மூ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மூ 43
மூ-வகை 29
மூ_வினையை 1
மூ_அடி 2
மூ_இரண்டும் 1
மூ_இலை 3
மூ_இலை_வேல் 1
மூ_இலை_வேலை 1
மூ_உலகத்தவரும் 1
மூ_உலகத்தினும் 1
மூ_உலகத்துளோர் 1
மூ_உலகத்தை 1
மூ_உலகத்தோர்க்கும் 1
மூ_உலகமும் 2
மூ_உலகிற்கும் 1
மூ_உலகின் 2
மூ_உலகினுக்கும் 1
மூ_உலகு 6
மூ_உலகும் 7
மூ_உலகேனும் 1
மூ_உலகை 1
மூ_உலகையும் 1
மூ_எழு 2
மூ_எழுவர் 1
மூ_ஏழு 1
மூக்கன் 2
மூக்கால் 2
மூக்கிடை 1
மூக்கில் 1
மூக்கிலள் 1
மூக்கிற்கு 1
மூக்கின் 6
மூக்கினள் 1
மூக்கினால் 3
மூக்கினான் 2
மூக்கினூடும் 1
மூக்கினை 5
மூக்கினோடு 1
மூக்கு 20
மூக்கும் 15
மூக்கூடும் 1
மூக்கை 2
மூக்கொடு 3
மூக்கொடும் 1
மூக்கோடும் 1
மூங்கில் 2
மூங்கை 1
மூங்கையர் 2
மூங்கையான் 1
மூச்சித்த 1
மூச்சினான் 1
மூச்சு 1
மூச 1
மூசி 1
மூசிய 3
மூசின 1
மூசு 8
மூசும் 1
மூட்டலால் 2
மூட்டாத 1
மூட்டி 5
மூட்டிய 4
மூட்டியே 1
மூட்டினன் 1
மூட்டு 5
மூட்டும் 2
மூட்டுவாள் 1
மூட்டோடும் 1
மூட 5
மூடர் 1
மூடரும் 2
மூடலால் 1
மூடவே 1
மூடி 8
மூடிய 5
மூடியது 2
மூடின 1
மூடினது 1
மூடினாயோடு 1
மூடினார் 1
மூடினாரை 1
மூடினான் 2
மூடு 4
மூடுண்ட 1
மூடுதும் 1
மூடும் 8
மூண்ட 11
மூண்டதால் 1
மூண்டது 3
மூண்டால் 1
மூண்டான் 3
மூண்டு 24
மூண்டுளோர் 1
மூண்டுற்று 1
மூத்த 3
மூத்தது 1
மூத்தம் 2
மூத்தமையும் 1
மூத்தவர் 1
மூத்தவற்கு 1
மூத்தவன் 1
மூத்தான் 1
மூத்தோர்-தமை 1
மூதமைச்சரோடும் 1
மூதறிவாளர் 1
மூதறிவொடு 1
மூதாதை 2
மூது 2
மூதுணர்வின் 1
மூதுரை 2
மூதுலகை 1
மூதூர் 34
மூதூர்க்கு 1
மூதெரி 1
மூப்பனை 1
மூப்பிடையே 1
மூப்பின் 1
மூப்பினர் 2
மூப்பினாலும் 1
மூப்பினிர் 1
மூப்பு 4
மூப்பும் 1
மூர்க்கர் 1
மூர்க்கராம் 1
மூர்க்கன் 1
மூர்ச்சிக்கும் 1
மூர்ச்சியா 1
மூர்த்தம் 2
மூர்த்தி 21
மூர்த்தி-தானும் 1
மூர்த்தி-பால் 2
மூர்த்தி-என்னின் 1
மூர்த்திக்கு 1
மூர்த்திகள்-தாமும் 1
மூர்த்தியாய் 1
மூர்த்தியார் 1
மூர்த்தியான் 2
மூர்த்தியான்-தனை 1
மூர்த்தியே 1
மூர்த்தியை 3
மூரல் 11
மூரி 57
மூரிநீர் 1
மூரிய 2
மூரியால் 1
மூரியும் 1
மூல 23
மூலத்தானை 2
மூலத்திடை 1
மூலத்தினில் 1
மூலத்து 7
மூலத்துக்கு 1
மூலத்தே 1
மூலத்தை 1
மூலம் 21
மூலமாய் 1
மூலமும் 4
மூலமே 6
மூலமோ 1
மூவகை 1
மூவர் 16
மூவர்-தம்முளும் 1
மூவர்க்கு 3
மூவர்க்கும் 10
மூவர்க்கேயும் 1
மூவரான் 1
மூவரில் 2
மூவரின் 3
மூவருக்கும் 1
மூவரும் 20
மூவரே 1
மூவரை 5
மூவரையும் 2
மூவரொடு 1
மூவரோடு 2
மூவரோடுதான் 1
மூவரோடும் 2
மூவலூர் 1
மூவா 5
மூவாதமை 1
மூவாது 1
மூவாயிர 2
மூவுலகத்தவர் 1
மூவுலகு 1
மூவேம் 1
மூழ்க 11
மூழ்கலின் 1
மூழ்கலும் 1
மூழ்கான் 1
மூழ்கி 10
மூழ்கிட 1
மூழ்கியது 1
மூழ்கிலேன் 1
மூழ்கிவாம் 1
மூழ்கினர் 2
மூழ்கினாம் 1
மூழ்கினார் 4
மூழ்கினாள் 1
மூழ்கினான் 3
மூழ்கு 3
மூழ்குதும் 1
மூழ்கும் 1
மூழ்குவ 1
மூழை 2
மூழையின் 1
மூள் 4
மூள்கின்றான் 1
மூள்வது 1
மூள்வன 1
மூள்வித்தீர் 1
மூள 7
மூளா 1
மூளும் 8
மூளுற 1
மூளுறுத்தி 1
மூளை 2
மூளைகள் 3
மூளையும் 3
மூளையே 1
மூன்றரை 3
மூன்றாம் 1
மூன்றில் 5
மூன்றிற்கு 1
மூன்றிற்கும் 3
மூன்றின் 6
மூன்றினர் 1
மூன்றினார் 4
மூன்றினில் 1
மூன்றினும் 6
மூன்றினுள் 2
மூன்றினோடும் 1
மூன்று 70
மூன்று_பத்து 1
மூன்றுக்கு 1
மூன்றுக்கும் 1
மூன்றுடையவன் 1
மூன்றும் 66
மூன்றுமாய் 1
மூன்றையும் 11
மூன்றொடும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


மூ (43)

பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர் – பால:5 16/2
கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி – பால:7 46/2
அந்தணன் மூ_அடி மண் அருள் உண்டேல் – பால:8 15/2
மூ எழு முறைமை பாரில் முடி உடை வேந்தை எல்லாம் – பால:24 33/1
மூ_எழு முறைமை எம் குலங்கள் முற்றுற – அயோ:1 76/1
முன்பு பின்பு இன்றி மூ_உலகத்தினும் – அயோ:2 24/3
முழுமுதல்வன் வைத்துளது மூ_உலகும் யானும் – ஆரண்:3 55/2
மூடினது இருள் படலம் மூ_உலகும் முற்ற – ஆரண்:10 46/1
மூ_உலகினுக்கும் ஒரு நாயகம் முடித்தேன் – ஆரண்:11 29/1
மூ_உலகமும் இவர் முறையின் ஆள யான் – ஆரண்:12 31/3
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான் – கிட்:14 68/3
போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா – கிட்:17 14/1
முட்டி போரில் மூ_உலகத்தை முதலோடும் – சுந்:2 74/3
செல்வாய் என்னா மூ_இலை_வேலை செல விட்டாள் – சுந்:2 85/4
மழுவின் வானினன் மன்னரை மூ_எழு – சுந்:3 27/1
தா இல் மூ_உலகின் தனி நாயகம் – சுந்:3 109/2
முன்னே கொல்வான் மூ_உலகும் – சுந்:5 48/1
மூ தக்கோய் இது நல் தவம் அன்று என மொழியா – யுத்1:3 22/3
தாம மூ_உலகமும் தழுவி சார்தலால் – யுத்1:3 76/3
முன்னை தொழும்புக்கே ஆம் அன்றோ மூ_உலகும் – யுத்1:3 171/2
கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான் – யுத்1:3 175/3
முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன் – யுத்1:5 72/3
மூல மா மறை இது என மூ_உலகு உள்ளோர் – யுத்1-மிகை:3 5/3
பொறுத்த மூ_ஏழு தானை தலைவர்களோடும் பொய் தீர் – யுத்1-மிகை:9 2/3
நாடில் இங்கு இவர் ஆதியாய் நவின்ற மூ_எழுவர் – யுத்1-மிகை:11 8/1
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு – யுத்2:16 153/3
மூ_உலகு ஆளும் செல்வம் கொடுத்து அது முடித்தி என்றான் – யுத்2:17 54/4
முழு முரண் தண்டு வேல் முசுண்டி மூ_இலை – யுத்3:22 46/2
மூ_உலகத்தவரும் முதலோரும் – யுத்3:26 25/1
முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல் – யுத்3:26 45/1
மூவா முதல் ஈசனும் மூ_உலகின் – யுத்3:27 28/2
முக்கர கையர் மூ இலை வேலினர் முசுண்டி – யுத்3:30 17/1
தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – யுத்3:31 98/2
அடரும் மூ_இலை சூலம் மற்று ஆதியாம் – யுத்3-மிகை:31 39/2
நாலும் மூ_இரண்டும் ஆன நூறு ஒரு கணத்தில் நண்ணி – யுத்3-மிகை:31 61/3
முடிந்தது மூலத்தானை மூ_உலகு இருண்ட தீமை – யுத்3-மிகை:31 62/1
மூ_உலகும் முந்தும் ஒர் கணத்தின்-மிசை முற்றி – யுத்4:36 6/3
மூ_உலகு அளித்த அவனும் முதல்வ முன் நின்று – யுத்4:36 23/2
உரிமை மூ_உலகும் தொழ உம்பர்-தம் – யுத்4:39 12/1
முனிவர் வானவர் மூ_உலகத்துளோர் யாரும் – யுத்4:41 41/1
ஒத்த மூ_உலகத்தோர்க்கும் உவகையின் உறுதி உன்னின் – யுத்4:42 18/3
மூ_உலகு அடங்கலும் மூடும் அண்டமேல் – யுத்4-மிகை:37 5/1
வெயர்த்த மேனியன் விழி பொழி மழையன் மூ_வினையை – யுத்4-மிகை:41 167/1

TOP


மூ-வகை (29)

மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில் – பால:7 15/2
மூ-வகை உலகிற்கும் முதல்வன் ஆம் என – பால:23 56/3
மூ-வகை உலகினும் முதல்வர் முந்தையோர் – ஆரண்:10 7/1
மூ-வகை உலகமும் முடியும் முந்து உள – ஆரண்:12 10/2
மூ-வகை அமரரும் உலகம் மும்மையும் – ஆரண்:14 87/1
மூ-வகை உலகும் நின் மொழியின் முந்துமோ – கிட்:6 15/4
மூ-வகை இயலோர் ஆவர் முனைவர்க்கும் உலக முன்னே – கிட்:9 10/4
மூ-வகை உலகம் முற்றும் காலத்தும் முற்ற வற்றோ – கிட்:9 22/4
மூ-வகை உலகும் காக்கும் மொய்ம்பினீர் முனிவு உண்டானால் – கிட்:11 63/4
முன்னிய கனை கடல் முழுகி மூ-வகை
தன் இயல் கதியொடு தழுவி தாது உகு – சுந்:2 122/1,2
மூ-வகை உலகையும் முறையின் நீக்கிய – சுந்:3 62/1
மூ-வகை உலகையும் விழுங்க மூள்கின்றான் – சுந்:7 59/4
மூ-வகை உலகினும் அழகு முற்றுற – யுத்1:2 1/2
மூ-வகை உலகும் ஆய் குணங்கள் மூன்றும் ஆய் – யுத்1:3 63/1
மூ-வகை உலகுளோரும் முறையில் நின்று ஏவல் செய்வார் – யுத்2:16 9/1
மூ-வகை உலகும் உட்க முரண் திசை பணை கை யானை – யுத்2:16 52/1
முனை தொழில் முயன்றதாக மூ-வகை உலகும் முற்ற – யுத்2:16 167/3
மூ-வகை உலகினுள்ளார் உவகையால் தொடர்ந்து மொய்த்தார் – யுத்3:24 42/2
மூ-வகை உலகும் சூழ்ந்த முரண் திசை முறையின் காக்கும் – யுத்3:24 53/3
முன்பனை நோக்கி ஐய மூ-வகை உலகும் தான் ஆய் – யுத்3:27 8/2
மூ-வகை உலகும் காக்கும் முதலவன் தம்பி பூசல் – யுத்3:27 78/1
மூ-வகை உலகும் ஏத்தும் முதலவன் எவர்க்கும் மூத்த – யுத்3:27 174/1
மூ-வகை பேர் உலகின் முறைமையும் – யுத்3:29 24/3
காவல் மூ-வகை உலகமும் முனிவரும் கலங்க – யுத்3:31 3/3
மூ-வகை உலகின் உள்ளார் இவர் துணை ஆற்றல் முற்றும் – யுத்3:31 51/3
மோதரன் முடிந்த வண்ணம் மூ-வகை உலகத்தோடும் – யுத்4:37 16/1
மூ-வகை உலகமும் கண்கள் மோதி நின்று – யுத்4:40 81/2
முன்னை ஆதி ஆம் மூர்த்தி நீ மூ-வகை உலகின் – யுத்4:40 99/3
மூ-வகை திருமூர்த்தியர்-ஆயினும் – யுத்4:41 56/1

TOP


மூ_வினையை (1)

வெயர்த்த மேனியன் விழி பொழி மழையன் மூ_வினையை
செயிர்த்த சிந்தையன் தெருமரல் உழந்து உழந்து அழிவான் – யுத்4-மிகை:41 167/1,2

TOP


மூ_அடி (2)

அந்தணன் மூ_அடி மண் அருள் உண்டேல் – பால:8 15/2
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான் – கிட்:14 68/3

TOP


மூ_இரண்டும் (1)

நாலும் மூ_இரண்டும் ஆன நூறு ஒரு கணத்தில் நண்ணி – யுத்3-மிகை:31 61/3

TOP


மூ_இலை (3)

கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி – பால:7 46/2
முழு முரண் தண்டு வேல் முசுண்டி மூ_இலை
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் – யுத்3:22 46/2,3
அடரும் மூ_இலை சூலம் மற்று ஆதியாம் – யுத்3-மிகை:31 39/2

TOP


மூ_இலை_வேல் (1)

தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – யுத்3:31 98/2

TOP


மூ_இலை_வேலை (1)

செல்வாய் என்னா மூ_இலை_வேலை செல விட்டாள் – சுந்:2 85/4

TOP


மூ_உலகத்தவரும் (1)

மூ_உலகத்தவரும் முதலோரும் – யுத்3:26 25/1

TOP


மூ_உலகத்தினும் (1)

முன்பு பின்பு இன்றி மூ_உலகத்தினும்
அன்பின் அல்லது ஓர் ஆக்கம் உண்டாகுமோ – அயோ:2 24/3,4

TOP


மூ_உலகத்துளோர் (1)

முனிவர் வானவர் மூ_உலகத்துளோர் யாரும் – யுத்4:41 41/1

TOP


மூ_உலகத்தை (1)

முட்டி போரில் மூ_உலகத்தை முதலோடும் – சுந்:2 74/3

TOP


மூ_உலகத்தோர்க்கும் (1)

