மு-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மு 73
மு_தீயின் 1
முக்கண் 4
முக்கணன் 2
முக்கணனை 1
முக்கணான் 19
முக்கர 1
முக்கனி 1
முக்கனியும் 1
முக்கோடி 3
முக்கோல் 1
முக 76
முக_நலாள்-தனை 1
முக_மதி 1
முக_மலர் 3
முகக்க 1
முகக்கும் 1
முகங்கள் 10
முகங்கள்-தானோ 1
முகங்களில் 1
முகங்களுக்கு 1
முகங்களே 1
முகங்களொடு 1
முகட்டவும் 1
முகட்டிடை 3
முகட்டினாரோ 1
முகட்டினை 1
முகட்டு 5
முகட்டை 1
முகட்டையும் 2
முகடு 14
முகடு-தொறும் 1
முகடும் 2
முகத்த 5
முகத்தது 1
முகத்தர் 4
முகத்தவன் 1
முகத்தள் 1
முகத்தன் 5
முகத்தன 4
முகத்தார் 2
முகத்தால் 1
முகத்தாள் 4
முகத்தாளை 1
முகத்தான் 1
முகத்தானை 1
முகத்தி 1
முகத்திடை 3
முகத்தியர் 10
முகத்தியர்-முன்னே 1
முகத்தில் 3
முகத்திற்கும் 1
முகத்தின் 11
முகத்தின்-மேல் 1
முகத்தினர் 3
முகத்தினன் 6
முகத்தினாட்கு 1
முகத்தினார்-தம் 1
முகத்தினார்கள் 1
முகத்தினால் 3
முகத்தினாள் 1
முகத்தினாளே 1
முகத்தினாளை 1
முகத்தினான் 4
முகத்தினானை 1
முகத்தினில் 2
முகத்தினும் 2
முகத்தினை 3
முகத்தினோடு 2
முகத்து 55
முகத்தும் 1
முகத்துள் 1
முகத்தே 3
முகத்தை 5
முகத்தையே 1
முகத்தோடு 1
முகத்தோன் 1
முகந்த 3
முகந்தனர் 1
முகந்து 21
முகந்துற்று 1
முகப்ப 1
முகம் 135
முகம்-கொடு 1
முகம்-தொறும் 4
முகமண்டலத்து 1
முகமன் 3
முகமும் 10
முகமே 5
முகமோ 1
முகர 1
முகவர் 5
முகன் 3
முகனும் 1
முகில் 64
முகில்-போல் 1
முகில்-மேல் 2
முகில்-வாய் 1
முகில்_குலம் 4
முகில்_நிற_வண்ணன் 1
முகில்_வண்ணனுக்கு 1
முகில்_அனான்-தன் 1
முகிலிடை 1
முகிலின் 12
முகிலினை 2
முகிலினொடு 1
முகிலும் 3
முகிலே 1
முகிலை 2
முகிலொடு 1
முகிலோ 1
முகிழ் 11
முகிழ்க்கும் 1
முகிழ்த்த 2
முகிழ்த்தலும் 1
முகிழ்த்தவாம் 1
முகிழ்த்தன 4
முகிழ்த்தனன் 1
முகிழ்த்து 12
முகிழ்ந்த 1
முகிழ்ப்ப 1
முகிழ்ப்பது 1
முகிழது 1
முகிழா 1
முகிழும் 1
முகிற்கு 1
முகுத்தம் 1
முகுர்த்தம் 1
முகை 8
முகைய 1
முகையும் 1
முச்சடை 1
முச்சு 3
முசலம் 5
முசலமும் 1
முசித்து 1
முசு 1
முசுண்டி 4
முசுண்டிகள் 1
முசுண்டியும் 2
முசுவை 1
முஞ்சியன் 1
முட்கோல் 1
முட்ட 8
முட்டலின் 1
முட்டி 13
முட்டிய 6
முட்டியது 1
முட்டின 4
முட்டினர் 1
முட்டினார் 2
முட்டினாரே 1
முட்டினான் 6
முட்டு 4
முட்டு_இல் 2
முட்டும் 5
முட்டுவன 1
முட்டை 6
முட்டையை 1
முட 1
முடக்கு 1
முடக்கோனொடு 1
முடங்கல் 3
முடங்கல்_இல் 1
முடங்கு 2
முடி 149
முடி-தொறும் 1
முடி-மேல் 1
முடி_வேந்தர் 2
முடிக்க 6
முடிக்ககிலேன் 1
முடிக்கல் 1
முடிக்கில் 1
முடிக்கிலர் 1
முடிக்குநர் 1
முடிக்கும் 6
முடிக்குவது 1
முடிக்குவல் 1
முடிக்குவான் 1
முடிக்குவென் 4
முடிக்குவெனால் 1
முடிக்குறும் 3
முடிக 1
முடிகலது 1
முடிகள் 1
முடிகள்-தோறும் 1
முடிகின்றேன் 1
முடிகுவென் 2
முடித்த 9
முடித்தது 2
முடித்தல் 2
முடித்தலத்தினில் 1
முடித்தலம் 2
முடித்தவர் 3
முடித்தனன் 3
முடித்தனென் 1
முடித்தனை 1
முடித்தாய் 2
முடித்தார் 1
முடித்தால் 1
முடித்தாலே 1
முடித்தான் 9
முடித்தி 3
முடித்திலன் 1
முடித்து 24
முடித்தும் 6
முடித்துளோர் 1
முடித்தே 1
முடித்தேம் 1
முடித்தேன் 3
முடித்தோர் 1
முடிதல் 1
முடிதான் 1
முடிதியோ 1
முடிந்த 13
முடிந்ததாம் 1
முடிந்ததால் 1
முடிந்தது 19
முடிந்ததே 1
முடிந்ததோ 1
முடிந்தவர் 1
முடிந்தவன் 1
முடிந்தவா 1
முடிந்தன 6
முடிந்தனரால் 1
முடிந்தனன் 2
முடிந்தனனால் 1
முடிந்தாய் 2
முடிந்தார் 2
முடிந்தாரோ 1
முடிந்தால் 1
முடிந்தான் 5
முடிந்திடவும் 1
முடிந்திடு 1
முடிந்திடுக 1
முடிந்திடுவான் 1
முடிந்திலேன் 1
முடிந்து 3
முடிந்துளதால் 1
முடிந்தே 1
முடிப்ப 3
முடிப்ப-போல் 1
முடிப்ப_அரும் 1
முடிப்பதற்கு 2
முடிப்பது 6
முடிப்பர் 2
முடிப்பல் 2
முடிப்பவர் 1
முடிப்பன் 2
முடிப்பாய் 1
முடிப்பாயோ 1
முடிப்பான் 1
முடிப்பீர் 1
முடிப்பென் 7
முடிப்பெனால் 1
முடிப்பேன் 3
முடிப்போம் 1
முடிபு 1
முடிபுனை 1
முடிய 20
முடியர் 1
முடியலுற்றான் 1
முடியன் 5
முடியன 1
முடியா 3
முடியா-முனம் 1
முடியாத 2
முடியாதன 1
முடியாதாய் 1
முடியாது 2
முடியாதே 2
முடியாமல் 1
முடியாய் 5
முடியால் 1
முடியாவே 1
முடியாவேல் 1
முடியான் 2
முடியில் 3
முடியின் 4
முடியின்-காறும் 1
முடியின்-மேல் 1
முடியினர் 1
முடியினை 1
முடியினோடும் 1
முடியுடை 2
முடியும் 19
முடியும்-காலை 1
முடியும்-கொல் 2
முடியுமேல் 1
முடியுமோ 2
முடியேம் 1
முடியேல் 1
முடியேன் 1
முடியேனே 1
முடியேனேல் 1
முடியை 3
முடியொடு 1
முடியொடும் 1
முடியோடும் 1
முடியோய் 1
முடியோன் 1
முடிவதற்கு 1
முடிவதன் 1
முடிவது 4
முடிவர் 2
முடிவால் 1
முடிவான் 1
முடிவிப்பது 1
முடிவிப்பான் 1
முடிவில் 11
முடிவின் 3
முடிவின்-கண் 1
முடிவினில் 5
முடிவு 56
முடிவு_அரும் 1
முடிவு_இல் 5
முடிவு_இல 1
முடிவு_இலாத 1
முடிவும் 5
முடிவுளான்-தனை 1
முடிவுற்றது 2
முடிவுற்றனன் 1
முடிவுற 2
முடிவுறும் 2
முடிவெனால் 1
முடிவேமை 1
முடிவை 1
முடுக்க 2
முடுக்கம் 1
முடுக்கலும் 1
முடுக்கலுற்றான் 1
முடுக்கி 1
முடுக்கிடு 1
முடுக்கினன் 2
முடுக்கினான் 1
முடுக்குவென் 1
முடுக்குற 1
முடுக 6
முடுகா 1
முடுகி 31
முடுகிடலும் 1
முடுகிடவும் 1
முடுகிய 4
முடுகியே 1
முடுகின 1
முடுகினன் 3
முடுகினார் 1
முடுகினேன் 1
முடுகு 4
முடுகு-தொறும் 1
முடுகுக 1
முடுகுகின்றார் 2
முடுகும் 3
முடுகுற்றார் 1
முடுகுற 1
முடை 8
முடைத்த 1
முண்ட 1
முண்டகத்து 1
முண்டகத்துறை 2
முண்டகம் 1
முண்டத்து 1
முண்டரும் 1
முண்டித்தும் 1
முத்த 13
முத்தது 1
முத்தம் 19
முத்தம்-கொல்லோ 1
முத்தமிழ் 1
முத்தமும் 3
முத்தமே 3
முத்தர் 1
முத்தலை 2
முத்தன் 1
முத்தனார் 1
முத்தனும் 1
முத்தனை 1
முத்தாரத்தொடு 1
முத்தி 5
முத்தியில் 1
முத்தின் 15
முத்தினால் 2
முத்தினில் 1
முத்தினின் 3
முத்தினும் 1
முத்தினோடும் 1
முத்து 32
முத்து_இனம் 7
முத்துக்கு 1
முத்தும் 18
முத்தே 1
முத்தை 1
முத்தொடு 1
முத்தொழில் 1
முதல் 238
முதல்கள் 1
முதல்வ 2
முதல்வர் 20
முதல்வர்க்கு 1
முதல்வர்க்கும் 1
முதல்வராய 1
முதல்வற்கும் 1
முதல்வன் 23
முதல்வனும் 1
முதல்வனே 1
முதல்வனை 1
முதல்வா 3
முதல 35
முதலவன் 6
முதலவனும் 1
முதலவும் 2
முதலா 17
முதலாகிய 2
முதலாம் 11
முதலாய் 10
முதலாய 4
முதலாயின 1
முதலாயினர் 1
முதலாயோர் 1
முதலான 1
முதலி 1
முதலிய 50
முதலியோர் 1
முதலின் 2
முதலின 1
முதலினர் 12
முதலினாயோர் 1
முதலினார் 1
முதலினோடு 1
முதலினோர் 12
முதலினோர்கள் 1
முதலினோரால் 1
முதலினோரை 2
முதலுக்கும் 1
முதலும் 3
முதலுளோர்கள்-தாம் 1
முதலே 2
முதலை 2
முதலொடு 1
முதலோடு 1
முதலோடும் 2
முதலோர் 21
முதலோர்-தம் 1
முதலோர்க்கு 2
முதலோர்க்கும் 1
முதலோரும் 1
முதலோரை 2
முதலோரொடு 1
முதலோன் 6
முதற்கு 5
முதற்கும் 1
முதன்மை 3
முதிஞரும் 1
முதிய 2
முதியர் 1
முதியரும் 5
முதியவரும் 1
முதியோர் 1
முதியோரும் 1
முதிர் 14
முதிர்கின்ற 1
முதிர்கின்றன 1
முதிர்கின்றான் 2
முதிர்ச்சி 1
முதிர்தரு 1
முதிர்ந்த 5
முதிர்ந்தனர் 1
முதிர்ந்தார் 1
முதிர்ந்து 1
முதிர்வு 1
முதிர்வுர 1
முதிர 3
முதிரும் 3
முதிரைகள் 1
முதிரையின் 1
முது 19
முதுக 1
முதுகிட்டு 1
முதுகிட 1
முதுகிடை 3
முதுகில் 6
முதுகின் 3
முதுகினில் 2
முதுகு 21
முதுகும் 1
முதுகை 6
முதுகொடும் 1
முதுமொழி 1
முந்த 10
முந்தா 1
முந்தாய் 1
முந்தி 25
முந்திய 7
முந்தியது 1
முந்தின 5
முந்தினர் 2
முந்தினர்க்கு 1
முந்தினன் 1
முந்தினனால் 1
முந்தினார் 3
முந்தினான் 2
முந்தினை 1
முந்து 49
முந்தும் 4
முந்துமோ 2
முந்துவார் 1
முந்துவாள் 1
முந்துவான் 2
முந்துற்று 3
முந்துற 12
முந்துறு 6
முந்துறும் 1
முந்துறுவாள் 1
முந்தே 3
முந்தை 21
முந்தை_நாள் 3
முந்தையான் 1
முந்தையே 1
முந்தையோர் 5
முந்தையோன் 1
முந்நாள் 1
முந்நீர் 8
முந்நீரிடை 1
முந்நீரில் 2
முந்நீரை 1
முந்நூல் 1
முநீர் 1
முப்பகை 1
முப்பத்து 3
முப்பத்து_முக்கோடி 1
முப்பதிற்று 1
முப்பதிற்று_இரட்டி 1
முப்பதினாயிர 1
முப்பதினாயிரம் 1
முப்பது 2
முப்புரங்கள் 1
முப்புரங்களை 1
முப்புரத்தவர் 1
முப்புரத்து 1
முப்புரம் 6
முப்புரர் 1
முப்புரிநூலினன் 1
மும் 14
மும்மழை 1
மும்மை 25
மும்மைத்து 1
மும்மையார் 1
மும்மையால் 1
மும்மையான் 1
மும்மையான 1
மும்மையின் 4
மும்மையும் 3
மும்மையோர் 1
முயக்கம்-தன்னால் 1
முயக்கு 1
முயங்க 1
முயங்கலோடும் 1
முயங்கிட 1
முயங்கிடாது 1
முயங்கிய 1
முயங்கின 2
முயங்கினார் 1
முயங்கினார்கள் 1
முயங்கினான் 1
முயங்கினை 1
முயங்கு 1
முயங்கும் 1
முயங்குமால் 1
முயங்குவென் 1
முயல் 11
முயல்_இல் 1
முயல்க 2
முயல்கின்றார் 2
முயல்கின்றான் 2
முயல்கின்றேன் 1
முயல்கின்றோம் 1
முயல்வர் 1
முயல்வார் 2
முயல்வார்க்கு 1
முயல்வான் 1
முயல்வானை 1
முயல்வின் 1
முயல்வுற்றார் 1
முயல்வுற்று 1
முயல்வேன் 1
முயல்வோர் 1
முயல 1
முயலின் 1
முயலுதல் 1
முயலும் 6
முயலை 1
முயற்சி 5
முயற்சியன் 1
முயற்சியால் 2
முயற்சியின் 1
முயற்சியும் 1
முயற்சியை 1
முயற்சியோ 1
முயற்சியோடு 1
முயற்று-காறும் 1
முயன்ற 6
முயன்றதாக 1
முயன்றது 1
முயன்றவர்கள் 1
முயன்றவன் 1
முயன்றனம் 1
முயன்றாள் 1
முயன்றான் 1
முயன்றிலனாம் 1
முயன்றீர் 1
முயன்று 3
முயன்றுடைய 1
முயன்றுறு 1
முயன்றோர் 1
முயிறு 1
முரச 4
முரசங்கள் 1
முரசம் 22
முரசமே 1
முரசின் 8
முரசினோடும் 1
முரசு 44
முரசு_இனம் 5
முரசும் 6
முரசே 2
முரஞ்சினில் 1
முரஞ்சும் 1
முரண் 49
முரண்டன 1
முரண 1
முரணது 1
முரணியன் 1
முரணும் 1
முரபன் 1
முரம்பினில் 1
முரல் 5
முரல்கில 1
முரல்வ 2
முரல்வது 1
முரல 6
முரலும் 5
முரற்றல் 1
முரற்றி 1
முரற்று 1
முரன் 1
முரன்றன 3
முரன்று 1
முராந்தகன் 1
முரி 3
முரிக்கும் 1
முரிதரு 1
முரிந்தன 1
முரிந்து 1
முரிபட 1
முரிய 4
முருக்க 1
முருக்கலால் 1
முருக்கி 11
முருக்கிய 4
முருக்கியிட்டு 1
முருக்கிற்றால் 1
முருக்கின் 5
முருக்கினான் 1
முருக்கு 8
முருக்கும் 4
முருக்குவர் 1
முருகன் 5
முருகின் 1
முருகு 1
முருங்க 5
முருங்கிய 2
முருங்கின 1
முருங்கினர் 1
முருங்கு 5
முருட்டொடும் 1
முருடு 3
முருடும் 1
முருடொடு 1
முருந்தம் 1
முருந்தன் 1
முருந்து 1
முருந்தும் 1
முரைசம் 1
முரைசின் 1
முரைசு 1
முல்லை 6
முல்லையும் 2
முல்லையை 1
முலை 127
முலை-கண் 1
முலை-கொலோ 1
முலை-மிசை 1
முலை-மேல் 2
முலைக்கண் 1
முலைகள் 3
முலைகளும் 1
முலைச்சியர் 1
முலைதாம் 1
முலைய 1
முலையவர் 1
முலையள் 1
முலையாட்கு 1
முலையாய் 1
முலையார் 3
முலையாரின் 1
முலையாரும் 1
முலையாள் 1
முலையாள்-தன்-பால் 1
முலையாளே 1
முலையாளை 1
முலையில் 2
முலையின் 4
முலையினாள்-தன்னை 1
முலையினாளை 1
முலையும் 2
முலையொடும் 1
முலையோடு 1
முழக்க 1
முழக்கம் 11
முழக்கமா 1
முழக்கமும் 2
முழக்கமோ 1
முழக்கி 1
முழக்கின் 4
முழக்கின 1
முழக்கினன் 1
முழக்கினால் 2
முழக்கு 8
முழக்கும் 5
முழக்கொடு 1
முழக்கொடும் 1
முழங்க 14
முழங்கமாட்டா 1
முழங்கா 3
முழங்காலுக்கு 1
முழங்கி 9
முழங்கிட 1
முழங்கிடும் 1
முழங்கிய 1
முழங்கிற்றால் 1
முழங்கிற்று 1
முழங்கின 18
முழங்கின-மாதோ 1
முழங்கினர் 1
முழங்கினும் 1
முழங்கு 34
முழங்குகின்ற 2
முழங்குகின்றது 1
முழங்கும் 8
முழங்குமால் 1
முழங்குவ 1
முழங்குவான் 1
முழங்குற 1
முழம் 1
முழவம் 1
முழவில் 1
முழவின் 3
முழவினில் 1
முழவு 8
முழவொடு 1
முழவொடும் 1
முழா 1
முழீஇ 1
முழு 53
முழுக்க 2
முழுக்களும் 1
முழுக்கினர் 1
முழுக்கு 1
முழுகி 11
முழுகிய 1
முழுகியும் 1
முழுகினான் 1
முழுகுவ 1
முழுகுவர் 1
முழுத்த 1
முழுத்தம் 1
முழுது 16
முழுதுக்கு 1
முழுதும் 54
முழுதுற 1
முழுதையும் 2
முழுநாளும் 1
முழுநிலவின் 1
முழுநிலவு 1
முழுநிலா 3
முழுநிலாவின் 1
முழுமதி 3
முழுமதியும் 1
முழுமுதல் 2
முழுமுதல்வன் 1
முழுமுதலோன் 1
முழுமுற்றும் 1
முழுவது 2
முழுவதும் 22
முழுவதே 1
முழை 38
முழை-தலை 1
முழை-தன்னுள் 1
முழை-தோறும் 1
முழை-நின்றும் 1
முழைகள் 1
முழைகள்-தோறும் 1
முழைகளின் 1
முழைஞ்சிடை 1
முழைத்தலை 1
முழையிடை 1
முழையில் 5
முழையின் 3
முழையின்-நின்று 1
முழையின்னுழை 1
முழையினில் 1
முழையுள் 1
முள் 9
முள்கிடும் 1
முள்ளின் 1
முள்ளுண்ட 1
முளரி 24
முளரி-மேல் 1
முளரிக்கண்ணனும் 1
முளரிக்கும் 1
முளரிகள் 1
முளரியாள் 1
முளரியின் 1
முளரிவந்தான் 1
முளி 2
முளை 16
முளைக்கலா 1
முளைக்கும் 2
முளைக்குமே 1
முளைகள் 1
முளைத்த 10
முளைத்ததால் 1
முளைத்தது 6
முளைத்ததே 1
முளைத்தவா 1
முளைத்தன 2
முளைத்தால்-என 1
முளைத்தான் 1
முளைத்து 10
முளைத்தோர் 1
முளைப்ப 1
முளைப்பன 1
முளையாத 1
முளையினோடும் 1
முளையும் 1
முளையோடு 1
முற்கரங்களும் 1
முற்கரம் 2
முற்குணத்தவரே 1
முற்கொண்டான் 1
முற்கொள்வேன் 1
முற்கொள 1
முற்பகல் 1
முற்பட 1
முற்படு 1
முற்ற 36
முற்றத்தான் 1
முற்றம் 1
முற்றல் 1
முற்றலால் 1
முற்றவும் 7
முற்றா 7
முற்றா-வகை 1
முற்றாத 1
முற்றாதது 1
முற்றாதன 1
முற்றாது 1
முற்றான் 1
முற்றி 46
முற்றிட 3
முற்றிடினும் 1
முற்றிய 45
முற்றியது 2
முற்றியும் 1
முற்றில் 1
முற்றிலனாய் 1
முற்றிற்று 3
முற்றின் 1
முற்றின 5
முற்றினர் 4
முற்றினன் 1
முற்றினார் 7
முற்றினார்-என்னில் 1
முற்றினால் 1
முற்றினாள் 1
முற்றினான் 13
முற்றினும் 1
முற்றினென் 2
முற்றினை 2
முற்றினோர் 2
முற்றினோர்கள் 1
முற்று 19
முற்றுக 1
முற்றுடைய 1
முற்றுண்டாய் 1
முற்றுதல் 1
முற்றுதி 2
முற்றுதிர் 1
முற்றுபு 1
முற்றும் 128
முற்றும்படி 1
முற்றுமால் 1
முற்றுமே 3
முற்றுமோ 2
முற்றுவது 2
முற்றுவர் 1
முற்றுவாம் 1
முற்றுவார்க்கு 1
முற்றுவான் 3
முற்றுவிக்கும் 1
முற்றுவித்தான் 1
முற்றுவித்திடுதல் 1
முற்றுவித்து 5
முற்றுவிப்பான் 1
முற்றுவென் 1
முற்றுவேற்கு 1
முற்றுற்று 1
முற்றுற 18
முற்றுறா 2
முற்றுறாத 1
முற்றுறு 7
முற்றுறும் 2
முறி 4
முறிக்கும் 1
முறித்தலின் 1
முறித்தான் 3
முறித்து 3
முறிந்த 3
முறிந்தது 1
முறிந்தமை 1
முறிந்தன 6
முறிந்தார் 1
முறிந்து 9
முறிப்பென் 1
முறியா 1
முறியாய் 1
முறியின் 1
முறியும் 2
முறியுமால் 2
முறியே 1
முறிவது 1
முறிவான் 1
முறிவு 1
முறிவு_அற 1
முறுக்கி 5
முறுக்கிய 1
முறுக்கினர் 1
முறுகின 1
முறுகு 1
முறுவல் 54
முறுவலன் 6
முறுவலார் 2
முறுவலிக்கின்றன 1
முறுவலித்து 3
முறுவலின் 1
முறுவலுக்கு 2
முறுவலும் 7
முறை 236
முறை_முறை 4
முறைமுறை 28
முறைமுறையே 2
முறைமை 24
முறைமையால் 4
முறைமையின் 12
முறைமையினால் 1
முறைமையும் 1
முறைமையே 1
முறைமையை 1
முறைமையோ 1
முறையது 2
முறையாய் 1
முறையால் 10
முறையாலே 3
முறையிட்டான்-அரோ 1
முறையிட்டு 1
முறையில் 7
முறையின் 52
முறையினின் 3
முறையினின்றும் 1
முறையினோடு 1
முறையினோடும் 1
முறையும் 4
முறையுற 1
முறையே 3
முறையை 1
முறையோ 5
முன் 320
முன்-தன்னை 1
முன்_நாள் 7
முன்_நாளினில் 1
முன்_இலன் 1
முன்கை 3
முன்கையில் 1
முன்கையே 1
முன்நாள் 1
முன்ப 2
முன்பர் 1
முன்பரும் 1
முன்பன் 3
முன்பன்-மேல் 1
முன்பனில் 1
முன்பனை 2
முன்பில் 1
முன்பின் 1
முன்பினால் 2
முன்பு 54
முன்பும் 1
முன்புற 2
முன்முனே 1
முன்வந்தவனும் 1
முன்வந்து 1
முன்றில் 18
முன்றில்-தொறும் 1
முன்றில்கள் 1
முன்றிலில் 3
முன்றிலின் 3
முன்றிலின்-வயின் 1
முன்றிலும் 1
முன்னது 4
முன்னம் 73
முன்னமும் 1
முன்னமே 9
முன்னர் 44
முன்னர்க்கு 1
முன்னரும் 1
முன்னரே 4
முன்னரோ 1
முன்னவன் 15
முன்னவனினே 1
முன்னா 12
முன்னி 7
முன்னிய 9
முன்னியே 4
முன்னில் 2
முன்னின் 5
முன்னின 1
முன்னினர் 1
முன்னினன் 1
முன்னினார் 4
முன்னினான் 2
முன்னுடை 2
முன்னும் 11
முன்னுவான் 2
முன்னே 48
முன்னேயோ 1
முன்னை 37
முன்னையர் 2
முன்னையின் 3
முன்னையோர் 1
முன்னையோருள் 1
முன்னொடு 1
முன்னோள் 1
முன்னோன் 6
முன்னோன்-தன்னை 1
முனம் 11
முனாள் 1
முனாற்கு 1
முனி 78
முனி-தன் 1
முனி-தன்னொடு 1
முனிக்கு 5
முனிக்கும் 1
முனிகிலர் 1
முனிகின்றது 1
முனிகின்றாள் 1
முனித்தலைவர்-பால் 1
முனிதலின் 1
முனிதனது 1
முனிதி 1
முனிதியோ 2
முனிந்த 2
முனிந்தது 2
முனிந்தமை 1
முனிந்தருளல் 1
முனிந்தன 6
முனிந்தனர்களால் 1
முனிந்தனை 2
முனிந்தார் 6
முனிந்தால் 1
முனிந்தால்-அன்னான் 1
முனிந்தாள் 1
முனிந்தான் 14
முனிந்தானை 1
முனிந்திட 1
முனிந்திடும் 1
முனிந்திடேல் 1
முனிந்திலாதாய் 1
முனிந்திலேன் 3
முனிந்து 21
முனிந்து-அனையான் 1
முனிந்துள 1
முனிப்ப 1
முனிபவர் 1
முனிய 6
முனியல் 2
முனியவும் 1
முனியா 5
முனியாதானை 1
முனியார் 1
முனியால் 1
முனியின் 2
முனியும் 27
முனியுமால் 1
முனியே 1
முனியை 8
முனியொடு 4
முனியொடும் 3
முனியோடு 2
முனிவ 3
முனிவது 1
முனிவர் 43
முனிவர்-தங்கள் 2
முனிவர்-தம் 4
முனிவர்-தம்மை 1
முனிவர்-தாமும் 7
முனிவர்-பாலும் 1
முனிவர்க்கு 2
முனிவர்க்கும் 5
முனிவர்க்கேயும் 1
முனிவர்க்கேயோ 1
முனிவர்கள் 2
முனிவர்கள்-தம் 1
முனிவர்களும் 3
முனிவர்தாம் 1
முனிவரர் 9
முனிவரரிடை 1
முனிவரரும் 3
முனிவரன் 11
முனிவரன்-தன் 1
முனிவரால் 2
முனிவரின் 1
முனிவரும் 38
முனிவரே 3
முனிவரேயோ 1
முனிவரை 4
முனிவரையும் 1
முனிவரொடு 1
முனிவரொடும் 1
முனிவரோ 2
முனிவரோடு 5
முனிவரோடும் 1
முனிவற்கு 4
முனிவன் 47
முனிவன்-தன்னை 1
முனிவனுடன் 1
முனிவனும் 8
முனிவனை 22
முனிவனோடும் 2
முனிவா 1
முனிவாய் 2
முனிவாயேல் 1
முனிவாரும் 1
முனிவான் 1
முனிவித்தீர் 1
முனிவில் 1
முனிவின் 2
முனிவினான் 1
முனிவினின் 1
முனிவினுக்கு 1
முனிவினும் 1
முனிவினோரும் 1
முனிவீர் 1
முனிவீரோ 1
முனிவு 25
முனிவும் 2
முனிவுழி 1
முனிவுற்ற 2
முனிவுற்றாய் 1
முனிவுற்றிடும் 1
முனிவுற்றிலை 1
முனிவுற்று 4
முனிவுற 1
முனிவுறு 1
முனிவோடு 2
முனிவோடும் 1
முனிவோர்களை 1
முனிவோரும் 1
முனிவோன் 1
முனும் 2
முனே 1
முனை 24
முனைக்கு 1
முனைத்தலை 1
முனைத்தலையில் 1
முனைதலும் 1
முனைந்த 1
முனைந்தான் 1
முனைந்து 1
முனையல் 1
முனையின் 4
முனைவ 1
முனைவர் 4
முனைவர்க்கும் 2
முனைவராலும் 1
முனைவரும் 8
முனைவன் 1
முனைவார் 1
முனோர்களை 1
முனோன் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


மு (73)

முந்து மு கனியின் நானா முதிரையின் முழுத்த நெய்யின் – பால:2 22/1
மு பரம் பொருளினும் முதல்வன் வைகுறும் – பால:5 132/4
கூர்த்த நுதி மு தலை அயில் கொடிய கூற்றை – பால:7 32/2
மு கண் எண் தோளவன் முனிவும் மாறினான் – பால:13 13/4
மு பரம் பொருளிற்குள் முதலை மூலத்தை – பால:23 68/1
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி – அயோ:1 63/3
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – அயோ:9 23/2
உரம் சுடு வடி கணை ஒன்றில் வென்று மு
புரம் சுடும் ஒருவனின் பொலிவென் யான் என்றான் – அயோ:14 39/3,4
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன் – அயோ:14 79/3
மு குறும்பு அற எறிந்த வினை வால் முனிவனை – ஆரண்:1 2/3
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – ஆரண்:1 5/4
மழுவும் வாளும் வயங்கு ஒளி மு சிகை – ஆரண்:7 19/1
முழுக்களும் முசுண்டியும் தண்டும் மு தலை – ஆரண்:7 34/3
மு தலை குரிசில் பொன் முடியன் முக்கணான் – ஆரண்:7 112/2
தாழ்ந்திலன் மு தலை தலைவன் சோரியின் – ஆரண்:7 126/3
மு புறத்து உலகமும் அடங்க மூடிய – ஆரண்:10 29/2
மு திறத்து உலகையும் முடிக்க எண்ணுவார் – ஆரண்:10 33/3
மு நாளில் இளம் பிறை ஆகி முளைத்தது என்றால் – ஆரண்:10 133/3
மு காலின் முடிந்திடுவான் முயல்வான் – ஆரண்:11 42/3
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை – ஆரண்:12 20/3
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம் – ஆரண்:13 14/1
மு தலை குரிசிலுக்கு அன்று முக்கணான் – ஆரண்-மிகை:7 2/3
வியக்கும் மு புவனமும் வெகுண்டு மேலைநாள் – ஆரண்-மிகை:10 8/1
முத்தும் மு தமிழும் தந்து முற்றலால் – கிட்:15 51/4
மு திறத்து உலகத்தாரும் முறைமுறை விரைவில் மொய்த்தார் – சுந்:1 13/2
மு புறத்து உலகையும் முடிக்க மூட்டலால் – சுந்:5 65/3
முழங்கும் ஓதையின் மு மடங்கு எழுந்தது முடுகி – சுந்:9 10/4
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க – சுந்:10 27/2
மு கால் உலகம் ஒரு மூன்றையும் வென்று முற்றி – சுந்:11 27/2
மு தலை எஃகன் மற்றை முராந்தகன் முனிவன் முன்னா – சுந்:12 110/1
மு தலை எஃகினாற்கும் முடிப்ப_அரும் கருமம் முற்றி – சுந்:14 13/1
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா – யுத்1:3 44/1
முந்தை ஓர் எழுத்து என வந்து மு முறை – யுத்1:3 72/3
மு புறத்து உலக துள்ளும் ஒழிவு_அற முற்றும் பற்றி – யுத்1:3 142/1
மலையினை மு முடி வாங்கி ஓங்கு நீர் – யுத்1:5 17/3
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் – யுத்1:5 40/3
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் – யுத்1:6 15/4
மூசு வண்டு_இனம் மு மத யானையின் – யுத்1:8 58/1
மு காலமும் மொய் மதியால் முறையின் உணர்வான் – யுத்1:11 28/1
மு மதில் நின்ற தானை நிற்க மூதமைச்சரோடும் – யுத்1-மிகை:13 4/2
பற்றி வீரர் பரவையின் மு முறை – யுத்2:15 2/2
ஒடிய ஊன்றின மு மத ஓங்கலே – யுத்2:15 37/4
மு தேவர்கள் முதலாயினர் முழு மூன்று உலகிடையே – யுத்2:15 169/1
மு முனை நெடு வேல் அண்ணல் முளரி அம் சரணம் தாழ்ந்த – யுத்2:16 187/2
மு தலை அயிலின் உச்சி முதுகு உற மூரி வால்-போல் – யுத்2:16 189/3
முழுவதும் மாள்வர் இன்றே இவன் வலத்து அமைந்த மு சூழ் – யுத்2:16 199/2
மூன்றும் வென்றமைக்கு இடு குறி என்ன மு சிகைத்தாய் – யுத்2:16 240/3
மு கை புனல் உகுப்பென் எம்பிக்கு என முனியா – யுத்2:17 91/3
முழை அஞ்ச முழங்கின மு முறை நீர் – யுத்2:18 21/2
மு காலும் வலம் கொடு மூதுணர்வின் – யுத்2:18 85/2
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை – யுத்2:18 105/3
மு புடை மதமலை குலத்தை முட்டினான் – யுத்2:18 127/3
மொய் பெரும் களத்தின் இட்டான் மு மத களிற்றின் முன்னர் – யுத்2:18 223/4
முற்றுறு கடையுகத்து இடியின் மு மடி – யுத்2:19 39/3
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – யுத்2:19 84/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – யுத்2:19 112/3
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – யுத்2:19 112/4
மு புறத்து உலகம் எல்லாம் மூடியது என்ன மூளும் – யுத்2-மிகை:15 18/3
மு பகல் தீர்கிலம் ஆவி முடிப்போம் – யுத்3:20 18/2
மு சிரத்து அயிலினான் மூரி தேரினான் – யுத்3:20 32/2
போன நாட்டிடை போக வல்லனோ இவன் மு கண் புனிதன் என்றார் – யுத்3:24 37/4
மு திறத்து உலகும் வெந்து சாம்பராய் முடியும் அன்றே – யுத்3:26 88/2
மு தேவரும் உவந்தார் அவன் உரும் ஏறு என முனிந்தார் – யுத்3:27 122/2
படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர் – யுத்3:31 149/1
ஒழுகி பாயும் மு மத வேழம் உயிரோடும் – யுத்4:33 7/1
ஈசனை இமையா மு கண் இறைவனை இருமைக்கு ஏற்ற – யுத்4:35 3/1
மு புரம் எரித்தவனும் நான்முகனும் முன்_நாள் – யுத்4:36 19/1
தூற்றினான் வலி மு மடி தோற்றினான் – யுத்4:37 183/2
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – யுத்4:37 200/4
மு புறத்து உலகினும் எண்ணில் முற்றினோர் – யுத்4:40 35/3
மு திறத்தவருளே ஒருவன் மூர்த்தி வேறு – யுத்4:41 95/3
மு திறத்து உலகமும் முருக்கும் வெம்மையான் – யுத்4-மிகை:37 23/4
விருந்து இனிது அமைப்பென் என்னா விளங்கும் மு_தீயின் நாப்பண் – யுத்4-மிகை:41 174/2

TOP


மு_தீயின் (1)

