இட – கலிங்:333/1

மேல்


அருள்செயும் (1)

புவி புரந்து அருள்செயும் சயதரன் ஒருமுறை புணரி மேல் அணைபட பொருவில் வில் குனிதலின் – கலிங்:494/1

மேல்


அருள்வான் (1)

அகளங்கன் நமக்கு இரங்கான் அரசர் இடும் திறைக்கு அருள்வான் அவன்-தன் யானை – கலிங்:218/1

மேல்


அருள (4)

உய்ந்து போயினம் உவந்து எமக்கு அருள ஒன்றொடு ஒப்பன ஒராயிரம் – கலிங்:161/1
ஏறி அருள அடுக்கும் இ நூறு களிறும் இவற்று எதிர் – கலிங்:336/1
மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல – கலிங்:336/3
குளம் மடை பட்டது போலும் குருதி ஆடி கூழ் அடு-மின் என்று அருள கும்பிட்டு ஆங்கே – கலிங்:503/2

மேல்


அருளால் (1)

வேழம் நிரை என்ற மலை எங்கும் மிடைகின்ற அயில் வென்றி அபயன்-தன் அருளால்
வாழ அபயம் புகுது சேரனொடு கூட மலைநாடு அடைய வந்தது எனவே – கலிங்:297/1,2

மேல்


அருளியே (1)

அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே – கலிங்:184/2

மேல்


அருளினை (1)

அபயன் அருளினை பாடினவே அணி செறி தோளினை வாழ்த்தினவே – கலிங்:590/2

மேல்


அருளினோடும் (1)

சுடர் படை வாள் அபயன் அடி அருளினோடும் சூடினான் வண்டையர் கோன் தொண்டைமானே – கலிங்:471/2

மேல்


அருளு (1)

உரைசெயும் திறைகள் ஒழிய நின்றவரும் உளர்-கொல் என்று அருளு பொழுதிலே – கலிங்:337/2

மேல்


அருளுதலும் (1)

முரசு அறைக என்று அருளுதலும் முழுது உலகும் ஒரு நகருள் புகுந்தது ஒப்ப – கலிங்:279/1

மேல்


அருளும் (2)

இகல் இழந்து அரசர் தொழ வரும் பவனி இரவு உகந்து அருளும் கனவினில் – கலிங்:29/1
ஒரு துறை புனல் சின புலியும் மானும் உடனே உண்ண வைத்த உரவோன் உலகில் வைத்த அருளும்
பொரு துறைத்தலை புகுந்து முசுகுந்தன் இமையோர் புரம் அடங்கலும் அரண் செய்து புரந்த புகழும் – கலிங்:189/1,2

மேல்


அருளுவீர் (2)

இடை படுவது பட அருளுவீர் இடு கதவு உயர் கடை திற-மினோ – கலிங்:22/2
கண் கொடு கொலைசெய அருளுவீர் கனக நெடும் கடை திற-மினோ – கலிங்:71/2

மேல்


அரை (1)

அரை கலிங்கம் உரிப்புண்ட கலிங்கர் எல்லாம் அமணர் என பிழைத்தாரும் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:466/2

மேல்


அரைசரும் (1)

அரைசரும் தாமும் கட்டுண்டு அகப்பட்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:458/2

மேல்


அரையில் (2)

உறைவாளை புயத்து இருத்தி உடைவாளை திரு அரையில் ஒளிர வைத்தே – கலிங்:244/2
அரையில் துகில் விழ அடைய சனபதி அடியில் புக விழு பொழுதத்தே – கலிங்:374/2

மேல்


அல்லது (2)

அ நெருப்பினில் புகை திரண்டது ஒப்பு அல்லது ஒப்பு உறா அதனிடை புறா – கலிங்:82/2
தானை அல்லது தான் வரவேண்டுமோ – கலிங்:380/2

மேல்


அல்லர் (2)

போலும் மன்னர் உளர் அல்லர் என ஆசி புகலா புகல்வது ஒன்று உளது கேள் அரச என்று புகல்வான் – கலிங்:179/2
அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே – கலிங்:248/2

மேல்


அல்லவே (1)

ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும் நிற்கும் நிழல் ஓரிடத்தும் உள அல்லவே – கலிங்:80/2

மேல்


அல்லவோ (2)

அ நிலத்தின் மேல் வெம்மையை குறித்து அல்லவோ நிலத்து அடி இடாததே – கலிங்:84/2
கொண்டது ஆயிரம் குஞ்சரம் அல்லவோ – கலிங்:386/2

மேல்


அல்லால் (1)

ஆர் காப்பார் எங்களை நீ அறிந்தருளி காப்பது அல்லால் அடைய பாழாம் – கலிங்:213/1

மேல்


அலக்கு (2)

அலக்கு உக அலக்கு உக அடிக்கடி சிரித்தன அயர்த்தன பசித்த பசியே – கலிங்:229/2
அலக்கு உக அலக்கு உக அடிக்கடி சிரித்தன அயர்த்தன பசித்த பசியே – கலிங்:229/2

மேல்


அலகிட்டு (2)

பரிவு இருத்தி அலகிட்டு பசும் குருதி நீர் தெளித்து நிண பூ சிந்தி – கலிங்:108/1
சோரும் களிற்றின் வாலதியால் சுழல அலகிட்டு அலை குருதி – கலிங்:557/1

மேல்


அலகில் (2)

அலகில் வெற்றியும் உரிமையும் இவை என அவயவத்தினில் எழுதிய அறிகுறி – கலிங்:353/1
அலகில் செரு முதிர் பொழுது வண்டையர் அரசன் அரசர்கள் நாதன் மந்திரி – கலிங்:443/1

மேல்


அலகினொடு (1)

அலகினொடு அலகுகள் கலகல எனும் ஒலி அலை திரை ஒலி எனவே – கலிங்:398/1

மேல்


அலகு (1)

அலகு இல் கண் தழல் கனல் விரித்தலால் அரிய பொன் பணி கலன் எறித்தலால் – கலிங்:346/1

மேல்


அலகுகள் (1)

அலகினொடு அலகுகள் கலகல எனும் ஒலி அலை திரை ஒலி எனவே – கலிங்:398/1

மேல்


அலகை (4)

மேதி புள் அலகை தோகை ஏறு உவணம் வேழம் என்ற கொடி ஏழு உடை – கலிங்:17/1
கொக்கரித்து அலகை சுற்ற மற்று இவை குறைத்தலை பிணம் மிதப்ப பார் – கலிங்:163/2
அலகை எலாம் காக்கின்ற அம்மை பூதலம் காப்பான் அவனே என்ன – கலிங்:211/2
அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் – கலிங்:474/2

மேல்


அலகைகளை (1)

அ அணங்கை அகலாத அலகைகளை இனி பகர்வாம் – கலிங்:134/2

மேல்


அலதி (1)

அது-கொல் என அலறா விழுந்தனர் அலதி குலதியொடு ஏழ் கலிங்கரே – கலிங்:450/2

மேல்


அலந்தலை (1)

ஆடி வரு பேய்களின் அலந்தலை தவிர்த்து அடு பறந்தலை அறிந்து அதனின்-நின்று – கலிங்:311/1

