மொ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மொக்குள் 4
மொக்குளின் 2
மொக்குளே 1
மொட்டது 1
மொட்டினது 1
மொட்டு 2
மொட்டும் 1
மொண்டிடு 1
மொண்டிடும் 2
மொண்டு 3
மொத்தி 1
மொம்மல்-தன்னால் 1
மொய் 86
மொய்க்க 1
மொய்க்கவும் 1
மொய்க்கின்ற 1
மொய்க்கின்றன 1
மொய்க்கும் 2
மொய்க்குமா 1
மொய்கொள் 1
மொய்த்த 15
மொய்த்தது 1
மொய்த்தலால் 1
மொய்த்தன 2
மொய்த்தனர் 7
மொய்த்தார் 14
மொய்த்தாரை 1
மொய்த்தான் 1
மொய்த்திட 1
மொய்த்து 19
மொய்த்துள 1
மொய்த்தே 1
மொய்ப்ப 5
மொய்ப்பது 1
மொய்ப்பன 1
மொய்ப்பு 2
மொய்ப்புற 1
மொய்ம் 9
மொய்ம்ப 1
மொய்ம்பர் 2
மொய்ம்பரை 1
மொய்ம்பற்கு 1
மொய்ம்பன் 4
மொய்ம்பனை 1
மொய்ம்பால் 2
மொய்ம்பில் 1
மொய்ம்பின் 7
மொய்ம்பினர் 2
மொய்ம்பினரும் 1
மொய்ம்பினன் 1
மொய்ம்பினாய் 3
மொய்ம்பினால் 2
மொய்ம்பினாள் 1
மொய்ம்பினான் 4
மொய்ம்பினானும் 2
மொய்ம்பினில் 1
மொய்ம்பினின் 2
மொய்ம்பினீர் 1
மொய்ம்பினோடு 1
மொய்ம்பினோய் 5
மொய்ம்பினோர் 1
மொய்ம்பினோன் 3
மொய்ம்பீர் 4
மொய்ம்பு 8
மொய்ம்பை 1
மொய்ம்பொடு 1
மொய்ய 1
மொய்யனே 1
மொழி 76
மொழிக்கு 3
மொழிக 1
மொழிகள் 2
மொழிகளும் 1
மொழிகிவது 1
மொழிகின்ற 2
மொழிகின்றன 1
மொழிகின்றான் 1
மொழிகுவாம்-அரோ 1
மொழிகுவான் 1
மொழிகொடு 2
மொழிதர 1
மொழிதரும் 2
மொழிதல் 2
மொழிதலும் 2
மொழிந்த 13
மொழிந்தது 2
மொழிந்ததும் 1
மொழிந்ததோ 1
மொழிந்தவாறே 1
மொழிந்தன 2
மொழிந்தனர் 2
மொழிந்தனர்களால் 1
மொழிந்தனன் 7
மொழிந்தாய் 1
மொழிந்தார் 2
மொழிந்தார்க்கு 1
மொழிந்தான் 6
மொழிந்திட்டது 1
மொழிந்திடு 1
மொழிந்து 6
மொழிந்தெனன் 1
மொழிந்தேன் 1
மொழிமின் 1
மொழிய 4
மொழியகில்லேன் 1
மொழியர் 1
மொழியல் 1
மொழியல்-பாற்றே 1
மொழியலுற்றான் 2
மொழியலுற்றேன் 1
மொழியவள் 1
மொழியன் 2
மொழியா 2
மொழியா-முன் 1
மொழியா-முன்னம் 1
மொழியார் 4
மொழியார்க்கு 2
மொழியாரும் 1
மொழியால் 2
மொழியாள் 2
மொழியாளும் 1
மொழியான் 1
மொழியின் 4
மொழியினர் 1
மொழியினன் 1
மொழியினாளை 1
மொழியினும் 1
மொழியினை 2
மொழியும் 12
மொழியும்-கால் 1
மொழியை 3
மொழியொடும் 1
மொழியோடு 1
மொழிவதானான் 2
மொழிவது 1
மொழிவார் 1
மொழிவான் 8

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


மொக்குள் (4)

புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க – சுந்:2 210/2
நில்லாத மொக்குள் என தோன்றுமால் நின்னுழையே – யுத்1:3 158/2
ஆலியின் மொக்குள் அன்ன அரக்கரோ அமரின் வெல்வார் – யுத்3:26 7/3
மீது எழும் மொக்குள் அன்ன யாக்கையை விடுவது அல்லால் – யுத்3:28 9/3

TOP


மொக்குளின் (2)

விண்ணு நீர் மொக்குளின் விளியும் யாக்கையை – அயோ:14 77/1
மொக்குளின் உடையுமாறும் காண் என முனியும் வேலை – ஆரண்:13 119/4

TOP


மொக்குளே (1)

மொக்குளே போல முரண் இற்ற அண்டங்கள் – ஆரண்:15 46/2

TOP


மொட்டது (1)

முதுகை தழும்பு ஆக்கிய மொய் ஒளி மொட்டது அம்மா – யுத்2:19 22/4

TOP


மொட்டினது (1)

புண்டரிக மொட்டு அனைய மொட்டினது பூதம் – யுத்4:36 12/2

TOP


மொட்டு (2)

புண்டரிக மொட்டு அனைய மொட்டினது பூதம் – யுத்4:36 12/2
புண்டரீகத்தின் மொட்டு அன்ன புகர் முக கணையால் – யுத்4:37 108/3

TOP


மொட்டும் (1)

கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும்
நெடும் சுவர் கொடியும் யாவும் நெறி வரு முறையின் நீக்கி – அயோ:13 52/1,2

TOP


மொண்டிடு (1)

மோதுறு கடல் எலாம் ஒரு கை மொண்டிடு
மாதவன் உறைவிடம் அதனின் வந்து நீள் – பால-மிகை:7 11/2,3

TOP


மொண்டிடும் (2)

பொய்யா வாய்மை புதல்வன் புனல் மொண்டிடும் ஓதையின் மேல் – அயோ:4 80/3
மறு தான் இல்லான் வனம் மொண்டிடும் ஓதையின் எய்தது அலால் – அயோ:4 82/3

TOP


மொண்டு (3)

மேகம் மொண்டு கொண்டு எழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றம் என்று – பால:3 14/3
கொண்டல் ஒன்று இரண்டு கண்ணின் மொண்டு கொண்டு என் ஆவியை – பால:13 48/3
மூசின முயங்கு சேறு உலர மொண்டு உற – கிட்:10 109/3

TOP


மொத்தி (1)

மொத்தி நின்று முடி தலை கீழ் உற – யுத்2:15 66/3

TOP


மொம்மல்-தன்னால் (1)

போயின கருமம் முற்றி புகுந்தது ஓர் மொம்மல்-தன்னால்
சே இரு மதியம் என்ன திகழ்தரு முகத்தர் ஆனார் – சுந்-மிகை:14 43/3,4

TOP


மொய் (86)

