மௌ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


மௌலி (37)

வாழ் நில குல கொழுந்தை மௌலி சூட்டி அன்னவே – பால:3 25/4
தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – பால:5 58/3
தாழும் மா மணி மௌலி தார் சனகன் பெரு வேள்வி சாலை சார்ந்தான் – பால:11 18/4
பூ_மகள் கொழுநனாய் புனையும் மௌலி இ – அயோ:2 33/2
வந்தனர் மௌலி சூட்டும் மண்டபம் மரபின் புக்கார் – அயோ:3 76/4
ஐயனும் அ சொல் கேளா ஆயிரம் மௌலி யானை – அயோ:3 86/1
மழை குன்றம் அனையான் மௌலி கவித்தனன் வரும் என்று என்று – அயோ:4 1/3
புனைந்திலன் மௌலி குஞ்சி மஞ்சன புனித நீரால் – அயோ:4 2/1
குவிப்பானும் இன்றே என கோவினை கொற்ற மௌலி
கவிப்பானும் நின்றேன் இது காக்குநர் கா-மின் என்றான் – அயோ:4 117/3,4
மையில் கரியாள் எதிர் நின்னை அம் மௌலி சூட்டல் – அயோ:4 123/2
விதியால் மௌலி மிலைச்சுவாய் எனா – கிட்:9 2/4
துறையோர் நூல் முறை மௌலி சூட்டினான் – கிட்:9 5/4
பொன் மா மௌலி புனைந்து பொய்_இலான் – கிட்:9 6/1
இந்து வான் ஓடலான் இறைவன் மா மௌலி போல் – கிட்:14 3/3
தாம தார் மௌலி மைந்தன் தடுத்து இடை விலக்க நீசன் – கிட்-மிகை:16 10/3
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் – சுந்:3 81/3
ஆகத்தாள் அல்லள் மாயன் ஆயிரம் மௌலி மேலாள் – சுந்:14 34/4
துண்டம் கொள் பிறையான் மௌலி துளவினானோடும் தொல்லை – யுத்1:9 35/2
செம்பொன் மௌலி சிகரங்கள் தயங்க – யுத்1:11 3/1
வன் திறல் அரக்கன் மௌலி மணிகளை வலியால் வாங்கி – யுத்1:12 32/3
வாங்கிய மணிகள் அன்னான் தலை மிசை மௌலி மேலே – யுத்1:12 44/1
தார் கெழு மௌலி பத்தின் தனி மணி வலிதின் தந்த – யுத்1:12 45/3
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய – யுத்1:12 50/2
இ கிரி பத்தின் மௌலி இன மணி அடங்க கொண்ட – யுத்1:13 15/3
பொறி புண்டரீகம் போலும் ஒருவனால் புனைந்த மௌலி
பறிப்புண்டும் வந்திலாதான் இனி பொரும் பான்மை உண்டோ – யுத்1:14 36/3,4
இந்திரன் கவித்த மௌலி இமையவர் இறைஞ்சி ஏத்த – யுத்2:17 52/1
தாரொடும் புனைந்த மௌலி தரையொடும் பொருந்த தள்ளி – யுத்2:17 76/2
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் – யுத்3:22 15/3
மரு விரி துளப மௌலி மா நில கிழத்தியோடும் – யுத்3:24 50/3
வன்னி நாட்டிய பொன் மௌலி வானவன் மலரின் மேலான் – யுத்3:24 58/1
அச்சென கேட்டாய் அன்றே ஆயிரம் மௌலி அண்ணல் – யுத்3:27 9/2
அரி உணும் அலங்கல் மௌலி இழந்த என் மதலை யாக்கை – யுத்3:29 36/3
மரபுளோன் கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே புனைந்தான் மௌலி – யுத்4:42 16/4
தேன் உடை அலங்கல் மௌலி செம் கதிர் செல்வன் சேயும் – யுத்4-மிகை:41 48/1
என்று உரைத்து அனைய மௌலி தலை பத்தும் இறுத்த வீர – யுத்4-மிகை:41 170/3
சூடுக மௌலி என்ன சுந்தர இராமன் தம்பி – யுத்4-மிகை:41 246/3
மின்னை ஏர் மௌலி செம் கண் வீடண புலவர் கோமான் – யுத்4-மிகை:42 64/1

TOP


மௌலிக்கு (2)

அராவு பொன் மௌலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குணபால் அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 210/3
அராவு பொன் மௌலிக்கு ஏய்ந்த சிகாமணி குண-பால் அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 255/3

TOP


மௌலியன் (2)

மின்னும் மௌலியன் மெய்ம்மையன் வீடணன் – சுந்:5 22/2
பொன்னின் மௌலியன் வீடணன் தமரொடும் போனான் – யுத்3:22 87/2

TOP


மௌலியா (1)

திருவடி இரண்டுமே செம்பொன் மௌலியா
இரு புறம் சாமரை இரட்ட ஏழ் கடல் – யுத்4-மிகை:41 221/1,2

TOP


மௌலியான் (2)

ஆனவன்னொடும் ஆயிரம் மௌலியான்
தானம் நண்ணினன் தத்துவம் நண்ணினான் – அயோ:2 30/3,4
கேட்டு உவந்தனன் கேழ் கிளர் மௌலியான்
தோட்டு அலங்கலினீர் துறந்தீர் வள – ஆரண்:4 38/1,2

TOP


மௌலியான்-தனை (1)

வாள் இரவியின் பொலி மௌலியான்-தனை – ஆரண்:4 7/4

TOP


மௌலியும் (3)

சந்திர மௌலியும் தையலாளொடும் – பால:23 82/2
வேய்வான் மௌலியும் மெய் அன்றோ – சுந்:5 40/4
பொன் திணி மௌலியும் புனைதல் இல்லையால் – சுந்-மிகை:5 2/4

TOP


மௌலியொடும் (1)

பாகசாதனன் மௌலியொடும் பறித்து – யுத்3:29 20/2

TOP


மௌலியோடு (1)

பல களம் தலை மௌலியோடு இலங்கலின் பல் தோள் – யுத்4:35 27/1

TOP