விருந்து இனிது அமைப்பென் என்னா விளங்கும் மு_தீயின் நாப்பண் – யுத்4-மிகை:41 174/2

TOP


முக்கண் (4)

முக்கண் அத்தன் வரம் பெற்ற மூப்பனை – பால-மிகை:0 14/3
முக்கண் நோக்கினன் முதல் மகன் அறு-வகை முகமும் – சுந்:2 138/1
எய்தினான் இமையா முக்கண் ஈசனே என்ற போதும் – சுந்:10 4/3
ஏறி வரு பொன் தடம் தேர் பாகனும் பொன்றிட பண்டு அங்கு இமையா முக்கண்
ஈறு இல் பரன் புகன்றபடி சுரந்து இமைப்பின் ஏகியதால் இடையே கூடி – யுத்4-மிகை:37 30/2,3

TOP


முக்கணன் (2)

முக்கணன் வில்லினை மொய்ம்பின் ஆற்றலோடு – பால-மிகை:13 2/2
முக்கணன் கைலையோடும் உலகு ஒரு மூன்றும் வென்றாய் – சுந்:11 11/2

TOP


முக்கணனை (1)

முக்கணனை உற்று அடி வணங்கி இமையோர் இவை மொழிந்தனர்களால் – யுத்3:31 148/4

TOP


முக்கணான் (19)

முக்கணான் அனைய ஆற்றல் முனிவனும் முடுகி வந்தான் – பால:9 19/4
முந்து தொல் குலத்துளோரும் முக்கணான் கணமும் சூழ – அயோ-மிகை:6 1/3
மு தலை குரிசில் பொன் முடியன் முக்கணான்
கைத்தலை சூலமே அனைய காட்சியான் – ஆரண்:7 112/2,3
மு தலை குரிசிலுக்கு அன்று முக்கணான்
அத்துணை படைத்து அவன் அருள் உற்றுளார் – ஆரண்-மிகை:7 2/3,4
முக்கணான் ஊர்தி அன்றேல் மூன்று உலகு அடியின் தாயோன் – சுந்:10 2/1
தள்_இல் முக்கணான் கணிச்சியும் தாக்கிய தழும்பும் – சுந்:12 38/2
முக்கணான் கயிலையும் முரண் இன்றாயது – யுத்1:2 32/2
முக்கணான் எண்கணானும் முளரி ஆயிரம் கணானும் – யுத்1:3 154/1
முனைவர் கோன் வரம் முக்கணான் வரத்தொடும் உயர்ந்தான் – யுத்1:5 52/4
ஓங்கு முக்கணான் தேவியை தீர்த்துளது ஊடல் – யுத்1:6 13/4
முளை அமை திங்கள் சூடும் முக்கணான் முதல்வர் ஆக – யுத்2:16 16/1
முக்கணான் படையை மூட்டி விடுதலும் மூங்கில் காட்டில் – யுத்3:22 154/1
முகைய நாள்_மலர் கிழவற்கும் முக்கணான் தனக்கும் – யுத்3:22 200/1
முக்கணான் படையும் ஆழி முதலவன் படையும் முன் நின்று – யுத்3:27 4/1
முக்கணான் சூலம் என்ன முடுகிய முடிவை நோக்கி – யுத்3:27 178/2
முக்கணான் முதலினோரை உலகு ஒரு மூன்றினோடும் – யுத்3:29 52/1
அன்று முக்கணான் உரைத்தல் கேட்டு அவர் உளம் தெளிந்தார் – யுத்3-மிகை:31 4/4
முக்கணான் தட வரை எடுத்த மொய்ம்பற்கு – யுத்4:37 147/2
முக்கணான் படை முதலிய தேவர்-தம் படைகள் – யுத்4-மிகை:37 13/1

TOP


முக்கர (1)

முக்கர கையர் மூ இலை வேலினர் முசுண்டி – யுத்3:30 17/1

TOP


முக்கனி (1)

தேன் அளாவிய முக்கனி காயொடு தேன் பால் – யுத்4-மிகை:41 192/3

TOP


முக்கனியும் (1)

தள்ள அரிய முக்கனியும் சருக்கரையும் நறு நெய்யும் – யுத்4-மிகை:41 194/2

TOP


முக்கோடி (3)

அரை கடை இட்ட முக்கோடி ஆயுவும் – ஆரண்:12 30/1
மிக்க அதிதி பெயராள் முப்பத்து_முக்கோடி விண்ணோர் ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 1/3
முக்கோடி வாழ்நாளும் முயன்றுடைய பெருந்தவமும் முதல்வன் முன்_நாள் – யுத்4:37 197/1

TOP


முக்கோல் (1)

தரு பதம் சமைந்த முக்கோல் தாபத வடிவம் கொண்டு – யுத்4-மிகை:41 233/3

TOP


முக (76)

பணை முக களி யானை பல் மாக்களோடு – பால:1 11/1
அயில் முக கணையும் வில்லும் வாரி கொண்டு அலைக்கும் நீரால் – பால:1 14/3
பிறை முக தலை பெட்பின் இரும்பு போழ் – பால:2 37/1
அயில் முக குலிசத்து அமரர்_கோன் நகரும் அளகையும் என்று இவை அயனார் – பால:3 4/1
ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் – பால:5 30/4
தாமரை மலர் முக தரள வாள் நகை – பால:5 45/3
முருக்கு இதழ் சாந்தையாம் முக_நலாள்-தனை – பால:5 52/3
கடிகையின் அடைந்தனன் கமல வாள் முக
வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே – பால:5 73/3,4
முக_மலர் ஒளிதர மொய்த்து வான் உளோர் – பால:5 83/1
முதிர் தரு கருணையின் முக_மலர் ஒளிரா – பால:5 130/2
பொன் நெடும் குன்றம் அன்னான் புகர் முக பகழி என்னும் – பால:7 50/1
உலை முக புகை நிமிர் உயிர்ப்பின் மாய்ந்ததே – பால:10 48/4
புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த – பால:11 13/3
தேர் முக அல்குலாள் செவ்வி கேள் எனா – பால:13 15/4
இலை முக படத்து அவன் எழுதி காட்டிய – பால:14 4/1
நிலை முக வலையங்கள் நிமிர்ந்து நீங்கிட – பால:14 4/3
மண் களிப்ப நடப்பவர் வாள் முக
உண் களி கமலங்களின் உள் உறை – பால:14 48/1,2
அல்லின் கோதை மாதர் முக பேர் அரவிந்த – பால:17 32/3
படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும் – பால:20 1/3
செம்பொன் சிலை தெறியா அயில் முக வாளிகள் தெரிவான் – பால:24 8/4
என கலை மா முக சிருங்கன் இ உரை-தனை – பால-மிகை:5 11/1
மதி முக மடவாரும் மைந்தரும் முதியோரும் – பால-மிகை:23 3/2
தேய்வு_இலா முக மதி விளங்கி தேசுற – அயோ:2 59/2
தேர்-மிசை சென்றது ஓர் பரவை செ முக
கார் மிசை சென்றது ஓர் உவரி கார் கடல் – அயோ:12 32/1,2
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும் – அயோ:12 32/3
தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே – ஆரண்:1 25/4
தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக
கார்_இனம் நெருங்கின காலின் கால் வரு – ஆரண்:7 33/1,2
புளைந்த பாய் பரி புரண்டன புகர் முக பூட்கை – ஆரண்:7 75/3
தோய்ந்த தோய்வு_இலா பிறை முக சரம் சிரம் துமித்த – ஆரண்:8 11/2
காமரு திருவை நீத்தோ முக_மதி காண்கிலாதோ – ஆரண்:14 4/2
வென்றி தரு வேல் தச முக பதகன் ஆதி – ஆரண்-மிகை:3 7/3
மான் முக நலத்தவன் மயன் செய்த தவத்தால் – கிட்:14 56/3
வண்ண வெண் நகை தரள் வாள் முக
பெண்ணை நண்ணினார் பெண்ணை நாடுவார் – கிட்:15 12/3,4
பால் முக பரவை பள்ளி பரம்பரன் பணி என்றாலும் – கிட்:16 60/2
குவளை கோட்டகம் கடுத்தது குளிர் முக குழுவால் – சுந்:2 31/3
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – சுந்:3 79/4
அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த – சுந்:3 87/1
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – சுந்:10 29/1
குண்டல குழை முக குங்கும கொங்கையார் – சுந்:10 42/1
கதிர் எழுந்து அனைய செம் திரு முக கணவன்மார் – சுந்:10 43/1
கூடினார் முக களி நறை ஒரு முகம் குடிப்ப – சுந்-மிகை:12 4/2
தேர் பதினாயிரம் பதுமம் செம் முக
கார்வரை அவற்றினுக்கு இரட்டி கால் வயத்து – யுத்1:5 30/1,2
ஆலமோ விழுங்க என் கை அயில் முக பகழி அம்மா – யுத்1:9 85/4
தேரும் பாகரும் வாசியும் செம் முக
காரும் யாளியும் சீயமும் காண் தகு – யுத்2:15 61/1,2
தேர் செல கரி செல நெருக்கி செம் முக
கார் செல தேர் செல புரவி கால் செல – யுத்2:16 98/1,2
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி – யுத்2:16 232/3
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் – யுத்2:16 234/3
ஏறு சேவகன் எரி முக பகழியால் இரு நிலம் பொறை நீங்க – யுத்2:16 343/3
மூக்கூடும் புக புக்கு மூழ்கியது அம் முக குன்றம் – யுத்2:16 355/4
எய்தனன் எய்த எல்லாம் எரி முக பகழியாலே – யுத்2:18 192/1
ஏற்ற வல் அரக்கன்-தன்-மேல் எரி முக கடவுள் என்பான் – யுத்2:18 200/2
தேரர் தேரின் இவுளியர் செம் முக
காரர் காரின் இடிப்பினர் கண்டையின் – யுத்2:19 132/1,2
எரி முக பகழி மாரி இலக்குவன் சிலையின் கோலி – யுத்2-மிகை:15 22/1
பிறை முக சரம் ஐ_இரண்டு ஒரு தொடை பிடித்து ஆங்கு – யுத்2-மிகை:15 38/3
பேர்த்தனன் சிலை நாண் ஓதை பிறை முக பகழி பின்னும் – யுத்2-மிகை:18 21/3
எரி முக பகழி மாரி இடைவிடாது அனந்த கோடி – யுத்2-மிகை:18 29/3
எரி முக பகழி மாரி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் – யுத்2-மிகை:19 1/1
எரி முக பகழி மாரி தொடுத்து அவை இறுத்தான் எந்தை – யுத்2-மிகை:19 1/2
ஆன காலையில் இராமனும் அயில் முக பகழி – யுத்3:22 57/1
பால் நல் வேலையை பருகுவ சுடர் முக பகழி – யுத்3:22 66/3
காய் கதிர் பரப்பி ஐந்து கதிர் முக கமலம் காட்டி – யுத்3:24 51/2
சீறிய முக தலை உருட்டி செம் நிறத்து – யுத்3:27 46/2
ஏறின என்ப-மன்னோ எரி முக கடவுள் வெம்மை – யுத்3:27 94/3
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் – யுத்3:27 177/1
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – யுத்3:28 22/1
தூயினன் அயில் முக விசிகம் நெடும் துளைபட விழி கனல் சொரிய முனிந்து – யுத்3:28 24/2
தேரின் மீது அனந்த கோடி நிருதர் சீறு செம் முக
காரின் மீது அனந்த கோடி வஞ்சர் காவின் வாவு மா – யுத்3-மிகை:31 16/1,2
ஏற்று கோடலும் இராவணன் எரி முக பகழி – யுத்4:32 19/1
கமல வாள் முக நாடியர் கண் கணை – யுத்4:37 32/3
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் – யுத்4:37 101/4
புண்டரீகத்தின் மொட்டு அன்ன புகர் முக கணையால் – யுத்4:37 108/3
பாதியின் மதி முக பகழி ஒன்றினால் – யுத்4:37 148/4
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை – யுத்4:37 160/3
மனவினில் சுடர் மா முக மாட்சியாள் – யுத்4:40 18/2
பாடு உறு மதம் செய்யாத பணை முக பரும யானை – யுத்4:42 4/2
உள்ளுற பிணித்த செய்கை ஒளி முக கமலம் காட்டி – யுத்4-மிகை:42 46/2

TOP


முக_நலாள்-தனை (1)

முருக்கு இதழ் சாந்தையாம் முக_நலாள்-தனை
இருக்கொடு விதிமுறை இனிதின் ஈந்தனன் – பால:5 52/3,4

TOP


முக_மதி (1)

காமரு திருவை நீத்தோ முக_மதி காண்கிலாதோ – ஆரண்:14 4/2

TOP


முக_மலர் (3)

முக_மலர் ஒளிதர மொய்த்து வான் உளோர் – பால:5 83/1
முதிர் தரு கருணையின் முக_மலர் ஒளிரா – பால:5 130/2
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – சுந்:3 79/4

TOP


முகக்க (1)

ஆழி வறக்க முகக்க அமைந்த – ஆரண்:14 45/1

TOP


முகக்கும் (1)

பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும்
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் – யுத்2:16 213/1,2

TOP


முகங்கள் (10)

துன்று இரும் கூந்தலார் முகங்கள் தோன்றலால் – பால:14 18/2
முருக்கு இதழ் முத்த மூரல் முறுவலார் முகங்கள் என்னும் – பால:14 56/1
வான் நாடியரின் பொலி மாதர் முகங்கள் என்னும் – பால:16 43/3
செய்ய தாமரைகள் எல்லாம் தெரிவையர் முகங்கள் பூத்த – பால:18 3/3
தையலார் முகங்கள் செய்ய தாமரை பூத்த அன்றே – பால:18 3/4
முறுவல் பூக்கும் அன்றே நின்ற மூவர்க்கும் முகங்கள் – சுந்:9 3/4
தடுத்தனர் முகங்கள் தாங்கி தனித்தனி தலைவர் தள்ளி – யுத்2:19 53/2
முற்கொண்டான் அரக்கன் என்னா முளரி வாள் முகங்கள் தேவர் – யுத்2:19 116/1
ஐ_இருநூறும் அல்ல அனந்தம் ஆம் முகங்கள் அம்மா – யுத்3:31 218/4
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – யுத்4:37 200/4

TOP


முகங்கள்-தானோ (1)

முன்னேயோ விழுந்ததுவும் முடி தலையோ படி தலைய முகங்கள்-தானோ
என்னேயோ என்னேயோ இராவணனார் முடிந்த பரிசு இதுவோ பாவம் – யுத்4:38 22/3,4

TOP


முகங்களில் (1)

முகங்களில் புக்க வாளி அபரத்தை முற்றி மொய்ம்பர் – யுத்2:15 145/2

TOP


முகங்களுக்கு (1)

முந்து வாள் முகங்களுக்கு உடைந்து போன மொய்ம்பு எலாம் – பால:3 15/3

TOP


முகங்களே (1)

மெள்ள தம் முகங்களே விளம்பும் ஆதலால் – யுத்1:4 88/2

TOP


முகங்களொடு (1)

ஏற்று மாதர் முகங்களொடு எங்கணும் – பால:18 33/3

TOP


முகட்டவும் (1)

நீல் நிறத்து விண் நெடு முகட்டவும்
வேலை புக்கவும் பெரிய வெற்பு எலாம் – கிட்:3 60/3,4

TOP


முகட்டிடை (3)

மடந்தையர் தடம் தன முகட்டிடை மயங்கி – சுந்:2 158/3
முழை கொள் மேருவின் முகட்டிடை கனகனை முருக்கிய முரண் சீயம் – சுந்:2 205/3
போரில் செல்வது பொன் நெடு முகட்டிடை விரிஞ்சன் – யுத்4:35 20/3

TOP


முகட்டினாரோ (1)

விண் மேலினரோ நெடு வெற்பின் முகட்டினாரோ
மண் மேலினரோ புற மாதிர வீதியாரோ – கிட்:7 51/1,2

TOP


முகட்டினை (1)

முத்தி நாட்டின் முகட்டினை முற்றுற – யுத்2:15 41/2

TOP


முகட்டு (5)

பாழி மா முகட்டு உச்சி பச்சை மா – பால:6 24/3
மலை முகட்டு இடத்து உகு மழை-கண் ஆலி போல் – பால:10 48/1
முலை முகட்டு உதிர்ந்தன நெடும் கண் முத்து_இனம் – பால:10 48/2
முந்து ஒரு கரு மலை முகட்டு முன்றிலின் – ஆரண்:4 3/1
நின்றது ஓர் பொழுதின் அண்ட நெடு முகட்டு இருந்த முன்னோன் – யுத்1:3 131/3

TOP


முகட்டை (1)

ஓங்கினன் வான் நெடு முகட்டை உற்றனன் பொன் தோள் இரண்டும் திசையோடு ஒக்க – யுத்3:24 30/3

TOP


முகட்டையும் (2)

இடிக்குமேல் நெடு வானக முகட்டையும் இடிக்கும் – கிட்:12 25/2
காலினால் அளந்த வான முகட்டையும் கடக்க கால – சுந்:1 32/3

TOP


முகடு (14)

இழைக்கும் நுண் இடை இடைதர முகடு உயர் கொங்கை – பால:9 11/1
அறத்தின் விளைவு ஒத்து முகடு உந்தி அருகு உய்க்கும் – பால:22 31/2
விடாது பல் பருவம் நிற்ப மூல மா முகடு விண்டு – பால-மிகை:11 47/3
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற – அயோ:10 44/2
முந்து வான் முகடு உற கடிது முட்டி முடுகி – ஆரண்:1 36/1
ஒடித்த மலை அண்ட முகடு உற்ற மலை அன்றோ – ஆரண்:11 22/4
முட்டி வான் முகடு சென்று அளவி இ முடை உடல் – கிட்:5 14/1
எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும் – கிட்:7 67/1
வன் தாள் அலம்ப முடி வான் முகடு வவ்வ – சுந்:1 66/2
ஏழ்_உலகின் மேலை வெளி-காறும் முகடு ஏறி – சுந்:2 60/2
எட்ட அரு நெடு முகடு எய்தி நீளுமேல் – சுந்:4 99/3
உயருமேல் அண்ட முகடு தன் முடி உற உயரும் – யுத்1:3 13/3
வட்ட மேரு இது என வான் முகடு
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண் – யுத்2:15 14/1,2
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம – யுத்3:24 40/3

TOP


முகடு-தொறும் (1)

அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன் – பால:11 14/3

TOP


முகடும் (2)

முடிய வேம் முடிய மூடு இருளும் வான் முகடும் வேம் – பால:7 6/2
சினையும் மூலமும் முகடும் வெந்து இரு நிலம் தீய்ந்து – அயோ:9 38/3

TOP


முகத்த (5)

பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் – கிட்:14 44/3
கண் திறந்தனர் கணவர்-தம் முகத்த அவர் முறுவல் – யுத்4:32 10/1
நெய்க்கின்ற வாள் முகத்த விழும் குடரின் பாசடைய நிண-மேல் சேற்ற – யுத்4:33 22/3
கடாம் முகத்த முளரி கணக்கவால் – யுத்4:33 29/4
இரும் கட முகத்த யானை இவுளி தேர் காலாள் துஞ்சி – யுத்4-மிகை:41 55/3

TOP


முகத்தது (1)

தோய் முகத்தது கனத்தது சுடர் குதிரையின் – ஆரண்:1 25/2

TOP


முகத்தர் (4)

இந்துவின் முகத்தர் எறி நீரில் எழு நாள – ஆரண்:10 53/2
கண் கனல் சொரிதரு முகத்தர் காலினர் – ஆரண்-மிகை:7 4/2
சே இரு மதியம் என்ன திகழ்தரு முகத்தர் ஆனார் – சுந்-மிகை:14 43/4
முலை-மிசை தூங்கிய முகத்தர் மொய்த்து வந்து – யுத்4:38 16/2

TOP


முகத்தவன் (1)

அஞ்சு முகத்தவன் அஞ்சுக மேல் – யுத்2:18 8/2

TOP


முகத்தள் (1)

திங்களின் சிறந்து ஒளிர் முகத்தள் செவ்வியள் – ஆரண்:6 23/3

TOP


முகத்தன் (5)

நன்று ஒளிர் முகத்தன் ஆகி நாரணன் வலியின் ஆண்ட – பால:24 35/2
நகும் தகை முகத்தன் காதல் நடுக்கு உறு மனத்தன் வார் தேன் – சுந்:2 212/2
உ சிரத்து எரி கதிர் என உருத்து எரி முகத்தன்
ந சிர படை நால்_இரு கோடிக்கு நாதன் – யுத்1:5 40/1,2
ஓங்கிய முடியன் திங்கள் ஒளி பெறு முகத்தன் உள்ளால் – யுத்3:28 60/2
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் – யுத்3:31 218/1

TOP


முகத்தன (4)

விளை முகத்தன வேலையின் மீது செல் – அயோ:11 11/3
வளை முகத்தன வாசியும் வந்தவே – அயோ:11 11/4
பாறு ஆடு முகத்தன பல் பகலும் – யுத்2:18 41/2
மூன்று கண் அமைந்தன ஐம் முகத்தன
ஆன்ற மெய் தழலன புனலும் ஆடுவ – யுத்3:31 181/1,2

TOP


முகத்தார் (2)

சங்கை_இல் முகத்தார் நம்பி தம்பியர் அனையர் ஆனார் – அயோ:3 69/2
களங்கம் நீத்த மதி முகத்தார் கான வெள்ளம் கால் கோப்ப – அயோ:6 24/3

TOP


முகத்தால் (1)

முழுதும் எண்ணுறும் மந்திர கிழவர்-தம் முகத்தால்
எழுதி நீட்டிய இங்கிதம் இறை_மகற்கு ஏற்க – அயோ:1 44/2,3

TOP


முகத்தாள் (4)

கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் – பால:17 14/1
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள்
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் – ஆரண்:6 25/2,3
முற்றிய ஞாயிறு போலும் முகத்தாள் – ஆரண்:14 44/4
எட்டு தோளாள் நாலு முகத்தாள் உலகு ஏழும் – சுந்:2 74/1

TOP


முகத்தாளை (1)

இடர் இலா முகத்தாளை அறிந்திலையேல் இ நின்றாள் என்னை ஈன்றாள் – அயோ:13 69/4

TOP


முகத்தான் (1)

முறை திறம்பினனால் என்று மொழிகின்ற முகத்தான் முன்னர் – கிட்:7 80/2

TOP


முகத்தானை (1)

நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை
கல் கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான் – அயோ:13 29/2,3

TOP


முகத்தி (1)

இணை நெடும் கண் ஓர் இந்து_முகத்தி பூ – பால:21 29/1

TOP


முகத்திடை (3)

வாய் முகத்திடை நிமிர்ந்து வட வேலை பருகும் – ஆரண்:1 25/3
முளை கொளுத்தி முகத்திடை மொய்த்த பேர் – சுந்:13 17/2
கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை – யுத்3:25 1/3

TOP


முகத்தியர் (10)

வேளை வென்ற முகத்தியர் வெம் முலை – பால:2 24/1
எல் இயல் மதியம் அன்ன முகத்தியர் எழிலி தோன்ற – பால:13 38/3
குழை குலம் முகத்தியர் குழாங்கள் ஏங்கின – அயோ:4 197/2
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது – கிட்:1 10/4
முயல் கறை இலாத திங்கள் முகத்தியர் முதலினோரை – சுந்:2 119/2
குண்டல முகத்தியர் உவகை கூரவே – சுந்:12 6/4
நாள் ஒத்த நளினம் அன்ன முகத்தியர் நயனம் எல்லாம் – யுத்2:16 4/1
எல்லி சுற்றிய மதி நிகர் முகத்தியர் எரி வீழ் – யுத்3:20 60/1
முத்து வாள் முறுவல் மூரல் முகத்தியர் முழு கண் வேலால் – யுத்3:25 20/1
முயல் கறை பயிலா திங்கள் முகத்தியர் முழுதும் நின்னை – யுத்3:29 51/2

TOP


முகத்தியர்-முன்னே (1)

நெறி புண்டரீகம் அன்ன முகத்தியர்-முன்னே நென்னல் – யுத்1:14 36/2

TOP


முகத்தில் (3)

தீவினை என்ன நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி – அயோ:13 35/2
செந்தாமரை வாள் முகத்தில் செறி வேர் சிதைப்ப – சுந்:1 62/2
தூ நிற நறும் துளி முகத்தில் தூற்றமே – சுந்:2 123/4

TOP


முகத்திற்கும் (1)

முன்பு நின்றவர் முகத்திற்கும் கடை குழை முதுகின் – யுத்2:16 208/3

TOP


முகத்தின் (11)

நலம் குழைதர நகில்_முகத்தின் ஏவுண்டு – பால:10 45/2
உழுகின்ற கொழு முகத்தின் உதிக்கின்ற கதிரின் ஒளி – பால:13 17/1
துளை முகத்தின் சுருதி விளம்பின – அயோ:11 11/1
உளை முகத்தின் உம்பரின் ஏகிட – அயோ:11 11/2
புறம் காண அகம் காண பொது முகத்தின் அருள் நோக்கம் – ஆரண்:1 49/1
வில் இழந்தனன்-என்னினும் விழித்த வாள் முகத்தின்
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் – ஆரண்:7 132/1,2
முன்ப உன் முகத்தின் எதிர் பொய் மொழியகில்லேன் – ஆரண்-மிகை:10 15/2
ஓங்கு மைம் முகத்தின் தானையுள் பொலிந்திடுவான் வெற்றி – யுத்1-மிகை:11 3/3
தூம்பு உறங்கும் முகத்தின் துய்த்து உடல் – யுத்2:16 64/2
முட்டின ஒத்தன முகத்தின் வீழ்வன – யுத்2:18 90/4
சீத நீர் முகத்தின் அப்பி சேவகன் மேனி தீண்டி – யுத்3:26 61/1

TOP


முகத்தின்-மேல் (1)

மோதிரம் வாங்கி தன் முகத்தின்-மேல் அணைத்து – யுத்4:41 89/1

TOP


முகத்தினர் (3)

அரி நரி நாய் என அணி முகத்தினர்
வெரிந் உறு முகத்தினர் விழிகள் மூன்றினர் – சுந்-மிகை:3 14/2,3
வெரிந் உறு முகத்தினர் விழிகள் மூன்றினர் – சுந்-மிகை:3 14/3
சீறு கோள் அரி முகத்தினர் திறல் புலி முகத்து ஐஞ்ஞூறு – யுத்3-மிகை:30 3/1

TOP


முகத்தினன் (6)

குற்றம் இல் முகத்தினன் கொள்கை கண்டவர் – அயோ:4 165/3
மும் மடங்கு பொலிந்த முகத்தினன்
வெம் மடங்கலை உன்னி வெதும்புவாள் – சுந்:3 19/3,4
பருதி மண்டிலம் என பொலி முகத்தினன் பல் கால் – யுத்1:6 12/2
முறுவல் எய்திய முகத்தினன் முளரி அம் கண்ணன் – யுத்2:15 240/1
இறங்கு கண்ணினன் எல் அழி முகத்தினன் தலையன – யுத்2:15 249/3
முறுவல் வாள் முகத்தினன் முளரிக்கண்ணனும் – யுத்3:22 43/1

TOP


முகத்தினாட்கு (1)

திங்கள் வாள் முகத்தினாட்கு செப்பு என பின்னும் செப்பும் – கிட்:13 66/4

TOP


முகத்தினார்-தம் (1)

சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம்
வடகத்தோடு உடுத்த தூசை மாசு இல் நீர் நனைப்ப நோக்கி – பால:16 18/2,3

TOP


முகத்தினார்கள் (1)

பங்கய முகத்தினார்கள் மயில் நடம் பயில-மாதோ – யுத்4-மிகை:42 38/4

TOP


முகத்தினால் (3)

கண்ட பின் இளைய வீரன் முகத்தினால் கருத்தை ஓர்ந்த – சுந்:4 76/1
முழை உறு சீயம் அன்னான் முகத்தினால் அகத்தை நோக்கி – யுத்1:13 4/3
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி – யுத்3:31 177/3

TOP


முகத்தினாள் (1)

மா மறு தந்த முகத்தினாள் – யுத்4:40 23/4

TOP


முகத்தினாளே (1)

திங்கள் வாள் முகத்தினாளே தேவரின் தீயர் அன்றே – ஆரண்:12 51/3

TOP


முகத்தினாளை (1)

ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி – கிட்:11 50/3

TOP


முகத்தினான் (4)

முளைக்கலா மதி கொழுந்து போலும் வாள் முகத்தினான்
விளைக்கலாத வில் கையாளி வள்ளல் மார்பின் உள் உற – பால:13 50/2,3
பேர்கிலாது பிறங்கு முகத்தினான்
தேர்கிலான் நெறி அந்தரில் சென்று ஒரு – பால:14 30/2,3
பொலிந்த வாள் முகத்தினான் பொங்கி தன்னையும் – பால:19 37/1
நாற்றம் மேய நகை இல் முகத்தினான்
சீற்றம் இன்றியும் தீ எழ நோக்குவான் – அயோ-மிகை:8 1/2,3

TOP


முகத்தினானை (1)

முற்றுறு கலையிற்று ஆய முழுமதி முகத்தினானை
பெற்றவன் அளித்த மோலி இளையவன் பெற தான் பெற்ற – யுத்1:4 133/2,3

TOP


முகத்தினில் (2)

தேர் முகத்தினில் சேவகர் மேல் செறுத்து – யுத்2:15 44/2
அற்றதால் முகத்தினில் விழித்தல் ஆரிய – யுத்2:16 93/3

TOP


முகத்தினும் (2)

முடி தலைகள் பத்தினும் முகத்தினும் உதைத்தான் – யுத்1:12 10/4
பச்சிமத்தினும் மருங்கினும் முகத்தினும் பகழி – யுத்3:22 69/1

TOP


முகத்தினை (3)

ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உன்னுவாள் – சுந்:3 20/4
இறக்க நின்ற முகத்தினை எய்துவான் – யுத்2:16 54/4
கொண்டல் நீர் கொணர்ந்து கோல முகத்தினை குளிர செய்தான் – யுத்3:24 11/4

TOP


முகத்தினோடு (2)

அன்னவர் முகத்தினோடு அகத்தை நோக்கினான் – அயோ:4 157/1
சிறையின் எய்திய செல்வி முகத்தினோடு
உறவு தாம் உடையார் ஒடுங்கார்களோ – சுந்:2 151/3,4

TOP


முகத்து (55)

பருவ மங்கையர் பங்கய வாள் முகத்து
உருவ உண் கணை ஒண் பெடை ஆம் என – பால:2 23/1,2
செரு_முகத்து காத்தி என நின் சிறுவர் நால்வரினும் கரிய செம்மல் – பால:6 11/3
செஞ்செவே செரு_முகத்து அன்றியே திறன் இலா – பால:7 7/2
ஒன்றும் உண்கண் மதி முகத்து ஒருத்தி செய்தது உரை-செய்வாம் – பால:13 55/4
சுடர் முகத்து உலவு கண்ணாள் தோகையர் சூழ நின்றாள் – பால:18 16/2
தனி சுடர் தாமரை முகத்து சாபமும் – பால:19 23/3
வட்ட வாள் முகத்து ஒரு மயிலும் மன்னனும் – பால:19 65/1
மழை மத தறு கண் சித்ர வாரண முகத்து வாழ்வை – பால-மிகை:0 13/2
எழுந்தனர் சிலர் முகத்து இழி கண்ணீரிடை – அயோ:4 168/2
எஃகு எறி செரு_முகத்து ஏற்ற தெவ்வருக்கு – அயோ:11 104/1
விரும்பலர் முகத்து எதிர் விழித்து நிற்க யான் – அயோ:11 113/4
முற்று உணர் முனிவனை முகத்து நோக்கினான் – அயோ:12 3/4
எல் ஒடுங்கிய முகத்து இளவல் நின்றனன் – அயோ:14 49/1
விருப்புறா முகத்து எதிர் விழிக்கின் வெந்திடும் – ஆரண்:7 44/2
முழு முகத்து இரு கயல் முத்தின் ஆலிகள் – ஆரண்:10 40/3
தோளையே சொல்லுகேனோ சுடர் முகத்து உலவுகின்ற – ஆரண்:10 73/1
உளைவுறு துயர் முகத்து ஒளி இது ஆம் எனின் – ஆரண்:12 32/1
முத்து உக்கன போல் முகத்து ஆலி முலை-கண் வீழ – ஆரண்:13 20/1
மோகம் படைத்தான் உளைவு எய்த முகத்து எறிந்தான் – ஆரண்:13 34/4
இனையர் ஆகிய இருவரும் முகத்து இரு கண் போல் – ஆரண்:15 35/1
மால் கரும் கடற்கு உயர்ந்து உள மை முகத்து அனிகம் – கிட்:12 19/2
தெவ் ஆறு முகத்து ஒருவன் தனி கிடந்த சுவணத்தை சேர்திர்-மாதோ – கிட்:13 22/4
சமுக வாளியும் தனுவும் வாழ் முகத்து
அமுத பாடலார் அருவி ஆடுவார் – கிட்:15 22/3,4
நகை இலா முழு முகத்து எயிறு நாறவே – சுந்:2 126/4
முந்து அரம்பையர் முதலினர் முழுமதி முகத்து
சிந்துரம் பயில் வாய்ச்சியர் பலரையும் தெரிந்து – சுந்:2 136/1,2
அயர்க்கும் வாள் முகத்து ஆர் அமுது அன்னவர் – சுந்:2 166/2
குழை முகத்து ஆயம் தந்த புனல் குளிர்ப்பு இல என்று ஊடி – சுந்:2 182/2
மாய நந்திய வாள் முகத்து ஒரு தனி மயன் மகள் உறை மாடம் – சுந்:2 193/4
கமையினாள் திரு முகத்து அயல் கதுப்பு உற கவ்வி – சுந்:3 10/1
குழை முகத்து நின் சிந்தனை கோடினால் – சுந்:3 105/2
தீண்டேன் என்று மனம் மகிழ்ந்தாள் திருவின் முகத்து திரு ஆனாள் – சுந்:4 113/4
நஞ்சு உமக்கு ஆவென் என்னா நகை இலா முகத்து பேழ் வாய் – சுந்-மிகை:3 22/3
ஊடினார் முகத்து உறு நறை ஒரு முகம் உண்ண – சுந்-மிகை:12 4/1
பாடினார் முகத்து ஆர் அமுது ஒரு முகம் பருக – சுந்-மிகை:12 4/3
ஆடினார் முகத்து அணி அமுது ஒரு முகம் அருந்த – சுந்-மிகை:12 4/4
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா – யுத்1:3 44/1
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்து காட்ட – யுத்1:4 138/1
தெய்வ நாயகன் தெரி கணை திசை முகத்து ஒருவன் – யுத்1:6 29/1
செயிர்ப்பினும் அழகு செய்யும் திரு முகத்து அணங்கை தீர்ந்து – யுத்1:9 21/1
சீறுகின்ற முகத்து இரு செங்கணான் – யுத்2:16 55/4
அழுங்கல் இல் கோள் முகத்து அரவம் ஆயினான் – யுத்2:16 266/2
வீசினன் கேடகம் முகத்து வீங்கு கால் – யுத்2:16 297/1
ஏகுதிர் எம் முகத்து எவரும் என்னுடை – யுத்2:18 2/1
ஊரில் செல எறியும் மிதித்து உழக்கும் முகத்து உதைக்கும் – யுத்2:18 159/4
பூசல் முகத்து ஒரு கான்முளை போதா – யுத்3:20 12/3
ஊக்கினான் தடம் தாமரை திரு முகத்து உதிரம் – யுத்3:22 187/2
விழித்துமோ இராவணன் முகத்து மீண்டு யாம் – யுத்3:31 176/1
வட்ட மா மதி முகத்து எம் மங்கையை மூக்கு அரிந்த – யுத்3-மிகை:28 6/1
சீறு கோள் அரி முகத்தினர் திறல் புலி முகத்து ஐஞ்ஞூறு – யுத்3-மிகை:30 3/1
கடல் எரித்த கனல் படை கார் முகத்து
இடை தொடுத்து அதை ஏவி இரும் பிண – யுத்3-மிகை:31 33/1,2
இன்று யார் விருந்து இங்கு உண்பார் இகல் முகத்து இமையோர் தந்த – யுத்4:34 9/1
நூல் முகத்து ஓங்கு கேள்வி நுணங்கியோன் வணங்கு நெஞ்சன் – யுத்4:42 13/2
கோல் முகத்து அளந்து குற்றம் செற்று உலகு எல்லாம் கொள்ளும் – யுத்4:42 13/3
மான் முகத்து ஒருவன் நல் நாள் மண்டபம் வயங்க கண்டான் – யுத்4:42 13/4
தேமொழி திருவை ஐயன் திருவருள் முகத்து நோக்க – யுத்4-மிகை:42 57/2

