வி-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

விக்கல் 1
விக்கலும் 1
விக்காது 1
விக்காநின்றார் 1
விகட 1
விகடம் 1
விகற்ப 2
விகற்பத்துள் 1
விகற்பம் 1
விகார 1
விகுதியால் 1
விகுதியின் 1
விச்சையின் 2
விசய 10
விசயத்து 1
விசயம் 4
விசாகத்தை 1
விசாலை 1
விசி 4
விசிக 2
விசிகம் 11
விசிட்டனும் 1
விசித்த 5
விசித்தது 1
விசித்தனர் 1
விசித்தார் 1
விசித்தான் 1
விசித்து 5
விசியின் 1
விசிற 1
விசிறும் 1
விசும்பகம் 1
விசும்பதோ 1
விசும்பவும் 1
விசும்பாரும் 1
விசும்பிடை 35
விசும்பில் 25
விசும்பின் 28
விசும்பின்-நின்று 1
விசும்பின்-பாலும் 1
விசும்பின்-மேல் 3
விசும்பினரை 1
விசும்பினன் 1
விசும்பினார் 1
விசும்பினிடை 2
விசும்பினில் 2
விசும்பினின் 1
விசும்பினின்று 1
விசும்பினுக்கு 1
விசும்பினும் 6
விசும்பினூடு 5
விசும்பினை 7
விசும்பு 58
விசும்பும் 14
விசும்புளோரை 1
விசும்புற 2
விசும்புறு 2
விசும்பூடு 2
விசும்பே 1
விசும்பை 9
விசும்பையும் 3
விசும்பொடு 2
விசும்பொடும் 1
விசும்போடு 1
விசேடம் 1
விசை 35
விசை-கொடு 2
விசை-மேல் 1
விசைக்க 1
விசைகளின் 1
விசைத்த 1
விசைத்தனர் 1
விசைத்தார் 2
விசைத்து 24
விசைத்துள்ளது 1
விசைந்திடு 1
விசைப்ப 1
விசைய 4
விசையம் 2
விசையம்தாம் 1
விசையன 2
விசையால் 13
விசையில் 4
விசையின் 23
விசையினால் 1
விசையினின் 4
விசையினும் 3
விசையுறு 2
விசையொடு 2
விசையோடு 1
விசையோர் 1
விஞ்ச 2
விஞ்சவே 1
விஞ்சிய 1
விஞ்சு 5
விஞ்சும் 1
விஞ்சை 28
விஞ்சை-தனை 1
விஞ்சைகள் 5
விஞ்சைகளும் 1
விஞ்சையர் 17
விஞ்சையர்க்கு 1
விஞ்சையில் 1
விஞ்சையும் 2
விஞ்சையுள் 1
விஞ்சையை 3
விஞ்ஞை 1
விட்ட 38
விட்டது 8
விட்டதும் 2
விட்டம் 1
விட்டருளுதி 1
விட்டவர் 1
விட்டவன் 2
விட்டவா 1
விட்டவை 1
விட்டன 7
விட்டனன் 10
விட்டனனாம்-அரோ 1
விட்டனென் 1
விட்டனை 3
விட்டாய் 6
விட்டாய்-என்றிடின் 1
விட்டார் 12
விட்டால் 2
விட்டாள் 3
விட்டாற்கு 1
விட்டான் 52
விட்டிட்டான் 1
விட்டிட 1
விட்டிடல் 1
விட்டிடலும் 1
விட்டிடு 1
விட்டிடுதுமேல் 1
விட்டில் 3
விட்டில 1
விட்டிலர் 4
விட்டிலரால் 1
விட்டிலன் 2
விட்டிலா 1
விட்டிலின் 1
விட்டிலேனால் 1
விட்டிலை 1
விட்டிலையோ 1
விட்டீய 1
விட்டீர் 1
விட்டு 82
விட்டும் 1
விட்டேறு 2
விட்டேன் 1
விட்டோர் 2
விட்பு 1
விட 32
விட_விட 1
விடக்கு 1
விடத்தின் 3
விடத்தினை 4
விடத்து 3
விடத்தை 5
விடம் 46
விடமும் 6
விடமே 1
விடமோ 1
விடர் 1
விடரகங்களும் 1
விடல் 2
விடலம் 1
விடலும் 2
விடலுற்றாள் 1
விடலுற்றான் 1
விடலை 1
விடலையை 2
விடவிட 1
விடவும் 1
விடவே 1
விடவொண்ணாது 1
விடற்கு 2
விடன் 1
விடா 8
விடா-முன் 1
விடாத 3
விடாதன 1
விடாது 13
விடாய் 1
விடாயர் 1
விடார் 1
விடி 1
விடிதலோடும் 1
விடிந்தது 5
விடிந்ததும் 1
விடிய 1
விடியல் 2
விடியலில் 1
விடியலுற்றது 1
விடியா 1
விடியாது 1
விடியாய் 2
விடியாவிடின் 1
விடியும் 1
விடியுமேல் 1
விடில் 1
விடிவதின் 1
விடிவு 3
விடின் 4
விடு 50
விடு-மின் 1
விடு-மின்கள் 2
விடுக்கல்-பாலார் 1
விடுக்கும் 1
விடுக்குவென் 1
விடுக்குவையாம் 1
விடுக 2
விடுகணையால் 1
விடுகிலாதான் 1
விடுகிலீர் 1
விடுகிற்கின்றிலன் 1
விடுகின்றது 1
விடுகின்றன 1
விடுகின்றாய் 1
விடுத்த 7
விடுத்தது 2
விடுத்தல் 1
விடுத்தலும் 1
விடுத்தலோடு 1
விடுத்தலோடும் 1
விடுத்தவர் 1
விடுத்தவாறும் 1
விடுத்தனர் 1
விடுத்தனன் 3
விடுத்தனை 1
விடுத்தார் 1
விடுத்தான் 4
விடுத்து 10
விடுத்துழி 1
விடுதல் 5
விடுதலும் 6
விடுதலே 1
விடுதலோடும் 1
விடுதி 9
விடுதி-ஆயின் 3
விடுதியால் 2
விடுதியேல் 1
விடுதியோ 1
விடுதும் 2
விடுப்பது 1
விடுப்பன 1
விடுப்பென் 1
விடும் 27
விடும்-தனையே 1
விடுமே 1
விடுவது 5
விடுவர் 1
விடுவரோ 1
விடுவல் 1
விடுவன 4
விடுவார் 1
விடுவாளும் 1
விடுவான் 2
விடுவானை 1
விடுவித்தான் 1
விடுவித்து 1
விடுவீர் 1
விடுவேன் 1
விடேம் 1
விடை 46
விடை-போல் 1
விடை-மேல் 1
விடை_அனான் 1
விடைக்கு 1
விடைக்கும் 1
விடைகொடுத்து 1
விடைகொண்டான் 1
விடைகொண்டு 2
விடைத்தான் 1
விடைத்து 2
விடைதந்தீமோ 1
விடைதந்து 1
விடைபெற்று 1
விடையதா 1
விடையவற்கு 1
விடையவன் 1
விடையா 1
விடையில் 1
விடையின் 3
விடையின்-மேல் 1
விடையினன் 1
விடையும் 6
விடையும்-மன்னோ 1
விடையே 1
விடையை 1
விடையோன் 3
விடைவலானோ 1
விடைவலோற்கும் 1
விடைவலோனும் 1
விடோம் 1
விண் 146
விண்-தனை 1
விண்-தானும் 1
விண்-நின்று 1
விண்-பொருட்டு 1
விண்-மேல் 5
விண்-வாய் 1
விண்களில் 1
விண்ட 4
விண்டது 3
விண்டது-போலும் 1
விண்டவர் 3
விண்டவரோடு 1
விண்டவன் 2
விண்டன 1
விண்டனர் 1
விண்டனன் 1
விண்டாரே 1
விண்டாள் 1
விண்டிட 1
விண்டு 26
விண்டு-என 1
விண்டு_அற 1
விண்டுவின் 9
விண்டுழி 1
விண்டே 1
விண்ணகத்தினை 1
விண்ணகத்தையும் 1
விண்ணகம் 5
விண்ணவர் 47
விண்ணவர்க்கு 1
விண்ணவர்கள் 2
விண்ணவரின் 1
விண்ணவரும் 1
விண்ணவரோடு 1
விண்ணவன் 2
விண்ணாடு 2
விண்ணிடை 23
விண்ணிடையே 2
விண்ணில் 23
விண்ணின் 20
விண்ணின்-தலை 1
விண்ணின்-வாய் 1
விண்ணினிடை 1
விண்ணினில் 2
விண்ணினும் 2
விண்ணினூடு 1
விண்ணினை 10
விண்ணினையும் 1
விண்ணினோடும் 1
விண்ணு 1
விண்ணுக்கும் 1
விண்ணும் 14
விண்ணுள் 1
விண்ணுளே 1
விண்ணுளோர் 4
விண்ணுளோர்க்கு 1
விண்ணுளோர்கள் 1
விண்ணுளோர்களும் 3
விண்ணுளோர்களோடு 1
விண்ணுளோரும் 1
விண்ணுளோரையும் 1
விண்ணுளோரொடும் 1
விண்ணுறு 1
விண்ணூடு 1
விண்ணை 11
விண்ணையும் 5
விண்ணொடு 2
விண்ணொடும் 1
விண்ணோர் 33
விண்ணோர்-காறும் 1
விண்தலம் 8
விண்தலம்-அதனில் 1
விண்தான் 3
விண்பாலவர் 1
விண்பாலவர்க்கும் 1
விண்மீன் 1
வித்தக 15
வித்தகம் 4
வித்தகமும் 1
வித்தகர் 6
வித்தகர்க்கு 1
வித்தகன் 13
வித்தகனும் 1
வித்தாய் 1
வித்தி 2
வித்திய 1
வித்தின் 1
வித்தினன் 2
வித்தினான் 1
வித்து 5
வித்தும் 3
வித்தே 1
வித்தொடு 1
வித 3
விதங்களால் 2
விதங்களின் 2
விதத்து 1
விதத்தும் 1
விதம் 3
விதமா 1
விதர்ப்ப 1
விதர்ப்பமும் 1
விதர்ப்பர் 1
விதர்ப்பர்கள் 1
விதர்ப்பை 1
விதன 1
விதான 2
விதானத்தோடு 1
விதானம் 3
விதானமும் 1
விதி 54
விதி-கொடு 1
விதிக்க 1
விதிக்கு 1
விதிக்கும் 4
விதிகொடு 2
விதித்த 2
விதித்தான் 3
விதித்தானையும் 1
விதிப்ப 1
விதிமுறை 8
விதியது 4
விதியார் 4
விதியால் 9
விதியிலாதேன் 1
விதியின் 15
விதியினார் 3
விதியினார்க்கு 1
விதியினாரும் 1
விதியினாரே 1
விதியினால் 1
விதியினாலே 1
விதியினின் 1
விதியினை 4
விதியினோ 1
விதியும் 5
விதியுளி 1
விதியே 6
விதியே-கொல் 1
விதியை 4
விதியையும் 1
விதியொடு 1
விதியோ 1
விதிர் 1
விதிர்க்க 1
விதிர்க்கின்றாரும் 1
விதிர்த்த 1
விதிர்த்தனர் 2
விதிர்த்தனன் 1
விதிர்த்திட 2
விதிர்த்து 2
விதிர்ந்தன 1
விதிர்ப்பு 1
விதிர்ப்புற்றான் 1
விதிர்விதிர்ப்பு 1
விதுப்பு 1
விதுவிதுப்பு 1
விதைக்கின்றன 1
விதைக்கு 1
விதைத்த 1
விதைத்தார் 1
விதைத்தான் 3
விதைப்பன 1
விதைப்பான் 1
விதைபடும் 1
விதையா 1
விந்த 1
விந்தம் 2
விந்தமலையினை 1
விந்தன் 2
விந்தை 3
விநதை 3
விநோதன் 1
விபரீதம் 1
விபாண்டகன் 1
விபுதராம் 1
விம்ம 14
விம்மல் 8
விம்மலள் 3
விம்மலன் 3
விம்மலால் 6
விம்மலின் 1
விம்மலுற்றன 1
விம்மலுற்று 2
விம்மலோ 1
விம்மலோடு 3
விம்மலோடும் 1
விம்மவே 2
விம்மா 2
விம்மாநின்ற 1
விம்மி 43
விம்மிதத்தராய் 1
விம்மிய 1
விம்மியவாறு 1
விம்மியே 2
விம்மின 3
விம்மினர் 2
விம்மினன் 6
விம்மினனால் 1
விம்மினார் 3
விம்மினாள் 6
விம்மினான் 5
விம்மினான்-அரோ 1
விம்மு 1
விம்முகின்றாள் 1
விம்முதல் 1
விம்மும் 8
விம்முமால் 1
விம்முமே 1
விம்முவார் 5
விம்முவாள் 4
விம்முவான் 5
விம்முற்று 2
விம்முற 2
விம்முறு 1
விம்முறுகின்ற 2
விம்முறும் 5
விமல 4
விமலன் 9
விமலனை 1
விமலையை 1
விமான 1
விமானங்கள் 1
விமானத்தில் 1
விமானத்தின் 3
விமானத்து 5
விமானத்தை 2
விமானம் 18
விமானம்-தன் 3
விமானம்-தானும் 1
விமானம்தான் 1
விமானமாம் 1
விமானமும் 1
வியக்க 2
வியக்கும் 2
வியக்குறும் 1
வியத்துமோ 1
வியந்த 3
வியந்தது 1
வியந்தவர் 1
வியந்தனம் 1
வியந்தனர் 2
வியந்தனை 1
வியந்தார் 5
வியந்தான் 6
வியந்து 19
வியப்ப 2
வியப்பால் 2
வியப்பினொடு 1
வியப்பினோடு 1
வியப்புற்றான் 1
வியப்புற 2
வியப்பொடு 2
வியம் 1
வியர்க்கும் 1
வியர்த்தாள் 1
வியர்த்தான் 1
வியர்த்தில 1
வியர்த்திலள் 1
வியர்த்திலன் 1
வியர்ப்பு 1
வியர்ப்பும் 1
வியர்வின் 1
வியல் 3
வியவா 4
வியவாதார் 1
வியன் 11
வியாளம் 1
வியோம 1
விரக 1
விரகம் 1
விரகின் 3
விரகு 1
விரசி 1
விரசினான் 1
விரசு 3
விரசுக 1
விரசுவர் 1
விரசுறின் 1
விரத 12
விரதத்தார்-தம் 1
விரதத்தை 1
விரதம் 8
விரதன் 1
விரதியர் 2
விரல் 16
விரல்-தலை 1
விரல்கள் 3
விரல்களால் 3
விரலால் 1
விரலின் 1
விரலினார்-தம் 1
விரலினாள் 1
விரலை 1
விரவ 2
விரவலர் 2
விரவலும் 1
விரவா 1
விரவா-முன்னம் 1
விரவார் 3
விரவி 6
விரவிய 2
விரவியது 1
விரவின 3
விரவினர் 2
விரவினார் 1
விரவினாரை 1
விரவு 15
விரவும் 2
விரற்கு 2
விரா 1
விராடர் 1
விராதற்கும் 1
விராதன் 5
விராதனது 1
விராதனும் 2
விராதனை 4
விராய் 8
விராயன 1
விராயின 1
விராவ 3
விராவ_அரு 1
விராவ_அரும் 2
விராவி 1
விராவியும் 1
விராவியே 1
விராவின 1
விராவு 3
விராவு_அரு 1
விராவுற 2
விரி 86
விரி_நீர் 1
விரிக்க 1
விரிக்கலுற்றாம் 1
விரிக்கின்ற 1
விரிக்கின்றார்-போல் 1
விரிக்கும் 3
விரிகின்ற 3
விரிகொள் 1
விரிச்சு 1
விரிஞ்சன் 22
விரிஞ்சன்தான் 1
விரிஞ்சனாம் 1
விரிஞ்சனும் 4
விரிஞ்சனே 6
விரிஞ்சனை 1
விரிஞ்சனோ 1
விரிஞ்சுற 1
விரித்த 6
விரித்தன 1
விரித்தனன் 1
விரித்தார் 1
விரித்தான் 3
விரித்து 19
விரித்து-அரோ 1
விரித்து-என்ன 3
விரிதரு 1
விரிதலால் 1
விரிதலின் 1
விரிதளிர் 1
விரிந்த 43
விரிந்தது 8
விரிந்தவர் 1
விரிந்தன 8
விரிந்தனை 1
விரிந்தார் 1
விரிந்தால் 2
விரிந்தாலன 1
விரிந்திட 1
விரிந்திடு 1
விரிந்து 15
விரிப்ப 1
விரிப்பதானான் 1
விரிப்பது 2
விரிப்பவும் 1
விரிப்பாய் 1
விரிப்பாள் 1
விரிப்பான் 1
விரிய 4
விரியா 2
விரியும் 10
விரியுமால் 1
விரிவன 1
விரிவாய் 1
விரிவு 3
விரிவும் 1
விரிவுற்று 1
விரிவொடு 1
விருக்கம் 1
விருத்த 2
விருத்தம் 1
விருத்தர் 2
விருத்தன் 1
விருத்தி 1
விருத்தேசனன் 1
விருதர்கள் 1
விருது 2
விருதை 1
விருந்திடவே 1
விருந்திடு 1
விருந்தினர் 2
விருந்தினர்-தம்மை 1
விருந்தினர்கள் 1
விருந்தினன் 1
விருந்தினையாகி 1
விருந்து 28
விருந்து-செய்து 1
விருந்தும் 10
விருந்தே 1
விருந்தை 1
விருந்தொடு 2
விருந்தோடும் 1
விருப்பனேற்கு 1
விருப்பிற்று 1
விருப்பின் 2
விருப்பினால் 3
விருப்பு 3
விருப்புறா 1
விருப்புறு 1
விருப்பை 1
விருப்பொடு 1
விருப்பொடும் 1
விருபாக்க 1
விரும்ப 1
விரும்பலர் 1
விரும்பலுற்றிலன் 1
விரும்பற்கு 1
விரும்பா 1
விரும்பார் 1
விரும்பி 31
விரும்பிய 3
விரும்பில் 1
விரும்பின 1
விரும்பினம் 1
விரும்பினள் 2
விரும்பினன் 3
விரும்பினார் 1
விரும்பினாளால் 1
விரும்பினான் 1
விரும்பினும் 1
விரும்பினேன் 1
விரும்பினை 1
விரும்பினையே 1
விரும்பு 2
விரும்புகின்றான் 1
விரும்புகின்றீர் 1
விரும்புதல் 1
விரும்புதியோ 1
விரும்பும் 5
விரும்புவாரும் 1
விரும்புவான் 1
விரை 50
விரைகின்ற 1
விரைகின்றார் 1
விரைகின்றான் 1
விரைசுக 1
விரைசும் 1
விரைசுவார் 1
விரைஞ்சு 1
விரைந்த 2
விரைந்தனை 3
விரைந்தார் 4
விரைந்தால் 1
விரைந்தான் 6
விரைந்து 30
விரைய 2
விரையலுற்றான் 1
விரையும் 1
விரைவது 2
விரைவான் 3
விரைவில் 19
விரைவின் 62
விரைவினால் 1
விரைவினில் 6
விரைவினின் 1
விரைவு 3
விரைவுடன் 1
விரைவுற்று 1
விரைவொடு 2
விரைவொடும் 1
விரைவோடு 3
விரைவோடும் 1
வில் 310
வில்_தொழில் 1
வில்_பகல் 1
வில்_புயல் 1
வில்லர் 1
வில்லவர் 1
வில்லவன் 1
வில்லவனும் 1
வில்லன் 5
வில்லாய் 4
வில்லார் 1
வில்லால் 12
வில்லாளர் 2
வில்லாளரை 1
வில்லாளன் 2
வில்லாளனும் 1
வில்லாளனை 3
வில்லாளோ 1
வில்லான் 6
வில்லானும் 1
வில்லானொடு 1
வில்லி 9
வில்லி-தன் 2
வில்லி-தன்னை 1
வில்லி-தனக்கும் 1
வில்லிக்கே 1
வில்லிகள் 2
வில்லிட 3
வில்லிடை 4
வில்லிதன் 1
வில்லியர் 4
வில்லியார் 2
வில்லியும் 5
வில்லியை 7
வில்லில் 1
வில்லின் 21
வில்லின்-பொருட்டு 1
வில்லின்-மேல் 1
வில்லினர் 7
வில்லினரும் 1
வில்லினரை 1
வில்லினன் 3
வில்லினாய் 1
வில்லினால் 5
வில்லினாற்கு 2
வில்லினான் 3
வில்லினானை 2
வில்லினில் 1
வில்லினின் 1
வில்லினுக்கு 1
வில்லினும் 2
வில்லினென் 1
வில்லினே 1
வில்லினை 7
வில்லினோடு 1
வில்லு 1
வில்லுக்கு 3
வில்லும் 34
வில்லுமே 1
வில்லை 19
வில்லையும் 1
வில்லையே 1
வில்லொடு 5
வில்லொடும் 8
வில்லோடு 2
வில்லோடும் 2
வில்லோர் 3
வில்லோன் 2
விலக்க 16
விலக்க_அரு 1
விலக்க_அரும் 2
விலக்கல் 1
விலக்கல்-பாலார் 2
விலக்கல்-பாற்றோ 1
விலக்கலை 1
விலக்கலோடும் 1
விலக்கவும் 2
விலக்கா 2
விலக்காத-முன் 1
விலக்காய் 1
விலக்கார் 1
விலக்கி 29
விலக்கிடினும் 1
விலக்கினம் 1
விலக்கினர் 2
விலக்கினன் 4
விலக்கினனால் 1
விலக்கினார் 1
விலக்கினால் 1
விலக்கினாள் 2
விலக்கினான் 5
விலக்கினும் 2
விலக்கினை 3
விலக்கீரோ 1
விலக்கு 2
விலக்குக 1
விலக்குண்டு 1
விலக்குதி 2
விலக்கும் 4
விலக்குமது 1
விலக்குமாறு 1
விலக்குவ 1
விலக்குவது 1
விலக்குவம் 1
விலக்குவர் 1
விலக்குவாரோ 1
விலக்குவென் 4
விலகி 2
விலகிடு 1
விலகியது 1
விலகு 3
விலகும் 2
விலங்க 2
விலங்கல் 24
விலங்கல்-மேல் 5
விலங்கல்_தோள் 1
விலங்கல்கள் 2
விலங்கலன் 1
விலங்கலால் 2
விலங்கலானையே 1
விலங்கலின் 2
விலங்கலும் 3
விலங்கலேயால் 1
விலங்கவும் 1
விலங்கள் 1
விலங்களும் 1
விலங்கா 2
விலங்காத 1
விலங்கி 9
விலங்கிடும் 1
விலங்கிய 1
விலங்கியே 1
விலங்கின் 2
விலங்கின 1
விலங்கினர் 4
விலங்கினரை 1
விலங்கினன் 2
விலங்கினார்-எனின் 1
விலங்கினான் 1
விலங்கினிர் 1
விலங்கினேன் 1
விலங்கு 21
விலங்கு-அரோ 1
விலங்குதிர் 1
விலங்கும் 13
விலங்குவார் 1
விலங்கே 1
விலங்கொடு 1
விலால் 2
விலாழி 2
விலாழியால் 1
விலாழியும் 2
விலாளர் 1
விலான் 2
விலானும் 2
விலின் 1
விலை 14
விலை_மகள் 1
விலைக்கு 3
விலையின் 3
விலையின்_மாதரை 1
விலையும் 1
விலோசனனும் 1
விலோடும் 3
விலோய் 2
விலோர் 1
விழ 24
விழலோடும் 1
விழவு 1
விழவும் 4
விழவுமாய் 1
விழவே 1
விழவொடு 1
விழா 7
விழாமல் 1
விழாவொடு 2
விழி 79
விழி-தொறும் 2
விழி-தோறும் 1
விழி-நின்றும் 1
விழி-வழி 2
விழிக்க 1
விழிக்கவும் 1
விழிக்கின் 1
விழிக்கின்றாய் 1
விழிக்கு 2
விழிக்கும் 8
விழிக்குமேல் 1
விழிகள் 7
விழித்த 3
விழித்தது 1
விழித்தல் 1
விழித்தலோடும் 1
விழித்தன 1
விழித்தனர் 1
விழித்தனள் 1
விழித்தனன் 3
விழித்தாள் 1
விழித்தான் 5
விழித்திலன் 1
விழித்திலான் 1
விழித்திலை 1
விழித்து 22
விழித்துமோ 1
விழிந்தனள் 1
விழிப்ப 1
விழிப்பது 1
விழிப்பர் 2
விழிப்பவர் 1
விழிப்பாள் 2
விழிப்பான் 2
விழிப்பு 1
விழிய 1
விழியது 1
விழியர் 1
விழியவளொடு 1
விழியன் 2
விழியா 4
விழியாட்கு 1
விழியாமை 1
விழியாய் 1
விழியார் 3
விழியாரும் 2
விழியால் 2
விழியாளுடனே 1
விழியாளொடும் 1
விழியான் 3
விழியிடை 1
விழியில் 3
விழியின் 5
விழியினர் 4
விழியினன் 1
விழியினாள் 2
விழியினை 1
விழியும் 3
விழியுள்ளும் 1
விழியூடு 1
விழியே 1
விழியை 1
விழியொடும் 1
விழியோர் 1
விழு 17
விழு-தொறும் 1
விழு_நிலா 1
விழுக 1
விழுகின்ற 1
விழுகின்றன 2
விழுகின்றார் 1
விழுகின்றாள் 2
விழுங்க 10
விழுங்கலால் 2
விழுங்கலின் 2
விழுங்கலுறுகின்றாள் 1
விழுங்கலோடும் 1
விழுங்கா 1
விழுங்கால் 1
விழுங்கி 13
விழுங்கிட 2
விழுங்கிய 7
விழுங்கியது 2
விழுங்கிற்றேனும் 1
விழுங்கின 1
விழுங்கினர் 1
விழுங்கினன் 1
விழுங்கினனே 1
விழுங்கினான் 1
விழுங்கினும் 1
விழுங்கு 2
விழுங்குதலின் 1
விழுங்குதியால் 1
விழுங்கும் 7
விழுங்குமால் 1
விழுங்குவம் 1
விழுங்குவார் 2
விழுங்குவான் 1
விழுங்குவெனோ 1
விழுங்குவேன் 1
விழுங்குற்றது 1
விழுங்குறு 1
விழுத்த 1
விழுத்தல் 1
விழுத்தினன் 1
விழுத்து 1
விழுதல் 1
விழுதலின் 1
விழுதலும் 2
விழுது 1
விழுந்த 19
விழுந்ததனை 1
விழுந்தது 6
விழுந்ததுவும் 1
விழுந்ததே 1
விழுந்தவன்-தனை 1
விழுந்தவனும் 1
விழுந்தவா 4
விழுந்தன 15
விழுந்தனர் 6
விழுந்தனள் 2
விழுந்தனன் 5
விழுந்தனென் 1
விழுந்தார் 4
விழுந்தால் 1
விழுந்தாள் 4
விழுந்தாள்-அரோ 2
விழுந்தான் 8
விழுந்தான்-அரோ 2
விழுந்திடலும் 1
விழுந்திடினும் 1
விழுந்தில 1
விழுந்திலரால் 1
விழுந்திலன் 1
விழுந்திலான் 1
விழுந்து 44
விழுந்துளிர்-போலும் 1
விழுப்பம் 1
விழுப்பமும் 1
விழும் 17
விழும்-தொறும் 1
விழுமம் 3
விழுமிது 14
விழுமிய 2
விழுமியது 5
விழுமியன் 1
விழுவ 4
விழுவதன் 1
விழுவது 1
விழுவதே 1
விழுவர் 4
விழுவர்கள் 1
விழுவன 2
விழுவார் 2
விழுவாள் 1
விழுவானையும் 1
விழுவேன் 1
விழை 3
விழைதற்கு 1
விழைந்த 1
விழைந்திடாது 1
விழைந்து 1
விழைபடு 1
விழையும் 2
விழையேன் 1
விழைவது 2
விழைவன 2
விழைவாருழை 1
விழைவானவை 1
விழைவிடத்தின்-மேல் 1
விழைவின் 1
விழைவு 4
விழைவும் 1
விழைவுறு 2
விள்ள 2
விள்ளா 4
விள்ளாது 1
விள்ளும் 1
விளக்கங்கள் 1
விளக்கம் 16
விளக்கமா 1
விளக்கமோ 1
விளக்கலாலே 1
விளக்கால் 1
விளக்கி 3
விளக்கிய 2
விளக்கியதே 1
விளக்கின் 8
விளக்கினால் 1
விளக்கினில் 1
விளக்கினை 2
விளக்கு 33
விளக்கு_இனம் 3
விளக்கும் 3
விளக்குவ 1
விளக்குவான் 1
விளக்குறும் 1
விளக்கே 2
விளக்கை 2
விளக்கையும் 1
விளங்க 20
விளங்கல் 1
விளங்கலாலும் 1
விளங்கா 1
விளங்காதோ 1
விளங்கி 8
விளங்கிட 1
விளங்கிடுக 1
விளங்கிடும் 1
விளங்கிய 9
விளங்கியது 3
விளங்கியன 1
விளங்கிற்று 1
விளங்கின 1
விளங்கினர்கள் 1
விளங்கினன் 5
விளங்கினான் 2
விளங்கினான்-அரோ 1
விளங்கினை 1
விளங்கு 24
விளங்கு_இழை 1
விளங்கு_இழையோடும் 1
விளங்குக 1
விளங்குகின்ற 2
விளங்குகின்றது 1
விளங்கும் 26
விளங்குமால் 1
விளங்குமோ 1
விளங்குவது 1
விளங்குவாள் 1
விளங்குவான் 3
விளங்குற 3
விளங்குறும் 1
விளம்ப 27
விளம்பத்தக்க 1
விளம்பல் 8
விளம்பலாமே 1
விளம்பலாமோ 2
விளம்பலும் 3
விளம்பலுற்றாள் 2
விளம்பலுற்றான் 15
விளம்பலென் 1
விளம்பலை 1
விளம்பவும் 1
விளம்பவேயும் 1
விளம்பா 2
விளம்பார் 1
விளம்பான் 1
விளம்பி 12
விளம்பிட 2
விளம்பிடும் 1
விளம்பிடுவாய் 1
விளம்பிநின்று 1
விளம்பிய 4
விளம்பின் 2
விளம்பின 3
விளம்பினம் 1
விளம்பினன் 2
விளம்பினாய் 2
விளம்பினார் 1
விளம்பினார்-அரோ 1
விளம்பினால் 2
விளம்பினாள் 2
விளம்பினான் 10
விளம்பினீர் 1
விளம்பினென் 1
விளம்பினை 3
விளம்பீர் 1
விளம்பு 4
விளம்புக 3
விளம்புகின்றாள் 1
விளம்புகின்றோரும் 1
விளம்புகேன் 3
விளம்புதல் 1
விளம்புதி 2
விளம்புதிர் 1
விளம்பும் 15
விளம்புவது 2
விளம்புவதும் 1
விளம்புவாம் 3
விளம்புவாம்-அரோ 1
விளம்புவாய் 3
விளம்புவார் 4
விளம்புவாள் 1
விளம்புவான் 7
விளம்புவீரால் 1
விளம்புவென் 1
விளர்க்க 1
விளர்க்குமோ 1
விளர்த்த 1
விளர்த்தன 1
விளரி 3
விளரியும் 1
விளி 8
விளிக்கின்றாரும் 1
விளிக்கின்றான் 1
விளிக்கும் 2
விளிகிலன் 1
விளிகிலாதேன் 1
விளிகிலேன் 1
விளிகின்றிலையால் 1
விளிகின்றேன் 1
விளிகுற்றார் 1
விளிஞர் 1
விளித்த 2
விளித்தலும் 1
விளித்தனர் 1
விளித்தான் 1
விளித்திட 1
விளித்திடு 1
விளித்திலிரோ 1
விளித்து 7
விளிதல் 5
விளிதலோடும் 1
விளிதி 1
விளிதும் 1
விளிந்த 3
விளிந்தது 2
விளிந்ததே 1
விளிந்தமை 1
விளிந்தவா 1
விளிந்தன 1
விளிந்தார் 2
விளிந்தால் 1
விளிந்தான் 1
விளிந்திலது 1
விளிந்திலர் 1
விளிந்திலா 1
விளிந்திலாதேன் 1
விளிந்திலேன் 1
விளிந்து 5
விளிந்துளான் 2
விளிந்துறுதலால் 1
விளிப்ப 3
விளிப்பெனோ 1
விளிம்பு 3
விளிம்பும் 1
விளிய 7
விளியா 2
விளியாதீர் 1
விளியாது 1
விளியாதேன் 1
விளியாய் 1
விளியான் 1
விளியின் 1
விளியினும் 1
விளியும் 7
விளியுமாறும் 1
விளியொடு 1
விளிவது 2
விளிவதும் 1
விளிவார் 1
விளிவித்துளது 1
விளிவு 5
விளிவும் 1
விளிவுற்ற 1
விளிவுற்றுக 1
விளிவேனோ 1
விளிவை 1
விளை 17
விளைக்க 2
விளைக்கலாத 1
விளைக்கின்ற 1
விளைக்கின்றது 1
விளைக்குதும் 1
விளைக்கும் 6
விளைகின்றது 2
விளைத்த 5
விளைத்தது 1
விளைத்தவர் 1
விளைத்தனர் 1
விளைத்தார் 5
விளைத்தான் 1
விளைத்திடல் 1
விளைத்திடின் 1
விளைத்து 2
விளைதரு 1
விளைதரும் 1
விளைதல் 2
விளைதலின் 1
விளைந்த 10
விளைந்ததாம் 1
விளைந்தது 22
விளைந்ததுதான் 1
விளைந்ததுவே 1
விளைந்ததேயும் 1
விளைந்தபடி 1
விளைந்தமை 1
விளைந்தவா 2
விளைந்தவாறு 1
விளைந்து 1
விளைப்ப 1
விளைப்பது 2
விளைப்பர் 1
விளைப்பரேனும் 1
விளைப்பவர் 1
விளைப்பன 1
விளைப்பார் 2
விளைபொருள் 1
விளைய 2
விளையவும் 1
விளையா 2
விளையாட்டின் 1
விளையாட்டு 9
விளையாட்டும் 1
விளையாட 3
விளையாடல் 1
விளையாடலை 2
விளையாடி 2
விளையாடினள் 1
விளையாடினாய் 1
விளையாடு 2
விளையாடுகின்ற 1
விளையாடுகின்றான் 1
விளையாடுதல் 1
விளையாடுதியோ 2
விளையாடும் 1
விளையாத 3
விளையாது 1
விளையாதேனும் 1
விளையின் 1
விளையும் 7
விளையும்-வகை 1
விளைவ 3
விளைவது 6
விளைவன 5
விளைவால் 1
விளைவித்த 2
விளைவித்தாய் 1
விளைவித்தார் 1
விளைவித்தான் 1
விளைவிற்கு 1
விளைவினாலும் 2
விளைவினை 3
விளைவு 16
விளைவுதான் 1
விளைவும் 5
விளைவுற 1
விளைவுறும் 1
விளைவை 4
விளைவோ 1
விற்கள் 1
விற்கின்ற 1
விற்கு 4
விற்கும் 2
விற்கை 2
விற்போர் 1
விற்ற 1
விற்று 1
விறகா 1
விறகாய் 1
விறகிடை 1
விறகின் 1
விறகு 2
விறகும் 1
விறப்பொடு 1
விறல் 28
விறலர் 1
விறலால் 1
விறலாளி 1
விறலிக்கு 1
விறலியர் 2
விறலியரோடு 1
விறலின் 1
விறலுடை 1
விறலும் 1
விறலை 1
விறலொடும் 1
விறலோய் 5
விறலோர் 2
விறலோன் 2
வின்மையால் 1
வினதன் 3
வினதனும் 1
வினயம் 2
வினயம்-தன்னால் 1
வினவ 11
வினவலோடும் 1
வினவாதவர் 1
வினவிய 4
வினவில் 1
வினவினர் 1
வினவினாட்கு 1
வினவினேற்கு 1
வினவுதற்கு 1
வினவுவல் 1
வினவுவாரும் 1
வினவுவெனேல் 1
வினவுற 2
வினாயது 1
வினாயினான் 3
வினாவ 1
வினாவி 1
வினாவினான் 1
வினை 180
வினை-தன்னால் 1
வினை-தன்னை 1
வினைக்கு 5
வினைக்கும் 1
வினைகட்கு 1
வினைகள் 3
வினைகளை 3
வினைஞர் 1
வினைத்தலையில் 1
வினைத்து 1
வினைத்தொழில் 1
வினைந்தனர் 1
வினைய 4
வினையத்தால் 2
வினையது 1
வினையம் 24
வினையமுடை 1
வினையமும் 4
வினையர்-தம்மை 1
வினையவர் 1
வினையவள் 1
வினையன் 1
வினையன 1
வினையால் 2
வினையிற்கு 1
வினையிற்று 1
வினையின் 23
வினையினார் 1
வினையினால் 3
வினையினான் 1
வினையினில் 1
வினையினின் 1
வினையினும் 1
வினையினேன் 2
வினையினேனும் 1
வினையும் 8
வினையுமே 1
வினையே 3
வினையேற்கு 3
வினையேற்கும் 1
வினையேன் 14
வினையை 2
வினையையும் 1
வினையோ 1
வினையோடு 1
வினையோடும் 1
வினையோர் 2
வினைவரால் 1
வினோதம் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


