ரா-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


ராக (2)

மாக ராக நிறை வாள் ஒளியோனை – யுத்1:11 19/2
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் – யுத்2:16 291/1

TOP


ராகவன் (1)

வீர ராகவன் தாள் இணை மேவிட – யுத்4-மிகை:39 14/2

TOP


ராகவனை (1)

ஆக ராகவனை அவ்வழி கண்டான் – யுத்1:11 19/1

TOP


ராகு (1)

வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் – யுத்1:11 19/4

TOP


ராசர் (2)

அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர் – பால:21 46/3
சேதி ராசர் தெலுங்கர் கருநடர் – பால:21 48/2

TOP


ராசனும் (1)

வாத_ராசனும் வாசுகி-தானும் முன் மலைந்த – யுத்4-மிகை:41 90/3

TOP


ராசி (4)

ஓடை மா களிறு அனான் உதய ராசி கோள் – பால-மிகை:5 12/3
வகுத்த வாள் நுதலியர் வதன ராசி போல் – அயோ:5 4/2
செம்பொனின் கல ராசி திருத்தினார் – அயோ:14 10/2
சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை – யுத்2:19 94/3

TOP


ராசி-மேல் (1)

அடல் வலி நிருதர்-தம் அனிக ராசி-மேல்
விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன – யுத்2:18 95/2,3

TOP


ராசிகள் (1)

சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள்
பாழி வன் புயத்து இகல் வயவர் பட்டு அற – அயோ:14 34/1,2

TOP


ராசியால் (1)

வண்டு இமிர் கோதையர் வதன ராசியால்
பண் திகழ் பண்டிகள் பரிசின் செல்வன – பால:14 24/2,3

TOP


ராசியினின் (1)

ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும் – யுத்1:11 19/3

TOP


ராசியும் (2)

தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும்
காண்தகு கரிகளும் தொடர காலினே – அயோ:12 58/3,4
கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும்
சவியுடை தூசும் மென் சாந்தும் மாலையும் – கிட்:14 33/2,3

TOP


ராசியே (6)

உதைத்தலும் பொடித்தன உரோம ராசியே – பால:19 36/4
புதியன அலர்ந்தன புதவ ராசியே – அயோ:2 38/4
பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே – அயோ:3 66/4
ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே – அயோ:12 27/4
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே – கிட்:10 14/4
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே – யுத்2:18 91/4

TOP


ராசியோடு (1)

கூர் கனக ராசியோடு கோடி மணியாலும் – அயோ:3 100/3

TOP


ராம (1)

இரைக்கும் நாண் இடிப்பினுக்கு உடைந்து இராம ராம என்று – யுத்3-மிகை:31 13/3

TOP


ராமரை (1)

ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் – ஆரண்:1 30/1

TOP


ராமன் (6)

தேன் வளர்ந்து அறாத மாலை தெசரத ராமன் செய்கை – பால-மிகை:0 41/3
தசரத ராமன் தேவர் தவத்தினால் தாய் சொல் தாங்கி – கிட்-மிகை:16 7/1
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம – யுத்4:42 11/3
இசைந்த சீ_ராமன் ஓலை இலங்கையில் பூசல் தன்னில் – யுத்4-மிகை:41 27/1
தாமரை கிழத்தியோடும் தயரத ராமன் சார்ந்தான் – யுத்4-மிகை:42 34/4
தேன் வழங்கு அமுத மாலை தெசரத ராமன் செய்கை – யுத்4-மிகை:42 72/3

TOP


ராமனும் (1)

தாங்கி நின்ற தயரத ராமனும்
தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம் – ஆரண்:9 21/1,2

TOP


ராமாயணத்தில் (1)

நின்ற ராமாயணத்தில் நிகழ்ந்திடு கதைகள்-தம்மில் – பால-மிகை:0 32/2

TOP