TOP


முகத்தும் (1)

தளம் கொள் தாமரை என தளிர் அடியினும் முகத்தும்
வளம் கொள் மாலை வண்டு அலமர வழி வருந்தினர் ஆய் – பால:15 11/1,2

TOP


முகத்துள் (1)

ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் – பால:17 21/2

TOP


முகத்தே (3)

ஆண்டு வருவது இனி யார் முகத்தே நோக்கவோ – அயோ:14 62/4
முன்னே உளன் பின்னே உளன் முகத்தே உளன் அகத்தின் – யுத்3:31 113/1
எல்லாரும் பகைஞரே யார் முகத்தே விழிக்கின்றாய் எளியை ஆனாய் – யுத்4:38 9/4

TOP


முகத்தை (5)

வெள் எயிற்று இலவ செ வாய் முகத்தை வெண் மதியம் என்று – பால:14 65/1
கள் மணி வள்ளத்துள்ளே களிக்கும் தன் முகத்தை நோக்கி – பால:19 17/1
நகை உடை முகத்தை ஆகி இன் உரை நல்கு நாவால் – கிட்:9 9/4
புன் தலை குருதி நீர் முகத்தை போர்த்தலும் – யுத்2:16 284/2
வீடணன் முகத்தை நோக்கி வினை உண்டே இதனுக்கு என்பர் – யுத்2:19 194/1

TOP


முகத்தையே (1)

முழுகி மீது எழு மாதர் முகத்தையே – யுத்2:15 11/4

TOP


முகத்தோடு (1)

கை கார் முகத்தோடு கடை புருவம் குனித்தான் – ஆரண்:13 22/4

TOP


முகத்தோன் (1)

தே மன் உரிமை புரிய திசை முகத்தோன்
ஓமம் இயற்ற உடையான் முடி சூட்ட – யுத்1:3 175/1,2

TOP


முகந்த (3)

நீர் முகந்த மா மேகத்தின் அருகு உற நிரைத்து – கிட்:10 40/3
சேம வீடு உற செய்வதும் செம் தழல் முகந்த
ஓம வேள்வியின் உறு பதம் உய்ப்பதும் ஒருவன் – யுத்1:3 42/2,3
முகந்த வாயின் புணரியை முற்றுற – யுத்4:37 163/4

TOP


முகந்தனர் (1)

முகந்தனர் திருவருள் முறையின் எய்தினார் – பால:14 2/1

TOP


முகந்து (21)

முற்றில் ஆர முகந்து தம் முன்றிலில் – பால:2 30/3
மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான – பால:4 3/1
முறை கெட வறியவர் முகந்து கொள்க எனா – பால:5 108/3
இருந்த குல குமரர்-தமை இரு கண்ணின் முகந்து அழகு பருக நோக்கி – பால:12 2/1
மண் உறு வேந்தன் செல்வம் வறியவர் முகந்து கொண்டார் – பால:13 39/4
புண்டரீக கை கூப்பி புனல் முகந்து இறைக்கின்றாரும் – பால:18 5/4
நெய் கொள் ஓதியின் நீர் முகந்து எற்றினான் – பால:18 25/2
அப்பு உடை அனீக வேலை அகன் புனல் முகந்து மாந்த – பால:20 2/3
இ கரை இரைத்த சேனை எறி கடல் முகந்து வெஃகி – அயோ:13 57/1
சொல்லும் எல்லையில் முகந்து உயர் விசும்பு தொடர – ஆரண்:1 19/4
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் – ஆரண்:3 37/3
கை ஆர முகந்து கொடு அந்தகனார் – ஆரண்:13 10/3
மோது வடவை கனல் முகந்து உலகம் எல்லாம் – ஆரண்-மிகை:10 16/3
முன்னமே பூமியை முகந்து பாதலம்-தன்னிலே – ஆரண்-மிகை:13 4/1
முரிந்து உயர் பாற்கடல் முகந்து மூரி வான் – சுந்:2 53/2
முடக்கு நெடு வேரொடு முகந்து உலகம் முற்றும் – சுந்:6 13/1
எல் ஆர் மணி ஈட்டம் முகந்து எழுகின்றது என்ன – சுந்-மிகை:1 11/4
முந்தி வந்து இறைஞ்சினானை முகந்து உயிர் மூழ்க புல்லி – யுத்2:16 125/1
கோல் முகந்து அள்ளி அள்ளி கொடும் சிலை நாணில் கோத்து – யுத்2:18 203/1
தேடின தெரிந்து கையால் முகிலினை முகந்து தேக்கி – யுத்2:19 164/2
வென்றி சேர் கவியின் வெள்ள கடல் முகந்து எழுந்து விண் மேல் – யுத்4-மிகை:41 50/1

TOP


முகந்துற்று (1)

கோது_இல அருந்துவன கொள்ளையின் முகந்துற்று
யாதும் ஒழியா வகை சுமந்து கடல் எய்த – யுத்1:9 7/2,3

TOP


முகப்ப (1)

முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல – அயோ:13 49/2

TOP


முகம் (135)

கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை – பால:2 10/2
விருந்தினர் முகம் கண்டு அன்ன விழா அணி விரும்புவாரும் – பால:2 15/4
கடைசியர் முகம் என மலர்வன கமலம் – பால:2 43/4
மாளிகை மலர்வன மகளிர் வாள் முகம்
வாளிகள் அன்னவை மலர்வ மற்று அவை – பால:3 63/2,3
உரை-செய்யும் அளவில் அவன் முகம் நோக்கி உள்ளத்துள் ஒருவராலும் – பால:6 10/1
நோக்கினன் அவர் முகம் நோக்க நோக்கு உடை – பால:7 18/1
இனையோர் உள்ளத்து இன்னலினோர் தம் முகம் என்னும் – பால:10 28/3
சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் – பால:11 13/2
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – பால:11 15/4
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் – பால:13 25/2
வாச நகை மங்கையர் முகம் பொலிவ வானில் – பால:15 18/2
விம்மா வெதும்பா வெயரா முகம் வெய்து_உயிர்த்தாள் – பால:17 17/4
வண்டு வாழ் குழலாள் முகம் நோக்கி ஓர் – பால:17 38/1
பங்கயம் முகம் என்று ஓராது ஐயுற்று பார்க்கின்றானும் – பால:18 10/4
புள்ளி மான் அனையார் முகம் போல்கிலாது – பால:18 29/3
நச்சு வேல் கரும் கண் செ வாய் நளிர் முகம் மதுவுள் தோன்ற – பால:19 11/2
மதி முகம் கதுமென வணங்கினாள் அது – பால:19 49/3
வார்_முகம் கெழுவு கொங்கையர் கரும் குழலின் வண்டு – பால:20 9/1
ஐயனும் முகம் மலர்ந்து அகம் உற தழுவினான் – பால:20 17/4
இந்திரன் முகம் நாண் உற ஏறினான் – பால:21 45/4
மலர் குழல் மலைவாரும் மதி முகம் மணி ஆடி – பால:23 29/2
வீசலின் மகரவாய் விளங்கும் வாள் முகம்
ஆசையை ஒளிகளால் அளந்து காட்டவே – பால:23 65/3,4
தான் முகம் நோக்கியே சாற்றல் மேயினான் – பால-மிகை:5 10/4
மாதவன் தனை மா முகம் நோக்கி இப்போது – பால-மிகை:11 3/2
வாய்ந்த மா தவன் மா முகம் நோக்கி நூல் – பால-மிகை:11 4/3
வள்ளல்-தன்னை மதி_முகம் நோக்கியே – பால-மிகை:11 7/4
மன்னனும் அவர் முகம் மரபின் நோக்கினான் – அயோ:1 12/2
பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே – அயோ:3 66/4
வீங்கு இரும் காதல் காட்டி விரி முகம் கமல பீடத்து – அயோ:3 104/3
வந்த முனியை முகம் நோக்கி வாள் வேந்தர் – அயோ:4 89/1
கண்டனன் இரவியும் கமல வாள் முகம்
விண் தலத்து உறையும் நல் வேந்தற்கு ஆயினும் – அயோ:4 178/2,3
ஒளி துறந்தன முகம் உயிர் துறந்து என – அயோ:4 200/1
அங்கை அணையில் பொலிவு அழுங்க முகம் எல்லாம் – அயோ:5 16/3
அ திசை உற்று ஐயன் அன்பனை முகம் நோக்கி – அயோ:8 35/1
செய்தனன் இனிது எல்லாம் செல்வனை முகம் முன்னா – அயோ:9 29/3
நகை இழந்தன வாள் முகம் நாறு அகில் – அயோ:11 24/1
திங்கள் வாள் முகம் திரு விளங்குற – அயோ:11 132/2
கொற்ற குரிசில் முகம் நோக்கி கோ மலரோன் – அயோ:14 67/3
ஆயிர முகம் உள தவம் அயர்குவென் யான் – ஆரண்:2 40/1
தழுவினர் எடுத்தனர் தட கையால் முகம்
கழுவினர் இருவரும் கண்ணின் நீரினால் – ஆரண்:4 20/1,2
வண்டு உறை கமல செவ்வி வாள் முகம் பொலிய வாசம் – ஆரண்:5 2/1
அதிகம் நின்று ஒளிரும் இ அழகன் வாள் முகம்
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ – ஆரண்:6 10/1,2
செவ்வி முகம் முன்னி அடி செங்கையின் இறைஞ்சா – ஆரண்:6 30/2
வந்து அடியேன் நாணாது முகம் காட்ட வல்லேனோ – ஆரண்:6 100/4
வந்தானை முகம் நோக்கி வயிறு அலைத்து மழை கண்ணீர் – ஆரண்:6 107/1
மூரல் முறுவலன் இளைய மொய்ம்பினோன் முகம் நோக்கி – ஆரண்:6 112/1
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம – ஆரண்:10 159/2
இகழ்ந்தனை எனக்கு இளைய நங்கை முகம் எங்கும் – ஆரண்:11 20/2
பூ முகம் நெடு நிலம் புல்லி சொல்லுவான் – ஆரண்:12 14/4
வண்டு உளர் கோதை சீதை வாள் முகம் பொலிய வானில் – ஆரண்:14 6/1
பூண்ட பூணவள் வாள் முகம் போதலால் – ஆரண்:14 20/3
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கிட்:1 41/3
என்று அகம் உவந்து கோல முகம் மலர்ந்து இனிதின் நின்ற – கிட்:2 35/1
வைத்த பின் உரிமை தம்பி மா முகம் நோக்கி வல்லை – கிட்:7 144/1
நொந்தனை அதுதான் நிற்க நின் முகம் நோக்கி கூற்றம் – கிட்:7 147/3
மழை உற மா முகம் மலர்ந்து தோன்றின – கிட்:10 24/3
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் – கிட்:10 36/4
நடம் திறன் நவில்வுறு நங்கைமார் முகம்
படம் திறந்து உருவலின் பொலியும் பான்மை போல் – கிட்:10 108/3,4
சிந்தையுள் நெடும் சீற்றம் திரு முகம்
தந்து அளிப்ப தடுப்ப_அரும் வேகத்தான் – கிட்:11 23/2,3
பேர்க்க_அரும் சீற்றம் பேர முகம் பெயர்ந்து ஒதுங்கிற்று அல்லால் – கிட்:11 46/3
ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி – கிட்:11 50/3
ஐயனும் உவந்து அகம் என முகம் மலர்ந்தருளி – கிட்:12 29/1
மேல் முகம் நிமிர்ந்து வெயில் காலொடு விழுங்கா – கிட்:14 56/2
விரை தாமரை வாள் முகம் விட்டு விளங்க வீரன் – சுந்:1 48/2
சுந்தரி முகம் என பொலிந்து தோன்றிற்றே – சுந்:2 51/4
வெள்ளிடை மருங்குலார் தம் மதி_முகம் வேறு ஒன்று ஆகி – சுந்:2 109/3
நீ அனையவர் முகம் நோக்கி தேம்பினாள் – சுந்:3 57/2
அண்ணல்-தன் திரு முகம் கமலம் ஆம் எனின் – சுந்:4 51/1
முந்து அனங்க வசந்தன் முகம் கெட – சுந்:6 26/3
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் – சுந்:10 32/2
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம்
தேர்ந்து உறு பொருள் பெற எண்ணி செய்யு-மின் – சுந்:12 10/2,3
சொல்லும் தம் முகம் எனும் தூது சொல்லவே – சுந்:12 21/4
திண்மைக்கும் தனி உறையுளாம் முழு முகம் திசையில் – சுந்:12 43/2
ஊடினார் முகத்து உறு நறை ஒரு முகம் உண்ண – சுந்-மிகை:12 4/1
கூடினார் முக களி நறை ஒரு முகம் குடிப்ப – சுந்-மிகை:12 4/2
பாடினார் முகத்து ஆர் அமுது ஒரு முகம் பருக – சுந்-மிகை:12 4/3
ஆடினார் முகத்து அணி அமுது ஒரு முகம் அருந்த – சுந்-மிகை:12 4/4
தேவரொடு இருந்து அரசியல் ஒரு முகம் செலுத்த – சுந்-மிகை:12 5/1
மூவரொடு மா மந்திரம் ஒரு முகம் முயல – சுந்-மிகை:12 5/2
பாவகாரி-தன் பாவகம் ஒரு முகம் பயில – சுந்-மிகை:12 5/3
பூவை சானகி உருவெளி ஒரு முகம் பொருந்த – சுந்-மிகை:12 5/4
நீந்தி ஏறுவது எங்ஙன் என்று ஒரு முகம் நினைய – சுந்-மிகை:12 6/2
ஏந்தும் ஆடியின் ஒரு முகம் எழிலினை நோக்க – சுந்-மிகை:12 6/4
மன் முகம் நோக்கினன் வணங்கி வன்மையால் – யுத்1:2 31/3
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அருகு இருந்தவர் முகம் நோக்கி – யுத்1:2 117/3
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம்
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் – யுத்1:4 67/1,2
வண்டு உளர் அலங்கலாய் வஞ்சர் வாள் முகம்
கண்டது ஓர் பொழுதினில் தெரியும் கைதவம் – யுத்1:4 87/1,2
வாழி வெம் கதிர் மணி முகம் வருடவும் வளர்ந்தான் – யுத்1:6 3/2
வந்திடும் அவர் முகம் நோக்கி மன்னவன் – யுத்1-மிகை:1 2/1
நல் துணைவரை முகம் நயந்து நோக்குறா – யுத்1-மிகை:4 4/4
நாயகன் முகம் நாலும் நடந்து என – யுத்2:15 36/2
என் முகம் காண்பதன் முன்னம் யான் அவன்-தன் – யுத்2:16 294/1
முகம் காண்பது சரதம்தான் என – யுத்2:16 294/2
பொன் முகம் காண்பது ஓர் தோலும் போரிடை – யுத்2:16 294/3
வல் முகம் காண்பது ஓர் வாளும் வாங்கினான் – யுத்2:16 294/4
தனி பட்டான் என அவன் முகம் நோக்கி ஒன்று உரைத்தனன் தனி நாதன் – யுத்2:16 318/4
அற்ற எங்கை-போல் என் முகம் காட்டி நின்று ஆற்றலென் உயிர் அம்மா – யுத்2:16 321/4
சுந்தர பொன் தோளானை முகம் நோக்கி இவை சொன்னான் – யுத்2:16 348/4
மூக்கு இலா முகம் என்று முனிவர்களும் அமரர்களும் – யுத்2:16 353/1
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம் – யுத்2:18 139/3
மடல் தோகையர் வலி வென்றவன் வானோர் முகம் மலர்ந்தார் – யுத்2:18 168/4
முகம் தோன்ற நின்று காற்றினுக்கு அரசன் பண்டை – யுத்2:18 203/3
எ தேவரையும் முகம் கண்டு அறியாத ஈட்டான் – யுத்2:19 23/4
பேர் ஆழி முகம் செல சென்றனன் பேர்ச்சி இல்லான் – யுத்2:19 26/4
ஒன்று வாள் முகம் நோக்கி ஒரு விலான் – யுத்2:19 157/2
குறிக்கொளும் என்று கூறி அவர் முகம் குழைய நோக்கி – யுத்2:19 166/3
அறுந்தன செவி முகம் அறுந்த வால் மருப்பு – யுத்2-மிகை:18 9/2
திசை முகம் கிழிய தேவர் சிரம் பொதிர் எறிய திண் தோள் – யுத்2-மிகை:18 25/1
ஏவுதி எம்மை என்றான் அவர் முகம் இனிதின் நோக்கி – யுத்3:20 2/2
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி – யுத்3:22 126/2
அனுமன் வாள் முகம் நோக்கினன் ஆழியை அகற்றி – யுத்3:22 166/1
காலனார் முகம் கண்டனன் இடபன் விண் கலந்தான் – யுத்3:22 172/2
நூல்_முகம் முற்றும் நுணங்க உணர்ந்தாய் – யுத்3:26 33/2
பால் முகம் உற்ற பெரும் பழி அன்றோ – யுத்3:26 33/3
மால் முகம் உற்று ஒரு மாதை வதைத்தல் – யுத்3:26 33/4
வந்தான் நெடும் தகை மாருதி மயங்கா முகம் மலர்ந்தான் – யுத்3:27 101/1
முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான் – யுத்3:27 128/2
சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் – யுத்3:27 157/4
தீ முகம் கதுவ ஓடி சென்று அவன் சிரத்தை தள்ளி – யுத்3:28 52/3
மொய்யனே முளரி அன்ன நின் முகம் கண்டிலாதேன் – யுத்3:29 48/3
செய்யுறு வினையம் எல்லாம் ஒரு முகம் தெரிவது உண்டே – யுத்3:31 218/3
யானை ஆளி புலி என்று இவை முகம்
ஆன தீய அரக்கர் மடிந்திட – யுத்3-மிகை:31 40/2,3
கடு வைத்து ஆர் களன் கை படு கார் முகம்
ஒடிய தாக்கும் ஒருவன் சிலையின்-வாய் – யுத்3-மிகை:31 43/1,2
களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா – யுத்4:33 6/2
தீ முகம் உடையன சில முகம் உதிரம் – யுத்4:37 90/1
தீ முகம் உடையன சில முகம் உதிரம் – யுத்4:37 90/1
தோய் முகம் உடையன சுரர் முகம் உடைய – யுத்4:37 90/2
தோய் முகம் உடையன சுரர் முகம் உடைய – யுத்4:37 90/2
பேய் முகம் உடையன பிலமுகம் நுழையும் – யுத்4:37 90/3
மாலும் கொண்ட வடி கணை மா முகம்
நாலும் கொண்டு நடந்தது நான்முகன் – யுத்4:37 194/2,3
மன்னும் மாருதி மா முகம் நோக்கி வேறு – யுத்4:40 21/2
ஐம் முகம் பயின்று இரட்டி அங்கு அடல் புயன் நால்_ஐந்தும் – யுத்4-மிகை:35 4/1
அனுமன் என்பவன் வாள் முகம் நோக்கினன் அவனும் – யுத்4-மிகை:41 154/1
முனிவன் வாள் முகம் நோக்கி மெய் முழுது உணர் முனியே – யுத்4-மிகை:41 161/1
தேன் முகம் மலரும் தாரான் அரி சொல சீற்றம் தீர்ந்தான் – யுத்4-மிகை:41 247/4

TOP


முகம்-கொடு (1)

செவ்வி வாள் முகம்-கொடு செயிர்த்து நோக்குறா – யுத்4:40 37/2

TOP


முகம்-தொறும் (4)

மொழிகின்ற வீரர் வார்த்தை முகம்-தொறும் செவியின் மூழ்க – யுத்1:14 15/3
தும்பை சூடிய இராவணன் முகம்-தொறும் தோன்றும் – யுத்2:15 231/2
வென்றி வானர வீரர்கள் முகம்-தொறும் வீச – யுத்3:22 104/2
சிந்தினான் சரம் இலக்குவன் முகம்-தொறும் திரிந்தான் – யுத்3:22 110/4

TOP


முகமண்டலத்து (1)

மகுட குண்டலம் ஏய் முகமண்டலத்து
உகு நெடும் சுடர் கற்றை உலாவலால் – கிட்:11 21/1,2

TOP


முகமன் (3)

முடிவு உற நோக்கி ஓர் முகமன் கூறி பின் – அயோ-மிகை:2 3/2
சூழ்ந்ததும் பொறுக்க எனா முகமன் சொல்லினான் – சுந்-மிகை:14 36/4
ஒன்று அலாத பல் முகமன் அங்கு உரைத்து நம் பூசை – யுத்4-மிகை:41 102/2

TOP


முகமும் (10)

கடைசியர் முகமும் போதும் கண்மலர்ந்து ஒளிரும் மாதோ – பால:2 7/4
கைகளும் முகமும் வாயும் கண்களும் காட்ட கண்டு – பால:14 53/3
மனங்கள் போல முகமும் மறைக்குமே – பால:21 28/4
முகமும் அவர் அருளும் நுகர்கிலர்கள் துயர் முடுக – அயோ:5 15/2
ஒருபது முகமும் கண்ணும் உருவமும் மார்பும் தோள்கள் – ஆரண்:10 80/3
கண்ணும் முகமும் காட்டுவாய் வடிவும் ஒருகால் காட்டாயோ – கிட்:1 24/3
நிறை நறும் தாமரை முகமும் நித்தில – கிட்:14 9/3
முக்கண் நோக்கினன் முதல் மகன் அறு-வகை முகமும்
திக்கு நோக்கிய புயங்களும் சில கரந்தனையான் – சுந்:2 138/1,2
நோக்கினார் நோக்கினார் முன் நோக்குறு முகமும் கையும் – யுத்1:3 155/1
ஆம்பல் வாயும் முகமும் அலர்ந்திட – யுத்4:40 8/1

TOP


முகமே (5)

திருவே அனையாள் முகமே தெரியின் – பால:23 14/1
முனியும் முனியும் செய்கை கொடியாள் முகமே முன்னி – அயோ:4 41/1
வல்லவன் முகமே நம்பி வந்திலன் என்னும் மாற்றம் – அயோ:6 11/2
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் – கிட்:8 19/4
மான வாள் முகமே நங்கட்கு உரைத்தது மாற்றம் என்று – சுந்:14 5/3

TOP


முகமோ (1)

நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – பால:3 2/1

TOP


முகர (1)

முழங்கின முகர பாய்_மா முழங்கின முழு வெண் சங்கம் – யுத்2:18 184/2

TOP


முகவர் (5)

ஆளி மா முகவர் சீறும் அடு புலி முகவர் மிக்க – யுத்3-மிகை:31 9/1
ஆளி மா முகவர் சீறும் அடு புலி முகவர் மிக்க – யுத்3-மிகை:31 9/1
யாளி மா முகவர் யானை முகவர் மற்று எரியும் வெம் கண் – யுத்3-மிகை:31 9/2
யாளி மா முகவர் யானை முகவர் மற்று எரியும் வெம் கண் – யுத்3-மிகை:31 9/2
கூளி மா முகவர் ஆதி அளப்பு இல கோடி உள்ளார் – யுத்3-மிகை:31 9/3

TOP


முகன் (3)

திறத்து மா மறை அயனொடு ஐம்_முகன் பிறர் தேடி – கிட்-மிகை:3 5/1
சித்தமொடு மான்_முகன் வணங்கி அயல் சென்றான் – கிட்-மிகை:14 5/2
மரு கொள் தாமரை நான்முகன் ஐ_முகன் முதலோர் – யுத்1:3 10/1

TOP


முகனும் (1)

என்று என்று அரசன் மெய்யும் இரு தாள் இணையும் முகனும்
தன் தன் செய்ய கையால் தைவந்திடு கோசலையை – அயோ:4 70/1,2

TOP


முகில் (64)

மா முகில் படுவ வாரி பவளமும் வயங்கு முத்தும் – பால:2 5/3
விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின – பால:3 34/2
சூளிகை மழை முகில் தொடக்கும் தோரண – பால:3 63/1
மீன் நாறு வேலை புனல் வெண் முகில் உண்ணுமா போல் – பால:3 69/2
மலை என விழி துயில்-வளரும் மா முகில்
கொலை தொழில் அரக்கர்-தம் கொடுமை தீர்ப்பென் என்று – பால:5 6/2,3
கரு முகில் என வளர் கருணை அம் கடல் – பால:5 8/3
கரு முகில் தாமரை காடு பூத்து நீடு – பால:5 10/1
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் – பால:5 34/2
களன் அமர் கடு என கருகி வான் முகில்
சள சள என மழை தாரை கான்றன – பால:5 43/2,3
கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை – பால:5 101/3
கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா – பால:5 129/1
முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த – பால:10 3/3
வில் இடும் முகில் என பொலிந்த வேழமே – பால:14 10/4
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில்
தடம் புனல் பருகிட தாழ்வ போன்றவே – பால:14 12/3,4
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – பால:15 27/4
ஒக்க நீல முகில் தலை ஓடிய – பால:18 21/3
கரு மா முகில் போல்பவர் கன்னியர்-பால் – பால:23 8/3
மூர்த்தியே முதல்வா முகில் மேனியாய் – பால-மிகை:5 7/4
தடி உடை முகில் குலம் சலிப்ப அண்டமும் – பால-மிகை:7 14/3
பெய்யும் மா முகில் வெள்ளி அம் பிறங்கல் மீ பிறழும் – பால-மிகை:9 6/1
முறையின் மொய்ம் முகில் என முரசு ஆர்த்திட மடவார் – அயோ:1 51/1
மண்டலம் தரு மதி கெழு மழை முகில் அனைய – அயோ:1 54/1
நீல மா முகில்_அனான்-தன் நிறைவினோடு அறிவு நிற்க – அயோ:3 95/1
துளி துறந்தன முகில் தொகையும் தூய மா – அயோ:4 200/2
நெடிய தானை நெருங்கலின் நீர் முகில்
இடியினோடு எழுந்தால் அன்ன ஈட்டினான் – அயோ:8 2/3,4
எழு முகில்_வண்ணனுக்கு அளித்த இ செல்வம் – அயோ-மிகை:1 15/3
தூரிய குரலின் வானின் முகில் கணம் துணுக்கம்-கொள்ள – ஆரண்:7 56/1
கல் ஆர் மழை கண மா முகில் கடை நாள் விழுவன போல் – ஆரண்:7 88/3
தீ ஏறு இகல் அரி ஏறு என முகில் ஏறு என செறிந்தார் – ஆரண்:7 100/4
நிருதாதியர் வேரற நீல் முகில் போல் – ஆரண்:12 77/1
எயில் வகுத்து எய்துகின்ற இன முகில் கணங்கள் எங்கும் – கிட்:2 11/3
கண்ணுற்றான் வாலி நீல கார் முகில் கமலம் பூத்து – கிட்:7 81/1
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கிட்:10 6/2
பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன – கிட்:10 78/1
கோள் அமை கண முகில் குமுறல் ஓவின – கிட்:10 105/2
கடம் திறந்து எழு களிறு அனைய கார் முகில்
இடம் துறந்து ஏகலின் பொலிந்தது இந்துவும் – கிட்:10 108/1,2
அகரு தூமத்தின் அழுந்தின முகில் குலம் அனைத்தும் – சுந்:2 27/4
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி – சுந்:2 114/3
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் – சுந்:3 43/3
கார் கரும் தடம் கடல்களும் மழை முகில் கணனும் – சுந்:7 51/1
சோனை மா மழை முகில் என போர் பணை துவைத்த – சுந்:9 6/3
மீள யாவையும் தெரிந்தில முகில் கணம் விசைப்ப – சுந்:13 25/4
முத்தினில் கவிகை சூழ முகில் என முரசம் ஆர்ப்ப – சுந்-மிகை:10 2/2
முத்தினின் சிவிகை-தன்னை முகில் என தேர்கள் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 1/2
கார் முகில் கமலம் பூத்தது அன்று இவன் கண்ணன் கொல்லாம் – யுத்1:4 134/3
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய – யுத்1:8 7/3
அயக்கலின் முகில் குலம் அலறி ஓடின – யுத்1:8 10/3
அந்தரத்து எழு முகில் ஆடையா அகன் – யுத்1:8 13/3
மழைத்த முகில் அன்ன மணி மேனி வருடாமல் – யுத்1:9 10/2
நீர் அணைத்த முகில் ஆம் என நின்றான் – யுத்1:11 17/2
முன் படைத்த முகில் அன்ன காட்சியன் – யுத்2:15 68/3
இடைந்தன முகில்_குலம் இரிந்து சாய்ந்து என – யுத்2:18 92/3
கறுத்த வான் முகில் கல் மழை பொழிதரும் கடுப்பின் – யுத்2-மிகை:15 36/4
மழை உற்றன முகில் ஒப்பன செவி மும் மத வழியே – யுத்2-மிகை:18 18/1
முழை உற்றன முகில் சிந்தின முன்பு ஏறில முடிய – யுத்2-மிகை:18 18/3
கரு முகில் பொழிவது என்ன கணை மழை சொரிந்து காலாள் – யுத்2-மிகை:18 28/2
கண்ட கார் முகில் வண்ணனும் கமல கண் கலுழ – யுத்3:22 77/1
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – யுத்3:22 115/2
முழங்கா முகில் ஒத்தன மும் முரசே – யுத்3:27 21/4
நெடு மா முகில் வீழ்வ நிகர்த்தனவால் – யுத்3:27 35/4
பெய்த கணை மா முகில் எனும் படி வளைத்தனர் முனிந்தனர்களால் – யுத்3:31 150/2
செல்லோடு எழு மா முகில் சிந்தின-போல் – யுத்3:31 197/3
கரு வரை முகில்_நிற_வண்ணன் காட்டுவான் – யுத்4-மிகை:41 85/4
நீல மா முகில் பின் போனான் ஒருவன் நான் நின்று நைவேன் – யுத்4-மிகை:41 253/3

TOP


முகில்-போல் (1)

பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல்
தொத்து படு நெடும் தாரைகள் சொரிந்தால்-என துரந்தான் – யுத்4:37 56/2,3

TOP


முகில்-மேல் (2)

கூந்தல் மென் மழை கொள் முகில்-மேல் எழு கோளின் – சுந்:5 82/1
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – யுத்2:19 249/1

TOP


முகில்-வாய் (1)

முடித்தாய் அன்றே மந்திரம் என்றாள் முகில்-வாய் மின் – அயோ:6 19/3

TOP


முகில்_குலம் (4)

விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின – பால:3 34/2
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கிட்:10 6/2
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் – சுந்:3 43/3
இடைந்தன முகில்_குலம் இரிந்து சாய்ந்து என – யுத்2:18 92/3

TOP


முகில்_நிற_வண்ணன் (1)

கரு வரை முகில்_நிற_வண்ணன் காட்டுவான் – யுத்4-மிகை:41 85/4

TOP


முகில்_வண்ணனுக்கு (1)

எழு முகில்_வண்ணனுக்கு அளித்த இ செல்வம் – அயோ-மிகை:1 15/3

TOP


முகில்_அனான்-தன் (1)

நீல மா முகில்_அனான்-தன் நிறைவினோடு அறிவு நிற்க – அயோ:3 95/1

TOP


முகிலிடை (1)

துறப்ப_அரும் முகிலிடை தோன்றும் மின் என – பால:19 52/3

TOP


முகிலின் (12)

முகிலின் விம்மி முயங்கின எங்கணும் – பால:2 41/4
அந்தர துந்துமி முகிலின் ஆர்த்தன – பால:8 44/2
முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த – பால:10 3/3
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண – அயோ:13 58/2
முழங்கின அரக்கர் தம் முகிலின் ஆர்ப்பு-அரோ – ஆரண்:7 110/4
முருக்கு இதழ் மகளிர் ஏந்த முரசு_இனம் முகிலின் ஆர்ப்ப – கிட்:11 102/2
பொன் தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின்
நின்றான் இமையோர்கள் நெளிந்தனரால் – யுத்2:18 19/3,4
முழங்கின தெழிப்பும் ஆர்ப்பும் முழங்கின முகிலின் மும்மை – யுத்2:18 184/4
நீர் உடை முகிலின் மின் போல் வாளொடு நிமிர வந்தான் – யுத்2:18 208/4
முடுகுற சென்று குன்றின் முட்டினான் முகிலின் ஆர்ப்பான் – யுத்3:22 128/4
அல்லினால் வகுத்தது அன்ன மேனியான் முகிலின் ஆர்ப்பான் – யுத்3:22 131/4
தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின்
நீர் தாரையின் அம்பு அவர் நீட்டினரால் – யுத்3:27 23/3,4

TOP


முகிலினை (2)

கரும் தனி முகிலினை பிரிந்து கள்வர் ஊர் – சுந்:4 19/3
தேடின தெரிந்து கையால் முகிலினை முகந்து தேக்கி – யுத்2:19 164/2

TOP


முகிலினொடு (1)

முகிலினொடு இகலுவ கடி மண முரசம் – பால:2 45/4

TOP


முகிலும் (3)

முழங்கி வந்து இழிவது ஓர் முகிலும் போல்கின்றான் – கிட்:16 25/4
மொழிந்தனன் இடியொடு முகிலும் சிந்தவே – யுத்2:18 1/4
தன் நெடும் சிலையின் மாரி-தனக்கு எழு முகிலும் அஞ்ச – யுத்3-மிகை:31 60/3

TOP


முகிலே (1)

அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் – பால:7 25/3

TOP


முகிலை (2)

ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள் – அயோ:4 90/3
பெரும் தாமரை கண் கரு முகிலை பெயர்ந்தார் காணார் பேதுற்றார் – அயோ:6 31/3

TOP


முகிலொடு (1)

முகிலொடு வேற்றுமை தெரிகலா முழு – பால:3 35/2

TOP


முகிலோ (1)

மையோ மரகதமோ மறி கடலோ மழை முகிலோ
ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் – அயோ:7 1/3,4

TOP


முகிழ் (11)

முப்பதிற்று_இரட்டி கொண்ட ஆயிரம் முகிழ் மென் கொங்கை – பால:14 69/3
மொய்த்த கொந்து அளக பார முகிழ் முலை தவள மேனி – பால-மிகை:0 12/3
முகிழ் இள முலையாரின் மூழ்குவ பல காணாய் – அயோ:9 11/4
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண – அயோ:13 58/2
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் – கிட்:10 46/3
கை செறி முகிழ் உகிர் கனகன் என்பவன் – சுந்:4 48/2
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள் – சுந்:12 38/3
வீறு அளாவிய முகிழ் முலை மெழுகிய சாந்தின் – சுந்:12 48/2
விழு தனி பல் இதழ் விரை இலா முகிழ் – யுத்1:3 70/4
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – யுத்2:19 249/1
முத்து அன்மை மொழியல் ஆகா முகிழ் இள முறுவல் நல்லார் – யுத்3:25 17/1

TOP


முகிழ்க்கும் (1)

விழும் விழிக்கும் முகிழ்க்கும் தன் மேனியால் – யுத்3:29 15/3

TOP


முகிழ்த்த (2)

வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த
தொத்தின் தொகை-கொல் யாது என்று பல்லுக்கு உவமை சொல்லுகேன் – சுந்:4 53/3,4
மூவர்க்கும் இளைய வள்ளல் முடி மிசை முகிழ்த்த கையன் – யுத்4-மிகை:41 283/1

TOP


முகிழ்த்தலும் (1)

துயில் என கண்கள் இமைத்தலும் முகிழ்த்தலும் துறந்தாள் – சுந்:3 4/1

TOP


முகிழ்த்தவாம் (1)

மொய் உறு நறு மலர் முகிழ்த்தவாம் சில – அயோ:10 42/1

TOP


முகிழ்த்தன (4)

பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் – அயோ:5 16/4
மூலம் இன்றியும் முகிழ்த்தன நிலன் உற முழுதும் – அயோ:9 44/2
பூ நனி முகிழ்த்தன புலரி போன பின் – அயோ:10 40/2
துறைகள்-தோறும் முகிழ்த்தன தோன்றுமால் – சுந்:2 151/2

TOP


முகிழ்த்தனன் (1)

நன்று நன்று எனா நகை முகிழ்த்தனன்
குன்று குன்றுற குலவு தோளினான் – அயோ-மிகை:11 11/3,4

TOP


முகிழ்த்து (12)