மேல்


அலம்பு (1)

அளி அலம்பு மத மலைகள் கொண்டு அணை-மின் அவனையும் கொணர்-மின் எனலுமே – கலிங்:340/2

மேல்


அலர் (1)

அலர் மழை போல் மழை பொழிய அது கண்டு கங்கைகொண்டசோழன் தேவி – கலிங்:236/1

மேல்


அலற (1)

அபயம் அபயம் என அலற நடைபயிலும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:58/2

மேல்


அலறா (1)

அது-கொல் என அலறா விழுந்தனர் அலதி குலதியொடு ஏழ் கலிங்கரே – கலிங்:450/2

மேல்


அலாத (1)

பிணங்கள் பார் இவை கிடக்க நம்முடை பேய் அலாத சில பேய்கள் பார் – கலிங்:167/2

மேல்


அலால் (1)

நேர் செறுத்தவர்க்கு அரிது நிற்பிடம் நெடு விசும்பு அலால் இடமும் இல்லையே – கலிங்:348/2

மேல்


அலை (11)

அலை நாடிய புனல் நாடு உடை அபயர்க்கு இடு திறையா – கலிங்:41/1
சொருகு கொந்தளகம் ஒரு கை மேல் அலைய ஒரு கை கீழ் அலை செய் துகிலொடே – கலிங்:46/1
அணிகொண்ட குரங்கினங்கள் அலை கடலுக்கு அ பாலை – கலிங்:96/1
அரிந்த தலை உடன் அமர்ந்தே ஆடு கழை அலை குருதி புனலின் மூழ்கி – கலிங்:118/1
அரியும் மிடற்று அலையிட்டு அலை குருதிக்கு எதிர்வைத்து அறவும் மடுத்த சிவப்பு-அதனை முழு திசையின் – கலிங்:129/1
ஆறு அலை தரங்கம் உள அன்ன நடை தாமும் உள ஆலை கமழ் பாகும் உளவாய் – கலிங்:296/1
உழப்பி வரு முகில் முழக்கி அலை கடல் குளிக்கும் முகில்களும் இடக்கவே – கலிங்:356/2
அலகினொடு அலகுகள் கலகல எனும் ஒலி அலை திரை ஒலி எனவே – கலிங்:398/1
அயம் எதிர் கடவி மத கரி வெட்டினர் அலை படை நிரைகள் களத்து நிரைக்கவே – கலிங்:418/2
அலை படை நிரைகள் நிறைத்த செரு களம் அமர் புரி களம் என ஒப்பில விற்படை – கலிங்:419/1
சோரும் களிற்றின் வாலதியால் சுழல அலகிட்டு அலை குருதி – கலிங்:557/1

மேல்


அலைத்து (1)

அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் – கலிங்:493/1

மேல்


அலைந்து (1)

பதடிகளாய் காற்று அடிப்ப நிலை நிலாமல் பறக்கின்றேம் பசிக்கு அலைந்து பாதி நாக்கும் – கலிங்:217/1

மேல்


அலைப்ப (1)

அற்ற தோள் இவை அலைப்ப பார் உவை அறாத நீள் குடர் மிதப்ப பார் – கலிங்:166/1

மேல்


அலைய (2)

சொருகு கொந்தளகம் ஒரு கை மேல் அலைய ஒரு கை கீழ் அலை செய் துகிலொடே – கலிங்:46/1
காடு குலைந்து அலைய கைவளை பூசலிட கலவி விடா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:62/2

மேல்


அலையிட்டு (1)

அரியும் மிடற்று அலையிட்டு அலை குருதிக்கு எதிர்வைத்து அறவும் மடுத்த சிவப்பு-அதனை முழு திசையின் – கலிங்:129/1

மேல்


அவ்வளவும் (1)

அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் – கலிங்:207/2

மேல்


அவசமுற்று (1)

அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை – கலிங்:33/1

மேல்


அவதரித்தான் (1)

அருள் திருவின் திரு வயிற்றில் வந்து தோன்றி ஆலிலையில் அவதரித்தான் அவனே மீள – கலிங்:234/2

மேல்


அவதாரம் (2)

மூவுலகும் தொழ நெடு மால் முன் ஒரு நாள் அவதாரம் செய்த பின்னை – கலிங்:233/2
வந்தருளி அவதாரம் செய்தலுமே மண்ணுலகும் மறைகள் நான்கும் – கலிங்:235/1

மேல்


அவதி (1)

அவதி இல்லா சுவை கூழ் கண்டு அங்காந்து அங்காந்து அடிக்கடியும் – கலிங்:565/1

மேல்


அவயவத்தின் (1)

அவனிபர்க்கு புரந்தரனாம் அடையாளம் அவயவத்தின் அடைவே நோக்கி – கலிங்:237/1

மேல்


அவயவத்தினில் (1)

அலகில் வெற்றியும் உரிமையும் இவை என அவயவத்தினில் எழுதிய அறிகுறி – கலிங்:353/1

மேல்


அவயவம் (1)

அவையவை மகிழ்ந்த மோடி அவயவம் விளம்பல் செய்வாம் – கலிங்:121/2

மேல்


அவர் (9)

அவர் நிணத்தொடு அ குருதி நீர் குழைத்து அவர் கரும் தலை சுவர் அடுக்கியே – கலிங்:99/2
அவர் நிணத்தொடு அ குருதி நீர் குழைத்து அவர் கரும் தலை சுவர் அடுக்கியே – கலிங்:99/2
அரசர் அஞ்சல் என அடி இரண்டும் அவர் முடியின் வைத்தருளி அரசர் மற்று – கலிங்:337/1
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே – கலிங்:424/2
போம் அளவும் அவர் அருகே இருந்துவிட்டு போகாத நரி குலத்தின் புணர்ச்சி காண்-மின் – கலிங்:478/2
அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் – கலிங்:493/1
அவர் இபம் சொரி மதம் கழி என புக மடுத்து அவர் பரித்திரை அலைத்து அமர் செய் காலிங்கர்-தம் – கலிங்:493/1
கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:493/2
சாயும் மற்று அவர் காளம் ஊதிகள் தம்மை ஒத்தமை காண்-மினோ – கலிங்:498/2

மேல்


அவர்-தம் (1)

ஆளும் கொழுநர் வரவு பார்த்து அவர்-தம் வரவு காணாமல் – கலிங்:38/1

மேல்


அவர்க்கு (1)

மாறி அருள அவர்க்கு இடை யாமும் இசைவம் என பல – கலிங்:336/3

மேல்


அவர்கள் (2)

என்று மற்று அவர்கள் தங்கள் சரிதங்கள் பலவும் எழுதி மீள இதன் மேல் வழுதி சேரன் மடிய – கலிங்:196/1
அடைவ அப்பொழுது அவர்கள் கைக்கொளும் அவை கணிப்பதும் அருமையே – கலிங்:459/2

மேல்


அவரவர் (1)

செருவிடை அவரவர் தெழித்தது ஓர் தெழி உலகுகள் செவிடு எடுக்கவே – கலிங்:405/2

மேல்


அவரை (1)

