லோ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

லோகத்தினுள்ள 1
லோகமும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


லோகத்தினுள்ள (1)

உவய லோகத்தினுள்ள சிறப்பும் கேட்டு உவந்தேன் உள்ளம் – யுத்2:16 126/2

TOP


லோகமும் (1)

மூன்று லோகமும் முற்றும் போய் முடிவுறும் என்ன – யுத்3-மிகை:31 2/3

TOP