ஒத்த மூ_உலகத்தோர்க்கும் உவகையின் உறுதி உன்னின் – யுத்4:42 18/3

TOP


மூ_உலகமும் (2)

மூ_உலகமும் இவர் முறையின் ஆள யான் – ஆரண்:12 31/3
தாம மூ_உலகமும் தழுவி சார்தலால் – யுத்1:3 76/3

TOP


மூ_உலகிற்கும் (1)

முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல் – யுத்3:26 45/1

TOP


மூ_உலகின் (2)

தா இல் மூ_உலகின் தனி நாயகம் – சுந்:3 109/2
மூவா முதல் ஈசனும் மூ_உலகின்
கோ ஆகிய கொற்றவனும் முதலோர் – யுத்3:27 28/2,3

TOP


மூ_உலகினுக்கும் (1)

மூ_உலகினுக்கும் ஒரு நாயகம் முடித்தேன் – ஆரண்:11 29/1

TOP


மூ_உலகு (6)

முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன் – யுத்1:5 72/3
மூல மா மறை இது என மூ_உலகு உள்ளோர் – யுத்1-மிகை:3 5/3
மூ_உலகு ஆளும் செல்வம் கொடுத்து அது முடித்தி என்றான் – யுத்2:17 54/4
முடிந்தது மூலத்தானை மூ_உலகு இருண்ட தீமை – யுத்3-மிகை:31 62/1
மூ_உலகு அளித்த அவனும் முதல்வ முன் நின்று – யுத்4:36 23/2
மூ_உலகு அடங்கலும் மூடும் அண்டமேல் – யுத்4-மிகை:37 5/1

TOP


மூ_உலகும் (7)

முழுமுதல்வன் வைத்துளது மூ_உலகும் யானும் – ஆரண்:3 55/2
மூடினது இருள் படலம் மூ_உலகும் முற்ற – ஆரண்:10 46/1
முன்னே கொல்வான் மூ_உலகும்
பொன்னே ஓங்கிய போர் வில்லான் – சுந்:5 48/1,2
முன்னை தொழும்புக்கே ஆம் அன்றோ மூ_உலகும்
என்னை தொழுது ஏத்தி எய்தும் பயன் எய்தி – யுத்1:3 171/2,3
கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான் – யுத்1:3 175/3
மூ_உலகும் முந்தும் ஒர் கணத்தின்-மிசை முற்றி – யுத்4:36 6/3
உரிமை மூ_உலகும் தொழ உம்பர்-தம் – யுத்4:39 12/1

TOP


மூ_உலகேனும் (1)

போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா – கிட்:17 14/1

TOP


மூ_உலகை (1)

உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு – யுத்2:16 153/3

TOP


மூ_உலகையும் (1)

பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர் – பால:5 16/2

TOP


மூ_எழு (2)

மூ_எழு முறைமை எம் குலங்கள் முற்றுற – அயோ:1 76/1
மழுவின் வானினன் மன்னரை மூ_எழு
பொழுதில் நூறி புலவு உறு புண்ணின் நீர் – சுந்:3 27/1,2

TOP


மூ_எழுவர் (1)

நாடில் இங்கு இவர் ஆதியாய் நவின்ற மூ_எழுவர்
ஆடல் வெம் படை தலைவர்கள் ஆறுபத்து ஏழு – யுத்1-மிகை:11 8/1,2

TOP


மூ_ஏழு (1)

பொறுத்த மூ_ஏழு தானை தலைவர்களோடும் பொய் தீர் – யுத்1-மிகை:9 2/3

TOP


மூக்கன் (2)

சிவையின் வாய் என்ன செம் தீ உயிர்ப்பு உற திறந்த மூக்கன்
நவை அறு பாகை அன்றி அமுதினை நக்கினாலும் – யுத்2:16 14/2,3
புகை பிறக்கின்ற மூக்கன் பொறி பிறக்கின்ற கண்ணன் – யுத்4:34 25/2

TOP


மூக்கால் (2)

பத்தோடு பத்தின் நெடும் பத்தியில் தத்தி மூக்கால்
கொத்தா நகத்தால் குடையா சிறையால் புடையா – ஆரண்:13 27/2,3
வெறித்தார் வெறியா-முன் இராவணன் வில்லை மூக்கால்
பறித்தான் பறவைக்கு இறை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – ஆரண்:13 28/3,4

TOP


மூக்கிடை (1)

மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப – சுந்:3 75/4

TOP


மூக்கில் (1)

மூக்கில் தாக்குறும் மூரி நந்தும் நேர் – பால:2 57/1

TOP


மூக்கிலள் (1)

கொங்கையள் மூக்கிலள் குழையின் காது இலள் – ஆரண்:10 24/3

TOP


மூக்கிற்கு (1)

கொள்ளா வள்ளல் திரு மூக்கிற்கு உவமை பின்னும் குணிப்பு ஆமோ – சுந்:4 54/4

TOP


மூக்கின் (6)

எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – பால:19 18/1
மூக்கின் சோரி முழீஇ கொண்ட கண்ணினான் – ஆரண்:7 3/4
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின்
புயல் இயல் கூந்தல் மாதர் குழாத்தொடும் தாரை போனாள் – கிட்:11 76/3,4
கரும் கயல்களின் பிறழ் கண் மூக்கின் நுதி காண – கிட்:14 44/4
அழைக்கும் தன் கையை வாயின் மூக்கின் வைத்து அயர்க்கும் ஐயா – யுத்2:19 222/3
சொரிய வன் கண்ணின் மூக்கின் செவிகளின் மூளை தூங்க – யுத்3:21 35/3

TOP


மூக்கினள் (1)

தெரிந்த மூக்கினள் வாயினள் செக்கர் மேல் – ஆரண்:7 1/3

TOP


மூக்கினால் (3)

மூக்கினால் இது முறிந்தமை முடிந்ததால் மொய்ம்பின் – ஆரண்:13 82/2
மூக்கினால் உச்சி முறைமுறையே மோக்கின்றான் – ஆரண்:13 102/4
நோக்கிய கண்களை நுதி கொள் மூக்கினால்
காக்கைகள் கவர்ந்து கொண்டு உண்ண காண்டியால் – சுந்:5 60/3,4

TOP


மூக்கினான் (2)

புகை கொடி கனலொடும் பொடிக்கும் மூக்கினான்
பகை தகை நெடும் கடல் பருகும் பாவகன் – ஆரண்:15 13/2,3
ஓம்புறும் முழை என்று உயர் மூக்கினான்
பாம்பு உறங்கும் படர் செவி பாழியான் – யுத்2:16 64/3,4

TOP


மூக்கினூடும் (1)

மூக்கினூடும் சொரிந்தன மூளையே – யுத்2:15 21/4

TOP


மூக்கினை (5)

முலை துமித்து உயர் மூக்கினை நீக்கிய மூத்தம் – ஆரண்:6 88/2
ஒற்றும் மூக்கினை உலை உறு தீ என உயிர்க்கும் – ஆரண்:6 91/1
தோட்ட நுங்கின் தொளை உறு மூக்கினை
காட்டு எனா எழுந்தான் எதிர் கண்டவர் – ஆரண்:7 8/2,3
கரனையும் மறந்தான் தங்கை மூக்கினை கடிந்து நின்றான் – ஆரண்:10 83/1
சொல்வித்தும் பழித்தும் நுங்கை மூக்கினை துணிந்தோராலே – யுத்3:27 168/1

TOP


மூக்கினோடு (1)

மூக்கினோடு முடிய முடிந்திலேன் – ஆரண்:9 30/2

TOP


மூக்கு (20)

மொய் திரை கடல் என முழங்கு மூக்கு உடை – பால:14 19/1
முதிர்ந்து கொய்யுநர் இன்மையின் மூக்கு அவிழ்ந்து – அயோ:11 19/3
புக்கது உற்றது புகல்வது என் மூக்கு எனும் புழையூடு – ஆரண்:6 87/3
உரன் நெரிந்து விழ என்னை உதைத்து உருட்டி மூக்கு அரிந்த – ஆரண்:6 101/1
நசையாலே மூக்கு இழந்து நாணம் இலா நான் பட்ட – ஆரண்:6 102/1
கானம்-அதினிடை இருவர் காதொடு மூக்கு உடன் அரிய – ஆரண்:6 103/1
தெரிந்தான் இன்று இளையானே இவளை நெடும் செவியொடு மூக்கு
அரிந்தான் என்பதும் உணர்ந்தான் அவளை நீ யார் என்றான் – ஆரண்:6 108/3,4
ஆக்க அரிய மூக்கு உங்கை அரியுண்டாள் என்றாரை – ஆரண்:6 117/1
மூக்கு அரிந்து நும் குலத்தை முதல் அரிந்தீர் இனி உமக்கு – ஆரண்:6 117/3
பொன் உருவ பொரு கழலீர் புழை காண மூக்கு அரிவான் பொருள் உண்டோ – ஆரண்:6 125/1
துண்டம் ஆக்கினர் மூக்கு என சொல்லினாள் – ஆரண்:7 7/4
மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் – ஆரண்:10 26/3
முன்னை மூக்கு அரிந்து விட்டான் முடிந்தது என் வாழ்வும் உன்னின் – ஆரண்:10 81/3
நீட்டும் நெடு மூக்கு எனும் நேமியன் சேம வில் கால் – ஆரண்:13 24/3
ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் – கிட்:13 52/1
விரி குழல் உங்கை மூக்கு அரிந்த வீரரை – யுத்1:2 17/2
மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் – யுத்2:16 322/4
மூக்கு இலா முகம் என்று முனிவர்களும் அமரர்களும் – யுத்2:16 353/1
மூக்கு அறவும் வாழ்ந்தேன் ஒருத்தி முலை கிடந்த – யுத்2:17 83/3
வட்ட மா மதி முகத்து எம் மங்கையை மூக்கு அரிந்த – யுத்3-மிகை:28 6/1

TOP


மூக்கும் (15)

மூக்கும் வார் செவியும் முறை போயிட – பால-மிகை:7 24/3
மூக்கும் காதும் வெம் முரண் முலை கண்களும் முறையால் – ஆரண்:6 86/3
கொங்கைகளும் குழை காதும் கொடி மூக்கும் குறைந்து அழித்தால் – ஆரண்:6 111/3
வீர விரைந்தனை இவள் தன் விடு காதும் கொடி மூக்கும்
ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ – ஆரண்:6 112/2,3
மேக்கு உயரும் நெடு மூக்கும் மடந்தையர்க்கு மிகை அன்றோ – ஆரண்:6 122/4
ஏற்ற நெடும் கொடி மூக்கும் இரு காதும் முலை இரண்டும் இழந்தும் வாழ – ஆரண்:6 135/1
வாயிடை இதழும் மூக்கும் வலிந்து அவர் கொய்ய என்றான் – ஆரண்:10 66/4
கூட்டம் ஆம் அரக்கர்-தம்மை கொன்று உங்கை கொங்கை மூக்கும்
வாட்டினார் வனத்தில் உள்ளார் மானிடர் என்ற வார்த்தை – ஆரண்:12 82/2,3
சொன்ன பின் உங்கை மூக்கும் உம்பியர் தோளும் தாளும் – சுந்:3 130/3
இருந்துழி வந்த தங்கை மூக்கும் வெம் முலையும் எம்பி – யுத்1:14 32/3
துங்க வெவ் வாயும் மூக்கும் கண்டு மெய் துணுக்கமுற்றார் – யுத்2:16 46/2
சித்திரம் பெறுதலின் செவியும் மூக்கும் கொண்டு – யுத்2:16 289/3
புண் உடை செவியொடு மூக்கும் பொன்றலால் – யுத்2:16 292/3
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும்
வேந்தர் பிரான் தயரதனார் பணி-தன்னால் வெம் கானில் விரதம் பூண்டு – யுத்4:38 25/2,3
அல்கிய திருவை தேற்றி அவளுடை செவியும் மூக்கும்
மல்கிய முலையும் கொய்தான் மறித்து அவள் கரற்கு சொன்னாள் – யுத்4-மிகை:41 231/3,4

TOP


மூக்கூடும் (1)

மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் – யுத்2:16 355/4

TOP


மூக்கை (2)

ஆற்றேன் ஆற்றேன் அது கெட்டேன் அறுத்தான் அறுத்தான் என் மூக்கை
கூற்றே கூற்றே என் உடலை குலையும் குலையும் அது கண்டீர் – ஆரண்-மிகை:7 1/1,2
எள்ளுதிர் நீரே மூக்கை என்று கொண்டு இவறி என்றும் – கிட்:13 47/3

TOP


மூக்கொடு (3)

மூக்கொடு அன்றி நும் முதுகொடும் போம் பழி முயன்றீர் – ஆரண்:8 6/4
துளைபடு மூக்கொடு செவி துமித்து உக – ஆரண்:14 90/1
இளையவள்-தன்னை கொல்லாது இரு செவி மூக்கொடு ஈர்ந்து – சுந்:12 111/1

TOP


மூக்கொடும் (1)

முற்ற நாண் இல் அரக்கியர் மூக்கொடும்
அற்ற நாணினர் ஆயின போது அன்றி – சுந்:5 16/2,3

TOP


மூக்கோடும் (1)

பெற்ற நுங்களால் எங்களை பிரிந்து தன் பெரும் செவி மூக்கோடும்
அற்ற எங்கை-போல் என் முகம் காட்டி நின்று ஆற்றலென் உயிர் அம்மா – யுத்2:16 321/3,4

TOP


மூங்கில் (2)

வான் தொடர் மூங்கில் தந்த வயங்கு வெம் தீ இது என்ன – ஆரண்:7 65/2
முக்கணான் படையை மூட்டி விடுதலும் மூங்கில் காட்டில் – யுத்3:22 154/1

TOP


மூங்கை (1)

முறையது மயக்கி வாழ்வோர் மூங்கை அந்தகர்க்கு தீயோர் – யுத்4-மிகை:41 75/1

TOP


மூங்கையர் (2)

முனியும் என்று அவிந்த வாய மூங்கையர் போன்ற அன்றே – ஆரண்:10 98/4
துருவ தார் புரவி எல்லாம் மூங்கையர் சொல் பெற்று-என்ன – யுத்4:42 5/1

TOP


மூங்கையான் (1)

மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்ன யான் மொழியலுற்றேன் – பால:2 1/4

TOP


மூச்சித்த (1)

மூச்சித்த இராவணனும் முடி சாய்ந்து இருந்தான் – ஆரண்:13 40/3

TOP


மூச்சினான் (1)

முற்றும் நாளின் விடும் நெடு மூச்சினான் – யுத்3:29 29/4

TOP


மூச்சு (1)

மூர்த்தி என்று உணரான் நெஞ்சம் மூச்சு அற தளர்ந்து வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 104/4

TOP


மூச (1)

மூச முட்டி முழுதும் முருக்கலால் – சுந்:13 2/2

TOP


மூசி (1)

வழுவுற பின்னி மூசி மாசுண்ட சடையின் மாலை – யுத்4:41 117/3

TOP


மூசிய (3)

மூசிய கூந்தல் மாதர் மொய்த்த பேர் அமலை கேட்டு – பால:17 6/2
மூசிய உயிர்ப்பு எனும் முடுகு வாதமும் – சுந்:2 124/1
மூசிய பழுவம் இங்ஙன் கிடப்பதோ முரற்றல் இன்றி – யுத்4-மிகை:41 258/3

TOP


மூசின (1)

மூசின முயங்கு சேறு உலர மொண்டு உற – கிட்:10 109/3

TOP


மூசு (8)