பேணும் கொழுநர் பிழைகள் எலாம் பிரிந்த பொழுது நினைந்து அவரை
காணும் பொழுது மறந்திருப்பீர் கன பொன் கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:65/1,2

மேல்


அவள் (2)

அண்டம் உறு குல கிரிகள் அவள் ஒருகால் இரு காதில் – கலிங்:132/1
அ மலைகள் அவள் வேண்டின் ஆகாதது ஒன்று உண்டோ – கலிங்:133/2

மேல்


அவற்றின் (1)

கடத்து எழு மதத்திடை மடுத்தன சிறப்பொடு கறுத்தன அவற்றின் எயிறே – கலிங்:413/2

மேல்


அவன் (9)

அருத்தியின் பிழை நினைத்த கூளியை அறுத்து அவன் தலை அவன் பெற – கலிங்:160/1
அருத்தியின் பிழை நினைத்த கூளியை அறுத்து அவன் தலை அவன் பெற – கலிங்:160/1
கற்று வந்தார் கற்ற அவன் காணுமாபோல் கடைபோக கண்டருள் என் கல்வி என்றே – கலிங்:174/2
தன் முனிவும் அவன் முனிவும் தவிர்க என்று சாதன மந்திர விச்சை பலவும் தந்தே – கலிங்:176/2
வட கலிங்கர் பதி அவன் இரண்டு விசை வருகிலன் திறை கொடு எனலுமே – கலிங்:338/2
பல கற்பனைகளை நினைவுற்றிலை வரு படை மற்று அவன் விடு படை என்றே – கலிங்:373/2
தண்டு கொண்டு அவன் சக்கரம் வந்ததே – கலிங்:388/2
அவன் இருந்துழி அறிக என்றனன் அபயன் மந்திரி முதல்வனே – கலிங்:460/2
குவடு பற்றியது அவன் அடல் படை அது குணிப்பு அரிது எனலுமே – கலிங்:462/2

மேல்


அவன்-தன் (1)

அகளங்கன் நமக்கு இரங்கான் அரசர் இடும் திறைக்கு அருள்வான் அவன்-தன் யானை – கலிங்:218/1

மேல்


அவன்-பால் (1)

எண்மடங்கு புகழ் மடந்தை நல்லன் எம் கோன் யான் அவன்-பால் இருப்பது நன்று என்பாள் போல – கலிங்:14/1

மேல்


அவனி (2)

அரசு சுமந்தன இறைகள் அவனி சுமந்தன புயமும் – கலிங்:272/2
அவனி சுமந்தமை பாடீரே அரவு தவிர்ந்தமை பாடீரே – கலிங்:528/2

மேல்


அவனிக்கு (1)

இசையுடன் எடுத்த கொடி அபயன் அவனிக்கு இவனை இளவரசில் வைத்த பிறகே – கலிங்:249/1

மேல்


அவனிபர்க்கு (1)

அவனிபர்க்கு புரந்தரனாம் அடையாளம் அவயவத்தின் அடைவே நோக்கி – கலிங்:237/1

மேல்


அவனும் (11)

காலனுக்கு இது வழக்கு என உரைத்த அவனும்
காவிரி புனல் கொணர்ந்த அவனும் புவனியின் – கலிங்:192/1,2
காவிரி புனல் கொணர்ந்த அவனும் புவனியின் – கலிங்:192/2
புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும் – கலிங்:193/1
புலி என கொடியில் இந்திரனை வைத்த அவனும் புணரி ஒன்றினிடை ஒன்று புகவிட்ட அவனும்
வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் – கலிங்:193/1,2
வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் – கலிங்:193/2
வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் – கலிங்:193/2
தூங்கு மூன்று எயில் எறிந்த அவனும் திரள் மணி சுடர் விமானம்-அது வான் மிசை உயர்த்த அவனும் – கலிங்:194/1
தூங்கு மூன்று எயில் எறிந்த அவனும் திரள் மணி சுடர் விமானம்-அது வான் மிசை உயர்த்த அவனும்
தாங்கள் பாரதம் முடிப்பளவும் நின்று தருமன் தன் கடற்படை தனக்கு உதவி செய்த அவனும் – கலிங்:194/1,2
தாங்கள் பாரதம் முடிப்பளவும் நின்று தருமன் தன் கடற்படை தனக்கு உதவி செய்த அவனும் – கலிங்:194/2
தளவு அழிக்கும் நகை வேல் விழி பிலத்தின் வழியே தனி நடந்து உரகர்-தம் கண்மணி கொண்ட அவனும்
களவழி கவிதை பொய்கை உரைசெய்ய உதியன் கால்-வழி தளையை வெட்டி அரசு இட்ட அவனும் – கலிங்:195/1,2
களவழி கவிதை பொய்கை உரைசெய்ய உதியன் கால்-வழி தளையை வெட்டி அரசு இட்ட அவனும் – கலிங்:195/2

மேல்


அவனே (3)

அலகை எலாம் காக்கின்ற அம்மை பூதலம் காப்பான் அவனே என்ன – கலிங்:211/2
அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனே அ பாரத போர் முடித்து பின்னை – கலிங்:232/1
அருள் திருவின் திரு வயிற்றில் வந்து தோன்றி ஆலிலையில் அவதரித்தான் அவனே மீள – கலிங்:234/2

மேல்


அவனை (1)

சுவடு பெற்றிலம் அவனை மற்றொரு சுவடு பெற்றனம் ஒரு மலை – கலிங்:462/1

மேல்


அவனையும் (1)

அளி அலம்பு மத மலைகள் கொண்டு அணை-மின் அவனையும் கொணர்-மின் எனலுமே – கலிங்:340/2

மேல்


அவித்து (1)

அழலை கையில் கொள்ளாமே அடுப்பை அவித்து கை துடுப்பால் – கலிங்:550/1

மேல்


அவிந்த (1)

அவைக்கும் உரல்கள் என குரல்கள் அவிந்த முரசம் கொள்ளீரே – கலிங்:525/2

மேல்


அவிழ (1)

அளக பாரம் மிசை அசைய மேகலைகள் அவிழ ஆபரணம் இவை எலாம் – கலிங்:53/1

மேல்


அவுண (1)

சிலை வளைவுற்று அவுண தொகை செகவிட்ட பரி திறலவனை தரும் அ திரு உதரத்தினளே – கலிங்:127/2

மேல்


அவை (19)

