வெ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெ 1
வெஃகல் 1
வெஃகலா 1
வெஃகற்கு 1
வெஃகா 1
வெஃகி 2
வெஃகிய 1
வெஃகினேன் 1
வெஃகினோர் 1
வெஃகும் 1
வெகுண்ட 2
வெகுண்டது 1
வெகுண்டன 2
வெகுண்டனர் 2
வெகுண்டனன் 1
வெகுண்டார் 1
வெகுண்டான் 15
வெகுண்டு 29
வெகுண்டும் 1
வெகுண்டுழி 1
வெகுள்வு 1
வெகுளி 28
வெகுளியன் 4
வெகுளியால் 6
வெகுளியாள் 1
வெகுளியான் 4
வெகுளியின் 4
வெகுளியும் 5
வெகுளியை 2
வெகுளியோடு 1
வெகுளியோடும் 1
வெங்கண் 1
வெங்கணாய் 1
வெங்கணான் 1
வெஞ்சின 1
வெட்ட 1
வெட்டி 1
வெட்டிய 2
வெட்டுதி 1
வெட்டும் 1
வெட்டுவ 1
வெடி 2
வெடிக்கின்றது 1
வெடிக்கின்றன 1
வெடித்த 2
வெடித்தலும் 1
வெடித்தன 3
வெடித்திட 3
வெடித்திலன் 1
வெடித்து 3
வெடிப்ப 1
வெடிப்பன 1
வெடிபட 4
வெடியை 1
வெண் 185
வெண்_கடல் 1
வெண்குடை 19
வெண்குடைகளின் 1
வெண்குடையர் 1
வெண்குடையான் 2
வெண்குடையும் 1
வெண்குடையோடு 1
வெண்கோடும் 1
வெண்ணிலா 1
வெண்ணெய் 9
வெண்ணெய்நல்லூர்-தன்னிலே 1
வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் 1
வெண்ணெயில் 1
வெண்ணெயின் 1
வெண்ணெயும் 1
வெண்மதி 7
வெண்மை 8
வெண்மையில் 1
வெதிர் 7
வெதிரின் 2
வெதுப்ப 6
வெதுப்பவே 1
வெதுப்பு 1
வெதுப்பும் 5
வெதுப்புறும் 1
வெதுப்பொடு 1
வெதுப்போடு 1
வெதும்ப 2
வெதும்பா 1
வெதும்பி 5
வெதும்பிட 2
வெதும்பிற்றால் 1
வெதும்பிற்று 1
வெதும்பினர் 1
வெதும்பினரால் 1
வெதும்பினள் 2
வெதும்பினன் 2
வெதும்பினார் 1
வெதும்பினாள் 2
வெதும்பினான் 3
வெதும்பு 1
வெதும்புகின்றனர் 1
வெதும்புதல் 1
வெதும்பும் 3
வெதும்புமால் 1
வெதும்புவாயோ 1
வெதும்புவார் 1
வெதும்புவாரும் 1
வெதும்புவாள் 3
வெந்த 16
வெந்தது 6
வெந்ததோ 2
வெந்தவா 1
வெந்தவே 1
வெந்தன 12
வெந்தனர் 1
வெந்தான் 2
வெந்திடாது 1
வெந்திடும் 1
வெந்திலதோ 1
வெந்திலர் 1
வெந்திலா 1
வெந்து 44
வெந்துறு 1
வெந்நிட்டு 1
வெப்பம் 1
வெப்பின் 1
வெப்பினால் 1
வெப்பு 17
வெப்பும் 1
வெப்புற 1
வெப்புறு 2
வெப்புறுகின்றது 1
வெப்புறும் 1
வெப்பொடு 1
வெப்போ 1
வெம் 1006
வெம்_கதிர் 2
வெம்ப 2
வெம்பி 11
வெம்பிய 2
வெம்பியே 1
வெம்பினர் 1
வெம்பினான் 2
வெம்பு 31
வெம்பும் 3
வெம்புற்ற 1
வெம்மை 31
வெம்மைதான் 1
வெம்மையால் 6
வெம்மையான் 7
வெம்மையில் 1
வெம்மையின் 3
வெம்மையினார் 1
வெம்மையும் 1
வெம்மையே 1
வெம்மையை 6
வெம்மையோடு 1
வெய்தாயின 1
வெய்தில் 1
வெய்தின் 13
வெய்தினால் 1
வெய்தினில் 1
வெய்தினின் 3
வெய்து 25
வெய்து_உயிர்க்கும் 1
வெய்து_உயிர்த்தனள் 1
வெய்து_உயிர்த்தனன் 1
வெய்து_உயிர்த்தாள் 2
வெய்து_உயிர்த்தான் 1
வெய்து_உயிர்த்து 2
வெய்து_உயிர்ப்பார் 1
வெய்து_உயிர்ப்பான் 1
வெய்து_உயிர்ப்பு 1
வெய்து_உயிர்ப்போடும் 1
வெய்துற்று 3
வெய்துறு 1
வெய்துறும் 1
வெய்தே 1
வெய்ய 65
வெய்யது 3
வெய்யவர் 11
வெய்யவர்க்கு 1
வெய்யவள் 2
வெய்யவற்கு 1
வெய்யவன் 40
வெய்யவன்-தன்னை 1
வெய்யவனுக்கு 1
வெய்யவனே 1
வெய்யன் 4
வெய்யன 1
வெய்யார் 1
வெய்யாள் 2
வெய்யான் 2
வெய்யோர் 8
வெய்யோர்-மேல் 1
வெய்யோன் 36
வெயர் 1
வெயர்க்கும் 2
வெயர்த்த 2
வெயர்த்தான் 2
வெயர்த்திலன் 1
வெயர்ப்ப 1
வெயரா 1
வெயில் 91
வெயில்கள் 1
வெயில்கள்-போல் 1
வெயில்களும் 1
வெயிலன 1
வெயிலிடை 1
வெயிலின் 4
வெயிலினும் 2
வெயிலும் 7
வெயிலே 1
வெயிலை 2
வெயிலொடு 3
வெயிலோன் 1
வெரிந் 5
வெரிந்நிடை 1
வெரிநிடை 1
வெரிநில் 2
வெரிநின் 4
வெரிநினும் 1
வெரிநுற 1
வெரிநை 1
வெரிம் 2
வெரீஇ 6
வெரு 10
வெருக்கொடு 1
வெருக்கொண்டு 1
வெருக்கொள 2
வெருட்டி 1
வெருண்டார் 1
வெருண்டு 1
வெருவ 3
வெருவந்து 1
வெருவர 5
வெருவரு 5
வெருவரும் 6
வெருவல் 7
வெருவலம் 1
வெருவலன் 1
வெருவலுற்ற 1
வெருவலுற்றன 2
வெருவலுற்றார் 2
வெருவலென் 1
வெருவலை 1
வெருவலொடு 1
வெருவலோடும் 1
வெருவன்-மின் 2
வெருவா 1
வெருவாதிருந்தோம் 1
வெருவாது 1
வெருவி 29
வெருவிட 2
வெருவிய 1
வெருவிற்று 1
வெருவின 1
வெருவினர் 2
வெருவினான் 1
வெருவினென் 1
வெருவு 2
வெருவுகின்றன 1
வெருவுகின்றார் 1
வெருவுகின்றான் 1
வெருவுதி 1
வெருவும் 4
வெருவுவ 1
வெருவுவென் 1
வெருவுற்றது 1
வெருவுற்று 1
வெருவுற 5
வெருவுறும் 2
வெருளும் 2
வெல் 5
வெல்க 6
வெல்குதும் 1
வெல்குவர் 2
வெல்குவேன் 1
வெல்ல 15
வெல்லப்பட்டார் 1
வெல்லல் 2
வெல்லல்-பாலனோ 1
வெல்லலாம் 5
வெல்லவும் 3
வெல்லற்கு 1
வெல்லா 2
வெல்லாது 2
வெல்லார் 1
வெல்லான் 1
வெல்லின் 1
வெல்லினும் 3
வெல்லு 1
வெல்லுதல் 1
வெல்லுதி 1
வெல்லுதும் 1
வெல்லும் 19
வெல்லும்படி 1
வெல்லுமா 2
வெல்லுமால் 2
வெல்லுமாறு 1
வெல்லுமோ 3
வெல்லுவாரே 1
வெல்லோம் 2
வெல்வது 8
வெல்வதும் 2
வெல்வதே 1
வெல்வர் 3
வெல்வரோ 3
வெல்வன் 1
வெல்வாய் 3
வெல்வார் 4
வெல்வான் 3
வெல்வானும் 1
வெல்விக்க 1
வெல்விக்கை 1
வெல்வித்தான் 1
வெல்வித்தும் 1
வெல்வென் 2
வெல 2
வெலப்படாய் 1
வெலப்படான் 1
வெலற்கு 10
வெலற்கு_அரு 2
வெலும் 1
வெவ் 82
வெவ்விது 1
வெவ்விய 5
வெவ்வியது 2
வெவ்வியர் 1
வெவ்வுயிர்த்து 2
வெவ்வேறு 15
வெவ்வேறே 1
வெவந்த 1
வெள் 36
வெள்_அணி 1
வெள்க 5
வெள்காது 1
வெள்காரோ 1
வெள்கி 4
வெள்கிடும் 1
வெள்கிய 2
வெள்கியே 1
வெள்கினான் 2
வெள்கு 1
வெள்குகின்றார் 1
வெள்குதியோ 1
வெள்குதுமேல் 1
வெள்கும் 2
வெள்கும்படி 1
வெள்குவாய் 1
வெள்குற 1
வெள்ள 53
வெள்ளங்கள் 1
வெள்ளடை 2
வெள்ளத்தவை 1
வெள்ளத்தாரும் 1
வெள்ளத்தால் 2
வெள்ளத்திடை 2
வெள்ளத்தில் 1
வெள்ளத்தின் 7
வெள்ளத்தின்-மேல் 1
வெள்ளத்து 30
வெள்ளத்துக்கு 1
வெள்ளத்துள் 2
வெள்ளத்துள்ளோர் 1
வெள்ளத்தே 1
வெள்ளத்தை 1
வெள்ளத்தையும் 1
வெள்ளத்தோடும் 3
வெள்ளத்தோரும் 2
வெள்ளம் 189
வெள்ளம்-தன்னை 2
வெள்ளம்-தானும் 1
வெள்ளமாம் 2
வெள்ளமாய் 1
வெள்ளமும் 23
வெள்ளமே 6
வெள்ளமோடு 1
வெள்ளாட்டு 1
வெள்ளி 47
வெள்ளி_பொருப்பும் 1
வெள்ளிடை 12
வெள்ளிடையில் 1
வெள்ளிமலை 2
வெள்ளிய 7
வெள்ளியங்கிரி 1
வெள்ளியங்கிரியிடை 1
வெள்ளியங்கிரியினை 1
வெள்ளியங்கிரியும் 1
வெள்ளியங்கிரியை 1
வெள்ளியங்குன்று 1
வெள்ளியம் 1
வெள்ளியின் 3
வெள்ளியும் 3
வெள்ளியே 1
வெள்ளியை 1
வெள்ளியோர்க்கு 1
வெள்ளிலை 1
வெள்ளிலையோடு 2
வெள்ளை 12
வெளி 28
வெளி-கண் 1
வெளி-காறும் 1
வெளிக்கு 1
வெளிகள் 2
வெளித்து 3
வெளிது 1
வெளிநின்றே 1
வெளிப்பட்ட 1
வெளிப்பட்டு 3
வெளிப்பட 7
வெளிப்படல் 1
வெளிப்படாது 1
வெளிப்படு 1
வெளிப்படுகின்ற 1
வெளிப்படும் 1
வெளிபடுத்து 1
வெளிய 1
வெளியவும் 1
வெளியற்று 1
வெளியன் 1
வெளியாரும் 1
வெளியிடை 1
வெளியில் 3
வெளியிற்று 1
வெளியோ 1
வெளியோடு 1
வெளிறு 5
வெளுத்த 3
வெளுத்தது 1
வெளுத்தாய் 1
வெளுப்ப 1
வெளுப்பன 1
வெற்பதோ 1
வெற்பிடை 1
வெற்பில் 2
வெற்பின் 4
வெற்பினால் 2
வெற்பினின் 1
வெற்பினை 3
வெற்பினோடு 1
வெற்பு 29
வெற்பு_இனங்களை 1
வெற்பு_இனம் 4
வெற்பும் 4
வெற்பை 3
வெற்பொடும் 2
வெற்ற 3
வெற்றி 61
வெற்றிடம் 1
வெற்றிதான் 1
வெற்றியர் 2
வெற்றியன் 2
வெற்றியாய் 1
வெற்றியான் 1
வெற்றியின் 1
வெற்றியினாய் 1
வெற்றியும் 2
வெற்றியே 1
வெற்றியோ 1
வெற்று 2
வெறி 16
வெறித்த 1
வெறித்தது 1
வெறித்தார் 1
வெறித்து 4
வெறிதாய் 1
வெறிது 3
வெறிதே 2
வெறிந்த 2
வெறிப்பு 2
வெறிய 1
வெறியர் 2
வெறியவும் 1
வெறியன 2
வெறியா-முன் 1
வெறியும் 1
வெறியே 2
வெறியோடும் 1
வெறு 2
வெறுக்க 1
வெறுக்கை 6
வெறுக்கையாலே 1
வெறுக்கையும் 1
வெறுங்கையான் 1
வெறுத்த 5
வெறுத்தமையால் 1
வெறுத்தனர் 1
வெறுத்தனள் 1
வெறுத்தனன் 1
வெறுத்தனையோ 1
வெறுத்தாய் 1
வெறுத்தார் 1
வெறுத்து 10
வெறுத்தும் 1
வெறுப்பன 1
வெறுப்பு 3
வெறும் 12
வெறுமை 4
வெறுமைகள் 1
வெறுமைய 1
வெறுமையின் 1
வெறுமையே 1
வெறுமையை 1
வெறுவிது 4
வெறுவியர் 1
வென்ற 38
வென்றது 13
வென்றதும் 1
வென்றபடி 1
வென்றமை 1
வென்றமைக்கு 1
வென்றவர் 3
வென்றவரின் 1
வென்றவள் 1
வென்றவன் 14
வென்றவால் 1
வென்றன 2
வென்றனென் 2
வென்றாய் 7
வென்றார் 6
வென்றால் 1
வென்றான் 16
வென்றானும் 2
வென்றானே 1
வென்றானை 2
வென்றி 124
வென்றி-மேல் 1
வென்றிக்கு 1
வென்றிகொண்டு 1
வென்றிகொண்டோ 1
வென்றிடினும் 1
வென்றிடும் 1
வென்றிடுவர் 1
வென்றியது 2
வென்றியர் 1
வென்றியன் 4
வென்றியாய் 4
வென்றியால் 2
வென்றியான் 5
வென்றியானும் 1
வென்றியிர் 1
வென்றியின் 4
வென்றியும் 3
வென்றியே 2
வென்றியை 3
வென்றிருந்தான்-அரோ 1
வென்றிலர் 1
வென்றிலரால் 1
வென்றிலென் 2
வென்றிலேன் 1
வென்று 68
வென்றும் 2
வென்றும்_இலென் 1
வென்றுளர் 1
வென்றுளார் 1
வென்றுளான் 1
வென்றுளேற்கு 1
வென்றுளோரை 1
வென்றேம் 1
வென்றேன் 4
வென்றோ 1
வென்றோம் 1
வென்றோர் 2
வென்றோரும் 1
வென்றோன் 2
வென்னிட 1
வென்னில் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


வெ (1)

வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன் – ஆரண்:10 166/2

TOP


வெஃகல் (1)

மெய்யன வழங்கல் யாவும் மேவின வெஃகல் இன்மை – கிட்:9 11/3

TOP


வெஃகலா (1)

வேதமும் வேதியர் அருளும் வெஃகலா
சேதன மன் உயிர் தின்னும் தீவினை – ஆரண்:12 49/1,2

TOP


வெஃகற்கு (1)

தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் – கிட்:9 10/1

TOP


வெஃகா (1)

அழி படை தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவர் யாண்டும் வெஃகா
பழி பட வந்த வாழ்வை யாவரே நயக்கல்-பாலார் – யுத்3:27 164/3,4

TOP


வெஃகி (2)

இ கரை இரைத்த சேனை எறி கடல் முகந்து வெஃகி
அ கரை அடைய வீசி வறியன அணுகும் நாவாய் – அயோ:13 57/1,2
வஞ்சமும் களவும் வெஃகி வழி அலா வழி-மேல் ஓடி – சுந்:9 63/1

TOP


வெஃகிய (1)

வெஃகிய மன்னன் வீழ் நரகின் வீழ்க யான் – அயோ:11 104/4

TOP


வெஃகினேன் (1)

புன் தொழில் புலை அரசினை வெஃகினேன் பூண்டேன் – யுத்3:22 191/1

TOP


வெஃகினோர் (1)

விழைவு அறு மா தவம் வெஃகினோர் விரும்பு – பால-மிகை:7 12/1

TOP


வெஃகும் (1)

முறை அறிந்து அவாவை நீக்கி முனிவுழி முனிந்து வெஃகும்
இறை அறிந்து உயிர்க்கு நல்கும் இசை கெழு வேந்தன் காக்க – பால:2 19/1,2

TOP


வெகுண்ட (2)

தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் – அயோ:1 8/1
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள் – கிட்:10 98/2

TOP


வெகுண்டது (1)

விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்-கொல் வெகுண்டது என்றான் – அயோ:4 129/4

TOP


வெகுண்டன (2)

விரி இருள் இரண்டு கூறாய் வெகுண்டன அதனை நோக்கி – பால:2 17/3
வென்றி அம் திசை யானை வெகுண்டன
ஒன்றை ஒன்று முனிந்தன ஒத்தனர் – யுத்4:37 26/1,2

TOP


வெகுண்டனர் (2)

வெகுண்டனர் வியந்தனர் விழுந்தனர் எழுந்தார் – சுந்:8 29/1
விழுந்தனர் சுழன்றனர் வெகுண்டனர் திரிந்தார் – யுத்1:12 16/1

TOP


வெகுண்டனன் (1)

மேல் உறு பகழி தூர்க்க வெகுண்டனன் விரைவின் வாங்கி – யுத்1:9 19/3

TOP


வெகுண்டார் (1)

வில்லர் வெகுண்டார்
பல் அதிகார – சுந்:13 44/2,3

TOP


வெகுண்டான் (15)

மிகை எழுந்திடு சதமக கேள் என வெகுண்டான் – பால-மிகை:9 12/4
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை – ஆரண்:7 22/3
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான்
கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் – ஆரண்:9 1/3,4
வெள் எயிறு இதழ் பிறழ வீரனும் வெகுண்டான் – ஆரண்:9 13/4
விரவு நன்மை என் துன்மதி விளம்பு என வெகுண்டான் – யுத்1:3 50/4
எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான்
திண் கோடை கதிரின் தெறு கண்ணான் – யுத்1:3 98/3,4
ஒட்டி கொல்ல உணர்ந்து வெகுண்டான்
விட்டிட்டான் அலன் என்று விரைந்தார் – யுத்1:3 100/1,2
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான்
அம்பும் ஆயிரத்து ஆயிரம் இவன் புயத்து அழுத்தி – யுத்1:5 62/1,2
வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் – யுத்1:11 19/4
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் – யுத்2:18 237/4
முடியும் இவன் என்பது ஓர் முன்னம் வெகுண்டான்
ஒடியும் உன தோள் என மோதி உடன்றான் – யுத்2:18 240/3,4
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான்
எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் – யுத்2:18 246/3,4
வில் இலங்கிய வீரரை நோக்கினன் வெகுண்டான்
சொல் விலங்கலன் சொல்லினன் இராவணன் தோன்றல் – யுத்3:22 58/3,4
விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் – யுத்3:27 125/4
வீடி போவென் என்று அரக்கன்-மேல் வீடணன் வெகுண்டான் – யுத்4:32 35/4

TOP


வெகுண்டு (29)

மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய – பால:17 1/1
வெப்பு உடை கொடிய மன்னன் தனயர்கள் வெகுண்டு மிக்கார் – பால-மிகை:11 16/4
விண் முழுது ஆளி செய்த வினை என வெகுண்டு நீ போய் – பால-மிகை:11 24/1
ஆங்கு அவன் துறக்கம் எய்த அமரர்கள் வெகுண்டு நீசன் – பால-மிகை:11 33/1
வேதனை கூனி பின் வெகுண்டு நோக்கியே – அயோ:2 61/1
வில்லும் சுமக்க பிறந்தேன் வெகுண்டு என்னை என்றான் – அயோ:4 135/4
மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ – ஆரண்:1 42/2
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் – ஆரண்:6 126/1
விண்டு மேல் எழுந்தேனை வெகுண்டு அவர் – ஆரண்:7 7/3
விட வாள் எயிறு அன்று எனின் என்னை வெகுண்டு மாலை – ஆரண்:10 134/3
வியக்கும் மு புவனமும் வெகுண்டு மேலைநாள் – ஆரண்-மிகை:10 8/1
இ இராகவன் வெகுண்டு எழும் இரா அனையன் ஆம் – கிட்:3 9/3
வெப்பு ஆர் நெடு மின்னின் எயிற்றை வெகுண்டு
எ பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய் – கிட்:10 52/1,2
வேதியாத பொழுது வெகுண்டு அவண் – கிட்:11 8/2
வில் மாண் கொலை வாளியின் என்று வெகுண்டு நின்றான் – சுந்:4 87/4
விரிந்தன பொறி குலம் நெருப்பு என வெகுண்டு ஆண்டு – சுந்:8 23/3
மிக்கானும் வெகுண்டு ஓர் மராமரம் கொண்டு மிக்கான் – சுந்:11 27/4
பாற நீலன் வெகுண்டு எதிர் பார்ப்புறா – யுத்2:15 70/4
வென்றி வேல் கை நிருதர் வெகுண்டு எழ – யுத்2:15 84/1
விம்முறும் உளத்தினோடும் வெகுண்டு இவை விளம்பலுற்றான் – யுத்2-மிகை:17 1/4
வெம் கணை இலக்குவன் வெகுண்டு உகாந்தத்தில் – யுத்2-மிகை:18 7/3
விடுத்தனர் படைக்கலம் வெகுண்டு வீரனும் – யுத்2-மிகை:18 12/3
வீழி கனி போல் புனல் வீச வெகுண்டு
ஆழி பெரும் தேரை அழித்தனனால் – யுத்3:20 70/2,3
வேள்வி பகையோடு வெகுண்டு அடரும் – யுத்3:20 85/1
வெம்பினர் பின்னும் மேன்மேல் சேறலும் வெகுண்டு சீயம் – யுத்3:27 97/1
வெப்பு ஏறிய வெம் கனல் போல வெகுண்டு
இ போர் தருக என்ற இலக்குவன் மேல் – யுத்3-மிகை:20 12/2,3
கனல் என்ன வெகுண்டு கவி படையின் – யுத்3-மிகை:20 16/3
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய – யுத்4:37 200/1
ஏதும் யான் செய்தது இல்லை அ இலங்கை மேல் வெகுண்டு
வேத நாயகன் புருவத்தை நெரித்தனன் விளிந்தார் – யுத்4-மிகை:41 152/3,4

TOP


வெகுண்டும் (1)

வேதனை கூனியை வெகுண்டும் என்னினும் – அயோ-மிகை:12 1/2

TOP


வெகுண்டுழி (1)

மெல்லிய இடையினாளை வெகுண்டுழி இளைய வீரன் – யுத்4-மிகை:41 231/2

TOP


வெகுள்வு (1)

விழைவு நீங்கிய மேன்மையர் ஆயினும் கீழ்மையர் வெகுள்வு உற்றால் – சுந்:2 196/1

TOP


வெகுளி (28)

உள் உறு வெகுளி போய் ஒளித்த தாம்-அரோ – பால:5 49/4
வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் – பால:6 11/2
மா முனி வெகுளி தன்னால் மடிகலா மைந்தர் நால்வர் – பால-மிகை:11 44/1
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் – ஆரண்:6 126/1
வில் இழந்து அனைவரும் வெகுளி மீக்கொள – ஆரண்:7 107/1
புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால் – ஆரண்:10 119/2
என்றலும் எழுந்து புல்லி ஏறிய வெகுளி நீங்கி – ஆரண்:11 33/1
மின் திரண்டு அனைய பங்கி விராதனும் வெகுளி பொங்க – ஆரண்:12 56/1
மென்றன வெகுளி பொங்க விட்டது மாய வேடம் – ஆரண்:12 62/4
வெய்தின் எய்தினான் வெகுளி மேயினான் – கிட்:3 52/4
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல் – கிட்:11 126/3
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி – சுந்:10 1/1
வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான் – சுந்:11 1/2
தீ எழும் வெகுளி பொங்க மற்று அவன் சேனை-தன்னை – சுந்-மிகை:14 15/3
விடம் அல விழி எனும் வெகுளி கண்ணினர் – யுத்1:5 28/1
வென்றியும் கொடுத்தாய் அந்தோ கெடுத்தது உன் வெகுளி என்றான் – யுத்1:12 27/4
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க – யுத்2:17 64/2
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் – யுத்2:18 195/4
மின் கரிது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் வெகுளி நோக்கி – யுத்2:18 225/2
ஓங்கிய வெகுளி துன்பம் என்று இவை ஒன்றற்கு ஒன்று – யுத்2:18 261/2
அ கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓர் வெகுளி ஆயினான் – யுத்2:19 72/1
வெய்தினின் கொன்று வீழ்ப்பல் என்பது ஓர் வெகுளி வீங்கி – யுத்2:19 170/2
வேந்தனுக்கு இளவலும் வெகுளி வீங்கவே – யுத்2-மிகை:18 15/4
வீரனை வளைத்தனர் வெகுளி மிக்குளார் – யுத்2-மிகை:18 17/4
வேல்-கொடு நம்-மேல் எய்தான் என்று ஒரு வெகுளி பொங்க – யுத்3:27 180/1
உலவை காடு உறு தீ என வெகுளி பெற்றுடையார் – யுத்3:30 12/4
வெம் காரத்தான் முற்றும் முனிந்தான் வெகுளி பேர் – யுத்4:37 132/3
விழுத்தினன் சிரம் எனும் வெகுளி மீக்கொள – யுத்4:37 154/1

TOP


வெகுளியன் (4)

கொழுந்து விட்டு எரி வெகுளியன் குடங்கையில் கொள்ளா – பால-மிகை:9 53/4
அன்ன ஓர் வெகுளியன் அமரர் ஆதியர் – சுந்:12 64/1
ஓங்கி உற்று எரியாநின்ற வெகுளியன் உயிர்ப்பன் தீயன் – யுத்2:19 184/2
தீ அன வெகுளியன் இனைய செய்தனன் – யுத்2-மிகை:16 44/4

TOP


வெகுளியால் (6)

வெய்ய மா முனி வெகுளியால் விண்ணகம் முதலாம் – பால-மிகை:9 17/1
வெம் சொல் மா முனி வெகுளியால் விளைந்தமை விளம்பி – பால-மிகை:9 18/1
மறன் நிலாம் முனி வெகுளியால் மறைந்தன வரவே – பால-மிகை:9 22/3
மூட்டிய வெகுளியால் யாம் முடிவதற்கு ஐயம் உண்டோ – கிட்:11 95/4
வெங்கணான் துயில்கின்றானை வெகுளியால் இனைய சொன்னார் – யுத்2-மிகை:16 5/4
வேள்வியை சிதைய நூறி வெகுளியால் எழுந்து வீங்கி – யுத்3:28 3/2

TOP


வெகுளியாள் (1)

ஊன்றிய வெகுளியாள் உளைக்கும் உள்ளத்தாள் – அயோ:2 47/2

TOP


வெகுளியான் (4)

என்னும் அளவில் எரிந்து வீங்கி எழுந்த வெகுளியான்
உன்ன உன்ன உதிர குமிழி விழியூடு உமிழ்கின்றான் – சுந்:8 51/1,2
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை – யுத்1:6 56/3
எழுந்து எரி வெகுளியான் இரு மருங்கினும் – யுத்2:18 1/2
தீயிடை நெய் வார்த்து அன்ன வெகுளியான் உயிர் தீர்ந்தாலும் – யுத்2:19 121/2

TOP


வெகுளியின் (4)

கொடிய மா முனி வெகுளியின் மடிந்த எம் குரவர் – பால-மிகை:9 41/1
மண்டினாள் வெகுளியின் மடித்த வாயினாள் – அயோ:2 48/2
முனிவரர் வெகுளியின் முடிபு என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 34/4
விற்கு உரியார் இ தன்மை வெகுளியின் விரைவின் எய்த – கிட்:11 86/3

TOP


வெகுளியும் (5)

காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ – பால:5 45/1
ஆங்கு அவன் வெகுளியும் அறைந்த சாபமும் – பால-மிகை:7 17/1
வீரர் வீரனும் முறுவலும் வெகுளியும் வீங்க – சுந்:11 34/3
காமமும் வெகுளியும் முதல கண்ணிய – யுத்1:3 73/1
மேயின வெகுளியும் கிளர வெம்பினான் – யுத்3:27 59/4

TOP


வெகுளியை (2)

ஏறின வெகுளியை யாதும் முற்றுற – அயோ-மிகை:4 10/2
மூண்டு எழு வெகுளியை முதலின் நீக்கினார் – ஆரண்:3 8/3

TOP


வெகுளியோடு (1)

கேட்டலும் வெகுளியோடு துணுக்கமும் இழவும் கிட்டி – யுத்4:34 11/2

TOP


வெகுளியோடும் (1)

மூண்டு எழு வெகுளியோடும் மகோதரன் முனிந்து முட்ட – யுத்4:37 10/3

TOP


வெங்கண் (1)

வெங்கண் எங்கண் விளைந்தது இவற்கு என்றாள் – பால:21 38/4

TOP


வெங்கணாய் (1)

வெங்கணாய் புன் தொழில் விலக்கி மேற்கொளாய் – சுந்:3 122/2

TOP


வெங்கணான் (1)

வெங்கணான் துயில்கின்றானை வெகுளியால் இனைய சொன்னார் – யுத்2-மிகை:16 5/4

TOP


வெஞ்சின (1)

வெஞ்சின கூற்றை மாற்றும் மேன்மையின் மேன்மை உண்டோ – யுத்1:4 112/4

TOP


வெட்ட (1)

வேய்ந்த வாளொடு வேல் இடை மிடைந்தன வெட்ட
ஓய்ந்துளார் சிலர் உலந்தனர் உதிர நீர் ஆற்றில் – ஆரண்:7 137/1,2

TOP


வெட்டி (1)

வெட்டி தரை இட்டு இரு வில்லினரை – யுத்2:18 12/3

TOP


வெட்டிய (2)

வெட்டிய மொழியினன் விழிக்கும் தீயினன் – அயோ:13 9/2
வெட்டிய தலையன நரம்பு வீச மேல் – யுத்2:19 42/1

TOP


வெட்டுதி (1)

வெட்டுதி நாசியை வெம் தொழில் வல்லோர் – யுத்3:20 15/3

TOP


வெட்டும் (1)

வெட்டும் என்றனர் விழி வழி நெருப்பு உக விறலோர் – சுந்-மிகை:7 9/2

TOP


வெட்டுவ (1)

மண்ணிடை வெட்டுவ வாள் கை மைந்தர்-தம் – பால:3 43/2

TOP


வெடி (2)

படி தலங்களும் வெடி பட பகிரண்டம் உடைய – சுந்-மிகை:11 31/2
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் – யுத்3:22 53/3

TOP


வெடிக்கின்றது (1)

வெடிக்கின்றது அண்டம் என்ன படுவது தம்பி வில் நாண் – யுத்2:19 277/2

TOP


வெடிக்கின்றன (1)

வெடிக்கின்றன திசை யாவையும் விழுகின்றன இடி வந்து – யுத்3:27 110/1

TOP


வெடித்த (2)

வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம் – சுந்:13 10/3
வெடித்த வாய்-தொறும் பொங்கின மீ செல – யுத்3:29 9/4

TOP


வெடித்தலும் (1)

வெயில் இயல் குன்றம் கீண்டு வெடித்தலும் நடுக்கம் எய்தி – சுந்:1 11/1

TOP


வெடித்தன (3)

கலந்து இடித்தன வெடித்தன பூரண மங்கல கலசங்கள் – சுந்:2 202/4
விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் – சுந்:2 216/2
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் – யுத்2:19 102/2

TOP


வெடித்திட (3)

வேர்த்து அசங்கிட அண்டம் வெடித்திட
ஆர்த்த சங்கம் அறைந்த முரசமே – யுத்2:15 99/3,4
வேர்த்த அண்டத்தை வெடித்திட பொலிந்தது மேன்மேல் – யுத்3:31 19/4
விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட
அண்ட சங்கத்து அமரர்-தம் ஆர்ப்பு எலாம் – யுத்4:37 28/2,3

TOP


வெடித்திலன் (1)

வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன் – யுத்3:26 56/3

TOP


வெடித்து (3)

வெடித்து இழிந்திட வீந்தனனாம்-அரோ – யுத்2:15 67/4
அண்ட கோளகை வெடித்து அவனி கீண்டுற – யுத்2-மிகை:15 16/1
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – யுத்4:35 29/2

TOP


வெடிப்ப (1)

விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப
பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – யுத்4:35 28/1,2

TOP


வெடிப்பன (1)

அண்டங்கள் வெடிப்பன என்ன அடித்தான் – யுத்2:18 237/2

TOP


வெடிபட (4)

வெடிபட அதிர்ந்து எதிர் விளித்து மண்டவே – பால-மிகை:7 14/4
வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும் – கிட்:7 79/1
வெடிபட அதிருமால் உதிரும் மீன் எலாம் – சுந்:3 43/4
நீண்ட மாதிரம் வெடிபட அவன் நெடும் சிலையில் – சுந்:11 36/3

TOP


வெடியை (1)

வெடியை பார்ப்பது ஓர் வெள்ளிடை கண்டிலர் மிடைந்த – யுத்3:31 22/3

TOP


வெண் (185)

வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி – பால:2 8/3
வெண் தள கலவை சேறும் குங்கும விரை மென் சாந்தும் – பால:2 12/1
தோயும் வெண் தயிர் மத்து ஒலி துள்ளவும் – பால:2 28/1
நிறை வெண் முத்தின் நிறத்து அரிசி குவை – பால:2 37/3
சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை – பால:3 26/2
கொடியிடை தரள வெண் கோவை சூழ்வன – பால:3 36/3
மீன் நாறு வேலை புனல் வெண் முகில் உண்ணுமா போல் – பால:3 69/2
தாம் உற வழங்கி வெண் சங்கம் ஆர்ப்பு உற – பால:5 107/3
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா – பால:7 8/3
பனி தோய் வானின் வெண் மதிக்கு என்றும் பகல் அன்றே – பால:10 28/4
இருந்தது இடை வந்து எழுந்தது என எழுந்தது ஆழி வெண் திங்கள் – பால:10 70/4
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – பால:10 71/4
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – பால:10 71/4
நீத்தம் அதனில் முளைத்து எழுந்த நெடு வெண் திங்கள் எனும் தச்சன் – பால:10 74/1
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – பால:10 74/2
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – பால:10 74/2
வீங்கா நின்ற கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண் நெருப்பே – பால:10 76/4
மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர் – பால:10 78/1
பூசு வெண் கலவை புனை சாந்தினை – பால:11 12/3
சோதி மணி பொன் கலத்து சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர் – பால:12 20/3
வேலை வெண் முத்தும் பொன்னும் காசும் நுண் துகிலும் வீசி – பால:13 37/2
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் – பால:13 39/3
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் – பால:14 12/3
வெள் எயிற்று இலவ செ வாய் முகத்தை வெண் மதியம் என்று – பால:14 65/1
தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் – பால:15 18/1
வீசு திரை வெண் புனல் விளங்கியன போலும் – பால:15 18/4
வெண் நிற நறும் பொடி புனைந்த மத வேழம் – பால:15 19/4
மீன் எனும் பிடிகளோடும் விளங்கும் வெண் மதி நல் வேழம் – பால:16 4/1
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு – பால:16 42/3
மெய் போதின் நங்கைக்கு அணி அன்னவள் வெண் பளிங்கில் – பால:17 13/1
வேயும் செய்கை வெறுத்தனர் வெண் திரை – பால:17 39/3
வெண் நிற நறை நிறை வெள்ளம் என்னவும் – பால:19 1/1
கொள்ளை வெண் நிலவினால் கோலம் கோடலால் – பால:19 4/2
தேர் முழங்கு அரவம் வெண் திரை முழங்கு அரவமே – பால:20 9/3
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி – பால:22 1/3
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் – பால:22 9/3
மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி – பால:23 54/2
வெண் நிற பட்டு ஒளி விளங்க சாத்தியே – பால:23 62/4
ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா – பால:23 65/2
காயும் வெண் பிறை நிகர் கடு ஒடுங்கு எயிற்று – பால-மிகை:0 3/1
விண்டு நீங்கினர் உடல் உகு பிறங்கல் வெண் நீறு – பால-மிகை:9 37/1
மது மலைம் வெண் தரளமும் வயிரமும் மணியும் – பால-மிகை:9 59/1
வெண் நிறத்த தருப்பை விரித்து-அரோ – அயோ:2 31/4
தூ மழை தரளத்தின் தோம் இல் வெண் மழை – அயோ:2 43/2
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல் – அயோ:2 52/2
பொங்கு இயம் பலவும் கறங்கின நூபுரங்கள் புலம்ப வெண்
சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே – அயோ:3 64/3,4
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க – அயோ:3 76/1
அளக்கர் வெண் முத்த மூரல் முறுவலார் அணியின் சோதி – அயோ:3 79/3
சேதாம்பல் போது அனைய செம் கனி வாய் வெண் தளவ – அயோ:4 97/1
வாள் நித்தில வெண் நகையார் தர வள்ளல் தம்பி – அயோ:4 144/1
வெல்லும் வெண் நகையாய் விளைவு உன்னுவாய் – அயோ:4 226/2
தருமத்தின் வதனம் என்ன பொலிந்தது தனி வெண் திங்கள் – அயோ:6 2/4
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் – அயோ:6 4/3
வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற – அயோ:7 18/1
வெள்ளி வெண் நிற பாற்கடல் மேலை_நாள் – அயோ:7 19/3
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ – அயோ:8 30/2
வெய்யோன் நான் இன் சாலியின் வெண் சோறு அமுது என்ன – அயோ:11 79/3
வெண் மதி மீச்செல மேகம் ஊர்ந்து என – அயோ:12 31/1
நில்லும் நில்லும் என வந்து நிணம் உண்ட நெடு வெண்
பல்லும் வல் எயிறும் மின்னு பகு வாய் முழை திறந்து – ஆரண்:1 19/1,2
வீரனும் சிறிது மென் முறுவல் வெண் நிலவு உக – ஆரண்:1 22/1
மும் மா மத வெண் நிற முன் உயர் தாள் – ஆரண்:2 6/2
வெற்றி திருவின் குளிர் வெண் நகை போல் – ஆரண்:2 10/3
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – ஆரண்:13 26/4
விண் தலம் விளக்கும் செவ்வி வெண் மதி விரிந்தது அன்றே – ஆரண்:14 6/4
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் – ஆரண்:14 8/2
முரண் தொகு முழை நுழை முழு வெண் திங்களை – ஆரண்:15 14/3
வேத கீதம் அவை வெண் கடல் வெறிப்பு அரு புவி – ஆரண்-மிகை:1 1/3
வெண் குடை தோகை பல கோடி மேவவே – ஆரண்-மிகை:10 6/4
வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா – கிட்:3 32/4
ஓடு மா சுடர் வெண் மதிக்கு உட்கறுப்பு உயர்ந்த – கிட்:4 6/3
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர – கிட்:4 10/4
மீன் இழுக்கும் அன்றி வான வில் இழுக்கும் வெண் மதி – கிட்:7 8/2
பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி – கிட்:7 19/3
செருவில் தேய்த்தலின் செம் கனல் வெண் மயிர் செல்ல – கிட்:7 59/3
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் – கிட்:10 40/4
விலங்கி மெல் இயல் வெண் நகை வெள் வளை – கிட்:11 44/1
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கிட்:11 50/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் – கிட்:11 101/2
விண் உற வளர்ந்தது என்ன வெண் குடை விளங்க வீர – கிட்:11 101/3
துன்னின சிவிகை வெண் கவிகை சுற்றின – கிட்:11 121/4
தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம் – கிட்:12 23/1
வெள்ளி வெண் தோடு செய்த விழு தவம் விளைந்தது என்றே – கிட்:13 53/3
முன் நாளில் முளை வெண் திங்கள் முழுநாளும் குறையே ஆகி – கிட்:13 56/3
வண்ண வெண் நகை தரள் வாள் முக – கிட்:15 12/3
சால் அடி தரும் சாலியின் வெண் முளை – கிட்:15 40/3
வெள்ளி வால் வளை வீசிய வெண் மணி – கிட்:15 44/2
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் – கிட்:16 1/2
தயங்கு தாரகை நிரை தொடுத்து அணிந்து என வெண் பூ – கிட்-மிகை:7 2/1
மத்த மத வெண் களிறு உடை குலிசி வன் தாள் – கிட்-மிகை:14 5/1
வெண் தள களப மாட வீதியும் பிறவும் எல்லாம் – சுந்:1 2/3
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை – சுந்:2 52/1
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை – சுந்:2 52/1
கொற்ற வெண்குடை என குளிர் வெண் திங்களே – சுந்:2 52/4
தெரிந்து ஒளிர் திங்கள் வெண் குடத்தினால் திரை – சுந்:2 53/1
விரிந்தது வெண் நிலா மேலும் கீழுமே – சுந்:2 53/4
விரிந்த பேர் உதயமா மடி வெண் திங்களா – சுந்:2 54/2
கல்லிய நிலவின் வெண் முறியும் கவ்வின – சுந்:2 56/2
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா – சுந்:2 57/1
மின் என தரளம் வேய்ந்த வெண் நிற விமானம் ஊர்ந்து – சுந்:2 117/2
விரிந்தன நரந்தம் முதல் வெண் மலர் வளாகத்து – சுந்:2 161/1
மேல் நிவந்து எழுந்த மாட வெண் நிலா முன்றில் நண்ணி – சுந்:2 181/3
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – சுந்:2 206/2
குழந்தை வெண் மதி குடுமியின் நெடு வரை குலுக்கிய குல தோளை – சுந்:2 207/1
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி – சுந்:2 210/1
புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க – சுந்:2 210/2
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – சுந்:3 79/4
சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த – சுந்:3 81/1
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ – சுந்:3 87/2
பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப – சுந்:3 89/3
வேலை-நின்று உயரும் முயல்_இல் வெண் மதியின் வெண்குடை மீதுற விளங்க – சுந்:3 89/4
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி – சுந்:3 147/2
வெண் மதி பொலிந்து அது மெலிந்து தேயுமால் – சுந்:4 51/4
மூரல் வெண் முறுவல் பூவா பவளமோ மொழியல்-பாற்றே – சுந்:4 52/4
விழுந்தது நிலம் மிசை விரிந்த வெண் திரை – சுந்:4 105/3
உலைந்து விழும் மீனினொடு வெண் மலர் உதிர்ந்த – சுந்:6 12/4
விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் – சுந்:6 32/3
கூனல் வெண் பிறையின் தோன்றும் எயிற்றினர் கொதிக்கும் கண்ணர் – சுந்:7 7/4
வானயாற்று வெண் திரை என வரம்பு_இல பரந்த – சுந்:9 7/4
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – சுந்:10 5/1
மறியும் வெண் திரை மா கடல் உலகு எலாம் வழங்கி – சுந்:11 40/2
பந்தி வெண் முத்தின் அணிகலன் முழுநிலா பரப்ப – சுந்:12 42/2
மீன் சூழ்வரும் அம் முழு வெண் மதி வீறு கீற – சுந்-மிகை:1 10/4
சந்திர வெண் குடை தான் எதிர் கண்டான் – சுந்-மிகை:11 21/2
செருக்கும் வெண் கதிர் திங்களை சென்று உற – சுந்-மிகை:13 6/2
எரிந்த சாமரை எரிந்தது வெண் குடை தொகுதி – சுந்-மிகை:13 9/4
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய – யுத்1:2 100/2
வீரன் திண் திறல் மார்பினில் வெண் கோடு – யுத்1:3 97/1
வெண் கோடு இற்றன மேவலர் செய்யும் – யுத்1:3 98/1
விளக்கு ஒளி பரத்தலின் பாலின் வெண் கடல் – யுத்1:4 15/2
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் – யுத்1:4 28/2
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் – யுத்1:4 28/2
வரும் திசை நோக்கி ஓர் மழலை வெண் குருகு – யுத்1:4 29/3
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – யுத்1:4 31/4
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட – யுத்1:4 130/3
கற்றை வெண் நிலவு நீங்க கருணை ஆம் அமிழ்தம் காலும் – யுத்1:4 133/1
வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் – யுத்1:5 6/4
வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற – யுத்1:6 39/3
வெண் நிற மீன்கள் எல்லாம் வறியவர் என்ன மேன்மேல் – யுத்1:8 19/3
பால் உறு பசு வெண் திங்கள் பங்கய நயனத்து அண்ணல் – யுத்1:9 19/2
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் – யுத்1:9 20/4
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – யுத்1:10 17/1
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – யுத்1:11 8/2
கரு மணி கண்டத்தான் தன் சென்னியில் கறை வெண் திங்கள் – யுத்1:12 46/1
மேலைநாள் அமுதமும் விடமும் வெண்_கடல் – யுத்1-மிகை:4 6/1
விட்ட வெண் கொடி வீங்கின என்னவே – யுத்2:15 14/4
வெண் நிறம் கோடலின் உருவின் வேற்றுமை – யுத்2:15 103/3
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – யுத்2:15 210/3
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி – யுத்2:16 315/3
வட்ட வெண் கவிகை ஓங்க சாமரை மருங்கு வீச – யுத்2:17 8/3
தடியோடு துடங்கிய தாரைய வெண்
கொடியோடு துடங்கிய கொண்மு எலாம் – யுத்2:18 23/3,4
மின் தான் உமிழ் வெண் நகை வேறு செயா – யுத்2:18 75/3
வெற்றி வெம் கரிகளின் வளைந்த வெண் மருப்பு – யுத்2:18 105/1
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை – யுத்2:18 105/3
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய – யுத்2:18 106/2
முழங்கின முகர பாய்_மா முழங்கின முழு வெண் சங்கம் – யுத்2:18 184/2
மேற்பட விசும்பகம் மறைந்த வெண் திரை – யுத்2-மிகை:16 20/2
மேல் கிளர் பல் கொடி வெண் திரை வீச – யுத்3:20 24/2
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற – யுத்3:22 77/2
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் – யுத்3:22 142/4
காடு உண்டு பரந்தது என்ன முனிந்தது கறை வெண் திங்கள் – யுத்3:25 4/4
முளை கொழும் கதிரின் கற்றை முறுவல் வெண் நிலவும் மூரி – யுத்3:25 5/1
இலவு இதழ் துடித்த முல்லை எயிறு வெண் நிலவை ஈன்ற – யுத்3:25 7/2
வெண் நிற மேகம் மின் இனம் வீசி – யுத்3:26 20/3
பல் ஆர் படை நின்றது பல் பிறை வெண்
பல்லார் படை நின்றது பல்_இயம் உம்பல் – யுத்3:27 29/2,3
ஒன்னார் முழு வெண் குடை ஒத்தனவால் – யுத்3:27 36/3
மான் உக்கது முழு வெண் மதி மழை உக்கது வானம் – யுத்3:27 118/2
அம்புலி அம்ம வா என்று அழைத்தலும் அவிர் வெண் திங்கள் – யுத்3:29 50/1
புயல்-தொறும் புகு வெண் பிறை போன்றவே – யுத்3:31 123/4
வெல்வது ஏதும் இலாமையின் வெண் பலை – யுத்3:31 128/3
கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட – யுத்4:33 8/2
கன்னம் மூலத்து அற்றன வெண் சாமரை காணீர் – யுத்4:33 13/2
ஓளிம் முற்றாது உற்று உயர் வேழத்து ஒளிர் வெண் கோடு – யுத்4:33 14/1
நாளின் முற்றா வெண் பிறை போலும் நமரங்காள் – யுத்4:33 14/4
வேறாய் நின்ற வெண் மதி செம் கேழ் நிறம் விம்மி – யுத்4:33 19/3
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை – யுத்4:33 21/3
வெண் சங்கு தானும் முழங்கிற்றால் – யுத்4:37 29/4
துண்ட வெண் பிறை என தோன்ற தூவிய – யுத்4:37 78/2
வீர விற்கை இராமற்கு வெண் நகை – யுத்4:37 177/2
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற – யுத்4:42 16/2
வெதிர் எதிர் அஞ்சும் மென் தோள் வெண் நகை கனி வாய் வல்லி – யுத்4-மிகை:41 52/1
மிகுத்தது ஓர் இடத்து எய்தியே வெண் மணல் கூப்பி – யுத்4-மிகை:41 98/2
பெறுகுற்ற அன்பர் உச்சி பிறங்கு வெண் குடையர் செச்சை – யுத்4-மிகை:42 3/3
உருவ தோள் ஒளிரும் பூணர் உச்சி வெண் குடையர் பச்சை – யுத்4-மிகை:42 9/3
வேளையே பொடியதாக விழிக்கும் நீள் நுதலின் வெண் பூம் – யுத்4-மிகை:42 22/3
திலக வாள் நுதல் வெண் திங்கள் சிந்தை நொந்து எளிதின் தேய – யுத்4-மிகை:42 37/2

TOP


வெண்_கடல் (1)

மேலைநாள் அமுதமும் விடமும் வெண்_கடல்
மூலமாய் உதித்தன முறையின் முற்றுதல் – யுத்1-மிகை:4 6/1,2

TOP


வெண்குடை (19)

ஆளும் அன்னம் வெண்குடை குலங்களா அரும் கரா – பால:3 18/1
முரசு இனம் கறங்கிட முத்த வெண்குடை
விரசி மேல் நிழற்றிட வேந்தர் சூழ்தர – பால:5 94/1,2
பொங்கு வெண்குடை சாமரை போர்த்தலால் – பால:14 27/2
திங்கள் வெண்குடை கண்டு ஓட தேவரும் மருள சென்றான் – பால:14 77/4
விடா நெறி புலமை செங்கோல் வெண்குடை வேந்தர்_வேந்தன் – பால:20 1/2
தொங்கல் வெண்குடை தொகை பிச்சம் உட்பட விராய் – பால:20 7/1
வெம் கண் ஆனையினான் தனி வெண்குடை
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம் – பால:21 51/1,2
வெண்குடை இள நிலா விரிக்க மின் என – பால:23 40/1
சந்திரற்கு உவமை-செய் தரள வெண்குடை
அந்தரத்து அளவும் நின்று அளிக்கும் ஆணையான் – அயோ:1 3/1,2
முத்த வெண்குடை மன்னனை முறைமுறை தொழுதார் – அயோ:1 75/3
வடி உடை அயில் படை மன்னர் வெண்குடை
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி – அயோ:14 22/1,2
கவரி வெண்குடை எனும் நுரைய கை_மலை – ஆரண்:7 119/1
கொற்ற வெண்குடை என குளிர் வெண் திங்களே – சுந்:2 52/4
வேலை-நின்று உயரும் முயல்_இல் வெண் மதியின் வெண்குடை மீதுற விளங்க – சுந்:3 89/4
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப – சுந்:12 37/2
இந்து வெண்குடை நீழலில் தாரகை இனம் பூண்டு – சுந்:12 42/3
கொற்ற வெண்குடை கொடியொடும் துணிபட குறைந்தான் – யுத்2:15 242/3
பரந்த வெண்குடை சாமரை நெடும் கொடி பதாகை – யுத்2:16 248/1
பொரு அரு வெண்குடை நிழற்ற போயினான் – யுத்4-மிகை:41 221/4

TOP


வெண்குடைகளின் (1)

நின்ற வெண்குடைகளின் நிழலுமே நிழல் எலாம் – பால:20 14/4

TOP


வெண்குடையர் (1)

வட்ட வெண்குடையர் வீசு சாமரை மருங்கர் வானை – யுத்4-மிகை:42 4/3

TOP


வெண்குடையான் (2)

குருசில் சிந்தையை மனக்கொண்ட கொற்ற வெண்குடையான்
தருதி இ வரம் என சொலி உயிர் உற தழுவி – அயோ:1 70/1,2
மேல் நின்று என நின்று ஒளிர் வெண்குடையான் – ஆரண்:2 7/4

TOP


வெண்குடையும் (1)

குழைக்கின்ற கவரி இன்றி கொற்ற வெண்குடையும் இன்றி – அயோ:4 1/1

TOP


வெண்குடையோடு (1)

கொற்ற வெண்குடையோடு கொடி மிடைந்து – யுத்4-மிகை:38 7/1

TOP


வெண்கோடும் (1)

அணியும் ஆனை வெண்கோடும் அகிலும் தண் – பால:1 7/2

TOP


வெண்ணிலா (1)

பஞ்சிடை படுத்தால் அன்ன வெண்ணிலா பரப்ப போனார் – அயோ:6 4/4

TOP


வெண்ணெய் (9)

கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய்
அடுக்கலின் அளிந்த செந்தேன் அகிலொடு நாறும் அன்றே – பால:1 13/3,4
மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருந்து அன சடையன் வெண்ணெய்
அண்ணல்-தன் சொல்லே அன்ன படைக்கலம் அருளினானே – பால:8 1/3,4
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் – பால:10 73/4
வாழ்வு ஆர் தரு வெண்ணெய் நல்லூர் சடையப்பன் வாழ்த்து பெற – பால-மிகை:0 17/1
வெருவி ஓடின கண்ணன் வாழ் வெண்ணெய் மேவாரின் – பால-மிகை:9 15/4
வெய்ய பாறையில் வெண்ணெய் நிகர்க்குமால் – ஆரண்:6 71/4
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே – ஆரண்:10 85/4
ஆசங்கை கொண்ட கொடை மீளி அண்ணல் சரராமன் வெண்ணெய் அணுகும் – யுத்2:19 263/2
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை – யுத்4:42 16/3

TOP


வெண்ணெய்நல்லூர்-தன்னிலே (1)

நண்ணிய வெண்ணெய்நல்லூர்-தன்னிலே கம்பநாடன் – பால-மிகை:0 23/2

TOP


வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் (1)

சடையன் வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் தந்ததே – பால:0 11/4

TOP


வெண்ணெயில் (1)

விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில்
தஞ்சம் என்றோர்களை தாங்கும் தன்மை போல் – யுத்1:8 9/3,4

TOP


வெண்ணெயின் (1)

செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் – யுத்3:20 18/4

TOP


வெண்ணெயும் (1)

செறி நறும் தயிரும் பாலும் வெண்ணெயும் சேந்த நெய்யும் – பால:1 15/1

TOP


வெண்மதி (7)

விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ – பால:16 42/2
மீன் நாறு வேலை ஒரு வெண்மதி ஈனும் வேலை – பால:16 43/1
சந்தி கலா வெண்மதி வாள் நுதலாள் தனக்கும் – பால:17 22/1
வெளிப்படுகின்ற காட்சி வெண்மதி நிழலை நோக்கி – பால:19 14/2
மீன் எலாம் தன் பின் வர வெண்மதி
வான் நிலா உற வந்தது மானவே – பால:21 44/3,4
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – பால:24 11/2
வேதியா இறுவதே அன்றி வெண்மதி
பாதியான் பிடித்த வில் பற்ற போதுமோ – பால:24 37/3,4

TOP


வெண்மை (8)

திங்களும் கரிது என வெண்மை தீற்றிய – பால:3 26/1
விசும்புறு தூளியால் வெண்மை மேயின – ஆரண்:7 52/3
வெண்மை நீங்கிய புகழ் விரிந்தது என்னவே – சுந்:2 44/4
தூதுளம் கனியை வென்று துவர்த்த வாய் வெண்மை தோன்ற – சுந்:2 106/2
உள்ளுடை மயக்கால் உண் கண் சிவந்து வாய் வெண்மை ஊறி – சுந்:2 109/1
செங்குடை வெண்மை நீலம் பச்சையோடு இனைய எல்லாம் – சுந்-மிகை:11 5/3
ஊரும் வெண்மை உவா மதி கீழ் உயர் – யுத்2:15 98/3
சேப்புற அரத்த செ வாய் செம் கிடை வெண்மை சேர – யுத்3:25 15/2

TOP


வெண்மையில் (1)

காணுதற்கு இனிய நீள வெண்மையில் கருமை காட்டி – யுத்1:4 131/3

TOP


வெதிர் (7)

வெதிர் பொரு தோளினாள் ஒருத்தி வேந்தன் வந்து – பால:19 49/1
வெதிர் கொள் கோலினர் ஆடினர் வீரனை – அயோ:7 12/2
வெதிர் பொரும் தோளினானை நாடுதல் விழுமிது என்றான் – ஆரண்:15 55/3
வெதிர் கொள் குன்று எலாம் வேரொடும் வாங்கி மேதினியை – யுத்1:11 33/1
வெதிர் நெடும் கானம் என்ன வேகின்ற மனத்தன் மெய்யன் – யுத்2:19 200/3
வெதிர் ஒத்த சிகர குன்றின் மருங்கு உற விளங்கலாலும் – யுத்3:27 95/1
வெதிர் எதிர் அஞ்சும் மென் தோள் வெண் நகை கனி வாய் வல்லி – யுத்4-மிகை:41 52/1

TOP


வெதிரின் (2)

வெதிரின் வல் நெடும் கான் என வெந்தன மீனம் – யுத்1:6 27/2
வெதிரின் காட்டு எரி-போல் சரம் வீசினான் – யுத்2:19 161/4

TOP


வெதுப்ப (6)

வெம்பு உறு மனத்து அனல் வெதுப்ப மென் மலர் – பால:10 49/3
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் – ஆரண்:14 8/2
மீண்டு மீண்டு வெதுப்ப வெதும்பினான் – ஆரண்:14 13/3
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் – ஆரண்:14 99/3
ஊர் முழுக்க வெதுப்ப உருகின – சுந்-மிகை:13 5/2
மேல் நிமிர்ந்து எழு கனல் வெதுப்ப மீது-போய் – யுத்1:6 55/3

TOP


வெதுப்பவே (1)

வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே – பால:18 24/4

TOP


வெதுப்பு (1)

வெந்த காந்த வெதுப்பு உறு மேனியாள் – ஆரண்:6 73/4

TOP


வெதுப்பும் (5)

வேதனை வெப்பும் செய்ய வேனிலும் வெதுப்பும் காலை – ஆரண்:10 101/2
கூலத்து ஆர் உலகம் எல்லாம் குளிர்ப்பொடு வெதுப்பும் நீங்க – ஆரண்:10 104/1
வேலை நிறைவு உற்றன வெயில் கதிர் வெதுப்பும்
சீலம் அழிவுற்ற புனல் உற்று உருவு செப்பின் – கிட்:10 72/1,2
வில்லியை திரு மனம் வெதுப்பும் வேட்கையால் – யுத்1:5 4/2
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் – யுத்2:18 190/1

TOP


வெதுப்புறும் (1)

உற வெதுப்புறும் கொடும் தொழில் வேனிலான் ஒழிய – கிட்:10 42/1

TOP


வெதுப்பொடு (1)

குளிர்ப்பொடு காண வந்தாள் வெதுப்பொடு கோயில் புக்காள் – பால:21 16/4

TOP


வெதுப்போடு (1)

வீங்கினள் மெலிந்தனள் குளிர்ந்தனள் வெதுப்போடு
ஏங்கினள் உயிர்த்தனள் இது இன்னது எனல் ஆமே – சுந்:4 66/3,4

TOP


வெதும்ப (2)

தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் – ஆரண்:10 115/3
விழுந்து புரள் தீவினை நிலத்தொடு வெதும்ப
தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள – யுத்4:36 27/1,2

TOP


வெதும்பா (1)

விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – பால:17 17/4

TOP


வெதும்பி (5)

விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் – சுந்:6 50/3
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான் – சுந்:14 47/2
வேண்ட இல்லை என்று ஒளித்ததாம் என மனம் வெதும்பி
நீண்ட வில் உடை நெடும் கனல் உயிர்ப்பொடும் நெடு நாண் – யுத்1:6 5/2,3
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் – யுத்2:19 216/1
விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி
புண்ணின் உற்றது ஓர் எரி அன்ன துயரினன் புலம்பும் – யுத்3:22 201/3,4

TOP


வெதும்பிட (2)

வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம் – சுந்:13 10/3
உலை கொடும் கனல் வெதும்பிட வாய் எரிந்து ஓடி – யுத்2:16 205/3

TOP


வெதும்பிற்றால் (1)

விடம் பரந்துளது என வெதும்பிற்றால் உலகு – யுத்4:40 70/3

TOP


வெதும்பிற்று (1)

வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே – ஆரண்:10 85/4

TOP


வெதும்பினர் (1)

விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து – யுத்3:27 164/1

TOP


வெதும்பினரால் (1)

விளைத்தார் இமையோர்கள் வெதும்பினரால் – யுத்3:31 191/4

TOP


வெதும்பினள் (2)

வீசவீச வெதும்பினள் மென் முலை – பால:10 80/3
வேர்த்தனள் வெதும்பினள் மெலிந்து சோர்ந்தனள் – பால:19 54/3

TOP


வெதும்பினன் (2)

வேர்த்து உயிர் குலைய மேனி வெதும்பினன் அமரர் வேந்தன் – சுந்:11 4/2
விழிப்பு இலன் மேனி சால வெதும்பினன் ஈசன் வேலும் – யுத்2:19 274/2

TOP


வெதும்பினார் (1)

வேர்த்து நெஞ்சமும் வெதும்பினார் வினை அறு முனிவர் – யுத்2:15 202/2

TOP


வெதும்பினாள் (2)

நின்று நின்று உயிர்த்து நெஞ்சம் வெதும்பினாள் நெருப்பை மீள – யுத்2:17 29/3
விழுந்தாள் புரண்டாள் உடல் முழுதும் வியர்த்தாள் அயர்த்தாள் வெதும்பினாள்
எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள் – யுத்3:23 9/1,2

TOP


வெதும்பினான் (3)

மீண்டு மீண்டு வெதுப்ப வெதும்பினான்
வேண்டுமோ எனக்கு இன்னமும் வில் என்பான் – ஆரண்:14 13/3,4
வேர்த்தன என்கு எனோ வெதும்பினான் என்கோ – கிட்:6 9/3
விளைந்தவாறு உணர்கிலாதான் ஏங்கினான் வெதும்பினான் மெய் – யுத்3:24 3/1

TOP


வெதும்பு (1)

மெய் அராவிட ஆவி சோர வெதும்பு மாதர்-தம் மென் செவி – அயோ:3 58/3

TOP


வெதும்புகின்றனர் (1)

வினை பிறிது இன்மையின் வெதும்புகின்றனர்
அனல் வரு கானகத்து அமுது அளாவிய – ஆரண்:3 4/2,3

TOP


வெதும்புதல் (1)

விழுதல் விம்முதல் மெய் உற வெதும்புதல் வெருவல் – சுந்:3 5/1

TOP


வெதும்பும் (3)

வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி – சுந்:2 210/1
வெள்ளி வண்ண நுரை கலவை வெதும்பும் அண்ணல் திருமேனிக்கு – யுத்1:1 9/3
வெவ் உயிர்ப்போடு நீண்ட விம்மலன் வெதும்பும் நெஞ்சன் – யுத்4:37 209/2

TOP


வெதும்புமால் (1)

விட்டு அழைக்கும் உழைக்கும் வெதும்புமால் – யுத்3:29 14/4

TOP


வெதும்புவாயோ (1)

வென்று மீண்டு இலங்கை மூதூர் எய்தினை வெதும்புவாயோ
பொன்றினள் சீதை இன்றே புரவல புதல்வன் தன்னை – யுத்3:29 60/2,3

TOP


வெதும்புவார் (1)

வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் – சுந்:12 47/3

TOP


வெதும்புவாரும் (1)

மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் – சுந்:2 179/4

TOP


வெதும்புவாள் (3)

வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே – பால:18 24/4
வெம் மடங்கலை உன்னி வெதும்புவாள் – சுந்:3 19/4
வில் நலம் புகழ்ந்து ஏங்கி வெதும்புவாள் – சுந்:3 22/4

TOP


வெந்த (16)

வெந்த கொடும் புணில் வேல் நுழைந்தது ஒப்ப – அயோ:3 24/2
வெந்த காந்த வெதுப்பு உறு மேனியாள் – ஆரண்:6 73/4
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த
புண்ணினூடு உறு வேல் என மனம் மிக புழுங்கி – ஆரண்:13 78/2,3
வெந்த வல் இரும்பிடை நெடும் கூடங்கள் வீழ்ப்ப – கிட்:7 54/1
வீசியது வாடை எரி வெந்த விரி புண் வீழ் – கிட்:10 71/3
வேரொடு மறிந்த சில வெந்த சில விண்ணில் – சுந்:6 10/1
நறை உடை தசும்பொடு நறிதின் வெந்த ஊன் – யுத்2:16 101/1
உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப – யுத்2:16 193/3
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த
செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் – யுத்3:20 18/3,4
பொறி வனம் வெந்த போல சாம்பராய் போயது அல்லால் – யுத்3:22 28/3
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி – யுத்3:22 54/4
மேயின வடுவின் நின்ற வேதனை களைய வெந்த
தீயிடை தணிந்தது என்ன சீதை-பால் துயரம் தீர்ந்தான் – யுத்3:26 74/3,4
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் – யுத்3:29 10/4
இடி குலங்கள் வீழ வெந்த காடு போல் எரிந்தவால் – யுத்3:31 89/2
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த
தடி உண்டு ஆடி கூளி தடிக்கின்றன காணீர் – யுத்4:33 15/3,4
ஓங்கும் நீர் ஏழும் அன்னான் உடலமும் வெந்த அன்றே – யுத்4-மிகை:41 241/4

TOP


வெந்தது (6)

தரையும் வெந்தது பொன் எனும் தன்மையால் – சுந்:13 12/4
வினை இலாமையின் வெந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை – சுந்:13 37/4
பாழி தீ சுட வெந்தது என் நகர் என பகர்ந்தான் – சுந்:13 38/4
ஆனவள் கற்பினால் வெந்தது அல்லது ஓர் – யுத்1:2 75/3
வில்லை நோக்கவும் வெந்தது வேலையே – யுத்1:9 59/4
இலங்கை வெந்தது வேறு இனி இயம்புவது எவனோ – யுத்1-மிகை:5 12/1

TOP


வெந்ததோ (2)

விழி பட வெந்ததோ வேறுதான் உண்டோ – பால:7 19/2
வெந்ததோ இலங்கையோடு அரக்கர் வெம்மையும் – யுத்1:2 39/4

TOP


வெந்தவா (1)

விலங்கல் வெந்தவா வேறு இனி விளம்புவது எவனோ – யுத்1:5 66/1

TOP


வெந்தவே (1)

விசும்பிடை விளங்கிய மீனும் வெந்தவே – யுத்1:6 41/4

TOP


வெந்தன (12)

மேகத்தை தழுவும் அவை வெந்தன
போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் – ஆரண்:6 77/2,3
பண்டு வெந்தன நெடும் பசை வறந்திடினும் வான் – கிட்:5 1/2
வெந்தன உலகம் என்ன நிமிர்ந்தது சீற்ற வெம் தீ – சுந்:4 79/4
மகர வேலையின் வெந்தன நந்தனவனங்கள் – சுந்:13 23/4
தீயின் வெந்தன இனி துன்னிமித்தம் பெறும் திறனும் உண்டோ – யுத்1:2 96/4
வெதிரின் வல் நெடும் கான் என வெந்தன மீனம் – யுத்1:6 27/2
முருக்கு என சிவந்தன முரிய வெந்தன
கரி குவை நிகர்த்தன பவள காடு எலாம் – யுத்1:6 44/3,4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த – யுத்2:19 103/2
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் – யுத்3:22 71/4
போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார் – யுத்3:27 117/2
உள் தீ உற வெந்தன ஏழ் உலகும் – யுத்3:31 192/4
விண்ணில் செல்வன வெந்தன வீழ்வன – யுத்4:37 41/4

TOP


வெந்தனர் (1)

வெந்தனர் மேல் வரும் உறுதி வேண்டலர் – அயோ:4 182/4

TOP


வெந்தான் (2)

ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ – ஆரண்:10 71/1
விண்டது-போலும் நம் வாழ்வு என வெந்தான்
கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் – யுத்3:26 31/2,3

TOP


வெந்திடாது (1)

விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம் – பால:13 52/2

TOP


வெந்திடும் (1)

விருப்புறா முகத்து எதிர் விழிக்கின் வெந்திடும்
உரு பொறாது உலைவுறும் உலகம் மூன்றினும் – ஆரண்:7 44/2,3

TOP


வெந்திலதோ (1)

அங்கு வெந்திலதோ சிறிது அறிந்ததும் இலிரோ – யுத்3:30 42/2

TOP


வெந்திலர் (1)

அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால் – யுத்1:6 32/3

TOP


வெந்திலா (1)

பூ இலை தளிர் இலை பொரிந்து வெந்திலா
கா இலை கொடி இலை நெடிய கான் எலாம் – சுந்:5 67/3,4

TOP


வெந்து (44)

வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் – பால:5 65/3
அங்கம் வெந்து அன்று தொட்டு அனங்கனே ஆயினான் – பால:7 1/4
தாக்க வெந்து தளர்ந்து சரிந்தனள் – பால:10 79/2
ஊட்டிய சாந்து வெந்து உலரும் வெம்மையால் – பால:19 39/1
ஆகம் அடங்கலும் வெந்து அழிந்து அராவின் – அயோ:3 15/3
வேதனை முற்றிட வெந்து வெந்து கொல்லன் – அயோ:3 16/3
வேதனை முற்றிட வெந்து வெந்து கொல்லன் – அயோ:3 16/3
வெம்பி வெந்து அழியாநின்ற நெஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் – அயோ:8 21/2
சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து – அயோ:9 38/3
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு – அயோ:9 42/1
புணர ஆர் உயிர் வெந்து புழுங்குமால் – ஆரண்:6 70/4
மொய் கொள் தீயிடை வெந்து முருங்கிய – ஆரண்:6 71/3
முன்னின் மும் மடி ஆய் முலை வெந்து உக – ஆரண்:6 75/2
வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ – ஆரண்:10 91/3
வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ – ஆரண்:10 91/3
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் – ஆரண்:12 74/1
வெப்புற புரம் சுட வெந்து வீவதோ – கிட்:10 90/2
ஊன் இலா உயிரின் வெந்து அயர்வதும் உரை-செய்வாய் – கிட்:13 71/4
விளையா நீள் சிறகு இன்றி வெந்து உக – கிட்:16 34/1
வெந்து மெய் இறகு தீந்து விழுந்தனென் விளிகிலாதேன் – கிட்:16 55/4
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி – சுந்:2 210/1
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக – சுந்:5 59/1
இந்தனங்களின் வெந்து எரி சிந்திட – சுந்:6 26/2
மிகை எழும் சினத்து அனுமன்-மேல் விட்டன வெந்து
புகை எழுந்தன எரிந்தன கரிந்தன போத – சுந்:11 33/2,3
வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் – சுந்:12 47/3
துடித்து வெந்து புலர்ந்து உயிர் சோர்ந்தவால் – சுந்:13 10/4
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – சுந்:13 21/1
ஏழும் வெந்து என எரிந்தன நெடு நிலை ஏழும் – சுந்:13 35/4
நின்று வெந்து மா நீறு எழுகின்றது நெருப்பு – சுந்:13 40/2
விரகம் என்பதனின் வந்த வெம் கொழும் தீயினால் வெந்து
உருகியது உடனே ஆறி வலித்தது குளிர்ப்பு உள் ஊற – சுந்:14 42/3,4
நரகம் எய்துவென் நாவும் வெந்து உகும் என நவின்றான் – யுத்1:3 37/4
வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் – யுத்1:4 99/2
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக – யுத்1:6 10/2
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – யுத்1:6 23/4
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து
தணிப்ப_அரும் தழல் சொரிந்தன போன்றன தயங்கி – யுத்1:6 25/3,4
அங்கம் வெந்து பேர் அளற்றிடை அடுக்கிய கிடந்த – யுத்1:6 26/3
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம – யுத்1:7 3/3
வேலை வெந்து நடுங்கி வெயில் புரை – யுத்1:9 43/2
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி – யுத்2:15 134/1
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் – யுத்2:17 34/4
காய்ந்தன வேலைகள் மேகம் கரிந்தன வெந்து எரிந்த பெரும் கானம் எல்லாம் – யுத்3:24 34/4
மு திறத்து உலகும் வெந்து சாம்பராய் முடியும் அன்றே – யுத்3:26 88/2
பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால் – யுத்3:31 151/2
எழுந்தனன் அங்கி வெந்து எரியும் மேனியான் – யுத்4:40 73/2

TOP


வெந்துறு (1)

வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ – சுந்:3 87/2

TOP


வெந்நிட்டு (1)

விதி என அன்னவன் வெந்நிட்டு ஓடவே – சுந்:9 19/3

TOP


வெப்பம் (1)

வெதும்புவாள் உடல் வெப்பம் வெதுப்பவே – பால:18 24/4

TOP


வெப்பின் (1)

வையும் சாபம் ஒப்பு என வெப்பின் வலி கண்டான் – யுத்4:37 130/3

TOP


வெப்பினால் (1)

வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் – சுந்:3 8/4

TOP


வெப்பு (17)

வெப்பு உடை கொடிய மன்னன் தனயர்கள் வெகுண்டு மிக்கார் – பால-மிகை:11 16/4
வெப்பு உருவு பெற்ற அரன் மேரு வரை வில்லாய் – ஆரண்:3 56/3
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் – ஆரண்:6 126/1
வெப்பு அழியாது என் நெஞ்சம் உலர்ந்தேன் விளிகின்றேன் – ஆரண்:11 6/1
வெப்பு உடை மெய்யொடு வீரன் விரைந்தான் – ஆரண்:14 61/4
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் – ஆரண்:14 99/3
வெப்பு ஆர் நெடு மின்னின் எயிற்றை வெகுண்டு – கிட்:10 52/1
வெப்பு உறு செம் தீ நீர் வளியாலும் விளியாதீர் – கிட்:17 10/1
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான் – சுந்:11 16/1
வெப்பு அடை வெம் சரம் வீசினர் வீசி – சுந்-மிகை:9 3/2
வெப்பு ஆரும் பாசம் வீக்கி வெம் கணை துளைக்கும் மெய்யன் – யுத்2:19 201/1
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த – யுத்3:20 18/3
வெப்பு உறு வாளிகள் ஓடி விரைந்தால் – யுத்3:26 39/4
வெப்பு உறு வன் கவி வீரர்கள் ஓதை – யுத்3-மிகை:20 5/2
வெப்பு ஏறிய வெம் கனல் போல வெகுண்டு – யுத்3-மிகை:20 12/2
வெப்பு அணை குத்தினாலும் வெரிநிடை போய அன்றே – யுத்4:37 212/4
வெப்பு எழுதினால் அனைய மெலிவுடையாள் கடிது ஓடி விலக்க வந்தாள் – யுத்4:41 67/4

TOP


வெப்பும் (1)

வேதனை வெப்பும் செய்ய வேனிலும் வெதுப்பும் காலை – ஆரண்:10 101/2

TOP


வெப்புற (1)

வெப்புற புரம் சுட வெந்து வீவதோ – கிட்:10 90/2

TOP


வெப்புறு (2)

வெப்புறு வெம் கதிர் பரப்ப விண் எலாம் – பால-மிகை:10 4/3
வெப்புறு சினத்தர் எதிர் மேல்வருவர் வந்தால் – சுந்:6 6/3

TOP


வெப்புறுகின்றது (1)

வெப்புறுகின்றது உள்ளம் வீர நீ அன்றி வில்லோர் – யுத்3:31 60/4

TOP


வெப்புறும் (1)

வெப்புறும் அனந்த கோடி வெள்ளம் என்று உரைப்பர் மேலாம் – யுத்1-மிகை:3 24/2

TOP


வெப்பொடு (1)

உள் நிறை வெப்பொடு உயிர்த்து உயிர்த்து உலாவும் – அயோ:3 19/2

TOP


வெப்போ (1)

வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் – யுத்2:18 165/3

TOP


வெம் (1006)

வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை – பால:2 16/3
வேளை வென்ற முகத்தியர் வெம் முலை – பால:2 24/1
வெம் கடும் கால் பொர மேக்கு நோக்கிய – பால:3 26/3
முளைப்பன முறுவல் அம் முறுவல் வெம் துயர் – பால:3 52/1
வென்றி அம் திகிரி வெம் பருதியாம் என – பால:4 11/2
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் – பால:5 34/2
புழுங்கு வெம் பசியொடு புரளும் பேர் அரா – பால:7 11/1
வழங்கு வெம் கதிர் சுட மறைவு தேடியே – பால:7 11/4
ஏக வெம் கனல் அரசிருந்த காட்டினில் – பால:7 12/1
மாக வெம் கனல் எனும் வடவை தீ சுட – பால:7 12/3
செம் கை சூல வெம் தீயினை தீய தன் – பால:7 45/3
வெம் கண் தீயொடு மேற்செல வீசினாள் – பால:7 45/4
கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி – பால:7 46/2
தீயவன் வெம் தொழில் தீர் என நின்றார் – பால:8 10/3
வெம் திறலாய் இது வேண்டும் எனா முன் – பால:8 15/3
உள் தெறு வெம் பகை ஆவது உலோபம் – பால:8 22/3
ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ – பால:8 38/2
ஓடின அரக்கரை உருமின் வெம் கணை – பால:8 43/1
வெம் சினம் உருவிற்று என்னும் மேனியர் வேண்டிற்று ஈயும் – பால:10 20/1
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர் – பால:10 33/1
எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் – பால:10 50/3
முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் – பால:10 61/4
ஓதிம பெடை வெம் கனல் உற்று என – பால:10 78/3
வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே – பால:13 49/2
விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம்
கடம் துதைந்த காரி யானை அன்ன காளை தாள் அடைந்து – பால:13 52/2,3
பணைத்த வெம் முலை பாய் மத யானையை – பால:14 32/3
வெம் சினத்து அரியின் திண் கால் சுவட்டொடு விஞ்சை வேந்தர் – பால:16 8/2
பீன வெம் முலையின் இட்ட பெரு விலை ஆரம் ஆட – பால:16 20/2
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் – பால:16 36/2
ஓம வெம் குழி உகு நெய்யின் உள் உறை – பால:19 9/3
காம வெம் கனலினை கனற்றி காட்டிற்றே – பால:19 9/4
வடித்த வெம் குருதி வேல் விழிக்கும் மாதர் மெய் – பால:19 22/3
விதைத்த மென் காதலின் வித்து வெம் சிறை – பால:19 36/1
வேய்ந்த போல் எங்கணும் அனங்கன் வெம் கணை – பால:19 38/2
உழுத வெம் புண்களில் வளை கை ஒற்றினாள் – பால:19 53/2
கார் முழங்கு அரவம் வெம் கரி முழங்கு அரவமே – பால:20 9/4
பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி – பால:20 31/2
வெம் கண் ஆனையினான் தனி வெண்குடை – பால:21 51/1
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் – பால:22 6/1
வெம் சின தனுவலானும் மேரு மால் வரையில் சேரும் – பால:23 77/3
தொடங்கிய வெம் கனல் சூழ் வரு-போதின் – பால:23 90/2
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – பால:24 10/4
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா – பால:24 16/2
மின்னால் அயர்வுறும் வாள் அரவு என வெம் துயர் உற்றான் – பால:24 24/4
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – பால:24 28/4
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் – பால:24 29/2
வாம வேல் வருணனை மான வெம் சிலை – பால:24 45/2
எள்ளுறு கொழும் கனல் எரியும் வெம் சுரம் – பால-மிகை:7 1/2
பொற்றொடி கேட்டு வெம் கனலின் பொங்குறா – பால-மிகை:7 13/2
விலக்கி நின்று அவன் வெம் கணை விரைவினில் விலக்கி – பால-மிகை:7 25/1
கண்ட மா முனி விழி வழி ஒழுகு வெம் கனலால் – பால-மிகை:9 11/1
வெம் சொல் மா முனி வெகுளியால் விளைந்தமை விளம்பி – பால-மிகை:9 18/1
நாட்டம் வெம் கனல் பொழிதர நானிலம் துருவி – பால-மிகை:9 33/3
மூளும் வெம் சினத்து அருந்தவன் முனிந்து எரி விழிப்ப – பால-மிகை:9 35/1
உழைத்த வெம் துயர்க்கு ஈறு காண்கிலன் உணர்வு ஒழியா – பால-மிகை:9 36/1
சருகும் வெம் கதிர் ஒளியையும் துய்த்து மற்று எதையும் – பால-மிகை:9 50/2
வெப்புறு வெம் கதிர் பரப்ப விண் எலாம் – பால-மிகை:10 4/3
இடித்த வெம் குரல் தாடகை யாக்கையும் – பால-மிகை:11 5/2
முட்ட வெம் பொறிகள் சிந்த பொரு படை முரணது இற்றே – பால-மிகை:11 20/4
நிமிர்ந்த வெம் கதிர் கற்றையும் நீங்குற – பால-மிகை:11 49/2
வெருவலுற்றன வெம் கதிர் மீண்டன – பால-மிகை:11 50/2
வெம் குல புலன் கெட வீடு நண்ணினார் – அயோ:1 16/3
வெம் சினத்து அவுணத்தேர் பத்தும் வென்றுளேற்கு – அயோ:1 18/2
வண்ண வெம் சிலை குரிசிலும் மருங்கு இனி திருப்ப – அயோ:1 49/2
வாய் கயப்பு உற மந்தரை வழங்கிய வெம் சொல் – அயோ:2 70/1
கண்ணிலன் ஒப்ப அயர்க்கும் வன் கை வேல் வெம்
புண் நுழைகிற்க உழைக்கும் ஆனை போல்வான் – அயோ:3 19/3,4
தாய் தந்து என்ன தன்னை இரந்தால் தழல் வெம் கண் – அயோ:3 33/3
வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து – அயோ:3 40/1
தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம்
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன் – அயோ:3 65/2,3
கண் உற பொழிந்த காம வெம் புனல் கழுவுவாரும் – அயோ:3 89/4
பூழி வெம் கானம் நண்ணி புண்ணிய புனல்கள் ஆடி – அயோ:3 111/3
நீயோ சொன்னாய் அவனோ நிமிர் கானிடை வெம் நெறியில் – அயோ:4 45/2
போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம்
தீயோய் நின் போல் தீயார் உளரோ செயல் என் என்றான் – அயோ:4 45/3,4
பாவி நீயே வெம் கான் படர்வாய் என்று என் உயிரை – அயோ:4 46/3
விழிக்கும் கண் வேறு இல்லா வெம் கான் என் கான்முளையை – அயோ:4 48/1
வெம் கண் சிறு குட்டனுக்கு ஊட்ட விரும்பினாளால் – அயோ:4 113/2
துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் – அயோ:4 123/4
முன்னையர் அல்லர் வெம் துயரின் மூழ்கினார் – அயோ:4 150/2
வெம் வினையவள் தர விளைந்ததேயும் அன்று – அயோ:4 159/1
வெம் வரம்பை_இல் சுரம் விரவு என்றான் அலன் – அயோ:4 162/1
தீய வெம் சொல் செவி சுட தேம்புவாள் – அயோ:4 217/4
சூழி வெம் களிற்று இறை தனக்கு சோர்வு இலா – அயோ:5 36/3
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் – அயோ:6 4/3
வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற – அயோ:7 18/1
வெம் சுடர் செல்வன் மேனி நோக்கின விரிந்த வேறு ஓர் – அயோ:8 23/2
தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த – அயோ:9 39/3
பாங்கு வெம் கனல் பங்கய வனங்களாய் பரந்த – அயோ:9 39/4
சீறு வெம் கதிர் செறிந்தன பேர்கல திரியா – அயோ:10 15/2
பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் – அயோ:10 28/4
விருப்பின் எய்தினன் வெம் திறல் வேந்தனை – அயோ:11 39/1
சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் – அயோ:11 57/4
வெம் உரை வல்லவள் மீட்டும் கூறுவாள் – அயோ:11 58/2
வெம் சின கூற்றும் தன் விழி புதைத்தே – அயோ:11 68/4
கொடிய வெம் கோபத்தால் கொதித்த கோளரி – அயோ:11 69/1
இடி உரும் அனைய வெம் மொழி இயம்புவான் – அயோ:11 69/4
வில் ஆர் தோளான் மேவினன் வெம் கானகம் என்ன – அயோ:11 80/1
வெம் துயர் நரகத்து வீழ்க யானுமே – அயோ:11 101/4
மைந்தன் வெம் துயர் கடலின் வைகினான் – அயோ:11 134/2
கோதை வெம் சிலையவன் கோலம் காண்கிலா – அயோ:12 30/3
அண்ணல் வெம் கதிரவன் அளவு_இல் மூர்த்தி ஆய் – அயோ:12 31/2
அண்ணல் வெம் கரி மதத்து அருவி பாய்தலால் – அயோ:13 2/3
வெம் கரியின் ஏறு அனையான் வில் பிடித்த வேலையினான் – அயோ:13 25/3
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா – அயோ:13 50/3
சின கொடும் திறல் சீற்ற வெம் தீயினான் – அயோ:14 3/1
பொழிந்தன கரி மதம் பொடி வெம் கானகம் – அயோ:14 21/3
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் – அயோ:14 34/1
வீழி வெம் குருதியால் அலைந்த வேலைகள் – அயோ:14 34/3
வெம் பவத்தின் வீய தவம் இழைத்தவாறு இதுவோ – அயோ:14 61/2
வெம் வினை துய்ப்பன விரிந்த யோனிகள் – அயோ:14 74/3
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் – அயோ:14 82/1
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால் – அயோ:14 100/2
கொம்மை வெம் முலை குவையின் வைகி வாழ் – அயோ:14 108/3
கொம்மை வெம் முலை குமுறு பால் உக – அயோ-மிகை:11 7/3
பொங்கு வெம் பகை போக மற்றை நாள் – அயோ-மிகை:14 6/3
வட்ட வெம் கண் வரை ஆளி பதினாறு வகையின் – ஆரண்:1 5/2
பொங்கு வெம் கொடுமை என்பது புழுங்கி எழ மா – ஆரண்:1 13/2
வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி – ஆரண்:1 15/2
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ – ஆரண்:1 18/3
கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் – ஆரண்:1 18/4
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – ஆரண்:1 20/2
பார வெம் சிலையின் நாண் ஒலி படைத்த பொழுதே – ஆரண்:1 22/4
ஆறும் ஆறும் அயில் வெம் கணை அழுத்த அவனும் – ஆரண்:1 31/4
வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே – ஆரண்:1 41/4
வெம் மா மிசையான் விரி வெள்ளி விளங்கு – ஆரண்:2 6/3
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர் – ஆரண்:3 7/3
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா – ஆரண்:3 11/4
வெம் திறல் அரக்கர் விட வேர் முதல் அறுப்பான் – ஆரண்:3 44/3
விளிக்கும் வேலையை வெம் கண் அனங்கனை – ஆரண்:6 72/3
பேரும்-கால் வெம் பிணியிடை பேருமால் – ஆரண்:6 76/4
ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ – ஆரண்:6 78/1
மூக்கும் காதும் வெம் முரண் முலை கண்களும் முறையால் – ஆரண்:6 86/3
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – ஆரண்:6 89/2
வேம் இருந்தில் என கனலும் வெம் காம வெம் பிணிக்கு – ஆரண்:6 110/3
வேம் இருந்தில் என கனலும் வெம் காம வெம் பிணிக்கு – ஆரண்:6 110/3
முழங்கு மேகம் இடித்த வெம் தீயினால் – ஆரண்:7 2/3
கழுவும் கால வெம் தீ அன்ன காட்சியார் – ஆரண்:7 19/2
குளிறு கோப வெம் கோள் அரிமா அட – ஆரண்:7 21/2
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை – ஆரண்:7 22/3
அழை என் தேர் எனக்கு ஆங்கு வெம் போர் படை – ஆரண்:7 23/1
பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே – ஆரண்:7 27/4
வெம் தொழில் வலயமும் விளங்கு சங்கமும் – ஆரண்:7 35/3
வெம் தழல் உருவு கொண்டனைய மேனியார் – ஆரண்:7 41/4
வெம் சின கரடி நாய் வேங்கை யாளி என்று – ஆரண்:7 45/2
வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன – ஆரண்:7 65/2
பாலம் அற்றன அற்றன பகழி வெம் பகு வாய் – ஆரண்:7 76/3
சிவந்த பாய்ந்த வெம் குருதியில் திருகிய சினத்தால் – ஆரண்:7 86/2
நிவந்த வெம் தொழில் நிருதர்-தம் நெடு நிணம் தெவிட்டி – ஆரண்:7 86/3
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம்
கானத்தன மலையத்தன திசை சுற்றிய கரியின் – ஆரண்:7 90/2,3
வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் – ஆரண்:7 92/2
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – ஆரண்:7 98/3
மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம்
கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் – ஆரண்:7 99/3,4
முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் – ஆரண்:7 102/4
ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே – ஆரண்:7 104/4
இலை கொள் வெம் பகழி ஏழ் இரண்டும் வாங்கினான் – ஆரண்:7 108/2
கொலை கொள் வெம் சிலையொடு புருவம் கோட்டினான் – ஆரண்:7 108/3
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் – ஆரண்:7 111/1
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் – ஆரண்:7 117/2
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில – ஆரண்:7 120/1
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் – ஆரண்:7 121/2
ஊன்றிய தேரினன் உருமின் வெம் கணை – ஆரண்:7 127/1
தூவிய சரம் எலாம் துணிய வெம் கணை – ஆரண்:7 128/1
ஆவி வெம் பாகனை அழித்து மாற்றினான் – ஆரண்:7 128/4
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் – ஆரண்:7 132/2
மூள் இரும் பெரு மாய வெம் செரு முயல்வானை – ஆரண்:7 133/2
தாள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் தடிந்து – ஆரண்:7 133/3
தோள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் துணித்தான் – ஆரண்:7 133/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா – ஆரண்:8 6/2
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ – ஆரண்:8 11/3
போர்த்த வெம் சினத்து அரக்கரை புரட்டின புவியில் – ஆரண்:8 13/4
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் – ஆரண்:8 20/4
தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் – ஆரண்:9 3/4
இறுத்தவனும் வெம் கணை தெரிந்தனன் எதிர்ந்தான் – ஆரண்:9 10/4
மற்று ஓர் வெம் சிலை இன்மை மன கொளா – ஆரண்:9 15/3
விலக்கினான் ஒரு வெம் கதிர் வாளியால் – ஆரண்:9 22/4
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான் – ஆரண்:9 26/3
பொங்கு வெம் குருதி புரண்டாள்-அரோ – ஆரண்:9 29/4
காலத்தால் வருவது ஒன்றோ காமத்தால் கனலும் வெம் தீ – ஆரண்:10 104/3
வெம் சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியல் நகர் மீது போதும் – ஆரண்:10 106/1
வெம் சிறை நீங்கிய வினையினார் என – ஆரண்:10 126/3
வெம் கதிர் சுடுவதே அன்றி மெய் உற – ஆரண்:10 131/3
வெம் கண் எரிய புருவம் மீதுற விடைத்தான் – ஆரண்:11 19/4
வெம் சுற்றம் நினைந்து உகும் வீரரை வேறு – ஆரண்:11 41/1
தொடுத்த வெம் பகழி தூவி தொடர்ந்தனென் விரைந்து சென்று – ஆரண்:11 65/3
தூம வெம் காட்டு எரி தொடர்கின்றாள்-தனை – ஆரண்:12 14/2
வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ – ஆரண்:12 15/4
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம்
கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் – ஆரண்:12 45/3,4
வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் – ஆரண்:12 51/2
ஆற்ற வெம் துயரத்து அன்னாள் ஆண்டு உற்ற அலக்கண் நோக்கின் – ஆரண்:12 64/1
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை – ஆரண்:12 67/2
மின் உயிர்த்து உருமின் சீறும் வெம் கணை விரவா-முன்னம் – ஆரண்:12 68/3
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் – ஆரண்:12 74/1
ஊழி வெம் காற்று இது என்ன இரு சிறை ஊதை மோத – ஆரண்:13 2/4
மாக வெம் கலுழன் ஆம் வருகின்றான் என – ஆரண்:13 3/3
மூண்டுற்று எழு வெம் கதம் முற்றிலனாய் – ஆரண்:13 7/3
கொடு வெம் கரி கொல்லிய வந்ததன்-மேல் – ஆரண்:13 11/1
மீட்டும் அணுகா நெடு வெம் கண் அனந்த நாகம் – ஆரண்:13 24/1
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ – ஆரண்:13 36/3
மோக வெம் துயர் சிறிது ஆறி முன்னியே – ஆரண்:13 52/2
வெம் துயர் துடைத்தனென் என்னும் மெய் புகழ் – ஆரண்:13 53/2
வெம் சின அரக்கனால் வெல்லல்-பாலனோ – ஆரண்:13 55/3
வேரற அரக்கரை வென்று வெம் பழி – ஆரண்:13 56/1
இல்லா நிலத்தின் இயையாத வெம் சொல் எழ வஞ்சி எவ்வம் உற யான் – ஆரண்:13 66/1
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன – ஆரண்:13 84/3
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன – ஆரண்:13 109/1
வெம் கதிர் செல்வனை விழுங்கி நீங்குமால் – ஆரண்:13 109/2
குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி – ஆரண்:13 116/1
வெம் சுடர் கடவுள் மீண்டு மேருவில் மறையலுற்றான் – ஆரண்:13 120/1
வெம் துயர்க்கு ஊற்றம் ஆய விரி இருள் வீங்கிற்று அன்றே – ஆரண்:14 1/4
வெம் சினம் செய் அரக்கர்-தம் வெம்மையை – ஆரண்:14 12/3
கூதிர் வாடை வெம் கூற்றினை நோக்கினன் – ஆரண்:14 15/1
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் – ஆரண்:14 32/4
மேருவின் வெம் கதிர் மீள மறைந்தான் – ஆரண்:14 35/4
வெம் கண் அரக்கி விரும்பினள் கண்டாள் – ஆரண்:14 39/4
வெம் கதம் இல்லவள் பின்னரும் மேலோய் – ஆரண்:14 55/1
வெம் திறல் வேல் கொடு சூர் அடும் வீர – ஆரண்:14 59/3
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர் – ஆரண்:14 60/3
வீங்கிய வெம் சின வீழ் மத வெம் போர் – ஆரண்:14 60/3
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர் – ஆரண்:14 78/2
முடுகினன் இராமன் வெம் காலின் மும்மையான் – ஆரண்:14 80/4
தீவினை பிறவி வெம் சிறையில் பட்ட யாம் – ஆரண்:14 86/3
வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா – ஆரண்:15 16/1
வேக வெம் பழி சுமந்து உழல வேண்டலென் – ஆரண்:15 22/2
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன் – ஆரண்:15 37/1
வானில் வெம் சுடர் முதல் வயங்கு கோள் எலாம் – ஆரண்-மிகை:3 6/3
மிடைந்த வெம் சரம் மழை விடு தாரையின் விதைத்தான் – ஆரண்-மிகை:8 1/4
விழுந்த வெம் படை தூடணன் சிரம் என வெருவுற்று – ஆரண்-மிகை:8 2/1
கொற்ற வாள் அரக்கன் முன்னே கொண்ட வெம் கோப தீயில் – ஆரண்-மிகை:10 17/2
மேய விறல் முற்றும் வரி வெம் சிலையினோடும் – ஆரண்-மிகை:11 1/3
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா – கிட்:1 1/1
பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் – கிட்:1 11/1
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கிட்:1 41/4
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கிட்:1 41/4
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கிட்:2 4/3
காதி சேய் தரு நெடும் கடவுள் வெம் படையினார் – கிட்:3 5/4
ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த – கிட்:3 30/2
பார் இடந்த வெம் பன்றி பண்டை நாள் – கிட்:3 43/1
மழை இடிப்பு உறா வய வெம் சீய மா – கிட்:3 47/1
முழை இடிப்பு உறா முரண் வெம் காலும் மென் – கிட்:3 47/2
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான் – கிட்:3 53/2
அடல் கடந்த தோள் அவனை அஞ்சி வெம்
குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் – கிட்:3 64/1,2
பற்றி அஞ்சலன் பழியின் வெம் சினம் – கிட்:3 67/1
கறுக்கும் வெம் சின காலன் தன் காலமும் காலால் – கிட்:3 77/2
பொறி கொள் வெம் சரம் போவது காண் என புகன்றான் – கிட்:3 80/4
பொங்கு வெம் செருவினில் பொருதி என்று உரை-செய – கிட்:5 4/2
உங்கள் வெம் கத வலிக்கு ஒருவன் என்று உரை-செய்தான் – கிட்:5 4/4
முடிவு_இல் வெம் செரு எனக்கு அருள் செய்வான் முயல்க எனா – கிட்:5 5/4
வேறு உளார் வலி செயின் விலக்கி வெம் சமத்து – கிட்:6 22/2
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் – கிட்:6 24/4
அன்ன வெம் துயர் எனும் அளக்கர் நீக்கினான் – கிட்:6 26/4
வெம் கண் ஆளி ஏறும் மீளி மாவும் வேக நாகமும் – கிட்:7 1/1
போய் பொடித்தன மயிர் புறத்த வெம் பொறி – கிட்:7 16/1
பூசின வெண் மயிர் பொடித்த வெம் பொறி – கிட்:7 19/3
வென்றி வெம் சிலை அலால் பிறிது வேண்டுமோ – கிட்:7 34/2
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கிட்:7 40/3
மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் – கிட்:7 49/4
ஊகங்களின் நாயகர் வெம் கண் உமிழ்ந்த தீயால் – கிட்:7 50/1
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும் – கிட்:7 71/1
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை – கிட்:7 79/3
பார வெம் சிலை வீரம் பழுது உற – கிட்:7 96/2
வெம் தொழில் துறை வீடு பெற்று எய்திய – கிட்:7 116/3
அரந்தை வெம் பிறவி நோய்க்கும் அரு மருந்து அனைய ஐயா – கிட்:7 126/3
ஐயன் வெம் விடாத கொற்றத்து ஆவம் வந்து அடைந்தது அன்றே – கிட்:7 158/4
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கிட்:8 2/2
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் – கிட்:8 2/4
மருவார் வெம் சரம் எனையும் வவ்வுமால் – கிட்:8 10/2
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் – கிட்:9 12/4
விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர் – கிட்:10 3/3
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து – கிட்:10 8/3
ஊது வெம் கனல் உமிழ் உலையும் ஒத்ததே – கிட்:10 8/4
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே – கிட்:10 16/4
காரை கண்டனன் வெம் துயர்க்கு ஒரு கரை காணான் – கிட்:10 48/4
குரா அரும்பு அனைய கூர் வாள் எயிற்று வெம் குருளை நாகம் – கிட்:10 58/1
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின் – கிட்:10 58/2
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல் – கிட்:10 62/1
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல் – கிட்:10 62/1
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ – கிட்:10 65/4
வினையின் வெம் துயர் விரவு திங்களும் விரைவு சென்றன எளிதின் நின் – கிட்:10 66/3
மற்றும் வெம் பிணி பற்றினாலென வந்து எதிர்ந்தது மாரியே – கிட்:10 69/4
பாசிழை மடந்தையர் பகட்டு வெம் முலை – கிட்:10 109/1
வெம் திறல் படை வீரர் விராய் வர – கிட்:11 26/2
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த – கிட்:11 51/3
விதி முறை மறந்தான் அல்லன் வெம் சின சேனை வெள்ளம் – கிட்:11 85/2
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில் – கிட்:11 103/1
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் – கிட்:12 8/4
வேகரத்து வெம் கண் உமிழ் வெயிலன மலையின் – கிட்:12 10/2
விளைத்த வெம் சினத்து அரி_இனம் வெருவுற விரிந்த – கிட்:12 11/3
தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் – கிட்:12 13/4
உயர்ந்த வெம் சின வானர படையொடும் ஒருங்கே – கிட்:12 14/2
நீடு வெம் சினத்து அரி_இனம் இரு புடை நெருங்க – கிட்:12 15/2
திறம்கொள் வெம் சின படை-கொடு குமுதனும் சேர்ந்தான் – கிட்:12 16/4
பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் – கிட்:12 18/4
காயின் வெம் கனல் கடவுளும் இரவியும் கரியும் – கிட்:12 23/4
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் – கிட்:12 30/4
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கிட்:13 25/1
எல்லை தீர்வு அரிய வெம் கானம் யாதோ என – கிட்:13 72/3
வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும் – கிட்:13 74/2
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் – கிட்:14 20/4
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் – கிட்:14 28/4
புள் தை வெம் முலை புளினம் ஏய் தடத்து – கிட்:15 12/1
பிணி கொழித்து வெம் பிறவி வேரின் வன் – கிட்:15 14/2
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் – கிட்:15 27/1
வைத வெம் சொலின் மங்கையர் வாள் கணின் – கிட்:15 35/2
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின – கிட்:16 24/1
வெம் கதம் வீசிய மனத்தன் விம்மலன் – கிட்:16 28/1
கடனே வெம் கலுழற்கும் மேன்மையாய் – கிட்:16 36/4
வெம் கோல் வஞ்சன் விளைத்த மாயையால் – கிட்:16 40/3
வேகின்ற உள்ளத்தாளை வெம் சிறையகத்து வைத்தான் – கிட்:16 58/3
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும் – கிட்:16 59/2
கொற்ற வெம் கொடு மறலியும் சிரதலம் குலைந்தான் – கிட்-மிகை:7 5/4
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ – சுந்:1 63/1
திருகு வெம் சினத்து அரக்கரும் கரு நிறம் தீர்ந்தார் – சுந்:2 15/1
வெம் தொழில் அரக்கனது ஏவல் மேயினார் – சுந்:2 46/4
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் – சுந்:2 68/2
வேல் வாள் சூலம் வெம் கதை பாசம் விளி சங்கம் – சுந்:2 76/1
வல் வாய்-தோறும் வெம் கனல் பொங்க மதி வானில் – சுந்:2 85/3
விழுந்தாள் நொந்தாள் வெம் குருதி செம்புனல் வெள்ளத்து – சுந்:2 90/1
கேழ்_இல் வெம் கொடியவன் உயிர்ப்பு கேடு இலா – சுந்:2 125/2
மறுகி ஏறிய முனிவு எனும் வடவை வெம் கனலி – சுந்:2 129/3
காது வெம் சின களியினர் காவலை கடந்தான் – சுந்:2 137/4
ஆழி வெம் சினத்து அரக்கனை அஞ்சி ஆழ் கடல்கள் – சுந்:2 145/3
வெருவி ஓடும் அரக்கர்-தம் வெம் பதி – சுந்:2 155/2
மத்த மத வெம் களிறு உறங்கின மயங்கும் – சுந்:2 163/3
அள்ளல் வெம் சர மாரனை அஞ்சியோ – சுந்:2 169/1
எரியும் வெம் சினத்து இகல் அடு கொடும் திறல் இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும் – சுந்:2 191/2
சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – சுந்:2 191/4
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ – சுந்:2 197/3
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய – சுந்:2 207/2
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற – சுந்:2 207/3
ஏந்து காம வெம் கனல் உயிர்த்து இரு மடி துருத்தியின் உயிர்ப்பு ஏற – சுந்:2 208/2
மெல் அரக்கின் உருகி உக வெம் தழலால் வேய்கேனோ – சுந்:2 228/4
அயில் எயிற்று வெம் புலி குழாத்து அகப்பட்டது அன்னாள் – சுந்:3 4/4
வெம் மடங்கலை உன்னி வெதும்புவாள் – சுந்:3 19/4
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் – சுந்:3 55/4
மாசுண்ட மணி அனாள் வயங்கு வெம் கதிர் – சுந்:3 64/1
வெம் கனல் முழுகியும் புனலுள் வீக்கியும் – சுந்:3 68/1
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் – சுந்:3 81/3
வெம் சின அரக்கரை வீய்த்து வீயுமோ – சுந்:3 121/1
மூண்ட கால வெம் தீ என முற்றிய சீற்றம் – சுந்:3 137/2
புக்க வழிக்கும் போந்த வழிக்கும் புகை வெம் தீ – சுந்:3 151/1
உரும்_ஏறு உமிழ் வெம் சிலை நாண் ஒலிதான் – சுந்:4 3/3
வெந்தன உலகம் என்ன நிமிர்ந்தது சீற்ற வெம் தீ – சுந்:4 79/4
தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள் – சுந்:4 96/2
விலங்கினரை நூறி வரி வெம் சிலையினோர்-தம் – சுந்:5 5/3
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்ந்து தெளிவோடும் – சுந்:5 9/2
கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது – சுந்:5 13/2
வென்றி வெம் சிலை மாசுணும் வேறு இனி – சுந்:5 14/2
கோத்த வெம் சிறை வீடு என்று கூறுவாய் – சுந்:5 31/4
மூளா வெம் சினம் முற்று ஆகா – சுந்:5 49/2
விண்ணின் நீளிய நெடும் கழுதும் வெம் சிறை – சுந்:5 56/1
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – சுந்:5 73/2
வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் – சுந்:5 77/4
அஞ்சலன் என வெம் கண் அரக்கர் அயிர்த்தார் – சுந்:5 81/2
வெம் சிறையில் வைத்தும்_இலென் வென்றும்_இலென் என்றால் – சுந்:6 3/3
வெம் திறல் அரக்கனும் விலக்க அரு வலத்தால் – சுந்:6 7/2
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்த்து இனிது செல்வேன் – சுந்:6 7/4
வெள்ளியங்கிரியை பண்டு வெம் தொழில் அரக்கன் வேரோடு – சுந்:6 53/1
தூளியின் நிமிர் படலம் போய் இமையவர் விழி துற வெம் போர் – சுந்:7 18/1
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் – சுந்:7 30/2
வேர்க்க வெம் செரு விளைத்து எழும் வெள் எயிற்று அரக்கர் – சுந்:7 51/2
மேவும் வெம் சினத்து அரக்கர்கள் முறைமுறை விசையால் – சுந்:7 52/1
துறந்து நீங்கினரோ அன்றி வெம் சமர் தொலைந்தார் – சுந்:7 57/2
மா மரம் வலயம் வெம் கோல் முதலிய வயங்க மாதோ – சுந்:8 6/4
வென்றி வெம் புரவியின் வெரிநினும் விரவார் – சுந்:8 34/1
இலங்கு வெம் சினத்து அம் சிறை எறுழ் வலி கலுழன் – சுந்:9 2/1
முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும் – சுந்:9 10/2
கூய் தரும்-தொறும் தரும்-தொறும் தானை வெம் குழுவின் – சுந்:9 12/1
காய்த்து அமைந்த வெம் கதிர் படை ஒன்று ஒன்று கதுவி – சுந்:9 12/3
மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி – சுந்:9 17/3
உதைக்கும் வெம் கரிகளை உழக்கும் தேர்களை – சுந்:9 36/1
தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா – சுந்:9 38/1
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின – சுந்:9 42/3
ஊரின் வெம் குருதி ஆறு ஈர்ப்ப ஓடின – சுந்:9 42/4
கொழுந்துறு தீ என வெம் சிலை கோலா – சுந்:9 51/2
மிதித்தனன் வெம் சின வீரருள் வீரன் – சுந்:9 55/4
வேண்டிய வெம் சமம் வேறு விளைப்பார் – சுந்:9 56/3
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான் – சுந்:9 59/1
ஏனைய வெம் படை இல்லவர் எஞ்சார் – சுந்:9 59/3
வெம் சின அரக்கர் ஐவர் ஒருவனே வெல்லப்பட்டார் – சுந்:9 63/3
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி – சுந்:10 1/1
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – சுந்:10 17/1
வர உற்றார் வாராநின்றார் வந்தவர் வரம்பு_இல் வெம் போர் – சுந்:10 27/1
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம்
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – சுந்:10 33/3,4
தா இல் வெம் செரு நிலத்திடை உலந்தவர்-தம்-மேல் – சுந்:10 44/1
குழி வெம் கோப மாவும் துவன்றிய நிருதர் சேனை – சுந்:11 13/2
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற – சுந்:11 13/3
அலகு_இல் வெம் படைகள் தெற்றி அளவிடற்கு அரிய ஆகி – சுந்:11 15/2
வட்ட வெம் சிலை ஓட்டிய வாளியும் வயவர் – சுந்:11 32/1
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த – சுந்:11 32/2
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் வெம் சிலையை நாண் தெறித்தான் – சுந்:11 35/4
ஈண்டு வெம் சரம் எய்தன எய்திடா-வண்ணம் – சுந்:11 42/2
முற்றி வென்ற போர் மூரி வெம் சிலையினை முறித்தான் – சுந்:11 44/4
மாறு இல் வெம் சினத்து இராவணன் மகன் சிலை வளைத்தான் – சுந்:11 46/2
உய்த்த வெம் சரம் உரத்தினும் கரத்தினும் ஒளிப்ப – சுந்:11 50/1
சீறு வெம் சினம் திருகினன் அந்தரம் திரிவான் – சுந்:11 53/2
கொண்டு கொற்ற வெம் சிலை நெடு நாணொடும் கூட்டி – சுந்:11 55/1
கூல வெம் சேனையின் குணிப்பு இலாமையும் – சுந்:12 22/2
வெம் கண் வானவர் தானவர் என்று இவர் விரியா – சுந்:12 49/3
பொங்கு வெம் செவிடை பொழுது போக்கினால் – சுந்:12 59/4
தாக்கிய உயிர்ப்பொடும் தவழ்ந்த வெம் புகை – சுந்:12 63/3
வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ – சுந்:12 67/2
வெம் சின வாலி மீளான் வாலும் போய் விளிந்தது அன்றே – சுந்:12 79/2
மேய வெம் சேனை சூழ வீற்று இனிது இருந்த வீரன் – சுந்:12 82/2
வெம் கொலை அம்பின் கொன்றார்க்கு ஆள் தொழில் மேற்கொண்டீரேல் – சுந்:12 83/2
ஒளித்த வெம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான் – சுந்:12 123/2
கற்றை வெம் கனலி மற்றை காய தீ முனிவர் காக்கும் – சுந்:12 124/2
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல் – சுந்:12 125/3
வெற்பினால் இயன்றது அன்ன வாலினை விழுங்கி வெம் தீ – சுந்:12 126/1
போய் எழுந்து பரந்தது வெம் புகை – சுந்:13 7/4
மாலின் வெம் சின யானையை மானுவ – சுந்:13 8/2
மீது இமம் கலந்தால் அன்ன வெம் புகை – சுந்:13 9/1
பகரும் ஊழியில் கால வெம் கடும் கனல் பருகும் – சுந்:13 23/3
சினை பரந்து எரி சேர்ந்திலா நின்றவும் சில வெம்
கனல் பரந்தவும் தெரிகில கற்பக கானம் – சுந்:13 24/3,4
மூளும் வெம் புகை விழுங்கலின் சுற்றுற முழு நீர் – சுந்:13 25/1
மிக்க வெம் புகை விழுங்கலின் வெள்ளியங்கிரியும் – சுந்:13 26/1
வில்லும் வேலும் வெம் குந்தமும் முதலிய விறகாய் – சுந்:13 29/1
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா – சுந்:13 30/4
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி – சுந்:13 31/1
இருளும் வெம் கடல் விழுந்தன எழுந்தில பறவை – சுந்:13 31/2
மேருவை பற்றி எரிகின்ற கால வெம் கனல் போல் – சுந்:13 32/3
சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா – சுந்:13 35/1
ஆழி வெம் சினத்து ஆண்_தொழில் இராவணன் மனையில் – சுந்:13 35/2
ஊழி வெம் கனல் உண்டிட உலகம் என்று உயர்ந்த – சுந்:13 35/3
வேல் கொடு கோலினர் வெம் தீ – சுந்:13 48/3
விட்டு உயர் விஞ்சையர் வெம் தீ – சுந்:13 55/1
வெம் திறல் வீரன் வியந்தான் – சுந்:13 56/2
மூரி வெம் பழியொடும் முடிந்ததாம் என – சுந்:14 16/3
அண்ணல் வெம் காமன் எய்த அலர் அம்பு தொளைத்த ஆறா – சுந்:14 30/3
விரகம் என்பதனின் வந்த வெம் கொழும் தீயினால் வெந்து – சுந்:14 42/3
எழுக வெம் படைகள் என்றான் ஏ எனும் அளவில் எங்கும் – சுந்:14 50/1
ஒவ்வாதன ஒத்திட ஊழி வெம் காலும் ஒத்தான் – சுந்-மிகை:1 14/4
கேட்டி வெம் கடு எனா கிளர் உற்பாதமாய் – சுந்-மிகை:3 9/3
துயில் கொள் வெம் பிலன் என தொட்ட வாயினர் – சுந்-மிகை:3 10/4
வெம் சினத்து அரக்கிமார்க்கு வேறு_வேறு உணர்த்தி போனான் – சுந்-மிகை:3 22/4
வென்றி வெம் சிலையினான் மனம் விழைந்திடாது – சுந்-மிகை:5 2/2
தெய்வ வெம் படை உற்றுள தன்மை தெரிப்பாய் – சுந்-மிகை:5 6/4
விடுத்து நின்றனர் வெய்யவர் விளைந்த வெம் செருவே – சுந்-மிகை:7 7/4
வெப்பு அடை வெம் சரம் வீசினர் வீசி – சுந்-மிகை:9 3/2
மத்த வெம் கரிகள் யாவும் மழை என இருண்டு தோன்ற – சுந்-மிகை:10 2/3
காயும் வெம் களிறு காலாள் கடும் பரி கடுகி செல்ல – சுந்-மிகை:10 3/3
உறு மாருதி உடல் உக வெம் குருதிகள் ஒழியாது அவனொடு மலைவுற்றான் – சுந்-மிகை:10 6/4
மத்த வெம் கரிகள் எல்லாம் மழை என இருண்டு தோன்ற – சுந்-மிகை:11 1/3
வெம் குரல் திமிலையோடு கடுவையின் மரங்கள் வீங்கி – சுந்-மிகை:11 2/2
புண் பயில் வெம் சரம் பூட்டினர் ஒன்றோ – சுந்-மிகை:11 10/2
வெம் குரலின் பறை விண்ணில் நிறைந்த – சுந்-மிகை:11 13/3
வெம் திறலாய் விரைவின் வருக என்றான் – சுந்-மிகை:11 22/3
குடைந்து வெம் பகைவர் ஊன் தோய் கொற்ற போர் வாள் வில் வீச – சுந்-மிகை:11 26/3
மறித்து வெம் சமர் மலைதலும் மாருதி கடவுள் – சுந்-மிகை:11 29/2
இனையன பற்பலர் இசைப்ப வெம் திறல் – சுந்-மிகை:12 2/1
செம் நிற சிகைய வெம் போர் மழு பின்னர் சேறல் ஒக்கும் – சுந்-மிகை:12 8/3
வெம் கதம் ஒழிந்து சால வருந்தின வேடை ஓடி – சுந்-மிகை:14 3/3
வையகம்-அதனில் மாக்கள் மயங்குவர் வய வெம் சேனை – சுந்-மிகை:14 48/1
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் – யுத்1:1 10/2
வெம் தொழில் தானையின் விரிவும் வீரமும் – யுத்1:2 36/2
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் – யுத்1:2 59/3
வெம் சினம் தரு போரின் எம்முடன் எழ வேண்டா – யுத்1:2 117/1
நிலனும் நீரும் வெம் கனலொடு காலும் ஆய் நிமிர்ந்த – யுத்1:3 7/1
தூம வெம் கனல் அந்தணர் முதலினர் சொரிந்த – யுத்1:3 8/3
மறம் கொள் வெம் செரு மலைகுவான் பல் முறை வந்தான் – யுத்1:3 49/1
கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் – யுத்1:3 49/2
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – யுத்1:3 79/2
கால வெம் கனல் கதுவிய காலையில் கற்பு உடையவள் சொற்ற – யுத்1:3 86/1
கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் – யுத்1:3 89/2
விசையின் திண் பணை வெம் சின வேழம் – யுத்1:3 91/4
கடம் கொள் வெம் கால செம் தீ அதனை வந்து அவிக்கும் கால – யுத்1:3 134/2
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு – யுத்1:3 148/3
இத்தனை பேரையும் இராமன் வெம் சரம் – யுத்1:4 11/3
திருகு வெம் சினத்தன தெறு கண் தீ உக – யுத்1:4 30/3
வெம் தொழில் தீவினை பயந்த மேன்மையான் – யுத்1:4 35/2
வெம் முனை விளைதலின் அன்று வேறு ஒரு – யுத்1:4 59/1
வேண்டுழி இனியன விளம்பி வெம் முனை – யுத்1:4 61/1
பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன் – யுத்1:4 61/2
வேடனுக்கு உதவி செய்து விறகிடை வெம் தீ மூட்டி – யுத்1:4 109/2
கும்பன் என்று உளன் ஊழி வெம் கதிரினும் கொடியான் – யுத்1:5 35/4
இசைந்த வெம் சமத்து இயக்கரை வேரொடும் முன் நாள் – யுத்1:5 41/3
மூளும் வெம் சினத்து இந்திரசித்து என மொழிவான் – யுத்1:5 49/2
வெம் கரத்தினும் காலினும் வாலினும் வீக்கி – யுத்1:5 61/3
கிடக்கும் வண்ண வெம் கடலினை கிளர் பெரும் சேனை – யுத்1:5 74/3
புழுங்கு வெம் சினத்து அஞ்சன பொறி வரி அரவம் – யுத்1:6 1/3
வாழி வெம் கதிர் மணி முகம் வருடவும் வளர்ந்தான் – யுத்1:6 3/2
குருதி வெம் கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் கொடுத்தான் – யுத்1:6 12/4
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல் – யுத்1:6 13/1
வரி கொள் வெம் சிலை வளர் பிறையாம் என வாங்கி – யுத்1:6 15/2
ஊழி வெம் கனல் கொழுந்துகள் உருத்து எழுந்து ஓடி – யுத்1:6 17/3
கூடும் வெம் பொறி கொடும் கனல் தொடர்ந்து என கொளுந்த – யுத்1:6 19/1
சிந்தி ஓடிய குருதி வெம் கனலொடு செறிய – யுத்1:6 23/1
அதிரும் வெம் கணை ஒன்றை ஒன்று அடர்ந்து எரி உய்ப்ப – யுத்1:6 27/1
அண்ணல் வெம் கணை அறுத்திட தெறித்து எழுந்து அளக்கர் – யுத்1:6 28/1
பண்ணை வெம் புனல் பட பட நெருப்பொடும் பற்றி – யுத்1:6 28/2
பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் – யுத்1:6 32/4
நெருப்பு உற பொங்கும் வெம் பால் நீர் உற்றது அன்ன நீரான் – யுத்1:7 11/4
வேரின் ஆம் என வெம் முழையின்னுழை – யுத்1:8 34/3
கதிரவன் கனல் வெம் கதிர் கற்றையே – யுத்1:8 61/4
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் – யுத்1:9 10/1
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் – யுத்1:9 10/1
கால வெம் கனல் போலும் கணைகளால் – யுத்1:9 43/1
காந்து வெம் சின வீரர் கணக்கு_இலார் – யுத்1:9 46/1
மேய வெம் கண் விறல் கொள் இராக்கதர் – யுத்1:9 54/2
வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன – யுத்1:9 70/3
காது வெம் செரு வேட்டு என்னை காந்தினர் கலந்த போதும் – யுத்1:9 83/3
வென்றன ஒருவன் செய்த வினையினும் வலிய வெம் போர் – யுத்1:9 84/2
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற – யுத்1:10 2/3
வில் படி திரள் தோள் வீர நோக்குதி வெம் கண் யானை – யுத்1:10 12/1
வாகை வெம் சிலை கை வீர மலர் குழல் புலர்த்த மாலை – யுத்1:10 20/1
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல் – யுத்1:10 20/3
வெம் கரத்தர் அயில் வாளினர் வில்லோர் – யுத்1:11 10/1
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் – யுத்1:12 20/4
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் – யுத்1:12 21/3
தெய்வ வெம் படையும் தீரா மாயமும் வல்ல தீயோன் – யுத்1:12 28/1
வென்றிலர் தோற்றிலாராய் வெம் சமம் விளைக்கும் வேலை – யுத்1:12 32/2
நூல் வலி காட்டும் சிந்தை நும் பெரும் தூதன் வெம் போர் – யுத்1:12 42/1
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய – யுத்1:12 50/2
வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான் – யுத்1:13 7/2
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெம் சேனையோடும் – யுத்1:14 1/2
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் – யுத்1:14 13/2
இருந்துழி வந்த தங்கை மூக்கும் வெம் முலையும் எம்பி – யுத்1:14 32/3
வளை எயிற்று அரக்கன் வெம் போர்க்கு இனி எதிர் வருவது உண்டோ – யுத்1:14 33/4
காது வெம் சேனையின் காவலோர் கணக்கு – யுத்1-மிகை:2 1/3
வெம் புயம் பிணித்த போர் வீரன் ஆதியாம் – யுத்1-மிகை:2 2/3
கோத்து வெம் சமம் புரிந்திலென் எனது உளம் கூசி – யுத்1-மிகை:2 27/4
மந்தணம் உற்றுழீஇ வய வெம் சேனையின் – யுத்1-மிகை:4 5/3
காது வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் வலிமையும் கடந்தான் – யுத்1-மிகை:5 11/4
தானை அம் தலைவன் ஈது சாற்றலும் தறுகண் வெம் போர் – யுத்1-மிகை:9 15/1
ஆடல் வெம் படை தலைவர்கள் ஆறுபத்து ஏழு – யுத்1-மிகை:11 8/2
தன் தனி உள்ள நாணால் தழல் விழி கொலை வெம் சீயம் – யுத்1-மிகை:12 4/3
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் – யுத்2:15 22/2
முடித்த வானரம் வெம் சினம் முற்றின – யுத்2:15 25/4
நிறைந்த வெம் கண் அரக்கர் நெருக்கலால் – யுத்2:15 26/3
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய – யுத்2:15 29/1
பொங்கு வெம் குருதி புனல் செக்கர் முன் – யுத்2:15 29/2
விதன வெம் கண் இராக்கதர் வெள்ளமே – யுத்2:15 32/4
பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால் – யுத்2:15 34/2
ஒளிறு மா மணி தேரும் உருட்டி வெம்
குளிறு சோரி ஒழுக கொதித்து இடை – யுத்2:15 45/2,3
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல் – யுத்2:15 47/3
வெம் கண் வாள் அரக்கன் விரை தேரினை – யுத்2:15 52/2
வீழி வெம் கண் இராக்கதர் வெம் படை – யுத்2:15 56/1
வீழி வெம் கண் இராக்கதர் வெம் படை – யுத்2:15 56/1
திரிய வாங்கி நிருதர் வெம் சேனை போய் – யுத்2:15 60/3
வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் – யுத்2:15 62/2
இட்ட வெம் சொல் எரியினில் என் செவி – யுத்2:15 91/3
வில் கொள் வெம் படை வீரரை ஏவியே – யுத்2:15 93/4
தூர்க்க வெம் சேனையும் தானும் தோன்றினான் – யுத்2:15 117/2
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி – யுத்2:15 134/1
கோட்டு வெம் சிலையின் வாளி முன் சென்று கொற்ற பொன் தோள் – யுத்2:15 135/3
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் – யுத்2:15 136/1
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா – யுத்2:15 143/3
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு – யுத்2:15 153/2
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு – யுத்2:15 153/2
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு – யுத்2:15 163/1
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி – யுத்2:15 168/2
வரு கைத்தல மத வெம் கரி வலி கெட்டு என வருவாய் – யுத்2:15 170/2
திக்கில் சின மத யானைகள் வய வெம் பணை செருவில் – யுத்2:15 176/3
விள்ளா நெடு முழு மீன் என விழி வெம் பொறி எழ நின்று – யுத்2:15 177/2
சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் – யுத்2:15 191/3
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – யுத்2:15 197/2
ஆறு நாலு வெம் சிலையையும் கணைகளால் அறுத்தான் – யுத்2:15 201/4
உள்ளி வெம் பிணத்து உதிர நீர் வெள்ளத்தின் ஓடி – யுத்2:15 209/1
ஊழி வெம் கனல் ஒப்பன துப்பு அன உருவ – யுத்2:15 226/1
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் – யுத்2:15 226/4
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி – யுத்2:15 227/2
வெய்து கால வெம் கனல்களும் வெள்குற பொறிகள் – யுத்2:15 227/3
தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – யுத்2:15 234/1
கார் இழந்து வெம் கலின மா கால்களும் இழந்து – யுத்2:15 234/2
மூரி வெம் சிலை இராவணன் அரா என முனிந்தான் – யுத்2:15 238/4
மாற்று வெம் சிலை வாங்கினன் வடிம்பு உடை நெடு நாண் – யுத்2:15 241/1
மற்றும் வெம் படை வாங்கினன் வழங்குறா-முன்னம் – யுத்2:15 242/1
மண்டலம் தொடர் வயங்கு வெம் கதிரவன்-தன்னை – யுத்2:15 246/3
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் – யுத்2:16 26/1
மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள் – யுத்2:16 63/2
ஆனதோ வெம் சமம் அலகில் கற்பு உடை – யுத்2:16 74/1
பொருக வெம் போர் என போதல் மேயினான் – யுத்2:16 88/4
சேம வெம் படை எலாம் சுமந்து சென்றவால் – யுத்2:16 100/4
சேண் உயர் கொடியது வய வெம் சீயமால் – யுத்2:16 105/2
வெம் திறலவனுக்கு ஐய வீடணன் விரைவில் உன்-பால் – யுத்2:16 124/2
வெம் புணீர் சொரிய நின்றான் இனையன விளம்பலுற்றான் – யுத்2:16 149/4
வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும் – யுத்2:16 153/2
வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் – யுத்2:16 162/4
வெள்ள நீர் வேலை-தன்னில் வீழ்ந்த நீர் வீழ வெம் கண் – யுத்2:16 164/3
செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் – யுத்2:16 170/4
குன்று கொண்டு எறியும் பாரில் குதிக்கும் வெம் கூலம் பற்றி – யுத்2:16 173/1
வெம் முனை வீரன் மைந்தன் நின்னை என் வாலின் வீக்கி – யுத்2:16 187/3
கொலை படைத்த வெம் களத்திடை விழா கொடு போவ – யுத்2:16 206/3
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் – யுத்2:16 213/4
எரிந்த வெம் கணை நெற்றியில் படு-தொறும் யானை – யுத்2:16 215/1
அடல் வயம் கொள் வெம் சீயம் நின்று ஆர்க்கின்றது அம் பொன் – யுத்2:16 224/3
வளை கொள் வெள் எயிற்று அரக்கன் வெம் செரு தொழில் மலைய – யுத்2:16 225/2
செய்த குற்றம் ஒன்று இல்லவள் நாசி வெம் சினத்தால் – யுத்2:16 230/2
வில்லினால் சொல்லின் அல்லது வெம் திறல் வெள்க – யுத்2:16 231/3
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட – யுத்2:16 233/3
தெரிந்து மற்ற அது-தன்னை ஓர் தெய்வ வெம் கணையால் – யுத்2:16 235/3
ஆறு_இரண்டு வெம் கடும் கணை அனுமன்-மேல் அழுத்தி – யுத்2:16 236/1
ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி – யுத்2:16 236/2
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம் – யுத்2:16 237/3
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – யுத்2:16 238/4
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – யுத்2:16 240/4
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – யுத்2:16 240/4
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் – யுத்2:16 243/2
ஈண்டு வெம் செரு இனையன நிகழ்வுழி எவர்க்கும் – யுத்2:16 249/1
பூண்ட வெம் செரு இரவி கான்முளையொடு பொருதான் – யுத்2:16 249/3
செம் மலை அனைய வெம் களிறும் சேனையின் – யுத்2:16 251/2
வெம் மலை வேழமும் பொருத வேறு இனி – யுத்2:16 251/3
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி – யுத்2:16 256/3
எற்றினன் குத்தினன் எறுழ் வெம் கைகளால் – யுத்2:16 259/4
புழுங்கிய வெம் சினத்து அரக்கன் போகுவான் – யுத்2:16 266/1
ஏதி வெம் திறலினோய் இமைப்பிலோர் எதிர் – யுத்2:16 280/1
கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் – யுத்2:16 280/3
காந்து இகல் அரக்கன் வெம் கரத்துள் நீங்கிய – யுத்2:16 288/1
வேந்தனும் சானகி இலங்கை வெம் சிறை – யுத்2:16 288/3
கூசின குரக்கு வெம் குழுவை கொண்டு எழுந்து – யுத்2:16 297/2
நல் நெடும் கவசத்து நாம வெம் கணை – யுத்2:16 306/3
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் – யுத்2:16 310/1
ஆழி வெம் பெரும் படை மிடைந்த ஆர்கலி – யுத்2:16 310/2
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி – யுத்2:16 313/3
தாழ்ந்த வெண் நிணம் தயங்கு வெம் குழம்பிடை தலைத்தலை மாறாடி – யுத்2:16 315/3
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – யுத்2:16 316/2
கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி – யுத்2:16 316/3
வேதநாயகன் வெம் கணை வழக்கத்தின் மிகுதியை வெவ்வேறு இட்டு – யுத்2:16 317/1
ஓதுகின்றது என் உம்பரும் அரக்கர் வெம் களத்து வந்து உற்றாரை – யுத்2:16 317/2
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி – யுத்2:16 329/1
கலக்கமுற்றனர் இராக்கதர் கால வெம் கரும் கடல் திரை போலும் – யுத்2:16 333/2
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி – யுத்2:16 334/3
உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் – யுத்2:16 335/4
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – யுத்2:16 339/2
வலத்த காலையும் வடித்த வெம் கணையினால் தடிந்தனன் தனு வல்லான் – யுத்2:16 341/4
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி – யுத்2:16 345/2
வெம் துயர் வீங்கி தீ வீழ் விறகு என வெந்து வீழ்ந்தாள் – யுத்2:17 34/4
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் – யுத்2:17 50/4
உன்னை வெம் சிறையின் நீக்கி இன்பத்துள் உய்ப்பாய் என்னா – யுத்2:17 63/3
பரந்த வெம் பகையை வென்றால் நின்-வழி படரும் நங்கை – யுத்2:17 72/3
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா – யுத்2:17 92/2
யோக வெம் சேனையும் உடற்றும் உம்முடை – யுத்2:18 2/2
வேக வெம் சிலை தொழில் விலக்கி மீள்கிலீர் – யுத்2:18 2/4
தேர் ஏறுதி தந்தனென் வெம் திறலோய் – யுத்2:18 17/4
போம் அத்தனை வெம் புரவி கடலே – யுத்2:18 18/4
பல்வேறு படைக்கலம் வெம் பகலோன் – யுத்2:18 20/1
உண்டாடிய வெம் களன் ஊடுருவ – யுத்2:18 27/2
தேறாதன செம் கண வெம் களி மா – யுத்2:18 41/3
மழு வாய் நிகர் வெம் சொல் வழங்குதலும் – யுத்2:18 53/2
மிகை ஆர் உயிர் உண் என வீசிய வெம்
தகை ஆழி தகைந்த தனு தொழிலான் – யுத்2:18 60/3,4
கால் நிரை அறுத்து வெம் கறைக்கண் மொய்ம்பரை – யுத்2:18 103/3
வெற்றி வெம் கரிகளின் வளைந்த வெண் மருப்பு – யுத்2:18 105/1
ஏனை வெம் புரவியும் உதிரத்து ஈட்டமும் – யுத்2:18 111/2
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி – யுத்2:18 112/3
உண்ணிய வந்த வெம் கூற்றும் உட்கவே – யுத்2:18 121/4
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம்
கை அற்றன மதம் முற்றிய கணிதத்து இயல் கத மா – யுத்2:18 139/3,4
எண்ணின் தலைநிமிர்கின்றன இகல் வெம் கணை இரணம் – யுத்2:18 140/2
கண்ணின் தலை அயில் வெம் கணை பட நின்றன காணா – யுத்2:18 143/1
எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா – யுத்2:18 143/2
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் – யுத்2:18 144/1
தேரும் தெறு கரியும் பொரு சின மள்ளரும் வய வெம்
போரின் தலை உகள்கின்றன புரவி குலம் எவையும் – யுத்2:18 145/1,2
பேரும் திசை பெறுகின்றில பணையின் பிணை மத வெம்
காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா – யுத்2:18 145/3,4
நூறு_ஆயிரம் மத வெம் கரி ஒரு நாழிகை நுவல – யுத்2:18 146/1
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – யுத்2:18 147/4
மால் ஆயின மத வெம் கரி திரிகின்றன வரலும் – யுத்2:18 149/2
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம்
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் – யுத்2:18 150/3,4
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – யுத்2:18 152/2
வேறாயின மத வெம் கரி ஒரு கோடியின் விறலோன் – யுத்2:18 162/1
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – யுத்2:18 164/3
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் – யுத்2:18 165/3
வென்று அல்லது மீளாத என் மிடல் வெம் கணை மழையால் – யுத்2:18 173/3
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் – யுத்2:18 189/4
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் – யுத்2:18 190/1
வேர்த்து ஒலி வயிர வெம் கோல் மேருவை பிளக்கல்-பால – யுத்2:18 191/2
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல் – யுத்2:18 192/3
வெம் கணை இரண்டும் ஒன்றும் வீரன்-மேல் ஏவி மேக – யுத்2:18 198/3
வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன் – யுத்2:18 206/1
நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி – யுத்2:18 218/4
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர் – யுத்2:18 235/1
வெம் கண் நெடு வானர தானையை வீற்று வீற்றாய் – யுத்2:19 10/1
பாம்பின் தரு வெம் படை பாசுபதத்தினோடும் – யுத்2:19 12/1
மா கால் வரி வெம் சிலையோடும் வளைத்த போது – யுத்2:19 14/3
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி – யுத்2:19 16/3
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் – யுத்2:19 23/2
வீர வெம் தொழிலினான் வினவ வீடணன் – யுத்2:19 28/2
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் – யுத்2:19 34/3
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – யுத்2:19 49/4
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் – யுத்2:19 55/4
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா – யுத்2:19 62/2
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் – யுத்2:19 62/4
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் – யுத்2:19 62/4
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – யுத்2:19 63/3
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் – யுத்2:19 71/2
உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே – யுத்2:19 76/4
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் – யுத்2:19 78/1
என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் – யுத்2:19 78/1
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ – யுத்2:19 79/2
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – யுத்2:19 81/2
நின்று தேறும் அளவின்-கண் வெம் கண் அடல் நீலன் வந்து இடை நெருக்கினான் – யுத்2:19 82/4
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் – யுத்2:19 84/3
நாக வெம் கண் நகு வாளி பாய்-தொறும் நடுங்கினான் மலை பிடுங்கினான் – யுத்2:19 84/4
கொற்ற வெம் கணை உலக்க எய்தவை குளிப்ப நின்று உடல் குலுங்கினார் – யுத்2:19 87/2
விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் – யுத்2:19 93/4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த – யுத்2:19 103/2
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – யுத்2:19 108/3
தூய வெம் கணை நூறு உடன் தூண்டினான் – யுத்2:19 124/4
முற்ற வெம் கணை நூறு முடுக்கினான் – யுத்2:19 125/4
நூறு வெம் கணை மார்பின் நுழைதலின் – யுத்2:19 126/1
தீய வெம் கணை ஐம்பது சிந்தினான் – யுத்2:19 128/4
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு – யுத்2:19 131/2
ஆர்த்த ஓதையும் அம்பொடு வெம் படை – யுத்2:19 133/3
ஒற்றை வெம் கணையொடும் உருண்டவால் – யுத்2:19 136/4
இரக்கம் எய்தி வெம் காலனும் எஞ்சவே – யுத்2:19 139/4
வினைய வெம் கண் அரக்கரை விண்ணவர் – யுத்2:19 153/2
மான வெம் கண் அரக்கன் மன கொளா – யுத்2:19 154/3
மாய வெம் கணை மாரி வழங்கினை – யுத்2:19 158/3
ஓய்வு_இல் வெம் செரு ஒக்கும் என்று ஓதினார் – யுத்2:19 158/4
வெம் கணை திறந்த மெய்யர் விளிந்திலர் விரைந்து சென்றார் – யுத்2:19 165/1
திவசத்தின் முடித்தும் வெம் போர் என சினம் திருகி சென்றார் – யுத்2:19 171/4
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் – யுத்2:19 200/4
வெப்பு ஆரும் பாசம் வீக்கி வெம் கணை துளைக்கும் மெய்யன் – யுத்2:19 201/1
பார வெம் சிலையை நோக்கும் பகழியை நோக்கும் பாரில் – யுத்2:19 225/2
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் – யுத்2:19 265/2
வெம் கத நீலன் மற்றை வீரரும் வேறுவேறு – யுத்2:19 278/2
ஐய வெம் பாசம்-தன்னால் ஆர்ப்புண்டார் அசனி என்ன – யுத்2:19 292/1
பெய்யும் வெம் சரத்தால் மேனி பிளப்புண்டார் உணர்வு பேர்ந்தார் – யுத்2:19 292/2
வென்றி வெம் படையினால் உன் மன துயர் மீட்பென் என்றான் – யுத்2:19 300/3
காது வெம் படை காவலர் ஆதியோர் – யுத்2-மிகை:15 1/3
முன்னி வெம் சமர் மூண்டு எழுந்துற்றதே – யுத்2-மிகை:15 2/4
கூர்த்த வெம் கதிர் கோபனொடு ஆதியாய் – யுத்2-மிகை:15 3/3
மேல் அறுந்து விளிந்தன வெம் சமர் – யுத்2-மிகை:15 6/3
கால வெம் கனல் போல் கனன்றான்-அரோ – யுத்2-மிகை:15 7/4
கனலும் வெம் கண் அரக்கன் கடும் சிலை – யுத்2-மிகை:15 8/1
உருத்து வெம் சினத்து அரக்கன் அங்கு ஒரு கையின் புடைப்ப – யுத்2-மிகை:15 28/1
கரத்தின் வெம் சிலை வளைக்கும் முன் கடும் சினத்து அரக்கன் – யுத்2-மிகை:15 29/2
சிரித்து வெம் பொறி கதுவிட திசைமுகம் அடைய – யுத்2-மிகை:15 29/3
பொருத்தி வெம் சரம் பொழிந்து இவை விலக்கு என புகன்றான் – யுத்2-மிகை:15 29/4
எய்த வெம் சரம் பொடிபட யாவையும் முருக்கி – யுத்2-மிகை:15 34/2
ஐயன் வெம் சரம் அறுத்திட அனைவரும் அவிந்தார் – யுத்2-மிகை:15 35/4
பொறுத்து வெம் சிலை நாண் ஒலி புடைத்து அடல் பகழி – யுத்2-மிகை:15 36/2
விளைக்கும் வெம் சமர் செய் விருப்பு உள்ளதேல் – யுத்2-மிகை:15 39/4
வன் திறல் மனிதன் வெம் போர் எவரினும் வலியனேனும் – யுத்2-மிகை:16 1/2
யான் எடுத்து ஏகல் விட்டேன் இன்றை வெம் சமரம் போக – யுத்2-மிகை:16 2/2
வெள்ளம் நூறு இரதம் மற்று இரட்டி வெம் கரி – யுத்2-மிகை:16 15/1
சூழி வெம் கரிகள் தாங்கும் திசை எலாம் சுமக்கும் தோளான் – யுத்2-மிகை:16 22/2
வீழ் பெரும் துயிலும் பெற்றான் வெம் கடும் கூற்றின் வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:16 22/4
அளப்பு இல் வெம் கரிகள் பூதம் ஆளி வெம் பரிகள் பூண்டு ஆங்கு – யுத்2-மிகை:16 25/1
அளப்பு இல் வெம் கரிகள் பூதம் ஆளி வெம் பரிகள் பூண்டு ஆங்கு – யுத்2-மிகை:16 25/1
இழுப்ப வந்து உடைய தேர் விட்டு இரு நிலத்து இழிந்து வெம் போர் – யுத்2-மிகை:16 25/2
இலக்குவன் கொடுமரத்திடை எறியும் வெம் பகழி – யுத்2-மிகை:16 36/1
நாசியும் செவியும் வெம் குருதி நான்றவே – யுத்2-மிகை:16 45/4
வெம்பு வெம் சேனையின் மெலிவும் நோக்கிய – யுத்2-மிகை:16 46/2
கால் வெம் கனல் படை கடிதின் ஏவி அ – யுத்2-மிகை:16 51/3
எதிர் தேரிடை ஏறினன் மற்று ஒரு வெம்
கதிரோன் இகல் கண்டிட ஏகினனால் – யுத்2-மிகை:18 1/3,4
வில்லோடு அயில் வெம் கதை வேல் முதலாம் – யுத்2-மிகை:18 3/3
தேர் ஏறு சின கடு வெம் தறுகண் – யுத்2-மிகை:18 6/3
வெம் கொலை மத கரி வெள்ளம் ஆயிரம் – யுத்2-மிகை:18 7/1
வெம் கணை இலக்குவன் வெகுண்டு உகாந்தத்தில் – யுத்2-மிகை:18 7/3
விடு கணை மழை நெடும் தாரை வெம் மத – யுத்2-மிகை:18 8/2
கொதி கொள் வெம் சர மழை கொழிப்ப கண்டு தாள் – யுத்2-மிகை:18 11/3
பார வெம் சிலை அறுத்து அவன்-தன் பாய் பரி – யுத்2-மிகை:18 16/2
விழ உற்றன வெறி வெம் கணை நிமிர பொறி சிதற – யுத்2-மிகை:18 18/2
விசை கொள் நாண் எறிந்து மேன்மேல் வெம் கவி தானை வெள்ளம் – யுத்2-மிகை:18 25/3
வீரருக்கு ஒருவரான விறல் அதிகாயன் வெம் போர் – யுத்2-மிகை:18 26/1
வெம் கொலை அரக்கன் விட்ட கணை எலாம் விளிய வீசி – யுத்2-மிகை:18 27/3
விறல் அதிகாயன் வீழ வெம் திறல் அரக்கன் மைந்தர் – யுத்2-மிகை:18 31/1
வெம் சமம் வேறலும் வென்றியது இன்றாய் – யுத்3:20 8/2
வெட்டுதி நாசியை வெம் தொழில் வல்லோர் – யுத்3:20 15/3
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த – யுத்3:20 18/3
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் – யுத்3:20 19/1
முழை குல சீயம் வெம் போர் வேட்டது முனிந்தது என்ன – யுத்3:20 30/1
மூல வெம் கொடுமையின் தவத்தின் முற்றினான் – யுத்3:20 35/2
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – யுத்3:20 43/4
மீயவர் யாவரும் விளிய வெம் கரி – யுத்3:20 46/1
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – யுத்3:20 51/1
பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் – யுத்3:20 51/4
அன்ன வெம் சமத்து ஆறு வெள்ளத்தையும் அறுத்தான் – யுத்3:20 52/3
அதிரும் வெம் செரு அன்னது ஒன்று அமைகின்ற அளவில் – யுத்3:20 55/1
துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க – யுத்3:20 56/2
பேரும் மான வெம் காலத்து கால் பொர பிணங்கி – யுத்3:20 59/3
வில் இற்றது இலக்குவன் வெம் கணையால் – யுத்3:20 71/3
ஐம்பத்தொரு வெம் கணை அங்கதன் மா – யுத்3:20 74/1
இடபன் தனி வெம் சமம் உற்று எதிரும் – யுத்3:20 88/1
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர – யுத்3:20 88/2
கோப்புண்டன வானர வெம் குழுவே – யுத்3:20 97/4
ஏற்றும் சிலை ஆண்மை இலக்குவன் வெம்
காற்றின் படை கொண்டு கடந்தனனால் – யுத்3:20 99/3,4
வெம் நாகம் உயிர்த்து என விம்மினனால் – யுத்3:21 3/3
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் – யுத்3:21 12/1
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – யுத்3:21 32/4
எரியும் வெம் குன்றின் உம்பர் இந்திரவில் இட்டு என்ன – யுத்3:21 35/1
சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் – யுத்3:21 36/2
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண் – யுத்3:22 11/1
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் – யுத்3:22 15/3
செய்கின்றார் இருவர் வெம் போர் சிதைக்கின்ற சேனை நோக்கின் – யுத்3:22 24/1
உலை கொள் வெம் பொறியின் உக்க படைக்கலத்து ஒழுக்கை நோக்கும் – யுத்3:22 26/3
பாயும் வெம் பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு_இலா பரப்பை பார்க்கும் – யுத்3:22 27/4
வெம் சமம் விளைப்பது என்னோ நீரும் இ வீரரோடு – யுத்3:22 35/2
வெம் தொழில் செய்கையன் விருந்தும் ஆய் நெடு – யுத்3:22 39/3
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி – யுத்3:22 54/4
வெம் கண் மாருதி மேனி-மேல் வேறு உள வீர – யுத்3:22 67/2
எங்கும் வெம் கணை ஆக்கினன் இராவணன் சிறுவன் – யுத்3:22 67/4
உளையும் வெம் சரம் சொரிந்தனன் நாழிகை ஒன்று – யுத்3:22 68/3
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி – யுத்3:22 76/3
வெம் சினம் தரு களிப்பினர் வானர வீரர் – யுத்3:22 81/4
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு – யுத்3:22 84/2
வெள்ளம் நூறுடை வெம் சின சேனையை வீர – யுத்3:22 93/1
கொள்ளை வெம் செரு இயற்றுதி மனிதரை குறுகி – யுத்3:22 93/4
பொடித்த வெம் பொறி புகையொடும் போவன போல்வ – யுத்3:22 100/4
வெம் கண் ஓலமும் மால் என விழுங்கிய உலகை – யுத்3:22 102/4
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் – யுத்3:22 111/2
வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல் – யுத்3:22 113/1
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம்
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் – யுத்3:22 118/1,2
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம்
போர் ஏறினர் புகழ் ஏறினர் புகுந்தார் புடை வளைந்தார் – யுத்3:22 118/2,3
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி – யுத்3:22 128/2
உளைவு வந்து உள்ளம் தூண்ட ஊழி வெம் காலின் செல்வான் – யுத்3:22 141/2
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் – யுத்3:22 160/4
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க – யுத்3:22 169/3
தருக்கி வெம் சரம் தலைத்தலை மயங்கின தைக்க – யுத்3:22 170/3
கால வெம் தொழில் கயவனும் வானகம் கண்டான் – யுத்3:22 173/3
வேர் படைத்த வெம் பிறவியில் துவக்குணா வீடு – யுத்3:22 180/4
செம் கண் நாயகற்காக வெம் களத்து உயிர் தீர்ந்தீர் – யுத்3:22 181/3
வெம் கண் வானர குழுவொடும் இளையவன் விளிந்தான் – யுத்3:22 182/1
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் – யுத்3:22 186/3
விரிஞ்சன் வெம் படை என்றாலும் வேதத்தின் வேதம் அன்ன – யுத்3:24 21/1
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – யுத்3:24 36/1
நன்னுதல் நாமும் வெம் போர் காணுதும் நாளை என்றான் – யுத்3:24 45/4
வீங்கிய தோள்களால் தழுவி வெம் துயர் – யுத்3:24 104/2
வெம் குரல் எடுத்த பாடல் விளித்தனர் மயக்கம் வீங்க – யுத்3:25 11/4
வெம் கொடும் தீமை-தன்னால் வேலையில் இட்டிலேமேல் – யுத்3:26 2/2
உய்ந்து நீர் போவீர் நாளை ஊழி வெம் தீயின் ஓங்கி – யுத்3:26 10/2
வெம் திறல் அரக்கர் வேந்தன் மகன் இவை விளம்பலுற்றான் – யுத்3:26 10/4
வேக வெம் படையின் கொன்று தருகுவென் வென்றி என்றான் – யுத்3:26 17/4
மேல் திசை வாயிலை மேவிய வெம் கண் – யுத்3:26 28/1
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ – யுத்3:26 44/2
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் – யுத்3:26 45/2
வெம் கண் நீர் அருவி சோர மால் வரை என்ன வீழ்ந்தான் – யுத்3:26 54/4
இலங்கையை இடந்து வெம் கண் இராக்கதர் என்கின்றாரை – யுத்3:26 71/1
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் – யுத்3:26 79/2
மற்றை வெம் புள்ளின் வேந்தன் வருகிலன் மருந்து நல்க – யுத்3:26 79/3
வெம் சிலை மைந்தன் போனான் நிகும்பலை வேள்வியான் என்று – யுத்3:26 92/3
வெம் படை தொடுக்கும் ஆயின் விலக்குமது அன்றி வீர – யுத்3:27 3/2
தான் பிரிகின்றிலாத தம்பி வெம் கடுப்பின் செல்லா – யுத்3:27 14/1
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா – யுத்3:27 18/1
அண்ணல் கரியான் அனல்_அம்பு அட வெம்
பண்ணை கடல் போல்வது ஓர் பான்மையதை – யுத்3:27 20/3,4
மின்னும் படை வீசலின் வெம் பகை-மேல் – யுத்3:27 24/1
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு – யுத்3:27 33/2
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன் – யுத்3:27 34/1
வாயில் கனல் வெம் கடு வாளி_இனம் – யுத்3:27 39/1
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என – யுத்3:27 44/2
உலைய வெம் கனல் பொதி ஓமம் உற்றவால் – யுத்3:27 44/3
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் – யுத்3:27 54/1
திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய – யுத்3:27 54/2
வெம் சின வீரர்கள் மீண்டிலாதவர் – யுத்3:27 56/3
ஓம வெம் கனல் அவிந்து உழை கலப்பையும் – யுத்3:27 57/1
தூம வெம் கனல் என பொலிந்து தோன்றினான் – யுத்3:27 57/4
தொடங்கிய வேள்வியின் தூம வெம் கனல் – யுத்3:27 63/1
இடம் கொடு வெம் செரு வென்றி இன்று எனக்கு – யுத்3:27 63/3
வீரன் வெம் கணையொடும் கவிகள் வீசிய – யுத்3:27 68/1
வீசினன் வயிர குன்றம் வெம் பொறி குலங்கள் விண்ணின் – யுத்3:27 92/1
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் – யுத்3:27 109/3
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ – யுத்3:27 109/4
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் – யுத்3:27 110/3
பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் – யுத்3:27 110/4
எரிகின்றன அயில் வெம் கணை இரு சேனையும் இரிய – யுத்3:27 112/1
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த – யுத்3:27 119/1
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம் – யுத்3:27 119/3
தெரிந்தான் சில சுடர் வெம் கணை தேவேந்திரன் சின மா – யுத்3:27 120/1
மறித்து ஆயிரம் வடி வெம் கணை மருமத்தினை மதியா – யுத்3:27 126/1
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் – யுத்3:27 130/3
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் – யுத்3:27 130/3
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் – யுத்3:27 130/4
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் – யுத்3:28 37/1
பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் – யுத்3:28 45/3
சண்ட வெம் கதிரின் கற்றை தழையொடும் இரவிதான் அம் – யுத்3:28 54/3
போய் பிறந்து இ உலகை பொதியும் வெம்
தீ பிறந்துளது இன்று என செய்ததால் – யுத்3:29 6/3,4
திருகு வெம் சின தீ நிகர் சீற்றமும் – யுத்3:29 8/1
வெம் கண் நாகம் என பொலி மெய் கையை – யுத்3:29 28/3
எறிக்கும் வெம் கதிரோடு உலகு ஏழையும் – யுத்3:29 32/3
வெம் சின மனிதர் கொல்ல விளிந்ததே மீண்டது இல்லை – யுத்3:29 53/2
பார் அணைத்த வெம் பன்றியை அன்பினால் பார்த்த – யுத்3:30 21/1
மற கண் வெம் சின மலை என இ நின்ற வயவர் – யுத்3:30 22/1
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் – யுத்3:30 27/4
வெம்பு வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் குழுவையும் வென்றார் – யுத்3:30 36/2
கொற்ற வெம் சிலை கும்பகன்னனும் நுங்கள் கோமான் – யுத்3:30 44/1
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து – யுத்3:30 46/2
விட்டம் ஆயினும் மாதினை வெம் சமம் விரும்பி – யுத்3:30 51/1
மறத்தை பூண்டு வெம் பாவத்தை மணம் புணர் மணாளர் – யுத்3:31 6/2
கோல வெம் சிலை பிடித்திடின் கொற்ற வேல் கொள்ளின் – யுத்3:31 11/2
புழுங்கு வெம் சின சுறவது நிறைபுடை புணரி – யுத்3:31 20/4
வென்றி வெம் திறல் படை பெரும் தலைவர்கள் மீண்டார் – யுத்3:31 35/4
பூண்ட வெம் பழியினோடும் போந்தனம் போதும் என்னா – யுத்3:31 57/2
மூண்ட வெம் படையை நோக்கி தம்பிக்கு மொழிவதானான் – யுத்3:31 57/4
சோருதிர் என்னின் வெம் போர் தோற்றும் நாம் என்ன சொன்னான் – யுத்3:31 61/3
விரிந்த சேனை கண்டு யாதும் அஞ்சல் இன்றி வெம் சரம் – யுத்3:31 73/2
வாடை நாலு பாலும் வீச மாசு மேக மாலை வெம்
கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும் – யுத்3:31 82/1,2
ஊர உன்னின் முன்பு பட்டு உயர்ந்த வெம் பிணங்களால் – யுத்3:31 86/1
முட்டும் வெம் கண் மான யானை அம்பு உராய முன்னமே – யுத்3:31 87/3
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – யுத்3:31 94/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – யுத்3:31 99/2
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத – யுத்3:31 105/3
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் – யுத்3:31 105/4
காரும் உரும் ஏறும் எரி ஏறும் நிகர் வெம் படையொடு அம்பு கடிதின் – யுத்3:31 146/3
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – யுத்3:31 147/3
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – யுத்3:31 147/3
சாலிகை யாக்கையர் தணப்பு இல் வெம் சர – யுத்3:31 169/3
வெம் முனை இராவணன் தனையும் வெல்லுமால் – யுத்3:31 185/2
தீர்த்தானும் தன் வெம் சிலை நாணை தெறிப்புற்றான் – யுத்3:31 188/2
விட்டீய வழங்கிய வெம் படையின் – யுத்3:31 192/1
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு – யுத்3:31 209/3
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு – யுத்3:31 209/3
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் – யுத்3:31 214/4
மிகைப்படும் தானை வெள்ளம் ஈர்_ஐந்தோடு ஏகி வெம் போர் – யுத்3-மிகை:20 2/3
கொடுமரத்திடை இராகவன் கோத்த வெம் பகழி – யுத்3-மிகை:20 9/1
வெற்றி வெம் படை தலைவர் என்று உரைத்திடும் வெள்ளத்து – யுத்3-மிகை:20 10/1
கொற்ற வெம் சரம் அறுத்திட அளப்பு இலர் குறைந்தார் – யுத்3-மிகை:20 10/3
வெப்பு ஏறிய வெம் கனல் போல வெகுண்டு – யுத்3-மிகை:20 12/2
சொரி வெம் கணை மாரி தொலைத்து இரதம் – யுத்3-மிகை:20 13/1
பரி உந்திய பாகு படுத்து அவன் வெம்
பொரு திண் திறல் போக இலக்குவன் அங்கு – யுத்3-மிகை:20 13/2,3
எரி வெம் கணை மாரி இறைத்தனனால் – யுத்3-மிகை:20 13/4
தனி வெம் பரி தாவு நிசாசரன் வெம் – யுத்3-மிகை:20 16/2
தனி வெம் பரி தாவு நிசாசரன் வெம்
கனல் என்ன வெகுண்டு கவி படையின் – யுத்3-மிகை:20 16/2,3
வில் தங்கும் இலக்குவன் வெம் கணையால் – யுத்3-மிகை:20 18/3
வெம்பு இகல் அனுமன் மீதே வெம் கணை மாரி வித்தி – யுத்3-மிகை:21 2/3
இயங்கிய ஊதை வெம் களத்தின் எய்தவே – யுத்3-மிகை:23 1/4
வெம் துயர் தீரும் விழுப்பமும் உண்டால் – யுத்3-மிகை:26 4/4
உர நிரை அறுத்து அவர் ஒளிரும் வெம் படை – யுத்3-மிகை:27 2/2
வெம் சமர் இன்னும் காண வல்லனோ விதி இலாதேன் – யுத்3-மிகை:29 4/4
காது வெம் கொலை கரி பரி கடும் திறல் காலாள் – யுத்3-மிகை:30 5/3
யாளி மா முகவர் யானை முகவர் மற்று எரியும் வெம் கண் – யுத்3-மிகை:31 9/2
துற்ற வெம் படை கை நீசர் இன்ன_இன்ன சொல்லினார் – யுத்3-மிகை:31 12/4
மண்ணின் மீது அனந்த கோடி மனிதன் என்பர் அல்ல வெம்
கண்ணினூடு அனந்த கோடி கண்ணன் என்பர் அல்ல உம் – யுத்3-மிகை:31 20/2,3
அடல் வார் சிலை அமலன் சொரி கனல் வெம் கணை கதுவி – யுத்3-மிகை:31 25/1
கால் பொத்திய கை ஒத்தன காகுத்தன் வெம் கணையால் – யுத்3-மிகை:31 26/4
அமலன் விடும் அனல் வெம் படை அடு வெம் பொறி சிதறி – யுத்3-மிகை:31 28/1
அமலன் விடும் அனல் வெம் படை அடு வெம் பொறி சிதறி – யுத்3-மிகை:31 28/1
கொள்ளை வெம் சமர் கோலும் இராக்கத – யுத்3-மிகை:31 31/1
காயம் வெம் படையினர் கடலின் பொங்கியே – யுத்3-மிகை:31 49/3
கால வெம் கனலின் மாய கடும் படை சிலையில் பூட்டி – யுத்3-மிகை:31 61/1
மேலவன் விடுதலோடும் வெம் படை அரக்கர் வெள்ளம் – யுத்3-மிகை:31 61/2
விடிந்தது மேலை வானோர் வெம் துயர் அவரினோடும் – யுத்3-மிகை:31 62/2
வில்லும் வெம் கணை புட்டிலும் கொற்றமும் விளங்க – யுத்4:32 2/4
நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் – யுத்4:32 11/3
மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே – யுத்4:32 15/3
எரியும் வெம் சினத்து இராவணன் எதிர் புகுந்து ஏற்றான் – யுத்4:32 18/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா – யுத்4:32 21/3
மூடு வெம் சின மோகத்தை நீக்கலும் முனிந்தான் – யுத்4:32 25/2
தூமத்தோடும் வெம் கனல் இன்னும் சுடர்கின்ற – யுத்4:33 12/3
மிகை பிறக்கின்ற நெஞ்சன் வெம் சின தீ-மேல் வீங்கி – யுத்4:34 25/3
நணித்து வெம் சமம் என்பது ஓர் உவகையின் நலத்தால் – யுத்4:35 29/1
ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் – யுத்4:37 1/3
ஏன்று இருவருக்கும் வெம் போர் எய்தியது இடையே யான் ஓர் – யுத்4:37 8/2
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று – யுத்4:37 11/1
ஏவும் வெம் சிலை நாண் இடை இற்றன – யுத்4:37 20/2
குன்றி வெம் கண் குதிரை குதிப்பன – யுத்4:37 33/2
வீழி வெம் கண் இராவணன் வில் ஒலி – யுத்4:37 35/2
வீங்கு வெம் சின வீரர் விழுந்தனர் – யுத்4:37 36/2
தடித்து வைத்து அன்ன வெம் கணை தாக்கு அற – யுத்4:37 45/1
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – யுத்4:37 46/3
உதைக்கின்றன சுடர் வெம் கணை உரும்_ஏறு என எய்தான் – யுத்4:37 46/4
வந்து ஈந்தன வடி வெம் கணை அனையான் வகுத்து அமைத்த – யுத்4:37 52/3
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் – யுத்4:37 52/4
நூறு_ஆயிரம் வடி வெம் கணை நொடி ஒன்றினின் விடுவான் – யுத்4:37 53/1
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் – யுத்4:37 54/1
பாய்ந்த வெம் கனல் என முழங்கி பாய்தலும் – யுத்4:37 75/2
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால் – யுத்4:37 78/3
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன – யுத்4:37 80/3
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் – யுத்4:37 83/2
தெரிந்த வெம் கணை கங்க வெம் சிறை அன்ன திறத்தான் – யுத்4:37 95/3
தெரிந்த வெம் கணை கங்க வெம் சிறை அன்ன திறத்தான் – யுத்4:37 95/3
ஆர்த்து வெம் சினத்து ஆசுர படைக்கலம் அமரர் – யுத்4:37 96/1
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் – யுத்4:37 97/3
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் – யுத்4:37 101/4
வல் வாய் வெம் கண் சூலம் எனும் காலனை வள்ளால் – யுத்4:37 128/3
வெம் காரத்தான் முற்றும் முனிந்தான் வெகுளி பேர் – யுத்4:37 132/3
முடித்தான் அன்றோ வெம் கண் அரக்கன் முழு முற்றும் – யுத்4:37 140/3
பவணத்து அன்ன வெம் சிறை வேக தொழில் பம்ப – யுத்4:37 142/2
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் – யுத்4:37 146/1
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – யுத்4:37 146/2
செய்த வெம் சினத்துடன் சிறக்கும் செல்வனை – யுத்4:37 152/3
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை – யுத்4:37 156/1
மூண்ட வெம் தழல் சிந்த முடுக்கலும் – யுத்4:37 160/2
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை – யுத்4:37 160/3
கூற்றின் வெம் கணை கோடியின் கோடிகள் – யுத்4:37 183/1
வேறு வேறு திசை உற வெம் கணை – யுத்4:37 187/3
எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை – யுத்4:37 190/2
பார வெம் படை வாங்கி இ பாதகன் – யுத்4:37 191/2
காலும் வெம் கனலும் கடை காண்கிலா – யுத்4:37 194/1
வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே – யுத்4:37 195/4
வெம் மடங்கல் வெகுண்டு அனைய சினம் அடங்க மனம் அடங்க வினையம் வீய – யுத்4:37 200/1
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு – யுத்4:38 25/3
அடங்க வெம் கனலுக்கு அவி ஆக்கினான் – யுத்4:38 32/3
சிந்தை வெம் துயர் தீருதி தெள்ளியோய் – யுத்4:38 34/2
பொங்கு வெம் தீ சுட பொறுக்கிலாமையால் – யுத்4:40 78/2
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய – யுத்4:40 113/4
அரந்தை வெம் பிறப்பு அறுக்கும் நாயக நினது அருளால் – யுத்4:40 122/3
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்து வெம் குல போர் – யுத்4:40 124/1
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர் – யுத்4:40 124/2
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த – யுத்4:41 9/2
ஆதி வெம் துயர் அலால் அருந்தல் இன்மையால் – யுத்4:41 90/1
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் – யுத்4:41 91/2
வெம் சிலை இருவரும் விரிஞ்சன் மைந்தனும் – யுத்4:41 99/1
வென்றி வெம் சின வேழங்கள்-தம்மொடும் – யுத்4-மிகை:33 1/2
விரவு வெம் படை வெய்யவன் விடுத்தலும் வீரன் – யுத்4-மிகை:37 11/3
காயும் வெம் சினத்து அரக்கனும் கண்டு உளம் கறுத்தான் – யுத்4-மிகை:37 16/4
வெம் சினத்தொடு வேல் அரக்கன் பொர – யுத்4-மிகை:37 26/2
தருக்கு மாய்வுற தானவர் அரக்கர் வெம் சமரில் – யுத்4-மிகை:40 19/2
கூறிய அனுமன் சாம்பன் குமரன் வெம் கவி வந்து ஏற – யுத்4-மிகை:41 7/3
வாகை கொண்ட வெம் சிலையின் வளைவுற வாங்கி – யுத்4-மிகை:41 33/2
சுடர் முடி பறித்த அ நாள் அன்னவன் தொல்லை வெம் போர் – யுத்4-மிகை:41 56/3
விழுந்தவன்-தனை வெம் திறல் இராகவன் நோக்கி – யுத்4-மிகை:41 106/1
மற கண் வெம் சினத்தின் வன்கண் வஞ்சக அரக்கர் யாரும் – யுத்4-மிகை:41 150/1
அருந்தவன் ஐய நின்னோடு அனிக வெம் சேனைக்கு எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 174/1
எரியும் மூன்று அனலே ஒப்பார் எழுந்து வெம் சேனையோடும் – யுத்4-மிகை:41 232/2
வேகின்ற உள்ளத்தாளை வெம் சிறை அதனில் வைத்தான் – யுத்4-மிகை:41 234/2
வீடண குரிசில் மற்றை வெம் கதிர் சிறுவன் வெற்றி – யுத்4-மிகை:42 2/1
தொட்ட வெம் சோதி மோலி சென்னியர் தொழுது சூழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 4/4
வெற்றி வெம் சேனையோடும் வெறி பொறி புலியின் வெவ் வால் – யுத்4-மிகை:42 45/1
கவன வெம் பரியும் வேக கதமலைக்கு அரசும் காதல் – யுத்4-மிகை:42 59/3

TOP


வெம்_கதிர் (2)

தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – ஆரண்:7 98/3
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – சுந்:5 73/2

TOP


வெம்ப (2)

வெள்ளம் இன்றொடும் வீந்துறும் என்பதோர் விம்மலுற்று உயிர் வெம்ப
உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் – யுத்2:16 335/3,4
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப
ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள உயிர் நிலைத்து உவகை ஊன்ற – யுத்4:33 2/2,3

TOP


வெம்பி (11)

வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர் – பால:24 8/3
வெம்பி மற்று அவன் வெற்றி கொண்ட-போது – பால-மிகை:6 4/3
வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று – அயோ:3 20/2
வெம்பி வெந்து அழியாநின்ற நெஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் – அயோ:8 21/2
தருதி வில் எனும் அளவையில் தம்பியும் வெம்பி
குருதி வெம் கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் கொடுத்தான் – யுத்1:6 12/3,4
வேதனை நெஞ்சின் எய்த வெம்பி யான் விளைவ சொன்னேன் – யுத்1:9 81/3
வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் – யுத்1:11 19/4
வேய்ந்தது வாகை வீரற்கு இளையவன் வரி வில் வெம்பி
காய்ந்தது அ இலங்கை வேந்தன் மனம் எனும் கால செம் தீ – யுத்2:15 155/3,4
அழித்த தேர் அழுந்தா-முன்னம் அம்பொடு கிடந்து வெம்பி
உழைத்து உயிர் விடுவது அல்லால் உறு செரு வென்றேம் என்று – யுத்2:19 182/1,2
வெம்பி களியோடு விளித்து எழு திண் – யுத்3:20 74/3
வேர்த்து தீவினை வெம்பி விழுந்தது – யுத்4:37 171/2

TOP


வெம்பிய (2)

வெம்பிய வேடர் உளீர் துறை ஓடம் விலக்கீரோ – அயோ:13 19/3
வெம்பிய எரியின் பாங்கர் விலக்குவென் என்று விம்மும் – யுத்4-மிகை:41 292/2

TOP


வெம்பியே (1)

வேறு வேறு படுதலின் வெம்பியே
ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும் – யுத்2:15 70/2,3

TOP


வெம்பினர் (1)

வெம்பினர் பின்னும் மேன்மேல் சேறலும் வெகுண்டு சீயம் – யுத்3:27 97/1

TOP


வெம்பினான் (2)

மேயின வெகுளியும் கிளர வெம்பினான் – யுத்3:27 59/4
விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் – யுத்3:29 7/4

TOP


வெம்பு (31)

வெம்பு உறு மனத்து அனல் வெதுப்ப மென் மலர் – பால:10 49/3
வெம்பு வில் கை வீர பேர் – ஆரண்:1 63/2
வெம்பு அராகம் தனி விளைந்த மெய்யினாள் – ஆரண்:6 2/2
வெம்பு கோப கனலர் விலக்கினார் – ஆரண்:7 12/1
வெம்பு காட்டிடை நுழை-தொறும் வெரிந் உற பாய்ந்த – ஆரண்:8 5/2
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் – ஆரண்:9 1/3
வெம்பு விற்கை வீர நீ – ஆரண்-மிகை:1 11/1
வெம்பு கண்டகர் விண் புக வேரறுத்து – கிட்:11 4/1
வெம்பு கானிடை போகின்ற வேகத்தால் – கிட்:11 12/1
வெம்பு இகல் அரக்கரை விலக்கி வினை தேரா – யுத்1:2 47/1
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் – யுத்1:5 62/1
வெம்பு காலினை விழுங்கிட மேல்_நாள் – யுத்1:11 3/3
வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான் – யுத்1:13 7/2
வெம்பு வஞ்சகர் விழி-தொறும் திரியும் மேல் நின்றான் – யுத்2:15 231/3
வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும் – யுத்2:16 153/2
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட – யுத்2:16 233/3
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ – யுத்2:19 79/2
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர் – யுத்2:19 122/1
வெம்பு வெம் சேனையின் மெலிவும் நோக்கிய – யுத்2-மிகை:16 46/2
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் – யுத்3:22 111/2
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் – யுத்3:22 160/4
வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம் – யுத்3:22 225/3
வெம்பு போர் அரக்கரை முருக்கி வேர் அறுத்து – யுத்3:24 76/2
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான் – யுத்3:24 83/3
வெம்பு கடும் கனல் வீசிடும் என் கை – யுத்3:26 38/3
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு – யுத்3:28 34/3
வெம்பு வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் குழுவையும் வென்றார் – யுத்3:30 36/2
வெம்பு ஓடு அரவ_குலம் மேல் நிமிரும் – யுத்3:31 198/2
வெம்பு இகல் அனுமன் மீதே வெம் கணை மாரி வித்தி – யுத்3-மிகை:21 2/3
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் – யுத்4:37 9/4
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர் – யுத்4:40 124/2

TOP


வெம்பும் (3)

வெம்பும் தமியேன் முன் விளக்கு என தோன்றும் அன்றே – ஆரண்:10 142/4
அவள் துயக்கின் மலர் அம்பு உற வெம்பும்
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் – யுத்1:11 1/2,3
ஆயத்தார் பாசம் வீசி அயர்வித்தான் அம்பின் வெம்பும்
காயத்தான் என்ன சொல்லி வணங்கினான் கலுழும் கண்ணான் – யுத்2:19 232/3,4

TOP


வெம்புற்ற (1)

வெம்புற்ற மனமும் யானும் தீது இன்றி மீள வந்தேன் – யுத்1:12 41/4

TOP


வெம்மை (31)

உள் மகிழ் துணைவனோடும் ஊடு நாள் வெம்மை நீங்கி – பால:19 17/3
மீட்டாள் அளித்தாள் வனம் தம் முனை வெம்மை முற்றி – அயோ:4 111/2
காலை கதிரோன் நடு உற்றது ஓர் வெம்மை காட்டி – அயோ:4 119/1
அழுந்தினன் அவிப்ப அரும் வெம்மை ஆறினான் – அயோ:14 21/2
அம்மை வெம்மை சேர் நரகம் ஆள யான் – அயோ:14 108/2
பாவியா கொடுத்த வெம்மை பயப்பய பரந்தது அன்றே – ஆரண்:10 89/4
வெம்மை தீர் ஒழுக்கினன் விரிந்த கேள்வியன் – ஆரண்:12 46/1
வெம்மை தொழில் இங்கு இதன் மேல் இலையால் – ஆரண்:13 13/2
தன் மதனோடு தன் வெம்மை தணிந்தாள் – ஆரண்:14 40/3
அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை – ஆரண்:14 57/2
விடம் பரந்து அனையது ஓர் வெம்மை மீக்கொள – கிட்:6 10/1
உள் நிறைந்து உயிர்க்கும் வெம்மை உயிர் சுட உலைவேன் உள்ளம் – கிட்:10 61/1
தூசு தொடர் ஊசல் நனி வெம்மை தொடர்வு உற்றே – கிட்:10 71/2
வெம்மை சேர் பகையும் மாற்றி அரசு வீற்றிருக்கவிட்டீர் – கிட்:11 57/2
என்பு இல் பல் உயிர் என வெம்மை எய்தினார் – கிட்:14 21/4
மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – சுந்:4 75/2,3
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் – சுந்:11 25/4
வெம்மை உற்று உன் மேல் வீழ்வார் வெள்கியே நகை செய்து ஓத – சுந்-மிகை:3 19/2
வென்றி கொள் கதிரும் தன் வெம்மை ஆறினான் – சுந்-மிகை:14 38/2
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் – யுத்1:9 20/4
வெம்மை பொரு தானவர் மேல் வலியோர் – யுத்2:18 9/1
வில்லாளன் கொடுத்த விரிஞ்சன் அளித்த வெம்மை
அல்லால் புரியாதன யாவையும் ஆய்ந்து கொண்டான் – யுத்2:19 18/3,4
வெம்மை சேர் அழலின் வந்த – யுத்2-மிகை:17 1/2
பற்று-மின் என்றனன் வெம்மை பயின்றான் – யுத்3:20 4/4
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி – யுத்3:27 6/1
ஏறின என்ப-மன்னோ எரி முக கடவுள் வெம்மை
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த – யுத்3:27 94/3,4
வீடண நீயும் மற்று உன் தம்பியோடு ஏகி வெம்மை
கூடினர் செய்யும் மாயம் தெரிந்தனை கூறி கொற்றம் – யுத்3:31 67/1,2
துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால் – யுத்3:31 90/3
வெம்மை உற்று எழுந்து ஏறுவ மீளுவ – யுத்3:31 122/2
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ – யுத்4:33 5/1
வெம்மை ஆடு அமர்க்கு எழுந்து என தேர் மிசை விரைந்தான் – யுத்4-மிகை:35 4/4

TOP


வெம்மைதான் (1)

விண்டவர் உறு வலி அடக்கும் வெம்மைதான் – யுத்1:2 18/4

TOP


வெம்மையால் (6)

செற்றம் முன் புரிந்தது ஓர் செம்மல் வெம்மையால்
பற்றலும் அல்குலில் பரந்த மேகலை – பால:19 30/1,2
ஊட்டிய சாந்து வெந்து உலரும் வெம்மையால்
நாட்டினை அளித்தி நீ என்று நல்லவர் – பால:19 39/1,2
ஊட்டிய வெம்மையால் உலையும் காலினர் – கிட்:14 22/2
வேனிலான் அனையவன் பகழி வெம்மையால் – யுத்3:22 47/4
வென்றிலென் அரக்கனை விதியின் வெம்மையால் – யுத்3:24 74/4
வேற்று ஓர் வாள் அரக்கன் என வெம்மையால்
ஆற்றினான் செரு கண்டவர் அஞ்சினார் – யுத்4:37 183/3,4

TOP


வெம்மையான் (7)

வியக்குறும் மொய்ம்பினான் எரியின் வெம்மையான்
மயக்கு இல் சற்சரன் எனும் வலத்தினான் அருள் – பால-மிகை:7 3/2,3
மின் எயிற்று வாள் அவுணன் வெம்மையான் – கிட்:3 50/4
வேக வெம் பிலம் தடவி வெம்மையான்
மோக வென்றி-மேல் முயல்வின் வைகிட – கிட்:3 53/2,3
மேருவின் பெருமையான் எரியின் வெம்மையான்
போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான் – யுத்2:18 119/2,3
நீரினும் முழக்கினன் நெருப்பின் வெம்மையான்
ஆரிய வேள்வியின் பகைஞன் ஆம்-அரோ – யுத்3:20 34/2,3
வெந்த புண்ணிடை வேல் பட்ட வெம்மையான் – யுத்3:29 10/4
மு திறத்து உலகமும் முருக்கும் வெம்மையான் – யுத்4-மிகை:37 23/4

TOP


வெம்மையில் (1)

தண்மையில் வெம்மையில் தழுவின எனும் – அயோ:14 69/2

TOP


வெம்மையின் (3)

வெம்மையின் ஒழுக்கத்தின் மேன்மை மேவினீர் – அயோ:1 84/2
வெம்மையின் ஆண்டது நீர் என் வென்றியால் – யுத்2:18 4/2
வெம்மையின் தருமம் நோக்கா வேட்டதே வேட்டு வீயும் – யுத்3:27 175/1

TOP


வெம்மையினார் (1)

விதி கைம்மிக முட்டிய வெம்மையினார் – யுத்2:18 65/4

TOP


வெம்மையும் (1)

வெந்ததோ இலங்கையோடு அரக்கர் வெம்மையும் – யுத்1:2 39/4

TOP


வெம்மையே (1)

வேலினும் வெம்மையே விளைத்த வீரற்கு – யுத்4:37 77/4

TOP


வெம்மையை (6)

நம்பன் மாதுலன் வெம்மையை நண்ணினான் – பால:1 3/2
படியின் மேல் வெம்மையை பகரினும் பகரும் நா – பால:7 6/1
கொதிக்கும் வெம்மையை ஆற்றுவான் போல் கடல் குளித்தான் – பால:9 2/4
வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் – அயோ:1 8/2
வெம் சினம் செய் அரக்கர்-தம் வெம்மையை
அஞ்சினான்-கொல் என்று ஐயுறுமால் என்பான் – ஆரண்:14 12/3,4
வெவ் இலை அயில் வேல் உந்தை வெம்மையை கருதி ஆவி – சுந்:11 21/1

TOP


வெம்மையோடு (1)

மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் – யுத்2:19 83/2

TOP


வெய்தாயின (1)

வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் – சுந்:10 33/3

TOP


வெய்தில் (1)

ஆசை கொடு வெய்தில் இரு மானிடரை அஞ்சி – யுத்1-மிகை:2 9/1

TOP


வெய்தின் (13)

வெய்தின் ஏற்றினார் வீர நுந்தைபால் – அயோ:11 123/3
வெய்தின் எய்தினான் வெகுளி மேயினான் – கிட்:3 52/4
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின்
உராவ அரும் துயரம் மூட்டி ஓய்வு_அற மலைவது ஒன்றோ – கிட்:10 58/2,3
வெய்தின் நின்ற குரங்கும் வெரு கொளா – கிட்:11 36/4
வெய்தின் நீ வருதல் நோக்கி வெருவுறும் சேனை வீர – கிட்:11 49/1
வெய்தின் வான் சிறையினால் நீர் வேலையை கிழிய வீசி – சுந்:1 21/1
எறிந்தன நிருதர் வெய்தின் எய்தன படைகள் யாவும் – சுந்:10 25/1
வெய்தின் உண்ட தகைமை விளம்புவாம் – சுந்-மிகை:13 1/4
நூறு நூறு ஏவி வெய்தின் நுடங்கு உளை மடங்கல் மாவும் – யுத்2:19 117/2
வெய்தின் அங்கு அவன் மேல் செல எழு கணை விடுத்தான் – யுத்2-மிகை:15 34/3
பிடுங்குறும் சிலவர்-தம்மை சிலவரை பிடித்து வெய்தின்
கொடும் கொலை மறலி ஊரில் போய் விழ குறித்து வீசும் – யுத்2-மிகை:16 28/2,3
மேலவன் துரத்தலோடும் விசும்பின் நின்று இரிந்து வெய்தின்
மால் இரும் கடலின் வீழ்ந்து மறைந்தன மழையும் காற்றும் – யுத்3:21 27/3,4
வெல்விக்க வந்து நின்னை மீட்பிக்க அன்று வெய்தின்
கொல்விக்க வந்தேன் உன்னை கொடும் பழி கூட்டி கொண்டேன் – யுத்3:26 48/3,4

TOP


வெய்தினால் (1)

விந்த நாகத்தின் மாடு எய்தினார் வெய்தினால் – கிட்:14 3/4

TOP


வெய்தினில் (1)

வெய்தினில் வருக என மேயினான் அரோ – அயோ-மிகை:1 3/4

TOP


வெய்தினின் (3)

வெய்தினின் கொன்று வீழ்ப்பல் என்பது ஓர் வெகுளி வீங்கி – யுத்2:19 170/2
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் – யுத்3:21 12/1
மின்னு வாள் அரக்கர் வெள்ளம் எண்ணில் கோடி வெய்தினின்
துன்னி மூடும் அந்தகாரம் என்ன வந்து சுற்றினார் – யுத்3-மிகை:31 23/3,4

TOP


வெய்து (25)

விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – பால:17 17/4
அழுது வெய்து_உயிர்த்து அன்பு உடை தோழியை – பால:21 24/2
விழித்தனள் வைதனள் வெய்து_உயிர்த்தனள் – அயோ:2 60/2
ஊது உலையில் கனல் என்ன வெய்து_உயிர்த்தான் – அயோ:3 16/4
வெய்து_உயிர்க்கும் விழுங்கும் புழுங்குமால் – அயோ:4 10/4
உய்யாள் பொன் கோசலை என்று ஓவாது வெய்து_உயிர்ப்பார் – அயோ:4 104/2
விழுந்தனன் விம்மினன் வெய்து_உயிர்த்தனன் – அயோ:11 46/2
வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் – அயோ:13 42/2
விழுந்து பார் மிசை வெய்து உயிர்த்து ஆவி சோர்ந்து – அயோ-மிகை:4 1/1
நூக்கி நொய்தினில் வெய்து இழையேல் என நுவலா – ஆரண்:6 86/2
விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் – ஆரண்:13 25/4
உற்றது உணராது உயிர் உலைய வெய்து_உயிர்ப்பான் – ஆரண்:13 101/1
வெய்து ஆகிய கானிடை மேவரும் நீர் – ஆரண்:14 62/1
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க – சுந்:4 37/2
வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து_உயிர்த்தாள் – சுந்:12 121/4
வெய்து உரை சொல்ல சீறி கோறல் மேற்கொண்டுவிட்டான் – சுந்:14 37/4
விண்ணை நோக்குறும் இரு கரம் குவிக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் – சுந்-மிகை:3 3/3
மிடுக்கு இலாமையின் இராவணன் வெய்து_உயிர்ப்பு உற்றான் – யுத்2:15 212/2
வெய்து கால வெம் கனல்களும் வெள்குற பொறிகள் – யுத்2:15 227/3
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து – யுத்2:16 264/3
உழைக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் ஆவி உருகும் போய் உணர்வு சோரும் – யுத்2:19 222/1
வெய்து இவண் வந்தவன் மாயையின் வெற்றி – யுத்3:20 29/2
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ – யுத்3:26 44/2
வேதநாயகன் தான் நிற்ப வெய்து உயிர்த்து அலக்கண் எய்தி – யுத்4:40 41/3
விழுந்து மேக்கு உயர் விம்மலன் வெய்து உயிர்த்து – யுத்4:41 63/1

TOP


வெய்து_உயிர்க்கும் (1)

வெய்து_உயிர்க்கும் விழுங்கும் புழுங்குமால் – அயோ:4 10/4

TOP


வெய்து_உயிர்த்தனள் (1)

விழித்தனள் வைதனள் வெய்து_உயிர்த்தனள்
அழித்தனள் அழுதனள் அம் பொன் மாலையால் – அயோ:2 60/2,3

TOP


வெய்து_உயிர்த்தனன் (1)

விழுந்தனன் விம்மினன் வெய்து_உயிர்த்தனன்
அழிந்தனன் அரற்றினன் அரற்றி இன்னன – அயோ:11 46/2,3

TOP


வெய்து_உயிர்த்தாள் (2)

விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – பால:17 17/4
வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து_உயிர்த்தாள் – சுந்:12 121/4

TOP


வெய்து_உயிர்த்தான் (1)

ஊது உலையில் கனல் என்ன வெய்து_உயிர்த்தான் – அயோ:3 16/4

TOP


வெய்து_உயிர்த்து (2)

அழுது வெய்து_உயிர்த்து அன்பு உடை தோழியை – பால:21 24/2
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து
அரற்றின கவி குலம் அரக்கர் ஆர்த்தனர் – யுத்2:16 264/3,4

TOP


வெய்து_உயிர்ப்பார் (1)

உய்யாள் பொன் கோசலை என்று ஓவாது வெய்து_உயிர்ப்பார்
ஐயா இளங்கோவே ஆற்றுதியோ நீ என்பார் – அயோ:4 104/2,3

TOP


வெய்து_உயிர்ப்பான் (1)

உற்றது உணராது உயிர் உலைய வெய்து_உயிர்ப்பான்
கொற்றவரை கண்டான் தன் உள்ளம் குளிர்ப்புற்றான் – ஆரண்:13 101/1,2

TOP


வெய்து_உயிர்ப்பு (1)

மிடுக்கு இலாமையின் இராவணன் வெய்து_உயிர்ப்பு உற்றான் – யுத்2:15 212/2

TOP


வெய்து_உயிர்ப்போடும் (1)

வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் – அயோ:13 42/2

TOP


வெய்துற்று (3)

வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று
உம்பர் நடுங்கினர் ஊழி பேர்வது ஒத்தது – அயோ:3 20/2,3
அன்னோ கண்டார் உம்பரும் வெய்துற்று அழுதாரால் – ஆரண்:15 34/4
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் – யுத்2:19 216/1

TOP


வெய்துறு (1)

வெய்துறு படையின் மின்னர் வில்லினர் வீசு காலர் – சுந்:7 10/1

TOP


வெய்துறும் (1)

வெய்யன் வர நிபம் என்னை-கொல் என வெய்துறும் வேலை – பால:24 15/4

TOP


வெய்தே (1)

விதைத்தார் பொரும் அமலன் மிசை வெய்தே பல உயிரும் – யுத்3-மிகை:31 30/3

TOP


வெய்ய (65)

வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் – பால:3 10/3
நீண்ட சோதி நெய் விளக்கம் வெய்ய என்று அங்கு அவை நீக்கி – பால:10 69/3
வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே – பால:13 49/2
மீன் உடை எயிற்று கங்குல் கனகனை வெகுண்டு வெய்ய
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி – பால:17 1/1,2
தொய்யில் வெய்ய முலை துடி போல் இடை – பால:21 35/1
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் – பால:22 9/3
வெய்ய கனல்-தலை வீரனும் அ நாள் – பால:23 89/1
வெய்ய மா முனி சென்னியில் சூடியே வினை போய் – பால-மிகை:9 5/3
வெய்ய மா முனி வெகுளியால் விண்ணகம் முதலாம் – பால-மிகை:9 17/1
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ – அயோ:2 17/1
வெய்ய கானத்திடையே வேட்டை வேட்கை மிகவே – அயோ:4 73/1
வெய்ய நீர் வெள்ளத்து மெள்ள சேறலால் – அயோ:5 2/2
ஆற்றின அரசனை ஐய வெய்ய என் – அயோ:5 23/3
விட்டு நீத்தான் நமை என்பார் வெய்ய ஐயன் வினை என்பார் – அயோ:6 32/2
வெய்ய பாதகம் தீர்த்து விளங்குவாள் – அயோ:7 25/2
விண்ணிடை அடைந்தனன் என்ற வெய்ய சொல் – அயோ:14 56/1
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா – ஆரண்:3 11/4
வெய்ய பாறையில் வெண்ணெய் நிகர்க்குமால் – ஆரண்:6 71/4
விரிந்து ஆய கூந்தலாள் வெய்ய வினை யாதானும் – ஆரண்:6 108/1
வீங்கிய கவசத்தன் வெய்ய கண்ணினன் – ஆரண்:7 114/2
கதி உறு பொறியின் வெய்ய காம நோய் கல்வி நோக்கா – ஆரண்:10 86/3
வெய்ய வல் அரக்கர் வஞ்சம் விரும்பினார் வினையின் செய்த – ஆரண்:11 61/3
அ கணத்தினில் ஐயனும் வெய்ய தன் – ஆரண்:11 75/1
கொன்ற பின் அன்றோ வெய்ய கொடும் துயர் குளிப்பது என்றான் – ஆரண்:13 131/4
வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா – ஆரண்:15 16/1
வினை அறு நோன்பினாளும் மெய்ம்மையின் நோக்கி வெய்ய
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – ஆரண்:16 6/2,3
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் – கிட்:4 15/4
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் – கிட்:7 158/2
மேவினான் இராமன் என்றால் ஐய இ வெய்ய மாற்றம் – கிட்:9 22/3
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் – சுந்:2 68/2
ஏய்ந்தன அல்ல வெய்ய மாற்றங்கள் இனைய சொன்னாள் – சுந்:3 111/4
இல்லொடும் தொடர்ந்த மாதர்க்கு ஏய்வன அல்ல வெய்ய
சொல் இது தெரிய கேட்டி துரும்பு என கனன்று சொன்னாள் – சுந்:3 112/3,4
மெயில் கர மணிகள் வீசும் விரி கதிர் விளங்க வெய்ய
அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும் – சுந்:10 15/1,2
உள்ளம் நொந்து அனுங்கி வெய்ய கூற்றமும் உறுவது உன்ன – சுந்:10 17/2
வெய்ய அரக்கர் புறத்து அலைப்ப வீடும் உணர்ந்தே விரைவு இல்லா – சுந்:12 117/2
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் – யுத்1:5 1/4
வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் – யுத்1:6 24/4
வெய்ய வல் நெருப்பு இடைஇடை பொறித்து எழ வெறி நீர் – யுத்1:6 29/3
வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் – யுத்1:8 16/2
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் – யுத்1:8 23/2
வெய்ய சீயமும் யாளியும் வேங்கையும் – யுத்1:8 27/2
வேணுதண்டு உடையோன் வெய்ய வெள்ளியே விளம்ப வெள்ளி – யுத்1-மிகை:3 22/3
எரி கணை உருமின் வெய்ய இலக்குவன் துரந்த மார்பை – யுத்2:18 201/2
வாலிடைப்பட்டும் வெய்ய மருப்பிடைப்பட்டும் மாண்டு – யுத்2:18 216/2
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் – யுத்2:19 74/1
காளியே அனைய காலன் கொலையன கனலின் வெய்ய
வாளி-மேல் வாளி தூர்த்தார் மழையின்-மேல் மழை வந்து அன்னார் – யுத்2:19 101/3,4
அது கணத்து அனுமன் தோள் நின்று ஐயனும் இழிந்து வெய்ய
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி – யுத்2:19 188/1,2
விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும் – யுத்2:19 189/1
வேறு உள வீரர் எல்லாம் வீழ்ந்தனர் உருமின் வெய்ய
நூறும் ஆயிரமும் வாளி உடலிடை நுழைய சோரி – யுத்2:19 199/1,2
வெய்ய வீரர்கள் அளப்பிலர் கோடியர் விறல் சேர் – யுத்2-மிகை:15 35/3
வெரு கொள விசும்பிடை வெய்ய மாயையின் – யுத்2-மிகை:16 21/2
வில்லியும் விடாது வெய்ய கணை மழை விலக்கி நின்றான் – யுத்2-மிகை:18 30/4
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய
மல்லினால் இயன்ற தோளான் வளியினால் வான தச்சன் – யுத்3:22 131/1,2
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய
நீசன் போர் வெல்வது உண்டோ என்றனன் நெறியில் நின்றான் – யுத்3:24 8/3,4
வீ கொண்டு வீழ யானோ பரதனும் வெய்ய கூற்றை – யுத்3:26 82/2
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை – யுத்3:30 43/2
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – யுத்3:31 147/3
வெய்ய களிறு பரியாளொடு இரதம் விழ – யுத்3:31 166/2
விண்களில் சென்ற வன் தோள் கணவரை அலகை வெய்ய
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி – யுத்4:34 23/1,2
ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் – யுத்4:37 1/3
வினையம் போல சிந்தின வீரன் சரம் வெய்ய – யுத்4:37 129/4
வென்றி வேல் கரும் கண் மானே என்னொடும் இகலி வெய்ய
வன் திறல் அரக்கன் ஏற்ற வட திசை வாயில் நோக்காய் – யுத்4-மிகை:41 53/1,2
ஆக்கிய இதனை வெய்ய பாதகம் அனைத்தும் வந்து – யுத்4-மிகை:41 57/3
கறங்கு கால் செல்லா வெய்ய கதிரவன் ஒளியும் காணா – யுத்4-மிகை:41 149/1
கை ஆர் வெய்ய சிலை கருணாகரற்கு காதல் உடை தோழ – யுத்4-மிகை:41 186/1

TOP


வெய்யது (3)

வெய்யது ஓர் காரணம் உண்மை மேயினாள் – ஆரண்:6 3/1
வெய்யது ஆம் மதுவை இன்னம் விரும்பினேன் என்னின் வீரன் – கிட்:11 96/3
போர் குன்றம் அனைய தோளான் வெய்யது ஓர் பொருமல் உற்றான் – யுத்3:22 138/4

TOP


வெய்யவர் (11)

விண்ணின் நீங்கிய வெய்யவர் மேனியில் – ஆரண்:9 27/1
வேலையினிடையே வந்து வெய்யவர்
கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது – சுந்:5 13/1,2
விடுத்து நின்றனர் வெய்யவர் விளைந்த வெம் செருவே – சுந்-மிகை:7 7/4
பட்டிட வெய்யவர் பாணம் விடுத்தார் – சுந்-மிகை:9 4/4
விண்ணிடை விழித்தனர் நிற்கும் வெய்யவர்
எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் – யுத்1:5 24/1,2
மெய் பெரும் திரு நகர் காக்கும் வெய்யவர்
முப்பது கோடியின் மும்மை முற்றினார் – யுத்1:5 26/3,4
பவனன்-தன்னிலும் வெய்யவர் பற்றியே எடுத்தார் – யுத்1-மிகை:3 15/4
புரக்கும் வெய்யவர் இருவரை உடையன போல – யுத்3:20 56/3
குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த – யுத்3:22 56/3
நஞ்சினும் வெய்யவர் நடுங்கி நா உலர்ந்து – யுத்3:27 56/1
வேலை_வாய் வந்து வெய்யவர் அனைவரும் விடியும் – யுத்4:35 12/1

TOP


வெய்யவர்க்கு (1)

மேல் திசை வாயிலின் வைகும் வெய்யவர்க்கு
ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல் – யுத்1:5 21/1,2

TOP


வெய்யவள் (2)

வீழ்ந்தாளே இ வெய்யவள் என்னா மிடல் வேந்தன் – அயோ:3 48/1
வீரன் மேனி வெளிப்பட வெய்யவள்
கார் கொள் மேனியை கண்டனளாம் என – ஆரண்:6 76/1,2

TOP


வெய்யவற்கு (1)

வேதியர் வேதத்து மெய்யன வெய்யவற்கு
ஆதியன் அணுகிய அற்றம் நோக்கினான் – யுத்4:37 148/1,2

TOP


வெய்யவன் (40)

கால் வானக தேர் உடை வெய்யவன் காய் கடும் கண் – பால:16 40/1
மீன வேலையை வெய்யவன் எய்தினான் – பால:18 32/4
தகை உடைவாள் எனும் தயங்கு வெய்யவன்
நகை இள வெயில் என தொங்கல் நாற்றியே – பால:23 64/3,4
வெய்யவன் குல முதல் வேந்தர் மேலவர் – அயோ:1 13/1
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன்
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – அயோ:3 65/3,4
ஓங்கு வெய்யவன் உடுபதி என கதிர் உகுத்தான் – அயோ:9 39/2
எழுந்தது துகள் அதின் எரியும் வெய்யவன்
அழுந்தினன் அவிப்ப அரும் வெம்மை ஆறினான் – அயோ:14 21/1,2
தோன்றினான் என வெய்யவன் தோன்றினான் – ஆரண்:6 81/4
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் – ஆரண்:8 18/4
வெய்யவன் தன் உருவோடு வீழ்தலும் – ஆரண்:11 77/1
விண்ணிடை வெய்யவன் ஏகும் வேகத்தால் – ஆரண்:13 51/1
வெருவர செய்துள வெய்யவன் புயம் – கிட்:6 13/2
வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும் – கிட்:7 66/3
வெய்யவன் விளக்கமா மேரு பொன் திரி – கிட்:10 2/3
வெய்யவன் மகன் பெயர்த்தும் அ சேனையின் மீண்டான் – கிட்:12 29/4
மேகம் ஒத்தனர் மாருதி வெய்யவன் ஒத்தான் – சுந்:7 46/4
வெய்யவன் கண் இரண்டொடு போக என விட்ட – சுந்-மிகை:5 6/3
நஞ்சின் வெய்யவன் கை எறிந்து உரும் என நக்கான் – யுத்1:2 117/4
வெய்யவன் புதல்வன் யாரினும் வெய்யான் – யுத்1:11 23/4
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் – யுத்2:15 185/3
மாதிரம் மறைந்தன வயங்கு வெய்யவன்
சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின – யுத்2:16 272/1,2
வெய்யவன் அனைய கேளா வெயில் உக விழித்து வீர – யுத்2:17 60/1
வேற்றுள தாங்க என்னா வெய்யவன் படையை விட்டான் – யுத்2:18 200/4
வெய்யவன் அவனை-தானும் மேற்கொளா வில்லினோடு – யுத்2:18 223/3
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் – யுத்2:18 247/2
வேறு செய்திலன் வெய்யவன் வீரனும் – யுத்2:19 129/2
உந்து தேரை ஒறுத்தனன் வெய்யவன்
வந்து தேர் ஒன்றின் வல்லையில் ஏறினான் – யுத்2-மிகை:19 3/3,4
வெய்யவன் வச்சிரம் வென்ற எயிற்றான் – யுத்3:20 21/4
கடவுளர் படையை நும்-மேல் வெய்யவன் துரந்த-காலை – யுத்3:22 20/1
உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ – யுத்3:22 69/2
வெய்யவன் தன் கை தண்டால் விலக்கினான் விலக்கலோடும் – யுத்3:22 134/3
வெய்யவன் கொன்றான் என்றால் வேதனை உழப்பது இன்னம் – யுத்3:26 64/3
பிறிந்தனன் வெய்யவன் என்ன பெயர்ந்தனன் மீது உயர்ந்த தடம் பெரிய தோளான் – யுத்3:31 99/4
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக – யுத்3:31 224/1
வெய்யவன் வெள்ள சேனை தலைவரின் விழுமம் பெற்றோர் – யுத்3-மிகை:20 7/2
விரவு வெம் படை வெய்யவன் விடுத்தலும் வீரன் – யுத்4-மிகை:37 11/3
விடுத்த வீரன் அ வெய்யவன் மா தலை – யுத்4-மிகை:37 24/2
வெய்யவன் உச்சி சேர மிக வழி நடந்து போவோர் – யுத்4-மிகை:41 67/1
விராவுற எடுத்தால் என்ன வெய்யவன் உதயம் செய்தான் – யுத்4-மிகை:41 210/4
விராவுற எடுத்தால் என்ன வெய்யவன் உதயம் செய்தான் – யுத்4-மிகை:41 255/4

TOP


வெய்யவன்-தன்னை (1)

வெய்யவன்-தன்னை சேர்ந்த நீல் நிற மேகம் ஒத்தான் – யுத்2:19 221/4

TOP


வெய்யவனுக்கு (1)

உருமின் வெய்யவனுக்கு உரை – யுத்2:16 119/3

TOP


வெய்யவனே (1)

விடம் அஞ்ச எழுந்தனன் வெய்யவனே – யுத்1-மிகை:3 21/4

TOP


வெய்யன் (4)

வெய்யன் வர நிபம் என்னை-கொல் என வெய்துறும் வேலை – பால:24 15/4
ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற – ஆரண்:10 132/2
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – சுந்:10 27/3
வெய்யன் என்று உரைக்க சால திண்ணியான் வில்லின் செல்வன் – யுத்2:18 227/2

TOP


வெய்யன (1)

வினையின் வெய்யன படைக்கலம் வேலை என்று இசைக்கும் – யுத்4:35 22/3

TOP


வெய்யார் (1)

வெய்யார் முடிவு இல்லவர் வீசிய போது – யுத்1:3 116/1

TOP


வெய்யாள் (2)

விடியல் காண்டலின் ஈண்டு தன் உயிர் கண்ட வெய்யாள்
படி இலாள் மருங்கு உள்ள அளவு எனை அவன் பாரான் – ஆரண்:6 82/1,2
மேகம் எனும்படி நொய்தினின் வெய்யாள் – ஆரண்:14 58/4

TOP


வெய்யான் (2)

விரைந்து எதிர் வந்தனன் தீயினும் வெய்யான் – ஆரண்:14 42/4
வெய்யவன் புதல்வன் யாரினும் வெய்யான் – யுத்1:11 23/4

TOP


வெய்யோர் (8)

வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர் – ஆரண்:11 15/1
வெய்யோர் யாரே வீர விராதன் துணை வெய்யோர்
ஐயோ போனான் அம்பொடும் உம்பர்க்கு அவன் என்றால் – ஆரண்:11 15/1,2
விலங்கு அயில் எயிற்று வீரன் முடுகிய வேகம் வெய்யோர்
இலங்கையின் அளவு அன்று என்னா இம்பர் நாடு இரிந்தது அன்றே – சுந்:1 36/3,4
தன் இறைக்கு உறுகண் வெய்யோர் தாம் இயற்றலும் கேட்டு இன்னே – சுந்-மிகை:12 8/1
இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர்
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண – யுத்1:3 87/2,3
என்று உரைத்து இன்னும் சொல்வான் இறைவ கேள் எனக்கு வெய்யோர்
என்றும் மெய் பகைவர் ஆகி ஏழு பாதலத்தின் ஈறாய் – யுத்1-மிகை:7 1/1,2
பாம்பினும் வெய்யோர் சால படுகுவர் பயம் இன்று இன்றே – யுத்2:19 57/2
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த – யுத்4:33 15/3

TOP


வெய்யோர்-மேல் (1)

மின் உமிழ் கணையை வெய்யோர்-மேல் செல விடுதி என்றான் – யுத்1:7 15/4

TOP


வெய்யோன் (36)

சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன்
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த – பால:11 13/2,3
அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன்
திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ – பால:11 14/3,4
துனி இன்றி உயிர் செல்ல சுடர் ஆழி படை வெய்யோன்
பனி வென்றபடி என்ன பகை வென்று படி காப்போன் – பால:12 16/1,2
மானுட மடங்கல் என்ன தோன்றினன் வயங்கு வெய்யோன் – பால:17 1/4
வெய்யோன் ஒளி தன் மேனியில் விரி சோதியின் மறைய – அயோ:7 1/1
பிறக்குமாறு இது என்பான் போல் பிறந்தனன் பிறவா வெய்யோன் – அயோ:8 22/4
வெய்யோன் நான் இன் சாலியின் வெண் சோறு அமுது என்ன – அயோ:11 79/3
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் – ஆரண்:10 118/3
நீல சிகர கிரி அன்னவன் நின்ற வெய்யோன்
ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற – ஆரண்:10 132/1,2
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன்
செ வழி தென்றலோற்கு திருத்தினீர் நீர்-கொல் என்ன – ஆரண்:10 166/2,3
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன்
மண்டலம் பல மண்ணிடை கிடந்து என மணியின் – ஆரண்:13 89/2,3
செல் வகைக்கு உரிய எல்லாம் செய்குவான் என்ன வெய்யோன் – ஆரண்:13 138/4
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் – ஆரண்:14 30/4
குன்றிடை இருந்தான் வெய்யோன் குட கடல் குளிப்பது ஆனான் – சுந்:2 40/4
வீரரும் விரைவில் போனார் விலங்கல் மேல் இலங்கை வெய்யோன்
பேர்வு இலா காவற்பாடும் பெருமையும் அரணும் கொற்ற – சுந்:14 51/1,2
வல் வாய் வெய்யோன் ஏவலும் எல்லாம் மனம் வைத்தாள் – சுந்-மிகை:3 24/3
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் – யுத்1:5 36/4
ஓங்கிய குவவு திண் தோள் வினதன் என்று உரைக்கும் வெய்யோன் – யுத்1-மிகை:11 3/4
கூவியது அதனுக்கு அன்றோ என்றனன் கூற்றின் வெய்யோன் – யுத்2:18 187/4
வீழ் பெரும் துயிலும் பெற்றான் வெம் கடும் கூற்றின் வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:16 22/4
குள படுக என்று வெய்யோன் குறித்து உளம் கனன்று புக்கான் – யுத்2-மிகை:16 25/4
புகவிடும் சிலவர்-தம்மை விசும்பிடை போக வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:16 26/4
கோத்தனன் அனந்த கோடி கோடியின் கொதித்து வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:18 21/4
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – யுத்3:21 32/4
மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி – யுத்3:22 135/2
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர் – யுத்3:27 162/1
உறும் சுடர் கழுத்தை நோக்கி நூக்கினான் உருமின் வெய்யோன் – யுத்3:27 177/4
வீர மெய் பகலின் அல்லால் விளிகிலன் இருளின் வெய்யோன் – யுத்3:28 32/4
விடிந்தது பொழுதும் வெய்யோன் விளங்கினன் உலகம் மீதாய் – யுத்3:28 35/1
போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் – யுத்3:28 36/3
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன்
தன் தலை எடுப்ப கண்டு தானவர் தலைகள் சாய – யுத்3:28 62/2,3
உச்சி சென்றான் ஆயினும் வெய்யோன் உதயத்தின் – யுத்4:33 18/3
மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் – யுத்4:33 19/4
விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன்
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – யுத்4:37 46/2,3
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன்
கண் தாகுதல் முன் செல்ல விசைத்துள்ளது கண்டான் – யுத்4:37 126/3,4
வானரரோடும் வெய்யோன் மகன் வந்து வணங்கி சூழ – யுத்4-மிகை:42 44/2

TOP


வெயர் (1)

வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி – பால:21 13/1

TOP


வெயர்க்கும் (2)

பற்றும் பார்க்கும் மெய் வெயர்க்கும் தன் பரு வலி காலால் – ஆரண்:6 91/3
வெற்பிடை மதம் என வெயர்க்கும் மேனியன் – ஆரண்:12 26/1

TOP


வெயர்த்த (2)

எரிந்த பூண் இனமும் கொங்கை வெயர்த்த போது இழிந்த சாந்தும் – பால:21 18/2
வெயர்த்த மேனியன் விழி பொழி மழையன் மூ_வினையை – யுத்4-மிகை:41 167/1

TOP


வெயர்த்தான் (2)

ஆடின குல கிரி அருக்கனும் வெயர்த்தான்
ஓடின திசை கரிகள் உம்பரும் ஒளித்தார் – ஆரண்:10 46/3,4
வென்றான் என்றே உள்ளம் வெயர்த்தான் விடு சூலம் – யுத்4:37 134/1

TOP


வெயர்த்திலன் (1)

வெயர்த்திலன் மிசை உயிர்த்திலன் நல் அற வீரன் – சுந்:7 53/4

TOP


வெயர்ப்ப (1)

அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி – யுத்2:18 219/3

TOP


வெயரா (1)

விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – பால:17 17/4

TOP


வெயில் (91)

வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் விரி பசும்பொன் பள்ளி – பால:2 8/3
வெயில் புடைபெயர்வன மிளிர் முலை குழலின் – பால:2 42/2
எள்ள_அரும் கதிரவன் இள வெயில் குழாம் – பால:3 27/3
மின் என விளக்கு என வெயில் பிழம்பு என – பால:3 39/1
கதிர் மணி அணி வெயில் கால்வ மான்_மதம் – பால:3 59/2
செழும் தோடும் பல் கலனும் வெயில் வீச மாகதர்கள் திரண்டு வாழ்த்த – பால:5 56/3
அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் – பால:6 14/2
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில்
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – பால:7 10/2,3
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் – பால:14 13/1
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில்
தழையிடை நிழல் கெட தவழும் அ தழை – பால:14 13/1,2
பத்தியால் இள வெயில் பரப்பும் பாகினும் – பால:14 16/2
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – பால:14 55/3
வெயில் நிறம் குறைய சோதி மின் நிழல் பரப்ப முன்னம் – பால:15 29/1
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் – பால:20 11/4
இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் – பால:22 11/4
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – பால:22 42/3
பந்தரின் நிழல் வீச படர் வெயில் கடிவாகும் – பால:23 26/4
வெயில் விரவிய பொன்னின் மிடை கொடி மதி தோயும் – பால:23 27/3
குண்டலம் வெயில் வீச குரவைகள் புரிவாரும் – பால:23 28/3
கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன – பால:23 33/1
நகை இள வெயில் என தொங்கல் நாற்றியே – பால:23 64/4
பத்தியின் இள வெயில் பரப்ப நீலத்தின் – அயோ:2 40/2
வெயில் முறை குல கதிரவன் முதலிய மேலோர் – அயோ:2 71/1
மின் குற்று ஒளிரும் வெயில் தீ கொடு அமைந்த வேலோய் – அயோ:4 128/4
மீன் பொலிதர வெயில் ஒதுங்க மேதியோடு – அயோ:5 3/1
அந்தியில் வெயில் ஒளி அழிய வானகம் – அயோ:5 5/1
வெயில் சுடு கோடை தன்னில் என்பு_இலா உயிரின் வேவாள் – அயோ:6 14/4
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச – அயோ:9 2/1
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் – அயோ:10 36/3
வேதனை வெயில் கதிர் தணிக்க மென் மழை – அயோ:12 30/1
மின் உயிர்க்கும் தீ வாய் வெயில் உயிர்க்கும் வெள் வேலோய் – அயோ:14 60/4
வெயில் விரி கனக குன்றத்து எழில் கெட விலகு சோதி – அயோ-மிகை:8 4/1
விலகிடு நிழலினன் வெயில் விரி அயில் வாள் – ஆரண்:2 36/1
மிடைதலின் உலகு எலாம் வெயில் இழந்தவே – ஆரண்:7 47/4
வில்லாளனை முனியா வெயில் அயில் ஆம் என விழியா – ஆரண்:7 88/2
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே – ஆரண்:10 85/4
மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் – ஆரண்:14 32/4
வெயில் சுடர் இரண்டினை மேரு மால் வரை – ஆரண்:15 11/1
அருக்கர் வெயில் பறித்து அமைத்த அரிமுகத்தின் மணி பீடத்து அமர்ந்தான்-மன்னோ – ஆரண்-மிகை:10 1/4
இலங்கு மரகத பொருப்பின் மருங்கு தவழ் இளம் கதிரின் வெயில் சூழ்ந்து என்ன – ஆரண்-மிகை:10 3/1
வெயில் உறற்கு இரங்கி மீதா விரி சிறை பந்தர் வீசி – கிட்:2 11/2
வேலை நிறைவு உற்றன வெயில் கதிர் வெதுப்பும் – கிட்:10 72/1
இயன்றன இள வெயில் ஏய்ந்த மெய்யின – கிட்:10 117/2
வெயில் இலதே குடை என வினாயினான் – கிட்:11 127/4
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை – கிட்:13 22/2
கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் – கிட்:13 23/2
மேல் முகம் நிமிர்ந்து வெயில் காலொடு விழுங்கா – கிட்:14 56/2
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் – கிட்:17 27/1
வெயில் இயல் குன்றம் கீண்டு வெடித்தலும் நடுக்கம் எய்தி – சுந்:1 11/1
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா – சுந்:2 96/4
எரி சுடர் மணியின் செம் கேழ் இள வெயில் இடைவிடாது – சுந்:2 178/1
இழைகளோடு நின்று இள வெயில் எறித்திட இரவு எனும் பெயர் வீய – சுந்:2 205/2
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – சுந்:3 74/4
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ – சுந்:3 78/3
பொன் நிற தூசு கரு வரை மருங்கில் தழுவிய புது வெயில் பொருவ – சுந்:3 80/2
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – சுந்:3 133/2
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த – சுந்:6 15/2
வெயில் கதிர் கற்றை அற்று உற வீழ்ந்தன – சுந்:6 38/3
மின் நின்ற படையும் கண்ணும் வெயில் விரிக்கின்ற மெய்யர் – சுந்:7 9/2
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் – சுந்:7 20/3
சிலை வளைத்து உலவும் தேரோன் தெறும் வெயில் தணிவு பார்த்தே – சுந்-மிகை:14 17/4
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் – யுத்1:2 88/2
மின்னை கொல்லும் வெயில் திண் எயிற்றால் – யுத்1:3 96/4
மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு – யுத்1:3 153/3
விலங்கு நாட்டத்தன் என்று உளன் வெயில் உக விழிப்பான் – யுத்1:5 43/4
வேலை வெந்து நடுங்கி வெயில் புரை – யுத்1:9 43/2
மா அணை நீல குன்றத்து இள வெயில் வளர்ந்தது என்ன – யுத்1:13 9/1
வெயில் கடந்திலாத காவல் மேருவின் மேலும் நீண்ட – யுத்1:14 14/3
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் – யுத்2:15 243/2
மெய் எலாம் மிளிர் மின் வெயில் வீசிட – யுத்2:16 70/1
வீழ்ந்த வாளன விளிவுற்ற பதாகைய வெயில் உமிழ் அயில் அம்பு – யுத்2:16 315/1
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச – யுத்2:17 5/1
வெய்யவன் அனைய கேளா வெயில் உக விழித்து வீர – யுத்2:17 60/1
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் – யுத்2:18 139/2
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் – யுத்2:18 151/2
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் – யுத்2:18 165/3
மின்னால் இயன்றது எனலாய் விளங்கு மிளிர் பூண் வயங்க வெயில் கால் – யுத்2:19 248/2
பொன் துன்னி அன்ன வெயில் வீசுகின்ற பொருள் கண்டு நின்ற புகழோன் – யுத்2:19 262/2
வெயில் படைத்து இருளை ஓட்டும் காலத்தின் விடிதலோடும் – யுத்3:21 31/3
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – யுத்3:22 115/4
வெயில் என்று உன்னாய் நின்று தளர்ந்தாய் மெலிவு எய்தி – யுத்3:22 205/3
வேய் உற்ற நெடும் கிரி மீ வெயில் ஆம் – யுத்3:27 39/3
மின் நகு பகு வாயூடு வெயில் உக நகை போய் வீங்க – யுத்3:27 79/2
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும் – யுத்3:27 118/1
வேல் ஒன்று வாங்கி விட்டான் வெயில் ஒன்று விழுவது என்ன – யுத்3:27 179/2
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் – யுத்3:28 65/3
நாள் வெயில் பரந்தது என்ன நம்பி-தன் தம்பி மார்பில் – யுத்3:28 67/2
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் – யுத்4:37 92/1
மேரு மந்தரம் புரைவது வெயில் அன்ன ஒளியது – யுத்4:37 106/2
மேக சாலங்கள் குலைவுற வெயில் கதிர் மாட்சி – யுத்4-மிகை:41 33/3
வெவ் வெயில் எறி மணி வீதி எங்கணும் – யுத்4-மிகை:41 215/3

TOP


வெயில்கள் (1)

வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் – சுந்:8 22/4

TOP


வெயில்கள்-போல் (1)

அற்ற பைம் தலை அரிந்து சென்றன அயில் கடும் கணை வெயில்கள்-போல்
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் – யுத்2:19 66/1,2

TOP


வெயில்களும் (1)

புடை பரந்தன வெயில்களும் நிலாக்களும் புரள – யுத்3:22 97/3

TOP


வெயிலன (1)

வேகரத்து வெம் கண் உமிழ் வெயிலன மலையின் – கிட்:12 10/2

TOP


வெயிலிடை (1)

வெயிலிடை தந்த விளக்கு என ஒளி இலா மெய்யாள் – சுந்:3 4/2

TOP


வெயிலின் (4)

விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர் – கிட்:10 3/3
செம்_புனல் வெயிலின் தோன்ற திசை இருள் இரிய சீறி – யுத்2:19 202/2
மார்பிடை நின்ற வாளி-வாயிடை வெயிலின் வாரும் – யுத்3:21 23/1
மீன்_குலம் குலைந்து உக வெயிலின் மண்டிலம் – யுத்3:24 94/1

TOP


வெயிலினும் (2)

வெயிலினும் மெய்யன விளம்ப கேட்டியால் – சுந்:3 39/4
வில்லினின் வலி தரல் அரிது எனலால் வெயிலினும் அனல் உமிழ் அயில் விரைவில் – யுத்3:28 25/1

TOP


வெயிலும் (7)

விடியுமேல் வெயிலும் வேம் மழையும் வேம் மின்னினோடு – பால:7 6/3
கண் குடை இன மணி வெயிலும் கான்றிட – பால:23 40/2
விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும்
கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம் – ஆரண்:1 7/2,3
வெயிலும் வெள்ளி வெண் மதியும் மேம்படா – கிட்:3 32/4
மின்னிட வெயிலும் வீச வில் இடும் எயிற்று வீரன் – சுந்:8 14/4
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் – யுத்3:25 5/2
என்னும் காலை இருளும் வெயிலும் கால் – யுத்4:40 25/1

TOP


வெயிலே (1)

வெயிலே என நீ விரிவாய் நிலவே – பால:23 6/2

TOP


வெயிலை (2)

மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த – சுந்:2 1/2
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா – யுத்2:19 246/1

TOP


வெயிலொடு (3)

விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும் – பால:23 25/3
மின் திரண்டு அனைய ஆகி வெயிலொடு நிலவு வீச – சுந்:10 12/2
பயில் விரி குருதிகள் பருகிட வெயிலொடு
அயில் விரி சுடு கணை கடவினன் அறிவின் – யுத்4:37 85/2,3

TOP


வெயிலோன் (1)

மின்-பால் இயன்றது ஒரு குன்றம் வானின் மிளிர்கின்றது என்ன வெயிலோன்
தென்-பால் எழுந்து வட-பால் நிமிர்ந்து வருகின்ற செய்கை தெரிய – யுத்2:19 247/3,4

TOP


வெரிந் (5)

வேர்த்தானை உயிர் கொண்டு மீண்டானை வெரிந் பண்டு – ஆரண்:6 95/3
வெம்பு காட்டிடை நுழை-தொறும் வெரிந் உற பாய்ந்த – ஆரண்:8 5/2
பாணியாது படர் வெரிந் பாழ்படா – கிட்:11 9/2
வெரிந் உறு முகத்தினர் விழிகள் மூன்றினர் – சுந்-மிகை:3 14/3
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன – யுத்2:16 344/2

TOP


வெரிந்நிடை (1)

விரவலர் வெரிந்நிடை விழிக்க மீண்டுளோன் – அயோ:11 97/3

TOP


வெரிநிடை (1)

வெப்பு அணை குத்தினாலும் வெரிநிடை போய அன்றே – யுத்4:37 212/4

TOP


வெரிநில் (2)

விரி மணி தார்கள் பூண்ட வேசரி வெரிநில் தோன்றும் – பால:14 64/1
வேல் தலை மானுடர் வெரிநில் காண்பெனால் – யுத்2:18 5/4

TOP


வெரிநின் (4)

உரம் உறு வன முலை வெரிநின் மூன்று உளார் – சுந்-மிகை:3 12/3
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் – யுத்1:2 83/1
கூர்மத்தின் வெரிநின் வைத்து வானவர் அமுதம் கொண்ட – யுத்2:18 213/1
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – யுத்4:37 204/2

TOP


வெரிநினும் (1)

வென்றி வெம் புரவியின் வெரிநினும் விரவார் – சுந்:8 34/1

TOP


வெரிநுற (1)

குரம் குடைந்தன வெரிநுற கொடி நெடும் கொற்ற – யுத்2:16 217/2

TOP


வெரிநை (1)

ஒடித்தனன் வெரிநை வீழ்ந்தார் ஒளி வளை மகளிர் எல்லாம் – பால-மிகை:8 5/4

TOP


வெரிம் (2)

மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை – சுந்:1 6/2
விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க – சுந்:9 8/1

TOP


வெரீஇ (6)

வாய் வெரீஇ அலமரும் மறுக்கம் நீங்கினார் – ஆரண்:3 5/2
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர் – கிட்:15 40/2
மீன் நெருங்குறும் வெள்ளம் வெரீஇ பல – கிட்:15 49/3
மலர் கரும் குழல் சோர்ந்து வாய் வெரீஇ சில மாற்றங்கள் பறைகின்றாள் – சுந்:2 200/3
வாய் வெரீஇ நின்ற வென்றி வானர வீரர்-மன்னோ – சுந்:14 3/2
விழுங்கியது இருள் இவன் மெய்யினால் வெரீஇ
புழுங்கும் நம் பெரும் படை இரியல்போகின்றது – யுத்2:16 107/2,3

TOP


வெரு (10)

வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் – பால:8 24/3
வெரு கொள உலகையும் விண்ணுளோரையும் – பால-மிகை:7 16/1
வெய்தின் நின்ற குரங்கும் வெரு கொளா – கிட்:11 36/4
இடியும் மா கடல் முழக்கமும் வெரு கொள இசைக்கும் – கிட்:12 9/1
வெரு கொள செய்வது ஐயா என இவை விளம்பலுற்றாள் – சுந்-மிகை:3 18/4
வெரு கொள தோன்றுவான் கொண்ட வேடமோ – யுத்2:16 108/2
வில் கொண்டான் இவனே என்னா வெரு கொண்டார் முனிவர் எல்லாம் – யுத்2:19 116/4
வெரு கொள விசும்பிடை வெய்ய மாயையின் – யுத்2-மிகை:16 21/2
மான்_குலம் வெரு கொள மயங்கி மண்டி வான் – யுத்3:24 94/3
வெரு கொள் வானர சேனை மேல் தான் செல்வான் விரும்பி – யுத்4-மிகை:32 1/3

TOP


வெருக்கொடு (1)

சேடனும் வெருக்கொடு சிர தொகை நெளித்தான் – ஆரண்:10 46/2

TOP


வெருக்கொண்டு (1)

வெருக்கொண்டு ஓடிட வெம் பட காவலர் – யுத்2:15 62/2

TOP


வெருக்கொள (2)

சூலியும் வெருக்கொள தேரில் தோன்றுவான் – யுத்3:20 35/3
வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி – யுத்3:22 164/4

TOP


வெருட்டி (1)

வெருட்டி எழும் கண பணப்பை வியாளம் எலாம் கத்துரு ஆம் மின்னும் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 4/1

TOP


வெருண்டார் (1)

வெருண்டார் சிந்தை வியந்து விம்முவார் – கிட்:16 51/4

TOP


வெருண்டு (1)

வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால் – அயோ:1 31/3

TOP


வெருவ (3)

வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – ஆரண்:8 19/4
வேலை நீர் கடைந்த மேல்_நாள் உலகு எலாம் வெருவ வந்த – யுத்1:9 85/3
விசும்பு பாழ்பட வந்தது மந்தரம் வெருவ – யுத்4:37 107/4

TOP


வெருவந்து (1)

மின் குலாம் எயிற்றர் ஆகி வெருவந்து வெற்பில் நின்ற – யுத்1:9 31/1

TOP


வெருவர (5)

வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் – பால:6 11/2
வெருவர திசைகள் பேர வெம் கனல் பொங்க மேன்மேல் – பால:24 29/2
வெருவர செய்வன காண்டி வீர நீ – அயோ:14 31/4
வெருவர செய்துள வெய்யவன் புயம் – கிட்:6 13/2
வெருவர முழங்குகின்ற மேகமே மின்னுகின்றாய் – கிட்:10 60/2

TOP


வெருவரு (5)

வெருவரு தோற்றத்தள் மேனி மானுமே – பால:7 22/4
வெருவரு தாடகை பயந்த வீரர்கள் – பால:8 41/2
வெருவரு திண் திறலார்கள் வில் ஏந்திம் எனில் செம்பொன் – பால:12 24/2
வெருவரு முழக்கும் ஈசன் வில் இறும் ஒலியும் என்ன – சுந்:7 1/2
வெருவரு தோற்றத்தர் விகட வேடத்தர் – சுந்-மிகை:3 11/3

TOP


வெருவரும் (6)

கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் – பால:3 11/2
வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள் – அயோ:4 148/2
வெருவரும் தகைவு இலர் விழுவர் நின்று எழுவரால் – கிட்:5 8/3
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு – யுத்1:3 148/3
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை – யுத்2:18 264/2
வெருவரும் முழக்கு என வேழம் ஆர்த்து எழ – யுத்4-மிகை:41 221/3

TOP


வெருவல் (7)

வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல்
தவ்விட தனி அருளு தாழ் சடை கடவுள் என – கிட்:2 3/2,3
விழுதல் விம்முதல் மெய் உற வெதும்புதல் வெருவல்
எழுதல் ஏங்குதல் இரங்குதல் இராமனை எண்ணி – சுந்:3 5/1,2
வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் – யுத்2:16 36/4
வினைகளை கற்பின் வென்ற விளக்கினை வெருவல் காண்பான் – யுத்2:17 4/4
வீய்ந்துறும் விரிஞ்சன் முன்னா உயிர் எலாம் வெருவல் அன்னை – யுத்3:23 26/3
மெலிகுவது அன்றி உண்டோ விண்ணவர் வெருவல் கண்டால் – யுத்3:31 53/4
நின்று காண்குதிர் இறை பொழுது இங்கு நீர் வெருவல்
இன்று இராகவன் பகழி மற்று இராக்கத புணரி – யுத்3-மிகை:31 4/1,2

TOP


வெருவலம் (1)

வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் – ஆரண்:12 51/2

TOP


வெருவலன் (1)

தீயினும் எரியும் நெஞ்சன் வெருவலன் தெரிய நோக்கி – யுத்3:24 5/3

TOP


வெருவலுற்ற (1)

உணங்குவார் உயிர்ப்பார் உள்ளம் உருகுவார் வெருவலுற்ற
கணம் குழை மகளிர் ஈண்டி இரைத்தவர் கடைக்கண் என்னும் – யுத்3:28 16/2,3

TOP


வெருவலுற்றன (2)

வெருவலுற்றன வெம் கதிர் மீண்டன – பால-மிகை:11 50/2
வெருவலுற்றன சில விம்மலுற்றன – யுத்2:15 124/3

TOP


வெருவலுற்றார் (2)

வில் தொழில் என்னே என்னா தேவரும் வெருவலுற்றார் – யுத்2:18 197/4
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப – யுத்4:33 2/2

TOP


வெருவலென் (1)

வில் இனம் உளென் ஒன்றும் வெருவலென் ஒருபோதும் – அயோ:8 38/3

TOP


வெருவலை (1)

வெருவலை நின்றனை வேறு என் யான் இனி – ஆரண்:12 13/3

TOP


வெருவலொடு (1)

வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் – யுத்3:28 20/2

TOP


வெருவலோடும் (1)

மெய் உற தழீஇய மெல்லென் பிடியொடும் வெருவலோடும்
கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை – சுந்:1 5/3,4

TOP


வெருவன்-மின் (2)

வேர் அறுப்பென் வெருவன்-மின் நீர் என்றான் – ஆரண்:3 22/4
வினையம் நீங்கிய மனித்தரை வெருவன்-மின் என்னா – ஆரண்:8 1/2

TOP


வெருவா (1)

அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா
மக்கள் குரல் என்று அயர்வென் மனம் நொந்து அவண் வந்தனெனால் – அயோ:4 75/3,4

TOP


வெருவாதிருந்தோம் (1)

வெருவாதிருந்தோம் நீ இடையே துன்பம் விளைக்க மெலிகின்றோம் – யுத்3:22 224/2

TOP


வெருவாது (1)

வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய் – கிட்:1 29/3

TOP


வெருவி (29)

வெருவி மால் வரை சூல் மழை மின்னுமே – பால:2 31/4
வஞ்சனை அரக்கரை வெருவி மா தவர் – பால:8 39/3
வரம் தரு முனிவன் எய்த வருதலும் வெருவி மாயா – பால:9 20/2
பெற்ற ஏறு அன்ன புள்ளின் பேதையர் வெருவி நீங்க – பால:14 58/2
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட – பால:19 20/1
வெருவி ஓடின கண்ணன் வாழ் வெண்ணெய் மேவாரின் – பால-மிகை:9 15/4
மலங்கினர் இரண்டு பாலும் மறுகினர் வெருவி நோக்க – அயோ:13 55/2
கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் – அயோ:13 55/4
விடம் கொள் நோக்கி நின் இடையினை மின் என வெருவி
படம் கொள் நாகங்கள் முழை புக பதைப்பன பாராய் – அயோ-மிகை:10 2/1,2
வெருவி போய் சிசிரம் நீக்கி வேனில் வந்து இறுத்தது அன்றே – ஆரண்:10 99/4
மிதித்தது மெல்லமெல்ல வெறித்தது வெருவி மீதில் – ஆரண்:11 70/1
புரண்டு பாம்பு இடை வர வெருவி புக்கு உறை – ஆரண்:15 14/1
செய்வது ஓர்கிலன் அனையர் தெவ்வர் ஆம் என வெருவி
உய்தும் நாம் என விரைவின் ஓடினான் மலை முழையின் – கிட்:2 1/3,4
வெருவி சாய்ந்தனர் விண்ணவர் வேறு என்னை விளம்பல் – கிட்:7 59/1
வானரங்கள் வெருவி மலை ஒரீஇ – கிட்:11 39/1
நெருக்குற வெருவி இந்த நெடும் குவட்டு இருத்தான்-தன்-பால் – கிட்-மிகை:2 4/3
விரிந்த கோள் அரிகளும் வெருவி நீங்கின – கிட்-மிகை:14 3/2
வெருவி ஓடும் அரக்கர்-தம் வெம் பதி – சுந்:2 155/2
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி
போயின உயிரளாம் என நடுங்கி பொறி வரி எறுழ் வலி புகை கண் – சுந்:3 94/2,3
கதறின வெருவி உள்ளம் கலங்கின விலங்கு கண்கள் – சுந்:6 42/1
விக்காநின்றார் விளம்பல் ஆற்றார் வெருவி விம்முவார் – சுந்:8 50/2
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – சுந்:10 17/1
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி
இருளும் வெம் கடல் விழுந்தன எழுந்தில பறவை – சுந்:13 31/1,2
வீடினார் அ வயின் வெருவி விண்ணவர்கள் தாம் – சுந்-மிகை:10 12/3
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம் – யுத்1:2 62/3
விட்டனை மாதை என்ற போதினும் வெருவி வேந்தன் – யுத்1:9 67/1
ஒடுங்கி உள்ளுயிர் சோர்ந்து உடல் பதைத்து உளம் வெருவி
அடங்கும் இன்று நம் வாழ்வு என அயர்ந்து ஒரு படியாய் – யுத்1-மிகை:3 8/2,3
வீச நீர் விரும்புகின்றீர் அதற்கு நாம் வெருவி சால – யுத்3:27 74/3
எ திறங்களும் இடி உரும் எறிந்திட வெருவி
சித்திரம் பெற அடங்கிய கவி பெரும் சேனை – யுத்4-மிகை:37 14/2,3

TOP


வெருவிட (2)

மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர் – ஆரண்:7 81/2
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் – சுந்:7 20/3

TOP


வெருவிய (1)

முழக்கும் இன் இசை வெருவிய மோட்டு இள மூரி – பால:9 11/3

TOP


வெருவிற்று (1)

வேர் என கிடந்த நாகம் இடி என வெருவிற்று அன்றே – பால:13 35/4

TOP


வெருவின (1)

வெய்ய வாய் மகரம் பற்ற வெருவின விளிப்ப மேல்_நாள் – யுத்1:8 16/2

TOP


வெருவினர் (2)

வெருவினர் விண்ணவர் வேந்தன் வேண்டலால் – பால:5 48/3
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் – யுத்3:28 20/1

TOP


வெருவினான் (1)

உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் – சுந்:6 40/4

TOP


வெருவினென் (1)

வெருவினென் எய்திடாமல் விலக்குதி வீர என்றாள் – ஆரண்:6 56/4

TOP


வெருவு (2)

வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர் – பால:24 8/3
வெருவு உற விரிந்து உயர் விலங்கல் ஆகத்தை – சுந்:4 46/2

TOP


வெருவுகின்றன (1)

வெறிப்பு உறு நோக்கின வெருவுகின்றன
பறிப்பு_அரு வலையிடை பட்ட பான்மைய – ஆரண்:15 2/3,4

TOP


வெருவுகின்றார் (1)

மேக்கு உயர் சீயம்-தன்னை கண்டனர் வெருவுகின்றார் – யுத்1:3 155/4

TOP


வெருவுகின்றான் (1)

பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான்
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் – ஆரண்:11 1/2,3

TOP


வெருவுதி (1)

வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் – யுத்2:16 36/4

TOP


வெருவும் (4)

வெருவும் ஆலமும் பிறையும் வெள் விடையவற்கு அளித்து – பால-மிகை:9 24/1
சூரியன் வெருவும் ஓர் சுரத்தை நண்ணினார் – கிட்:14 19/4
பாலமே தரித்தவன் வெருவும் பான்மையார் – சுந்-மிகை:3 13/4
கொள்ள வாய் வெருவும் கொடும் கூற்று அனா – யுத்1:9 56/4

TOP


வெருவுவ (1)

வெருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மலோடு – ஆரண்:15 3/3

TOP


வெருவுவென் (1)

வெருவுவென் நங்கை என்றான் மீட்டு அவள் இனைய சொன்னாள் – ஆரண்:6 46/4

TOP


வெருவுற்றது (1)

மீ பாவிய இமையோர்_குலம் வெருவுற்றது இப்பொழுதே – யுத்3:27 150/3

TOP


வெருவுற்று (1)

விழுந்த வெம் படை தூடணன் சிரம் என வெருவுற்று
அழிந்த சிந்தையர் திசை திசை ஓடினர் அரக்கர் – ஆரண்-மிகை:8 2/1,2

TOP


வெருவுற (5)

கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் – ஆரண்:7 95/4
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன் – ஆரண்:10 166/2
விளைத்த வெம் சினத்து அரி_இனம் வெருவுற விரிந்த – கிட்:12 11/3
சேடனும் வெருவுற உரும் உறழ் திண் தெறு கணை முறை முறை சிதறினனால் – யுத்3:28 21/4
மின் தெரிந்து என்ன நக்கு வெருவுற உரப்பி பேழ் வாய் – யுத்3-மிகை:26 2/2

TOP


வெருவுறும் (2)

வேலை ஞாலம் வெருவுறும் ஆர்ப்பினார் – ஆரண்:7 11/3
வெய்தின் நீ வருதல் நோக்கி வெருவுறும் சேனை வீர – கிட்:11 49/1

TOP


வெருளும் (2)

வெருளும் நோய் விட கண்ணின் விழுங்கலால் – பால:11 5/2
வெருளும் வெம் புகை படலையின் மேற்செல வெருவி – சுந்:13 31/1

TOP


வெல் (5)

வெல் வகை குமரன் நின்ற வேலையின் வேலை சார்ந்தான் – ஆரண்:13 138/2
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் – யுத்2:19 70/1
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் – யுத்3:22 90/4
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – யுத்4:37 142/3
விளை தரு புனலை நோக்கி வியந்து உடன் இருப்ப வெல் போர் – யுத்4-மிகை:41 134/3

TOP


வெல்க (6)

வெல்லினும் வெல்க போர் விளிந்து வீடுக – சுந்:4 18/2
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க – யுத்3:30 48/3
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க
முதுமொழி பதம் சொல்லினென் என்று உரை முடித்தான் – யுத்3:30 48/3,4
அனைவரும் தோற்க அண்ணல் வெல்க என்று ஆசி சொன்னார் – யுத்3:31 72/4
கொற்ற வில்லி வெல்க வஞ்ச மாயர் வீசு குவலயத்து – யுத்3-மிகை:31 12/2
விழுக போர் அரக்கன் வெல்க வேந்தர்க்கு வேந்தன் விம்மி – யுத்4:37 2/2

TOP


வெல்குதும் (1)

என்று இ கடல் வெல்குதும் யாம் எனலும் – யுத்3:27 27/4

TOP


வெல்குவர் (2)

கொச்சை மானுடர் வெல்குவர் என்றனை குறித்தது – யுத்1:2 101/3
வென்றவர் தோற்பர் தோற்றோர் வெல்குவர் எவர்க்கும் மேலாய் – யுத்2:16 37/1

TOP


வெல்குவேன் (1)

வென்றவள் துணைவனை இன்று வெல்குவேன்
என்றது போல வந்து எழுந்தது இந்துவே – யுத்1:5 5/3,4

TOP


வெல்ல (15)

ஆனவன் உரைக்க நக்க அரக்கர்_கோன் அவரை வெல்ல
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ – ஆரண்:11 37/1,2
வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ – ஆரண்:12 15/4
மதி வலியால் விதி வெல்ல வல்லமோ – ஆரண்:13 106/4
மீட்டான் என்னும் பேர் இசை கொள்ளான் செரு வெல்ல
மாட்டான் மாண்டான் என்றலின் மேலும் வசை உண்டோ – ஆரண்:15 32/3,4
உன்னை வெல்ல உலகு ஒரு மூன்றினும் – கிட்:11 7/3
வீர வில்லின் நெடு மானம் வெல்ல நாளும் மெலிவானுக்கு – யுத்1:1 7/2
விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல
பட்டிடுதுமேல் அதுவும் நன்று பழி அன்றால் – யுத்1:2 53/3,4
கண்ணுறு கலவியில் வெல்ல கண்டவன் – யுத்1:4 31/2
ஏற்றன என்னினும் வெல்ல ஏற்றுளேம் – யுத்1:4 65/2
சொல் உண்டே இவனை வெல்ல தோற்றும் ஓர் கூற்றம் உண்டோ – யுத்1:14 16/2
மற்று இவன்-தன்னை வெல்ல வல்லனோ வள்ளல் தம்பி – யுத்2:18 197/2
பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி – யுத்2:18 230/2
சிலையினால் அரியை வெல்ல காண்பது ஓர் தவம் முன் செய்தேன் – யுத்3:29 47/2
ஒருவரே வல்லர் ஓர் உலகத்தினை வெல்ல
இருவர் வேண்டுவர் ஏழ் உலகத்தையும் இறுக்க – யுத்3:31 12/1,2
என்னை வெல்ல மனித்தன் என்று எண்ணுவான் – யுத்4:37 22/4

TOP


வெல்லப்பட்டார் (1)

வெம் சின அரக்கர் ஐவர் ஒருவனே வெல்லப்பட்டார்
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் – சுந்:9 63/3,4

TOP


வெல்லல் (2)

வினை எலாம் செய்து வெல்லல் ஆம் தன்மையன் அல்லன் – ஆரண்:7 72/3
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய – யுத்3:22 131/1

TOP


வெல்லல்-பாலனோ (1)

வெம் சின அரக்கனால் வெல்லல்-பாலனோ
வஞ்சனை இழைத்தனன் கள்ள மாயையால் – ஆரண்:13 55/3,4

TOP


வெல்லலாம் (5)

வெல்லலாம் அவர் இயற்றும் வினை எல்லாம் கடக்கலாம் மேல் வாய் நீங்கி – ஆரண்:6 130/2
வெல்லலாம் தரத்தனும் அல்லன் மேலை நாள் – சுந்:12 56/2
வெல்லலாம் இராமனால் பிறரும் வெல்வரோ – சுந்:12 56/4
வெல்லலாம் பின்னர் என்று இடை விலக்கினான் – யுத்1:4 94/4
வெல்லலாம் என்பது சீதை மேனியை – யுத்2:16 76/3

TOP


வெல்லவும் (3)

வெல்லவும் வல்லீர் மீளவும் வல்லீர் மிடல் உண்டே – கிட்:17 11/3
வெல்லவும் அரிது நாசம் இவள்-தனால் விளைந்தது என்னா – யுத்3:26 60/3
வெல்லவும் தரையின் வீழ்வுற்று உணர்ந்திலென் விரைந்து போனான் – யுத்3:26 85/3

TOP


வெல்லற்கு (1)

வெற்றிதான் இரண்டும் தந்தீர் விரைவது வெல்லற்கு ஒல்லா – யுத்3:27 84/2

TOP


வெல்லா (2)

வெல்லா உலகு இல்லவர் மெய் வலியார் – யுத்3:31 194/2
இவை அனைத்தும் இவனை வெல்லா எனா – யுத்4:37 189/3

TOP


வெல்லாது (2)

இன்னலுற்று அயரல் வெல்லாது அறத்தினை பாவம் என்றான் – யுத்2:19 233/4
அறத்தினை பாவம் வெல்லாது என்னும் அது அறிந்து ஞான – யுத்3:27 176/1

TOP


வெல்லார் (1)

என்றலும் இறைஞ்சி யாகம் முடியுமேல் யாரும் வெல்லார்
வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும் – யுத்3:27 2/1,2

TOP


வெல்லான் (1)

வெல்லான் நசையால் விசையால் விடு நாள் – ஆரண்:2 13/1

TOP


வெல்லின் (1)

என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா – யுத்2:18 189/3

TOP


வெல்லினும் (3)

வெல்லினும் வெல்க போர் விளிந்து வீடுக – சுந்:4 18/2
வெல்லினும் தோற்றேன் யானே அல்லெனோ விளிந்திலாதேன் – யுத்1:12 36/4
வஞ்சம் உறு பொய் கருமம் வெல்லினும் இராமனை இ வஞ்சர் கடவார் – யுத்3:31 151/4

TOP


வெல்லு (1)

கரம் ஒடிந்து சிந்தினார்கள் சிலவர் கல்லை வெல்லு மா – யுத்3-மிகை:31 14/2

TOP


வெல்லுதல் (1)

ஒன்றே இனி வெல்லுதல் தோற்றல் அடுப்பது உள்ளது – சுந்:11 24/3

TOP


வெல்லுதி (1)

வருந்தேன் நீயே வெல்லுதி என்னும் வலி கொண்டேன் – யுத்3:22 213/3

TOP


வெல்லுதும் (1)

வெல்லுதும் என்றிரேல் மேல் செல்வீர் இனி – யுத்2:18 6/2

TOP


வெல்லும் (19)

வெல்லும் வெல்லும் என்ன மதர்க்கும் விழி கொண்டாள் – பால:10 32/2
வெல்லும் வெல்லும் என்ன மதர்க்கும் விழி கொண்டாள் – பால:10 32/2
நேர் ஒடுங்கல் இல் பகையினை நீதியால் வெல்லும்
சோர்வு இடம்பெறா உணர்வினன் சூழ்ச்சியே போல – பால:15 2/1,2
அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ – அயோ:1 18/4
வெல்லும் வெண் நகையாய் விளைவு உன்னுவாய் – அயோ:4 226/2
வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ – ஆரண்:13 12/4
வெவ் வலி வீர நின்னால் வெல்லும் என்று ஏமுற்று உய்வார் – ஆரண்:13 121/3
மறிந்து உருள போர் வாலியை வெல்லும் மதி வல்லீர் – கிட்:17 13/2
அன்னதே முடிந்தது ஐய அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் – சுந்:2 93/1
வெல்லும் ஆற்றலும் ஒரு முறை பெற இலை விண்ணை – யுத்1:2 104/2
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி – யுத்1:2 107/4
வெல்லும் அத்தனை அல்லது தோற்றிலா விறலோன் – யுத்2:15 247/4
வெல்லும் தரம் இல்லாமையும் அறிந்தான் அகம் மெலிந்தான் – யுத்3:27 127/4
அத்தனை அறத்தை வெல்லும் பாவம் என்று அறிந்தது உண்டோ – யுத்3:31 49/2
வீரர்க்கும் வீர நின்னை பிரிகலன் வெல்லும் என்பேன் – யுத்3:31 65/4
நம்முள் ஈண்டு ஒருவனை வெல்லும் நன்கு எனின் – யுத்3:31 185/1
விடவும் ஆற்றவும் வல்லனேல் யாரையும் வெல்லும்
தடவும் ஆற்றலை கூற்றையும் தமையனை போல – யுத்4:32 22/2,3
அருமை என் இராமற்கு அம்மா அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் – யுத்4:32 44/3
அரிந்தமன் வெல்லும் என்றற்கு ஐயுறவு இல் என்று அஞ்சார் – யுத்4:37 4/2

TOP


வெல்லும்படி (1)

வெல்லும்படி நும்மை விளம்பும் என – யுத்2:18 70/3

TOP


வெல்லுமா (2)

வெல்லுமா நினைக்கின்ற வேல் அரக்கன் வேரோடும் – யுத்2:16 351/1
வினையம் என் இனி யாது-கொல் வெல்லுமா
நினைவென் என்ன நிசாசரன் மேனியை – யுத்4:37 166/2,3

TOP


வெல்லுமால் (2)

வினை பெரும் சூழ்ச்சியின் பொருது வெல்லுமால் – கிட்:10 97/4
வெம் முனை இராவணன் தனையும் வெல்லுமால்
இம்மென உடன் எடுத்து எழுந்து சேறுமோ – யுத்3:31 185/2,3

TOP


வெல்லுமாறு (1)

எண்ணினை செய்வினை என்னை வெல்லுமாறு
உன்னினை அரசின் மேல் ஆசை ஊன்றினை – யுத்1:4 6/2,3

TOP


வெல்லுமோ (3)

மீள_அரும் தருமம் தன்னை வெல்லுமோ பாவம் என்றாள் – ஆரண்:12 57/4
வெல்லுமோ தீவினை அறத்தை மெய்ம்மையால் – சுந்:3 72/4
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ
நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வரு துணை தரிக்கிலை நலித்தியேல் – யுத்2:19 79/2,3

TOP


வெல்லுவாரே (1)

நராபதி ஆகி பின்னும் நமனையும் வெல்லுவாரே – யுத்4-மிகை:42 75/4

TOP


வெல்லோம் (2)

வெல்லோம் வெல்லோம் என்றனன் வன்னி மிடலோரும் – யுத்3:31 186/3
வெல்லோம் வெல்லோம் என்றனன் வன்னி மிடலோரும் – யுத்3:31 186/3

TOP


வெல்வது (8)

நொய்தின் வெல்வது அரிதோ என்னா முறுவல் உக நக்கான் – சுந்:8 45/2
எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் – சுந்:11 16/4
வெல்வது விரும்பினும் வினையம் வேண்டினும் – யுத்1:2 37/2
வினை திறம் எவர்க்கும் அது வெல்வது அரிது அன்றே – யுத்1-மிகை:2 19/4
கோனே எனை வெல்வது ஓர் கொள்கையதோ – யுத்3:21 5/4
நீசன் போர் வெல்வது உண்டோ என்றனன் நெறியில் நின்றான் – யுத்3:24 8/4
வெல்வது ஏதும் இலாமையின் வெண் பலை – யுத்3:31 128/3
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா – யுத்4:32 21/3

TOP


வெல்வதும் (2)

வெல்வதும் பாவமோ வேதம் பொய்க்குமோ – ஆரண்:13 46/3
வெல்வதும் தோற்றல்-தானும் விளையாட்டின் விளைந்த மேல்_நாள் – சுந்:3 138/4

TOP


வெல்வதே (1)

நல்லவன் தோற்பதே நரகன் வெல்வதே
வெல்வதும் பாவமோ வேதம் பொய்க்குமோ – ஆரண்:13 46/2,3

TOP


வெல்வர் (3)

மீன் என மிளிரும் கண்ணாய் வேரற வெல்வர் என்னின் – ஆரண்:12 55/2
வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய – யுத்1:2 91/3
ஏவர் வெல்வர் என்று எண்ணலர் ஏங்குவார் – யுத்4:37 37/2

TOP


வெல்வரோ (3)

வீறு சேர் முலை மாதரை வெல்வரோ – பால:17 36/4
வெல்லலாம் இராமனால் பிறரும் வெல்வரோ – சுந்:12 56/4
நோயும் நின் முனியும் அல்லால் வெல்வரோ நுவலல்-பாலார் – யுத்4:37 210/4

TOP


வெல்வன் (1)

ஏகுமேல் வெல்வன் என்பது இராவணற்கு இளவல் சொன்னான் – யுத்2:19 180/4

TOP


வெல்வாய் (3)

வெல்வாய் நீயேல் வேறி என தன் விழி-தோறும் – சுந்:2 85/2
வெல்வாய் வெல்வாய் என்றனர் வானோர் மெலிகின்றார் – யுத்4:37 128/4
வெல்வாய் வெல்வாய் என்றனர் வானோர் மெலிகின்றார் – யுத்4:37 128/4

TOP


வெல்வார் (4)

இருவரது உணர்வும் ஒன்றே என்ற போது யாவர் வெல்வார் – பால:19 58/4
எ வலி கொண்டு வெல்வார் இராவணன் செயலை என்றான் – ஆரண்:13 121/4
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார்
ஆனவரும் மானுடர் நம் ஆண்மை அழகு அன்றோ – யுத்1:2 63/3,4
ஆலியின் மொக்குள் அன்ன அரக்கரோ அமரின் வெல்வார்
சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் – யுத்3:26 7/3,4

TOP


வெல்வான் (3)

நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே – ஆரண்:10 78/4
அண்ணல் அவை முற்றும் அற விட்டு வினை வெல்வான்
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கிட்:14 62/3,4
வெல்வான் நம் கோன் தின்னு-மின் வம் என்பவர் மெய்யும் – சுந்-மிகை:3 24/2

TOP


வெல்வானும் (1)

வெல்வானும் இவன் அடல் விண்டு என – யுத்2:18 84/2

TOP


வெல்விக்க (1)

வெல்விக்க வந்து நின்னை மீட்பிக்க அன்று வெய்தின் – யுத்3:26 48/3

TOP


வெல்விக்கை (1)

வெல்விக்கை அரிது என்று எண்ணி வினையத்தால் எம்மை எல்லாம் – யுத்1:9 29/3

TOP


வெல்வித்தான் (1)

வெல்வித்தான் மகனை என்று பகர்வரோ விளைவிற்கு எல்லாம் – யுத்2:19 210/2

TOP


வெல்வித்தும் (1)

வெல்வித்தும் வாழும் வாழ்வின் வெறுமையே விழுமிது அன்றோ – யுத்3:27 168/4

TOP


வெல்வென் (2)

வெல்வென் மானிடர் இருவரை என சினம் வீங்க – யுத்2:15 196/2
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – யுத்2:19 77/4

TOP


வெல (2)

நஞ்சங்களை வெல ஆகிய நயனங்களை உடையான் – அயோ:7 3/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத – யுத்1:2 95/2

TOP


வெலப்படாய் (1)

எ கோடியாராலும் வெலப்படாய் என கொடுத்த வரமும் ஏனை – யுத்4:37 197/2

TOP


வெலப்படான் (1)

வில்லினால் இவன் வெலப்படான் என சினம் வீங்க – யுத்2:15 205/1

TOP


வெலற்கு (10)

வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் – பால:3 10/3
எத்தானும் வெலற்கு அரியான் மனுகுலத்தே வந்து உதித்தோன் இலங்கும் மோலி – பால:5 33/3
தான் தனக்கு வெலற்கு அரிய தானவரை தலை துமித்து என் – பால:12 5/1
என்னையும் வெலற்கு அரிது இவனுக்கு ஈண்டு இவன் – சுந்:12 57/1
தன்னையும் வெலற்கு அரிது எனக்கு தாக்கினால் – சுந்:12 57/2
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் – யுத்1:5 40/3
விதி காயினும் வீரம் வெலற்கு அரியான் – யுத்2:18 7/3
உம்பர்க்கும் வெலற்கு அரியார் உரவோர் – யுத்2:18 16/4
பொன்றுதல் இல்லா என்னை போர் வெலற்கு எளிதோ காலம் – யுத்2-மிகை:16 1/3
வில் உண்டாகின் வெலற்கு அரிது ஆம் எனா – யுத்4:37 184/3

TOP


வெலற்கு_அரு (2)

வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் – பால:3 10/3
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் – யுத்1:5 40/3

TOP


வெலும் (1)

இந்திரனை அன்றி உலகு ஏழும் வெலும் என்றான் – சுந்-மிகை:11 25/4

TOP


வெவ் (82)

வெவ் அரம் தின்று அயில் படைக்கும் சுடர் வேலோன் அடி இறைஞ்சி வேந்தர் வேந்தன் – பால:5 63/2
மூண்டு எழு பெரும் பழி முடிக்கும் வெவ் வினை – அயோ:2 51/3
வெவ் விடம் அனையவள் விளம்ப வேல்_கணாள் – அயோ:2 53/1
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா – அயோ:4 34/4
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் – அயோ:13 44/4
வெவ் அரம் பொருத வேல் அரசை வேர் அறுத்து – அயோ-மிகை:11 3/3
வெவ் உரு அமைந்தோன் தங்கை என்றது மெய்ம்மை ஆயின் – ஆரண்:6 33/3
வெவ் இலை வேல் இராவணனாம் விண் உலகம் முதல் ஆக – ஆரண்:6 109/3
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன வெவ் வாய் – ஆரண்:9 11/1
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன் வெவ் வாய் – ஆரண்:9 11/3
வெவ் உலை உற்ற வேலை வாளினை வென்ற கண்ணாள் – ஆரண்:10 72/3
வெவ் வழித்து எனினும் திங்கள் விமானத்தின் மேலது என்றார் – ஆரண்:10 112/4
வெவ் வழி வருந்தினிர் விளைந்த மூப்பினிர் – ஆரண்:12 40/2
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் – ஆரண்:13 41/2
வெவ் வலி வீர நின்னால் வெல்லும் என்று ஏமுற்று உய்வார் – ஆரண்:13 121/3
வெவ் வழி பொழியும் கண்ணீர் விலக்கினன் விளிந்த தாதை – ஆரண்:13 133/3
வெவ் விடை-போல் இள வீரனை வீர – ஆரண்:14 38/2
வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா – ஆரண்:15 16/1
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல் – கிட்:2 3/2
வெவ் வழி இராவணன் கொணர மேலை_நாள் – கிட்:6 2/2
வெவ் வினை வந்து என வருவர் மீள்வரால் – கிட்:6 31/3
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று – கிட்:7 10/2
வெவ் வாய் எயிற்றால் மிடல் வீரர் கடிப்ப மீ சென்று – கிட்:7 53/1
வெவ் ஆறு அம் என குளிர்ந்து வெயில் இயங்கா வகை இலங்கும் விரி பூம் சோலை – கிட்:13 22/2
வெவ் விழைவு இல் சிந்தை நெடு மாருதி விரித்தான் – கிட்:14 53/4
வெவ் உயிரா உயிர் பதைப்ப விம்மினான் – கிட்:16 33/3
இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் – கிட்:17 17/4
வெவ் வழி இருள் தர மிதித்து மீச்செல்வார் – சுந்:2 45/4
வெவ் வழி அரக்கர் ஊர் மேவல் மேயினான் – சுந்:2 59/4
வெவ் வள அரக்கனை மன கொள வியந்தான் – சுந்:2 62/4
கள்ள வினை வெவ் வலி அரக்கர் இரு கையும் – சுந்:2 66/2
வெவ் அமர் தொடங்கிடின் எனாய் விளையும் என்றான் – சுந்:2 70/4
விழைந்த வெவ் வினை வேர் அற வீசினான் – சுந்:2 167/4
அளந்த பாடல் வெவ் அரவு தம் செவி புக அலமரலுறுகின்றார் – சுந்:2 190/4
வெவ் விராதனை மேவு_அரும் தீவினை – சுந்:3 29/1
வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் – சுந்:3 54/2
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் – சுந்:3 55/4
வெவ் விடத்தை அமிழ்து என வேண்டுவான் – சுந்:3 97/4
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன் – சுந்:4 83/3
வெவ் வழி பூதம் ஓர் ஐந்தின் மேலதோ – சுந்:4 100/2
விட்டாய்-என்றிடின் வெவ் அம்பால் – சுந்:5 47/2
வீட்டியது அரக்கரை என்னும் வெவ் உரை – சுந்:7 60/3
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க – சுந்:8 19/3
வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான் – சுந்:11 1/2
வெவ் இலை அயில் வேல் உந்தை வெம்மையை கருதி ஆவி – சுந்:11 21/1
வெவ் உரை நீங்கினாள் நிலை விளம்புவாம் – சுந்:12 28/4
வெவ் வழி ஆசனத்து இனிது மேவினான் – யுத்1:2 5/4
ஆர்ப்பு ஒலி முழக்கின் வெவ் வாய் வள் உகிர் பாரம் ஆன்ற – யுத்1:3 149/1
வெவ் வழி விலங்கி நல் நெறியை மேவினான் – யுத்1:5 14/4
வெவ் வலி வேறு வாங்கி விரிஞ்சனே விதித்த மேல் நாள் – யுத்1:9 74/2
வடி மணி வயிர வெவ் வாள் சிவன்-வயின் வாங்கி கொண்டான் – யுத்1:12 47/2
ஆலும் வெவ் வலி அவுணர் கோன் அரும் தவ பெருமை – யுத்1-மிகை:3 5/1
வந்து எதிர் கொள்ள வீர சிலையும் வெவ் வலியும் வாங்கும் – யுத்1-மிகை:14 5/3
அறைந்தும் வெவ் அயில் ஆகத்து அழுத்தியும் – யுத்2:15 26/2
வெவ் விழி நெருப்பு உக வில்லின் நாணினை – யுத்2:15 123/2
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார் – யுத்2:16 46/2
தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் – யுத்2:16 131/4
வெவ் வழி மாயை ஒன்று வேறு இருந்து எண்ணி வேட்கை – யுத்2:17 1/3
வெவ் உயிர்த்து ஆவி தள்ளி வீங்கினள் வெகுளி பொங்க – யுத்2:17 64/2
வெவ் வேலவர் செல ஏவிய கொலை யானையின் மிகையை – யுத்2:18 154/2
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு – யுத்2:18 211/3
விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய் – யுத்2:19 8/2
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் – யுத்2:19 66/2
வெவ் விடத்தினை உண்டவர் மீண்டு என – யுத்2:19 144/2
வெவ் வழியவனே தோற்கும் என்பது விரும்பி நின்றேன் – யுத்2:19 227/3
வெவ் வழி இசை அ கும்பகருணன் மேல் செல்ல விட்டான் – யுத்2-மிகை:16 31/4
வெவ் வழியவனும் பெற்ற விடையினன் தேர் மேற்கொண்டான் – யுத்3:21 7/3
ஊடலும் கடைக்கண் நோக்கும் மழலை வெவ் உரையும் எல்லாம் – யுத்3:25 18/3
வெவ் இடர் கடலின் வைகல் கேள் என விளம்பலுற்றான் – யுத்3:26 81/4
ஓமத்து அனல் வெவ் வடவைக்கு உடனே – யுத்3:27 17/3
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் – யுத்3:28 44/1
வாழி காலனும் விதியும் வெவ் வினையுமே மள்ளர் – யுத்3:31 18/3
வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன் – யுத்3:31 232/3
வினைய வானவர் வெவ் வினை பயத்தினை வீரர் – யுத்4:32 5/2
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை – யுத்4:37 122/1
வெவ் உயிர்ப்போடு நீண்ட விம்மலன் வெதும்பும் நெஞ்சன் – யுத்4:37 209/2
வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை – யுத்4:37 213/3
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் – யுத்4:41 24/2
தீய வெவ் வினை செய்கைகள் யாவையும் சிதைந்தே – யுத்4-மிகை:37 16/2
வெவ் அரம் பொருத வேலோய் விளம்புகேன் கேட்டி வேண்டிற்று – யுத்4-மிகை:41 172/2
வெவ் வெயில் எறி மணி வீதி எங்கணும் – யுத்4-மிகை:41 215/3
வெற்றி வெம் சேனையோடும் வெறி பொறி புலியின் வெவ் வால் – யுத்4-மிகை:42 45/1

TOP


வெவ்விது (1)

வெவ்விது பாவம் சால தருமமே விழுமிது ஐய – யுத்3:27 171/3

TOP


வெவ்விய (5)

விரிந்திடு தீவினை செய்த வெவ்விய தீவினையாலும் – பால:12 22/1
வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் – அயோ:5 19/2
வெவ்விய நெடும் கண்_அயில் வீசி அயல் பாரா – ஆரண்:6 30/3
வெவ்விய புளிஞர் என்ன விலங்கியே மறைந்து வில்லால் – கிட்:7 122/3
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் – சுந்:4 81/3

TOP


வெவ்வியது (2)

வெவ்வியது அன்னையால் விளைந்தது ஈண்டு ஒரு – அயோ:5 34/1
வெவ்வியது ஒரு பெரும் பூதம் வில் வலாய் – ஆரண்:15 21/2

TOP


வெவ்வியர் (1)

வெவ்வியர் ஆதல் நன்றே வீரரில் ஆண்மை வீர – ஆரண்:7 68/3

TOP


வெவ்வுயிர்த்து (2)

வீழ்ந்தனென் சிறைகள் தீய வெவ்வுயிர்த்து உளமும் மெய்யும் – கிட்-மிகை:16 3/2
விளித்திட சிறை வந்து ஓங்கும் வெவ்வுயிர்த்து அயரல் என்று – கிட்-மிகை:16 5/3

TOP


வெவ்வேறு (15)

எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – பால:22 21/2
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் – ஆரண்:2 2/4
சேண் உற நீண்டு மீண்டு செ அரி சிதறி வெவ்வேறு
ஏண் உற மிளிர்ந்து நானாவிதம் புரண்டு இருண்ட வாள்_கண் – ஆரண்:6 39/1,2
வெவ்வேறு உலகத்து இவர் மேனியை மானும் என்றான் – கிட்:7 40/4
ஆண்டு நின்று அரக்கன் வெவ்வேறு அணி வகுத்து அனிகம்-தன்னை – சுந்:8 20/1
வெவ்வேறு விமானமும் மீனொடு மேகம் மற்றும் – சுந்-மிகை:1 14/2
விரவலர் பெறா வெறுமைய ஆயின வெவ்வேறு
இரவு கற்றன போன்றன இலக்குவன் பகழி – யுத்2:16 220/3,4
வேதநாயகன் வெம் கணை வழக்கத்தின் மிகுதியை வெவ்வேறு இட்டு – யுத்2:16 317/1
கண்டு நின்றேன் மற்று இன்னும் கைகளால் கனிகள் வெவ்வேறு
உண்டு நின்று உய்ய வல்லேன் எளியனோ ஒருவன் உள்ளேன் – யுத்3:26 51/3,4
அச்சினோடு ஆழி வெவ்வேறு ஆக்கினான் ஆணி நீக்கி – யுத்3:28 37/4
வேதம் ஒரு நாலும் நிறை வேள்விகளும் வெவ்வேறு
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும் – யுத்4:36 13/1,2
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு
அடைத்த ஊர்திகள் அனைத்தும் வந்து அ வழி அடைய – யுத்4:37 113/3,4
வேதம் ஒரு நாலும் உள வேள்விகளும் வெவ்வேறு
ஓத முதலாய் உதவு பூதம் அவை ஐந்தும் – யுத்4-மிகை:37 18/1,2
அரக்கருக்கு அரசை வெவ்வேறு அடைவினின் முதன்மை கூறி – யுத்4-மிகை:41 285/3
எங்கள் நாயகனை வெவ்வேறு எதிர்ந்து அபிடேகம் செய்தார் – யுத்4-மிகை:42 27/4

TOP


வெவ்வேறே (1)

வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப – பால:13 19/2

TOP


வெவந்த (1)

வெவந்த போது அவர் இருவரும் நோக்கின்ற வேலை – கிட்-மிகை:7 3/2

TOP


வெள் (36)

ஆய வெள் வளை வாய்விட்டு அரற்றவும் – பால:2 28/2
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்றாள் தனை – பால:7 36/1
மிடையும் வெள் வளை புள்ளொடும் ஒலிப்ப மெல்லியலார் – பால:9 12/3
வெள் எயிற்று இலவ செ வாய் முகத்தை வெண் மதியம் என்று – பால:14 65/1
வெள்_அணி ஒத்தது வேலை ஞாலமே – பால:19 4/4
வெருவும் ஆலமும் பிறையும் வெள் விடையவற்கு அளித்து – பால-மிகை:9 24/1
மின் உயிர்க்கும் தீ வாய் வெயில் உயிர்க்கும் வெள் வேலோய் – அயோ:14 60/4
வெள் எயிறு இதழ் பிறழ வீரனும் வெகுண்டான் – ஆரண்:9 13/4
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் – ஆரண்:9 23/1
வெள் எயிற்று அரவம்தான் வேறு ஓர் நாகம்தான் – ஆரண்:15 9/2
விலங்கி மெல் இயல் வெண் நகை வெள் வளை – கிட்:11 44/1
விஞ்சையர் பாடலும் விசும்பின் வெள் வளை – கிட்:14 14/1
வெள் உறுப்பு எயிற்ற செய்ய தலையன கரிய மெய்ய – சுந்:2 35/3
அண்டர்-தம் புகழின் தோன்றும் வெள் எயிற்று அமைதியானை – சுந்:2 209/4
நீல் நிற குன்றின் நெடிது உற தாழ்ந்த நீத்த வெள் அருவியின் நிமிர்ந்த – சுந்:3 78/1
வேர்க்க வெம் செரு விளைத்து எழும் வெள் எயிற்று அரக்கர் – சுந்:7 51/2
உரும் ஒத்த முழக்கின் செம் கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி – சுந்:8 4/1
வினையின் திரள் வெள் அருவி திரள் தூங்கி வீழ – சுந்-மிகை:1 12/2
மூழையின் பொலிந்தன முரலும் வெள் வளை – யுத்1:6 49/4
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்று ஆடவர் – யுத்2:15 79/3
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் – யுத்2:15 144/2
மான வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் படைக்கல வாரி – யுத்2:16 216/2
வளை கொள் வெள் எயிற்று அரக்கன் வெம் செரு தொழில் மலைய – யுத்2:16 225/2
நீண்ட வெள் எயிற்று அரக்கன் மற்றொரு திசை நின்றான் – யுத்2:16 249/2
இந்து வெள் எயிறு இமைத்திட குருதி யாறு ஒழுக்கல் கொண்டு எழு செக்கர் – யுத்2:16 342/2
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – யுத்3:20 51/1
மின்னும் வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் சேனையில் வீரன் – யுத்3:20 52/2
அணங்கு வெள் எயிற்று அரக்கியர் களத்து வந்து அடைந்தார் – யுத்3:20 61/2
சுடரும் வெள் வளை தோளி தன் கொழுநனை தொடர்வாள் – யுத்3:20 62/1
அலைவு இல் வெள் எயிற்றால் இதழ் மறைந்துளது அயலாள் – யுத்3:20 65/3
இந்து வெள் எயிற்று அரக்கரும் யானையும் தேரும் – யுத்3:22 110/2
கலை விழுந்தவா விழுந்த வெள் எயிற்ற காடு எலாம் – யுத்3:31 81/4
பிறை விரித்து அன்ன வெள் எயிற்று அரவமும் பிணித்து – யுத்4:35 6/4
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை – யுத்4:37 122/1
பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற – யுத்4:37 139/4
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – யுத்4:38 23/1

TOP


வெள்_அணி (1)

வெள்_அணி ஒத்தது வேலை ஞாலமே – பால:19 4/4

TOP


வெள்க (5)

இரவி வெள்க நின்று இமைக்கின்ற இயற்கைய என்றால் – சுந்:2 14/3
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் – யுத்1:12 32/4
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க
வாங்கினான் நெடு வட_வரை புரைவது ஓர் வரி வில் – யுத்2:16 228/3,4
வில்லினால் சொல்லின் அல்லது வெம் திறல் வெள்க
சொல்லினால் சொல கற்றிலம் யாம் என சொன்னான் – யுத்2:16 231/3,4
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் – யுத்2:19 62/4

TOP


வெள்காது (1)

விருந்து அனைய வாளொடும் விழித்து இறையும் வெள்காது
இருந்தனன் இராவணனும் இன் உயிரொடு இன்னும் – ஆரண்:10 58/3,4

TOP


வெள்காரோ (1)

வேதம் உரை-செய்தால் வெள்காரோ வேறு உள்ளார் – ஆரண்:15 43/4

TOP


வெள்கி (4)

வெளித்து எதிர் விழிக்கவும் வெள்கி மேன்மையால் – கிட்:10 119/2
மேரு எங்ஙனம் விளர்க்குமோ முழுமுற்றும் வெள்கி – சுந்:2 18/4
மீண்டதும் விளம்பான் தான் தன் வென்றியை உரைப்ப வெள்கி – சுந்:14 9/4
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – யுத்2:16 181/4

TOP


வெள்கிடும் (1)

வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும் – கிட்:7 79/1

TOP


வெள்கிய (2)

வெள்கிய மாந்தரின் வெளுத்த மேகமே – கிட்:10 103/4
மேல் உற இராவணற்கு அழிந்து வெள்கிய
நீல் உறு திசை கரி திரிந்து நிற்பன – சுந்:5 61/1,2

TOP


வெள்கியே (1)

வெம்மை உற்று உன் மேல் வீழ்வார் வெள்கியே நகை செய்து ஓத – சுந்-மிகை:3 19/2

TOP


வெள்கினான் (2)

வேள்வியின் பகைஞனும் உரைத்து வெள்கினான் – யுத்1:2 44/4
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன – யுத்2:15 209/3

TOP


வெள்கு (1)

விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் – சுந்:6 50/3

TOP


வெள்குகின்றார் (1)

வெள்ளிய முறுவல் தோன்றும் நகையர் தாம் வெள்குகின்றார்
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் – சுந்:2 36/3,4

TOP


வெள்குதியோ (1)

வேண்டி ஈதியோ வெள்குதியோ விம்மல் நோயால் – அயோ:2 79/3

TOP


வெள்குதுமேல் (1)

வென்று மீளுதும் வெள்குதுமேல் மிடல் இல்லா – யுத்3:30 52/3

TOP


வெள்கும் (2)

சோரும் வெள்கும் துணுக்கெனும் அ உரு – ஆரண்:6 76/3
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான் – ஆரண்:13 44/1

TOP


வெள்கும்படி (1)

விதித்தான் முதல் இமையோர் உளம் வெள்கும்படி விட்டான் – யுத்2-மிகை:15 27/4

TOP


வெள்குவாய் (1)

மீண்டு மீண்டு மெலிந்தனை வெள்குவாய்
பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால் – ஆரண்:14 20/2,3

TOP


வெள்குற (1)

வெய்து கால வெம் கனல்களும் வெள்குற பொறிகள் – யுத்2:15 227/3

TOP


வெள்ள (53)

காத்த கால் மள்ளர் வெள்ள கலி பறை கறங்க கைபோய் – பால:1 18/1
வெள்ள வான் களை களைவு உறும் கடைசியர் மிளிர்ந்த – பால:9 6/2
வெள்ள பாற்கடல் போல் மிளிர் கண்ணினாள் – பால:11 4/2
வெள்ள நெடு வாரி அற வீசி உளவேனும் – பால:15 23/1
தூ எழு குருதி வெள்ள துறையிடை முறையின் எந்தைக்கு – பால:24 33/3
வெள்ள நீர் உலகினில் விண்ணில் நாகரில் – அயோ:1 17/1
வெள்ள நெடும் சுடர் மின்னின் மின்ன நக்கான் – அயோ:3 11/2
துளித்தன போல நீங்கா துள்ளி சோர் வெள்ள கண்ணன் – ஆரண்:13 136/2
வெள்ள வான் குடுமி குன்றத்து ஒரு சிறை மேவி மெய்ம்மை – கிட்-மிகை:9 1/2
வெள்ள நீர் மிதிலையோரை வேரறுத்து எளிதின் எய்தி – சுந்:3 145/3
வெள்ள நெடு வேலையிடை மீன்_இனம் விழுங்கி – சுந்:6 16/3
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – சுந்:10 17/1
வழுவல்_இல் வெள்ள தானை தென் திசை வளர்ந்தது அன்றே – சுந்:14 50/4
வெள்ள வாரி விரிவொடு அ வீடண – யுத்1:9 56/1
வெள்ள நீர் வடிந்தது என்ன வீங்கு இருள் விடிந்தது அன்றே – யுத்1:9 88/4
நூற்றுஇரண்டு ஆய வெள்ள நுன் பெரும் படைஞர் சுற்ற – யுத்1:13 20/3
ஓதிய வெள்ள நூறவர்கள்-தம்மொடும் – யுத்1-மிகை:2 1/4
கரை அறும் அவுண வெள்ள படை எலாம் கடிதின் மாய்த்து – யுத்1-மிகை:3 28/2
விருதர்கள் ஆதி வெள்ள படை தொகை விரைந்து நாளை – யுத்1-மிகை:9 18/3
கரி பரி இரதம் காலாள் கணக்கு அறும் வெள்ள சேனை – யுத்1-மிகை:13 3/3
விம்முறு சேனை வெள்ள தலைவர்க்கு விடையும் நல்கி – யுத்1-மிகை:13 4/3
வெள்ள நீர் வேலை-தன்னில் வீழ்ந்த நீர் வீழ வெம் கண் – யுத்2:16 164/3
கைத்தனள் உள்ளம் வெள்ள கண்ணின் நீர் கரை இலாதாள் – யுத்2:17 30/4
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் – யுத்2:18 97/1
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் – யுத்2:19 65/1
நீயும் நாற்பது வெள்ள நெடும் படை – யுத்2:19 158/2
தனு வலம் காட்டி பின்னை நாற்பது வெள்ள தானை – யுத்2:19 230/2
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் – யுத்3:22 11/3
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் – யுத்3:22 186/3
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள
கடலிடை துயில்வான் அன்ன தம்பியை கண்டான் – யுத்3:22 194/3,4
பெருந்தகை துன்ப வெள்ள துயில் உளான் பெரும என்றான் – யுத்3:24 21/4
அரும் கடல் கடந்து இ ஊரை அள் எரி மடுத்து வெள்ள
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி – யுத்3:26 50/1,2
ஓத நீர் வேலை அன்ன கண்களால் உகுத்த வெள்ள
காதல் நீர் ஓடி ஆடல் கரும் கடல் மடுத்தது அன்றே – யுத்3:29 42/3,4
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள
கடைக்கு எலாம் துரந்த வாளி கணித்ததற்கு அளவை காட்டி – யுத்3:31 221/2,3
ஆகுலம் துறந்த தேவர் அள்ளினர் சொரிந்த வெள்ள
சேகு அறு மலரும் சாந்தும் செரு தொழில் வருத்தம் தீர்க்க – யுத்3:31 231/1,2
அளப்ப அரும் வெள்ள சேனை நமர் திறத்து அழிந்தது அல்லால் – யுத்3-மிகை:20 1/1
தேர் நிரை சென்றது திண் கரி வெள்ள
கார் நிரை சென்றது கால் வய வாசி – யுத்3-மிகை:20 6/1,2
வெய்யவன் வெள்ள சேனை தலைவரின் விழுமம் பெற்றோர் – யுத்3-மிகை:20 7/2
எறி படை அரக்கர் என்னும் எண் இலா வெள்ள சேனை – யுத்3-மிகை:28 8/2
துன்னுறும் சத கோடி வெள்ள தொகை அரக்கர் – யுத்3-மிகை:30 6/2
ஈனம் எய்தியது இயம்பல் என் எழுபது வெள்ள
தானை ஆகிய கவி படை சலித்தது பெரிதால் – யுத்3-மிகை:31 5/3,4
மொய்த்தனர் நூறு வெள்ள முரண் படைத்தலைவர் கூட்டம் – யுத்3-மிகை:31 58/1
பத்து நூறு ஆய வெள்ள படையொடு மாயை பற்றி – யுத்3-மிகை:31 58/2
துன்னுவித்து அரக்கர் வெள்ள சேனையை தொலைத்தல் செய்தான் – யுத்3-மிகை:31 60/4
பகிரண்ட பரப்பில் நின்ற பல பல கோடி வெள்ள
தொகை மண்டும் அரக்கர் யாரும் துஞ்சினர் கருவும் துஞ்ச – யுத்3-மிகை:31 65/1,2
வென்றியாய் ஏவ சென்ற ஆயிர வெள்ள சேனை – யுத்4:34 9/2
மேக்கு நீங்கிய வெள்ள உவகையால் – யுத்4:40 13/1
மன்னு வீரரும் எழுபது வெள்ள வானரரும் – யுத்4:41 16/2
மட்கும்தான் ஆய வெள்ள மகளிர் இன்று ஆகி வானோர் – யுத்4:41 27/2
நிரம்பிய வெள்ள சேனை நிருதரும் களிறும் தேரும் – யுத்4-மிகை:37 2/2
பாரில் நின்றது அங்கு ஒரு வெள்ள படை அவர்-தம்மை – யுத்4-மிகை:41 23/1
வென்றி சேர் கவியின் வெள்ள கடல் முகந்து எழுந்து விண் மேல் – யுத்4-மிகை:41 50/1
வெள்ள கங்கையின் ஆக்கி விரைந்து அவண் – யுத்4-மிகை:41 184/2

TOP


வெள்ளங்கள் (1)

வந்து அம் மா படை அளப்பு இல வெள்ளங்கள் மடிய – யுத்2-மிகை:16 39/1

TOP


வெள்ளடை (2)

வெள்ளடை தம்பல் குப்பை சிதர்ந்து என விரிந்த மாதோ – கிட்:10 28/4
உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர மேனகை வெள்ளடை உதவ – சுந்:3 75/1

TOP


வெள்ளத்தவை (1)

ஆளின் முற்றா செம் புனல் வெள்ளத்தவை காணீர் – யுத்4:33 14/2

TOP


வெள்ளத்தாரும் (1)

எழுபது வெள்ளத்தாரும் இரவி கான்முளையும் எண்ணின் – யுத்4:41 18/1

TOP


வெள்ளத்தால் (2)

பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த – யுத்1:3 132/3
விழு மலர் கண்ணீர் மூரி வெள்ளத்தால் முருகின் செவ்வி – யுத்4:41 117/2

TOP


வெள்ளத்திடை (2)

வெள்ளத்திடை வாழ் வட அனலை அஞ்சி வேலை கடவாத – அயோ:6 38/1
எழுகிற்கில்லா செம்புனல் வெள்ளத்திடை இற்ற – யுத்4:33 7/2

TOP


வெள்ளத்தில் (1)

வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில்
படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே – யுத்3:22 53/3,4

TOP


வெள்ளத்தின் (7)

வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் – பால:22 6/1
துளியும் ஒவ்விடா எழுபது வெள்ளத்தின் தொகை சேர் – யுத்1-மிகை:11 9/3
உள்ளி வெம் பிணத்து உதிர நீர் வெள்ளத்தின் ஓடி – யுத்2:15 209/1
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் – யுத்2:18 102/4
உதிர வெள்ளத்தின் ஒல்கி ஒதுங்கலும் – யுத்2:19 161/2
தவ் வழி வீரன் நாலு வெள்ளத்தின் தலைவன் என்றான் – யுத்2-மிகை:16 31/2
அறுபது ஆகிய வெள்ளத்தின் அரக்கரை அம்பால் – யுத்3:22 63/1

TOP


வெள்ளத்தின்-மேல் (1)

விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி – யுத்3:22 73/2

TOP


வெள்ளத்து (30)

வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ – பால:21 3/2
வீழ்ந்தான் வீழா வெம் துயரத்தின் கடல் வெள்ளத்து
ஆழ்ந்தான் ஆழா அ கடலுக்கு ஓர் கரை காணான் – அயோ:3 40/1,2
வெய்ய நீர் வெள்ளத்து மெள்ள சேறலால் – அயோ:5 2/2
விழியில் சேல் உகள் வால் நிற வெள்ளத்து
முழுகி தோன்றுகின்றாள் முதல் பாற்கடல் – அயோ:7 24/2,3
வீங்கு நீர் அழுவம்-தன்னுள் விழு மத கலுழி வெள்ளத்து
ஓங்கல்கள் தலைகள் தோன்ற ஒளித்து அவண் உயர்ந்த கும்பம் – அயோ:13 51/2,3
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை – கிட்:6 33/1
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து
ஊழி திரி நாளும் உலையா மதிலை உற்றான் – சுந்:2 60/3,4
விழுந்தாள் நொந்தாள் வெம் குருதி செம்புனல் வெள்ளத்து
அழுந்தா நின்றாள் நான்முகனார்-தம் அருள் ஊன்றி – சுந்:2 90/1,2
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – சுந்:10 39/1
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் – யுத்1:1 1/4
வெள்ளத்து உய்த்திடு-மின் என விட்டான் – யுத்1:3 99/4
ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு – யுத்1:3 133/1
வருணன் உய்ந்தனன் மகர நீர் வெள்ளத்து மறைந்து – யுத்1:5 58/4
மாசு அற்ற சோதி வெள்ளத்து உச்சியின் வரம்பில் தோன்றும் – யுத்1:9 72/3
அன்றியும் பதினேழ் வெள்ளத்து அரியொடும் அரசன்_மைந்தன் – யுத்1:13 6/1
ஒன்று பத்து ஆறு வெள்ளத்து அரியொடும் துணைவரோடும் – யுத்1:13 6/3
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கு_இனம் எயிலை முற்றும் – யுத்1:13 12/1
ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் – யுத்2:15 5/2
வள்ளல் பெரு வெள்ளத்து எறுழ் வலியாரினும் வலியான் – யுத்2:15 185/2
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் – யுத்2:16 169/3
சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து
ஆழ்ந்தனள் புலம்பலுற்றாள் அழ கண்டும் அறிந்திலாதாள் – யுத்2:18 266/3,4
உழைத்தனர் குருதி வெள்ளத்து உலந்ததும் உலப்பிற்று அன்றே – யுத்2:19 88/2
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி – யுத்2:19 219/2
விரி இருள் பரவை சேனை வெள்ளத்து விளைந்தது ஒன்றும் – யுத்3:22 150/3
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் – யுத்3:24 9/4
அழுந்திய பாலின் வெள்ளத்து ஆழி-நின்று அனந்தர் நீங்கி – யுத்3:26 75/1
இகல் படை தலைவர் ஆய எண்பது வெள்ளத்து எண் இல் – யுத்3-மிகை:20 2/1
வெற்றி வெம் படை தலைவர் என்று உரைத்திடும் வெள்ளத்து
உற்ற போர் வலி அரக்கர்கள் ஒரு தனி முதல்வன் – யுத்3-மிகை:20 10/1,2
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கினம் எழுந்து பொங்கி – யுத்4-மிகை:41 238/1
ஏனையர் பிறரும் சுற்ற எழுபது வெள்ளத்து உற்ற – யுத்4-மிகை:42 44/1

TOP


வெள்ளத்துக்கு (1)

ஒழிவு இலாத பல் ஆயிர வெள்ளத்துக்கு உறை ஓர் – யுத்1-மிகை:11 9/2

TOP


வெள்ளத்துள் (2)

சேற்று வெள்ளத்துள் திரிபவள் தேவரும் இரிய – ஆரண்:6 92/2
உதிர வெள்ளத்துள் எழுந்தவன் ஆம் என உதித்தான் – யுத்3:20 55/4

TOP


வெள்ளத்துள்ளோர் (1)

எழுபது வெள்ளத்துள்ளோர் இறந்தவர் ஒழிய யாரும் – யுத்2:16 199/1

TOP


வெள்ளத்தே (1)

கரும் தடம் கண்ணியர் கண்ணின் வெள்ளத்தே – ஆரண்:10 23/4

TOP


வெள்ளத்தை (1)

அரக்கர் சேனை ஓர்_ஆயிர வெள்ளத்தை அமரில் – யுத்4-மிகை:32 1/1

TOP


வெள்ளத்தையும் (1)

அன்ன வெம் சமத்து ஆறு வெள்ளத்தையும் அறுத்தான் – யுத்3:20 52/3

TOP


வெள்ளத்தோடும் (3)

வீரிய விரைவின் எய்தி பதினெழு வெள்ளத்தோடும்
மாருதி மேலை வாயில் உழிஞை-மேல் வருவதானான் – யுத்1:13 5/1,2
உற்றனன் மைந்தன் தானை நாற்பது வெள்ளத்தோடும் – யுத்2:19 228/4
எழுபது வெள்ளத்தோடும் இலங்கையை இடந்து என் தோள்-மேல் – யுத்3:26 84/1

TOP


வெள்ளத்தோரும் (2)

எழுபது வெள்ளத்தோரும் இராமனும் இளைய கோவும் – யுத்3:24 23/1
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார் – யுத்3:31 226/1

TOP


வெள்ளம் (189)

பெய்யும் மாரியால் பெருகு வெள்ளம் போய் – பால:6 16/1
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம்
ஆன்ற அ கானம் எல்லாம் பரந்ததால் அந்தி மாலை – பால:7 52/2,3
பள்ள வெள்ளம்