யு-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யுக 1
யுகம் 3

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


யுக (1)

பெரும் கடை யுக மழை பிறழ தன் ஒரு – யுத்2-மிகை:18 13/1

TOP


யுகம் (3)

ஏர் உறு மடந்தை யுகம் எண்ண அரும் தவத்தாள் – கிட்-மிகை:14 6/2
யுகம் பிறிது ஒன்று வந்து உற்றது என்ன – சுந்-மிகை:11 15/2
யுகம் அரை கோடிகாறு ஏவல் செய்து உழலும் தேவர் – யுத்4-மிகை:41 143/2