கறங்குவ வள் விசி கருவி கண் முகிழ்த்து
உறங்குவ மகளிரோடு ஓதும் கிள்ளையே – பால:3 47/3,4
நிரம்பிய கண்களை முகிழ்த்து நீள் நகர் – பால-மிகை:19 1/3
நெய் உறும் சுடர் வேல் நெடும் கண் முகிழ்த்து நெஞ்சில் நினைப்பொடும் – அயோ:3 60/3
முகிழ்த்து அழகு இழந்தன முளரி ஈட்டமே – அயோ:5 4/4
காவி விரி நாள்_மலர் முகிழ்த்து அனைய கண்ணார் – அயோ:5 10/2
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து
உறங்கு மேகம் நன்கு உணர்ந்து மாசு மீது உலாவுமே – கிட்:7 3/3,4
கள்ளம் என்-கொல் அறிந்திலம் கண் முகிழ்த்து
உள்ளம் இன்றி உறங்குகின்றார் சிலர் – சுந்:2 169/3,4
முடியின் மீது முகிழ்த்து உயர் கையினன் – சுந்:3 110/3
ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் – சுந்:11 58/3
இறங்கிய கண் முகிழ்த்து இரவும் எல்லியும் – யுத்2:16 86/3
ஒடுங்கினர் வானர தலைவர் உள் முகிழ்த்து
இடுங்கின கண்ணினர் எரிந்த நெஞ்சினர் – யுத்2:16 265/2,3
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் – யுத்3:25 13/4

TOP


முகிழ்ந்த (1)

முத்து அணி வயிர பூணான் மங்கல முகிழ்ந்த நல் நாள் – பால:14 72/4

TOP


முகிழ்ப்ப (1)

முலை இடை முகிழ்ப்ப தேரின் முன் திசை முளைத்தது அன்னாள் – பால:23 79/2

TOP


முகிழ்ப்பது (1)

மீனினும் பெரிய வாள் கண் விழிப்பது முகிழ்ப்பது ஆக – யுத்2:19 281/3

TOP


முகிழது (1)

விசை உறு முகிழது விரிதரு சிரனொடு – யுத்4:37 86/2

TOP


முகிழா (1)

திசை யானை கண்கள் முகிழா ஒடுங்க நிறை கால் வழங்கு சிறையான் – யுத்2:19 244/4

TOP


முகிழும் (1)

தளம் கெழு கற்பக முகிழும் தண் துறை – சுந்:4 40/1

TOP


முகிற்கு (1)

கரு முகிற்கு அரசு செந்தாமரை மலர் காடு பூத்து ஓர் – யுத்4-மிகை:42 35/3

TOP


முகுத்தம் (1)

முகுத்தம் ஆனதே என முனி மொழிதலும் இராமன் – யுத்4-மிகை:41 98/1

TOP


முகுர்த்தம் (1)

வான் உறு முகுர்த்தம் வந்தது என்று மா மறைகள் நான்கும் – யுத்4-மிகை:42 31/1

TOP


முகை (8)

முகை விரி சுடர் ஒளி முத்தின் பத்தி வான் – பால:23 64/1
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை – அயோ:9 9/2
முற்றுறு முகை கிண்டி முரல்கில சில தும்பி – அயோ:9 12/1
சேடு உறு நறு முகை விரிந்த செங்கிடை – கிட்:10 113/4
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த – சுந்:3 92/1
முருக்கின் நாள்_மலர் முகை விரிந்தாலன முரண் கண் – யுத்2:16 244/1
முருக்கின் உற்று அனந்த கோடி முகை கணை அரக்கன் மொய்த்தான் – யுத்2-மிகை:19 2/3
முருக்கின் உற்று அனந்த கோடி முகை கணை முடித்தான் மொய்ம்பன் – யுத்2-மிகை:19 2/4

TOP


முகைய (1)

முகைய நாள்_மலர் கிழவற்கும் முக்கணான் தனக்கும் – யுத்3:22 200/1

TOP


முகையும் (1)

கள்ளும் முகையும் தளிர்களோடு இனிய காயும் – சுந்:6 16/2

TOP


முச்சடை (1)

அறிந்தார் அன்ன முச்சடை என்பாள் அது சொல்ல – சுந்:3 153/1

TOP


முச்சு (3)

முச்சு அற்றார் போல் பின்னும் இரந்தே மொழிகின்றான் – அயோ:3 35/4
முச்சு அற்றான்-கொல் அ முழுமுதலோன் என முனிந்தான் – யுத்1:2 112/4
முச்சு இறு வாழ்க்கையின் மூண்டுளோர் என – யுத்3:20 45/4

TOP


முசலம் (5)

முடி துணிந்தன துணிந்தன முளையோடு முசலம் – ஆரண்:7 77/4
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி – சுந்:7 3/1
நின்று இரண்டு கதுப்பும் உற நெடு முசலம் கொண்டு அடிப்ப – யுத்2:16 51/3
எல் ஏறிய வாள் எழு வல் முசலம்
வில்லோடு அயில் வெம் கதை வேல் முதலாம் – யுத்2-மிகை:18 3/2,3
கொதித்தார் எழு கடல் போல் வளைவுற்றார் கொடு முசலம்
குதித்து ஓடிய சிலை வாளிகள் கூர் வேல் கதை குலிசம் – யுத்3-மிகை:31 30/1,2

TOP


முசலமும் (1)

முற்கரங்களும் முசலமும் முசுண்டியும் முளையும் – யுத்3:22 106/1

TOP


முசித்து (1)

முந்தும் எனின் அன்னவன் முடி தலை முசித்து என் – சுந்:6 7/3

TOP


முசு (1)

தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – யுத்3:20 43/3,4

TOP


முசுண்டி (4)

கால வரி வில் பகழி கப்பணம் முசுண்டி
கோல் கணையம் நேமி குலிசம் சுரிகை குந்தம் – சுந்:2 67/2,3
முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் வேல் சூலம் முட்கோல் – சுந்:7 8/2
முழு முரண் தண்டு வேல் முசுண்டி மூ_இலை – யுத்3:22 46/2
முக்கர கையர் மூ இலை வேலினர் முசுண்டி
சக்கரத்தினர் சாபத்தர் இந்திரன் தலைவர் – யுத்3:30 17/1,2

TOP


முசுண்டிகள் (1)

உக்க முற்கரம் உக்கன முசுண்டிகள் உடைவுற்று – சுந்:7 33/2

TOP


முசுண்டியும் (2)

முழுக்களும் முசுண்டியும் தண்டும் மு தலை – ஆரண்:7 34/3
முற்கரங்களும் முசலமும் முசுண்டியும் முளையும் – யுத்3:22 106/1

TOP


முசுவை (1)

வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – யுத்3:20 43/4

TOP


முஞ்சியன் (1)

முப்புரிநூலினன் முஞ்சியன் விஞ்சை – பால:8 12/1

TOP


முட்கோல் (1)

முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் வேல் சூலம் முட்கோல்
பொன் கர குலிசம் பாசம் புகர் மழு எழு பொன் குந்தம் – சுந்:7 8/2,3

TOP


முட்ட (8)

முட்ட வெம் பொறிகள் சிந்த பொரு படை முரணது இற்றே – பால-மிகை:11 20/4
ஒலித்து ஆழி உவாவுற்று என்ன உம்பர் தோரணத்தை முட்ட
வலித்தார் திண் சிலைகள் எல்லாம் மண்டின சரத்தின் மாரி – சுந்-மிகை:10 4/3,4
ஒலித்து ஆழி உலாவுற்று என்ன உம்பர் தோரணத்தை முட்ட
வலித்தார் திண் சிலைகள் எல்லாம் மண்டின சரத்தின் மாரி – சுந்-மிகை:11 8/3,4
தியந்தம் முட்ட திசை நிலை யானையும் – யுத்1:8 39/3
மோதும் மோலியின் பேர் ஒலி வானினை முட்ட – யுத்3:30 32/4
மொய்க்க சென்றார் மொய் குருதி தாரைகள் முட்ட
உச்சி சென்றான் ஆயினும் வெய்யோன் உதயத்தின் – யுத்4:33 18/2,3
மூண்டு எழு வெகுளியோடும் மகோதரன் முனிந்து முட்ட
தூண்டுதி தேரை என்றான் சாரதி தொழுது சொல்லும் – யுத்4:37 10/3,4
முட்ட எய்திய முயற்சியோடு யாவரும் மொய்ப்ப – யுத்4-மிகை:41 37/3

TOP


முட்டலின் (1)

மூலம் முட்டலின் மொய் புனல் கைம்மிக – யுத்1:8 38/2

TOP


முட்டி (13)

கதவினை முட்டி மள்ளர் கை எடுத்து ஆர்ப்ப ஓடி – பால:1 16/1
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் – பால:14 76/1
முந்து வான் முகடு உற கடிது முட்டி முடுகி – ஆரண்:1 36/1
முட்டி நின்று அவன் முரண் உரத்தின் நேர் – கிட்:3 51/1
முட்டி வான் முகடு சென்று அளவி இ முடை உடல் – கிட்:5 14/1
மூடிய உலகினை முற்றும் முட்டி என்று – கிட்:16 7/2
முட்டி போரில் மூ_உலகத்தை முதலோடும் – சுந்:2 74/3
மீ உற விண்ணிடை முட்டி வீழ்வன – சுந்:9 40/1
மூச முட்டி முழுதும் முருக்கலால் – சுந்:13 2/2
உயர்ந்து முட்டி விழ எழுந்து ஓத நீர் – யுத்1:8 39/2
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி
ஓசையின் உலகம் எங்கும் உதிர்வுற ஊழி நாளில் – யுத்3:22 143/2,3
மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங்கி விண்ட – யுத்3:30 6/1
முட்டி மற்றவர் குலத்தொடு முடிக்குவது அல்லால் – யுத்3:30 51/3

TOP


முட்டிய (6)

தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – அயோ:7 5/1
மூவரோடுதான் முன் நின்று முட்டிய சேனையில் – ஆரண்:8 3/2
முட்டிய மழையின் துள்ளி முறை இன்றி மொய்க்குமா போல் – யுத்2:15 144/3
விதி கைம்மிக முட்டிய வெம்மையினார் – யுத்2:18 65/4
முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல் – யுத்2:19 42/2
முட்டிய செருவில் முன்னம் முதலவன் படையை என்-மேல் – யுத்3:28 5/1

TOP


முட்டியது (1)

வல கயிறு கட்டியது முட்டியது வானை – யுத்4:36 8/4

TOP


முட்டின (4)

முட்டின மலைகளை முயங்கின திசையை – சுந்:8 40/2
முறிந்தன வீரன் மேனி முட்டின மூரி யானை – சுந்:10 25/2
முட்டின ஒத்தன முகத்தின் வீழ்வன – யுத்2:18 90/4
முட்டின முட்டு அற முரண் உறு திசை நிலை – யுத்2:18 135/1

TOP


முட்டினர் (1)

கீழை வாயிலில் கிட்டலும் முட்டினர்
சூழும் வானர வீரர் துவன்றியே – யுத்2:15 56/3,4

TOP


முட்டினார் (2)

முழுகிய மெய்யர் ஆய் உயிர்ப்பு முட்டினார் – கிட்:14 26/4
முட்டினார் பட முட்டினான் முறைமுறை முடுகி – சுந்:7 37/1

TOP


முட்டினாரே (1)

மூரி திசை யானை இரண்டு என முட்டினாரே – கிட்:7 45/4

TOP


முட்டினான் (6)

மூரி மா மத யானையை முட்டினான் – பால:14 30/4
முன்னவன் குல பகைஞன் முட்டினான்
மின் எயிற்று வாள் அவுணன் வெம்மையான் – கிட்:3 50/3,4
முட்டினார் பட முட்டினான் முறைமுறை முடுகி – சுந்:7 37/1
மு புடை மதமலை குலத்தை முட்டினான்
எ புடை மருங்கினும் எரியும் வாளியான் – யுத்2:18 127/3,4
முடுகுற சென்று குன்றின் முட்டினான் முகிலின் ஆர்ப்பான் – யுத்3:22 128/4
மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் – யுத்3:28 39/3

TOP


முட்டு (4)

முட்டு_இல் அட்டில் முழங்குற வாக்கிய – பால:2 26/1
முட்டு அமைந்த நெடு முடக்கோனொடு – ஆரண்:14 22/2
கூடுவாரிடை இன்_இயம் கொட்டுவார் முட்டு_இல் – சுந்:2 23/3
முட்டின முட்டு அற முரண் உறு திசை நிலை – யுத்2:18 135/1

TOP


முட்டு_இல் (2)

முட்டு_இல் அட்டில் முழங்குற வாக்கிய – பால:2 26/1
கூடுவாரிடை இன்_இயம் கொட்டுவார் முட்டு_இல்
வீடு காண்குறும் தேவரால் விழு நடம் காண்பார் – சுந்:2 23/3,4

TOP


முட்டும் (5)

ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும்
ஆழி கிளர் ஆர் கலிக்கு ஐம்-மடங்கு ஆர்ப்பின் ஓசை – கிட்:7 52/1,2
முட்டும் என்று உருவொடு வளைந்த மூர்த்தியான் – சுந்:4 99/4
அரு வரை முழையில் முட்டும் அசனியின் இடிப்பும் ஆழி – சுந்:7 1/1
முட்டும் மா மரம் ஒன்று கொண்டு அவருடன் முனைந்தான் – சுந்-மிகை:7 9/4
முட்டும் வெம் கண் மான யானை அம்பு உராய முன்னமே – யுத்3:31 87/3

TOP


முட்டுவன (1)

வன் கொண்டல் விட்டு மதி முட்டுவன மாடம் – சுந்:2 1/4

TOP


முட்டை (6)

முட்டை தந்ததனில் வந்த முதல் முன்னவனினே – ஆரண்:1 45/4
தீண்டிலன் என்னும் வாய்மை திசைமுகன் செய்த முட்டை
கீண்டிலது அனந்தன் உச்சி கிழிந்திலது எழுந்து வேலை – சுந்:14 33/1,2
கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் – யுத்1:3 130/4
குயிற்றிய அண்டம் குஞ்சை இட்டிலா முட்டை கூட்டில் – யுத்1:3 135/1
நீள் இரும் கனக முட்டை நெடும் சுவர் தேய்ப்ப நேமி – யுத்1:3 150/2
முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் – யுத்1:6 38/4

TOP


முட்டையை (1)

வண்டு இரிந்தன வாய்-தொறும் முட்டையை
கொண்டு இரிந்தன அன்ன குழாம் எலாம் – யுத்2:15 8/3,4

TOP


முட (1)

மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் – யுத்1:4 28/2

TOP


முடக்கு (1)

முடக்கு நெடு வேரொடு முகந்து உலகம் முற்றும் – சுந்:6 13/1

TOP


முடக்கோனொடு (1)

முட்டு அமைந்த நெடு முடக்கோனொடு
கட்டி வாள் அரக்கன் கதிரோனையும் – ஆரண்:14 22/2,3

TOP


முடங்கல் (3)

ஏவினான் மன்னவன் ஆணை எழுது முடங்கல் கொடுத்தோரை – அயோ:6 28/4
முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே – அயோ:10 44/4
மூடு தோட்டின் முடங்கல் நிமிர்ந்தனன் – அயோ:11 5/2

TOP


முடங்கல்_இல் (1)

முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே – அயோ:10 44/4

TOP


முடங்கு (2)

முடங்கு வால் உளை அ அண்டம் முழுவதும் முடிவில் உண்ணும் – யுத்1:3 134/1
தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார் – யுத்4:37 119/1

TOP


முடி (149)

கோலிடை உலகம் அளத்தலின் பகைஞர் முடி தலை கோடலின் மனுவின் – பால:3 10/1
முரசு அறை செழும் கடை முத்த மா முடி
அரசர் தம் கோமகன் அனைய கூறலும் – பால:5 5/1,2
மதி வளர் சடை_முடி மழுவலாளனும் – பால:5 14/2
துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய – பால:5 54/2
மன்னு மணி முடி அணிந்து வரன்முறை செய்திட இவண் நீ வருதற்கு ஒத்தது – பால:5 61/3
முடி உடை வேந்தன் அ முனிவனோடும் ஓர் – பால:5 73/2
விடை பெறுகுக முடி_வேந்தர் வேதியர் – பால:5 109/2
முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக – பால:7 51/3
இலை குலாம் துழாய் முடி ஏக நாயகன் – பால:8 26/3
முடி சனகர் பெருமானும் முறையாலே பெரு வேள்வி முற்றி சுற்றும் – பால:12 1/1
எல் காக்கும் முடி விண்ணோர் படை ஈந்தார் என வேந்தர் – பால:13 23/3
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் – பால:13 25/2
முடியொடு முடி பொரு வாயில் முன்னினார் – பால:14 1/4
கற்றை வார் சடை முடி கணிச்சி வானவன் – பால:14 5/2
தேம் பொழி துழாய் முடி செம் கண் மாலவன் – பால:14 8/2
முடி உளாளோ தெரிந்து உணர்கிலாம் முளரியாள் – பால:20 8/4
சோதி நீள் முடி மன்னரும் துன்னினார் – பால:21 48/4
பொன் தட முடி புது வெயில் பொழிதர போய் – பால:22 42/3
அணி நெடு முடி ஒன்றுஒன்று அறைதலின் உகும் அம் பொன் – பால:23 32/3
எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும் – பால:23 38/3
தந்த பல்லாண்டு இசை தார் முடி மன்னர் – பால:23 87/2
அ போதினில் முடி மன்னவன் அணி மா நகர் செலவே – பால:24 2/1
முன்னே நெடு முடி மன்னவன் முறையில் செல மிதிலை – பால:24 4/1
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – பால:24 11/2
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் – பால:24 17/2
மானம் மணி முடி மன்னவன் நிலை சோர்வு உறல் மதியான் – பால:24 25/1
மூ எழு முறைமை பாரில் முடி உடை வேந்தை எல்லாம் – பால:24 33/1
கழுந்தராய் உன கழல் பணியாதவர் கதிர் மணி முடி மீதே – பால-மிகை:0 24/1
அரசர்கள் முடி படி அணைய அம் பொனின் – பால-மிகை:6 2/3
நன்று சொல்லினை நம்பியை நளி முடி சூட்டி – அயோ:1 47/2
புனையும் மா முடி புனைந்து இந்த நல் அறம் புரக்க – அயோ:1 68/3
நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் – அயோ:1 72/3
தொல் நெடும் முடி சூட்டுகின்றான் என்றார் – அயோ:2 4/4
புவி அமை மணி முடி புனையும் என்ற சொல் – அயோ:2 34/2
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – அயோ:2 57/3
ஏத்து நீள் முடி புனைவதற்கு இசைந்தனன் என்றால் – அயோ:2 76/3
புனையும் நீள் முடி பெறும்படி புகலுதி என்றாள் – அயோ:2 86/4
நன்று சொல்லினை நம்பியை நளிர் முடி சூட்டல் – அயோ:2 91/1
முடி சூடாமல் காத்தலும் மொய் கானிடை மெய்யே – அயோ:3 39/2
ஆழியான் முடி சூடு நாள் இடை ஆன பாவி இது ஓர் இரா – அயோ:3 59/1
காவல் மா முடி சூடு பேர் எழில் காணலாம் எனும் ஆசை கூர் – அயோ:3 66/3
அன்ன மா நகர் மைந்தன் மா முடி சூடும் வைகல் இது ஆம் எனா – அயோ:3 67/2
குமிழ் முலை சீதை கொண்கண் கோ_முடி புனைதல் காண்பான் – அயோ:3 71/3
மணி முடி வேந்தன்-தன்னை வல்லையின் கொணர்தி என்ன – அயோ:3 82/3
துண்ணெனும் சொல்லாள் சொல்ல சுடர் முடி துறந்து தூய – அயோ:3 88/1
நினைந்தது என் இடையூறு உண்டோ நெடு முடி புனைதற்கு என்றாள் – அயோ:4 2/4
துங்க மா முடி சூடுகின்றான் என்றான் – அயோ:4 3/4
முரசம் முழங்க முடி சூட்ட மொய்த்து ஆண்டு – அயோ:4 88/3
முன் கொற்ற மன்னன் முடி கொள்க என கொள்ள மூண்டது – அயோ:4 128/2
முன்னம் முடி என்றனள் வார் விழி சோர நின்றாள் – அயோ:4 147/4
நல் நெடு நளி முடி சூட நல் மணி – அயோ:4 181/1
நீண்ட மால் வரை மதி உற நெடு முடி நிவந்த – அயோ:10 7/1
பைம்பொன் மா முடி மிலைச்சியது ஒப்பது பாராய் – அயோ:10 26/4
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் – அயோ:11 42/3
கொற்றவன் முடி மண கோலம் காணவும் – அயோ:11 55/3
அன்னவன் தனை கொணர்ந்து அலங்கல் மா முடி
தொல் நெறி முறைமையின் சூட்டி காண்டிரால் – அயோ:12 17/3,4
ஏன்றனன் மணி முடி ஏந்த ஏந்தல் நீ – அயோ:12 19/2
புவி-தலை உயிர் எலாம் இராமன் பொன் முடி
கவிக்கும் என்று உரைக்கவே களித்ததால் அது – அயோ:12 23/2,3
முடி உற பரந்தது ஓர் முறைமை தேர்ந்திலெம் – அயோ:13 3/2
மாலை ஏய் நெடு முடி மன்னன் சேனை ஆம் – அயோ:13 4/3
எடுத்த மா முடி சூடி நின்-பால் இயைந்து – அயோ:14 2/1
தோடு அவிழ் மலர் முடி துருக்கர் சொல்லினர் – அயோ-மிகை:1 8/4
அடைய வாரி அரவால் முடி அனேக வித வன் – ஆரண்:1 9/3
புனையும் முடி துன்று பொலம் கழலான் – ஆரண்:2 5/4
பொன் ஒளிர் நெடு முடி புரந்தரன் போனான் – ஆரண்:2 32/4
முடி துணிந்தன துணிந்தன முளையோடு முசலம் – ஆரண்:7 77/4
களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம் – ஆரண்:8 15/1
துடித்தன முடி தலை துடித்தன தொடி தோள் – ஆரண்:9 4/2
மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் – ஆரண்:10 8/3
முற்ற உலகத்து முதல் வீரர் முடி எல்லாம் – ஆரண்:10 59/3
முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம் – ஆரண்:13 21/2
மூச்சித்த இராவணனும் முடி சாய்ந்து இருந்தான் – ஆரண்:13 40/3
வாள் இமைப்பன பல உள மணி முடி பலவால் – ஆரண்:13 90/2
முடி நாட்டிய கோட்டு உதயத்து முற்றம் உற்றான் முது கங்குல் – ஆரண்:14 30/1
மேக்கு உயர் கொடு முடி இழந்த மேரு தேர் – ஆரண்:15 19/2
சிந்தின மணி முடி சிகரம் தீண்டவே – கிட்:7 18/4
கொற்ற நன் முடி கொண்டது இ கோது_இலான் – கிட்:7 100/4
எண்ணும் பொன் முடி முதல யாவையும் – கிட்:9 4/2
சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர் – கிட்:10 9/1
சரிய வீழ்ந்த தடித்தின் முடி தலை – கிட்:11 37/2
எல் அணை மணி முடி துறந்த எம்பிரான் – கிட்:11 107/2
தூண்டு சோதி கொடு முடி தோன்றலால் – கிட்:13 12/2
பொன் நெடும் கொடு முடி புரைகளும் புடைகளும் – கிட்:14 4/2
பொன் நெடு முடி என பொலியும் பொற்பது – கிட்-மிகை:14 1/4
மீ ஓங்கு செம்பொன் முடி ஆயிரம் மின் இமைப்ப – சுந்:1 40/1
வன் தாள் அலம்ப முடி வான் முகடு வவ்வ – சுந்:1 66/2
வாசவன் மணி முடி கவித்த மண்டபம் – சுந்:2 120/2
வளர்ந்த காதலர் மகரிகை நெடு முடி அரக்கனை வர காணார் – சுந்:2 190/1
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – சுந்:2 215/4
வாள் ஆற்று கண்ணாளை வஞ்சித்தான் மணி முடி என் – சுந்:2 217/2
வரம் கொள் பொன் முடி தம்பி வனைந்திலன் – சுந்:3 25/2
முடியா முடி மன்னன் முடிந்திடவும் – சுந்:4 9/1
நீண்ட முடி வேந்தன் அருள் ஏந்தி நிறை செல்வம் – சுந்:4 61/1
முந்தும் எனின் அன்னவன் முடி தலை முசித்து என் – சுந்:6 7/3
குரு மணி மகுட கோடி முடி தலை குலுங்கும் வண்ணம் – சுந்:7 1/3
போர்த்த பொன் நெடு மணி முடி தலையிடை புடைத்தான் – சுந்:11 47/4
பார மா மரம் முடி உடை தலையிடை படலும் – சுந்:11 48/1
புவி தடம் படர் மேருவை பொன் முடி என்ன – சுந்:12 41/3
பாவகாரி தன் முடி தலை பறித்திலென் என்றால் – சுந்:12 52/3
ஊடு இரிந்திட முடி தலை திசை-தொறும் உருட்டி – சுந்:12 53/2
உயருமேல் அண்ட முகடு தன் முடி உற உயரும் – யுத்1:3 13/3
முன்றில் முரசம் முழங்க முடி சூட்ட – யுத்1:3 174/2
ஓமம் இயற்ற உடையான் முடி சூட்ட – யுத்1:3 175/2
மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய் – யுத்1:4 48/3
பொற்பு உடை முடி தலை புரளும் என்று ஒரு – யுத்1:4 53/3
சுடர் நெடு மணி முடி சுக்கிரீவனே – யுத்1:4 56/4
மலையினை மு முடி வாங்கி ஓங்கு நீர் – யுத்1:5 17/3
பணியும் தானவர் ஆதியர் பல் முடி
மணியினால் விளங்கும் மலர் தாளினான் – யுத்1:9 42/3,4
முடி தலைகள் பத்தினும் முகத்தினும் உதைத்தான் – யுத்1:12 10/4
முடி மணி பறித்திட்டாயோ இவன் இனி முடிக்கும் வென்றிக்கு – யுத்1:12 47/3
முற்ற ஓதி என் மூர்க்கன் முடி தலை – யுத்1:14 43/3
பிறை முடி பரமனோடும் பெரு வரை எடுத்த மேலோய் – யுத்1-மிகை:13 1/2
மொத்தி நின்று முடி தலை கீழ் உற – யுத்2:15 66/3
எறிந்த கால் பொர மேருவின் கொடு முடி இடிந்து – யுத்2:15 245/3
சொல்லும் அத்தனை அளவையில் மணி முடி துறந்தான் – யுத்2:15 247/1
மாற்ற_அரும் தட மணி முடி இழந்த வாள் அரக்கன் – யுத்2:15 248/1
சுரும்பு அடை மலர் முடி தூளி தூர்க்கவே – யுத்2:16 95/4
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – யுத்2:16 149/1
நின்று இமைக்கின்றது அன்ன முடி படி நெடிதின் வைத்தான் – யுத்2:17 17/4
வான் உயர் முடி தலை தடிந்து வாசியின் – யுத்2:18 103/2
ஏழு யோசனைக்கு மேலாய் உயர்ந்திடும் முடி பெற்றுள்ளான் – யுத்2-மிகை:16 22/1
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் – யுத்3:21 19/4
முடி அறும் முரசு அறும் முழுதும் சிந்துமால் – யுத்3:22 49/4
போதாய் ஐயா பொன் முடி என்னை புனைவிப்பான் – யுத்3:22 214/4
புற்று ஒத்த முடி தலை பூழியன – யுத்3:27 34/4
தார் அணி முடி பெரும் தலைகள் தாக்கலால் – யுத்3:27 45/2
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – யுத்3:31 89/3
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – யுத்4:33 23/3
தலைமை கண்ணினர் தாழ்கிலா மணி முடி தலங்கள் – யுத்4:35 15/2
முன்னேயோ விழுந்ததுவும் முடி தலையோ படி தலைய முகங்கள்-தானோ – யுத்4:38 22/3
நீதியானை நெடு முடி சூட்டுவாய் – யுத்4:39 2/4
நீள் முடி தொகையும் பிற நீர்மையும் – யுத்4:39 4/2
முடி புனைந்த நிருதர் முதலவன் – யுத்4:39 9/1
செய்ய தாமரை தாள் இணை முடி உற சேர்த்தி – யுத்4:41 11/3
ஆர மா முடி கோலமும் செவ்வியும் அழகும் – யுத்4:41 12/2
எண்ணும் கீர்த்தி இராமன் திரு முடி
மண்ணும் நீர்க்கு வரம்பு கண்டால் அன்றி – யுத்4:41 50/2,3
அனையது ஓர் காலத்து அம் பொன் சடை முடி அடியது ஆக – யுத்4:41 118/1
கொத்து முடி கொய்வென் என நின்று எதிர் குறிப்ப – யுத்4-மிகை:36 1/2
ஒரு_பது வாய் உள வணங்க ஒண் முடி பத்து உள இறைஞ்ச – யுத்4-மிகை:38 2/3
புனையும் நன் முடி சூட்டுதி போய் எனா – யுத்4-மிகை:38 8/2
வீர மா முடி சூடிய வீடணன் – யுத்4-மிகை:39 14/1
ஆதி நாளில் அருள் முடி நின்னது என்று – யுத்4-மிகை:39 15/1
புனம் துழாய் முடி புரவலன் நீ நிறை புகழோய் – யுத்4-மிகை:40 21/4
சுடர் முடி பறித்த அ நாள் அன்னவன் தொல்லை வெம் போர் – யுத்4-மிகை:41 56/3
சரதம் நான் அரசு வேண்டேன் தட முடி சூடுக என்று – யுத்4-மிகை:41 133/3
வெறி துழாய் முடி வேத மெய் பொருளினை வியவா – யுத்4-மிகை:41 141/2
பொருந்த மா முடி புனைக என பொருந்துறான் போத – யுத்4-மிகை:41 164/3
துங்க முடி வீடணற்கும் சுக்கிரிவ பெருமாற்கும் – யுத்4-மிகை:41 193/2
மூவர்க்கும் இளைய வள்ளல் முடி மிசை முகிழ்த்த கையன் – யுத்4-மிகை:41 283/1

TOP


முடி-தொறும் (1)

எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா – சுந்:3 40/1

TOP


முடி-மேல் (1)

முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – யுத்2:19 249/1

TOP


முடி_வேந்தர் (2)

துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய – பால:5 54/2
விடை பெறுகுக முடி_வேந்தர் வேதியர் – பால:5 109/2

TOP


முடிக்க (6)

மு திறத்து உலகையும் முடிக்க எண்ணுவார் – ஆரண்:10 33/3
மு புறத்து உலகையும் முடிக்க மூட்டலால் – சுந்:5 65/3
நினைவு அரும் இருவினை முடிக்க நின்றுளோன் – சுந்:12 70/4
விளைவன விதி முறை முடிக்க வேண்டுவான் – யுத்1:8 1/3
ஒட்டினார் ஆவி முடிக்க உவந்தார் – யுத்3:20 19/4
முருங்கு அழல் வேள்வி முற்றி முதல் அற முடிக்க மூண்டான் – யுத்3:26 94/4

TOP


முடிக்ககிலேன் (1)

எண்ணியது முடிக்ககிலேன் இனி முடியாது இருப்பேனோ – சுந்:2 226/3

TOP


முடிக்கல் (1)

மும்மையின் உலகினால் முடிக்கல் ஆவதோ – பால:24 44/2

TOP


முடிக்கில் (1)

முன்னை ஊழ்வினையினால் முடிக்கில் ஆம் என்பார் – பால:13 8/3

TOP


முடிக்கிலர் (1)

மூவரும் அவை முடிக்கிலர் பிடிக்கிலர் முறைமை – யுத்1:3 9/2

TOP


முடிக்குநர் (1)

முடிக்குநர் என்ற போது முடிவு அன்றி முடிவது உண்டோ – சுந்:3 132/4

TOP


முடிக்கும் (6)

மூண்டு எழு பெரும் பழி முடிக்கும் வெவ் வினை – அயோ:2 51/3
மூல நாசம்பெற முடிக்கும் மொய்ம்பினாள் – ஆரண்:6 1/2
தொடங்கியது ஒன்றோ முற்றும் முடிக்கும் தொழில் அல்லால் – கிட்:17 17/3
முடி மணி பறித்திட்டாயோ இவன் இனி முடிக்கும் வென்றிக்கு – யுத்1:12 47/3
இன்று இவன் முடிக்கும் என்னா எண்ணினர் எண்ணி ஈண்ட – யுத்2-மிகை:16 10/3
தவனோ என்னின் செய்து முடிக்கும் தரன் அல்லன் – யுத்4:37 135/3

TOP


முடிக்குவது (1)

முட்டி மற்றவர் குலத்தொடு முடிக்குவது அல்லால் – யுத்3:30 51/3

TOP


முடிக்குவல் (1)

கலங்கலீர் உரைத்த மாற்றம் முடிக்குவல் கடிது காண்டிர் – கிட்:17 21/4

TOP


முடிக்குவான் (1)

முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து – சுந்:1 27/3

TOP


முடிக்குவென் (4)

முற்றுற முடிக்குவென் முனியை என்று எழா – பால-மிகை:7 13/3
முடிக்குவென் காண்டி என்னா மொய்ம் மயிர் சிலிர்த்தது அன்றே – பால-மிகை:11 15/4
கண்ணிய கருமம் இன்றே முடிக்குவென் கடிதின் என்றான் – சுந்:10 19/4
முடிக்குவென் யான் என முடிய கூறினான் – யுத்1:2 27/4

TOP


முடிக்குவெனால் (1)

முறை தந்தன தந்து முடிக்குவெனால் – யுத்2:18 40/4

TOP


முடிக்குறும் (3)

சொல்லின முடிக்குறும் துணிவின் நெஞ்சினார் – ஆரண்:7 49/4
மாறு_இல் கொற்றவன் நினைத்தன முடிக்குறும் வலியர் – கிட்:12 26/3
முன்னை வானவர் துயர் முடிக்குறும் பொருட்டு – யுத்4-மிகை:40 15/3

TOP


முடிக (1)

வினை எலாம் முடிக எனா விடை கொடுத்து உதவலும் – கிட்:13 73/3

TOP


முடிகலது (1)

மூன்றையும் சுடும் ஒருவனால் முடிகலது என்றான் – யுத்3:22 79/3

TOP


முடிகள் (1)

ஒரு_பது நா உள வணங்க ஒண் முடிகள் பத்து உளவே இறைஞ்ச மேரு – யுத்4-மிகை:38 3/3

TOP


முடிகள்-தோறும் (1)

கொழு மணி முடிகள்-தோறும் கொண்ட நல் மணியின் கூட்டம் – யுத்1:12 33/1

TOP


முடிகின்றேன் (1)

முடித்து ஓர் செல்வம் யான் முடியாதே முடிகின்றேன்
படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் – யுத்3:22 216/2,3

TOP


முடிகுவென் (2)

முடிகுவென் அரும் துயர் முடிய என்னுமால் – அயோ:11 90/4
முடிகுவென் உடன் என முடிய கூறலும் – யுத்3:24 81/2

TOP


முடித்த (9)

முறை எலாம் முடித்த மன்னர்_மன்னனும் மூரி தேர் மேல் – பால:17 2/1
முன்னையர் முறை கெட முடித்த பாவியை – அயோ:12 55/1
முடித்த வார் சடை கற்றையை மூசு தூசு – அயோ:14 2/3
வெற்றி மா தவன் வினை முடித்த அ – அயோ-மிகை:11 13/3
முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் – ஆரண்:13 69/3
கானகம் புகுந்து யான் முடித்த காரியம் – கிட்:10 87/3
முரண் புகு தீவினை முடித்த முன்னவன் – யுத்1:4 51/1
முடித்த வானரம் வெம் சினம் முற்றின – யுத்2:15 25/4
மற வினை முடித்த பின்னர் வருவென் என்று உணர்த்தி மாய – யுத்2:19 270/3

TOP


முடித்தது (2)

மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே – பால:23 60/4
முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன் – சுந்:2 221/3

TOP


முடித்தல் (2)

விரைவின் இன்று ஒரு பகல் முடித்தல் வேட்கையோ – பால:13 65/2
என்னுடை சிறு குறை முடித்தல் ஈண்டு ஒரீஇ – கிட்:6 18/1

TOP


முடித்தலத்தினில் (1)

முடித்தலத்தினில் எற்றிட மூளைகள் – யுத்2:15 67/3

TOP


முடித்தலம் (2)

முடித்தலம் இவை என முறையின் சூடினான் – அயோ:14 134/2
முடித்தலம் வானவர் நோக்கின் முன்னுவான் – யுத்4:41 98/4

TOP


முடித்தவர் (3)

அசும்பு பாய் வரை அரும் தவம் முடித்தவர் துணை கண் – அயோ:10 36/1
மூத்தம் ஒன்றில் முடித்தவர் மொய் புண்ணீர் – ஆரண்:9 28/1
மோகத்தின் பட முடித்தவர் மாயையின் முதல்வர் – யுத்3:30 10/3