முடித்த வார் சடை கற்றையை மூசு தூசு – அயோ:14 2/3
மூசு அரவு சூடு முதலோன் உரையின் மூவா – ஆரண்:3 40/1
முன்னி ஆடு இடங்களும் கரும்பு மூசு தேன் – கிட்:14 8/3
முடித்தனன் நொடிப்பில் பின்னும் மூசு போர் அரக்கர் வெள்ளம் – சுந்-மிகை:10 5/3
மூசு எரி பிறக்க மீக்கொண்டு இறக்கிய முடுக்கம் தன்னால் – யுத்1:8 25/1
மூசு வண்டு_இனம் மு மத யானையின் – யுத்1:8 58/1
முறித்து எழுந்து அழுந்த யானை வீசும் மூசு பாகரை – யுத்3:31 78/3
மூசு அரிக்கு உவமை மும்மை மும் மத களிறும் மாவும் – யுத்4-மிகை:42 61/3

TOP


மூசும் (1)

வானவர் கொடுக்க வந்த வரத்தினால் மதுபம் மூசும்
தேனொடு கிழங்கும் காயும் கனிகளும் பிறவும் சீர்த்து – யுத்4-மிகை:41 260/1,2

TOP


மூட்டலால் (2)

மு புறத்து உலகையும் முடிக்க மூட்டலால்
அ புறத்து அரக்கரும் அவிய காண்டியால் – சுந்:5 65/3,4
மூல மந்திரம் தன்னொடு மூட்டலால் – யுத்4:37 194/4

TOP


மூட்டாத (1)

மூட்டாத கால கடை தீ என மூண்டு எழுந்தான் – அயோ:4 111/4

TOP


மூட்டி (5)

மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – பால:24 28/4
காந்து எரி கஞல மூட்டி கடன்முறை கடவா-வண்ணம் – ஆரண்:13 135/3
உராவ அரும் துயரம் மூட்டி ஓய்வு_அற மலைவது ஒன்றோ – கிட்:10 58/3
வேடனுக்கு உதவி செய்து விறகிடை வெம் தீ மூட்டி
பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் – யுத்1:4 109/2,3
முக்கணான் படையை மூட்டி விடுதலும் மூங்கில் காட்டில் – யுத்3:22 154/1

TOP


மூட்டிய (4)

மூட்டிய வெகுளியால் யாம் முடிவதற்கு ஐயம் உண்டோ – கிட்:11 95/4
மூட்டிய பழி எனும் முருங்கு தீ அவித்து – கிட்:11 112/1
மூட்டிய தீ என முடுகி பொங்கினான் – யுத்1:4 1/3
முற்றும் மூடிய கஞ்சுகன் மூட்டிய
வெற்று அனல் பொறி கண்ணினன் வேத்திரம் – யுத்1:9 53/1,2

TOP


மூட்டியே (1)

முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே – அயோ:10 44/4

TOP


மூட்டினன் (1)

கொண்டு நெய் சொரிந்து எரி குழும் மூட்டினன்
பண்டு உள மறை நெறி பரவி செய்தனன் – பால:23 84/3,4

TOP


மூட்டு (5)

முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற – பால:19 24/2
முத்து ஆர மார்பில் கவசத்தையும் மூட்டு அறுத்தான் – ஆரண்:13 27/4
மூட்டு அற நீக்குவான் முயலும் வேலையில் – யுத்2:16 282/2
கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல – யுத்3:22 76/2
மூட்டு தீ வல் விடம் உற்று முற்றுவார்க்கு – யுத்4:41 87/2

TOP


மூட்டும் (2)

மூட்டும் வகை யாவது-கொல் என்று முயல்கின்றான் – சுந்:6 5/4
மெய் சிலை விரிஞ்சன் மூட்டும் வேள்வியின் வேட்டு பெற்ற – யுத்3:27 9/3

TOP


மூட்டுவாள் (1)

மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் இடுக்கண் மூட்டுவாள் – அயோ:2 47/4

TOP


மூட்டோடும் (1)

பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை – சுந்:12 114/4

TOP


மூட (5)

தடாது இருள் படலை மூட சலித்தது எ தலமும் தாவி – பால-மிகை:11 47/4
பறந்தலை முழுதும் பட்ட வஞ்சகர் படிவம் மூட
மறைந்தன குருதி ஓடி மறி கடல் மடுத்திலாத – யுத்2:19 98/3,4
எரி கணை படலம் மூட இலர் உளர் என்னும் தன்மை – யுத்2:19 104/3
வாயிடை பெய்து மூட வயிற்றிடை புகுந்து வல்லே – யுத்2-மிகை:16 30/2
முருக்கின் கானகம் ஆம் என குருதி நீர் மூட
தருக்கி வெம் சரம் தலைத்தலை மயங்கின தைக்க – யுத்3:22 170/2,3

TOP


மூடர் (1)

முனைவர்க்கும் ஒத்தி அமரர்க்கும் ஒத்தி முழு மூடர் என்னும் முதலோர் – யுத்2:19 259/3

TOP


மூடரும் (2)

மூடரும் மொழியார் என்ன மன்னனும் முறுவல் செய்தான் – சுந்:6 58/4
மொழி இல் மூடரும் வேறு உளது ஆம் என்று மொழியார் – யுத்1-மிகை:3 11/4

TOP


மூடலால் (1)

உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால்
கண்டிலர் இராமனை இமைப்பு இல் கண்ணினார் – யுத்4:37 78/3,4

TOP


மூடவே (1)

மொய் கண்டார் திரை வேலையை மூடவே – யுத்3:29 30/4

TOP


மூடி (8)

மூடி முற்றியும் முண்டித்தும் நீட்டியும் முறையால் – யுத்1:3 31/2
முன்னி வானினும் மூடி நின்றார்களை முறையால் – யுத்1:12 1/3
இருண்டது எத்திசை மருங்கினும் பறவையின் இனம் பல படி மூடி
திரண்ட வச்சிர கதை கரத்து எடுத்தனன் கும்பகன் சினம் மூள – யுத்2-மிகை:16 53/3,4
மூடி மேனியை முற்றுற சுற்றின மூழ்க – யுத்3:22 168/2
உம்பர் தம் உலகம் முற்றும் சரங்களாய் மூடி உய்த்தான் – யுத்3-மிகை:21 2/4
மண்டி மூடி வாழ் அரக்கர்-தாமும் வாகை வீரன் மேல் – யுத்3-மிகை:31 15/2
எது போதினும் அழிவு அற்றவர் இருள் வான் உற மூடி
சத கோடிகள் கணை மாரிகள் தான் எங்கும் நிறைத்தார் – யுத்3-மிகை:31 27/2,3
பத்து எனும் திசையும் மூடி சொரிந்தனர் படையின் மாரி – யுத்3-மிகை:31 58/4

TOP


மூடிய (5)

மூடிய களி மன்ன முடுகின நெறி காணா – அயோ:9 13/2
மு புறத்து உலகமும் அடங்க மூடிய
இ புறத்து அண்டத்தோர்க்கு இயைவது அன்று இது – ஆரண்:10 29/2,3
மூடிய உலகினை முற்றும் முட்டி என்று – கிட்:16 7/2
முற்றும் மூடிய கஞ்சுகன் மூட்டிய – யுத்1:9 53/1
மூடிய நெய்யொடு நறவம் முற்றிய – யுத்3:27 51/1

TOP


மூடியது (2)

மு புறத்து உலகம் எல்லாம் மூடியது என்ன மூளும் – யுத்2-மிகை:15 18/3
மொய்த்து மூடியது அண்டங்கள் முழுவதும் மாய – யுத்4-மிகை:37 14/4

TOP


மூடின (1)

மூடின கங்குல் மாலை இருளினை முனிவர் மொய்ம்பின் – யுத்2:19 194/2

TOP


மூடினது (1)

மூடினது இருள் படலம் மூ_உலகும் முற்ற – ஆரண்:10 46/1

TOP


மூடினாயோடு (1)

மூலமே வீரமே மூடினாயோடு போர் – கிட்:5 6/1

TOP


மூடினார் (1)

மூடினார் மூடினாரை முறைமுறை துணித்து வாகை – யுத்2:19 92/3

TOP


மூடினாரை (1)

மூடினார் மூடினாரை முறைமுறை துணித்து வாகை – யுத்2:19 92/3

TOP


மூடினான் (2)

முறை பெற்று ஆம் உலகு எங்கும் மூடினான்
நிறை பெற்று ஆவி நெருப்பு உயிர்க்கும் வாள் – கிட்:16 50/2,3
முயங்கினார் மேனி எல்லாம் மூடினான் அரக்கன் மூரி – யுத்2:19 203/2

TOP


மூடு (4)

முடிய வேம் முடிய மூடு இருளும் வான் முகடும் வேம் – பால:7 6/2
மூடு தோட்டின் முடங்கல் நிமிர்ந்தனன் – அயோ:11 5/2
சென்று உன்னும் முன்னர் உடன் ஆயினான் இ உலகு ஏழும் மூடு சிறையான் – யுத்2:19 262/4
மூடு வெம் சின மோகத்தை நீக்கலும் முனிந்தான் – யுத்4:32 25/2

TOP


மூடுண்ட (1)

மூடுண்ட முறுவல் முத்தும் முள்ளுண்ட முளரி செம்_கண் – யுத்3:25 4/3

TOP


மூடுதும் (1)

மூடுதும் இவனை என்று யாவரும் மூண்டு மொய்த்தார் – யுத்3:31 223/4

TOP


மூடும் (8)

மூன்று உலோகமும் மூடும் அரக்கர் ஆம் – ஆரண்:6 81/2
மூடும் உம்பரும் இம்பரும் பூழியில் மூழ்க – கிட்:12 15/3
பேழ் வாயகத்து அலது பேர் உலகம் மூடும்
நீள் வானகத்தினிடை ஏகு நெறி நேரா – சுந்:1 67/1,2
உரம் ஒருங்கியது நீர் கடையும் வாலியது மார்பு உலகை மூடும்
மரம் ஒருங்கிய கராதியர் விராதனது மால் வரைகள் மானும் – யுத்1:2 90/1,2
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும்
பனி துடைத்து உலகம் சுற்றும் பரிதியின் திரிவென் பார்த்தி – யுத்2:16 156/3,4
முழுது உலகு அடங்கலும் மூடும் தன்மையின் – யுத்2-மிகை:16 18/2
துன்னி மூடும் அந்தகாரம் என்ன வந்து சுற்றினார் – யுத்3-மிகை:31 23/4
மூ_உலகு அடங்கலும் மூடும் அண்டமேல் – யுத்4-மிகை:37 5/1

TOP


மூண்ட (11)

மூண்ட பெரும் துன்பத்தால் முறை முறையின் நிறை மலர்_கண் மொய்த்த நீரார் – ஆரண்:4 26/2
முனைவரும் மறை வலோரும் முந்தை_நாள் சிந்தை மூண்ட
வினை வரும் நெறியை மாற்றும் மெய் உணர்வோரும் விண்ணோர் – கிட்:15 34/1,2
மூண்ட கால வெம் தீ என முற்றிய சீற்றம் – சுந்:3 137/2
மூண்ட சினத்தவர் மூவர் முனிந்தார் – சுந்:9 56/1
மூண்ட கோபம் முறையது அன்றாம் எனா – சுந்:12 106/3
மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து – யுத்3:27 80/1
மூண்ட வான் மழை உரித்து உடுத்து உலாவரும் மூர்க்கர் – யுத்3:31 7/4
மூண்ட வெம் படையை நோக்கி தம்பிக்கு மொழிவதானான் – யுத்3:31 57/4
இளைப்புறும் சமரம் மூண்ட இற்றை நாள்வரையும் என்னே – யுத்3-மிகை:20 1/3
மூண்ட செரு இன்று அளவில் முற்றும் இனி வெற்றி – யுத்4:36 5/1
மூண்ட வெம் தழல் சிந்த முடுக்கலும் – யுத்4:37 160/2

TOP


மூண்டதால் (1)

மொழிந்த காம கடும் கனல் மூண்டதால்
வழிந்த நாகத்தின் வன் தொளை வாள் எயிற்று – ஆரண்:6 65/2,3

TOP


மூண்டது (3)

முன் கொற்ற மன்னன் முடி கொள்க என கொள்ள மூண்டது
என் குற்றம் அன்றோ இகல் மன்னவன் குற்றம் யாதோ – அயோ:4 128/2,3
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – யுத்1:3 79/2
மொழி படைத்த வலி என மூண்டது ஓர் – யுத்1:9 44/2

TOP


மூண்டால் (1)

மூண்டால் முன்னே ஆர் உயிரொடும் முடியாதே – ஆரண்:15 26/3

TOP


மூண்டான் (3)

முனைவர் வானவர் எவரொடும் போர் செய மூண்டான் – யுத்3:22 163/4
முருங்கு அழல் வேள்வி முற்றி முதல் அற முடிக்க மூண்டான் – யுத்3:26 94/4
முடுகு என்றான் அரக்கன் தம்பி நம்பியும் சென்று மூண்டான் – யுத்3:27 100/4

TOP


மூண்டு (24)

மூண்டு எழு பெரும் பழி முடிக்கும் வெவ் வினை – அயோ:2 51/3
மூட்டாத கால கடை தீ என மூண்டு எழுந்தான் – அயோ:4 111/4
மூண்டு எழு காதலால் முளரி தாள் தொழ – அயோ:11 42/1
காசையின் கரியவன் காண மூண்டு எழும் – அயோ:12 27/3
மூண்டு எழு வெகுளியை முதலின் நீக்கினார் – ஆரண்:3 8/3
மூண்டு எழு சிந்தனை முறை இலோன் தனை – ஆரண்:12 33/2
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல் – கிட்:11 126/3
மூண்டு இரு புடையும் முன்னும் முறைமுறை முடுக ஏவி – சுந்:8 20/2
மூண்டு முப்புரம் சுட முடுகும் ஈசனின் – சுந்:11 23/3
கோவம் மூண்டு எழுந்தும் கொல்லான் காட்டுமேல் காட்சி கொள்வான் – யுத்1:3 119/4
மூவர்க்கும் முடிப்ப அரிய காரியத்தை முற்றுவிப்பான் மூண்டு நின்றாய் – யுத்1:4 100/2
முடுக்குவென் வருணனை என்ன மூண்டு எதிர் – யுத்1:6 56/2
மூண்டு எழு போரில் பாரில் முறைமுறை முடித்தான் பின்னர் – யுத்2:19 229/3
முன்னி வெம் சமர் மூண்டு எழுந்துற்றதே – யுத்2-மிகை:15 2/4
இனையல் நீ மூண்டு யான் போய் நிகும்பலை விரைவின் எய்தி – யுத்3:26 13/3
முழுவது ஏழ் உலகம் இன்ன முறை முறை செய்கை மேல் மூண்டு
எழுவதே அமரர் இன்னம் இருப்பதே அறம் உண்டு என்று – யுத்3:26 66/1,2
மூண்டு வந்தது தீவினை முன் நின்று முடுக்க – யுத்3:31 33/2
மூண்டு அற முருக்கிய ஊழி காலத்தில் – யுத்3:31 170/3
மூடுதும் இவனை என்று யாவரும் மூண்டு மொய்த்தார் – யுத்3:31 223/4
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும் – யுத்4:32 52/1
மூண்டு எழு வெகுளியோடும் மகோதரன் முனிந்து முட்ட – யுத்4:37 10/3
துயக்கு இலா அன்பு மூண்டு எவரும் சோரவே – யுத்4:38 19/4
பொய்யினோர் செய்த பிழை பொறுத்தருள் என போர் மூண்டு
எய்ய நேரிலா சிலையினை மடக்கினன் இராமன் – யுத்4-மிகை:41 39/3,4
நேயம் மூண்டு அது தான் நிற்க நெடியவன் சரணம் சூடி – யுத்4-மிகை:41 47/2