மொய் மாண் கழலோன் தரு நல் அற மூர்த்தி அன்னான் – பால:4 1/4
மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான – பால:4 3/1
மொய் பெறா தினவு உறு முழவு தோளினான் – பால:4 12/2
மொய் கொள் வேலை-வாய் முடுகும் ஆறு போல் – பால:6 16/2
மொய் தவ பெருமையின் முயற்சியால் என்பார் – பால:13 6/3
மொய் கிடங்கும் அண்ணல் தோள் முயங்கிடாது முன்னமே – பால:13 54/3
மொய் திரை கடல் என முழங்கு மூக்கு உடை – பால:14 19/1
மொய் கொள் திண் சேனை பின் நிற்க முன் சேறலும் – பால:20 17/2
மொய் கொள் சீறடியை சேர்ந்த முளரிக்கும் செம்மை ஈந்த – பால:22 9/1
மொய் வளர் குவளை பூத்த முளரியின் முளைத்த முந்நாள் – பால:22 16/1
மொய் கரும் குழலினாள் முறுவல் உள்ளுற – பால:23 54/3
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – பால:24 28/4
மொய் கொள் வீரன் முளரி அம் தாளினால் – பால-மிகை:11 1/3
முன் தந்த தவத்து உறு மொய் குழலாள் – பால-மிகை:23 2/3
முடி சூடாமல் காத்தலும் மொய் கானிடை மெய்யே – அயோ:3 39/2
மொய் அராகம் நிரம்ப ஆசை முருங்கு தீயின் முழங்க மேல் – அயோ:3 58/1
மொய் மாண் வினை வேர் அற வென்று உயர்வான் மொழியா-முன்னம் – அயோ:4 42/1
மொய் இளம் தளிர்களால் முளரி மேல் விழும் – அயோ:4 166/2
மொழியும் இன் சொலின் மொய் மலர் சூட்டினர் – அயோ:7 14/2
மொய் உறு நறு மலர் முகிழ்த்தவாம் சில – அயோ:10 42/1
மொய் பெரும் சேனையும் மூரி ஞாலமும் – அயோ:12 56/1
முன்னவன் என்று நினைந்திலன் மொய் புலி அன்னான் ஓர் – அயோ:13 16/1
மொய் விசும்பு ஓடம் ஆக தேவரின் முனிவர் போனார் – அயோ:13 61/4
முத்து இருத்தி அ இருந்தனைய மொய் நகையொடும் – ஆரண்:1 1/1
மொய் கொள் சோலை முன்னினார் – ஆரண்:1 70/3
மொழியும் மா தவன் மொய் மலர் தாள் தொழா – ஆரண்:3 35/2
முப்புரம் எரித்த தனி மொய் கணையும் நல்கா – ஆரண்:3 56/4
மொய் கொள் தீயிடை வெந்து முருங்கிய – ஆரண்:6 71/3
ஊ அறுப்புண்ட மொய் படை கையொடும் உயர்ந்த – ஆரண்:8 9/1
முடிப்பென் இன்று ஒரு மொய் கணையால் எனா – ஆரண்:9 14/1
மூத்தம் ஒன்றில் முடித்தவர் மொய் புண்ணீர் – ஆரண்:9 28/1
முறையும் முடிவும் இலை மொய் உயிர் என்று – ஆரண்:11 54/1
முடித்தனென் முதல் வாழ்வு என மொய் அழல் – ஆரண்:12 3/2
மூழை என பொலி மொய் பில வாயாள் – ஆரண்:14 45/2
மொய் கொள் வார் சிலை நாணினை முறை உற வாங்கி – கிட்:4 15/3
மொய் நில தகளியில் முழங்கு நீர் நெயின் – கிட்:10 2/2
முண்டகத்துறை என்று ஒரு மொய் பொழில் – கிட்:13 17/4
முன்றில் சூழ்ந்த படப்பையும் மொய் புனல் – கிட்:15 39/2
மொய் உறு செவிகள் தாவி முதுகு உற முறை கால் தள்ள – சுந்:1 5/1
முயல் கரும் கறை நீங்கிய மொய் மதி – சுந்:2 166/1
தழைந்த மொய் ஒளி பெய் மணி தாழ்-தொறும் – சுந்:2 167/1
மொய் மயிர் சேனை பொங்க முரண் அயில் உகிர்வாள் மொய்த்த – சுந்:8 21/3
முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும் – சுந்:9 10/2
மொய் கிளர் தோரணம் அதனை முற்றினார் – சுந்:9 24/2
மொய் தட செவி நிறுத்தி வால் முதுகினில் முறுக்கி – சுந்:13 30/3
மொய் கழல் தொழுகிலன் முளரி நீங்கிய – சுந்:14 22/2
முன்னையின் அழகு உடைத்து என்று மொய் கழல் – யுத்1:2 2/3
முந்தினர் முரண் இலர் சிலவர் மொய் அமர் – யுத்1:2 39/1
முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ – யுத்1:4 113/3
மொய் தவழ் கிரிகள் மற்றும் பலவுடன் முடுகி செல்ல – யுத்1:4 128/1
மொய் கொள் குன்றின் முதலின மொய்த்தலால் – யுத்1:8 27/3
மூலம் முட்டலின் மொய் புனல் கைம்மிக – யுத்1:8 38/2
மு காலமும் மொய் மதியால் முறையின் உணர்வான் – யுத்1:11 28/1
மொய் கொள் வேலையும் திசைகளும் சரங்களாய் முடிந்த – யுத்2:15 197/4
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள் – யுத்2:16 248/2
மொய் கழல் தாதை வேண்ட இசையும் நீ முனியல் என்றான் – யுத்2:17 60/4
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம் – யுத்2:18 139/3
மொய் பெரும் களத்தின் இட்டான் மு மத களிற்றின் முன்னர் – யுத்2:18 223/4
முதுகை தழும்பு ஆக்கிய மொய் ஒளி மொட்டது அம்மா – யுத்2:19 22/4
முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல் – யுத்2:19 42/2
மொய் எடுத்த கணை மாரியால் இடை முடிந்தது ஒன்றும் முறை கண்டிலார் – யுத்2:19 68/1
மொய் கணை கானம் ஆகி முடிந்தது முழங்கு வேலை – யுத்2:19 114/2
முன்னையின் வலியர் ஆகி மொய் களம் நெருங்கி மொய்த்தார் – யுத்2:19 295/3
மொய் கொள் சேனை அம் தலைவர்கள் முரண் கரி பரி தேர் – யுத்2-மிகை:15 35/2
மொய் அஞ்சன மேகம் முனிந்து-அனையான் – யுத்3:20 69/4
மொய்ம்பில் புக உய்த்தனன் மொய் தொழிலான் – யுத்3:20 74/2
முந்தே என தாதையை மொய் அமர்வாய் – யுத்3:21 4/1
மொய் நிறத்து எறிவர் எற்றி முருக்குவர் அரக்கர் முன்பர் – யுத்3:21 14/4
முன் தாதை ஓர் தேர்-கொடு மொய் பல தேர் – யுத்3:27 43/2
மொய் குலத்து இறுதியும் முனிவர் கண்டவர் – யுத்3:27 60/3
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க – யுத்3:27 161/4
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – யுத்3:28 31/3
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ – யுத்3:28 47/1
மொய் கிடந்த சிலையொடு மூரி மா – யுத்3:29 27/3
மொய் கண்டார் திரை வேலையை மூடவே – யுத்3:29 30/4
மொய் அமர் களத்தின் உன்னை துணை பெறான் என்னின் முன்ப – யுத்3:31 64/3
மொய் வலி வீரர்கள் ஒழிய முற்றுற – யுத்3:31 182/2
மொய் படை தலைவர் என்று ஆங்கு அவர் பெயர் மொழியலுற்றான் – யுத்3-மிகை:20 7/4
மோது வீரர் மற்று ஆயிர வெள்ளம் மொய் மனத்தோர் – யுத்3-மிகை:30 5/2
மொய்க்க சென்றார் மொய் குருதி தாரைகள் முட்ட – யுத்4:33 18/2
மொய் உளை வய பரி மொழிந்த முது வேதம் – யுத்4:36 24/4
முன்னை நீக்குவென் மொய் சிறை என்ற நீ – யுத்4:40 14/1
மொய் கொள் சேனையும் இலங்கையர் வேந்தனும் முதலோர் – யுத்4:41 14/2
முற்று இயல் சிலை வலாளன் மொய் கணை துமிப்ப ஆவி – யுத்4-மிகை:34 2/1
முற்றுற நன்கு இயற்றி மொய் ஒளி இலங்கை புக்கு – யுத்4-மிகை:41 242/3
மொய் குழல் இருவர் தாளும் முறைமையின் வணங்கும் செம் கண் – யுத்4-மிகை:41 279/2

TOP


மொய்க்க (1)

மொய்க்க சென்றார் மொய் குருதி தாரைகள் முட்ட – யுத்4:33 18/2

TOP


மொய்க்கவும் (1)

மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – யுத்3:28 31/3

TOP


மொய்க்கின்ற (1)

மொய்க்கின்ற பரி திரைய முரண் கரி கை கோள் மாவ முளரி கானின் – யுத்4:33 22/2

TOP


மொய்க்கின்றன (1)

வெறும் கூந்தல் மொய்க்கின்றன வேண்டல வேண்டு போதும் – பால:17 12/3

TOP


மொய்க்கும் (2)

வண்டல் இட்டு ஓட மண்ணும் மதுகரம் மொய்க்கும் மாதோ – பால:2 12/4
இரைத்து வந்து அமிழ்தின் மொய்க்கும் ஈ_இனம் என்னல் ஆனார் – பால:21 5/4

TOP


மொய்க்குமா (1)