TOP


முடித்தனன் (3)

முடித்தனன் நொடிப்பில் பின்னும் மூசு போர் அரக்கர் வெள்ளம் – சுந்-மிகை:10 5/3
முடித்தனன் பூசனை மனத்தின் முன்னியே – யுத்2-மிகை:16 50/2
முனையல் என்று அது முடித்தனன் முந்து நீர் முளைத்த – யுத்4:40 98/3

TOP


முடித்தனென் (1)

முடித்தனென் முதல் வாழ்வு என மொய் அழல் – ஆரண்:12 3/2

TOP


முடித்தனை (1)

அரும் தவம் முடித்தனை அருட்கு அரச என்றான் – ஆரண்:3 49/4

TOP


முடித்தாய் (2)

முடித்தாய் அன்றே மந்திரம் என்றாள் முகில்-வாய் மின் – அயோ:6 19/3
மன்னா நீ உன் வாழ்வை முடித்தாய் மதி அற்றாய் – ஆரண்:11 8/1

TOP


முடித்தார் (1)

முந்து வேள்வியும் முடித்து தம் இரு வினை முடித்தார்
வந்தது அ அருள் எனக்கும் என்று உரை-செய்து மகிழ்ந்தான் – அயோ:1 43/3,4

TOP


முடித்தால் (1)

முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – சுந்:2 218/4

TOP


முடித்தாலே (1)

முடித்தாலே யான் முடிதல் முறை மன்ற என்று உணர்வான் – சுந்:2 231/4

TOP


முடித்தான் (9)

முதிர்ந்த மா தவம் இரண்டரை ஆயிரம் முடித்தான் – பால-மிகை:9 49/4
முடித்து என் நெஞ்சத்து இடர் முடித்தான் என்றான் – பால-மிகை:11 5/4
மூளும் சாபத்தின் முந்திய தீவினை முடித்தான்
தோளும் வாங்கிய தோமுடை யாக்கையை துறவா – ஆரண்:15 38/2,3
மூ_அடி குறித்து முறை ஈர் அடி முடித்தான்
பூ வடிவு உடை பொரு_இல் சேவடி புரைத்தான் – கிட்:14 68/3,4
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் – யுத்2:18 169/4
மூண்டு எழு போரில் பாரில் முறைமுறை முடித்தான் பின்னர் – யுத்2:19 229/3
முருக்கின் உற்று அனந்த கோடி முகை கணை முடித்தான் மொய்ம்பன் – யுத்2-மிகை:19 2/4
முதுமொழி பதம் சொல்லினென் என்று உரை முடித்தான் – யுத்3:30 48/4
முடித்தான் அன்றோ வெம் கண் அரக்கன் முழு முற்றும் – யுத்4:37 140/3

TOP


முடித்தி (3)

நீ இது முடித்தி என்று நேர்ந்தனை நினைவின் எண்ணி – சுந்:8 2/2
மூ_உலகு ஆளும் செல்வம் கொடுத்து அது முடித்தி என்றான் – யுத்2:17 54/4
எண்ணமே முடித்தி என்னா ஏத்தினர் இமையோர் எல்லாம் – யுத்3:31 71/4

TOP


முடித்திலன் (1)

முடித்திலன் விளையாடலை முன்னியே – யுத்4-மிகை:37 24/4

TOP


முடித்து (24)

குழி யானையின் எழுந்து தொல் நியம துறை முடித்து சுருதி அன்ன – பால:11 18/2
உறை ஓடும் நெடு வேலாய் உபநயன விதி முடித்து
மறை ஓதுவித்து இவரை வளர்த்தானும் வசிட்டன்-காண் – பால:12 26/3,4
முடித்து என் நெஞ்சத்து இடர் முடித்தான் என்றான் – பால-மிகை:11 5/4
முந்து வேள்வியும் முடித்து தம் இரு வினை முடித்தார் – அயோ:1 43/3
வேரோடும் கேடு ஆக முடித்து என் விளைவித்தாய் – அயோ:11 81/4
நின்று அந்த நதியகத்து நிறை தவத்தின் குறை முடித்து
வன் திண் கை சிலை நெடும் தோள் மரகதத்தின் மலை வந்தான் – ஆரண்:6 106/3,4
கொய்தான் அன்றே கொற்றம் முடித்து உன் குழு எல்லாம் – ஆரண்:11 13/4
செய்வென் நின் குறை முடித்து அன்றி செய்கலேன் – கிட்:6 27/4
முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – சுந்:2 218/4
முருக்கி நிருத_குலம் முடித்து வினை முற்றி – சுந்:5 8/3
சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் – சுந்:6 1/3
முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ – யுத்1:4 113/3
முற்றினார் அன்பு பூண்டார் வேள்விகள் முடித்து நின்றார் – யுத்1:4 151/2
சந்தி வந்தனை தொழில் முடித்து தன்னுடை – யுத்1:5 2/1
முத்தனும் முறுவல் கொண்டு ஆங்கு அவை எலாம் முடித்து நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 25/4
மண_வினை முடித்து என் கையை மந்திர மரபின் தொட்ட – யுத்2:17 43/3
செரு முடித்து என்-கண் நின்ற சினம் முடித்து அமைவென் என்னா – யுத்3:21 19/2
செரு முடித்து என்-கண் நின்ற சினம் முடித்து அமைவென் என்னா – யுத்3:21 19/2
கரு முடித்து அமைந்த மேகம் கால் பிடித்து எழுந்த காலம் – யுத்3:21 19/3
முடித்து ஓர் செல்வம் யான் முடியாதே முடிகின்றேன் – யுத்3:22 216/2
மூலம் கொண்டு உணரா நின்னை முடித்து அன்றி முடியேன் என்றான் – யுத்3:28 49/4
நினைத்தது முடித்து நின்றேன் நேர் இழை ஒருத்தி நீரால் – யுத்3:29 39/2
கடன்கள் செய்து முடித்து கணவனோடு – யுத்4:38 32/1
இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா – யுத்4:41 67/3

TOP


முடித்தும் (6)

அடுத்த வேள்வி போய் முடித்தும் நாம் எனா – பால:6 19/3
அங்கு வந்து நின் கருத்தினை முடித்தும் என்று அகன்றான் – பால-மிகை:9 46/3
மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன – அயோ:6 27/3
ஏயது முடித்தும் என்று இனிது மேயினான் – யுத்1:4 22/4
முடித்தும் என்று ஒரு கைக்கொடு மோதினான் – யுத்2:15 76/3
திவசத்தின் முடித்தும் வெம் போர் என சினம் திருகி சென்றார் – யுத்2:19 171/4

TOP


முடித்துளோர் (1)

மொழிந்திடு அங்கு யார் அது முடித்துளோர் என – சுந்-மிகை:14 21/4

TOP


முடித்தே (1)

புக்க இடம் அறிந்திலேன் போந்தனென் என் வினை முடித்தே – பால:12 29/4

TOP


முடித்தேம் (1)

நினைந்தன முடித்தேம் என்னா வானவர் துயரம் நீத்தார் – யுத்3:31 227/1

TOP


முடித்தேன் (3)

மூ_உலகினுக்கும் ஒரு நாயகம் முடித்தேன்
மேவலர் கிடைக்கின் இதன் மேல் இனியது உண்டோ – ஆரண்:11 29/1,2
வருந்தினேன் நெடு நாள் உம்மை வழியொடு முடித்தேன் வாயால் – யுத்2:17 41/3
சொற்றது முடித்தேன் நாளை என் உடல் சோர்வை நீக்கி – யுத்2:19 204/1

TOP


முடித்தோர் (1)

மூளும் உளது ஆய பழி என்-வயின் முடித்தோர்
ஆளும் உளதாம் அவரது ஆர் உயிரும் உண்டாம் – ஆரண்:10 60/1,2

TOP


முடிதல் (1)

முடித்தாலே யான் முடிதல் முறை மன்ற என்று உணர்வான் – சுந்:2 231/4

TOP


முடிதான் (1)

கோள் ஆகி வந்தவா கொற்ற முடிதான் என்பார் – அயோ:4 102/3

TOP


முடிதியோ (1)

துன்பம் ஆய் முடிதியோ என்றதும் சொல்லுவாய் – கிட்:13 70/4

TOP


முடிந்த (13)

ஓம்பிட முடிந்த பின் உலகு காவலன் – பால:5 90/3
மூன்று உலகத்தினோர்க்கும் மூலத்தே முடிந்த அன்றே – கிட்:7 152/2
முற்றா முடிந்த நெடு வானினிடை முந்நீரில் – சுந்:1 75/2
முடிந்த தேர் குலம் முறிந்தன தேர் குலம் முரண் இற்று – சுந்:11 29/1
உன்னிய கருமம் எல்லாம் உன்னொடு முடிந்த என்னா – யுத்1:12 26/3
மொய் கொள் வேலையும் திசைகளும் சரங்களாய் முடிந்த – யுத்2:15 197/4
முளை புடைத்தன ஒத்தன வானரம் முடிந்த – யுத்3:22 177/4
மூண்ட போர்-தோறும் பட்டு முடிந்த நீர் முறையின் தீர்ந்து – யுத்3:27 80/1
மோதரன் முடிந்த வண்ணம் மூ-வகை உலகத்தோடும் – யுத்4:37 16/1
என்னேயோ என்னேயோ இராவணனார் முடிந்த பரிசு இதுவோ பாவம் – யுத்4:38 22/4
முந்தை_நாள் முதல் கடை முறை அளவையும் முடிந்த
அந்த வானரம் அடங்கலும் எழுந்து உடன் ஆர்த்து – யுத்4:40 123/1,2
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த
பஞ்சமி பெயர் படைத்துள திதி இன்று பயந்த – யுத்4:40 126/3,4
பூசனை தொழில் முடிந்த பின் பூம் கழல் இராமன் – யுத்4-மிகை:41 111/1

TOP


முடிந்ததாம் (1)

மூரி வெம் பழியொடும் முடிந்ததாம் என – சுந்:14 16/3

TOP


முடிந்ததால் (1)

மூக்கினால் இது முறிந்தமை முடிந்ததால் மொய்ம்பின் – ஆரண்:13 82/2

TOP


முடிந்தது (19)

இன்று எமது வினை முடிந்தது என சொரிந்தார் மலர் மாரி இடைவிடாமல் – பால:5 54/4
முன்னை ஊழ்வினையினாலோ நடு ஒன்று முடிந்தது உண்டோ – பால:9 16/3
குறை முடிந்தது என்று ஆர்த்திட குஞ்சியை சூழ்ந்த – அயோ:1 51/3
முன்னை மூக்கு அரிந்து விட்டான் முடிந்தது என் வாழ்வும் உன்னின் – ஆரண்:10 81/3
குறைய வென்று இடர் களைவென் என்றனை குறை முடிந்தது விதியினால் – கிட்:10 67/2
அன்னதே முடிந்தது ஐய அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் – சுந்:2 93/1
என்னை நீ உணர்த்தினை முடிந்தது இல் என – சுந்:3 53/2
வந்தனன் முடிந்தது அன்றோ மன கருத்து என்ன வாழ்த்தி – சுந்:10 18/3
இன்று முடிந்தது என தனி ஆர்த்தான் – சுந்-மிகை:9 2/4
மொய் எடுத்த கணை மாரியால் இடை முடிந்தது ஒன்றும் முறை கண்டிலார் – யுத்2:19 68/1
மொய் கணை கானம் ஆகி முடிந்தது முழங்கு வேலை – யுத்2:19 114/2
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – யுத்3:22 227/4
முன்னமே முடிந்தது அன்றே என்றனள் முளரி நீத்தாள் – யுத்3:23 30/4
வித்தகன் விடிந்தது என்னா முடிந்தது என் வேகம் என்றான் – யுத்3:24 54/4
முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல் – யுத்3:26 45/1
முடிந்தது எம் வலி என்றனர் ஓடுவான் முயல்வார் – யுத்3:31 24/4
முடிந்தது மூலத்தானை மூ_உலகு இருண்ட தீமை – யுத்3-மிகை:31 62/1
போயினன் செரு முடிந்தது என்று இலங்கை ஊர் புகுவான் – யுத்4:32 34/4
வேண்டிற்று முடிந்தது அன்றே வேதியர் தேவன் நின்னை – யுத்4:40 26/1

TOP


முடிந்ததே (1)

நடந்தது எப்பொழுது வேள்வி முடிந்ததே கருமம் நன்றே – யுத்3:27 70/4

TOP


முடிந்ததோ (1)

முன்னை ஊழ்வினை முடிந்ததோ என்று என்று முறையால் – சுந்:3 14/3

TOP


முடிந்தவர் (1)

இற்று உலந்து முடிந்தவர் எண்_இலர் – யுத்2:15 47/2

TOP


முடிந்தவன் (1)

மையல் நோய்-கொடு முடிந்தவன் நாள் என்று வரம்பு இன்றி வாழ்ந்தானுக்கு – யுத்2:16 347/3

TOP


முடிந்தவா (1)

முறை உடை எம்பியார் முடிந்தவா எனா – கிட்:16 23/1

TOP


முடிந்தன (6)

முடிந்தன பிளந்தன முரிந்தன நெரிந்த – சுந்:6 9/1
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர் – சுந்:8 25/3
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா – சுந்:8 28/4
முறிந்து நுண் பொடி ஆயின முடிந்தன முனிவு இலான் முழு மேனி – யுத்1:3 83/2
சிந்தனை முடிந்தன என்னும் சிந்தையார் – யுத்1:4 35/4
முழுது எரி மணியின் செய்து முடிந்தன முனைவராலும் – யுத்1:10 8/2

TOP


முடிந்தனரால் (1)

முற்றும் முடிவு எய்தி முடிந்தனரால் – யுத்3-மிகை:20 18/4

TOP


முடிந்தனன் (2)

முடிவு எலாம் உணர்ந்தான் அந்தோ முடிந்தனன் மன்னன் என்றான் – அயோ:6 7/4
முடிந்தனன் அரக்கன் என்னா முழங்கினர் உம்பர் முற்றும் – யுத்3:28 35/4

TOP


முடிந்தனனால் (1)

முற்ற தனி குத்த முடிந்தனனால் – யுத்3:20 92/4

TOP


முடிந்தாய் (2)

பெரும் பியல் தலைகள் சிந்தி பிழைப்பிலை முடிந்தாய் என்ன – யுத்2:17 58/3
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் – யுத்3:27 131/4

TOP


முடிந்தார் (2)

மொய்ம்பினர் வீரர் முடிந்தார்
ஐம்பதினாயிரர் அல்லார் – சுந்:13 52/2,3
முன்னை நாள் இவன் முனிந்திட கிளையொடும் முடிந்தார்
இன்னம் உண்டு யான் இயம்புவது இரணியன் என்பான் – யுத்1:2 118/2,3

TOP


முடிந்தாரோ (1)

முன்னம் ஆர் ஓதுவித்தார் எல்லாரும் முடிந்தாரோ
பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ – ஆரண்:1 59/2,3

TOP


முடிந்தால் (1)

முன்பு பின்பு நடு இல்லாய் முடிந்தால் அன்றி முடியாவே – யுத்3:22 223/4

TOP


முடிந்தான் (5)

முழுதும் வேள்வியை முற்றுவித்து அரசனும் முடிந்தான்
எழுது கீர்த்தியாய் மைந்தனுக்கு அரசியல் ஈந்து – பால-மிகை:9 38/3,4
முந்து ஆரே உள்ளார் முடிந்தான் முனை ஒருவன் – ஆரண்:13 95/2
முனையின் வாளியின் சதவலி என்பவன் முடிந்தான்
புனையும் அம்பினில் தம்பனும் பொருப்பு என புரண்டான் – யுத்3:22 174/3,4
முன்வந்தவனும் முடிந்தான் உன் பகை போய் முடிந்தது என மொழிந்தார் – யுத்3:22 227/4
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் – யுத்3:27 134/2

TOP


முடிந்திடவும் (1)

முடியா முடி மன்னன் முடிந்திடவும்
படி ஏழும் நெடும் துயர் பாவிடவும் – சுந்:4 9/1,2

TOP


முடிந்திடு (1)

மூது ஆனவன் முன்னம் முடிந்திடு எனும் – யுத்3:23 19/3

TOP


முடிந்திடுக (1)

இற்றை போர் பெரும் சீற்றம் என்னோடும் முடிந்திடுக
கற்றை பூம் குழலாளை சிறை வைத்த கண்டகனை – சுந்:2 221/1,2

TOP


முடிந்திடுவான் (1)

மு காலின் முடிந்திடுவான் முயல்வான் – ஆரண்:11 42/3

TOP


முடிந்திலேன் (1)

மூக்கினோடு முடிய முடிந்திலேன்
வாக்கினால் உங்கள் வாழ்வையும் நாளையும் – ஆரண்:9 30/2,3

TOP


முடிந்து (3)

முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – சுந்:2 218/4
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் – யுத்2:19 65/1
முடியுடை தலையோர் தலையும் முடிந்து
இடுவது இ தலத்தே இடி ஏற்றில் வான் – யுத்3-மிகை:31 41/2,3

TOP


முடிந்துளதால் (1)

முற்றும் பகல்-தானும் முடிந்துளதால் – ஆரண்:2 19/4

TOP


முடிந்தே (1)

முற்றும்படி மோதினர் மோத முடிந்தே
அற்று அங்கு அவர் யாவரும் ஆவி அழிந்தார் – யுத்2-மிகை:18 33/3,4

TOP


முடிப்ப (3)

முன் கண்டு முடிப்ப அரு வேட்கையினால் – பால:23 13/1
மு தலை எஃகினாற்கும் முடிப்ப_அரும் கருமம் முற்றி – சுந்:14 13/1
மூவர்க்கும் முடிப்ப அரிய காரியத்தை முற்றுவிப்பான் மூண்டு நின்றாய் – யுத்1:4 100/2

TOP


முடிப்ப-போல் (1)

முளையினோடும் களைந்து முடிப்ப-போல்
தளை அவிழ்ந்த கொழும் தடம் தாமரை – யுத்2:15 6/2,3

TOP


முடிப்ப_அரும் (1)

மு தலை எஃகினாற்கும் முடிப்ப_அரும் கருமம் முற்றி – சுந்:14 13/1

TOP


முடிப்பதற்கு (2)

அரியன முடிப்பதற்கு அனைத்து நாட்டினும் – யுத்2:16 257/3
உரிய வேண்டிய பொருள் எலாம் முடிப்பதற்கு ஒன்றோ – யுத்3:30 34/2

TOP


முடிப்பது (6)

பெரிய காரியம் உள அவை முடிப்பது பின்னர் – பால:8 48/2
என்று உன்னி என்னை விதியார் முடிப்பது என எண்ணி நின்ற இறையை – ஆரண்:13 65/1
முன்முனே மொழிந்தாய் அன்றே இவன் குறை முடிப்பது ஐயா – கிட்:7 133/3
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின் – சுந்:2 71/3
பின் இனி முடிப்பது யாது என்று இரங்கினான் உணர்வு பெற்றான் – யுத்3:26 52/4
வேரொடு முடிப்பது ஆக விளைந்தது வேறும் இன்னும் – யுத்3:26 76/2

TOP


முடிப்பர் (2)

முற்றுவர் உறு குறை முடிப்பர் முன்பினால் – யுத்1:4 71/2
முன்னையோர் இறந்தோர் எல்லாம் இ பகை முடிப்பர் என்றும் – யுத்3:28 8/1

TOP


முடிப்பல் (2)

நீசரை எல்லாம் நூறி நினைத்தது முடிப்பல் பின்னும் – கிட்:17 22/4
அம்புக்கு முன்னம் சென்று உன் அரும் பகை முடிப்பல் என்று – யுத்1:12 41/3

TOP


முடிப்பவர் (1)

பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் – யுத்1:14 18/2

TOP


முடிப்பன் (2)

முறை கெட வென்று வேண்டின் நினைந்ததே முடிப்பன் முன்னின் – யுத்3:26 5/1
சலம் செயின் உலகம் மூன்றும் இலக்குவன் முடிப்பன் தானே – யுத்3:28 4/4

TOP


முடிப்பாய் (1)

வேண்டியன மா தவம் விரும்பினை முடிப்பாய்
தூண்டு சின வாள் நிருதர் தோன்றியுளர் என்றால் – ஆரண்:3 52/2,3

TOP


முடிப்பாயோ (1)

மூரல் முறுவல் குறி காட்டி முத்தே உயிரை முடிப்பாயோ – யுத்1:1 7/4

TOP


முடிப்பான் (1)

மாண்டேனே அன்றோ மறையோர் குறை முடிப்பான்
பூண்டேன் விரதம் அதனால் உயிர் பொறுப்பேன் – ஆரண்:13 97/1,2

TOP


முடிப்பீர் (1)

திண்ணிது அமைந்தீர் செய்து முடிப்பீர் சிதைவு இன்றால் – கிட்:17 16/3

TOP


முடிப்பென் (7)

முடிப்பென் இன்று ஒரு மொய் கணையால் எனா – ஆரண்:9 14/1
ஒறுத்து மனம் உற்றது முடிப்பென் ஒழிகல்லேன் – ஆரண்:11 30/2
மற்றது முடிப்பென் என்னா எண்ணினான் மனிசன் வாழ்க்கை – யுத்2:19 204/2
காகம் உண்டதன்-பின் மீண்டும் முடிப்பென் என் கருத்தை என்றான் – யுத்3:26 80/4
பேரேன் இன்றே வென்றி முடிப்பென் பெயர்கில்லேன் – யுத்4:37 136/2
வாள் அமர் முடிப்பென் இன்றே என மணி தவிசு நீத்தான் – யுத்4-மிகை:35 1/4
ஏது செய்யினும் என் உயிர் முடிப்பென் என்று எண்ணி – யுத்4-மிகை:41 182/2

TOP


முடிப்பெனால் (1)

முந்து செய்த சபதம் முடிப்பெனால் – யுத்4:41 77/4

TOP


முடிப்பேன் (3)

முறிந்து உதிர நூறி என் மன சினம் முடிப்பேன்
நெறிந்த குழல் நின் நிலைமை கண்டும் நெடியோன்-பால் – சுந்:5 4/2,3
முடிப்பேன் இன்று அவர் வாழ்வை ஓர் கணத்து என மொழிந்தான் – யுத்3:22 91/4
சிவன் நன் படை தொடுத்து ஆர் உயிர் முடிப்பேன் என தெரிந்தான் – யுத்3:27 149/4

TOP


முடிப்போம் (1)

மு பகல் தீர்கிலம் ஆவி முடிப்போம்
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த – யுத்3:20 18/2,3

TOP


முடிபு (1)

முனிவரர் வெகுளியின் முடிபு என்றார் சிலர் – ஆரண்:10 34/4

TOP


முடிபுனை (1)

முடிபுனை முதன்மை நாள் மொழிமின் என்றனன் – அயோ-மிகை:2 3/4

TOP


முடிய (20)

முடிய வேம் முடிய மூடு இருளும் வான் முகடும் வேம் – பால:7 6/2
முடிய வேம் முடிய மூடு இருளும் வான் முகடும் வேம் – பால:7 6/2
முடிய இ மொழி எலாம் மொழிந்து மந்திரி – பால:8 23/1
வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் – பால:21 19/3
முடிய நீள் நிரயத்தினில் அழுந்திடு முறைமை – பால-மிகை:9 41/2
முடிகுவென் அரும் துயர் முடிய என்னுமால் – அயோ:11 90/4
முறை தெரிந்து ஒரு வகை முடிய நோக்குறின் – அயோ:12 9/1
முழுது உணர் சிந்தையான் முடிய நோக்கினான் – அயோ:14 47/4
மூக்கினோடு முடிய முடிந்திலேன் – ஆரண்:9 30/2
சிற்றவை வஞ்சனை முடிய செய்ததோ – ஆரண்:13 54/4
முன் பிறந்தேன் என முடிய கூறினான் – கிட்:16 31/4
முடிய சுற்றி முழுதும் முருக்கிற்றால் – சுந்:13 1/3
முடிக்குவென் யான் என முடிய கூறினான் – யுத்1:2 27/4
பெற்றியின் உணர்வினார் முடிய பேசினார் – யுத்1:4 82/4
முடிய நோக்கலுற்றேம் முது வேலையின் – யுத்1:9 57/2
முழை உற்றன முகில் சிந்தின முன்பு ஏறில முடிய
உழை உற்றன உலவும்படி உலவுற்றன கரிகள் – யுத்2-மிகை:18 18/3,4
முடிய ஒன்று உணர்ந்துவென் உனக்கு நான் முயல் – யுத்3:22 41/3
முடிகுவென் உடன் என முடிய கூறலும் – யுத்3:24 81/2
மூல தானை முடிய முருக்கினான் – யுத்3-மிகை:31 44/4
மூன்று நாட்டினும் உள்ளவர் யாவரும் முடிய
ஊன்றினான் செரு என்று உயிர் உமிழ்தர உதிரம் – யுத்4:35 31/2,3

TOP


முடியர் (1)

எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி – சுந்:7 6/3

TOP


முடியலுற்றான் (1)

மொழிந்து தன் தெய்வ தேர்-மேல் ஏறினன் முடியலுற்றான் – யுத்3:28 13/4

TOP


முடியன் (5)

மு தலை குரிசில் பொன் முடியன் முக்கணான் – ஆரண்:7 112/2
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும் – யுத்1:4 137/1
இன்னன பலவும் பன்னி இறைஞ்சிய முடியன் நாணி – யுத்1:12 43/1
தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் – யுத்3:26 93/4
ஓங்கிய முடியன் திங்கள் ஒளி பெறு முகத்தன் உள்ளால் – யுத்3:28 60/2

TOP


முடியன (1)

முடியின்-மேல் சென்ற முடியன ஆதலின் முடியா – கிட்:4 9/2

TOP


முடியா (3)

முடியின்-மேல் சென்ற முடியன ஆதலின் முடியா
நெடிய மால் எனும் நிலையன நீரிடை கிடந்த – கிட்:4 9/2,3
முடியா முடி மன்னன் முடிந்திடவும் – சுந்:4 9/1
முரிய மற்றவை முனை மடித்து ஒன்றினும் முடியா
விரவு வச்சிர கவசத்தை மேற்பட புனைந்தான் – யுத்4-மிகை:35 2/3,4

TOP


முடியா-முனம் (1)

மூள்வது ஏதம் அது முடியா-முனம்
மீள்வதே நலன் என்று அவன் மீண்டனன் – ஆரண்:11 81/3,4

TOP


முடியாத (2)

பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் – யுத்2:19 264/1
பல் ஆயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்த படர் கால் – யுத்2-மிகை:19 4/1

TOP


முடியாதன (1)

என் மேல் முடியாதன என்று இனிது ஏத்தி நின்றாள் – சுந்:1 60/3

TOP


முடியாதாய் (1)

மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் – யுத்2:16 322/4

TOP


முடியாது (2)

சாவாதிருத்தல் இலள் ஆனது உற்றது அதையோ தடுக்க முடியாது
ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள் – ஆரண்:13 68/1,2
எண்ணியது முடிக்ககிலேன் இனி முடியாது இருப்பேனோ – சுந்:2 226/3

TOP


முடியாதே (2)

மூண்டால் முன்னே ஆர் உயிரொடும் முடியாதே
மீண்டே போதற்கு ஆம் எனின் நன்று என் வினை என்றான் – ஆரண்:15 26/3,4
முடித்து ஓர் செல்வம் யான் முடியாதே முடிகின்றேன் – யுத்3:22 216/2

TOP


முடியாமல் (1)

வாணாள் அளித்தி முடியாமல் நீதி வழுவாமல் நிற்றி மறையோய் – யுத்2:19 254/1

TOP


முடியாய் (5)

மணி அரங்கு நெடு முடியாய் மலர் அயனே வழிபட்டு – பால:12 4/2
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய்
ஆ ஆ வருந்தி அழிவாய்-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 251/3,4
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய்
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய் – யுத்2:19 253/2,3
முடியாய் நமனே முறையோ முறையோ – யுத்3:23 12/2
துளவை ஆய் முடியாய் உளை நீ என துணியும் – யுத்4:40 92/4

TOP


முடியால் (1)

நாள் நாளும் வணங்கிய நன் முடியால்
தூண் ஆகிய தோள்-கொடு அவன் தொழுவான் – ஆரண்:2 25/3,4

TOP


முடியாவே (1)

முன்பு பின்பு நடு இல்லாய் முடிந்தால் அன்றி முடியாவே – யுத்3:22 223/4

TOP


முடியாவேல் (1)

மூன்று ஆய் நின்ற பேர் உலகு ஒன்றாய் முடியாவேல்
தோன்றாவோ என் வில் வலி வீர தொழில் அம்மா – யுத்3:22 211/3,4

TOP


முடியான் (2)

ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான்
போர் வித்தகன் நேமி பொறுத்தவன் மா – ஆரண்:2 9/2,3
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – யுத்4:38 23/1

TOP


முடியில் (3)

சாந்து அயர் மகிழ்நர்-தம் முடியில் தையலார் – அயோ:4 208/3
தரு மணி இமைக்கும் தோளாய் தசமுகன் முடியில் தைத்த – யுத்1:12 46/3
தன் தனி புதல்வன் வென்றி தசமுகன் முடியில் தைத்த – யுத்1:12 49/1

TOP


முடியின் (4)

முடியின் மாலைகள் புலாலொடு முழு முடை நாறும் – ஆரண்:7 71/4
செறி மலர் சேவடி முடியின் தீண்டினான் – கிட்:11 125/4
முடியின் மீது முகிழ்த்து உயர் கையினன் – சுந்:3 110/3
திருவடி முடியின் சூடி செம் கதிர் உச்சி சேர்ந்த – யுத்1:4 145/1

TOP


முடியின்-காறும் (1)

அடி முதல் முடியின்-காறும் அறிவுற அனுமன் சொல்வான் – சுந்:4 38/4

TOP


முடியின்-மேல் (1)

முடியின்-மேல் சென்ற முடியன ஆதலின் முடியா – கிட்:4 9/2

TOP


முடியினர் (1)

புனை சடை முடியினர் புலவரோ எனா – ஆரண்:4 11/4

TOP


முடியினை (1)

பரதன் அன்னது பெறுக தான் முடியினை பறித்து இ – யுத்4:40 116/2

TOP


முடியினோடும் (1)

அந்தம்_இல் குணத்தினானை அடி_இணை_முடியினோடும் – யுத்1:4 149/1

TOP


முடியுடை (2)

முன்னர் வந்து உதிப்ப அந்த முடியுடை வேந்தர் வேந்தன் – பால-மிகை:8 8/4
முடியுடை தலையோர் தலையும் முடிந்து – யுத்3-மிகை:31 41/2

TOP


முடியும் (19)

மறை மன்னும் மணி முடியும் ஆரமும் வாளொடு மின்ன – பால:12 8/1
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – பால:14 55/3
அன்னவன்-தனக்கு வேந்தன் அரசொடு முடியும் ஈந்து – பால-மிகை:8 8/1
காசொடு முடியும் பூணும் கரியதாம் கனகம் போன்றும் – பால-மிகை:11 28/1
பூண் ஆர் அணியும் முடியும் பொன் ஆசனமும் குடையும் – அயோ:4 65/1
மூ-வகை உலகமும் முடியும் முந்து உள – ஆரண்:12 10/2
முடியும் ஆகின் முடியும் இ மூரி நீர் – ஆரண்:14 23/3
முடியும் ஆகின் முடியும் இ மூரி நீர் – ஆரண்:14 23/3
ஏம்பல் இனி மேலை விதியால் முடியும் என்றான் – கிட்:14 41/4
முத்தின் ஆரங்களும் முடியும் மாலையும் – சுந்:2 49/3
மன்னவர் முடியும் பூணும் மாலையும் பணையம் ஆக – சுந்:2 183/3
முடியும் இவன் என்பது ஓர் முன்னம் வெகுண்டான் – யுத்2:18 240/3
முடியும் எனும் எல்லையில் முந்தினனால் – யுத்3:20 90/3
துனி அறு வேள்வி வல்லை இயற்றினால் முடியும் துன்பம் – யுத்3:26 13/4
முடியும் நாள் தானே வந்து முற்றினால் துன்ப முந்நீர் – யுத்3:26 63/1
மு திறத்து உலகும் வெந்து சாம்பராய் முடியும் அன்றே – யுத்3:26 88/2
முடியும் என்பது ஒர் மூரி முழக்கினால் – யுத்4:37 34/4
முழவு இடு தோளொடு முடியும் பல் தலை – யுத்4:37 60/1
ஆங்கு அவற்கு அவயம் நல்கி அரசொடு முடியும் ஈந்து – யுத்4-மிகை:41 241/1

TOP


முடியும்-காலை (1)

கை பரந்து உலகு பொங்கி கடையுகம் முடியும்-காலை
பெய்ய என்று எழுந்த மாரிக்கு உவமை சால் பெருமை பெற்றார் – சுந்:7 10/3,4

TOP


முடியும்-கொல் (2)

முனிவன் சொல்லும் அளவில் முடியும்-கொல் என்று அரசன் – அயோ:4 67/1
எ தன்மை எய்தி முடியும்-கொல் என்று குலைகின்ற எல்லை-இதன்-வாய் – யுத்2:19 243/2

TOP


முடியுமேல் (1)

என்றலும் இறைஞ்சி யாகம் முடியுமேல் யாரும் வெல்லார் – யுத்3:27 2/1

TOP


முடியுமோ (2)

வீரதை விடைவலோற்கும் முடியுமோ வேறும் உண்டோ – யுத்1:12 45/4
மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் – யுத்2:16 322/4

TOP


முடியேம் (1)

ஏன்றது முடியேம் என்னின் இறத்தும் இ திறத்துக்கு எல்லாம் – கிட்:11 74/3

TOP


முடியேல் (1)

குலத்தோடு அற முடியேல் இது குறை கொண்டனென் என்றான் – பால:24 23/4

TOP


முடியேன் (1)

மூலம் கொண்டு உணரா நின்னை முடித்து அன்றி முடியேன் என்றான் – யுத்3:28 49/4

TOP


முடியேனே (1)

ஆள் ஆற்றல் காட்டேனேல் அடியேனாய் முடியேனே – சுந்:2 217/4

TOP


முடியேனேல் (1)

முன்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் இது முடியேனேல்
என் பிறந்ததனால் பயன் இராவணற்கு என்றான் – யுத்3:22 61/3,4

TOP


முடியை (3)

தலை-மேல் முடியை தரை தள்ளுதலால் – யுத்3:27 40/2
முடியை பார்த்தனர் பார்த்தனர் நெடும் திசை முழுதும் – யுத்3:31 22/2
முடியை மோயினன் நின்றுழி முளரி அம் கண்ணன் – யுத்4:41 37/2

TOP


முடியொடு (1)

முடியொடு முடி பொரு வாயில் முன்னினார் – பால:14 1/4

TOP


முடியொடும் (1)

குலங்களோடும் தம் குல மணி முடியொடும் குறைய – யுத்1:5 55/1

TOP


முடியோடும் (1)

ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன – யுத்4:38 7/2

TOP


முடியோய் (1)

செவ்வி முடியோய் எனலும் தேர் ஏறி சேனையொடும் அயோத்தி சேர்ந்தான் – பால:5 60/4

TOP


முடியோன் (1)

தீது இலன்-கொல் திரு முடியோன் என்றான் – அயோ:11 1/4

TOP


முடிவதற்கு (1)

மூட்டிய வெகுளியால் யாம் முடிவதற்கு ஐயம் உண்டோ – கிட்:11 95/4

TOP


முடிவதன் (1)

முறிந்த வில்லின் வல் ஓசை போய் முடிவதன் முன்னர் – சுந்:11 45/1

TOP


முடிவது (4)

மாண்டு முடிவது அல்லால் மாயா உடம்பு இது கொண்டு – அயோ:14 62/3
முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – சுந்:2 218/4
முடிக்குநர் என்ற போது முடிவு அன்றி முடிவது உண்டோ – சுந்:3 132/4
மும் முறை உலகம் எல்லாம் முற்றுற முடிவது ஆன – சுந்:6 44/3

TOP


முடிவர் (2)

இறந்தனர் முடிவர் பின்னர் இடர் இலை உலகம் என்றாள் – ஆரண்:12 54/4
சரதமே முடிவர் கெட்டேன் சனகி என்று உலகம் சாற்றும் – கிட்:16 15/2

TOP


முடிவால் (1)

முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால்
அந்தோ கெடுத்தது என உன்னி உன்னி அழியாத உள்ளம் அழிவான் – ஆரண்:13 69/3,4