TOP


மூண்டுளோர் (1)

முச்சு இறு வாழ்க்கையின் மூண்டுளோர் என – யுத்3:20 45/4

TOP


மூண்டுற்று (1)

மூண்டுற்று எழு வெம் கதம் முற்றிலனாய் – ஆரண்:13 7/3

TOP


மூத்த (3)

ஏந்தல் பொன் தோளினாய் ஈது இயைந்த பின் எனக்கு மூத்த
வேந்தர்க்கும் விருப்பிற்று ஆகும் வேறும் ஓர் உரை உண்டு என்றாள் – ஆரண்:6 47/3,4
முந்தை_நாள் உலகம் தந்த மூத்த வானோர்கட்கு எல்லாம் – யுத்3:27 166/1
மூ-வகை உலகும் ஏத்தும் முதலவன் எவர்க்கும் மூத்த
தேவர்-தம் தேவன் தேவி கற்பினில் சிறந்துளாளை – யுத்3:27 174/1,2

TOP


மூத்தது (1)

மூத்தது கொள்கை போலாம் என்னுடை முயற்சி எல்லாம் – யுத்2:19 296/4

TOP


மூத்தம் (2)

முலை துமித்து உயர் மூக்கினை நீக்கிய மூத்தம்
மலை துமித்து என இராவணன் மணி உடை மகுட – ஆரண்:6 88/2,3
மூத்தம் ஒன்றில் முடித்தவர் மொய் புண்ணீர் – ஆரண்:9 28/1

TOP


மூத்தமையும் (1)

மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை – ஆரண்:2 28/2

TOP


மூத்தவர் (1)

மூத்தவர் இருக்கவே முறைமையால் நிலம் – அயோ:12 16/3

TOP


மூத்தவற்கு (1)

மூத்தவற்கு உரித்து அரசு எனின் முறைமையின் உலகம் – அயோ:2 76/1

TOP


மூத்தவன் (1)

மூத்தவன் முழுது உணர் முனியை முன்னி நீ – பால:8 31/2

TOP


மூத்தான் (1)

இன் துணைவன் இராகவனுக்கு இலக்குவற்கும் இளையவற்கும் எனக்கும் மூத்தான்
குன்று அனைய திரு நெடும் தோள் குகன் என்பான் இ நின்ற குரிசில் என்றான் – அயோ:13 65/3,4

TOP


மூத்தோர்-தமை (1)

தாரம்-அது அணைவோர் மூத்தோர்-தமை இகழ் அறிவிலாதோர் – யுத்4-மிகை:41 68/4

TOP


மூதமைச்சரோடும் (1)

மு மதில் நின்ற தானை நிற்க மூதமைச்சரோடும்
விம்முறு சேனை வெள்ள தலைவர்க்கு விடையும் நல்கி – யுத்1-மிகை:13 4/2,3

TOP


மூதறிவாளர் (1)

மூதறிவாளர் உள்ள சான்றவர் முதல் நீராட்ட – யுத்4-மிகை:42 28/2

TOP


மூதறிவொடு (1)

தோன்றுகின்றவன் சுடேணன் மூதறிவொடு தொடர்ந்தோன் – யுத்1:11 32/4

TOP


மூதாதை (2)

ஆணையின் நினது மூதாதை ஐய நின் – பால:24 47/1
ஆங்கு அவன்-தன் மூதாதை ஆகிய மூப்பின் யாக்கை – யுத்2:16 12/1

TOP


மூது (2)

மூது ஆனவன் முன்னம் முடிந்திடு எனும் – யுத்3:23 19/3
மூது உணர்ந்த இ முது மகன் கூறிய முயற்சி – யுத்3:30 50/1

TOP


மூதுணர்வின் (1)

மு காலும் வலம் கொடு மூதுணர்வின்
மிக்கான் அடல் வீடணன் மெய் தொடர – யுத்2:18 85/2,3

TOP


மூதுரை (2)

மூதுரை பெரும் கதைகளும் பிதிர்களும் மொழிவார் – சுந்:2 137/2
மூதுரை கொள்வோனும் அதுவே முறைமை என்றான் – யுத்1-மிகை:2 13/4

TOP


மூதுலகை (1)

முன் ஓடு உதிர திரை மூதுலகை
பின் ஓடி வளைந்த பெரும் கடல்-வாய் – யுத்3:31 199/1,2

TOP


மூதூர் (34)

முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – பால:15 27/4
மற்று ஒரு தவமும் வேண்டா மணி மதில் இலங்கை மூதூர்
செற்றவன் விசய பாடல் தெளிந்து அதில் ஒன்று-தன்னை – பால-மிகை:0 31/1,2
முனைவரும் நகர மூதூர் முதிஞரும் இளைஞர் தாமும் – அயோ:3 91/2
எயில் உடை அயோத்தி மூதூர் எய்து நான் எய்துக என்றான் – அயோ-மிகை:8 4/4
எல்லீரும் சேறல் என்பது எளிது அன்று அ இலங்கை மூதூர்
வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை – கிட்:16 61/1,2
சின கொலை அரக்கன் மூதூர் வட திசை-நின்று செல்வான் – கிட்-மிகை:16 9/2
கண்டனன் இலங்கை மூதூர் கடி பொழில் கனக நாஞ்சில் – சுந்:1 2/1
விசும்பிடை செல்லும் வீரன் விலங்கி வேறு இலங்கை மூதூர்
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் – சுந்:1 77/3,4
நடந்து தனியே புகுதும் நம்பி நனி மூதூர்
அடங்கு அரிய தானை அயில் அந்தகனது ஆணை – சுந்:2 63/2,3
நாள் நாளும் தான் நல்கிய காவல் நனி மூதூர்
வாழ்நாள் அன்னாள் போவதின் மேலே வழி நின்றாள் – சுந்:2 73/1,2
எல்லாம் உட்கும் ஆழி இலங்கை இகல் மூதூர்
நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் – சுந்:2 79/1,2
எய்தி இ மூதூர் காப்பன் இலங்கைமாதேவி என் பேர் – சுந்:2 91/2
எத்தனை காலம் காப்பன் யான் இந்த மூதூர் என்று அம் – சுந்:2 92/1
பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான் – சுந்:2 94/3
மொய்ம் மணி மாட மூதூர் முழுது இருள் அகற்றாநின்ற – சுந்:2 96/1
அசைவு_இல் இ இலங்கை மூதூர் ஆர் இருள் இன்மையாலோ – சுந்:2 97/3
ஈனம் உறு பற்றலரை எற்றி எயில் மூதூர்
மீன நிலையத்தின் உக வீசி விழி மானை – சுந்:6 2/1,2
நின்றனன் நெடிய வெற்பின் நினைப்ப அரும் இலங்கை மூதூர்
ஒன்றிய வடிவம் கண்டு ஆங்கு உளத்திடை பொறுக்கல் ஆற்றான் – சுந்-மிகை:1 22/2,3
எயில் புனை இலங்கை மூதூர் இந்திரன் யாக்கைக்கு ஏற்ற – சுந்-மிகை:14 42/2
மால் கடற்கு இறைவன் பூண்ட மாலை போன்று உளது இ மூதூர் – யுத்1:10 14/4
தந்திரம் இலங்கை மூதூர் மதிலினை தழுவி தாவி – யுத்1:13 26/1
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் – யுத்1:13 27/4
என்னுடைய நாமம் நிற்கும் அளவு எலாம் இலங்கை மூதூர்
மன்னவன் நீயே என்று வந்து அடைந்தவற்கு வாயால் – யுத்1:14 6/2,3
கண்டு அகம் மகிழ்ந்து ஆங்கு அண்ணல் கடி நகர் இலங்கை மூதூர்
விண்தலம் அளவும் செம்பொன் கோபுரம் விளங்கும் வீதி – யுத்1-மிகை:10 1/1,2
இ முறை அரக்கர் கோமான் அணி வகுத்து இலங்கை மூதூர்
மு மதில் நின்ற தானை நிற்க மூதமைச்சரோடும் – யுத்1-மிகை:13 4/1,2
வருவதும் இலங்கை மூதூர் புலை எலாம் மாண்ட பின்னை – யுத்2:16 133/1
இறை உடை இருக்கை மூதூர் என்றும் வந்து இருக்கலாதீர் – யுத்2:17 37/2
நீர் உடை காவல் மூதூர் எய்தலாம் நெறியிற்று அன்றால் – யுத்2:17 45/2
தத்தினன் இலங்கை மூதூர் கோபுரத்து உம்பர் சார்ந்தான் – யுத்3:26 19/2
இ கணத்து அயோத்தி மூதூர் எய்துவென் இடம் உண்டு என்னின் – யுத்3:26 83/3
எரி உண அளகை மூதூர் இந்திரன் இருக்கை எல்லாம் – யுத்3:29 36/1
வென்று மீண்டு இலங்கை மூதூர் எய்தினை வெதும்புவாயோ – யுத்3:29 60/2
பன்ன அரும் இலங்கை மூதூர் பவள வாய் மயிலே பாராய் – யுத்4-மிகை:41 51/4
தேம் படு படப்பை மூதூர் திருவொடும் அயோத்தி சேர்ந்த – யுத்4-மிகை:42 48/1

TOP


மூதூர்க்கு (1)

பாய் புனல் இலங்கை மூதூர்க்கு என்றனன் பழியை வென்றான் – சுந்:4 36/4

TOP


மூதெரி (1)

மூதெரி வளர்க்கிலெம் முறையின் நீங்கினோம் – ஆரண்:3 14/3

TOP


மூப்பனை (1)

முக்கண் அத்தன் வரம் பெற்ற மூப்பனை
அ கணத்தின் அவன் அடி தாழ்ந்தனம் – பால-மிகை:0 14/3,4

TOP


மூப்பிடையே (1)

இறுத்தாய் தமியேன் என்னாது என்னை இ மூப்பிடையே
வெறுத்தாய் இனி நான் வாழ்நாள் வேண்டேன் வேண்டேன் என்றான் – அயோ:4 57/3,4

TOP


மூப்பின் (1)

ஆங்கு அவன்-தன் மூதாதை ஆகிய மூப்பின் யாக்கை – யுத்2:16 12/1

TOP


மூப்பினர் (2)

அளவு_இல் மூப்பினர் அரும் தவர்க்கு அருவி நீர் கொணர்ந்து – அயோ:10 29/3
இடுகு கண்ணினர் இடர் உறு மூப்பினர் ஏக – அயோ:10 30/2

TOP


மூப்பினாலும் (1)

எரிகின்ற மூப்பினாலும் ஏவுண்ட நோவினாலும் – யுத்3:24 17/1

TOP


மூப்பினிர் (1)

வெவ் வழி வருந்தினிர் விளைந்த மூப்பினிர்
இ வழி இரு வினை கடக்க எண்ணினிர் – ஆரண்:12 40/2,3

TOP


மூப்பு (4)

நரை திரை மூப்பு இவை மாற்றி இந்திரனும் நந்தாமல் – பால:12 6/3
விரும்பிய மூப்பு எனும் வீடு கண்ட யான் – அயோ:1 15/1
அறம் தலை நிரம்ப மூப்பு அடைந்த பின்னரும் – அயோ:1 27/2
மூப்பு எனும் பருவமும் முனிய முற்றினான் – ஆரண்:12 22/4

TOP


மூப்பும் (1)

ஐய சாலவும் அலசினென் அரும் பெரு மூப்பும்
மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த – அயோ:1 61/1,2

TOP


மூர்க்கர் (1)

மூண்ட வான் மழை உரித்து உடுத்து உலாவரும் மூர்க்கர் – யுத்3:31 7/4

TOP


மூர்க்கராம் (1)

முருக்கி எ உயிரும் உண்டு உழலும் மூர்க்கராம்
அரக்கர்கள் ஆயினர் அ கணத்தினில் – பால-மிகை:7 16/2,3

TOP


மூர்க்கன் (1)

முற்ற ஓதி என் மூர்க்கன் முடி தலை – யுத்1:14 43/3

TOP


மூர்ச்சிக்கும் (1)

முறிக்கும் மூர்ச்சிக்கும் மோக்கும் முயங்குமால் – யுத்3:29 32/2

TOP


மூர்ச்சியா (1)

முற்றினான் உயிர் உலந்து மூர்ச்சியா – கிட்:15 7/4

TOP


மூர்த்தம் (2)

மூர்த்தம் என்னிடத்து இல் என கோடலை முதல் நாள் – யுத்1-மிகை:2 27/2
பிசைந்து சிற்றுதரத்து உண்ணப்பெற்ற நாள் பிடித்த மூர்த்தம்
இசைந்தது போலும் என்று ஆங்கு அயன் சிவன் இருவர் தத்தம் – யுத்3-மிகை:31 11/2,3

TOP


மூர்த்தி (21)

மொய் மாண் கழலோன் தரு நல் அற மூர்த்தி அன்னான் – பால:4 1/4
ஆர் என்பான் அமல மூர்த்தி கருதியது அறிதல் தேற்றாம் – பால:8 7/3
திருவும் ஆரமும் அணிந்தனன் சீதர மூர்த்தி – பால-மிகை:9 24/4
அறத்தின் மூர்த்தி வந்து அவதரித்தான் என்பது அல்லால் – அயோ:1 36/2
மூலம் ஆய் முடிவு இலாத மூர்த்தி இ முன்பன் என்பார் – அயோ:3 95/4
அண்ணல் பெரியோன் தனது ஆதியின் மூர்த்தி ஒத்தான் – அயோ:4 112/4
அண்ணல் வெம் கதிரவன் அளவு_இல் மூர்த்தி ஆய் – அயோ:12 31/2
தனி நின்ற தத்துவத்தின் தகை மூர்த்தி நீ ஆகின் – ஆரண்:1 51/3
தாய் ஆவார் யாவரே தருமத்தின் தனி மூர்த்தி – ஆரண்:1 52/4
அட்ட மூர்த்தி தாள் பணியும் ஆற்றலான் – கிட்:3 40/4
வேதமும் அறனும் சொல்லும் மெய் அற_மூர்த்தி வில்லோன் – சுந்:12 73/4
சூழுற உலைந்து போனேன் காத்தருள் சுருதி மூர்த்தி – யுத்1:7 5/4
தரிப்புற சுழற்றி தாக்க வருதலும் தரும மூர்த்தி
பருப்பதம் கடந்த தோளான் பதம் இரண்டு ஒரு கை பற்றா – யுத்1-மிகை:3 26/3,4
மூலம் வந்து உலகை உண்ணும் உருத்திர மூர்த்தி என்ன – யுத்2:19 54/2
தாதை சொல் தலைமேல் கொண்ட தாபதன் தரும மூர்த்தி
ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத்து இராமனை எண்ணி ஏங்கும் – யுத்2:19 275/1,2
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ – யுத்3:28 47/1
உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் – யுத்3:31 230/4
முன்னை ஆதி ஆம் மூர்த்தி நீ மூ-வகை உலகின் – யுத்4:40 99/3
மு திறத்தவருளே ஒருவன் மூர்த்தி வேறு – யுத்4:41 95/3
மூர்த்தி என்று உணரான் நெஞ்சம் மூச்சு அற தளர்ந்து வீழ்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 104/4
நன் மதி கிழவர்-தம்மை நோக்கிய ஞான மூர்த்தி
சொல் மதித்து ஒருவராலும் சொலப்படா அயோத்தி தோன்றிற்று – யுத்4-மிகை:41 271/2,3