முட்டிய மழையின் துள்ளி முறை இன்றி மொய்க்குமா போல் – யுத்2:15 144/3

TOP


மொய்கொள் (1)

மொய்கொள் போர் களத்து எய்துவாம் இனி என முயன்றான் – யுத்3:22 185/4

TOP


மொய்த்த (15)

போது மொய்த்த அமளி புரண்டாள்-அரோ – பால:10 78/4
மூசிய கூந்தல் மாதர் மொய்த்த பேர் அமலை கேட்டு – பால:17 6/2
மொய்த்த கொந்து அளக பார முகிழ் முலை தவள மேனி – பால-மிகை:0 12/3
மொய்த்த முள் தனது உடல்_தலை தொளைப்ப முடுகி – ஆரண்:1 32/1
மூண்ட பெரும் துன்பத்தால் முறை முறையின் நிறை மலர்_கண் மொய்த்த நீரார் – ஆரண்:4 26/2
பொன் மொய்த்த தோளான் மயல் கொண்டு புலன்கள் வேறாய் – சுந்:4 84/2
மொய் மயிர் சேனை பொங்க முரண் அயில் உகிர்வாள் மொய்த்த
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக – சுந்:8 21/3,4
முளை கொளுத்தி முகத்திடை மொய்த்த பேர் – சுந்:13 17/2
மொய்த்த மீன் குலம் முதல் அற முருங்கின மொழியின் – யுத்1:6 22/1
மொய்த்த குன்றை அம் மூல ஊழிவாய் – யுத்3:24 115/3
தீ மொய்த்த அரக்கர்கள் செம் மயிரின் – யுத்3:27 32/2
விழித்து எழுந்து வானினூடு மொய்த்த பொய்யர் மெய் எலாம் – யுத்3:31 96/4
தீ மொய்த்த அனைய செம் கண் அரக்கரை முழுதும் சிந்தி – யுத்3:31 229/1
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் – யுத்3:31 229/2
முழு முதல் சேனை வெள்ளம் கணக்கு இல மொய்த்த என்றால் – யுத்4-மிகை:41 257/2

TOP


மொய்த்தது (1)

மொய்த்தது கடலிடை மணலின் மும்மையால் – யுத்4:37 73/2

TOP


மொய்த்தலால் (1)

மொய் கொள் குன்றின் முதலின மொய்த்தலால்
நெய்தல் வேலி குறிஞ்சி நிகர்த்ததால் – யுத்1:8 27/3,4

TOP


மொய்த்தன (2)

எண் வாய் உற மொய்த்தன இன் நறை உற்று – யுத்3:31 206/3
கழுகும் காகமும் மொய்த்தன கண்கள் நீர் – யுத்4:37 21/2

TOP


மொய்த்தனர் (7)

மொய்த்தனர் இன்னணம் மொழிய மன்னன் முன் – பால:13 10/1
வாயிலும் முன்றிலும் மறைய மொய்த்தனர் – அயோ:4 179/4
பஞ்சி அடி வஞ்சியர்கள் மொய்த்தனர் பறித்தார் – சுந்:6 14/3
மொய்த்தனர் கொலை செய்ய முயல்கின்றார் சிலர் – சுந்:12 2/4
முரசு எறி கடை-தொறும் இரைத்து மொய்த்தனர்
நிரை வளை மகளிரும் நிருத மைந்தரும் – சுந்:12 14/3,4
முழுதுற விழுங்குவார் போல் மொய்த்தனர் சிலவர் முற்றும் – சுந்:14 4/3
மொய்த்தனர் நூறு வெள்ள முரண் படைத்தலைவர் கூட்டம் – யுத்3-மிகை:31 58/1

TOP


மொய்த்தார் (14)

பூ நனை கூந்தல் மாதர் பொம்மென புகுந்து மொய்த்தார் – பால:21 1/4
அரும் கலம் அனைய மாதர் தேன் நுகர் அளியின் மொய்த்தார் – பால:21 2/4
இரு கையும் இரைத்து மொய்த்தார் இன் உயிர் யார்க்கும் ஒன்றாய் – அயோ:3 87/3
இனையராய் மகளிர் எல்லாம் இரைத்தனர் நிரைத்து மொய்த்தார்
முனைவரும் நகர மூதூர் முதிஞரும் இளைஞர் தாமும் – அயோ:3 91/1,2
மு திறத்து உலகத்தாரும் முறைமுறை விரைவில் மொய்த்தார்
தொத்து உறு மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் இனைய தூவி – சுந்:1 13/2,3
புக்க நாடு அறிகுறாமல் திரிகின்றார் புகுந்து மொய்த்தார்
எ கணால் காண்டும் எந்தை உருவம் என்று இரங்கி நின்றார் – யுத்1:3 154/3,4
முடிவு ஆனவன் யார் என வானவர் மொய்த்தார்
இடியோடு இடி கிட்டியது என்ன இரண்டும் – யுத்2:18 242/2,3
முன்னையின் வலியர் ஆகி மொய் களம் நெருங்கி மொய்த்தார்
இன்னது நிகழ்ந்தது என்றார் அரக்கன் ஈது எடுத்து சொன்னான் – யுத்2:19 295/3,4
போர் தொழில் வேட்கை பூண்டு பொங்கினர் புகுந்து மொய்த்தார்
தார் தட மார்பன் தன்னை தா விடை என்ன சார்ந்தார் – யுத்3:20 1/2,3
மூ-வகை உலகினுள்ளார் உவகையால் தொடர்ந்து மொய்த்தார்
தூவின மணியும் சாந்தும் சுண்ணமும் மலரும் தொத்த – யுத்3:24 42/2,3
மூடுதும் இவனை என்று யாவரும் மூண்டு மொய்த்தார் – யுத்3:31 223/4
வந்தனர் வந்து மொய்த்தார் வானர மடந்தைமார்கள் – யுத்4-மிகை:41 123/3
அயில் விழி அரிவைமாரோடு அந்தரம் புகுந்து மொய்த்தார்
குயில் மொழி சீதை கொண்கன் நில_மகள்-தன்னை கொள்ளும் – யுத்4-மிகை:42 19/2,3
யாவரும் புகுந்து மொய்த்தார் எழுந்த மங்கலத்தின் ஓசை – யுத்4-மிகை:42 23/2

TOP


மொய்த்தாரை (1)

மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால் – யுத்3:31 110/1

TOP


மொய்த்தான் (1)

முருக்கின் உற்று அனந்த கோடி முகை கணை அரக்கன் மொய்த்தான்
முருக்கின் உற்று அனந்த கோடி முகை கணை முடித்தான் மொய்ம்பன் – யுத்2-மிகை:19 2/3,4

TOP


மொய்த்திட (1)

மன் மக்களும் அயல் மக்களும் வயின் மொய்த்திட மிதிலை – பால:24 3/2

TOP


மொய்த்து (19)

முக_மலர் ஒளிதர மொய்த்து வான் உளோர் – பால:5 83/1
மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர் – பால:10 78/1
மொய்த்து இரைத்து வழிக்கொண்டு முன்னினார் – பால:14 50/4
ஆன்ற இ செல்வம் இத்தனையும் மொய்த்து அருகு உற – பால:20 27/3
மொழிந்தது கேட்டலும் மொய்த்து நெஞ்சினை – அயோ:1 83/1
முரசம் முழங்க முடி சூட்ட மொய்த்து ஆண்டு – அயோ:4 88/3
முற்று உடைய கோவை பிரியாது மொய்த்து ஈண்டி – அயோ:4 107/2
முலை குவட்டு இழி கணீர் ஆலி மொய்த்து உக – அயோ:4 192/3
கிடைத்தனர் அரக்கர்கள் கீழும் மேலும் மொய்த்து
அடைத்தனர் திசைகளை அமரர் அஞ்சினார் – ஆரண்:7 109/3,4
முழங்கின சங்கொடு புரவி மொய்த்து உற – ஆரண்:7 110/3
மொய்த்து உளவாம் என முன்னும் பின்னரும் – சுந்:4 101/3
மேருத்தனை வெற்பு_இனம் மொய்த்து நெடும் – யுத்2:18 26/1
மொய்த்து எழு நாண் ஒலி முழங்க தாக்கினான் – யுத்2:18 100/4
முன்றில் எங்கும் அரக்கியர் மொய்த்து அழ – யுத்3:29 2/2
காயத்திடை உயிர் உண்டிட உடன் மொய்த்து எழு களியால் – யுத்3:31 109/3
பேய் மொய்த்து நரிகள் ஈண்டி பெரும் பிணம் பிறங்கி தோன்றும் – யுத்3:31 229/3
முலை-மிசை தூங்கிய முகத்தர் மொய்த்து வந்து – யுத்4:38 16/2
முற்றுறு நெடும் கண் நீர் ஆலி மொய்த்து உக – யுத்4:40 59/2
மொய்த்து மூடியது அண்டங்கள் முழுவதும் மாய – யுத்4-மிகை:37 14/4