TOP


முடிவான் (1)

அன்றே முடிவான் இவன் அன்னவள் சொல் – யுத்2:18 79/2

TOP


முடிவிப்பது (1)

காமிப்பது முடிவிப்பது படிகின்றது கண்டான் – யுத்3:27 146/3

TOP


முடிவிப்பான் (1)

மூலம் கொண்டார் கண்டகர் ஆவி முடிவிப்பான்
காலம் கொண்டார் கண்டன முன்னே கழிவிப்பான் – யுத்4:37 125/2,3

TOP


முடிவில் (11)

ஊழி கடை முடிவில் தனி உமை கேள்வனை ஒப்பான் – பால:24 11/4
ஆதிபர்களாய் அரசுசெய்து உளம் நினைத்தது கிடைத்து அருள் பொறுத்து முடிவில்
சோதி வடிவாய் அழிவு இல் முத்தி பெறுவார் என உரைத்த கருதி தொகைகளே – பால-மிகை:0 37/3,4
முடிவில் குமுறும் மழை மும்மையின் மேல் முழங்க – அயோ:4 115/4
மூலமும் முற்றிட முடிவில் தீக்கும் அ – கிட்:7 21/2
முழுவதும் தெரிய நோக்கி முற்றும் ஊர் முடிவில் சென்றான் – சுந்:12 128/1
பக்க வேலையின் படியது பாற்கடல் முடிவில்
திக்கயங்களும் கயங்களும் வேற்றுமை தெரியா – சுந்:13 26/3,4
முடங்கு வால் உளை அ அண்டம் முழுவதும் முடிவில் உண்ணும் – யுத்1:3 134/1
நீ எனை நினைந்த தன்மை நெடும் கடல் முடிவில் நின்றேன் – யுத்1:7 2/1
நீர் ஒர் ஏழும் முடிவில் நெருக்கும் நாள் – யுத்2:15 100/3
கண்ணுற அருமை காணா கற்பத்தின் முடிவில் கார் போல் – யுத்3:30 3/3
உலகின் முடிவில் பெரிய ஊழ் ஒளி இது அன்றால் – யுத்4:36 17/2

TOP


முடிவின் (3)

கரை சென்றிலன் அனையான் நெடு முடிவின் கனல் கால்வான் – பால:24 17/3
மூள்வித்தீர் முனியாதானை முனிவித்தீர் முடிவின் என்றான் – கிட்:11 73/4
மாயத்தின் இயற்கை வல்லார் நிலை என்னை முடிவின் மாரி – யுத்2:15 142/2

TOP


முடிவின்-கண் (1)

மீளாத வேதம் முடிவின்-கண் நின்னை மெய்யாக மெய்யின் நினையும் – யுத்2:19 256/1

TOP


முடிவினில் (5)

கடையுக முடிவினில் எவையும் கால் பட – பால:14 9/3
கடையுக முடிவினில் காலன் என்பது என் – யுத்1:5 20/3
பார் இயங்கு இரும் புனல் எலாம் முடிவினில் பருகும் – யுத்1:6 14/3
திரிவ நிற்பன யாவையும் முடிவினில் தீக்கும் – யுத்1:6 15/3
சொன்ன நான்மறை முடிவினில் துணிந்த மெய் துணிவு – யுத்4:40 86/3

TOP


முடிவு (56)

மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால் – பால:3 8/1
அழல்தரும் கடவுள் அன்னாய் முடிவு இதற்கு அருளுக என்ன – பால:9 23/2
உக்கனவோ முடிவு இல்லை ஓர் அம்பினொடும் அரக்கி – பால:12 29/2
மூலம் ஆய் முடிவு இலாத மூர்த்தி இ முன்பன் என்பார் – அயோ:3 95/4
முன்பு நின்று இசை நிறீஇ முடிவு முற்றிய – அயோ:5 28/1
முடிவு எலாம் உணர்ந்தான் அந்தோ முடிந்தனன் மன்னன் என்றான் – அயோ:6 7/4
முன்பு உளெம் ஒரு நால்வேம் முடிவு உளது என உன்னா – அயோ:8 41/3
துன்பம் ஒரு முடிவு இல்லை திசை நோக்கி தொழுகின்றான் – அயோ:13 30/3
முன்பு ஒத்த தோற்றத்தேமில் யான் என்றும் முடிவு_இலாத – அயோ:13 43/2
முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல – அயோ:13 49/2
முடிவு உற நோக்கி ஓர் முகமன் கூறி பின் – அயோ-மிகை:2 3/2
மறத்தை சீறும்-கொல் என்-கொலோ முடிவு என்று மறையின் – ஆரண்:13 74/3
பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல் – கிட்:1 41/2
முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் – கிட்:3 13/1
முன்பு தோன்றலை அறிதற்கு முடிவு என் என்று இயம்ப – கிட்:3 79/2
முடிவு_இல் வெம் செரு எனக்கு அருள் செய்வான் முயல்க எனா – கிட்:5 5/4
மூன்று என முற்றிய முடிவு_இல் பேர் உலகு – கிட்:7 25/1
முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் – கிட்:12 9/2
எய்த தேவரும் என்-கொலோ முடிவு என்பது எண்ண – கிட்:12 21/2
எ திறத்தினும் நடுவு கண்டிலர் முடிவு எவனோ – கிட்:12 33/4
உடல் கண்டோம் இனி முடிவு உள காணுமாறு உளதோ – கிட்:12 35/2
கடல் கண்டோம் என்பர் யாவரே முடிவு உற கண்டார் – கிட்:12 35/4
வாச மாலையாய் யாவரே முடிவு எண்ண வல்லார் – கிட்:12 36/4
பிதுங்கல் ஆம் உடலினர் முடிவு_இல் பீழையர் – கிட்:14 23/2
நாம் புக அமைத்த பொறி நன்று முடிவு இன்றால் – கிட்:14 41/3
ஒன்று உரை எனக்கு முடிவு என்று உரை-செயா-முன் – கிட்:14 61/2
அன்று முடிவு ஆகும் இடர் என்று அவன் அகன்றான் – கிட்:14 61/4
முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து – சுந்:1 27/3
கடையுக முடிவு எனும் காலம் பார்த்து அயல் – சுந்:2 127/3
முடிக்குநர் என்ற போது முடிவு அன்றி முடிவது உண்டோ – சுந்:3 132/4
முன்னே சொன்னேன் கண்ட கனாவின் முடிவு அம்மா – சுந்:3 152/2
முடிவு உள உவமம் எல்லாம் இலக்கணம் ஒழியும் முன்னர் – சுந்:4 38/2
மூவரின் ஒருவன் என்று புகல்கினும் முடிவு இலாத – சுந்:6 59/3
முற்றுற சுலாவிய முடிவு இல் தானையை – சுந்:9 26/3
ஆயது முடிவு காலம் கிளர்ந்தனர் அரக்கர் என்று – சுந்-மிகை:11 6/3
வீவது முடிவு என வீந்தது அல்லது – யுத்1:2 70/3
முந்த மான் ஆயினான் வாலியே முதலினோர் முடிவு கண்டால் – யுத்1:2 97/2
வெய்யார் முடிவு இல்லவர் வீசிய போது – யுத்1:3 116/1
சான்று அவன் இதுவே வேத முடிவு இது சரதம் என்றான் – யுத்1:3 122/4
முன்பு பெறப்பெற்ற பேறோ முடிவு இல்லை – யுத்1:3 169/1
வேதமும் முடிவு காணா மெய் பொருள் வெளி வந்து எய்தி – யுத்1:4 110/3
முனிவரும் முனியார் முடிவு உன்னுவார் – யுத்1:8 30/4
செல்வன முடிவு_இல தெறு தொழில் மறவனை – யுத்2:18 137/2
ஆய்த்து ஆயது முடிவு இன்று உனக்கு அணித்தாக வந்து அடுத்தாய் – யுத்2:18 172/4
முடிவு ஆனவன் யார் என வானவர் மொய்த்தார் – யுத்2:18 242/2
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – யுத்2:19 253/2
உட்க நாண் எறிந்து உக முடிவு என சரம் பொழிந்தான் – யுத்2-மிகை:16 43/4
இரண்டு பத்து நூறு எனும் படை வெள்ளம் மற்று இன்றொடு முடிவு எய்தி – யுத்2-மிகை:16 53/1
துன்னு போர் படை முடிவு இலாது அவர்-வயின் தூண்டின் – யுத்3:22 92/2
கொண்டார் துன்பம் என் முடிவு என்னா குலைகின்றார் – யுத்3:22 218/2
மோனமும் பாழ்பட முடிவு இலா முரண் – யுத்3:27 61/2
போயின போயின திசை நிறைய புரள்பவர் முடிவு இலர் பொரு திறலோர் – யுத்3:28 22/3
பெரு வில்லிகள் முடிவு இல்லவர் சர மா மழை பெய்வார் – யுத்3:31 103/2
முற்றும் முடிவு எய்தி முடிந்தனரால் – யுத்3-மிகை:20 18/4
இடர் கடலினுக்கும் முடிவு இன்று என இசைத்தான் – யுத்4:36 2/4
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் – யுத்4:37 87/4

TOP


முடிவு_அரும் (1)

முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம் – கிட்:3 13/1

TOP


முடிவு_இல் (5)

பங்கம் உற்றனைய வினை பரிவுறும்படி முடிவு_இல்
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கிட்:1 41/2,3
முடிவு_இல் வெம் செரு எனக்கு அருள் செய்வான் முயல்க எனா – கிட்:5 5/4
மூன்று என முற்றிய முடிவு_இல் பேர் உலகு – கிட்:7 25/1
முடிவு_இல் பேர் உறுக்கு உடையன விசையன முரண் – கிட்:12 9/2
பிதுங்கல் ஆம் உடலினர் முடிவு_இல் பீழையர் – கிட்:14 23/2

TOP


முடிவு_இல (1)

செல்வன முடிவு_இல தெறு தொழில் மறவனை – யுத்2:18 137/2

TOP


முடிவு_இலாத (1)

முன்பு ஒத்த தோற்றத்தேமில் யான் என்றும் முடிவு_இலாத
துன்பத்துக்கு ஏது ஆனேன் அவன் அது துடைக்க நின்றான் – அயோ:13 43/2,3

TOP


முடிவும் (5)

மோகத்துக்கு ஓர் முடிவும் உண்டாம்-கொலோ – ஆரண்:6 77/4
முறையும் முடிவும் இலை மொய் உயிர் என்று – ஆரண்:11 54/1
துறைகளின் முடிவும் சொல்லும் துணி பொருள் திணி வில் தூக்கி – கிட்:7 137/2
முற்றுற நோக்கினான் முடிவும் அன்னதால் – யுத்1:2 22/3
அயர்த்திலென் முடிவும் அஃதே ஆயினும் அறிஞர் ஆய்ந்த – யுத்1:14 8/1

TOP


முடிவுளான்-தனை (1)

முற்றிய பொருட்கு எலாம் முடிவுளான்-தனை – யுத்2:16 285/4

TOP


முடிவுற்றது (2)

வனைந்து முடிவுற்றது என மன்னனும் இது எல்லாம் – கிட்:14 60/3
இன்று முடிவுற்றது உலகு என்று எவரும் அஞ்ச – யுத்1-மிகை:2 14/3

TOP


முடிவுற்றனன் (1)

முடிவுற்றனன் மாருதி மோதுதலால் – யுத்3-மிகை:20 14/1

TOP


முடிவுற (2)

முடிவுற இன்னை மொழிந்த பின்னரும் – அயோ:5 25/1
இன்ன சேனையை முடிவுற இருந்து இவண் நோக்கி – கிட்:12 37/1

TOP


முடிவுறும் (2)

முடிவுறும் உகம் பொழி மாரி மும்மையின் – யுத்2-மிகை:18 8/1
மூன்று லோகமும் முற்றும் போய் முடிவுறும் என்ன – யுத்3-மிகை:31 2/3

TOP


முடிவெனால் (1)

முன்னம் வீழ்ந்து இ எரியில் முடிவெனால் – யுத்4:41 83/4

TOP


முடிவேமை (1)

முழை-தலை இருள் கடலின் மூழ்கி முடிவேமை
பிழைத்து உயிர் உயிர்ப்ப அருள் செய்த பெரியோனே – கிட்:14 65/1,2

TOP


முடிவை (1)

முக்கணான் சூலம் என்ன முடுகிய முடிவை நோக்கி – யுத்3:27 178/2

TOP


முடுக்க (2)

முழு முரசு எற்றி கொற்ற வள்ளுவர் முடுக்க முந்தி – சுந்:14 50/2
மூண்டு வந்தது தீவினை முன் நின்று முடுக்க
மாண்டு வீழும் இன்று என்கின்றது என் மதி வலி ஊழ் – யுத்3:31 33/2,3

TOP


முடுக்கம் (1)

மூசு எரி பிறக்க மீக்கொண்டு இறக்கிய முடுக்கம் தன்னால் – யுத்1:8 25/1

TOP


முடுக்கலும் (1)

மூண்ட வெம் தழல் சிந்த முடுக்கலும்
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை – யுத்4:37 160/2,3

TOP


முடுக்கலுற்றான் (1)

முதிர்தரு கோபம் மூள மொழிந்து அமர் முடுக்கலுற்றான் – யுத்2-மிகை:15 23/4

TOP


முடுக்கி (1)

கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட – பால:10 12/1

TOP


முடுக்கிடு (1)

முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் – யுத்3:23 2/2

TOP


முடுக்கினன் (2)

முடுக்கினன் தருக என மூன்று கோடியர் – யுத்1:8 8/1
முடுக்கினன் இராமனை சாம்பன் முன்னியே – யுத்2:16 300/4

TOP


முடுக்கினான் (1)

முற்ற வெம் கணை நூறு முடுக்கினான் – யுத்2:19 125/4

TOP


முடுக்குவென் (1)

முடுக்குவென் வருணனை என்ன மூண்டு எதிர் – யுத்1:6 56/2

TOP


முடுக்குற (1)

முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் – சுந்:1 23/4

TOP


முடுக (6)

முகமும் அவர் அருளும் நுகர்கிலர்கள் துயர் முடுக
அகவும் இள மயில்கள் உயிர் அலசியன அனையார் – அயோ:5 15/2,3
மூண்டு இரு புடையும் முன்னும் முறைமுறை முடுக ஏவி – சுந்:8 20/2
தந்தி முன் கடாவினன் முடுக தாம் அதன் – சுந்:9 20/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – யுத்2:19 112/3
முற்படு கவி_குலம் முடுக வீசிய – யுத்3:20 44/1
மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால் – யுத்3:31 110/1

TOP


முடுகா (1)

ஏகாது நிற்றி எனின் யான் நெருப்பினிடை வீழ்வென் என்று முடுகா
மா கானகத்தினிடை ஓடலோடும் மனம் அஞ்சி வஞ்ச வினையேன் – ஆரண்:13 67/1,2

TOP


முடுகி (31)

முழங்கு அழல் மும்மையும் முடுகி ஆகுதி – பால:5 82/1
முழங்கு திண் கரி புகும் முடுகி மீமிசை – பால:7 11/3
முக்கணான் அனைய ஆற்றல் முனிவனும் முடுகி வந்தான் – பால:9 19/4
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – பால:16 18/1
நீரின் மிசை வடவை கனல் நெடு வான் உற முடுகி
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – பால:24 10/3,4
முதிர் ஒளி உயிர்த்தன முடுகி காலையில் – அயோ:2 38/1
மொய்த்த முள் தனது உடல்_தலை தொளைப்ப முடுகி
கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும் – ஆரண்:1 32/1,2
உண்டு எழுந்த உணர்வு அ-வயின் உணர்ந்து முடுகி
தண்டு எழுந்து_அனைய தோள்-கொடு சுமந்து தழுவி – ஆரண்:1 35/1,2
பண்டு எழும் தனது வன் கதி பதிற்றின் முடுகி
கொண்டு எழுந்தனன் விழுந்து இழி கொழும் குருதியான் – ஆரண்:1 35/3,4
முந்து வான் முகடு உற கடிது முட்டி முடுகி
சிந்து சோரியொடு சாரிகை திரிந்தனன்-அரோ – ஆரண்:1 36/1,2
பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார் – சுந்:7 22/2
இடைஇடை மலையின் விழுந்தார் இகல் பொர முடுகி எழுந்தார் – சுந்:7 27/4
முட்டினார் பட முட்டினான் முறைமுறை முடுகி
கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – சுந்:7 37/1,2
முழங்கும் ஓதையின் மு மடங்கு எழுந்தது முடுகி – சுந்:9 10/4
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் – சுந்:10 36/2
அன்றே முடுகி கடிது எய்த அழைத்தது அம்மா – சுந்:11 24/2
மூட்டிய தீ என முடுகி பொங்கினான் – யுத்1:4 1/3
குமைப்பது நலன் என முடுகி கூறினார் – யுத்1:4 38/4
மொய் தவழ் கிரிகள் மற்றும் பலவுடன் முடுகி செல்ல – யுத்1:4 128/1
மோது வாரிதி கடந்து ஒரு கணத்தினில் முடுகி
ஆதி நாயகி-தன்னை கண்டு அணி நகர் அரணும் – யுத்1-மிகை:5 11/2,3
முன்னமே சென்ற ஒற்றர் முடுகி எம் – யுத்1-மிகை:9 11/2
முறை முறை கைக்கொடு முடுகி நீட்டுவார் – யுத்2:16 101/4
முற்றி அன்னது முழங்கு முந்நீர் என முடுகி
சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – யுத்2:16 242/3,4
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – யுத்3:28 20/3
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – யுத்3:28 23/2
அனகனொடும் அமரின் முடுகி எதிர எழு – யுத்3:31 161/3
முன்பன்-மேல் வர துரந்தனன் அது கண்டு முடுகி
அன்பின் வீடணன் ஆழியான் படையினின் அறுத்தி – யுத்4:32 24/2,3
முன் நின்றார் எலாம் பின் உற காலினும் முடுகி
நின்-மின் யான் இது விலக்குவென் என்று உரை நேரா – யுத்4:32 32/1,2
சூதனும் முடுகி தூண்ட சென்றது துரக திண் தேர் – யுத்4:37 16/4
விடம் தரு விழியது முடுகி வேலையில் – யுத்4:37 153/3
முந்து சாயக கடுமையும் பிற்பட முடுகி
சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் – யுத்4:41 44/2,3

TOP


முடுகிடலும் (1)

பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின் – யுத்3:28 26/3

TOP


முடுகிடவும் (1)

இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் – யுத்3:28 19/3

TOP


முடுகிய (4)

கழிந்த மன்னவர் கதி பெற முடுகிய கதியால் – பால-மிகை:9 53/2
விலங்கு அயில் எயிற்று வீரன் முடுகிய வேகம் வெய்யோர் – சுந்:1 36/3
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – யுத்2:16 339/2
முக்கணான் சூலம் என்ன முடுகிய முடிவை நோக்கி – யுத்3:27 178/2

TOP


முடுகியே (1)

பஞ்சு பட்டது பட படியின் மேல் முடுகியே – ஆரண்:1 6/4

TOP


முடுகின (1)

மூடிய களி மன்ன முடுகின நெறி காணா – அயோ:9 13/2

TOP


முடுகினன் (3)

தான் புக முடுகினன் என்னும் தன்மையான் – அயோ:5 3/4
முடுகினன் நெடு நாவாய் முரி திரை நெடு நீர்-வாய் – அயோ:8 32/2
முடுகினன் இராமன் வெம் காலின் மும்மையான் – ஆரண்:14 80/4

TOP


முடுகினார் (1)

முற்ற வால் உணர்வு மேல் முடுகினார் அறிவு சென்று – பால:7 3/2

TOP


முடுகினேன் (1)

முன்னரே எண்கின் வேந்தன் யான் என முடுகினேன் மற்று – பால:5 23/3

TOP


முடுகு (4)

முற்றினர் இராமனை முடுகு தேரினார் – ஆரண்:7 103/4
முழங்கின வரி சிலை முடுகு நாண் ஒலி – ஆரண்:7 110/2
மூசிய உயிர்ப்பு எனும் முடுகு வாதமும் – சுந்:2 124/1
முடுகு என்றான் அரக்கன் தம்பி நம்பியும் சென்று மூண்டான் – யுத்3:27 100/4

TOP


முடுகு-தொறும் (1)

குன்று இடை நெரிதர வட_வரையின் குவடு உருள்குவது என முடுகு-தொறும்
பொன் திணி கொடியினது இடி உருமின் அதிர் குரல் முரல்வது புனை மணியின் – யுத்3:28 18/1,2

TOP


முடுகுக (1)

முடுகுக என்ற சொல் மூரி மா நகர் – அயோ:12 24/3

TOP


முடுகுகின்றார் (2)

முன் நின்றார் முதுகு தீய பின் நின்றார் முடுகுகின்றார் – சுந்:7 9/4
முனிவுறு மனத்தின் தாவி முந்துற முடுகுகின்றார் – சுந்:7 11/4

TOP


முடுகும் (3)

மொய் கொள் வேலை-வாய் முடுகும் ஆறு போல் – பால:6 16/2
முந்திய எம்பி மேனி முருங்கு அழல் முடுகும் வேலை – கிட்:16 55/1
மூண்டு முப்புரம் சுட முடுகும் ஈசனின் – சுந்:11 23/3

TOP


முடுகுற்றார் (1)

முன் முன் நின்றார் கண் கனல் சிந்த முடுகுற்றார்
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி – சுந்:3 148/1,2

TOP


முடுகுற (1)

முடுகுற சென்று குன்றின் முட்டினான் முகிலின் ஆர்ப்பான் – யுத்3:22 128/4

TOP


முடை (8)

தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும் – பால:15 18/1
கண்ணும் முடை வேய் இசை கண்ணுளர் ஆடல்-தோறும் – பால:16 44/3
ஆனம் முடை உமை அண்ணலை அ நாள் உறு சிலைதான் – பால:24 25/3
பிணிக்கு உறு முடை உடல் பேணி பேணலார் – அயோ:11 112/1
முடியின் மாலைகள் புலாலொடு முழு முடை நாறும் – ஆரண்:7 71/4
முடை உடை வாயினள் முறையிட்டு ஆர்த்து எழு – ஆரண்:10 25/1
முட்டி வான் முகடு சென்று அளவி இ முடை உடல் – கிட்:5 14/1
முறைமுறை படைகள் எறிந்தார் முடை உடல் மறிய முறிந்தார் – சுந்:7 26/4

TOP


முடைத்த (1)

முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் – ஆரண்:7 102/4

TOP


முண்ட (1)

முண்ட கிளர் தண்டு அன முள் தொகு வன் – யுத்3:31 203/3

TOP


முண்டகத்து (1)

முறைமையின் கடன் முறை முற்றி முண்டகத்து
இறைவனும் அவரொடும் இனிதின் ஏகினான் – பால-மிகை:5 3/3,4

TOP


முண்டகத்துறை (2)

முண்டகத்துறை என்று ஒரு மொய் பொழில் – கிட்:13 17/4
முண்டகத்துறை கடிது முற்றினார் – கிட்:15 19/4

TOP


முண்டகம் (1)

தழை இல் முண்டகம் தழுவி கானிடை – அயோ:11 131/3

TOP


முண்டத்து (1)

முண்டத்து உரித்த உரியால் முளரிவந்தான் – சுந்:1 65/3

TOP


முண்டரும் (1)

முண்டரும் மோனரும் முதலினோர்கள் அ – ஆரண்:3 3/2

TOP


முண்டித்தும் (1)

மூடி முற்றியும் முண்டித்தும் நீட்டியும் முறையால் – யுத்1:3 31/2

TOP


முத்த (13)

முரசு அறை செழும் கடை முத்த மா முடி – பால:5 5/1
முரசு இனம் கறங்கிட முத்த வெண்குடை – பால:5 94/1
முருக்கு இதழ் முத்த மூரல் முறுவலார் முகங்கள் என்னும் – பால:14 56/1
முத்த வெண்குடை மன்னனை முறைமுறை தொழுதார் – அயோ:1 75/3
அளக்கர் வெண் முத்த மூரல் முறுவலார் அணியின் சோதி – அயோ:3 79/3
முத்த வாள் நகை முள் எயிற்று ஊறு தேன் – கிட்:11 20/2
அக்கு வடம் முத்த மணி ஆரம் அதன் நேர் நின்று – கிட்:14 49/3
முத்த நகையாளை நனி நோக்கினன் முனிந்தான் – கிட்-மிகை:14 5/4
முத்த நகையாள் விழியில் ஆலி முலை முன்றில் – சுந்:4 70/2
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – சுந்:8 4/4
ஏல முற்றிய அனைய முத்த குடை இமைப்ப – யுத்4:35 12/4
முத்த ஓடைய முரண் திசை முழு மத யானை – யுத்4:35 14/3
பா மறை கிழத்தி ஈந்த பரு முத்த மாலை கை கொண்டு – யுத்4-மிகை:42 57/3

TOP


முத்தது (1)

வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் – அயோ:3 54/3

TOP


முத்தம் (19)

வரம்பு எலாம் முத்தம் தத்தும் மடை எலாம் பணிலம் மா நீர் – பால:2 2/1
முதிர்வு உற கமழ்வன முத்தம் மின்னுவ – பால:3 59/3
நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – பால:16 15/1
மணியின் அணி நீக்கி வயங்கு ஒளி முத்தம் வாங்கி – பால:16 45/1
அந்தம்-தோறும் அற்று உகும் முத்தம் அவை பாரார் – பால:17 23/3
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் – பால:22 9/3
பன்ன அரு நிறை முத்தம் பரியன தெரிவாரும் – பால:23 23/3
பணி அணி இன முத்தம் பல இரு நில மன்னர் – பால:23 32/2
கோவையின் பெரு வட முத்தம் கோத்தன – பால:23 56/1
ஏனையர் தூவும் இலங்கு ஒளி முத்தம்
தான் நகு நாள்_மலர் என்று இவை தம்மால் – பால:23 88/2,3
தொடர்ந்த பாறையில் வேய்_இனம் சொரி கதிர் முத்தம்
இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர் – அயோ:10 27/2,3
தேன் நனை குழலார் ஏறும் அம்பிகள் சிந்து முத்தம்
மீன் என விரிந்த கங்கை விண் என பண்ணை முற்றி – அயோ:13 59/2,3
வெள்ளிய முறுவல் முத்தம் வெளிப்பட வீரன் நக்கான் – ஆரண்:6 57/4
சேயரி குவளை முத்தம் சிந்துபு சீறி போனாள் – ஆரண்:11 66/4
ஒன்றும் முத்தம் முறை முறையாய் உக – ஆரண்-மிகை:4 6/3
தூண் எலாம் சுடரும் காசு சுற்று எலாம் முத்தம் செம்பொன் – சுந்:6 52/1
தான் சூலி நாளில் தகை முத்தம் உயிர்த்த சங்கம் – சுந்-மிகை:1 10/3
முந்துற தெறித்து எழு முத்தம் தொத்தலால் – யுத்1:8 13/2
வாய் சொரி இப்பியோடும் வலம்புரி உமிழ்ந்த முத்தம் – யுத்1:8 25/4

TOP


முத்தம்-கொல்லோ (1)

முத்தம்-கொல்லோ முழுநிலவின் முறியின் திறனோ முறை அமுத – சுந்:4 53/1

TOP


முத்தமிழ் (1)

முத்தமிழ் துறையின் முறை நோக்கிய – பால:0 5/1

TOP


முத்தமும் (3)

சேர்த்த நீர் திவலை பொன்னும் முத்தமும் திரையின் வீசி – பால:1 18/2
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத – கிட்:1 10/1
மான மா மணியும் பொன்னும் முத்தமும் கொழித்து வாரி – யுத்3:22 142/2

TOP


முத்தமே (3)

சிற்றில் கோலி சிதறிய முத்தமே – பால:2 30/4
பொன்_தொடி ஒருத்தி கண் பொறாத முத்தமே – பால:19 30/4
உடைந்தன குல மருப்பு உகுத்த முத்தமே – யுத்2:18 92/4

TOP


முத்தர் (1)

முத்தர் ஆனவர் இதன் நிலை மொழிகிவது அல்லால் – யுத்4:41 17/3

TOP


முத்தலை (2)

ஏற்றான் எருவைக்கு இறை முத்தலை எஃகம் மார்பில் – ஆரண்:13 32/2
முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் – சுந்:1 23/4

TOP


முத்தன் (1)

முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான் – யுத்3:27 128/2

TOP


முத்தனார் (1)

முத்தனார் மிதிலை ஊர் அறிவு முற்றிய – யுத்2:16 256/2

TOP


முத்தனும் (1)

முத்தனும் முறுவல் கொண்டு ஆங்கு அவை எலாம் முடித்து நின்றான் – யுத்1-மிகை:3 25/4

TOP


முத்தனை (1)

முத்தனை வினவினேற்கு முரண் வலி குரங்கு ஒன்று உன்னை – சுந்:2 92/2

TOP


முத்தாரத்தொடு (1)

இந்திரற்கு ஏய்ந்ததாகும் என்னும் முத்தாரத்தொடு
கந்து அடு களிறு வாசி தூசு அணிகலன்கள் மற்றும் – யுத்4-மிகை:42 58/2,3

TOP


முத்தி (5)

தம்பமா முத்தி சேர்தல் சத்தியம் சத்தியம்மே – பால-மிகை:0 20/2
ஆதவன் புதல்வன் முத்தி அறிவினை அளிக்கும் ஐயன் – பால-மிகை:0 21/1
சோதி வடிவாய் அழிவு இல் முத்தி பெறுவார் என உரைத்த கருதி தொகைகளே – பால-மிகை:0 37/4
முத்தி நாட்டின் முகட்டினை முற்றுற – யுத்2:15 41/2
உன்னை தாதை என்று உணர்குவ முத்தி வித்து ஒழிந்த – யுத்4:40 90/4

TOP


முத்தியில் (1)

மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில்
போவது புரிபவர் மனமும் பொன் விலை – பால:7 15/2,3

TOP


முத்தின் (15)

நிறை வெண் முத்தின் நிறத்து அரிசி குவை – பால:2 37/3
முன்றில்கள் அல்லன முத்தின் பந்தரே – பால:3 38/4
துப்பினின் மணியின் பொன்னின் சுடர் மரகதத்தின் முத்தின்
ஒப்பு அற அமைத்த வையம் ஓவியம் புகழ ஏறி – பால:14 69/1,2
அற்று உகு முத்தின் முன்பு அவனி சேர்ந்தன – பால:19 30/3
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி – பால:23 26/2
முகை விரி சுடர் ஒளி முத்தின் பத்தி வான் – பால:23 64/1
துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின்
நகு கொடி நெடிய பாயா நவ்வென சென்ற நாவாய் – அயோ:13 58/3,4
முழு முகத்து இரு கயல் முத்தின் ஆலிகள் – ஆரண்:10 40/3
பொல குண்டலமும் கொடும் குழையும் புனை தாழ் முத்தின் பொன் தோடும் – கிட்:1 30/3
முத்தின் ஆரங்களும் முடியும் மாலையும் – சுந்:2 49/3
பந்தி வெண் முத்தின் அணிகலன் முழுநிலா பரப்ப – சுந்:12 42/2
பூணுதற்கு இனிய முத்தின் பொலி மணல் பரந்த வைப்பில் – யுத்1:4 131/2
காரும் ஒத்தனன் முத்தின் கவிகையான் – யுத்2:15 98/4
கொம்பு அற உதிர்ந்த முத்தின் குப்பையை நோக்கும் கொன்ற – யுத்3:22 25/3
முத்தின் பொலி முழு மேனியன் முகில் விண் தொடு மெய்யால் – யுத்3:22 115/2

TOP


முத்தினால் (2)

முத்தினால் முழுநிலா எறிக்கும் மொய்ம் மணி – பால:14 16/1
வெண் நிற முத்தினால் அதுக்கி விம்மினான் – யுத்1:4 31/4

TOP


முத்தினில் (1)

முத்தினில் கவிகை சூழ முகில் என முரசம் ஆர்ப்ப – சுந்-மிகை:10 2/2

TOP


முத்தினின் (3)

முத்தினின் முழுநிலவு எறிப்ப மொய்ம் மணி – அயோ:2 40/1
பொன்னினின் முத்தினின் புனை மென் தூசினின் – கிட்:11 121/1
முத்தினின் சிவிகை-தன்னை முகில் என தேர்கள் சுற்ற – சுந்-மிகை:11 1/2

TOP


முத்தினும் (1)

முத்தினும் நிலவினும் முறுவல் முற்றினாள் – சுந்:4 98/4

TOP


முத்தினோடும் (1)

இமை உற இமைக்கும் செம் கேழ் இன மணி முத்தினோடும்
அமை உற அமைவது உண்டு ஆம் ஆகின் ஒப்பு ஆகும் அன்றே – பால:22 10/3,4

TOP


முத்து (32)

அருவியின் தாழ்ந்து முத்து அலங்கு தாமத்த – பால:3 34/1
சிந்துவ முத்து_இனம் அவை திரட்டுவார் – பால:3 44/2
முத்து உரு கொண்டு செம் முளரி அலர்ந்தால் – பால:5 118/1
முலை முகட்டு உதிர்ந்தன நெடும் கண் முத்து_இனம் – பால:10 48/2
முத்து அணி வயிர பூணான் மங்கல முகிழ்ந்த நல் நாள் – பால:14 72/4
முத்து அணி அணிவாரும் மணி அணி முனிவாரும் – பால:23 36/1
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – அயோ:1 55/2
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் – அயோ:3 62/2
கலந்த முத்து என வேழ முத்து இமைப்பன காணாய் – அயோ:10 6/4
கலந்த முத்து என வேழ முத்து இமைப்பன காணாய் – அயோ:10 6/4
குங்குமம் கொட்டில கோவை முத்து இல – அயோ:12 37/2
முத்து இருத்தி அ இருந்தனைய மொய் நகையொடும் – ஆரண்:1 1/1
வாக்கிற்கு ஒக்க புகை முத்து வாயினான் – ஆரண்:7 3/1
பல் ஒக்கும் முத்து என்றாலும் பவளத்தை இதழ் என்றாலும் – ஆரண்:10 74/2
முத்து உக்கன போல் முகத்து ஆலி முலை-கண் வீழ – ஆரண்:13 20/1
முத்து ஆர மார்பில் கவசத்தையும் மூட்டு அறுத்தான் – ஆரண்:13 27/4
கார் எனும் பெயர் கரியவன் மார்பினின் கதிர் முத்து
ஆரம் என்னவும் பொலிந்தன அளப்ப_அரும் அளக்கர் – கிட்:10 40/1,2
முறுவலிக்கின்றன போன்ற முத்து எலாம் – கிட்:10 115/4
அளித்தன முத்து_இனம் தோற்ப மான் அனார் – கிட்:10 119/1
முத்து ஈர்த்து பொன் திரட்டி மணி உருட்டி முது நீத்தம் முன்றில் ஆயர் – கிட்:13 21/1
அம்சு வள் நத்தின் முத்து ஒளிர் ஆரத்து அணி கொண்டாள் – சுந்:2 77/4
இலவினும் சில முத்து உள எனும் நகை இளையார் – சுந்:13 20/2
அணி பழுத்து அமைந்த முத்து அரும்பு செம்மணி – யுத்1:5 12/3
முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் – யுத்1:6 38/4
ஒன்று நூறு ஆயின உவரி முத்து எல்லாம் – யுத்1:6 50/4
தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் – யுத்1:8 12/3
துப்பொடு ஒத்தன முத்து_இனம் குன்றியின் தோன்ற – யுத்3:20 53/4
முத்து அன்மை மொழியல் ஆகா முகிழ் இள முறுவல் நல்லார் – யுத்3:25 17/1
முத்து வாள் முறுவல் மூரல் முகத்தியர் முழு கண் வேலால் – யுத்3:25 20/1
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – யுத்4:35 11/4
முத்து உரு கொண்டு அமைந்தனைய முழு வெள்ளி கொழு நிறத்து முளரி செங்கண் – யுத்4:41 66/1
தன்னுடன் பிறந்த முத்து மாலையை தரையில் தோன்றி – யுத்4-மிகை:41 124/3

TOP


முத்து_இனம் (7)

சிந்துவ முத்து_இனம் அவை திரட்டுவார் – பால:3 44/2
முலை முகட்டு உதிர்ந்தன நெடும் கண் முத்து_இனம்
சிலை நுதல் கடை உறை செறிந்த வேர்வு தன் – பால:10 48/2,3
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – அயோ:1 55/2
அளித்தன முத்து_இனம் தோற்ப மான் அனார் – கிட்:10 119/1
தூ நிற முத்து_இனம் துவலையோடு போய் – யுத்1:8 12/3
துப்பொடு ஒத்தன முத்து_இனம் குன்றியின் தோன்ற – யுத்3:20 53/4
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – யுத்4:35 11/4