TOP


மூர்த்தி-தானும் (1)

முழுதும் இ உலகம் மூன்றும் நல் அற மூர்த்தி-தானும்
வழு இலா மறையும் உன்னால் வாழ்ந்தன ஆகும் மைந்த – யுத்3:24 23/2,3

TOP


மூர்த்தி-பால் (2)

அற நிலை வழாமையும் ஆதி மூர்த்தி-பால்
நிறைவரு நேயமும் நின்ற வாய்மையும் – யுத்1:4 43/1,2
ஆயவன் தருமமும் ஆதி மூர்த்தி-பால்
மேயது ஓர் சிந்தையும் மெய்யும் வேதியர் – யுத்1:4 52/1,2

TOP


மூர்த்தி-என்னின் (1)

இறையவன் இராமன் என்னும் நல் அற மூர்த்தி-என்னின்
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி – யுத்3:28 51/2,3

TOP


மூர்த்திக்கு (1)

கார் ஆரும் மேனி கருணாகர மூர்த்திக்கு
ஆராதனை என் அறியாமை ஒன்றுமே – பால-மிகை:0 7/3,4

TOP


மூர்த்திகள்-தாமும் (1)

மூர்த்திகள்-தாமும் தம்தம் யோகத்தின் முயற்சி விட்டார் – சுந்:11 4/4

TOP


மூர்த்தியாய் (1)

மூன்றரை கோடியின் உகத்து ஓர் மூர்த்தியாய்
தான் திகழ் தசமுகத்து அவுணன் சாலவும் – யுத்1-மிகை:1 1/1,2

TOP


மூர்த்தியார் (1)

மூவர்க்கும் தலைவர் ஆன மூர்த்தியார் அறத்தை முற்றும் – யுத்2:16 145/3

TOP


மூர்த்தியான் (2)

முட்டும் என்று உருவொடு வளைந்த மூர்த்தியான் – சுந்:4 99/4
ஊனகத்து உயிரகத்து உலவும் மூர்த்தியான் – யுத்1-மிகை:3 13/4

TOP


மூர்த்தியான்-தனை (1)

முற்றுற பொலிதரு மூர்த்தியான்-தனை – பால:5 69/4

TOP


மூர்த்தியே (1)

மூர்த்தியே முதல்வா முகில் மேனியாய் – பால-மிகை:5 7/4

TOP


மூர்த்தியை (3)

தாழ்சி_இல் பொருள் தரும் தரும மூர்த்தியை
காட்சியே இனி கடன் என்று கல்வி சால் – யுத்1:4 18/2,3
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – யுத்2:15 210/3
முனம் அதை ஏத்தி பின் இ மூர்த்தியை ஏத்தும் என்ன – யுத்4-மிகை:41 105/3

TOP


மூரல் (11)

முருக்கு இதழ் முத்த மூரல் முறுவலார் முகங்கள் என்னும் – பால:14 56/1
அளக்கர் வெண் முத்த மூரல் முறுவலார் அணியின் சோதி – அயோ:3 79/3
மூரல் முறுவலன் இளைய மொய்ம்பினோன் முகம் நோக்கி – ஆரண்:6 112/1
மூரல் மென் குறு முறுவல் ஒத்து அரும்பின முல்லை – கிட்:10 35/4
பூக்க மூரல் புரவலர் புங்கவன் – கிட்:11 34/2
முருந்து நிகர் மூரல் நகையாளையும் முனிந்தான் – கிட்:14 59/4
மூரல் வெண் முறுவல் பூவா பவளமோ மொழியல்-பாற்றே – சுந்:4 52/4
மூரல் முறுவல் குறி காட்டி முத்தே உயிரை முடிப்பாயோ – யுத்1:1 7/4
முத்து வாள் முறுவல் மூரல் முகத்தியர் முழு கண் வேலால் – யுத்3:25 20/1
செவ்விதின் துளக்கி மூரல் முறுவலும் தெரிவது ஆக்கி – யுத்3:27 171/2
முளரி அம் கண்ணன் மூரல் முறுவலன் மொழிவதானான் – யுத்4:37 205/4

TOP


மூரி (57)

மூக்கில் தாக்குறும் மூரி நந்தும் நேர் – பால:2 57/1
முழக்கும் இன் இசை வெருவிய மோட்டு இள மூரி
உழக்க வாளைகள் பாளையில் குதிப்பன ஓடை – பால:9 11/3,4
முற்ற ஏழ் உலகையும் வென்ற மூரி வில் – பால:14 5/3
மூரி மா மத யானையை முட்டினான் – பால:14 30/4
முறை எலாம் முடித்த மன்னர்_மன்னனும் மூரி தேர் மேல் – பால:17 2/1
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – பால:24 28/4
முழு கலின் வலிய நம் மூரி நெஞ்சினை – அயோ:4 188/1
மூரி வில் கை இளையவன் முன் செல – அயோ:4 228/2
குடையினன் நிமிர் கோலன் குண்டிகையினன் மூரி
சடையினன் உரி மானின் சருமன் நல் மர நாரின் – அயோ:9 21/1,2
முடுகுக என்ற சொல் மூரி மா நகர் – அயோ:12 24/3
மொய் பெரும் சேனையும் மூரி ஞாலமும் – அயோ:12 56/1
மூரி திரை உதிர குளம் முழுகி கழுது எழுமே – ஆரண்:7 93/4
முழங்கின பெரும் பணை மூரி மால் கரி – ஆரண்:7 110/1
முருங்கிய கனலின் மூரி விடத்தினை முருக்கும் சீற்றத்து – ஆரண்:10 111/3
முடியும் ஆகின் முடியும் இ மூரி நீர் – ஆரண்:14 23/3
மூவர் மற்று இவர் இருவர் மூரி வில் கரர் இவரை – கிட்:2 5/2
மூரி திசை யானை இரண்டு என முட்டினாரே – கிட்:7 45/4
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை – கிட்:7 79/3
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் – கிட்:8 19/4
மால் நிற நெடும் கடல் வாரி மூரி வான் – கிட்:10 6/3
முழங்கின முறை முறை மூரி மேகம் நீர் – கிட்:10 22/1
முழங்கும் ஓதையும் மூரி நீர் முழக்கொடு முழங்கும் – சுந்:2 13/2
முரிந்து உயர் பாற்கடல் முகந்து மூரி வான் – சுந்:2 53/2
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி
மழை தொடர் மஞ்ஞை என்ன விழாவொடு வருகின்றாரை – சுந்:2 114/3,4
முழுகினான் தவ மொய்ம்பொடு மூரி வில் – சுந்:3 27/3
மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல – சுந்:3 90/4
முரண் தரு மேரு வில் முரிய மூரி நாண் – சுந்:4 49/2
காலம் மேல்_எழுந்த மூரி கடல் என கடிது செல்வார் – சுந்:7 3/4
பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி – சுந்:8 22/2
மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி – சுந்:9 17/3
மூரி வெம் கடல் புக கடிதின் முந்தின – சுந்:9 42/3
முறிந்தது மூரி வில் அம் முறியே கொடு – சுந்:9 50/1
முறிந்தன வீரன் மேனி முட்டின மூரி யானை – சுந்:10 25/2
முற்றி வென்ற போர் மூரி வெம் சிலையினை முறித்தான் – சுந்:11 44/4
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் – சுந்:12 131/4
மூரி வெம் பழியொடும் முடிந்ததாம் என – சுந்:14 16/3
மூரி வானரம் வாங்கிய மொய்ம் மலை – யுத்1:8 34/2
முரபன் நகு தோளவன் மூரி மடங்கல் என்ன – யுத்1:11 31/1
மூரி வல் நெடும் தானையில் முற்றினான் – யுத்2:15 100/2
மூரி நீர் அண்டம் எல்லாம் வயிற்றிடை முன்னம் கொண்ட – யுத்2:15 222/2
மூரி வெம் சிலை இராவணன் அரா என முனிந்தான் – யுத்2:15 238/4
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் – யுத்2:16 26/1
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ – யுத்2:16 169/1,2
மு தலை அயிலின் உச்சி முதுகு உற மூரி வால்-போல் – யுத்2:16 189/3
முழுக்கினர் உழக்கினர் மூரி யாக்கையை – யுத்2:18 96/3
முழங்கின முரசம் வேழம் முழங்கின மூரி திண் தேர் – யுத்2:18 184/1
முரிபட பட்ட வீரன் முரண் கணை மூரி மாரி – யுத்2:18 185/4
முயங்கினார் மேனி எல்லாம் மூடினான் அரக்கன் மூரி
தயங்கு பேர் ஆற்றலானும் தன் உடல் தைத்த வாளிக்கு – யுத்2:19 203/2,3
மு சிரத்து அயிலினான் மூரி தேரினான் – யுத்3:20 32/2
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி
நுகம் பயில் தேரினோடும் நுறுக்கினன் நூழில் தீர்த்தான் – யுத்3:22 126/2,3
முளை கொழும் கதிரின் கற்றை முறுவல் வெண் நிலவும் மூரி
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் – யுத்3:25 5/1,2
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் – யுத்3:25 13/4
மொய் கிடந்த சிலையொடு மூரி மா – யுத்3:29 27/3
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – யுத்3:31 99/2
முழுகி மீது எழுந்தது என்ன சென்றது மூரி திண் தேர் – யுத்4:37 2/4
முடியும் என்பது ஒர் மூரி முழக்கினால் – யுத்4:37 34/4
விழு மலர் கண்ணீர் மூரி வெள்ளத்தால் முருகின் செவ்வி – யுத்4:41 117/2

TOP


மூரிநீர் (1)

முழங்கு நான்மறை மூரிநீர் முழக்கு என உலகை – பால-மிகை:9 9/3

TOP


மூரிய (2)

மூளை முதுகை கதுவ மூரிய வரால் மீன் – பால:22 41/2
முன்பனில் வந்து மொழிந்தனன் மூரிய தேர் வல்லான் – அயோ:13 24/4

TOP


மூரியால் (1)

பொய்த்தது ஓர் மூரியால் நிமிர்ந்து போக்குவாள் – பால:19 35/3

TOP


மூரியும் (1)

நாரும் மூரியும் அறா நம்முடை சிலைகள் போல் நலிவ ஆமோ – யுத்1:2 89/2

TOP


மூல (23)

மூல தாமரை முழு மலர் முளைத்து என முளைத்தான் – பால:9 4/4
மூல நான்மறை கிழவனும் வந்து இவை மொழிவான் – பால-மிகை:9 43/4
விடாது பல் பருவம் நிற்ப மூல மா முகடு விண்டு – பால-மிகை:11 47/3
மூல நாசம்பெற முடிக்கும் மொய்ம்பினாள் – ஆரண்:6 1/2
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம் – ஆரண்:13 14/1
மூல காரணத்தவனொடும் உலகெலாம் முற்றும் – ஆரண்:13 75/2
மூல மா மலர் முன்னவன் முற்றுறும் – ஆரண்:14 27/3
மும்மை சால் உலகுக்கு எல்லாம் மூல மந்திரத்தை முற்றும் – கிட்:7 77/1
மூல மா மறை இது என மூ_உலகு உள்ளோர் – யுத்1-மிகை:3 5/3
மூல வெம் கொடுமையின் தவத்தின் முற்றினான் – யுத்3:20 35/2
மூல வேள்விக்கு வேண்டுவ கலப்பைகள் முறையால் – யுத்3:22 159/3
மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும் – யுத்3:22 212/3
திருவோடும் இருந்த மூல தேவையும் வணக்கம் செய்தான் – யுத்3:24 50/4
மொய்த்த குன்றை அம் மூல ஊழிவாய் – யுத்3:24 115/3
மூல தானை என்று உண்டு அது மும்மை நூறு அமைந்த – யுத்3:30 45/1
வினையம் மற்று இலை மூல மா தானையை விரைவோடு – யுத்3:31 2/3
வாழி மற்று அவன் மூல மா தானை முன் வருவ – யுத்3:31 32/3
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் – யுத்3:31 142/1
செய் தவத்து இராவணன் மூல சேனையே – யுத்3:31 182/4
ஆன அண்டங்கள் எவற்றினும் அமர்ந்திடும் மூல
தானை-தன்னையும் எழுக என சாற்றினர் தறுகண் – யுத்3-மிகை:31 1/2,3
மூல தானை முடிய முருக்கினான் – யுத்3-மிகை:31 44/4
படைத்த மூல மா தானையும் முதலிய பட்ட – யுத்4:37 113/2
மூல மந்திரம் தன்னொடு மூட்டலால் – யுத்4:37 194/4

TOP


மூலத்தானை (2)

அ நெடு மூலத்தானை அதனொடும் அமைச்சரோடும் – யுத்1:13 21/3
முடிந்தது மூலத்தானை மூ_உலகு இருண்ட தீமை – யுத்3-மிகை:31 62/1

TOP


மூலத்திடை (1)

மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் – யுத்2:18 169/4

TOP


மூலத்தினில் (1)

கன்ன மூலத்தினில் கழற வந்து என – அயோ-மிகை:1 1/3

TOP


மூலத்து (7)

யாரினும் உயர்ந்த மூலத்து ஒருவர் ஆம் இருவர் தம்மை – பால:24 28/3
அடுத்த பெரும் தனி மூலத்து அரும் பரமே பரமே என்று – ஆரண்:1 48/3
ஒன்று ஆகி மூலத்து உருவம் பல ஆகி உணர்வும் உயிரும் பிறிது ஆகி ஊழி – ஆரண்:2 30/1
மதங்கியரை ஒத்த மயில் வைகு மர மூலத்து
ஒதுங்கின உழை குலம் மழை குலம் முழக்க – கிட்:10 78/3,4
எள்ளல் ஆகாத மூலத்து யாதுக்கும் முதலாய் உள்ள – யுத்1:7 8/2
இன் உயிர் ஒன்றே மூலத்து இருவரும் ஒருவரேயால் – யுத்3:24 22/2
கன்னம் மூலத்து அற்றன வெண் சாமரை காணீர் – யுத்4:33 13/2

TOP


மூலத்துக்கு (1)

அண்ட மூலத்துக்கு அப்பால் ஆழியும் கொதித்தது ஏழு – யுத்1:6 58/1

TOP


மூலத்தே (1)

மூன்று உலகத்தினோர்க்கும் மூலத்தே முடிந்த அன்றே – கிட்:7 152/2

TOP


மூலத்தை (1)

மு பரம் பொருளிற்குள் முதலை மூலத்தை
இ பரம் துடைத்தவர் எய்தும் இன்பத்தை – பால:23 68/1,2

TOP


மூலம் (21)