TOP


மொய்த்துள (1)

முற்ற சுடர் மின்மினி மொய்த்துள வன் – யுத்3:27 34/3

TOP


மொய்த்தே (1)

தின்று_தின்று உவகை கூரும் தேன் நுகர் அளியின் மொய்த்தே – சுந்-மிகை:14 4/4

TOP


மொய்ப்ப (5)

ஈக்கள் வண்டொடு மொய்ப்ப வரம்பு இகந்து – பால:1 10/1
முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல – அயோ:13 49/2
மொய்ம்பு மால் வரை புரை நெடு வானரம் மொய்ப்ப
இம்பர் ஞாலத்தும் வானத்தும் எழுதிய சீர்த்தி – கிட்:12 5/2,3
முட்ட எய்திய முயற்சியோடு யாவரும் மொய்ப்ப
சிட்டர் தம் தனி தேவனை வணங்கினர் சென்றார் – யுத்4-மிகை:41 37/3,4
மூவகை உலகுளோரும் முறை_முறை தொழுது மொய்ப்ப
பூவை போல் நிறத்தினானும் வீடண புலவர் கோமாற்கு – யுத்4-மிகை:41 245/2,3

TOP


மொய்ப்பது (1)

பொன்னின் மால் வரை குரீஇ இனம் மொய்ப்பது போல – யுத்3:22 167/3

TOP


மொய்ப்பன (1)

சட்டம் என்ன சென்று ஈ_இனம் மொய்ப்பன – கிட்:15 45/4

TOP


மொய்ப்பு (2)

முனிவரும் குல மன்னரும் மொய்ப்பு அற – பால:21 27/3
முனிவர் வந்து முறைமுறை மொய்ப்பு உற – ஆரண்:9 26/1

TOP


மொய்ப்புற (1)

முன் செல பின் செல மருங்கு மொய்ப்புற
மன் பெரும் கிளைஞரும் மருங்கு சுற்றுற – கிட்:11 119/2,3

TOP


மொய்ம் (9)

முன்னே முன்னே மொய்ம் மலர் தூவி முறை சார – பால:10 30/3
முத்தினால் முழுநிலா எறிக்கும் மொய்ம் மணி – பால:14 16/1
முடிக்குவென் காண்டி என்னா மொய்ம் மயிர் சிலிர்த்தது அன்றே – பால-மிகை:11 15/4
முறையின் மொய்ம் முகில் என முரசு ஆர்த்திட மடவார் – அயோ:1 51/1
முத்தினின் முழுநிலவு எறிப்ப மொய்ம் மணி – அயோ:2 40/1
மொய்ம் மணி மாட மூதூர் முழுது இருள் அகற்றாநின்ற – சுந்:2 96/1
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் அன்னை மொய்ம் மலர் – சுந்-மிகை:4 4/2
மூரி வானரம் வாங்கிய மொய்ம் மலை – யுத்1:8 34/2
மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் – யுத்3:24 25/4

TOP


மொய்ம்ப (1)

முன்பு உள யோசனை எல்லாம் முற்றினை பொற்கூடம் சென்று உறுதி மொய்ம்ப – யுத்3:24 24/4

TOP


மொய்ம்பர் (2)

துளக்கம் இல் மொய்ம்பர் சோதிமுகனும் துன்முகனும் என்பார் – யுத்1-மிகை:11 5/4
முகங்களில் புக்க வாளி அபரத்தை முற்றி மொய்ம்பர்
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் – யுத்2:15 145/2,3

TOP


மொய்ம்பரை (1)

கால் நிரை அறுத்து வெம் கறைக்கண் மொய்ம்பரை
ஊன் உடை உடல் பிளந்து ஓடும் அம்புகள் – யுத்2:18 103/3,4

TOP


மொய்ம்பற்கு (1)

முக்கணான் தட வரை எடுத்த மொய்ம்பற்கு
நெக்கன விஞ்சைகள் நிலையின் தீர்ந்தன – யுத்4:37 147/2,3

TOP


மொய்ம்பன் (4)

மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன்
வச்சிரத்து_எயிற்றவன் உளன் கூற்றுவன் மாற்றான் – யுத்1:5 40/3,4
முதிர் போர் உறு மொய்ம்பன் முனைத்தலையில் – யுத்2-மிகை:18 1/1
முருக்கின் உற்று அனந்த கோடி முகை கணை முடித்தான் மொய்ம்பன் – யுத்2-மிகை:19 2/4
மீளி மொய்ம்பன் உரும் என வீசினான் – யுத்4:37 165/4

TOP


மொய்ம்பனை (1)

முன் தலை ஒதுக்கி நின்ற மொய்ம்பனை முழுதும் நோக்கி – யுத்4-மிகை:42 56/2

TOP


மொய்ம்பால் (2)

மும்மை புரி வன் கயிறு கொய்து செயல் மொய்ம்பால்
தம்மையும் உணர்ந்து தரை கண்டு விரைகின்ற – பால:15 21/1,2
முந்த ஓர் தசக்கிரீபன் ஆக்கையை மொய்ம்பால் வீக்கும் – யுத்1-மிகை:14 5/1

TOP


மொய்ம்பில் (1)

மொய்ம்பில் புக உய்த்தனன் மொய் தொழிலான் – யுத்3:20 74/2

TOP


மொய்ம்பின் (7)

முழங்கு திண் கட கரி மொய்ம்பின் ஊரவும் – பால:3 66/1
விலக்க_அரு மொய்ம்பின் விளங்கு ஒளி நாமம் – பால:5 117/3
முக்கணன் வில்லினை மொய்ம்பின் ஆற்றலோடு – பால-மிகை:13 2/2
மூக்கினால் இது முறிந்தமை முடிந்ததால் மொய்ம்பின்
தாக்கினான் நடு அடுத்தது தெரிகிலம் தமியன் – ஆரண்:13 82/2,3
ஆண்தகை ஆளி மொய்ம்பின் ஐய நீர் அளித்த செல்வம் – கிட்:11 66/3
ஆளி மொய்ம்பின் அ அரக்கனும் ஐ_இரண்டு அம்பு – யுத்2:15 228/2
மூடின கங்குல் மாலை இருளினை முனிவர் மொய்ம்பின்
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் – யுத்2:19 194/2,3

TOP


மொய்ம்பினர் (2)

மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ – ஆரண்:1 42/2
மொய்ம்பினர் வீரர் முடிந்தார் – சுந்:13 52/2

TOP


மொய்ம்பினரும் (1)

மீளி மொய்ம்பினரும் சேனை மேல்வந்தது உளது என்று உன்னா – ஆரண்:7 58/4

TOP


மொய்ம்பினன் (1)

பூண் இயல் மொய்ம்பினன் புனிதன் எய்த வில் – பால:13 60/1

TOP


மொய்ம்பினாய் (3)

பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போதி என்றனன் – பால:24 47/4
பூண் இயல் மொய்ம்பினாய் போந்தது ஈண்டு எனை – அயோ:14 45/3
வில் இயல் மொய்ம்பினாய் வீடு காண்டுமோ – ஆரண்:3 13/4

TOP


மொய்ம்பினால் (2)

மூளுறுத்தி அடுக்கின மொய்ம்பினால் – கிட்:11 32/4
முறுக்கினர் முறை முறை அரக்கன் மொய்ம்பினால்
பொறுக்கிலா-வகை நெடும் புயங்களால் பிணித்து – யுத்2:16 262/2,3

TOP


மொய்ம்பினாள் (1)

மூல நாசம்பெற முடிக்கும் மொய்ம்பினாள்
மேலை_நாள் உயிரொடும் பிறந்து தான் விளை – ஆரண்:6 1/2,3

TOP


மொய்ம்பினான் (4)