TOP


முத்துக்கு (1)

வேய் சொரி முத்துக்கு அம்மா விருந்து செய்திருந்த ஈண்ட – யுத்1:8 25/3

TOP


முத்தும் (18)

மா முகில் படுவ வாரி பவளமும் வயங்கு முத்தும்
நா முதல் படுவ மெய்யும் நாம நூல் பொருளும் மன்னோ – பால:2 5/3,4
படை உழ எழுந்த பொன்னும் பணிலங்கள் உயிர்த்த முத்தும்
இடறிய பரம்பில் காந்தும் இன மணி தொகையும் நெல்லின் – பால:2 7/1,2
முள் அரை முளரி வெள்ளை முளை இற முத்தும் பொன்னும் – பால:2 18/1
வேலை வெண் முத்தும் பொன்னும் காசும் நுண் துகிலும் வீசி – பால:13 37/2
காந்தின மணியும் முத்தும் சிந்தின கலாபம் சூழ்ந்த – பால:14 57/2
சரிந்த மேகலையும் முத்தும் சங்கமும் தாழ்ந்த கூந்தல் – பால:21 18/3
முல்லையும் கடல் முத்தும் எதிர்ப்பினும் – அயோ:4 226/1
முறைமுறை அறைய சிந்தி முறிந்து உகும் மணியும் முத்தும்
தறையிடை உகாத-முன்னம் தாங்கினன் தழுவி வாங்கி – ஆரண்:10 15/2,3
நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும்
குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் – கிட்:11 98/2,3
முல்லையும் முருந்தும் முத்தும் முறுவல் என்று உரைத்த-போது – கிட்:13 51/1
முத்தும் மு தமிழும் தந்து முற்றலால் – கிட்:15 51/4
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி – யுத்1:1 3/3
மத்தகத்து உகு தரளமும் வளை சொரி முத்தும் – யுத்3:20 54/4
மூடுண்ட முறுவல் முத்தும் முள்ளுண்ட முளரி செம்_கண் – யுத்3:25 4/3
வரை பொருத மத யானை துணை மருப்பும் கிளர் முத்தும் மணியும் வாரி – யுத்4:33 21/1
சுண்ணமும் சாந்தும் நெய்யும் சுரி வளை முத்தும் பூவும் – யுத்4:41 115/1
மறையவர் தங்கட்கு எல்லாம் மணியொடு முத்தும் பொன்னும் – யுத்4-மிகை:42 50/1
நவ மணி காழும் முத்தும் மாலையும் நலம் கொள் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 59/1

TOP


முத்தே (1)

மூரல் முறுவல் குறி காட்டி முத்தே உயிரை முடிப்பாயோ – யுத்1:1 7/4

TOP


முத்தை (1)

பூண் நிலாம் முலை மேல் ஆர முத்தை யான் புகல்வது என்னோ – பால:22 8/4

TOP


முத்தொடு (1)

திளைப்பன முத்தொடு செம்பொன் ஆரமே – பால:3 52/4

TOP


முத்தொழில் (1)

வகுத்து அரிய முத்தொழில் செய் மூவரும் மடிந்தே – யுத்1-மிகை:2 17/3

TOP


முதல் (238)

இலை முதல் பொருள் யாவையும் ஏந்தலான் – பால:1 9/2
நா முதல் படுவ மெய்யும் நாம நூல் பொருளும் மன்னோ – பால:2 5/4
மயன் முதல் தெய்வ தச்சரும் தம்தம் மன தொழில் நாணினர் மறந்தார் – பால:3 4/3
யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் – பால:3 12/2
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி – பால:3 74/1
ஆகும் முதல் திண் பணை போக்கி அரும் தவத்தின் – பால:3 74/2
வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் – பால:5 65/3
அங்கு நின்று எழுந்து அயன் முதல் மூவரும் அனையார் – பால:9 5/1
செப்பும்-காலை செங்கமலத்தோன் முதல் யாரும் – பால:10 24/1
அன்று முதல் இன்று அளவும் ஆரும் இந்த சிலை அருகு – பால:13 24/1
பேதைமார் முதல் கடை பேரிளம் பெண்கள்-தாம் – பால:20 32/1
மண் முதல் அனைத்து உலகின் மங்கையருள் எல்லாம் – பால:22 26/1
சங்கினொடு சக்கரம் உடை தனி முதல் பேர் – பால:22 32/2
அச்சு என நினைத்த முதல் அந்தணன் நினைந்தான் – பால:22 36/1
மெய் விளைவு இடத்து முதல் ஐயம் விடலுற்றாள் – பால:22 37/2
மயன் முதல் திருத்திய மணி செய் மண்டபம் – பால:23 45/3
அயன் முதல் திருத்திய அண்டம் ஒத்ததே – பால:23 45/4
தராதலம் முதல் உலகு அனைத்தும் தள்ளுற – பால:23 47/1
தேவரும் முனிவரும் தெரிக்கலா முதல்
மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே – பால:23 60/3,4
அம்பு அரா அணி சடை அரன் அயன் முதல்
உம்பரால் முனிவரால் யோகரால் உயர் – பால-மிகை:0 18/1,2
மறை முதல் கிழவனை வந்து நண்ணலும் – பால-மிகை:5 3/2
ஆயவர் அயன் முதல் அமரர் ஈறு இலா – பால-மிகை:5 6/1
வழை முதல் மரன் எலாம் மடிப்ப மா தவன் – பால-மிகை:7 12/3
சிறை உறு கலுழன் அன்னம் சே முதல் பிறவும் ஊரும் – பால-மிகை:11 46/2
என்றும் நான்முகன் முதல் யாரும் யாவையும் – பால-மிகை:23 4/1
குலம் முதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும் – அயோ:1 5/1
பல முதல் கேள்வியும் பயனும் எய்தினார் – அயோ:1 5/2
நலம் முதல் நலியினும் நடுவு நோக்குவார் – அயோ:1 5/3
சலம் முதல் அறுத்து அரும் தருமம் தாங்கினார் – அயோ:1 5/4
வெய்யவன் குல முதல் வேந்தர் மேலவர் – அயோ:1 13/1
முரசம் ஆர்ப்ப நின் முதல் மணி புதல்வனை முறையால் – அயோ:1 46/3
ஆவியும் அறிவும் முதல் ஆயவன் – அயோ:2 7/3
உயிர் முதல் பொருள் திறம்பினும் உரை திறம்பாதோர் – அயோ:2 71/2
மயில் முறை குலத்து உரிமையை மனு முதல் மரபை – அயோ:2 71/3
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய – அயோ:3 66/1
வானும் நிலனும் முதல் ஈறு_இல் வரம்பு_இல் பூதம் – அயோ:4 116/1
மதிக்கும் மதி ஆய் முதல் வானவர்க்கும் வலீஇது ஆம் – அயோ:4 130/3
தாள்_முதல் வணங்கிய தனி திண் தேர் வலான் – அயோ:5 38/2
முழுகி தோன்றுகின்றாள் முதல் பாற்கடல் – அயோ:7 24/3
கல்லுவென் மலையேனும் கவலையின் முதல் யாவும் – அயோ:8 38/1
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் முதல்வன் ஆய் முதல்
தோன்றினன் இருக்க யான் மகுடம் சூடுதல் – அயோ:12 14/1,2
தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை – அயோ:12 34/1
துன்று இளம் கொடி முதல் தூறு நீங்கிய – அயோ:12 38/3
முற்றத்தான் முதல் தேவி மூன்று உலகும் ஈன்றானை முன் ஈன்றாளை – அயோ:13 64/3
எண் முதல் அறுத்து நான் இமைப்பின் நீக்கலால் – அயோ:14 32/2
தயா முதல் அறத்தினை தழீஇயது என்னவே – அயோ:14 53/4
கண் முதல் காட்சிய கரை_இல் நீளத்த – அயோ:14 72/1
உள் முதல் பொருட்கு எலாம் ஊற்றம் ஆவன – அயோ:14 72/2
மண் முதல் பூதங்கள் மாயும் என்ற போது – அயோ:14 72/3
எண் முதல் உயிர்க்கு நீ இரங்கல் வேண்டுமோ – அயோ:14 72/4
உன் தனி குலம் முதல் உள்ள வேந்தர்கள் – அயோ:14 120/2
முழு முதல் இழித்தகை முறைமை ஆக்கி ஈண்டு – அயோ-மிகை:1 15/2
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம் – ஆரண்:1 2/2
மலைகள் நீடு தலம் நாகர் பிலம் வானம் முதல் ஆம் – ஆரண்:1 23/3
வசை இல் மேரு முதல் மால் வரைகள் ஏழின் வலி சால் – ஆரண்:1 26/3
முட்டை தந்ததனில் வந்த முதல் முன்னவனினே – ஆரண்:1 45/4
இனி நின்ற முதல் தேவர் என்-கொண்டு என் செய்வாரே – ஆரண்:1 51/4
ஓயாத மலர் அயனே முதல் ஆக உளர் ஆகி – ஆரண்:1 52/1
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த – ஆரண்:1 52/3
அன்ன ஊர்தியை முதல் ஆம் அந்தணர்-மாட்டு அரும் தெய்வம் – ஆரண்:1 55/3
மூவாதமை இல்லை மூத்தமையும் இல்லை முதல் இடையொடு ஈறு இல்லை முன்னொடு பின் இல்லை – ஆரண்:2 28/2
தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – ஆரண்:2 31/4
ஊழியின் முதல் முனி உறையுளை அணுக – ஆரண்:2 34/3
வெம் திறல் அரக்கர் விட வேர் முதல் அறுப்பான் – ஆரண்:3 44/3
வேத முதல் பேதை அவள் தன் நிலை விரிப்பாள் – ஆரண்:6 31/4
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – ஆரண்:6 89/2
வெவ் இலை வேல் இராவணனாம் விண் உலகம் முதல் ஆக – ஆரண்:6 109/3
நரை திரை என்று இல்லாத நான்முகனே முதல் அமரர் – ஆரண்:6 116/1
மூக்கு அரிந்து நும் குலத்தை முதல் அரிந்தீர் இனி உமக்கு – ஆரண்:6 117/3
காரிகையார் முதல் கலாப மஞ்ஞை போல் – ஆரண்:10 22/2
முற்ற உலகத்து முதல் வீரர் முடி எல்லாம் – ஆரண்:10 59/3
கல் என்ற ஒலியில் சென்றார் கரன் முதல் காளை வீரர் – ஆரண்:10 64/2
பின்னரும் உலகம் எல்லாம் பிணி முதல் பாசம் வீசி – ஆரண்:10 103/3
ஞாலத்தொடு விண் முதல் யாவையும் நாவின் நக்கும் – ஆரண்:10 141/3
ஊறு ஓசை முதல் பொறி யாவையும் ஒன்றின் ஒன்று – ஆரண்:10 161/1
ஈசன் முதல் மற்றும் இமையோர் உலகும் மற்றை – ஆரண்:11 25/1
தேசம் முதல் முற்றும் ஓர் இமைப்பின் உயிர் தின்ப – ஆரண்:11 25/2
கலைமான் முதல் ஆயின கண்ட எலாம் – ஆரண்:11 44/1
முடித்தனென் முதல் வாழ்வு என மொய் அழல் – ஆரண்:12 3/2
உடைந்துபோம் அயன் முதல் உயிரும் வீயுமால் – ஆரண்:12 8/4
நா முதல் குழறிட நடுங்கும் சொல்லினான் – ஆரண்:12 24/2
கன்றிய மனத்து வென்றி கரன் முதல் கணக்கிலோரும் – ஆரண்:12 56/2
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம் – ஆரண்:13 14/1
உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் – ஆரண்:14 26/1
மாந்தா முதல் மன்னவர்-தம் வழியில் – ஆரண்:14 72/1
வல்லை நீ மனு முதல் மரபினோய் என – ஆரண்:14 91/3
எறுப்பு_இனம் கடையுற யானையே முதல்
உறுப்பு உடை உயிர் எலாம் உலைந்து சாய்ந்தன – ஆரண்:15 2/1,2
சிவன் முதல் மூவரை தேவர் சித்தரை – ஆரண்-மிகை:3 3/2
வானில் வெம் சுடர் முதல் வயங்கு கோள் எலாம் – ஆரண்-மிகை:3 6/3
தழை புரையும் சிறை கூகை பாறு முதல் பெரும் பறவை-தம்மை ஈன்றாள் – ஆரண்-மிகை:4 3/2
திதி முதல் அங்கம் அஞ்சு-அவையும் தெற்றென – ஆரண்-மிகை:10 12/3
ஆனவை முதல் தொழில் அவரது ஆகுமே – ஆரண்-மிகை:12 1/4
மூன்று உரு என குணம் மும்மை ஆம் முதல்
தோன்று உரு எவையும் அம் முதலை சொல்லுதற்கு – கிட்:0 1/1,2
தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் – கிட்:2 5/1
மயில் முதல் பறவை எல்லாம் மணி நிறத்து இவர்கள் மேனி – கிட்:2 11/1
முதல் இட்டு ஆன்ற சராசரம் சமைந்த ஆற்றல் – கிட்:2 24/2
இயல் தரும் புலமை செங்கோல் மனு முதல் எவரும் ஒவ்வா – கிட்:2 27/3
கரன் முதல் கருணை அற்றவர் கடற்படையொடும் – கிட்:3 10/1
அரன் முதல் தலைவருக்கு அதிசய திறலினான் – கிட்:3 10/4
அவா முதல் அறுத்த சிந்தை அனகனும் அரியின் வேந்தும் – கிட்:3 21/3
மேருவே முதல் கிரிகள் வேரொடும் – கிட்:3 42/1
நாற்றம் மல்கு போது அடை கனி காய் முதல் நானா – கிட்:4 8/1
இந்திரி முதல் திசை எட்டும் கேட்டன – கிட்:7 18/2
மண்ணும் நீர் முதல் மங்கலங்களும் – கிட்:9 4/1
சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர் – கிட்:10 93/2
வரை முதல் கலப்பைகள் மாடு நாட்டி தன் – கிட்:10 96/3
தாரை மைந்தனும் சாம்பனும் தாம் முதல்
வீரர் யாவரும் மேம்படும் மேன்மையால் – கிட்:13 9/1,2
காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை – கிட்:14 46/3
நீலன் முதல் பேர் போர் கெழு கொற்ற நெடு வீரர் – கிட்:17 4/1
ஈண்டிய கொற்றத்து இந்திரன் என்பான் முதல் யாரும் – கிட்:17 18/1
தாரன் நீலனை மருவு தாம மாருதியை முதல்
வீரரோடு இரவி_சுதன் மேரு மால் வரையை நிகர் – கிட்-மிகை:2 1/1,2
பாலம் முதல் ஆயுதம் வலத்தினர் பரித்தார் – சுந்:2 67/4
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் – சுந்:2 68/2
பாடல் வேதிகை பட்டிமண்டபம் முதல் பலவும் – சுந்:2 131/3
முக்கண் நோக்கினன் முதல் மகன் அறு-வகை முகமும் – சுந்:2 138/1
நீலமே முதல் நல் மணி நித்திலம் – சுந்:2 153/1
பாலின் வேலை முதல் பல வேலையும் – சுந்:2 153/3
விரிந்தன நரந்தம் முதல் வெண் மலர் வளாகத்து – சுந்:2 161/1
காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட – சுந்:2 208/3
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் – சுந்:2 214/3
எருவைக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்கையில் அ – சுந்:2 230/1
அரிய மஞ்சினோடு அஞ்சனம் முதல் இவை அதிகம் – சுந்:3 7/1
பொலம் துடி மருங்குலாய் புருவம் கண் முதல்
வலம் துடிக்கின்றில வருவது ஓர்கிலேன் – சுந்:3 32/3,4
அரக்கியர் அயில் முதல் ஏந்தும் அங்கையர் – சுந்:3 58/1
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப – சுந்:3 76/3
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த – சுந்:3 92/1
திண்மையும் முதல் யாவையும் செய்ய ஆய் – சுந்:3 106/2
பெண்ணில் தீயோய் நின் முதல் மாயும் பிணி செய்தாய் – சுந்:3 150/2
அடி முதல் முடியின்-காறும் அறிவுற அனுமன் சொல்வான் – சுந்:4 38/4
அண்ட முதல் நாயகனது ஆவி அனையாளை – சுந்:5 1/3
சோனை முதல் மற்றவை சுழற்றிய திசை போர் – சுந்:6 11/1
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால – சுந்:10 37/3
தா அரும் திரு நகர் தையலார் முதல்
ஏவரும் இடை விழுந்து இரங்கி ஏங்கினார் – சுந்:10 49/1,2
நாகர் வாழ் இடம் முதல் என நான்முகன் வைகும் – சுந்:12 44/2
அ நீரில் வந்த முதல் அந்தணன் ஆதி நாள் அம் – சுந்-மிகை:1 7/3
மூவா முதல் நாயகன் மீள முயன்ற அ நாள் – சுந்-மிகை:1 8/3
காற்றின் மா மகன் முதல் கவியின் சேனையை – சுந்-மிகை:14 18/2
யாம் முதல் குறித்த நாள் இறத்தல் எண்ணியே – சுந்-மிகை:14 37/1
முழு பெரும் தனி முதல் உலகின் முந்தையோன் – யுத்1:2 3/1
கரன் முதல் வீரரை கொன்ற கள்வரை – யுத்1:2 17/1
நீ அயன் முதல் குலம் இதற்கு ஒருவன் நின்றாய் – யுத்1:2 48/1
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் – யுத்1:2 59/3
முன்னை வேதத்தின் முதல் பெயர் மொழிவது மொழிந்தேன் – யுத்1:3 25/3
இற்றை நாள் வரை யான் உள நாள் முதல் இ பேர் – யுத்1:3 47/1
தரு முதல் தலைவனும் தானும் ஆனவன் – யுத்1:3 64/2
முந்தாய் நின்ற முதல் பொருளே என்று – யுத்1:3 93/2
வரு நான்முகனே முதல் வானவர் தாம் – யுத்1:3 106/1
பகலவன் வழி முதல் பாரின் நாயகன் – யுத்1:4 42/1
நனி முதல் வேதங்கள் நான்கும் நாம நூல் – யுத்1:4 57/1
மனு முதல் யாவையும் வரம்பு கண்ட நீ – யுத்1:4 57/2
முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள – யுத்1:4 121/2
காந்தும் வாளியின் கரன் முதல் வீரரும் கவியின் – யுத்1:5 68/1
பரந்தது உன் திரு குல முதல் தலைவரால் பரிவாய் – யுத்1:5 75/2
மொய்த்த மீன் குலம் முதல் அற முருங்கின மொழியின் – யுத்1:6 22/1
தேம் முதல் கனியும் காயும் தேனினோடு ஊனும் தெய்வ – யுத்1:8 18/1
மா முதல் தருவோடு ஓங்கும் வான் உயர் மான குன்றம் – யுத்1:8 18/3
அன்று உலகு தந்த முதல் அந்தணன் அமைத்தான் – யுத்1:9 3/3
ஊழி முதல் நாயகன் வியப்பினொடு உவந்தான் – யுத்1:9 4/1
இற்றை நாள் முதல் ஆயு உண்டாக என்றார் – யுத்1:9 65/4
முழு முதல் படைகள் ஏந்தி இராக்கதர் முனைந்த போது – யுத்1:13 13/2
மாலியவான் முதல் வரம்பு இல் முந்தையோர் – யுத்1-மிகை:2 3/1
மிகுத்த திறல் வானவரும் வேத முதல் யாவும் – யுத்1-மிகை:2 17/2
மூர்த்தம் என்னிடத்து இல் என கோடலை முதல் நாள் – யுத்1-மிகை:2 27/2
காமமே முதல் குறும்பு எறி கடவுளர் முனிவர் – யுத்1-மிகை:3 4/3
நெருப்பு என கனகன் சீறி நிலம் முதல் புவனம் அஞ்ச – யுத்1-மிகை:3 26/1
தரை முதல் ஆன அண்ட பரப்பு எலாம் தானே ஆகி – யுத்1-மிகை:3 28/3
மங்கை_ஒரு_பாகன் முதல் அமரர் மா மலர் மேல் – யுத்1-மிகை:3 29/1
அரி முதல் தேவர் ஆதி அமரிடை கலந்த போதும் – யுத்1-மிகை:14 3/1
அன்ன காலை அயிந்திர வாய் முதல்
துன்னு போர் கண்ட தூதுவர் ஓடினார் – யுத்2:15 82/1,2
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு – யுத்2:15 163/1
முறையில் வைத்து நின் தம்பியை இராக்கதர் முதல் பேர் – யுத்2:15 253/2
இற்றை_நாள் வரை முதல் யான் முன் செய்தன – யுத்2:16 93/1
போதம் முதல் வாய்மொழியே புகல்வான் – யுத்2:18 46/1
வேதம் முதல் நாதன் விலக்கினனால் – யுத்2:18 46/4
மூவா முதல் நான்முகனார் மொழியால் – யுத்2:18 55/4
அறுபதின் முதல் இடை நால் ஒழி ஆயிரம் – யுத்2:18 136/1
இ வேலையின் அனுமான் முதல் எழு வேலையும் அனையார் – யுத்2:18 154/1
தீர்த்தன் கழல் பரவா முதல் அரி-போல் வரு திறலான் – யுத்2:18 155/2
செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை – யுத்2:19 10/4
வாழிய வேதம் நான்கும் மனு முதல் வந்த நூலும் – யுத்2:19 179/1
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் – யுத்2:19 252/1
பொருதனர் அயில் முதல் படைகள் போக்கியே – யுத்2-மிகை:15 15/2
விதித்தான் முதல் இமையோர் உளம் வெள்கும்படி விட்டான் – யுத்2-மிகை:15 27/4
எழு அயில் எஃகம் என்று இ படை முதல் எவையும் வாரி – யுத்2-மிகை:16 35/2
ஆலம் உண்டவன் முதல் அளித்தது அன்னவன் – யுத்2-மிகை:16 49/1
வானே நிலனே முதல் மற்றும் எலாம் – யுத்3:21 5/3
ஆள் முதல் தானையோடும் அனைவரும் தொடர போனான் – யுத்3:21 9/3
நாள் முதல் திங்கள்-தன்னை தழுவிய அனைய நண்பான் – யுத்3:21 9/4
குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும் – யுத்3:22 54/2
இரக்கமே முதல் தருமத்தின் நெறி ஒன்றும் இல்லா – யுத்3:22 109/2
தோன்றிய நாள் முதல் யாரும் தொட்டில – யுத்3:24 89/1
நரம்பு இயல் கின்னரம் முதல் நன்மையே – யுத்3:24 105/2
முருங்கு அழல் வேள்வி முற்றி முதல் அற முடிக்க மூண்டான் – யுத்3:26 94/4
என்பன முதல் உபாயம் யாவையும் இயம்பி ஏற்ற – யுத்3:27 8/1
சேனாபதியே முதல் சேவகர்தாம் – யுத்3:27 15/1
மூவா முதல் ஈசனும் மூ_உலகின் – யுத்3:27 28/2
ஆழி தனி முதல் நாயகற்கு இளையான் அது மதித்தான் – யுத்3:27 133/4
மாட்டான் இவன் மலரோன் படை முதல் போது தன்வலத்தால் – யுத்3:27 134/1
வேராய் முழு முதல் காரண பொருளாய் வினை கடந்தோர் – யுத்3:27 140/2
மறத்தார் குலம் முதல் வேர் அற மாய்ப்பான் இவண் வந்தார் – யுத்3:27 141/3
வேர்த்தான் இது விலக்கும் தரம் உளதோ முதல் வீரா – யுத்3:27 156/2
வெய்யோன் மகன் முதல் ஆகிய விறலோர் மிகு திறலோர் – யுத்3:27 162/1
தனி முதல் தலைவன் ஆனாய் உன்னை வந்து அமரர் தாழ்வார் – யுத்3:27 167/2
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல – யுத்3:31 112/2
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் – யுத்3:31 142/1
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – யுத்3:31 152/4
ஏவர் அறிவுறுவர் இறுதி முதல் அறிவின் – யுத்3:31 165/2
உமை பற்றிய பாகன் முதல் இமையோர் பல உருவம் – யுத்3-மிகை:27 10/1
மல்லல் மா நகரும் போதா வான் முதல் திசைகள் பத்தின் – யுத்3-மிகை:30 1/3
ஓதல் இல் அரும் பிரம தத்துவம் முதல் கடவுள் யாமும் உணரா – யுத்3-மிகை:31 45/2
மோக மா படை ஒன்று உளது அயன் முதல் வகுத்தது – யுத்4:32 23/1
தலைவனே முதல் தண்டல் இலோர் எலாம் கண்டார் – யுத்4:35 32/4
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க – யுத்4:37 57/3
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் – யுத்4:37 91/1
மறை_முதல் தனி நாயகன் வானினை மறைத்த – யுத்4:37 101/1
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – யுத்4:37 113/3
இவனோதான் அ வேத முதல் காரணன் என்றான் – யுத்4:37 135/4
முந்தி வந்து உலகு ஈன்ற முதல் பெயர் – யுத்4:37 192/1
வலம்வரும் அளவையில் மறுகி வான் முதல்
உலகமும் உயிர்களும் ஓலமிட்டன – யுத்4:40 68/1,2
என்னைத்தான் முதல் ஆகிய உருவங்கள் எவையும் – யுத்4:40 90/1
ஆற்றல் சால் முதல் பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால் – யுத்4:40 94/2
பெண் பிறந்தவர் அருந்ததியே முதல் பெருமை – யுத்4:40 110/1
வான் பிழைக்கு இது முதல் எனாது ஆள்வுற மதித்து – யுத்4:40 117/2
வரம் தரும் முதல் மழுவலான் முனிவரர் வானோர் – யுத்4:40 122/1
முந்தை_நாள் முதல் கடை முறை அளவையும் முடிந்த – யுத்4:40 123/1
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி – யுத்4:41 19/2
இந்திரனே முதல் ஆய இமையவரும் முனிவரரும் இறைஞ்சி ஏத்த – யுத்4:41 68/3
வான் கயிலை ஈசன் அயன் வானவர் கோன் முதல் அமரர் வாழ்த்தி ஏத்த – யுத்4-மிகை:38 1/1
மேவி நாரதனே முதல் வேதியர் – யுத்4-மிகை:39 11/1
தஞ்சமோ மறை முதல் தலைவ ஈது என்றான் – யுத்4-மிகை:40 13/4
இந்திரன் பிரமா முதல் எய்தினார் – யுத்4-மிகை:41 108/3
அயன் முதல் அமரர் போற்ற அனந்தன் மேல் ஆதிமூலம் – யுத்4-மிகை:41 135/3
வள்ளல் முதல் அனைவோர்க்கும் வரிசை முறை படைத்தனரால் – யுத்4-மிகை:41 194/4
வண்ணனே முதல் வானர கடல் எலாம் வாய் பெய்து – யுத்4-மிகை:41 206/2
முழு முதல் சேனை வெள்ளம் கணக்கு இல மொய்த்த என்றால் – யுத்4-மிகை:41 257/2
மூன்றுமாய் நான்குமாய் ஐந்துமாம் முதல்
சான்றினை பரதற்கு சுட்டி சாற்றுவான் – யுத்4-மிகை:41 272/3,4
கால் முதல் தொழுது தங்கள் கட்டு இரும் பாவம் விட்டார் – யுத்4-மிகை:41 295/3
மூதறிவாளர் உள்ள சான்றவர் முதல் நீராட்ட – யுத்4-மிகை:42 28/2

TOP


முதல்கள் (1)

கை உள முதல்கள் தம்மை கரந்து தம்பிக்கு ஒன்று ஈயார் – யுத்4-மிகை:41 67/3

TOP


முதல்வ (2)

மூவர் தலைகள் பொதிர் எறிவர் அற முதல்வ
பூவை நிறவ என வேதம் முறை புகழ – யுத்3:31 165/3,4
மூ_உலகு அளித்த அவனும் முதல்வ முன் நின்று – யுத்4:36 23/2

TOP


முதல்வர் (20)

துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய – பால:5 54/2
மூ-வகை உலகினும் முதல்வர் முந்தையோர் – ஆரண்:10 7/1
மும்மை ஏழ் உலகும் காக்கும் முதல்வர் நீர் முருகன் செவ்வி – கிட்:2 24/3
முற்று அறிதரும் இ மாணி மொழிக்கு எதிர் முதல்வர் ஆய – கிட்-மிகை:2 3/3
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் – யுத்1:5 51/2
முளை அமை திங்கள் சூடும் முக்கணான் முதல்வர் ஆக – யுத்2:16 16/1
பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய – யுத்2:16 52/3
ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய – யுத்2:18 260/3
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய – யுத்2:19 237/1
அறை கழல் அனுமனோடும் நால்வரே முதல்வர் அம்மா – யுத்3:26 5/4
மாருதி முதல்வர் ஆய வானரர் தலைவரோடும் – யுத்3:27 12/1
நம்பியை முதல்வர் ஆன மூவர்க்கும் நால்வர் ஆன – யுத்3:27 72/3
ஆயவன் அயர்தலோடும் அங்கதன் முதல்வர் ஆனோர் – யுத்3:27 96/1
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து – யுத்3:27 164/1
புரந்தரன் முதல்வர் ஆய நான்மறை புலவர் பாரில் – யுத்3:28 57/2
ஆவியின் இனிய காதல் அரக்கியர் முதல்வர் ஆய – யுத்3:29 43/1
மோகத்தின் பட முடித்தவர் மாயையின் முதல்வர்
மேகத்தை தொடும் மெய்யினர் இவர் என விரித்தார் – யுத்3:30 10/3,4
முனிவரே முதல்வர் ஆய அற துறை முற்றினோர்கள் – யுத்3:31 72/1
வினையமுடை முதல்வர் எவரும் உடன் விளிய – யுத்3:31 157/2
முனைவர் வானவர் முதலினர் அண்டத்து முதல்வர்
எனைவர் ஈந்தவும் இகலினில் இட்டவும் இயம்பா – யுத்4:35 22/1,2

TOP


முதல்வர்க்கு (1)

கோ முதல்வர்க்கு ஏறு ஆகிய கொற்ற குமரா நம் – கிட்:17 7/3

TOP


முதல்வர்க்கும் (1)

முந்தை வானவர் யாவர்க்கும் முதல்வர்க்கும் முதல்வன் – யுத்1:3 26/1

TOP


முதல்வராய (1)

இந்திரன் முதல்வராய கடவுளர் யாரும் ஈண்டி – அயோ:6 13/1

TOP


முதல்வற்கும் (1)

மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய் – சுந்:4 71/1

TOP


முதல்வன் (23)

மு பரம் பொருளினும் முதல்வன் வைகுறும் – பால:5 132/4
ஆதித்தன் குல முதல்வன் மனுவினை யார் அறியாதார் – பால:12 3/1
மூ-வகை உலகிற்கும் முதல்வன் ஆம் என – பால:23 56/3
ஆதி முதல்வன் அமர் இடம் அயோத்தி மா நகரம் – பால-மிகை:3 3/4
முனிவ கூறு என முதல்வன் கூறலும் – பால-மிகை:6 3/2
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் முதல்வன் ஆய் முதல் – அயோ:12 14/1
தோற்றுவித்து உதவிட முதல்வன் தோன்றினான் – அயோ:14 119/4
சேலாகிய மா முதல்வன் திரு உந்தியின் நீள் மலரின் – அயோ-மிகை:4 4/1
பழுது வாழி என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும் – ஆரண்:1 40/4
மூவர் நீ முதல்வன் நீ முற்றும் நீ மற்றும் நீ – கிட்:7 127/3
முதல்வன் பேர் உவகைக்கு முந்துவான் – கிட்:9 1/2
முனியொடு மிதிலையில் முதல்வன் முந்து நாள் – சுந்:3 33/1
மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய் – சுந்:4 71/1
முற்றி மூன்று உலகுக்கும் முதல்வன் ஆயது – யுத்1:2 19/3
முந்தை வானவர் யாவர்க்கும் முதல்வர்க்கும் முதல்வன்
உந்தை மற்று அவன் திருப்பெயர் உரை-செயற்கு உரிய – யுத்1:3 26/1,2
ஒருவன் யாவர்க்கும் எவற்றிற்கும் உலகிற்கும் முதல்வன்
தருதல் காக்குதல் தவிர்த்தல் என்று இவை செய தக்கோன் – யுத்1:3 52/1,2
அண்ட முதல்வன் ஒரு தன் ஆவி அனையாளை – யுத்1:9 2/3
வரம் தரு முதல்வன் மற்றை மான் மறி கரத்து வள்ளல் – யுத்3:28 57/1
உற்ற போர் வலி அரக்கர்கள் ஒரு தனி முதல்வன்
கொற்ற வெம் சரம் அறுத்திட அளப்பு இலர் குறைந்தார் – யுத்3-மிகை:20 10/2,3
தான் அல்லாது ஒரு பொருள் இலை என தகும் முதல்வன்
தான் இராமன் என்று எழில் உரு எடுத்ததும் தவறோ – யுத்3-மிகை:31 3/1,2
முந்து ஈந்தது ஒர் உணவின் பயன் எனல் ஆயின முதல்வன்
வந்து ஈந்தன வடி வெம் கணை அனையான் வகுத்து அமைத்த – யுத்4:37 52/2,3
முக்கோடி வாழ்நாளும் முயன்றுடைய பெருந்தவமும் முதல்வன் முன்_நாள் – யுத்4:37 197/1
கான் புகுந்த மறை முதல்வன் விடும் கடவுள் வாளி ஒன்று கடிதின் வந்து உன் – யுத்4-மிகை:38 1/3

TOP


முதல்வனும் (1)

மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – அயோ:9 23/2

TOP


முதல்வனே (1)

மூலமே இல்லா முதல்வனே நீ முயலும் – ஆரண்:15 41/1

TOP


முதல்வனை (1)

நல் நெடு முதல்வனை வழுத்தி நல் தவம் – பால-மிகை:7 4/3

TOP


முதல்வா (3)

மூர்த்தியே முதல்வா முகில் மேனியாய் – பால-மிகை:5 7/4
முன்னே வனம் ஏகிடல் நீ முறையோ முதல்வா முறையோ – அயோ-மிகை:4 2/3
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய் – யுத்2:19 251/2,3

TOP


முதல (35)

சங்கு உறை கழித்த அன்ன சாமரை முதல தாங்கி – பால:14 66/2
பப்பரர் யவனர் சீனர் சோனகர் முதல பல்லோர் – பால-மிகை:11 16/1
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம் – அயோ:3 81/1
துறக்கமே முதல ஆய தூயன யாவையேனும் – அயோ:8 22/1
பூத்த நாள்_மலர் அயன் முதல புண்ணியர் – அயோ:12 10/1
தோள் உலாம் குண்டலம் முதல தொல் அணி – அயோ:12 48/2
வீர கரி முதல குலம் மிதக்கின்றன உதிக்கும் – ஆரண்:7 93/2
தேவரும் முனிவரும் முதல செவ்வியோர் – ஆரண்:12 10/3
யானையும் யாளியும் முதல யாவையும் – ஆரண்:13 4/1
வீடு அவன் எய்தும் வேலை விரிஞ்சனே முதல மேலோர் – ஆரண்:13 129/1
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னே விரிஞ்சனே முதல மேல் கீழ் – ஆரண்:13 137/1
ஓத நீர் மண் இவை முதல ஓதிய – ஆரண்:15 15/1
மேனகை திலோத்தமை முதல ஏழையர் – ஆரண்-மிகை:12 1/1
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன் – கிட்:1 6/1
எண்ணும் பொன் முடி முதல யாவையும் – கிட்:9 4/2
அருக்கியம் முதல ஆன அருச்சனைக்கு அமைந்த யாவும் – கிட்:11 102/1
எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி – சுந்:8 7/1
சந்திரன் முதல வான மீன் எலாம் தழுவ நின்ற – சுந்:8 15/3
என்று இவை முதல ஆய எறிதரு படைகள் ஈண்டி – சுந்:10 12/1
காட்டிர் என்று எழுந்தான் அன்னார் வாலி சேய் முதல கற்றோர் – சுந்-மிகை:14 8/2
முழு தனி நான்முகன் முதல முற்று உயிர் – யுத்1:3 70/2
காமமும் வெகுளியும் முதல கண்ணிய – யுத்1:3 73/1
வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் – யுத்1:3 130/2
தென் திசை குட திசை முதல திக்கு எலாம் – யுத்1:6 33/1
முதல யாவையும் புக்குற்று முற்றின – யுத்2:15 32/3
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய – யுத்2:15 153/1
தொடுத்த நாள்_மாலை வானோர் முனிவரே முதல தொல்லோர் – யுத்3:24 41/1
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை – யுத்3:31 179/3
உம்பரின் உலவும் தெய்வ உருப்பசி முதல ஆய – யுத்3-மிகை:29 2/1
சாலிகை முதல ஆன போர் பரம் தாங்கிற்று எல்லாம் – யுத்4:32 50/1
வட_வரை முதல ஆன மலை குலம் சலிப்ப போன்று – யுத்4:37 18/3
பன்றியாய் எயிற்று கொண்ட பரம்பரன் முதல பல்லோர் – யுத்4:37 214/2
இந்திரன் தேவியர் முதல ஏழையர் – யுத்4:40 69/1
நடுங்கினர் நான்முகன் முதல நாயகர் – யுத்4:40 70/1
நயம் தெரி ததிமுகன் கோசமுகன் முதல நண்ணார் – யுத்4-மிகை:42 43/3