ஆளி வாரணம் கேழல் சீயம் என்று அவை நிரைத்து நாசிகை இருத்தியே – கலிங்:102/2
மாறி இ கையில் அழைக்க மற்று அவை மத கரி தலைகள் ஆன பார் – கலிங்:162/2
அணங்கரசின் ஆணை என அணங்கும் இப்போது அவை தவிர் எங்கு இவை கற்றாய் என்ன ஆங்கே – கலிங்:175/2
சக்கரம் முதல் படை ஒர் ஐந்தும் முதல் நாளே தன்னுடைய ஆன அதனால் அவை நமக்கு – கலிங்:247/1
திக்குவிசயத்தின் வரும் என்று அவை பயிற்றி செம் கை மலர் நொந்தில சுமந்தில தனக்கே – கலிங்:247/2
அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே – கலிங்:248/2
அரணிய மந்திர அனல்கள் அவை உதவும் பெரு மழையே – கலிங்:271/2
இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன் – கலிங்:341/1
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ – கலிங்:353/2
கலிங்கம் அவை ஏழினும் எழுந்தது ஒரு பேர் ஒலி கறங்கு கடல் ஏழும் உடனே – கலிங்:395/1
நிழல் கொடி தழல் கதுவலின் கடிது ஒளித்த அவை நினைப்பவர் நினைப்பதன் முனே – கலிங்:412/1
சதுரர்கள் மணி அகலத்து மருப்பு அவை சயமகள் களப முலை குறி ஒத்ததே – கலிங்:417/2
அசைய உரத்து அழுத்தி இவுளியை அடு சவளத்து எடுத்தபொழுது அவை
விசையமகட்கு எடுத்த கொடி என விருதர் களத்து எடுத்து வருவரே – கலிங்:437/1,2
அடைவ அப்பொழுது அவர்கள் கைக்கொளும் அவை கணிப்பதும் அருமையே – கலிங்:459/2
அ நேர்_இழை அலகை கணம் அவை கண்டிட மொழியும் – கலிங்:474/2
விரல் புட்டில் அவை சிறிய வில் கூடை பெரியன கொண்டு – கலிங்:547/1
அழிந்த கலிங்கர் பொன் பரிசை அவை பொன் கலமா கொள்ளீரே – கலிங்:559/1
உயிரை கொல்லா சமண் பேய்கள் ஒரு போழ்து உண்ணும் அவை உண்ண – கலிங்:566/1
எழுதிய சிலையவர் செறி கடல் விழும் அவை இது என வழி குருதியின் விழுவன சில – கலிங்:588/2

மேல்


அவைக்கும் (1)

அவைக்கும் உரல்கள் என குரல்கள் அவிந்த முரசம் கொள்ளீரே – கலிங்:525/2

மேல்


அவையவை (1)

அவையவை மகிழ்ந்த மோடி அவயவம் விளம்பல் செய்வாம் – கலிங்:121/2

மேல்


அவையவைகள் (1)

அரசர் உளர் அல்லர் என அவை புகழ மல்கு கலை அவையவைகள் வல்ல பிறகே – கலிங்:248/2

மேல்


அவையும் (1)

பதமும் இ பதம் வகுக்க வரு பாதம் அதுவும் பாதமான சிலர் பார் புகழ வந்த அவையும் – கலிங்:182/2

மேல்


அழகின் (1)

அழகின் மேல் அழகு பெற அணி அனைத்தும் அணிந்தருளி கணித நூலில் – கலிங்:280/1

மேல்


அழகு (1)

அழகின் மேல் அழகு பெற அணி அனைத்தும் அணிந்தருளி கணித நூலில் – கலிங்:280/1

மேல்


அழகே (1)

உங்கள் குறியும் வட கலிங்கத்து உள்ள குறியும் உமக்கு அழகே
நங்கள் கணித பேய் கூறும் நனவும் கனவும் சொல்லுவாம் – கலிங்:226/1,2

மேல்


அழகோ (1)

தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/2

மேல்


அழல் (2)

அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே – கலிங்:401/1
அழல் படு புகையொடு இழிச்சிய கை சிலை அடு சிலை பகழி தொடுத்து வலிப்பரே – கலிங்:420/2

மேல்


அழல்படு (1)

அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே – கலிங்:412/2

மேல்


அழலை (1)

அழலை கையில் கொள்ளாமே அடுப்பை அவித்து கை துடுப்பால் – கலிங்:550/1

மேல்


அழன்று (1)

வெடித்த கழை விசை தெறிப்ப தரை மேல் முத்தம் வீழ்ந்தன அ தரை புழுங்கி அழன்று மேன்மேல் – கலிங்:93/1

மேல்


அழி (2)

அ மலையோ இ மலையும் என்ன தெவ்வர் அழி குருதி நதி பரக்க அறுக்கும் போழ்தில் – கலிங்:465/2
அழி மதத்த மத்தகத்தை அடுப்பாக கடுப்பா கொண்டு அடு-மின் அம்மா – கலிங்:517/2

மேல்


அழிக்கவே (1)

எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/2

மேல்


அழிக்கும் (1)

தளவு அழிக்கும் நகை வேல் விழி பிலத்தின் வழியே தனி நடந்து உரகர்-தம் கண்மணி கொண்ட அவனும் – கலிங்:195/1

மேல்


அழிக்குமே (1)

உடல் சில இரு துணி பட்டன பட்ட பின் ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழிக்குமே – கலிங்:421/2

மேல்


அழித்த (4)

பரக்கும் ஓத கடாரம் அழித்த நாள் பாய்ந்த செம்புனல் ஆடியும் நீந்தியும் – கலிங்:151/1
அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனே அ பாரத போர் முடித்து பின்னை – கலிங்:232/1
மனு கோட்டம் அழித்த பிரான் வளவர் பிரான் திரு புருவ – கலிங்:254/1
ஒரு கலிங்கம் ஒருவன் அழித்த நாள் – கலிங்:454/1

மேல்


அழித்ததும் (1)

வேலை கொண்டு விழிஞம் அழித்ததும்
சாலை கொண்டதும் தண்டு கொண்டே அன்றோ – கலிங்:383/1,2

மேல்


அழித்தன (1)

ஒரு துணி கருதும் இலக்கை அழித்தன உருவிய பிறை முக அ பகழி தலை – கலிங்:422/1

மேல்


அழிந்த (2)

ஒட்டகங்கள் யானை வால் உயர்த்த மா அழிந்த போர் – கலிங்:433/1
அழிந்த கலிங்கர் பொன் பரிசை அவை பொன் கலமா கொள்ளீரே – கலிங்:559/1

மேல்


அழிந்ததும் (1)

எழுதுக என்று கண்டு இது மிகை கண் என்று இங்கு அழிக்கவே அங்கு அழிந்ததும் – கலிங்:197/2

மேல்


அழிந்து (1)

கடிது அழிந்து போர் மிதிலையில் படும் கரி மருப்பினை திரள் துலாம் எனும் – கலிங்:101/1

மேல்


அழிய (2)

அரிவையர் கற்பின் மாறி அரண்களும் அழிய ஆங்கே – கலிங்:260/2
அடைய படர் எரி கொளுவி பதிகளை அழிய சூறை கொள் பொழுதத்தே – கலிங்:370/2

மேல்


அழியும் (1)

அதர பானம் மதுபானம் ஆக அறிவு அழியும் மாதர் கடை திற-மினோ – கலிங்:54/2

மேல்


அழுத்தி (1)

அசைய உரத்து அழுத்தி இவுளியை அடு சவளத்து எடுத்தபொழுது அவை – கலிங்:437/1

மேல்


அழுத்தும் (1)

எயிற்கு அழுத்தும் நிண கொடியும் இளம் குழவி பசும் தலையும் எங்கும் தூக்கி – கலிங்:106/2