வயிர வான் பூண் அணி மடங்கல் மொய்ம்பினான்
உயிர் எலாம் தன் உயிர் ஒப்ப ஓம்பலால் – பால:4 10/1,2
மடங்கல் போல் மொய்ம்பினான் முன்னர் மன்னுயிர் – பால:6 4/1
வியக்குறும் மொய்ம்பினான் எரியின் வெம்மையான் – பால-மிகை:7 3/2
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ – யுத்3:28 47/1

TOP


மொய்ம்பினானும் (2)

மீளி போல் மொய்ம்பினானும் விலக்கினன் விளம்பலுற்றான் – சுந்:11 8/4
ஆளி-போல் மொய்ம்பினானும் ஏறினன் அமரர் ஆர்த்தார் – யுத்2:19 101/2

TOP


மொய்ம்பினில் (1)

மோந்திட நறு மலர் ஆன மொய்ம்பினில்
ஏந்திட உத்தரியத்தை ஏய்ந்தன – கிட்:6 8/1,2

TOP


மொய்ம்பினின் (2)

மாந்தர்-தம் மொய்ம்பினின் மகளிர் கொங்கை ஆம் – அயோ:4 208/1
மொய்ம்பினின் எறுழ் வலி கருளன் மும்மையார் – சுந்:12 12/4

TOP


மொய்ம்பினீர் (1)

மூ-வகை உலகும் காக்கும் மொய்ம்பினீர் முனிவு உண்டானால் – கிட்:11 63/4

TOP


மொய்ம்பினோடு (1)

முற்றினார் உலந்தார் ஐயன் மொய்ம்பினோடு உடலை மூழ்க – சுந்:12 129/2

TOP


மொய்ம்பினோய் (5)

முந்தி வந்தனன் இவனின் மொய்ம்பினோய் – கிட்:3 49/4
முன்னை வீரன் இளவலை மொய்ம்பினோய்
சொன்ன எல்லையின் ஊங்கினும் தூங்கிய – கிட்:11 1/2,3
மூவரும் ஒதுங்கினர் உனக்கு மொய்ம்பினோய் – யுத்1:2 23/4
முற்றுற கேட்ட பின் முனிதி மொய்ம்பினோய் – யுத்1:2 74/4
முன்னை வன் துயர் நீக்குதி மொய்ம்பினோய் என்றான் – யுத்4:40 101/4

TOP


மொய்ம்பினோர் (1)

முரன் என தகும் மொய்ம்பினோர் முன் பொருதவர் போல் – சுந்:3 18/1

TOP


மொய்ம்பினோன் (3)

முழுவதே பிறந்து உலகு உடைய மொய்ம்பினோன்
உழுவை சேர் கானகத்து உறைவென் யான் என – அயோ:4 185/1,2
மூரல் முறுவலன் இளைய மொய்ம்பினோன் முகம் நோக்கி – ஆரண்:6 112/1
வாய்மையா உணர்வுறு வலி கொள் மொய்ம்பினோன் – கிட்-மிகை:11 4/4

TOP


மொய்ம்பீர் (4)

மோத இளைத்தே தாள் உலைவு உற்றேன் விறல் மொய்ம்பீர் – கிட்:17 5/4
காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர் கடன் நின்றீர் – கிட்:17 9/3
அளித்தனன் அதனால் ஆவி ஆற்றினேன் ஆற்றல் மொய்ம்பீர் – கிட்-மிகை:16 5/4
எள்ளல் இலாத மொய்ம்பீர் ஈண்டு இனிது இருத்திர் என்றான் – யுத்4-மிகை:42 46/4

TOP


மொய்ம்பு (8)

முந்து வாள் முகங்களுக்கு உடைந்து போன மொய்ம்பு எலாம் – பால:3 15/3
நமித்திரர் நடுக்கு உறு நலம் கொள் மொய்ம்பு உடை – பால:5 88/1
மண்டலம் முழுதும் காக்கும் மொய்ம்பு ஒரு வலன் அன்று என்னா – பால-மிகை:11 21/3
இருள் மொய்ம்பு கெட துரந்த தயரதற்கு இன் உயிர் துணைவன் இமையோரோடும் – ஆரண்:4 25/2
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி – ஆரண்:7 70/3
முன்னை கதிர் நன்று இது அகற்றுதிர் மொய்ம்பு சான்ற – ஆரண்:10 137/2
மொய்ம்பு மால் வரை புரை நெடு வானரம் மொய்ப்ப – கிட்:12 5/2
முயிறு அலைத்து எழு முது மரத்தின் மொய்ம்பு தோள் – சுந்:12 8/1

TOP


மொய்ம்பை (1)

ஊன வில் இறுத்த மொய்ம்பை நோக்குவது ஊக்கம் அன்றால் – பால:24 32/1

TOP


மொய்ம்பொடு (1)

முழுகினான் தவ மொய்ம்பொடு மூரி வில் – சுந்:3 27/3

TOP


மொய்ய (1)

மொய்ய சோதியை மிலைச்சிய முறைமை போன்று ஒளிரும் – பால-மிகை:9 6/3

TOP


மொய்யனே (1)

மொய்யனே முளரி அன்ன நின் முகம் கண்டிலாதேன் – யுத்3:29 48/3

TOP


மொழி (76)

ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய – பால:5 36/1
முடிய இ மொழி எலாம் மொழிந்து மந்திரி – பால:8 23/1
பாகு போல் மொழி பைம் தொடி கன்னியே – பால:11 10/3
கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் – பால:13 64/4
வேறுவேறு உற சில மொழி விளம்பினாள் – பால:19 47/4
பாகு இன் மென்_மொழி தன் மலர் பாதங்கள் – பால:21 36/2
தூமத்து ஆர் குழல் தூ மொழி தோகை-பால் – பால:21 39/3
நைவளம் நவிற்று மொழி நண்ண வரலோடும் – பால:22 34/1
இராம என்று ஒரு மொழி இயம்பும்-காலையே – பால-மிகை:0 30/4
மறை மொழி துதி ஒலி வந்து இசைக்கவே – பால-மிகை:5 9/2
கேட்ட வேந்தனும் மதலையர்க்கு அ மொழி கிளத்த – பால-மிகை:9 33/1
திலகம் மண் உற வணங்கி நின்று ஒரு மொழி செப்பும் – பால-மிகை:9 40/4
அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் – அயோ:2 75/1
துரக்க நல் அருள் துறந்தனள் தூ மொழி மட_மான் – அயோ:2 85/2
புயல் மொழி மேகம் என்ன புண்ணியம் செய்த என்பார் – அயோ:3 93/2
மங்கை அ மொழி கூறலும் மானவன் – அயோ:4 3/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் – அயோ:4 151/1
காமரம் கனிந்து என கனிந்த மென் மொழி
மா மடந்தையர் எலாம் மறுகு சேர்தலால் – அயோ:4 196/1,2
ஏவிய மொழி கேளா இழி புனல் பொழி கண்ணான் – அயோ:8 25/1
பணி மொழி கடவாதான் பருவரல் இகவாதான் – அயோ:8 44/1
துப்பு உறழ் துவர் வாயின் தூய் மொழி மயிலோடும் – அயோ:9 26/1
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல – அயோ:9 32/1
இடி உரும் அனைய வெம் மொழி இயம்புவான் – அயோ:11 69/4
மொழி உடைத்து ஆக்கலின் முறைமை வேறு உண்டோ – அயோ:11 73/4
இ மா மொழி தந்து அரசன் இடர் உற்றிடும் போழ்தினில் அ – அயோ-மிகை:4 7/1
வேதியர்கள் வேத மொழி வேறு பல கூற – ஆரண்:3 48/1
தேனின் மொழி உற்று இனிய செவ்வி நனி பெற்று ஓர் – ஆரண்:6 26/3
பூண் இயல் கொங்கை அன்னாள் அம் மொழி புகறலோடும் – ஆரண்:6 39/3
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர் – ஆரண்:10 10/2
மங்கல முறை மொழி கூறி வாழ்த்தவே – ஆரண்:10 21/4
நொய்து அலர் வலி தொழில் நுவன்ற மொழி ஒன்றோ – ஆரண்:10 51/3
சொன்னான் நிருதர்க்கு இறை அம் மொழி சொல்லலோடும் – ஆரண்:10 133/1
மந்திர இமையவர் குருவின் வாய் மொழி
இந்திரன் உற்றன எண்ண ஒண்ணுமோ – ஆரண்:13 110/3,4
தே_மொழி திறத்தினால் அரக்கர் சேனை வந்து – ஆரண்:15 6/1
வென்று இதற்கு மொழி மேல் இடுதல் வேண்டுதல்-அரோ – ஆரண்-மிகை:1 5/3
துச கடல் மொழி செல தொழுது போயினான் – ஆரண்-மிகை:13 7/4
பொய் இலாதவன் வரன்முறை இ மொழி புகல – கிட்:3 70/1
மயில் இயல் குயில்_மொழி மறக்கல் ஆவதோ – கிட்:7 27/4
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் – கிட்:11 76/3
மாறு இலா மொழி உருமையை பயந்தவன் வந்தான் – கிட்:12 4/4
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் – கிட்:12 40/4
வாக்கினால் ஒரு மொழி வழங்குறாத முன் – கிட்:16 29/2
மழலை மென் மொழி கிளிக்கு இருந்து அளிக்கின்ற மகளிர் – சுந்:2 6/2
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன – சுந்:4 59/1
வள்ளல் மொழி வாசகம் மன துயர் மறந்தாள் – சுந்:4 62/2
ஏய நல் மொழி எய்த விளம்பிய – சுந்:5 11/1
புரை உறு புன் தொழில் அரக்கர் புண் மொழி
திரை உறு குருதி யாறு ஈர்ப்ப செல்வன – சுந்:5 58/1,2
ஆக இ மொழி ஆசு இல கேட்டு அறிவுற்றாள் – சுந்:5 75/1
சொன்ன மெய் மொழி சொல்லுதி மெய்ம்மை தொடர்ந்தோய் – சுந்:5 78/4
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் – சுந்:14 32/4
தோள் தடம் பொரு குழை தொண்டை தூய் மொழி
கேட்டி வெம் கடு எனா கிளர் உற்பாதமாய் – சுந்-மிகை:3 9/2,3
போய் மொழி கதிரோன் மைந்தற்கு என்று அவன் தன்னை போக்கி – சுந்-மிகை:14 15/2
கேட்ட ஆற்றினால் கிளி_மொழி சீதையை கிடைத்தும் – யுத்1:5 70/3
நன்று இலங்கையர் நாயகன் மொழி என நயந்தான் – யுத்1:5 76/1
மொழி உனக்கு அபயம் என்றாய் ஆதலான் முனிவு தீர்ந்தேன் – யுத்1:7 19/1
மொழி படைத்த வலி என மூண்டது ஓர் – யுத்1:9 44/2
யாழ் மொழி தெரிவைமாரும் மைந்தரும் ஏறுகின்றார் – யுத்1:10 23/2
மொழி இல் மூடரும் வேறு உளது ஆம் என்று மொழியார் – யுத்1-மிகை:3 11/4
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – யுத்2:15 180/4
சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும் – யுத்2:15 186/2
மொழி இவை அல்ல என்பது உணர்கிலை முறைமை நோக்காய் – யுத்2:17 19/2
சுந்தர பவள வாய் ஓர் அருள் மொழி சிறிது சொல்லின் – யுத்2:17 52/4
இ மொழி அரக்கன் கூற ஏந்து_இழை இரு காதூடும் – யுத்2-மிகை:17 1/1
மன்னன் முன் நின்ற மகோதரற்கு இ மொழி வழங்கும் – யுத்3:22 92/4
முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான் – யுத்3:27 128/2
நன்று ஆகுக உலகுக்கு என முதலோன் மொழி நவின்றான் – யுத்3:27 135/1
நீத உருவம் கொளும் இராமன் எனவே கருதி நின்ற மொழி பொன்றிவிடுமோ – யுத்3-மிகை:31 45/4
முளைத்த பேர் இராமன் என்ற வீடணன் மொழி பொய்த்து ஆமோ – யுத்4:34 14/4
பனித்த கொங்கை மழலை பணி_மொழி – யுத்4:40 10/2
பாடு உறு பல் மொழி இனைய பன்னி நின்று – யுத்4:40 83/1
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் – யுத்4:41 10/4
ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் – யுத்4:41 11/1
அ மொழி இரவி மைந்தற்கு அண்ணல்தான் உரைப்ப அன்னான் – யுத்4:41 28/1
தீயவன் சினந்து இ மொழி செப்புவான் – யுத்4-மிகை:37 27/4
முனிவன் இ மொழி கூறலும் முது மறை பெருமான் – யுத்4-மிகை:41 169/1
குயில் மொழி சீதை கொண்கன் நில_மகள்-தன்னை கொள்ளும் – யுத்4-மிகை:42 19/3

TOP


மொழிக்கு (3)

மீன் நின்ற கண்ணினாள்-தன் மென் மொழிக்கு உவமை வேண்டின் – கிட்:13 63/3
முற்று அறிதரும் இ மாணி மொழிக்கு எதிர் முதல்வர் ஆய – கிட்-மிகை:2 3/3
மூலமே உணரின் உன் தன் மொழிக்கு எதிர் மொழியும் உண்டோ – யுத்4-மிகை:41 256/4

TOP


மொழிக (1)

முனிந்து அவளை உற்ற செயல் முற்றும் மொழிக என்ன – கிட்:14 60/1

TOP


மொழிகள் (2)

நான்முகன் அவர்க்கு நல் மொழிகள் பேசியே – ஆரண்-மிகை:3 6/1
காவும் உள காவி விழியார் மொழிகள் என்ன – கிட்:14 38/2

TOP


மொழிகளும் (1)

எ துணை மொழிகளும் இயம்பி ஏற்றினன் – யுத்2:18 100/2

TOP


மொழிகிவது (1)

முத்தர் ஆனவர் இதன் நிலை மொழிகிவது அல்லால் – யுத்4:41 17/3

TOP


மொழிகின்ற (2)

முறை திறம்பினனால் என்று மொழிகின்ற முகத்தான் முன்னர் – கிட்:7 80/2
மொழிகின்ற வீரர் வார்த்தை முகம்-தொறும் செவியின் மூழ்க – யுத்1:14 15/3

TOP


மொழிகின்றன (1)

மொழிகின்றன என் என்னா முனியும் முறை அன்று என்பான் – அயோ:4 43/4

TOP


மொழிகின்றான் (1)

முச்சு அற்றார் போல் பின்னும் இரந்தே மொழிகின்றான் – அயோ:3 35/4

TOP


மொழிகுவாம்-அரோ (1)

முந்தினர்க்கு உற்றதை மொழிகுவாம்-அரோ – யுத்1-மிகை:4 5/4

TOP


மொழிகுவான் (1)

முழுது உணர் கேள்வி மேலோன் மொழிகுவான் முழு நீர் கங்கை – யுத்4-மிகை:41 266/2

TOP


மொழிகொடு (2)

முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – யுத்1:3 79/2
மொழிகொடு வாழ்வது அல்லால் முறை கெட புறம் நின்று ஆர்க்கும் – யுத்2:17 66/3

TOP


மொழிதர (1)

மூவரும் பக்கம் நோக்கியே மொழிதர முனிவான் – யுத்1:5 39/2

TOP


மொழிதரும் (2)

மொழிதரும் அளவில் நங்கை கேள் இது முரண் இல் யாக்கை – ஆரண்:12 83/1
முன்னர் யாவரும் மொழிதரும் முறைமையின் படாத – யுத்1:3 36/2

TOP


மொழிதல் (2)

முற்ற நோக்கினான் மொழிதல் மேயினான் – அயோ:14 102/4
முன்னமே அறிகுவேன் மொழிதல் தீது அது – யுத்3:24 82/2

TOP


மொழிதலும் (2)

நன்று என மொழிதலும் நணுகினான்-அரோ – யுத்2:19 33/2
முகுத்தம் ஆனதே என முனி மொழிதலும் இராமன் – யுத்4-மிகை:41 98/1

TOP


மொழிந்த (13)