TOP


முதலவன் (6)

முதலவன் முதலிய முந்தையோர் பழம் – அயோ:11 49/1
முக்கணான் படையும் ஆழி முதலவன் படையும் முன் நின்று – யுத்3:27 4/1
மூ-வகை உலகும் காக்கும் முதலவன் தம்பி பூசல் – யுத்3:27 78/1
மூ-வகை உலகும் ஏத்தும் முதலவன் எவர்க்கும் மூத்த – யுத்3:27 174/1
முட்டிய செருவில் முன்னம் முதலவன் படையை என்-மேல் – யுத்3:28 5/1
முடி புனைந்த நிருதர் முதலவன்
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ – யுத்4:39 9/1,2

TOP


முதலவனும் (1)

தடவுதல் அறிவு அரு தனி முதலவனும்
புடை வரும் இளவலும் என நிகர் புகல்வார் – பால:5 129/3,4

TOP


முதலவும் (2)

கங்கையே முதலவும் கலந்த நீரினால் – பால:23 48/3
மரக்கலம் முதலவும் உய்ந்து வாழ்ந்தன – யுத்3:24 101/3

TOP


முதலா (17)

யானையும் இரதமும் இவுளியும் முதலா
ஏனைய பிறவும் அ இயல்பினில் அடையுற்று – பால:5 123/1,2
பேணலாது இகழ்ந்த விண்ணோர் பெரும் பதம் முதலா மற்றை – பால-மிகை:11 34/1
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் – ஆரண்:6 105/1,2
கழை எனும் அ கொடி பயந்தாள் கொடியுடனே செடி முதலா கண்ட எல்லாம் – ஆரண்-மிகை:4 3/4
பாலமே முதலா உள்ள படைக்கலம் பரித்த கையர் – சுந்:7 3/2
சென்றது முதலா வந்தது இறுதியா செப்பல்-பாலை – சுந்:14 8/3
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா
மக்கள்-காறும் இ மந்திரம் மறந்தவர் இறந்தார் – யுத்1:3 44/1,2
தேவரும் தக்க முனிவரும் திசைமுகன் முதலா
மூவரும் பக்கம் நோக்கியே மொழிதர முனிவான் – யுத்1:5 39/1,2
சேறு செய்தவன் உருப்பசி திலோத்தமை முதலா
கூறும் மங்கையர் குழாத்திடை கோபுர குன்றத்து – யுத்1:12 2/2,3
ஈசனே முதலா மற்றை மானிடர் இறுதி ஆக – யுத்2:17 13/1
தேவரே முதலா மற்றை திண் திறல் நாகர் மண்ணோர் – யுத்2:17 54/1
நன் பால் விளங்கு மணி கோடியோடு நளிர் போது செம்பொன் முதலா
தன்-பால் இயைந்த நிழல் கொண்டு அமைந்த தழுவாது வந்து தழுவ – யுத்2:19 247/1,2
வகையாது தொடர்ந்து ஒரு மான் முதலா
புகை ஆடிய காடு புகுந்து உடனே – யுத்3:23 16/2,3
தேரும் மதமாவும் வரை ஆளியொடு வாசி மிகு சீயம் முதலா
ஊரும் அவை யாவையும் நடாயினர் கடாயினர்கள் உந்தினர்களால் – யுத்3:31 146/1,2
மங்கலம் முதலா உள்ள மரபினின் கொணர்ந்த யாவும் – யுத்4:41 30/1
முன் இராகவன் சானகி இலக்குவன் முதலா
மன்னு வானரம் எழுபது வெள்ளமும் வரையா – யுத்4-மிகை:41 45/2,3
என்று இவர் முதலா மற்றும் எழு நரகு அடையும் பாவம் – யுத்4-மிகை:41 79/1

TOP


முதலாகிய (2)

அனந்தனே முதலாகிய நாகங்கள் அருள் என்-கொல் என அன்னான் – யுத்1:3 88/1
தேவரே முதலாகிய சேவகர் – யுத்3:29 24/1

TOP


முதலாம் (11)

வெய்ய மா முனி வெகுளியால் விண்ணகம் முதலாம்
வையம் யாவையும் வறுமை நோய் நலிய வானோரும் – பால-மிகை:9 17/1,2
கொள்ள குறையா நிதியின் குவையும் முதலாம் எவையும் – அயோ:4 61/2
உரைக்கு உவமை பெற குலிசத்தவன் முதலாம் உலகு இறைமைக்கு உரிய மேலோர் – ஆரண்-மிகை:10 1/2
நங்கையர் நாக மடந்தையர் சித்த நாரியர் அரக்கியர் முதலாம்
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை – சுந்:3 83/2,3
வெறியர் அன்றோ குணங்களான் விரிஞ்சன் முதலாம் மேலானோர் – சுந்:4 111/4
அலக்கணுற்று அனுமன் சோர அங்கதன் முதலாம் வீரர் – யுத்2-மிகை:15 20/1
வில்லோடு அயில் வெம் கதை வேல் முதலாம்
பல் ஆயுத பத்தி பரித்து உடையார் – யுத்2-மிகை:18 3/3,4
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் – யுத்3:22 15/3
தேன் நகு மழலை இன் சொல் உருப்பசி முதலாம் தெய்வ – யுத்3:25 3/2
ஆழி வெள்ளம் ஓர் எழுபதும் அனுமனே முதலாம்
ஏழும் மூன்றும் ஆம் பெரும் படை தலைவரை இராமன் – யுத்4-மிகை:41 24/1,2
மண்குலாம் புகழ் வீடணன் நீலனே முதலாம்
எண்கின்_வேந்தனும் அழித்தனர் இலங்கையை என்றான் – யுத்4-மிகை:41 158/3,4

TOP


முதலாய் (10)

எரிந்த பூம் துகில் எரிந்தது முரசு இனம் முதலாய்
எரிந்த மா மணி பந்தர்கள் எரிந்தது கடி கா – சுந்-மிகை:13 9/2,3
முற்றும் முதலாய் உலகம் மூன்றும் எதிர் தோன்றி – யுத்1:2 60/1
எள்ளல் ஆகாத மூலத்து யாதுக்கும் முதலாய் உள்ள – யுத்1:7 8/2
ஓதும் ஆயிர கோடியின் உகத்து ஒரு முதலாய்
தாது உலாவிய தொடை புயந்து இரணியன் தமரோடு – யுத்1-மிகை:3 1/1,2
நீலனை முதலாய் உள்ள நெடும் படை தலைவர் நின்றார் – யுத்3:22 19/1
முன் உருக்கொடு பகல் செயும் தரத்தது முதலாய் – யுத்4:40 96/4
ஓத முதலாய் உதவு பூதம் அவை ஐந்தும் – யுத்4-மிகை:37 18/2
மான்முகன் முதலாய் உள்ள வானவர் தொழுது போற்ற – யுத்4-மிகை:41 247/2
வயிரம் மாணிக்கம் நீலம் மரகதம் முதலாய் உள்ள – யுத்4-மிகை:42 12/1
நா வரும் பனுவல் வீணை நாரதன் முதலாய் உள்ள – யுத்4-மிகை:42 23/3

TOP


முதலாய (4)

தேவர்க்கும் தானவர்க்கும் திசைமுகனே முதலாய தேவ தேவர் – யுத்1:4 100/1
பூ முதலாய எல்லாம் மீன் கொள பொலிந்த அன்றே – யுத்1:8 18/2
ஓதிய குறிஞ்சி முதலாய நிலன் உள்ள – யுத்1:9 7/1
இருந்தேனானால் இந்திரசித்தே முதலாய
பெரும் தேராரை கொன்று பிழைக்க பெறுவேனேல் – யுத்3:22 213/1,2

TOP


முதலாயின (1)

கருப்பு ஏந்திரம் முதலாயின கண்டாள் இடர் காணாள் – அயோ:7 6/3

TOP


முதலாயினர் (1)

மு தேவர்கள் முதலாயினர் முழு மூன்று உலகிடையே – யுத்2:15 169/1

TOP


முதலாயோர் (1)

அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாயோர்
சிந்த நூறி சீதையொடும் பேசி மனிதர் திறம் செப்ப – சுந்:12 120/1,2

TOP


முதலான (1)

அருட்டை என்னும் வல்லி தந்தாள் ஓந்தி உடும்பு அணில்கள் முதலான எல்லாம் – ஆரண்-மிகை:4 4/3

TOP


முதலி (1)

இவன் இவன் இவன் என நின்றார் இது என முதலி எதிர்ந்தார் – சுந்:7 22/1

TOP


முதலிய (50)

வரி சிலை முதலிய வழங்கி வால் உளை – பால:3 67/2
அருக்கியம் முதலிய கடன்கள் ஆற்றி வேறு – பால:5 52/1
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஈண்டினார் – பால:8 44/3
காகம் முதலிய முந்திய தடை செய்வன கண்டான் – பால:24 5/2
சுரபி வாம்பரி மதமலை முதலிய தொடக்கத்து – பால-மிகை:9 15/2
வெயில் முறை குல கதிரவன் முதலிய மேலோர் – அயோ:2 71/1
வந்தனை முதலிய மாற்றம் கூறி பின் – அயோ:5 32/2
முதலவன் முதலிய முந்தையோர் பழம் – அயோ:11 49/1
மத்தளம் முதலிய வயங்கு பல்_இயம் – அயோ:12 49/1
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும் – அயோ:14 135/1
புரந்தரன் முதலிய புலவர் யாரையும் – ஆரண்:4 12/1
தீய வார் கணை முதலிய தெறு சின படைகள் – ஆரண்:7 84/2
சூலமே முதலிய துறந்து சுற்றிய – ஆரண்:10 17/1
குண்டலம் முதலிய குலம் கொள் போர் அணி – ஆரண்:10 20/1
கங்கையே முதலிய கடவுள் கன்னியர் – ஆரண்:10 21/1
கற்பகம் முதலிய நிதியம் கையன – ஆரண்:12 43/3
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி – ஆரண்:13 77/2
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஈண்டு அவன் – ஆரண்-மிகை:12 2/3
ஆரியம் முதலிய பதினெண் பாடையில் – கிட்:1 13/1
கன்னி அன்னமும் கமலமும் முதலிய கண்டான் – கிட்:1 22/2
அனைய ஆண்டு உரைத்து அனுமனே முதலிய அமைச்சர் – கிட்:3 74/1
சந்திரன் முதலிய தாரகை குழாம் – கிட்:7 18/3
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஏனையோர் – கிட்:7 26/4
மாருதி முதலிய வயிர தோள் வய – கிட்:14 19/1
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் – சுந்:3 91/2
எந்தை யாய் முதலிய கிளைஞர் யார்க்கும் என் – சுந்:5 38/1
மா மரம் வலயம் வெம் கோல் முதலிய வயங்க மாதோ – சுந்:8 6/4
அகருவும் நறும் சாந்தமும் முதலிய அனேகம் – சுந்:13 23/1
வில்லும் வேலும் வெம் குந்தமும் முதலிய விறகாய் – சுந்:13 29/1
கார் நிறத்து அரக்கர் என்போர் முதலிய கணிப்பு இலாத – சுந்:14 51/3
அன்று நான்மறை முதலிய ஓதுவான் அமைந்தான் – யுத்1:3 21/4
மோதரன் முதலிய அமைச்சர்-தம் கணக்கு – யுத்1-மிகை:2 1/1
நுனிக்கும் வானவர் முதலிய உயிர் தொகை நோக்கில் – யுத்1-மிகை:3 6/2
ஈசன் நான்முகன் என்று இவர் முதலிய இமையோர் – யுத்2:15 223/3
கொய் உளை கடும் கோள் அரி முதலிய குழுவை – யுத்2:16 239/2
புரம் எரித்துடைய புத்தேள் முதலிய புலவர் உள்ளம் – யுத்2-மிகை:18 29/1
அள் இலை படை அகம்பனே முதலிய அரக்கர் – யுத்3:22 93/2
பெற்ற மைந்தரும் பிரகத்தன் முதலிய பிறரும் – யுத்3:30 44/2
உறைந்த மந்தரம் முதலிய கிரிகளை உருவ – யுத்3:31 10/1
புரம் கடந்த அ புனிதனே முதலிய புலவோர் – யுத்3:31 38/1
என்று சாம்பவன் முதலிய தலைவர்கள் இயம்ப – யுத்3-மிகை:31 8/1
அரமும் கல்லும் வேல் முதலிய அயில் படை அடக்கி – யுத்4:32 12/2
வினையின் நல் நிதி முதலிய அளப்ப_அரும் வெறுக்கை – யுத்4:35 24/3
ஏறினான் தொழுது இந்திரன் முதலிய இமையோர் – யுத்4:35 25/1
படைத்த மூல மா தானையும் முதலிய பட்ட – யுத்4:37 113/2
அருந்ததி முதலிய மகளிர் ஆடுதல் – யுத்4:40 75/3
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணன் முதலிய வீரர் – யுத்4:40 124/2
முக்கணான் படை முதலிய தேவர்-தம் படைகள் – யுத்4-மிகை:37 13/1
புண்டரீகத்து புராதனன் முதலிய புலவோர் – யுத்4-மிகை:41 32/3
கயிலையில் வாழும் ஈசன் முதலிய கடவுளோர் தம் – யுத்4-மிகை:42 19/1

TOP


முதலியோர் (1)

வேதம் வேதியர் விரிஞ்சன் முதலியோர் தெரிகிலா – ஆரண்:0 1/3

TOP


முதலின் (2)

மூண்டு எழு வெகுளியை முதலின் நீக்கினார் – ஆரண்:3 8/3
வழுத்தின உயிர்களின் முதலின் வைத்த ஓர் – யுத்4:37 154/2

TOP


முதலின (1)

மொய் கொள் குன்றின் முதலின மொய்த்தலால் – யுத்1:8 27/3

TOP


முதலினர் (12)

பூத்தவன் முதலினர் புவியுள் தோன்றினார் – அயோ:12 16/2
வெறி தாரை வேல் அரக்கர் விறல் இயக்கர் முதலினர் நீ மிடலோர் என்று – ஆரண்:6 129/3
தாள் செய்ய கமலத்தானே முதலினர் தலை பத்து உள்ளாற்கு – ஆரண்:13 122/3
விண்ணில் நின்றவன் விரிஞ்சனே முதலினர் யார்க்கும் – ஆரண்:15 39/1
தேன் அவாம் மலர் திசைமுகன் முதலினர் தெளிந்தோர் – கிட்:10 43/1
கும்பனும் குல சங்கனும் முதலினர் குரங்கின் – கிட்:12 22/1
முந்து அரம்பையர் முதலினர் முழுமதி முகத்து – சுந்:2 136/1
தேவர் தானவர் முதலினர் சேவகன் தேவி – சுந்:12 52/1
தூம வெம் கனல் அந்தணர் முதலினர் சொரிந்த – யுத்1:3 8/3
முனைவர் வானவர் முதலினர் மூன்று உலகத்தும் – யுத்1:3 48/1
கதிரின் மைந்தன் முதலினர் காவலார் – யுத்2:19 161/1
முனைவர் வானவர் முதலினர் அண்டத்து முதல்வர் – யுத்4:35 22/1

TOP


முதலினாயோர் (1)

ஆயிடை கவிகளோடும் அங்கதன் முதலினாயோர்
மேயினர் வணங்கி புக்கார் வீரனை கவியின் வேந்தை – சுந்-மிகை:14 43/1,2

TOP


முதலினார் (1)

இனத்து உளார் உலகத்து உள்ளார் இமையவர் முதலினார் என் – யுத்2:17 26/1

TOP


முதலினோடு (1)

அருக்கியம் முதலினோடு ஆசனம் கொடுத்து – பால:5 39/1

TOP


முதலினோர் (12)

வாசவன் முதலினோர் வணங்கி வாழ்த்துற – பால:5 102/2
விரைசுவார் முனிவர் விண்ணவர் இயக்கர் விஞ்சையர் முதலினோர் எவரும் – பால-மிகை:3 1/3
இந்திரன் முதலினோர் எறிந்த மா படை – ஆரண்:7 41/1
தேவரும் அவுணரும் முதலினோர் திசை – ஆரண்:10 7/3
நின்ற கரனே முதலினோர் நிருதர் என்றான் – ஆரண்:10 62/4
பொய்_இல் மாருதி முதலினோர் புகழ்வுறும் பொழுதில் – கிட்:4 15/2
புரம் எலாம் எரி செய்தோன் முதலினோர் பொரு இலா – கிட்:7 128/1
அரி பெரும் பெயரவன் முதலினோர் அணி – கிட்:10 7/1
பள்ள நீர் அயோத்தி நண்ணி பரதனே முதலினோர் ஆண்டு – சுந்:3 145/1
அந்தகன் முதலினோர் அமரரும் முனிவரும் பிறரும் அஞ்சார் – யுத்1:2 94/3
முந்த மான் ஆயினான் வாலியே முதலினோர் முடிவு கண்டால் – யுத்1:2 97/2
தேவர் பூ_மழை சித்தர் முதலினோர்
மேவு காதல் விரை மலர் வேறு இலா – யுத்4:39 8/1,2

TOP


முதலினோர்கள் (1)

முண்டரும் மோனரும் முதலினோர்கள் அ – ஆரண்:3 3/2

TOP


முதலினோரால் (1)

இந்திரன் முதலினோரால் எய்தல் ஆம் இயல்பிற்று அன்றே – கிட்:11 48/2

TOP


முதலினோரை (2)

முயல் கறை இலாத திங்கள் முகத்தியர் முதலினோரை
மயக்கு அற நாடி ஏகும் மாருதி மலையின் வைகும் – சுந்:2 119/2,3
முக்கணான் முதலினோரை உலகு ஒரு மூன்றினோடும் – யுத்3:29 52/1

TOP


முதலுக்கும் (1)

மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும்
வாலிக்கும்மே ஆயினவாறு என் வலி அம்மா – யுத்3:22 212/3,4

TOP


முதலும் (3)

வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய – யுத்1:2 91/3
பணை நெடு முதலும் நீங்க பாங்கு உறை பறவை போல – யுத்3:28 38/4
கூடுவார்கள் முதலும் குறைவு அற – யுத்4:34 5/3

TOP


முதலுளோர்கள்-தாம் (1)

முன்னை நும் குல முதலுளோர்கள்-தாம்
நின்னை யாவரே நிகர்க்கும் நீர்மையார் – அயோ:11 115/1,2

TOP


முதலே (2)

போர் அணங்கு இடங்கர் கவ்வ பொது நின்று முதலே என்ற – சுந்:12 74/3
இவன் அன்னது முதலே உடை இறையோன் என வியவா – யுத்3:27 149/2

TOP


முதலை (2)

மு பரம் பொருளிற்குள் முதலை மூலத்தை – பால:23 68/1
தோன்று உரு எவையும் அம் முதலை சொல்லுதற்கு – கிட்:0 1/2

TOP


முதலொடு (1)

நீட்டிய பகழி ஒன்றால் முதலொடு நீக்க நின்றான் – சுந்:12 71/4

TOP


முதலோடு (1)

உண்டேன் அதனால் நீ என் உயிரை முதலோடு உண்டாய் – அயோ:4 47/2

TOP


முதலோடும் (2)

முட்டி போரில் மூ_உலகத்தை முதலோடும்
கட்டி சீறும் காலன் வலத்தாள் சுமை இல்லாள் – சுந்:2 74/3,4
தாம் முதலோடும் கெட்டால் ஒழிவரோ வண்மை தக்கோர் – யுத்1:8 18/4

TOP


முதலோர் (21)

முற்குணத்தவரே முதலோர் அவர் – பால:0 2/3
கருதல் அரும் பெரும் குணத்தோர் இவர் முதலோர் கணக்கு இறந்தோர் – பால:12 7/1
வீர நின் குல மைந்தனை வேதியர் முதலோர்
யாரும் யாம் செய்த நல் அற பயன் என இருப்பார் – அயோ:1 38/3,4
மா வரும் நறு விரை மலர் அயன் முதலோர்
ஏவரும் அறிவினில் இரு வினை ஒருவி – ஆரண்:2 43/2,3
மண்ணில் கரனே முதலோர் உதிரத்தின் வாரி – ஆரண்:13 26/2
வாசவன் முதலோர் வந்து மலையினும் இலங்கை வாழும் – கிட்:17 22/3
இந்திரன் முதலோர் இமைப்பிலா நாட்டத்து யாவரும் உயிர்ப்பு அவிந்திருப்ப – சுந்:3 77/4
மற்றுடை எவையும் தந்த மலர் அயன் முதலோர் வார்த்தை – சுந்:3 117/2
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் – சுந்:4 55/1
மரு கொள் தாமரை நான்முகன் ஐ_முகன் முதலோர்
குருக்களோடு கற்று ஓதுவது அவன் பெரும் கொற்றம் – யுத்1:3 10/1,2
நல் இலங்கை முதலோர் நவை இல்லோர் – யுத்1:11 11/2
முனைவர்க்கும் ஒத்தி அமரர்க்கும் ஒத்தி முழு மூடர் என்னும் முதலோர்
அனைவர்க்கும் ஒத்தி அறியாமை ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 259/3,4
தேசம் கலந்த மறைவாணர் செம் சொல் அறிவாளர் என்று இ முதலோர்
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – யுத்2:19 263/3,4
கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை – யுத்3:25 1/3
கோ ஆகிய கொற்றவனும் முதலோர்
மேவாதவர் இல்லை விசும்பு உறைவோர் – யுத்3:27 28/3,4
ஈசனே முதலோர் வியந்து ஏத்திட – யுத்4:39 5/3
சென்றனர் வான நாட்டு திலோத்தமை முதலோர் சேர – யுத்4:40 28/4
மொய் கொள் சேனையும் இலங்கையர் வேந்தனும் முதலோர்
வையம் ஆளுடை நாயகன் மலர் சரண் வணங்கி – யுத்4:41 14/2,3
ஏறினான் அனுமன் சாம்பன் இடபனே முதலோர் ஏற – யுத்4-மிகை:41 20/3
நின்ற-போதினில் நிகர் இலா அகத்தியன் முதலோர்
குன்று போல் புயத்து இராகவன்-தனை வந்து குறுக – யுத்4-மிகை:41 89/1,2
சவையுறு சுருட்டன் மைந்தன் சரவங்கள் முதலோர் காதல் – யுத்4-மிகை:41 132/3

TOP


முதலோர்-தம் (1)

வந்தாய் மறைந்து பிரிவால் வருந்தும் மலர்-மேல் அயன்-தன் முதலோர்-தம்
தாதை தாதை இறைவா பிறந்து விளையாடுகின்ற தனியோய் – யுத்2:19 250/1,2

TOP


முதலோர்க்கு (2)

விண்ணிடை இம்பர் நாகர் விரிஞ்சனே முதலோர்க்கு எல்லாம் – ஆரண்:6 50/1
ஏடுணர் அலங்கல் மார்பத்து இராவணன் முதலோர்க்கு எல்லாம் – யுத்4-மிகை:41 246/1

TOP


முதலோர்க்கும் (1)

மண்-மேல் வைத்த காதலின் மாதா முதலோர்க்கும்
புண்-மேல் வைத்த தீ நிகர் துன்பம் புகுவித்தேன் – யுத்3:22 208/1,2

TOP


முதலோரும் (1)

மூ_உலகத்தவரும் முதலோரும்
மேவின வில் தொழில் வீரன் இராமன் – யுத்3:26 25/1,2

TOP


முதலோரை (2)

தானவரே முதலோரை தனு பயந்தாள் மதி என்பாள் மனிதர்-தம்மோடு – ஆரண்-மிகை:4 2/1
வானவரே முதலோரை வினவுவெனேல் வல் அரக்கன் – சுந்:2 229/1

TOP


முதலோரொடு (1)

செற்ற முதலோரொடு செறுத்தது ஒர் திறத்தும் – யுத்1:2 60/2

TOP


முதலோன் (6)

மூசு அரவு சூடு முதலோன் உரையின் மூவா – ஆரண்:3 40/1
முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன்
பின்னது ஆக்கிய பதம் நினக்கு ஆக்கினென் பெற்றாய் – யுத்1:5 72/3,4
நன்று ஆகுக உலகுக்கு என முதலோன் மொழி நவின்றான் – யுத்3:27 135/1
ஒன்றாக இ முதலோன் படை-தனை மாய்க்க என்று உரைத்தான் – யுத்3:27 135/3
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் – யுத்3:27 143/4
நீக்கும் தரம் அல்லா முழு முதலோன் என நினைத்தான் – யுத்3:27 147/2

TOP


முதற்கு (5)

நாள் முதற்கு அமைந்த யாவும் நயந்தனன் இயற்றி நாம – அயோ:8 24/1
தோள் முதற்கு அமைந்த வில்லான் மறையவர் தொடர போனான் – அயோ:8 24/2
ஆள் முதற்கு அமைந்த கேண்மை அன்பனை நோக்கி ஐய – அயோ:8 24/3
கோள் முதற்கு அமைந்த நாவாய் கொணருதி விரைவின் என்றான் – அயோ:8 24/4
குணமும் இல்லை குல முதற்கு ஒத்தன – கிட்:7 111/2

TOP


முதற்கும் (1)

புண்டரீக தனி முதற்கும் போக்கு_அரு – அயோ:14 75/3

TOP


முதன்மை (3)

முடிபுனை முதன்மை நாள் மொழிமின் என்றனன் – அயோ-மிகை:2 3/4
உலகம் மூன்றிற்கும் முதன்மை பெற்றோர் என உயர்ந்தார் – சுந்:9 5/1
அரக்கருக்கு அரசை வெவ்வேறு அடைவினின் முதன்மை கூறி – யுத்4-மிகை:41 285/3

TOP


முதிஞரும் (1)

முனைவரும் நகர மூதூர் முதிஞரும் இளைஞர் தாமும் – அயோ:3 91/2

TOP


முதிய (2)

மொழிந்தனன் ஆசிகள் முதிய நான்மறை – பால:5 71/3
முன்னை நாள் முனியொடு முதிய நீர் மிதிலை-வாய் – கிட்:13 67/1

TOP


முதியர் (1)

குலம் புக்கு ஆன்ற முதியர் குறி கொள் நீ – கிட்:7 98/3

TOP


முதியரும் (5)

முற்று உணர்ந்த முதியரும் முன்பரும் – கிட்:7 100/2
மைந்தரும் முதியரும் மகளிர் வெள்ளமும் – கிட்:11 109/1
அளவுறு முதியரும் அறிய ஆணையால் – சுந்:12 20/2
நிரம்பிய முதியரும் சேனை நீள் கடல் – யுத்1:2 6/2
தந்திர தலைமையோரும் முதியரும் தழுவ தக்க – யுத்3:26 1/2

TOP


முதியவரும் (1)

முரசு அறைதலும் மான முதியவரும் இளையோரும் – பால:23 20/1

TOP


முதியோர் (1)

முதியோர் உணர் வேதம் மொழிந்த அலால் – யுத்3:23 11/1

TOP


முதியோரும் (1)

மதி முக மடவாரும் மைந்தரும் முதியோரும்
விதி புரி செயல் போலும் மேல் உலகினும் இல்லா – பால-மிகை:23 3/2,3

TOP


முதிர் (14)

முதிர் பயன் மரத்தின் உள்ள முதிரைகள் புறவின் உள்ள – பால:2 21/2
முதிர் தரு கருணையின் முக_மலர் ஒளிரா – பால:5 130/2
முதிர் ஒளி உயிர்த்தன முடுகி காலையில் – அயோ:2 38/1
பண் முதிர் களிற்றொடு பரந்த சேனையின் – அயோ:14 32/1
முனிவரோடு உடையர் முன்னே முதிர் பகை முறைமை நோக்கார் – ஆரண்:6 48/1
சூல் முதிர் மேகங்கள் சுருண்டு வீழ்வன – ஆரண்:15 4/4
கூன் சூல் முதிர் இப்பி குரைக்க நிரைத்த பாசி – சுந்-மிகை:1 10/1
முதிர் நெடும் கிரி வீழ முழங்கு நீர் – யுத்1:8 61/1
ஆர்த்து அங்கு அனல் விழியா முதிர் மத யானையை அனையான் – யுத்2:18 155/1
முதிர் போர் உறு மொய்ம்பன் முனைத்தலையில் – யுத்2-மிகை:18 1/1
முதிர் சினத்து இலக்குவன் கடிகை மூன்றினில் – யுத்2-மிகை:18 11/2
சில்லின் முதிர் தேரும் சின வய மாருதி தாளும் – யுத்3:27 106/4
முன்னது ஆக்கிய கரங்களும் முதிர் பொதிர் எறிய – யுத்4-மிகை:37 9/3
முதிர் தரு துணைவரோடும் முனி மனம் தொடர போனான் – யுத்4-மிகை:41 269/4

TOP


முதிர்கின்ற (1)

முதிர்கின்ற பெரும் காதல் தழைத்து ஓங்க எடுத்து இறுக முயங்கலோடும் – பால:5 57/3

TOP


முதிர்கின்றன (1)

எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா – யுத்2:18 143/2

TOP


முதிர்கின்றான் (2)

காண்டல்-அதன்-மேல் நெடிய காதல் முதிர்கின்றான் – யுத்1:9 1/4
கண்டனன் என பெரிய காதல் முதிர்கின்றான் – யுத்1:9 2/4

TOP


முதிர்ச்சி (1)

நறத்து உறை முதிர்ச்சி உறு நல் அமுது பில்கு உற்று – பால:22 31/1

TOP


முதிர்தரு (1)

முதிர்தரு கோபம் மூள மொழிந்து அமர் முடுக்கலுற்றான் – யுத்2-மிகை:15 23/4

TOP


முதிர்ந்த (5)

முதிர்ந்த மா தவம் உடை முனியை கண்களால் – பால:5 68/3
முதிர்ந்த மா தவம் இரண்டரை ஆயிரம் முடித்தான் – பால-மிகை:9 49/4
தாள்-தொறு மலர்ந்தன முதிர்ந்த தாமரை – கிட்:10 113/2
மேல் உக தொகுதியால் முதிர்ந்த மெய் எலாம் – யுத்1:5 8/1
தங்கை என்றலும் முதிர்ந்த சலத்தால் – யுத்1:11 21/2

TOP


முதிர்ந்தனர் (1)

கொடும் சினம் முதிர்ந்தனர் உரத்தின் மிசை குத்த – யுத்1:12 24/2

TOP


முதிர்ந்தார் (1)

எழுந்தனர் எழுந்திலர் எதிர்ந்தனர் முதிர்ந்தார்
ஒழிந்தனர் ஒழிந்திலர் உணர்ந்திலர்கள் ஒன்றும் – யுத்1:12 16/3,4

TOP


முதிர்ந்து (1)

முதிர்ந்து கொய்யுநர் இன்மையின் மூக்கு அவிழ்ந்து – அயோ:11 19/3

TOP


முதிர்வு (1)

முதிர்வு உற கமழ்வன முத்தம் மின்னுவ – பால:3 59/3

TOP


முதிர்வுர (1)

தீயினும் முதிர்வுர சிவந்த கண்ணினான் – யுத்2:16 270/1

TOP


முதிர (3)

காதல் முதிர கருத்து அழிந்தான் ஆம் என்பார் – அயோ:4 103/2
திருகு சினத்தார் முதிர மலைந்தார் சிறியோர் நாள் – ஆரண்:11 5/1
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – சுந்:7 28/3

TOP


முதிரும் (3)

எ நிறம் உரைக்கேன் மாவின் இள நிறம் முதிரும் மற்றை – கிட்:13 65/1
முதிரும் வய போர் மாருதி-தன் புயத்தில் மூழ்க விடுவித்தான் – சுந்-மிகை:8 1/2
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – யுத்1:3 79/2

TOP


முதிரைகள் (1)

முதிர் பயன் மரத்தின் உள்ள முதிரைகள் புறவின் உள்ள – பால:2 21/2

TOP


முதிரையின் (1)

முந்து மு கனியின் நானா முதிரையின் முழுத்த நெய்யின் – பால:2 22/1

TOP


முது (19)

மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான – பால:4 3/1
முறையினின் முது மேதியின் முலை வழி பாலும் – பால:9 10/1
கால் பாய்வன முது மேதிகள் கதிர் மேய்வன கடைவாய் – அயோ:7 8/1
முறையின் நீங்கி முது நிலம் கொள்கிலேன் – அயோ:14 4/2
முனைவன் முது தேவரில் மூவர் அலார் – ஆரண்:2 5/3
முடி நாட்டிய கோட்டு உதயத்து முற்றம் உற்றான் முது கங்குல் – ஆரண்:14 30/1
நொய்தின் நோன் கதவும் முது வாயிலும் – கிட்:11 36/1
முத்து ஈர்த்து பொன் திரட்டி மணி உருட்டி முது நீத்தம் முன்றில் ஆயர் – கிட்:13 21/1
கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார் – சுந்:2 70/2
முழைகளின் இதழ்கள் திறந்தார் முது புகை கதுவ முனிந்தார் – சுந்:7 23/2
முயிறு அலைத்து எழு முது மரத்தின் மொய்ம்பு தோள் – சுந்:12 8/1
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – யுத்1:3 79/2
முடிய நோக்கலுற்றேம் முது வேலையின் – யுத்1:9 57/2
முறிந்து தத்தம் முது நகர் நோக்கினார் – யுத்2:15 79/4
முது மா படை துரந்தான் இனி முடிந்தாய் என மொழிந்தான் – யுத்3:27 131/4
மூது உணர்ந்த இ முது மகன் கூறிய முயற்சி – யுத்3:30 50/1
மொய் உளை வய பரி மொழிந்த முது வேதம் – யுத்4:36 24/4
முனிவன் இ மொழி கூறலும் முது மறை பெருமான் – யுத்4-மிகை:41 169/1
முன்பினால் இயன்ற எல்லாம் மொழிந்தனன் முது நீர் தாவி – யுத்4-மிகை:41 252/3

TOP


முதுக (1)

விழிக்குமேல் விழிய நிற்கின் மார்பிடைய மீளுமேல் முதுக மேனிய – யுத்2:19 67/1

TOP


முதுகிட்டு (1)

ஓடும் என் முதுகிட்டு என ஓங்கிய – யுத்1:8 66/3

TOP


முதுகிட (1)

முறுகின பொழுதின் உடைந்தார் முதுகிட முறுவல் பயின்றார் – சுந்:7 16/2

TOP


முதுகிடை (3)

மண்ணுள் ஓர் அரா முதுகிடை முளைத்த மா மரங்கள் – கிட்-மிகை:3 7/1
தம் குடர் முதுகிடை சொரிய தள்ளுவார் – யுத்3:27 50/4
பொன்னின் மார்பிடை ஏற்றனன் முதுகிடை போக – யுத்4:32 32/4

TOP


முதுகில் (6)

மக ஆமை முதுகில் தோன்றும் மந்தரம் எனலும் ஆனான் – கிட்:17 28/4
கைந்த ஏற்றினும் கடலிய புள்ளினும் முதுகில்
தைத்த வாளிகள் இன்று உள குன்றின் வீழ் தடித்தின் – யுத்1:2 116/3,4
பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற – யுத்2:16 17/2
முன் சென்ற முதுகில் பாய பின் சென்ற மார்பம் உற்ற – யுத்2:19 196/4
உரங்களில் முதுகில் தோளில் உறையுறு சிறையில் உற்ற – யுத்2:19 298/3
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா – யுத்4:37 206/4

TOP


முதுகின் (3)

உள்ளி ஆமை முதுகின் உடைப்பரால் – கிட்:15 44/4
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார் – யுத்1:2 63/3
முன்பு நின்றவர் முகத்திற்கும் கடை குழை முதுகின்
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா –