ர-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரகு 2
ரத்தம் 1
ரத 3

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


ரகு (2)

வந்த குலத்திடை வந்த ரகு என்பான் வரி சிலையால் – பால:12 13/3
திடம் உள ரகு குலத்து இராமன் தன் கதை – பால-மிகை:0 35/3

TOP


ரத்தம் (1)

சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான் – யுத்1:14 42/2

TOP


ரத (3)

கச ரத துரக மா கடல் கொள் காவலன் – பால:5 19/3
கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன் – பால:13 58/1
கச ரத துரகம் இன்றி கானிடை இறுத்த-காலை – கிட்-மிகை:16 7/2

TOP