மேல்


அழுமாலோ (1)

ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ – கலிங்:223/2

மேல்


அழுவீர் (1)

கையில் அணைத்த மணல் கண்பனி சோர் புனலில் கரைய விழுந்து அழுவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:51/2

மேல்


அழைக்க (3)

அழைக்க என்றலும் அழைக்க வந்து அணுகி அஞ்சி அஞ்சி உனது ஆணையின் – கலிங்:159/1
அழைக்க என்றலும் அழைக்க வந்து அணுகி அஞ்சி அஞ்சி உனது ஆணையின் – கலிங்:159/1
மாறி இ கையில் அழைக்க மற்று அவை மத கரி தலைகள் ஆன பார் – கலிங்:162/2

மேல்


அழைக்குமே (1)

வள்ளை பாடி ஆடி ஓடி வா எனா அழைக்குமே – கலிங்:309/2

மேல்


அள்ளி (1)

அள்ளி அருகிருந்து உண்ணீரே அரிந்திடு தாமரை மொட்டு என்னும் – கலிங்:579/1

மேல்


அளக (4)

அளக பாரம் மிசை அசைய மேகலைகள் அவிழ ஆபரணம் இவை எலாம் – கலிங்:53/1
அடைய மதுகரம் எழுவது விழுவதாம் அளக வனிதையர் அணி கடை திற-மினோ – கலிங்:57/2
அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:60/2
கூடும் இளம்பிறையில் குறு வெயர் முத்து உருள கொங்கை வடம் புரள செங்கழுநீர் அளக
காடு குலைந்து அலைய கைவளை பூசலிட கலவி விடா மடவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:62/1,2

மேல்


அளத்தி (1)

அளத்தி பட்டது அறிந்திலை ஐய நீ – கலிங்:385/2

மேல்


அளப்பரிய (1)

அளப்பரிய குளப்பு கால் அகப்பைகளாக கொள்ளீரே – கலிங்:548/2

மேல்


அளப்பன (1)

ஒழிதர செரு உறு புனல் உமிழ்வன உலகு அளப்பன இரதமும் மருவியே – கலிங்:352/4

மேல்


அளவில் (4)

தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/2
இறை மொழிந்த அளவில் எழு கலிங்கம் அவை எறிவன் என்று கழல் தொழுதனன் – கலிங்:341/1
உரைகள் பிற்படும் அளவில் ஒற்றர்கள் ஒலி கடற்படை கடிது போய் – கலிங்:461/1
அ குவடும் அ கடலும் வளைந்து வெய்யோன் அத்தமன குவடு அணையும் அளவில் சென்றே – கலிங்:463/2

மேல்


அளவினில் (3)

அடு சிலை பகழி தொடுத்துவிட புகும் அளவினில் அயம் எதிர் விட்டவர் வெட்டின – கலிங்:421/1
நேர் முனையில் தொடுத்த பகழிகள் நேர் வளைவில் சுழற்றும் அளவினில்
மார்பிடையில் குளித்த பகழியை வார் சிலையில் தொடுத்து விடுவரே – கலிங்:436/1,2
இருவர் உரத்தின் உற்ற சுரிகையின் எதிரெதிர் புக்கு இழைக்கும் அளவினில்
ஒருவர் என கிடைத்த பொழுதினில் உபய பலத்து எடுத்தது அரவமே – கலிங்:439/1,2

மேல்


அளவீரே (1)

தூணிகளே நாழிகளா தூணி மா அளவீரே – கலிங்:546/2

மேல்


அளவு (4)

சூதளவு அளவு எனும் இள முலை துடியளவு அளவு எனும் நுண் இடை – கலிங்:21/1
சூதளவு அளவு எனும் இள முலை துடியளவு அளவு எனும் நுண் இடை – கலிங்:21/1
காதளவு அளவு எனும் மதர் விழி கடல் அமுது அனையவர் திற-மினோ – கலிங்:21/2
அடியொடு முடிகள் துணித்து விழ புகும் அளவு அரி தொடை சமரத்தொடு அணைத்தனர் – கலிங்:423/1

மேல்


அளவும் (4)

அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் – கலிங்:207/2
சாம் அளவும் பிறர்க்கு உதவாதவரை நச்சி சாருநர் போல் வீரர் உடல் தரிக்கும் ஆவி – கலிங்:478/1
போம் அளவும் அவர் அருகே இருந்துவிட்டு போகாத நரி குலத்தின் புணர்ச்சி காண்-மின் – கலிங்:478/2
வேண்டும் அளவும் வாய் நெகிழ்த்து விடுகம்பிகளா புனையீரே – கலிங்:511/2

மேல்


அளி (1)

அளி அலம்பு மத மலைகள் கொண்டு அணை-மின் அவனையும் கொணர்-மின் எனலுமே – கலிங்:340/2

மேல்


அளிக்கும் (2)

குல நான்கும் காத்து அளிக்கும் குலதீபன் வாழ்க என்றே – கலிங்:6/2
அவ்வளவும் திகிரி வரை அளவும் செங்கோல் ஆணை செல்ல அபயன் காத்து அளிக்கும் ஆறும் – கலிங்:207/2

மேல்


அளிகள் (1)

அளக பந்தி மிசை அளிகள் பந்தர் இடும் அரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:60/2

மேல்


அளிகளை (1)

எடுத்த கொடி திசையிபத்தின் மத மிசை இருக்கும் அளிகளை எழுப்பவே – கலிங்:357/2

மேல்


அளித்த (4)

ஆதி மால் அமல நாபி கமலத்து அயன் உதித்து அயன் மரீசி எனும் அண்ணலை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/1
காதல் கூர்தரு மரீசி மகன் ஆகி வளரும் காசிபன் கதிர் அருக்கனை அளித்த பரிசும் – கலிங்:186/2
வலியினில் குருதி உண்க என அளித்த அவனும் வாதராசனை வலிந்து பணிகொண்ட அவனும் – கலிங்:193/2
குந்தளரை கூடல் சங்கமத்து வென்ற கோன் அபயன் குவலயம் காத்து அளித்த பின்னை – கலிங்:206/1

மேல்


அளித்திடும் (1)

புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல – கலிங்:143/1

மேல்


அளிப்பன (1)

புயல் அளிப்பன மேலும் அளித்திடும் பொன் கரத்து அபயன் புலி பின் செல – கலிங்:143/1

மேல்


அளிப்பீர் (1)

தோய கலவி அமுது அளிப்பீர் துங்க கபாடம் திற-மினோ – கலிங்:61/2

மேல்


அளியால் (1)

தாங்கு ஆர புயத்து அபயன் தண் அளியால் புயல் வளர்க்கும் – கலிங்:540/1

மேல்


அற்ற (4)

அற்ற தோள் இவை அலைப்ப பார் உவை அறாத நீள் குடர் மிதப்ப பார் – கலிங்:166/1
அற்ற குறைத்தலை என்று விசும்பை அதுக்கும் எயிற்றினவே – கலிங்:170/2
பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே – கலிங்:280/2
கலக்கம் அற்ற வீரர் வாள் கலந்த சூரர் கைத்தலத்து – கலிங்:427/1

மேல்


அற்றது (1)

ஆடி அசைந்து அசைந்து உண்ணீரே அற்றது அற அறிந்து உண்ணீரே – கலிங்:581/2

மேல்


அற்றன (1)

நடித்தன நடிப்ப வலி அற்றன கொடிற்றையும் நனைத்தன உதட்டினுடனே – கலிங்:228/2

மேல்


அற்று (5)

கவசம் அற்று இள நகை களிவர களிவரும் கணவரை புணருவீர் கடை திறந்திடு-மினோ – கலிங்:33/2
உருகுதலுற்று உலகத்து உவமை அற சுழல்வுற்று உலவு விழிக்கடை பட்டு உடல் பகை அற்று ஒழிய – கலிங்:131/1
இரு தொடை அற்று இருக்கும் மறவர்கள் எதிர் பொரு கை களிற்றின் வலி கெட – கலிங்:438/1
யானை படை சூரர் நேர் ஆன போழ்து அற்று எழுந்து ஆடுகின்றார் தலை – கலிங்:491/1
அற்று வீழ் ஆனை பானை அடுப்பினில் ஏற்றும் அம்மா – கலிங்:518/2

மேல்


அற்றேம் (2)

தேய்கின்றபடி தேய்ந்து மிடுக்கு அற்றேம் செற்றாலும் உய்யமாட்டேம் – கலிங்:214/2
நிகளம் பூண்டன அடியேம் நெடும் பசியால் அற உலர்ந்து நெற்றாய் அற்றேம் – கலிங்:218/2

மேல்


அற (15)

அவசமுற்று உளம் நெக துயில் நெக பவள வாய் அணி சிவப்பு அற விழி கடை சிவப்பு உற நிறை – கலிங்:33/1
மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் – கலிங்:92/1
அறிஞர் தம்பிரான் அபயன் வாரணம் அரசர் மண்டலத்து அரண் அற பறித்து – கலிங்:100/1
உருகுதலுற்று உலகத்து உவமை அற சுழல்வுற்று உலவு விழிக்கடை பட்டு உடல் பகை அற்று ஒழிய – கலிங்:131/1
உண்ட கூழொடு நாவும் சுருண்டு புக்கு உள் விழுந்து அற ஊமைகள் ஆனவும் – கலிங்:148/2
உடல் கலக்கு அற அரிந்து தசையிட்டும் ஒருவன் ஒரு துலை புறவொடு ஒக்க நிறை புக்க புகழும் – கலிங்:190/2
கம்பிலி சயத்தம்பம் நட்டதும் கடி அரண் கொள் கல்யாணர் கட்டு அற
கிம்புரி பணை கிரி உகைத்தவன் கிரிகள் எட்டினும் புலி பொறித்ததும் – கலிங்:203/1,2
நிகளம் பூண்டன அடியேம் நெடும் பசியால் அற உலர்ந்து நெற்றாய் அற்றேம் – கலிங்:218/2
பொது அற உலகு கைக்கொடு புலி வளர் கொடி எடுத்தலும் – கலிங்:266/1
முதுகில் வித்துவ நிலமுறு துகள் அற முகில் மிதிப்பன முகில் விடு துளியொடு – கலிங்:351/2
வெருவர மிடை படை நடு ஒரு வெளி அற விழியிட அரிது எனவே – கலிங்:402/2
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே – கலிங்:424/2
ஒட்டு அற பட்ட போரில் ஊர்பவர்-தம்மை வீசி – கலிங்:457/1
கரும் சேவகம் செய்து செஞ்சோறு அற செய்த கைம்மாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:490/2
ஆடி அசைந்து அசைந்து உண்ணீரே அற்றது அற அறிந்து உண்ணீரே – கலிங்:581/2

மேல்


அறத்தொடு (1)

அனைத்து அறமும் ஒக்க அடி வைக்க அடி வைத்தே அறத்தொடு மற துறை நடக்க நடை கற்றே – கலிங்:239/2

மேல்


அறம் (2)

மனுவினுக்கு மும்மடி நான்மடி ஆம் சோழன் மதி குடை கீழ் அறம் தளிர்ப்ப வளர்ந்த ஆறும் – கலிங்:205/2
சொரி புனலிடை முளைத்தன துறைகளின் அறம் அனைத்துமே – கலிங்:265/2

மேல்


அறமும் (1)

அனைத்து அறமும் ஒக்க அடி வைக்க அடி வைத்தே அறத்தொடு மற துறை நடக்க நடை கற்றே – கலிங்:239/2

மேல்


அறவும் (1)

அரியும் மிடற்று அலையிட்டு அலை குருதிக்கு எதிர்வைத்து அறவும் மடுத்த சிவப்பு-அதனை முழு திசையின் – கலிங்:129/1

மேல்


அறவே (1)

மெய்யில் அணைத்து உருகி பைய அகன்றவர் தாம் மீள்வர் என கருதி கூடல் விளைத்து அறவே
கையில் அணைத்த மணல் கண்பனி சோர் புனலில் கரைய விழுந்து அழுவீர் கடை திற-மின் திற-மின் – கலிங்:51/1,2

மேல்


அறாத (1)

அற்ற தோள் இவை அலைப்ப பார் உவை அறாத நீள் குடர் மிதப்ப பார் – கலிங்:166/1

மேல்


அறிக (2)

அமல வேதம் இது காணும் இதில் ஆரண நிலத்து அமலனே அபயன் ஆக அறிக என்று அருளியே – கலிங்:184/2
அவன் இருந்துழி அறிக என்றனன் அபயன் மந்திரி முதல்வனே – கலிங்:460/2

மேல்


அறிகிலம் (1)

முறுவல் கொண்ட பொருள் அறிகிலம் சிறிதும் முனிவு கொண்டது இலை வதனமே – கலிங்:339/2

மேல்


அறிகுறி (1)

அலகில் வெற்றியும் உரிமையும் இவை என அவயவத்தினில் எழுதிய அறிகுறி
அவை என பல வடு நிரை உடையவர் அடி புறக்கிடில் அமரர்-தம் உலகொடு இ – கலிங்:353/1,2

மேல்


அறிஞர் (1)

அறிஞர் தம்பிரான் அபயன் வாரணம் அரசர் மண்டலத்து அரண் அற பறித்து – கலிங்:100/1

மேல்


அறிதி (1)

சிரம் அரிய அதற்கு உறவாய் ஒளித்து போந்த சில பேயை திருவுள்ளத்து அறிதி அன்றே – கலிங்:157/2

மேல்


அறிந்தருளி (1)

ஆர் காப்பார் எங்களை நீ அறிந்தருளி காப்பது அல்லால் அடைய பாழாம் – கலிங்:213/1

மேல்


அறிந்திலை (1)

அளத்தி பட்டது அறிந்திலை ஐய நீ – கலிங்:385/2

மேல்


அறிந்து (3)