ஓதும் மூலம் அவை என ஓர்தியே – அயோ:2 20/4
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய – அயோ:3 66/1
மூலம் ஆய் முடிவு இலாத மூர்த்தி இ முன்பன் என்பார் – அயோ:3 95/4
மூலம் இன்றியும் முகிழ்த்தன நிலன் உற முழுதும் – அயோ:9 44/2
மூலம் இல் கனவின் திரு முற்றுற – அயோ:14 18/2
மூலம் வந்து உதவிய மூவர்க்கு ஆயினும் – அயோ:14 71/3
அன்று மூலம் ஆதியாய் – ஆரண்:1 66/1
மூலம் அற்றன அற்றன முரண் தண்டு பிண்டி – ஆரண்:7 76/2
மூலம் ஒடிப்புண்டது கண்டு முனிந்த நெஞ்சன் – ஆரண்:13 31/2
முன் இவற்கு இது என்று எண்ணல் ஆவது ஓர் மூலம் இல்லான் – ஆரண்:16 2/4
மூலம் ஓர்கிலர் மறுகி ஓடினார் முழை அதனின் – கிட்:2 2/4
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல் – கிட்:7 1/3
சாகா மூலம் தின்று உழல்வார்-மேல் சலம் என் ஆம் – சுந்:2 80/2
மூலம் பார்க்குறின் உலகை முற்றுவிக்கும் முறை தெரினும் – சுந்:2 220/3
தொல்லை வாலை மூலம் அற சுட்டு நகரை சூழ்போக்கி – சுந்:12 112/3
மூலம் என்று உணர்தலால் பிரிவு முற்றினான் – யுத்1:4 91/4
மூலம் முட்டலின் மொய் புனல் கைம்மிக – யுத்1:8 38/2
மூலம் மூன்று இலை என வகுத்து முற்றிய – யுத்2:16 311/2
மூலம் வந்து உலகை உண்ணும் உருத்திர மூர்த்தி என்ன – யுத்2:19 54/2
மூலம் கொண்டு உணரா நின்னை முடித்து அன்றி முடியேன் என்றான் – யுத்3:28 49/4
மூலம் கொண்டார் கண்டகர் ஆவி முடிவிப்பான் – யுத்4:37 125/2

TOP


மூலமாய் (1)

மூலமாய் உதித்தன முறையின் முற்றுதல் – யுத்1-மிகை:4 6/2

TOP


மூலமும் (4)

சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து – அயோ:9 38/3
மூலமும் முற்றிட முடிவில் தீக்கும் அ – கிட்:7 21/2
மூலமும் நடுவும் ஈறும் இல்லது ஓர் மும்மைத்து ஆய – சுந்:12 75/1
கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ – யுத்4:41 48/3

TOP


மூலமே (6)

மூலமே இல்லா முதல்வனே நீ முயலும் – ஆரண்:15 41/1
மூலமே வீரமே மூடினாயோடு போர் – கிட்:5 6/1
மூலமே தந்த நுந்தை ஆம் என முறையின் நிற்றி – கிட்:9 26/4
மூலமே நோக்கினும் முனிந்து போந்தவன் – யுத்1:4 81/2
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் – யுத்2:16 179/1
மூலமே உணரின் உன் தன் மொழிக்கு எதிர் மொழியும் உண்டோ – யுத்4-மிகை:41 256/4

TOP


மூலமோ (1)

மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ
தோன்றி அரு வினையேன் சாப துயர் துடைத்தாய் – ஆரண்:15 40/3,4

TOP


மூவகை (1)

மூவகை உலகுளோரும் முறை_முறை தொழுது மொய்ப்ப – யுத்4-மிகை:41 245/2

TOP


மூவர் (16)

மூவர் ஆனவர்-தம்முளும் முந்திய – பால:0 10/2
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய – அயோ:3 66/1
எண் நாட்டவர் யாவரும் நிற்க ஓர் மூவர் ஆகி – அயோ:4 118/2
முனைவன் முது தேவரில் மூவர் அலார் – ஆரண்:2 5/3
மூவர் மற்று இவர் இருவர் மூரி வில் கரர் இவரை – கிட்:2 5/2
மூவர் நீ முதல்வன் நீ முற்றும் நீ மற்றும் நீ – கிட்:7 127/3
மூண்ட சினத்தவர் மூவர் முனிந்தார் – சுந்:9 56/1
முனைவரும் அமரரும் மூவர் தேவரும் – சுந்:12 70/2
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் – யுத்1:5 51/2
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் – யுத்1:5 54/4
நினைத்து வாழ்த்திட மூவர் போல் ஒரு தனி நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 6/4
ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் – யுத்3:20 11/3
இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான் – யுத்3:26 5/3
மூவர் தலைகள் பொதிர் எறிவர் அற முதல்வ – யுத்3:31 165/3
முழுதும் வானவரை வென்றேன் மூவர் என் முன் நில்லார்கள் – யுத்3-மிகை:28 7/3
தலைவர் ஒரு மூவர் தனி மானம் இதுதானோ – யுத்4:36 17/4

TOP


மூவர்-தம்முளும் (1)

மூவர்-தம்முளும் ஒருவன் அங்கு உழையனா முயலும் – சுந்:2 10/3

TOP


மூவர்க்கு (3)

மூலம் வந்து உதவிய மூவர்க்கு ஆயினும் – அயோ:14 71/3
முன் உடைத்தாய தீய முழு பகை மூவர்க்கு அன்றி – யுத்3:21 17/2
ஆதியர் மூவர்க்கு அ நாள் அரு மறை அறைந்த அந்த – யுத்4-மிகை:41 78/1

TOP


மூவர்க்கும் (10)

மருள் இல் வாணியும் வல்லவர் மூவர்க்கும்
தெருளும் நல் அறமும் மன செம்மையும் – அயோ:2 19/2,3
முறைமையால் என் பயந்தெடுத்த மூவர்க்கும்
குறைவு_இலா என் நெடு வணக்கம் கூறி பின் – அயோ:5 37/1,2
சலியாத மூவர்க்கும் தானவர்க்கும் வானவர்க்கும் – ஆரண்:6 94/3
சிறக்கும் மாமியர் மூவர்க்கும் சீதை ஆண்டு – சுந்:5 33/1
முறுவல் பூக்கும் அன்றே நின்ற மூவர்க்கும் முகங்கள் – சுந்:9 3/4
மூவர்க்கும் முடிப்ப அரிய காரியத்தை முற்றுவிப்பான் மூண்டு நின்றாய் – யுத்1:4 100/2
மூவர்க்கும் தலைவர் ஆன மூர்த்தியார் அறத்தை முற்றும் – யுத்2:16 145/3
நம்பியை முதல்வர் ஆன மூவர்க்கும் நால்வர் ஆன – யுத்3:27 72/3
முன்னர் சென்றனன் மூவர்க்கும் பின் உளான் – யுத்4:41 59/4
மூவர்க்கும் இளைய வள்ளல் முடி மிசை முகிழ்த்த கையன் – யுத்4-மிகை:41 283/1

TOP


மூவர்க்கேயும் (1)

பெற்றியர் மூவர்க்கேயும் பேர் ஆற்றல் அரிது-மன்னோ – கிட்-மிகை:2 3/4

TOP


மூவரான் (1)

மோனமாகி இருந்தனன் மூவரான் – யுத்4-மிகை:41 96/4

TOP


மூவரில் (2)

முன்னமும் மகவாய் வந்த மூவரில் ஒருவன் போனான் – ஆரண்:11 68/1
மூவரில் பெற்றம் உடையவன் தன்னையும் முழுதும் – யுத்1:2 105/2

TOP


மூவரின் (3)

மூவரின் நால்வர் ஆம் முனி வந்து எய்தினான் – அயோ:1 4/4
ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் – சுந்:2 128/4
மூவரின் ஒருவன் என்று புகல்கினும் முடிவு இலாத – சுந்:6 59/3

TOP


மூவருக்கும் (1)

நல் நுதலார் மூவருக்கும் நாலு கூறிட்டு அளித்தான் – பால:12 21/4

TOP


மூவரும் (20)

தெரிவையர் மூவரும் சிறிது நாள் செலீஇ – பால:5 98/1
அங்கு நின்று எழுந்து அயன் முதல் மூவரும் அனையார் – பால:9 5/1
மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே – பால:23 60/4
மெய் நிறை மூவரை மூவரும் வேட்டார் – பால:23 100/4
திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் – அயோ:1 36/4
ஆய மூவரும் ஆகி உயிர் தொகைக்கு – அயோ-மிகை:4 13/3
தன் அன தம்பியும் தாயர் மூவரும்
சொன்ன தேர் வலவனும் தூய தோழனும் – அயோ-மிகை:13 3/1,2
ஐய நின்னுடைய அன்னை மூவரும்
வைய மன்னரும் மற்றும் மாக்களும் – அயோ-மிகை:14 5/1,2
அல்லாதவர் மூவரும் அந்தகனும் – ஆரண்:13 12/2
மூவரும் தேவர்-தாமும் முரண் உக முற்றும் கொற்றம் – சுந்:3 142/1
மூவரும் அல்லன் மற்றை முனிவரும் அல்லன் எல்லை – சுந்:12 72/3
மூவரும் ஒதுங்கினர் உனக்கு மொய்ம்பினோய் – யுத்1:2 23/4
மூவரும் அவை முடிக்கிலர் பிடிக்கிலர் முறைமை – யுத்1:3 9/2
மூவரும் பக்கம் நோக்கியே மொழிதர முனிவான் – யுத்1:5 39/2
வகுத்து அரிய முத்தொழில் செய் மூவரும் மடிந்தே – யுத்1-மிகை:2 17/3
முன் உனக்கு இறைவர் ஆன மூவரும் தோற்றார் தேவர் – யுத்2:16 40/1
நண்ணா ஒரு மூவரும் நண்ணிடினும் – யுத்2:18 76/3
பித்தன் மூவரும் ஏத்த பெறுக எனா – யுத்4-மிகை:41 109/4
அன்னையர் மூவரும் அமரர் போற்றிட – யுத்4-மிகை:41 220/1
தனை இனிது அளித்த தாயர் மூவரும் தம்பிமாரும் – யுத்4-மிகை:41 277/2

TOP


மூவரே (1)

மூவரே அல்லர் ஆகின் முனிவரே முழுதும் தோற்ற – யுத்1:3 119/2

TOP


மூவரை (5)

மெய் நிறை மூவரை மூவரும் வேட்டார் – பால:23 100/4
சிவன் முதல் மூவரை தேவர் சித்தரை – ஆரண்-மிகை:3 3/2
மூவரை வென்று மூன்று உலகும் முற்றுற – யுத்1:2 70/1
மூவரை கண்டால் என்ன இருவரை முறையின் நோக்கி – யுத்3:23 28/2
விரத மா தவனை தாயர் மூவரை மிதிலை பொன்னை – யுத்4-மிகை:42 69/2

TOP


மூவரையும் (2)

ஓர் ஒருவரே இறைவர் மூவரையும் ஒப்பார் – ஆரண்:10 55/4
மூவரையும் மேலை நாள் மூவா மருந்து உண்ட – யுத்2:17 90/3

TOP


மூவரொடு (1)

மூவரொடு மா மந்திரம் ஒரு முகம் முயல – சுந்-மிகை:12 5/2

TOP


மூவரோடு (2)

ஈன்றவர் மூவரோடு இருமை நோக்குறும் – அயோ:14 87/2
மூவரோடு முனிவர் மற்று யாவரும் – யுத்4:39 8/3

TOP


மூவரோடுதான் (1)

மூவரோடுதான் முன் நின்று முட்டிய சேனையில் – ஆரண்:8 3/2

TOP


மூவரோடும் (2)

மூவரோடும் ஒப்பான் செயல் ஆம் என மொழியும் – கிட்:7 69/4
மூவரோடும் உலகு ஒரு மூன்றொடும் – யுத்3:29 33/3

TOP


மூவலூர் (1)

தேவன் திருவழுந்தூர் நல் நாட்டு மூவலூர்
சீர் ஆர் குணாதித்தன் சேய் அமைய பாடினான் – பால-மிகை:0 22/2,3

TOP


மூவா (5)

மூசு அரவு சூடு முதலோன் உரையின் மூவா
மாசு இல் தவ ஏகு என வடாது திசை மேல்_நாள் – ஆரண்:3 40/1,2
மூவா முதல் நாயகன் மீள முயன்ற அ நாள் – சுந்-மிகை:1 8/3
மூவரையும் மேலை நாள் மூவா மருந்து உண்ட – யுத்2:17 90/3
மூவா முதல் நான்முகனார் மொழியால் – யுத்2:18 55/4
மூவா முதல் ஈசனும் மூ_உலகின் – யுத்3:27 28/2

TOP


மூவாதமை (1)

மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை – ஆரண்:2 28/2

TOP


மூவாது (1)

மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா – யுத்2:19 251/2

TOP


மூவாயிர (2)

இன்னும் மைந்தர்கள் இயம்பின் மூவாயிர கோடி – யுத்1-மிகை:5 8/1
மூவாயிர கோடியரோடு முரண் – யுத்2:18 15/2

TOP


மூவுலகத்தவர் (1)

ஓங்கும் மூவுலகத்தவர் ஏறினும் உரவோய் – யுத்4-மிகை:41 4/2

TOP


மூவுலகு (1)

முன்னி மாருதி மொழிந்தனன் மூவுலகு உடையோய் – யுத்4-மிகை:41 103/2

TOP


மூவேம் (1)

களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை – ஆரண்:6 132/2

TOP


மூழ்க (11)

கோள் இபம் கயம் மூழ்க குளிர் கய – பால:16 32/1
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க
தேறான் ஆகி செய்கை மறந்தான் செயல் முற்றி – அயோ:3 49/2,3
மூடும் உம்பரும் இம்பரும் பூழியில் மூழ்க
தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கிட்:12 15/3,4
பொறிந்து இமையோர் கோன் வச்சிர பாணம் புக மூழ்க
எறிந்துழி மற்று ஓர் புன் மயிரேனும் இழவாதீர் – கிட்:17 13/3,4
பகு வாய மடங்கல் வைகும் படர் வரை முழுதும் மூழ்க
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் – கிட்:17 28/1,2
முற்றினார் உலந்தார் ஐயன் மொய்ம்பினோடு உடலை மூழ்க
சுற்றிய கயிற்றினோடும் தோன்றுவான் அரவின் சுற்றம் – சுந்:12 129/2,3
முதிரும் வய போர் மாருதி-தன் புயத்தில் மூழ்க விடுவித்தான் – சுந்-மிகை:8 1/2
மொழிகின்ற வீரர் வார்த்தை முகம்-தொறும் செவியின் மூழ்க
எழுகின்ற சேனை நோக்கி இயைந்து இருந்தானை கண்டான் – யுத்1:14 15/3,4
முந்தி வந்து இறைஞ்சினானை முகந்து உயிர் மூழ்க புல்லி – யுத்2:16 125/1
மூடி மேனியை முற்றுற சுற்றின மூழ்க
ஊடு செய்வது ஒன்று உணர்ந்திலன் உணர்வு புக்கு ஒடுங்க – யுத்3:22 168/2,3
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க – யுத்3:27 161/4

TOP


மூழ்கலின் (1)

தெரி கணை மூழ்கலின் திறந்த மார்பினர் – ஆரண்:7 122/1

TOP


மூழ்கலும் (1)

நீத்த நீரில் நெடியவன் மூழ்கலும்
தீத்த காம தெறு கதிர் தீயினால் – கிட்:1 36/1,2

TOP


மூழ்கான் (1)

மோதுற்று ஆர் திரை வேலையில் மூழ்கான்
மீதுற்ற ஆர் சிலை மீது கிடந்தான் – யுத்1:3 103/1,2

TOP


மூழ்கி (10)