முறுவலுக்கு உரியதாக மொழிந்தெனன் மொழிந்த என் சொல் – பால-மிகை:0 42/2
முடிவுற இன்னை மொழிந்த பின்னரும் – அயோ:5 25/1
எய்தி நூலுளோர் மொழிந்த யாவையும் – அயோ:11 123/1
மொழிந்த பேர் ஊழியின் முழங்கி முந்து எழ – அயோ:12 25/2
மொழிந்த காம கடும் கனல் மூண்டதால் – ஆரண்:6 65/2
மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் – கிட்:3 73/4
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் – கிட்:10 46/3
வாயிடை மொழிந்த சொல் மறுக்க வல்லமோ – யுத்1:2 81/2
மொழிந்த சொல் அமிழ்தம் அன்னாள் திறத்தினின் முறைமை நீங்கி – யுத்1:4 147/1
முற்கொள்வேன் எனும் முயற்சியன் மறை முறை மொழிந்த
சொல் கொள் வேள்வி போய் தொடங்குவான் அமைந்தவன் துணிவை – யுத்3:22 83/2,3
முதியோர் உணர் வேதம் மொழிந்த அலால் – யுத்3:23 11/1
மொய் உளை வய பரி மொழிந்த முது வேதம் – யுத்4:36 24/4
அன்பினால் அவர் மொழிந்த வாசகங்களும் அவர்கள் – யுத்4:41 13/1

TOP


மொழிந்தது (2)

மொழிந்தது கேட்டலும் மொய்த்து நெஞ்சினை – அயோ:1 83/1
வாயிடை மொழிந்தது அன்றி மற்று ஒரு செயலும் உண்டோ – ஆரண்:13 127/2

TOP


மொழிந்ததும் (1)

முன்னர் அ நிசாகர முனி மொழிந்ததும்
பின்னர் அ சுபார்சுபன் பெலத்து இராவணன் – கிட்-மிகை:16 11/1,2

TOP


மொழிந்ததோ (1)

உகவையின் மொழிந்ததோ உள்ளம் நோக்கியோ – அயோ:1 78/3

TOP


மொழிந்தவாறே (1)

முன்னரே வந்து இ மாற்றம் ஆற்றலின் மொழிந்தவாறே
என்னதோ நீயிர் என்னை இகழ்ந்தது என்று இனைய சொன்னான் – யுத்3:27 79/3,4

TOP


மொழிந்தன (2)

மொழிந்தன பல்_இயம் முரசம் ஆர்த்தன – பால:5 67/3
மங்கை_பாகனை நோக்கி முன் மொழிந்தன வருடம் – பால-மிகை:9 46/1

TOP


மொழிந்தனர் (2)

மொழிந்தனர் ஆசிகள் முப்பகை வென்றார் – பால:13 26/4
மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும் – ஆரண்:10 88/2

TOP


மொழிந்தனர்களால் (1)

முக்கணனை உற்று அடி வணங்கி இமையோர் இவை மொழிந்தனர்களால் – யுத்3:31 148/4

TOP


மொழிந்தனன் (7)

மொழிந்தனன் ஆசிகள் முதிய நான்மறை – பால:5 71/3
மொழிந்தனன் பின்னரும் முருகன் செவ்வியான் – அயோ:11 46/4
முன்பனில் வந்து மொழிந்தனன் மூரிய தேர் வல்லான் – அயோ:13 24/4
மொழிந்தனன் அவனுழை போதல் முன்னுவான் – கிட்:11 116/4
மொழிந்தனன் இடியொடு முகிலும் சிந்தவே – யுத்2:18 1/4
முன்னி மாருதி மொழிந்தனன் மூவுலகு உடையோய் – யுத்4-மிகை:41 103/2
முன்பினால் இயன்ற எல்லாம் மொழிந்தனன் முது நீர் தாவி – யுத்4-மிகை:41 252/3

TOP


மொழிந்தாய் (1)

முன்முனே மொழிந்தாய் அன்றே இவன் குறை முடிப்பது ஐயா – கிட்:7 133/3

TOP


மொழிந்தார் (2)

முன்னர் கொல்லுகை முயல்க என்று அறிஞரே மொழிந்தார்
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் – யுத்3:22 90/2,3
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – யுத்3:22 227/4

TOP


மொழிந்தார்க்கு (1)

ஒலித்து ஆனை என வந்து மணம் மொழிந்தார்க்கு எதிர் உருத்த – பால:13 20/2

TOP


மொழிந்தான் (6)

முந்தும் என்று சாபத்தினின் மோக்கமும் மொழிந்தான் – பால-மிகை:9 16/4
மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் – கிட்:3 73/4
முடிப்பேன் இன்று அவர் வாழ்வை ஓர் கணத்து என மொழிந்தான் – யுத்3:22 91/4
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் – யுத்3:27 131/4
உய்யுமாறு இதின் வேறு உளதோ என்று மொழிந்தான் – யுத்4-மிகை:41 163/4
வாயிடை மொழிந்தான் மற்றை மறைகளும் காணா அண்ணல் – யுத்4-மிகை:41 284/4

TOP


மொழிந்திட்டது (1)

தாலமே மொழிந்திட்டது சான்று என தகுமால் – யுத்1-மிகை:3 5/4

TOP


மொழிந்திடு (1)

மொழிந்திடு அங்கு யார் அது முடித்துளோர் என – சுந்-மிகை:14 21/4

TOP


மொழிந்து (6)

முடிய இ மொழி எலாம் மொழிந்து மந்திரி – பால:8 23/1
முனியுமால் எம்மை எம் கோன் என்று அவர் மொழிந்து போந்து – சுந்-மிகை:14 7/1
முதிர்தரு கோபம் மூள மொழிந்து அமர் முடுக்கலுற்றான் – யுத்2-மிகை:15 23/4
மொழிந்து தன் தெய்வ தேர்-மேல் ஏறினன் முடியலுற்றான் – யுத்3:28 13/4
மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் – யுத்3:28 39/3
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் – யுத்3:31 147/2

TOP


மொழிந்தெனன் (1)

முறுவலுக்கு உரியதாக மொழிந்தெனன் மொழிந்த என் சொல் – பால-மிகை:0 42/2

TOP


மொழிந்தேன் (1)

முன்னை வேதத்தின் முதல் பெயர் மொழிவது மொழிந்தேன்
என்னை குற்றம் நான் இயம்பியது இயம்புதி என்றான் – யுத்1:3 25/3,4

TOP


மொழிமின் (1)

முடிபுனை முதன்மை நாள் மொழிமின் என்றனன் – அயோ-மிகை:2 3/4

TOP


மொழிய (4)

முரைசு எய்து கடைத்தலையான் முன் மொழிய பின் மொழியும் முனிவன் ஆங்கே – பால:6 10/4
மொய்த்தனர் இன்னணம் மொழிய மன்னன் முன் – பால:13 10/1
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன – சுந்:4 59/1
முன்னது ஓர் உடல் கொண்டு இவண் தருக என மொழிய
சொன்ன வாய்மை கேட்டு அனுமனும் துணைவரை பாரா – யுத்4-மிகை:41 43/2,3

TOP


மொழியகில்லேன் (1)

முன்ப உன் முகத்தின் எதிர் பொய் மொழியகில்லேன்
நின் பதம் நின் ஆணை இது நீ கருதுவாய் என்று – ஆரண்-மிகை:10 15/2,3

TOP


மொழியர் (1)

குயில் புரை மொழியர் ஆவி கொள்வது ஓர் கோலம் கொண்டார் – யுத்4-மிகை:41 301/4

TOP


மொழியல் (1)

முத்து அன்மை மொழியல் ஆகா முகிழ் இள முறுவல் நல்லார் – யுத்3:25 17/1

TOP


மொழியல்-பாற்றே (1)

மூரல் வெண் முறுவல் பூவா பவளமோ மொழியல்-பாற்றே – சுந்:4 52/4

TOP


மொழியலுற்றான் (2)

முன் நின்ற பின்வந்தோனை நோக்கினன் மொழியலுற்றான் – ஆரண்:7 59/4
மொய் படை தலைவர் என்று ஆங்கு அவர் பெயர் மொழியலுற்றான் – யுத்3-மிகை:20 7/4

TOP


மொழியலுற்றேன் (1)

மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்ன யான் மொழியலுற்றேன் – பால:2 1/4

TOP


மொழியவள் (1)

கிளி படா மொழியவள் விழியின் கேள் என – கிட்:1 9/2

TOP


மொழியன் (2)

சுதை தரு மொழியன் வையத்து உயிர்க்குயிராய தோன்றல் – பால-மிகை:11 37/2
சிந்திய மொழியன் தீந்த சென்னியன் திகைத்த நெஞ்சன் – யுத்1:7 3/2

TOP


மொழியா (2)