விக்கல் (1)

விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய் – யுத்2:19 8/2

TOP


விக்கலும் (1)

பெயர்த்து வாய் புனல் வந்து ஊற விக்கலும் பிறந்ததாக – யுத்3:24 12/3

TOP


விக்காது (1)

விக்காது விழுங்க நின்றாள் அது நோக்கி வீரன் – சுந்:1 58/3

TOP


விக்காநின்றார் (1)

விக்காநின்றார் விளம்பல் ஆற்றார் வெருவி விம்முவார் – சுந்:8 50/2

TOP


விகட (1)

வெருவரு தோற்றத்தர் விகட வேடத்தர் – சுந்-மிகை:3 11/3

TOP


விகடம் (1)

விகடம் உற்ற மரனொடு வெற்பு இனம் – யுத்2:19 146/1

TOP


விகற்ப (2)

விண்ணினில் நிலத்தினில் விகற்ப உலகில் பேர் – ஆரண்:3 42/1
விதங்களின் நடித்திடு விகற்ப வழி மேவும் – கிட்:10 78/2

TOP


விகற்பத்துள் (1)

வேதம் அதனுள் விளைபொருள் விகற்பத்துள் அடங்கா – பால-மிகை:3 3/1

TOP


விகற்பம் (1)

விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா – ஆரண்:1 43/2

TOP


விகார (1)

விலங்கிய விகார பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம் – சுந்:0 1/2

TOP


விகுதியால் (1)

விகுதியால் வந்த விளைவு மற்று அதற்கு-மேல் நின்ற – யுத்4:40 87/2

TOP


விகுதியின் (1)

விகுதியின் மிகுதிகள் எவையும் மேலவர் – யுத்1:3 69/2

TOP


விச்சையின் (2)

அணங்கு உறும் அவிச்சை கெட விச்சையின் அகம்பாடு – பால:22 39/3
விச்சையின் கணவன் ஆனான் வின்மையால் வயிரம் இட்ட – யுத்3:28 37/3

TOP


விசய (10)

செற்றவன் விசய பாடல் தெளிந்து அதில் ஒன்று-தன்னை – பால-மிகை:0 31/2
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் – ஆரண்:9 1/3
வேண்டியது எதிர்ந்தான் என்ன வீங்கினன் விசய திண் தோள் – சுந்:8 20/4
தெவ் அழிதர உயர் விசய சீர்த்தியான் – சுந்:11 1/4
விரவு குரல் சுருதி குரல் விசய குரல் விரவா – சுந்-மிகை:1 17/2
மீட்டும் வந்து இளைய வீரன் வெற்பு அன்ன விசய தோளை – யுத்2:19 242/1
பார்த்தனன் பாரா-முன்னம் பணிந்தனன் விசய பாவை – யுத்3:22 149/3
சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் – யுத்3:26 7/4
தொழுதியோ யாதோ செய்ய துணிந்தனை விசய தோளாய் – யுத்3:27 169/4
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி – யுத்4:37 73/3

TOP


விசயத்து (1)

வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள் – யுத்3:29 57/2

TOP


விசயம் (4)

விழுமியது உரைத்தனை விசயம் வீற்றிருந்து – கிட்:16 10/1
வெறுவிது விசயம் வைகும் விலங்கல்_தோள் அலங்கல் வீர – சுந்:1 14/2
வேர்த்தார் நிருதர்கள் வானரர் வியந்தார் இவன் விசயம்
தீர்த்தான் என உவந்து ஆடினர் முழு மெய் மயிர் சிலிர்த்தார் – யுத்2:15 178/3,4
எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் – யுத்3:27 159/3

TOP


விசாகத்தை (1)

விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன் – யுத்4:37 81/3

TOP


விசாலை (1)

சென்று தீர்ந்தனர் கங்கையை விசாலை வாழ் சிகர – பால-மிகை:9 58/2

TOP


விசி (4)

வள் விசி கருவி பம்ப வயின்வயின் வழங்கு பாடல் – பால:2 8/2
கறங்குவ வள் விசி கருவி கண் முகிழ்த்து – பால:3 47/3
வார் விசி கருவியோர் வகுத்த பாணியின் – ஆரண்:10 22/3
வீட்டின் ஊசல் நெடும் பாசம் அற்ற தேரும் விசி துறந்த – சுந்:12 114/2

TOP


விசிக (2)

வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக
கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் – யுத்3:31 102/1,2
வேல் ஆயிரம் மழு ஆயிரம் எழு ஆயிரம் விசிக
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – யுத்4:37 55/1,2

TOP


விசிகம் (11)

விட்டனன் விசிகம் வேகம் விடாதன வீரன் மார்பில் – யுத்2:19 94/1
துரக்கும் பல விசிகம் துகள்பட நூறினன் அது கண்டு – யுத்2-மிகை:15 24/2
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் – யுத்3:22 71/4
விண் செல்கில செல்கின்றன விசிகம் என இமையோர் – யுத்3:27 108/1
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் – யுத்3:27 114/4
வேகின்றன உலகு இங்கு இவர் விடுகின்றன விசிகம்
போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார் – யுத்3:27 117/1,2
தூயினன் அயில் முக விசிகம் நெடும் துளைபட விழி கனல் சொரிய முனிந்து – யுத்3:28 24/2
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் – யுத்3:28 26/1
நெடு நாணிடை சிதையாதவர் நேர் ஏவிய விசிகம்
தொடு கார் விசை நுழையா எதிர் மீளாது இடை சோரா – யுத்3-மிகை:27 7/2,3
விலக்கினான் தடம் தோளினும் மார்பினும் விசிகம்
உலக்க உய்த்தனன் இராவணன் ஐந்தொடு ஐந்து உருவ – யுத்4:32 20/1,2
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் – யுத்4:37 52/4

TOP


விசிட்டனும் (1)

விசிட்டனும் வேத்தவை பொலிய மேவினார் – பால:5 74/4

TOP


விசித்த (5)

மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த
தொய்யல் மா நில சுமை உறு சிறை துறந்து இனி யான் – அயோ:1 61/2,3
மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் – ஆரண்:7 59/1
விழுந்தன தோள் புடை விசித்த காற்றினே – கிட்:7 15/4
வீக்கிய அவன் உடல் விசித்த பாம்பினே – சுந்:12 63/4
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் – சுந்:12 119/1

TOP


விசித்தது (1)

வேறு ஆய பிறப்பிடை வேட்கை விசித்தது ஈர்ப்ப – ஆரண்:10 161/3

TOP


விசித்தனர் (1)

விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க – சுந்:9 8/1

TOP


விசித்தார் (1)

வீர சூடிகை நெற்றியின் அயல் இட்டு விசித்தார் – சுந்:9 17/4

TOP


விசித்தான் (1)

விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான்
மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் – யுத்4:36 2/2,3

TOP


விசித்து (5)

வென்றி வாள் புடை விசித்து மெய்ம்மை போல் – பால:6 20/1
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும் – அயோ:10 44/3
கும்பம் உற்ற உயர் நெற்றியின் விசித்து ஒளி குலாம் – ஆரண்:1 12/2
எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து
கள்ளத்து இங்கு இவனை கரை காணா – யுத்1:3 99/2,3
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் – யுத்3:26 79/2

TOP


விசியின் (1)

துடியின் பாத குன்றின்-மிசை தோல் விசியின் கட்டு – யுத்4:33 15/2

TOP


விசிற (1)

வேலும் கணையும் வளையும் விசிற – யுத்3:27 26/4

TOP


விசிறும் (1)

கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும்
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின் – ஆரண்:1 32/2,3

TOP


விசும்பகம் (1)

மேற்பட விசும்பகம் மறைந்த வெண் திரை – யுத்2-மிகை:16 20/2

TOP


விசும்பதோ (1)

தடத்த பேர் உலகத்தேயோ விசும்பதோ எங்கும்-தானோ – யுத்2:16 28/2

TOP


விசும்பவும் (1)

உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள – யுத்3:24 96/2

TOP


விசும்பாரும் (1)

நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல் – ஆரண்:6 121/3

TOP


விசும்பிடை (35)

சேய் இரு விசும்பிடை திரியும் சாரணர் – பால:6 3/2
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் – அயோ:14 128/4
நிலம் மிசை விசும்பிடை நெருக்கலால் நெடு – ஆரண்:7 54/1
எல் இயல் விசும்பிடை இருந்த நேமியாய் – ஆரண்:13 49/1
விசும்பிடை செல்லும் வீரன் விலங்கி வேறு இலங்கை மூதூர் – சுந்:1 77/3
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார் – சுந்:13 22/2
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் – சுந்:14 1/4
இலங்கை வேந்தனும் ஏழு நாள் விசும்பிடை இருந்தான் – யுத்1:5 66/4
சென்று வேலையை சேர்தலும் விசும்பிடை சிவந்த – யுத்1:5 76/3
விசும்பிடை விளங்கிய மீனும் வெந்தவே – யுத்1:6 41/4
ஏறினர் விசும்பிடை இரிந்த உலகு எல்லாம் – யுத்1:12 18/4
பொங்கு அமர் விசும்பிடை உடன்று பொரு போழ்தில் – யுத்1:12 20/1
இலங்கை வேந்தனும் விசும்பிடை ஏழு நாள் இருந்தான் – யுத்1-மிகை:5 12/4
சேண் உயர் விசும்பிடை அமரர் சிந்தவே – யுத்2:15 102/4
வாளி ஐந்தையும் ஐந்தினால் விசும்பிடை மாற்றி – யுத்2:15 228/1
விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன – யுத்2:18 95/3
உற்றன விசும்பிடை பலவும் ஒத்தன – யுத்2:18 105/4
பரந்தன விசும்பிடை ஒடுங்க பண்டுடை – யுத்2:18 120/2
சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி – யுத்2:18 190/2
விசும்பிடை செல்லும் காரின் தாரை-போல் நான்ற மெய்யான் – யுத்2:18 232/4
தேர் செலாது விசும்பிடை செல்வது ஓர் – யுத்2:19 156/3
வெரு கொள விசும்பிடை வெய்ய மாயையின் – யுத்2-மிகை:16 21/2
புகவிடும் சிலவர்-தம்மை விசும்பிடை போக வெய்யோன் – யுத்2-மிகை:16 26/4
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் – யுத்3:22 71/4
கண் இமைப்பதன் முன்பு போய் விசும்பிடை கரந்தான் – யுத்3:22 78/1
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின் – யுத்3:22 100/1
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார் – யுத்3:22 108/2
பொங்கிய விசும்பிடை கடிது போகுவான் – யுத்3:24 63/4
என்னலும் விசும்பிடை எழுந்தது ஈட்டு ஒலி – யுத்3:24 92/4
தெரி கணை விசும்பிடை துணிப்ப செம் மயிர் – யுத்3:27 47/1
பார்த்தவர் இமையா-முன்னம் விசும்பிடை படர்ந்தான் என்னும் – யுத்3:27 182/3
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு – யுத்4:35 13/3
பாரில் செல்வது விசும்பிடை செல்வது பரந்த – யுத்4:35 20/1
திடல் கொள் மேருவும் விசும்பிடை செல்வன சிவண – யுத்4:35 34/2
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க – யுத்4:41 3/2

TOP


விசும்பில் (25)

மை_அறு விசும்பில் மண்ணில் மற்றும் ஓர் உலகில் முற்றும் – அயோ:13 61/1
ஒல்லியில் உருத்து உயர் விசும்பில் ஓங்கி நின்று – ஆரண்:7 107/3
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் – கிட்:8 2/4
நடுக்கு உற விசும்பில் செல்லும் நாயகன் தூதன் நாகம் – சுந்:1 23/2
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – சுந்:3 79/2
உறக்கினும் கொல்லும் உணரினும் கொல்லும் மால் விசும்பில்
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை – சுந்:7 38/1,2
வேகம் விண்டு சயந்தன் வணங்கி விசும்பில்
போக அண்டர்கள் கண்டு அலர் கொண்டு பொழிந்தார் – சுந்-மிகை:5 8/1,2
பொருள் தரும் வீரர் போத பொங்கு ஒளி விசும்பில் தங்கும் – சுந்-மிகை:14 47/3
காள வார் உறையின் வாங்கும் கண்ணடி விசும்பில் கவ்வி – யுத்1:10 18/3
பார் செலற்கு அரிது என விசும்பில் பாய்ந்ததால் – யுத்2:16 98/4
வீங்கு தோள் வலிக்கு ஏயது விசும்பில் வில் வெள்க – யுத்2:16 228/3
எறிந்தனன் விசும்பில் மா மலை ஒன்று ஏந்தியே – யுத்2:16 250/4
விட்டு உலம்பிட நெடு விசும்பில் சேறலும் – யுத்2:16 255/2
பாறு உகு சிறை என விசும்பில் பாறிட – யுத்2:16 302/3
விழித்து இமையாத முன்னம் வில்லொடும் விசும்பில் சென்றான் – யுத்2:19 182/4
பூவுடை அமரர் தெய்வ தரு என விசும்பில் போனான் – யுத்3:24 42/4
படர்குவான் தன்னை அன்பால் பரமனும் விசும்பில் பார்த்தான் – யுத்3:24 44/3
சேண் உயர் விசும்பில் தேவர் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – யுத்3:27 10/4
பாதம் என நின்றது படர்ந்தது விசும்பில் – யுத்4:36 7/4
கந்தருப்பம் நகர் விசும்பில் கண்டு-என – யுத்4:37 58/3
பொங்கில திமிர்த்தன விசும்பில் போக்கு இல – யுத்4:37 80/2
தேரினை நீ கொடு விசும்பில் செல்க என்ன மாதலியை செலுத்தி பின்னர் – யுத்4:37 202/1
போதா விசும்பில் திகழ் புட்பகம் போதலோடும் – யுத்4:41 31/1
பூவகத்தில் விசும்பில் புறத்தினில் – யுத்4:41 56/2
தொழுவன அமரர் கைகள் சுமக்கலாம் விசும்பில் துன்னி – யுத்4-மிகை:42 5/3

TOP


விசும்பின் (28)

நினையவும் அரியது விசும்பின் நீண்டது ஓர் – பால:6 2/3
வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் – பால:8 24/3
மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த – பால:9 15/1
அரம்பையர் விசும்பின் ஆடும் ஆடலின் ஆட கண்டார் – பால:10 2/4
விரிந்த திவலை பொதிந்த மணி விசும்பின் மீனின் மேல் விளங்க – பால:10 70/2
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த – அயோ:3 79/2
எ பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய் – கிட்:10 52/2
விஞ்சையர் பாடலும் விசும்பின் வெள் வளை – கிட்:14 14/1
மிடல் உறு புலன்கள் வென்ற மெய் தவர் விசும்பின் உற்றார் – சுந்:1 10/2
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் – சுந்:1 71/2
மின் இனம் மிடைந்து என விசும்பின் மீச்செல்வார் – சுந்:2 47/4
விட்டு உயர் தோளினன் விசும்பின் மேக்கு உயர் – சுந்:4 99/2
மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் – சுந்:6 11/3
மையுறு விசும்பின் தோன்றும் மேனியர் மடிக்கும் வாயர் – சுந்:7 10/2
பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் – சுந்:12 129/4
அடைப்பென் என்று அடைத்தனன் விசும்பின் ஆறு எலாம் – யுத்2:16 271/4
விதிர்த்தனன் வீசினன் விசும்பின் மீன் எலாம் – யுத்2:16 296/1
நிரந்தன நெடும் பிணம் விசும்பின் நெஞ்சு உற – யுத்2:18 102/3
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின்
ஊரில் செல எறியும் மிதித்து உழக்கும் முகத்து உதைக்கும் – யுத்2:18 159/3,4
வேக வாள் அரக்கர் காலம் விளைந்தது விசும்பின் வஞ்சன் – யுத்2:19 180/3
வீசினன் கேடகம் விசும்பின் மீன் எலாம் – யுத்2-மிகை:16 45/1
வில் எறிந்தன கணை விசும்பின் மேகத்து – யுத்3:20 37/2
மேலவன் துரத்தலோடும் விசும்பின் நின்று இரிந்து வெய்தின் – யுத்3:21 27/3
உக்கன விசும்பின் மீன்கள் உதிர்ந்திட தேவர் உட்க – யுத்3:22 36/4
வெறிது உலகு என கொடு விசும்பின் மீச்செலும் – யுத்3:24 97/3
விசும்பின் சேறலின் கிடந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை – யுத்3:31 21/4
மீன் இனம் விசும்பின் நின்றும் இருள் உக விழுவ போல – யுத்3-மிகை:22 8/3
அன்னது ஓர் அளவையின் விசும்பின் ஆயிரம் – யுத்4:41 103/1

TOP


விசும்பின்-நின்று (1)

மீன் எலாம் உடன் விசும்பின்-நின்று உதிர்ந்து என வீழ்ந்த – யுத்2:16 216/4

TOP


விசும்பின்-பாலும் (1)

பாரின்-பால் விசும்பின்-பாலும் பற்று அற படிப்பது அன்னான் – பால:8 7/1

TOP


விசும்பின்-மேல் (3)

குறை தலை வேழம் வீழ விசும்பின்-மேல் கொண்டு நின்றான் – யுத்2:18 221/3
மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச – யுத்3:22 9/2
செம் சரத்தொடு சேண் கதிர் விசும்பின்-மேல் செல்வான் – யுத்3:22 81/1

TOP


விசும்பினரை (1)

ஏசியுற்று எழும் விசும்பினரை பார்க்கும் தன் – யுத்2:16 293/1

TOP


விசும்பினன் (1)

இம்பரான் எனில் விசும்பினன் ஆகும் ஓர் இமைப்பில் – யுத்2:15 231/1

TOP


விசும்பினார் (1)

மீன் உடை விசும்பினார் விஞ்சை நாட்டவர் – பால:19 7/1

TOP


விசும்பினிடை (2)

பொன் திணி விசும்பினிடை நல் நுதலி போனாள் – கிட்:14 70/4
பூ நிறை மணி தரு விசும்பினிடை போவ – சுந்:6 21/2

TOP


விசும்பினில் (2)

பொங்கு ஒளி விசும்பினில் பொலிய தோன்றினாள் – ஆரண்:6 23/4
சேய் விசும்பினில் நிமிர்ந்து நின்று இராவணன் சீறி – யுத்4:32 34/1

TOP


விசும்பினின் (1)

வீசு பொன் கொடிகள் எல்லாம் விசும்பினின் விரிந்த மேக – யுத்1:10 13/3

TOP


விசும்பினின்று (1)

அண்டர்கள் விசும்பினின்று ஆர்க்கின்றாருழை – யுத்3:31 174/3

TOP


விசும்பினுக்கு (1)

ஏறினன் விசும்பினுக்கு எல்லை காட்டுவ – சுந்:11 3/1

TOP


விசும்பினும் (6)

வேதம் என்னவும் தகுவன விசும்பினும் உயர்ந்த – கிட்:4 7/2
பின்னின விசும்பினும் பெரிய பெட்பு உற – கிட்:11 121/3
மண்ணினும் விசும்பினும் மருங்கினும் வலித்தார் – சுந்:8 36/3
அந்தரத்தினும் விசும்பினும் திசை-தொறும் ஆர்ப்பார் – சுந்:11 62/2
குரம் தலத்தினும் விசும்பினும் மிதித்திலா குதிரை – யுத்2:16 211/4
புடைத்து செல்குவர் விசும்பினும் என்றன போதோன் – யுத்3:31 29/3

TOP


விசும்பினூடு (5)

மீ உயர் விசும்பினூடு மேக்கு உற செல்லும் வேலை – கிட்:16 54/2
மை_அறு விசும்பினூடு நிமிர்ந்த வாலதிய மஞ்சின் – சுந்:1 5/2
தீ எழ விசும்பினூடு செல்கின்ற செயலை நோக்கி – யுத்2:15 134/2
சென்றது விசும்பினூடு தேவரும் தெரிய கண்டார் – யுத்2:18 204/4
சோரியன் விசும்பினூடு ஓர் இமைப்பிடை தோன்றாநின்றான் – யுத்3:21 23/2

TOP


விசும்பினை (7)

பார்த்தனன் விசும்பினை பருவ மேகம் போல் – பால:8 32/3
கணத்திடை விசும்பினை கவித்து தூர்த்தலால் – பால:8 42/2
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை
தீண்டுகின்ற தண் சிகரம் எய்தினார் – கிட்:15 24/3,4
எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த – சுந்:8 40/1
விண்ணினை இடறும் மோலி விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி – யுத்2:16 53/1
ஆர்த்த சேனையின் அமலை போய் விசும்பினை அலைக்க – யுத்3:22 85/1
தூர்த்த வாளியன் சிலையொடும் விசும்பினை தொடர்ந்தான் – யுத்3-மிகை:22 4/4

TOP


விசும்பு (58)

சேய் உயர் விசும்பு உளோரும் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – பால:5 22/3
மீன் நகு திரை கடல் விசும்பு போர்த்து என – பால:8 34/3
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல – அயோ:3 78/1
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் – அயோ:10 36/3
மொய் விசும்பு ஓடம் ஆக தேவரின் முனிவர் போனார் – அயோ:13 61/4
சொல்லும் எல்லையில் முகந்து உயர் விசும்பு தொடர – ஆரண்:1 19/4
மால் நிற விசும்பு எழில் மறைய தன் மணி – ஆரண்:4 4/1
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே – ஆரண்:4 23/4
காடு துன்றி விசும்பு கரந்து என – ஆரண்:7 26/1
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன – ஆரண்:13 109/1
தீ எழுந்தது விசும்பு உற நெடும் திசை எலாம் – கிட்:5 9/1
கடித்த வாய் எயிறு உகு கனல்கள் கார் விசும்பு
இடித்த வாய் உகும் உரும் இனத்தின் சிந்தின – கிட்:7 20/1,2
ஆர்த்து எழு துகள் விசும்பு அடைத்தலானும் மின் – கிட்:10 13/1
மேக்கு உற விசையின் சென்றான் சிறையினால் விசும்பு போர்ப்பான் – கிட்:16 62/4
கண் நுதல் மிடறு என கருகி கார் விசும்பு
உள் நிறை உயிர்ப்பு என ஊதை ஓடின – கிட்-மிகை:10 1/3,4
பாழி மா மேரு நாண விசும்பு உற படர்ந்த தோளான் – சுந்:1 30/2
திடல் எலாம் தொடர்ந்து செல்ல சேண் விசும்பு ஒதுங்க தெய்வ – சுந்:1 31/3
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் – சுந்:2 22/2
யாவரும் விசும்பு இருள் இரிய ஈண்டினார் – சுந்:2 48/3
பூழியின் தொகை விசும்பு அணவ போய் புகும் – சுந்:2 125/1
மீண்டனன் விசும்பு எனும் பதத்தை மீ செல்வான் – சுந்:4 108/2
கேழ் இரு மணியும் பொன்னும் விசும்பு இருள் கிழித்து நீக்கும் – சுந்:8 16/1
எழுந்து மா விசும்பு எய்தினன் இடை அவன் படையில் – சுந்:11 52/2
மாக மால் விசும்பு ஈறு என நடுவண வரைப்பில் – சுந்:12 44/3
நீள் ஒத்து உயர் வாலின் விசும்பு நிரம்பு மெய்யன் – சுந்-மிகை:1 15/2
கோள் ஒத்த பொன் மேனி விசும்பு இரு கூறு செய்யும் – சுந்-மிகை:1 15/3
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட – யுத்1:3 85/2
இமைப்பதன் முன் விசும்பு எழுந்து போய பின் – யுத்1:4 38/1
விசும்பு எலாம் உலவும் தெய்வ வேரியின் மிடைந்து விம்ம – யுத்1:8 17/2
பெற்ற ஆர்ப்பு விசும்பு பிளந்ததால் – யுத்1:8 65/3
பார் இயங்குநர் விசும்பு படர்ந்தோர் – யுத்1:11 12/1
வீசும் வான் சுடர் வரையொடும் விசும்பு உற எடுத்தேன் – யுத்1-மிகை:2 24/2
மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் – யுத்2:15 74/4
பொர கரு நிற நெடு விசும்பு போழ்பட – யுத்2:15 125/1
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் – யுத்2:15 130/3
ஆர்த்தார் விசும்பு உறைவோர் நெடிது அனுமான் மிசை அதிகம் – யுத்2:15 178/1
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க – யுத்2:15 187/3
மெத்த மீது எழு மேகத்தின் விசும்பு எலாம் மிடைய – யுத்2:15 188/2
தருக்கி வீசிட விசும்பு இடம் இன்மையின் தம்மின் – யுத்2:15 189/1
மீது நின்று அகன்றன விசும்பு தூர்த்தலால் – யுத்2:16 272/4
நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி – யுத்2:16 341/1
வேர்த்தார் அது கண்டு விசும்பு உறைவோர் – யுத்2:18 22/4
மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் – யுத்2:19 83/2
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் – யுத்2:19 102/2
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் – யுத்3:22 118/4
மெய் உற குருதி தாரை விசும்பு உற விளங்கி நின்றது – யுத்3:22 145/2
விசும்பு போயினன் மாயையின் பெருமையான் மேலை – யுத்3:22 162/1
மேவாதவர் இல்லை விசும்பு உறைவோர் – யுத்3:27 28/4
அரு மா கனல் என நின்றது விசும்பு எங்கணும் ஆகி – யுத்3:27 137/4
போயே விசும்பு அடைவாய் இது பிழையாது என புகலா – யுத்3:27 145/3
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று – யுத்3:31 145/2
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப – யுத்4:35 28/1
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான – யுத்4:36 16/1
விழ விடுவேன் இனி விசும்பு சேமமோ – யுத்4:37 60/2
மீண்டனவோ என்பர் விசும்பு விண்டு உக – யுத்4:37 68/1
விசும்பு பாழ்பட வந்தது மந்தரம் வெருவ – யுத்4:37 107/4
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த – யுத்4:37 116/3
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் – யுத்4:37 201/3

TOP


விசும்பும் (14)

ஆசையும் விசும்பும் நின்று அமரர் ஆர்த்து எழ – பால:5 102/1
மேல் நிமிர்ந்து எழுந்திடில் விசும்பும் வேம் எனா – பால:7 13/3
நீள் வாய் விசும்பும் தனது உச்சி நெருக்க நின்றாள் – சுந்:1 54/4
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ் – சுந்:3 122/1
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் – சுந்:7 22/3
நால் கடல் உலகமும் விசும்பும் நாள்_மலர் – யுத்2:15 117/1
ஞாலமும் நாகமும் விசும்பும் நக்குறும் – யுத்2:16 311/3
தாரர் தாரணியும் விசும்பும் தவழ் – யுத்2:19 132/3
மிக்க வார் சிலை வளைத்து உரும் ஏறொடு விசும்பும்
உட்க நாண் எறிந்து உக முடிவு என சரம் பொழிந்தான் – யுத்2-மிகை:16 43/3,4
ஞாலமும் விசும்பும் காத்த நானில கிழவன் மைந்தன் – யுத்3:22 19/3
நிலம் செய்து விசும்பும் செய்து நெடிய மால் படை நின்றானை – யுத்3:28 4/1
ஆசையும் விசும்பும் அலை ஆழியும் – யுத்4:37 31/1
மா இரு ஞாலமும் விசும்பும் வைப்பு அற – யுத்4:37 145/3
திக்கு அனைத்தும் விசும்பும் திரிந்தவே – யுத்4:37 196/4

TOP


விசும்புளோரை (1)

வீட்டி என் தாதைக்காக மெய் பலி விசும்புளோரை
ஊட்டுவென் உயிர் கொண்டு என்னும் வார்த்தையும் உணர்த்துவீரால் – யுத்1:9 36/3,4

TOP


விசும்புற (2)

சொரிகின்ற சுடரின் சும்மை விசும்புற தொடரும் தோற்றம் – யுத்1:10 9/2
வேயினால் திணி வெற்பு ஒன்று நாவினால் விசும்புற வளைத்து ஏந்தி – யுத்2:16 346/2

TOP


விசும்புறு (2)

விசும்புறு தூளியால் வெண்மை மேயின – ஆரண்:7 52/3
வட்ட விசும்புறு மா மரம் வாங்கி – சுந்-மிகை:9 4/2

TOP


விசும்பூடு (2)

ஓய்ந்தனன் என்று உரை-செய்ய விசும்பூடு படர்கின்றான் உரு வேகத்தால் – யுத்3:24 34/3
தொடுக்குற்றன விசும்பூடு உற சுமந்து ஓங்கின எனினும் – யுத்3:31 107/2

TOP


விசும்பே (1)

கொன்னே உளன் நிலத்தே உளன் விசும்பே உளன் கொடியோர் – யுத்3:31 113/3

TOP


விசும்பை (9)

ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் – பால:14 76/1
இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும் – சுந்:4 109/1
உற்று உண்டாய விசும்பை உருவினாய் – சுந்:12 31/1
தொங்கலின் குழாமும் தூளி வெள்ளமும் விசும்பை தூர்க்க – சுந்-மிகை:11 2/3
ஏமுறும் விசும்பை நோக்கும் எடுக்கும் தன் மார்பின் எற்றும் – யுத்2:19 223/3
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி – யுத்3:22 143/2
வேர்த்தன தூரொடு விசும்பை மீ செல – யுத்3:24 95/1
சேய் இரு விசும்பை நோக்கி வீடண தீயோன் அப்பால் – யுத்3:28 17/2
மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங்கி விண்ட – யுத்3:30 6/1

TOP


விசும்பையும் (3)

மீ உயர் விசும்பையும் கடக்க வீங்கினான் – சுந்:9 28/4
கூறு திக்கையும் விசும்பையும் மறைத்தனன் கொடியோன் – யுத்2:16 236/4
விசும்பையும் கடந்தது விரிந்த தூளியே – யுத்2:18 87/4

TOP


விசும்பொடு (2)

நிறுத்தி வீசினன் நெடும் திசை விசும்பொடு நிமிர – யுத்2-மிகை:15 36/3
விலகு அளம் தரு கடல் தரை விசும்பொடு வியப்ப – யுத்4:35 27/3

TOP


விசும்பொடும் (1)

போய் வளர்ந்து விசும்பொடும் புல்லிற்றால் – யுத்3-மிகை:31 32/3

TOP


விசும்போடு (1)

இடித்தான் நிலம் விசும்போடு என இட்டான் அடி எழுந்தான் – யுத்3:22 116/1

TOP


விசேடம் (1)

விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே – யுத்4:36 21/3

TOP


விசை (35)

விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி – பால:11 14/1
சுவண வண்ணனொடு கண்ணன் உறை தோளன் விசை தோய் – ஆரண்:1 37/1
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் – ஆரண்:2 8/3
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த – ஆரண்:6 102/3
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் – ஆரண்:13 70/3
கலங்கி வல் விசை கால் கிளர்ந்து எறிவு உற கடைக்கால் – கிட்:7 65/3
தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் – சுந்:1 16/2
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் – சுந்:1 16/3
விசை இலவாக தள்ளி வீழ்வன என்ன வீழ்ந்த – சுந்:1 18/4
வள் உகிர் வீரன் செல்லும் விசை பொர மறுகி வாரி – சுந்:1 22/3
ஓயா உயர்ந்த விசை கண்டும் உணர்கில்லாய் – சுந்:1 68/2
தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி – சுந்:2 146/2
வாளியின் விசை கொடு திண் கார் வரை வருவன என வந்தார் – சுந்:7 18/4
தெறி தர உரும் அதிர்கின்றார் திசை-தொறும் விசை கொடு சென்றார் – சுந்:7 19/2
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் – சுந்:10 39/4
விசை திறந்து உருமு வீழ்ந்தது என்ன ஓர் தூணின் வென்றி – யுத்1:3 127/2
தேயும் நெறி மாடு திரை ஊடு விசை செல்ல – யுத்1:9 8/2
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா – யுத்2:16 208/4
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – யுத்2:16 339/2
பறை அற்றம் இல் விசை பெற்றன பரிய கிரி அமரர்க்கு – யுத்2:18 141/2
மெய் அற்றார் குடர்கள் சோர விசை அற்றார் விளிவும் அற்றார் – யுத்2:19 99/2
கார்முக விசை உறும் கணையின் மாரியால் – யுத்2-மிகை:18 16/1
விசை கொள் நாண் எறிந்து மேன்மேல் வெம் கவி தானை வெள்ளம் – யுத்2-மிகை:18 25/3
என்று அவன் பகர்கின்ற எல்லை வல் விசை
குன்றொடு மரங்களும் பிணத்தின் கூட்டமும் – யுத்3:27 66/1,2
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – யுத்3:28 20/3
விசை கண்டு உயர் வானவர் விண் இரிய – யுத்3-மிகை:20 17/1
தொடு கார் விசை நுழையா எதிர் மீளாது இடை சோரா – யுத்3-மிகை:27 7/3
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ – யுத்4:33 5/1
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான – யுத்4:36 16/1
மனத்தின் விசை பெற்றுளது வந்தது என வானொடு – யுத்4:36 16/2
விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும் – யுத்4:37 14/3
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் – யுத்4:37 50/1
விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன் – யுத்4:37 81/3
விசை உறு முகிழது விரிதரு சிரனொடு – யுத்4:37 86/2
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் – யுத்4:37 110/4

TOP


விசை-கொடு (2)

விசை-கொடு மாருதம் மறித்து வீசலால் – கிட்:10 23/1
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல – யுத்2:16 345/3

TOP


விசை-மேல் (1)

கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல்
பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் – யுத்3:27 110/3,4

TOP


விசைக்க (1)

மா கால் விசைக்க வடம் மண்ணில் உற வாலோடு – சுந்:1 72/3

TOP


விசைகளின் (1)

அற்று எழு விசைகளின் உம்பர் அண்மின – யுத்2:18 105/2

TOP


விசைத்த (1)

வென்றி வானர வீரர் விசைத்த கல் – யுத்2:15 23/2

TOP


விசைத்தனர் (1)

மீனொடு மேகம் சிந்த விசைத்தனர் மீட்டும் வீச – யுத்3:21 13/2

TOP


விசைத்தார் (2)

மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் – சுந்:1 7/4
வீங்கின தோளவர் விண்ணின் விசைத்தார்
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன் – சுந்:9 58/2,3

TOP


விசைத்து (24)

வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் – ஆரண்:1 28/4
வால் விசைத்து வான் வளி நிமிர்ந்து என – கிட்:3 60/1
கால் விசைத்து அவன் கடிதின் எற்றலும் – கிட்:3 60/2
கரத்தினால் விசைத்து எற்றுவர் கடிப்பர் நின்று இடிப்பர் – கிட்:7 55/2
தொடியின் தோள் விசைத்து எழுந்து சுற்றினார் – கிட்:15 8/3
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை – சுந்:1 16/1
மேல் விசைத்து எழுந்தான் உச்சி விரிஞ்சன் நாடு உரிஞ்ச வீரன் – சுந்:1 16/4
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய – சுந்:7 42/4
வென்றி வானர வீரர் விசைத்து எறி – யுத்2:15 58/1
அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக – யுத்2:16 327/1
வேகத்தொடு வீரர் விசைத்து எழலும் – யுத்2:18 45/3
ஒடித்தன கால் விசைத்து உதைத்த உந்தின – யுத்2:19 43/2
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் – யுத்2:19 109/1
மேல் விசைத்து எழுந்து நாடி பிடிப்பென் என்று உறுக்கும் வேலை – யுத்2:19 192/2
தலையொடும் போம் விசைத்து எறிந்த சக்கரம் – யுத்3:20 39/4
தூண்டினர் கை விசைத்து எறிந்த தோமரம் – யுத்3:20 40/4
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் – யுத்3:20 71/2
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா – யுத்3:24 31/4
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான – யுத்3:24 32/1
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – யுத்3:24 32/3
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம – யுத்3:24 40/3
எட்ட நிற்கலா தம்பி-மேல் வல் விசைத்து எறிந்தான் – யுத்4:32 27/4
மிக்க மா மடங்கல் போல விண்ணிடை விசைத்து பாய்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 11/4
வார்த்த பேர் உருவம் கொள்ள வால் விசைத்து அனுமன் அந்த – யுத்4-மிகை:41 104/3

TOP


விசைத்துள்ளது (1)

கண் தாகுதல் முன் செல்ல விசைத்துள்ளது கண்டான் – யுத்4:37 126/4

TOP


விசைந்திடு (1)

விசைந்திடு குன்றம் நின்ற விண்ணவர் இரியல் செல்ல – யுத்2-மிகை:16 32/1

TOP


விசைப்ப (1)

மீள யாவையும் தெரிந்தில முகில் கணம் விசைப்ப – சுந்:13 25/4

TOP


விசைய (4)

விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே – ஆரண்:1 26/4
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன வெவ் வாய் – ஆரண்:9 11/1
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன் வெவ் வாய் – ஆரண்:9 11/3
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் – யுத்3:24 32/4

TOP


விசையம் (2)

விசையம் இல் என சொல்லினன் அறிஞரின் மிக்கான் – யுத்1:2 99/4
வீரனும் எதிரே நின்றான் விண்ணவர் விசையம் வேண்ட – யுத்2:18 179/4

TOP


விசையம்தாம் (1)

விசையம்தாம் என நிற்பவர் இவர் நெடு விறலோய் – யுத்3:30 11/4

TOP


விசையன (2)

முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் – கிட்:12 9/2
ஈறு_இலா விசையன இராமன் எய்தனன் – யுத்2:16 302/2

TOP


விசையால் (13)

விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால்
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – ஆரண்:1 29/3,4
வேறு வேறு துணி-செய்து அது விழுத்து விசையால்
மாறு மாறு நிமிர் தோளிடையும் மார்பினிடையும் – ஆரண்:1 31/2,3
வெல்லான் நசையால் விசையால் விடு நாள் – ஆரண்:2 13/1
விளைந்த போரையும் ஆவதும் விளம்புவதும் விசையால்
புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை – ஆரண்:7 75/2,3
பிறங்கி நீண்டன கணிப்பு இல பெரும் கடு விசையால்
கறங்கு போன்று உளது ஆயினும் பிண பெரும் காட்டில் – ஆரண்:8 16/2,3
மேவும் வெம் சினத்து அரக்கர்கள் முறைமுறை விசையால்
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் – சுந்:7 52/1,2
மிதியால் பல விசையால் பல மிடலால் பல இடறும் – யுத்2:18 157/1
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால்
துப்போ என துணியாம் வகை தேவாந்தகன் துரந்தான் – யுத்2:18 165/3,4
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு – யுத்2:18 241/3
விசையால் அனுங்க வட மேரு வையம் ஒளியால் விளங்க இமையா – யுத்2:19 244/3
வான நாட்டு உறைகின்றார் வய கலுழன் வல் விசையால் மாயன் வைகும் – யுத்3:24 37/1
வேற்று கோல்-கொடு விலக்கினன் இலக்குவன் விசையால் – யுத்4:32 19/4
உண்ணும் விசையால் உணர்வு பின் படர ஓடும் – யுத்4:36 21/2

TOP


விசையில் (4)

மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிரி வாத விசையில்
பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – ஆரண்:1 6/3,4
தேண்டி நீர் திசைகள்-தோறும் சேணுற விசையில் செல்குற்று – ஆரண்:10 167/3
வா நீ மயிடன் ஒரு வல் விசையில்
போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய் – யுத்2:18 32/1,2
சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால – யுத்3:24 34/2

TOP


விசையின் (23)

எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின்
தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே – ஆரண்:1 32/3,4
மேல் நிமிர்ந்து இரு சிறை விசையின் ஏறலால் – ஆரண்:13 4/3
வில்லிடை சரம் என விசையின் வீழ்ந்தன – கிட்:10 15/2
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் – கிட்:15 27/1
மேக்கு உற விசையின் சென்றான் சிறையினால் விசும்பு போர்ப்பான் – கிட்:16 62/4
மின் தொடர் வானத்து ஆன விமானங்கள் விசையின் தம்மின் – சுந்:1 35/3
உயர்வுற விசையின் எறிந்தான் உடலொடும் உலகு துறந்தார் – சுந்:7 29/4
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல் – சுந்:9 37/1
விசையின் திண் பணை வெம் சின வேழம் – யுத்1:3 91/4
கட்டி கல்லொடு கால் விசையின் போய் – யுத்1:3 100/3
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் – யுத்1:12 10/3
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் – யுத்1:14 13/2
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி – யுத்2:15 135/1
மனத்தினும் கடியது ஓர் விசையின் வான் செல்வான் – யுத்2:16 273/1
கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என – யுத்2:18 121/2
அறைந்தன அசனியின் விசையின் ஆசைகள் – யுத்2:18 126/2
வீங்கிய விசையின் நீலன் அரக்கன்-மேல் செல்ல விட்டான் – யுத்2:18 222/2
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் – யுத்2:19 216/3
பாய்ந்திட பரும் சிலை விசையின் பற்றினான் – யுத்2-மிகை:18 15/2
நேமியின் விசையின் செல்வான் நிடதத்தின் நெற்றி உற்றான் – யுத்3:24 46/4
நனைய விசையின் எழு துவலை மழை பொழிய – யுத்3:31 157/4
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின்
பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் – யுத்4:37 97/3,4
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – யுத்4:37 146/2

TOP


விசையினால் (1)

போவது புரியும் வீரன் விசையினால் புணரி போர்க்க – சுந்:1 19/2

TOP


விசையினின் (4)

விருத்தன் இட்ட விசையினின் வீசிய – யுத்1:8 41/3
பொறிந்து போய் உக தீ உக விசையினின் பொங்கி – யுத்2:15 206/2
தடுக்கலாதது ஓர் விசையினின் எழுந்து அயல் சார்ந்தான் – யுத்2:15 212/4
என்னல் ஆயது ஓர் விசையினின் சென்று அவன் தலையில் – யுத்2:15 244/3

TOP


விசையினும் (3)

வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி – சுந்:11 50/3
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு – யுத்3:28 34/3
துப்பு அணை வயிர வாளி விசையினும் காலின் தோன்றல் – யுத்4:37 212/3

TOP


விசையுறு (2)

விசையுறு பறவையும் விலங்கும் வேற்றவும் – யுத்1:2 10/3
விசையுறு முரசும் வேதத்து ஓதையும் விளி கொள் சங்கும் – யுத்4-மிகை:41 291/2

TOP


விசையொடு (2)

விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி – பால:14 51/2
அன்ன மா கதை விசையொடு வருதலும் அமலன் – யுத்4-மிகை:37 9/1

TOP


விசையோடு (1)

ஏற்றம்-கொடு விசையோடு உயர் கொலை நீடிய இயல்பால் – யுத்3:22 112/2

TOP


விசையோர் (1)

மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர்
நால் வரை கொணர்ந்து உடன் பிணித்தால் அன்ன நடையார் – யுத்3:31 8/3,4

TOP


விஞ்ச (2)

அந்தரதலத்து இரவி அஞ்ச ஒளி விஞ்ச
கந்த மலரில் கடவுள் தன் வரவு காணும் – பால:6 5/2,3
மிகும் திறம் வேறொன்று இல்லா இருவர் நாண் ஒலியும் விஞ்ச
தகும் திறன் நினைந்தேன் எம்பிக்கு அமரிடை தனிமைப்பாடு – யுத்2:17 74/2,3

TOP


விஞ்சவே (1)

படி நடுங்கவே பகை களத்தின் ஓசை விஞ்சவே – யுத்3-மிகை:31 17/4

TOP


விஞ்சிய (1)

விஞ்சிய கோபத்தால் விளையும் ஈது எலாம் – யுத்4-மிகை:40 13/3

TOP


விஞ்சு (5)

விஞ்சு வான் மழையின் மேல் அம்பும் வேலும் பட – பால:7 7/1
பஞ்சி ஒளிர் விஞ்சு குளிர் பல்லவம் அனுங்க – ஆரண்:6 24/1
மேரு வரை மா முலையள் மென்சொலினள் விஞ்சு
மாருதியினை பல உவந்து மகிழ்வுற்றே – கிட்-மிகை:14 7/1,2
விஞ்சு வாள் எயிற்று அரக்கர்-தம் தொகை எனும் வெள்ளம் – யுத்2-மிகை:16 38/2
விஞ்சு போர் செயும் வேலையில் வீரனும் – யுத்4-மிகை:37 26/4

TOP


விஞ்சும் (1)

மேரு சவ்வருணி எனும் மென்சொலினள் விஞ்சும்
ஏர் உறு மடந்தை யுகம் எண்ண அரும் தவத்தாள் – கிட்-மிகை:14 6/1,2

TOP


விஞ்சை (28)

ஐய நின் மகற்கு அளவு_இல் விஞ்சை வந்து – பால:6 16/3
முப்புரிநூலினன் முஞ்சியன் விஞ்சை
கற்பது ஓர் நாவன் அனல் படு கையன் – பால:8 12/1,2
வெம் சினத்து அரியின் திண் கால் சுவட்டொடு விஞ்சை வேந்தர் – பால:16 8/2
ஆவியின் இனிய கொண்கர் பிரிந்து அறிவு அழிந்த விஞ்சை
பாவையர் வைக தீய்ந்த பல்லவ சயனம் கண்டார் – பால:16 19/3,4
மீன் உடை விசும்பினார் விஞ்சை நாட்டவர் – பால:19 7/1
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல – பால:23 33/2
ஏமுறல் ஒழிக இன்னே பெறுக என இரண்டு விஞ்சை
கோ மருகனுக்கு நல்கி பின்னரும் குணிக்கலுற்றான் – பால-மிகை:11 44/3,4
விஞ்சை நாடியர் கொழுநரோடு ஊடிய விமல – அயோ:10 20/3
மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் – ஆரண்:10 8/3
மேகம் என் துருத்தி கொண்டு விண்ணவர் தருவும் விஞ்சை
நாகமும் சுரந்த தீம் தேன் புனலோடும் அளாவி நவ்வி – ஆரண்:10 14/1,2
மேவ அரும் திறல் சேர் நாகர் மெல்லியர்கள் விளங்கு கந்திருவர் மேல் விஞ்சை
காவலர் குலத்தில் தோன்று கன்னியர்கள் ஆதியாய் கணிப்பு இல் பல் கோடி – ஆரண்-மிகை:10 5/2,3
விஞ்சை மன்னர்-பால் விரக மங்கைமார் – கிட்:15 21/2
மேக்குற விசைத்தார் என்ன பொலிந்தனர் விஞ்சை வேந்தர் – சுந்:1 7/4
பொன்னகர் மடந்தையர் விஞ்சை பூவையர் – சுந்:2 47/1
மேவரும் இயக்கரும் விஞ்சை வேந்தரும் – சுந்:2 48/2
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் நாகியர் எஞ்சு_இல் விஞ்சை
முயல் கறை இலாத திங்கள் முகத்தியர் முதலினோரை – சுந்:2 119/1,2
இன் உயிர் கணவன் ஈந்தான் ஆம் என இருத்தி விஞ்சை
மன்னவர் முடியும் பூணும் மாலையும் பணையம் ஆக – சுந்:2 183/2,3
உ திசை விஞ்சை மாதர் உறையுளை முறையின் உற்றான் – சுந்:2 189/4
விஞ்சை உலகத்தினும் இயக்கர் மலை மேலும் – சுந்:6 14/1
அரம்பையர் விஞ்சை நாட்டு அளக வல்லியர் – சுந்:12 16/1
வெள்ளியின் பொன்னின் நானா விளங்கு பல் மணியின் விஞ்சை
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த – சுந்:12 132/1,2
நினைவதன் முன்னே விஞ்சை நீக்குவென் என்று நேர்ந்தான் – யுத்1-மிகை:9 6/4
அரம்பையர் விஞ்சை மாதர் அரக்கியர் அவுணர் மாதர் – யுத்3:25 2/1
வல்லன மாய விஞ்சை வகுத்தன அறிந்து மாள – யுத்3:27 5/1
படைக்கல விஞ்சை மற்றும் படைத்தன பலவும் தன்-பால் – யுத்3:28 14/1
தெள்ளிது என் விஞ்சை என்றான் அமலனும் சீரிது என்றான் – யுத்4:37 7/4
மயக்கம் இல் சித்தியர் விஞ்சை மங்கையர் – யுத்4:38 19/2
துப்பு உற சிவந்த வாய் விஞ்சை தோகையர் – யுத்4:40 35/2

TOP


விஞ்சை-தனை (1)

ஐயன் விஞ்சை-தனை அறிந்தும் அறியாதான் போல் அவிஞ்சை எனும் – சுந்:12 117/3

TOP


விஞ்சைகள் (5)

ஆக்கின விஞ்சைகள் இரண்டும் அ வழி – பால:7 18/3
போதம் முற்றி பொரு_அரு விஞ்சைகள்
ஏதம் அற்றன தாங்கி இமையவர் – அயோ:4 23/2,3
மத இயல் களிற்றினாய் மறு_இல் விஞ்சைகள்
பதவிய இருமையும் பயக்க பண்பினால் – அயோ:14 121/2,3
என்றலால் யான் உனை எடுத்து விஞ்சைகள்
ஒன்று அலாதன பல உதவிற்று உண்மையால் – அயோ:14 122/1,2
நெக்கன விஞ்சைகள் நிலையின் தீர்ந்தன – யுத்4:37 147/3

TOP


விஞ்சைகளும் (1)

வரம் பெற்றவும் மற்று உள விஞ்சைகளும்
உரம் பெற்றன ஆவன உண்மையினோன் – ஆரண்:13 15/2,3

TOP


விஞ்சையர் (17)

கமர் உறு பொருப்பின் வாழும் விஞ்சையர் காண வந்தார் – பால:15 28/1
விரைசுவார் முனிவர் விண்ணவர் இயக்கர் விஞ்சையர் முதலினோர் எவரும் – பால-மிகை:3 1/3
கொண்டல் நீள் பதத்து எய்தி ஓர் விஞ்சையர் கோதை – பால-மிகை:9 2/2
விண் நாட்டவர் மண்ணவர் விஞ்சையர் நாகர் மற்றும் – அயோ:4 118/1
சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர்
கூடு உறை நீக்கிய குருதி வாட்களும் – கிட்:10 9/1,2
விஞ்சையர் பாடலும் விசும்பின் வெள் வளை – கிட்:14 14/1
தம்தாம் உலகத்திடை விஞ்சையர் பாணி தள்ளும் – சுந்:1 62/3
வான மாதரோடு இகலுவர் விஞ்சையர் மகளிர் – சுந்:2 24/1
ஆய விஞ்சையர் மடந்தையர் உறைவிடம் ஆறு_இரண்டு அமை கோடி – சுந்:2 193/1
வில் மறை கிழவர் நானா விஞ்சையர் வரத்தின் மிக்கார் – சுந்:8 11/1
விட்டு உயர் விஞ்சையர் வெம் தீ – சுந்:13 55/1
வலம் கொள் வாள் தொழில் விஞ்சையர் பெரும் புகழ் மறைத்தான் – யுத்1:5 43/3
விண் நாடியர் விஞ்சையர் அம் சொலினார் – யுத்2:18 39/1
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் விஞ்சையர் ஏழைமார்கள் – யுத்3:29 51/1
விரி சினத்து இகல் விஞ்சையர் வேந்தனை – யுத்4:33 32/3
தாம விஞ்சையர் துவன்றினர் திசை-தொறும் தருக்கி – யுத்4:37 118/4
வான மங்கையர் விஞ்சையர் மற்றும் அ – யுத்4:38 30/1

TOP


விஞ்சையர்க்கு (1)

அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த – சுந்:3 83/1

TOP


விஞ்சையில் (1)

விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில் – யுத்1:8 9/3

TOP


விஞ்சையும் (2)

தன் அருள் தலை தாங்கிய விஞ்சையும்
பின்னர் எய்திய பேறும் பிழைத்தவோ – அயோ:4 22/2,3
அருமை சேரும் அவிஞ்சையும் விஞ்சையும்
பெருமை சால் கொடும் பாவமும் பேர்கலா – யுத்4:37 24/2,3

TOP


விஞ்சையுள் (1)

அருமையின் அகன்று நீண்ட விஞ்சையுள் அடங்கி தாமும் – யுத்1:9 25/2

TOP


விஞ்சையை (3)

ஏகம் முற்றிய விஞ்சையை இவன்-வயின் ஏவி – யுத்4:32 23/3
என்பது உன்னி அ விஞ்சையை மனத்திடை எண்ணி – யுத்4:32 24/1
நிகழும் மீன்களை விஞ்சையை நினைப்பது என் நின்ற – யுத்4:35 17/2

TOP


விஞ்ஞை (1)

வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான் – சுந்:4 1/3

TOP


விட்ட (38)

காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட
சூலம் அற்று வீழ் துண்டங்கள் கண்டனர் – பால:7 47/3,4
கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட
மண் கல திகிரி போல வாளியின் வருவ மேலோர் – பால:10 12/1,2
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட
மைந்தரின் நீத்த தீம் தேன் வள்ளங்கள் பலவும் கண்டார் – பால:16 21/3,4
தாழ விட்ட செம் தோலன் தயங்குற – அயோ:8 4/3
சூழ விட்ட தொடு புலி வாலினான் – அயோ:8 4/4
விட்ட சென்றன விடா மத மழை அன வேழம் – அயோ:10 8/2
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் – ஆரண்:1 29/3
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் – ஆரண்:1 29/3
நாள் எலாம் புடை தயங்க நாம நீர் இலங்கையில் தான் நலங்க விட்ட
கோள் எலாம் கிடந்த நெடும் சிறை அன்ன நிறை ஆரம் குலவ-மன்னோ – ஆரண்:10 5/3,4
பாபம் நின்ற இடத்து நில்லா பெற்றி போல் பற்று விட்ட
தீபம் ஒன்று ஒன்றை உற்றால் என்னல் ஆம் செயலின் புக்க – ஆரண்:10 82/2,3
குன்றிடை தொடுத்து விட்ட பூம் கணை-கொல் அது என்றான் – ஆரண்:12 69/4
விட்ட பேர் உணர்வினை விளித்த என்கு எனோ – கிட்:6 7/1
விட்ட போர் வாளிகள் விரிஞ்சன் விண்ணையும் – கிட்:10 93/1
மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட
பின் உடை அனிகத்தோடும் பெயர்ந்தனன் பெரும் போர் பெற்றான் – சுந்:8 3/3,4
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த – சுந்:11 32/2
விட்ட விட்ட வெம் படைகளும் வீரன்-மேல் வீழ்ந்த – சுந்:11 32/2
வெய்யவன் கண் இரண்டொடு போக என விட்ட
தெய்வ வெம் படை உற்றுள தன்மை தெரிப்பாய் – சுந்-மிகை:5 6/3,4
விட்ட சரத்தை விலக்கி அ வீரன் – சுந்-மிகை:9 4/1
நிருமியா விட்ட நெடும் கணை பாய்தலின் நெருப்போடு – யுத்1:6 18/3
அற்றை நாள் அவன்தான் விட்ட அயில்_படை அறுத்து மாற்ற – யுத்1:9 87/2
வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்கு நாயகன் தான் விட்ட
தூதன் யான் பணித்த மாற்றம் சொல்லிய வந்தேன் என்றான் – யுத்1:14 21/3,4
சுந்தர தோளன் விட்ட தூதன் நான் என்ன சொன்னான் – யுத்1-மிகை:14 5/4
விட்ட வெண் கொடி வீங்கின என்னவே – யுத்2:15 14/4
அண்ணல் வாள் அரக்கன் விட்ட அம்பினால் அழிந்து சிந்தி – யுத்2:15 129/1
மீன் உடை கரும் கடல் புரை இராக்கதர் விட்ட
ஊன் உடை படை இராவணன் அம்பொடும் ஓடி – யுத்2:15 230/1,2
பேர விட்ட பெரு வலி இந்திரன் – யுத்2:16 69/1
ஊர விட்ட களிற்றொடும் ஓடு நாள் – யுத்2:16 69/2
சோர விட்ட சுடர் மணி ஓடையை – யுத்2:16 69/3
பேருதி உயிர்கொண்டு என்று பெரும் கையால் நெருங்க விட்ட
கார் உதிர் வயிர குன்றை காத்திலன் தோள் மேல் ஏற்றான் – யுத்2:16 197/2,3
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட
அம்பு பத்தினோடு எட்டையும் நான்கினால் அறுத்தான் – யுத்2:16 233/3,4
விட்ட வெம் பகழி-தன்னை வெற்பினை வெதுப்பும் தோளான் – யுத்2:18 190/1
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் – யுத்2:19 80/1
வெம் கொலை அரக்கன் விட்ட கணை எலாம் விளிய வீசி – யுத்2-மிகை:18 27/3
வானர வீரர் விட்ட மலைகளை அரக்கர் வவ்வி – யுத்3:21 13/1
மேயின உணவு கொண்டு மீண்டு அவை உறையுள் விட்ட
ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் – யுத்3:24 1/3,4
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் – யுத்3:31 83/3
மான வேல் அரக்கர் விட்ட படைக்கலம் வான மாரி – யுத்3-மிகை:22 8/1
விட்ட போதினின் ஒருவனை வீட்டியே மீளும் – யுத்4:32 27/1

TOP


விட்டது (8)

மென்றன வெகுளி பொங்க விட்டது மாய வேடம் – ஆரண்:12 62/4
வேக வெம் படை விட்டது மெல்ல விரிப்பாய் – சுந்:5 77/4
விட்டது கண்டும் நாம் விடாது வேட்டுமோ – யுத்1:4 64/4
விளைந்தது பெரும் போர் என்று விட்டது விடாது நம்மை – யுத்1:13 11/3
வேல் அங்கு எறிய கொடு விட்டது நீள் – யுத்2:18 59/3
அளவு இலது அமைய விட்டது இராமனை நீக்கி அன்றால் – யுத்3:26 11/3
தான் விட்டது மலரோன் படை-எனின் மற்று இடைதருமே – யுத்3:27 136/1
விட்டது மெய்ம்மை ஐய மீட்டு ஒரு வினையம் இல்லை – யுத்4:34 16/2

TOP


விட்டதும் (2)

வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே – யுத்3:27 136/2
வான் விட்டதும் மண் விட்டதும் மறவோன் உடல் அறுமே – யுத்3:27 136/2

TOP


விட்டம் (1)

விட்டம் ஆயினும் மாதினை வெம் சமம் விரும்பி – யுத்3:30 51/1

TOP


விட்டருளுதி (1)

அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – யுத்1:2 99/3

TOP


விட்டவர் (1)

விட்டவர் அல்லரேல் யாவர் வீடு உளார் – அயோ:1 19/4

TOP


விட்டவன் (2)

பேர விட்டவன் நுதல் அணி ஓடையின் பிறங்கும் – ஆரண்:8 19/3
ஊன் விட்டவன் மறம் விட்டிலன் என வானவர் உவந்தார் – யுத்3:27 136/4

TOP


விட்டவா (1)

விட்டவா கண்டும் மேல் எண்ண வேண்டுமோ – யுத்1:9 47/4

TOP


விட்டவை (1)

பெயர்ந்து விட்டவை யாவும் பிளிறுவ – யுத்1:8 39/4

TOP


விட்டன (7)

மேல் நிமிர விட்டன விசும்பின் வழி மீ போய் – சுந்:6 11/3
மிகை எழும் சினத்து அனுமன்-மேல் விட்டன வெந்து – சுந்:11 33/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத – யுத்1:2 95/2
செறுத்து விட்டன படை எல்லாம் கணைகளால் சிந்தி – யுத்2:15 229/2
விட்டன நெடு வரை வேழம் வேழத்தை – யுத்2:18 90/3
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் – யுத்2:18 135/3
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் – யுத்2:18 135/3

TOP


விட்டனன் (10)

என்ன விட்டனன் ஒரு சிறிது அவனி போந்து இழிந்தாள் – பால-மிகை:9 52/4
விட்டனன் படையை வேந்தன் விண்ணுளோர் உலகை எல்லாம் – பால-மிகை:11 20/1
வினைக்கு அரு மெய்ம்மையன் வனத்துள் விட்டனன்
மனக்கு அரும் புதல்வனை என்றல் மன்னவன் – அயோ:5 31/1,2
மேயான் வருவான் என விட்டனன் மேவு-காறும் – சுந்:4 93/3
விட்டனன் இலங்கை-தன்-மேல் விண் உற விரிந்த மாடம் – சுந்:6 54/1
வென்று தீர்க என விட்டனன் அது வந்து பட்டது மேல் என்ன – யுத்2:16 325/4
விட்டனன் விசிகம் வேகம் விடாதன வீரன் மார்பில் – யுத்2:19 94/1
விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும் – யுத்2:19 189/1
விட்டனன் விடு படைக்கலம் வேரொடும் உலகை – யுத்4:37 103/1
விட்டனன் மாருதி கரத்தை மேன்மையான் – யுத்4-மிகை:41 273/4

TOP


விட்டனனாம்-அரோ (1)

வீங்கு தோளினன் விட்டனனாம்-அரோ – யுத்2:15 69/4

TOP


விட்டனென் (1)

விட்டனென் சீதை-தன்னை என்றலும் விண்ணோர் நண்ணி – யுத்3:28 11/1

TOP


விட்டனை (3)

போந்தாய் எனை விட்டனை போயினையோ – ஆரண்:14 72/4
விட்டனை மாதை என்ற போதினும் வெருவி வேந்தன் – யுத்1:9 67/1
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் – யுத்3:20 19/1

TOP


விட்டாய் (6)

வென்று ஆள்வதே என்னில் வேறு ஒன்றும் இல்லை வீணே பிடித்து என் தன் மேல் அம்பு விட்டாய்
தன் தாதை மாதா உடன் கூடி உண்ண தண்ணீர் சுமக்கும் தவத்தோனை எய்தான் – கிட்-மிகை:7 6/2,3
துன்றிய புயத்து இனிது இருக்க துயர் விட்டாய்
இன் துயில் விளைக்க ஓர் இமைப்பின் இறை வைகும் – சுந்:5 3/2,3
வென்றி இல்லவர் மெல்லியோர்-தமை செல விட்டாய்
நன்றி இன்று ஒன்று காண்டியேல் எமை செல நயத்தி – சுந்:9 4/2,3
வீங்கிய புகழை எல்லாம் வேரொடும் வாங்கி விட்டாய் – யுத்1:12 44/4
இறப்பு எனும் பதத்தை விட்டாய் இராமன் என்பளவும் மற்று இ – யுத்2:16 128/3
விக்கல் பொரு வெவ் உரை தூதுவன் என்று விட்டாய்
புக்க தலைப்பெய்தல் நினைந்திலை புந்தி இல்லாய் – யுத்2:19 8/2,3

TOP


விட்டாய்-என்றிடின் (1)

விட்டாய்-என்றிடின் வெவ் அம்பால் – சுந்:5 47/2

TOP


விட்டார் (12)

வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் – சுந்:8 22/4
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் – சுந்:10 39/4
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார்
மந்தாரம் கிளர் பொழில்-வாய் வண்டுகள் ஆனார் சிலர் சிலர் மருள்கொண்டார் – சுந்:10 41/2,3
மூர்த்திகள்-தாமும் தம்தம் யோகத்தின் முயற்சி விட்டார் – சுந்:11 4/4
விளைவு உரை என்று விட்டார் வீரர் ஆய் மெய்ம்மை ஓர்வார் – சுந்:12 111/2
மெய்ப்படு மாருதி மேல் சரம் விட்டார் – சுந்-மிகை:9 3/4
வினை இது என்று அறிந்து இராவணன் மேல் செல விட்டார் – யுத்2:15 187/4
விண்-மேல் நெடிது ஓடினர் ஆர் உயிர் விட்டார்
மண்-மேல் நெடு மால் வரை என்ன மறிந்தார் – யுத்2:18 253/1,2
எயிலுடை இலங்கை நோக்கி இரிந்தனர் படையும் விட்டார் – யுத்3:28 55/4
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் – யுத்3:31 224/2
மந்திர விதியினாரும் வசிட்டனும் வரைந்து விட்டார்
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம – யுத்4:42 11/2,3
கால் முதல் தொழுது தங்கள் கட்டு இரும் பாவம் விட்டார்
மான் முயல் உருவத்தோடும் தோன்றிய வானோர் எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 295/3,4

TOP


விட்டால் (2)