ஆடி வரு பேய்களின் அலந்தலை தவிர்த்து அடு பறந்தலை அறிந்து அதனின்-நின்று – கலிங்:311/1
வரிசை அறிந்து நரம்பில் கோத்து வன்ன சரங்கள் அணியீரே – கலிங்:514/2
ஆடி அசைந்து அசைந்து உண்ணீரே அற்றது அற அறிந்து உண்ணீரே – கலிங்:581/2

மேல்


அறிய (1)

கொற்றவர் கோன் வாள் அபயன் அறிய வாழும் குவலயத்தோர் கலை அனைத்தும் கூற ஆங்கே – கலிங்:174/1

மேல்


அறியாத (2)

இன்ன மா கடல் முழங்கி எழுகின்ற ஒலி என்று இம்பர் உம்பர் அறியாத பரிசு எங்கும் மிகவே – கலிங்:284/2
அந்தரம் ஒன்று அறியாத வட கலிங்கர் குல வேந்தன் அனந்தபன்மன் – கலிங்:375/1

மேல்


அறியாது (1)

என்னுடைய தோள் வலியும் என்னுடைய வாள் வலியும் யாதும் அறியாது பிறர் போல் – கலிங்:392/1

மேல்


அறியாதே (1)

போக அமளி களி மயக்கில் புலர்ந்தது அறியாதே கொழுநர் – கலிங்:37/1

மேல்


அறியீரோ (1)

அறியீரோ சாக்கியரை உடை கண்டான் என் அப்புறம் என்று இயம்பிடுவர் அநேகர் ஆங்கே – கலிங்:468/2

மேல்


அறியும் (1)

அறியும் முழைகளிலோ பதுங்கியது அரிய பிலனிடையோ மறைந்தது – கலிங்:449/1

மேல்


அறியேமோ (1)

பண்டு மிகுமோ பரணி கூழ் பாரகத்தில் அறியேமோ
உண்டு மிகுமோ நீர் சொன்ன உபாயம் இதுவும் செய்குவமே – கலிங்:555/1,2

மேல்


அறிவு (2)

அதர பானம் மதுபானம் ஆக அறிவு அழியும் மாதர் கடை திற-மினோ – கலிங்:54/2
தொழுது கற்றனம் என தொழுது சொல்லும் அளவில் சோழ வம்சம் இது சொன்ன அறிவு என்ன அழகோ – கலிங்:209/2

மேல்


அறிவுடையரும் (1)

புடைபட இள முலை வளர்-தொறும் பொறை அறிவுடையரும் நிலை தளர்ந்து – கலிங்:22/1

மேல்


அறு (1)

பழகினார் தெரிந்து உரைத்த பழுது அறு நாள் பழுது அற்ற பொழுதத்து ஆங்கே – கலிங்:280/2

மேல்


அறுக்கும் (1)

அ மலையோ இ மலையும் என்ன தெவ்வர் அழி குருதி நதி பரக்க அறுக்கும் போழ்தில் – கலிங்:465/2

மேல்


அறுகு (1)

அறை கழல் அரசர் அப்பொழுது அடி மிசை அறுகு எடுத்திட – கலிங்:264/1

மேல்


அறுத்தவர் (1)

கட்டு அறுத்தவர் போல் நின்று கட்டுண்ட களிறு அநேகம் – கலிங்:457/2

மேல்


அறுத்தார் (1)

சுவர்கள் மேல் உடல் அன்றி உடல்கள் எங்கும் தொடர்ந்து பிடித்து அறுத்தார் முன் அடைய ஆங்கே – கலிங்:470/2

மேல்


அறுத்து (1)

அருத்தியின் பிழை நினைத்த கூளியை அறுத்து அவன் தலை அவன் பெற – கலிங்:160/1

மேல்


அறுப்போர் (1)

காரண காரியங்களின் கட்டு அறுப்போர் யோக கருத்து என்னும் தனி தறியில் கட்ட கட்டுண்டு – கலிங்:9/1

மேல்


அறை (4)

அறை கழல் அரசர் அப்பொழுது அடி மிசை அறுகு எடுத்திட – கலிங்:264/1
அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே – கலிங்:401/1
அறை கழல் விருதர் செருக்கு அற வெட்டலின் அவர் உடல் இரு வகிர் பட்டன முட்டவே – கலிங்:424/2
விருதரை அரிவர் சிரத்தை அ சிரம் விழுபொழுது அறை எனும் அ களிற்றையே – கலிங்:440/2

மேல்


அறைக (1)

முரசு அறைக என்று அருளுதலும் முழுது உலகும் ஒரு நகருள் புகுந்தது ஒப்ப – கலிங்:279/1

மேல்


அறையை (1)

பொங்கும் மதிக்கே தினம் நடுங்கி புகுந்த அறையை நிலவறை என்று – கலிங்:68/1

மேல்


அன்பு (1)

ஆரணமாம் நாற்கூடத்து அணைந்து நிற்கும் ஐம் கரத்தது ஒரு களிற்றுக்கு அன்பு செய்வாம் – கலிங்:9/2

மேல்


அன்றாகில் (1)

ஈ கதுவும் குறியால் உய்ந்து இருக்கின்றேம் அன்றாகில் இன்றே சாதும் – கலிங்:219/2

மேல்


அன்றி (5)

பதங்களின் தளையும் அன்றி வேறு ஒரு பதங்களில் தளைகள் இல்லையே – கலிங்:274/2
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே – கலிங்:275/2
வண்டினுக்கும் திசையானை மதம் கொடுக்கும் மலர் கவிகை அபயற்கு அன்றி
தண்டினுக்கும் எளியனோ என வெகுண்டு தடம் புயங்கள் குலுங்க நக்கே – கலிங்:376/1,2
சுவர்கள் மேல் உடல் அன்றி உடல்கள் எங்கும் தொடர்ந்து பிடித்து அறுத்தார் முன் அடைய ஆங்கே – கலிங்:470/2
இரவு கனவு கண்ட பேய்க்கு இற்றைக்கு அன்றி நாளைக்கும் – கலிங்:576/1

மேல்


அன்றியே (1)

விண்ணின் மொய்த்து எழு விமானங்களில் சுரர்களாய் மீது போம் உயிர்களே அன்றியே இன்று தம் – கலிங்:496/1

மேல்


அன்று (7)

சுர குருவின் தூதாகி யமன்-பால் செல்வோன் துணித்து வைத்த சிரம் அன்று தின்ற பேயை – கலிங்:157/1
அடக்கம் அன்று இது கிடக்க எம்முடைய அம்மை வாழ்க என எம்மை பார் – கலிங்:164/1
கடக்கம் அன்று அபயன் வென்று வென்றிகொள் கள பெரும் பரணி இன்று பார் – கலிங்:164/2
அன்று இமய வெற்பினிடை நின்ற வரும் அ பேய் – கலிங்:220/2
அன்று இலங்கை பொருது அழித்த அவனே அ பாரத போர் முடித்து பின்னை – கலிங்:232/1
கனக தானம் முறை நின்று கவிவாணர் பெறவே கரட தானம் மத வாரணமும் அன்று பெறவே – கலிங்:281/2
களம் அடைய காட்டுதற்கு முடிவது அன்று கவிழும் மத கரி சொரிய குமிழி விட்டு – கலிங்:503/1

மேல்


அன்றே (1)