முறிப்பென் என்னினும் முறிவது அன்று ஆம் என மொழியா
பொறித்த நாமத்தை அறிகுவான் நோக்கினன் புகழோன் – கிட்:7 76/3,4
மூ தக்கோய் இது நல் தவம் அன்று என மொழியா
வேதத்து உச்சியின் மெய் பொருள் பெயரினை விரித்தான் – யுத்1:3 22/3,4

TOP


மொழியா-முன் (1)

முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன்
உன்னற்கு அரிய உடுபதியும் இரவும் ஒழிந்த ஒரு நொடியில் – ஆரண்:10 116/2,3

TOP


மொழியா-முன்னம் (1)

மொய் மாண் வினை வேர் அற வென்று உயர்வான் மொழியா-முன்னம்
விம்மா அழுவாள் அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில் – அயோ:4 42/1,2

TOP


மொழியார் (4)

இருக்கின் மொழியார் எரிமுகத்தின் ஈந்த நெய்யின் அவிர் செம்பொன் – ஆரண்:10 117/1
குயில் ஏய் மொழியார் கொணராய் கொடியாய் – கிட்:10 53/2
மூடரும் மொழியார் என்ன மன்னனும் முறுவல் செய்தான் – சுந்:6 58/4
மொழி இல் மூடரும் வேறு உளது ஆம் என்று மொழியார் – யுத்1-மிகை:3 11/4

TOP


மொழியார்க்கு (2)

கிள்ளை போல் மொழியார்க்கு எல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே – ஆரண்:10 77/4
பணம் தாழ் அல்குல் பனி மொழியார்க்கு அன்புபட்டார் படும் காம – ஆரண்:10 113/1

TOP


மொழியாரும் (1)

விடம் நிகர் விழியாரும் அமுது எனும் மொழியாரும்
கிடை புரை இதழாரும் கிளர் நகை வெளியாரும் – பால:23 37/1,2

TOP


மொழியால் (2)

முன் மாய்விப்ப துணிந்தாள் அன்றேல் கூனி மொழியால்
தன் மா மகனும் தானும் தரணி பெறுமாறு அன்றி – அயோ:4 71/2,3
மூவா முதல் நான்முகனார் மொழியால் – யுத்2:18 55/4

TOP


மொழியாள் (2)

தெளிவு அன்னது ஓர் மொழியாள் நிறை தவம் அன்னது ஓர் செயலாள் – அயோ:7 2/2
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே – சுந்:2 212/3

TOP


மொழியாளும் (1)

பால் உடை மொழியாளும் பகலவன் அனையானும் – அயோ:8 33/1

TOP


மொழியான் (1)

உன்னும் சுழல் விழியான் உரும் அதிர்கின்றது ஓர் மொழியான் – பால:24 7/4

TOP


மொழியின் (4)

மூ-வகை உலகும் நின் மொழியின் முந்துமோ – கிட்:6 15/4
மொழியின் மற்று அவர்க்கு மேலான் முரண் தொழில் முருகன் அல்லன் – சுந்:10 20/3
முந்தி உற்ற பேர் உவகைக்கு ஓர் கரை இலை மொழியின்
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை – சுந்:11 62/3,4
மொய்த்த மீன் குலம் முதல் அற முருங்கின மொழியின்
பொய்த்த சான்றவன் குலம் என பொரு கணை எரிய – யுத்1:6 22/1,2

TOP


மொழியினர் (1)

கரும்பு அன மொழியினர் கண் பனிக்கிலர் – அயோ:4 169/1

TOP


மொழியினன் (1)

வெட்டிய மொழியினன் விழிக்கும் தீயினன் – அயோ:13 9/2

TOP


மொழியினாளை (1)

பழுது இலா வடிவினாளை பால் அன்ன மொழியினாளை
தழுவினால் அன்றி ஆசை தவிருமோ தவம் இலாதாய் – யுத்3-மிகை:28 7/1,2

TOP


மொழியினும் (1)

கூறிய மொழியினும் கொடியது ஆம் என்றான் – அயோ-மிகை:4 10/4

TOP


மொழியினை (2)

களத்திடை கவிழ்ந்தார் என்ற மொழியினை காதில் கேளா – யுத்2-மிகை:18 34/3
ஐயன் அ மொழியினை அருளும் வேலையில் – யுத்4-மிகை:40 17/1

TOP


மொழியும் (12)

முரைசு எய்து கடைத்தலையான் முன் மொழிய பின் மொழியும் முனிவன் ஆங்கே – பால:6 10/4
மும்மையும் உணர வல்லார் ஒருமையே மொழியும் நீரார் – அயோ:1 8/4
முன் நாள் ஒரு மா முனிவன் மொழியும் சாபம் உளது என்று – அயோ:4 72/3
மொழியும் இன் சொலின் மொய் மலர் சூட்டினர் – அயோ:7 14/2
மொழியும் மா தவன் மொய் மலர் தாள் தொழா – ஆரண்:3 35/2
பாம்பு அறியும் பாம்பின கால் என மொழியும் பழமொழியும் பார்க்கிலீரோ – ஆரண்:6 131/4
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ – கிட்:1 29/4
நின்றன எனக்கும் நிற்கும் நேர் என மொழியும் நேரா – கிட்:3 26/4
மூவரோடும் ஒப்பான் செயல் ஆம் என மொழியும் – கிட்:7 69/4
ஞான நாதரை அறிவின் நாடி மாருதி மொழியும் – கிட்-மிகை:2 2/4
முன்னை தேவர்-தம் வரங்களும் முனிவர்-தம் மொழியும்
பின்னை சானகி உதவியும் பிழைத்தன பிறிது என் – யுத்3:22 190/1,2
மூலமே உணரின் உன் தன் மொழிக்கு எதிர் மொழியும் உண்டோ – யுத்4-மிகை:41 256/4

TOP


மொழியும்-கால் (1)

மொழியும்-கால் தரும் உயிரும் முற்றுமே – யுத்3:24 111/2

TOP


மொழியை (3)

முறை மகன் வனம் புக மொழியை காக்கின்ற – அயோ:4 190/3
முன் உற பணித்தவர் மொழியை யான் என – அயோ:14 126/1
அயிலும் அமுதும் சுவை தீர்த்த மொழியை பிரிந்தான் அழியானோ – ஆரண்:14 29/4

TOP


மொழியொடும் (1)

முன் பயன் உணர்ந்த தூயோர் மொழியொடும் பழகி முற்றி – யுத்3:25 6/2

TOP


மொழியோடு (1)

யாழ் இசை மொழியோடு அன்றி யான் உறும் இன்பம் என்னோ – கிட்:9 21/4

TOP


மொழிவதானான் (2)

மூண்ட வெம் படையை நோக்கி தம்பிக்கு மொழிவதானான் – யுத்3:31 57/4
முளரி அம் கண்ணன் மூரல் முறுவலன் மொழிவதானான் – யுத்4:37 205/4

TOP


மொழிவது (1)

முன்னை வேதத்தின் முதல் பெயர் மொழிவது மொழிந்தேன் – யுத்1:3 25/3

TOP


மொழிவார் (1)

மூதுரை பெரும் கதைகளும் பிதிர்களும் மொழிவார்
ஓதில் ஆயிரம் ஆயிரம் உறு வலி அரக்கர் – சுந்:2 137/2,3

TOP


மொழிவான் (8)

முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – பால:24 17/4
முனிவு ஆறினை முனிகின்றது முறையோ என மொழிவான் – பால:24 21/4
மூல நான்மறை கிழவனும் வந்து இவை மொழிவான் – பால-மிகை:9 43/4
என்னே யான் செய் குறை-தான் என்றே இரங்கி மொழிவான் – அயோ-மிகை:4 2/4
மூளும் வெம் சினத்து இந்திரசித்து என மொழிவான்
ஆளும் இந்திரற்கு அன்னவன் பிணித்ததன் பின்னை – யுத்1:5 49/2,3
எந்தாய் வருந்தல் உடையாய் வருந்தல் என இன்ன பன்னி மொழிவான் – யுத்2:19 250/4
முளையாத திங்கள் உகிரான் முன் வந்து முறை நின்ற வீரன் மொழிவான் – யுத்2:19 266/4
முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான்
எ தன்மையும் இமையோர்களை வென்றான் இகல் வென்றாய் – யுத்3:27 128/2,3

TOP