மேருவினை கடந்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம் உள ஓசனையை விட்டால்
நேர் அணுகும் நீலகிரிதான் இரண்டாயிரம் உள யோசனையின் நிற்கும் – யுத்3:24 26/1,2
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய – யுத்3:27 4/2

TOP


விட்டாள் (3)

செல்வாய் என்னா மூ_இலை_வேலை செல விட்டாள் – சுந்:2 85/4
அறிகுறியாக விட்டாள் ஆதலான் வறியள் அந்தோ – சுந்:6 45/2
வேணியை அரம்பை மெல்ல விரல் முறை சுகிர்ந்து விட்டாள் – யுத்4:40 30/4

TOP


விட்டாற்கு (1)

போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் – யுத்2:16 150/2

TOP


விட்டான் (52)

மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – பால:24 28/4
போக்கி போக்கிய சினத்தொடும் புரி குழல் விட்டான் – ஆரண்:6 86/4
முன்னை மூக்கு அரிந்து விட்டான் முடிந்தது என் வாழ்வும் உன்னின் – ஆரண்:10 81/3
வெய்ய வாளியை ஆள் உடை வில்லியும் விட்டான் – கிட்:4 15/4
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் – கிட்:7 131/4
மெய் தலை நின்ற வீரன் இ உரை விளம்பி விட்டான் – கிட்:9 28/4
வேலை கடப்பென் மீள மிடுக்கு இன்று என விட்டான்
வாலி அளிக்கும் வீர வய போர் வசை_இல்லான் – கிட்:17 4/3,4
வேகம் அமைந்தீர் என்று விரிஞ்சன் மகன் விட்டான் – கிட்:17 19/4
வீடு நோக்கியே செல்க என்று சிலவரை விட்டான்
கூடினார்க்கு அவர் உயிர் என சிலவரை கொடுத்தான் – சுந்:7 43/2,3
வெய்தாயின பல விட்டான் வீரனும் வேறு ஓர் படை இலன் மாறா வெம் – சுந்:10 33/3
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் – சுந்:11 55/4
பொன் நகர் மீதே தன் போர் வாலினை போக விட்டான் – சுந்:12 130/4
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான்
ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை – சுந்:14 47/2,3
வேழத்துக்கு இடு-மின் என விட்டான் – யுத்1:3 90/4
வெள்ளத்து உய்த்திடு-மின் என விட்டான் – யுத்1:3 99/4
விட்டான் அவன் மேல் அவர் வீசினரால் – யுத்1:3 115/4
வேத நூல் என தகைய திருவுளத்தின் குறிப்பு அறியேன் என்று விட்டான்
காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று – யுத்1:4 102/2,3
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓர் இமை ஒடுங்கா முன்னம் – யுத்1:7 16/3
அன்பனை அமர புல்லி மஞ்சனம் ஆட்டி விட்டான்
தன் பெரு நயனம் என்னும் தாமரை தடத்து நீரால் – யுத்1:12 34/3,4
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் – யுத்1:13 17/4
வட திசை வாயில் காப்பேன் யான் என வகுத்து விட்டான் – யுத்1:13 22/4
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – யுத்2:15 128/2
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான்
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் – யுத்2:15 130/3,4
வேரொடும் சுழற்றி விட்டான் விடுதலும் இலங்கை வேந்தன் – யுத்2:15 137/3
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான்
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் – யுத்2:15 243/2,3
மின்னும் பல் மணி மவுலி-மேல் ஒரு கணை விட்டான்
அன்ன காய் கதிர் இரவி-மேல் பாய்ந்த போர் அனுமன் – யுத்2:15 244/1,2
வேத நாயகனே உன்னை கருணையால் வேண்டி விட்டான்
காதலால் என்-மேல் வைத்த கருணையால் கருமம் ஈதே – யுத்2:16 148/1,2
இன்றொடும் தவிர்ந்தது அன்றே உடன்பிறப்பு என்று விட்டான்
வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் – யுத்2:16 162/3,4
கள்ள நீர் வாழ்க்கையேமை கைவிட்டு காலும் விட்டான்
பிள்ளைமை துறந்தான் என்னா பேதுறும் நிலையன் ஆகி – யுத்2:16 164/1,2
நீலன் மேல் நிமிர்ந்தது ஆங்கு ஓர் நெருப்பு என திரிந்து விட்டான்
சூலமே கொண்டு நூறி முறுவலும் தோன்ற நின்றான் – யுத்2:16 179/3,4
விட்டான் உலகு யாவையும் மேலொடு கீழ் – யுத்2:18 72/1
வேறு ஆயின அவை யாவையும் உடனே வர விட்டான் – யுத்2:18 146/4
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் – யுத்2:18 189/4
ஆற்றல் சால் படையை விட்டான் ஆரியன் அரக்கன் அம்மா – யுத்2:18 200/3
வேற்றுள தாங்க என்னா வெய்யவன் படையை விட்டான் – யுத்2:18 200/4
மின் தனி திரண்டது என்ன சரத்தொடும் கூட்டி விட்டான்
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் தலையினை கொண்டு அ வாளி – யுத்2:18 204/2,3
வீங்கிய விசையின் நீலன் அரக்கன்-மேல் செல்ல விட்டான்
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் – யுத்2:18 222/2,3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான்
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – யுத்2:19 108/3,4
திங்களின் பாதி கோடி இலக்குவன் தெரிந்து விட்டான்
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் – யுத்2:19 109/3,4
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான்
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – யுத்2:19 112/3,4
விதித்தான் முதல் இமையோர் உளம் வெள்கும்படி விட்டான் – யுத்2-மிகை:15 27/4
வெவ் வழி இசை அ கும்பகருணன் மேல் செல்ல விட்டான் – யுத்2-மிகை:16 31/4
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான்
சொன்ன தொகைக்கு அமை யானை சுடர் தேர் – யுத்3:20 20/2,3
தேவர்-தம் படையை விட்டான் என்பது சிந்தை செய்யா – யுத்3:22 155/1
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான்
காட்டாது இனி கரந்தால் அது கருமம் அலது என்னா – யுத்3:27 134/2,3
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் – யுத்3:27 152/4
வேல் ஒன்று வாங்கி விட்டான் வெயில் ஒன்று விழுவது என்ன – யுத்3:27 179/2
நிறை உற வாங்கி விட்டான் உலகு எலாம் நிறுத்தி நின்றான் – யுத்3:28 51/4
வீடணன் சொல விண்டுவின் படைக்கலம் விட்டான்
மூடு வெம் சின மோகத்தை நீக்கலும் முனிந்தான் – யுத்4:32 25/1,2
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் – யுத்4:37 110/4
விருப்பின் கோடியால் விலைக்கு எனும் பதடியின் விட்டான்
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் – யுத்4:37 121/2,3
மாடு அணை துணைவரோடும் மகுடமே புனைந்து விட்டான் – யுத்4-மிகை:41 246/4

TOP


விட்டிட்டான் (1)

விட்டிட்டான் அலன் என்று விரைந்தார் – யுத்1:3 100/2

TOP


விட்டிட (1)

விட்டிட எண்ணியோ நான் பிடித்தது வேட்கை வீய – யுத்3:26 9/4

TOP


விட்டிடல் (1)

விட்டிடல் என்று விலக்கினர் தாமே – பால:8 22/4

TOP


விட்டிடலும் (1)

பொரு மா கணை விட்டிடலும் புவி மீது அலறி புரள – அயோ:4 74/4

TOP


விட்டிடு (1)

தேன் விட்டிடு மலரோன் படை தீர்ப்பாய் என தெரிந்தான் – யுத்3:27 136/3

TOP


விட்டிடுதுமேல் (1)

விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல – யுத்1:2 53/3

TOP


விட்டில் (3)

விளக்கு எதிர் வீழ்த்த விட்டில் பான்மைய வியக்க வேண்டா – யுத்2:17 27/4
எரியிடை வீழ்ந்த விட்டில் அல்லரோ அரசுக்கு ஏற்ற – யுத்2:17 68/2
வினை இனி உண்டே வல்லை விளக்கின் வீழ் விட்டில் என்ன – யுத்3:26 70/3

TOP


விட்டில (1)

வல மரங்களை விட்டில மாசு இலா – யுத்1:8 59/3

TOP


விட்டிலர் (4)

விட்டிலர் கங்குலின் விடிவு கண்டிலர் – பால:19 65/3
விட்டிலர் குரிசிலை வேந்தர் வேறுளோர் – அயோ:5 8/4
விட்டிலர் புரண்டு இருவர் ஓர் அகழின் வீழ்ந்தார் – யுத்1:12 15/4
மண்டினர் செரு தொழில் மலைதல் விட்டிலர்
அண்டர்கள் கலங்கினர் அரக்கராயுளோர் – யுத்4-மிகை:37 6/2,3

TOP


விட்டிலரால் (1)

மெய்த்த வேந்தன் திரு உடம்பை பிரியார் பற்றி விட்டிலரால்
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க – அயோ:6 25/2,3

TOP


விட்டிலன் (2)

ஊன் விட்டவன் மறம் விட்டிலன் என வானவர் உவந்தார் – யுத்3:27 136/4
விட்டிலன் உலகை அஞ்சி ஆதலால் வென்று மீண்டேன் – யுத்3:28 5/2

TOP


விட்டிலா (1)

மின் கையில் கொண்டு-என வில்லை விட்டிலா
வன் கையை தன் கையின் வலியின் வாங்கினான் – யுத்4:37 157/3,4

TOP


விட்டிலின் (1)

விரி சுடர் விளக்கம் கண்ட விட்டிலின் வீழ்வ காணாய் – ஆரண்:11 58/4

TOP


விட்டிலேனால் (1)

விலங்கு ஆனேன் ஆதலினால் விலங்கினேன் இன்னும் உயிர் விட்டிலேனால் – ஆரண்:4 22/4

TOP


விட்டிலை (1)

விட்டிலை சீதையை ஆம் எனின் வீரர் – யுத்3:20 15/1

TOP


விட்டிலையோ (1)

விட்டிலையோ இது விதியின் வண்ணமே – யுத்2:16 75/4

TOP


விட்டீய (1)

விட்டீய வழங்கிய வெம் படையின் – யுத்3:31 192/1

TOP


விட்டீர் (1)

புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் – யுத்2:17 12/4

TOP


விட்டு (82)

எடுத்த சீற்றம் விட்டு இனிது வாழ்த்தி மேல் – பால:6 19/2
பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு – பால:9 3/3
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் – பால:13 54/2
கைகடக்க விட்டு இருந்த கட்டுரைப்பது என்-கொலோ – பால:13 54/4
பூ மிசை விட்டு மண் பொலிந்த பொற்பினாள் – பால:13 62/4
செய் தவன் தனி தேர் மிசை சேறல் விட்டு
எய்த வந்து எதிர் நின்றமைதான் இது – பால:21 22/2,3
கொழுந்து விட்டு எரி வெகுளியன் குடங்கையில் கொள்ளா – பால-மிகை:9 53/4
உராவ_அரு துயரை விட்டு உறுதி காண்பரால் – அயோ:2 54/2
தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம் – அயோ:3 65/2
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை – அயோ:4 93/4
மின் ஒத்த சீற்ற கனல் விட்டு விளங்க நின்ற – அயோ:4 122/1
அளவு_இறந்து உயிர்க்க விட்டு அரற்றும் தன்மையால் – அயோ:4 175/2
விட்டு நீத்தான் நமை என்பார் வெய்ய ஐயன் வினை என்பார் – அயோ:6 32/2
களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் – அயோ:7 5/4
வாளும் வேலும் விட்டு அளாயின அனைய கண் மயிலே – அயோ:10 2/1
இரு நிலம் ஆள்கை விட்டு இன்று என் ஏவலால் – அயோ:14 37/3
அன்னையே அனைய அன்பின் அறவோர்கள் தமை விட்டு
என்னையே நுகர்தி என்றனள் எழுந்து விழுவாள் – ஆரண்:1 39/3,4
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா – ஆரண்:1 43/2
விட்டு விண்ணிடை விளங்கினன் விரிஞ்சன் என ஓர் – ஆரண்:1 45/3
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் – ஆரண்:2 8/3
கற்றை சுடர் விட்டு எரி கஞ்சுகியான் – ஆரண்:2 10/2
வீடி-போகாதே இ மெய் வனத்தை விட்டு அகல – ஆரண்:6 115/3
வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் – ஆரண்:11 30/3
விட்டு அழைத்து ஒரு குன்று என வீழ்ந்தனன் – ஆரண்:11 76/4
விட்டு ஏகுதியால் விளிகின்றிலையால் – ஆரண்:13 8/4
பெண்ணை விட்டு அமைந்திடின் பிழையது ஆம் என – ஆரண்-மிகை:13 3/1
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் – கிட்:7 56/1
பெருமை என்பது இது என் பிழை பேணல் விட்டு
ஒருமை நோக்கி ஒருவற்கு உதவலோ – கிட்:7 91/3,4
கண்ணிய கணிப்ப_அரும் செல்வ காதல் விட்டு
அண்ணலை அடி தொழ அணையும் அன்பினால் – கிட்:11 124/1,2
அண்ணல் அவை முற்றும் அற விட்டு வினை வெல்வான் – கிட்:14 62/3
சேக்கை விட்டு இரியல்போகி திரிதரும் அதனை தீர்ப்பான் – கிட்:16 62/2
விரை தாமரை வாள் முகம் விட்டு விளங்க வீரன் – சுந்:1 48/2
வன் கொண்டல் விட்டு மதி முட்டுவன மாடம் – சுந்:2 1/4
விட்டு உயர் தோளினன் விசும்பின் மேக்கு உயர் – சுந்:4 99/2
வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப விண் தோய் – சுந்:8 8/3
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல் – சுந்:9 37/1
வீரன் விட்டு எறிந்தன கடலின் வீழ்வன – சுந்:9 39/2
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் – சுந்:11 25/4
ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் – சுந்:12 75/4
அஞ்சலை அரக்க பார் விட்டு அந்தரம் அடைந்தான் அன்றே – சுந்:12 79/1
விட்டு உயர் விஞ்சையர் வெம் தீ – சுந்:13 55/1
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல – யுத்1:5 47/2
ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய – யுத்1:5 47/3
கொற்றவன் படைக்கலம் குடித்த வேலை விட்டு
உற்று உயிர் படைத்து எழுந்து ஓடல் உற்றதால் – யுத்1:6 53/2,3
மீது விட்டு உலகு உற்றது மீன்_குலம் – யுத்1:8 37/4
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் – யுத்1:9 79/3
என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு
தன் உயிர் பெறுதல் நன்றோ அன்று எனின் தலைகள் பத்தும் – யுத்1:14 11/1,2
துன்று இரும் குழலை விட்டு தொழுது வாழ் சுற்றத்தொடும் – யுத்1:14 37/3
அருவி மால் வரை விட்டு எறிந்து ஆர்த்தலால் – யுத்1-மிகை:8 3/2
அளக்கர் கட்டவனும் மாட்டது அலக்கணுற்றிட விட்டு ஆர்க்கும் – யுத்1-மிகை:11 5/3
ஒழிந்த மேருவின் உம்பர் விட்டு இம்பரின் – யுத்2:15 31/3
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் – யுத்2:15 144/2
சிறையில் வைத்தவள்-தன்னை விட்டு உலகினில் தேவர் – யுத்2:15 253/1
விட்டு உற நடத்தி ஓட்டி விரைவு உள சாரி வந்தார் – யுத்2:16 48/3
தையலை விட்டு அவன் சரணம் தாழ்ந்து நின் – யுத்2:16 83/1
பந்தியில் பந்தியில் படையை விட்டு அவை – யுத்2:16 84/1
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை எற்றும் உதைக்கும் விட்டு உழக்கும் வாரி – யுத்2:16 173/2
விட்டு உலம்பிட நெடு விசும்பில் சேறலும் – யுத்2:16 255/2
ஆசைகள்-தோறும் விட்டு எறிய ஆர்த்து எழும் – யுத்2:16 297/3
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி – யுத்2:16 328/3
நெஞ்சு நேரானது உம்மை நினைப்பு விட்டு ஆவி நீக்க – யுத்2:17 10/3
கொழுந்து விட்டு அழன்று எரி மடங்கல் கூட்டு அற – யுத்2:18 1/1
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் – யுத்2:19 34/3
சுற்றும் வால்-கொடு தூவும் துவைக்கும் விட்டு
எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர் – யுத்2:19 140/1,2
இழுப்ப வந்து உடைய தேர் விட்டு இரு நிலத்து இழிந்து வெம் போர் – யுத்2-மிகை:16 25/2
உரும் இன பகழி மாரி உருத்து விட்டு அரக்கன் ஆர்த்தான் – யுத்2-மிகை:19 1/3
உரும் இன பகழி மாரி உருத்து விட்டு இளவல் கொன்றான் – யுத்2-மிகை:19 1/4
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் – யுத்3:20 89/1
விழு மழைக்கு இரட்டி விட்டு அரக்கர் வீசினார் – யுத்3:22 46/4
மணி நெடும் தேரின் கட்டு விட்டு அது மறிதலோடும் – யுத்3:28 38/1
விட்டு அழைக்கும் உழைக்கும் வெதும்புமால் – யுத்3:29 14/4
சீதை என்பவள்-தனை விட்டு அம் மனிதரை சேர்தல் – யுத்3:30 50/2
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு
எங்கேனும் வழங்குவர் எய்குவரால் – யுத்3:31 209/3,4
வெறி ஆர் குழல் சீதையை விட்டு அகல – யுத்3-மிகை:28 3/2
மீண்டனவும் மேலனவும் விட்டு விரி தட்டில் – யுத்4:36 9/2
கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தான் – யுத்4:41 63/4
ஊனுடை யாக்கை விட்டு உண்மை வேண்டிய – யுத்4:41 107/1
குலவு வாசவன் யமனை விட்டு இரு நிலம் குறுகி – யுத்4-மிகை:41 19/2
வார் கெழு தன் மின்னாரை வழியில் விட்டு ஏகும் மாக்கள் – யுத்4-மிகை:41 76/4
பாதியில் விட்டு வைப்போர் படித்தவர் பிரியப்படுத்தார் – யுத்4-மிகை:41 78/3
பாரை விட்டு அகன்றான் வாலி பார் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – யுத்4-மிகை:41 125/2
மகனை தன் புரத்தில் விட்டு வாள் எயிற்று அரக்கர் சூழ – யுத்4-மிகை:42 70/2

TOP


விட்டும் (1)

தந்தை இறந்தும் தாயர் பிரிந்தும் தலம் விட்டும்
பின் தனி மேவும் மாது பிரிந்தும் பிரிவு இல்லா – யுத்3-மிகை:22 10/1,2

TOP


விட்டேறு (2)

வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன – சுந்:7 8/4
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு
மா மரம் வீசு பாசம் எழு முளை வயிர தண்டு – சுந்:10 11/2,3

TOP


விட்டேன் (1)

யான் எடுத்து ஏகல் விட்டேன் இன்றை வெம் சமரம் போக – யுத்2-மிகை:16 2/2

TOP


விட்டோர் (2)

விறல் கெட சிறையிட்டு அயன் இரந்திட விட்டோர்
இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் – யுத்3:30 18/3,4
கா எனா அபயம் என்று கழல் அடைந்தோரை விட்டோர்
பூவைமார் தம்மை கொல்லும் புல்லர் பொய் சான்று போவோர் – யுத்4-மிகை:41 74/3,4

TOP


விட்பு (1)

விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் – யுத்4:41 35/3

TOP


விட (32)

வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா – பால:7 8/3
கண் கிழித்து உமிழ் விட கனல் அரா அரசு கார் – பால:7 10/1
வெருளும் நோய் விட கண்ணின் விழுங்கலால் – பால:11 5/2
அதி விட நீரும் நெய்யும் உண்கிலாது ஆவி உண்ணும் – பால:16 6/2
இலவு இதழ் துவர் விட எயிறு தேன் உக – பால:19 24/1
கார் விட கறை உடை கணிச்சி வானவன் – பால:23 53/1
மீனொடு சுடர் விட விளங்கும் மேகத்து – பால:23 58/3
விட_விட முனிவன் தண்டம் விழுங்கி மேல் விளங்கல் காணா – பால-மிகை:11 19/2
விட_விட முனிவன் தண்டம் விழுங்கி மேல் விளங்கல் காணா – பால-மிகை:11 19/2
அணங்கு வாள் விட அரா அணுகும் எல்லையும் – அயோ:2 52/1
மனம் அனுக்கம் விட தனித்தனி வள்ளலை புணர் கள்ள வன் – அயோ:3 56/3
மின் நின்று அனைய மேனி வெறிதாய் விட நின்றது போல் – அயோ:4 33/1
எரியின் வார் கணை இராமன் விட எங்கும் நிலையாது – ஆரண்:1 33/1
மெய் வரத்தினன் மிடல்_படை விட படுகிலன் – ஆரண்:1 34/1
வெம் திறல் அரக்கர் விட வேர் முதல் அறுப்பான் – ஆரண்:3 44/3
மெய் விட கருதாது விண் ஏறினான் – ஆரண்:4 28/2
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – ஆரண்:10 5/2
விட வாள் எயிறு அன்று எனின் என்னை வெகுண்டு மாலை – ஆரண்:10 134/3
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட
சுழலும் வேலையை கடையும் தோளினான் – கிட்:3 38/3,4
அன்னவன் விட உவந்து அவனும் வந்து அரிகள்-தம் – கிட்:5 7/1
விட நீயே தனி சென்ற வீரமும் – கிட்:16 36/3
விட நாகம் முழைத்தலை விம்மல் உழந்து வீங்கி – சுந்-மிகை:1 13/3
ஊன் விட உயிர் போய் நீங்க நீங்கும் வேறு உய்தி இல்லை – யுத்2:19 237/3
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர – யுத்3:20 88/2
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – யுத்3:28 22/1
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – யுத்3:28 22/1
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் – யுத்3:28 65/3
விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான் – யுத்4:36 2/2
வாய் வாய்-தோறும் மா கடல் போலும் விட வாரி – யுத்4:37 139/1
அ விட நாகம் எல்லாம் அணுகினும் அணுகல் ஆற்றா – யுத்4:37 213/4
ஆனாத உயிர் விட என்று அமைவானும் ஒரு தம்பி அயலே நாணாது – யுத்4:41 64/3
விட நிகர் மேகநாதன் இளவலால் வீழ்ந்தது என் முன் – யுத்4-மிகை:41 59/2

TOP


விட_விட (1)

விட_விட முனிவன் தண்டம் விழுங்கி மேல் விளங்கல் காணா – பால-மிகை:11 19/2

TOP


விடக்கு (1)

விடக்கு அரிது என கருதியோ விதிகொடு உந்த – பால:7 33/3

TOP


விடத்தின் (3)

கணிக்கும் தன்மைத்து அன்று விடத்தின் கனல் பூதம் – ஆரண்:15 33/2
வெவ் விடத்தின் வந்து போர் விளைக்கும் ஏல்வை வேறு நின்று – கிட்:7 10/2
சீறிய பகழி மாரி தீ கடு விடத்தின் தோய்ந்த – யுத்3:27 94/4

TOP


விடத்தினை (4)

அழைத்த தீ விடத்தினை அருந்தல் ஆகுமோ – அயோ:1 24/4
முருங்கிய கனலின் மூரி விடத்தினை முருக்கும் சீற்றத்து – ஆரண்:10 111/3
வெவ் விடத்தினை மறுகு தேவர் தானவர் வெருவல் – கிட்:2 3/2
வெவ் விடத்தினை உண்டவர் மீண்டு என – யுத்2:19 144/2

TOP


விடத்து (3)

தெரிவு அரு நிலையளாக தீ விடத்து அரவம் தானே – ஆரண்:12 63/3
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி – யுத்1:12 13/2
திட்டியின் விடத்து நாகம் அனையன சிந்தி ஆர்த்தான் – யுத்2:18 190/4

TOP


விடத்தை (5)

கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் – அயோ:3 52/3
வெவ் விடத்தை அமிழ்து என வேண்டுவான் – சுந்:3 97/4
உண்டாள் விடத்தை என உடலும் உணர்வும் உயிர்ப்பும் உடன் ஓய்ந்தாள் – யுத்3:23 4/2
தாக்கினார் எல்லாம் பட்ட தன்மையை விடத்தை தானே – யுத்3:24 2/3
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை
மாய்க்குமா நெடு மந்திரம் தந்தது ஓர் வலியின் – யுத்4:37 122/1,2

TOP


விடம் (46)

விடம் கிளர் விழியினாள் மீட்டும் ஈன்றனள் – பால:5 104/4
கயங்கள் என்னும் கனல் தோய்ந்து கடி நாள் மலரின் விடம் பூசி – பால:10 64/1
பொங்குகின்ற கொங்கை மேல் விடம் பொழிந்தது என்னினும் – பால:13 51/3
விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம் – பால:13 52/2
விடம் நிகர் விழியாரும் அமுது எனும் மொழியாரும் – பால:23 37/1
வெவ் விடம் அனையவள் விளம்ப வேல்_கணாள் – அயோ:2 53/1
சோக விடம் தொடர துணுக்கம் எய்தா – அயோ:3 15/2
கண்டேன் நெஞ்சம் கனிவாய் கனி வாய் விடம் நான் நெடு நாள் – அயோ:4 47/1
விடம் கொள் நோக்கி நின் இடையினை மின் என வெருவி – அயோ-மிகை:10 2/1
மங்கு பாதகம் விடம் கனல் வயங்கு திமிர – ஆரண்:1 13/3
இழிந்த கார் விடம் ஏறுவது என்னவே – ஆரண்:6 65/4
கண்டாரே காதலிக்கும் கட்டழகும் விடம் அன்றோ – ஆரண்:6 123/3
வாளும் உளது ஓத விடம் உண்டவன் வழங்கும் – ஆரண்:10 60/3
அன்பு எனும் விடம் உண்டாரை ஆற்றல் ஆம் மருந்தும் உண்டோ – ஆரண்:10 100/3
உள்ளாது உமிழ்ந்தான் விடம் உண்ட ஒருத்தன் என்றான் – ஆரண்:10 140/4
கால கனல் கார் விடம் உண்டு கறுத்தது அன்றே – ஆரண்:10 141/4
விடம் நுங்கிய கண் உடையார் இவர் மெல்லமெல்ல – ஆரண்:10 144/3
வேதனை செய் காம விடம் மேலிட மெலிந்தாய் – ஆரண்:11 26/1
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் – ஆரண்:14 8/2
விடம் பரந்து அனையது ஓர் வெம்மை மீக்கொள – கிட்:6 10/1
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் – கிட்:17 28/2
பணம் கிளர் தலை-தொறும் உயிர்த்த பாய் விடம்
உணங்கல்_இல் உலகு எலாம் முறையின் உண்டு வந்து – சுந்:2 43/2,3
ஆளியின் அணி என அன்றேல் அலை கடல் விடம் என அஞ்சார் – சுந்:7 18/3
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – சுந்:7 22/4
விடம் திரண்டு அனைய மெய்யான் அ உரை விளம்ப கேளா – சுந்:10 23/1
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் – யுத்1:2 88/2
இட்டார் கடு வல் விடம் எண்ணுடையான் – யுத்1:3 115/1
விடம் அல விழி எனும் வெகுளி கண்ணினர் – யுத்1:5 28/1
விடம் அஞ்ச எழுந்தனன் வெய்யவனே – யுத்1-மிகை:3 21/4
விடம் எழுந்தது-போல் நெடு விண்ணினை – யுத்2:16 71/1
திட்டியின் விடம் அன்ன கற்பின் செல்வியை – யுத்2:16 75/3
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு – யுத்2:18 211/3
சங்கபால குளிகாதி வால் எயிறு தந்த தீ விடம் உமிழ்ந்து சார் – யுத்2:19 62/3
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி – யுத்3:22 73/2
வேள்விக்கு ஏகி வில்லும் இறுத்து ஓர் விடம் அம்மா – யுத்3:22 207/1
விடம் துடிக்கின்ற கண்டத்து அண்ணலும் விரிஞ்சன் தானும் – யுத்3:27 76/1
விடம் ஒன்று கொண்டு ஒன்று ஈர்ந்தது-போல் தீர்ந்தது வேகம் – யுத்3:27 138/4
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட – யுத்3:28 24/1
விடம் பிறந்த கடல் என வெம்பினான் – யுத்3:29 7/4
விடம் பொறாது இரி அமரர்-போல் குரங்கு_இனம் மிதிக்கும் – யுத்3:31 17/3
விடம் ஒத்த பிசாசன் விறல் பனசனொடும் – யுத்3-மிகை:20 14/3
விடம் தரு விழியது முடுகி வேலையில் – யுத்4:37 153/3
வெவ் விடம் ஈசன்-தன்னை விழுங்கினும் பறவை வேந்தை – யுத்4:37 213/3
விடம் பரந்துளது என வெதும்பிற்றால் உலகு – யுத்4:40 70/3
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் – யுத்4:41 24/2
மூட்டு தீ வல் விடம் உற்று முற்றுவார்க்கு – யுத்4:41 87/2

TOP


விடமும் (6)

வெள்ளை வண்ண விடமும் உண்டாம்-கொலோ – பால:11 9/4
உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன் – பால:19 2/2
கல் அளை கிடந்த நாகம் உயிரொடு விடமும் கால – சுந்:8 17/2
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி – யுத்1:14 19/2
மேலைநாள் அமுதமும் விடமும் வெண்_கடல் – யுத்1-மிகை:4 6/1
ஆல மா விடமும் கண்டேன் மதுவினை அனுசனோடும் – யுத்3:31 52/3

TOP


விடமே (1)

மென் நோக்கினதே கடு வல் விடமே – பால:23 17/4

TOP


விடமோ (1)

புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ என்ன புகல்வாய் – அயோ:4 44/2

TOP


விடர் (1)

சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப – கிட்:10 37/2

TOP


விடரகங்களும் (1)

விடரகங்களும் வேய் செறி கானமும் – ஆரண்:3 27/1

TOP


விடல் (2)

வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் – ஆரண்:13 41/2
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் – யுத்3:28 21/1

TOP


விடலம் (1)

விடலம் மெய் சரண் என்று விளம்பலும் – யுத்4:40 20/4

TOP


விடலும் (2)

வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் – ஆரண்:1 28/4
தசை உறு கணை-கொடு தரை உற விடலும் – யுத்4:37 86/4

TOP


விடலுற்றாள் (1)

மெய் விளைவு இடத்து முதல் ஐயம் விடலுற்றாள்
ஐயனை அகத்து வடிவே அல புறத்தும் – பால:22 37/2,3

TOP


விடலுற்றான் (1)

வேரே நிற்கும் மீள்கிலென் என்னா விடலுற்றான் – யுத்4:37 136/4

TOP


விடலை (1)

விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய – அயோ:4 85/3

TOP


விடலையை (2)

விறப்பொடு வணக்கம் செய்த விடலையை இனிது நோக்கி – பால-மிகை:11 41/1
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் – யுத்3:28 21/1

TOP


விடவிட (1)

விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன – யுத்2:18 95/3

TOP


விடவும் (1)

விடவும் ஆற்றவும் வல்லனேல் யாரையும் வெல்லும் – யுத்4:32 22/2

TOP


விடவே (1)

விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே – ஆரண்:1 26/4

TOP


விடவொண்ணாது (1)

எற்றினன் இவனை மீள விடவொண்ணாது என்று சொல்லி – யுத்2-மிகை:16 24/2

TOP


விடற்கு (2)

விடற்கு அரும் வினை அற சிந்தி மெய் உயிர் – யுத்2:18 109/2
எ விடற்கு உரியான் போன இந்திரசித்தே அன்று – யுத்3:26 81/2

TOP


விடன் (1)

விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம் – பால:19 10/1

TOP


விடா (8)

விடா நெறி புலமை செங்கோல் வெண்குடை வேந்தர்_வேந்தன் – பால:20 1/2
விலங்கலும் ஆசை நின்ற விடா மத விலங்கலேயால் – அயோ:3 75/4
விட்ட சென்றன விடா மத மழை அன வேழம் – அயோ:10 8/2
துறையுள் யாவையும் சுருதி நூல் விடா
இறைவர் ஏவலால் இயைவ காண்டியால் – அயோ:14 103/3,4
பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா
நெஞ்சு உளுக்கினன் என சிறிது நின்று நினையா – ஆரண்:1 24/2,3
விடா செயம் ஏதியும் பிற கதி வேறு உளோன் – ஆரண்-மிகை:13 5/2
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் – யுத்3:21 12/1
வென்றி வீரர் எயிறும் விடா மத – யுத்3:31 124/1

TOP


விடா-முன் (1)

எல் கொள் நான்முகன் படைக்கலம் இவர் என்-மேல் விடா-முன்
முற்கொள்வேன் எனும் முயற்சியன் மறை முறை மொழிந்த – யுத்3:22 83/1,2

TOP


விடாத (3)

ஐயன் வெம் விடாத கொற்றத்து ஆவம் வந்து அடைந்தது அன்றே – கிட்:7 158/4
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் – யுத்1:1 10/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத
குலத்த கால் வய நெடும் குதிரையும் அதிர் மத குன்றும் இன்று – யுத்1:2 95/2,3

TOP


விடாதன (1)

விட்டனன் விசிகம் வேகம் விடாதன வீரன் மார்பில் – யுத்2:19 94/1

TOP


விடாது (13)