சிரம் அரிய அதற்கு உறவாய் ஒளித்து போந்த சில பேயை திருவுள்ளத்து அறிதி அன்றே – கலிங்:157/2

மேல்


அன்றேல் (1)

கண்ணோடி சொரிகின்ற கண்ணீர் அன்றேல் கண்டு இரங்கி சொரிகின்ற கண்ணீர் போலும் – கலிங்:92/2

மேல்


அன்றோ (7)

ஒரு பொழுதும் தரித்தன்றி ஊடுபோக்கு அரிது அணங்கின் காடு என்று அன்றோ – கலிங்:85/2
ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ – கலிங்:86/2
விம்மு கடு விசை வனத்தின் வெம்மையினை குறித்து அன்றோ விண்ணோர் விண்ணின் – கலிங்:87/1
செல் காற்று வாராமல் காக்க அன்றோ திசைக்கரியின் செவி காற்றும் அதற்கே அன்றோ – கலிங்:94/2
செல் காற்று வாராமல் காக்க அன்றோ திசைக்கரியின் செவி காற்றும் அதற்கே அன்றோ – கலிங்:94/2
சாலை கொண்டதும் தண்டு கொண்டே அன்றோ – கலிங்:383/2
ஏறுபட்டதும் இம்முறையே அன்றோ – கலிங்:384/2

மேல்


அன்ன (1)

ஆறு அலை தரங்கம் உள அன்ன நடை தாமும் உள ஆலை கமழ் பாகும் உளவாய் – கலிங்:296/1

மேல்


அன்னது (1)

ஓர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே ஒன்னலரை வெல்வன் என அன்னது பயின்றே – கலிங்:245/2

மேல்


அன்னை (2)

அட்டம் இட்ட நெடும் கழை காணில் என் அன்னை அன்னை என்று ஆலும் குழவிய – கலிங்:142/1
அட்டம் இட்ட நெடும் கழை காணில் என் அன்னை அன்னை என்று ஆலும் குழவிய – கலிங்:142/1

மேல்


அனக (1)

அனக தானம் மறைவாணர் பலர் நின்று பெறவே அபய தானம் அபயம் புகுதும் மன்னர் பெறவே – கலிங்:281/1

மேல்


அனந்தபன்மன் (1)

அந்தரம் ஒன்று அறியாத வட கலிங்கர் குல வேந்தன் அனந்தபன்மன்
வெம் தறுகண் வெகுளியினால் வெய்து உயிர்த்து கை புடைத்து வியர்த்து நோக்கி – கலிங்:375/1,2

மேல்


அனந்தலினும் (1)

திரு அனந்தலினும் முகம் மலர்ந்து வரு தெரிவைமீர் கடைகள் திற-மினோ – கலிங்:46/2

மேல்


அனல் (2)

உரும் இடிப்பன வட அனல் உள என ஒலி முகில் கட கரிகளும் இடையவே – கலிங்:350/4
அறை கழல் இளையவர் முறுகிய சின அழல் அது வட அனல் எனவே – கலிங்:401/1

மேல்


அனல்கள் (1)

அரணிய மந்திர அனல்கள் அவை உதவும் பெரு மழையே – கலிங்:271/2

மேல்


அனல்பட (1)

அடவிகள் பொடிபட அருவிகள் அனல்பட அரு வரை துகள்படவே – கலிங்:400/2

மேல்


அனலத்தினை (1)

கடுகிய வட அனலத்தினை வைத்தது களம் உறு துரக கணத்தின் முகத்திலே – கலிங்:415/2

மேல்


அனுக்கை (1)

வரும் அனுக்கை பல்லவர் கோன் வண்டை வேந்தன் – கலிங்:366/2

மேல்


அனைத்தினும் (2)

நாடகாதி நிருத்தம் அனைத்தினும் நால் வகை பெரும் பண்ணினும் எண்ணிய – கலிங்:321/1
அழல்படு புகை கொடி எடுத்தன புது கொடி அனைத்தினும் நிரைத்தது எனவே – கலிங்:412/2

மேல்


அனைத்து (3)

அனைத்து உலகும் கவித்தது என கவித்து நிற்கும் அருள் கவிகை கலி பகைஞன் வாழ்க என்றே – கலிங்:10/2
மேல் அனைத்து உயிரும் வீவது இலை ஆக நமன் மேல் – கலிங்:192/3
அனைத்து அறமும் ஒக்க அடி வைக்க அடி வைத்தே அறத்தொடு மற துறை நடக்க நடை கற்றே – கலிங்:239/2

மேல்


அனைத்தும் (9)

இ நெடு மா நிலம் அனைத்தும் பொதிந்து இனிது வாழ்க என்றே – கலிங்:4/2
பேர் ஆழி உலகு அனைத்தும் பிறங்க வளர் இருள் நீங்க – கலிங்:7/1
பனி ஆழி உலகு அனைத்தும் பரந்த கலி இருள் நீங்க – கலிங்:8/1
கொற்றவர் கோன் வாள் அபயன் அறிய வாழும் குவலயத்தோர் கலை அனைத்தும் கூற ஆங்கே – கலிங்:174/1
மறையவர் வேள்வி குன்றி மனு நெறி அனைத்தும் மாறி – கலிங்:258/1
அழகின் மேல் அழகு பெற அணி அனைத்தும் அணிந்தருளி கணித நூலில் – கலிங்:280/1
அம் கண் ஞாலம் அனைத்தும் புயத்தில் வைத்து ஆடக கிரியில் புலி வைத்தவன் – கலிங்:318/1
முகில் அனைத்தும் அ தேர்கள் ஆனவோ மூரி வேலை போர்வீரர் ஆனவோ – கலிங்:347/2
கொய்த இறைச்சி உறுப்பு அனைத்தும் கொள்ளும் கூழை வெள்ளாட்டின் – கலிங்:568/1

மேல்


அனைத்துமே (1)

சொரி புனலிடை முளைத்தன துறைகளின் அறம் அனைத்துமே – கலிங்:265/2

மேல்


அனைத்தையும் (1)

பண்டு தென்னவர் சாய அதற்கு முன் பணி செய் பூத கணங்கள் அனைத்தையும்
கொண்டு வந்த பேய் கூடிய போதில் அ குமரி மாதர் பெற குறள் ஆனவும் – கலிங்:150/1,2

மேல்


அனைய (2)

அணி தவள பொடி இட்டு அடைய இலச்சினை இட்டு அமுதம் இருத்திய செப்பு அனைய தனத்தினளே – கலிங்:125/2
என எடுத்து உரைத்து அதிசயித்து நின்று இனைய மண்ணுளோர் அனைய விண்ணுளோர் – கலிங்:349/1

மேல்


அனையவர் (1)

காதளவு அளவு எனும் மதர் விழி கடல் அமுது அனையவர் திற-மினோ – கலிங்:21/2

மேல்


அனையோன் (1)

அரன் உறையும்படி மலைகள் அடைய விளங்கின அனையோன்
ஒரு தனி வெண்குடை உலகில் ஒளி கொள் நலம் தரு நிழலில் – கலிங்:268/1,2

மேல்