படை நெடும் கண் வாள் உறை புக படர் புனல் மூழ்கி
கடைய முன் கடல் செழும் திரு எழும்படி காட்டி – பால:9 12/1,2
தன் நேர் இல்லாள் அங்கு ஒரு கொய்யல் தழை மூழ்கி
இன்னே என்னை காணுதி நீ என்று இகலி தன் – பால:17 31/2,3
முறையில் நின்றிலர் முந்துறு களியிடை மூழ்கி
நிறையும் நெஞ்சிடை உவகை போய் மயிர் வழி நிமிர – அயோ:1 74/2,3
அளித்தவர் அஞ்சும் நெஞ்சின் அடைத்தவர் அறிவில் மூழ்கி
குளித்தவர் இன்ப துன்பம் குறைத்தவர் அன்றி வேரி – கிட்:11 92/1,2
முழை-தலை இருள் கடலின் மூழ்கி முடிவேமை – கிட்:14 65/1
முந்நீரில் மூழ்கி தவம் முற்றி முளைத்தவா போல் – சுந்-மிகை:1 7/4
தொல் ஆர்கலியுள் புக மூழ்கி வயங்கு தோற்றத்து – சுந்-மிகை:1 11/3
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் – யுத்2:16 179/1
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி
உதிர வெள்ளத்துள் எழுந்தவன் ஆம் என உதித்தான் – யுத்3:20 55/3,4
முன்னை தாய் தந்தை எனும் பெரு மாயையில் மூழ்கி
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து – யுத்4:40 90/2,3

TOP


மூழ்கிட (1)

முள் எயிறு தின்று பசி மூழ்கிட இருந்த – கிட்:10 81/4

TOP


மூழ்கியது (1)

மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் – யுத்2:16 355/4

TOP


மூழ்கிலேன் (1)

நினைத்து இருந்து நெடும் துயர் மூழ்கிலேன்
மனத்து மாசு என் உயிரொடும் வாங்குவேன் – யுத்4:41 58/3,4

TOP


மூழ்கிவாம் (1)

பாடவம் விளம்பினம் பழியில் மூழ்கிவாம் – கிட்:16 7/4

TOP


மூழ்கினர் (2)

தீயில் மூழ்கினர் ஒத்தனர் செங்கணான் – அயோ:4 225/3
பண்டு அவுணர் மூழ்கினர் படார்கள் என வானோர் – ஆரண்:3 37/1

TOP


மூழ்கினாம் (1)

முற்றுவது என் இனி பழியின் மூழ்கினாம் – யுத்1:2 14/4

TOP


மூழ்கினார் (4)

தாம் உறு பெரும் களி சலதி மூழ்கினார் – பால-மிகை:7 8/4
முன்னையர் அல்லர் வெம் துயரின் மூழ்கினார்
என்னையும் பிரிந்தனர் இடர் உறா-வகை – அயோ:4 150/2,3
முழையில் மஞ்ஞை போல் எரியில் மூழ்கினார் – அயோ:11 131/4
முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் – ஆரண்:7 102/4

TOP


மூழ்கினாள் (1)

வாரிடை தனம் மீது ஆட மூழ்கினாள் வதனம் மை தீர் – பால:18 17/3

TOP


மூழ்கினான் (3)

முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் – பால:10 61/4
காமனும் அரும் துயர் கடலில் மூழ்கினான்
ஆம் என நிகழ்ந்தது அ அளவு_இல் சேனையை – அயோ:12 42/3,4
கடம் செய்வான் என கடலில் மூழ்கினான் – அயோ:14 92/4

TOP


மூழ்கு (3)

பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய் – பால:13 55/2
தெள்ளு நீரிடை மூழ்கு செந்தாமரை – பால:18 29/2
என்று மாதராள் நினைத்து இ இடரின் மூழ்கு போதினில் – பால-மிகை:13 3/1

TOP


மூழ்குதும் (1)

முருங்கு எரியில் புக மூழ்குதும் என்பார் – பால:13 29/4

TOP


மூழ்கும் (1)

என்று கூறி நொந்து இடரின் மூழ்கும் அ – அயோ:11 130/1

TOP


மூழ்குவ (1)

முகிழ் இள முலையாரின் மூழ்குவ பல காணாய் – அயோ:9 11/4

TOP


மூழை (2)

மூழை என பொலி மொய் பில வாயாள் – ஆரண்:14 45/2
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் – யுத்2:16 213/2

TOP


மூழையின் (1)

மூழையின் பொலிந்தன முரலும் வெள் வளை – யுத்1:6 49/4

TOP


மூள் (4)

மூள் இரும் சின கரி முழங்கும் ஓதையும் – அயோ:14 25/2
மூள் இரும் பெரு மாய வெம் செரு முயல்வானை – ஆரண்:7 133/2
மூள் அமர் தொலைவு உற முரசு அவிந்த போல் – கிட்:10 105/1
மூள் கடை கடும் தீயின் முனிவு ஒழி – யுத்4:37 179/3

TOP


மூள்கின்றான் (1)

மூ-வகை உலகையும் விழுங்க மூள்கின்றான் – சுந்:7 59/4

TOP


மூள்வது (1)

மூள்வது ஏதம் அது முடியா-முனம் – ஆரண்:11 81/3

TOP


மூள்வன (1)

மூன்றின் நூற்றினோடு ஆயிரம் மூள்வன வெள்ளம் – யுத்3-மிகை:31 2/1

TOP


மூள்வித்தீர் (1)

மூள்வித்தீர் முனியாதானை முனிவித்தீர் முடிவின் என்றான் – கிட்:11 73/4

TOP


மூள (7)

களியா உள்ளத்து அண்ணல் மனத்தில் கதம் மூள
விளியா நின்றே நீதி நலத்தின் வினை ஓர்வான் – சுந்:2 81/1,2
கொண்ட பேர் ஊக்கம் மூள திசை-தொறும் குறித்து மேல்_நாள் – சுந்:2 209/1
முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள
வழுவல்_இல் அபயம் நின்-பால் வழங்கினன் அவன் பொன் பாதம் – யுத்1:4 121/2,3
முதிர்தரு கோபம் மூள மொழிந்து அமர் முடுக்கலுற்றான் – யுத்2-மிகை:15 23/4
திரண்ட வச்சிர கதை கரத்து எடுத்தனன் கும்பகன் சினம் மூள – யுத்2-மிகை:16 53/4
பொத்திய துன்பம் மூள சேனையும் தாமும் போவார் – யுத்3:26 16/4
மூள முற்றிய சின கொடும் தீயிடை முளைத்தோர் – யுத்3:30 23/2

TOP


மூளா (1)

மூளா வெம் சினம் முற்று ஆகா – சுந்:5 49/2

TOP


மூளும் (8)

மூளும் வெம் சினத்து அருந்தவன் முனிந்து எரி விழிப்ப – பால-மிகை:9 35/1
ஐயுறும் சுடர் மேனி யான் எழில் காண மூளும் அவாவினால் – அயோ:3 60/1
மூளும் உளது ஆய பழி என்-வயின் முடித்தோர் – ஆரண்:10 60/1
காவி ஆன கண்ணி மேனி காண மூளும் ஆசையால் – ஆரண்:10 92/3
மூளும் சாபத்தின் முந்திய தீவினை முடித்தான் – ஆரண்:15 38/2
மூளும் வெம் புகை விழுங்கலின் சுற்றுற முழு நீர் – சுந்:13 25/1
மூளும் வெம் சினத்து இந்திரசித்து என மொழிவான் – யுத்1:5 49/2
மு புறத்து உலகம் எல்லாம் மூடியது என்ன மூளும்
அப்பு மா மாரி சிந்தி அண்டமும் பிளக்க ஆர்த்தான் – யுத்2-மிகை:15 18/3,4

TOP


மூளுற (1)

மூளுற பொருத்தி மாட முன்றிலில் முறையினோடு – யுத்3:29 49/3

TOP


மூளுறுத்தி (1)

மூளுறுத்தி அடுக்கின மொய்ம்பினால் – கிட்:11 32/4

TOP


மூளை (2)

மூளை முதுகை கதுவ மூரிய வரால் மீன் – பால:22 41/2
சொரிய வன் கண்ணின் மூக்கின் செவிகளின் மூளை தூங்க – யுத்3:21 35/3

TOP


மூளைகள் (3)

முடித்தலத்தினில் எற்றிட மூளைகள்
வெடித்து இழிந்திட வீந்தனனாம்-அரோ – யுத்2:15 67/3,4
தயிர் உக்கன முழு மூளைகள் தலை உக்கன தரியா – யுத்2:15 174/2
இடந்தன மூளைகள் இனிதின் உண்டன – யுத்2:19 47/3

TOP


மூளையும் (3)

சேறும் வண்டலும் மூளையும் நிணமுமாய் திணிய – சுந்:7 39/1
மூளையும் உதிரமும் முழங்கு இரும் குழம்பு ஆய் – சுந்:8 31/1
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி – யுத்2:16 169/1

TOP


மூளையே (1)

மூக்கினூடும் சொரிந்தன மூளையே – யுத்2:15 21/4

TOP


மூன்றரை (3)

மூன்றரை கோடியின் உகத்து ஓர் மூர்த்தியாய் – யுத்1-மிகை:1 1/1
உற்ற மூன்றரை கோடியின் உகம் அவன் தவத்தின் – யுத்1-மிகை:5 10/2
மிகுத்த மூன்றரை கோடியில் மெய் அரை கோடி – யுத்4-மிகை:40 18/1

TOP


மூன்றாம் (1)

மூன்றாம் உலகத்தொடும் முற்று உயிராய மற்றும் – சுந்-மிகை:1 6/3

TOP


மூன்றில் (5)

கடிகை ஓர் இரண்டு மூன்றில் கடி மதில் அயோத்தி கண்டான் – அயோ:6 7/1
வில் ஒன்றில் கடிகை மூன்றில் ஏறினர் விண்ணில் என்றாள் – ஆரண்:10 64/4
கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை – சுந்:3 22/3
உள் புலம் எழு_நூறு என்பர் ஓசனை உலகம் மூன்றில்
தெட்புறு பொருள்கள் எல்லாம் இதன்-உழை செறிந்த என்றால் – சுந்-மிகை:1 21/1,2
அமைவரும் புவனம் மூன்றில் என்னுடை ஆட்சியே தான் – யுத்2:17 50/2

TOP


மூன்றிற்கு (1)

ஒருவனோ உலகம் மூன்றிற்கு ஓங்கு ஒரு தலைவன் ஊங்கில் – ஆரண்:6 46/1

TOP


மூன்றிற்கும் (3)

உலகம் மூன்றிற்கும் முதன்மை பெற்றோர் என உயர்ந்தார் – சுந்:9 5/1
தலங்கள் மூன்றிற்கும் பிறிது ஒரு மதி தழைத்து என்ன – சுந்:12 37/1
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும் – யுத்2:16 324/1

TOP


மூன்றின் (6)

ஒரு திறத்து உணர நோக்கி உருவினுக்கு உலகம் மூன்றின்
இரு திறத்தார்க்கும் செய்த வரம்பு இவர் இருவர் என்றாள் – ஆரண்:6 54/3,4
மயக்கு அறும் உலகம் மூன்றின் வாழ்பவர்க்கு அனைய வல்லோர் – ஆரண்:12 53/3
மண்டலங்கள் மூன்றின் மேல் என்றும் மலராத – ஆரண்:15 44/3
நலம் இது புவனம் மூன்றின் நாயகம் உன்னது அன்றோ – கிட்:7 83/2
மூன்றின் நூற்றினோடு ஆயிரம் மூள்வன வெள்ளம் – யுத்3-மிகை:31 2/1
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும் – யுத்4:32 52/1

TOP


மூன்றினர் (1)

வெரிந் உறு முகத்தினர் விழிகள் மூன்றினர்
புரிதரு கொடுமையர் புகையும் வாயினர் – சுந்-மிகை:3 14/3,4

TOP


மூன்றினார் (4)

சிரம் ஒரு மூன்றினார் திருக்கு மூன்றினார் – சுந்-மிகை:3 12/1
சிரம் ஒரு மூன்றினார் திருக்கு மூன்றினார்
கரம் ஒரு மூன்றினார் காலும் மூன்றினார் – சுந்-மிகை:3 12/1,2
கரம் ஒரு மூன்றினார் காலும் மூன்றினார் – சுந்-மிகை:3 12/2
கரம் ஒரு மூன்றினார் காலும் மூன்றினார்
உரம் உறு வன முலை வெரிநின் மூன்று உளார் – சுந்-மிகை:3 12/2,3

TOP


மூன்றினில் (1)

முதிர் சினத்து இலக்குவன் கடிகை மூன்றினில்
கொதி கொள் வெம் சர மழை கொழிப்ப கண்டு தாள் – யுத்2-மிகை:18 11/2,3

TOP


மூன்றினும் (6)

முன்னர் வந்து உதித்து உலகம் மூன்றினும்
நின்னை ஒப்பு இலா நீ பிறந்த பார் – அயோ:14 110/1,2
உரு பொறாது உலைவுறும் உலகம் மூன்றினும்
செரு பெறா தினவு உறு சிகர தோளினார் – ஆரண்:7 44/3,4
மண்ணினும் வானினும் மற்றை மூன்றினும்
எண்ணினும் பெரியது ஓர் இடர் வந்து எய்தினால் – ஆரண்:14 98/1,2
உன்னை வெல்ல உலகு ஒரு மூன்றினும்
நின் அலால் பிறர் இன்மை நிகழ்த்துவாய் – கிட்:11 7/3,4
புவனம் மூன்றினும் ஒரு புடையில் புக்கிலம் – கிட்:16 19/2
மண்ணினும் வானினும் மற்றை மூன்றினும்
எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் – யுத்1:3 71/3,4

TOP


மூன்றினுள் (2)

எற்கு உணர்த்த அரிது எண்ணிய மூன்றினுள்
முற்குணத்தவரே முதலோர் அவர் – பால:0 2/2,3
சொன்ன மூன்றினுள் நடுவணது அகழியை தொடர்ந்தான் – சுந்:2 143/4

TOP


மூன்றினோடும் (1)

முக்கணான் முதலினோரை உலகு ஒரு மூன்றினோடும்
புக்க போர் எல்லாம் வென்று நின்ற என் புதல்வன் போலாம் – யுத்3:29 52/1,2

TOP


மூன்று (70)