விடாது பல் பருவம் நிற்ப மூல மா முகடு விண்டு – பால-மிகை:11 47/3
வெம்மையை தாங்கி நீதி விடாது நின்று உரைக்கும் வீரர் – அயோ:1 8/2
விடாது அட மண்ணை விண் மேல் விரைந்து எடுத்து உச்சி வேட்டான் – ஆரண்-மிகை:13 2/3
விடுதியேல் உய்குதி விடாது வேட்டியேல் – யுத்1:4 44/3
கற்பு உடை தேவியை விடாது காத்தியேல் – யுத்1:4 53/1
விட்டது கண்டும் நாம் விடாது வேட்டுமோ – யுத்1:4 64/4
விளைந்தது பெரும் போர் என்று விட்டது விடாது நம்மை – யுத்1:13 11/3
துன்னி நின்று விடாது இடை தூர்த்தலால் – யுத்1-மிகை:8 6/3
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே – யுத்2:19 237/2
வில்லியும் விடாது வெய்ய கணை மழை விலக்கி நின்றான் – யுத்2-மிகை:18 30/4
பழங்கண் உற்று உடைய வேந்தன் இணை அடி விடாது பற்றி – யுத்3-மிகை:29 1/2
எ திறத்தினும் விடாது இராமன் எங்கும் எங்குமாய் – யுத்3-மிகை:31 21/2
மேவினன் அரக்கனை விடாது பற்றியே – யுத்4-மிகை:37 5/4

TOP


விடாய் (1)

வென்றி கொள் வீரன் விடாய் அது தீர்ப்பான் – ஆரண்-மிகை:14 2/3

TOP


விடாயர் (1)

விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் – யுத்3:31 9/4

TOP


விடார் (1)

இரு போதும் விடார் இது என்னை-கொலாம் – பால:23 8/2

TOP


விடி (1)

விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு – ஆரண்:14 30/2

TOP


விடிதலோடும் (1)

வெயில் படைத்து இருளை ஓட்டும் காலத்தின் விடிதலோடும்
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை – யுத்3:21 31/3,4

TOP


விடிந்தது (5)

வெள்ள நீர் வடிந்தது என்ன வீங்கு இருள் விடிந்தது அன்றே – யுத்1:9 88/4
வித்தகன் விடிந்தது என்னா முடிந்தது என் வேகம் என்றான் – யுத்3:24 54/4
விடிந்தது என்று இருந்தேன் மீள வெம் துயர் இருளின் வெள்ளம் – யுத்3:26 45/2
விடிந்தது பொழுதும் வெய்யோன் விளங்கினன் உலகம் மீதாய் – யுத்3:28 35/1
விடிந்தது மேலை வானோர் வெம் துயர் அவரினோடும் – யுத்3-மிகை:31 62/2

TOP


விடிந்ததும் (1)

மேல் திசை எழுவான் அல்லன் விடிந்ததும் அன்று மேரு – யுத்3:24 56/2

TOP


விடிய (1)

வளைத்தனர் விடிய தத்தம் வாயில்கள்-தோறும் வந்து – யுத்1:13 25/4

TOP


விடியல் (2)

தங்கி நீ நாவாயோடும் சாருதி விடியல் என்றான் – அயோ:8 15/4
விடியல் காண்டலின் ஈண்டு தன் உயிர் கண்ட வெய்யாள் – ஆரண்:6 82/1

TOP


விடியலில் (1)

புலம்புறு விடியலில் கடிது போயினார் – ஆரண்:14 101/4

TOP


விடியலுற்றது (1)

விடியலுற்றது நம் பெரும் துயர் என வியந்தார் – யுத்3-மிகை:20 9/4

TOP


விடியா (1)

விடியா இருள்-வாய் எனை வீசினையே – யுத்3:23 12/3

TOP


விடியாது (1)

எண்ணோ தவிரா இரவோ விடியாது
உள் நோவு ஒழியா உயிரோ அகலா – பால:23 10/2,3

TOP


விடியாய் (2)

இரவே கொடியாய் விடியாய் எனுமால் – பால:23 3/4
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய்
அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 253/3,4

TOP


விடியாவிடின் (1)

வினையேன் வினையால் விடியாவிடின் நீ – பால:23 5/2

TOP


விடியும் (1)

வேலை_வாய் வந்து வெய்யவர் அனைவரும் விடியும்
காலை உற்றனர் ஆம் என கதிர் குலம் காலும் – யுத்4:35 12/1,2

TOP


விடியுமேல் (1)

விடியுமேல் வெயிலும் வேம் மழையும் வேம் மின்னினோடு – பால:7 6/3

TOP


விடில் (1)

அன்னவன் தனக்கு மாதை விடில் உயிர் அருளுவாயேல் – யுத்1:14 6/1

TOP


விடிவதின் (1)

மேல் திசை வாயில் சேர்தி விடிவதின் முன்னம் வீர – யுத்1:13 20/4

TOP


விடிவு (3)

விட்டிலர் கங்குலின் விடிவு கண்டிலர் – பால:19 65/3
வேமால் வினையேற்கு இனி என் விடிவு ஆகும் என்ன – ஆரண்:10 153/2
வீரனும் தம்பியும் விடிவு நோக்குவார் – ஆரண்:14 92/2

TOP


விடின் (4)

கொன்று கோள் இழைத்தால் நீ நின் உயிர் விடின் கூற்றம் கூடும் – சுந்:3 139/2
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய – யுத்2:19 237/1
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே – யுத்2:19 237/2
தன்னையும் விடின் உயிர் குடிக்கும் தற்பர – யுத்3:24 84/2

TOP


விடு (50)

விடு நனி கடிது என்றான் மெய் உயிர் அனையானும் – அயோ:8 32/1
வேதனை திருமகள் மெலிகின்றாள் விடு
தூது என பரதனும் தொழுது தோன்றினான் – அயோ:14 50/3,4
வெல்லான் நசையால் விசையால் விடு நாள் – ஆரண்:2 13/1
வீர விரைந்தனை இவள் தன் விடு காதும் கொடி மூக்கும் – ஆரண்:6 112/2
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா – ஆரண்:8 12/1
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும் – ஆரண்:12 74/1
மிடைந்த வெம் சரம் மழை விடு தாரையின் விதைத்தான் – ஆரண்-மிகை:8 1/4
விலக்கலை விடு விடு விளிந்துளான் உரம் – கிட்:7 23/1
விலக்கலை விடு விடு விளிந்துளான் உரம் – கிட்:7 23/1
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் – கிட்:10 20/2
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – சுந்:3 133/2
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – சுந்:7 22/4
புடையொடு விடு கனலின் காய் பொறியிடை மயிர்கள் புகைந்தார் – சுந்:7 27/1
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் – சுந்:9 53/3
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி – சுந்:11 50/3
அனுமனும் அவர் விடு படையால் அவர் உடல் குருதிகள் எழவே – சுந்-மிகை:7 4/1
தொலையாது அவன் விடு சர மாரிகள் பல துண்டப்படும் வகை மிண்டி தன் – சுந்-மிகை:10 7/2
வென்றி வில்லின் விடு கணை மாரியால் – யுத்2:15 71/3
காயத்து உயிரே விடு காலையினும் – யுத்2:18 64/1
மிடலொடு விடு கணை மழையினும் மிகை உள – யுத்2:18 132/1
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் – யுத்2:18 135/3
வில்லியை இனிது உற விடு கணை மழையினர் – யுத்2:18 137/3
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் – யுத்2:18 144/1
கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று – யுத்2:18 144/2
தோளின்-மேல் மார்பின்-மேலும் சுடர் விடு கவசம் சூழ – யுத்2:19 118/2
தேன் விடு துளவ தாராய் இது இதன் செய்கை என்றான் – யுத்2:19 237/4
விடு கணை மழை நெடும் தாரை வெம் மத – யுத்2-மிகை:18 8/2
மிக்க வான் படை விடு கணை மா மழை விலக்கி – யுத்3:22 103/4
வெம் கண் மதமலை-மேல் விரை பரி-மேல் விடு தேர்-மேல் – யுத்3:22 113/1
விடு கனல் பகழி மாரி மழையினும் மும்மை வீசி – யுத்3:22 128/3
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – யுத்3:27 113/4
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் – யுத்3:27 114/4
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் – யுத்3:28 20/2
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – யுத்3:28 23/2
இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் – யுத்3:31 163/3
அண்ணல் விடு பகழி யானை இரதம் அயல் – யுத்3:31 167/1
பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல் – யுத்3:31 195/3
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன – யுத்3:31 214/2
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே – யுத்3:31 220/1
விடு வாளிகள் கடிது ஓடுவ வீற்று ஆகுவ வீயா – யுத்3-மிகை:27 7/1
வரி கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் – யுத்3-மிகை:31 47/3
திரிய விடு குயவர் திரிகை என உலகு – யுத்3-மிகை:31 48/3
சேதனை உண்ண கண்டான் செல விடு செல விடு என்றான் – யுத்4:37 16/3
சேதனை உண்ண கண்டான் செல விடு செல விடு என்றான் – யுத்4:37 16/3
ஈசன் விடு சர மாரியும் எரி சிந்துறு தறுகண் – யுத்4:37 57/1
நீசன் விடு சர மாரியும் இடை எங்கணும் நெருங்க – யுத்4:37 57/2
எழ விடு தேரை என்று இராமன் கூறினான் – யுத்4:37 60/4
விட்டனன் விடு படைக்கலம் வேரொடும் உலகை – யுத்4:37 103/1
வென்றான் என்றே உள்ளம் வெயர்த்தான் விடு சூலம் – யுத்4:37 134/1
நீதியொடு கால்குலைய நீசன் விடு சூலம் – யுத்4-மிகை:37 18/3

TOP


விடு-மின் (1)

நாம் பிழை செய்யலாமோ நலியலீர் விடு-மின் என்றான் – யுத்1:9 27/4

TOP


விடு-மின்கள் (2)

எல்லை கடக்க விடு-மின்கள் என்றான் நின்றார் இரைத்து எழுந்தார் – சுந்:12 112/4
எட்டு பாம்பையும் விடு-மின்கள் என்றனன் எரி எழு தறுகண்ணான் – யுத்1:3 87/4

TOP


விடுக்கல்-பாலார் (1)

உன் சிறை விடுக்கல்-பாலார் யார் உளர் உலகத்து உள்ளார் – யுத்2:17 38/4

TOP


விடுக்கும் (1)

விண்ணுள் வாலி-தன் ஆர் உயிர் விடுக்கும் என்று உலகின் – கிட்-மிகை:3 7/3

TOP


விடுக்குவென் (1)

செல்லவே போ-மின் என்று விடுக்குவென் செவியில் செப்பி – யுத்4-மிகை:41 28/4

TOP


விடுக்குவையாம் (1)

விடுக்குவையாம் எனின் குரங்கை வேர் அறுத்து – யுத்1:2 27/2

TOP


விடுக (2)

தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் – யுத்1:14 31/3
ஆவியை விடுக என்றான் அருள் இனம் விடுகிலாதான் – யுத்1:14 31/4

TOP


விடுகணையால் (1)

வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் – யுத்1:4 99/2

TOP


விடுகிலாதான் (1)

ஆவியை விடுக என்றான் அருள் இனம் விடுகிலாதான் – யுத்1:14 31/4

TOP


விடுகிலீர் (1)

மெய்யுற பற்றுதிர் விடுகிலீர் என – கிட்:14 28/2

TOP


விடுகிற்கின்றிலன் (1)

விடுகிற்கின்றிலன் ஆகலின் வேலை – யுத்1:3 101/2

TOP


விடுகின்றது (1)

விடுகின்றது அன்றோ வென்றி அரக்கனாம் காள மேகம் – யுத்3:27 100/2

TOP


விடுகின்றன (1)

வேகின்றன உலகு இங்கு இவர் விடுகின்றன விசிகம் – யுத்3:27 117/1

TOP


விடுகின்றாய் (1)

உடுப்பதுவும் உண்பதுவும் இன்றி விடுகின்றாய் – பால-மிகை:8 11/4

TOP


விடுத்த (7)

அரசவை விடுத்த பின் ஆணை மன்னவன் – அயோ:1 85/1
மின் திரிந்து என்ன நக்கு வாலி சேய் விடுத்த தூத – சுந்:12 78/2
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர் – யுத்1:5 1/3
நெடுந்தகை விடுத்த தூதன் இனையன நிரம்ப எண்ணி – யுத்1:14 19/1
வந்தது தசமுகன் விடுத்த மா படை – யுத்2:16 307/4
மெய்யே வினை எண்ணி விடுத்த கொடும் – யுத்3:23 15/3
விடுத்த வீரன் அ வெய்யவன் மா தலை – யுத்4-மிகை:37 24/2

TOP


விடுத்தது (2)

வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் – அயோ:13 44/4
வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ – சுந்:12 67/2

TOP


விடுத்தல் (1)

மறந்தும் உளதோ சனகன் மங்கையை விடுத்தல் – யுத்1-மிகை:2 18/4

TOP


விடுத்தலும் (1)

விரவு வெம் படை வெய்யவன் விடுத்தலும் வீரன் – யுத்4-மிகை:37 11/3

TOP


விடுத்தலோடு (1)

பாரிய விடுத்தலோடு பகை இருள் இரிந்து பாற – யுத்2:19 218/3

TOP


விடுத்தலோடும் (1)

விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும்
எட்டினோடு இரண்டு திக்கும் இருள் திரிந்து இரிய ஓடி – யுத்2:19 189/1,2

TOP


விடுத்தவர் (1)

ஆர் உனை விடுத்தவர் அறிய ஆணையால் – சுந்:12 68/2

TOP


விடுத்தவாறும் (1)

மாய மான் விடுத்தவாறும் சனகனை வகுத்தவாறும் – யுத்3:23 23/1

TOP


விடுத்தனர் (1)

விடுத்தனர் படைக்கலம் வெகுண்டு வீரனும் – யுத்2-மிகை:18 12/3

TOP


விடுத்தனன் (3)

மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் – கிட்:7 61/4
விடுத்தனன் வாலி மைந்தன் விரைவினால் போன வேலை – சுந்-மிகை:14 16/4
விடுத்தனன் பகைவனை வென்று மீள்க எனா – யுத்2-மிகை:16 50/3

TOP


விடுத்தனை (1)

விடுத்தனை வேறு இனி வீடும் இல்லையால் – யுத்2:16 78/4

TOP


விடுத்தார் (1)

பட்டிட வெய்யவர் பாணம் விடுத்தார் – சுந்-மிகை:9 4/4

TOP


விடுத்தான் (4)

மேயின படர்ந்து தீர அனையவன் விடுத்தான் என்னை – சுந்:4 36/3
வெய்தின் அங்கு அவன் மேல் செல எழு கணை விடுத்தான்
கைதவன் கணை ஏழு கொண்டு அ கணை கடிந்தான் – யுத்2-மிகை:15 34/3,4
குறித்து ஆயிரம் பரி தேரவன் விடுத்தான் அவை குறி பார்த்து – யுத்3:27 126/2
செல்வாய் என்ன செல்ல விடுத்தான் இது தீர்த்தற்கு – யுத்4:37 128/1

TOP


விடுத்து (10)

விடுத்து இதன் பின் நின்றார்கள் பலர் உளர் எனினும் வில்லால் – ஆரண்:11 65/2
உன்னை இ தலை விடுத்து உதவினார் விதியினார் – கிட்:4 20/2
வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை – கிட்:11 54/3
விடுத்து நின்றனர் வெய்யவர் விளைந்த வெம் செருவே – சுந்-மிகை:7 7/4
சீதையை விடுத்து எளியர் செய் பிழை பொறுக்க என்று – யுத்1-மிகை:2 13/2
நாம நான்மறை விடுத்து அவன் தனக்கு உள்ள நாமம் – யுத்1-மிகை:3 4/2
மாதினை விடுத்து வானோர் முனிவரர் வருந்த செய்யும் – யுத்2-மிகை:16 4/2
பாதமே பணியின் நம்-பால் பகை விடுத்து அவன் போம் என்றான் – யுத்2-மிகை:16 4/4
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் – யுத்3:20 19/1
எ உரையும் விடுத்து அமரின் ஏற்றுவார் – யுத்3-மிகை:31 51/4

TOP


விடுத்துழி (1)

விடுத்துழி இளைய வீரன் வேதியன் தாளில் வீழ – யுத்4-மிகை:41 278/3

TOP


விடுதல் (5)

விரத மா தவம் செய விடுதல் நன்று என்றாள் – அயோ:2 64/4
வரி சிலை நாணில் கோத்து வாங்குதல் விடுதல் ஒன்றும் – யுத்2:16 21/1
வென்றியே ஆக மற்று தோற்று உயிர் விடுதல் ஆக – யுத்2:16 35/2
ஆவியை விடுதல் அன்றி அல்லது ஒன்று ஆவது உண்டோ – யுத்2:16 38/2
கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் – யுத்2:19 69/2

TOP


விடுதலும் (6)

அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற – பால:7 49/2
வில் தொடை இராமன் கோத்து விடுதலும் விலக்குண்டு எல்லாம் – சுந்:3 117/3
வேரொடும் சுழற்றி விட்டான் விடுதலும் இலங்கை வேந்தன் – யுத்2:15 137/3
முக்கணான் படையை மூட்டி விடுதலும் மூங்கில் காட்டில் – யுத்3:22 154/1
பண்ணவன் விடுதலும் அது நனி பருக – யுத்4:37 94/2
மாயம் பொத்திய வய படை விடுதலும் வரம்பு_இல் – யுத்4:37 111/1

TOP


விடுதலே (1)

வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் – யுத்3:22 90/4

TOP


விடுதலோடும் (1)

மேலவன் விடுதலோடும் வெம் படை அரக்கர் வெள்ளம் – யுத்3-மிகை:31 61/2

TOP


விடுதி (9)

நினக்கு இதன் நாடி நின்றாய் நீசனாய் விடுதி என்றான் – பால-மிகை:11 26/4
உஞ்சனை போதி ஆயின் விடுதி உன் குலத்துக்கு எல்லாம் – சுந்:3 114/3
ஆவத்தின் வந்து அபயம் என்றானை அயிர்த்து அகல விடுதி ஆயின் – யுத்1:4 100/3
மின் உமிழ் கணையை வெய்யோர்-மேல் செல விடுதி என்றான் – யுத்1:7 15/4
விளைவன சொன்ன-போதும் கொள்கிலை விடுதி கண்டாய் – யுத்2:16 33/2
காவல விடுதி இன்று இ கையறு கவலை நொய்தின் – யுத்2:16 38/4
நன்று என நாயக விடுதி நன்று-அரோ – யுத்2:16 90/4
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் – யுத்4:37 3/4
செறி புயந்து அரக்கன் தம்பி திருவினை விடுதி அன்றேல் – யுத்4-மிகை:41 240/2

TOP


விடுதி-ஆயின் (3)

சீதையை விடுதி-ஆயின் தீரும் இ தீமை என்றான் – யுத்1:9 81/4
தேவியை விடுதி-ஆயின் திறல் அது தீரும் அன்றே – யுத்2:16 38/1
சீதை-பால் விடுதி-ஆயின் அனையவர் சீற்றம் தீர்வர் – யுத்3:28 6/2

TOP


விடுதியால் (2)

வேந்த நீ அலசினாய் விடுதியால் நடம் எனா – சுந்:10 47/3
விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் – யுத்3:27 7/4

TOP


விடுதியேல் (1)

விடுதியேல் உய்குதி விடாது வேட்டியேல் – யுத்1:4 44/3

TOP


விடுதியோ (1)

மாதினை விடுதியோ என்று உணர்த்தவே மறுக்கும்-ஆகின் – யுத்1:14 2/2

TOP


விடுதும் (2)

மிகை உடைத்து என்றும் பூண்ட விரதத்தை விடுதும் என்றல் – ஆரண்:11 64/2
மெய் கொள விளியினும் விடுதும் என்னினும் – யுத்1:4 73/3

TOP


விடுப்பது (1)

வேர் விடுப்பது போன்றன விண் எலாம் – சுந்-மிகை:13 5/4

TOP


விடுப்பன (1)

விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் – யுத்3:27 7/4

TOP


விடுப்பென் (1)

அவ்வியம் நீத்து உயர்ந்த மனத்து அரும் தவனை கொணர்ந்து ஆங்கண் விடுப்பென் ஆன்ற – பால:5 60/3

TOP


விடும் (27)

தூய கங்கை துறை விடும் தொன்மையான் – அயோ:8 1/3
மன்னவர் நெஞ்சினில் வேடர் விடும் சரம் வாயாவோ – அயோ:13 16/4
விடும் சுவல் புரவியோடும் வேறு வேறு ஏற்றி சென்ற – அயோ:13 52/3
ஊன் விடும் உவகையின் உரை நனி புரிவான் – ஆரண்:2 39/4
உரங்களான் அடர்ந்தார் உரவோன் விடும்
சரங்கள் ஓடின தைக்க அரக்கர்-தம் – ஆரண்:7 20/2,3
விடும் உண்டை கடாவ விரும்பினையே – ஆரண்:13 11/2
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் – சுந்:4 77/4
இரவியை விழ விடும் என்றால் எழு மழை பிழியும்-மின் என்றால் – சுந்:7 17/2
சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – சுந்:8 33/2
குதி கொண்டு அவன் தேர் விடும் பாகன் தலையில் சிதற குதித்தனனால் – சுந்-மிகை:8 1/4
புகைந்து அரக்கர்கள் விடும் கொடும் படைகளை பொறியின் – சுந்-மிகை:11 30/1
அருக்கனில் ஒளி விடும் ஆடக கிரி – யுத்1:6 44/1
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன – யுத்1:14 19/3
ஆம் குஞ்சரம் அனையான் விடும் அயில் வாளிகள் அவைதாம் – யுத்2:15 159/1
மேலவர் படுதலின் விடும் முறை இல மிடல் – யுத்2:18 133/1
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – யுத்2:19 67/4
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய – யுத்2:19 237/1
மெய் கொள் பூசனை இயற்றினம் விடும் இது விதியால் – யுத்3:22 88/2
மேருவை கொணர்ந்து இ ஊர்-மேல் விடும் எனின் விலக்கல் ஆமோ – யுத்3:26 4/4
விடும் ஆறு உதிர புனல் வீழ்வன வன் – யுத்3:27 35/2
விடும் பாக்கியம் உடையார்களை குலத்தோடு அற வீட்டி – யுத்3:27 143/2
முற்றும் நாளின் விடும் நெடு மூச்சினான் – யுத்3:29 29/4
அமலன் விடும் அனல் வெம் படை அடு வெம் பொறி சிதறி – யுத்3-மிகை:31 28/1
உற்ற தலை தானவன் விடும் கொடிய சூலம் – யுத்4-மிகை:37 17/3
ஆய கண்டு அங்கு அமலன் விடும் சரம் – யுத்4-மிகை:37 27/1
கான் புகுந்த மறை முதல்வன் விடும் கடவுள் வாளி ஒன்று கடிதின் வந்து உன் – யுத்4-மிகை:38 1/3
வள்ளலார் விடும் மாருதி தோன்றினான் – யுத்4-மிகை:41 184/4

TOP


விடும்-தனையே (1)

சரம் பற்றிய சாபம் விடும்-தனையே – ஆரண்:13 15/4

TOP


விடுமே (1)

ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய – யுத்3:27 4/2

TOP


விடுவது (5)

தஞ்சு உற விடுவது ஓர் தயாவு தாங்கலால் – ஆரண்:10 126/2
உழைத்து உயிர் விடுவது அல்லால் உறு செரு வென்றேம் என்று – யுத்2:19 182/2
மீது எழும் மொக்குள் அன்ன யாக்கையை விடுவது அல்லால் – யுத்3:28 9/3
சீதையை விடுவது உண்டோ இருபது திரள் தோள் உண்டால் – யுத்3:28 9/4
பட்டு நான் விழுந்தால் அன்றி பாவையை விடுவது உண்டோ – யுத்3-மிகை:28 6/4

TOP


விடுவர் (1)

தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – யுத்3:31 97/1

TOP


விடுவரோ (1)

புதியன கண்ட போழ்து விடுவரோ புதுமை பார்ப்பார் – பால:17 9/4

TOP


விடுவல் (1)

விரசினான் அல்லனேல் விடுவல் யான் உயிர் எனா – கிட்:13 68/2

TOP


விடுவன (4)

ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட – யுத்2:18 129/1
விலங்கு செம் சுடர் விடுவன வெளி இன்றி மிடைந்த – யுத்3:22 56/2
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி – யுத்3:22 73/2
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – யுத்3:28 26/2

TOP


விடுவார் (1)

வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் – ஆரண்:7 92/2

TOP


விடுவாளும் (1)

விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் – பால:17 27/4

TOP


விடுவான் (2)

நூறு_ஆயிரம் வடி வெம் கணை நொடி ஒன்றினின் விடுவான்
ஆறா விறல் மறவோன் அவை தனி நாயகன் அறுப்பான் – யுத்4:37 53/1,2
ஓத நீரிடை ஓடம் அது உடைத்து உயிர் விடுவான்
காதலாருடன் கங்கையின் நடுவுற சென்றான் – யுத்4-மிகை:41 182/3,4

TOP


விடுவானை (1)

விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை – யுத்2:18 249/2,3

TOP


விடுவித்தான் (1)

முதிரும் வய போர் மாருதி-தன் புயத்தில் மூழ்க விடுவித்தான்
புதையுண்டு உருவி புறம் போக புழுங்கி அனுமன் பொடி எழும்ப – சுந்-மிகை:8 1/2,3

TOP


விடுவித்து (1)

விடுவித்து அளித்தார் தெவ்வரே வென்றேன் அன்றோ இவர் வென்றி – சுந்:12 116/2

TOP


விடுவீர் (1)

ஈண்ட விடுவீர் அமரில் என்று அரன் இசைத்தான் – யுத்4:36 5/4

TOP


விடுவேன் (1)

விழ விடுவேன் இனி விசும்பு சேமமோ – யுத்4:37 60/2

TOP


விடேம் (1)

இ விலங்கல் விடேம் இனி என்ப போல் – யுத்1:8 29/3

TOP


விடை (46)

விடை பெறுகுக முடி_வேந்தர் வேதியர் – பால:5 109/2
தோன்றலை பண்டு இந்திரன்-காண் விடை ஏறாய் சுமந்தானும் – பால:12 5/4
கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய – பால:13 14/3
விடை பொரு நடையினான் சேனை வெள்ளம் ஓர் – பால:14 9/1
மாலை போதில் மால் விடை என்ன வருவாரும் – பால:17 34/4
வினவாதவர் பால் விடை கொண்டிலையோ – பால:23 16/2
அன்ன மென் நடையாரும் மழ விடை அனையாரும் – பால:23 23/1
புண்ணிய விடை என தொழுது போயினான் – பால:24 40/4
வேறு இலா அன்பினான் விடை தந்தீக எனா – அயோ:5 41/2
வெளி அன்னது ஓர் இடையாளொடும் விடை அன்னது ஓர் நடையான் – அயோ:7 2/3
அந்தணர்-தமை எல்லாம் அருளுதிர் விடை என்னா – அயோ:8 31/3
மாண்ட வால் நிற அருவி அம் மழ விடை பாகன் – அயோ:10 7/3
தன் நிகர் முனிவனை தர விடை என்னா – ஆரண்:2 32/3
நீ விடை தருக என நிறுவினன் நெறியால் – ஆரண்:2 37/3
மேக நிற வண்ணனும் வணங்கி விடை கொண்டான் – ஆரண்:3 59/2
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை
சங்கரற்கும் தடுப்ப அரும் தன்மையான் – ஆரண்:7 22/3,4
வேகின்ற சிந்தையான் விடை கொண்டு ஏகினான் – ஆரண்:12 16/4
தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை – கிட்:13 32/2
வினை எலாம் முடிக எனா விடை கொடுத்து உதவலும் – கிட்:13 73/3
மீண்டு இவண் வருதல்-காறும் விடை தம்-மின் விரைவின் என்னா – கிட்:17 25/2
வெவ் விடை அனைய போர் வீர தூதனும் – சுந்:3 54/2
என இவை இயம்பி ஈதி விடை என இறைஞ்சி நின்ற – சுந்:10 6/1
விடை பிணிப்புண்டது போலும் வீரனை – சுந்:12 24/3
என்று அடி இறைஞ்சினன் எழுந்து விடை ஈமோ – யுத்1:2 65/1
விடை வரு பாகனை பொருவும் மேன்மையோர் – யுத்1:5 20/4
சண்டம் கொள் வேகமாக தனி விடை உவணம் தாங்கும் – யுத்1:9 35/1
வெம் தொழில் புரியுமாறு காணுதி விடை ஈக என்ன – யுத்1:9 70/3
பெற்றனென் விடை என பெயர்ந்து போயினான் – யுத்2:16 93/4
தான் ஒத்தது சொல்லுதி தா விடை என்றான் – யுத்2:18 13/3
என்றே விடை நல்க இறைஞ்சி எழா – யுத்2:18 19/1
பிறவியின் பகைஞ நல்கு விடை என பெயர்ந்து போனான் – யுத்2:19 270/4
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் – யுத்3:20 1/3
விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த – யுத்3:22 97/4
தேர் ஏறினர் பரி ஏறினர் விடை ஏறினர் சின வெம் – யுத்3:22 118/1
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன – யுத்3:22 193/1
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன – யுத்3:22 193/1
வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும் – யுத்3:27 2/2
வீர நீ சேறி என்று விடை கொடுத்தருளும் வேலை – யுத்3:27 12/2
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – யுத்3:27 114/3
போ-மின் நீர் என்று விடை தர தக்கனை புரப்போய் – யுத்3:31 44/3
சான்று என நிற்றல் குற்றம் தருதியால் விடை ஈண்டு என்றான் – யுத்4:37 8/3
மழ விடை அனைய நம் படைஞர் மாண்டனர் – யுத்4:37 60/3
வென்றி வீரன் விடை அருள் வேலையில் – யுத்4:39 3/2
பொய் இலா மன திரிசடை விடை என போனாள் – யுத்4-மிகை:41 29/4
பொன்னின் பாதுகம் பணிந்தனென் விடை என போனான் – யுத்4-மிகை:41 43/4
மேல் நிலத்தவர் சென்றிட விடை கொடுத்தருளி – யுத்4-மிகை:41 113/3

TOP


விடை-போல் (1)

வெவ் விடை-போல் இள வீரனை வீர – ஆரண்:14 38/2

TOP


விடை-மேல் (1)

விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் – யுத்3:27 123/2

TOP


விடை_அனான் (1)

கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய – பால:13 14/3

TOP


விடைக்கு (1)

மீளா வினை நூறும் விடைக்கு இளையான் – யுத்3:20 82/4

TOP


விடைக்கும் (1)

மின் சென்று அறியா மழுவாளன் விடைக்கும் மேல்_நாள் – யுத்2:19 20/2

TOP


விடைகொடுத்து (1)

அலங்கல் வேல் மதுகை அண்ணல் விடைகொடுத்து அருளலோடும் – யுத்4-மிகை:42 68/2

TOP


விடைகொண்டான் (1)

பிணி உடையவன் என்னும் பிரிவினன் விடைகொண்டான்
அணி இழை மயிலோடும் ஐயனும் இளையோனும் – அயோ:8 44/2,3

TOP


விடைகொண்டு (2)

மாருதி விடைகொண்டு ஏக வரதனும் மறையோன் பாதம் – யுத்4-மிகை:41 177/1
விருந்தும் உண்டு மா முனிவனை விடைகொண்டு தேர் மேல் – யுத்4-மிகை:41 209/1

TOP


விடைத்தான் (1)

வெம் கண் எரிய புருவம் மீதுற விடைத்தான் – ஆரண்:11 19/4

TOP


விடைத்து (2)

விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால் – ஆரண்:7 102/3
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – யுத்4:37 113/3

TOP


விடைதந்தீமோ (1)

அமைச்சர் மற்று இதனை கூறி அரச நீ விடைதந்தீமோ
இமைப்பிடை சென்று வந்த குரங்கு இன படையை எல்லாம் – யுத்1-மிகை:13 2/1,2

TOP


விடைதந்து (1)

மெய்ம் நிலை உணர்ந்து நீ விடைதந்து ஈ என்றான் – சுந்:5 70/4

TOP


விடைபெற்று (1)

வென்றியிர் இருந்தீர் என்று விடைபெற்று விரைவில் போனான் – கிட்:2 35/4

TOP


விடையதா (1)

மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் – யுத்1:2 83/1

TOP


விடையவற்கு (1)

வெருவும் ஆலமும் பிறையும் வெள் விடையவற்கு அளித்து – பால-மிகை:9 24/1

TOP


விடையவன் (1)

விலக்குவென் என விடையவன் விலக்கினும் வீரம் – யுத்3:22 62/3

TOP


விடையா (1)

வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் – பால:24 16/2,3

TOP


விடையில் (1)

கருடனில் விடையில் தோன்றும் இருவரும் கடுப்ப காலின் – சுந்-மிகை:14 47/1

TOP


விடையின் (3)

வெள்ளியங்கிரியினை விடையின் பாகனோடு – யுத்1:2 25/1
இந்திரன் விடையின் பாகன் எறுழ் வலி கலுழன் ஏறும் – யுத்2:19 288/1
பங்கயத்து ஒருவனும் விடையின் பாகனும் – யுத்4:40 63/1

TOP


விடையின்-மேல் (1)

விடையின்-மேல் கலுழன்-தன்-மேல் வில்லினர் விளங்குகின்ற – யுத்3:22 18/1

TOP


விடையினன் (1)

வெவ் வழியவனும் பெற்ற விடையினன் தேர் மேற்கொண்டான் – யுத்3:21 7/3

TOP


விடையும் (6)

மாக மடங்கலும் மால் விடையும் பொன் – பால:13 32/3
மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போகின்றேன் விடையும் கொண்டேன் – அயோ:3 114/4
விம்முறு சேனை வெள்ள தலைவர்க்கு விடையும் நல்கி – யுத்1-மிகை:13 4/3
மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் – யுத்2:16 123/4
ஒருங்குற உதவி பின்னர் உதவினன் விடையும் மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 66/4
வரதனை வலம்கொண்டு ஏத்தி வணங்கினர் விடையும் கொண்டே – யுத்4-மிகை:42 69/3

TOP


விடையும்-மன்னோ (1)

மெய் உற கொடுத்த பின்னர் கொடுத்தனன் விடையும்-மன்னோ – யுத்4-மிகை:42 51/4

TOP


விடையே (1)

விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை – யுத்2:18 249/2

TOP


விடையை (1)

நான்முகன் விடையை ஊரும் நாரி ஓர் பாகத்து அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 247/1

TOP


விடையோன் (3)

மல் காக்கும் மணி புயத்து மன்னன் இவன் மழ_விடையோன் – பால:13 23/1
புரம் பற்றிய போர் விடையோன் அருளால் – ஆரண்:13 15/1
மங்கை அழலும் வான் நாட்டு மயில்கள் அழுதார் மழ விடையோன்
பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள் பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள் – யுத்3:23 5/1,2

TOP


விடைவலானோ (1)

வில் ஆர் தோள் இளைய வீர விரிஞ்சனோ விடைவலானோ – கிட்:2 18/4

TOP


விடைவலோற்கும் (1)

வீரதை விடைவலோற்கும் முடியுமோ வேறும் உண்டோ – யுத்1:12 45/4

TOP


விடைவலோனும் (1)

விரசுவர் விண்ணுளோரும் விரிஞ்சனும் விடைவலோனும்
உரை செறி வேள்வி முற்றும் உனது உயிர்க்கு ஈறு உண்டாகா – பால-மிகை:11 45/2,3

TOP


விடோம் (1)

இ விலங்கல் விடோம் இனி என்ப போல் – யுத்1-மிகை:8 2/3

TOP


விண் (146)

மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால் – பால:3 8/1
மேகம் மொண்டு கொண்டு எழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றம் என்று – பால:3 14/3
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில் – பால:7 10/2
விண் உருத்து இடிப்பினும் வேண்டின் செய்கிற்பாள் – பால:7 21/2
ஏற்றும் விண் என்பது அன்றி இவளை போல் – பால:7 41/2
விண் இடு நெடிய வில் வீழ்ந்ததோ என்பார் – பால:13 7/4
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் – பால:14 11/3
விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல – பால:18 9/2
விண் மதி மதுவின் ஆசை வீழ்ந்தது என்று ஒருத்தி உன்னி – பால:19 17/2
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ – பால:20 7/2
விண் நின்ற மதியின் மென் பூம் சிகழிகை கோதை வேய்ந்தார் – பால:22 4/4
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – பால:22 26/4
மண் குடை தூளி விண் மறைப்ப ஏகினான் – பால:23 40/4
விண் கீழ் உற என்றோ படி மேல்கீழ் உற என்றோ – பால:24 9/1
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – பால:24 11/2
வெப்புறு வெம் கதிர் பரப்ப விண் எலாம் – பால-மிகை:10 4/3
விண் முழுது ஆளி செய்த வினை என வெகுண்டு நீ போய் – பால-மிகை:11 24/1
விண் தொட நிவந்த கோயில் வேந்தர்-தம் வேந்தன் தன்னை – அயோ:3 83/1
விண் மீது அடைவான் தொழுதான் எனவும் அவர்-பால் விளம்பு என்று – அயோ:4 78/3
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை – அயோ:4 93/4
விண் நாட்டவர் மண்ணவர் விஞ்சையர் நாகர் மற்றும் – அயோ:4 118/1
விண் தலத்து உறையும் நல் வேந்தற்கு ஆயினும் – அயோ:4 178/3
தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் – அயோ:10 36/2
விண் தொடர்ந்து விலக்குவ போல்வன – அயோ:11 29/3
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ – அயோ:11 61/3
மீன் என விரிந்த கங்கை விண் என பண்ணை முற்றி – அயோ:13 59/3
விண் முதுகு உளுக்கவும் வேலை ஆடையின் – அயோ:14 32/3
விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும் – ஆரண்:1 7/2
மேக நெடு மாலை தவழ் விந்தம் எனும் விண் தோய் – ஆரண்:3 39/3
மெய் விட கருதாது விண் ஏறினான் – ஆரண்:4 28/2
வேந்தன் விண் அடைந்தான் எனின் வீரர் நீர் – ஆரண்:4 31/1
விரியும் நீழலில் செல்ல விண் சென்றனன் – ஆரண்:4 40/4
மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன – ஆரண்:6 25/4
விண் அருள வந்தது ஒரு மெல் அமுதம் என்ன – ஆரண்:6 28/1
ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை – ஆரண்:6 86/1
வெவ் இலை வேல் இராவணனாம் விண் உலகம் முதல் ஆக – ஆரண்:6 109/3
விண் அளவிட நிமிர்ந்து உயர்ந்த மேனியர் – ஆரண்:7 40/1
ஆடுகின்ற அறுகுறை அயில் அம்பு விண் மேல் – ஆரண்:7 80/3
விண் மேலன நெடு வேலையின் மேல் கீழன மிடலோர் – ஆரண்:7 91/2
விண் தலங்கள் உற வீங்கி ஓங்கு உதய மால் வரையின் விளங்க மீதில் – ஆரண்:10 3/2
ஞாலத்தொடு விண் முதல் யாவையும் நாவின் நக்கும் – ஆரண்:10 141/3
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ – ஆரண்:13 36/3
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான் – ஆரண்:13 44/1
விண் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது விரிஞ்சன் – ஆரண்:13 73/3
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன – ஆரண்:13 84/3
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன் – ஆரண்:13 89/2
விண் தலம் விளக்கும் செவ்வி வெண் மதி விரிந்தது அன்றே – ஆரண்:14 6/4
விழுங்குவேன் என வீங்கலும் விண் உற வீரர் – ஆரண்:15 36/3
நீளம் நீங்கிய பறவையின் விண் உற நிமிர்ந்தான் – ஆரண்:15 38/4
விண் பிரிந்து இரு நிலத்து இருந்து வேறு_வேறு – ஆரண்-மிகை:10 6/2
விடாது அட மண்ணை விண் மேல் விரைந்து எடுத்து உச்சி வேட்டான் – ஆரண்-மிகை:13 2/3
விண் தொடர் நெடு வரை தேனும் வேழத்தின் – கிட்:1 12/1
விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கிட்:1 40/3
வீரியன் வேள்வி செய்து விண் உலகோடும் ஆண்ட – கிட்:2 26/3
மண் உளார் விண் உளார் மாறு உளார் வேறு உளார் – கிட்:3 3/1
நீல் நிறத்து விண் நெடு முகட்டவும் – கிட்:3 60/3
உயிரும் விண் படர இ உடலும் இ பரிசு-அரோ – கிட்:5 13/4
மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் – கிட்:7 6/1
வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல் – கிட்:7 11/3
விண் மேலினரோ நெடு வெற்பின் முகட்டினாரோ – கிட்:7 51/1
விண் தலம் தன்னின் நின்று ஓர் மீன் விழுந்து என்ன வீழ்ந்தான் – கிட்:7 146/4
யாதினும் இருண்ட விண் இருந்தை குப்பையின் – கிட்:10 8/2
தார் பெரும் பணையின் விண் தழங்கு காரினும் – கிட்:10 13/3
பரஞ்சுடர் பண்ணவன் பண்டு விண் தொடர் – கிட்:10 20/1
இறந்து விண் சேர்வது சரதம் இ பழி – கிட்:10 88/2
வெம்பு கண்டகர் விண் புக வேரறுத்து – கிட்:11 4/1
விண் உற தொடர் மேருவின் சீர் வரை – கிட்:11 11/1
விண் உற வளர்ந்தது என்ன வெண் குடை விளங்க வீர – கிட்:11 101/3
பூழி விண் புக பதுமுகன் என்பவன் புகுந்தான் – கிட்:12 17/4
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கிட்:14 6/1
தூ வடிவு உடை சுடர் கொள் விண் தலை துளைக்கும் – கிட்:14 68/2
விண் உற நிவந்த சோதி வெள்ளிய குன்றம் மேவி – கிட்:15 26/1
மீண்டான் அது கண்டனர் விண் உறைவோர்கள் எம்மை – சுந்:1 59/3
விண் இமை அடைத்து என விளைந்தது இருள் வீணை – சுந்:2 160/2
விண் அடைதும் என்றாரை ஆண்டு இருத்தி விரைந்த யான் – சுந்:2 226/2
விண் தொடர் மதியினை பிளந்து மீன் எழும் – சுந்:3 47/1
மேருவை உருவல் வேண்டின் விண் பிளந்து ஏகல் வேண்டின் – சுந்:3 113/1
விண் உறு கலுழன்-மேல் விளங்கும் விண்டுவின் – சுந்:5 72/3
வில்லும் ஒத்தன விண் உற வீசின – சுந்:6 36/4
விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம் – சுந்:6 50/3
விட்டனன் இலங்கை-தன்-மேல் விண் உற விரிந்த மாடம் – சுந்:6 54/1
மீளியின் இனம் என வன் தாள் விரை புவி நிரை என விண் தோய் – சுந்:7 18/2
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் – சுந்:7 19/4
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் – சுந்:7 20/3
உயர்க்கும் விண் மிசை ஓங்கலின் மண்ணின் வந்து உறலின் – சுந்:7 53/2
வில்லும் நின்று இசைப்ப யானை முழக்கம் விட்டு ஆர்ப்ப விண் தோய் – சுந்:8 8/3
அரண் தரு விண் உறைவார்களும் அஞ்ச – சுந்:9 57/2
ஏங்கின காகம் ஆர்ப்ப இருளில் விண் இடிப்ப மாதோ – சுந்:10 16/4
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – சுந்:10 17/1
என்றவன் உவந்து விண் நோய் இந்திர சாபம் என்ன – சுந்:10 21/1
விண் துளங்கிட மேருவும் துளங்கிட விட்டான் – சுந்:11 55/4
வேலையுள் இலங்கை என்னும் விரி நகர் ஒருசார் விண் தோய் – சுந்:14 31/1
விண் புகு தோரணம் மெல்ல மறைந்த – சுந்-மிகை:11 10/3
வேர் விடுப்பது போன்றன விண் எலாம் – சுந்-மிகை:13 5/4
ஏயின பகழி என்ன எழுந்து விண் படர்ந்து தாவி – சுந்-மிகை:14 1/2
அள்ளி விண் தொட எடுத்து ஆர்த்த ஆற்றலாய் – யுத்1:2 25/2
வாலி விண் பெற அரசு இளையவன் பெற – யுத்1:4 89/1
அள்ளி விண் தொட எடுத்தனன் உலகு எலாம் அனுங்க – யுத்1:5 53/4
மீனும் நாகமும் விண் தொடும் மலைகளும் விறகா – யுத்1:6 16/1
வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற – யுத்1:6 39/3
மேலிடை மலையினை வாங்கி விண் தொடும் – யுத்1:8 7/2
மின் பொடித்தது போன்றன விண் எலாம் – யுத்1:8 62/4
பாய் புரவி விண் படர்வ போல் இனிது பாய்வ – யுத்1:9 8/4
பார் மிசை வணங்கி சீயம் விண் மிசை படர்வது என்ன – யுத்1:14 13/1
இந்து விண் நின்று இழிந்துளதாம் என – யுத்1:14 42/3
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண்
தொட்ட வானரம் தோன்றின மீ தொக – யுத்2:15 14/2,3
மேய சேனை விரி கடல் விண் குலாம் – யுத்2:15 36/3
பூழியான் உயிர் புக்கது விண் என்றார் – யுத்2:15 85/4
மேருவை பிளக்கும் என்றால் விண் கடந்து ஏகும் என்றால் – யுத்2:16 20/1
வீணை என்று உணரின் அஃது அன்று விண் தொடும் – யுத்2:16 105/1
விண் இரண்டு கூறு ஆயது பிளந்தது வெற்பு – யுத்2:16 232/1
யாதும் விண் படர்கில இயங்கு கார் மழை – யுத்2:16 272/3
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட – யுத்2:16 336/2
விண் பெற்றாய் எனினும் நன்றால் வேந்தராய் உயர்ந்த மேலோர் – யுத்2:17 39/2
விண் நாடியர் விஞ்சையர் அம் சொலினார் – யுத்2:18 39/1
விண் நாடரும் வேறு உலகத்து எவரும் – யுத்2:18 76/2
மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் – யுத்2:18 182/3
வில் உடை மேகம் என்ன விழுந்தனன் உயிர் விண் செல்ல – யுத்2:18 234/4
பல்லால் அதரத்தை அதுக்கி விண் மீது பார்த்தான் – யுத்2:19 5/2
விண் தலத்தினின் மீன் என வீழ்ந்தவால் – யுத்2:19 138/4
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண்
தைவரு சூரியசத்துரு என்பான் – யுத்3:20 21/1,2
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர – யுத்3:20 88/2
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – யுத்3:22 115/2
காலனார் முகம் கண்டனன் இடபன் விண் கலந்தான் – யுத்3:22 172/2
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை – யுத்3:24 93/2
மெலியாதவர் ஆர்த்தனர் விண் கிழிய – யுத்3:27 22/4
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் – யுத்3:27 54/1
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ – யுத்3:27 93/3
விண் செல்கில செல்கின்றன விசிகம் என இமையோர் – யுத்3:27 108/1
விண் ஆர்த்தது மண் ஆர்த்தது மேலோர் மணி முரசின் – யுத்3:27 159/1
விண் தலத்து இலங்கு திங்கள் இரண்டொடும் மின்னு வீசும் – யுத்3:28 54/1
விண் திறந்திட விம்மி அரற்றினான் – யுத்3:29 34/4
விண் உற நடக்கின்றாரும் மிதித்தனர் ஏக மேல் மேல் – யுத்3:30 3/2
விண் நிறைந்தன மெய் உயிர் வேலையும் – யுத்3:31 126/1
விசை கண்டு உயர் வானவர் விண் இரிய – யுத்3-மிகை:20 17/1
நியங்கொடு தாங்கி விண் நின்றதால் அதில் – யுத்3-மிகை:23 1/3
ஆறோ என்ன விண் படர் செம் சோரியது ஆகி – யுத்4:33 19/2
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான் – யுத்4:34 24/1
விண் போர்த்தன திசை போர்த்தன மலை போர்த்தன விசை ஓர் – யுத்4:37 50/1
விளக்கு_இனம் எடுத்தன போன்ற விண் எலாம் – யுத்4:37 143/4
மா புரம் தவிர்ந்து விண் வழி சென்றார் சிலர் – யுத்4:38 14/4
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் – யுத்4:38 28/2
விண் உறைவோர்-தம் தெய்வ வெறியோடும் வேறுளோர்-தம் – யுத்4:42 10/1
விண் எலாம் புகுந்து ஓடியே வசந்தனை விரைவில் – யுத்4-மிகை:41 42/2
மேயினன் தமர்களோடு வசந்தனும் விண் மீதாக – யுத்4-மிகை:41 47/3
வென்றி சேர் கவியின் வெள்ள கடல் முகந்து எழுந்து விண் மேல் – யுத்4-மிகை:41 50/1

TOP


விண்-தனை (1)

விண்-தனை நோக்கி தன் வில்லை நோக்கினான் – பால:8 37/2

TOP


விண்-தானும் (1)

விண்-தானும் விழுங்க விரிந்தனை – யுத்3:27 16/3

TOP


விண்-நின்று (1)

குமரரும் மங்கைமாரும் குழுமலால் வழுவி விண்-நின்று
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் – பால:15 28/3,4

TOP


விண்-பொருட்டு (1)

விண்-பொருட்டு ஒன்றிய உயர்வு மீட்சியும் – யுத்1:2 76/2

TOP


விண்-மேல் (5)

ஊசல் வறிது ஆன இதண் ஒண் மணிகள் விண்-மேல்
வீசல் இல வான நெடு மாரி துளி வீச – கிட்:10 76/3,4
எழு என நால விண்-மேல் எழுந்தனன் விழுந்த எல்லாம் – சுந்:12 128/4
விண்-மேல் நெடிது ஓடினர் ஆர் உயிர் விட்டார் – யுத்2:18 253/1
மெய் உயிர் உலகத்து ஆக விதியையும் வலித்து விண்-மேல்
பொய் உடல் கொண்டு செல்லும் நமனுடை தூதர் போன்றார் – யுத்3:23 32/3,4
வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக – யுத்3:31 102/1

TOP


விண்-வாய் (1)

கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட – யுத்4:33 8/2

TOP


விண்களில் (1)

விண்களில் சென்ற வன் தோள் கணவரை அலகை வெய்ய – யுத்4:34 23/1

TOP


விண்ட (4)

விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச – சுந்:6 40/2
விண்ட வாய் சிறு மின்மின் என்னவும் விளங்கா – சுந்-மிகை:2 1/4
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் – யுத்2:15 130/3
மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங்கி விண்ட
நால் பெரு வாயிலூடும் இலங்கை ஊர் நடக்கும் தானை – யுத்3:30 6/1,2

TOP


விண்டது (3)

அண்டமும் பிளந்து விண்டது ஆம் என அனுமன் ஆர்த்தான் – சுந்:6 60/4
விண்டது அண்டது என்று உலைந்திட ஆர்த்தனர் வீரர் – யுத்3:22 77/4
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க – யுத்4:41 3/2

TOP


விண்டது-போலும் (1)

விண்டது-போலும் நம் வாழ்வு என வெந்தான் – யுத்3:26 31/2

TOP


விண்டவர் (3)

விண்டவர் வலத்தையும் விரித்து உரை-செய்கேனோ – சுந்:5 7/2
விண்டவர் உறு வலி அடக்கும் வெம்மைதான் – யுத்1:2 18/4
விண்டவர் நம் புகல் மருவி வீழ்வரோ – யுத்1:4 87/4

TOP


விண்டவரோடு (1)

விண்டவரோடு உடன் வீயாது யான் வாளா விளிவேனோ – சுந்:2 225/4

TOP


விண்டவன் (2)

விண்டவன் நம் எதிர் மீண்டுளானெனின் – சுந்-மிகை:14 35/2
விண்டவன் நாசியும் செவியும் வேரொடும் – யுத்2:16 286/3

TOP


விண்டன (1)

விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் – சுந்:2 216/2

TOP


விண்டனர் (1)

விண்டனர் விலக்குதி என்ன மேலை_நாள் – ஆரண்:6 4/2

TOP


விண்டனன் (1)

விண்டனன் நின்ற வென்றி கரன் எனும் விலங்கல் தோளான் – ஆரண்:7 66/2

TOP


விண்டாரே (1)

விண்டாரே அல்லாரோ வேண்டாதார் மனம் வேண்டின் – ஆரண்:6 123/1

TOP


விண்டாள் (1)

வீங்கினள் வியந்தது அல்லால் இமைத்திலள் உயிர்ப்பு விண்டாள் – சுந்:14 43/4

TOP


விண்டிட (1)

விண்டிட பொலிதரும் வினை வலாளனை – பால:5 70/2

TOP


விண்டு (26)

விண்டு நீங்கினர் விண்ணவர் இரு சுடர் மீண்ட – பால-மிகை:9 11/3
விண்டு நீங்கினர் உடல் உகு பிறங்கல் வெண் நீறு – பால-மிகை:9 37/1
விண்டு நீங்கினர் உடல் உகு பொடியில் மேவினளே – பால-மிகை:9 54/4
விடாது பல் பருவம் நிற்ப மூல மா முகடு விண்டு
தடாது இருள் படலை மூட சலித்தது எ தலமும் தாவி – பால-மிகை:11 47/3,4
விண்டு உறை தேவரும் விலகி போயினார் – அயோ:14 136/3
விண்டு மேல் எழுந்தேனை வெகுண்டு அவர் – ஆரண்:7 7/3
வீசின நறும் பொடி விண்டு வாடையே – கிட்:10 109/4
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கிட்:14 6/1
மேலின் மேல் நின்ற-காறும் சென்ற கூலத்தன் விண்டு
காலினால் அளந்த வான முகட்டையும் கடக்க கால – சுந்:1 32/2,3
வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற – சுந்:3 44/1
விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் – சுந்:6 32/3
விண்டு அலத்தக விரை குமுத வாய் விரிதலால் – சுந்:10 42/3
வேகம் விண்டு சயந்தன் வணங்கி விசும்பில் – சுந்-மிகை:5 8/1
கழியவே பிளத்தலோடும் கனக மா மேரு விண்டு
கிழியவே குருதி ஓதம் கிளர்ந்த போல் கிளர்ந்தது அம்மா – யுத்1-மிகை:3 27/3,4
வெல்வானும் இவன் அடல் விண்டு என – யுத்2:18 84/2
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் – யுத்2:18 237/4
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் – யுத்2:19 102/2
விண்டு நீங்குறும் என்று உயர் விண்ணவர் – யுத்2-மிகை:15 13/2
விண்டு நீங்கியதெனில் விளம்ப வேண்டுமோ – யுத்2-மிகை:15 16/4
விண்டு உதிர் புண்ணின்-நின்று மெல்லென விரைவின் வாங்கி – யுத்3:24 11/3
விண்டு நின்று ஆக்கை சிந்த புல் உயிர் வீட்டிலாதேன் – யுத்3:26 51/1
விண்டு எறி கால் பொர மறிந்து வீற்றுறும் – யுத்3:27 53/3
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப – யுத்4:35 28/1
விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட – யுத்4:37 28/2
ஆழி நாதன் சிலை ஒலி அண்டம் விண்டு
ஊழி பேர்வுழி மா மழை ஒத்ததால் – யுத்4:37 35/3,4
மீண்டனவோ என்பர் விசும்பு விண்டு உக – யுத்4:37 68/1

TOP


விண்டு-என (1)

பசும் புண் விண்டு-என புவி பட பகலவன் பசும் பொன் – யுத்4:35 28/2

TOP


விண்டு_அற (1)

வில்_பகல் இன்றியே இரவு விண்டு_அற
எல் பகல் எறித்துளது என்ன தோன்றுமால் – சுந்:3 44/1,2

TOP


விண்டுவின் (9)

விண்டுவின் உலகிடை விளங்கினான்-அரோ – அயோ:14 75/4
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி – ஆரண்:13 43/3
விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் – சுந்:2 194/4
விண் உறு கலுழன்-மேல் விளங்கும் விண்டுவின்
கண்ணனை என் நெடும் புயத்தில் காண்டியால் – சுந்:5 72/3,4
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக – யுத்3:31 224/1
வீடணன் சொல விண்டுவின் படைக்கலம் விட்டான் – யுத்4:32 25/1
மின்னும் நீடு ஒளி விண்டுவின் பதத்துளான் விறலோய் – யுத்4-மிகை:41 17/3
மின் திகழ்ந்து ஒளி விளங்கிடும் விண்டுவின் பதத்தில் – யுத்4-மிகை:41 18/3
விண்டுவின் மார்பில் காந்தும் மணி என விளங்கும் மாடம் – யுத்4-மிகை:42 13/1

TOP


விண்டுழி (1)

விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் – யுத்1:4 67/1

TOP


விண்டே (1)

விண்டே எதிர் வாலி-தன் மார்பு உருவ – யுத்3-மிகை:28 4/3

TOP


விண்ணகத்தினை (1)

விண்ணகத்தினை மறைத்தன மறி கடல் வீழ்ந்த – கிட்:7 58/4

TOP


விண்ணகத்தையும் (1)

விண்ணகத்தையும் கடப்பன பிழைப்பு இலா மெய்யன மேல் சேர்ந்த – யுத்2:16 327/3

TOP


விண்ணகம் (5)

வெய்ய மா முனி வெகுளியால் விண்ணகம் முதலாம் – பால-மிகை:9 17/1
உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் – அயோ:1 74/4
விண்ணகம் திரிய மேலை விரிஞ்சனும் திரிய வீரன் – ஆரண்:13 115/3
விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர் – கிட்:10 3/3
மழைத்த விண்ணகம் என முழங்கி வான் உற – கிட்:16 1/1

TOP


விண்ணவர் (47)

வெருவினர் விண்ணவர் வேந்தன் வேண்டலால் – பால:5 48/3
விழுங்கினர் விண்ணவர் வெளி இன்று என்னவே – பால:5 82/4
பூ_மழை பொழிந்து வாழ்த்தி விண்ணவர் போயினாரே – பால:7 54/4
விண்ணவர் போய பின்றை விரிந்த பூ_மழையினாலே – பால:8 1/1
அழிந்தது வில் என விண்ணவர் ஆர்த்தார் – பால:13 26/3
வினை அறு துறக்க நாட்டு விண்ணவர் கணமும் நாண – பால:18 1/2
மீட்டும் போர் தொடங்கும் வேலை விண்ணவர் விலக்க வல் வில் – பால:24 30/1
விரைசுவார் முனிவர் விண்ணவர் இயக்கர் விஞ்சையர் முதலினோர் எவரும் – பால-மிகை:3 1/3
விண்டு நீங்கினர் விண்ணவர் இரு சுடர் மீண்ட – பால-மிகை:9 11/3
விரை மலர் பொழிந்து ஆர்த்தன விண்ணவர் குழாங்கள் – பால-மிகை:9 55/2
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல – அயோ:3 78/1
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் – ஆரண்:2 2/4
மேல் பொத்தின குழி விண்ணவர் விழி பொத்தினர் விரை வெம் – ஆரண்:7 99/3
வீர பட்டத்தில் பட்டன விண்ணவர் வெருவ – ஆரண்:8 19/4
மேகம் என் துருத்தி கொண்டு விண்ணவர் தருவும் விஞ்சை – ஆரண்:10 14/1
வேண்டிய நினைந்து செய்வான் விண்ணவர் வருவது என்றால் – ஆரண்:10 167/1
விண்ணவர் ஏவல் செய்ய வென்ற என் வீரம் பாராய் – ஆரண்:12 65/1
விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் – ஆரண்:13 25/4
பறித்தான் பறவைக்கு இறை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – ஆரண்:13 28/4
விழுந்தான் அவன் தேர் மிசை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – ஆரண்:13 37/4
வேரொடு மடியுமாறும் விண்ணவர் விளியுமாறும் – ஆரண்:13 118/4
மேவரும் பெரும் பயம் பிடித்து விண்ணவர்
தாவினர் தலைத்தலை தாழ்ந்து நிற்கவே – ஆரண்-மிகை:10 7/3,4
மாகங்களை நண்ணிய விண்ணவர் போய் மறைந்தார் – கிட்:7 50/4
வெருவி சாய்ந்தனர் விண்ணவர் வேறு என்னை விளம்பல் – கிட்:7 59/1
விலங்கவும் உளது அன்று என்று விண்ணவர் வியந்து நோக்க – சுந்:1 15/2
விண்ணவர் ஏத்த வேத முனிவரர் வியந்து வாழ்த்த – சுந்:1 25/1
ஆர்க்கும் விண்ணவர் அமலையே உயர்ந்தது அன்று அமரில் – சுந்:7 51/4
வென்றது விண்ணவர் புகழை வேரொடும் – சுந்:9 27/2
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் – சுந்:10 32/2
விண்ணவர் ஓதிய மெய்ம்மை – சுந்-மிகை:13 16/1
வெள்ளி வெண் கடலுள் மேல்_நாள் விண்ணவர் தொழுது வேண்ட – யுத்1:4 130/3
வீரனும் எதிரே நின்றான் விண்ணவர் விசையம் வேண்ட – யுத்2:18 179/4
வீசி வீசி வணங்கினர் விண்ணவர்
ஊசல் நீங்கினர் உத்தரிகத்தொடு – யுத்2:19 130/2,3
வினைய வெம் கண் அரக்கரை விண்ணவர்
நினையும் மாத்திரத்து ஆர் உயிர் நீக்கினான் – யுத்2:19 153/2,3
விண்டு நீங்குறும் என்று உயர் விண்ணவர்
கொண்ட ஆகுலத்தால் மனம் கூசியே – யுத்2-மிகை:15 13/2,3
விசைந்திடு குன்றம் நின்ற விண்ணவர் இரியல் செல்ல – யுத்2-மிகை:16 32/1
மாண்ட விண்ணவர் மணி தலை துளங்கிட வய போர் – யுத்2-மிகை:16 41/2
வென்றி தந்து தம் புறம் கொடுத்து ஓடிய விண்ணவர் எதிர் போரில் – யுத்2-மிகை:16 54/3
மெலிகுவது அன்றி உண்டோ விண்ணவர் வெருவல் கண்டால் – யுத்3:31 53/4
வீடி நின்று அழிவது என்னே விண்ணவர் படைகள் வீசி – யுத்3:31 223/3
வேய் படைத்துடைய கானம் விண்ணவர் தவத்தின் மேவி – யுத்3:31 228/2
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் – யுத்3:31 229/2
மின்னும் வேலினை விண்ணவர் கண் புடைத்து இரங்க – யுத்4:32 32/3
விளங்கு கீர்த்தியாய் தேடு விண்ணவர் புரத்து என்றான் – யுத்4-மிகை:41 13/4
ஆர்த்து விண்ணவர் ஆடினர் ஆடக தேரும் – யுத்4-மிகை:41 138/1
வென்று மீண்டிலை ஆயின அ விண்ணவர் முனிவர் – யுத்4-மிகை:41 151/3
விரத மா தவத்து மிக்கோய் விண்ணவர் தம்மை வேண்டி – யுத்4-மிகை:41 259/2

TOP


விண்ணவர்க்கு (1)

விண்ணவர்க்கு ஆக்கிய முனிவன் வேள்வியை – பால:8 30/2

TOP


விண்ணவர்கள் (2)

வீடினார் அ வயின் வெருவி விண்ணவர்கள் தாம் – சுந்-மிகை:10 12/3
கடிகை உற்றதில் களைந்தது கண்டு விண்ணவர்கள்
விடியலுற்றது நம் பெரும் துயர் என வியந்தார் – யுத்3-மிகை:20 9/3,4

TOP


விண்ணவரின் (1)

தொக்குடன் தயங்கி விண்ணவரின் தோன்றலால் – பால:3 31/2

TOP


விண்ணவரும் (1)

விண்ணவரும் முனிவர்களும் வேதியரும் கரம் குவிப்ப வேலை என்னும் – பால:11 16/2

TOP


விண்ணவரோடு (1)

வென்றார் உலகங்களை விண்ணவரோடு
ஒன்றா உயர் தானவர் ஓதம் எலாம் – யுத்3:31 190/1,2

TOP


விண்ணவன் (2)

வினையம் அது அறுத்து மேல் ஆம் விண்ணவன் பதத்தில் சேர்வார் – பால-மிகை:0 39/4
வென்றவன் அல்லனாகில் விண்ணவன் ஆக வேண்டும் – சுந்:4 26/3

TOP


விண்ணாடு (2)

வேண்டு அரு விண்ணாடு என்னும் மெய்ம்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான் – சுந்:1 1/3
இன்று இவன் தன்னை விண்ணாடு ஏற்றி வாள் இலங்கை வேந்தை – யுத்3:22 127/1

TOP


விண்ணிடை (23)

விண்ணிடை மதியினை மிகை இது என்பவே – பால:4 9/4
விண்ணிடை அடைந்தனன் என்ற வெய்ய சொல் – அயோ:14 56/1
அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் – ஆரண்:1 37/2
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா – ஆரண்:1 43/2
விட்டு விண்ணிடை விளங்கினன் விரிஞ்சன் என ஓர் – ஆரண்:1 45/3
விண்ணிடை இம்பர் நாகர் விரிஞ்சனே முதலோர்க்கு எல்லாம் – ஆரண்:6 50/1
உயரும் விண்ணிடை மண்ணிடை விழும் கிடந்து உழைக்கும் – ஆரண்:6 90/1
வெம் படை நிருதர் வீச விண்ணிடை மிடைந்த வீரன் – ஆரண்:7 111/1
விண்ணிடை வெய்யவன் ஏகும் வேகத்தால் – ஆரண்:13 51/1
விண்ணிடை கடிது கொண்டு ஏகும் வேலையில் – கிட்:10 19/2
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள் – கிட்:10 98/2
விண்ணிடை உலகம் என்னும் மெல்லியல் மேனி நோக்க – சுந்:1 79/3
விண்ணிடை தொத்தின போன்ற மீன் எலாம் – சுந்:2 55/4
மீ உற விண்ணிடை முட்டி வீழ்வன – சுந்:9 40/1
விண்ணிடை விழித்தனர் நிற்கும் வெய்யவர் – யுத்1:5 24/1
காதல் விண்ணிடை கண்டனர் அல்லது கணவர்-தம் உடல் நாடும் – யுத்2:16 317/3
விண்ணிடை ஆர்த்தது விரைவில் மெய் உயிர் – யுத்2:18 121/3
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை – யுத்2:19 183/3
அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா – யுத்3:22 162/3
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான் – யுத்3:22 174/1
விண்ணிடை கரந்தான் என்பார் வஞ்சனை விளைக்கும் என்பார் – யுத்3:28 1/1
விண்ணிடை அடைவதே விழுமிது என்றனள் – யுத்4-மிகை:40 11/4
மிக்க மா மடங்கல் போல விண்ணிடை விசைத்து பாய்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 11/4

TOP


விண்ணிடையே (2)

ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே – அயோ:4 81/4
விரவு பொன்னினை மண்ணிடை நிறுத்தி விண்ணிடையே
உரவு மானம் மீது ஏகினன் உம்பரும் உலகும் – யுத்4:40 119/2,3

TOP


விண்ணில் (23)

விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ – பால:16 42/2
அண்ணிய விண்ணில் ஆளிக்கு ஆயிர நயனம் என்றான் – பால-மிகை:9 61/4
வெள்ள நீர் உலகினில் விண்ணில் நாகரில் – அயோ:1 17/1
விண்ணில் சுடரும் கெட மெய்யினில் நீர் விரிப்ப – அயோ:4 112/2
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் – ஆரண்:10 64/4
பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி – ஆரண்:13 2/2
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – ஆரண்:13 26/4
விண்ணில் நின்றவன் விரிஞ்சனே முதலினர் யார்க்கும் – ஆரண்:15 39/1
சொற்றலும் அருக்கன் தோன்றல் சொல்லுவான் மண்ணில் விண்ணில்
நிற்க உரியார்கள் யாவர் அனையவர் சினத்தின் நேர்ந்தால் – கிட்:11 86/1,2
வெம் முலை மகளிர் வெள்ளம் மீன் என விளங்க விண்ணில்
சும்மை வான் மதியம் குன்றில் தோன்றியது எனவும் தோன்றி – கிட்:11 103/1,2
கடித்தான் நாகம் விண்ணில் முரிக்கும் கலுழன் போல் – சுந்:2 86/2
பற்றி கொள்ளா விண்ணில் எறிந்தான் பழி இல்லான் – சுந்:2 87/4
வேரொடு மறிந்த சில வெந்த சில விண்ணில்
காரொடு செறிந்த சில காலினொடு வேலை – சுந்:6 10/1,2
எடுத்து ஒருவன்-தனை விண்ணில் எறிந்தான் – சுந்:9 53/4
வெம் குரலின் பறை விண்ணில் நிறைந்த – சுந்-மிகை:11 13/3
மீனொடும் குடிக்கும் மேகத்து உருமொடும் விழுங்கும் விண்ணில்
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா – யுத்1:3 139/3,4
மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – யுத்2:16 173/4
வேறு ஒரு குன்றம் நீலன் வீசினான் அதனை விண்ணில்
நூறு வெம் பகழி-தன்னால் நுறுக்கினான் களிறு நூக்கி – யுத்2:18 218/3,4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த – யுத்2:19 103/2
விண்ணில் படர் காலின் மிக கடுகும் – யுத்3:20 96/2
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் – யுத்3:22 179/1
விண்ணில் பட்டார் வெற்பு உறழ் காயம் பல மேன்மேல் – யுத்4:33 17/1
விண்ணில் செல்வன வெந்தன வீழ்வன – யுத்4:37 41/4

TOP


விண்ணின் (20)

விண்ணின் நீங்கிய மின் உரு இ முறை – பால:11 3/1
விண்ணின் நீங்கிய வெய்யவர் மேனியில் – ஆரண்:9 27/1
மேகமும் கிரிகளும் விண்ணின் மீச்செல்ல – ஆரண்:13 3/2
மீளா நிறத்து ஆயிரம் கண்ணவன் விண்ணின் ஓட – ஆரண்:13 30/1
மெலியும் கடை சென்றுளது ஆகலின் விண்ணின் வேந்தன் – ஆரண்:13 42/3
வீங்கு தோள் மீ கொடு விண்ணின் ஏகினான் – ஆரண்:13 50/4
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த – ஆரண்:13 78/2
விண்ணின் தீம் புனல் உலகத்தின் நாகரின் வெற்றி – கிட்:12 34/1
விண்ணின் நீளிய நெடும் கழுதும் வெம் சிறை – சுந்:5 56/1
வீங்கின தோளவர் விண்ணின் விசைத்தார் – சுந்:9 58/2
விண்ணின் மீ சென்று தேரொடும் பார் மிசை வீழ்ந்தான் – சுந்:11 51/4
விண்ணின் மீனினை குணிப்பினும் வேலையுள் மீனை – யுத்1:11 34/2
மண் உற விண்ணின் வீழ் மானம் போன்றன – யுத்2:18 108/4
விண்ணின் நாடு உறைவிடம் வெறுமை கூரவே – யுத்2:19 37/4
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் – யுத்3:20 71/2
மீன் எலாம் விண்ணின் நின்று ஒருங்கு வீழ்ந்து என – யுத்3:22 47/1
உரற்றின விண்ணின் ஒலித்து எழும் வண்ணம் – யுத்3:26 24/3
வீசினன் வயிர குன்றம் வெம் பொறி குலங்கள் விண்ணின்
ஆசையின் நிமிர்ந்து செல்ல ஆயிரம் உரு ஒன்றாக – யுத்3:27 92/1,2
விண்ணின் மேகத்தை வாரி வாய் பிழிந்திடும் விடாயர் – யுத்3:31 9/4
விண்ணின் மீது அனந்த கோடி வீரன் என்பர் அல்ல இ – யுத்3-மிகை:31 20/1

TOP


விண்ணின்-தலை (1)

விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய – அயோ:4 85/3

TOP


விண்ணின்-வாய் (1)

அன்னமும் திசை திசை அகன்ற விண்ணின்-வாய் – கிட்:10 110/4

TOP


விண்ணினிடை (1)

வெற்ற விண்ணினிடை நின்று நெடு மீன் விழுவ போல் – ஆரண்:1 27/2

TOP


விண்ணினில் (2)

விண்ணினில் நிலத்தினில் விகற்ப உலகில் பேர் – ஆரண்:3 42/1
விண்ணினில் மேதினி வேண்டி எய்தினாள் – ஆரண்-மிகை:13 3/4

TOP


விண்ணினும் (2)

மேவு காதலின் வைகுதிர் விண்ணினும் இனிதால் – அயோ:9 33/3
விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் – சுந்:6 20/4

TOP


விண்ணினூடு (1)

வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – யுத்2:19 63/3

TOP


விண்ணினை (10)

விண்ணினை மறைத்தன விரிந்த மா துகள் – அயோ:12 26/3
இற்றவர் இறாதவர் எழுந்து விண்ணினை
பற்றின மழை என படை வழங்குவார் – ஆரண்:7 117/3,4
மேருவை பறிக்க வேண்டின் விண்ணினை இடிக்க வேண்டின் – ஆரண்:12 60/1
ஏய்ந்து எழு தேர் இமிழ் விண்ணினை எல்லாம் – சுந்:9 54/1
விண்ணினை வேலை விளிம்பு ஆர் – சுந்:13 46/1
விண்ணினை இடறும் மோலி விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி – யுத்2:16 53/1
விடம் எழுந்தது-போல் நெடு விண்ணினை
தொட உயர்ந்தவன் மார்பிடை சுற்றினான் – யுத்2:16 71/1,2
மின்னின் அன்ன புருவமும் விண்ணினை
துன்னு தோளும் இடம் துடியாநின்றான் – யுத்2:16 72/3,4
மேருவின் உம்பர் சேர்ந்து விண்ணினை மீக்கொண்டாலும் – யுத்2:17 45/1
தூர்த்த ஓதையும் விண்ணினை தூர்த்தவால் – யுத்2:19 133/4

TOP


விண்ணினையும் (1)

கூற்றினையும் விண்ணினையும் கோளினையும் பணி கொண்டற்கு – ஆரண்:6 96/2

TOP


விண்ணினோடும் (1)

விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும்
திசைகளும் கிழிய ஆர்த்தான் தீர்த்தனும் முறுவல் செய்தான் – யுத்4:37 14/3,4

TOP


விண்ணு (1)

விண்ணு நீர் மொக்குளின் விளியும் யாக்கையை – அயோ:14 77/1

TOP


விண்ணுக்கும் (1)

விண்ணுக்கும் அளவை ஆன மேருவின்-மீது சென்றான் – யுத்3:24 47/4

TOP


விண்ணும் (14)

மெய் வலி அரக்கரால் விண்ணும் மண்ணுமே – பால:5 15/2
விண்ணும் மண்ணும் திசை அனைத்தும் விழுங்கி கொண்ட விரி நல் நீர் – பால:10 73/3
ஆக்கிய தூளி விண்ணும் மண்ணுலகு ஆக்க போனான் – பால:14 79/4
விண்ணும் மருளும்படி விம்மி எழுந்த அன்றே – பால:16 44/4
விண்ணும் மண்ணும் இ வேலையும் மற்றும் வேறு – அயோ:4 17/1
வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி – ஆரண்:6 48/3
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் – ஆரண்:6 51/3
மீள_அரும் செருவில் விண்ணும் மண்ணும் என் மேல் வந்தாலும் – ஆரண்:7 62/1
மலரோன் நின்றுளன் மண்ணும் விண்ணும் உண்டு – கிட்:16 35/1
வேர்த்தனர் திசை காப்பாளர் சலித்தன விண்ணும் மண்ணும் – சுந்:10 24/3
மேருவும் விண்ணும் மண்ணும் கடல்களும் வேண்டும் அன்றே – யுத்2:16 20/4
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே – யுத்2:18 196/3
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே – யுத்4:36 21/3
படியும் விண்ணும் பரவையும் பண்பு அற – யுத்4:37 34/3

TOP


விண்ணுள் (1)

விண்ணுள் வாலி-தன் ஆர் உயிர் விடுக்கும் என்று உலகின் – கிட்-மிகை:3 7/3

TOP


விண்ணுளே (1)

விண்ணுளே எழுந்த மேகம் மார்பின் நூலின் மின்னொடு இ – பால:13 53/1

TOP


விண்ணுளோர் (4)

விட்டனன் படையை வேந்தன் விண்ணுளோர் உலகை எல்லாம் – பால-மிகை:11 20/1
மின்னின் ஒன்றிய விண்ணுளோர்
முன் நில் என்று அமர் முற்றினார்-என்னில் – யுத்2:16 118/1,2
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார் – யுத்3:31 95/2
மெய் கொள் வேத விதி முறை விண்ணுளோர்
தெய்வ நீள் புனல் ஆடல் திருத்திட – யுத்4:39 6/1,2

TOP


விண்ணுளோர்க்கு (1)

மெய் முறை கடவுளோர்க்கு ஈந்து விண்ணுளோர்க்கு
அம் முறை அளித்து நீடு அந்தணாளர்க்கும் – பால:5 92/2,3

TOP


விண்ணுளோர்கள் (1)

மேல் தான் இது செய்பவர் யார் என விண்ணுளோர்கள்
தோற்றாது நின்றார் தம் தோள் புடைகொட்டி ஆர்த்தார் – ஆரண்:13 32/3,4

TOP


விண்ணுளோர்களும் (3)

விதியொடு முனிவரும் விண்ணுளோர்களும்
மதி வளர் சடை_முடி மழுவலாளனும் – பால:5 14/1,2
வேய் புனர்பூசமும் விண்ணுளோர்களும்
தூய கற்கடகமும் எழுந்து துள்ளவே – பால:5 99/3,4
வித்தக முனிவரும் விண்ணுளோர்களும்
நித்தமும் முறை முறை நெருங்கி ஆர்ப்பு உற – பால:5 100/2,3

TOP


விண்ணுளோர்களோடு (1)

விரைந்து புள்ளின் மீது விண்ணுளோர்களோடு மேவினான் – யுத்3:31 74/3

TOP


விண்ணுளோரும் (1)

விரசுவர் விண்ணுளோரும் விரிஞ்சனும் விடைவலோனும் – பால-மிகை:11 45/2

TOP


விண்ணுளோரையும் (1)

வெரு கொள உலகையும் விண்ணுளோரையும்
முருக்கி எ உயிரும் உண்டு உழலும் மூர்க்கராம் – பால-மிகை:7 16/1,2

TOP


விண்ணுளோரொடும் (1)

விழுந்தனர் அடி மிசை விண்ணுளோரொடும்
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் களி துளங்குவார் – பால:5 11/3,4

TOP


விண்ணுறு (1)

விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் – யுத்2:16 97/4

TOP


விண்ணூடு (1)

குறைந்த தூளி குழுமி விண்ணூடு புக்கு – யுத்2:15 16/3

TOP


விண்ணை (11)

விண்ணை ஆளி செய்த மாயையினில் மெய் இல் மடவார் – ஆரண்-மிகை:1 8/1
விண்ணை நோக்குறும் இரு கரம் குவிக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் – சுந்-மிகை:3 3/3
வெல்லும் ஆற்றலும் ஒரு முறை பெற இலை விண்ணை
கல்லும் ஆற்றலேன் கிளையையும் என்னையும் களத்தில் – யுத்1:2 104/2,3
வீசி விண்ணை வெளி இலது ஆக்கினான் – யுத்2:19 122/4
வீங்கிய உயிர்ப்பார் விண்ணை விழுங்கிய முலையார் மெல்ல – யுத்2:19 280/2
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த – யுத்2:19 291/2
விண்ணை விழுங்கிய தூளியின் விண்ணோர் – யுத்3:20 23/1
வேலையின் ஆர்ப்பினன் விண்ணை மீக்கொளும் – யுத்3:20 33/3
விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி – யுத்3:22 201/3
விண்ணை தொடு செம் மயிர் வீசுதலால் – யுத்3:27 20/2
மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் – யுத்3:28 39/3

TOP


விண்ணையும் (5)

விட்ட போர் வாளிகள் விரிஞ்சன் விண்ணையும்
சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர் – கிட்:10 93/1,2
வட்ட விண்ணையும் மறி கடல் அனைத்தையும் மறைய – கிட்:12 32/2
வீழின் மீச்செலின் மண்ணையும் விண்ணையும் தொளைப்ப – யுத்2:15 226/3
விலங்குவார் என்னின் தேவர் விண்ணையும் நிலத்து வீழ்த்தும் – யுத்3:26 71/4
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை – யுத்3:31 4/4

TOP


விண்ணொடு (2)

எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி – சுந்:1 41/1
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – சுந்:10 38/3

TOP


விண்ணொடும் (1)

சென்று விண்ணொடும் பொறியொடும் தீச்செல சேவகன் செனி நேரே – யுத்2:16 325/3

TOP


விண்ணோர் (33)

எல் காக்கும் முடி விண்ணோர் படை ஈந்தார் என வேந்தர் – பால:13 23/3
பூ_மழை சொரிந்தார் விண்ணோர் பொன் மழை பொழிந்த மேகம் – பால:13 36/1
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர்
உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் – பால:13 40/3,4
என்று இது உணர்ந்த விண்ணோர் இரண்டினும் வன்மை எய்தும் – பால:24 27/3
பேணலாது இகழ்ந்த விண்ணோர் பெரும் பதம் முதலா மற்றை – பால-மிகை:11 34/1
எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் – அயோ:4 78/4
மீன் நீர் வேலை முரசு இயம்ப விண்ணோர் ஏத்த மண் இறைஞ்ச – அயோ:6 30/1
விரிந்து ஆர் சிறை கீழ் உற வீழ்ந்தனன் மண்ணின் விண்ணோர்
இரிந்தார் இழந்தாள் துணை என்ன முனி கணங்கள் – ஆரண்:13 43/1,2
மிக்க அதிதி பெயராள் முப்பத்து_முக்கோடி விண்ணோர் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 1/3
தூர்த்தனர் விண்ணோர் மேகம் சொரிந்து என அனகன் சொன்ன – கிட்:3 28/3
வினை வரும் நெறியை மாற்றும் மெய் உணர்வோரும் விண்ணோர்
எனைவரும் அமரர் மாதர் யாவரும் சித்தர் என்போர் – கிட்:15 34/2,3
வேர் மேல்பட வன் தலை கீழ்ப்பட நூக்கி விண்ணோர்
ஊர் மேல் படர கடிது உம்பரின் மீது உயர்ந்தான் – சுந்:1 42/3,4
மேருவை நிறுத்தி வெளி செய்தது-கொல் விண்ணோர்
ஊர் புக அமைந்த படுகால்-கொல் உலகு ஏழும் – சுந்:2 64/1,2
வில் என இடிக்க விண்ணோர் நடுக்கு உற வீரன் ஆர்த்தான் – சுந்:8 17/4
விண்ணோர் அது கண்டனர் உள்ளம் வியந்து மேல்_மேல் – சுந்-மிகை:1 16/1
பட்டது என்று இகழ்வர் விண்ணோர் பற்றி இ பகையை தீர – யுத்1:9 67/2
சங்கமும் ஊதி விண்ணோர் தலை பொதிரெறிய ஆர்த்தான் – யுத்2:18 198/4
நடுங்கினர் அரக்கர் விண்ணோர் நன்று நன்று என்ன நக்கார் – யுத்2:18 220/4
உலக்கின்றார் உலக்கின்றாரை எண்ணுவான் உற்ற விண்ணோர்
கலக்குறு கண்ணர் ஆகி கடையுற காணல் ஆற்றார் – யுத்2:19 95/1,2
பொன் செய் தார் மவுலி விண்ணோர் உணர்ந்திலர் புகுந்தது ஒன்றும் – யுத்2:19 105/4
விண்ணை விழுங்கிய தூளியின் விண்ணோர்
கண்ணை விழுங்குதலின் கரை காணார் – யுத்3:20 23/1,2
கூட்டினான் உயிரை விண்ணோர் குழாத்திடை அரக்கர் கூட்ட – யுத்3:22 137/2
வியர்த்திலன் உடல் விழித்திலன் கண் இணை விண்ணோர்
அயர்த்தனன்-கொல் என்று அஞ்சினர் அங்கையும் தாளும் – யுத்3:22 196/2,3
கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் கலுழ்கின்றார் – யுத்3:22 218/1
விண்ணோர் அது கண்டார் வய வீரர்க்கு இனி மேன்மேல் – யுத்3:27 139/1
விட்டனென் சீதை-தன்னை என்றலும் விண்ணோர் நண்ணி – யுத்3:28 11/1
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை – யுத்3:31 70/3
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலின் விண்ணோர் யாக்கை – யுத்3-மிகை:31 59/3
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர்
அழுந்து பணி-மீது அமளி அஞ்சல் என அ நாள் – யுத்4:36 1/2,3
மேயின வென்றி விண்ணோர் சாபத்தின் விளைந்த மெய்ம்மை – யுத்4:37 210/2
வினையம் முற்றியது என்று கொண்டு ஏறினன் விண்ணோர்
புனை மலர் சொரிந்து ஆர்த்தனர் ஆசிகள் புகன்றே – யுத்4:41 4/3,4
எதிர் பொர வந்த விண்ணோர் இறைவனை சிறையில் வைத்த – யுத்4-மிகை:41 52/2
பொங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப பூ மழை பொழிய விண்ணோர்
எங்கள் நாயகனை வெவ்வேறு எதிர்ந்து அபிடேகம் செய்தார் – யுத்4-மிகை:42 27/3,4

TOP


விண்ணோர்-காறும் (1)

விண்ணோர்-காறும் வென்ற எனக்கு என் மனை வாழும் – அயோ:3 44/3

TOP


விண்தலம் (8)

விண்தலம் கலந்து இலங்கு திங்களோடு மீது சூழ் – பால:13 48/1
விண்தலம் நாண் உற விளங்குகின்றது – கிட்:14 30/3
விண்தலம் இரு புடை விளங்கும் மெய்ம்மைய – சுந்:4 102/2
தான கற்பக தண்டலை விண்தலம்
போன புக்கன முன் உறை பொன்னகர் – சுந்:6 23/3,4
விண்தலம் புக நீள் மரம் வீழ்ந்தவே – சுந்:6 32/4
விண்தலம் தொடு மால் வரை வேரொடும் – யுத்1:8 26/1
விண்தலம் அளவும் செம்பொன் கோபுரம் விளங்கும் வீதி – யுத்1-மிகை:10 1/2
விண்தலம் திகழ் புட்பக விமானமாம் அதன்-மேல் – யுத்4:41 6/3

TOP


விண்தலம்-அதனில் (1)

விண்தலம்-அதனில் மேயினர்-கொல் வேறு இலா – சுந்:14 19/3

TOP


விண்தான் (3)

விண்தான் எழியா எழுவான் விரைவான் – ஆரண்:12 73/4
விண்தான் மறைப்ப செறிகின்றன வில் இலாமை – ஆரண்:13 39/2
விண்தான் அடைந்தான் அதிகாயனும் வீர என்றான் – யுத்2:19 4/4

TOP


விண்பாலவர் (1)

விண்பாலவர் நாயகன் ஏவல் இழைத்து மீண்டால் – சுந்:1 56/3

TOP


விண்பாலவர்க்கும் (1)

விண்பாலவர்க்கும் உயிர் வீடுறுதல் மெய்யே – சுந்:1 69/2

TOP


விண்மீன் (1)

இந்துவின் கொழுந்து விண்மீன் இனத்தொடும் வருவது என்ன – பால:22 23/3

TOP


வித்தக (15)

வித்தக முனிவரும் விண்ணுளோர்களும் – பால:5 100/2
வித்தக வரத்தர்கள் வீர வேள்வியில் – ஆரண்-மிகை:7 2/2
வித்தக சேறி என்றார் வீரனும் விரைவது ஆனான் – சுந்:1 13/4
வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்கு ஏற்ற – சுந்:3 115/2
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் – சுந்:8 13/2
வித்தக தூதன் மீண்டது இறுதியாய் விளைந்த தன்மை – சுந்:14 13/2
வித்தக காண்டி என்று கொடுத்தனன் வேத நல் நூல் – சுந்:14 46/3
வித்தக இனி சில விளம்ப வேண்டுமோ – யுத்1:4 85/4
வித்தக அரு மறை உலகை மிக்கு மேல் – யுத்2:15 110/2
வித்தக வில்லினானை கொல்வது விரும்பி வீரன் – யுத்2:19 181/3
வித்தக யார் இனி வீரம் விளைப்பார் – யுத்3:20 11/4
வித்தக மானிடன் வாளியின் வீந்த – யுத்3-மிகை:20 4/4
வித்தக களிறே இன்னும் வேண்டினேன் எழுந்திராயே – யுத்3-மிகை:29 3/4
வித்தக மறந்திலேன் யான் விருந்தினையாகி எம்மோடு – யுத்4-மிகை:41 165/3
வித்தக தூதனும் விரிக்கும் சிந்தையான் – யுத்4-மிகை:41 225/4

TOP


வித்தகம் (4)

வித்தகம் தரித்த செம் கை விமலையை அமலை-தன்னை – பால-மிகை:0 12/2
தனு மறை வித்தகம் தடுக்கல்-பாலதோ – யுத்2:19 32/4
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா – யுத்3:27 161/2
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் – யுத்3:27 161/3

TOP


வித்தகமும் (1)

வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப – பால:13 19/2

TOP


வித்தகர் (6)

வித்தகர் விரித்த நாள் ஒத்த வீதியே – அயோ:2 40/4
வில்லின் வேதியர் வாள் செறி வித்தகர்
மல்லின் வல்லர் சுரிகையின் வல்லவர் – அயோ:11 12/1,2
வித்தகர் அறிகுவர் வேறு வேறு உணர் – யுத்1:3 61/3
வித்தகர் உளரே அந்த தானவர் விரிந்த சேனை – யுத்1:3 132/2
வித்தகர் சொற்களால் மெலிவு நீங்கினான் – யுத்1:4 32/2
வித்தகர் கடவிய விசய தேர் பரி – யுத்4:37 73/3

TOP


வித்தகர்க்கு (1)

வித்தகர்க்கு இனி உரைக்கலாம் உவமை வேறு யாதோ – கிட்:12 33/2

TOP


வித்தகன் (13)

நீதி வித்தகன் தன் அருள் நேர்ந்தனிர் – பால-மிகை:11 54/3
தேரிடை வித்தகன் சேறல் மேயினான் – அயோ:5 45/4
போர் வித்தகன் நேமி பொறுத்தவன் மா – ஆரண்:2 9/3
வித்தகன் இலக்குவனை முன்னினன் விளம்பும் – கிட்:10 83/4
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி – சுந்:11 50/3
வித்தகன் சரம் தொட மெலிவு தோன்றிய – யுத்2:16 289/2
தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால் – யுத்3:20 85/2
வித்தகன் ஒருவன் செய்யும் வினையம் என்று இனைய சொன்னான் – யுத்3:21 28/4
வித்தகன் விடிந்தது என்னா முடிந்தது என் வேகம் என்றான் – யுத்3:24 54/4
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க – யுத்3:27 161/4
நீதி வித்தகன் நங்கை நிகழ்த்தினாள் – யுத்4:40 12/4
நீதி வித்தகன் நடந்தமை நோக்கினன் நெடியோன் – யுத்4:41 34/4
வித்தகன் ஒருவன் சென்னி மிலைச்சியது எனினும் மேன்மை – யுத்4:42 18/2

TOP


வித்தகனும் (1)

வித்தகனும் ஆயிர விலோசனனும் மேன்மேல் – கிட்-மிகை:14 5/3

TOP


வித்தாய் (1)

நல் வித்தாய் நடந்தான் முன்னே என்பரோ நயந்தோர் தத்தம் – யுத்2:19 210/3

TOP


வித்தி (2)

வெம்பு இகல் அனுமன் மீதே வெம் கணை மாரி வித்தி
உம்பர் தம் உலகம் முற்றும் சரங்களாய் மூடி உய்த்தான் – யுத்3-மிகை:21 2/3,4
பொய் வித்தி வஞ்சம் காத்து புலை விளைத்து அறத்தை தின்றோன் – யுத்4-மிகை:41 131/1

TOP


வித்திய (1)

வறுத்து வித்திய அனையன வல் அயில் பரல்கள் – அயோ:9 40/1

TOP


வித்தின் (1)

ஆல் அமர் வித்தின் அரும் குறள் ஆனான் – பால:8 11/4

TOP


வித்தினன் (2)

மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் – யுத்2:18 195/4
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் – யுத்3:27 161/3

TOP


வித்தினான் (1)

விசை உறு பகழி மாரி வித்தினான் விண்ணினோடும் – யுத்4:37 14/3

TOP


வித்து (5)

விதைத்த மென் காதலின் வித்து வெம் சிறை – பால:19 36/1
வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய் – பால:24 36/2
வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த – சுந்:4 53/3
வித்து இன்றி விளைவது ஒன்று இல்லை வேந்த நின் – யுத்1:3 58/1
உன்னை தாதை என்று உணர்குவ முத்தி வித்து ஒழிந்த – யுத்4:40 90/4

TOP


வித்தும் (3)

ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்மையான் – யுத்1:3 74/4
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் – யுத்3:27 168/2
கை வித்தும் சாத்தினான் அ கடல் பெரும் படையை எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 131/2

TOP


வித்தே (1)

மந்திர வித்தே எம்பி வரி சிலை வளைத்த போரில் – யுத்4-மிகை:41 148/3

TOP


வித்தொடு (1)

ஏமுற புனல் படீஇ வித்தொடு இன் பொருள் – பால:5 107/2

TOP


வித (3)

அடைய வாரி அரவால் முடி அனேக வித வன் – ஆரண்:1 9/3
எது வித பொருள்களும் இமைப்பின் நல்கியே – ஆரண்-மிகை:10 12/2
பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி – கிட்:10 114/2

TOP


விதங்களால் (2)

விதங்களால் அவன் மெல்லென மெல்லென விளம்பும் – பால:15 4/3
விதங்களால் நெடும் பில வழியில் மேவினார் – கிட்:14 23/4

TOP


விதங்களின் (2)

விதங்களின் விதி முறை சதி மிதிப்பவர் – பால:3 51/2
விதங்களின் நடித்திடு விகற்ப வழி மேவும் – கிட்:10 78/2

TOP


விதத்து (1)

பாடுகின்றன பேய் கணம் பல் விதத்து
ஆடுகின்ற அறு குறை ஆழ் கடற்கு – யுத்2:15 49/1,2

TOP


விதத்தும் (1)

எல்லா விதத்தும் உணர்வோடு நண்ணி அறனே இழைக்கும் உரவோன் – யுத்2:19 264/3

TOP


விதம் (3)

நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் – பால:24 1/2
விதம் அகன்று வந்து உன்னை மேவினேன் – பால-மிகை:6 9/4
விதம் புலர்ந்தது என்னின் வென்ற வென்றி சொல்ல வேணுமோ – யுத்3:31 77/4

TOP


விதமா (1)

நானா விதமா நளி மாதிர வீதி ஓடி – பால:3 69/1

TOP


விதர்ப்ப (1)

இசை விதர்ப்ப நாடு எளிதின் எய்தினார் – கிட்:15 16/4

TOP


விதர்ப்பமும் (1)

வீங்கு வேலி விதர்ப்பமும் மெல்லென – கிட்:13 16/2

TOP


விதர்ப்பர் (1)

வேத்தவை வியப்புற விதர்ப்பர் கூறினார் – அயோ-மிகை:1 6/4

TOP


விதர்ப்பர்கள் (1)

ஏனை வீர இலாடர் விதர்ப்பர்கள்
சீனர் தெங்கணர் செம் சகர் சோமகர் – பால:21 47/2,3

TOP


விதர்ப்பை (1)

விறல் கொள் வேந்தனுக்கு உரியவர் இருவரில் விதர்ப்பை
பொறையின் நல்கிய அசமஞ்சற்கு அஞ்சுமான் புதல்வன் – பால-மிகை:9 30/1,2

TOP


விதன (1)

விதன வெம் கண் இராக்கதர் வெள்ளமே – யுத்2:15 32/4

TOP


விதான (2)

வந்து அடி வணங்கி சுற்ற மணி அணி விதான நீழல் – பால:22 23/2
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – பால:22 26/4

TOP


விதானத்தோடு (1)

குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் – கிட்:11 98/3

TOP


விதானம் (3)

மயிலுடை பீலியின் விதானம் மேல் வகுத்து – அயோ:10 47/1
படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி – ஆரண்:7 47/2
கொடியை பற்றி விதானம் கொளுத்தியே – சுந்:13 1/1

TOP


விதானமும் (1)

வென்ற திண் கொடியொடும் நெடு விதானமும் விராய் – பால:20 14/3

TOP


விதி (54)

நால் வகை சதுரம் விதி முறை நாட்டி நனி தவ உயர்ந்தன மதி தோய் – பால:3 7/1
விதங்களின் விதி முறை சதி மிதிப்பவர் – பால:3 51/2
உறை ஓடும் நெடு வேலாய் உபநயன விதி முடித்து – பால:12 26/3
சிற்சிலர் விதி செய்த தீமை ஆம் என்பார் – பால:13 9/4
வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப – பால:13 19/2
விதி புரி செயல் போலும் மேல் உலகினும் இல்லா – பால-மிகை:23 3/3
பேர்வு_இல் தொல் விதி பெற்று உளது என்றரோ – அயோ:2 28/2
இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின் இரங்கி ஏக – அயோ:4 1/2
புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர் – அயோ:4 101/3
மீளான் நமக்கு விதி கொடிதே காண் என்பார் – அயோ:4 102/2
விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் – அயோ:4 130/4
வேத முனிவன் விதி செய்த வினையை நோக்கி விம்முவான் – அயோ:6 26/4
நல் தவ முனி அந்தோ விதி தரு நவை என்பான் – அயோ:9 25/2
விதி வரும் தனி குடை மீது இலா படை – அயோ:12 35/2
திண்ணிய திரியினில் விதி என் தீயினில் – அயோ:14 73/2
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன் – அயோ:14 79/3
வேண்டா வேண்டா செய்திடின் உய்வான் விதி உண்டோ – ஆரண்:11 16/2
ஆம் வகை ஆயிற்று இல்லை ஆர் விதி விளைவை ஓர்வார் – ஆரண்:11 38/3
விதி வயம் என்பதை மேற்கொளாவிடின் – ஆரண்:13 106/3
மதி வலியால் விதி வெல்ல வல்லமோ – ஆரண்:13 106/4
விதி முறையே இவை அனைத்தும் பயந்தனர்கள் விநதை சுதன் அருணன் மென் தோள் – ஆரண்-மிகை:4 5/3
விதி முறை பெற தனி விளம்பி போகவே – ஆரண்-மிகை:10 12/4
மன்னவன் சிறை அற மயங்கினேன் விதி
இன்னமும் எ வினை இயற்றுமோ எனா – ஆரண்-மிகை:13 1/3,4
வீரம் அன்று விதி அன்று மெய்ம்மையின் – கிட்:7 90/1
செயிர் தீராய் விதி ஆன தெய்வமே – கிட்:8 5/3
வேண்டுவ மரபின் எண்ணி விதி முறை இயற்றி வீர – கிட்:9 7/2
விதி முறை மறந்தான் அல்லன் வெம் சின சேனை வெள்ளம் – கிட்:11 85/2
மஞ்சன விதி முறை மரபின் ஆடியே – கிட்:11 110/1
வினை செய குழன்ற அல்ல விதி செய விளைந்த நீலம் – கிட்:13 57/3
அரிது போகவோ விதி வலி கடத்தல் என்று அஞ்சி – சுந்:3 9/1
விரசு கோலங்கள் காண விதி இலேன் – சுந்:5 36/3
விதி என அன்னவன் வெந்நிட்டு ஓடவே – சுந்:9 19/3
வேத நீதி விதி வழி மேல்வரும் – சுந்:12 95/3
வருண மந்திரம் எண்ணினன் விதி முறை வணங்கி – யுத்1:6 2/4
விளைவன விதி முறை முடிக்க வேண்டுவான் – யுத்1:8 1/3
விதி கொடு உந்த விளைந்ததுதான் என்றான் – யுத்1:9 52/4
விதி நெறி நிலையது ஆக விளம்புகின்றோரும் மீண்டு – யுத்1:9 71/3
வென்று இவண் வருவென் என்று உரைக்கிலேன் விதி
நின்றது பிடர் பிடித்து உந்த நின்றது – யுத்2:16 90/1,2
விற்று உண்டேன் எனக்கு மீளும் விதி உண்டோ நரகில் வீழ்ந்தால் – யுத்2:17 40/4
விதி காயினும் வீரம் வெலற்கு அரியான் – யுத்2:18 7/3
விதி கைம்மிக முட்டிய வெம்மையினார் – யுத்2:18 65/4
வென்று இவண் உலகை மாய்த்தல் விதி அன்றால் என்று விம்மி – யுத்2:19 241/2
விளைவுதான் என் மறை விதி என் மெய்ம்மை என் – யுத்3:24 77/4
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க – யுத்3:30 48/3
பொன்றுவிப்பது ஓர் விதி தந்ததாம் என புகன்றான் – யுத்3:31 26/4
வெம் சமர் இன்னும் காண வல்லனோ விதி இலாதேன் – யுத்3-மிகை:29 4/4
மேயினன் இராமன் பாதம் விதி முறை வணங்கி வீந்த – யுத்4:32 51/2
குன்று ஓங்கு நெடும் தோளாய் விதி நிலையை மதியாத கொள்கைத்து ஆகி – யுத்4:38 11/2
சொன்ன ஈம விதி முறையால் தொகுத்து – யுத்4:38 31/3
மெய் கொள் வேத விதி முறை விண்ணுளோர் – யுத்4:39 6/1
ஆங்கு எரி விதி முறை அமைவித்தான் அதன் – யுத்4:40 66/3
வெள்ளியும் பொன்னும் ஒப்பார் விதி முறை மெய்யின் கொண்ட – யுத்4:42 17/1
விரத நூல் முனிவன் சொன்ன விதி நெறி வழாமை நோக்கி – யுத்4:42 20/1
விதி தரு விமானம் மேவி விளங்கு_இழையோடும் கொற்றம் – யுத்4-மிகை:41 269/3

TOP


விதி-கொடு (1)

கரு கொள் காலம் விதி-கொடு காட்டிட – யுத்2:15 18/3

TOP


விதிக்க (1)

வேதபாரகரையும் விதிக்க வேட்ட நாள் – கிட்:1 4/2

TOP


விதிக்கு (1)

வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்கு நாயகன் தான் விட்ட – யுத்1:14 21/3

TOP


விதிக்கும் (4)

விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் – அயோ:4 130/4
வேத நூல் வரன்முறை விதிக்கும் ஐம் பெரும் – ஆரண்:15 15/3
வினவிய காரணம் விதிக்கும் மேல் உளாய் – யுத்1:4 57/4
குசையின் தீவினின் உறைபவர் கூற்றுக்கும் விதிக்கும்
வசையும் வன்மையும் வளர்ப்பவர் வான நாட்டு உறைவார் – யுத்3:30 11/1,2

TOP


விதிகொடு (2)

விடக்கு அரிது என கருதியோ விதிகொடு உந்த – பால:7 33/3
விளக்கினில் வீழ்ந்து-என விதிகொடு உந்தலால் – யுத்3:31 178/3

TOP


விதித்த (2)

மெய்யை தான் சிறிது உணர்ந்து நீ விதித்த மன்னுயிர்கள் – ஆரண்:1 58/1
வெவ் வலி வேறு வாங்கி விரிஞ்சனே விதித்த மேல் நாள் – யுத்1:9 74/2

TOP


விதித்தான் (3)

விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் – சுந்:6 20/4
விதித்தான் முதல் இமையோர் உளம் வெள்கும்படி விட்டான் – யுத்2-மிகை:15 27/4
விதித்தானையும் விதித்தான் சிலை வளைத்தே சரம் விதைத்தான் – யுத்3-மிகை:31 30/4

TOP


விதித்தானையும் (1)

விதித்தானையும் விதித்தான் சிலை வளைத்தே சரம் விதைத்தான் – யுத்3-மிகை:31 30/4

TOP


விதிப்ப (1)

மெய் தவன் நாமம் விதிப்ப மதித்தான் – பால:5 114/4

TOP


விதிமுறை (8)

இருக்கொடு விதிமுறை இனிதின் ஈந்தனன் – பால:5 52/4
சவுளமொடு உபநயம் விதிமுறை தருகுற்று – பால:5 122/1
மண்டலம் விதிமுறை வகுத்து மென் மலர் – பால:23 84/2
வேத வேள்வி விதிமுறை மேவிய – ஆரண்:14 15/2
மெய்கொள் பூசனை விதிமுறை இயற்றி மேல் வீரன் – யுத்3:22 185/3
விதிமுறை காண்பென் என்னும் வேட்கையான் வேலை ஏழும் – யுத்3:30 8/3
கூவி ஓம விதிமுறை கொண்டிட – யுத்4-மிகை:39 11/3
மேவரு முனிவர் எல்லாம் விதிமுறை வேள்வி கொண்டார் – யுத்4-மிகை:42 23/4

TOP


விதியது (4)

விதியது வகையால் வான மீன்_இனம் பிறையை வந்து – பால:22 5/1
என்ன உன்னியும் விதியது வலியினும் இசைந்தார் – அயோ:1 32/4
விதியது வலியினாலும் மேல் உள விளைவினாலும் – ஆரண்:10 86/1
வினையம் மற்று இது மாயமோ விதியது விளைவோ – யுத்4:37 120/2

TOP


விதியார் (4)

என்று உன்னி என்னை விதியார் முடிப்பது என எண்ணி நின்ற இறையை – ஆரண்:13 65/1
காட்டினார் விதியார் அஃது காண்கிற்பார் காண்-மின் அம்மா – சுந்:2 101/2
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் – யுத்2:19 282/3
மேதா இளையோய் விதியார் விளைவால் – யுத்3:23 19/1

TOP


விதியால் (9)

போயின இரு வினை புகலுறு விதியால்
மேயினை இனி ஒரு வினை இலை விறலோய் – ஆரண்:2 40/3,4
விதியால் மௌலி மிலைச்சுவாய் எனா – கிட்:9 2/4
ஏம்பல் இனி மேலை விதியால் முடியும் என்றான் – கிட்:14 41/4
வேறு இனி விளம்ப உளதன்று விதியால் இ – சுந்:5 10/1
வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால்
கோது_இல் நல்வினை செய்தவர் உயர்குவர் குறித்து – யுத்1:3 53/2,3
விதியால் இ உகம்-தனில் மெய் வலியால் – யுத்2:18 74/1
மெய் கொள் பூசனை இயற்றினம் விடும் இது விதியால்
ஐய நான் அவை ஆற்றினென் வருவது ஓர் அளவும் – யுத்3:22 88/2,3
வெல் நல் போர் படை விடுதலே நலம் இது விதியால் – யுத்3:22 90/4
விலகு நீர் திரை வேலை ஓர் ஏழும் போய் விதியால்
அலகு_இல் பல் உரு படைத்தனவோ என அயிர்த்தார் – யுத்3:31 23/3,4

TOP


விதியிலாதேன் (1)

மீள அரு விளையாட்டு இன்னம் காண்பெனோ விதியிலாதேன் – யுத்3:29 49/4

TOP


விதியின் (15)

மேவினம் பிரிதல் ஆற்றேம் வீர நீ விதியின் எம்மை – பால:8 3/1
வேதியர்க்கு அரு மறை விதியின் நல்கியே – பால:23 49/4
விதியின் பிழை நீ இதற்கு என்-கொல் வெகுண்டது என்றான் – அயோ:4 129/4
மெய்ம் மாண் நெறியும் விதியின் விளைவும் தளர்வின்றி உணரும் – அயோ-மிகை:4 7/3
வேத்திரத்து ஆசனம் விதியின் நல்கினாள் – ஆரண்:12 34/2
வென்றியாய் விதியின் தன்மை பழுதில விளைந்தது ஒன்றோ – ஆரண்:13 131/2
துஞ்சுற்றனனோ விதியின் துணிவால் – ஆரண்:14 64/4
மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை – சுந்:4 75/2
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் – சுந்:4 81/3
விட்டிலையோ இது விதியின் வண்ணமே – யுத்2:16 75/4
மேவுதல் உறுவது ஓர் விதியின் வென்றியால் – யுத்3:24 73/4
வென்றிலென் அரக்கனை விதியின் வெம்மையால் – யுத்3:24 74/4
வேகடம் செய்யுமா-போல் மஞ்சன விதியின் வேதத்து – யுத்4:40 31/3
முன் இழைத்த விதியின் முயற்சியால் – யுத்4:41 70/2
மற்ற வீரன் விதியின் வழங்கினான் – யுத்4-மிகை:38 7/4

TOP


விதியினார் (3)

தந்திலர் விதியினார் தரும வேலியை – ஆரண்:13 53/3
உன்னை இ தலை விடுத்து உதவினார் விதியினார்
அன்னை ஒப்புடைய உன் அடியருக்கு அடியென் யான் – கிட்:4 20/2,3
இ தலை இன்ன செய்த விதியினார் என்னை இன்னும் – யுத்2:17 30/1

TOP


விதியினார்க்கு (1)

அரிவு-செய் விதியினார்க்கு அரிது உண்டாகுமோ – ஆரண்:13 107/4

TOP


விதியினாரும் (1)

மந்திர விதியினாரும் வசிட்டனும் வரைந்து விட்டார் – யுத்4:42 11/2

TOP


விதியினாரே (1)

அருமை என் விதியினாரே உதவுவான் அமைந்த-காலை – கிட்:7 140/1

TOP


விதியினால் (1)

குறைய வென்று இடர் களைவென் என்றனை குறை முடிந்தது விதியினால்
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் – கிட்:10 67/2,3

TOP


விதியினாலே (1)

சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் – யுத்4:37 215/4

TOP


விதியினின் (1)

வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் – அயோ:5 19/2

TOP


விதியினை (4)

விதியினை நகுவன அயில் விழி பிடியின் – பால:2 44/1
வென்றவர் உளரோ மேலை விதியினை என்று விம்மி – அயோ:6 8/3
வெம் சின விதியினை வெல்ல வல்லமோ – ஆரண்:12 15/4
வீரரை எல்லாம் நோக்கும் விதியினை பார்க்கும் வீர – யுத்2:19 225/1

TOP


விதியினோ (1)

ஓங்கிய விதியினோ யாதினோ எனா – அயோ:11 60/4

TOP


விதியும் (5)

ஏவ நிற்கும் விதியும் என்றால் இனி – அயோ:2 18/2
கூற்றமும் நின்றது எம்மை கொல்லிய விதியும் நின்ற – யுத்2:16 131/3
மெய் ஆகிய வாசகமும் விதியும்
பொய் ஆன என் மேனி பொருந்துதலால் – யுத்3:23 18/3,4
வாழி காலனும் விதியும் வெவ் வினையுமே மள்ளர் – யுத்3:31 18/3
வேத நின் பணி அது விதியும் என்றனள் – யுத்4:40 64/4

TOP


விதியுளி (1)

வேதநூல் முறையின் யாவும் விதியுளி நிறுவி வேறும் – ஆரண்:13 125/3

TOP


விதியே (6)

அந்தோ பிரிதுமோ ஆ விதியே ஓ என்பார் – அயோ:4 110/4
தருவது விதியே என்றால் தவம் பெரிது உடையரேனும் – ஆரண்:10 80/1
மேயினென் விதியே நல்கின் மேவல் ஆகாது என் என்றான் – கிட்:3 23/4
மண்டலம் வதனம் என்று வைத்தனன் விதியே நீ அ – கிட்:13 58/3
உடைத்தது விதியே என்று என்று உளைந்தனள் உணர்வு தீர்வாள் – யுத்2:17 47/4
விதியே கொடியாய் விளையாடுதியோ – யுத்3:23 11/4

TOP


விதியே-கொல் (1)

அழைத்தது விதியே-கொல் என்று அஞ்சினார் அம்பினோடும் – யுத்3:27 87/3

TOP


விதியை (4)

விதியை மேற்கொண்டு நின்றவன் மேல் உவா – பால:7 46/3
வீயும் நல் அறமும் போகா விதியை யார் விலக்கல்-பாலார் – கிட்:11 70/4
வினைந்தனர் புரண்டனர் விதியை நொந்தனர் – கிட்-மிகை:16 12/4
செய் திறன் இனி வேறு உண்டோ விதியை யார் தீர்க்ககிற்பார் – யுத்2:16 166/4

TOP


விதியையும் (1)

மெய் உயிர் உலகத்து ஆக விதியையும் வலித்து விண்-மேல் – யுத்3:23 32/3

TOP


விதியொடு (1)

விதியொடு முனிவரும் விண்ணுளோர்களும் – பால:5 14/1

TOP


விதியோ (1)

வெள்ளம் தரும் இன் அமுதே விதியோ – யுத்1:3 105/4

TOP


விதிர் (1)

ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் – யுத்3:24 40/4

TOP


விதிர்க்க (1)

சடாயுவை தடிந்த வாளை சடுதியில் விதிர்க்க கண்டாள் – ஆரண்-மிகை:13 2/1

TOP


விதிர்க்கின்றாரும் (1)

வாள் உறை விதிர்க்கின்றாரும் வாயினை மடிக்கின்றாரும் – சுந்:7 14/1

TOP


விதிர்த்த (1)

கூசினன் குதித்தனன் விதிர்த்த கையினான் – சுந்:2 124/4

TOP


விதிர்த்தனர் (2)

கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கண்ட வேந்தரே – பால:13 10/4
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் – ஆரண்:13 89/1

TOP


விதிர்த்தனன் (1)

விதிர்த்தனன் வீசினன் விசும்பின் மீன் எலாம் – யுத்2:16 296/1

TOP


விதிர்த்திட (2)

பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து – யுத்3:22 100/3
பிடித்த திண் படை விதிர்த்திட விதிர்த்திட பிறழ்ந்து – யுத்3:22 100/3

TOP


விதிர்த்து (2)

ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் – பால:3 17/1
விதிர்த்து எறிந்த விளங்கு இலை வேலினே – யுத்2:15 24/4

TOP


விதிர்ந்தன (1)

விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் – யுத்2:19 93/4

TOP


விதிர்ப்பு (1)

வெருண்டு மன்னவன் பிரிவு எனும் விதிர்ப்பு உறு நிலையால் – அயோ:1 31/3

TOP


விதிர்ப்புற்றான் (1)

வாயினால் செல வீசினன் வள்ளலும் மலர் கரம் விதிர்ப்புற்றான் – யுத்2:16 346/4

TOP


விதிர்விதிர்ப்பு (1)

வில்லை வாங்கிய கரம் அவை விதிர்விதிர்ப்பு எய்த – யுத்4-மிகை:41 34/3

TOP


விதுப்பு (1)

விதுப்பு உற நோக்கும் மின்னார் மிகுதியை விளம்பலாமே – பால:2 11/4

TOP


விதுவிதுப்பு (1)

விதுவிதுப்பு ஆற்றலுற்றான் விளைகின்றது உணர்ந்திலாதான் – யுத்2:19 188/4

TOP


விதைக்கின்றன (1)

விதைக்கின்றன பொறி பொங்கின விழியும் உடை வெய்யோன் – யுத்4:37 46/2

TOP


விதைக்கு (1)

கருவே கனியே விளை காம விதைக்கு
எருவே மதியே இது என் செய்தவா – பால:23 14/2,3

TOP


விதைத்த (1)

விதைத்த மென் காதலின் வித்து வெம் சிறை – பால:19 36/1

TOP


விதைத்தார் (1)

விதைத்தார் பொரும் அமலன் மிசை வெய்தே பல உயிரும் – யுத்3-மிகை:31 30/3

TOP


விதைத்தான் (3)

மிடைந்த வெம் சரம் மழை விடு தாரையின் விதைத்தான் – ஆரண்-மிகை:8 1/4
விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் – யுத்3:27 123/2
விதித்தானையும் விதித்தான் சிலை வளைத்தே சரம் விதைத்தான் – யுத்3-மிகை:31 30/4

TOP


விதைப்பன (1)

விதைப்பன விதையா நின்று விலக்கினை மெலிவு மிக்கால் – யுத்3:27 6/2

TOP


விதைப்பான் (1)

ஒக்க விதைப்பான் உற்றனை அன்றோ உணர்வு இல்லாய் – சுந்:3 151/2

TOP


விதைபடும் (1)

விதைபடும் உயிரர் விழுந்தார் விளியொடு விழியும் இழந்தார் – சுந்:7 28/2

TOP


விதையா (1)

விதைப்பன விதையா நின்று விலக்கினை மெலிவு மிக்கால் – யுத்3:27 6/2

TOP


விந்த (1)

விந்த நாகத்தின் மாடு எய்தினார் வெய்தினால் – கிட்:14 3/4

TOP


விந்தம் (2)

மேக நெடு மாலை தவழ் விந்தம் எனும் விண் தோய் – ஆரண்:3 39/3
விந்தம் அன்ன தோள் சதவலி சுசேடணன் வினதன் – யுத்3:22 175/1

TOP


விந்தமலையினை (1)

வேண்டும் விந்தமலையினை மேவுவீர் – கிட்:13 12/4

TOP


விந்தன் (2)

ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் – சுந்:4 116/4
விரதன் வீமாக்கன் வேகதரிசியே விந்தன் வெற்றி – யுத்4-மிகை:42 42/1

TOP


விந்தை (3)

விந்தை சேர் புயன் சகரன் இ மேதினி புரந்தான் – பால-மிகை:9 29/4
விந்தை எம் பெருமான் வாழி வீடணன் என்னும் வேந்தன் – யுத்1-மிகை:14 4/4
விந்தை தங்கிய தோளினீர் வேந்தனை பூசித்து – யுத்4-மிகை:41 112/3

TOP


விநதை (3)

மழை புரை பூம் குழல் விநதை வான் இடி மின் அருணனுடன் வயிநதேயன் – ஆரண்-மிகை:4 3/1
அதிதி திதி தனு அருட்டை சுதை கழையே சுரபி அணி விநதை ஆன்ற – ஆரண்-மிகை:4 5/1
விதி முறையே இவை அனைத்தும் பயந்தனர்கள் விநதை சுதன் அருணன் மென் தோள் – ஆரண்-மிகை:4 5/3

TOP


விநோதன் (1)

சென்னி நாள் தெரியல் வீரன் தியாக மா விநோதன் தெய்வ – யுத்3:24 58/3

TOP


விபரீதம் (1)

புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் – யுத்2:17 12/4

TOP


விபாண்டகன் (1)

காசிபன் அருளும் மைந்தன் விபாண்டகன் கங்கை சூடும் – பால:5 29/2

TOP


விபுதராம் (1)

பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் – யுத்1:2 93/3

TOP


விம்ம (14)

மெல்லியல் முலைகளும் விம்ம விம்முவாள் – பால:13 63/2
மீண்டது ஓர் உயிர் இடை விம்ம விம்முவான் – அயோ:4 151/3
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம
தாவு இல் ஐம்பொறி மறுகு உற தயரதன் என்ன – அயோ:4 211/2,3
வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல் – கிட்:7 11/3
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம
சேண் எலாம் விரியும் கற்றை சேயொளி செல்வற்கேயும் – சுந்:6 52/2,3
வயிர்கள் வால் வளைகள் விம்ம வரி சிலை சிலைப்ப மாய – சுந்:8 22/1
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம
உள்ளம் நொந்து அனுங்கி வெய்ய கூற்றமும் உறுவது உன்ன – சுந்:10 17/1,2
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம
அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் – யுத்1:7 3/3,4
விசும்பு எலாம் உலவும் தெய்வ வேரியின் மிடைந்து விம்ம
தசும்பினில் வாசம் ஊட்டி சார்த்திய தண்ணீர் என்ன – யுத்1:8 17/2,3
வில் இலங்கு படையோர் புடை விம்ம – யுத்1:11 11/4
பாவகம் இன்னது என்று தெரிகிலர் பதைத்து விம்ம
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – யுத்2:16 9/2,3
தாம குடை மீது உயர பெரும் சங்கம் விம்ம
நாம கடல் பல்_இயம் நாற்கடல் மேலும் ஆர்ப்ப – யுத்2:19 25/3,4
ஓசை விம்ம உருத்திரரும் உடல் – யுத்2:19 122/2
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம
ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் – யுத்3:24 40/3,4

TOP


விம்மல் (8)

வேண்டி ஈதியோ வெள்குதியோ விம்மல் நோயால் – அயோ:2 79/3
வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று – அயோ:3 20/2
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம – அயோ:4 211/2
விழுங்குவெனோ என விம்மல் உழந்தாள் – ஆரண்:14 41/4
விம்மல் உற்று அனையான் ஏவ வினவிய வந்தேன் என்றான் – கிட்:2 16/3
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான் – சுந்:11 16/1
விட நாகம் முழைத்தலை விம்மல் உழந்து வீங்கி – சுந்-மிகை:1 13/3
ஏங்கிய விம்மல் மானம் இரங்கிய இரக்கம் வீரம் – யுத்2:18 261/1

TOP


விம்மலள் (3)

மேய மண் இழந்தான் என்றும் விம்மலள்
நீ வருந்தலை நீங்குவென் யான் என்ற – அயோ:4 217/2,3
மேக்கு நிமிர் விம்மலள் விழுங்கலுறுகின்றாள் – சுந்:4 67/4
வியர்த்திலள் நெடிது போது விம்மலள் மெல்ல மெல்ல – யுத்3:29 46/3

TOP


விம்மலன் (3)

வெம் கதம் வீசிய மனத்தன் விம்மலன்
பொங்கிய சோரி நீர் பொழியும் கண்ணினன் – கிட்:16 28/1,2
வெவ் உயிர்ப்போடு நீண்ட விம்மலன் வெதும்பும் நெஞ்சன் – யுத்4:37 209/2
விழுந்து மேக்கு உயர் விம்மலன் வெய்து உயிர்த்து – யுத்4:41 63/1

TOP


விம்மலால் (6)

வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால்
சூடினர் முறைமுறை துளவ தாள் மலர் – பால:5 12/3,4
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால்
ஓடினர் உலாவினர் உம்பர் முற்றுமே – பால:5 105/3,4
மின் பிறழ் நுசுப்பினார் தாமும் விம்மலால்
இன்பம் என்ற அளக்க_அரும் அளக்கர் எய்தினார் – பால:5 111/3,4
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர் – சுந்:14 8/2
விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால்
உர வரும் கான் என பொலிந்தது உம்பரே – யுத்2:18 94/3,4
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால்
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – யுத்2:19 68/3,4

TOP


விம்மலின் (1)

மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் – சுந்:2 179/4

TOP


விம்மலுற்றன (1)

வெருவலுற்றன சில விம்மலுற்றன
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில – யுத்2:15 124/3,4

TOP


விம்மலுற்று (2)

விம்மலுற்று உவகையின் விளங்கும் உள்ளத்தார் – கிட்:14 16/3
வெள்ளம் இன்றொடும் வீந்துறும் என்பதோர் விம்மலுற்று உயிர் வெம்ப – யுத்2:16 335/3

TOP


விம்மலோ (1)

மீது உயர்ந்த உவகையின் விம்மலோ
தூது பொய்க்கும் என்றோ என சொல்லினான் – யுத்4:40 12/2,3

TOP


விம்மலோடு (3)

வேர்த்து மேனி தளர்ந்து உயிர் விம்மலோடு
ஆர்த்தி உற்ற மடந்தையர் ஆரையும் – பால:21 31/1,2
ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ – அயோ:11 60/1
வெருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மலோடு
இரிவன மயங்குவ இயல்பு நோக்கினார் – ஆரண்:15 3/3,4

TOP


விம்மலோடும் (1)

பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் – யுத்2:19 216/3

TOP


விம்மவே (2)

குயிலுறுத்தி கொழும் புகை விம்மவே – பால-மிகை:11 48/4
பொய் உறங்கும் மடந்தைமார் குழல் வண்டு பொம்மென விம்மவே – அயோ:3 60/4

TOP


விம்மா (2)

விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – பால:17 17/4
விம்மா அழுவாள் அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில் – அயோ:4 42/2

TOP


விம்மாநின்ற (1)

வேறு சென்ற நெறி காணார் விம்மாநின்ற உவகையராய் – அயோ:6 35/2

TOP


விம்மி (43)

முகிலின் விம்மி முயங்கின எங்கணும் – பால:2 41/4
இளைக்கலாத கொங்கைகாள் எழுந்து விம்மி என் செய்வீர் – பால:13 50/1
ஒன்று கொண்டு உள் நைந்து நைந்து இரங்கி விம்மி விம்மியே – பால:13 55/1
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி
பசை உறு துளியின் தாரை பசும் தொளை அடைத்த மேகம் – பால:14 51/2,3
விண்ணும் மருளும்படி விம்மி எழுந்த அன்றே – பால:16 44/4
மெய்க்கொண்ட சீற்றம் தலைக்கொண்டிட விம்மி மென் பூ – பால:17 20/3
வில் தங்கு புருவம் நெற்றி வெயர் வர பசலை விம்மி
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் – பால:21 13/1,2
வீட்டியே எழு கூறு செய்திடுதலும் விம்மி
நாட்டம் நீர் தர மருந்து எனும் நாமமும் நவின்றான் – பால-மிகை:9 27/3,4
வேற்று கொடியாள் விளைவித்த வினைக்கு விம்மி
தேற்ற தெளியாது அயர் சிற்றவை-பால் இருந்தான் – அயோ:4 120/1,2
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல் – அயோ:4 168/1
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல் – அயோ:4 168/1
வென்றவர் உளரோ மேலை விதியினை என்று விம்மி
பொன் திணி மன்னன் கோயில் சுமந்திரனோடும் போனான் – அயோ:6 8/3,4
மருந்து இழந்தவரின் விம்மி மணி பிரி அரவின் மாழ்கி – அயோ:6 15/3
துடிக்க விம்மி நின்று அழுது சொல்லுவான் – அயோ:11 126/4
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் – அயோ:14 82/1
வெம் துயர் தொடர்தர விம்மி விம்மி நீர் – அயோ:14 82/1
விம்மி விம்மி நின்று இவை விளம்புவாள் – அயோ-மிகை:11 7/4
விம்மி விம்மி நின்று இவை விளம்புவாள் – அயோ-மிகை:11 7/4
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி
தூங்கு திரை ஆறு தவழ் சூழலது ஓர் குன்றின் – ஆரண்:3 57/2,3
நின்று உயிர் நடுங்கி உடல் விம்மி நிலை நில்லார் – ஆரண்:10 48/3
உருவி புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உளைந்து விம்மி
இருதுத்தான் யாது அடா என்று இயம்பினன் இயம்பலோடும் – ஆரண்:10 99/2,3
கோள் உற கொதித்து விம்மி உழையரை கூவி சொன்னான் – ஆரண்:10 164/4
விற்கு நோக்கிய பகழியின் நெடிது அன்று விம்மி
நிற்கும் நோக்கு இது என் பயத்தது என இளையவன் நேர்ந்தான் – ஆரண்:13 79/3,4
மின்னொடு மணி கலைகள் விம்மி இடை நோவ – ஆரண்-மிகை:6 2/2
ஏங்கினள் இரங்கி விம்மி உருகினள் இரு கை கூப்பி – கிட்:8 3/2
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி
ஒலிபட உதைக்கும்-தோறும் மயிர் புளகு உறுகின்றாரை – சுந்:2 108/3,4
என்று என்று உயிர் விம்மி இருந்து அழிவாள் – சுந்:4 10/1
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க – சுந்:4 37/2
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் – யுத்2:15 136/1
வீரனை கண்டு பட்டது இது-கொலாம் என்று விம்மி
வார் கழல் தம்பி தன்மை காணுமோ வள்ளல் என்பார் – யுத்2:19 195/3,4
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி – யுத்2:19 215/4
வென்று இவண் உலகை மாய்த்தல் விதி அன்றால் என்று விம்மி
நின்று நின்று உன்னி உன்னி நெடிது உயிர்த்து அலக்கணுற்றான் – யுத்2:19 241/2,3
விழுந்து வெய்து உயிர்த்து விம்மி வீங்கும் போய் மெலியும் வெம் தீ – யுத்3:26 44/2
வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன் – யுத்3:26 56/3
விண் திறந்திட விம்மி அரற்றினான் – யுத்3:29 34/4
பனி வரு கண்ணர் விம்மி பதைக்கின்ற நெஞ்சர் பாவத்து – யுத்3:31 72/3
விழுந்திலன் அன்றோ மற்று அ வீடணன் என்று விம்மி
தொழும் துணையவனை நோக்கி துணுக்கமும் துயரும் நீக்கி – யுத்4:32 43/2,3
கண்ணில் தீயார் விம்மி உளைக்கும் படி காணீர் – யுத்4:33 17/4
வேறாய் நின்ற வெண் மதி செம் கேழ் நிறம் விம்மி
மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் – யுத்4:33 19/3,4
விழுக போர் அரக்கன் வெல்க வேந்தர்க்கு வேந்தன் விம்மி
அழுக பேர் அரக்கிமார் என்று ஆர்த்தனர் அமரர் ஆழி – யுத்4:37 2/2,3
பூ அடி பணிந்து வீழ்ந்த பரதனை பொருமி விம்மி
நாவிடை உரைப்பது ஒன்றும் உணர்ந்திலன் நின்ற நம்பி – யுத்4:41 116/2,3
தொழுதனன் எழுந்து விம்மி சுமந்திரன் நிற்றலோடும் – யுத்4-மிகை:41 287/2
நான்முகன் தாதைதான் தன் மகன் என்று நல்கி விம்மி
பால் முலை சோர நின்ற பல் பெரும் தவத்தினாளை – யுத்4-மிகை:41 295/1,2

TOP


விம்மிதத்தராய் (1)

வினை திறத்து அரக்கர் விம்மிதத்தராய் விளம்புவார் – யுத்3-மிகை:31 19/4

TOP


விம்மிய (1)

விம்மிய பேர் உயிர் மீண்டிலாமை-கொல் – அயோ:4 167/3

TOP


விம்மியவாறு (1)

வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம் – அயோ:3 51/2

TOP


விம்மியே (2)

ஒன்று கொண்டு உள் நைந்து நைந்து இரங்கி விம்மி விம்மியே
பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய் – பால:13 55/1,2
வேர்த்து உயிர் பதைத்தனர் நடுங்கி விம்மியே – யுத்3:20 36/4

TOP


விம்மின (3)

பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – அயோ:3 64/2
மீன வேலையின் விம்மின பேரியே – அயோ:11 8/4
வீங்கின தோள் மலர் கண்கள் விம்மின
நீங்கியது அரும் துயர் காதல் நீண்டதே – சுந்:14 24/3,4

TOP


விம்மினர் (2)

விரைவின் உற்றனர் விம்மினர் யாது ஒன்றும் விளம்பார் – சுந்:7 56/1
வெருவரும் தகையர் ஆகி விம்மினர் இருந்த வேலை – யுத்2:18 264/2

TOP


விம்மினன் (6)

விம்மினன் இழி கண்ணீர் விழி வழி உக நின்றான் – அயோ:9 23/4
விழுந்தனன் விம்மினன் வெய்து_உயிர்த்தனன் – அயோ:11 46/2
மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க – அயோ:13 34/2
விம்மினன் பரதனும் வேறு செய்வது ஒன்று – அயோ:14 133/1
நின்றனன் விம்மினன் மலர்_கண் நீர் உக – கிட்:11 108/2
விம்மினன் வெதும்பி வெய்துற்று ஏங்கினன் இருந்த வீரன் – யுத்2:19 216/1

TOP


விம்மினனால் (1)

வெம் நாகம் உயிர்த்து என விம்மினனால்
அன்னான் நிலை கண்டு அயல் நின்று அறைவான் – யுத்3:21 3/3,4

TOP


விம்மினார் (3)

அயின்றிலர் துயின்றிலர் அழுது விம்மினார் – அயோ:5 9/4
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப – யுத்4:33 2/2
மேயின துறைகள்-தோறும் விம்மினார் நிற்பது அல்லால் – யுத்4:33 3/2

TOP


விம்மினாள் (6)

எல்லை_இல் பொழுது எலாம் இருந்து விம்மினாள் – பால:19 46/4
வீங்கினாள் விம்மினாள் விழுந்தாள்-அரோ – அயோ:4 8/4
வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள்
பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் – அயோ:4 148/2,3
காணிய வம் என கலங்கி விம்மினாள் – ஆரண்:13 47/4
வேர்த்தாள் உலந்தாள் விம்மினாள் விழுந்தாள் அழுதாள் வெய்து_உயிர்த்தாள் – சுந்:12 121/4
மெய் என எரிந்தாள் ஏங்கி விம்மினாள் நடுங்கி வீழ்ந்தாள் – யுத்2:17 32/3

TOP


விம்மினான் (5)

போர் வலான் தடுக்கவும் பொருமி விம்மினான்
சோர்வு_இலாள் அறிகிலா துயர்க்கு சோர்கின்றான் – அயோ:5 40/3,4
விருப்பனேற்கு என் செயல் என்று விம்மினான் – ஆரண்:12 17/4
வெவ் உயிரா உயிர் பதைப்ப விம்மினான்
இ உரை இ உரை எடுத்து இயம்பினான் – கிட்:16 33/3,4
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – யுத்1:4 31/4
வினை கொடும் பகை உண்டு என விம்மினான் – யுத்4:41 55/4

TOP


விம்மினான்-அரோ (1)

மேல் நிலை அழிந்து உயிர் விம்மினான்-அரோ – கிட்:11 115/4

TOP


விம்மு (1)

வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ – ஆரண்:10 91/3

TOP


விம்முகின்றாள் (1)

மெல்லியல் ஆக்கை முற்றும் நடுங்கினள் விம்முகின்றாள்
கொல்லிய வரினும் உள்ளம் கூறுவென் தெரிய என்னா – யுத்2:17 18/2,3

TOP


விம்முதல் (1)

விழுதல் விம்முதல் மெய் உற வெதும்புதல் வெருவல் – சுந்:3 5/1

TOP


விம்மும் (8)

நெருங்கின மறைப்ப ஆண்டு ஓர் நீக்கு_இடம் பெறாது விம்மும்
பெரும் தடம் கண்ணி காணும் பேர் எழில் ஆசை தூண்ட – பால:21 17/2,3
மெய்யுரை குற்றம் என புழுங்கி விம்மும்
நெய் எரி உற்று என நெஞ்சு அழிந்து சோரும் – அயோ:3 27/2,3
அருத்தியின் அகம் விம்மும் அன்பினன் நெடு நாளில் – அயோ:9 20/1
நலன் உறு கணவர்-தம்மை நவை உற பிரிந்து விம்மும்
முலை உறு கலவை தீய முள் இலா முளரி செம் கேழ் – சுந்:2 111/1,2
விருந்து கண்ட-போது என் உறுமோ என்று விம்மும்
மருந்தும் உண்டு-கொல் யான் கொண்ட நோய்க்கு என்று மயங்கும் – சுந்:3 15/2,3
வேனில் விளையாடு சுடரோனின் ஒளி விம்மும்
வானினிடை வீசிய இரும் பணை மரத்தால் – சுந்:6 19/1,2
என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிர்க்கும் இடை அஃகி – யுத்3:22 217/1
வெம்பிய எரியின் பாங்கர் விலக்குவென் என்று விம்மும்
கொம்பு இயல் மருங்குல் தெய்வ கோசலை குளிர் பொன் பாதம் – யுத்4-மிகை:41 292/2,3

TOP


விம்முமால் (1)

வேண்டினென் எய்தினென் உள்ளம் விம்முமால்
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் &#