ரு-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ருமையும் 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


ருமையும் (2)

இந்திரன் மகனார் தார தாரையும் ருமையும் கூடி – யுத்4-மிகை:41 123/2
சென்று அடி இணையில் இட்டே இறைஞ்சியே ருமையும் நின்றாள் – யுத்4-மிகை:41 126/4

TOP