எண்ணுதற்கு ஆக்க அரிது இரண்டு மூன்று நாள் – பால:8 30/1
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் இடுக்கண் மூட்டுவாள் – அயோ:2 47/4
பொறுத்தாய் பொறையே இறைவன் புரம் மூன்று எரித்த போர் வில் – அயோ:4 57/2
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் முதல்வன் ஆய் முதல் – அயோ:12 14/1
மூன்று_பத்து ஆயிரத்து இரட்டி முற்றுமே – அயோ:13 5/4
முற்றத்தான் முதல் தேவி மூன்று உலகும் ஈன்றானை முன் ஈன்றாளை – அயோ:13 64/3
மூன்று நூல் கிடந்த தோள் முனியும் போயினான் – அயோ:14 135/4
மூன்று போல்வன முப்பது கோடி வந்து – ஆரண்:3 24/2
முந்திய மலர் கண் ஓர் மூன்று நான்கு தோள் – ஆரண்:6 5/3
மூன்று உலோகமும் மூடும் அரக்கர் ஆம் – ஆரண்:6 81/2
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் – ஆரண்:8 18/4
மூன்று உலகு உடையவன் தங்கை மூக்கு இலள் – ஆரண்:10 26/3
இந்திரன் சசியை பெற்றான் இரு_மூன்று வதனத்தோன் தன் – ஆரண்:10 75/1
மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ – ஆரண்:15 40/3
நிகர் அறு புவனம் மூன்று என நிகழ்த்திய – ஆரண்-மிகை:10 11/1
மூன்று பத்து ஒருபது முந்து யோசனை – ஆரண்-மிகை:13 6/1
மூன்று உரு என குணம் மும்மை ஆம் முதல் – கிட்:0 1/1
மூன்று என முற்றிய முடிவு_இல் பேர் உலகு – கிட்:7 25/1
மூன்று உலகத்தினோர்க்கும் மூலத்தே முடிந்த அன்றே – கிட்:7 152/2
வல்லி மூன்று உளவால் கோல வயிற்றில் மற்று அவையும் மார – கிட்:13 42/2
வில்லி மூன்று உலகின் வாழும் மாதரும் தோற்ற மெய்ம்மை – கிட்:13 42/3
முன்கையே ஒப்பது ஒன்றும் உண்டு மூன்று உலகத்துள்ளும் – கிட்:13 45/1
ஒன்றா மூன்று உலகத்துளோரையும் – கிட்:16 37/1
மூன்று உற்ற தலத்திடை முற்றிய துன்பம் வீப்பான் – சுந்:1 53/1
கரித்த மூன்று எயில் உடை கணிச்சி வானவன் – சுந்:2 42/1
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – சுந்:2 193/2
குடிமை மூன்று உலகும் செயும் கொற்றத்து என் – சுந்:3 110/1
முக்கணான் ஊர்தி அன்றேல் மூன்று உலகு அடியின் தாயோன் – சுந்:10 2/1
உரம் உறு வன முலை வெரிநின் மூன்று உளார் – சுந்-மிகை:3 12/3
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் அன்னை மொய்ம் மலர் – சுந்-மிகை:4 4/2
முற்றி மூன்று உலகுக்கும் முதல்வன் ஆயது – யுத்1:2 19/3
மூவரை வென்று மூன்று உலகும் முற்றுற – யுத்1:2 70/1
முனைவர் வானவர் முதலினர் மூன்று உலகத்தும் – யுத்1:3 48/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று – யுத்1:3 122/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று – யுத்1:3 122/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று – யுத்1:3 122/1,2
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று – யுத்1:3 122/2
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று – யுத்1:3 122/2
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று
தோன்றலும் இடையும் ஈறும் தொடங்கிய பொருள்கட்கு எல்லாம் – யுத்1:3 122/2,3
இப்படி மதில் ஒரு மூன்று வேறு இனி – யுத்1:5 26/1
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் – யுத்1:5 54/4
முடுக்கினன் தருக என மூன்று கோடியர் – யுத்1:8 8/1
முற்ற மூன்று பகலிடை முற்றவும் – யுத்1:8 65/2
மூன்று கண் இலன் ஆயினும் மூன்று எயில் எரித்தோன் – யுத்1:11 32/1
மூன்று கண் இலன் ஆயினும் மூன்று எயில் எரித்தோன் – யுத்1:11 32/1
திருமகட்கு இறை உலகினும் சேண்படு புரம் மூன்று
எரிபடுத்திய ஈசன் தன் பொருப்பினும் ஏகி – யுத்1-மிகை:3 3/1,2
மு தேவர்கள் முதலாயினர் முழு மூன்று உலகிடையே – யுத்2:15 169/1
இந்திரன் குலிச வேலும் ஈசன் கை இலை மூன்று என்னும் – யுத்2:16 23/1
முனிவரும் கருணை வைப்பர் மூன்று உலகத்தும் தோன்றி – யுத்2:16 147/1
மூலம் மூன்று இலை என வகுத்து முற்றிய – யுத்2:16 311/2
கூச மூன்று உலகும் காக்கும் கொற்றத்தேன் வீர கோட்டி – யுத்2:17 13/2
முன் சென்று அறியாதது மூன்று உலகத்தினுள்ளும் – யுத்2:19 20/4
ஏக சாதனனும் மூன்று புரங்கள் பண்டு எரித்துளோனும் – யுத்3:22 122/2
முற்றினன் இரண்டு மூன்று காவதம் ஒழிய பின்னும் – யுத்3:22 140/3
மூன்று ஆய் நின்ற பேர் உலகு ஒன்றாய் முடியாவேல் – யுத்3:22 211/3
மூன்று ஆம் உலகம் துயர் தீர்த்தி என்னும் ஆசை முயல்கின்றோம் – யுத்3:22 221/2
காவல் மூன்று உலகும் ஓதும் கடவுள் மா மரத்தை கண்டான் – யுத்3:24 48/4
மூன்று என ஒன்றிய உலகம் முன்னை நாள் – யுத்3:24 89/3
இருக்குமது என்னாம் இ மூன்று உலகையும் எரி மடாதே – யுத்3:26 65/4
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – யுத்3:27 155/4
மூன்று கண் அமைந்தன ஐம் முகத்தன – யுத்3:31 181/1
மூன்று லோகமும் முற்றும் போய் முடிவுறும் என்ன – யுத்3-மிகை:31 2/3
மூன்று வைப்பினும் அ புறத்து உலகினும் முனையின் – யுத்4:32 4/1
ஒன்றினால் நான்கு மூன்று கடிகையின் உலந்தது என்றார் – யுத்4:34 9/4
மூன்று நாட்டினும் உள்ளவர் யாவரும் முடிய – யுத்4:35 31/2
அரை கடை இட்டு அமைவுற்ற கோடி மூன்று ஆயு பேர் அறிஞர்க்கேயும் – யுத்4:38 27/1
இனையது ஆகலின் எம்மை மூன்று உலகையும் ஈன்று இ – யுத்4:40 98/1
பெருக்கிய ஏழு_மூன்று பிறவியும் பிணிகள் நீங்கி – யுத்4-மிகை:41 63/3
எரியும் மூன்று அனலே ஒப்பார் எழுந்து வெம் சேனையோடும் – யுத்4-மிகை:41 232/2
மூன்று என நின்ற தன்மை குணங்களின் உயிர்கட்கு எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 293/1

TOP


மூன்று_பத்து (1)

மூன்று_பத்து ஆயிரத்து இரட்டி முற்றுமே – அயோ:13 5/4

TOP


மூன்றுக்கு (1)

உய்வெனோ உலகம் மூன்றுக்கு ஒருவனே செரு வலோனே – யுத்3:29 48/4

TOP


மூன்றுக்கும் (1)

நக்கர கடல் நால் ஒரு மூன்றுக்கும் நாதர் – யுத்3:30 17/3

TOP


மூன்றுடையவன் (1)

ஆம் ஆம் என தலை மூன்றுடையவன் ஆர்த்து வந்து அடர்ந்தான் – யுத்2:18 175/1

TOP


மூன்றும் (66)

அடி ஒரு மூன்றும் நீ அளந்து கொள்க என – பால:8 23/3
ஒன்றுறாய் இரண்டாய் சுடராய் ஒரு மூன்றும் ஆகி – பால-மிகை:0 1/1
மூன்றும் காண மா தவம் யானே முயல்கின்றேன் – அயோ:11 84/4
உலகு ஒரு மூன்றும் தம் உடைமை ஆக்குறும் – ஆரண்:4 14/1
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும்
காவலோன் பின்னை காமவல்லி ஆம் கன்னி என்றாள் – ஆரண்:6 32/3,4
அமைதியின் உலகம் மூன்றும் ஆள்பவன் தங்கை ஆயின் – ஆரண்:6 35/2
நீட்டினான் உலகம் மூன்றும் நின்று எடுத்து அளந்த பாதம் – ஆரண்:11 71/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை – ஆரண்:12 20/3
அரும் திறல் உலகு ஒரு மூன்றும் ஆணையின் – ஆரண்-மிகை:3 1/1
கண்டிலன் உலகம் மூன்றும் காலினால் கடந்து கொண்ட – கிட்:2 32/1
தீயும் இ உலகம் மூன்றும் தேவரும் வீவர் ஒன்றோ – கிட்:11 70/3
புவனம் மூன்றும் நின் தாதையின் புக்கு உழல் – கிட்:13 5/2
வான் நின்ற உலகம் மூன்றும் வரம்பு இன்றி வளர்ந்தவேனும் – கிட்:13 63/1
நாலினோடு உலகம் மூன்றும் நடுக்கு உற அடுக்கு நாகர் – சுந்:1 32/1
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் – சுந்:2 214/3
உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஓம்பும் என் – சுந்:3 100/1
துறந்து அரும் பகைகள் மூன்றும் துடைத்தவர் பிறர் யார் சொல்லாய் – சுந்:3 128/4
ஒன்றாக உலகம் மூன்றும் ஆள்கின்ற ஒருவன் யானே – சுந்:3 141/3
சீறி இ உலகம் மூன்றும் தீந்து உக சின வாய் அம்பால் – சுந்:4 80/1
முன் கூடின கூறினன் காலம் ஓர் மூன்றும் வல்லான் – சுந்:4 94/4
தொடர்ந்து சென்று உலகம் மூன்றும் துருவினென் ஒழிவுறாமல் – சுந்:10 23/3
முக்கணன் கைலையோடும் உலகு ஒரு மூன்றும் வென்றாய் – சுந்:11 11/2
அந்தணன் உலகம் மூன்றும் ஆதியின் அறத்தின் ஆற்றல் – சுந்:12 107/1
தண்டல் இல் நெடும் திசை மூன்றும் தாயினர் – சுந்:14 15/1
கொடு நாவலொடு இரண்டு குல பகை குற்றம் மூன்றும்
சுடு ஞானம் வெளிப்பட உய்ந்த துயக்கு இலார் போல் – சுந்-மிகை:1 13/1,2
முற்றும் முதலாய் உலகம் மூன்றும் எதிர் தோன்றி – யுத்1:2 60/1
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் – யுத்1:2 114/3
மூ-வகை உலகும் ஆய் குணங்கள் மூன்றும் ஆய் – யுத்1:3 63/1
தீ என கனலும் செம் கண் சிரம்-தொறும் மூன்றும் தெய்வ – யுத்1:3 133/3
புரம் ஒரு மூன்றும் தீய பொடி செய்தோன் தன்னொடு அ நாள் – யுத்1-மிகை:14 3/3
ஒழியும் காலத்து உலகு ஒரு மூன்றும் ஒத்து – யுத்2:15 34/3
கடந்து போய் உலகம் மூன்றும் காக்கின்ற காவலாளன் – யுத்2:16 2/2
கிளை அமை புவனம் மூன்றும் வந்து உடன் கிடைத்தவேனும் – யுத்2:16 16/2
ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன் – யுத்2:16 36/2
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் – யுத்2:16 40/2
மறம் என நின்ற மூன்றும் மருங்கு அற மாற்றி மற்றும் – யுத்2:16 129/2
பொழுதினின் உலகம் மூன்றும் திரியும் என்று உள்ளம் பொங்கி – யுத்2:16 199/4
மூன்றும் வென்றமைக்கு இடு குறி என்ன மு சிகைத்தாய் – யுத்2:16 240/3
உம்மையின் நின்று நான் உலகம் மூன்றும் என் – யுத்2:18 4/1
உரம் கெடுத்து உலகம் மூன்றும் ஒருவன் ஓர் அம்பின் சுட்ட – யுத்2:19 239/3
உரை பெறு புவனம் மூன்றும் ஒழிந்திடும் காலத்து ஏழு – யுத்2-மிகை:18 28/1
வில்லினுக்கு ஒருவன் ஆகி உலகு ஒரு மூன்றும் வென்ற – யுத்2-மிகை:18 30/1
தொழுதனன் உலகம் மூன்றும் தலையின்-மேல் கொள்ளும் தூயான் – யுத்3:24 13/4
முழுதும் இ உலகம் மூன்றும் நல் அற மூர்த்தி-தானும் – யுத்3:24 23/2
உன்னி அமைத்தனர் மறைக்கும் எட்டாத பரஞ்சுடர் இ உலகம் மூன்றும்
தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை – யுத்3:24 28/2,3
தூய பேர் உலகம் மூன்றும் தூவிய மலரின் சூழ்ந்த – யுத்3:24 51/3
புறம் கிடந்து உழைப்பது என் இப்பொழுது இறை புவனம் மூன்றும்
கறங்கு என திரிந்து தேவர் குலங்களை கட்டும் என்னா – யுத்3:26 72/2,3
வழி பட உலகம் மூன்றும் அடிப்பட வந்ததேனும் – யுத்3:27 164/2
நால் ஒன்றும் மூன்றும் ஆன புவனங்கள் நடுங்கலோடும் – யுத்3:27 179/3
தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் – யுத்3:28 3/4
சலம் செயின் உலகம் மூன்றும் இலக்குவன் முடிப்பன் தானே – யுத்3:28 4/4
மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும்
கிழிந்தன என்ன ஆர்த்தான் கண்டிலர் ஓசை கேட்டார் – யுத்3:28 39/3,4
பொரி உண உலகம் மூன்றும் பொது அற புரந்தேன் போலாம் – யுத்3:29 36/2
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் – யுத்4:36 13/3
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் – யுத்4:36 14/2
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும் – யுத்4:37 27/3
எரியாநிற்கும் பல் தலை மூன்றும் எரி சிந்தி – யுத்4:37 127/1
வென்றியான் உலகம் மூன்றும் மெய்ம்மையால் மேவினாலும் – யுத்4:37 206/1
உலகம் மூன்றும் உதவற்கு ஒரு தனி – யுத்4:40 15/1
அடுக்கிய உலகம் மூன்றும் ஆதர தூதர் கூற – யுத்4:42 12/1
ஒள்ளிய நாளின் நல்ல ஓரையின் உலகம் மூன்றும்
துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த – யுத்4:42 17/2,3
தான் புவனம் ஒரு மூன்றும் தனி புரந்து வைகிய நீ தாய் சொல் தாங்கி – யுத்4-மிகை:38 1/2
ஏழும் மூன்றும் ஆம் பெரும் படை தலைவரை இராமன் – யுத்4-மிகை:41 24/2
கதிர் மதி விலங்கி ஏகும் கடி மதில் மூன்றும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 52/4
கரும் கடல் நிகர்ப்ப ஆன அகழி ஓர் மூன்றும் காணாய் – யுத்4-மிகை:41 55/1
விளங்கு தத்துவங்கள் மூன்றும் கடந்து உயர் வெளி பாழ் மேலாய் – யுத்4-மிகை:41 297/3

TOP


மூன்றுமாய் (1)

மூன்றுமாய் நான்குமாய் ஐந்துமாம் முதல் – யுத்4-மிகை:41 272/3

TOP


மூன்றையும் (11)

புவனம் மூன்றையும் வென்றது ஓர் பொருள் என புகறல் – சுந்:2 140/2
மு கால் உலகம் ஒரு மூன்றையும் வென்று முற்றி – சுந்:11 27/2
முருந்தன் மற்றை உலகு ஒரு மூன்றையும்
அரும் தவ பயனால் அரசு ஆள்கின்றான் – சுந்:12 36/2,3
தொடக்கும் என்னில் இ உலகு ஒரு மூன்றையும் தோளால் – யுத்1:5 74/1
புரங்கள் ஒரு மூன்றையும் முருக்கு புனிதன்-தன் – யுத்1-மிகை:2 16/1
மூன்றையும் கடந்து ஒரு வெற்றி முற்றினான் – யுத்2:15 106/4
வென்றாய் உலகு ஒரு மூன்றையும் மெலியா நெடு வலியால் – யுத்2:15 161/1
மூன்றையும் சுடும் ஒருவனால் முடிகலது என்றான் – யுத்3:22 79/3
நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய் – யுத்3:22 94/3
வளர்ந்தான் நிலை உணர்ந்தார் உலகு ஒரு மூன்றையும் வலத்தால் – யுத்3:22 114/3
பாகம் மூன்றையும் வென்று கொண்டு அமரர் முன் பணித்த – யுத்4:35 16/2

TOP


மூன்றொடும் (1)

மூவரோடும் உலகு ஒரு மூன்றொடும்
போவதே-கொல் முனிவு எனும் பொம்மலான் – யுத்3:29 33/3,4

TOP